Đề tài Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho thuê tài chính của alcii - Đn trong thời gian tới

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHƯƠNG I. . MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH. I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH. 1. Lịch sử hình thành của nghiệp vụ cho thuê tài chính. 2. Đặc điểm của cho thuê tài chính. 3. Lợi ích, hạn chế của cho thuê tài chính. 3.1. Lợi ích của cho thuê tài chính. 3.1.1. Lợi ích đối với nền kinh tế. 3.1.2. Lợi ích đối với người cho thuê. 3.1.3. Lợi ích đối với người thuê. 3.2. Hạn chế của cho thuê tài chính. 4. Xu hướng phát triển của cho thuê tài chính trên thế giới. II. CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM. 1. Sự ra đời và phát triển của cho thuê tài chính ở Việt nam. 2. Sự cần thiết của cho thuê tài chính ở Việt Nam. 3. Phân loại cho thuê tài chính. 3.1. Cho thuê tài chính có sự tham gia của 2 bên (Direct Lease) 3.2. Cho thuê tài chính có sự tham gia của 3 bên (Net Finance Lease) 3.3. Cho thuê hợp tác (Leveraged Lease) 3.4. Bán và tái thuê (Sale & Leareback) 3.5. Cho thuê giáp lưng (Under Lease contract): 3.6. Cho thuê trả góp (Hire purchase lease): 4. Môi trường pháp lý liên quan hoạt động cho thuê tài chính. CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (ALCII-ĐN) TRONG NHỮNG NĂM QUA. A. VÀI NÉT VỀ ALCII-ĐN. I. CÔNG TY ALCII. 1. Quá trình hình thành và phát triển. 2. Đặc điểm kinh doanh của ALCII. II. CHI NHÁNH ALCII-ĐN. 1. Quá trình hình thành, phát triển: 2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý. 2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban. 2.1. Giám đốc chi nhánh: 2.2. Phó giám đốc chi nhánh: 2.3. Phòng cho thuê. 2.3.1. Chức năng: 2.3.1. Nhiệm vụ: 2.4. Phòng Kế toán - Tổng hợp: 2.4.1. Chức năng: 2.4.2. Nhiệm vụ: B. HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ CỦA CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG NHỮNG NĂM QUA. I. NHU CẦU THUÊ MUA CỦA THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG & ĐÀ NẴNG. 1. Tình hình kinh tế - xã hội Khu vực Miền Trung Và Đà Nẵng. 2. Xác định nhu cầu thuê mua của thị trường Miền Trung và Đà Nẵng: II. THỰC TRẠNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA ALCII-ĐN. 1. Quy trình cho thuê. 1.1. Cho thuê trực tiếp. 1.2. Cho thuê uỷ thác: 2. Phương pháp tính tiền thuê và thanh toán tiền thuê 2.1. Định kỳ hạn trả nợ: .2.1.1. Định kỳ trả nợ gốc. 2.1.2. Định thời hạn trả lãi. 2.2. Phương pháp tính trả nợ gốc, trả lãi tiền thuê. Có hai cách sau: 2.2.1. Tổng số tiền gốc được chia đều cho số kỳ hạn thanh toán 2.2.2. Xác định số tiền trả đều nhau (cả gốc lẫn lãi) cho mỗi kỳ thanh toán: 3. Tình hình hoạt động của ALCII-ĐN qua 3 năm từ 2001-2003. 3.1. Khái quát tình hình tài chính. 3.1.1. Tình hình vốn: 3.1.2. Tình hình tài chính 3.2. Tình hình kinh doanh (tình hình CTTC) của ALCII-ĐN 3.2.1. Khái quát tình hình CTTC. 3.2.2. Hình thức cho thuê 3.2.3. Đối tượng cho thuê 3.2.4. Tình hình ký kết hợp đồng và những khách hàng của chi nhánh Đà Nẵng. 3.2.5. Thời hạn hợp đồng 3.2.6. Tình hình cho thuê theo địa bàn. 4. Rủi ro, dấu hiệu rủi ro trong cho thuê tài chính. III. MỘT SỐ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG. 1. Một số thuận lợi. . 1.1. Thuận lợi từ môi trường bên ngoài. . 1.2. Thuận lợi từ môi trường nội bộ. 2. Một số khó khăn. . 2.1. Một số khó khăn từ môi trường bên ngoài. . 2.2. Một số khó khăn từ môi trường nội bộ. . 3. Nguyên nhân của hạn chế. . 3.1. Nguyên nhân khách quan: . 3.2. Nguyên nhân chủ quan: . CHƯƠNG III. . MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH ALCII-ĐN TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI. . I. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI . 1. Tình hình kinh tế - xã hội. . 2. Nhu cầu thuê của thị trường. . 3. Khả năng cạnh tranh của công ty ALCII-ĐN. . II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH ALCII-ĐN NĂM 2004. . 1. Mục tiêu định hướng. . 2. Mục tiêu cụ thể. . III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH TRONG THỜI GIAN TỚI. 1. Tăng cường tiếp thị, quảng cáo. . 1.1. Hình thức tiếp xúc trực tiếp: . 1.2. Các biện pháp khuyến khích vật chất để tìm kiếm khách hàng: . 1.3. Chính sách quảng cáo trên báo, đài: . 2. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án thuê tài chính và phân tích, phân loại khách hàng. 3. Công ty ALCII-ĐN cần đa dạng hóa các hình thức cho thuê. . 3.1. Cho thuê trả góp nhà đất. . 3.2. Cho thuê trả góp xe ô tô và các loại máy móc thiết bị khác. . 4. Về công tác quản lý nguồn nhân lực. . 4.1. Khuyến khích vật chất. . 4.2. Khuyến khích tinh thần: . 5. Giải pháp tìm vốn đầu tư từ bên ngoài: . 5.1. Tăng cường huy động vốn trung dài hạn của các tổ chức, cá nhân. . 5.2. Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp từ DNNN sang công ty cổ phần: . 6. Thành lập trung tâm mua bán tài sản cũ. . III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ. . 1. Các cơ quan nhà nước. . 1.1. Các cơ quan quản lý nhà nước: . 1.2. Chi nhánh ngân hàng nhà nước Đà Nẵng: . 2. Đối với NHNo, công ty ALCII: . 2.1. NHNo: . 2.2. Công ty ALCII: . KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2716 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho thuê tài chính của alcii - Đn trong thời gian tới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
öng. b. Tæì 500 triãûu âäöng - 1 tyí âäöng. c. Tæì 1 tyí âäöng - 5 tyí âäöng. d. Tæì 5 tyÍ âäöng - 10 tyí âäöng. e. Trãn 10 tyí âäöng. 4. Cäng ty hoaût kinh doanh trong lénh væûc gç ? a. Thæång maûi - Dëch vuû. b. Xáy dæûng caïc cäng trçnh, nhaì åí. c. Cäng nghiãûp saín xuáút. Saín xuáút saín pháøm gç ?.................................................................................... Sæí duûng maïy moïc, thiãút bë, cäng nghãû gç ?..................................................... 5. Hiãûn nay cäng ty âang coï quan hãû våïi nhæîng ngán haìng naìo:................. .......... .. .................................................................................................................................... Ngán haìng naìy coï âaïp æïng âáöy âuí väún trung daìi haûn cho cäng ty äng (baì) hay khäng ? .............................................................................................................. 6. Hiãûn nay cäng ty äng (baì) coï quan hãû våïi cäng ty cho thuã taìi chênh naìo khaïc khäng ? a. Khäng. b. Coï. Cäng ty naìo ?................................................................................................. 7. Cäng ty äng (baì) âaî quan hãû våïi ALCII-ÂN tæì nàm naìo ?............................ 