Đề tài Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên

Lời nói đầu Trong những năm gần đây do sự chuyển đổi nền kinh tế tự cơ chế quan lý tập chung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường cho nên hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp luôn phải đương đầu với những khó khăn trở ngại nhưng cơ chế này cũng tạo ra nhiều cơ hội làm giàu cho những nhà kinh doanh có tài tạo ra nhiều cơ hội làm giàu cho sản xuất kinh doanh tốt. Vậy các nhà quản lý phải tập chung mọi trí lực tiếp cận thông tin nhanh để sớm đưa ra những quyết định tốt có lợi cho doanh nghiệp của mình. Hiện nay mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh muốn có lợi nhuận cao và gây được uy tín trên thị trường, trước hết phải đòi hỏi quản lý một cách chính xác kịp thời lấy thu bù chi có lãi. Trong đơn vị sản xuất từ khâu mua nguyên vật liệu về để sản xuất hàng hoá, thành phẩm đến khâu tiêu thụ, làm sau có lãi, thực hiện tốt tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sẽ hoàn thành các quá trình kinh tế của sản xuất đảm bảo cho quá trình sản xuất được liêu tục, sp tiêu thụ nhanh, thoả mãn nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vấn đề cấp bách được đặt ra hiện nay mỗi doanh nghiệp không những nâng cao chất lượng tăng cường số lượng sp hàng hoá, mà còn tìm biện pháp hạ giá thành sản phẩm, cải tiến mẫu mã mở rộng thị trường áp dụn rộng rãi các phương thức bán hàng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm có như vậy doanh nghiệp mới thu hồi vốn nhanh hạn chế những rủi ro kinh doanh, từ đó có điều kiện tái sản xuất mở rộng và đứng vững trong nền kinh tế thị trường. Nhưng làm tốt công việc đó không phải đơn giản, bở công tác tiêu thụ sản phẩm có tính tổng hợp và phức tạp, nó đòi hỏi nhiều công việc từ chiến lược sản phẩm, chiến lược sản phẩm, chiến lược thị trường đến tổ chức sản xuất và tổ chức mặt hàng đó. Xuất phát từ mặt lý luận và thực hiện đặt ra cho công tác tiêu thụ sản phẩm, sau khi đi sâu vào khảo sát nghiên cứu tình hình thực tế công tác này, ở ct em đã chọn đề tài cho báo các thực ctập tốt nghiệp "Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên” Nội dung của báo cáo này gồm 3 phần chính. Phần Một: Lý luận chung về công tác quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp. Phần Hai: Tình hình công tác tổ chức quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty. Phần Ba: Một số phương hướng nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ.

doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2382 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tù c¬ chÕ quan lý tËp chung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cho nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n trë ng¹i nh­ng c¬ chÕ nµy còng t¹o ra nhiÒu c¬ héi lµm giµu cho nh÷ng nhµ kinh doanh cã tµi t¹o ra nhiÒu c¬ héi lµm giµu cho s¶n xuÊt kinh doanh tèt. VËy c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i tËp chung mäi trÝ lùc tiÕp cËn th«ng tin nhanh ®Ó sím ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh tèt cã lîi cho doanh nghiÖp cña m×nh. HiÖn nay mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh muèn cã lîi nhuËn cao vµ g©y ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng, tr­íc hÕt ph¶i ®ßi hái qu¶n lý mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp thêi lÊy thu bï chi cã l·i. Trong ®¬n vÞ s¶n xuÊt tõ kh©u mua nguyªn vËt liÖu vÒ ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸, thµnh phÈm ®Õn kh©u tiªu thô, lµm sau cã l·i, thùc hiÖn tèt tiªu thô thµnh phÈm doanh nghiÖp sÏ hoµn thµnh c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ cña s¶n xuÊt ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc liªu tôc, sp tiªu thô nhanh, tho¶ m·n nhu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò cÊp b¸ch ®­îc ®Æt ra hiÖn nay mçi doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng n©ng cao chÊt l­îng t¨ng c­êng sè l­îng sp hµng ho¸, mµ cßn t×m biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m· më réng thÞ tr­êng ¸p dôn réng r·i c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cã nh­ vËy doanh nghiÖp míi thu håi vèn nhanh h¹n chÕ nh÷ng rñi ro kinh doanh, tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng vµ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Nh­ng lµm tèt c«ng viÖc ®ã kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n, bë c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cã tÝnh tæng hîp vµ phøc t¹p, nã ®ßi hái nhiÒu c«ng viÖc tõ chiÕn l­îc s¶n phÈm, chiÕn l­îc s¶n phÈm, chiÕn l­îc thÞ tr­êng ®Õn tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc mÆt hµng ®ã. XuÊt ph¸t tõ mÆt lý luËn vµ thùc hiÖn ®Æt ra cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, sau khi ®i s©u vµo kh¶o s¸t nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c nµy, ë ct em ®· chän ®Ò tµi cho b¸o c¸c thùc ctËp tèt nghiÖp "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Th¸i Nguyªn” Néi dung cña b¸o c¸o nµy gåm 3 phÇn chÝnh. PhÇn Mét: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. PhÇn Hai: T×nh h×nh c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty. PhÇn Ba: Mét sè ph­¬ng h­íng nh»m ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô. Tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o c¸o kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty 2. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ xuÊt nhËp khÈu. 3. Tæ chøc qu¶n lý. Tr­êng Cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp 1. 4. Qu¶n trÞ Marketing. Nhµ xuÊt b¶n ®¹i häc vµ gi¸o dôc chuyªn nghiÖp. 5. Gi¸o tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc s¶n phÈm 6. Nh÷ng vÊn ®Ò cèt yÕu cña qu¶n lý. Nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª Hµ Néi. 7. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh. Tr­êng Cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp1. PhÇn Thø NhÊt. