Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin tín hiệu tại Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển đáng khích lệ, chúng ta ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới. Các Doanh nghiệp Việt Nam cũng từng bước tham gia vào một sân chơi lớn hơn, sân chơi toàn cầu hóa. Để có thể tồn tại và thành công trong sân chơi đó đòi hỏi các Doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình nhằm đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng. Ngành Đường sắt nói chung và Ngành Thông tin tín hiệu nói riêng cũng không đứng ngoài xu thế chung đó. Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng của mình, trong những năm qua đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn đã luôn phát huy tinh thần và trí tuệ của tập thể, khắc phục mọi khó khăn, trở ngại để duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin tín hiệu nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác vận tải của ngành đường sắt. 1. Lý do chọn đề tài Chuyên ngành thông tin tín hiệu đường sắt bao gồm những thiết bị phục vụ thông tin liên lạc điều hành sản xuất và an toàn chạy tàu của ngành Đường sắt. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của chúng có vai trò đặc biệt quan trọng cho sự an toàn của hành khách và hàng hóa trong những chuyến tàu ngược xuôi Nam Bắc. Như chúng ta đã biết, trước năm 1988 các chuyến tàu lửa chạy từ Bắc vào Nam và ngược lại phải mất hơn 72 giờ, rồi 48 giờ (năm 1991), sau đó 38 giờ (năm 1998), 32 giờ (năm 2000) và hiện nay là 30 giờ. Việc các đoàn tàu vận hành được an toàn, đúng giờ và thời gian ngày càng được rút ngắn như vậy là nhờ những nỗ lực không ngừng của toàn ngành Đường sắt trong đó với những phát minh, sáng kiến, liên tục cải tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động của mình thì hệ thống thông tin tín hiệu đã đóng góp một phần rất quan trọng vào thành công chung đó. Chính vì vậy em đã chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin tín hiệu tại Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, duy tu và sửa chữa thiết bị thông tin tín hiệu. 2. Mục tiêu đề tài Trên cơ sở phân tích quá trình đo lường chất lượng sản phẩm thông tin tín hiệu tại Công ty TTTH ĐS Sài Gòn để từ đó đề ra một số giải pháp duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin tín hiệu của Công ty. 3. Quy trình thực hiện Trực tiếp thu thập thông tin, số liệu tại Công ty kết hợp quan sát, ghi nhận trong mỗi lần đánh giá và nghiệm thu. Sau đó, tổng hợp các thông tin, số liệu cần thiết để từ đó đưa ra những vấn đề cần cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, khai thác thiết bị tại Công ty. Trong quá trình thực hiện chuyên đề, được sự hướng dẫn tận tình của TS Bùi Thị Thanh - Phó trưởng bộ môn Quản trị nhân sự - Khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế Tp. HCM, được sự ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám đốc Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt, cũng như những ý kiến xây dựng quý báu của các thành viên khác, trong đó đặc biệt là sự hỗ trợ, giúp rất nhiệt tình của MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT . 1 1.1.Tổng quan về sản phẩm thông tin tín hiệu đường sắt 1 1.1.1. Sản phẩm thông tin 1 1.1.2. Sản phẩm tín hiệu 2 1.2.Phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm thông tin tín hiệu đường sắt 3 1.2.1. Sản phẩm thông tin 3 1.2.2. Sản phẩm tín hiệu 3 1.2.3. Chất lượng duy tu thiết bị TTTH . 4 1.3.Tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm thông tin tín hiệu đường sắt . 5 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN 7 2.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TTTH ĐS Sài Gòn . 7 2.1.1. Quá trình thành lập Công ty 7 2.1.2. Quá trình phát triển của Công ty . 7 2.1.3. Nhiệm vụ sản xuất của Công ty 9 2.1.4. Chính sách chất lượng của Công ty . 10 2.1.5. Cơ cấu tổ chức của Công ty . 10 2.1.6. Đặc điểm công nghệ và các loại sản phẩm chủ yếu của Công ty . 18 2.2.Kết quả hoạt động của Công ty trong các năm 2006, 2007 . 20 2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006, 2007 20 2.2.2. Mặt mạnh . 21 2.2.3. Mặt yếu 22 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THÔNG TIN TÍN HIỆU TẠI CÔNG TY TTTH ĐS SÀI GÒN 23 3.1.Các quy định chung 23 3.2.Đánh giá chất lượng duy tu sản phẩm (CSP) 24 3.2.1. Chất lượng duy tu sản phẩm thông tin (CDTTT) 24 3.2.2. Chất lượng duy tu sản phẩm tín hiệu (CDTTH) . 25 3.3.Đánh giá hiệu suất khai thác thiết bị TTTH (HKT) . 26 3.3.1. Hiệu suất khai thác thiết bị thông tin (HKTTT) . 26 3.3.2. Hiệu suất khai thác thiết bị tín hiệu (HKTTH) . 27 3.4.Đánh giá hiệu suất quản lý thông tin tín hiệu (HKTQL) . 28 3.5.Chất lượng sản phẩm TTTH (CSP) . 29 3.5.1. Chất lượng sản phẩm thông tin (CSPTT) 29 3.5.2. Chất lượng sản phẩm tín hiệu (CSPTH) . 29 3.6.Ví dụ minh họa về cách đánh giá chất lượng sản phẩm TTTH ĐS . 30 3.6.1. Số liệu kiểm tra 30 3.6.2. Kết quả tính toán 31 3.7.Các yếu tố tác động đến chất lượng sản phẩm TTTH ĐS . 33 3.8.Đánh giá chung chất lượng sản phẩm TTTH ĐS của Công ty . 34 3.8.1. Chất lượng sản phẩm của Công ty qua các kỳ đánh giá 34 3.8.2. Chất lượng sản phẩm của Công ty so với các Đơn vị cùng ngành 42 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THÔNG TIN TÍN HIỆU TẠI CÔNG TY TTTH ĐS SÀI GÒN . 46 4.1.Nâng cao tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng . 47 4.2.Cải tiến các sản phẩm liên quan . 48 4.3.Nhu cầu về nguồn lực 50

pdf57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin tín hiệu tại Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bieán aùp Trang 20 2.2. Keát quaû hoaït ñoäng cuûa Coâng ty trong caùc naêm 2006, 2007 2.2.1. Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2006, 2007 Baûng 1. Keát quaû hoaït ñoäng SXKD naêm 2006, 2007 ÑVT: Ñoàng STT Chæ tieâu Naêm 2006 Naêm 2007 I Taøi saûn löu ñoäng 4,696,342,502 6,267,245,140 1 Voán baèng tieàn 1,246,147,567 3,653,218,505 2 Nôï phaûi thu 2,596,512,418 1,803,028,244 3 Haøng toàn kho 853,682,517 810,998,391 4 Taøi saûn löu ñoäng khaùc II Taøi saûn coá ñònh 26,134,516,660 28,973,023,074 1 Nguyeân giaù 72,056,551,725 76,397,580,143 2 Giaù trò hao moøn luõy keá 45,922,035,065 47,424,557,069 III Nôï phaûi traû 6,917,269,149 8,123,119,489 3.1 Nôï ngaân haøng 3.2 Nôï giao dòch khaùc 6,917,269,149 8,123,119,489 IV Nguoàn voán chuû sôû höõu 23,582,233,107 26,572,368,674 4.1 Nguoàn voán kinh doanh 23,000,334,174 25,896,195,456 4.2 Laõi chöa phaân phoái 255,381,896 302,825,719 4.3 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 326,517,037 373,347,499 V Caùc quyõ 331,356,906 544,780,051 5.1 Quyõ döï phoøng taøi chính 21,803,452 5.2 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 245,371,872 373,347,499 5.3 Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 85,985,034 149,629,100 VI Keát quaû SXKD 6.1 Toång doanh thu 29,385,454,545 