8. Cäng ty äng (baì) âaî kyï bao nhiãu håüp âäöng thuã taìi saín våïi ALCII-ÂN ? ........................................................................................................................ Äng (baì) tháúy dëch vuû cuía cäng ty thãú naìo, nhán viãn coï niãöm nåí khäng, laîi suáút cho thuã coï cao quaï khäng ?. Xin cho chuïng täi biãút yï kiãún cuía äng (baì) vãö váún âãö naìy........................................................................................................... .... .. .................................................................................................................................... Theo äng (baì) chuïng täi cáön nãn laìm viãûc gç âãø khàõc phuûc nhæîng haûn chãú âoï, nhàòm phuûc vuû täút hån nhu cáöu khaïch haìng........................................................ .................................................................................................................................. 9. Nãúu coï nhu cáöu thuã mua, äng (baì) coï tçm âãún thuã taìi saín cuía chi nhaïnh ALCII-ÂN næîa khäng ? vç sao ? ............................................................................................. . ....... ........... ............................................................................................................... 10. Nãúu baûn äng (baì) coï nhu cáöu thuã mua, äng baì coï giåïi thiãûu cäng ty chuïng täi cho hoü biãút khäng ? vç sao ?....................................................................................... .................................................................................................................................... Xin caím ån äng (baì) âaî boí chuït thåìi gian quyï baïu âãø giuïp chuïng täi hiãøu hån vãö khaïch haìng cuía mçnh. 1.2. Caïc biãûn phaïp khuyãún khêch váût cháút âãø tçm kiãúm khaïch haìng: Thäng qua caïc âäúi taïc coï quan hãû nhæ khaïch haìng âaî thuã taìi chênh, caïc nhaì cung æïng, caïc cäng ty baío hiãøm, caïc täø chæïc häù tråü doanh nghiãûp vaì caïc chi nhaïnh NHNo âãø tçm kiãúm khaïch haìng måïi. Chi nhaïnh nãn sæí duûng chênh saïch khuyãún khêch váût cháút cho caïc âäúi tæåüng naìy. Såí dé phaíi thæûc hiãûn nhæ váûy vç tám lyï ngæåìi Viãût nam noïi chung vaì caïc âäúi taïc cuía chi nhaïnh noïi riãng ráút thêch âæåüc âäúi xæí nhæ váûy, cäng viãûc cuía hoü âaî täún keïm thåìi gian cäng sæïc coï khi phaíi boí chi phê ra. Do âoï caïc khoaín tiãön thæåíng goïp pháön buì âàõp chi phê, âäöng thåìi coìn laìm cho âäúi taïc caím tháúy näø læûc cuía hoü âæåüc tän troüng. Muäún thæûc hiãûn âæåüc viãûc naìy chi nhaïnh cáön thäng baïo cho hoü biãút ràòng chi nhaïnh seî aïp duûng nhiãöu æu âaîi âàûc biãût nãúu hoü tçm âæåüc khaïch haìng måïi cho chi nhaïnh, khi håüp âäöng cho thuã âæåüc kyï, càn cæï vaìo giaï trë cuía håüp âäöng giaïm âäúc chi nhaïnh seî quyãút âënh mæïc thæåíng tæång æïng. Mæïc thæåíng coï thãø bàòng hiãûn váût hoàûc bàòng tiãön màût, chuyãøn træûc tiãúp âãún bãn âæåüc hæåíng hoàûc træì vaìo tiãön thuã cuía khaïch haìng khi âãún haûn thanh toaïn. Theo em, chi nhaïnh coï thãø xem xeït âæa ra mæïc thæåíng nhæ sau: Giaï trë håüp âäöng (Triãûu âäöng) Mæïc thæåíng (Triãûu âäöng) Tæì 300 - 500 0,1 Tæì 500 - 800 0,25 Tæì 800 - 1000 0,35 Tæì 1000 - 1500 0,5 Trãn 1500 > 0,5 Âãø laìm täút chênh saïch naìy, yãu cáöu chi nhaïnh phaíi nghiãm tuïc thæûc hiãûn nghéa vuû cuía mçnh khi håüp âäöng cho thuã âæåüc kyï kãút, vç caïc âäúi taïc khäng coï thåìi gian theo doîi quaï trçnh thæåüng læåüng kyï kãút håüp âäöng, khäng biãút khi naìo håüp âäöng seî kyï xong. Do âoï, cäng viãûc thäng baïo vaì phaït thæåíng phaíi thuäüc traïch nhiãûm cuía chi nhaïnh. Nãúu chi nhaïnh chè noïi maì khäng laìm seî laìm máút uy tên cuía chi nhaïnh. Viãûc naìy dáùn âãún háûu quaí chênh saïch tçm kiãúm khaïch haìng thäng qua kãnh giaïn tiãúp khäng thæûc hiãûn âæåücmaì khaïch haìng âãún våïi chi nhaïnh cuîng seî êt hån. 1.3. Chênh saïch quaíng caïo trãn baïo, âaìi: Vãö nguyãn tàõc caïc thäng tin liãn quan âãún nghiãûp vuû cho thuã cuía chi nhaïnh nãn quaíng caïo trãn nhæîng baïo maì coï nhiãöu ngæåìi âoüc nháút, nhiãöu ngæåìi quan tám nháút. Chàóng haûn nhæ Baïo Âaì nàông, Baïo Thãø Thao, Baïo Kinh Tãú,...Näüi dung quaíng caïo phaíi âån giaín, dãù hiãøu, låìi vàn ngàõn goün, nhæng khaïi quaït âæåüc hoaût âäüng chênh cuía chi nhaïnh, hæåïng âãún nhæîng khaïch haìng naìo... Theo em máøu quaíng caïo coï thãø nhæ sau: Cäng ty ALCII chi nhaïnh Âaì Nàông Chuyãn cho thuã: Cho thuã taìi saín - Maïy moïc, thiãút bë xáy dæûng. - Maïy saín xuáút, dáy chuyãön saín xuáút. - Phæång tiãûn váûn taíi: Xe ä tä låïn nhoí, caïc loaûi taìu thuyãön âaïnh caï... - Phæång tiãûn vàn phoìng: Maïy vi tênh, photocopy,... - Thiãút bë y tãú. Nháûn tiãön gæíi coï kyì haûn trãn mäüt nàm, nãúu khaïch haìng cáön coï thãø ruït gæíi thäng qua caïc chi nhaïnh NHNo&PTNT Viãût Nam. Khaïch haìng chi traí tiãön thuã haìng thaïng hoàûc theo nàm,khi hãút haûn håüp âäöng taìi saín seî thuäüc quyãön såí hæîu cuía khaïch haìng. Khaïch haìng cáön gç xin liãn hãû: Cäng ty Cho Thuã Taìi Chênh II chi nhaïnh Âaì Nàông. 17 Pauter, Quáûn Haíi Cháu, Âaì nàông. Email: alc2@dng.vnn.vn Website: www.alc2.com.vn Âiãûn thoaûi: (0511) 810392 - 812992 Fax: (0511) 823361 Âãø hiãûu quaí nháút chi nhaïnh cáön quaíng caïo trãn baïo mäüt tuáön mäüt láön, do näüi dung quaíng caïo ngàõn goün nãn chi phê quaíng caïo cuîng khäng låïn. Âäöng thåìi cáön in thãm caïc tåì råi coï näüi dung ngàõn goün dãù hiãøu vãö nghiãûp vuû thuã taìi chênh âãø tiãúp thë âãún caïc doanh nghiãûp vaì häü gia âçnh, caï nhán coï âàng kyï kinh doanh. Näüi dung coï thãø nhæ trãn, nhæng nãn âæa hçnh aính chi nhaïnh vaìo âãø tàng thãm tênh chán thæûc, taûo niãöm thæûc hiãûn åí khaïch haìng. Hiãûn nay chi nhaïnh chæa chuï troüng nhiãöu âãún cäng taïc tiãúp thë quaíng caïo, vç thãú ngæåìi dán chæa biãút nhiãöu vãö nghiãûp vuû cho thuã cuía chi nhaïnh. Thæûc tãú chi phê saïch baïo, taìi liãûu, quaíng caïo tiãúp thë, khuyãún maîi nàm 2001 hån 30,1 trâ; nàm 2002 chè coìn 3,2 trâ; nàm 2003 laì 6,9 trâ. Häüi nghë khaïch haìng phaíi âæåüc täø chæïc haìng nàm, nhàòm gàõn chàût hån mäúi quan hãû giæîa chi nhaïnh vaì khaïch haìng. Taûi häüi nghë naìy ban laînh âaûo chi nhaïnh nãn làõng nghe yï kiãún phaït biãøu cuía khaïch haìng, trãn cå såí âoï âãø tçm biãûn phaïp khàõc phuûc váún âãö, sao cho thoaí maîn täúi âa nhu cáöu khaïch haìng, nhàòm laìm låüi cho chi nhaïnh trong viãûc âáøy nhanh doanh säú cho thuã trong nhæîng nàm tåïi. Âãø täø chæïc häüi nghë thaình cäng cáön xaïc âënh roî nhæîng váún âãö sau: - Häüi nghë täø chæïc åí âáu ? - Måìi nhæîng khaïch haìng naìo ? - Hoíi khaïch haìng nhæîng cáu gç ? - Khuyãún khêch sæû phaït biãøu cuía khaïch haìng vãö dëch vuû cho thuã taìi chênh maì chi nhaïnh âang cung cáúp. 2. Náng cao cháút læåüng tháøm âënh dæû aïn thuã taìi chênh vaì phán têch, phán loaûi khaïch haìng. - Ngay tæì âáöu nàm phaíi coï kãú hoaûch táûp huáún nghiãûp vuû vãö cho thuã taìi chênh cho táút caí caïn bäü cho thuã, vãö nghiãûp vuû tháøm âënh dæû aïn âáöu tæ. Giaïo trçnh táûp huáún seî choün loüc tæì caïc taìi liãûu cuía cäng ty, tæì caïc vàn baín cuía NHNo vaì tæì caïc taìi liãûu khaïc liãn quan âãún tên duûng thuã mua. - Tiãún haình phán têch taìi chênh caïc khaïch haìng âang coï quan hãû thuã