Đề tài Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho nhân viên của doanh nghiệp giặt là và tiệt trùng đồ y tế

Lời mở đầu Từ cơ chế tập trung–bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước là sự đổi mới sáng suốt của đảng ta. Thực tế gần 20 năm cho thấy nền kinh tế đã có những bước khởi sắc đáng ghi nhận. Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng lên khẳng định mình trong cơ chế mới, chủ động và sáng tạo hơn trong những bước phát triển của mình. Trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khắc nghiệt, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được một cách bền vững cần quan tâm tới tất cả các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Để làm tốt những công việc này đòi hỏi phải có những người lao động giỏi và hăng say làm việc vì doanh nghiệp của mình. Vậy làm thế nào để tạo được động lực đôí với người lao động? Câu hỏi này luôn được đặt ra đối với bất kỳ nhà quản lý nào muốn giành thắng lợi trên thương trường. Trong phạm vi nội dung đề án này em muốn đưa ta một số học thuyết, quan điểm cùng những thực tiễn đã có để làm sáng tỏ vấn đề này. Do chưa có điều kiện quan sát thực tiễn ở các doanh nghiệp nên những vấn đề em nêu chỉ mang tính lý thuyết nhưng những vấn đề này đã được các nhà khoa học hành vi đúc kết từ thực tiễn. Kết cấu đề án được trình bầy theo bố cục sau: - Chương 1: Cơ sở lý luận chung về việc tạo động lực cho người lao động. - Chương 2: Thực trạng tạo động lực cho lao động của doanh nghiệp giặt là và tiệt trùng đồ y tế - Chương 3: Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho nhân viên của doanh nghiệp giặt là và tiệt trùng đồ y tế mục lục Lời mở đầu 2 Chương 1: cở lý luận chung về việc tạo động lực đối với người lao động. 3 I. Các khái niệm cơ bản. 3 1.Động lực là gì? 3 2.Tạo động lực là gì? 3 II. Một số học thuyết về tạo động lực. 4 1. Thuyết các cấp bậc nhu cầu của Maslow. 4 2. Thuyết kỳ vọng của Victor-Vroom. 6 3. Học thuyết về sự công bằng của Stacy Adams. 7 III. Vai trò của tạo động lực. 7 CHƯƠNG 2: THựC TRạNG TạO ĐộNG LựC CủA DOANH NGHIệP GIặT Là Và TIệT TRùNG Đồ Y Tế 8 I. Thực trạng của tạo động lực 8 1. Tạo cảm xúc cho công việc 8 2. Sự ỳ trệ thường xuất hiện ở nhiều nhân viên sau một thời gian làm việc lâu ở một vị trí. 8 3. "Tiếp lửa" cho nhân viên 8 CHƯƠNG 3: MộT Số GIảI PHáP NHằM TạO ĐộNG LựC CHO NHÂN VIÊN TạI doanh nghiệp giặt là va tiệt trùng đồ y tế 11 I. Các giải pháp đề ra: 11 1. Xây dựng chính sách tiền lương, tiền thưởng hợp lý: 11 2. Về phúc lợi. 16 3. Phân tích và đánh giá công việc thực hiện: 16 4. Cải thiện môi trường và điều kiện làm việc. 18 5. Cải tiến phương tiện lao động: 19 6. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo phát triển nhân viên : 19 7. Một số giải pháp khác: 21 Tài liệu tham khảo 23

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho nhân viên của doanh nghiệp giặt là và tiệt trùng đồ y tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
môc lôc Lêi më ®Çu Tõ c¬ chÕ tËp trung–bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc lµ sù ®æi míi s¸ng suèt cña ®¶ng ta. Thùc tÕ gÇn 20 n¨m cho thÊy nÒn kinh tÕ ®· cã nh÷ng b­íc khëi s¾c ®¸ng ghi nhËn. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang ®øng lªn kh¼ng ®Þnh m×nh trong c¬ chÕ míi, chñ ®éng vµ s¸ng t¹o h¬n trong nh÷ng b­íc ph¸t triÓn cña m×nh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù c¹nh tranh kh¾c nghiÖt, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc mét c¸ch bÒn v÷ng cÇn quan t©m tíi tÊt c¶ c¸c kh©u tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm. §Ó lµm tèt nh÷ng c«ng viÖc nµy ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng ng­êi lao ®éng giái vµ h¨ng say lµm viÖc v× doanh nghiÖp cña m×nh. VËy lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ®­îc ®éng lùc ®«Ý víi ng­êi lao ®éng? C©u hái nµy lu«n ®­îc ®Æt ra ®èi víi bÊt kú nhµ qu¶n lý nµo muèn giµnh th¾ng lîi trªn th­¬ng tr­êng. Trong ph¹m vi néi dung ®Ò ¸n nµy em muèn ®­a ta mét sè häc thuyÕt, quan ®iÓm cïng nh÷ng thùc tiÔn ®· cã ®Ó lµm s¸ng tá vÊn ®Ò nµy. Do ch­a cã ®iÒu kiÖn quan s¸t thùc tiÔn ë c¸c doanh nghiÖp nªn nh÷ng vÊn ®Ò em nªu chØ mang tÝnh lý thuyÕt nh­ng nh÷ng vÊn ®Ò nµy ®· ®­îc c¸c nhµ khoa häc hµnh vi ®óc kÕt tõ thùc tiÔn. KÕt cÊu ®Ò ¸n ®­îc tr×nh bÇy theo bè côc sau: Ch­¬ng 1: C¬ së lý luËn chung vÒ viÖc t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng t¹o ®éng lùc cho lao ®éng cña doanh nghiÖp giÆt lµ vµ tiÖt trïng ®å y tÕ Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¹o ®éng lùc cho nh©n viªn cña doanh nghiÖp giÆt lµ vµ tiÖt trïng ®å y tÕ Ch­¬ng 1: cë lý luËn chung vÒ viÖc t¹o ®éng lùc ®èi víi ng­êi lao ®éng. I. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n. 1.§éng lùc lµ g×? Ho¹t ®éng cña con ng­êi lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých. V× vËy c¸c nhµ qu¶n lý lu«n t×m c¸ch ®Ó tr¶ lêi c©u hái lµ t¹i sao ng­êi lao ®éng l¹i lµm viÖc. §Ó tr¶ lêi ®­îc cho c©u hái nµy c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i t×m hiÓu vÒ ®éng lùc cña ng­êi lao ®éng vµ t×m c¸ch t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. VËy ®éng lùc lµ g×? §éng lùc lµ sù khao kh¸t vµ tù nguyÖn cña con ng­êi ®Ó n©ng cao mäi nç lùc cña m×nh nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu hay kÕt qu¶ cô thÓ nµo ®ã. Nh­ vËy ®éng lùc xuÊt ph¸t tõ b¶n th©n cña mçi con ng­êi. Khi con ng­êi ë nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau, víi nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m lý kh¸c nhau sÏ cã nh÷ng môc tiªu mong muèn kh¸c nhau. ChÝnh v× nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy nªn ®éng lùc cña mçi con ng­êi lµ kh¸c nhau v× vËy nhµ qu¶n lý cÇn cã nh÷ng c¸ch t¸c ®éng kh¸c nhau ®Õn mçi ng­êi lao ®éng. 2.T¹o ®éng lùc lµ g×? §©y lµ vÊn ®Ò thuéc lÜnh vùc qu¶n trÞ cña mçi doanh nghiÖp. C¸c nhµ qu¶n trÞ trong tæ chøc muèn x©y dùng c«ng ty, xÝ nghiÖp m×nh v÷ng m¹nh th× ph¶i dïng mäi biÖn ph¸p kÝch thÝch ng­êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc, ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. §©y lµ vÊn ®Ò vÒ t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. VËy t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng ®­îc hiÓu lµ tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p cña nhµ qu¶n trÞ ¸p dông vµo ng­êi lao ®éng nh»m t¹o ra ®éng c¬ cho ng­êi lao ®éng vÝ dô nh­: thiÕt lËp nªn nh÷ng môc tiªu thiÕt thùc võa phï hîp víi môc tiªu cña ng­êi lao ®éng võa tho¶ m·n ®­îc môc ®Ých cña doanh nghiÖp, sö dông c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn… VËy vÊn ®Ò quan träng cña ®éng lùc ®ã lµ môc tiªu. Nh­ng ®Ó ®Ò ra ®­îc nh÷ng môc tiªu phï hîp víi nhu cÇu, nguyÖn väng cña ng­êi lao ®éng, t¹o cho ng­êi lao ®éng sù h¨ng say, nç lùc trong qu¸ tr×nh lµm viÖc th× nhµ qu¶n lý ph¶i biÕt ®­îc môc ®Ých h­íng tíi cña ng­êi lao ®éng sÏ lµ g×. ViÖc dù ®o¸n vµ kiÓm so¸t hµnh ®éng cña ng­êi lao ®éng hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc th«ng qua viÖc nhËn biÕt ®éng c¬ vµ nhu cÇu cña hä. Nhµ qu¶n trÞ muèn nh©n viªn trong doanh nghiÖp cña m×nh nç lùc hÕt søc v× doanh nghiÖp th× hä ph¶i sö dông tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®èi víi ng­êi lao ®éng ®ång thêi t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng hoµn thµnh c«ng viÖc cña hä mét c¸ch tèt nhÊt. KhuyÕn khÝch b»ng vËt chÊt lÉn tinh thÇn, t¹o ra bÇu kh«ng khÝ thi ®ua trong nh©n viªn cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. C¸c nhµ qu¶n trÞ ®· tõng nãi “Sù thµnh b¹i cña c«ng ty th­êng phô thuéc vµo viÖc sö dông hîp lý nh©n viªn trong doanh nghiÖp nh­ thÕ nµo”. II. Mét sè häc thuyÕt vÒ t¹o ®éng lùc. 1. ThuyÕt c¸c cÊp bËc nhu cÇu cña Maslow. Th«ng th­êng hµnh vi cña con ng­êi t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã ®­îc quyÕt ®Þnh bëi nhu cÇu m¹nh nhÊt cña hä. Theo Maslow nhu cÇu cña con ng­êi ®­îc s¾p xÕp theo thø tù gåm 5 cÊp bËc kh¸c nhau. Khi nh÷ng nhu cÇu cÊp thÊp ®· ®­îc tho¶ m·n th× sÏ n¶y sinh ra c¸c nhu cÇu míi cao h¬n. HÖ thèng thang bËc nhu cÇu cña Maslow: Tù kh¼ng ®Þnh m×nh Nhu cÇu t«n träng Nhu cÇu x· héi Nhu cÇu an toµn Nhu cÇu sinh lý Nhu cÇu sinh lý. §©y lµ nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n nhÊt cña con ng­êi nh­: ¨n, mÆc, ë, ®i l¹i. Nhu cÇu nµy th­êng ®­îc g¾n chÆt víi ®ång tiÒn, nh­ng tiÒn kh«ng ph¶i lµ nhu cÇu cña hä mµ nã chØ lµ ph­¬ng tiÖn cÇn cã ®Ó hä tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu. §ång tiÒn cã thÓ lµm cho con ng­êi tho¶ m·n ®­îc nhiÒu nhu cÇu kh¸c nhau, v× vËy c¸c nhµ qu¶n lý lu«n nhËn biÕt ®­îc r»ng ®¹i ®a sè nh÷ng ng­êi cÇn viÖc lµm ®Òu nhËn thÊy “tiÒn” lµ thø quyÕt ®Þnh. Hä lu«n quan t©m tíi hä sÏ nhËn ®­îc c¸i g× khi hä lµm viÖc ®ã. Nhu cÇu an toµn. Mét sè nhµ nghiªn cøu nhu cÇu nµy cña Maslow vµ cho r»ng nhu cÇu an toµn kh«ng ®ãng vai trß nhiÒu trong viÖc t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng nh­ng thùc tÕ l¹i hoµn toµn ng­îc l¹i. Khi ng­êi lao ®éng vµo lµm viÖc trong doanh nghiÖp hä sÏ quan t©m rÊt nhiÒu ®Õn c«ng viÖc cña hä thùc chÊt lµ lµm g×, ®iÒu kiÖn lµm viÖc ra sao, c«ng viÖc cã th­êng xuyªn x¶y ra tai n¹n hay kh«ng. Sù an toµn kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ tai n¹n lao ®éng mµ nã cßn lµ sù b¶o ®¶m trong c«ng viÖc, c¸c vÊn ®Ò vÒ b¶o hiÓm x· héi, trî cÊp, h­u trÝ Nhu cÇu x· héi. Khi nh÷ng nhu cÇu vÒ sinh lý vµ an toµn ®· ®­îc tho¶ m·n ë mét møc ®é nµo ®ã th× con ng­êi n¶y sinh ra nh÷ng nhu cÇu cao h¬n, lóc nµy nhu cÇu x· héi sÏ chiÕm ­u thÕ. Ng­êi lao ®éng khi sèng trong mét tËp thÓ hä muèn hoµ m×nh vµ chung sèng hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ v¬Ý c¸c thµnh viªn kh¸c trong tËp thÓ, hä lu«n cã mong muèn coi tËp thÓ n¬i m×nh lµm viÖc lµ m¸i Êm gia ®×nh thø hai. ChÝnh v× nhu cÇu nµy ph¸t sinh m¹nh mÏ vµ cÇn thiÕt cho ng­êi lao ®éng nªn trong mçi tæ chøc th­êng h×nh thµnh nªn c¸c nhãm phi chÝnh thøc th©n nhau. C¸c nhãm nµy t¸c ®éng rÊt nhiÒu ®Õn ng­êi lao ®éng, nã cã thÓ lµ nh©n tè tÝch cùc t¸c ®éng ®Õn ng­êi lao ®éng lµm hä t¨ng n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ lao ®éng nh­ng nã còng cã thÓ lµ nh©n tè lµm cho ng­êi lao ®éng ch¸n n¶n kh«ng muèn lµm viÖc. VËy c¸c nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i biÕt ®­îc c¸c nhãm phi chÝnh thøc nµy ®Ó t×m ra ph­¬ng thøc t¸c ®éng ®Õn ng­êi lao ®éng hiÖu qu¶ nhÊt. Nhu cÇu ®­îc t«n träng. Nhu cÇu nµy th­êng xuÊt hiÖn khi con ng­êi ®· ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh, nã th­êng g¾n víi c¸c ®éng c¬ liªn quan ®Õn uy tÝn vµ quyÒn lùc. Uy tÝn lµ mét c¸i g× ®ã v« h×nh do x· héi dµnh cho mét c¸ nh©n nµo ®ã. Uy tÝn d­êng nh­ cã ¶nh h­ëng tíi møc ®é thuËn tiÖn vµ tho¶i m¸i mµ ng­êi ta cã thÓ hy väng trong cuéc sèng. QuyÒn lùc lµ c¸i lµm cho mét ng­êi cã thÓ ®em l¹i sù b»ng lßng hoÆc tíi c¸c ¶nh h­ëng kh¸c. Nhu cÇu tù kh¼ng ®Þnh m×nh. Theo Maslow th× ®©y lµ nhu cÇu rÊt khã cã thÓ nhËn biÕt vµ x¸c minh, vµ con ng­êi tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu nµy theo nhiÒu c¸ch rÊt kh¸c nhau. Trong doanh nghiÖp nhu cÇu nµy ®­îc thÓ hiÖn chÝnh lµ viÖc ng­êi lao ®éng muèn lµm viÖc theo chuyªn m«n, nghiÖp vô, së tr­êng cña m×nh vµ ë møc cao h¬n ®Êy chÝnh lµ mong muèn ®­îc lµm mäi viÖc theo ý thÝch cña b¶n th©n m×nh. Lóc nµy nhu cÇu lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng chØ víi môc ®Ých lµ hä sÏ ®­îc thÓ hiÖn m×nh, ¸p dông nh÷ng g× mµ hä ®· biÕt, ®· tr¶i qua vµo c«ng viÖc hay nãi ®óng h¬n lµ ng­êi ta sÏ cho nh÷ng ng­êi kh¸c biÕt “tÇm cao” cña m×nh qua c«ng viÖc. Trong hÖ thèng nhu cÇu nµy Maslow ®· s¾p xÕp theo thø tù tõ thÊp ®Õn cao vÒ tÇm quan träng nh­ng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn x· héi cô thÓ th× thø tù nµy cã thÓ sÏ bÞ ®¶o lén ®i vµ nh­ng nhu cÇu nµo ®· ®­îc tho¶ m·n th× nã sÏ kh«ng cßn t¸c dông t¹o ®éng lùc n÷a. 2. ThuyÕt kú väng cña Victor-Vroom. Häc thuyÕt nµy ®­îc V.Vroom x©y dùng dùa trªn mét sè yÕu tè t¹o ®éng lùc trong lao ®éng nh­: tÝnh hÊp dÉn cña c«ng viÖc, mèi liªn hÖ gi÷a kÕt qu¶ vµ phÇn th­ëng, mèi liªn hÖ gi÷a sù nç lùc quyÕt t©m víi kÕt qu¶ lao ®éng cña hä V.Vroom ®· ®Æt mèi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng trong mét t­¬ng quan so s¸nh víi nhau, v× vËy ®Ó vËn dông lý thuyÕt nµy vµo trong qu¸ tr×nh qu¶n lý ®ßi hái nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã tr×nh ®é nhÊt ®Þnh. Khi con ng­êi nç lùc lµm viÖc hä sÏ mong ®îi mét kÕt qu¶ tèt ®Ñp cïng víi mét phÇn th­ëng xøng ®¸ng. NÕu phÇn th­ëng phï hîp víi nguyÖn väng cña hä th× nã sÏ cã t¸c ®éng