31,442,059,091 Hoaït ñoäng coâng ích 24,199,002,727 26,870,968,182 Hoaït ñoäng ngoaøi coâng ích 5,186,451,818 4,150,090,909 6.2 Toång chi phí 29,130,072,649 31,139,233,372 6.3 Keát quaû Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 255,381,896 302,825,719 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp (28%) 71,506,931 84,791,201 Trang 21 Toång lôïi nhuaän sau theá 183,874,965 218,034,518 VII Noäp ngaân saùch nhaø nöôùc 7.1 Thueá Thueá phaûi noäp 2,208,682,879 2,329,097,000 Thueá ñaõ noäp 1,666,844,183 1,746,822,750 7.2 BHXH, BHYT, KPCÑ Soá phaûi noäp 1,253,351,434 1,378,686,577 Soá ñaõ noäp 1,053,351,434 1,158,686,577 7.3 Ngaân saùch nhaø nöôùc caáp trong naêm 26,618,903,000 29,558,065,000 VII Lao ñoäng Lao ñoäng bình quaân trong kyø 345 349 Trong ñoù: Khoâng xaùc ñònh thôøi haïn 335 339 Coù xaùc ñònh thôøi haïn 10 10 IX Thu nhaäp 9.1 Toång quyõ löông 14,123,800,000 16,004,020,000 Hoaït ñoäng coâng ích 13,288,000,000 15,091,000,000 Hoaït ñoäng ngoaøi coâng ích 835,800,000 913,020,000 9.2 Thu nhaäp bình quaân 3,411,546 3,821,399 Thu nhaäp thöïc teá bình quaân 3,138,622 3,515,687 (Trích Baùo caùo coâng khai moät soá chæ tieâu taøi chính naêm 2007) - Doanh thu trong naêm 2007 ñaït 31,422 tyû ñoàng, taêng 7% so vôùi naêm 2006 (29,385 tyû ñoàng). - Lôïi nhuaän naêm 2007 laø 302 trieäu ñoàng, taêng 18,6% so vôùi naêm 2006 (255 trieäu ñoàng). - Thu nhaäp bình quaân: 3.500.000 ñoàng/ngöôøi/thaùng, taêng 12% so vôùi naêm 2006. 2.2.2. Maët maïnh - Giöõ vöõng oån ñònh tö töôûng chính trò, ñoaøn keát trong Coâng ty. Thöïc hieän toát caùc noäi dung chuû yeáu coâng taùc quaûn lyù, duy tu. Duy trì chaát löôïng hoaït ñoäng cuûa thieát bò, ñaûm baûo tuyeät ñoái an toaøn chaïy taøu vaø an toaøn lao ñoäng. Hoaøn thaønh caùc chæ tieâu, nhieäm vuï ñöôïc giao. Trang 22 - Hoaøn thaønh coâng trình caùc nguoàn voán. Taêng cöôøng thöïc hieän caùc coâng trình ngoaøi nhieäm vuï coâng ích ñöôïc giao. Quan heä, phoái hôïp thöïc hieän nhieàu noäi dung ñaàu tö cô sôû vaät chaát, trang thieát bò cho Coâng ty. - Chuù troïng coâng taùc quaûn lyù, trieån khai töøng böôùc quaûn lyù theo heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO 9001:2000; chöông trình thöïc hieän chính quy vaên hoùa; ban haønh boå sung, söûa ñoåi caùc quy cheá quaûn lyù phuø hôïp ñöa hoaït ñoäng Coâng ty ngaøy caøng vaøo neà neáp, giaûm ñaùng keå caùc khaâu trung gian, chaäm treã. - Caùc hoaït ñoäng ñoaøn theå, phong traøo vaên hoùa, xaõ hoäi duy trì thöôøng xuyeân. Chuù troïng quan taâm hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. OÅn ñònh vaø taêng cöôøng ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn, ñieàu kieän laøm vieäc cho ngöôøi lao ñoäng. - Heä thoáng maùy moùc thieát bò vaø caùc phöông tieän phuïc vuï saûn xuaát ñöôïc ñaàu tö, trang bò vaøo loaïi hieän ñaïi nhaát cuûa ngaønh. 2.2.3. Maët yeáu - Laõnh ñaïo coøn chöa quan taâm, quyeát lieät trong việc điều hành giải quyết trở ngại, phòng chống lụt bão ... Caùc phoøng, ñoäi coøn chöa chuû ñoäng vaø tính phoái hôïp chöa cao. Caùc Trung taâm chöa thöïc söï saâu saùt, thöïc hieän meänh leänh saûn xuaát chöa nghieâm. - Coâng taùc duy tu, baûo döôõng thieát bò chöa ñaûm baûo tính thöïc chaát. Thieát bò hoaït ñoäng chöa oån ñònh chaéc chaén, trôû ngaïi chaäm taøu xaûy ra nhieàu. - Coâng taùc quaûn lyù ôû moät soá Trung taâm coøn yeáu keùm, caùc cheá ñoä kieåm tra thieát bò cuûa Trung taâm chöa ñaày ñuû vaø hieäu quaû, chöa gaén traùch nhieäm vôùi tình traïng thieát bò. - Hoà sô thuû tuïc caùc coâng trình chöa ñöôïc hôïp lyù, khoa hoïc vaø ñoàng boä. Moät soá Trung taâm thi coâng coâng trình chöa ñaûm baûo tieán ñoä vaø chaát löôïng khoâng cao. - Hoaït ñoäng dòch vuï chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc, thieáu hôïp lyù vaø hieäu quaû. - Trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï khoâng ñoàng ñeàu, moät soá CBCNV ñaõ ñöôïc ñaøo taïo, boài döôõng nghieäp vuï nhöng vaãn chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu veà quaûn lyù, vaän haønh coâng ngheä môùi, chöa thöïc söï laøm chuû ñöôïc thieát bò. Trang 23 CHÖÔNG 3: PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG QUAÙ TRÌNH ÑAÙNH GIAÙ CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM THOÂNG TIN TÍN HIEÄU TAÏI COÂNG TY TTTH ÑS SAØI GOØN 3.1. Caùc quy ñònh chung - Coâng ty uûy quyeàn caùc Trung taâm toå chöùc kieåm tra, ñaùnh giaù chaát löôïng caùc saûn phaåm trong phaïm vi quaûn lyù haøng thaùng (töø ngaøy 10 - 22), löu hoà sô taïi Trung taâm vaø göûi keát quaû veà Coâng ty tröôùc ngaøy 25 haøng thaùng. - Haøng quyù, Coâng ty toå chöùc ñaùnh giaù caùc saûn phaåm cuûa caùc Trung taâm töø ngaøy 10 - 20 thaùng cuoái quyù. - Trong quaù trình ñaùnh giaù caùc vi phaïm vaø möùc tröø cuï theå veà chaát löôïng duy tu, hieäu suaát khai thaùc vaø hieäu suaát quaûn lyù thieát bò tuaân thuû theo ñuùng quy ñònh 953/QÑ-ÑS- CSHT cuûa Toång Coâng ty Ñöôøng saét Vieät Nam ngaøy 02/07/2004. - Caùc Ga coù 6 saûn phaåm (SP 2 - 7), ñöôøng ngang coù gaùc hoaëc caàu chung coù 5 saûn phaåm (SP2, SP3, SP5, SP6, SP7), Ñöôøng ngang caûnh baùo töï ñoäng coù 4 saûn phaåm (SP3, SP5, SP6, SP7), Traïm thoâng tin coù 01 saûn phaåm (SP2), Traïm nguoàn coù 01 saûn phaåm (SP7), Traïm kieåm tu coù 01 saûn phaåm (SP5). - Moãi saûn phaåm TTTH taïi nôi kieåm tra coù theå goàm moät hay nhieàu chuûng loaïi thieát bò, vì vaäy chaát löôïng duy tu saûn phaåm ñoù laø trung bình coäng chaát löôïng duy tu cuûa caùc thieát bò thuoäc saûn phaåm ñoù. - Chaát löôïng duy tu moãi saûn phaåm cuûa ñôn vò ñöôïc kieåm tra laø trung bình coäng chaát löôïng duy tu saûn phaåm cuøng loaïi taïi caùc ñieåm kieåm tra. - Chaát löôïng duy tu SP1 laø trung bình coäng giöõa cô khí vaø ñieän khí. - Chaát löôïng duy tu SP2 laø trung bình coäng chaát löôïng duy tu traïm thoâng tin vaø chaát löôïng duy tu saûn phaåm naøy cuûa caùc ga vaø ñöôøng ngang, caàu chung. - Chaát löôïng duy tu SP7 laø trung bình coäng chaát löôïng duy tu traïm nguoàn vaø chaát löôïng duy tu saûn phaåm naøy cuûa caùc ga vaø ñöôøng ngang, caàu chung. - Chaát löôïng duy tu moãi saûn phaåm cuûa Coâng ty laø trung bình coäng töø chaát löôïng duy tu cuûa caùc Trung taâm. Trang 24 - Hieäu suaát khai thaùc thieát bò TTTH seõ ñöôïc tính haøng thaùng. Keát quaû quyù seõ laø trung bình coäng hieäu suaát khai thaùc 3 thaùng cuûa quyù ñoù. Hieäu suaát khai thaùc cuûa Coâng ty laø trung bình coäng hieäu suaát khai thaùc cuûa caùc Trung taâm. - Hieäu suaát quaûn lyù thieát bò thoâng tin tín hieäu cuûa Trung taâm laø trung bình coäng cuûa hieäu suaát quaûn lyù TTTH taïi caùc ñieåm ñöôïc ñaùnh giaù. Ñoái vôùi Vaên phoøng Trung taâm vaø Traïm Ñieän thoaïi ñieän baùo thì chæ ñaùnh giaù hieäu suaát quaûn lyù maø khoâng coù ñaùnh giaù chaát löôïng duy tu thieát bò. - Neáu thieát bò TTTH ñeå xaûy ra tai naïn chaïy taøu hoaëc baát kyø ñoaøn kieåm tra naøo phaùt