taìi chênh våïi chi nhaïnh (coï uy tên hoàûc chæa coï uy tên, taìi chênh maûnh hay trung bçnh, DN coï thë træåìng äøn âënh hay khäng...) âãø coï chênh saïch tiãúp tuûc âáöu tæ thêch håüp. Täø chæïc âaïnh giaï tên duûng, phán loaûi khaïch haìng, chi nhaïnh nãn sæí duûng caïch âaïnh giaï cuía NHNo, âãø tiãút kiãûm chi phê. Tàng cæåìng kiãøm tra taìi saín sau khi cho thuã vaì nàõm bàõt tçnh hçnh taìi chênh doanh nghiãûp âãø phán loaûi khaïch haìng thuã vaì taìi saín cho thuã, âaím baío thæûc hiãûn âaïnh giaï chênh xaïc thæûc traûng khaïch haìng, náng cao âäü an toaìn trong âáöu tæ. Âäöng thåìi taûo tiãön âãö xaïc âënh nhæîng khaïch haìng vaì loaûi taìi saín cho thuã phuì håüp. - Âäúi våïi caïc khaïch haìng hiãûn nay âang khoï khàn taûm thåìi vãö taìi chênh seî coï hæåïng xæí lyï thêch håüp nhæ thoía thuáûn cho thanh lyï træåïc haûn, tæ váún âãø hoü tçm nguäön väún thêch håüp thanh toaïn mäüt pháön hoàûc toaìn bäü håüp âäöng thuã taìi chênh, xæí lyï thu häöi taìi saín âãø baïn hoàûc chuyãøn âäúi taïc khaïc, cho thuã váûn haình theo thåìi gian thêch håüp...nhàòm thu häöi âuí säú väún chi nhaïnh âaî boí ra.Coìn âäúi våïi caïc dæû aïn ruíi ro do khaïch quan seî tiãún haình âaìm phaïn yãu cáöu caïc cäng ty baío hiãøm giaíi quyãút dæït âiãøm. - Våïi caïc dæû aïn coï säú väún âáöu tæ låïn chi nhaïnh seî táûp trung caïc caïn bäü coï nàng læûc chuyãn män gioíi tháøm âënh kyî theo âuïng quy trçnh, quy âënh cuía cäng ty, cuía ngaình nhæ âiãöu kiãûn phaïp lyï phaíi chàût cheî, âiãöu kiãûn vãö sæí duûng taìi saín phaíi phuûc vuû cho muûc âêch saín xuáút kinh doanh cuía bãn thuã vaì phaíi coï hiãûu quaí cao trong quaï trçnh khai thaïc. Caïc âiãöu kiãûn vãö taìi chênh doanh nghiãûp phaíi tháøm âënh kyî âãø cung cáúp thäng tin hæîu êch cho bãn thuã âãø hoü læûa choün vaì quyãút âënh âuïng. Mäüt säú dæû aïn phaíi tháøm âënh tháût sáu vãö thë træåìng tiãu thuû, mæïc cung cáöu chung trãn thë træåìng, âæåüc thåìi phaíi tháøm âënh caïc tiãu chuáøn, âàûc tênh kyî thuáût cuía taìi saín thuã nhàòm coï caïc thäng tin tæ váún cho bãn thuã... -Thæûc hiãûn âaím baío taìi saín cho thuã theo hæåïng giaím kyï cæåüc vaì tàng âàût coüc.Muäún váûy chi nhaïnh nãn âæa thãm âiãöu khoaín vãö tyí lãû âàût coüc vaìo trong håüp âäöng cho thuã âãø khäúng chãú säú tiãön âàût coüc cuía khaïch haìng, haûn chãú tçnh traûng nhæ hiãûn nay do khäng quy âënh nãn caìng ngaìy khaïch haìng âàût coüc caìng êt. Trong khi âoï, nguäön väún tæì âàût coüc laì nguäön thanh toaïn nhanh kháúu træì vaìo tiãön thuã khi âãún haûn, laì cå såí âãø chi nhaïnh coï väún âáöu tæ tiãúp. Âaím baío 100% taìi saín cho thuã âæåüc baío hiãøm nhàòm haûn chãú täúi âa ruíi ro. 3. Cäng ty ALCII-ÂN cáön âa daûng hoïa caïc hçnh thæïc cho thuã. Xeït tháúy trong thåìi gian tåïi chi nhaïnh nãn phaït triãøn thãm caïc saín pháøm måïi nhæ cho thuã traí goïp: Hiãûn taûi chi nhaïnh âang cho thuã âäüng saín theo hçnh thæïc cho thuã thäng thæåìng coï sæû tham gia cuía 3 bãn, khaïch haìng chæa thanh toaïn tiãön thuã theo phæång thæïc traí goïp, traí tiãön âáöu hoàûc cuäúi nàm, maì khäng phaíi haìng thaïng nhæ hiãûn nay. Dëch vuû cho thuã traí goïp caïc âäüng saín nhæ caïc phæång tiãûn váûn taíi, caïc maïy moïc thiãút bë...laì ráút cáön thiãút trong giai âoaûn hiãûn nay vaì trong thåìi gian tåïi. Vç thãú, khi khaïch haìng coï nhu cáöu chi nhaïnh nãn aïp duûng dëch vuû naìy. Trong thåìi gian tåïi chi nhaïnh nãn cho thuã traí goïp âäúi våïi caïc taìi saín nhæ : phæång tiãûn váûn taíi, maïy hoàûc dáy chuyãön saín xuáút, maïy moïc thiãút bë xáy dæûng, phæång tiãûn vàn phoìng, âàûc biãût chi nhaïnh âãö nghë cäng ty kiãún nghë lãn chênh phuí âæa báút âäüng saín vaìo danh saïch nhæîng taìi saín cho thuã cuía cäng ty nhàòm âa daûng hoaï âäúi tæåüng cho thuã. Nãúu âæåüc nhæ váûy thåìi gian tåïi chi nhaïnh seî cho thuã nhaì åí, vàn phoìng laìm viãûc, càn häü do nhaì næåïc xáy dæûng. 3.1. Cho thuã traí goïp nhaì âáút. Trong tæång lai nãúu nhaì næåïc cho pheïp, chi nhaïnh nãn thæûc hiãûn nghiãûp vuû cho thuã traí goïp nhaì âáút. Âáöu tiãn ta xem xeït phæång aïn cho thuã nhaì åí våïi âäúi tæåüng khaïch haìng laì CNVC nhaì næåïc, nhán viãn caïc cäng ty, ngæåìi thu nháûp tháúp hiãûn chæa coï nhaì åí thuäüc såí hæîu, phaíi säúng trong nhaì âi thuã, caïc càn häü cháût heûp, thiãúu kêch thæåïc. Vç giaï nhaì âáút taûi Âaì nàông quaï cao so våïi thu nháûp thæûc tãú cuía nhæîng bäü pháûn naìy. Theo säú liãûu âiãöu tra cuía caïc cå quan khaïc nhau vãö nhaì åí cho ngæåìi thu nháûp tháúp åí Viãût nam cho tháúy mäüt thæûc traûng khoï khàn chung nhæ sau: Theo Bäü Xáy Dæûng: 37,1% ngæåìi thu nháûp tháúp säúng táûp trung taûi caïc khu væûc ngoî heîm, 49,5% säúng taûi caïc xoïm lao âäüng, coìn laûi 13,4% säúng raíi raïc trong khu væûc âä thë. Theo Viãûn Nghiãn Cæïu Kiãún truïc: 4,8% säú häü thu nháûp cao säúng trong caïc càn häü sang troüng coï diãûn têch trung bçnh tæì 17,23 m2/ngæåìi tråí lãn. 24,2% säú häü quaï ngheìo vaì thu nháûp tháúp chè coï chäù åí dæåïi 8 m2/ngæåìi. 71% säú häü trung bçnh vaì khaï coï chäø åí khoaíng 10 - 12 m2/ngæåìi. Hiãûn nay, gáön 40% caïc häü gia âçnh åí khu væûc âä thë säúng trong mäüt khäng gian dæåïi 36 m2; 19% säúng trong nhæîng càn nhaì taûm båü, cáúu truïc khäng bãön væîng, âæåüc laìm tæì caïc nguyãn liãûu reí tiãön. Mäüt âiãöu bæïc xuïc næîa laì hån 2 triãûu m2 nhaì hæ hoíng nàûng âang chåì sæîa chæîa vaì haìng chuûc triãûu m2 cáön sæîa chæîa, náng cáúp. Trong täøng säú ngæåìi thu nháûp tháúp thç caïn bäü cäng nhán viãn chæïc chiãúm 31% vaì säú naìy chæa coï nhaì åí, phaíi åí nhåì, åí taûm. Theo ADB, khoaín têch luyî cuía häü CNVC mäùi nàm åí Haì näüi laì gáön 2 triãûu âäöng; Tp Häö Chê Minh 3,6 triãûu âäöng; Âaì Nàông trãn 3 triãûu âäöng. Âem so våïi thåìi giaï nhaì âáút hiãûn nay thç säú tiãön naìy quaí thæûc quaï nhoí beï. Trãn âáy laì säú liãûu thæûc traûng nhaì åí caí næåïc noïi chung, nhæ thãú âãø tháúy mäüt âiãöu ràòng váún âãö nhaì åí âaî vaì âang tråí thaình váún âãö bæïc xuïc, âæåüc sæû quan tám cuía âäng âaío moüi ngæåìi. Taûi Âaì Nàông tçnh hçnh nhaì åí cho ngæåìi thu nháûp tháúp, sinh viãn måïi ra træåìng, caïn bäü cäng chæïc nhaì næåïc cuîng nàòm trong thæûc traûng tæång tæû. Giaíi quyãút täút váún âãö naìy khäng nhæîng mang laûi sæû äøn âënh kinh tãú - xaî häüi, maì coìn coï tênh nhán vàn cao, coï låüi âäúi våïi caïc cäng ty kinh doanh trong lénh væûc naìy. Ta thæí âæa ra mäüt vê duû: Giaí sæí mäüt sinh viãn tènh leí måïi ra træåìng âang laìm viãûc åí Âaì nàông, mäüt caïn bäü viãn chæïc nhaì næåïc coï caïc mæïc thu nháûp thæûc tãú nhæ sau thç tæång æïng våïi âoï laì thåìi gian cáön coï âãø têch luyî âuí tiãön mua nhaì âáút trë giaï 600 triãûu âäöng trong tæång lai: Thu nháûp 1 ngæåìi/Thaïng (tr.â) Säú tiãön tiãút kiãûm/Thaïng(tr.â) Säú tiãön tiãút kiãûm/Nàm(tr.â) Tri giaï nhaì âáút (tr.