Đề tài Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng ở công ty TNHH xây dựng VINAUST

MỤC LỤCTrang Lời nói đầu 1   Chơng I. Cơ sở lý luận về đấu thầu xây lắp và cạnh tranh đấu thầu tại doanh nghiệp xây dựng 3 I. Khái niệm, hình thức, trình tự và vai trò của đấu thầu trong xây dựng 3 1. Những khái niệm chủ yếu dùng trong đấu thầu 3 1.1. Khái niệm và bản chất của đấu thầu 3 1.2. Một số khái niệm có liên quan đến đấu thầu 4 2. Vai trò của đấu thầu 5 2.1. Đối với chủ đầu t 5 2.2. Đối với các nhà thầu 5 2.3. Đối với nhà nớc 6 3. Chức năng của đấu thầu 6 3.1. Tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà thầu 6 3.2. Tạo công bằng trong xây dựng 6 3.3. Tạo uy tín hiệu quả cao trong xây dựng 6 4. Các phơng thức đấu thầu xây dựng 7 II. Tổ chức công tác đấu thầu trong các doanh nghiệp xây dựng 8 1. Điều kiện mời thầu và dự thầu 8 1.1. Điều kiện với bên mời thầu 8 1.2. Những điều kiện với nhà thầu 9 2. Quy trình đấu thầu xây lắp của các doanh nghiệp xây dựng 10 2.1. Giai đoạn sơ tuyển 10 2.2. Giai đoạn nộp đơn thầu 10 2.3. Giai đoạn mở thầu và đánh giá đơn thầu 11 III. Cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng và nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng 12 1. Vai trò của việc nâng cao khả năng trong đấu thầu xây dựng 12 1.1. Cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của các doanh nghiệp xây dựng 12 1.2. Vai trò của việc nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng 13 2. Một số chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 14 2.1. Chỉ tiêu số lợng công trình trúng thầu và giá trị trúng thầu hàng năm 14 2.2. Chỉ tiêu xác xuất trúng thầu 14 2.3. Chỉ tiêu thị phần và uy tín của doanh nghiệp xây dựng trên thị trờng xây dựng 14 3. Một số biện pháp làm tăng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng 15 3.1. Tăng khả năng và nguồn lực của doanh nghiệp 15 3.2. Giải quyết tốt quá trình thực hiện công trình 17   Chơng II. Thực trạng khả năng cạnh tranh đấu thầu tại công ty TNHH xây dựng VINAUST 19 I. Quá trình hình thành và phá triển của công ty 19 1. Sự hình thành và phát triển 19 2. Chức năng và nhiệm vụ kinh doanh của công ty 19 3. Kết quả hoạt động của công ty trong vài năm gần đây 20 II. Những đặc điểm chủ yếu về kinh tế - Kỹ thuật của công ty có ảnh hởng đến hoạt đông đấu thầu 22 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 22 2. Đặc điểm chung của lĩnh vực kinh doanh 24 3. Nguồn nhân lực và lao động 25 4. Đặc điểm công nghệ sản xuất sản phẩm và năng lực thi công của công ty 26 5. Đặc điểm của phơng pháp tổ chức sản xuất sản phẩm xây lắp tại công ty 27 6. Đặc điểm về nguyên vật liệu 28 7. Vấn đề tài chính 28 8. Về công tác tính giá dự toán dự thầu tại công ty. 31 III. Thực trạng hoạt động đầu thầu và năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH xây dựng VINAUST 38 1. Tình hình thực hiện công tác đấu thầu tại công ty 38 1.1 Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ dự thầu 39 1.2 Quá trình nộp hồ sơ dự thầu 40 1.3 Quá trình thực hiện thi công theo hợp đồng 41 2. Đánh giá khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công ty 41 IV. Đánh giá chung về khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công ty TNHH xây dựng VINAUST: 43 1. Những u điểm trong cạnh tranh: 43 2. Những tồn tại trong khả năng cạnh tranh của công ty trong công tác đấu thấu xây dựng: 44 3. Nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế trên 45   Chơng III. Một số giả pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu ở công ty TNHH xây dựng VINAUST 47 I. Đối với công ty 47 1. Lập tổ điều tra nghiên cứu thị trờng 47 2. Xây dựng chiến lợc tranh thầu phù hợp 48 3. Nâng cao năng lực thi công và đầu t có trọng điểm xe máy thi công 49 4. Tăng cờng đào tạo, bồi dỡng cán bộ và cán bộ tham gia công tác đấu thầu 50 5. Tăng cờng công tác quản trị chất lợng công trình và nâng cao chất lợng công trình, đảm bảo uy tín của công ty 51 6. Tăng cờng huy động vốn và thu hồi vốn đảm bảo cho tham gia đấu thầu và thực hiện hợp đồng 52 7. Hoàn thiện phơng pháp tính giá thầu, linh hoạt trong việc lựa chọn mức giá bỏ thầu 53 II. Kiến nghị với nhà nớc 55   Kết luận 57   Tài liệu tham khảo 58

doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1984 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng ở công ty TNHH xây dựng VINAUST, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
15%) gi¸ trÞ c«ng tr×nh. V× vËy, c«ng ty ph¶i cã mét l­îng tiÒn lín lµm ®iÒu kiÖn cho viÖc tham gia ®Êu thÇu vµ ký kÕt hîp ®ång, lµm t¨ng nhu cÇu vÒ vèn l­u ®éng cña c«ng ty. V× nh÷ng ®Æc ®iÓm nh­ vËy nªn viÖc ®i vay vèn cña c«ng ty tõ c¸c ng©n hµng hay tæ chøc tÝn dông lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. Ngay tõ khi thµnh lËp, C«ng ty ®· gÆp mét sè khã kh¨n vÒ vèn kinh doanh do sè vèn ®­îc cÊp cã gi¸ trÞ thÊp (chØ cã 3,454 tû ®ång). Tuy nhiªn c«ng ty ®· tËp trung tæ chøc thi c«ng th«ng qua c¸c nguån vay cña ng©n hµng nh»m ®¸p øng ®­îc c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh vµ hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®­îc giao. Trong giai ®o¹n tõ n¨m 1997 ®Õn nay víi viÖc lµm ¨n cã hiÖu qu¶ c«ng ty ®· tÝch luü ®­îc vèn s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua viÖc trÝch lîi nhuËn tõ kinh doanh qua c¸c n¨m, hiÖn t¹i vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lªn tíi 40 tû ®ång. §¸p øng ®­îc t×nh h×nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã qui m« lín, ®ßi hái nguån vèn lín nh»m ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty qua c¸c n¨m: B¶ng: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n TT ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 2001 1 Tæng tµi s¶n cã 424.829.988 575.105.602 352.028.287 377.933.095 408.882.958 2 Tµi s¶n cã l­u ®éng 309.322.785 444.644.946 247.455.694 307.826.643 324.532.269 3 Tæng tµi s¶n nî 424.829.988 575.105.602 352.028.287 377.933.095 408.882.958 4 Tµi s¶n nî l­u ®éng 366.240.676 521.611.002 276.019.612 303.367.133 281.039.636 5 Nî ng¾n h¹n 11.220.588 8.700.000 8.520.488 39.233.981 25.885.000 6 Nî dµi h¹n 0 6.451.026 37.503.446 4.032.000 12.892.434 8 Vèn lu©n chuyÓn 56.917.891 76.966.056 28.563.918 37.423.259 46.989.527 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n) B¶ng: Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty TT Néi dung N¨m1997 N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 1 Tæng doanh thu 130.780.412 252.942.246 271.215.662 349.194.801 352.150.637 2 Doanh thu thuÇn 126.607.530 246.667385 267.508.789 336.287.546 334.278.670 3 Lîi nhuËn thùc hiÖn 3.566.700 6.565.913 15.181.674 15.593.695 20.755.528 4 Lîi nhuËn rßng 2.675.025 4.642.128 11.386.255 11.695..271 15.566.646 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n) Trong nh÷ng n¨m qua, nhê sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· dµnh ®­îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. ChØ tiªu vÒ tæng doanh thu vµ doanh thu thuÇn t¨ng tr­ëng nhanh qua c¸c n¨m. Cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t n¨ng lùc tµi chÝnh cña c«ng ty x©y dùng Lòng L« th«ng qua viÖc tÝnh to¸n mét sè chØ tiªu sau: -ChØ tiªu vÒ c¬ cÊu vèn: C¬ cÊu vèn thÓ hiÖn ë tû träng tµi s¶n l­u ®éng vµ tµi s¶n cè ®Þnh so víi tæng tµi s¶n. Mét c¬ cÊu vèn hîp lý sÏ gióp cho c«ng ty cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh. Tû träng TSL§ = TSL§ x 100% Tængtµi s¶n Tû träng TSC§ = 100% - Tû träng TSL§ B¶ng: ChØ tiªu vÒ c¬ cÊu vèn ChØ tiªu N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Tû träng TSL§ 72,8% 77,3% 70,29% 81,45% 79,37% Tû träng TSC§ 27,2% 22,7% 29,71% 18,55% 20,63% Qua ph©n tÝch ë b¶ng trªn ta thÊy, TSL§ cña c«ng ty lu«n chiÕm mét tû träng lín trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n. ChØ tiªu vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh: ChØ tiªu vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh lµ mét chØ tiªu rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc qu¶n lý, ®é nhanh nhËy cña ng­êi l·nh ®¹o trong c«ng ty, ®· d¸m nghÜ, d¸m lµm ch­a, xem xÐt c¬ cÊu vèn cã hîp lý, ®¶m b¶o an toµn cho c¸c chñ nî kh«ng, tèc ®é t¨ng vay cã ®¶m b¶o thanh to¸n l·i kh«ng, víi hÖ sè nî nh­ vËy th× kh¶ n¨ng huy ®éng vèn trong t­¬ng lai cña c«ng ty cã gÆp tr¾c trë g× kh«ng. Th«ng qua chØ tiªu hÖ sè nî chóng ta sÏ thÊy ®­îc c¬ cÊu vèn cña c«ng ty ®· hîp lý hay ch­a, c«ng ty ®· sö dông nî nh­ thÕ nµo. Tû sè nî = Tæng nî x 100% Tæng tµi s¶n B¶ng: ChØ tiªu vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh ChØ tiªu N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Tû sè nî 86,2% 90,6% 78,4% 80,27% 68,73% Ta thÊy, mét tû sè nî cao mét mÆt gióp cho c«ng ty cã ®­îc lîi thÕ lµ chØ ph¶i bá ra mét l­îng vèn nhá nh­ng l¹i ®­îc sö dông mét l­îng tµi s¶n lín vµ khi cã rñi ro th× sÏ chuyÓn sang cho chñ nî chÞu. Nh­ng hÖ sè nî cña c«ng ty l¹i qu¸ cao, cho nªn møc ®é an toµn trong kinh doanh l¹i kÐm, v× chØ cÇn mét kho¶n nî tíi h¹n kh«ng tr¶ ®­îc sÏ lµm cho c¸n c©n thanh to¸n mÊt c©n b»ng, xuÊt hiÖn nguy c¬ ph¸ s¶n. -HiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: HiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc ph¶n ¸nh th«ng qua chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn. ý nghÜa cña chØ tiªu nµy lµ cø mét ®ång doanh thu thuÇn trong kú th× t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Tû suÊt lîi nhuËn = Lîi nhuËn tr­íc thuÕ x 100% Doanh thu thuÇn B¶ng: ChØ tiªu vÒ tû suÊt lîi nhuËn ChØ tiªu N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Tû suÊt lîi nhuËn 2,8% 2,66% 5,67% 4,63% 6,2% Ta thÊy tû suÊt lîi nhuËn cña c«ng ty trong 3 n¨m 99, 2000, 2001 t¨ng nhanh so víi n¨m 97, 98. Vµ tû suÊt lîi nhuËn n¨m 2001 lµ cao nhÊt 6,2% cã nghÜa lµ 1 ®ång doanh thu n¨m 2001 t¹o ra 0,062 ®ång lîi nhuËn. Tû lÖ nµy lµ rÊt cao chøng tá c«ng ty ®ang lµm ¨n cã hiÖu qu¶. HiÖn nay n¨ng lùc tµi chÝnh cña c«ng ty ®­îc coi lµ kh¸ m¹nh vµ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ®Çu t­ cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi dÔ dµng. §©y còng lµ mét lîi thÕ mµ c«ng ty cÇn khai th¸c triÖt ®Ó ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p. 8. VÒ c«ng t¸c tÝnh gi¸ dù to¸n dù thÇu t¹i c«ng ty. C«ng t¸c tÝnh gi¸ dù to¸n dù thÇu lµ mét yÕu tè hÕt søc quan träng trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu, cã ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc tróng thÇu hay tr­ît thÇu cña c«ng ty.Nguyªn t¾c c¬ b¶n nhÊt trong c«ng t¸c tÝnh gi¸ dù thÇu lµ tÝnh ®óng vµ tÝnh ®ñ. C¸c s¶n phÈm x©y dùng th­êng mang tÝnh c¸ biÖt phô thuéc vµo nhiÒu ®Þa ®iÓm x©y dùng, vµo chñng lo¹i c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng theoi ®å ¸n thiÕt kÕ, theo tõng ®èi t­îng ®Æt hµng cô thÓ. V× thÕ gi¸ c¶ cña s¶n phÈm x©y l¾p kh«ng thÓ quy ®Þnh thèng nhÊt mµ mçi c«ng tr×nh cã gi¸ riªng, kÓ c¶ c¸c c«ng tr×nh ¸p dông thiÕt kÕ ®Þnh h×nh, thiÕt kÕ mÉu ®­îc x©y dùng trong cïng mét khu vùc vµ cïng trong mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. C«ng ty chØ cã thÓ ®Þnh gi¸ cho tõng bé phËn cÊu thµnh c«ng tr×nh th«ng qua c¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ vµ c¸c quy ®Þnh tÝnh to¸n chung. HiÖn nay, néi dung chi tiÕt cña gi¸ dù to¸néi dungù thÇu trong x©y l¾p bao gåm c¸c kho¶n môc sau: - Chi phÝ trùc tiÕp. - Chi phÝ chung - Lîi nhuËn vµ thuÕ ViÖc x¸c ®Þnh c¸c kho¶n môc nµy ph¶i lu«n tu«n thñ c¸c quy ®Þnh cña chÝnh phñ vµ bé x©y dùng. C¸ch tÝnh cô thÓ nh­ sau: * Chi phÝ trùc tiÕp: Chi phÝ trùc tiÕp bao gåm chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu x©y dùng: * Chi phÝ vËt liÖu: bao gåm c¸c chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn thi c«ng, c¸c vËt liÖu sö dông lu©n chuyÓn nh­ ®µ v¸n, cèt pha, dµn gi¸o,... C«ng ty c¨n cø vµo b¶ng khèi l­îng c«ng tr×nh x©y l¾p, ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu, møc gi¸ vËt liÖu ë tõng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ vËt liÖu trong ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n. Chi phÝ vËt liÖu trong dù to¸n x©y l¾p ®­îc x¸c ®Þnh b»ng khèi l­îng x©y l¾p theo thiÕt kÕ ®­îc duyÖt nh©n víi chi phÝ vËt liÖu trong ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n cña tõng lo¹i c«ng t¸c x©y l¾p. khi cã sù thay ®æi vÒ gi¸ c¶ vµ c­íc phÝ vËn t¶i th× c¨n cø vµo møc gi¸ b×nh qu©n khu vùc ë tõng thêi kú ®Ó x¸c ®Þnh phÇn chªnh lÖch vµ ®­a trùc tiÕp vµo chi phÝ vËt liÖu trong dù to¸n. Chi phÝ nµy ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn khèi l­îng vµ ®¬n gi¸ dù to¸n x©y dùng chi tiÕt theo c«ng thøc sau: VL = Trong ®ã: VL: chi phÝ vËt liÖu x©y dùng Qj: Khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p thø i Dvi: Chi phÝ vËt liÖu trong ®¬n gi¸ dù ®o¸n x©y dùng cña c«ng t¸c x©y l¾p thø i CLvl : Chªnh lÖch vËt liÖu (nÕu cã). + Chi phÝ nh©n c«ng: Chi phÝ nh©n c«ng ®­îc tÝnh cho c«ng nh©n trùc tiÕp lµm nhiÖm vô x©y l¾p. Theo qui ®Þnh hiÖn hµnh, ®¬n gi¸ chi phÝ nh©n c«ng bao gåm: tiÒn l­¬ng c¬ b¶n, phô cÊp l­u ®éng ë møc thÊp nhÊt (20% tiÒn l­¬ng tèi thiÓu), phô cÊp kh«ng æn ®Þnh s¶n xuÊt ë møc b×nh qu©n (10%), l­¬ng phô cho nghØ lÔ tÕt vµ nghØ phÐp…(12%) vµ mét sè chi phÝ cã thÓ kho¸n trùc tiÕp cho ng­êi lao ®éng kho¶ng 4% so víi tiÒn l­¬ng c¬ b¶n. Chi phÝ cho nh©n c«ng (ký hiÖu NC) ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: NC = Trong ®ã: - Dni: Chi phÝ cho nh©n c«ng n»m trong ®¬n gi¸ x©y dùng chi tiÕt cho c«ng viÖc i - F1 : C¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng (nÕu cã) tÝnh theo tiÒn l­¬ng tèi thiÓu mµ ch­a ®­îc tÝnh hoÆc ch­a ®ñ trong ®¬n gi¸ x©y dùng. - F2 : C¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng (nÕu cã) tÝnh theo tiÒn l­¬ng cÊp bËc mµ ch­a ®­îc tÝnh hoÆc ch­a ®ñ trong ®¬n gi¸ x©y dùng. - h1n : HÖ sè biÓu thÞ quan hÖ gi÷a chi phÝ nh©n c«ng trong ®¬n gi¸ so víi tiÒn l­¬ng tèi thiÓu cña c¸c nhãm l­¬ng thø n. - h2n : HÖ sè biÓu thÞ quan hÖ gi÷a chi phÝ nh©n c«ng trong ®¬n gi¸ so víi tiÒn l­¬ng cÊp bËc cña c¸c nhãm l­¬ng thø n. +Chi phÝ m¸y thi c«ng: Chi phÝ m¸y thi c«ng lµ chi phÝ sö dông c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng, kÓ c¶ chi phÝ phôc vô cho m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng ho¹t ®éng nh­: chi söa ch÷a lín, chi khÊu hao c¬ b¶n, chi tiÒn l­¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ nhiªn liÖu vµ c¸c chi phÝ kh¸c. M = Trong ®ã: Dmi: Chi phÝ sö dông m¸y n»m trong ®¬n gi¸ x©y dùng chi tiÕt cña lo¹i c«ng viÖc i VËy chi phÝ trùc tiÕp ký hiÖu lµ T bao gåm: T = VL + NC + M Chi phÝ chung: §ã lµ lo¹i chi phÝ phôc vô chung cho mäi ®èi t­îng s¶n phÈm hay c«ng viÖc x©y dùng n»m trong dù to¸n x©y l¾p cña h¹ng môc c«ng tr×nh ®ang xÐt mµ chóng kh«ng thÓ tÝnh trùc tiÕp vµ chÝnh x¸c theo tõng ®èi t­îng s¶n phÈm hay c«ng viÖc x©y l¾p. Chi phÝ chung th­êng bao gåm mét sè chi tiÕt chÝnh nh­: chi phÝ qu¶n trÞ hµnh chÝnh, chi phÝ phôc vô c«ng nh©n, chi phÝ phôc vô thi c«ng vµ c¸c chi phÝ chung kh¸c. Chi phÝ chung (ký hiÖu lµ C ) ®­îc tÝnh nh­ sau: C = NC . P Trong ®ã: P: tû lÖ chi phÝ chung so víi chi phÝ nh©n c«ng. ThuÕ vµ l·i ®Þnh møc: ThuÕ vµ l·i ®Þnh møc ®­îc tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m so víi tæng chi phÝ trùc tiÕp céng víi chi phÝ chung . ThuÕ vµ l·i (ký hiÖu TL ) ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: TL = (T + C ) R Trong ®ã: R: tû lÖ thuÕ vµ l·i so víi gi¸ thµnh x©y l¾p dù to¸n. Tæng hîp c¸c chi phÝ trªn ta cã gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ lµ: Gxl = T + C + TL + VAT Trong ®ã: VAT: lµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra. NÕu