t¹o ra ®éng lùc lín h¬n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc tiÕp theo. Kú väng cña ng­êi lao ®éng cã t¸c dông t¹o ®éng lùc rÊt lín cho ng­êi lao ®éng, nh­ng ®Ó t¹o ®­îc kú väng cho ng­êi lao ®éng th× ph¶i cã ph­¬ng tiÖn vµ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn nã. Nh÷ng ph­¬ng tiÖn nµy chÝnh lµ c¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý, ®iÒu kiÖn lµm viÖc… mµ doanh nghiÖp ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng. §Æc biÖt doanh nghiÖp khi thiÕt kÕ c«ng viÖc cho ng­êi lao ®éng ph¶i thiÕt kÕ ®ñ cao ®Ó hä ph¸t huy ®­îc tiÒm n¨ng cña m×nh nh­ng còng ph¶i ®ñ thÊp ®Ó hä nh×n thÊy kÕt qu¶ mµ hä cã thÓ ®¹t ®­îc. 3. Häc thuyÕt vÒ sù c«ng b»ng cña Stacy Adams. C«ng b»ng lµ yÕu tè quan t©m ®Æc biÖt cña ng­êi lao ®éng, hä lu«n so s¸nh nh÷ng g× hä ®· ®ãng gãp cho doanh nghiÖp víi nh÷ng g× mµ hä nhËn ®­îc tõ doanh nghiÖp, ®ång thêi hä cßn so s¸nh nh÷ng g× mµ hä nhËn ®­îc víi nh÷ng g× mµ ng­êi kh¸c nhËn ®­îc. ViÖc so s¸nh nµy cã thÓ lµ gi÷a c¸c c¸ nh©n kh¸c nhau trong cïng mét ®¬n vÞ, tæ chøc hoÆc gi÷a c¸c ®¬n vÞ kh¸c nhau, nh­ng quan träng h¬n c¶ vÉn lµ sù so s¸nh trong cïng mét ®¬n vÞ v× trong cïng mét ®¬n vÞ th× mäi ng­êi sÏ biÕt vÒ nhau râ h¬n vµ nã lµ yÕu tè ®Ó mäi ng­êi so s¸nh vµ thi ®ua lµm viÖc. Tuy nhiªn ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo th× t¹o c«ng b»ng trong vµ ngoµi doanh nghiÖp ®Òu lµ vÊn ®Ò khã kh¨n vµ phøc t¹p. Khi t¹o c«ng b»ng trong néi bé doanh nghiÖp sÏ thóc ®Èy ng­êi lao ®éng lµm viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n nh»m lµm t¨ng n¨ng suÊt, cßn khi t¹o ®­îc c«ng b»ng ngoµi doanh nghiÖp th× sÏ gióp cho ng­êi lao ®éng g¾n bã víi doanh nghiÖp h¬n. Nh­ng sù c«ng b»ng mµ nhµ qu¶n trÞ t¹o ra cho ng­êi lao ®éng cã ®­îc ng­êi lao ®éng c¶m nhËn ®­îc hay kh«ng l¹i lµ c¸c vÊn ®Ò thuéc vÒ viÖc t¹o lËp c¸c chÝnh s¸ch cña ng­êi lao ®éng. Do viÖc c¶m nhËn sù c«ng b»ng thuéc vµo ý chÝ chñ quan cña ng­êi lao ®éng cho nªn khi thiÕt lËp nªn c¸c chÝnh s¸ch nhµ qu¶n trÞ cÇn quan t©m, tham kh¶o ý kiÕn cña ng­êi lao ®éng ®Ó c¸c chÝnh s¸ch sÏ gÇn gòi h¬n ®èi víi ng­êi lao ®éng. III. Vai trß cña t¹o ®éng lùc. Qua nghiªn cøu mét sè häc thuyÕt, quan ®iÓm qu¶n trÞ trªn ta thÊy ®­îc ®éng lùc cã vai trß quan träng trong viÖc quyÕt ®Þnh hµnh vi ng­êi lao ®éng. Ng­êi lao ®éng sÏ cã nh÷ng hµnh vi tÝch cùc trong viÖc hoµn thiÖn m×nh th«ng qua c«ng viÖc. §éng lùc thóc ®Èy hµnh vi ë hai gãc ®é tr¸i ng­îc nhau ®ã lµ tÝch cùc vµ tiªu cùc. Ng­êi lao ®éng cã ®éng lùc tÝch cùc th× sÏ t¹o ra ®­îc mét t©m lý lµm viÖc tèt, lµnh m¹nh ®ång thêi còng gãp phÇn lµm cho doanh nghiÖp ngµy cµng v÷ng m¹nh h¬n. T¹o ®éng lùc lu«n lµ vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi mçi nhµ qu¶n lý. ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng cã phï hîp hay kh«ng? Bè trÝ c«ng viÖc cã hîp lý hay kh«ng? C«ng viÖc cã lµm tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng hay kh«ng?… TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè nµy quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc h¨ng h¸i lµm viÖc hay tr× trÖ bÊt m·n dÉn ®Õn tõ bá doanh nghiÖp mµ ®i cña ng­êi lao ®éng. CH¦¥NG 2 THùC TR¹NG T¹O §éNG LùC CñA DOANH NGHIÖP GIÆT Lµ Vµ TIÖT TRïNG §å Y TÕ I. Thùc tr¹ng cña t¹o ®éng lùc 1. T¹o c¶m xóc cho c«ng viÖc T¹o lËp m«i tr­êng lµm viÖc n¨ng ®éng sÏ kh«ng khã kh¨n, nÕu ng­êi l·nh ®¹o biÕt l¾ng nghe nh©n viªn, khuyÕn khÝch hä chñ ®éng kiÕn nghÞ trong c«ng viÖc. Nhµm ch¸n triÖt tiªu ®éng lùc 2. Sù ú trÖ th­êng xuÊt hiÖn ë nhiÒu nh©n viªn sau mét thêi gian lµm viÖc l©u ë mét vÞ trÝ. Nh÷ng c«ng viÖc lÆp ®i lÆp l¹i, lµm hä mÊt dÇn høng thó. NÕu kh«ng cã sù ®æi míi, c¸c nh©n viªn nµy sÏ tù gi¶m thêi gian lµm viÖc, hoÆc dïng nã nhiÒu h¬n cho viÖc ®äc b¸o, lªn m¹ng hay t¸n gÉu víi ®ång nghiÖp... Hä rêi bá c«ng ty hay kh«ng, vµ doanh nghiªp cã cÇn gi÷ nh÷ng nh©n viªn nµy kh«ng? §èi phã víi t×nh huèng nµy, mét sè doanh nghiªp sö dông biÖn ph¸p t¨ng c­êng sù gi¸m s¸t, thóc Ðp nh÷ng nh©n viªn nµy t¨ng c­êng ®é lµm viÖc hoÆc cøng r¾n h¬n lµ sa th¶i. Dï sao tÊt c¶ vÉn chØ lµ nh÷ng gi¶i ph¸p t×nh thÕ, t©m lý ch¸n n¶n sÏ l¹i xuÊt hiÖn, khi gèc cña vÊn ®Ò ch­a ®­îc gi¶i quyÕt: C«ng viÖc nhµm ch¸n lµm mÊt ®éng lùc lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng. 3. "TiÕp löa" cho nh©n viªn C«ng viÖc thu hót ng­êi lao ®éng kh«ng lµ l­¬ng cao, mµ m«i tr­êng lµm viÖc n¨ng ®éng. Thùc chÊt ®ã lµ c«ng viÖc lu«n ®­îc bæ sung, ®­îc "lµm míi". Ng­êi lao ®éng kh«ng cÇn ph¶i rêi bá c«ng viÖc hoÆc c«ng ty hä ®ang lµm, mµ hä vÉn cã ®­îc c¬ héi ph¸t triÓn vµ th¸ch thùc míi. Bæ sung c«ng viÖc cho phÐp ng­êi lao ®éng g¸nh v¸c nh÷ng nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm kh¸c nhau, hay lµ thóc ®Èy hä hoµn thµnh c«ng viÖc víi tinh thÇn tù chñ vµ s¸ng t¹o. ViÖc bæ sung c«ng viÖc cã thÓ t¹o kh«ng gian ®Ó ng­êi lao ®éng t×m tßi, thùc hiÖn c¸i míi. Qua ®ã c¶i thiÖn m«i tr­êng lµm viÖc, ®Ó ng­êi lao ®éng nhiÖt t×nh ®ãng gãp cho môc tiªu ph¸t triÓn cña c«ng ty, ®ång thêi khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng më réng kiÕn thøc vµ n¨ng lùc ... Ng­êi l·nh ®¹o giái cÇn ph¶i cho ng­êi lao ®éng thÊy c«ng viÖc cña hä quan träng thÕ nµo ®èi víi c«ng ty; hä ®· sö dông kü n¨ng nµo, nh÷ng kü n¨ng nµo ch­a dïng tíi; hä cã c¶m thÊy c«ng viÖc cã ®ñ th¸ch thøc vµ thùc sù cã gi¸ trÞ kh«ng; hä mong muèn cã thay ®æi g× trong c«ng viÖc hiÖn t¹i ... §iÒu ®ã gióp nh©n viªn tù b×nh xÐt c«ng viÖc cña m×nh, tù hä t×m vµ ®Ò xuÊt ph­¬ng ph¸p bæ sung c«ng viÖc. ë cÊp ®é cao h¬n, ng­êi lao ®éng cÇn ®­îc ®¶m b¶o hä cã c¬ héi ph¸t triÓn nh­ng kh«ng ph¶i ®­¬ng ®Çu víi rñi ro qu¸ lín. Ai còng muèn cã c¬ héi kh¼ng ®Þnh m×nh. Bëi vËy, c«ng viÖc víi nh÷ng th¸ch thøc vµ c¬ héi ph¸t triÓn lu«n thu hót hä. 4. Khen ngîi lµ ho¹t ®éng cã søc m¹nh nhÊt mµ nhµ qu¶n lý cã thÓ lµm. Qu¶ thùc, nã lµ “ch×a kho¸” vµng trong viÖc ®µo t¹o nh©n viªn vµ nguyªn t¾c lÊy thµnh c«ng cña mçi nh©n viªn lµ thµnh c«ng cña chÝnh b¹n. Khen ngîi nh»m vµo viÖc cñng cè hµnh vi, ®­a nh©n viªn tiÕn tíi gÇn môc tiªu cña nhµ qu¶n lý h¬n. Trong nh÷ng bÝ quyÕt qu¶n lý thµnh c«ng nh­: ®Æt môc ®Ých, khen ngîi, khiÓn tr¸ch..., th× khen ngîi lµ quan träng nhÊt. Bëi nã sÏ lµ yÕu tè gióp nh©n viªn nhËn ra ®­îc ®Ých cÇn ®¹t tíi, khiÕn hä nh×n thÊy ®­îc ®éng lùc phÊn ®Êu vµ yªu thÝch c«ng viÖc. §Ó b¾t ®Çu, b¹n h·y nh×n kh¾p tæ chøc m×nh vµ b¹n sÏ thÊy lóc nµo b¹n cã thÓ “b¾t mét ai ®ã lµm c¸i g× ngay lËp tøc”, h·y cho nh©n viªn ®ã “mét lêi khen ngîi”. Ngay lËp tøc vµ cô thÓ. §Ó sù khen ngîi cã hiÖu qu¶ th× ph¶i tiÕn hµnh ngay lËp tøc vµ cô thÓ. H·y nãi chÝnh x¸c, cµng sím cµng tèt, víi mét nh©n viªn r»ng: anh/chÞ ®· lµm ®óng mét viÖc g× ®ã. VÝ dô: anh ®· viÕt rÊt tèt vµ tr×nh bµy tèt b¶n b¸o c¸o cuèi th¸ng cña phßng; hay: ban gi¸m ®èc ®¸nh gi¸ rÊt cao kh¶ n¨ng cña anh vµ phßng chóng ta. H·y sö dông nh÷ng dÉn chøng cô thÓ b»ng sè hay t×nh huèng cô thÓ ®Ó khen ngîi nh­: “N¨ng suÊt ph©n x­ëng chóng ta t¨ng 10% n¨m nay”; hoÆc “B¸o c¸o cña anh ®· gióp c«ng ty chóng ta th¾ng lîi trong hîp ®ång víi c«ng ty A”. Nh÷ng nhËn xÐt qu¸ chung chung nh­ “C¶m ¬n nh÷ng cè g¾ng cña anh”, “RÊt c¶m ¬n anh”, “T«i kh«ng biÕt ph¶i lµm g× nÕu kh«ng cã anh”, hoÆc “H·y lµm viÖc tèt nh­ vËy nhД, th­êng Ýt vÎ thµnh thùc vµ do vËy kÐm hiÖu qu¶. §Ó tr¸nh khen ngîi mét c¸ch bõa b·i, tr­íc hÕt ph¶i biÕt nh©n viªn ®· lµm chÝnh x¸c viÖc g×. Nhµ qu¶n lý ph¶i ghi chÐp thêi gian quan s¸t hµnh vi cña nh©n viªn vµ ®Æc biÖt khen ngîi nh÷ng tiÕn bé cña hä khi nhËn thÊy. H·y nãi lªn c¶m t­ëng cña m×nh Sau khi khen ngîi nh©n viªn cña m×nh, h·y nãi cho hä râ b¹n c¶m thÊy nh­ thÕ nµo vÒ viÖc hä ®· lµm. Kh«ng nªn nãi theo kiÓu b¸c häc th©m thuý qu¸ møc. H·y nãi thËt lßng nh÷ng c¶m nghÜ tõ t©m can m×nh: “T«i hÕt søc h·nh diÖn sau khi nghe anh tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i bµn héi nghÞ c¸c gi¸m ®èc. RÊt c¶m ¬n anh”. MÆc dï nh÷ng lêi khen ngîi kh«ng chiÕm mÊt nhiÒu thêi gian nh­ng chóng cã thÓ cã hiÖu lùc rÊt l©u bÒn. §Ó gióp c¸c nhµ qu¶n lý n¾m v÷ng kü n¨ng khen ngîi, cã mét sè ph©n tÝch nh­ sau: Mét, ph©n tÝch tr­íc khi khen ngîi: B¹n khen ngîi v× c¶m thÊy h«m ®ã tèt ®Ñp hay v× thÊy nh©n viªn ®ã ®¸ng khen ngîi? B¹n khen ngîi v× hoµn thµnh nhiÖm vô míi ®­îc giao hay khen ngîi v× hoµn thµnh v­ît møc nhiÖm vô ®· tiÕn hµnh tõ tr­íc? Tr­íc ®©y, b¹n cã khen ngîi hµnh vi t­¬ng tù cña ng­êi ®ã kh«ng? Cã thÓ x¶y ra viÖc ng­êi ta c¶m thÊy g­îng g¹o v× ®­îc khen ngîi kh«ng? Cã ng­êi nµo kh¸c trong c«ng ty/tæ chøc kh¸c cã liªn quan mµ b¹n còng nªn khen ngîi kh«ng? Hai, ph©n tÝch sau khi khen ngîi: viÖc khen ngîi cã dÉn tíi n©ng cao sù g¾n bã vµ t¹o thªm ®éng lùc cho ng­êi ®­îc khen ngîi kh«ng? B¹n cã khen ngîi qu¸ møc, kh«ng ®óng víi thùc tÕ c«ng viÖc kh«ng? NÕu cã th× t¹i sao? B¹n cã nãi thªm “Nh­ng mµ...” vµ cung cÊp th«ng tin ph¶n håi Ýt nhiÒu cã tÝnh chÊt phª ph¸n kh«ng? H·y “hµo phãng” khi ban tÆng lêi khen Mét ®iÒu quan träng cÇn nhí trong vÊn ®Ò khen ngîi, ®ã lµ ®õng chê ®îi mét c«ng viÖc thËt sù hoµn mÜ råi míi tiÕn hµnh khen ngîi, mµ h·y khen ngîi nh÷ng ng­êi mµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc gäi lµ gÇn ®óng hay t­¬ng ®èi ®óng. Th«ng th­êng mong muèn cña chóng ta lµ h­íng tíi nh÷ng g× lµ “hoµn toµn ®óng”, v× thÕ nÕu b¹n chê ®îi ®Õn khi tÊt c¶ lµ hoµn h¶o tr­íc khi thõa nhËn h·y khen ngîi th× cã thÓ sÏ kh«ng bao giê cã. H·y dµnh Ýt nhÊt 2 giê trong tuÇn ®Ó khen ngîi. H·y ghi ®iÒu ®ã vµo lÞch, sæ tay lµm viÖc cña b¹n. CH¦¥NG 3 MéT Sè GI¶I PH¸P NH»M T¹O §éNG LùC CHO NH¢N VI£N T¹I doanh nghiÖp giÆt lµ va tiÖt trïng ®å y tÕ I. C¸c gi¶i ph¸p ®Ò ra: 1. X©y dùng chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng hîp lý: # Tr¶ c«ng lao ®éng nh­ thÕ nµo lµ tèt: Cã thÓ nhiÒu doanh nghiÖp nghÜ ®¬n gi¶n r»ng c¸ch tèt nhÊt ®Ó nh©n viªn cña m×nh lµm viÖc h¨ng say h¬n vµ n¨ng suÊt h¬n lµ th­êng xuyªn t¨ng l­¬ng cho hä? B¶n th©n ng­êi lao ®éng thùc sù th× ai còng muèn cã mét møc thu nhËp cao. Hä sÏ c¶m thÊy thÝch thó khi mµ sè tiÒn hä nhËn ®­îc vµo mçi th¸ng nhiÒu, cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tiªu dïng cña b¶n th©n, gia ®×nh vµ cã mét phÇn tiÕt kiÖm. Tuy nhiªn, viÖc tiÒn l­¬ng qu¸ cao hoÆc kh«ng phï hîp víi n¨ng lùc, kÕt qu¶ lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng th× sÏ g©y ra mét sè ¶nh h­ëng kh«ng tèt. LiÖu r»ng tÊt c¶ ng­êi lao ®éng lu«n coi tiÒn l­¬ng lµ quan träng nhÊt kh«ng. Møc ®é tho¶ dông cña con ng­êi vÒ tiÒn l­¬ng ban ®Çu sÏ t¨ng, nh­ng khi møc tiÒn l­¬ng t¨ng ®Õn mét møc nµo ®ã, vµ nhµ qu¶n lý l¹i tiÕp tôc dïng nã th× sÏ kh«ng cßn lµ ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng n÷a. Gi¶ sö mét ng­êi, thêi ®iÓm ng­êi lao ®éng nhËn ®­îc møc l­¬ng 2 triÖu VN§/ th¸ng, nhµ qu¶n lý muèn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cña hä lªn nh»m hoµn thµnh môc tiªu cña tæ chøc th× nhµ qu¶n lý cã thÓ lµm b»ng c¸ch khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc th«ng qua tiÒn l­¬ng, r»ng ng­êi lao ®éng h·y cè g¾ng chÞu khã lµm viÖc, h·y lµm thªm giê… cè g¾ng hÕt møc th× hä sÏ ®­îc t¨ng l­¬ng lªn 3triÖu/ th¸ng. DÜ nhiªn, ë thêi ®iÓm nµy, ng­êi lao ®éng hä sÏ cè g¾ng h¬n, lµm viÖc hÕt søc, ®Ó nhµ qu¶n lý c¶m thÊy tho¶ m·n vÒ kÕt qu¶ lµm viÖc cña hä, ®Ó hä cã thÓ nhËn ®­îc møc tiÒn l­¬ng xøng ®¸ng ®ã. Gi¶ sö, víi møc l­¬ng nµy, ng­êi lao ®éng ®· c¶m thÊy tho¶ m·n, hä kh«ng muèn lµm viÖc qu¸ nhiÒu ®Ó ®­îc h­ëng thªm ®ång l­¬ng n÷a th× khi ®ã, ®éng th¸i t¨ng l­¬ng cña nhµ qu¶n lý ®Ó b¶o hä lµm viÖc lµ kh«ng cßn hiÖu qu¶. Lóc nµy ng­êi lao ®éng kh«ng cßn cho r»ng tiÒn l­¬ng lµ ®éng lùc ®Ó hä lµm viÖc thªm n÷a. Vµ h¬n n÷a h·y coi chõng “c¸i bÉy” t¨ng l­¬ng ®ã, bëi v× t¨ng l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng theo mét nguyªn t¾c nµo lµ viÖc lµm tèn kÐm vµ v« nghÜa. Doanh nghiÖp hoµn toµn cã thÓ thóc ®Èy nh©n viªn lµm viÖc tÝch cùc h¬n vµ doanh nghiÖp sÏ thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n nhê s¬ ®å tr¶ l­¬ng vµ chÕ ®é th­ëng hîp lý. # H·y tr¶ l­¬ng theo hiÖu qu¶ c«ng viÖc NhiÒu doanh nghiÖp quy ®Þnh nh©n viªn chØ ®­îc nhËn mét kho¶n tiÒn l­¬ng nhÊt ®Þnh hµng th¸ng. Quy ®Þnh nµy thËt ®¬n gi¶n vµ dÔ hiÓu, nh­ng l¹i cã vÎ h¬i s¬ sµi. TiÒn l­¬ng lµ mét con sè kh«ng ®æi th× nh©n viªn sÏ lµm viÖc mµ sÏ kh«ng cã mét chót høng thó nµo, ch­a kÓ sè l­îng nh©n viªn bá ®i vµ ph¶i thay thÕ lµ rÊt lín. Thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy, ng­êi lao ®éng sÏ c¶m thÊy høng thó lao ®éng t¨ng lªn khi mµ tiÒn l­¬ng cña hä hµng th¸ng nhËn ®­îc ®Òu ®­îc ®¸nh gi¸ qua hiÖu qu¶ lµm viÖc cña hä. Hä sÏ h¨ng say lµm viÖc