â) Thåìi gian cáön thiãút âãø mua nhaì (Nàm) Dæåïi 2 0 0 600 - Tæì 3 - 4 1 12 600 50 Tæì 5 - 6 2 24 600 25 Tæì 7 - 8 3 36 600 16,7 Tæì 9 - 10 4 48 600 12,5 .... .... ... ... ... Säú liãûu trãn âáy laì mäüt caïch tênh toaïn ráút âån giaín, vç âaî boí qua laîi suáút tiãön gæíi ngán haìng, boí qua laûm phaït vaì täúc âäü tàng giaï cuía nhaì âáút. Baíng trãn cho tháúy tæång æïng våïi caïc mæïc thu nháûp khaïc nhau thç thåìi gian cáön thiãút âãø têch luyî âuí tiãön mua nhaì laì khaïc nhau; nãúu thu nháûp thæûc tãú laì dæåïi 2 triãûu âäöng/thaïng thç khäng bao giåì mua âæåüc nhaì, phaíi åí nhaì thuã, åí taûm båü suäút âåìi; nãúu thu nháûp tæì 3 - 4 triãûu âäöng thç cáön 50 nàm; thu nháûp 5 - 6 triãûu cáön 25 nàm; 7 - 8 triãûu âäöng cáön 16,7 nàm; ...Nhæ váûy, thu nháûp caìng cao caìng nhanh choïng coï nhaì. Tuy nhiãn, åí Âaì Nàông nhæîng táöng låïp naìy coï thu nháûp tháúp nãn khaí nàng såí hæîu mäüt càn häü hoàûc mäüt ngäi nhaì laì ráút khoï. Tçnh traûng naìy seî phaït sinh tiãu cæûc, ngán saïch Thaình Phäú bë hao huût do tham nhuîng, tçnh hçnh kinh tãú - xaî häüi máút äøn âënh, chãnh lãûch giaìu ngheìo ngaìy caìng tàng, caïch biãût vãö mæïc säúng cuîng nhæ caïc âiãöu kiãûn sinh hoaût khaïc giæîa ngæåìi thu nháûp cao vaì nhæîng ngæåìi coï thu nháûp tháúp. Do váûy, giaíi quyãút váún âãö nhaì åí laì hãút sæïc cáön thiãút goïp pháön laìm giaím tiãu cæûc, giaím tham nhuîng häúi läü, nhàòm äøn âënh tçnh hçnh kinh tãú - xaî häüi cuía Thaình Phäú Âaì nàông. Thæûc tãú hiãûn nay caïc ngán haìng êt tiãúp cáûn nhu cáöu cho vay mua nhaì âáút nãn thë træåìng âáöu tæ naìy coìn ráút räüng låïn. Do låüi êch cuía viãûc phaït triãøn dëch vuû cho thuã nhaì âáút traí goïp âäúi våïi kinh tãú - xaî häüi Thaình Phäú noïi chung, mang laûi låüi êch cho chi nhaïnh noïi riãng nãn em âãö nghë chi nhaïnh xem xeït phæång aïn âáöu tæ mua nhaì, mua âáút cho caïc gia âçnh thuã theo phæång thæïc traí goïp. Khi kãút thuïc håüp âäöng quyãön sæí duûng âáút láu daìi seî thuäüc vãö bãn âi thuã, coìn trong thåìi gian thuã quyãön sæí duûng âáút thuäüc vãö chi nhaïnh ALCII-ÂN (åí næåïc ta, Luáût Phaïp quy âënh âáút âai thuäüc såí hæîu nhaì næåïc). Thåìi haûn thuã mua nhaì âáút do hai bãn thoaí thuáûn nhæng täút nháút laì tæì 8 - 15 nàm, tuyì giaï trë cuía càn nhaì vaì quyãút âënh cuía hai bãn. Chi nhaïnh seî liãn hãû våïi caïc cäng ty mäi giåïi nhaì âáút åí Âaì Nàông, tiãúp cáûn khaïch haìng thäng qua låìi giåïi thiãûu cuía cäng ty mäi giåïi hoàûc tæì caïc nguäön khaïc. Viãûc choün mua nhaì, mua âáút do khaïch haìng quyãút âënh. Khi âaî hoaìn táút cäng âoaûn naìy, chi nhaïnh seî kyï håüp âäöng mua nhaì våïi ngæåìi baïn räöi cho thuã laûi våïi håüp âäöng cho thuã taìi chênh do hai bãn kyï kãút. Âãø hiãøu roî âæåüc phæång aïn kinh doanh naìy, ta xem xeït vê duû sau: Äng A kyï håüp âäöng cho thuã taìi chênh våïi chi nhaïnh ALCII-ÂN thuã ngäi nhaì chi nhaïnh mua laûi cuía äng B. Trë giaï ngäi nhaì: 600 tr.â. Thåìi haûn håüp âäöng: 10 nàm. Laîi suáút cho thuã:12,6%/nàm Tiãön thuã âæåüc thanh toaïn nhæ sau: - Ngay sau khi kyï håüp âäöng, A thanh toaïn 30% giaï trë ngäi nhaì. - Säú coìn laûi chia âãöu vaì thanh toaïn vaìo cuäúi mäùi nàm, tiãön laîi tênh theo dæ nåü thæûc tãú taûi thåìi âiãøm traí nåü. Ta coï baíng theo doîi thanh toaïn nåü nhæ sau: (Âvt: tr.â) Nàm Säú tiãön nåü Traí nåü gäúc Phê thuã mua Säú tiãön thanh toaïn/Nàm Säú tiãön têch luyî/Thaïng 0 600 180 - - - 1 420 42 52,92 94,92 7,91 2 378 42 47,628 89,628 7,469 3 336 42 42,336 84,336 7.028 4 294 42 37,044 79,044 6,587 5 252 42 31,752 72,752 6,063 6 210 42 26,46 68,46 5,705 7 168 42 21,168 63,168 5,264 8 126 42 15,876 57,876 4,823 9 84 42 10,854 52,584 4,382 10 42 42 5,292 47,292 3,941 Täøng - 600 291,06 891,06 - Säú tiãön thanh toaïn haìng nàm âäúi våïi ngæåìi thu nháûp tháúp nhæ trong baíng laì ráút cao, gáy nhiãöu khoï khàn cho cuäüc säúng cuía hoü, phê thuã mua cao, sau 10 nàm tiãön laîi chiãúm 32,66% täøng säú tiãön thanh toaïn. Khoaín tiãön caïc gia âçnh phaíi têch luyî haìng thaïng tæì 4 - 8 triãûu âäöng/thaïng, âáy laì mäüt säú tiãön khäng phaíi laì nhoí so våïi thu nháûp haìng thaïng cuía hoü. Tuy nhiãn, nãúu phán têch kyî chi nhaïnh bë thiãût nhiãöu hån. Tháût váûy, nãúu chi nhaïnh mua nhaì cho thuã váûn haình, âãún thåìi âiãøm 10 nàm sau boí thãm mäüt êt chi phê sæîa chæîa laûi nhaì seî baïn âæåüc giaï cao gáúp nhiãöu láön: Giaí sæí giaï trë càn nhaì thåìi âiãøm hiãûn taûi laì 600 tr.â, täúc âäü tàng giaï nhaì âáút trung bçnh 10%/nàm. Sau 10 nàm giaï trë càn nhaì seî laì: F = 600 x (1 + 0,1)10 = 1.556,245 tr.â. Nãúu thanh toaïn tiãön thuã vaìo nàm âáöu khi håüp âäng cho thuã måïi coï hiãûu læûc caìng låïn thç säú tiãön thanh toaïn vaì phê thuã mua vaìo nhæîng nàm sau caìng nhoí. Vç váûy, âãø giaím gaïnh nàûng nåü náön cho mçnh khaïch haìng nãn thanh toaïn láön âáöu säú tiãön khoaíng tæì 25 - 35% giaï trë håüp âäöng. Vãö màût lyï thuyãút cho tháúy cho thuã traí goïp nhaì âáút laì mäüt giaíi phaïp ráút täút âãø khàõc phuûc tçnh traûng thiãúu nhaì åí nhæ hiãûn nay. Nhu cáöu nhaì åí cho nhæåìi thu nháûp tháúp, sinh viãn tènh leí måïi ra træåìng, caïn bäü cäng chæïc nhaì næåïc laì ráút cao, song kãnh dáùn väún trung daìi haûn cuía caïc ngán haìng trãn âëa baìn chæa tiãúp cáûn nhu cáöu naìy. Do âoï, nãúu chi nhaïnh quyãút âënh laìm chàõc chàõn seî thaình cäng låïn. Tuy nhiãn, âãø thæûc hiãûn âæåüc loaûi hçnh cho thuã naìy cáön phaíi biãút roî âäúi tæåüng cho thuã laì ai ?, âiãöu kiãûn cho thuã laì gç ?,...Theo täi, ngæåìi thu nháûp tháúp, sinh viãn måïi ra træåìng, caïn bäü cäng chæïc chæa coï nhaì åí væåïng màõc låïn nháút laì thu nháûp khäng cao, khäng âaím baío ngay mäüt luïc coï âæåüc säú tiãön låïn âãø mua âáút xáy nhaì vaì váún âãö cuía chi nhaïnh laì låüi nhuáûn, kinh doanh khäng coï laîi tæïc laì tæû laìm mçnh phaï saín. Do âoï, âãø chi nhaïnh thæûc hiãûn täút dëch vuû naìy âoìi hoíi ngæåìi âi thuã nhaì âáút theo phæång thæïc traí goïp phaíi häüi âuí caïc âiãöu kiãûn sau: - Phaíi chæïng minh âæåüc khaí nàng taìi chênh cuía gia âçnh, âaím baío traí âuí khoaín tiãön 25 - 35% giaï trë ngäi nhaì ngay sau khi håüp âäöng cho thuã âæåüc kyï, coï thu nháûp thæûc tãú tæì 2 tr.â/thaïng/ngæåìi tråí lãn. - Coï taìi khoaín tiãön gæíi taûi NHNo âãø cäng ty, cå quan nåi ngæåìi thuã laìm viãûc traí læång vaìo taìi khoaín naìy. Trãn cå såí âoï chi nhaïnh seî træì mäüt pháön tiãön læång thaïng (tyí lãû trêch do hai bãn thoaí thuáûn) vaìo tiãön thuã haìng nàm. Âiãöu kiãûn naìy nhàòm âaím baío chi nhaïnh coï thãø kiãøm soaït caïc khoaín thu nháûp cuía ngæåìi thuã, traïnh khäng âãø phaït sinh tiãu cæûc âaîn âãún khäng thu häöi âæåüc nåü, gáy khoï khàn cho chi nhaïnh. 