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. I. Kh¸i niÖm Trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Æc tr­ng lín cña s¶n phÈm lµ ®­îc s¶n xuÊt ra ®Ó b¸n trong qu¸ tr×nh l­u th«ng hµng ho¸ th× tiªu thô lµ cÇu nèi trung gian gi÷a mét bªn lµ s¶n xuÊt, ph©n phèi víi mét bªn lµ tiªu dïng. Kh¸i niÖm tiªu thô s¶n phÈm ë ®©y cã thÓ xÐt d­íi hai gãc ®é. XÐt vÒ gãc ®é gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ th× b¸n hµng lµ sù chuyÓn ho¸ h×nh th¸i gi¸ trÞ cña hµng ho¸ tõ hµng sang tiÒn nh»m tho¶ m·n tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Nh­ vËy qu¸ tr×nh b¸n hµng kÕt thóc khi ng­êi b¸n nhËn ®­îc tiÒn, ng­êi mua nhËn ®­îc hµng vµ thùc hiÖn chuyÓn giao quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸ ®ã. §©y lµ kh©u cuèi cïng cña kinh doanh nh»m thùc hiÖn lîi Ých kinh tÕ gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong nÒn kinh tÕ ho¸. XÐt d­íi gãc ®é thÞ tr­êng th× b¸n hµng lµ tæng thÓ c¸c biÖn ph¸p vÒ tæ chøc kinh tÕ, kÕt ho¹ch, thùc hiÖn nghiªn cøu vµ n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng tæ chøc s¶n xuÊt vµ tiÕp nhËn s¶n phÈm. ChuÈn bÞ hµng ho¸ vµ xuÊt b¸n theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ chi phÝ nhá nhÊt. II. Môc tiªu cña tiªu thô hµng ho¸. Còng nh­ ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung cña doanh nghiÖp ho¹t ®éng tiªu thô còng cã môc tiªu cña nã, c¸c môc tiªu nµy ph¶i phï hîp voÝ môc tiªu chung cña doanh nghiÖp ®ã lµ lîi nhuËn, thÕ lùc vµ an toµn trong kinh doanh nh­ vËy tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ nh»m tho¶ m·n nh÷ng môc tiªu sau: - Th©m nhËp thÞ tr­êng míi - T¨ng s¶n l­îng. - T¨ng doanh sè b¸n hµng. - T×m kiÕm tèi ®a lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. - Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn kinh doanh vµ nguån lùc cña doanh nghiÖp. - N©ng cao vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. - Phôc vô kh¸ch hµng. C¸c môc tiªu nµy lµ ®éng lùc thóc ®Èy ho¹t ®éng tiÖu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt môc tiªu t×m kiÕm lîi nhuËn vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ c¸i ®Ých ®Ó doanh nghiÖp theo ®uæi vµ b»ng mäi biÖn ph¸p cè g»ng cña m×nh ®Ó ho¹t ®éng tiªu thô ®­îc tæ chøc mét c¸ch hîp lý vµ ®em l¹i lîi nhuËn cao nhÊt. III. Vai trß cña ho¹t ®éng tiÖu thô hµng ho¸. 1. Vai trß cña ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ ®èi víi doanh nghiÖp. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, giai ®o¹n ngù trÞ tuyÖt ®èi cña b¸n hµng viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ lu«n lµ vÊn ®Ò ®­îc quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. Cã ®¶m b¶o ®­îc ho¹t ®éng tiªu thô doanh nghiÖp míi ®¹t ®­îc môc tiªu cuèi cïng lµ thu ®­îc lîi nhuËn tõ ®ã c¬ së tÝch luü vµ t¸i s¶n xuÊt më réng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. Tiªu thô hµng ho¸ gi÷ vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr­êng, duy tr× mèi quan hÖ chÆt chÏ víi kh¸ch hµng. §Ó cã thÓ ph¸t triÓn th× doanh nghiÖp ph¶i tiªu thô ®­îc ngµy cµng nhiÒu s¶n phÈm, kh«ng nh÷ng chØ b¸n ®­îc ë thÞ tr­êng hiÖn t¹i mµ cßn ph¶i t×m c¸ch më réng thÞ tr­êng, t×m kiÕm, x©m nhËp thÞ tr­êng míi, ë ®©y c«ng t¸c tiªu thô ®ãng vai trß rÊt lín. Tr­íc hÕt doanh nghiÖp ph¶i gi÷ ®­îc kh¸ch hµng råi míi tÝnh ®Õn viÖc më réng thÞ tr­êng do ®ã cÇn ph¶i c¶i thiÖn mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng. Hä ph¶i t×m hiÓu vÒ kh¸ch hµng, biÕt ®­îc kh¸ch muèn g× ë doanh nghiÖp ®Ó cã chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp t¹o niÒm tin, uy tÝn vµ kh¶ n¨ng t¸i t¹o nhu cÇu cña con ng­êi tiªu dïng ®èi víi doanh nghiÖp. B¸n hµng lµ nghiÖp vô c¬ b¶n thùc hiÖn môc ®Ých kinh doanh. KÕt qu¶ ho¹t ®éng b¸n hµng ph¶n ¸nh sù ®óng ®¾n cña môc tiªu, chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp. §ång thêi thÓ hiÖn tr×nh ®é tæ chøc vµ n¨ng lùc ®iÒu hµnh còng nh­ thÕ lùc cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng. Do ®ã, nã ph¶n ¸nh mét c¸ch chËn thùc vµ hoµn thiÖn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trªn c¸c mÆt. Khi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®­îc cñng cè cµng nhiÒu cïng cã ®iÒu kiÖn tÝch luü t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Th«ng qua viÖc tiªu thô s¶n phÈm doanh nghiÖp cã thÓ bï ®­îc chi phÝ ho¹t ®éng, gi¶m thêi gian dù tr÷ hµng ho¸, gi¶m hao hôt, mÊt m¸t…tõ ®ã thùc hiÖn môc tiªu t×m kiÕm vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, gi¶i quyÕt ®­îc c¸c mÉu thuÉn c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ c¸c lîi Ých c¬ b¶n gi÷a nhµ n­íc, doanh nghiÖp vµ c¸c c¸ nh©n ng­êi lao ®éng. 2. §èi víi x· héi. Ho¹t ®éng b¸n hµng ph¸t triÓn cã t¸c ®éng ®Èy nhanh søc mua cña hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng tõ ®ã lµm cho nÒn s¶n xuÊt x· héi ph¸t triÓn. Ho¹t ®éng b¸n hµng gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi, phôc vô tiªu dïng s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. Ho¹t ®éng b¸n hµng ¶nh h­ëng nhiÒu lÜnh vùc trong nÒn kinh tÕ nh­: + LÜnh vùc tµi chÝnh. + LÜnh vùc tiÒn tÖ. + §êi sèng v¨n ho¸ x· héi. IV. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸. 1. C¸c nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp. - T×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng ph¶i chØ cã mét m×nh doanh nghiÖp kinh doanh mµ bªn c¹nh còng cã nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c cïng kinh doanh c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i vµ c¹nh tranh gay g¾t víi doanh nghiÖp. Muèn th¾ng ®èi thñ c¹nh tranh, doanh nghiÖp ph¶i sö dông c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp dùa trªn ­u thÕ riªng cña m×nh nh­: Nh÷ng ­u thÕ vÒ vèn, c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt…®©y lµ yÕu tè cã ¶nh h­ëng quan träng ®èi víi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - C¸c nh©n tè thuéc vÒ kh¸ch hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh¸ch hµng ®­îc coi lµ " Th­îng ®Õ" bëi vËy sù ph¸t triÓn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo ng­êi tiªu dïng vµ nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä. Trong c¸c nh©n tè thuéc vÒ kh¸ch hµng th× thÞ hiÕu lµ nh©n tè mµ nhµ kinh doanh ph¶i quan t©m th­êng xuyªn, ®ßi hái c¸c s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ph¶i ®¸p øng ®­îc thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng vµ tõ ®ã lµm ®éng lùc quan träng kÝch thÝch mÆt mÏ ho¹t ®éng tiªu thô cña doanh nghiÖp. Mét yÕu tè ®Æc biÖt quan träng lµ møc thu nhËp vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng cã tÝnh quets ®Þnh ®Õn sè l­îng hµng ho¸ tiªu thô cña doanh nghiÖp. Khi thu nhËp t¨ng th× nhu cÇu t¨ng, khi thu nhËp gi¶m th× nhu cÇu gi¶m nªn doanh nghiÖp cÇnp h¶i cã chÝnh s¸ch hîp lý. - C¸c nh©n tè kh¸c. + ChÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« nhµ n­íc. C¸c chÝnh s¸ch thuÕ, luËt ph¸p, chÝnh s¸ch b¶o trî, chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i cña nhµ n­íc ®èi víi s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu dïng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn møc s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Nhµ n­íc sö dông c¸c c«ng cô tµi chÝnh nh­ thuÕ, l·i suÊt ®Ó khuyÕn khÝch hay h¹n chÕ s¶n xuÊt kinh doanh tiªu dïng hµng ho¸. V× c¸c nh©n tè nµy t­¬ng ®èi réng nªn c¸c doanh nghiÖp cÇn lùa chän ®Ó nhËn biÕt t¸c ®éng cô thÓ sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn doanh nghiÖp. §Ó thÊy râ ®iÒu nµy cÇn nhËn biÕt râ sù biÕn ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh vµ ¶nh h­ëng cña nã ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®iÒu chØnh cÇn thiÕt. + C¸c yÕu tè vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn nh­ b·o lôt, thiªn tai, ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu, ®Æc ®iÓm ®Þa lý. 2. C¸c nh©n tè thuéc vÒ doanh nghiÖp. - Uy tÝn cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp kinh doanh s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr­êng ®Ó ®¹t môc tiªu lîi nhuËn, nh­ng ®Ó duy tr× ®iÒu nµy th× mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh lµ ph¶i gi÷ ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng vµo s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, tõ ®ã thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm t¹o h×nh ¶nh tèt vÒ doanh nghiÖp trong kh¸ch hµng. - Tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña bé m¸y qu¶n trÞ. §©y lµ mét nh©n tè quan träng, t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô cña doanh nghiÖp. Nã ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c chiÕn l­îc vµ c¸c ph­¬ng ¸n tiªu thô mµ bé m¸y qu¶n trÞ ®­a ra cã hiÖu qu¶ kh«ng? Cã huy ®éng ®Õn møc tèi ®a nguån lùc phôc vô b¸n hµng kh«ng? Trong vÊn ®Ò nh©n sù ®Æc biÖt quan t©m ®Ón viÖc khuyÕn khÝch b»ng lîi Ých vËt chÊt ®èi víi ng­êi lao ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó hä quan t©m h¬n ®Õn hiÖu qu¶ lao ®éng cña m×nh gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt b¸n hµng chung cña doanh nghiÖp. Trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña doanh nghiÖp nãi chung vµ n¬i b¸n hµng nãi riªng còng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô cña doanh nghiÖp. V. Ph­¬ng thøc tiÖu thô. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tiªu thô s¶n phÈm ®­îc thùc hiÖn theo mét sè ph­¬ng thøc sau. a. Ph­¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp: TiÖu thô trùc tiÕp lµ ph­¬ng thøc giao hµng cho ng­êi mua trùc tiÕp t¹i kho, t¹i c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt (kh«ng qua kho cña doanh nghiÖp). b. Ph­¬ng thøc tiªu thô theo hîp ®ång: Theo ph­¬ng thøc nµy bªn b¸n chuyÓn hµng cho bªn mua theo ®Þa ®iÓm ghi trong hîp ®ång. VI C¸c gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm. 1. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu, dù b¸o thÞ tr­êng. 1.1 Nghiªn cøu thÞ tr­êng Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, thÞ tr­êng t¹o nªn m«i tr­êng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nµo thÝch øng cao thÞ cã ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Bëi vËy, ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng th¾ng lîi trong c¹nh tranh, tr¸nh rñi ro th× mçi doanh nghiÖp ph¶i hiÓu biÕt râ thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng, nghÜa lµ ph¶i lµm tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, trªn c¬ së ®ã ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch thÞ tr­êng vÒ mÆt l­îng vµ mÆt chÊt ®Ó tr¶ lêi c©u hái sau. + ThÞ tr­êng cÇn g×? + Sè l­îng cÇn bao nhiªu? + ChÊt l­îng nh­ thÕ nµo? + Thêi gian cÇn? + Gi¸ c¶ cã thÓ chÊp nhËn lµ bao nhiªu? + Nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng cung øng vµ thÕ lùc cña hä? Ngoµi doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu c¸c yÕu tè kh¸c cña m«i tr­êng doanh nghiÖp nh­: M«i tr­êng kinh tÕ, m«i tr­êng c«ng nghÖ, m«i tr­êng v¨n ho¸. §ã lµ nh÷ng th«ng tin cùc kú quan träng ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh vÒ x¸c ®Þnh c¬ cÊu s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp sÏ s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ tæ chøc ho¹t ®éng cung øng vµ b¸n ra cña c¸c doanh nghiÖp. §Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cÇn ph¶i lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p thu nhËp vµ xö lý th«ng tin sao cho phï hîp víi quy m« kinh doanh ®iÒu kiÖn kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt trong ®iÒu kiÖn tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. 1.2 Dù b¸o thÞ tr­êng. Dù b¸o thÞ tr­êng lµ nghÖ thuËt khoa häc tiªn ®o¸n cña sù viÖc x¶y ra trong t­¬ng lai. Nã cã thÓ lÊy d÷ liÖu ®· qua ®Ó lµm kÕ ho¹ch cho t­¬ng l¹i nhê mét m« h×nh nµo ®ã. Nã cã thÓ lµ m« h×nh, c¸ch dïng chñ quan hay trùc quan ®Ó tiªn ®o¸n t­¬ng lai. §Ó ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô s¶n phÈm, cÇn dù b¸o ®­îc triÓn väng mua hµng cña kh¸ch hµng b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p sau: - Dù b¸o ®Þnh tÝnh: lµ sù kÕt hîp gi÷a nh÷ng yÕu tè quan träng nh­ trùc gi¸c, kinh nghiÖm cña nhµ qu¶n trÞ. + Th«ng th­êng c¸c nhµ qu¶n trÞ th­êng lÊy ý kiÕn hçn hîp cña lùc l­îng b¸n hah vµ thÈm ®Þnh nã trªn c¬ së ®ã lµ ®i ®Õn mét dù b¸o tæng qu¸t. + Nghiªn cøu thÞ tr­êng tiªu thô b»ng c¸ch lÊy ý kiÕn cña kh¸ch hµng hiÖn t¹i còng nh­ kh¸ch hµng tiÒm tµng cho kÕ ho¹ch t­¬ng lai cña hä. C¸ch lµm nµy gióp doanh nghiÖp c¶i tiÕn kÜ thuËt, thiÕt kÕ s¶n phÈm míi. - Dù b¸o ®Þnh l­îng: Lµ m« h×nh to¸n häc trong viÖc sö dông nh÷ng d÷ liÖu ®· qua hay c¸c biÓu ®å sè liÖu ®Ó b¸o nhu cÇu. ViÖc dù b¸o thÞ tr­êng cã vai trß quan träng trong kinh doanh, nã quyÕt ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n trong ph­¬ng ¸n kinh doanh ®­îc ®­a ra. 2. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng hç trî tiªu thô s¶n phÈm 2.1 Tæ chøc cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm kh«ng ®¬n gi¶n ch× lµ qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm mµ cßn cã t¸c dông h­íng dÉn nhu cÇu, t¹o uy tÝn vµ kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ tr­êng cña s¶n phÈm s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn th× viÖc tæ chøc c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cµng tá ra quan träng. ViÖc t¨ng c­êng quÇy hµng, cöa hµng ë vÞ trÝ, ®Þa ®iÓm thuËn lîi sÏ gãp phÇn tÝch cùc ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. 2.2 Tham gia héi chî triÓn l·m. Héi chî triÓn l·m lµ h×nh thøc tæ chøc ®Ó c¸c doanh nghiÖp giíi thiÖu s¶n phÈm, qu¶ng c¸o cã thÓ n¾m b¾t nhu cÇu tiªu dïng, nhËn biÕt nh÷ng ­u thÕ, nh­îc ®iÓm còng nh­ thÕ m¹nh cña s¶n phÈm C«ng ty, lµm c¬ së cho viÖc ph¸t triÓn mÆt hµng míi, thÞ tr­êng míi. V× vËy, héi chî triÓn l·m thùc sù cÇn thiÕt cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm. 2.3 Tham gia c¸c ho¹t ®éng hiÖp héi. Trong sù c¹nh tranh khèc liÖt cña m×nh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, tham gia c¸c hiÖp héi lµ viÖc cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Th«ng qua ®ã c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng cã thÓ qu¶ng c¸o, khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm cña m×nh mµ cßn b¶o vÖ ®­îc thÞ tr­êng cña m×nh, ®­îc vÖ ®­îc gi¸ c¶ chèng l¹i sù ®éc quyÒn cña c¹nh tranh. 