hieän thieát bò coù vi phaïm ñaëc bieät quy trình quy phaïm ngaønh thì seõ baûo löu ñeå tröø vaøo saûn phaåm töông öùng thaùng ñoù hoaëc trong ñôït ñaùnh giaù cuûa quyù ñoù: Moãi tai naïn chaïy taøu: Chaát löôïng duy tu bò tröø 10%. Moãi vi phaïm ñaëc bieät: Chaát löôïng duy tu bò tröø 5%. - Caùc toàn taïi, vi phaïm cuûa thieát bò ñaõ ñöôïc caùc ñoaøn kieåm tra phaùt hieän ghi bieân baûn hoaëc ra thoâng baùo yeâu caàu xöû lyù nhöng phuùc tra laïi ñôn vò chöa thöïc hieän thì ñöôïc coi laø vi phaïm ñaëc bieät vaø tính vaøo nghieäm thu trong quyù ñoù. - Ñoái vôùi caùc vuï vieäc trôû ngaïi chaïy taøu hoaëc giaùn ñoaïn thoâng tin tín hieäu maø Trung taâm khoâng thöïc hieän baùo caùo theo qui ñònh thì hieäu suaát khai thaùc, hieäu suaát quaûn lyù seõ bò tröø gaáp 3 laàn so vôùi möùc tröø cuï theå qui ñònh (trong caùch tính hieäu suaát khai thaùc vaø quaûn lyù) 3.2. Ñaùnh giaù chaát löôïng duy tu saûn phaåm (CSP) 3.2.1. Chaát löôïng duy tu saûn phaåm thoâng tin (CDTTT) - Saûn phaåm thoâng tin goàm 2 saûn phaåm: Ñöôøng truyeàn taûi; Traïm & Toång ñaøi. - Moãi laàn nghieäm thu, soá löôïng thieát bò ñöôïc ñaùnh giaù nhö sau (duøng cho caû Coâng ty vaø Trung taâm): Ñöôøng truyeàn taûi: khoâng ít hôn 2 km ñöôøng daây traàn (ôû hai ñieåm khaùc nhau), khoâng ít hôn 2 km ñöôøng caùp quang (ôû hai ñieåm khaùc nhau), hoaëc 2 ñoaïn ngaên hôi caùp ngaàm (Cung Caùp). Ngoaøi ñaùnh giaù phaàn cô khí theo quy ñònh coøn ño caùc tham soá: ñieän khí ít nhaát 01 khu gian, ñieän trôû voøng, caân baèng cuûa ít nhaát 01 khu taêng aâm (ñieän khí ñöôøng daây laø bình quaân cuûa caùc tham soá neâu treân). Trang 25 Thieát bò traïm: khoâng ít hôn 1/2 thieát bò hieän coù. Toaøn boä thieát bò thoâng tin phoøng tröïc ban vaø thieát bò phoøng caùp quang, caùc maùy ñieän thoaïi khaùc trong khu vöïc ga, ñieän thoaïi ñöôøng ngang, caàu chung ñöôïc kieåm tra - Chaát löôïng duy tu (CDT) thöïc teá cuûa thieát bò ñöôïc ñaùnh giaù theo coâng thöùc sau: CDT (%) = 100% - Toång soá caùc sai phaïm (%) Trong ñoù: 100% ñöôïc ñaùnh giaù cho thieát bò khoâng coù sai phaïm. Thieát bò nguoàn ñieän, thieát bò ño löôøng vaø caùc thieát bò phuï trôï cuûa thieát bò thoâng tin naøo thì ñöôïc tính cho thieát bò thoâng tin ñoù. - Vi phaïm cuûa moãi thieát bò thoâng tin, nguoàn ñieän, ño löôøng vaø phuï trôï ñeàu bò tröø ñieåm theo quy ñònh nhö sau: Coù töø 1 ñeán 5 vi phaïm cuøng tính chaát loaïi ñaëc bieät thì bò tröø 30%. Coù töø 1 ñeán 5 vi phaïm cuøng tính chaát loaïi 1 thì bò tröø 10%. Coù töø 1 ñeán 5 vi phaïm cuøng tính chaát loaïi 2 thì bò tröø 5%. Coù töø 1 ñeán 5 vi phaïm cuøng tính chaát loaïi 3 thì bò tröø 1%. Moãi thieát bò hoûng, khoâng söû duïng ñöôïc thì bò tröø 46%. 3.2.2. Chaát löôïng duy tu saûn phaåm tín hieäu (CDTTH) - Saûn phaåm tín hieäu goàm 5 saûn phaåm: Tín hieäu ra/ vaøo ga; Thieát bò khoáng cheá chaïy taøu; Thieát bò ñieàu khieån; Heä thoáng caùp tín hieäu; Heä thoáng nguoàn ñieän. - Moãi laàn nghieäm thu, soá löôïng thieát bò ñöôïc ñaùnh giaù nhö sau: Coâng ty ñaùnh giaù Trung taâm TTTH Khoâng ít hôn 1/4 soá ga quaûn lyù (moãi ga khoâng ít hôn 1/2 thieát bò tín hieäu hieän coù). Khoâng ít hôn 01 traïm nguoàn (moãi traïm nguoàn khoâng ít hôn 1/2 thieát bò hieän coù). Khoâng ít hôn 1/8 soá ñöôøng ngang, caàu chung (ít nhaát 02 Caûnh baùo töï ñoäng, 02 Ñöôøng ngang coù ngöôøi gaùc). Trang 26 Trung taâm ñaùnh giaù Toå saûn xuaát: Toaøn boä caùc Ga ñang quaûn lyù (moãi ga khoâng ít hôn 1/2 thieát bò tín hieäu hieän coù). Khoâng ít hôn 01 Traïm nguoàn (moãi traïm nguoàn khoâng ít hôn 1/2 thieát bò hieän coù). Khoâng ít hôn 1/2 soá Ñöôøng ngang ñang quaûn lyù. - Chaát löôïng duy tu (CDT) thöïc teá cuûa thieát bò ñöôïc ñaùnh giaù theo coâng thöùc sau: CDT (%) = 100% - Toång soá caùc sai phaïm (%) Trong ñoù: 100% ñöôïc ñaùnh giaù cho thieát bò khoâng coù sai phaïm - Chaát löôïng duy tu cuûa moãi saûn phaåm seõ laø trò soá bình quaân chaát löôïng duy tu caùc thieát bò thuoäc saûn phaåm ñoù. - Khi vi phaïm chaát löôïng duy tu thì bò tröø theo caùc möùc sau ñaây: Moãi vi phaïm ñaëc bieät tröø 15%. Moãi vi phaïm loaïi 1 tröø 10%. Moãi vi phaïm loaïi 2 tröø 5%. Moãi vi phaïm loaïi 3 tröø 1%. 3.3. Ñaùnh giaù hieäu suaát khai thaùc thieát bò TTTH (HKT) 3.3.1. Hieäu suaát khai thaùc thieát bò thoâng tin (HKTTT) Hieäu suaát khai thaùc thieát bò thoâng tin bao goàm hieäu suaát khai thaùc keânh thoâng tin vaø hieäu suaát khai thaùc phaân cô ñieàu ñoä ñöôïc ñaùnh giaù theo coâng thöùc sau ñaây: 2 KHKTPCHKTTTHKT += Trong ñoù: - HKTTT : Hieäu suaát khai thaùc thieát bò thoâng tin - HKTPC : Hieäu suaát khai thaùc phaân cô ñieàu ñoä - HKTK : Hieäu suaát khai thaùc keânh thoâng tin Phöông phaùp tính HKTPC vaø HKTK nhö sau: %100x K TKHKT −= Trong ñoù: Trang 27 - K laø toång soá phuùt khai thaùc - T laø toång soá phuùt trôû ngaïi Hieäu suaát khai thaùc thieát bò thoâng tin HKTTT ñöôïc tính treân caùc keânh thoâng tin vaø maùy thoâng tin sau ñaây: - Taát caû caùc keânh ñieàu ñoä chaïy taøu. - Taát caû caùc keânh ñieän thoaïi ñöôøng daøi. - Taát caû caùc phaân cô ñieàu ñoä chaïy taøu. Löôïng trôû ngaïi duøng ñeå ñaùnh giaù hieäu suaát khai thaùc quy ñònh nhö sau: - Löôïng trôû ngaïi cuûa keânh thoâng tin tính baèng soá phuùt bò giaùn ñoaïn thoâng tin. - Löôïng trôû ngaïi cuûa phaân cô tính baèng soá phuùt phaân cô, ñieän thoaïi khoâng lieân laïc ñöôïc. - Khoâng tính hieäu suaát khai thaùc ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp trôû ngaïi do khaùch quan gaây ra (thieân tai, ñòch hoïa ...). 3.3.2. Hieäu suaát khai thaùc thieát bò tín hieäu (HKTTH) Hieäu suaát khai thaùc thieát bò tín hieäu ñöôïc ñaùnh giaù theo coâng thöùc sau ñaây: 3 3H2H1HTHHKT ++= Trong ñoù: - HKTTH : Hieäu suaát khai thaùc thieát bò tín hieäu - H1 : Chaäm taøu - H2 : Thieát bò chaïy taøu - H3 : Ñöôøng ngang caûnh baùo töï ñoäng Trang 28 Baûng 2. Höôùng daãn caùch tính H1, H2, H3 Caùc yeáu toá tính toaùn H1 H2 H3 Cô sôû tính Toång soá ga ñang quaûn lyù Toång soá ga ñang quaûn lyù Toång soá ÑN CBTÑ ñang quaûn lyù Ñôn vò tính phuùt/ ga Phieáu ñöôøng/ ga Soá giôø treo bieån/ ÑN Phöông phaùp tính - Khoâng coù trôû ngaïi - Coù trôû ngaïi 100% Chaäm taøu 1 phuùt/ ga tröø 30% 100% 1 phieáu ñöôøng/ ga tröø 5% 100% 1 giôø treo bieån/ ÑN tröø 5% (Trích Quy ñònh taïm thôøi veà nghieäm thu chaát löôïng saûn phaåm söûa chöõa thöôøng xuyeân keát caáu haï taàng thoâng tin tín hieäu ñöôøng saét - Toång Coâng ty ÑSVN, 2004) 3.4. Ñaùnh giaù hieäu suaát quaûn lyù thoâng tin tín hieäu (HKTQL) a. Hieäu suaát quaûn lyù TTTH ñöôïc phaân thaønh: loaïi ñaëc bieät, loaïi 1, 2 vaø 3: - Moãi sai phaïm ñaëc bieät tröø 10% nhöng toång soá tröø khoâng quaù 40%. - Moãi sai phaïm loaïi 1 tröø 5% nhöng toång soá tröø khoâng quaù 30%. - Moãi sai phaïm loaïi 2 tröø 3% nhöng toång soá tröø khoâng quaù 20%. - Moãi sai phaïm loaïi 3 tröø 1% nhöng toång soá tröø khoâng quaù 10%. - Khi toång soá