3.2. Cho thuã traí goïp xe ä tä vaì caïc loaûi maïy moïc thiãút bë khaïc. Chi nhaïnh coìn coï thãø thæûc hiãûn cho thuã traí goïp taìi saín laì caïc loaûi xe ä tä låïn nho, xe du lëch phuûc vuû nhu cáöu sinh hoaût cuía caïc caï nhán, gia âçnh thu nháûp cao. Täi tháúy chi nhaïnh khäng nãn haûn chãú âäúi tæåüng cho thuã trong phaûm vi caïc doanh nghiãûp, caïc häü saín xuáút, caï nhán coï âàng kyï kinh doanh maì nãn måí räüng ra caïc caï nhán khäng âàng kyï kinh doanh nhæng coï uy tên, âëa vë cao trong xaî häüi, coï thu nháûp cao, chæïng minh âæåüc khaí nàng taìi chênh cuía mçnh. Vç thã,ú theo em trong hçnh thæïc naìy âäúi tæåüng cho thuã bao gäöm: - Giaïm âäúc, Phoï giaïm âäúc, Træåíng caïc phoìng ban trong cäng ty hoàûc chi nhaïnh, doanh nghiãûp nhaì næåïc hoàûc chi nhaïnh âang laìm àn coï laîi coï nhu cáöu thuã xe phuûc vuû nhu cáöu sinh hoaût caï nhán. - Giaíng viãn caïc træåìng âaûi hoüc, cao âàóng, trung hoüc chuyãn nghiãûp, træåìng cáúp III... Trong træåìng håüp naìy âiãöu kiãûn cho thuã traí goïp xe ä tä cho caïc âäúi tæåüng âaî noïi âãún åí trãn laì: - Caï nhán phaíi coï thu nháûp cao, trãn 4 tr.â/thaïng. - Coï taìi khoaín tiãön gæíi taûi mäüt ngán haìng trãn âëa baìn Âaì Nàông (NHNo laì täút nháút) âãø chi nhaïnh tiãûn kiãøm tra tçnh hçnh taìi chênh, traïnh træåìng håüp gian láûn, "xuì nåü", gáy thiãût haûi cho chi nhaïnh. - Phaíi âãø säø læång cho chi nhaïnh giæî. Khi khaïch haìng âãún âàût váún âãö thuã xe ä tä theo hçnh thæïc traí goïp cuía cäng ty, trãn cåí såí xem xeït, âaïnh giaï ngæåìi âi thuã vaì tháøm âënh phæång aïn traí nåü tiãön thuã chi nhaïnh måïi âæa ra quyãút âënh cho thuã. Nhaì cung æïng vaì loaûi xe seî do bãn thuã choün; coìn thåìi haûn thuã, laîi suáút cho thuã vaì caïch thæïc thanh toaïn tiãön thuã seî do hai bãn cuìng thoaí thuáûn. Sau âáy täi xin âæa ra mäüt vê duû vãö håüp âäöng thuã traí xe ä tä hiãûu TOYOTA cuía khaïch haìng A vaì chi nhaïnh ALCII-ÂN: - Giaï mua (bao gäöm caïc khoaín chi phê khaïc) : 400 tr.â. - Laîi suáút cho thuã (1,05% thaïng) : 12,6% nàm. - Thåìi haûn thuã : 5 nàm. - Thanh toaïn âåüt âáöu sau khi håüp âäöng cho thuã âæåüc kyï laì 30% giaï trë xe, khoaín tiãön coìn laûi âæåüc traí âãöu sau mäùi nàm, phê cho thuã tênh trãn dæ nåü thæûc tãú taûi thåìi âiãøm thanh toaïn. Ta coï baíng thanh toaïn nåü cuía khaïch haìng A nhæ sau: Nàm Säú tiãön coìn nåü Traí nåü gäúc Phê tiãön thuã Säú tiãön thanh toaïn/nàm Säú tiãön têch luyî/thaïng 0 400 120 - 120 - 1 280 56 35,28 91,28 7,61 2 224 56 28,224 84,224 7,02 3 168 56 21,168 77,168 6,431 4 112 56 14,112 70,112 5,843 5 56 56 7,056 63,056 5,255 Täøng - 400 105,84 505,84 - Nhæ váûy våïi tiãûn êch cuía loaûi hçnh cho thuã traí goïp, caïc caï nhán seî nhanh choïng coï âæåüc chiãúc xe cuía riãng mçnh maì khäng cáön ngay mäüt luïc boí ra säú tiãön 400 tr.â. Mæïc phê suáút naìy tháúp hån laîi suáút vay trung daìi ngán haìng âãø mua xe nãn laì thuáûn låüi âäúi våïi ngæåìi âi thuã trong thanh toaïn nåü. 4. Vãö cäng taïc quaín lyï nguäön nhán læûc. Mäüt trong nhæîng biãûn phaïp hæîu hiãûu vaì thiãút thæûc nháút laì phaíi nhanh choïng kiãûn toaìn âäüi nguî caïn bäü cho thuã, náng cao kiãún thæïc chuyãn män vaì caïc kiãún thæïc bäø tråü khaïc âãø coï âæåüc cháút læåüng phuûc vuû täút hån. Vaì phaíi xem âáy laì biãûn phaïp chuí yãúu âãø khàõc phuûc nhæîng haûn chãú cuía hoaût âäüng cho thuã taìi chênh trong caûnh tranh våïi caïc ngán haìng, täø chæïc tên duûng vaì våïi caïc cäng ty cho thuã taìi chênh khaïc. Âæa ra chênh saïch æu tiãn, khuyãún khêch nhán viãn, luän quan tám âãún yï kiãún cuía caïc nhán viãn: 4.1. Khuyãún khêch váût cháút. Laì DNNN nhæng chi nhaïnh cáön phaíi bæït phaï, tçm kiãúm giaíi phaïp thoaït khoíi nhæîng raìng buäüc truyãön thäúng trong cäng taïc täø chæïc caïn bäü coìn haûn chãú, chæa biãút quan tám âãún nhán viãn, khäng coï chênh saïch khuyãún khêch nhán viãn cuía mçnh laìm viãûc ngaìy caìng täút hån, náng cao nàng suáút lao âäüng. Do âoï, trong thåìi gian tåïi âãø khuyãún khêch nhán viãn tæû hoüc hoíi, náng cao trçnh âäü, tàng nàng suáút lao âäüng, tàng nhanh dæ nåü, âäöng thåìi náng cao cháút læåüng cäng taïc cho thuã chi nhaïnh nãn aïp duûng chênh saïch khuyãún khêch váût cháút âäúi våïi caïc nhán viãn. Vãö nguyãn tàõc, laìm nhiãöu hæåíng nhiãöu, trong thaïng nhán viãn kyï nhiãöu håüp âäöng âæåüc thæåíng theo tyí lãû % tæång æïng doanh säú cho thuã væåüt mæïc chi nhaïnh quy âënh cho mäùi nhán viãn. Theo em: Chi nhaïnh nãn quy âënh mäùi nhán viãn trong thaïng phaíi tçm cho âæåüc 1 - 2 håüp âäöng, tæång æïng våïi doanh säú cho thuã 0,4 - 1 tyí âäöng. Khi væåüt qua giåúi haûn naìy måïi âæåüc thæåíng. Cæï mäùi håüp âäöng tàng thãm tæång æïng doanh säú cho thuã tàng thãm nhán viãn seî âæåüc thæåíng nhiãöu hån trãn cåí såí giaï trë håüp âäöng âæåüc kyï. Säú læåüng HÂ theo quy âënh DSCT (tyí âäöng) DSCT tàng thãm (tyí âäöng) Mæïc thæåíng % DSCT 1 - 2 0,4 - 1 < 0,5 0,05% 1 - 2 0,4 - 1 0,5 - 1 0,051% 1 - 2 0,4 - 1 1 - 1,5 0,052% 1 - 2 0,4 - 1 1,5 - 2 0,053% 1 - 2 0,4 - 1 2 - 2,5 0,054% 1 - 2 0,4 - 1 2,5 - 3 0,055% 1 - 2 0,4 - 1 3 - 3,5 0,056% 1 - 2 0,4 - 1 3,5 - 4 0,057% 1 - 2 0,4 - 1 4 - 4,5 0,058% 1 - 2 0,4 - 1 4,5 - 5 0,059% 1 - 2 0,4 - 1 > 5 0,0595% Tuy nhiãn âãø thæûc hiãûn thaình cäng chênh saïch naìy chi nhaïnh cáön quy âënh cuû thãø vãö mæïc âäü xæí phaût âäúi våïi caïc haình vi tiãu cæûc. Do chaûy theo caïc khoaín tiãön thæåíng, dãù xaíy ra tranh cháúp håüp âäöng, tranh cháúp khaïch haìng giæîa caïc nhán viãn, caïc nhán viãn thæåìng boí qua caïc håüp âäöng nhoí, khaïch haìng nhoí laìm máút mäüt säú læåüng låïn khaïch haìng cuía chi nhaïnh. Chi nhaïnh nãn quy âënh nhæ sau: - Nhán viãn tranh cháúp håüp âäöng, khaïch haìng thç caí hai âãöu bë phaût theo tyí lãû % tæång æïng giaï trë håüp âäöng våïi mæïc phaût gáúp tæì 2 - 5 láön tyí lãû thæåíng åí trãn tuyì âäü nàûng nheû cuía vuû viãûc. - Bë kyí luáût træåïc toaìn thãø nhán viãn caïn bäü chi nhaïnh. 4.2. Khuyãún khêch tinh tháön: Haìng thaïng chi nhaïnh täøng kãút quaí âaût âæåüc, nhæîng nhán viãn naìo coï doanh thu cao nháút, nhç, ba âæåüc nãu tãn trong baíng khen thæåíng cuía chi nhaïnh treo trong phoìng cho thuã. Viãûc laìm naìy nhàòm muûc âêch: - Khuyãún khêch nhán viãn khaïc pháún âáúu laìm täút hån. - Giuïp khaïch haìng tháúy âæåüc tçnh hçnh kinh doanh ráút täút cuía chi nhaïnh, tin tæåíng hån vaìo nhán viãn âang phuû traïch caïc dæû aïn thuã mua. - Nhán viãn âæåüc khen thæåíng coï âiãöu kiãûn thuïc âáøy doanh säú cho thuã vaìo nhæîng thaïng sau, goïp pháön tàng nàng suáút lao âäüng chung cuía caïc nhán viãn chi nhaïnh. Täø chæïc täút caïc hoaût âäüng Âoaìn thãø, phaït triãøn caïc hoaût âäüng thãø thao vàn hoïa vàn nghãû trong näüi bäü cäng ty, giæîa caïc âäúi taïc coï quan hãû våïi chi nhaïnh, nhàòm taûo ra sæû thoaíi maïi vui veí khi laìm viãûc, goïp pháön tàng nàng suáút lao âäüng. 