2.4 Qu¶ng c¸o. Môc ®Ých cña qu¶ng c¸o lµ t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, thu hót sù quan t©m cña kh¸ch hµng víi s¶n phÈm, giíi thiÖu s¶n phÈm míi tung ra thÞ tr­êng, t¸c ®éng mét c¸ch cã ý thøc ®Õn kh¸ch hµng ®Ó hä mua nh÷ng s¶n phÈm ®­îc qu¶ng c¸o. V× thÕ ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ph¶i tæ chøc tèt viÖc qu¶ng c¸o. §©y lµ mét trong nh÷ng "vò khÝ" lîi h¹i ®Ó thu hót kh¸ch hµng. 2.5 Chi phÝ dÞch vô §Ó t¨ng c­êng tiÕp thÞ tiªu thô s¶n phÈm nh»m s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ vµ ®¶m b¶o bao quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng C«ng ty ®· x©y dùng nh÷ng quy chÕ chi phÝ do gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh nh­ chi phÝ hoa hång m« giíi, chi phÝ giao dÞch, víi møc chi tõ 1 - 30% doanh sè cña nh÷ng s¶n phÈm sau khi trõ ®i vÉn cã l·i. Chi phÝ hoa hång ¸p dông víi c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ nh÷ng ng­êi doanh nghiÖp (trõ c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp, nh÷ng nh©n viªn lµm cung øng vµ kh¸ch hµng ®­îc chØ ®Þnh.) Chi phÝ giao dÞch ®­îc tÝnh ®Ó tÝnh cho nh÷ng kh¸ch hµng mua víi sè l­îng lín vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. VÝ dô: ¤ng NguyÔn Thµnh mua cña C«ng ty víi sè l­îng 8525 hßm víi gi¸ b¸n 4250 ®ång/ c¸i ®­îc h­ëng chiÕt khÊu 1%. 3. C¸c gi¶i ph¸p ®èi víi mÆt hµng kinh doanh. 3.1 Nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. §Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña ng­êi tiªu dïng trªn c¬ së ®ã ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm c¸c doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. ViÖc nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm míi th­êng diÔn ra theo hai con ®­êng: §æi míi s¶n phÈm C¶i tiÕn s¶n phÈm 3.2 C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, trong doanh nghiÖp cÇn ph¶i coi träng c¸c yÕu tè c¬ b¶n sau ®©y: - YÕu tè con ng­êi: QuyÕt ®Þnh chÊt l­îng qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc - M¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt - Nguyªn vËt liÖu. Ngoµi ra ph¶i kiÓm tra chÆt chÏ viÖc t«n träng qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng nh©n, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho hä cung cÊp vËt t­ ®óng quy c¸ch phÈm chÊt ®óng chñng lo¹i theo yªu cÇu s¶n xuÊt. ¸p dông quy tr×nh c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®¶m b¶o cho m¸y mãc ho¹t ®éng chÝnh x¸c. 3.3 H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm MÆc dï hiÖn nay c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ gi÷ vÞ trÝ kh«ng quan träng so víi c¹nh tranh vÒ mÉu m·, kiÓu d¸ng chÊt l­îng nh­ng gi¸ thµnh vÉn cã vÞ trÝ quan träng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh lµ yÕu tè quan träng trong viÖc ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, muèn vËy ph¶i tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ. Môc ®Ých nh»m b¶o ®¶m viÖc x¸c ®Þnh hîp lý vµ tiÕt kiÖm c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt cho mét lo¹i ®¬n vÞ s¶n phÈm sö dông triÖt ®Ó c¸c nguån tiÒm tµng trong doanh nghiÖp vÒ lao ®éng vËt t­, m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÒn vèn nh»m gi¶m cho phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó t¨ng tÝch luü cho s¶n phÈm, kÕ ho¹ch nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm c¸c lo¹i chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh mµ nãi lªn chÊt l­îng s¶n phÈm 4 thùc hiÖn dÞch vô sau b¸n. Trong kinh tÕ thÞ tr­êng, muèn tiªu thô ®­îc nhiÒu hµng ho¸ ph¶i biÕt chiÒu lßng kh¸ch hµng b»ng c¸ch n©ng cao chÊt l­îng phôc vô t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hä tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu sö dông, t¸i t¹o nhu cÇu cña hä b»ng hÖ thèng c¸c dÞch vô sau: §Ó t¨ng c­êng gi÷ ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng doanh nghiÖp ®· coi kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ C«ng ty thùc hiÖn b»ng nhiªï h×nh thøc vµ biÖn ph¸p nh­ ®· thùc hiÖn ®óng víi kh¸ch hµng: ®óng sè l­îng, ®óng chÊt l­îng vµ ®óng tiÕn ®é thêi gian giao hµng, c¸c thñ tôc giÊy tê thùc hiÖn chÝnh s¸ch mét cña ®Ó phôc vô kÞp thêi, chë hµng ®Õn ®óng ®Þa ®iÓm mµ kh¸ch hµng yªu cÇu, nh÷ng s¶n phÈm mµ cã nh÷ng vÊn ®Ò C«ng ty sÏ ®Õn tËn nîi ®Ó cïng th¸o gì vµ gi¶i quyÕt nh÷ng s¶n phÈm chøa ®ñ tiªu chuÈn , mÉu m· hoÆc bÞ h­ háng mét sè s¶n phÈm. PhÇn thø Hai T×nh h×nh c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty C«ng ty XuÊt NhËp KhÈu tØnh Th¸I Nguyªn thµnh lËp th¸ng 4 n¨m 1961 ®Õn th¸ng 7 n¨m 1965 s¸t nhËp víi c«ng ty XuÊt NhËp KhÈu tØnh B¾c C¹n vµ ®­¬c gäi lµ c«ng ty kinh doanh hµng xuó©t khÈu B¾c Th¸I. Qua c¸c thêi k× lÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng ty co nhiÒu tªn gäi kh¸c nhau nh­ :c«ng ty kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu, c«ng ty liªn hîp xuÊt khÈu , c«ng ty ngo¹i th­¬ng ®Õn nay la c«ng ty xuÊt nhËp khÈu ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 388 cñ Héi §ång Bé Tr­ëng vµ quyÕt ®Þnh sè 639 ngµy 28-12-1992 cña uû ban nh©n d©n tØnh B¾c Th¸I , ®Õn th¸ng 4-1997 ®­îc ®æi thµnh c«ng ty XuÊt NhËp KhÈu tØnh Th¸I Nguyªn ho¹t ®éng ®Õn 31/3/2001 theo quyÕt ®Þnh sè 35601/UBNDTT-N c«ng ty ®­îc s¸t nhËp vÒ së th­¬ng m¹i va du lÞch tinh Th¸I Nguyªn Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng theo luËt doanh ngiÖp cã t­ c¸nh ph¸p nh©n h¹ch to¸n kinh tÕ ®Çy ®ñ cã ta× kháan tiÒn ViÖt Nam vµ tµI kho¶n ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng nhµ n­íc ,cã con dÊu riªng mang tªn giao dÞch c«ng ty XuÊt NhËp KhÈutØnh Th¸I Nguyªn ,tªn giao dÞch quèc tÕ BATIMEX ®Æt d­íi sù quan lÝ tr­c tiÕp toµn diÖn cñÕnë th­¬ng m¹i vµ du lÞch tØnh Th¸I Nguyªn chÞu sù qu¶n lÝ cña nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu.Trô së ®ãng t¹i sè 25 ®­êng Hoµng V¨n Thô thµnh phè Th¸I Nguyªn Qua 40 n¨mho¹t ®éng vµ tr­ëng thµnh c«ng ty lu«n phÊn ®Êu hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®­îc giao, thùc hiÖn tãt nghÜa vô nép ng©n s¸ch cho nhµ n­íc,tõng b­íc n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty lu«n b¶o tån vµ ph¸t triÓn nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty.Tæng sè vèn s¶n xó©t kinh doanh cña c«ng ty ®Õn ngµy 31-12-2000 lµ 22.868.000.000 ® trong ®ã +vèn cè ®Þnh :21.279.000.000 +vèn l­u ®éng:1.589.000.000 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô hiÖn nay cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tinh TN *Chøc n¨ng cña c«ng ty : C«ng ty XuÊt NhËp KhÈu tØnh Th¸I nguyªn la ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, trong ho¹t ®éng kinh doanh tù chiô tr¸ch nhiÖm víi nh÷ng cam kÕt cña m×nh.C¸c c¬ quan qu¶n lÝ nhµ n­íc kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vÒ nh÷ng cam kÕt cña c«ng tyvµ ng­îc l¹i c«ng ty kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt víi nh­ng cam kÕt cña c¸c c«ng ty nµy, c«ng ty xuÊt khÈu tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trªn c¬ së tu©n thñ ph¸p luËt