nh­ cã tÝnh ®Õn tr­ît gi¸ vµ rñi ro th× cuèi cïng ta cã c«ng thøc tÝnh ®¬n gi¸ dù thÇu lµ: Di= Gxli (1 + Ktr.g + Krr) Trong ®ã Gxli : Gi¸ thµnh x©y l¾p cña c«ng t¸c x©y l¾p thø i Ktr.g : HÖ sè tr­ît gi¸ Krr : HÖ sè rñi ro C¸c nh©n tè t¸c ®éng tíi gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p c«ng tr×nh *C¸c nh©n tè thuéc vÒ chñ ®Çu t­ - Yªu cÇu vÒ n¨ng lùc kü thuËt, n¨ng lùc tµi chÝnh: NÕu yªu cÇu cao vÒ n¨ng lùc kü thuËt th× nhµ thÇu sÏ ph¶i ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng míi, tiÒn l­¬ng tr¶ cho c«ng nh©n ®iÒu hµnh m¸y vµ cho c¸n bé chñ chèt sÏ t¨ng. KÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sÏ t¨ng vµ ng­îc l¹i. NÕu yªu cÇu nhµ thÇu ph¶i cã nhiÒu vèn th× nhµ thÇu sÏ ph¶i ®i vay ng©n hµng. Sè vèn lín th× chi phÝ tr¶ l·i sÏ cao vµ gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sÏ t¨ng vµ ng­îc l¹i. - §Þa ®iÓm thùc hiÖn c«ng tr×nh. NÕu ë xa n¬i tËp kÕt xe m¸y cña nhµ thÇu th× nhµ thÇu sÏ ph¶i di chuyÓn m¸y mãc, nh©n c«ng lµm t¨ng chi phÝ vËn chuyÓn, gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p t¨ng vµ ng­îc l¹i. - Yªu cÇu t¨ng hay gi¶m khèi l­îng c«ng viÖc sÏ lµm t¨ng hay gi¶m gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p. *C¸c nh©n tè thuéc vÒ nhµ thÇu - Sè l­îng vµ chÊt l­îng m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng: NÕu nhµ thÇu kh«ng cã ®ñ sè l­îng m¸y mãc theo yªu cÇu, nhµ thÇu sÏ ph¶i mua míi hoÆc ®i thuª. C¶ 2 ph­¬ng ¸n ®Òu lµm t¨ng gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p. NÕu nhµ thÇu cã ®ñ sè l­îng m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng song chÊt l­îng kh«ng ®¶m b¶o, cò kü, hiÖu suÊt sö dông thÊp, chi phÝ söa ch÷a sÏ lín, chi phÝ nhiªn liÖu cao. §iÒu nµy sÏ lµm t¨ng chi phÝ m¸y thi c«ng vµ lµm t¨ng gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p. - N¨ng lùc cña c¸n bé lµm c«ng t¸c dù thÇu: NÕu c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c dù thÇu cã n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm sÏ bãc t¸ch khèi l­îng c«ng viÖc ®óng ®ñ, chÝnh x¸c, tÝnh to¸n ®¬n gi¸ cho tõng h¹ng môc chÝnh x¸c, lËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng hîp lý sÏ sö dông tiÕt kiÖm nh©n lùc. §iÒu nµy sÏ lµm gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p s¸t thùc tÕ, kh¶ n¨ng tróng thÇu sÏ cao. NÕu n¨ng lùc h¹n chÕ, c«ng t¸c bãc t¸ch khèi l­îng c«ng viÖc sÏ thiÕu, gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p ë møc thÊp song kh¶ n¨ng tróng thÇu lµ kh«ng cao do kh«ng ®¸p øng yªu cÇu bªn mêi thÇu. - TiÒn l­¬ng, kho¶n phô cÊp l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. NÕu tiÒn l­¬ng, kho¶n phô cÊp l­¬ng t¨ng sÏ lµm t¨ng chi phÝ nh©n c«ng. Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p t¨ng vµ ng­îc l¹i. - Sai sãt cña ng­êi thiÕt kÕ dÉn ®Õn viÖc t¨ng, gi¶m kh«ng cã c¬ së khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p. Do ®ã viÖc tÝnh to¸n c¸c chi phÝ dù to¸n lµ kh«ng ®óng. - Nghiªn cøu kh«ng ®Çy ®ñ c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ dÉn ®Õn lùa chän ph­¬ng ¸n kh«ng hîp lý lµm t¨ng chi phÝ dù to¸n. - ViÖc gi¸m s¸t thi c«ng c«ng tr×nh kh«ng ®­îc tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh ®Ò ra g©y thÊt tho¸t l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu, rót ng¾n khèi l­îng c«ng t¸c, chÊt l­îng c«ng tr×nh kh«ng ®¶m b¶o mµ chi phÝ dù to¸n thùc tÕ l¹i t¨ng. *C¸c nh©n tè thuéc vÒ thÞ tr­êng x©y dùng - Gi¸ c¶ nguyªn nhiªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng t¨ng hay gi¶m sÏ lµm cho chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ m¸y thi c«ng t¨ng hoÆc gi¶m vµ gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sÏ t¨ng hoÆc gi¶m. - Sù cung øng vËt t­ kü thuËt cña nhµ cung øng kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc kh«ng theo kÕ ho¹ch yªu cÇu cña nhµ thÇu sÏ lµm cho nhµ thÇu ph¶i mua ë n¬i kh¸c víi gi¸ cao h¬n, gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sÏ t¨ng vµ ng­îc l¹i. - Sè l­îng vµ thÞ phÇn cña c¸c nhµ thÇu ®èi thñ. NÕu cã nhiÒu nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc cïng tham gia 1 gãi thÇu th× buéc c¸c nhµ thÇu ph¶i c¹nh tranh b»ng c¸ch h¹ thÊp gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p. C¸ch x¸c ®Þnh gi¸ bá thÇu cña c«ng ty C¨n cø vµo ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p c«ng tr×nh x©y dùng do nhµ n­íc ban hµnh, yªu cÇu trong hå s¬ mêi thÇu vµ n¨ng lùc cña c«ng ty, c«ng ty sÏ tiÕn hµnh x¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu. Dùa vµo ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n, dùa vµo kinh nghiÖm thi c«ng víi ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ vµ c¸n bé qu¶n lý tèt cã tinh thÇn lao ®éng s¸ng t¹o, dùa vµo hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ tiªn tiÕn vµ biÖn ph¸p thi c«ng, th¨m dß gi¸ bá thÇu cña ®èi t­îng c¹nh tranh c«ng ty th­êng ®­a ra ®­îc gi¸ thÇu s¸t víi gi¸ chuÈn mµ chñ ®Çu t­ dù kiÕn nªn dÔ dµng ®­îc chÊp thuËn... Tuú theo yªu cÇu trong hå s¬ mêi thÇu, c«ng ty tÝnh gi¸ bá thÇu theo c¸ch x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ chi tiÕt hoÆc ®¬n gi¸ tæng hîp. + X¸c ®Þnh ®¬n gi¸ chi tiÕt: Hå s¬ mêi thÇu yªu cÇu vÒ chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng trªn mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p riªng biÖt vµ ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®Þnh møc dù to¸n chi tiÕt hoÆc mét bé phËn kÕt cÊu x©y l¾p. +X¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tæng hîp dù thÇu: Hå s¬ mêi thÇu yªu cÇu vÒ chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ chung, l·i vµ thuÕ cho tõng lo¹i c«ng viÖc hoÆc mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p tæng hîp hoÆc mét kÕt cÊu x©y l¾p hoµn chØnh vµ ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo ®Þnh møc dù to¸n tæng hîp. III. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu thÇu vµ n¨ng lùc c¹nh tranh t¹i c«ng ty TNHH x©y dùng VINAUST 1. T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu t¹i c«ng ty Lµ mét doanh nghiÖp liªn doanh víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®ª tham gia ®Çu thÇu c¸c c«ng tr×nh trong vµ ngoµi n­íc. Tuy nhiªn, cïng víi sù ®æi míi nãi chung cña nÒn kinh tÕ, c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®æi míi, hoµn thiÖn nh»m n©ng cao ho¹t ®éng cña c«ng t¸c ®Êu thÇu. Tõ n¨m 1997 trë l¹i ®©y c«ng ty ®· tham gia ®Êu thÇu nhiÒu c«ng tr×nh víi tû lÖ th¾ng thÇu tõ 55% ®Õn 60%, trong ®ã cã rÊt nhiÒu c«ng tr×nh quan träng nh­ : Khu c«ng nghiÖp gang thÐp Th¸i Nguyªn,... Danh môc c¸c c«ng tr×nh c«ng ty tham gia ®Êu thÇu n¨m 1997: STT Tªn c«ng tr×nh §Þa ®iÓm Gi¸ trÞ * Kh«ng tróng thÇu: 1 Nhµ m¸y l¾p xe m¸y Hon da VÜnh Phóc 10 triÖu USD 2 Nhµ m¸y l¾p r¸p «t« FORD H¶i D­¬ng 1,205 triÖu USD 3 Nhµ kü thuËt ph¸t thanh 41-43 Bµ TriÖu Hµ Néi 20 tû VND 4 C«ng tr×nh VINA TAKAOKA Hµ Néi 6 tû VND 5 Nhµ m¸y may bao Thanh Ho¸ Thanh Ho¸ 2,15 tû VND * §· tróng thÇu: 1 Nhµ m¸y l¾p r¸p « t« MECEDES-BENZ 3 triÖu USD 2 C«ng ty YONGHO H¶i Phßng 0,675 triÖu USD 3 Nhµ m¸y hÖ thèng CN LGIS-VIINA Hµ Néi 0,6 triÖu USD 4 D·y nhµ ë ®­êng chïa Béc Hµ Néi 18 tû VND 5 Nhµ m¸y sø Thanh Tr× Phó Thä 5,4 tû VND §Ó ®¸nh gi¸ ®­îc ®óng thùc tr¹ng c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty cÇn ®i s©u vµo t×m hiÓu qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu nh÷ng thµnh tùu, vÊn ®Ò cßn tån t¹i vµ nh÷ng nguyªn nh©n cña tån t¹i ë c«ng ty. Trong c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty TNHH x©y dùng VINAUST gåm 3 giai ®o¹n sau : - Giai ®o¹n chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu. - Giai ®o¹n nép hå s¬ dù thÇu. - Giai ®o¹n thi c«ng theo hîp ®éng (khi ®· tróng thÇu). 