h¬n nhiÒu. Gi¶ sö trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, cã c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh, v× víi møc tiÒn l­¬ng còng nh­ nhau theo tõng th¸ng nªn ng­êi lao ®éng sÏ kh«ng muèn lµm viÖc, vµ nÕu ph¶i lµm th× hä sÏ lµm mét c¸ch qua quýt. Khi ®ã hiÖu qu¶ c«ng viÖc sÏ kh«ng cao. L¹i cã doanh nghiÖp l¹i tr¶ l­¬ng theo kiÓu th­ëng lµ chÝnh, nghÜa lµ phÇn tiÒn l­¬ng sÏ chØ lµ t­îng tr­ng, cßn thu nhËp chÝnh trong th¸ng lµ phÇn tiÒn th­ëng tõ khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh. Khi ®ã nh©n viªn sÏ lµm viÖc tèt h¬n, bëi v× hä sÏ ®­îc nhËn rÊt nhiÒu phÇn th­ëng kh¸c nhau: Th­ëng do hoµn thµnh c«ng viÖc ®uîc giao, th­ëng do v­ît møc kÕ ho¹ch, th­ëng do thùc hiÖn ®­îc ®¬n hµng lín vµ thuyÕt phôc ®­îc ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 100%, th­ëng do b¸n ®­îc hµng trùc tiÕp tõ kho cña doanh nghiÖp kh«ng cÇn qua trung gian…. VËy cã thÓ thÊy, khi doanh nghiÖp tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn theo mét quy ®Þnh cøng nh¾c, b¹n chØ cã thÓ mua ®­îc thêi gian cña hä. Nh­ng nÕu muèn nh©n viªn lµm viÖc nhiÖt t×nh vµ mang l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho doanh nghiÖp, doanh nghiÖp kh«ng ph¶i mua thêi gian mµ ph¶i mua cho ®­îc kÕt qu¶ c«ng viÖc cña hä. Nh©n viªn còng nªn biÕt r»ng hä nhËn ®­îc tiÒn thï lao v× nh÷ng c«ng viÖc nhÊt ®Þnh, v× hä ®em l¹i cho doanh nghiÖp nh÷ng lîi nhuËn nhÊt ®Þnh. NÕu doanh nghiÖp kh«ng cã s¬ ®å l­¬ng th­ëng hîp lý, nh÷ng nh©n viªn “kh«n ngoan” kh«ng sím th× muén còng sÏ t×m c¸ch cho ®­îc lÊy kho¶n tiÒn nµy mét c¸ch mê ¸m. Bªn c¹nh viÖc khuyÕn khÝch, ®éng viªn th«ng qua chÕ ®é tiÒn th­ëng, th× viÖc so¹n th¶o hÖ thèng t¨ng l­¬ng hîp lý còng gióp b¹n dÑp bá nh÷ng hµnh vi l¹m dông quyÒn thÕ ®Ó trôc lîi c¸ nh©n (che giÊu thu nhËp, trém c¾p…) # Th¸ng l­¬ng 13 cã g× lµ kh«ng tèt? Th¸ng l­¬ng 13 còng ®­îc xÕp vµo nhãm th­ëng ®Þnh kú vµ ®«i khi cßn ®­îc viÕt râ rµng trong hîp ®ång lao ®éng. Nh­ng cã thÓ nhËn thÊy r»ng th¸ng l­¬ng 13 kh«ng h¼n ®· h÷u hiÖu nÕu xÐt tõ gãc ®é thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, nh­ng l¹i cã ý nghÜa trong viÖc gi÷ ch©n nh©n viªn ë l¹i, bëi v× nÕu ng­êi lao ®éng biÕt ch¾c r»ng ®Õn cuèi n¨m hä sÏ cã mét kho¶n tiÒn th­ëng b»ng gi¸ trÞ mét th¸ng l­¬ng , hä sÏ ë l¹i víi b¹n Ýt nhÊt lµ … thªm mét n¨m n÷a. # Nh÷ng ngo¹i lÖ: Nh÷ng phÇn th­ëng kh«ng n»m trong quy ®Þnh rÊt ®a d¹ng vµ phô thuéc vµo c¸c chØ sè c«ng viÖc cña nh©n viªn, cã thÓ lµ tiÒn hoa hång cho nh©n viªn b¸n hµng (trÝch phÇn tr¨m tõ tæng lîi nhuËn hoÆc tæng l­îng hµng b¸n ra), th­ëng do hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch vµ ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. S¬ ®å th­ëng do ®¹t ®­îc môc tiªu rÊt phæ biÕn ë ph­¬ng T©y d­íi h×nh thøc (nh÷ng chØ sè then chèt cña tÝnh hiÖu qu¶). Mçi nh©n viªn cÇn ph¶i biÕt hä ph¶i ®¹t ®­îc nh÷ng chØ sè nµo ®Ó cã thÓ nhËn ®­îc phÇn tiÒn th­ëng mong muèn. §èi víi mçi môc tiªu ®Òu cã nh÷ng phÇn th­ëng phï hîp ®­îc quy ®Þnh s½n, vÝ dô ®èi víi gi¸m ®èc kinh doanh, th× môc tiªu lµ më réng th× tr­êng tiªu thô , t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty, thu hót nh÷ng ®èi t¸c lín. Còng cã thÓ cã nh÷ng phÇn th­ëng ®ét xuÊt, chØ trao tÆng cho nh÷ng nh©n viªn ®Æc biÖt vµ trong nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt, vÝ dô cho nh©n viªn ®¹t ®­îc thµnh tÝch thËt cao, cho nh÷ng chuyªn viªn khi tham gia vµo dù ¸n nµo ®ã, cho viÖc so¹n th¶o nh÷ng kÕ ho¹ch míi hay sau khi hoµn thµnh xuÊt s¾c kho¸ ®µo t¹o… # Cã thÓ th­ëng kh«ng nhiÒu, nh­ng ph¶i nªn th­êng xuyªn. Nh­ thÕ nµo lµ th­êng xuyªn? Kh«ng thÓ cã c©u tr¶ lêi duy nhÊt. Cã c«ng ty th­ëng cho nh©n viªn mçi th¸ng, cã n¬i l¹i th­ëng mçi quý, cßn ë V¨n phßng Tæng c«ng ty L©m nghiÖp ViÖt Nam l¹i gom ®Õn tËn cuèi n¨m th­ëng lu«n mét thÓ. PhÇn th­ëng chia hµng th¸ng th­êng gióp cho viÖc quyÕt to¸n sæ s¸ch ®­îc tiÖn lîi h¬n, cßn nh©n viªn còng lu«n gi÷ ®­îc sù h¨ng h¸i lµm viÖc n¨ng suÊt h¬n vµo th¸ng tiÕp theo. §èi víi mçi doanh nghiÖp cã sè l­îng nh©n viªn lín, viÖc tr¶ th­ëng mçi quý hoÆc mçi th¸ng sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. Nh÷ng doanh nghiÖp th­ëng vµo cuèi n¨m th­êng lµ nh÷ng ®¬n vÞ phÇn nµo phô thuéc vµo lîi nhuËn cao nh­ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ng©n hµng…PhÇn th­ëng cuèi n¨m còng th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng nh©n viªn giái, ban ®iÒu hµnh vµ c¸c chuyªn gia tµi chÝnh, nh÷ng ng­êi trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. # Nguyªn t¾c ph¶i ®­îc mäi ng­êi th«ng qua HÖ thèng l­¬ng vµ th­ëng cÇn ph¶i râ rµng, minh b¹ch. Khi mét nh©n viªn biÕt ch¾c ch¾n r»ng, nÕu lao ®éng hiÖu qu¶ anh ta sÏ nhËn ®­îc kho¶n tiÒn th­ëng vµo cuèi n¨m, vËy th× sÏ thùc sù cè g¾ng ®Ó lµm viÖc tèt h¬n. NÕu doanh nghiÖp cø th­ëng cho nh©n viªn mµ kh«ng gi¶i thÝch lµ t¹i sao, th­ëng v× c¸i g× th× sè tiÒn ®ã ch¼ng kh¸c nµo giã cuèn ®i. TiÒn th­ëng ph¶i liªn quan ®Õn kÕt qu¶ c«ng viÖc cña nh©n viªn, v× vËy mçi nh©n viªn ph¶i biÕt lµm sao mµ hä ®­îc th­ëng. NÕu tiÒn th­ëng chØ ®¬n thuÇn chØ v× nh©n viªn “lµm viÖc tèt” th× dÇn dÇn tiÒn th­ëng ®ã kh«ng cßn lµ ®éng lùc ®Ó mäi ng­êi lµm viÖc tÝch cùc h¬n n÷a. Hä chØ chê ®­îc lÜnh nh÷ng kho¶n tiÒn dÔ d·i ®ã, trong khi hä kh«ng cÇn ph¶i lµm viÖc mét c¸ch thùc sù cã hiÖu qu¶ vµ tÊt nhiªn lµ hä kh«ng hÒ t¹o ra lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i lóc nµo còng cã thÓ quy søc lao ®éng cña nh©n viªn vÒ c¸c chØ sè cã s½n. Trong tr­êng hîp ®ã, b¹n cã thÓ lËp ra nh÷ng b¶ng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l­îng hoµn thµnh c«ng viÖc, gi¸ trÞ cña nh÷ng ý t­ëng vµ nh÷ng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn trong s¶n xuÊt… NÕu ban l·nh ®¹o quyÕt ®Þnh thay ®æi s¬ ®å th­ëng th× nªn lµm mét c¸ch c«ng khai vµ chØ b¾t ®Çu tiÕn hµnh sau khi ®· chi tr¶ tÊt c¶ c¸c kho¶n l­¬ng vµ th­ëng theo s¬ ®å cò. S¬ ®å th­ëng míi ph¶i tá ra hîp lý, c«ng b»ng h¬n s¬ ®å cò vµ nã ph¶i ®­îc giíi thiÖu cho tÊt c¶ nh©n viªn. # Cô thÓ c«ng t¸c hoµn thiÖn tæ chøc tiÒn l­¬ng nh­ sau: # Hoµn thiÖn c¬ së tæ chøc tiÒn l­¬ng: §ã lµ ho¹t ®éng ph©n tÝch c«ng viÖc, ®©y lµ c¬ së, lµ nÒn t¶ng cho c«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n lùc cña bÊt cø tæ chøc nµo. Lµm