5. Giaíi phaïp tçm väún âáöu tæ tæì bãn ngoaìi: 5.1. Tàng cæåìng huy âäüng väún trung daìi haûn cuía caïc täø chæïc, caï nhán. Væåïng màõc hiãûn nay laìm cho chi nhaïnh chæa huy âäüng âæåüc nhiãöu tiãön gæíi cuía caïc täø chæïc, caï nhán laì do tám lyï e ngaûi, lo såü máút väún; khaïch haìng âaî quen khi coï tiãön thç gæíi vaìo ngán haìng âãø yãn tám hån vaì âæåüc sæí duûng nhiãöu tiãûn êch cuía ngán haìng, muäún âæåüc ngán haìng quan tám æu dáé hån khi âi vay väún. Màût khaïc, do chi nhaïnh chæa coï truû såí riãng, phaíi âi thuã cuía tæ nhán, chæa coï nhán viãn chuyãn traïch cäng taïc huy âäüng väún, nháûn tiãön gæíi. Âãø tàng cæåìng huy âäüng tiãön gæíi cuía caïc täø chæïc caï nhán cáön tiãún haình caïc cäng viãûc sau: - Khuyãún khêch caïc âäúi taïc coï quan hãû gåíi tiãön vaìo chi nhaïnh, tuy nhiãn tuyì tæìng âäúi tæåüng khaïc nhau coï caïch kãu goüi riãng, phuì håüp nháút. + Âäúi våïi caïc nhaì cung cáúp coï quan hãû láu daìi, chi nhaïnh vaì âäúi taïc nãn thæåüng læåüng khi coï väún nhaìn räùi seî gæíi vaìo chi nhaïnh, viãûc laìm naìy goïp pháön taûo láûp mäúi quan hãû gàõn boï ngaìy caìng chàût cheî hån, âäi bãn cuìng coï låüi. + Âäúi våïi caïc cäng ty baío hiãøm, chi nhaïnh thæång læåüng âãø hai bãn tråí thaình âäúi taïc quan troüng cuía nhau, chi nhaïnh khi coï håüp âäöng cho thuã seî mua baío hiãøm cuía cäng ty, coìn khi cäng ty baío hiãøm coï väún nhaìn räùi seî gæíi vaìo chi nhaïnh. Váún âãö naìy coï thãø âæa vaìo mäüt âiãöu khoaín trong håüp âäöng nhàòm gàõn kãút láùn nhau. + Âäúi våïi khaïch haìng thuã taìi saín, chi nhaïnh seî khäng kháúu træì dáön vaìo taìi khoaín tiãön gæíi cuía khaïch haìng âãø thu tiãön thuã khi âãún haûn, khäng yãu cáöu khaïch haìng tàng säú tiãön âàût coüc khi biãút hoü âang coï säú dæ tiãön gæíi taûi chi nhaïnh. Âãø khuyãún khêch caïc täø chæïc, caï nhán gæíi tiãön vaìo âiãöu quan troüng nháút laì chi nhaïnh nãn âæa ra mæïc laîi suáút täúi thiãøu phaíi bàòng laîi suáút huy âäüng cuìng loaûi cuía caïc ngán haìng trãn âëa baìn. Ngoaìi ra âãø taûo sæû yãn tám cho ngæåìi gæíi tiãön, tçnh hçnh hoaût âäüng kinh doanh cuía chi nhaïnh phaíi luän âæåüc täút, hiãûu quaí cao. - Khaïch haìng gæíi tiãön vaìo chi nhaïnh våïi kyì haûn daìi, tuy nhiãn trong nhiãöu træåìng håüp khaïch haìng muäún sæí duûng khoaín tiãön âoï âãø thanh toaïn tiãön haìng, tiãön thuãú, traí nåü vaì caïc khoaín phaït sinh khaïc...Do âoï âãø linh hoaût hån cho khaïch haìng, kêch gæíi tiãön, chi nhaïnh nãn thæûc hiãûn caïc dëch vuû ruït tiãön, thanh toaïn häü...thäng qua NHNo, âãø táûn duûng maûng læåïi räüng låïn cuía ngán haìng näng nghiãûp. Chi nhaïnh seî phaíi kyï håüp âäöng uyí thaïc cho NHNo thæûc hiãûn caïc dëch vuû naìy, hai bãn seî thoaí thuáûn mæïc hoa häöng cáön thiãút. Âãø thæûc hiãûn âæåüc viãûc naìy chi nhaïnh cáön tênh toaïn säú tiãön giæî laûi khi nháûn huy âäüng âãø âaïp æïng nhu cáöu báút thæåìng cuía khaïch haìng. Khi coï mäüt khoaín väún nhaìn räùi våïi thåìi haûn trãn 1 nàm thç khaïch haìng måïi quyãút âënh gæíi trung daìi haûn,nãn trong nhiãöu træåìng håüp seî khäng duìng âãún taìi khoaín naìy. Do âoï âãø an toaìn trong thanh toaïn cho nhæîng nhu cáöu phaït sinh báút thæåìng, chi nhaïnh nãn giæî laûi 5-10% trong täøng säú huy âäüng âæåüc dæåïi daûng tiãön gæíi khäng kyì haûn taûi NHNo âãø uyí thaïc cho NHNo thæûc hiãûn viãûc naìy. 5.2. Chuyãøn âäøi hçnh thæïc doanh nghiãûp tæì DNNN sang cäng ty cäø pháön: Laì DNNN cäng ty ALCII ráút khoï tçm âæåüc nguäön väún låïn, chi phê reí, nãn quy mä cäng ty khäng coï âiãöu kiãûn måí räüng. Âãø linh hoaût hån trong hoaût âäüng chi nhaïnh nãn kiãún nghë lãn cäng ty yãu cáöu chuyãøn âäøi sang hçnh thæïc cäø pháön. Âáy chè laì mäüt kiãún nghë, båíi chè cäng ty meû laì NHNo måïi quyãút âënh âæåüc viãûc naìy. Nhæng âáy laì giaíi phaïp mang tênh láu daìi, vç viãûc chuyãøn âäøi hçnh thæïc såí hæîu mang laûi nhiãöu låüi êch: - Huy âäüng âæåüc väún trung daìi haûn trãn thë træåìng chæïng khoaïn våïi chi phê reí, laìm àn coï laîi måïi måïi phaíi traí cäø tæïc cho cäø âäng cäng ty. - Cäø phiãúu cäng ty ALCII âæåüc niãm yãút trãn thë træåìng chæïng khoaïn seî giaím âæåüc chi phê quaíng caïo, hoaût âäüng kinh doanh thuáûn låüi hån. - Uy tên cäng ty âæåüc náng cao trãn thæång træåìng. Theo em khi chuyãøn sang loaûi hçnh cäng ty cäø pháön âãø âaím baío låüi êch cho NHNo, nàõm quyãön quaín lyï cäng ty thç NHNo phaíi chiãúm giæî säú læåüng cäø pháön chi phäúi. Tyí lãû cäø pháön coú thãø chia nhæ sau: NHNo : 30% x100 tyí â = 30 tyí â. Nhán viãn cäng ty : 30% x100 tyí â = 30 tyí â. Cäø âäng ngoaìi cäng ty : 40% x100 tyí â = 40 tyí â. 6. Thaình láûp trung tám mua baïn taìi saín cuî. Hiãûn taûi thë træåìng thë træåìng mua baïn thiãút bë cuî cuía næåïc ta chæa hçnh thaình, chæa coï trung tám mua baïn táûp trung, thæûc traûng naìy âaî gáy khäng êt khoï khàn cho caïc cäng ty Leasing trong váún âãö xæí lyï caïc taìi saín thu häöi do caïc håüp âäöng cháúm dæït træåïc haûn. Qua thæûc tãú hoaût âäüng cho tháúy chi nhaïnh Âaì nàông cuîng bë væåïng màõc váún âãö naìy, taìi saín thu häöi âæåüc cuía bãn thuã ráút khoï khàn trong tçm kiãúm âäúi taïc måïi, tçm kiãúm khaïch haìng mua taìi saín. Dáùn âãún hai bãn máút nhiãöu thåìi gian tçm kiãúm nhau, täún nhiãöu cäng sæïc, chi phê. Màût khaïc chi nhaïnh coìn phaíi chëu chi phê vay NHNo do väún täön âoüng trong taìi saín chåì xæí lyï. Âãø khàõc phuûc tçnh traûng naìy, âäöng thåìi giuïp thë træåìng mua baïn maïy moïc, thiãút bë cuîî åí khu væûc Miãön Trung vaì Âaì nàông hçnh thaình, phaït triãøn. Chi nhaïnh nãn kiãún nghë cäng ty cho thaình láûp trung tám mua baïn taìi saín cuî taûi Âaì nàông. Træåïc tiãn chi nhaïnh seî thuã vàn phoìng vaì kho baío quaín taìi saín âãø täø chæïc thæûc hiãûn. Trung tám coï caïc chæïc nàng, nhiãûm vuû sau: - Âáöu tiãn laì giuïp chi nhaïnh trong viãûc mua baïn, tiãu thuû taìi saín cuî thu häöi tæì bãn thuã. - Laìm mäi giåïi mua baïn taìi saín cho khaïch haìng, hæåíng phê mäi giåïi, âäöng thåìi thäng qua âáy tçm kiãúm khaïch haìng cáön taìi saín cuía chi nhaïnh. Vãö màût täø chæïc: Chi nhaïnh nãn thaình láûp mäüt bäü pháûn quaín lyï hoaût âäüng cuíaítung tám naìy, cæí 1 træåíng phoìng vaì 2 nhán viãn. Vãö màût âëa âiãøm: Chi phê thaình láûp trung tám naìy ráút låïn nãúu chi nhaïnh tæû boí tiãön ra âãø mua âáút, xáy vàn phoìng, kho baîi. Do âoï, chi nhaïnh nãn thuã 1 vàn phoìng, 1 kho baîi âãø baío quaín taìi saín chåì xæí lyï, chi phê thuã seî khäng låïn. Trong thåìi gian âáöu hoaût âäüng, taìi saín cuî chåì xæí lyï chæa nhiãöu nãn sæû täön taûi cuía trung tám naìy dæûa vaìo nguäön thu tæì phê mäi giåïi. Phê mäi giåïi trung tám seî thu cuía 2 bãn tham gia mua baïn vaì chia âãöu cho caí 2 bãn. Chi nhaïnh xem xeït âæa ra caïc mæïc phê nhæ sau: Giaï trë thæång vuû Tyí lãû phê mäi giåïi Dæåïi 50 trâ 1,5%. Täúi thiãøu khäng dæåïi 100.000â 50 - 100 trâ 1% 100 - 500 trâ 0,8% Trãn 500 trâ 0,6% III. ÂÃÖ XUÁÚT, KIÃÚN NGHË. 1. Caïc cå quan nhaì næåïc. 