1.1. Giai ®o¹n chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu Sau khi nhËn ®­îc th«ng b¸o mêi thÇu (qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, th­ mêi thÇu trùc tiÕp...) bé phËn ®Êu thÇu cña c«ng ty gåm nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc tr×nh ®é chuyªn m«n, kinh nghiÖp tíi th¨m thùc ®Þa c«ng tr×nh ®Ó t×m hiÒu c¸c vÊn ®Ò nh­ ®Þa h×nh, mÆt b»ng thi c«ng, nguån nguyªn vËt liÖu, cã thÓ khai th¸c t¹i chç, ®¬n gi¸ x©y dùng t¹i ®Þa ph­¬ng, khèi l­îng c«ng viÖc cña c«ng tr×nh sau ®ã, trªn c¬ së b¸o c¸o thùc tÕ cña c¸n bé kh¶o s¸t vµ b¶n thiÕt kÕ c«ng tr×nh mµ bªn chñ ®Êu thÇu lËp s½n. C«ng ty tiÕn hµnh bãc t¸ch khèi l­îng vµ tÝnh to¸n gi¸ dù thÇu sau ®ã dù thÇu. Song song víi viÖc lËp gi¸ dù to¸n dù thÇu, bé phËn ®Êu thÇu kÕt hîp víi phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n cña c«ng ty tiÕn hµnh so¹n th¶o v¨n b¶n b¸o c¸o vÒ n¨ng lùc cña c«ng ty phï hîp víi yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh mµ c«ng ty tham gia ®Êu thÇu. Th«ng th­êng, b¶n b¸o c¸o vÒ n¨ng lùc cña c«ng ty bao gåm c¸c néi dung sau: - Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. - Ph¹m vÞ ho¹t ®éng vµ n¨ng lùc thi c«ng cña c«ng ty. - T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. - C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty. - Danh môc, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng. - Danh môc c¸c c«ng tr×nh ®· thi c«ng trong thêi gian gÇn ®©y. - GiÊy b¶o l·nh dù thÇu. §èi víi viÖc lËp dù to¸n, dù thÇu vÒ h×nh thøc, c¸c b­íc tiÕn hµnh gi¸ dù to¸n, x©y l¾p c«ng tr×nh ®­îc tu©n theo mét quy tr×nh nhÊt ®Þnh nh­ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng kh¸c. 1.2. Qu¸ tr×nh nép hå s¬ dù thÇu Sau khi ®· chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn hå s¬ dù thÇu, c«ng ty tiÕn hµnh nép hå s¬ dù thÇu cho chñ ®Çu t­. Trong khi chê ®îi kÕt qu¶ ®Êu thÇu cña c«ng ty tiÕn hµnh c«ng t¸c Marketing. Thùc chÊt cña c«ng t¸c trong giai ®o¹n nµy lµ t¨ng c­êng c¸c mèi quan hÖ gi÷a c«ng ty víi chñ ®Çu t­, víi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ¶nh h­ëng tíi viÖc ra quyÕt ®Þnh ®èi víi kÕt qu¶ ®Êu thÇu. Quan hÖ ®ã sÏ lµm t¨ng thªm uy tÝn, ®é tin cËy cña c«ng ty, cïng lµm t¨ng kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty, nhÊt lµ trong tr­êng hîp gi¸ dù to¸n, gi¸ dù thÇu mµ c«ng ty ®­a ra gÇn gièng víi gi¸ cña mét hoÆc nhiÒu ®èi thñ kh¸c. Do ®ã, trong qu¸ tr×nh nµy, ®ßi hái ph¶i cã mét sè biÖn ph¸p mang tÝnh ngo¹i giao nhiÒu h¬n nh»m t¹o ®­îc nh÷ng mèi quan hÖ tèt, kh«ng chØ phôc vô cho ngay c«ng tr×nh ®ã mµ cßn lµ tiÒn ®Ò thuËn lîi cho c¸c c«ng tr×nh trong t­¬ng lai cña c«ng ty. Tuy nhiªn, vÒ vÊn ®Ò nµy c«ng ty còng ch­a ph¸t huy hÕt lîi thÕ cña nã. 1.3. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn thi c«ng theo hîp ®ång Giai ®o¹n nµy®­îc thùc hiÖn sau khi cã kÕt qu¶ th¾ng thÇu. Trong giai ®o¹n nµy nh×n chung c«ng ty ®· thùc hiÖn kh¸ tèt, chÊt l­îng, kü thuËt tiÕn ®é thi c«ng cña c«ng tr×nh ®­îc ®¶m b¶o ®óng nh­ cam kÕt cña chñ ®Çu t­. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, c«ng ty ®· linh ho¹t ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch lùc l­îng thi c«ng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ®Èy nhanh qóa tr×nh hoµn thiÖn c«ng tr×nh, thùc hiÖn kiÓm tra gi¸m s¸t chÆt chÏ chÊt l­îng, kÜ thuËt c«ng tr×nh nh»m h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt c¸c sai sãt cã thÓ xÈy ra. MÆc dï giai ®o¹n nµy kh«ng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh ®Êu thÇu cña c«ng tr×nh ®ã, nh­ng nã ®Ó l¹i ¶nh h­ëng tíi viÖc ®Êu thÇu cña c¸c c«ng tr×nh tiÕp theo cña c«ng ty. V× vËy, thùc hiÖn tèt giai ®o¹n nµy gãp phÇn nãi lªn n¨ng lùc cña c«ng ty, ®ång thêi n©ng cao uy tÝn còng nh­ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. 2. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu cña c«ng ty * Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu cña c«ng ty Cã rÊt nhiÒu c¸c chØ tiªu ®Ó xÐt tÝnh c¹nh tranh trong c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty, ë ®©y ta chØ xem xÐt c¸c chØ tiªu cña c«ng ty: - ChØ tiªu sè l­îng c«ng tr×nh tróng thÇu vµ gi¸ trÞ tróng thÇu hµng n¨m: C¸c c«ng tr×nh mµ c«ng ty ®· thi c«ng ®­îc h×nh thµnh chñ yÕu do c«ng ty tham gia ®Êu thÇu. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, c¸c c«ng tr×nh vµ gi¸ trÞ c«ng tr×nh ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: STT ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 1 Sè l­îng c«ng tr×nh tróng thÇu 7 6 10 13 2 Gi¸ trÞ tróng thÇu 3.859 8.628 20.589 25.800 3 Gi¸ trÞ trung b×nh mét c«ng tr×nh tróng thÇu 551 1.438 2.059 1.984 (Nguån : tõ phßng kÕ ho¹ch) Theo b¶ng trªn trong n¨m 1997 c«ng ty tróng thÇu 7 c«ng tr×nh víi tæng gi¸ trÞ lµ 3.859 triÖu ®ång víi gi¸ trÞ trung b×nh mçi c«ng tr×nh lµ 551 triÖu ®ång, nh­ng ®Õn n¨m 2000 sè l­îng c¸c c«ng tr×nh tróng thÇu ®· lµ 13 vµ gi¸ trÞ trung b×nh lµ 1.984 triÖu ®ång. Tuy r»ng gi¸ trÞ tróng thÇu c«ng ty cßn nhá nh­ng qua b¶ng trªn ta nhËn thÊy c«ng ty ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, ®· cã sù t¨ng lªn nhanh chãng qua c¸c n¨m, nã thÓ hiÖn phÇn nµo nç lùc cña c«ng ty trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ c«ng t¸c ®Êu thÇu nãi riªng. Tr­íc hÕt lµ do sù chñ ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cô thÓ lµ: khi cã mét hµnh lang ph¸p lý ®¶m b¶o cho sù c¹nh tranh b×nh ®¼ng trªn thÞ tr­êng x©y dùng ViÖt Nam ra ®êi. C«ng ty ®· chñ ®éng tham gia ®Êu thÇu ®Ó giµnh quyÒn bao thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh. MÆt kh¸c, c«ng ty còng rÊt tù tin vµo kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, mÆc dï tham gia vµo qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Êu thÇu ch­a l©u (n¨m 1997) nh­ng c«ng ty ®· m¹nh d¹n tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh lín. §iÒu ®ã ®em l¹i cho c«ng ty mét kÕt qu¶ kh¶ quan. - ChØ tiªu x¸c suÊt tróng thÇu: §Ó xem xÐt chØ tiªu nµy ta xem xÐt b¶ng tæng hîp tróng thÇu tõ n¨m 1997 ®Õn 2000. N¨m Sè c«ng tr×nh tham gia ®Êu thÇu Sè c«ng tr×nh tróng thÇu X¸c xuÊt tróng thÇu SL Gi¸ trÞ SL Gi¸ trÞ SL Gi¸ trÞ 1997 13 12.863 7 3.859 53,8% 29% 1998 11 24.651 6 8.628 54,4% 35% 1999 28 68.632 10 20.589 35,7% 31% 2000 32 75.000 13 25.800 40,6% 34% (Nguån : tõ phßng kinh doanh) Qua b¶ng trªn ta nhËn thÊy r»ng hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®Êu thÇu cßn ch­a cao, x¸c suÊt tróng thÇu vÒ sè l­îng kh¸ cao, gÇn 50% nh­ng vÒ mÆt gi¸ trÞ cßn thÊp, vµo n¨m 1997 lµ 29% nh­ng ®Õn n¨m 2000 lµ 34%, gi¸ trÞ tróng thÇu cã t¨ng nh­ng vÉn cßn thÊp nªn c«ng ty cÇn ph¶i ph¸t huy h¬n n÷a. - ChØ tiªu thÞ phÇn vµ uy tÝn cña c«ng ty trong thÞ tr­êng x©y dùng: C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp liªn doanh míi vµ nhá, do vËy thÞ phµn cña doanh nghiÖp ch­a lín. §èi víi uy tÝn cña c«ng ty ®©y lµ mét chØ tiªu cã tÝnh chÊt bao trïm, nã liªn quan ®Õn tÊt c¶ c¸c chØ tiªu ë trªn. Qua thùc tÕ cho thÊy kinh nghiÖm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng x©y dùng ®ang ngµy cµng ®­îc ®Èy m¹nh nh­ng ch­a cao do uy tÝn cña doanh nghiÖp còng ch­a cao, ®iÒu nµy g©y khã kh¨n cho c«ng ty trong c«ng t¸c ®Êu thÇu. IV. §¸nh gi¸ chung vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu cña c«ng ty TNHH x©y dùng VINAUST: 1. Nh÷ng ­u ®iÓm trong c¹nh tranh: Víi sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ trong néi bé c«ng ty, nç lùc v­¬n lªn ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ tèt nh­ viÖc c¸c c«ng tr×nh tróng thÇu ngµy cµng t¨ng m¹nh mÏ kÓ c¶ vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ. Sè l­îng c¸c c«ng tr×nh lín víi chÊt l­îng cao ngµy cµng nhiÒu vµ ®ang cã xu h­íng ph¸t triÓn m¹nh. C«ng ty ®· ®¸nh gi¸ ®óng vai trß cña c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ ngµy cµng t¹o ra ®­îc sù chuyÓn