tèt c«ng t¸c ph©n tÝch c«ng viÖc sÏ gióp ng­êi lao ®éng hiÓu râ h¬n vÞ trÝ c«ng viÖc cña m×nh, hiÓu ®­îc vai trß, vÞ trÝ cña m×nh trong c«ng viÖc. Qua ®ã hiÓu râ h¬n m×nh ®· ®ãng gãp ®­îc nh÷ng g× vµ sÏ nhËn ®­îc nh÷ng g× khi tham gia vµo qu¸ tr×nh lao ®éng. Lµm tèt c«ng t¸c ph©n tÝch c«ng viÖc sÏ lµm cho V¨n phßng Tæng c«ng ty ®¸nh gi¸ c«ng viÖc mét c¸ch chÝnh x¸c, x¸c ®Þnh mét c¸ch cã hÖ thèng gi¸ trÞ t­¬ng ®èi cña mçi c«ng viÖc trong V¨n phßng. # Hoµn thiÖn x©y dùng hÖ thèng tr¶ l­¬ng: Lµm tèt c«ng t¸c x©y dùng hÖ thèng tr¶ l­¬ng cña V¨n phßng Tæng c«ng ty t¹o ra sù c«ng b»ng trong c¸c vÞ trÝ lµm viÖc. Khi ý thøc ®­îc sù c«ng b»ng ®ã ng­êi lao ®éng sÏ tho¶ m·n, cã ®éng lùc lµm viÖc, t¹o hiÖu qu¶ còng nh­ hiÖu suÊt lao ®éng. · N©ng cao nhËn thøc cña ng­êi lao ®éng vÒ chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng: Nh»m môc ®Ých ®Ó ng­êi lao ®éng tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ c¶m thÊy c«ng b»ng. ChØ khi ng­êi lao ®éng hiÓu râ vµ nhËn thøc chÝnh x¸c sù c«ng b»ng trong c¸ch thøc tr¶ l­¬ng cña V¨n phßng Tæng c«ng ty th× hä míi cã høng thó, cã ®éng lùc lµm viÖc. Quy chÕ tiÒn l­¬ng dï cã phï hîp víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc, cã c«ng b»ng ®Õn møc nµo ®i n÷a nh­ng nÕu kh«ng ®­îc ng­êi lao ®éng hiÓu th× vÉn kh«ng thÓ t¹o ra ®éng lùc ®­îc. # §Ó ph¸t huy vai trß cña tiÒn th­ëng ®èi víi c«ng t¸c t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng, V¨n phßng Tæng c«ng ty cÇn x©y dùng, më réng, hoµn thiÖn thªm c¸c h×nh thøc th­ëng. - Th­ëng hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch: Hµng th¸ng, lao ®éng nµo hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra trong th¸ng th× cÇn nªn tæ chøc ®­îc khen th­ëng. Khi ¸p dông h×nh thøc th­ëng nµy cÇn chó ý: + C«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng: ®Þnh møc lao ®éng lµ c«ng t¸c quan träng ®Ó V¨n phßng Tæng c«ng ty c¨n cø vµo ®ã ®Ó thùc hiÖn c¸c khuyÕn khÝch nh­ th­ëgn v­ît møc kÕ ho¹ch. + CÇn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sù nç lùc cña ng­êi lao ®éng khi tham gia vµo qu¸ tr×nh lao ®éng. - Th­ëng thi ®ua Hµng quý trong mçi phßng ban ®Òu tæ chøc cuéc häp ®Ó b×nh bÇu ra c¸ nh©n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô, vµ tiÕn hµnh khen th­ëng cho c¸ nh©n ®ã. §ång thêi toµn bé v¨n phßng Tæng c«ng ty còng bÇu ra c¸ nh©n xuÊt s¾c. NÕu V¨n phßng Tæng c«ng ty cã h×nh thøc th­ëng nh­ thÕ nµy cã t¸c dông khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng trong c¸c bé phËn vµ toµn V¨n phßng Tæng c«ng ty thi ®ua víi nhau. N¨ng suÊt lao ®éng sÏ t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ. §Ó sö dông h×nh thøc th­ëng nµy mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× ®iÒu quan träng vµ møc th­ëng cho danh hiÖu nµy ph¶i lín. Cã nh­ vËy míi khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tÝch cùc lµm viÖc, t¹o ra hiÖu qu¶ cao ®Ó c¹nh tranh víi nhau, ®Ó dµnh danh hiÖu c¸ nh©n xuÊt s¾c. Vµ ®Æc biÖt cÇn chó träng ®Õn tÝnh hÊp dÉn cña tiÒn th­ëng ®èi víi ng­êi lao ®éng. Bëi tiÒn th­ëng cã hÊp dÉn hä th× hä míi cã ®éng lùc lµm viÖc. 2. VÒ phóc lîi. Nh×n chung V¨n phßng Tæng c«ng ty ®· thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh phóc lîi dµnh cho ng­êi lao ®éng. §a sè CBCNV ®Òu c¶m thÊy tho¶ m·n. Tuy nhiªn vÉn nªn t¨ng c¸c kho¶n phóc lîi ®Ó khuyÕn khÝch nh©n viªn h¬n n÷a. §iÒu ®ã lµm ®Èy nhanh tèc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc, gióp cho Tæng c«ng ty cã thÓ hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch. V¨n phßng Tæng c«ng ty nªn ¸p dông thªm mét sè kho¶n trî cÊp nh­ trî cÊp rñi ro. Khi ng­êi lao ®éng gÆp nh÷ng khã kh¨n ®ßi hái nhu cÇu vËt chÊt lín th× V¨n phßng còng nªn xem xÐt cÊp cho hä mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh ®Ó hä cã thÓ v­ît qua ®­îc nh÷ng khã kh¨n trong cuéc sèng, hoÆc cã thÓ tæ chøc anh em c¸n bé ñng hé cho ng­êi gÆp khã kh¨n. Nh÷ng kho¶n trî cÊp qu¸ thÊp nhiÒu khi kh«ng cã t¸c dông thóc ®Èy ng­êi lao ®éng, kh«ng t¹o ®­îc sù c¶m kÝch cña ng­êi lao ®éng, ®«i khi l¹i cã t¸c dông ng­îc l¹i. Nguån trî cÊp cã thÓ lÊy tõ lîi nhuËn hµng n¨m, c¸c quü phóc lîi, vËn ®éng nh©n viªn ®ãng gãp. V¨n phßng còng nªn tiÕn hµnh th­êng xuyªn h¬n n÷a c¸c ®ît tham quan nghØ m¸t. Ho¹t ®éng nµy kh«ng nh÷ng gióp th­ gi·n tinh thÇn, phôc håi søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng sau mét thêi gian dµi lµm viÖc c¨ng th¼ng mµ cßn gióp cho c¸c CBCNV trong V¨n phßng cã c¬ héi giao l­u, t¨ng thªm tinh thÇn ®oµn kÕt vµ cµng thªm g¾n bã víi tæ chøc h¬n n÷a. ChÝnh tõ ®ã sÏ lµm t¨ng lªn tinh thÇn høng khëi lµm viÖc h¬n, yªu tæ chøc h¬n vµ hä sÏ lµm viÖc hÕt m×nh h¬n. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng chi th©m hôt ng©n s¸ch, chi sai môc ®Ých… V¨n phßng Tæng c«ng ty nªn kiÓm so¸t h¬n n÷a nh÷ng kho¶n chi nµy sao cho kh«ng qu¸ l·ng phÝ, ®¶m b¶o ®­îc chi ®óng, chi ®ñ, t¹o ®­îc sù ®oµn kÕt trong c«ng ty. 3. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c«ng viÖc thùc hiÖn: Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c«ng viÖc víi môc ®Ých lµ ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý h¬n vµ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n kÕt qu¶ lao ®éng cña ng­êi lao ®éng. Møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc sÏ ®­îc x¸c ®Þnh qua ph©n tÝch c«ng viÖc, møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc sÏ ®­îc x¸c ®Þnh qua ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc. §iÒu ®ã sÏ lµm c¬ së cho sù tr¶ l­¬ng, tÝnh c¸c tiªu chÝ th­ëng cho CBCNV trong V¨n phßng Tæng c«ng ty. Trong ph©n tÝch c«ng viÖc cÇn ph¶i x©y dùng b¶n m« t¶ c«ng viÖc mét c¸ch chi tiÕt vµ cô thÓ tõng c«ng viÖc. VÝ dô: B¶ng 3.1: B¶ng m« t¶ c«ng viÖc cña c¸n bé qu¶n lý tiÒn l­¬ng ë phßng Tæ chøc Lao ®éng nh­ sau: Chøc danh c«ng viÖc: C¸n bé qu¶n lý tiÒn l­¬ng B¸o c¸o víi Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty N¬i lµm viÖc: Phßng Tæ chøc Lao ®éng Tr¸ch nhiÖm: Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l­¬ng C¸c nhiÖm vô: X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vµ kÕ ho¹ch tr¶ l­¬ng. Sö dông b¶ng chÊm c«ng ®Ó tÝnh l­¬ng Xem xÐt c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng ®Ó t¨ng, trõ l­¬ng hoÆc th­ëng Tæ chøc viÖc thanh