tröø vöôït quaù 40% thì khoâng nghieäm thu saûn phaåm ñoù. b. Ñôn vò tính cho moãi ñieåm ñaùnh giaù: - Toång caùc soå duøng cho thieát bò thoâng tin, tín hieäu, nguoàn ñieän (Q1). - Toång caùc bieåu maãu duøng cho thoâng tin, tín hieäu, nguoàn ñieän (Q2). - Toång caùc taøi lieäu, baûn veõ kyõ thuaät thoâng tin, tín hieäu, nguoàn ñieän (Q3). - Toång caùc coâng cuï, duïng cuï duøng cho thoâng tin, tín hieäu, nguoàn ñieän (Q4). (Neáu khoâng coù vi phaïm thì Q1, Q2, Q3, Q4 ñaït 100%). c. Phöông phaùp tính: Hieäu suaát quaûn lyù taïi moãi ñieåm laø trung bình coäng cuûa Q1, Q2, Q3, Q4 sau khi ñaõ tröø ñi caùc vi phaïm theo quy ñònh. Trang 29 3.5. Chaát löôïng saûn phaåm TTTH (CSP) 3.5.1. Chaát löôïng saûn phaåm thoâng tin (CSPTT) - Hieäu suaát khai thaùc thoâng tin: 2 QLHKTTTHKTHKTTT += - Chaát löôïng saûn phaåm Ñöôøng truyeàn taûi (SP1): 2 HKTTT1CDT1CSP + = - Chaát löôïng saûn phaåm Traïm & Toång ñaøi (SP2): 2 HKTTT2CDT2CSP + = 3.5.2. Chaát löôïng saûn phaåm tín hieäu (CSPTH) - Hieäu suaát khai thaùc tín hieäu: 2 QLHKTTHHKTHKTTH += - Chaát löôïng saûn phaåm Tín hieäu ra, vaøo ga (SP3): 2 HKTTH3CDT3CSP + = - Chaát löôïng saûn phaåm Thieát bò khoáng cheá (SP4): 2 HKTTH4CDT4CSP + = - Chaát löôïng saûn phaåm Thieát bò ñieàu khieån (SP5): 2 HKTTH5CDT5CSP + = - Chaát löôïng saûn phaåm Caùp tín hieäu (SP6): 2 HKTTH6CDT6CSP + = - Chaát löôïng saûn phaåm Thieát bò nguoàn ñieän (SP7): 2 HKTTH7CDT7CSP + = Trang 30 3.6. Ví duï minh hoïa veà caùch ñaùnh giaù chaát löôïng saûn phaåm TTTH ÑS Coâng ty toå chöùc kieåm tra Quyù I naêm 2007 taïi Trung taâm TTTH-Ñ Saøi Goøn, caùc ñieåm kieåm tra coù soá lieäu nhö sau: 3.6.1. Soá lieäu kieåm tra a. Ga Bình Trieäu Chaát löôïng duy tu thieát bò - Thieát bò thoâng tin taïi ga : 100,0% (BT2) - Tín hieäu ra, vaøo ga : 97,00% (BT3) - Thieát bò khoáng cheá : 96,60% (BT4) - Thieát bò ñieàu khieån : 98,00% (BT5) - Caùp tín hieäu : 99,00% (BT6) - Thieát bò nguoàn ñieän löïc : 100,0% (BT7) Hieäu suaát quaûn lyù : 98,75% (BT8) b. Ga Soùng Thaàn Chaát löôïng duy tu thieát bò - Tín hieäu ra, vaøo ga : 99,00% (ST3) - Thieát bò khoáng cheá : 95,90% (ST4) - Thieát bò ñieàu khieån : 98,00% (ST5) - Caùp tín hieäu : 95,00% (ST6) - Thieát bò nguoàn ñieän löïc : 93,30% (ST7) Hieäu suaát quaûn lyù : 97,50% (ST8) c. Ga Traûng Bom Chaát löôïng duy tu thieát bò - Thieát bò thoâng tin taïi ga : 100,0% (TB2) - Tín hieäu ra, vaøo ga : 100,0% (TB3) - Thieát bò khoáng cheá : 98,75% (TB4) - Thieát bò ñieàu khieån : 100,0% (TB5) - Caùp tín hieäu : 100,0% (TB6) - Thieát bò nguoàn ñieän löïc : 100,0% (TB7) Trang 31 Hieäu suaát quaûn lyù : 100,0% (TB8) d. Đường ngang cảnh baùo tự động Chaát löôïng duy tu thieát bò : 95,80% (ĐN3) e. Traïm Thoâng tin ñieàu ñoä Saøi Goøn Chaát löôïng duy tu thieát bò : 100,0% (SG2) Hieäu suaát quaûn lyù : 100,0% (SG8) f. Traïm Thoâng tin Soùng Thaàn Chaát löôïng duy tu thieát bò : 99,75% (TT2) Hieäu suaát quaûn lyù : 100,0% (TT8) g. Traïm Nguoàn ñieän Chaát löôïng duy tu thieát bò : 100,0% (NÑ7) Hieäu suaát quaûn lyù : 98,75% (NÑ8) h. Traïm Ñieän thoaïi ñieän baùo Hieäu suaát quaûn lyù : 100,0% (ÑB8) i. Vaên phoøng Trung taâm Hieäu suaát quaûn lyù : 99,00% (VP8) j. Ñöôøng truyeàn taûi - Cô khí : 99,71% (CK) - Ñieän khí : 99,39% (ÑK) k. Hieäu suaát khai thaùc thieát bò TTTH cuûa Trung taâm - Hieäu suaát khai thaùc thieát bò thoâng tin (HKTTT) : 100,0% - Hieäu suaát khai thaùc thieát bò tín hieäu (HKTTH) : 99,44% 3.6.2. Keát quaû tính toaùn a. Chaát löôïng duy tu caùc saûn phaåm (CDT) - Ñöôøng truyeàn taûi (SP1): %55,99 2 39,9971,99 2 ĐKCK 1CDT = + = + = Trang 32 - Traïm & Toång ñaøi (SP2): %94,99 4 75,99100100100 4 2TT2SG2TB2BT 2CDT = +++ = +++ = - Tín hieäu ra, vaøo ga (SP3): %95,97 4 8,951009997 4 3ĐN3TB3ST3BT 3CDT = +++ = +++ = - Thieát bò khoáng cheá (SP4): %08,97 3 75,989,956,96 3 4TB4ST4BT 4CDT = ++ = ++ = - Thieát bò ñieàu khieån (SP5): %67,98 3 1009898 3 5TB5ST5BT 5CDT = ++ = ++ = - Caùp tín hieäu (SP6): %98 3 1009599 3 6TB6ST6BT 6CDT = ++ = ++ = - Thieát bò nguoàn ñieän (SP7): %33,98 4 1001003,93100 4 7NĐ7TB7ST7BT 7CDT = +++ = +++ = b. Hieäu suaát khai thaùc thoâng tin tín hieäu (HKT) - Hieäu suaát quaûn lyù thoâng tin tín hiệu (HKTQL): %25,99 8 9910075,981001001005,9775,98 8 8VP8ĐB8NĐ8TT8SG8TB8ST8BTQLHKT = +++++++ = +++++++ = - Hieäu suaát khai thaùc thoâng tin (HKTTT): )8(%63,99 2 25,99100 2 QLHKTTTHKTHKTTT =+=+= - Hieäu suaát khai thaùc tín hieäu (HKTTH) )9(%35,99 2 25,9944,99 2 QLHKTTHHKTHKTTH =+=+= Trang 33 c. Chaát löôïng saûn phaåm - Ñöôøng truyeàn taûi (SP1): %59,99 2 63,9955,99 2 HKTTT1CDT1CSP = + = + = - Traïm & Toång ñaøi (SP2): %79,99 2 63,9994,99 2 HKTTT2CDT2CSP = + = + = - Tín hieäu ra, vaøo ga (SP3): %65,98 2 35,9995,97 2 HKTTH3CDT3CSP = + = + = - Thieát bò khoáng cheá (SP4): %22,98 2 35,9908,97 2 HKTTH4CDT4CSP = + = + = - Thieát bò ñieàu khieån (SP5): %01,99 2 35,9967,98 2 HKTTH5CDT5CSP = + = + = - Caùp tín hieäu (SP6): %68,98 2 35,9998 2 HKTTH6CDT6CSP = + = + = - Thieát bò nguoàn ñieän (SP7): %84,98 2 35,9933,98 2 HKTTH7CDT7CSP = + = + = 3.7. Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán chaát löôïng saûn phaåm TTTH ÑS Chaát löôïng saûn phaåm TTTH ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua 3 tieâu chí: - Chaát löôïng duy tu, baûo döôõng thieát bò - Hieäu suaát khai thaùc thieát bò - Coâng taùc quaûn lyù thieát bò. Trong caùc tieâu chí treân thì hieäu suaát khai thaùc thieát bò laø khaâu cuoái cuøng coù yù nghóa ñaëc bieät quan troïng trong vieäc phuïc vuï coâng taùc vaän taûi ñöôøng saét. Neáu keát quaû cao theå hieän thieát bò ñang hoaït ñoäng trong tình traïng oån ñònh, chaéc chaén. Ngöôïc laïi neáu keát quaû Trang 34 thaáp theå hieän thieát bò thieáu oån ñònh, ñoä tin caäy khoâng cao, coù theå gaây ra nhöõng haïn cheá nhö: tai naïn chaïy taøu, thoâng tin lieân laïc chaát löôïng keùm … Vôùi thöïc traïng hieän nay, khi toác ñoä caùc ñoaøn taøu khoâng quaù 100km/h vaø yù thöùc traùch nhieäm cuûa CBCNV ngaønh Ñöôøng saét ñaõ ñöôïc naâng cao thì chaát löôïng duy tu, baûo döôõng thieát bò seõ ñoùng vai troø quyeát ñònh. Chính vì vaäy ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm caàn taäp trung caùc nguoàn löïc cho tieâu chí naøy. Moät soá yeáu toá taùc ñoäng ñeán chaát löôïng duy tu thieát bò: - Quy trình, thuû tuïc duy tu, baûo döôõng: cần đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng, tránh chồng chéo, đồng thời rà soát để loại bỏ hay cập nhật lại cho phù hợp với thực tế công việc. - Khaû naêng aùp duïng coâng ngheä môùi: ñoåi môùi coâng ngheä theo höôùng hieän ñaïi hoùa, aùp duïng caùc tieâu chuaån quoác teá thay theá cho coâng ngheä hieän taïi ñaõ quaù cuõ kyõ, laïc haäu. - Kinh phí vaø caùc trang thieát bò, vaät tö phuïc vuï cho coâng taùc duy tu, baûo döôõng. - Trình ñoä nghieäp vuï chuyeân moân cuûa CB.CNV, ñaây laø nhaân toá quan troïng nhaát, coù vai troø quyeát ñònh trong vieäc naâng cao chaát löôïng saûn phaåm vì vaäy taäp trung ñaàu tö naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc cuõng chính laø phöông thöùc ñaàu tö hieäu quaû khoâng chæ ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm maø coøn naâng cao giaù trò cuûa Coâng ty trong töông lai. 3.8. Ñaùnh giaù chung chaát löôïng saûn phaåm TTTH ÑS cuûa Coâng ty 3.8.1. Chaát löôïng saûn phaåm cuûa Coâng ty qua caùc kyø ñaùnh giaù Trang 35 Baûng 3. Chaát löôïng saûn phaåm cuûa Coâng ty trong caùc naêm 2006, 2007 ÑVT: phaàn traêm (%) Năm 2006 Naêm 2007 TT Teân saûn phaåm Quyù I Quyù II Quyù III Quyù IV Caû naêm Quyù I Quyù II Quyù III Quyù IV Caû naêm I Chaát löôïng duy tu 98.21 98.90 98.31 98.48 98.47 98.92 99.01 99.27 99.71 99.23 1 Ñöôøng truyeàn taûi 98.80 98.52 99.22 99.45 99.00 99.28 99.29 98.74 99.38 99.17 2 Traïm & Toång ñaøi 99.13 99.59 99.27 99.40 99.35 99.13 99.69 99.89 99.60 99.58 3 Tín hieäu ra, vaøo ga 98.16 98.36 97.30 97.98 97.95 99.42 98.82 98.65 99.74 99.16 4 Thieát bò khoáng cheá 95.20 98.27 97.26 97.68 97.10 97.66 97.51 98.91 99.72 98.45 5 Thieát bò ñieàu khieån 98.56 98.79 98.09 97.50 98.23 99.05 99.12 99.10 99.83 99.28 6 Caùp tín hieäu 99.06 99.80 98.35 98.33 98.89 98.93 99.47 100.00 100.00 99.60 7 Thieát bò nguoàn ñieän 98.55 98.99 98.71 98.98 98.81 98.93 99.07 99.60 99.72 99.33 II Hieäu suaát khai thaùc 1 Hieäu suaát quaûn lyù TTTH 99.74 99.65 98.41 99.24 99.26 99.48 99.26 99.68 99.15 99.39 2 Hieäu suaát khai thaùc thieát bò thoâng tin 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3 Hieäu suaát khai thaùc thieát bò tín hieäu 99.87 98.78 98.67 99.56 99.22 99.85 99.96 99.49 99.28 99.65 III Chaát löôïng saûn phaåm 99.02 99.15 98.52 98.97 98.91 99.30 99.31 99.46 99.52 99.40 1 Ñöôøng truyeàn taûi 99.34 99.17 99.21 99.54 99.31 99.51 99.46 99.29 99.48 99.44 2 Traïm & Toång ñaøi 99.50 99.71 99.24 99.51 99.49 99.44 99.66 99.86 99.59 99.64 3 Tín hieäu ra, vaøo ga 98.98 98.79 97.92 98.69 98.59 99.54 99.23 99.12 99.48 99.34 4 Thieát bò khoáng cheá 97.50 98.74 97.90 98.54 98.17 98.66 98.58 99.25 99.47 98.99 5 Thieát bò ñieàu khieån 99.18 99.00 98.31 98.45 98.74 99.36 99.37 99.34 99.52 99.40 6 Caùp tín hieäu 99.43 99.51 98.45 98.87 99.06 99.30 99.55 99.79 99.61 99.56 7 Thieát bò nguoàn ñieän 99.18 99.10 98.62 99.19 99.02 99.27 99.35 99.59 99.47 99.42 (Trích Baùo caùo keát quaû nghieäm thu Quyù cuûa Coâng ty TTTH ÑS Saøi Goøn naêm 2006, 2007) Trang 36 So sánh chất lượng sản phẩm TTTH các Quý năm 2006 96.00 96.50 97.00 97.50 98.00 98.50 99.00 99.50 100.00 1 2 3 4 5 6 7 Sản phẩm C h ấ t l ư ợ n g ( % ) Quý I Quý II Quý III Quý IV Hình 2. Bieåu ñoà so saùnh chaát löôïng saûn phaåm TTTH caùc Quyù naêm 2006 Trang 37 So sánh chất lượng sản phẩm TTTH các Quý năm 2007 96.00 96.50 97.00 97.50 98.00 98.50 99.00 99.50 100.00 1 2 3 4 5 6 7 Sản phẩm C h ấ t l ư ợ n g ( % ) Qúy I Qúy II Qúy III Qúy IV Hình 3 Bieåu ñoà so saùnh chaát löôïng saûn phaåm TTTH caùc Quyù naêm 2007 Trang 38 So sánh chất lượng sản phẩm TTTH Quý I 96.00 96.50 97.00 97.50 98.00 98.50 99.00 99.50 100.00 1 2 3 4 5 6 7 Sản phẩm C hấ t l ư ợ n g (% ) Năm 2006 Năm 2007 Hình 4. Bieåu ñoà so saùnh chaát löôïng saûn phaåm Quùy I cuûa naêm 2006 vaø 2007 So sánh chất lượng sản phẩm TTTH Quý II 96.00 96.50 97.00 97.50 98.00 98.50 99.00 99.50 100.00 1 2 3 4 5 6 7 Sản phẩm C hấ t l ư ợ n g (% ) Năm 2006 Năm 2007 Hình 5. Bieåu ñoà so saùnh chaát löôïng saûn phaåm Quùy II cuûa naêm 2006 vaø 2007 Trang 39 So sánh chất lượng sản phẩm TTTH Quý III 96.00 96.50 97.00 97.50 98.00 98.50 99.00 99.50 100.00 1 2 3 4 5 6 7 Sản phẩm C hấ t l ư ợ n g (% ) Năm 2006 Năm 2007 Hình 6. Bieåu ñoà so saùnh chaát löôïng saûn phaåm Quùy III cuûa naêm 2006 vaø 2007 So sánh chất lượng sản phẩm TTTH Quý IV 96.00 96.50 97.00 97.50 98.00 98.50 99.00 99.50 100.00 1 2 3 4 5 6 7 Sản phẩm C hấ t l ư ợ n g (% ) Năm 2006 Năm 2007 Hình 7. Bieåu ñoà so saùnh chaát löôïng saûn phaåm Quùy IV cuûa naêm 2006 vaø 2007 Trang 40 So sánh chất lượng sản phẩm 2006 - 2007 96.00 96.50 97.00 97.50 98.00 98.50 99.00 99.50 100.00 1 2 3 4 5 6 7 Sản phẩm C hấ t l ư ợ n g (% ) Năm 2006 Năm 2007 Hình 8. Bieåu ñoà so saùnh chaát löôïng saûn phaåm cuûa naêm 2006 vaø 2007 Nhaän xeùt: - Chaát löôïng saûn phaåm trong naêm 2006 qua caùc quyù khoâng ñoàng ñeàu, möùc ñoä bieán ñoäng töông ñoái lôùn (saûn phaåm thieát bò khoáng cheá trong quyù I & III, saûn phaåm thieát bò ñieàu khieån trong quyù III). Maëc duø vaãn ñaûm baûo chæ tieâu nhöng chaát löôïng saûn phaåm ñaït ñöôïc laø khoâng oån ñònh. - So vôùi naêm 2006, chaát löôïng caùc saûn phaåm trong naêm 2007 ñaõ coù nhöõng caûi thieän ñaùng keå, ñoàng ñeàu vaø oån ñònh hôn, ñaëc bieät laø trong 2 quyù cuoái cuûa naêm. Taát caû caùc saûn phaåm tieáp tuïc ñöôïc duy trì ôû möùc cao, vöôït treân muïc tieâu chaát löôïng cuûa Coâng ty (98,5%) vaø cao hôn raát nhieàu so vôùi tieâu chuaån ngaønh (95%): Chaát löôïng duy tu thieát bò ñaït 99,23 % taêng 0,76% so vôùi naêm 2006. Hieäu suaát khai thaùc thoâng tin ñaït 99,70% taêng 0,07%. Hieäu suaát khai thaùc tín hieäu ñaït 99,52% taêng 0,28%. Chaát löôïng saûn phaåm ñaït 99,40% taêng 0,49% so vôùi naêm 2006 vaø vöôït chæ tieâu 0,9%. Trang 41 Ñoä oån ñònh cuûa thieát bò ñöôøng ngang caûnh baùo töï ñoäng ñaït 99,80%, vöôït chæ tieâu 0,3% vaø cao hôn 0,5% so vôùi naêm 2006. - Keát quaû treân coù ñöôïc laø do nhöõng nguyeân nhaân sau: Coâng ty töøng böôùc hoaøn thieän coâng taùc quaûn lyù, coâng ngheä duy tu theo höôùng khoa hoïc, goïn nheï phuø hôïp vôùi thöïc tieãn. Ñaàu tö cho coâng taùc duy tu, söûa chöõa thöôøng xuyeân naêm 2007 taêng 10% so vôùi naêm 2006. Thöïc hieän ñoåi môùi coâng ngheä phuïc vuï khai thaùc chæ huy chaïy taøu vaø chæ ñaïo saûn xuaát treân tuyeán caùp quang Saøi Goøn - Nha Trang ñaït hieäu quaû, oån ñònh vaø thuaän tieän. Laép ñaët, quaûn lyù 95 heä caûnh baùo töï ñoäng ñöôøng ngang. Duy trì vaø caûi tieán heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO 9001:2000, ñöôïc toå chöùc BV - Bereau Veritas cuûa Vöông Quoác Anh taùi ñaùnh giaù vaø caáp giaáy chöùng cho Coâng ty vaø caùc ñôn vò tröïc thuoäc. Trình ñoä tay ngheà CB.CNV ñöôïc naâng cao roõ reät (trong naêm 2007 ñaõ toå chöùc ñaøo taïo chuyeân moân nghieäp vuï vaø kieåm tra saùt haïch ñònh kyø cho gaàn 300 löôït ngöôøi, bao goàm caùc caáp töø caùn boä phoøng Kyõ thuaät thieát keá ñeán Giaùm ñoác, Phoù Giaùm ñoác caùc Trung taâm, Xí nghieäp, Giaùm saùt kyõ thuaät vaø coâng nhaân caùc toå saûn xuaát tröïc tieáp aûnh höôûng ñeán an toaøn chaïy taøu). Thöïc hieän vieäc oân luyeän thi vaø thi naâng baäc coâng nhaân cho 104 ngöôøi; Toå tröôûng saûn xuaát gioûi cho toaøn boä caùc Toå tröôûng (28 ngöôøi), trong ñoù 6 ngöôøi tham gia Hoäi thi do Toång Coâng ty toå chöùc (Coâng ty ñaït giaûi nhaát toaøn ñoaøn). Phaùt huy phong traøo lao ñoäng saùng taïo, trieån khai coù hieäu quaû caùc coâng trình nghieân cöùu khoa hoïc (4 ñeà taøi caáp Coâng ty, 1 ñeà taøi caáp Toång Coâng ty) vaø nhieàu saùng kieán caûi tieán, hôïp lyù hoùa saûn xuaát khaùc (gaàn 80 saùng kieán). - Tuy ñaõ coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc nhöng coâng taùc kyõ thuaät vaø vieäc tieáp tuïc duy trì, caûi tieán chaát löôïng saûn phaåm cuûa Coâng ty coøn moät soá toàn taïi sau: Tyû troïng kinh phí ñaàu tö cho ngaønh thoâng tin tín hieäu quaù ít, moãi naêm chieám chöa tôùi 10% toång kinh phí ñaàu tö cho khoái cô sôû haï taàng (bao goàm caàu, ñöôøng, kieán truùc ...). Trang 42 Phaïm vi quaûn lyù cuûa Coâng ty traûi daøi treân 50 ga vaø 650km ñöôøng daây töø Tp.HCM ñeán Bình Ñònh neân coâng taùc toå chöùc saûn xuaát, chæ ñaïo vaø kieåm soaùt coøn gaëp nhieàu khoù khaên. Coâng ngheä thoâng tin vaø thieát bò hieän ñaïi ñöa vaøo khai thaùc quaù nhanh trong khi trình ñoä, tay ngheà cuûa ñoäi nguõ kyõ sö, kyõ thuaät, coâng nhaân … chöa ñaùp öùng ñöôïc. Kinh phí ñaàu tö cho giaùo duïc coøn ít (moãi naêm chæ taêng töø 1 ñeán 2%). Ngaønh ñöôøng saét ôû phaïm vi naøo ñoù coøn mang tính bao caáp, thieáu tính caïnh tranh ... 3.8.2. Chaát löôïng saûn phaåm cuûa Coâng ty so vôùi caùc Ñôn vò cuøng ngaønh Baûng 4. Chaát löôïng saûn phaåm cuûa caùc Coâng ty trong naêm 2007 ÑVT: phaàn traêm (%) TT Teân saûn phaåm Saøi Goøn Ñaø Naüng Haø Noäi 1 Ñöôøng truyeàn taûi 99.44 98.70 99.05 2 Traïm & Toång ñaøi 99.64 99.21 99.37 3 Tín hieäu ra, vaøo ga 99.34 98.90 98.96 4 Thieát bò khoáng cheá 98.99 99.10 99.03 5 Thieát bò ñieàu khieån 99.40 98.47 99.51 6 Caùp tín hieäu 99.56 98.85 99.43 7 Thieát bò nguoàn ñieän 99.42 99.05 99.20 (Trích Baùo caùo ñaùnh giaù chaát löôïng saûn phaåm TTTH naêm 2007 cuûa Ban Quaûn lyù cô sôû haï taàng ñöôøng saét) Trang 43 So sánh chất lượng sản phẩm giữa các Công ty TTTH 96.00 96.50 97.00 97.50 98.00 98.50 99.00 99.50 100.00 1 2 3 4 5 6 7 Sản phẩm C hấ t l ư ợ n g (% ) Sài Gòn Đà Nẵng Hà Nội Hình 9. Bieåu ñoà so saùnh chaát löôïng saûn phaåm TTTH giöõa caùc Coâng ty trong naêm 2007 Nhaän xeùt: - Veà toång theå, coù theå nhaän thaáy chaát löôïng caùc saûn phaåm thoâng tin tín hieäu cuûa 2 Coâng ty TTTH ÑS Haø Noäi vaø Saøi Goøn khaù töông ñoàng vôùi nhau vaø cao hôn so vôùi Coâng ty TTTH ÑS Ñaø Naüng. - Veà chi tieát, chaát löôïng saûn phaåm cuûa Coâng ty TTTH ÑS Saøi Goøn nhìn chung laø baèng hoaëc cao hôn so vôùi caùc Coâng ty coøn laïi, trong ñoù: Chaát löôïng saûn phaåm thoâng tin (goàm 2 saûn phaåm ñöôøng truyeàn taûi vaø traïm, toång ñaøi) cuûa Coâng ty Haø Noäi vaø Saøi Goøn cao hôn nhieàu so vôùi Coâng ty Ñaø Naüng. Ngoaïi tröø 2 saûn phaåm thieát bò ñieàu khieån vaø caùp tín hieäu cuûa Coâng ty Ñaø Naüng töông ñoái thaáp thì chaát löôïng caùc saûn phaåm tín hieäu coøn laïi töông ñoái ñoàng ñeàu. Keát quaû naøy laø do: - Veà maët ñaàu tö: Haø Noäi vaø Tp.HCM laø 2 trung taâm kinh teá, chính trò vaø ñaàu moái giao thoâng lôùn nhaát cuûa ñaát nöôùc neân cuõng ñöôïc Ngaønh vaø Toång Coâng ty quan taâm taäp Trang 44 trung ñaàu tö vôùi nhieàu döï aùn, coâng trình troïng ñieåm trong ñoù quan troïng nhaát laø döï aùn hieän ñaïi hoùa thoâng tin tín hieäu Haø Noäi - Vinh vaø Tp.HCM - Nha Trang ñaõ ñöôïc nghieäm thu vaø chính thöùc ñöa vaøo khai thaùc, söû duïng töø cuoái naêm 2006. - Veà maët coâng ngheä: Coâng ty böôùc ñaàu ñaõ coù nhöõng nghieân cöùu vaø trieån khai nhieàu öùng duïng treân neàn cuûa heä thoáng caùp quang (ngoaøi nhöõng tieän ích ñaõ ñöôïc Toång Coâng ty trang bò) phuø hôïp vôùi ñaëc thuø vaø yeâu caàu coâng vieäc, qua ñoù goùp phaàn naâng cao chaát löôïng quaûn lyù, chaát löôïng saûn phaåm nhö: heä thoáng ñoùng ñöôøng töï ñoäng giöõa 2 ga söû duïng caùp quang, söû duïng ñöôøng truyeàn caùp quang taïo thaønh maïng LAN keát noái caùc Trung taâm ... Rieâng Coâng ty Ñaø Naüng hieän taïi maëc duø coù tuyeán caùp quang ñi qua khu vöïc quaûn lyù nhöng chöa ñöôïc ñaàu tö caùc trang bò ñeå khai thaùc (thuoäc döï aùn hieän ñaïi hoùa thoâng tin tín hieäu Vinh - Nha Trang ñang trong giai ñoaïn khaûo saùt thieát keá) neân chuû yeáu vaãn söû duïng caùc trang thieát bò cuõ tröôùc ñaây. Beân caïnh caùc döï aùn treân thì Coâng ty Haø Noäi vaø Saøi Goøn cuõng thöôøng xuyeân hôïp taùc vôùi caùc coâng ty, taäp ñoaøn nöôùc ngoaøi nhö Siemens (Ñöùc), Huawei, ZTE (Trung Quoác) ... trieån khai nhieàu moâ hình öùng duïng coâng ngheä hieän ñaïi. - Veà maët quaûn lyù: Coâng ty Saøi Goøn, Ñaø Naüng chuû yeáu quaûn lyù doïc theo tuyeán ÑS Thoáng Nhaát Haø Noäi - Tp.HCM. Rieâng Coâng ty Haø Noäi ngoaøi tuyeán ÑS Thoáng Nhaát ra coøn phaûi quaûn lyù theâm caùc tuyeán nhaùnh khaùc nhö Haø Noäi - Haûi Phoøng, Haø Noäi - Laøo Cai ... vôùi caùc trang thieát bò coøn cuõ kyõ, laïc haäu neân maëc duø cuõng ñöôïc taäp trung ñaàu tö nhieàu nhöng chaát löôïng caùc saûn phaåm TTTH noùi chung cuûa Coâng ty Haø Noäi chöa coù nhöõng böôùc ñoät phaù nhö taïi Coâng ty Saøi Goøn. Ñoái vôùi Coâng ty Ñaø Naüng do ñòa baøn quaûn lyù phöùc taïp, coù nhieàu caàu, haàm, ñoài, nuùi hieåm trôû, thôøi tieát khaéc nghieät ... neân cuõng gaëp raát nhieàu khoù khaên trong vieäc duy tu, baûo döôõng, baûo quaûn thieát bò. - Veà maët nhaân löïc: sau khi thöïc hieän Nghị định 41/2002/NÑCP ngaøy 11/4/2002 veà chính saùch ñoái vôùi lao ñoäng doâi dö do saép xeáp doanh nghieäp Nhaø nöôùc, caùc Coâng ty ñaõ toå chöùc boá trí laïi nhaân söï moät caùch khoa hoïc, hôïp lyù, phuø hôïp vôùi tình hình thöïc tieãn cuûa moãi ñôn vò. Ngoaøi ra, ñeå ñaùp öùng nhu caàu hieän taïi vaø chuaån bò cho töông lai, caùc Coâng ty ñaõ chuù troïng nhieàu hôn ñeán vieäc ñaøo taïo boài döôõng vaø treû hoùa ñoäi nguõ caùn boä noøng coát cuõng nhö khoâng coøn boù heïp trong vieäc chæ tuyeån duïng nhaân söï töø caùc tröôøng ñaøo taïo Trang 45 chuyeân ngaønh ñöôøng saét maø môû roäng thu huùt nguoàn nhaân löïc töø beân ngoaøi vôùi caùc lónh vöïc coâng ngheä cao nhö: vieãn thoâng, coâng ngheä thoâng tin, ñieàu khieån, töï ñoäng hoùa ... Beân caïnh ñoù laø vieäc taïo cô cheá thoâng thoaùng hôn ñeå nhaân vieân, ñaëc bieät laø nhöõng nhaân vieân treû coù nhieàu ñieàu kieän ñeå phaùt huy heát khaû naêng cuûa mình. Trang 46 CHÖÔNG 4: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM THOÂNG TIN TÍN HIEÄU TAÏI COÂNG TY TTTH ÑS SAØI GOØN Laø Doanh nghieäp hoaït ñoäng trong moät chuyeân ngaønh heïp vôùi ñaëc ñieåm coâng ngheä chuû yeáu laø duy tu, baûo döôõng caùc loaïi maùy moùc, thieát bò, do ñoù, muïc tieâu quan troïng nhaát cuûa Coâng ty laø khoâng ngöøng caûi tieán vaø naâng cao chaát löôïng caùc saûn phaåm, dòch vuï cuûa mình nhaèm ñaùp öùng ngaøy caøng toát hôn cho coâng taùc vaän taûi ñöôøng saét. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ñoù, Coâng ty ñaõ maïnh daïn thieát laäp vaø vaän haønh heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO 9001:2000 vaøo moïi hoaït ñoäng cuûa Coâng ty, xem ñoù nhö moät phöông caùch höõu hieäu ñeå hieän thöïc hoùa caùc chính saùch chaát löôïng cuûa mình vaø laø moät böôùc chuaån bò cho quaù trình hoäi nhaäp khu vöïc vaø toaøn caàu trong töông lai cuûa ngaønh. Trong quaù trình thieát laäp vaø vaän haønh Coâng ty cuõng nhö bao doanh nghieäp khaùc taát yeáu bò chi phoái bôûi nhieàu yeáu toá khaùc nhau. Coâng ty noã löïc heát söùc ñeå kieåm soaùt ñöôïc moïi quaù trình hoaït ñoäng. Trong moãi quaù trình duø coù thay ñoåi ít hay nhieàu thì ñeàu ñöôïc nhaän bieát vaø xaùc ñònh heä quaû cuûa noù ñoái vôùi caùc quaù trình coøn laïi cuûa heä thoáng, maët khaùc vaãn luoân höôùng ñeán söï thoûa maõn cho khaùch haøng vaø ngöôøi söû duïng, keå caû nhöõng khaùch haøng noäi boä cuûa Coâng ty. Cuøng vôùi vieäc nhaän bieát, xaùc ñònh trình töï vaø moái töông taùc cuûa caùc quaù trình, Coâng ty TTTH ÑS Saøi Goøn aùp duïng vaø quaûn lyù moät heä thoáng caùc quaù trình nhaèm kieåm soaùt taát caû caùc hoaït ñoäng ñang dieãn ra taïi ñôn vò vaøo baát cöù thôøi ñieåm naøo. Moâ hình döôùi ñaây theå hieän bao quaùt söï keát noái cuûa caùc quaù trình trong HTQLCL cuûa Coâng ty. Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa Coâng ty ñöôïc hình thaønh döïa treân caùc quaù trình chính yeáu: - Quaù trình caùc hoaït ñoäng quaûn lyù. - Quaù trình cung caáp nguoàn löïc. - Quaù trình quaûn lyù, duy tu vaø söûa chöõa heä thoáng thoâng tin tín hieäu ñöôøng saét. - Quaù trình ño löôøng, phaân tích vaø caûi tieán. Moãi quaù trình chính yeáu naøy bao goàm nhieàu quaù trình nhoû vaø ñöôïc lieân keát vôùi nhau taïo thaønh moät heä thoáng voøng troøn kheùp kín. Heä thoáng naøy ñöôïc thieát laäp döïa treân Trang 47 caùc cô sôû vaø 8 nguyeân taéc cuûa HTQLCL phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån ISO 9001:2000 vaø luoân ñöôïc caûi tieán ngaøy caøng toát hôn. HTQLCL cuûa Coâng ty bao goàm 19 quaù trình töông taùc vôùi caùc möùc ñoä maïnh yeáu khaùc nhau töø coâng taùc hoaïch ñònh, thöïc hieän, kieåm tra cho ñeán caùc hoaït ñoäng khaéc phuïc, phoøng ngöøa vaø caûi tieán lieân tuïc. Trong quaù trình aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng, Ban laõnh ñaïo cuûa Coâng ty cuõng gaëp khoâng ít khoù khaên vì taâm lyù CBCNV caûm thaáy goø boù, moïi hoaït ñoäng khoâng ñöôïc thöïc hieän tuøy tieän, töï do nhö tröôùc. Tröôùc thöïc teá ñoù, Ban laõnh ñaïo Coâng ty ñaõ coù quyeát taâm cao vaø nhaän thaáy caàn phaûi thöïc söï ñoåi môùi tö duy vaø xaùc ñònh roõ heä thoáng quaûn lyù phaûi coù hieäu quaû khi ñöôïc aùp duïng, caûi tieán trong boä maùy toå chöùc maø ngöôøi thöïc hieän tröôùc tieân phaûi laø ban laõnh ñaïo sau ñoù laø toaøn boä CBCNV trong Coâng ty. Taát caû caùc hoaït ñoäng Ban laõnh ñaïo ñeà ra luoân taïo ñieàu kieän cho toaøn boä CBCNV thaáu hieåu vaø thöïc hieän, giuùp cho vieäc aùp duïng caùc thuû tuïc, quy trình cuûa ISO 9001 ñöôïc nhanh choùng, thuaän lôïi. Töø ñoù ngaøy caøng phaùt hieän ra nhieàu ñieåm caàn hoaøn thieän vaø goùp phaàn mang laïi hieäu quaû cao trong vieäc aùp duïng. Treân cô sôû ñöa HTQLCL vaøo vaän haønh vaø aùp duïng taïi Coâng ty caàn thöïc hieän moät soá giaûi phaùp cuï theå sau ñaây: 4.1. Naâng cao tính hieäu löïc cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng - Thöïc hieän nghieâm tuùc caùc cheá ñoä thöôøng tröïc kieåm tra, ñaëc bieät laø tuaàn tra tuyeán caùp quang, ñöôøng daây traàn, caùp thoâng tin tín hieäu vaø cheá ñoä kieåm tra haøng ngaøy cuûa coâng nhaân tröïc ñoái vôùi caùc thieát bò toång ñaøi ñieän töû, toång ñaøi ñieàu ñoä, caùc loaïi, ghi khoùa, tín hieäu, ñoùng ñöôøng, phaân cô, maùy ñieän thoaïi, thieát bò ñöôøng ngang, caàu chung … - Giaùm ñoác, Phoù Giaùm ñoác vaø caùn boä giaùm saùt caùc Trung taâm caàn thöïc hieän ñaày ñuû vieäc kieåm tra vaø chæ ñaïo xöû lyù caùc toàn taïi thieát bò cuûa caùc Toå saûn xuaát moãi thaùng/laàn. Laõnh ñaïo Coâng ty, caùn boä phoøng Kyõ thuaät thieát keá caàn taêng cöôøng kieåm tra ñoät xuaát, nhaát laø taïi caùc ñieåm xung yeáu (caùc ga, ñöôøng ngang). - Vieäc baûo döôõng thieát bò phaûi tuaân thuû ñònh kyø, ñoái vôùi thieát bò tröïc tieáp chaïy taøu thöïc hieän 02 laàn/thaùng, ñoái vôùi thieát bò khaùc 01 laàn/ thaùng. Ñeå vieäc duy tu, baûo döôõng ñaït chaát löôïng caàn coi troïng vieäc söû duïng vaät tö ñuùng chuûng loaïi, chaát löôïng cao vaø boá trí Trang 48 coâng nhaân ñuùng trình ñoä. Sau caùc noäi dung duy tu, baûo döôõng thieát bò, Toå tröôûng saûn xuaát phaûi chuû ñoäng laäp keá hoaïch kieåm tra laïi chaát löôïng coâng vieäc cuûa coâng nhaân. Caùc noäi dung coâng vieäc treân laø quy ñònh cuûa Ngaønh ñöôøng saét Vieät Nam nhöng thöïc teá vieäc trieån khai thöïc hieän chöa nghieâm tuùc, caàn coù caùc bieän phaùp cheá taøi maïnh meõ nhö: tuøy theo caùc vuï vieäc ñeå xöû lyù buoäc thoâi vieäc, caûnh caùo, haï baäc löông ñoái vôùi caùc caù nhaân sai phaïm vaø lieân ñôùi traùch nhieäm (töø coâng nhaân ñeán laõnh ñaïo Coâng ty); haøng thaùng caên cöù hieäu quaû coâng taùc ñeå tính löông treân cô sôû heä soá hoaøn thaønh coâng taùc laø 0.8, 0.9 hoaëc 1.0. - Treân cô sôû boä tieâu chuaån ISO 9001:2000 vaø caùc quy trình, quy phaïm cuûa ngaønh, Phoøng Toå chöùc chaát löôïng phoái hôïp cuøng Phoøng Kyõ thuaät thieát keá ñònh kyø kieåm tra, raø soaùt heä thoáng ñeå loaïi boû, chænh söûa hoaëc bieân soaïn môùi caùc quy trình, höôùng daãn, quy taéc, tieâu chuaån cho phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá. Ñoàng thôøi toå chöùc höôùng daãn vaø kieåm tra vieäc vaän haønh ñi vaøo thöïc chaát, ñaït hieäu quaû vaø hoã trôï maïnh meõ cho coâng taùc quaûn lyù kyõ thuaät noùi chung. - Phoøng Kyõ thuaät thieát keá caàn tham möu caùc vaên baûn ñeå ban haønh quy ñònh thoáng nhaát vieäc trao ñoåi thoâng tin, löu hoà sô vaø baùo caùo caùc vuï vieäc trôû ngaïi (ñaëc bieät laø chaäm taøu) nhanh choùng, chính xaùc, ñuùng quy trình (caû noäi boä, thanh tra, laõnh ñaïo Toång coâng ty Ñöôøng saét Vieät Nam). 4.2. Caûi tieán caùc saûn phaåm lieân quan Ñöa coâng ngheä môùi, tieân tieán vaøo khai thaùc. Cuï theå laø: - Söû duïng ñöôøng truyeàn daãn caùp quang, chaát löôïng cao thay cho caùc loaïi caùp ñoàng vaø ñöôøng daây traàn thoâng tin ñöôïc duøng töø ngaøy môùi thaønh laäp ñeán nay. Naâng caáp vaø thay môùi caùc loaïi toång ñaøi ñieän töû soá taïi caùc Trung taâm Saøi Goøn, Phan Thieát, Thaùp Chaøm; thay theá caùc loaïi maùy taûi ba Hungary ñöôïc söû duïng töø nhöõng naêm 1960 baèng caùc thieát bò truyeàn daãn quang SDH hieän ñaïi cuûa Alcatel (Phaùp); thay theá heä thoáng ñieàu ñoä cuõ kyõ, laïc haäu baèng heä thoáng toång ñaøi chuyeân duïng cuûa Siemens (Ñöùc); söû duïng heä thoáng ñieän thoaïi hoäi nghò truyeàn hình giöõa caùc khu vöïc Saøi Goøn, Phan Thieát, Thaùp Chaøm, Nha Trang, Tuy Hoøa. Ñaây laø caùc trang thieát bò hieän ñaïi nhaát cuûa ngaønh ñöôïc trieån khai trong döï aùn troïng ñieåm hieän ñaïi hoùa thoâng tin tín hieäu ñöôøng saét Saøi Goøn - Nha Trang. Trang 49 - Saép xeáp toå chöùc laïi maïng truyeàn