biÕn tèt vÒ mÆt tæ chøc qu¶n lý vµ thùc hiÖn. Më réng quan hÖ víi bªn ngoµi nh­ c¸c tæ chøc tµi chÝnh, c¸c nhµ cung øng, c¸c ®èi t¸c kinh doanh vµ c¸c chñ ®Çu t­... qua ®ã n¾m ®­îc nguån th«ng tin vµ nh÷ng t­ liÖu quý gi¸ vÒ ®èi thñ c¹nh tr¹nh, vÒ n¨ng lùc x©y dùng gióp cho c«ng ty x©y dùng ®­îc chiÕn l­îc tranh thÇu phï hîp víi tõng ®èi thñ. §èi víi c«ng t¸c c¸n bé: c«ng ty ®· huy ®éng ®­îc mét ®éi ngò kü s­, nhµ qu¶n lý vµ lao ®éng giái vµo c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ c«ng t¸c thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh. Cïng víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ®éi ngò nµy c«ng ty ®ang dÇn dÇn n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc vÒ nhiÒu mÆt, tÝch luü thªm kinh nghiÖm. Víi nguån tµi chÝnh vµ m¸y mãc thiÕt bÞ dåi dµo c«ng ty ®· vµ ®ang ®Çu t­ vµo c¸c c«ng tr×nh lín, ®©y lµ mét lÜnh vùc cã thÕ m¹nh cña c«ng ty. VÒ chÕ ®é qu¶n lý, c«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n theo c«ng nh©n, tiÒn l­¬ng. Qua c¬ chÕ kho¸n ®¶m b¶o ®­îc thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, tõ ®ã n©ng cao ®­îc nhiÖt t×nh h¨ng say lao ®éng, ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng còng nh­ tiÕn ®é thi c«ng cña c«ng tr×nh. Nh­ vËy qua c¸c c«ng tr×nh ®· thi c«ng, c«ng ty ®· t¹o ra ®­îc niÒm tin cña chñ ®Çu t­ vÒ chÊt l­îng vµ kinh nghiÖm thi c«ng tèt, ®iÒu nµy gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc th¾ng thÇu c¸c c«ng tr×nh tiÕp theo. VÒ c«ng t¸c tæ chøc ®Çu thÇu: c«ng ty ®· thùc hiÖn theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh vµ ®¸p øng kh¸ tèt trong c«ng t¸c tham gia ®Êu thÇu, ®¶m b¶o ®óng thêi gian, ®óng tiÕn ®é tõ c«ng viÖc chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu ®Õn viÖc tham gia ®Êu thÇu... do ®ã gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc t¨ng kh¶ n¨ng tróng thÇu trong c¸c cuéc thÇu cña c«ng ty. 2. Nh÷ng tån t¹i trong kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trong c«ng t¸c ®Êu thÊu x©y dùng: ViÖc thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu ®­îc diÕn ra ch­a thùc sù cã hÖ thèng vµ chÆt chÏ, nhiÒu b­íc c«ng viÖc nhËn thøc ®­îc song ch­a thùc hiÖn ®­îc, thô ®éng trong c¸c biÖn ph¸p tranh thÇu. Gi¸ cña thÇu nhiÒu khi kh«ng phï hîp: lóc th× qu¸ cao so víi gi¸ xÐt thÇu cña chñ ®Çu t­ hoÆc so víi gi¸ bá thÇu cña ®èi thñ c¹nh tranh dÉn ®Õn kh«ng tróng thÇu, hoÆc cã lóc l¹i qu¸ thÊp tuy tróng thÇu nh­ng l¹i thùc hiÖn kh«ng cã hiÖu qu¶. C«ng ty còng ch­a quan t©m ®Õn viÖc ®­a ra c¸c ®Ò xuÊt vµ gi¶i ph¸p hîp lý, ®éc ®¸o lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu. MÆt kh¸c c«ng ty ch­a cã ®­îc mét chiÕn l­îc c¹nh tranh hîp lý cho tõng c«ng tr×nh tham gia ®Êu thÇu. Kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh cßn thÊp, vèn chñ sá h÷u cßn nhá ch­a ®ñ kh¶ n¨ng vµ n¨ng lùc tham gia ®Êu thÇu ®éc lËp vµ nhËn c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian thi c«ng dµi. Nguån lùc, c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña c«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ. ThiÕt bÞ thi c«ng, m¸y mãc hiÖn ®¹i ch­a ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ møc ®é hiÖn ®¹i trong viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®ßi hái kü thuËt phøc t¹p. ViÖc ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng cña c«ng ty ch­a ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ho¹ch ®Þnh ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh, chuyªn m«n ho¸ ch­a kÕt hîp víi ®a d¹ng ho¸. C«ng viÖc ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó t×m kiÕm c«ng tr×nh cßn yÕu. Bªn c¹nh ®ã viÖc tæ chøc dù thÇu ch­a ®­îc thùc hiÖn theo ®óng quy tr×nh, tr×nh tù cô thÓ dÉn ®Õn nh÷ng sai sãt trong c«ng t¸c chuÈn bÞ. §iÒu nµy lµm gi¶m phÇn nµo kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty. §éi ngò c¸c bé qu¶n lý trùc tiÕp tham gia vµo c«ng t¸c lËp dù to¸n cßn kÐm vÒ chuyªn m«n, ®éi ngò thî kü thuËt t¨ng lªn song cßn rÊt máng ®ang lµ nguy c¬ thùc sù cho viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. §éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ cßn thiÕu, kh«ng ®ång bé, tr×nh ®é kü thuËt ch­a ®­îc n©ng cao phï hîp víi quy tr×nh kü thuËt tiªn tiÕn. Lùc l­îng c¸n bé kü thuËt cña c«ng ty cßn trÎ, Ýt kinh nghiÖm so víi yªu cÇu cña c«ng ty. - ViÖc lËp dù to¸n gi¸ dù thÇu míi chØ chØ tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè bªn trong mµ ch­a g¾n chÆt víi t×nh h×nh thÞ tr­êng vµ ®èi thñ c¹nh tranh. Kh¶ n¨ng th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ nµy cßn yÕu. 3. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña c¸c h¹n chÕ trªn - Trong qu¸ tr×nh lËp hå s¬ dù thÇu, ®Æc biÖt lµ viÖc lËp sù to¸n dù thÇu, c¸n bé lËp dù to¸n cßn thiÕu c¶ vÒ sè l­îng vµ h¹n cheesw vÒ sù n¨ng ®éng, nahnh nh¹y trong xö lý t×nh huèng, nhiÒu khi ¸p dông m¸y mãc gi¸ thÞ tr­êng vµ gi¸ néi bé, qu¸ chñ quan dùa vµo m¸y tÝnh ®iÖn tö lµm mÊt ®i linh c¶m nghÒ nghiÖp. Gi¸ dù to¸n dù thÇu th­êng chØ do mét c¸n bé lËp nªn thiÕu sù kiÓm tra so s¸nh dÉn ®Õn nh­ng sai sãt, thiÕu chÝnh x¸c, ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ®Êu thÇu còng nh­ gi¶m hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng cña c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty. -‘N¨m 1997 ë Ch©u ¸ x¶y ra cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh – tiÒn tÖ g©y khã kh¨n cho nhiÒu doanh nghiÖp trong khu vùc. C«ng ty còng kh«ng tr¸nh khái ¶nh h­ëng tiªu cùc ®ã. NhiÒu chñ ®Çu t­, thËm chÝ c¶ chñ ®Çu t­ n­íc ngoµi kÐo dµi viÖc thanh to¸n kÕt thóc hîp ®ång x©y dùng cho c«ng ty. C«ng ty ph¶i huy ®éng c¶ nguån vèn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. MÆt kh¸c, ho¹t ®éng Marketing trong c«ng ty ch­a n¨ng ®éng, nhanh nhËy n¾m b¾t thÞ hiÕu kh¸ch hµng, ch­a ®Ò ra ®­îc chiÕn l­îc Marketing cã hiÖu qu¶. Do vËy, viÖc thiÕu vèn g©y ¶nh h­ëng kh«ng Ýt tíi c«ng t¸c ®Êu thÇu, lµm gi¶m søc c¹nh tranh còng nh­ viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cña c«ng ty. - Thùc tÕ hiÖn nay c«ng ty vÉn ch­a thùc sù hoµ nhËp víi kinh tÕ thÞ tr­êng. Bé phËn Marketing trªn danh nghÜa lµ cã nh­ng ho¹t ®éng l¹i cã vÎ nh­ kh«ng tån t¹i. Do ®ã, viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, tiªu thô s¶n phÈm kh«ng theo mét ch­¬ng tr×nh thèng nhÊt nªn dÉn ®Õn s¶n phÈm tiªu thô chËm, g©y ø ®äng vèn, lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - Khi c«ng tr×nh thi c«ng ®­îc giao xuèng cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng, viÖc gi¸m s¸t kiÓm tra cña c¸c c¸n bé kü thuËt cña c«ng ty cßn ch­a thùc hiÖn s©u s¸t nªn ch­a ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña ®¬n vÞ thi c«ng vµ ®Ó x¶y ra mét sè sai sãt trong qu¸ tr×nh thi c«ng, g©y ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Ch­¬ng III Mét sè gi¶ ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu ë c«ng ty TNHH x©y dùng VINAUST ViÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu thùc chÊt lµ nh»m thùc hiÖn môc tiªu n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty. Do vËy nh÷ng gi¶i ph¸p ®­a ra chÝnh lµ ®Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc nh­ trªn ®· ph©n tÝch. Cuèi cïng lµ ®Ó gióp c«ng ty khi tham dù thÇu sÏ cã ®­îc mét bé hå s¬ dù thÇu ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu, ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o cã l·i cho c«ng ty. §iÒu nµy kh«ng chØ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc tæ chøc c«ng t¸c dù thÇu mµ cßn lµ mét vÊn ®Ò réng lín ®ßi hái nh÷ng sù cè g¾ng vÒ mäi mÆt cña c«ng ty. Qua nh÷ng ph©n tÝch ®¸nh gi¸, b»ng nh÷ng suy nghÜ cña m×nh, t«i xin m¹nh d¹n ®Ò xu¸t mét sè gi¶i ph¸p mµ c«ng ty cã thÓ ¸p dông nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y dùng