to¸n l­¬ng C¸c mèi quan hÖ trong c«ng viÖc: C¸c tr­ëng phßng, ban C¸c CBCNV Ph­¬ng tiÖn sö dông khi lµm viÖc: M¸y tÝnh, m¸y in, m¸y photo, m¸y fax, ®iÖn tho¹i C¸c yªu cÇu cña c«ng viÖc: KiÕn thøc: Cã kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ qu¶n lý tiÒn l­¬ng, am hiÓu luËt lao ®éng Kü n¨ng: Sö dông thµnh th¹o tin häc v¨n phßng, ¸p dông c¸c phÇn mÒm tÝnh l­¬ng …. Gi¸o dôc: Tèt nghiÖp ®¹i häc chÝnh quy chuyªn ngµnh kinh tÕ lao ®éng hoÆc qu¶n trÞ nh©n lùc. Bªn c¹nh viÖc m« t¶ c«ng viÖc cô thÓ th× ®Ó tr¶ l­¬ng cã tÝnh c«ng b»ng cao h¬n th× c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc còng lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng quan t©n vµ cÇn ®­îc xem xÐt. §Ó thùc hiÖn tèt ®¸nh gi¸ c«ng viÖc V¨n phßng Tæng c«ng ty nªn sö dông ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ thang ®o ®å ho¹.VÝ dô: B¶ng 3.2: §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cña nh©n viªn phßng kinh doanh: XuÊt s¾c §¹t yªu cÇu D­íi møc yªu cÇu Møc ®é yªu cÇu Sù hoµn thµnh c«ng viÖc - Hoµn thµnh v­ît møc - Hoµn thµnh møc chØ tiªu - Kh«ng hoµn thµnh - KÕt qu¶ c«ng viÖc qu¸ thÊp 4 3 2 1 Thêi gian lµm viÖc: - §i lµm ®Çy ®ñ vµ lµm thªm (nÕu cã) - §i lµm ®Çy ®ñ - NghØ 2 – 3 ngµy - NghØ h¬n 3 ngµy vµ th­êng xuyªn ®i muén 4 3 2 1 ChØ tiªu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm - Tèt - B×nh th­êng - ThiÕu th¸i ®é hîp t¸c - Th­êng xuyªn vi ph¹m kû luËt 4 3 2 1 Khi ®ã, ng­êi ®¸nh gi¸ xem ng­êi ®­îc ®¸nh gi¸ thuèc møc ®é thùc hiÖn c«ng viÖc nh­ thÕ nµo theo tõng tiªu thøc. Sau ®ã tÝnh ®iÓm b×nh qu©n hoÆc ®iÓm tæng céng c¸c ®iÓm ë tõng tiªu thøc vµ dùa vµo ®ã ®Ó tÝnh l­¬ng, th­ëng. 4. C¶i thiÖn m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc. Thùc ra vÊn ®Ò nµy ®ang ®­îc Tæng c«ng ty tiÕn hµnh triÓn khai. Dù ¸n x©y dùng khu trung t©m th­¬ng m¹i 127 Lß §óc sÏ lµ mét b­íc tiÕn v« cïng quan träng cña V¨n phßng Tæng c«ng ty nãi riªng vµ Tæng c«ng ty nãi chung. ViÖc x©y dùng toµ nhµ nµy kh«ng nh÷ng ®¸p øng nhu cÇu lµm viÖc cña khèi V¨n phßng Tæng c«ng ty, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho CBCNV V¨n phßng mµ cßn gi¶i quyÕt ®­îc rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cßn tån t¹i, vµ ®iÒu ®Æc biÖt ®ã lµ lµm t¨ng lªn mét l­îng rÊt lín doanh thu cho Tæng c«ng ty (th«ng qua viÖc cho thuª cao èc, v¨n phßng), lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó cã thÓ t¨ng l­¬ng, th­ëng, c¸c kho¶n phô cÊp, phóc lîi cho CBCNV. Tuy nhiªn, hiÖn t¹i CBCNV cña V¨n phßng Tæng c«ng ty còng ®ang cã m«i tr­êng lµm viÖc kh¸ chËt hÑp, t¹o nªn sù bÝ b¸ch khi lµm viÖc, chÝnh v× thÕ cÇn ph¶i cã c«ng t¸c hoµn thiÖn m«i tr­êng lµm viÖc, t¹o khung c¶nh lµm viÖc cã bè côc hµi hoµ, tho¸ng m¸t, cã ®ñ ¶nh s¸ng , tiÕn hµnh s¾p xÕp n¬i lµm viÖc, sö dông c¸c mµu s¾c trang nh· phï hîp víi khung c¶nh lao ®éng, t¹o c¶m gi¸c nhÑ nhµng cho ng­êi lao ®éng. Còng ph¶i cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ míi c¸c m¸y mãc, trang thiÕt bÞ ®Ó cã thÓ ®¸p øng tèt nhÊt cho nhu cÇu lµm viÖc cña CBCNV. ViÖc qu¶n lý lao ®éng theo tiªu chuÈn ISO 9001-2000 hiÖn nay trªn thùc tÕ ®ang lµm cho ng­êi c¶m thÊy c¨ng th¼ng, bëi thãi quen lµm viÖc bÞ thay ®æi vµ h¬i ¸p lùc. Sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña m¸y chÊm c«ng vµ c¸c tr­ëng phßng nhiÒu khi cßn lµm cho CBCNV bÞ ¸p lùc. Cã nh÷ng lóc hä ®· hoµn thµnh c«ng viÖc råi nh­ng vÉn ph¶i gß bã ë trong phßng, vÉn ph¶i ngåi ë ®Êy mµ kh«ng lµm g× c¶. ChÝnh v× thÕ cÇn xem xÐt, chØnh söa l¹i sao cho hîp lý, sao cho ng­êi lao ®éng c¶m thÊy tho¶i m¸i lµm viÖc. 5. C¶i tiÕn ph­¬ng tiÖn lao ®éng: Tæng c«ng ty lµ mét tæ chøc chuyªn h­íng tíi xuÊt khÈu v× vËy lu«n lu«n ph¶i quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi, sù giao dÞch cµng ngµy cµng phô thuéc vµo m¹ng ®iÖn tö, vµ th«ng tin truyªn th«ng. V× thÕ m¸y tÝnh ®ãng vai trß rÊt quan träng. V¨n phßng Tæng c«ng ty cÇn ph¶i mua s¾m thªm nhiÒu m¸y tÝnh míi, tèc ®é cao, thay thÕ nh÷ng m¸y ®· cò, l¹c hËu, ®Ó cã thÓ ®¸p øng tèt nhu cÇu lµm viÖc cña Tæng c«ng ty. 6. §Èy m¹nh ho¹t ®éng ®µo t¹o ph¸t triÓn nh©n viªn : Chóng ta ®ang sèng trong nÒn kinh tÕ tri thøc, mét nÒn kinh tÕ víi rÊt nhiÒu thuËn lîi vµ còng v« sè th¸ch thøc mµ mäi tæ chøc ph¶i ®èi mÆt. §øng tr­íc sù thay ®æi tõng ngµy, tõng giê cña m«i tr­êng kinh doanh, chóng ta ph¶i biÕt tù thay ®æi m×nh cho phï hîp víi nh÷ng c¸i míi. Muèn lµm míi doanh nghiÖp, thay ®æi doanh nghiÖp sao cho cã thÓ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh trªn thÞ tr­êng th× tr­íc hÕt “linh hån cña tæ chøc” - nh÷ng con ng­êi ®ã cÇn ph¶i thay ®æi. Trong kû nguyªn tri thøc nµy, viÖc trang bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc vÒ khoa häc c«ng nghÖ, vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó mçi c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh. Ho¹t ®éng ®µo t¹o ph¸t triÓn lµ mét ho¹t ®éng v« cïng quan träng vµ cã nh÷ng ý nghÜa rÊt tiÒm Èn mµ doanh nghiÖp kh«ng thÓ ®o l­êng hÕt ®­îc. Kh«ng Ýt nh÷ng tæ chøc khi cè g¾ng tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt th× hä thuêng c¾t gi¶m chi phÝ ®µo t¹o vµ mét lý do ®¬n gi¶n lµ v× hä cho r»ng ®µo t¹o kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ trong mét thêi gian ng¾n vµ nh©n viªn sau khi ®­îc ®µo t¹o rÊt cã thÓ bá ®i n¬i kh¸c lµm viÖc, viÖc ®Çu t­ cho ho¹t ®éng ®µo t¹o trë nªn l·ng phÝ. Vµ h¬n n÷a hä còng kh«ng thÓ nh×n thÊy ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ mµ ho¹t ®éng ®µo t¹o mang l¹i. HiÖn nay l·nh ®¹o V¨n phßng Tæng c«ng ty vÉn cßn cã quan ®iÓm cho r»ng ®Çu t­ vµo nguån lùc con ng­êi lµ mét kho¶n chi phÝ lín, lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt. Khi muèn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, th× viÖc ®Çu t­ vµo m¸y mãc, trang thiÕt bÞ ®­îc chó ý h¬n c¶, hä kh«ng thÊy ®­îc r»ng ®Çu t­ vµo con ng­êi cã t¸c ®éng to lín nh­ thÕ nµo. §Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c t¹o ®éng lùc thi trong thêi gian tíi, ho¹t ®éng ®µo t¹o ph¸t triÓn cña V¨n phßng Tæng c«ng ty cÇn cã mét sè ®iÒu chØnh nh­: · CÇn xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ ®Ó ®µo t¹o ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o cña V¨n phßng ch­a thùc sù s¸t thùc víi thùc