vµ c¸c chÝnh s¸ch do nhµ n­íc ta ban hµnh vµ c¸c quy ®Þnh cã liªn quan cña ph¸p luËt quèc tÕ. Th«ng qua xuÊt nhËp khÈu , c«ng ty t¨ng kim ngh¹ch xuÊt khÈu, kinh doanh co l·I , thu ngaäi tÖ nh»m ph¸t triÓn ngµnh ngo¹i th­¬ng cña tinh nhµ . §ång thêi cã thÓ t¹o ®­îc nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi d©n lao ®«ng , n©ng cao ®êi s«ng v¹t chÊt cho nh©n d©n trong vïng . Ngoµi ra c«ng ty còng thùc hiÖn nhËp c¸c mÆt hµng t­ liÖu s¶n xuÊt, t­ liÖu tiªu dïng kh¸c nhau theo yªu cÇu cña nh©n d©n vµ thÞ tr­êng , vµ c«ng ty cßn lµm t¨ng thu ng©n s¸ch cho nhµ n­íc th«ng qua nép thuÕ cho nhµ n­íc vµ lµm trßn nghÜa vô cña mét doanh nghiÖp ®èi víi x· héi. *nhiÖm vô cña c«ng ty : x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doang vµ dÞch vô, kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vµ kÕ ho¹ch kh¸c cã liªn quan dµI h¹n, tõng n¨m d¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô cña c«ng ty tù t¹o nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô cña c«ng ty, qu¶n lý khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®ã ®¶m b¶o ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ®æi míi trang thiÕt bÞ, bï ®¸p c¸c chi phÝ c©n ®èi gi÷a suÊt vµ nhËp lµm trßn nghÜa vô ng©n s¸ch ®èi víi nhµ n­íc thùc hiÖn kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng cao. Tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é qu¶n lý tµI s¶n, tµI chÝnh, lao ®éng tiÒn l­¬ng do c«ng ty qu¶n lý thùc hµnh ph©n phèi theo lao ®éng, c«ng b»ng x· héi, ®µo t¹o båi d­ìng ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ chuyªn m«n tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty. Lµm tèt c«ng t¸c b¶o hé an toµn lao ®éng, trËt tù x· héi, b¶o vÖ m«I tr­êng, b¶o vÖ tµI s¶n x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ an ninh quèc phßng. Qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ giao dÞch ®èi ngo¹i thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong ho¹t ®éng mua b¸n , vµ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty. Nghiªn c­ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p trong s¶n xuÊt còng nh­ trong qu¶n lý ®Ó n©ng cao chÊt l­îng, gia t¨ng khèi l­îng hµng xuÊt khÈu, më réng thÞ tr­êng quèc tÕ nh»m gãp phÇn thu hót thªm ngo¹i tÖ ph¸t triÓn xuÊt nhËp khÈu vµ kinh tÕ quèc d©n. Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch, chÕ ®é qu¶n lý tµI chÝnh, lao ®éng tiÒn l­¬ng…. Ngµnh nghÒ kinh doanh lµ: trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh chÕ biÕn hang xuÊt khÈu n«ng s¶n, l©m s¶n, hµng thñ c«ng mü nghÖ. Thu mua hµng kho¸ng s¶n, thuû s¶n, h¶I s¶n ®Ó xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi. Ngoµi ra c«ng ty cßn ®­îc giao cho nhiÖm vô suÊt khÈu lao ®éng trùc tiÕp ra n­íc ngoµi. 3. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. C«ng ty VËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc, mét hÖ thèng phßng ban chøc n¨ng. Toµn bé, bé m¸y hµnh chÝnh qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n tæng hîp Phßng kÕ to¸n Phßng nghiÖp vô kinh doanh Chøc n¨ng nghiÖp vô cña c¸c phßng ban. Ban gi¸m ®èc C«ng ty ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty lµ ng­êi ®iÒu hµnh toµn bé c¸c chuyªn viªn, bé phËn nghiÖp vô, võa lµ ng­êi ®¹i diÖn cho C«ng ty võa lµ ng­êi ®¹i diÖn cho CBCNV, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ c¬ quan ph¸p luËt, tr­íc tËp thÓ CBCNV vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp phô tr¸ch chung trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, tµi chÝnh C«ng ty. Phã gi¸m ®èc lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty theo sù ph©n c«ng cña gi¸m ®èc nh­ thay mÆt gi¸m ®èc ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc khi gi¸m ®èc ®i v¾ng. Phßng nghiÖp vô kinh doanh: Cã nhiÖm vô tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý chÊt l­îng hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. X©y dùng kÕ ho¹ch mua b¸n hµng th¸ng, quý, trùc tiÕp ký c¸c hîp ®ång mua b¸n s¶n phÈm vµ b¸o c¸o víi gi¸m ®èc t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nogµi ra phßng nghiÖp vô kinh doanh cßn khai th¸c t×m hµng, tæ chøc tiªu thô vµ xuÊt nhËp khÈu. Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp cã nhiÖm vô gióp ban gi¸m ®èc lËp kÕ hµnh s¶n xuÊt, tæng hîp c¸c ho¹t ®éng kinh doanh phôc vô cho gi¸m ®èc khi cÇn thiÕt, lËp kÕ ho¹ch VËt t­, chÞu tr¸ch nhiÖm kÜ thuËt trong C«ng ty, cã th«ng tin kinh tÕ kÞp thêi, chÝnh x¸c cho kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc vÒ tµi chÝnh theo dâi vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh hµng ngµy cña C«ng ty th«ng qua h¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu mua, nhËp, xuÊt, vËt liÖu, hµng ho¸, c¸c chi phÝ ph¸t sinh doanh thu cña C«ng ty, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, thanh to¸n víi kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp, c¬ quan thuÕ quan ®ång thêi theo dâi c¬ cÊu vèn vµ nguån vèn h×nh thµnh nªn tµi s¶n cña C«ng ty. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Cã nhiÖm vô tæ chøc, qu¶n lý c«ng t¸c v¨n th­ tiÕp ®¬n kh¸ch, tæ chøc c¸c cuéc häp. 4. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty Ph©n x­ëng xeo giÊy Ph©n x­ëng carton Kho thµnh phÈm C¬ cÊu s¶n xuÊt lµ nh©n tè quan träng, lµ c¬ së kh¸ch quan cña c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. Muèn tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý th× c¬ cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ph¶i hoµn thiÖn. XuÊt ph¸t tõ nhiÖn vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ tØnh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu ®­îc tæ chøc nh­ sau: Theo s¬ ®å c¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty ®­îc tæ chøc thµnh 2 ph©n x­ëng Ph©n x­ëng xeo giÊy: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n chÕ t¹o tõ c¸c bét gâ hoÆc c¸c lo¹i giÊy t¹p ho¸ nghiÒn nhá tr¶i qua qu¸ tr×nh c«ng nghÖ vµ s¶n xuÊt thµnh giÊy. Ph©n x­ëng carton sãng cã nhiÖm vô chuyªn s¶n xuÊt ra b×a carton sãng 3 líp vµ 5 líp, thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n c¾t, d¸n, dËp ®inh, dùng thµnh hßm. II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty xuÊt nhËp khÈu TN Víi C«ng ty s¶n xuÊt b×a carton sãng vµ lµm hßm carton. Môc tiªu hµng ®Çu cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt bµu ®¾p ®­îc chi phÝ vµ mang l¹i lîi nhuËn, ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã ®ßi hái s¶n phÈm cña C«ng ty sau khi xuÊt kho ph¶i ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn. Do vËy C«ng ty ®· x©y dùng mét kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi t×nh h×nh doanh nghiÖp trong ®ã ®Æc biÖt lµ kÕ ho¹ch cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm lµm sao ®Ó më réng thÞ tr­êng, tiªu thô s¶n phÈm nhanh. 