1.1. Caïc cå quan quaín lyï nhaì næåïc: Âãø thuïc âáøy sæû phaït triãøn cuía nãön kinh tãú noïi chung vaì sæû phaït triãøn cuía hoaût âäüng cho thuã noïi riãng, Chênh Phuí cáön såïm nghiãn cæïu vaì âãû trçnh lãn Quäúc Häüi Luáût cho thuã taìi chênh, taûo haình lang phaïp lyï væîng chàõc âäúi våïi hoaût âäüng cho thuã. Trong âoï, phaíi khàõc phuûc âæåüc nhæîng máu thuáùn khäng âaïng coï, gáy nhiãöu tråí ngaûi cho caïc cäng ty thuã mua, taûo ra sæû thäúng nháút vãö näüi dung caïc vàn baín Luáût liãn quan âãún tên duûng thuã mua: 1- Theo quy âënh cuía Nghë Âënh säú 16/2001/ NÂ-CP, caïc cäng ty cho thuã taìi chênh chè âæåüc pheïp cho thuã âäüng saín. Tuy nhiãn, Luáût caïc täø chæïc tên duûng quy âënh âäúi tæåüng cho thuã taìi chênh laì taìi saín noïi chung, tæïc laì caí âäüng saín vaì báút âäüng saín. Váún âãö naìy cuîng phuì håüp våïi quy âënh chung cuía quäúc tãú. Do váûy, khäng nãn haûn chãú âäúi tæåüng cho thuã âäúi våïi caïc cäng ty cho thuã taìi chênh nhæ hiãûn nay. 2- Theo nhæ 4 âiãöu kiãûn âãø nháûn biãút mäüt giao dëch laì cho thuã taìi chênh cuía Bäü taìi chênh thç coï 2 âiãöu kiãûn liãn quan âãún viãûc xæí lyï taìi saín thuã khi kãút thuïc håüp âäöng laì: Quyãön såí hæîu taìi saín thuã âæåüc tæû âäüng chuyãøn giao cho bãn thuã vaì håüp âäöng cho thuã coï quy âënh bãn thuã coï quyãön choün mua taìi saín. Nhæng theo nhæ khaïi niãûm "cho thuã taìi chênh" do Luáût caïc täø chæïc tên duûng âæa ra thç kãút thuïc thåìi haûn thuã khaïch haìng mua laûi hoàûc tiãúp tuûc thuã taìi saín theo caïc âiãöu kiãûn âaî thoía thuáûn trong håüp âäöng, tæïc laì khäng coï váún âãö chuyãøn giao taìi saín khi kãút thuïc håüp âäöng thuã. Trong khi âoï viãûc tiãúp tuûc kyï håüp âäöng thuã taìi saín âäúi våïi cho thuã taìi chênh háöu nhæ khäng coï vç hoü âaî traí hãút hoàûc pháön låïn giaï trë ban âáöu cuía taìi saín thuã. Do váûy, bãn thuã seî læûa choün mua laûi taìi saín thuã maì khäng tiãúp tuûc håüp âäöng thuã taìi saín âoï, træåìng håüp naìy chè xaíy ra âäúi våïi cho thuã váûn haình. Váún âãö naìy cáön phaíi âæåüc xem xeït laûi. 3- Theo quy âënh cuía Chênh Phuí, caïc cäng ty cho thuã taìi chênh âæåüc nháûp kháøu træûc tiãúp maïy moïc, thiãút bë duìng âãø cho thuã. Nhæng âãún nay Bäü thæång maûi váùn chæa coï vàn baín quy âënh vãö viãûc cáúp giáúy pheïp nháûp kháøu âäúi våïi caïc cäng ty hoaût âäüng trong lénh væûc cho thuã. Do âoï, Bäü thæång maûi cáön chuï yï âãún viãûc naìy vç sæû phaït triãøn cuía caïc cäng ty cho thuã noïi riãng vaì sæû phaït triãøn cuía nãön kinh tãú næåïc nhaì noïi chung. 4- Khi doanh nghiãûp duìng väún tæû coï hoàûc vay väún cuía caïc täø chæïc tên duûng âãø mua maïy moïc thiãút bë vãö phuûc vuû træûc tiãúp cho saín xuáút kinh doanh cuía âån vë thç âæåüc hoaìn thuãú giaï trë gia tàng trong voìng 3 thaïng. Nhæng âäúi våïi taìi saín âi thuã taìi chênh - cuîng laì mäüt daûng cuía tên duûng trung daìi haûn - thç doanh nghiãûp chè âæåüc kháúu træì dáön vaìo tæìng kyì traí nåü tiãön thuã, maì kyì haûn thuã thç thæåìng laì tæì 1 - 5 nàm, laìm täön âoüng väún cuía caïc cäng ty, trong tçnh traûng âang thiãúu väún saín xuáút kinh doanh. Træåìng håüp bãn thuã thæûc hiãûn hçnh thæïc baïn vaì thuã laûi taìi saín cuîng phaíi cäüng thãm tyí lãû thuãú giaï trë gia tàng theo quy âënh. Do váûy, caïc doanh nghiãûp âi thuã taìi chênh âãø trang bë taìi saín phuûc vuû cho saín xuáút kinh doanh thiãût thoìi hån so våïi duìng väún tæû coï hoàûc vay tiãön âãø trang bë. Chênh Phuí vaì cå quan thuãú cáön coï giaíi phaïp nhàòm taûo sæû cäng bàòng trong âáöu tæ giæîa caïc cäng ty tham gia saín xuáút kinh doanh. 5- Chæång trçnh häù tråü laîi vay sau âáöu tæ âäúi våïi caïc doanh nghiãûp coï caïc dæû aïn trong danh muûc âæåüc häù tråü. Hiãûn nay chè måïi häù tråü caïc dæû aïn vay väún cuía caïc ngán haìng thæång maûi chæï chæa häù tråü caïc dæû aïn thuã taìi chênh taûi Cäng ty cho thuã taìi chênh. Màûc duì xeït vãö màût baín cháút cho thuã taìi chênh laì mäüt hçnh thæïc cuía tên duûng trung daìi haûn, vai troì låüi êch cuía noï âäúi våïi xaî häüi ráút låïn vaì âaî âæåüc khàóng âënh qua thæûc tãú. Âàûc biãût âäúi våïi mäüt quäúc gia âang phaït triãøn nhæ Viãût Nam, saín xuáút cäng nghiãûp coìn haûn heûp, maïy moïc cäng nghãû cuî ky,î laûc háûu vaìi ba tháûp kyí so våïi thãú giåïi. Vç váûy, nhu cáöu âäøi måïi trang thiãút bë âæåüc âàût ra hiãûn nay ráút cáúp baïch, âoöi hoíi phaíi âæåüc laìm ngay. Mäüt trong nhæîng kãnh dáùn väún trung daìi haûn täút nháút bäø sung nguäön cung cho thë træåìng väún trung daìi haûn laì tên duûng thuã mua. 6- Cå quan cäng chæïng nhiãöu tènh khäng sao y baín chênh giáúy chæïng nháûn âàng kyï såí hæîu taìi saín laì phæång tiãûn váûn taíi. Âãö nghë Bäü tæ phaïp chè âaûo âãø caïc cå quan cäng chæïng thæûc hiãûn viãûc naìy theo tinh tháön Nghë âënh 16/2001/NÂ-CP cuía Chênh Phuí. 7- Âàng kyï giao dëch coï baío âaím theo nghéa nhæ hiãûn nay âæåüc hiãøu laì âàng kyï quyãön såí hæîu taìi saín CTTC, âiãöu naìy âaî gáy ra khäng êt tråí ngaûi cho cäng ty cho thuã vaì khaïch haìng thuã trong thåìi gian taìi saín váûn haình. Âãø khàõc phuûc âiãöu naìy, theo em Nghë Âënh 16/2001/NÂ-CP cuía Chênh Phuí nãn chènh sæía theo hæåïng bãn cho thuã phaíi âàng kyï giao dëch cho thuã taìi chênh thay vç âàng kyï quyãön såí hæîu taìi saín CTTC. 8- Hiãûn nay, caïc cäng ty cho thuã taìi chênh væìa phaíi tuán thuí theo Luáût Caïc Täø Chæïc Tên Duûng (Âiãöu 61, 62, 63) coï hiãûu læûc tæì ngaìy 01/10/1998 laûi væìa phaíi tuán thuí theo Nghë Âënh säú 16/2001/NÂ-CP ngaìy 02/5/2001 cuía Chênh Phuí ban haình vãö "täø chæïc vaì hoaût âäüng cuía cäng ty cho thuã taìi chênh" vaì Thäng tæ säú 08/2001/TT-NHNN ngaìy 06/9/2001 cuía Ngán Haìng Nhaì Næåïc Viãût Nam hæåïng dáùn thi haình Nghë Âënh 16/2001/NÂ-CP. Trong âoï coï nhiãöu näüi dung chæa thäúng nháút, chæa âäöng bäü. Viãûc xæí lyï thu häöi taìi saín cho thuã theo quy âënh taûi Nghë âënh 16 cuía Chênh Phuí vaì Thäng tæ 08 cuía NHNN coìn væåïng nhiãöu vãö thuí tuûc phaïp lyï do thiãúu sæû chè âaûo âäöng bäü giæîa caïc ngaình. Sæû häù tråü cuía caïc cå quan phaïp luáût trong viãûc xæí lyï vi phaûm håüp âäöng, thu häöi taìi saín coìn væåïng màõc, máút nhiãöu thåìi gian. 1.2. Chi nhaïnh ngán haìng nhaì næåïc Âaì Nàông: NHNN chi nhaïnh Âaì Nàông cáön coï sæû quan tám hån næîa âãún tçnh hçnh hoaût âäüng, phaït triãøn cuía chi nhaïnh ALCII-ÂN trãn âëa baìn, âàûc biãût trong cäng taïc cung cáúp nguäön thäng tin chênh xaïc vãö uy tên, nàng læûc vay traí nåü cuía caïc doanh nghiãûp laì khaïch haìng hiãûn taûi cuîng nhæ trong tæång lai cuía chi nhaïnh ALCII-ÂN. Hiãûn nay thäng tin CIC cáûp nháût dæ nåü cuía caïc doanh nghiãûp chæa chênh xaïc. 2. Âäúi våïi NHNo, cäng ty ALCII: 2.1. NHNo: - NHNo cáön taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi trong hoaût âäüng cuía cäng ty ALCII, giuïp âåî vãö väún hoaût âäüng, âæa ra caïc quyãút âënh këp thåìi, häù tråü hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty. - Quan tám, xem xeït caïc kiãún nghë cuía cäng ty trong váún âãö chuyãøn âäøi hçnh thæïc såí hæîu, kyï håüp âäöng uyí thaïc thanh toaïn cho khaïch haìng cuía chi nhaïnh ALCII-ÂN qua hãû thäúng chi nhaïnh cuía mçnh. 2.2. Cäng ty ALCII: - Cäng ty quan tám taûo âiãöu kiãûn vãö moüi màût âãø såïm hoaìn thaình truû såí laìm viãûc cuía chi nhaïnh vaìo âáöu quyï VI/2004 trãn âæåìng Nguyãùn Tri Phæång. - Âãø âaïp æïng khäúi læåüng cäng viãûc ngaìy caìng tàng, chi nhaïnh âãö nghë cäng ty cho pheïp chi nhaïnh tuyãøn 2 lao âäüng håüp âäöng bäø sung cho