tÕ. Muèn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhu cÇu ®µo t¹o th× cÇn dùa trªn nh÷ng c¬ së sau: - Ph©n tÝch sè l­îng cÇn thiÕt ë c¸c bé phËn, phßng ban - Ph©n tÝch yªu cÇu, ®ßi hái cña c«ng viÖc, tõ ®ã bè trÝ ng­êi lao ®éng vµo vÞ trÝ phï hîp nhÊt - Xem ng­êi thùc hiÖn nã cã ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña c«ng viÖc ®ã ch­a. CÇn ph¶i xem xÐt ng­êi ®ã mét c¸ch toµn diÖn vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng, tr×nh ®é vµ phÈm chÊt. Khi mµ ng­êi ®ã ch­a ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña c«ng viÖc th× míi xÐt ng­êi ®ã thuéc diÖn cÇn ®­îc ®µo t¹o thªm. Dùa trªn kÕt qu¶ nh÷ng ph©n tÝch trªn, x¸c ®Þnh sè lao ®éng cÇn ®­îc ®µo t¹o ë c¸c bé phËn, phßng ban vµ x¸c ®Þnh nh÷ng kiÕn thøc cÇn ®­îc ®µo t¹o. Vµ mét vÊn ®Ò còng cùc kú quan träng ®ã lµ chÕ ®é ®·i ngé cho nh÷ng ng­êi ®i häc. V¨n phßng cÇn cã chÕ ®é ®·i ngé tèt h¬n ®Ó CBCNV cã thÓ yªn t©m häc hµnh. Trong suèt thêi gian ®i häc, ®iÒu mµ ng­êi lao ®éng c¶m thÊy lo l¾ng nhÊt ®ã lµ khi ®µo t¹o xong th× vÞ trÝ c«ng viÖc cña hä cã ®­îc ®¶m b¶o kh«ng, vµ hä cã thÓ cã kh¶ n¨ng th¨ng tiÕn trong c«ng viÖc kh«ng. Th­êng th× ng­êi ta sÏ ph¶i bè trÝ mét ng­êi thay thÕ vÞ trÝ cña ng­êi ®­îc cö ®i häc. ChÝnh v× thÕ, V¨n phßng Tæng c«ng ty cÇn ®­a ra c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Ó gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng t©m lý nµy cña ng­êi lao ®éng. V¨n phßng cã thÓ t×m ng­êi thay thÕ b»ng c¸ch ký 1 hîp ®ång lao ®éng víi ng­êi kh¸c víi h¹n ®óng thêi ®iÓm mµ ng­êi ®­îc cö ®i häc kÕt thóc kho¸ häc, hoÆc còng cã thÓ cho ng­êi ®i häc lµm nöa ngµy. · CÇn bè trÝ kÕ ho¹ch ®µo t¹o sao cho viÖc ®µo t¹o, n©ng cao kü n¨ng cho ng­êi lao ®éng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña Tæng c«ng ty. Sè l­îng CBCNV trong V¨n phßng lµ t­¬ng ®èi Ýt, v× vËy viÖc cö ng­êi ®i häc sÏ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng cña V¨n phßng vµ Tæng c«ng ty, g©y ra sù th©m hôt vÒ lao ®éng. V× vËy, V¨n phßng cÇn cã sù s¾p xÕp bè trÝ hîp lý ®Ó vÊn ®Ò nµy . C¸ch tèt nhÊt ®Ó thùc hiÖn vÊn ®Ò trªn ®ã lµ x©y dùng chiÕn l­îc dµi h¹n vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn. Trªn c¬ së ®ã cã thÓ chñ ®éng trong c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn, phæ biÕn réng r·i cho c¸c c¸ nh©n ®Ó hä cã sù chuÈn bÞ. X©y dùng chiÕn l­îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cô thÓ, râ rµng h¬n ®Ó tõ ®ã x©y dùng kÕ ho¹ch nguån nh©n lùc hiÖu qu¶ h¬n. KÕ ho¹ch ®µo t¹o ®ã ph¶i cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ: N¬i ®µo t¹o, h×nh thøc ®µo t¹o, néi dung ®µo t¹o, thêi gian ®µo t¹o. · Cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quü ®µo t¹o mét c¸ch hîp lý. X©y dùng hÖ thèng h¹ch to¸n dµi h¹n ®Ó cã thÓ sö dông tèt nguån kinh phÝ ®µo t¹o vµ ®Þnh h­íng ®µo t¹o theo c¸c môc tiªu cña V¨n phßng. · L·nh ®¹o cña V¨n phßng Tæng c«ng ty cÇn ph¶i ®ãng vµi trß chñ ®¹o trong c«ng t¸c ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 7. Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c: 7.1. X©y dùng chÕ ®é lµm viÖc nghØ ng¬i hîp lý: Sau mét thêi gian lµm viÖc, t©m lý ch¸n n¶n vµ sù mÖt mái xuÊt hiÖn lµm gi¶m hiÖu suÊt lµm viÖc. §Ó t¹o ®­îc sù høng thó trong c«ng viÖc ®ång thêi lµm cho ng­êi lao ®éng bít mÖt mái th× cÇn x©y dùng chÕ ®é lµm viÖc nghØ ng¬i hîp lý. V¨n phßng Tæng c«ng ty mÆc dï ®· ¸p dông chÕ ®é ngµy nghØ cho ng­êi lao ®éng theo luËt Lao ®éng nh­ng còng nªn xem xÐt mét sè vÊn ®Ò sau ®©y: ViÖc lµm liªn tôc 8h trong mét ngµy lµ rÊt mÖt mái, trõ 1 tiÕng r­ìi nghØ ¨n c¬m tr­a, cßn l¹i thêi gian lµ ng­êi lao ®éng ngåi t¹i chç cña m×nh lµm viÖc, nh­ thÕ sÏ rÊt tï tóng. V¨n phßng nªn bè trÝ mét nhµ ¨n ®Ó ng­êi lao ®éng cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian ¨n tr­a, dµnh thêi gian cho viÖc nghØ ng¬i th× c«ng viÖc buæi chiÒu sÏ hiÖu qu¶ h¬n. Khi x©y dùng chÕ ®é nghØ ng¬i, cÇn tu©n thñ nguyªn t¾c sau: - ChÕ ®é lµm viÖc nghØ ng¬i cÇn phï hîp víi c¸c d¹ng lao ®éng nhÊt ®Þnh, ph¶i phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c lao ®éng vµ nguyªn t¾c tæ chøc s¶n xuÊt, ph¶i ®¶m b¶o t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, ph¶i lo¹i trõ triÖt ®Ó d­ ©m mÖt mái cña ng­êi lao ®éng. - CÇn n©ng cao kû luËt lao ®éng, sö dông triÖt ®Ó thêi gian lµm viÖc trong ngµy. 7.2. KÝch thÝch t©m lý cuéc sèng: Ng­êi lao ®éng ®i lµm ngoµi môc ®Ých kiÕm sèng cßn coi n¬i lµm viÖc lµ ng«i nhµ thø hai cña hä. Hä g¾n bã víi tæ chøc, coi tæ chøc lµ n¬i ®Ó hä vui, hä sèng vµ hä chia sÎ. ChÝnh v× vËy kÝch thÝch t©m lý cuéc sèng lµ viÖc lµm hÕt søc quan träng mµ l·nh ®¹o Tæng c«ng ty cÇn quan t©m ®Ó cã thÓ t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng. KÝch thÝch t©m lý cuéc sèng t¹o sù lµm viÖc h¨ng say, g¾n bã víi Tæng c«ng ty h¬n. §Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ kÝch thÝch t©m lý cuéc sèng, l·nh ®¹o Tæng c«ng ty cÇn chó ý nh÷ng yÕu tè sau: - ThÓ hiÖn sù quan t©m cña l·nh ®¹o ®èi víi ng­êi lao ®éng, t«n träng ng­êi lao ®éng, lµm cho ng­êi lao ®éng thÊy hä thùc sù ®­îc quan t©m. Sù quan t©m cña l·nh ®¹o cã thÓ ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua: c¸c lêi khen ngîi, ®éng viªn, khuyÕn khÝch, nh÷ng lêi th¨m hái vÒ c¸ nh©n vµ gia ®×nh. chØ cÇn mét sù quan t©m cña l·nh ®¹o còng lµm ng­êi lao ®éng phÊn chÊn lªn rÊt nhiÒu, hä sÏ cã c¶m gi¸c gÇn gòi h¬n, tin t­ëng vµo ban l·nh ®¹o h¬n vµ hä sÏ lµm viÖc tèt h¬n. - T¹o c¶m gi¸c ng­êi lao ®éng lµ ng­êi lµm chñ, lµ ng­êi cã tiÕng nãi trong ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty, nh­ vËy, sÏ khuyÕn khÝch tÝnh s¸ng t¹o cña hä, n©ng cao tÝnh ®éc lËp tù chñ trong lao ®éng, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n. 7.3. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸: Cã thÓ ®ã lµ c¸c ho¹t ®éng giao l­u v¨n nghÖ, c¸c gi¶i thi ®Êu thÓ thao gi÷a c¸c phßng ban, còng cã thÓ lµ tæ chøc liªn hoan… TÊt c¶ nh÷ng viÖc ®ã sÏ lµm ng­êi lao ®éng phÊn chÊn h¬n vµ yªu c«ng viÖc h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Trang google.com.vn 2. S¸ch b¸o t¹p trÝ 3. C¸c tai liÖu cña doanh nghiÖp giÆt lµ vµ tiÖt trïng ®å y tÕ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm tạo động lực cho nhân viên của doanh nghiệp giặt là và tiệt trùng đồ y tế.DOC
Luận văn liên quan