cña c«ng ty. I. §èi víi c«ng ty 1. LËp tæ ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng Nh­ ph©n tÝch ë phÇn tr­íc, c¸c th«ng tin cã ®­îc do ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng sÏ ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi chÊt l­îng cña hå s¬ dù thÇu vµ kh¶ n¨ng t×m kiÕm c¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu, më réng thÞ tr­êng cña c«ng ty. C«ng ty nªn tæ chøc bé phËn ®¶m nhiÖm c«ng viÖc nµy, vµ giao cho phßng kinh doanh chuyªn tr¸ch. Khi tiÕn hµnh ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng, c«ng ty cÇn chó ý ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau: + VÒ nguån tiªu thô vµ ®èi thñ c¹nh tranh: nhu cÇu x©y dùng cña mäi khu vùc, nghiªn cøu t×nh h×nh cña c¸c chñ ®Çu t­ cô thÓ, nhÊt lµ c¸c dù ¸n ®Çu t­ s¾p tiÕn hµnh, nghiªn cøu c¸c chñng lo¹i c«ng tr×nh kÌm theo c¸c vËt liÖu vµ kÕt cÊu x©y dùng ®­îc tiÕn hµnh trong t­¬ng lai, kÞp thêi n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng tin gäi thÇu cña c¸c chñ ®Çu t­, nghiªn cøu thÞ hiÕu cña c¸c chñ ®Çu t­ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ thanh gia ®Êu thÇu. + VÒ t­ liÖu s¶n xuÊt ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh x©y dùng: t×nh h×nh nguån nguyªn vËt liÖu x©y dùng, gi¸ c¶ vµ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng mua s¾m hay tù s¶n xuÊt, t×nh h×nh nguån thiÕt bÞ m¸y mãc x©y dùng vµ dù kiÕn kh¶ n¨ng tù mua s¾m hay ®i thuª, nghiªn cøu sö dông nguån t­ liÖu s½n cã t¹i ®Þa ph­¬ng vµ kh¶ n¨ng liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ x©y dùng t¹i chç. + VÒ lao ®éng: tuú theo tõng c«ng tr×nh mµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®i thuª thî, nhÊt lµ thî cã tay nghÒ cao, c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn c«ng nh©n, kh¶ n¨ng tËn dông nguån lùc lao ®éng cã tÝnh chÊt thêi vô cho c¸c c«ng viÖc kh«ng quan träng vµ kh¶ n¨ng liªn kÕt víi lao ®éng t¹i chç. + §èi víi viÖc t×m kiÕm gãi thÇu: th«ng qua c¸c c¬ quan nhµ n­íc, c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng... ®Ó t×m kiÕm c¸c gãi thÇu. Sau ®ã nÕu c«ng ty dù thÇu th× cÇn ®­a ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m ®¶m b¶o tÝnh th¾ng thÇu cao. 2. X©y dùng chiÕn l­îc tranh thÇu phï hîp Trªn c¬ së nh÷ng th«ng tin ®· t×m kiÕm vµ ph©n tÝch, c«ng ty cã thÓ x©y dùng vµ lùa chän c¸c chiÕn l­îc tranh thÇu phï hîp. ViÖc x©y dùng vµ vËn dông linh ho¹t c¸c chiÕn l­îc tranh thÇu sÏ cã t¸c dông rÊt lín ®èi víi kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty. Do ®ã, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu, c«ng ty nªn coi viÖc x©y dùng c«ng t¸c tranh thÇu lµ mét nhiÖm vô cÇn thiÕt. Trong khi dù thÇu c«ng ty cã thÓ ¸p dông c¸c chiÕn l­îc sau: - ChiÕn l­îc gi¸: nÕu c«ng ty lÊy chØ tiªu gi¸ lµ c«ng cô hµng ®Çu ®Ó tranh thÇu, cÇn chó ý ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau: + Gi¸ dù thÇu cña c«ng ty ®Æt cµng thÊp th× kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cµng lín. Trong tr­êng hîp c«ng ty ®ang thiÕu viÖc lµm th× cã thÓ ®Æt gi¸ dù thÇu b»ng chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh. Trong tr­êng hîp nµy, doanh nghiÖp chØ hoµ vèn vµ kh«ng cã l·i nh­ng cã tiÒn ®Ó tr¶ l­¬ng cho bé m¸y gi¸n tiÕp, l­¬ng cho c«ng nh©n vµ c¸c chi phÝ bÊt biÕn kh¸c. + Khi ®«ng ng­êi tham gia ®Êu thÇu th× kh¶ n¨ng gi¸ dù thÇu cña mäi ng­êi tham gia th­êng bÞ ®Æt thÊp xuèng, do ®ã lµm cho kh¶ n¨ng tranh thÇu víi l·i xuÊt cao cµng khã. + Khi ®é chÝnh x¸c cña gi¸ dù thÇu víi møc l·i dù kiÕn do nhµ thÇu ®­a ra cµng cao th× ®é tin cËy cña ph­¬ng ¸n tranh thÇu cµng lín. C«ng ty còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn ®èi thñ, nÕu gi¸ thÊp th× ®©y lµ ®èi thñ ®¸ng sî nhÊt. - ChiÕn l­îc c«ng nghÖ vµ tæ chøc x©y dùng: §©y lµ chiÕn l­îc quan träng nhÊt v× nã cã ®é tin cËy cao. Thùc chÊt cña chiÕn l­îc nµy lµ khi lËp dù ¸n tranh thÇu ph¶i dèc toµn lùc vµo viÖc thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng hîp lý dùa trªn c¸c c«ng nghÖ x©y dùng cã hiÖu qu¶. NÕu doanh nghiÖp ®­a ra ®­îc mét c«ng nghÖ ®éc ®¸o duy nhÊt mµ chñ ®Çu t­ ®ang cÇn cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh cña m×nh th× ­u thÕ tranh thÇu cña c«ng ty t¨ng lªn nhiÒu. - ChiÕn l­îc liªn kÕt: theo chiÕn l­îc nµy doanh nghiÖp x©y dùng cã thÓ liªn doanh, liªn kÕt ®Ó tranh thÇu vµ thùc hiÖn c«ng tr×nh. Trong tr­êng hîp ë thÕ yÕu c«ng ty cã thÓ tranh thñ lµm thÇu phô cho doanh nghiÖp x©y dùng kh¸c cã kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cao h¬n. chiÕn l­îc nµy cßn cã thÓ ¸p dông ë c«ng ty trong tr­êng hîp c¸c c«ng tr×nh lín mµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ n¨ng lùc cña c«ng ty kh«ng ®¸p øng tèt nhÊt yªu cÇu cña chñ ®Çu t­. - ChiÕn l­îc thay ®æi thiªt kÕ cña c«ng tr×nh: NÕu ®­îc chñ ®Çu t­ chÊp nhËn vµ c«ng ty cã kh¶ n¨ng tèt vÒ thiÕt kÕ th× nhËn ®­îc hå s¬ mêi thÇu c«ng ty cã thÓ ®Ò xuÊt ph­¬ng ¸n thay ®æi thiÕt kÕ hîp lÝ h¬n vµ mang l¹i lîi Ých cho chñ ®Çu t­. Trong tr­êng hîp nµy, c«ng ty sÏ ®­îc chñ ®Çu t­ giµnh cho viÖc thùc hiÖn c«ng tr×nh víi mét sù kiÓm tra nhÊt ®Þnh cña c¬ quan thiÕt kÕ vµ t­ vÊn cã uy tÝn. 3. N©ng cao n¨ng lùc thi c«ng vµ ®Çu t­ cã träng ®iÓm xe m¸y thi c«ng N¨ng lùc thiÕt kÕ vµ xe m¸y cña c«ng ty kh«ng lín, mÆt kh¸c tæng sè m¸y mãc vµ thiÕt bÞ xe m¸y thi c«ng cña c«ng ty th× h¬n 50% do liªn X« s¶n xuÊt ®­îc trang bÞ tõ nh÷ng n¨m 80, c«ng suÊt thùc tÕ tèi ®a chØ cßn 60% c«ng suÊt thiÕt kÕ trë xuèng do ®ã chi phÝ sö dông m¸y cao, chÊt l­îng vµ tiÕn ®é thùc hiÖn thÊp ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng thi c«ng c«ng tr×nh, g©y ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn kh¶ n¨ng huy ®éng ®Ó th¾ng thÇu. Trong khi nguån vèn cña c«ng ty kh«ng ®ñ lín ®Ó trang bÞ míi l¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ cò. HiÖn t¹i c«ng ty nªn tiÕn hµnh ph©n lo¹i sè thiÕt bÞ m¸y mãc thi c«ng thµnh hai nhãm: + Nhãm 1: nh÷ng thiÕt bÞ vµ xe m¸y cßn kh¶ n¨ng phôc håi vµ c¶i tiÕn n©ng cÊp. §©y lµ nh÷ng thiÕt bÞ, xe m¸y thi c«ng cßn gi¸ trÞ sö dông kho¶ng 40% ®Õn 60%. §èi víi nhãm nµy sÏ cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó söa ch÷a vµ n©ng cÊp. Ph¸t ®éng phong trµo c¶i tiiÕn kÜ thuËt trong néi bé c«ng ty nh»m kh«i phôc vµ n©ng cao gi¸ trÞ sö dông cña thiÕt bÞ, xe m¸y nµy. Gi¶i ph¸p ¸p dông cã thÓ h­íng vµo viÖc thay thÕ tõng bé phËn, ®Æc biÖt lµ nh÷ng bé phËn cung cÊp ®éng lùc khi cã nguån vèn s½n cã. + Nh÷ng thiÕt bÞ, xe m¸y ®· cò vµ l¹c hËu, gi¸ trÞ sö dông cßn d­íi 40%, c«ng ty cã thÓ thanh lý sè m¸y mãc thiÕt bÞ nµy, bæ sung vµo nguån vèn ®Çu t­ míi. 4. T¨ng c­êng ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé vµ c¸n bé tham gia c«ng t¸c ®Êu thÇu Nh©n tè con ng­êi ¶nh h­ëng lín tíi sù thµnh c«ng cña c«ng ty còng nh­ viÖc th¾ng lîi hay thÊt b¹i trong viÖc ®Êu thÇu cña c«ng ty. ViÖc lËp gi¸ dù thÇu sao cho s¸t víi thùc tÕ, viÖc ®­a ra mét b¶n thiÕt tr×nh thi c«ng vµ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p kü thuËt hîp lý ®Ó t¹o ra mét hå s¬ dù thÇu cã chÊt l­îng do c¸c c¸n bé tham gia ®¸u thÇu lËp nªn. Do ®ã ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña m×nh th«ng qua n©ng cao ch¸t l­îng cña hå s¬ dù thÇu th× c«ng ty nªn ®µo t¹o båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé tham gia ®Êu thÇu. MÆt kh¸c, do ®Æc tr­ng cña ho¹t ®éng ®Êu thÇu liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau ®ßi hái sù nhanh nh¹y, kiÕn thøc chuyªn m«n s©u réng vµ n¾m b¾t c¸c quy ®Þnh liªn quan. Trong khi ®ã, c¸c mÆt kinh tÕ, tµi chÝnh, luËt ph¸p vµ c¸c kü n¨ng vÒ ngo¹i ng÷, tin häc cña c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c ®Êu thÇu trong c«ng ty cßn ch­a cao, do vËy yªu cÇu hiÖn nay cµng cÊp b¸ch. Do ®ã, c«ng ty cã thÓ c¨n cø vµo nhiÖm vô cña tõn