phoìng cho thuã. - Khi thaình láûp trung tám mua baïn taìi saín cuî, chi nhaïnh cáön tuyãøn thãm mäüt säú nhán viãn måïi. Do âoï, xin pheïp cäng ty cho pheïp váún âãö naìy. - Âãø thæûc hiãûn huy âäüng väún chi nhaïnh cáön tuyãøn thãm nhán viãn coï kinh nghiãûm trong nghiãûp vuû naìy. Kãút Luáûn Trong thåìi gian thæûc táûp ngàõn nguíi taûi chi nhaïnh ALCII-ÂN, do kiãún thæïc vaì trçnh âäü coï haûn nãn khi laìm âãö taìi naìy chàõc chàõn seî coï nhiãöu sai soït, mong tháöy cä vaì caïc baûn thäng caím. Song våïi sæû giuïp âåî táûn tçnh cuía giaïo viãn hæåïng dáùn Ths HÄÖ HÆÎU TIÃÚN, cuìng sæû quan tám chàm lo caïc cäng viãûc taûi chi nhaïnh cuía ban laînh âaûo vaì caïc nhán viãn âaî giuïp em thæûc hiãûn thaình cäng âãö taìi naìy. Âãö taìi âaî mang laûi cho em sæû hiãøu biãút sáu räüng vãö lénh væûc CTTC måïi xuáút hiãûn åí Viãût nam tæì nàm 1995 tråí laûi âáy, tháúy roî âæåüc thæûc traûng hoaût âäüng cuía chi nhaïnh. Tæì âoï nháûn diãûn vaì tçm ra caïc nguyãn nhán gáy tråí ngaûi cho hoaût âäüng cuía chi nhaïnh. Âãö xuáút caïc giaíi phaïp thæûc hiãûn, âæa ra caïc kiãún nghë cho ban laînh âaûo cäng ty ALCII, NHNo vaì nhaì næåïc nhàòm kãu goüi sæû häø tråü. Nhçn chung, hiãûu quaí cuía âãö taìi naìy khaï cao, khaí nàng thæûc hiãûn täút. CaÏc giaíi phaïp saït våïi thæûc tãú, giaíi quyãút täút caïc væåïng màõc hiãûn nay. Tuy nhiãn, váùn coï nhiãöu giaíi phaïp, kiãún nghë må häö, xa xäi; hiãûn taûi chæa thãø aïp duûng do væåïng màõc vãö haình lang phaïp lyï, nhæng hy voüng trong nhæîng nàm tåïi khi haình lang phaïp lyï âæåüc thäng thoaïng caïc giaíi phaïp naìy seî goïp pháön quan troüng mang laûi sæû phaït triãøn cao cho chi nhaïnh. Xin chán thaình caím ån. ! TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO. 1. Caïc taìi liãûu cuía chi nhaïnh: - Caïc baïo caïo nàm 2001, 2002, 2003. - Taìi liãûu häüi nghë triãøn khai nhiãûm vuû kinh doanh nàm 2004. - Taìi liãûu táûp huáún nghiãûp vuû cho thuã. 2. Caïc vàn baín luáût liãn quan âãún CTTC: - Nghë âënh säú 16/2001/NÂ-Chênh Phuí cuía Chênh Phuí ngaìy 2/5/2001 vãö täø chæïc vaì hoaût âäüng cuía cäng ty CTTC. - Nghë âënh säú 64/1995/NÂ-Chênh Phuí cuía Chênh Phuí ngaìy 9/10/1995 ban haình quy chãú taûm thåìi vãö täø chæïc vaì hoaût âäüng cuía cäng ty CTTC taûi Viãût Nam. - Quyãút âënh säú 90/2002/HÂQT-QÂ ngaìy 15/4/2002 cuía Häüi Âäöng Quaín trë NHNo vãö quy âënh nghiãûp vuû cho thuã taìi chênh cuía NHNo âäúi våïi khaïch haìng. 3. Internet: Truy cáûp tæì Website WWW.vinaseek.com/ 4. Taûp chê ngán haìng säú 1+2/2002, säú 4-5-6/2002. 5. Taûp chê thë træåìng TC - TT säú 19/2003. 6. Tçm hiãøu vaì sæí duûng tên duûng thuã mua. Taïc giaí: Tráön Tä Tæí - Nguyãùn haíi Saín. Låìi Noïi Âáöu Âãø thoaït khoíi tçnh traûng ngheìo naìn laûc háûu næåïc ta phaíi tiãún haình CNH -HÂH âáút næåïc, nhæng muäún thaình cäng chuïng ta cáön mäüt læåüng väún ráút låïn. Hiãûn taûi kãnh huy âäüng thäng qua Thë træåìng chæïng khoaïn chæa cung cáúp âuí väún trung daìi haûn cho caïc nhaì âáöu tæ. Do âoï, tæì nàm 1995 tråí laûi âáy thë træåìng CTTC bàõt âáöu âæåüc hçnh thaình vaì phaït triãøn, bäø sung mäüt kãnh dáùn väún trung daìi haûn måïi trong nãön kinh tãú, âaïp æïng nhu cáöu âäøi måïi maïy moïc, thiãút bë; thay thãú dáön caïc cäng nghãû cuî, laûc háûu bàòng cäng nghãû måïi hiãûn âaûi hån. Vç thãú seî náng cao sæïc caûnh tranh cuía caïc doanh nghiãûp trãn thë træåìng. Phæång thæïc tên duûng thuã mua khäng chè cáön thiãút âäúi våïi nãön kinh tãú båíi khaí nàng taìi tråü väún trung daìi haûn, maì coìn coï låüi êch ráút låïn âäúi våïi caïc bãn tham gia giao dëch thuã mua. Tuy nhiãn, do thë træåìng thuã mua måïi hçnh thaình, caïc lyï thuyãút, taìi liãûu liãn quan âãún dëch vuû cho thuã coìn êt, tênh âa daûng phong phuï chæa cao, khäng âaïp æïng âæåüc nhu cáöu tçm hiãøu cuía âäng âaío giåïi quan tám, âàûc biãût laì caïc doanh nghiãûp coï nhu cáöu thuã mua. Kãút quaí nghiãn cæïu cuía caïc nhaì khoa hoüc trong næåïc khäng nhiãöu, tuy âáy laì váún âãö coìn khaï måïi meí läi cuäún sæû quan tám nghiãn cæïu cuía nhiãöu ngæåìi. Tæì thæûc tãú hoaût âäüng cuía caïc cäng ty CTTC åí Viãût nam vaì chi nhaïnh ALCII-ÂN cho tháúy thë træåìng âang täön taûi mäüt máu thuáùn ráút låïn, máu thuáùn giæîa cung cáöu tên duûng thuã mua, hiãûn taûi xaíy ra tçnh traûng cung khäng âaïp æïng âuí cáöu, thë træåìng tiãöm nàng coìn ráút låïn. Trong âiãöu kiãûn nhæ váûy, mäüt váún âãö låïn âàût ra laì laìm sao måí räüng âæåüc hoaût âäüng cho thuã, âáøy maûnh täúc âäü phaït triãøn cuía caïc cäng ty Leasing, nhàòm tàng cung thë træåìng. Thæûc traûng naìy âæåüc giaíi quyãút seî goïp pháön xoaï boí máu thuáùn cung - cáöu, âæa âãún sæû cán bàòng cho thë træåìng, âäöng thåìi âaût âæåüc muûc tiãu täúi âa hoaï låüi nhuáûn cho caïc cäng ty Leasing. Qua thåìi gian thæûc táûp taûi chi nhaïnh ALCII-ÂN, cuìng nhæîng muûc tiãu låïn maì chi nhaïnh âãö ra trong hoaût âäüng âaî hæåïng em maûnh daûn nghiãn cæïu âãö taìi: MÄÜT SÄÚ GIAÍI PHAÏP NHÀÒM PHAÏT TRIÃØN HOAÛT ÂÄÜNG CHO THUÃ TAÌI CHÊNH CUÍA ALCII-ÂN TRONG THÅÌI GIAN TÅÏI. Âãö taìi ngoaìi pháön måí âáöu vaì pháön kãút luáûn, taìi liãûu tham khaío, gäöm coï 3 chæång sau: Chæång I: Mäüt säú váún âãö lyï luáûn cå baín vãö CTTC. Chæång II: Thæûc traûng hoaût âäüng CTTC cuía ALCII-ÂN nhæîng nàm qua. Chæång III: Mäüt säú giaíi phaïp, kiãún nghë nhàòm phaït triãøn hoaût âäüng CTTC cuía ALCII-ÂN trong thåìi gian tåïi. Em xin chán thaình caím ån sæû giuïp âåî hãút sæïc nhiãût tçnh cuía Tháöy HÄÖ HÆÎU TIÃÚN vaì caïc anh chë trong chi nhaïnh âaî giuïp em hoaìn thaình âãö taìi naìy. DANH MUÛC CAÏC CHÆÎ VIÃÚT TÀÕT 1. ALCII : Cäng ty cho thuã taìi chênh II ngán haìng näng nghiãûp. 2. ALCII-ÂN : Chi nhaïnh cäng ty cho thuã taìi chênh II ngán haìng näng nghiãûp taûi Âaì Nàông. 3. CNVC : Cäng nhán viãn chæïc. 4. CTTC : Cho thuã taìi chênh. 5. CTTCI : Cäng ty cho thuã taìi chênh I. 6. CTTCII : Cäng ty cho thuã taìi chênhII. 7. DN : Dæ nåü cho thuã. 8. DNNN : Doanh nghiãûp nhaì næåïc. 9. DSCT : Doanh säú cho thuã. 10. DSTN : Doanh säú thu nåü. 11. DNTN : Doanh nghiãûp tæ nhán. 12. DNngQD : Doanh nghiãûp ngoaìi quäúc doanh. 13. ÂVT : Âån vë tênh. 14. HGÂ : Häü gia âçnh. 15. HTX : Håüp taïc xaî. 16. KCN : Khu cäng nghiãûp. 17. KCX : Khu chãú xuáút. 18. KH&ÂT : Såí kãú hoaûch vaì âáöu tæ. 19. NHNo : Ngán haìng näng nghiãûp. 20. NHNo&PTNT VN : Ngán haìng näng nghiãûp vaì phaït triãøn näng thän Viãût Nam. 21. NHTMQD : Ngán haìng thæång maûi quäúc doanh. 22. NHNN : Ngán haìng nhaì næåïc. 23. NV : Nguäön väún. 24. NHCP : Ngán haìng cäø pháön. 25. TNHH : Cäng ty traïch nhiãûm hæîu haûn. MUÛC LUÛC LÅÌI NOÏI ÂÁÖU DANH MUÛC CAÏC CHÆÎ VIÃÚT TÀÕT KÃÚT LUÁÛN TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO NHËN XÐT CñA C¥ QUAN THùC TËP ********** NHËN XÐT CñA GI¸O VI£N h­íng dÉn ********** NHËN XÐT CñA GI¸O VI£N PH¶N BIÖN **********

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho thuê tài chính của alcii-đn trong thời gian tới.doc
Luận văn liên quan