1.1 §Æc ®iÓm vÒ nhiÖm vô s¶n xuÊt Cïng víi khã kh¨n chung cña ngµnh s¶n xuÊt b×a carton sãng vµ s¶n xuÊt hßm carton víi chñng lo¹i kh¸c nhau, khi thÞ tr­êng bÞ thu hÑp chñ yÕu lµ thÞ tr­êng §«ng ¢u nh÷ng C«ng ty ®· nç lùc kh«ng ngõng, cè g¾ng kh¾c phôc khã kh¨n t×m kiÕm thÞ tr­êng míi, s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng míi ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng, t¨ng ®é t¨ng tr­ëng ®¶m b¶o nghÜa vô víi nhµ n­íc. Nh÷ng sè liÖu sau sÏ ph¶n ¸nh phÇn nµo chøng minh cho b­íc ph¸t triÓn cña C«ng ty Ta thÊy r»ng s¶n phÈm tiªu thô n¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1999 tuy nhiªn tæng l·i c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty n¨m 2000 dd¹t 11027842 ®ång t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 1,016 lÇn ®ã lµ tØ lÖ mµ kh«ng ph¶i mét doanh nghiÖp nµo còng ®¹t ®­îc. 1.2 §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. Tæng sè lao ®éng cña C«ng ty lµ 136 ng­êi trong ®ã 24 ng­êi lµ lao ®éng gi¸n tiÕp. Nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é kü thuËt, trung b×nh bËc thî 4/6 trë lªn. VÊn ®Ò ®Æt ra cho C«ng ty hiÖn nay, nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp lµm c«ng t¸c kÜ thuËt cßn Ýt. §©y lµ mét ®ßi hái cÊp b¾ch vµ l©u dµi, ®ßi hái nh÷ng thî lµnh nghÒ cã tr×nh ®é ®Ó ®em l¹i s¶n phÈm mang tÝnh chÊt l­îng cao ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng 1.3 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thiÕt bÞ. HiÖn nay hÇu hÕt c«ng nghÖ s¶n xuÊt b×a carton sãng vµ s¶n xuÊt lu«n cña C«ng ty ®· thay ®æi mét sè c«ng nghÖ cò. Tuy nhiªn c«ng nghÖ s¶n xuÊt vÉn dïng nhiÒu tíi søc lao ®éng cña con ng­êi, chuyªn m«n ho¸ kh«ng cao dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, gi¸ thµnh s¶n phÈm cao do ®ã khã c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. ChÝnh v× vËy C«ng ty ®· ph¶i thay ®æi m¸y mãc thiÕt bÞ, kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. 2. T×nh h×nh tiªu thô ë C«ng ty 2.1 KÕt qu¶ c«ng t¸c tiªu thô nh÷ng n¨m võa qua Qua (biÓu 4) ta nhËn thÊy tèc ®é s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng æn ®Þnh ch× cã mÆt hµng hßm carton 3 líp t¨ng tr­ëng æn ®Þnh. MÆt hµng tiªu thô hßm carton 3 líp: N¨m 1999/1998 lµ t¨ng 6756 c¸i t­¬ng øng t¨ng 1015% N¨m 2000/1999 lµ t¨ng 104,4% t­¬ng øng 19142 c¸i. MÆt hµng tiªu thô hßm carton 5 líp. N¨m 1999/1998 lµ t¨ng 22318 c¸i t­¬ng øng t¨ng 101,6% N¨m 2000/1999 lµ gi¶m 18796 c¸i t­¬ng øng gi¶m 106,6%. Nh­ vËy C«ng ty chøng tá ®· ®Çu t­ ®óng h­íng tæ chøc s¶n xuÊt vµ tiªu thô mÆt hµng nµy tèt dÉn ®Õn mçi n¨m mang l¹i doanh thu t¨ng tõ 240 - 500tr lîi nhuËn t¨ng tõ 1 triÖu - 8 tr/n¨m. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty. N¨m 2000. STT Tªn s¶n phÈm S¶n xuÊt Tiªu thô So s¸nh Sè tuyÖt ®èi Sè t­¬ng ®èi % I Hßm carton 5 líp 460.800 442.972 17828 96,1 1. Hßm néi ®Þa 32.100 29.927 2173 93,2 2 Hßm in mét mµu 45227 43.000 2227 95 3 Hßm in 3 mµu 47273 45.273 2000 95,7 4 Hßm in 2 mµu 67.928 65372 2556 96,2 5 Hßm mét mÆt vµng 65.850 65.850 0 100 6 Hßm mét mÆt môc s¬n 49.125 48.795 330 99,3 Qua biÓu trªn ta thÊy tiªu thô hßm carton 5 líp n¨m 2000 so víi s¶n xuÊt nãi chung lµ gi¶m 96,1% t­¬ng øng víi 17828 c¸i trong ®ã: Hßm néi ®Þa tiªu thô so víi s¶n xuÊt gi¶m 93,2% t­¬ng øng víi 2173 c¸i. Hßm in mét mµu tiªu thô so víi s¶n xuÊt gi¶m 95% t­¬ng øng víi 2227 c¸i. Hßm in 3 mµu tiªu thô so víi s¶n xuÊt gi¶m 95,7% t­¬ng øng 2000 c¸i. Hßm in 2 mµu tiªu thô so víi s¶n xuÊt gi¶m 96,2% t­¬ng øng víi 2556 c¸i. Hßm mét mÆt vµng kh«ng thay ®æi. Hßm mét mÆt môc s¬n tiªu thô so víi s¶n xuÊt gi¶m 99,3% t­¬ng øng 330 c¸i. Qua biÓu trªn ta nhËn thÊy mét ®iÒu lµ s¶n phÈm cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ mét sè hµng lu«n ®­îc tiªu thô æn ®Þnh mang l¹i lîi Ých t­¬ng ®èi lín cho C«ng ty nh­ hßm néi ®Þa, hßm in mét mµu, hßm in 2 mµu, hßm mÆt tr¾ng H¶i Phßng…§iÒu nµy chøng tá C«ng ty ®· lç lùc kh«ng ngõng t×m tßi s¶n phÈm míi, ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kÓ c¶ chiÒu s©u còng nh­ chiÒu réng. Còng qua biÓu trªn ta còng cã thÓ thÊy mét sè mÆt hµng chñ yÕu cña C«ng ty còng cã xu h­íng gi¶m. V× vËy C«ng ty ph¶i t×m tßi vµ s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng míi thay thÕ nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu cña C«ng ty còng cã xu h­íng gi¶m. V× vËy C«ng ty ph¶i t×m tßi vµ s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng míi thay thÕ nh÷ng mÆt hµng cò vµ ®¸p øng thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. Tuy vËy s¶n l­îng tiªu thô ch­a ®­îc cao vµ thÞ tr­êng tiªu thô nhá hÑp. §©y lµ yÕu tè bÊt lîi ®èi víi kh¶ n¨ng cña C«ng ty. Ch¾c ch¾n r»ng l·nh ®¹o C«ng ty ®ang cã nh÷ng ®Þnh h­íng, nh÷ng gi¶i ph¸p tèt thóc ®Èy tèc ®é tiªu thô lo¹i s¶n phÈm nµy. 2.2 ThÞ tr­êng tiªu thô vµ kh¸ch hµng cña C«ng ty. HiÖn nay ®¬n vÞ xuÊt khÈu bao b× cña C«ng ty lµ Tæng C«ng ty Rau qu¶ ViÖt Nam mµ C«ng ty lµ ®¬n vÞ trùc thuéc. V× vËy xuÊt khÈu ®­îc nhiÒu hay Ýt lµ do Tæng C«ng ty nªn c¸c bao b× ®Ó ®ùng hµng cña C«ng ty kh«ng ®­îc æn ®inh. Ngoµi ra cßn mét sè ngµnh kh¸c còng dïng bao b× ®Ó ®ùng hµng nh­ ngµnh dÖt, may, b¸nh kÑo, giµy da, m©y ®an.. C¸c hµng tiªu thô n¨m 2000 lµ: Nh­ hßm in 3 mµu 5 líp, hßm mét mÆt môc s¬n 5 líp, hßm 1 mÆt vµng löa viÖt 5 líp nh­ng hiÖu qu¶ ®em l¹i kh«ng cao. ChØ cã mét sè mÆt h·ng nh­ hßm 3 líp: Hßm in 2 mµu vµ hßm in 2 mµu, hßm mét mÆt tr¾ng Hµi Phßng vµ hßm 5 líp nh­ hßm néi ®Þa, hßm mÆt vµng H¶i phßng… C«ng ty ph¶i t×m kiÕm thÞ tr­êng lµm sao cho thÝch hîp ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y thÞ tr­êng néi ®Þa cña C«ng ty chñ yÕu lµ khu vùc phÝa B¾c. S¶n phÈm cña C«ng ty chñ yÕu tiªu thô cho c¸c ngµnh dÖt may, giÇy da, may ®an, b¸nh kÑo… Ngoµi ra còng cã mét sè c¸ nh©n mua lÎ Tr­íc t×nh h×nh ®ã l·nh ®¹o C«ng ty ®· ®Ò ra nhiÒu gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô nh­: Mang s¶n phÈm ®Õn tËn n¬i c¸c c¬ së dïng. Nh÷ng chÝnh s¸ch nµy ®· phÇn nµo mang l¹i mét sè kÕt qña trong nh÷ng n¨m vöa qua, cô thÓ khèi l­îng tiªu thô qua c¸c n¨m trªn thÞ tr­êng nh­ sau: N¨m 1998: 439450 c¸i hßm 5 líp 424500 c¸i hßm 3 líp N¨m 1999: 461768 c¸i hßm 5 líp 431256 c¸i hßm 3 líp N¨m 2000: 442972 c¸i hßm 5 líp 450398 c¸i hßm 3 líp §©y lµ kÕt qu¶ thu ®­îc kh«ng nhá gióp C«ng ty ®øng v÷ng th¸o bít khã kh¨n t¹o ®iÒu kiÖn nh÷ng n¨m tiÕp theo. §Æc biÖt mét sè mÆt hµng cña C«ng ty lu«n cã uy tÝn víi thÞ tr­êng vµ tiªu thô hµng n¨m t­¬ng ®èi æn ®Þnh nh­: hßm in hai mµu, hßm mét mÆt môc s¬n vµ hßm mÆt tr¾ng H¶i Phßng cña mÆt hµng hßm 3 líp, hßm 5 líp cã hßm néi ®Þa, hßm mÆt vµng H¶i Phßng. §· ®ãng gãp thªm lîi nhuËn cho C«ng ty…S¶n l­îng tiªu thô hµng mÆt tr¾ng H¶i Phßng 3 líp N¨m 1998: 35720 c¸i ®¹t doanh thu 142.880.000 N¨m 1999: 35720 c¸i ®¹t doanh thu 133.950.000 N¨m 2000: 42657 c¸i ®¹t