ng­êi trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu ®Ó lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o. HiÖn nay c«ng ty ®· vµ ®ang cã chñ tr­¬ng cho mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña cong ty ®i häc ®Ó n©ng cao kiÕn thøc. Do ®ã c«ng ty cã thÓ c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ®µo t¹o ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ mÆt thêi gian vµ kinh phÝ cho hä. Trong c«ng t¸c ®µo t¹o, båi s­ìng kiÕn thøc, c«ng ty cÇn chó träng ®Õn lùc l­îng c¸n bé gi¸n tiÕp vµ lùc l­îng c¸n bé c«ng nh©n kü thuËt ë ®¬n vÞ thi c«ng. Lùc l­îng lao ®éng nµy kh«ng trùc tiÕp tham gia vµo c«ng t¸c ®Êu thÇu nh­ng l¹i ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh, quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh, ®Õn uy tÝn cña c«ng ty. HiÖu qu¶ cña gi¶i ph¸p nµy sÏ lµm cho tr×nh ®é tay nghÒ, bËc thî cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n trong toµn c«ng ty ®­îc n©ng cao. §¶m b¶o nguån nh©n lùc cã thÓ ®¸p øng qu¶n lý thi c«ng x©y l¾p theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t­ vµ n©ng cao n¨ng lùc cña c¸n bé tham gia vµo c«ng t¸c ®Êu thÇu. §iÒu nµy t¹o lîi thÕ cho c«ng ty trong c¹nh tranh ®Êu thÇu. 5. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n trÞ chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh, ®¶m b¶o uy tÝn cña c«ng ty ChÊt l­îng c«ng tr×nh lµ mét trong nh÷ng tiªu chuÈn quan träng mµ chñ ®Çu t­ sö dông ®Ó xÐt thÇu vµ giao thÇu ®èi víi c¸c ®¬n vÞ x©y dùng. Do vËy c«ng ty ph¶i hÕt søc quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. HiÖn nay chóng ta ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp víi nÌn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Do vËy trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n, nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cao vÒ kü thuËt vµ chÊt l­îng cña c«ng tr×nh cña c¸c chñ ®Çu t­ khiÕn cho viÖc qu¶n trÞ chÊt l­îng c«ng tr×nh ngµy cµng trë nªn cÇn thiÕt. Lµm ®­îc nh­ vËy th× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c«ng ty sÏ s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng c«ng tr×nh ®¶m b¶o chÊt l­îng cao vµ tho¶ m·n yªu cÇu cña c¸c chñ ®Çu t­. §iÒu nµy sÏ lµm t¨ng uy tÝn vµ n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty ë nh÷ng lÇn thÇu sau. Gi¶i ph¸p nµy ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: + LËp biÖn ph¸p thi c«ng dèi víi nh÷ng c«ng viÖc hoÆc bé phËn c«ng viÖc cña c«ng tr×nh phøc t¹p vµ quan träng vÒ mÆt kü thuËt, lËp ®­îc kÕ ho¹ch, tiÕn ®é thi c«ng hîp lý, th«ng qua viÖc lËp danh môc c«ng viÖc ph¶i lµm vµ giao ®Ých danh cho ng­êi thùc hiÖn vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tiÕn ®é còng nh­ chÊt l­îng phÇn viÖc cña m×nh. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt nh­ nguån nguyªn vËt liÖu, sè l­îng vµ chñng lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, ph©n c«ng lao ®éng cho tõng c«ng tr×nh, sau ®ã míi tiÕn hµnh x©y l¾p. + Trong qu¸ tr×nh thi c«ng: cÇn thùc hiÖn thi c«ng theo thiÕt kÕ ®· ®­îc duyÖt, tu©n thñ ®óng c¸c quy tr×nh, quy ph¹m ®· quy ®Þnh. Sö dông vËt liÖu, kÕt cÊu x©y dùng vµo c«ng tr×nh ®óng kÝch th­íc chñng lo¹i vµ ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng. Kiªn quyÕt kh«ng ®­a vËt liÖu kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng vµo c«ng tr×nh. VÊn ®Ò nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc vµ triÖt ®Ó v× chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng cña c«ng tr×nh. Thùc hiÖn kiÓm tra, nghiÖm thu theo tõng giai ®o¹n, tõng phÇn c«ng viÖc, nhÊt lµ nh÷ng bé phËn kÕt cÊu cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh. KiÓm tra t¹i chç khi thi c«ng c«ng tr×nh. ChÊt l­îng c«ng tr×nh phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, trong ®ã cã yÕu tè vÒ vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ, con ng­êi... + KiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh tr­íc khi bµn giao cho chñ ®Çu t­: sau khi hoµn thµnh thi c«ng c«ng tr×nh, c«ng ty ph¶i kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh. CÇn ¸p dông chÕ ®é ba kiÓm: - C«ng nh©n tù kiÓm tra. - Tæ tr­ëng s¶n xuÊt kiÓm tra. - C¸n bé qu¶n lý chÊt l­îng kiÓm tra. NÕu ph¸t hiÖn cã nh÷ng sai sãt ph¶i t×m nguyªn nh©n vµ ®­a ra gi¶i ph¸p kh¾c phôc vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Do ®ã sÏ gãp phÇn n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty trong thi c«ng x©y l¾p, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p t¹i c«ng ty. 6. T¨ng c­êng huy ®éng vèn vµ thu håi vèn ®¶m b¶o cho tham gia ®Êu thÇu vµ thùc hiÖn hîp ®ång Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, c«ng ty cã sè vèn l­u ®éng kh«ng lín trong khi thÞ tr­êng ho¹t ®éng cña c«ng ty ngµy cµng më réng, do ®ã nhu cÇu vÒ vèn cho x©y lÊp ngµy mét t¨ng. Nhu cÇu vÒ vèn cho b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, vèn øng tr­íc, vèn ®Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh,... Trong khi ®ã, cïng mét lóc c«ng ty ph¶i tham gia ®Êu thÇu vµ thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c nhañ c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau, thêi gian thi c«ng kÐo dµi. Trong thùc tÕ kh«ng ph¶i bao giê c¸c c«ng tr×nh bµn giao ch chñ ®Çu t­ ®Òu ®­îc thanh to¸n ngay. Cã nh÷ng c«ng tr×nh ®· bµn giao 1 ®Õn 2 n¨m nay nh­ng vÉn ch­a ®­îc thanh to¸n kÞp thêi, g©y ø ®äng vèn. Do ®ã viÖc thu håi vèn ®Ó phuc vô cho c«ng tr×nh tiÕp theo sÏ gÆp ph¶i khã kh¨n. MÆt kh¸c viÖc thiÕu vèn l­u ®éng lµm chËm nguån cung øng vèn cho qu¸ tr×nh thi c«ng nhiÒu khi dÉn ®Õn gi¸n ®o¹n. Do ®ã lµm kÐo dµi tiÕn ®é thi c«ng, ¶nh h­ëng xÊu ®Õn uy tÝn cña c«ng ty, lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong tham gia ®Êu thÇu x©y dùng. §øng tr­íc t×nh h×nh nµy, c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p t¨ng c­êng vµ huy ®éng vèn, thu håi vèn nh­ sau: + Thùc hiÖn tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ nh»m n©ng cao lîi nhuËn cho tõng c«ng ty. + T¨ng c­êng c¸c mèi quan hÖ tèt víi ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ c¸c ng©n hµng c«ng ty më tµi kho¶n ®Ó nhËn ®­îc sù gióp ®ì vÒ vèn hoÆc sù b¶o l·nh trong ®Êu thÇu vµ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång cho c«ng ty trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu vµ thùc hiÖn hîp ®ång. + Tranh thñ sö dông hîp lý vèn cña kh¸ch hµng, duy tr× c¸c mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi c¸c nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu,... 7. Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thÇu, linh ho¹t trong viÖc lùa chän møc gi¸ bá thÇu HiÖn nay trong ®Êu thÇu, nhµ thÇu nªn bá víi møc gi¸ thÊp nhÊt th× sÏ tróng thÇu. Do ®ã c¹nh tranh vÒ gi¸ bá thÇu lµ mét ph­¬ng thøc c¹nh tranh cæ ®iÓn nh­ng kh¸ hiÖu qu¶ mµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®· vµ ®ang theo ®uæi, khiÕn cho c­êng ®é c¹nh tranh vÒ gi¸ trong ®Êu thÇu x©y l¾p cµng trë nªn gay g¾t. §iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i ®­a ra mét gia thÇu hîp lý dùa trªn nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu. Nh­ ®· ph©n tÝch th× gi¸ thÇu phô thuéc vµo hai nh©n tè: c¸ch tÝnh c¸c lo¹i chi phÝ cho thùc hiÖn nhiÖm vô thi c«ng c«ng tr×nh vµ møc l·i dù kiÕn cña nhµ thÇu. + ViÖc tÝnh chi phÝ cho c«ng t¸c thùc hiÖn x©y l¾p chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu yÕu tè nh­: ®iÒu kiÖn ®Þa ph­¬ng n¬i thùc hiÖn c«ng tr×nh, gi¸ c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo, c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸... Do ®ã c«ng ty cÇn c¨n cø vµo c¸c yÕu tè nµy ®Ó ®­a ra gi¸ bá thÇu cã tÝnh c¹nh tranh. + Trong x¸c ®Þnh chi phÝ nguyªn vËt liÖu, ngoµi viÖc dùa vµo biÖn ph¸p sö dông vµ ®¬n gi¸ x©y dùng cña nhµ n­íc, c«ng