daãn thoâng tin ñöôøng daøi ñang söû duïng caùc thieát bò cuõ theo höôùng taäp trung naâng cao chaát löôïng cho khu vöïc töø Nha Trang - Tuy Hoøa - Dieâu Trì (khoâng naèm trong döï aùn Saøi Goøn - Nha Trang). Ñoàng thôøi cuûng coá laïi caùc tuyeán caùp ñoàng, caùp boïc, ñöôøng daây thoâng tin ñeå laøm döï phoøng cho tuyeán caùp quang. - Giaûi quyeát caùc vaán ñeà rô moøn ghi khoùa, tín hieäu. Thay theá caùc rôle, hoäp khoùa ñieän tín hieäu ñuùng chuûng loaïi vaø ñaït chaát löôïng cao. Phoái hôïp vôùi caùc ñôn vò caàu ñöôøng ñeå thöôøng xuyeân xöû lyù toát chaát löôïng caùc maïch ñieän ñöôøng ray. Caàn ñaàu tö ñeå caûi taïo laïi thieát bò tín hieäu caùc ga khu vöïc Soùng Thaàn, Saøi Goøn ñaõ xaây döïng tröôùc naêm 1993, chuyeån ñoåi caùc ga tín hieäu caùnh Phöôùc Laõnh, Chaâu Hanh, Suoái Vaän, Phan Thieát sang ga tín hieäu ñeøn maøu duøng nguoàn taäp trung xoay chieàu. Xaây döïng moät soá ga lôùn taäp trung ñieän khí: Saøi Goøn, Soùng Thaàn, Xuaân Loäc, Möông Maùn, Thaùp Chaøm, Nha Trang, Tuy Hoøa theo moâ hình Siemens hoaëc 6052 cuûa Trung Quoác. Chuyeån ñoåi caùc tín hieäu phoøng veä caàu töø loaïi hình caùnh sang ñeøn maøu. Cuûng coá caùc thieát bò tín hieäu ñöôøng ngang theo moät moâ hình thoáng nhaát ñeå thuaän lôïi cho vieäc duy tu, baûo döôõng vaø giaûi quyeát trôû ngaïi. Tieáp tuïc môû roäng xaây döïng caùc ñöôøng ngang coù thieát bò caûnh baùo töï ñoäng ôû caùc khu vöïc ñoâng daân cö nhö Saøi Goøn, Soùng Thaàn, Nha Trang; caàn coi troïng chaát löôïng cuûa caûm bieán töø, card aâm thanh, boä giao tieáp, nguoàn … Toång voán ñaàu tö khoaûng 500 tyû töø caùc nguoàn voán: ngaân saùch nhaø nöôùc 90%, coøn laïi laø vay tín duïng vaø huy ñoäng nguoàn voán khaùc. - Xaây döïng caùc traïm bieán aùp rieâng taïi caùc ga ñeå vieäc caáp nguoàn cho thieát bò thoâng tin, tín hieäu ñöôïc oån ñònh. Trang bò maùy noå cho caùc ga ñieän löôùi quoác gia khoâng oån ñònh. Quan taâm veà soá löôïng vaø chaát löôïng aécquy döï tröõ cho caùc Trung taâm. Ñaàu tö trang bò môùi caùc maùy naïp coù chaát löôïng cao cho caùc traïm nguoàn. Tieán ñoä thöïc hieän trong 2 naêm 2007 ñeán 2008, kinh phí khoaûng 2 tyû ñoàng töø nguoàn ngaân saùch nhaø nöôùc. - Nghieân cöùu öùng duïng caùc phaàn meàm tin hoïc vaøo coâng taùc quaûn lyù, ñoàng thôøi höôùng coâng taùc nghieân cöùu khoa hoïc vaøo caùc chöông trình nhö: ñoùng ñöôøng töï ñoäng, tín hieäu ñaàu maùy, töï ñoäng ñoùng ñöôøng söû duïng ñöôøng truyeàn caùp quang, ñöôøng ngang caàn chaén töï ñoäng, xöû lyù ñöôøng laùnh naïn ga Daàu Giaây baèng kyõ thuaät soá. Thu huùt chaát xaùm cuûa ñoäi nguõ kyõ sö, caùn boä kyõ thuaät vaø phoái hôïp vôùi caùc ñôn vò trong vaø ngoaøi ngaønh, ñaëc bieät Trang 50 laø Sôû khoa hoïc vaø coâng ngheä Tp.HCM. Kinh phí cho caùc hoaït ñoäng naøy haøng naêm khoaûng 300 trieäu ñoàng. 4.3. Nhu caàu veà nguoàn löïc - Giao quyeàn töï chuû veà taøi chính cho caùc Trung taâm trong vieäc duy tu, söûa chöõa thöôøng xuyeân cuõng nhö mua saém thieát bò, vaät tö döï phoøng giaûi quyeát trôû ngaïi. Ñoàng thôøi chuû ñoäng caáp phaùt ñoái vôùi caùc loaïi vaät tö döï phoøng do Coâng ty ñaàu tö nhö: caûm bieán, card aâm thanh, boä giao tieáp, hoäp khoùa ñieän, boùng ñeøn tín hieäu, caùc boä nguoàn, thieát bò ño löôøng, thieát bò phöông tieän phoøng choáng baõo luõ … (moãi Trung taâm döï phoøng 10%). - Cöû caùc caùn boä kyõ sö treû coù trình ñoä tham gia caùc khoùa ñaøo taïo trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc ñeå naém baét vaø chuyeån giao coâng ngheä tieân tieán. Quan taâm thöôøng xuyeân ñeán vieäc ñaøo taïo nghieäp vuï chuyeân moân cho coâng nhaân, taïo ra moät ñoäi nguõ coâng nhaân laønh ngheà, coù tay ngheà cao. Tham gia phoái hôïp vaø ñoàng haønh cuøng vôùi caùc nhaø thaàu trong caùc döï aùn hieän ñaïi hoùa thoâng tin tín hieäu cuûa ngaønh ngay töø giai ñoaïn khaûo saùt thieát keá nhaèm tieáp caän hoïc hoûi kinh nghieäm vaø laøm quen daàn vôùi caùc coâng ngheä môùi. - Thu huùt vaø tuyeån duïng nhaân söï caùc lónh vöïc coâng ngheä cao nhö: vieãn thoâng, coâng ngheä thoâng tin, ñieàu khieån, töï ñoäng hoùa ... Hieän nay Coâng ty coù 1 tieán syõ, 2 thaïc syõ vaø khoaûng 50 kyõ sö, cöû nhaân. Trong 2 naêm tôùi caàn ñaøo taïo boå sung theâm 10 kyõ sö treû vaø 50 coâng nhaân tay ngheà gioûi. - Vieäc thi naâng baäc, giöõ baäc phaûi coù yù nghóa thuùc ñaåy vieäc hoïc taäp, naâng cao tay ngheà cuûa coâng nhaân. Hai naêm/laàn phaûi toå chöùc Hoäi thi thôï gioûi caáp Coâng ty. - Phoái hôïp vôùi caùc toå chöùc Coâng ñoaøn, Ñoaøn thanh nieân ñeå coù caùc bieän phaùp giaùo duïc chính trò tö töôûng veà loøng yeâu ngaønh ngheà, traùch nhieäm coâng taùc. Coù caùc cô cheá ñoäng vieân, khen thöôûng cuõng nhö xöû phaït phuø hôïp. KEÁT LUAÄN Trong moâi tröôøng caïnh tranh khoác lieät nhö hieän nay, ñeå coù theå thaønh coâng thì doanh nghieäp phaûi khoâng ngöøng noã löïc ñeå caùc saûn phaåm dòch vuï cuûa mình luoân ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Chuyeân ñeà “Moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao chaát löôïng saûn phaåm thoâng tin tín hieäu taïi Coâng ty Thoâng tin tín hieäu Ñöôøng saét Saøi Goøn” ñöôïc thöïc hieän nhaèm muïc ñích ñöa ra moät soá giaûi phaùp, kieán nghò ñoùng goùp vaøo noã löïc naâng cao chaát löôïng saûn phaåm cuûa Coâng ty vaø phaàn naøo ñem laïi nhöõng hieäu quaû nhaát ñònh nhö: - Thaáy ñöôïc yù nghóa, baûn chaát cuûa chaát löôïng saûn phaåm TTTH, caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeå tìm ra caùc giaûi phaùp duy trì vaø caûi tieán. - Laø cô sôû ñeå coù caùc bieän phaùp thöïc hieän nghieâm tuùc caùc quy trình, quy phaïm cuûa ngaønh ñöôøng saét ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, hieäu suaát hoaït ñoäng cuûa thieát bò goùp phaàn chaïy taøu ñuùng giôø vaø ñaûm baûo an toaøn chaïy taøu. - Goùp phaàn ñaàu tö, ñoåi môùi coâng ngheä ngaønh TTTH ñöôøng saét, naâng cao trình ñoä; yù thöùc traùch nhieäm cho CBCNV trong Coâng ty. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Quy phaïm kyõ thuaät khai thaùc Ñöôøng Saét Vieät Nam - Nhaø xuaát baûn GTVT, 1999 2. Quy trình coâng taùc chaïy taøu vaø coâng taùc doàn - Nhaø xuaát baûn GTVT, 1999 3. Quy trình tín hieäu Ñöôøng Saét Vieät Nam - Nhaø xuaát baûn GTVT, 1999 4. Quy ñònh taïm thôøi veà nghieäm thu chaát löôïng saûn phaåm söûa chöõa thöôøng xuyeân keát caáu haï taàng thoâng tin tín hieäu ñöôøng saét - Toång Coâng ty ÑSVN, 2004 5. Höôùng daãn veà vieäc thöïc hieän Quy ñònh taïm thôøi veà nghieäm thu chaát löôïng saûn phaåm söûa chöõa thöôøng xuyeân keát caáu haï taàng thoâng tin tín hieäu ñöôøng saét - Coâng ty Thoâng tin tín hieäu ñöôøng saét Saøi Goøn, 2004 6. Website Toång Coâng ty Ñöôøng saét Vieät Nam: www.vr.com.vn 7. Website Coâng ty TTTH ÑS Saøi Goøn: www.ttthsaigon.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin tín hiệu tại Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.pdf