doanh thu 159.299.500 §iÒu nµy chøng tá C«ng ty ®· tæ chøc s¶n xuÊt vµ tiªu thô mÆt hµng nµy cã hiÖu qu¶. §©y lµ dÊu hiÖu tèt cho C«ng ty. PhÇn thø Ba Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty vËt t­ xuÊt nhËp khÈu I. §¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô cña C«ng ty. Tõ khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, C«ng ty VËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu còng nh­ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc kh¸c ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nh­ng do C«ng ty ®· nhanh chãng s¾p xÕp tæ chøc l¹i bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, lùa chän ®éi ngò c¸n bé cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ cã tr×nh ®é nghiÖp vô, gi¸m nghÜ, d¸m lµm tæ chøc l¹i s¶n xuÊt cho phï hîp víi t×nh h×nh míi, t×m biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Qua t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m 1998,1999, 2000 cã thÓ ®­a ra mät sè ®¸nh gi¸ sau: ¦u ®iÓm: Mét lµ cã chÝnh s¸ch chiÕn lù¬c s¶n phÈm ®óng ®¾n xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña kh¸ch hµng, s¶n phÈm cña C«ng ty lu«n ®­îc tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng. Mét sè s¶n phÈm míi nhanh chãng t×m ®­îc chç ®øng trªn thÞ tr­êng. Hai lµ C«ng ty lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ gi÷ ®­îc phÈm chÊt, chÊt l­îng hµng ho¸ hµng n¨m doanh thu t¨ng, lîi nhuËn vµ nép ng©n s¸ch nhµ n­íc t¨ng. Ba lµ, s¶n phÈm cña C«ng ty kh«ng ®­îc tiªu thô réng nh­ng vÉn cã uy tÝn víi kh¸ch hµng. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm C«ng ty cßn mét sè h¹n chÕ, khã kh¨n: Mét lµ: ViÖc th©m nhËp thÞ tr­êng míi tiÕn hµnh cßn chËm lÝ do trong viÖc n¾m b¾t th«ng tin thÞ tr­êng thiÕu v¾ng bé ph©nj nghiªn cøu thÞ tr­êng, dÉn ®Õn c«ng viÖc tiÕp cËn thÞ tr­êng gÆp khã kh¨n. HÖ thègn th«ng tin ®­îc tæ chøc ch­a ®­îc cao ®Æc biÖt lµ th«ng tin thÞ tr­êng g©y ra sù chËm ch¹p thiÕu kÞp thêi cho viÖc ra quyÕt ®Þnh. Hai lµ, c¸c ho¹t ®éng khuyÕch tr­¬ng cßn h¹n chÕ. MÆc dï ®ù¬c coi lµ ph­¬ng tiÖn hç trîc trong c¹nh tranh, t¨ng l­îng s¶n phÈm tiªu thô cña C«ng ty nh­ng nãi chung c¸c ho¹t ®éng nµy Ýt ®­îc coi träng ®Æc biÖt lµ qu¶ng c¸o. C¸c ho¹t ®éng yÓm trî vµ xóc tiÕn b¸ hµng nh­: tæ chøc cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, tham gia triÓn l·m, ph¸t hµnh tµi liÖu… còng ®­îc tiÕn hµnh song song h¹n chÕ. Nguyªn nh©n: Do míi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng C«ng ty ch­a ph¸t huy ®ù¬c tÇm quan träng cña c«ng cô c¹nh tranh. Do ¶nh h­ëng cña c¬ chÕ bao cÊp ®· g©y nªn nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh vÒ nh©n lùc vèn, m¸y mãc, thiÕt bÞ, do phô thuéc phßng thÞ tr­êng. II. Mét sè ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p nh»m ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi C«ng ty. Tõ nh÷ng ®¸nh gi¸ s¬ bé vÒ t×nh h×nh tiªu thô cña C«ng ty, ®Ó ®Èy nahnh tèc ®é tiªu thô C«ng ty cÇn lµm tèt h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng sau. 1. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ uy tÝn, lµ c¬ së t¹o nªn vÞ thÕ cña doanh nghiÖp v× vËy cÇn ph¶i gi÷a võng vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Tuy nhiªn C«ng ty ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ trang thiÕt bÞ m¸y mãc míi, lu«n lu«n c¶i tiÕn mÉu m· chñng lo¹i s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu kh¸ch hµng n©ng cao tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng, lùa chän mua b¸n thÞ tr­êng ®Çu vµo tiªu thô b¶o hµnh s¶n phÈm ®Çu ra. Víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cÇn ®Æc biÖt chó träng vÊn ®Ò ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, ®æi míi trang thiÕt bÞ v× ®©y lµ mÊu chèt ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn c¬ së ®Ó t¹o ra nh­ngx s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao h¬n, viÖc lùa chän ®Çu t­, ®æi míi c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ cÇn c©n nh¾c vµ quan t©m xu h­íng chung cña x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn nªn c¬ cÊu nhu cÇu x· héi vµ c¬ cÊu ng­êi vtiªu dïng còng cã sù thay ®æi v× vËy chiÕn l­îc s¶n phÈm lµ mét vò khÝ s¾c bÐn trong c¹nh tranh, lµ ph­¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ ®Ót t¹o ra nhu cÇu míi nh»m thu ®­îc lîi nhuËn cao. Ngoµi ra C«ng ty cßn ph¶i lµm tèt nh÷ng c«ng viÖc quan träng kh¸c nh­: N©ng cao tay nghÒ cña c«ng nh©n b»ng c¸ch tuyÓn chän ®µo t¹o kÜ l­ìng ng­êi lao ®éng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao trong giai ®o¹n míi. Nguyªn vËt liÖu ®­a vµo ph¶i ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c th«ng sè kÜ thuËt. C¸n bé kÜ thuËt th­êng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng nh©n tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi, ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng s¶n phÈm háng ®Ó cã thÓ söa ch÷a hoÆc lo¹i. 2. T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng Nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ dù b¸o thÞ tr­êng chÝnh lµ nÒn mãng, lµ ®iÓm khëi ®Çu cho mäi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ tr­êng vµ c¸c nguån lùc b¶nm th©n mµ quyÕt ®Þnh s¶n phÈm cña m×nh. §Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm nµo ®ã doanh nghiÖp n¾m b¾t ®­îc quy m« thÞ tr­êng, c¬ cÊu hµng ho¸ ®ã, quan hÖ cung cÊp l­îng kh¸ch hµng dù b¸o ph¶n øng, tiÒm lùc ®èi thñ c¹nh tranh. C«ng ty VËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu cÇn ph¶i cã mét bé phËn nh©n viªn ®i nghiªn cøu thÞ tr­êng t×m hiÓu ®iÒu tra vÒ tËp tôc, lèi sèng, së thÝch, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm tõ ®ã ph©n chia thÞ tr­êng ra tõng lo¹i, tõng ®o¹n ®Ó th©m nhËp thÞ tr­êng ®¹t kÕt qu¶ tèt. 3. Tæ chøc tèt hÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm. HiÖn nay C«ng ty VËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu ®ang ph©n phèi s¶n phÈm theo kªnh sau: s¶n phÈm ®­îc tiªu thô chñ yÕu th«ng qua b¸n hµng trùc tiÕp cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Trªn thùc tÕ khi ®Êt n­íc ®ang trong thêi kú ®æi míi nÒn kinh tÕ më cöa sù héi nhËp vµ ph¸t triÓn ®ang trong giai ®o¹n cao thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng nªn nhu cÇu x· héi ph¸t triÓn cao. ChÝnh v× vËy khi C«ng ty ¸p dông ph­¬ng thøc ph©n phèi tiªu thô s¶n phÈm cÇn nghiªn cøu, x¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l­îc c¸c kªnh ph©n phèi kh¸c nhau nh­ t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng cao cô thÓ. C«ng ty nghiªn cøu thÞ tr­êng mét sè tØnh, thµnh phè lín cã khu vùc c«ng nghiÖp tõ ®ã ph©n lo¹i vµ ph©n ®o¹n thµnh c¸c thÞ tr­êng môc tiªu mµ ¸p dông ph©n phèi s¶n phÈm qua c¸c ®¹i lý. C¸ch lùa chän ®¹i lý cã thÓ tu©n theo tiªu chuÈn sau: C¸c ®¹i lý ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së kÝ kÕt hîp ®ång ®¹i lý gi÷a mét bªn lµ C«ng ty A, mét bªn lµ doanh nghiÖp hoÆc t­ nh©n . §iÒu kiÖn cho bªn B ®­îc phÐp kÝ kÕt hîp ®ång lµ. Cã giÊy phÐp kinh doanh mÆt hµng bao b×. Cã vèn. Cã mÆt hµng b¸n thÝch hîp §· thö b¸n mét sè lÇn thµnh c«ng. §èi víi t­ nh©n ngoµi c¸c ®iÒu kiÖn trªn cßn ph¶i cã tiÒn ®Æt cä hoÆc b¶o l·nh. Víi c¸c ®¹i lý C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn ph­¬ng thøc thanh to¸n chËm tr¶, quy ®Þnh møc hoa hång ®¹i lý cã chÝnh s¸ch ­u ®·i, khuyÕn m¹i cho ®¹i lý nµo tiªu thô ®­îc sè l­îng hµng ho¸ lín. Ngoµi ra C«ng ty cßn b¸n trùc tiÕp gi÷a C«ng ty víi doanh nghiÖp kh¸c thùc hiÖn trªn kÝ kÕt hîp ®ång ®Æt hµng. 4. Sö dông h×nh thøc qu¶ng c¸o thÝch hîp. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña khoa häc kÜ thuËt cung hµng ho¸ lu«n v­ît cÇu ®èi víi mçi s¶n phÈm hµng ho¸ lµ lÏ ®­¬ng nhiªn. Do ®ã c¸c ho¹t ®éng Marketing nh­ qu¶ng c¸o, xóc tiÕn yÕm trî trong tiªu thô lu«n lµ mét vÊn ®Ò ®­îc doanh nghiÖp quan t©m tiÕn hµnh nh»m thóc ®Èy kh¸ch hµng ®Õn víi s¶n phÈm. §èi víi s¶n phÈm hßm carton cña C«ng ty th× kh«ng ph¶i chØ cã C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu mµ c¸c C«ng ty kh¸c trong ngµnh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o rÊt Ýt bëi v× thi qu¶ng c¸o chi sÏ rÊt lín lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng. §iÒu nµy bÊt lîi cho C«ng ty bëi gi¸ b¸n s¶n phÈm ®· t­¬ng ®èi so víi kh¸ch hµng mµ hä ®¸p øng tho¶ m·n ®­îc. ChÝnh v× vËy C«ng ty cã tÝnh chÊt qu¶ng c¸o phï hîp nh­ sau: H×nh thøc qu¶ng c¸o qua c¸c chuyªn san víi c¸c tÝt b¸o qu¶ng c¸o g©y Ên t­îng vµ chôp ¶nh vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty. 5. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m gi¸ thµnh. Qu¶n lÝ sö dông nguyªn liÖu, lao ®éng. Sö dông ®Þnh tiªu hao nguyªn vËt liÖu hîp lÝ, n©ng cao viÖc sö dông vèn hiÖu qu¶. TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt. Sö dông c¸c vËt liÖu cho s¶n xuÊt mét c¸hc hîp lý, thÝch hîp. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu cÇn ¸p dông mét sè - Thay thÕ vËt t­ nhËp ngo¹i b»ng vËt t­ s¶n xuÊt trong n­íc. 6. Sù dông chÝnh s¸ch gi¸ c¶ linh ho¹t, hîp lÝ ChÝnh s¸ch gi¸ ®èi víi s¶n phÈm cña C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh lµ viÖc quy ®Þnh møc gi¸ b¸n hoÆc trong mét sè tr­êng hîp lµ nh÷ng møc gi¸ b¸n (khi C«ng ty quyÕt ®Þnh thay ®æi gi¸ c¶ s¶n phÈm nµy theo lo¹i kh¸ch hµng, theo c¸c thêi kú trong n¨m, theo sè l­îng mua). Møc gi¸ cÇn quy ®Þnh cã thÓ lµ møc gi¸ b¸n cho ng­êi tiªu dïng cuèi cïng hoÆc cho c¸c kh©u trung gian. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ cña mét s¶n phÈm kh«ng ®­îc quy ®Þnh mét c¸ch døt kho¸t khi tung s¶n phÈm ra thÞ tr­êng mµ nã ®­îc xem xÐt l¹i ®Þnh kú trong suèt "vßng ®ßi s¶n phÈm" tuú theo nh÷ng thay ®æi vÒ môc tiªu cña C«ng ty, sù vËn ®éng cña thÞ tr­êng vµ chi phÝ cña C«ng ty, tuú theo chÝnh s¸ch cña ng­êi c¹nh tranh. ViÖc quy ®Þnh gi¸ s¶n phÈm lµ mét quyÕt ®Þnh rÊt quan träng ®èi víi C«ng ty v×: Gi¸ c¶ cã ¶nh h­ëng to lín ®Õn khèi l­îng b¸n cña C«ng ty. Nã th­êng xuyªn lµ tiªu chuÈn quan träng cña viÖc mua vµ lùa chän cña kh¸ch hµng. Gi¸ c¶ cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn thu nhËp vµ do ®ã ®Õn lîi nhuËn cña C«ng ty. MÆc dï trªn thÞ tr­êng hiÖn nay c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ ®· nh­êng vÞ trÝ hµng ®Çu cho c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng vµ thêi gian, ®iÒu kiÖn giao haßng, nh­ng gi¸ c¶ vÉn cã vai trß quan träng ®èi víi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Gi¸ c¶ biÓu hiÖn tËp trung c¸c quan hÖ vÒ lîi Ých kinh tÕ vµ vÞ trÝ, vai trß cña c¸c ®¬n vÞ trªn thÞ tr­êng trong nhiÒu lÜnh vùc, thÞ tr­êng, c¹nh tranh gi¸ c¶ vÉn diÔn ra gay g¾t. V× vËy C«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ linh ho¹t, hîp lý lµ ®iÒu kiÖn cùc kú quan träng ®èi víi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, cã hiÖu qu¶ vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. C«ng ty cÇn sö dông chÝnh s¸ch gi¸ víi vai trß lµ c«ng cô c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng víi c¸c chÝnh s¸ch. §Þnh gi¸ thÊp. ChÝnh s¸ch gi¸ biÕn ®æi. ChÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ cao (víi nh÷ng s¶n phÈm ®éc quyÒn). KÕt luËn §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm lu«n lµ c«ng t¸c quan träng nhÊt ®èi víi C«ng ty. C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc chuyªn s¶n xuÊt hßm carton ®· nhiÒu n¨m vµ cã truyÒn thèng tèt vÒ s¶n phÈm cña m×nh. S¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc tiªu thô nhiÒu trªn thÞ tr­êng víi kh¸ch hµng trong n­íc vµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Song nh÷ng n¨m gÇn ®©y do t×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ cña nhµ n­íc cã thÞ tr­êng tiªu thô cña C«ng ty bÞ khñng ho¶ng v× va¹y C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n nhu cÇu thÞ tr­êng gÇn b·o hoµ, c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t…®ßi hái C«ng ty ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p kÞp thêi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. Qua thêi g ian thùc tËp t¹i C«ng ty VËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu em ®· trang bÞ cho m×nh mét sè kiÕn thøc kinh nghiÖm thùc tiÔn vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Trong khu©n khæ cã h¹n, B¸o c¸o kh«ng thÓ ®Ò cËp ®Õn mäi khÝa c¹nh, gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm nh­ng còng gi¶i quyÕt ®­îc mét sè néi dung c¬ b¶n sau: VÒ lý luËn: §· tr×nh bÇy cã hÖ thèng nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trong C«ng ty. VÒ thùc tiÔn. §· tr×nh bÇy t×nh h×nh c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty. Trªn c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn, phÇn ba cña b¸o c¸o ®· nªu ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty. Do h¹n chÕ hiÓu biÕt thùc tÕ vµ lý luËn, h¬n n÷a thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu cã h¹n nªn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ tr×nh bµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt h¹n chÕ. Em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp vµ gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o h­íng dÉn trong khoa kÕ to¸n tr­êng Cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I cïng c¸n bé phßng kÕ to¸n C«ng ty vËt t­ vµ xuÊt nhËp khÈu Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Nghiªm ViÕt Hoµng ®· tËn t×nh gióp ®ì, h­íng dÉn em trong qu¸ tr×nh viÕt b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸n bé phßng kÕ to¸n nãi riªng vµ c¸c c¸n bé, phßng ban cña C«ng ty nãi chung ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty vµ hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên.doc
Luận văn liên quan