ty cÇn khai th¸c triÖt ®Ó lîi thÐ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng ë c¶ ba miÒn ®Êt n­íc, ®¶m b¶o nguån cung cÊp cã ®¬n gi¸, c­íc phÝ vµ kh¶ n¨ng vËn chuyÓn hîp lý vµ nhá nhÊt. Gi¸ dù thÇu cña c«ng ty ®­îc x¸c ®Þng nh­ sau: Gdt = Zxl + L + Th Trong ®ã: Gdt: gi¸ dù thÇu. Zxl: gi¸ thµnh x©y l¾p. L : l·i dù kiÕn. Th: thuÕ theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Ta cã: Zxl = VL + NC + M + C ( C1 + C2) VL: chi phÝ nguyªn vËt liÖu. NC: chi phÝ nh©n c«ng. M : chi phÝ m¸y mãc thi c«ng. C : chi phÝ chung, ®­îc chia lµm hai bé phËn lµ C1 vµ C2. C1 lµ chi phÝ qu¶n lý c«ng tr×nh, C2 lµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh (C = C1 + C2). Khi ®ã tuú vµo th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh trong tõng cuéc thÇu mµ c«ng ty cã thÓ ®­a ra gi¸ thÇu hîp lý, chän mét trong c¸c ph­¬ng ¸n bá thÇu nh­ sau: + Ph­¬ng ¸n 1: Gdt = Zxl + Th + L + Ph­¬ng ¸n 2: Gdt = Zxl + Th + Ph­¬ng ¸n 3: Zxl + Th > Gdt > (Zxl – C2) + Th C¸c ph­¬ng ¸n ®Òu cã ­u, nh­îc ®iÓm kh¸c nhau. V× vËy c«ng ty ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ ®Ó lùa chän ph­¬ng tèi ­u nhÊt. §Ó thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy cã hiÖu qu¶, c«ng ty cÇn chó ý ®Õn mét sè ®iÒu kiÖn c¬ b¶n sau: - Chó träng ®Õn viÖc khai th¸c søc m¹nh tæng hîp cña c«ng ty trong s¶n xuÊt kinh doanh. Gi÷a c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c bé phËn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ vµ hç trî lÉn nhau trong ho¹t ®éng. Võa ®Èy m¹nh tiÕn ®é kinh doanh, võa ®¶m b¶o cung øng c¸c yÕu tè ®Çu vµo víi chi phÝ h¹ nh»m ®­a ra gi¸ thÇu thÊp nhÊt. - C¸c bé phËn lËp hå s¬ dù thÇu vµ tÝnh gi¸ bá thÇu ph¶i cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm, ®¶m b¶o viÖc x¸c vµ gi÷ ®­îc bÝ mËt. - T×m hiÓu vµ cã ®­îc c¸c th«ng tin chÝnh x¸c vµ kÞp thêi vÒ chñ ®Çu t­ còng nh­ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, ®Ó sau khi ph©n tÝch, xö lý, th«ng tin nµy lµ c¬ së ®Ó ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n c¹nh tranh hîp lý. II. KiÕn nghÞ víi nhµ n­íc ë môc (I) t«i ®· ®Ò cËp ®Õn mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty TNHH x©y dùng VINAUST do nguyªn nh©n chñ quan tõ chÝnh c«ng ty. Tuy vËy còng cã mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan t¸c ®éng vµ t¹o kh«ng Ýt khã kh¨n cho ho¹t ®éng ®Êu thÇu t¹i c«ng ty mµ næi lªn lµ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý nhµ n­íc trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng nãi chung, t«i xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ víi nhµ n­íc nh­ sau: + CÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó nhanh chãng xo¸ bá hiÖn t­îng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu nh­ hiÖn t­îng mua b¸n thÇu, mãc ngoÆc gi÷a chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu... ®ang x¶y ra phæ biÕn vµ ph¸ vì c¸c nguyªn t¾c b×nh ®¼ng vµ c«ng khai trong c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp x©y dùng th«ng qua ph­¬ng thøc ®Êu thÇu, g©y kh«ng Ýt thiÖt thßi cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n ch©n chÝnh. + ViÖc ph©n chia gãi thÇu cho mét dù ¸n ®Æc biÖt vµ c¸c dù ¸n ®Çu t­ cã vèn n­íc ngoµi vµ c¸c c«ng tr×nh lín cã vèn ®Çu t­ trong n­íc cÇn hîp lý nh»m khai th¸c tiÒm n¨ng trong n­íc, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp x©y dùng cã thÓ dù thÇu ®éc lËp. Thùc tr¹ng hiÖn nay cho thÊy trong c¸c dù ¸n nãi trªn chñ yÕu sö dông t­ vÊn n­íc ngoµi vµ hä ®· lîi dông c¸c s¬ hë trong quy chÕ ®Êu thÇu ®Ó chia thµnh c¸c gãi thÇu qu¸ lín, ®ßi hái ®iÒu kiÖn dù thÇu cao vµ khã kh¨n lµm cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh«ng thÓ tham gia dù thÇu ®éc lËp. + Ngoµi ra do tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý dù ¸n cßn nhiÒu bÊt cËp. C¸c c¬ quan qu¶n lý, ban dù ¸n hoÆc c¸c chñ ®Çu t­ kh«ng tiÕp cËn ®­îc vÊn ®Ò do kh«ng cã kinh nghiÖm, kiÕn thøc ®Ó chuÈn bÞ vµ tæ chøc ®Êu thÇu dÉn ®Õn c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t ®Êu thÇu cßn kÐm. Do ®ã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t­ vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh. + C¶i tiÕn c¬ chÕ cÊp vèn vµ thanh to¸n vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ b»ng vèn nhµ n­íc, bÞ ph©n t¸n nh­ng l¹i ®­îc ph©n chia theo kÕ ho¹ch trong t×nh tr¹ng cung thÊp h¬n cÇu nhiÒu. §iÒu nµy dÉn ®Õn c¸c c¬ quan ®¹i diÖn lµm chñ ®Çu t­ trong c¸c dù ¸n cã nguån vèn nhµ n­íc th­êng vin vµo khã kh¨n rãt vèn vµ phª duyÖt tõ cÊp trªn ®Ó thùc hiÖn kh«ng ®óng hîp ®ång. ViÖc øng vèn ban ®Çu vµ thanh to¸n vèn trong qu¸ tr×nh thi c«ng còng nh­ ®· hoµn thµnh bµn giao g©y ø ®äng vèn l­u ®éng kÐo dµi t¹i c«ng tr×nh lµm thiÖt h¹i kh«ng nh÷ng vÒ vËt chÊt mµ cßn c¶n trë c¸c doanh nghiÖp thi c«ng c«ng tr×nh tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh tiÕp theo. + Nhµ n­íc nªn khuyÕn khÝch h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i, gi¶m bít ®Êu thÇu h¹n chÕ mÆc dï ®Êu thÇu h¹n chÕ còng cã nh÷ng mÆt tÝch cùc nh­ng h×nh thøc nµy dÔ x¶y ra t×nh tr¹nh liªn kÕt mãc ngoÆc... Trong quy chÕ ®Êu thÇu nhµ n­íc nªn quy ®Þnh chÆt chÏ h¬n vµ ph¹t nÆng h¬n khi ph¸t hiÖn c¸c doanh nghiÖp cã hµnh ®éng trªn. KÕt luËn §Êu thÇu nãi chung vµ ®Êu thÇu x©y l¾p nãi riªng lµ mét ho¹t ®éng vÉn cßn míi mÎ ë n­íc ta. ViÖc ¸p dông ph­¬ng thøc nµy trªn c¸c ph­¬ng tiÖn qu¶n lý nhµ n­íc còng nh­ d­íi gãc ®é c¸c chñ ®Çu t­ vµ c¸c doanh nghiÖp ®Òu ®ßi hái ph¶i cã sù thÝch øng dÇn míi mong ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ nh­ mong muèn. Tuy vËy do viÖc tham gia dù thÇu x©y l¾p cã vai trß quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp nµy trong c¬ chÕ thÞ tr­êng nªn viÖc coi träng vµ kh«ng ngõng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ho¹t ®éng dù thÇu cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng cã ý nghÜa thùc tiÔn rÊt lín. Trªn c¬ së nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ ®Êu thÇu, sau qu¸ tr×nh xem xÐt c«ng t¸c ®Êu thÇu t¹i c«ng ty TNHH X©y dùng VINATUS, bµi viÕt ®· ph©n tÝch vµ ®ãng gãp mét sè biÖn ph¸p cïng c¸c kiÕn nghÞ ®Ó nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c ®Êu thÇu t¹i c«ng ty nh»m môc ®Ých n©ng cao kh¶ n¨ng tróng thÇu tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. T«i mong r»ng nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña m×nh ®­îc xem xÐt vµ ghi nhËn ë c«ng ty. §ång thêi còng hy väng r»ng víi nh÷ng nç lùc vµ kh¶ n¨ng cña m×nh c«ng ty sÏ kh«ng ngõng kh¼ng ®Þnh vai trß chñ ®¹o cña mét doanh nghiÖp liªn doanh, gãp phÇn vµo c«ng cuéc ®æi míi c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh: “ Qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp ” Chñ biªn: GS.TS - Nhµ gi¸o ­u tó Ng« §×nh Giao - NXB Khoa häc kü thuËt 1999 2. Gi¸o tr×nh “ Kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh x©y dùng ” GS.TS NguyÔn V¨n Chän - NXB Khoa häc vµ kü thuËt 1996 3. Gi¸o tr×nh “Kinh tÕ vµ kinh doanh x©y dùng” TS Lª C«ng Hoa - §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 4. CÈm nang c«ng t¸c ®Êu thÇu §oµn H¶i YÕn - NXB Thèng kª 1997 5. Ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ s¶n phÈm x©y dùng PGSTS Bïi V¨n Yªm - NXB X©y dùng -N¨m 1997 6. Quy chÕ ®Êu thÇu (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 88/N§-CP ngµy 01/9/1999 cña ChÝnh Phñ) 7. §Þnh møc dù to¸n (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè1242/1998/ Q§-BXD-25/11/1998 cña Bé X©y Dùng) 8. §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n (Ban hµnh kÌm theo NghÞ §Þnh 52/CP ngµy 1/9/1999 cña ChÝnh Phñ) Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm tăng c­ường khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng ở công ty TNHH xây dựng VINAUST.DOC
Luận văn liên quan