Đề tài Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động marketing tại công ty Tân Thanh Container

ĐỀ TẢI: MỘT SÔ GIẢI PHÁP NHAM thúc đay HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TÂN THANH CONTAINER NỘI DUNG .Trang MỤC LỤC BẢNG BlỂu 8 MỤC LỤC Sơ ĐỒ .9 PHẦN MỞ ĐẦU .10 PHẨN ĩ : Cơ SỞ LÝ LUẬN 13 CHƯƠNG 1 : KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA MARKETING 13 1.1 KHÁI NIỆM .13 1.2 VAI TRÒ 13 CHƯƠNG 2 : NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG MARKETING .15 2.1 PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG & XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 15 2.1.1. Khái niệm phân khúc thị trường 15 2.1.2. Một sô'tiêu thức phân khúc thị trường 16 2.1.2.1. Phân khúc theo khu vực địa lý .16 2.1.2.2. Phân khúc theo dân số .16 2.1.2.3. Phân khúc theo tâm lý 17 2.1.2.4. Phân khúc theo hành vi mua hàng 17 2.1.3. Xác định thị trường mục tiêu .17 2.1.3.1 Phân khúc thị trường .18 2.1.3.2 Chọn lựa thị trường mục tiêu 19 2.1.3.3 Định vị thị trường mục tiêu .19 2.2 PHỐI THỨC MARKETING HỗN HƠP ( Marketing mix ) 20 2.2.1. Chiến lược sản phẩm .21 2.2.2. Chiến lược giá TI 2.2.2.1 Xác định giá bán .23 2.2.2.2 Nguyên tắc định giá sản phẩm bán 25 2.2.3. Chiến lược phân phối 25 2.2.4. Chiến lược chiêu thị 29 2.2.4.1 Quảng cáo .30 2.2.4.2 Marketing trực tiếp 32 2.2.4.3 Bằng quan hệ công chúng .32 2.2.4.4 Khuyến mãi 33 2.2.4.5 Bán hàng cá nhân 33 2.3. PHÂN TÍCH SWOT .34 2.3.1. Điểm mạnh 35 2.3.2. Điểm yếu .35 2.3.3. Nguy cơ 35 2.3.4 Cơ hội 36 PHẨN II : TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TÂN THANH CONTAINER .38 CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TÂN THANH 38 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY .38 1.2. CHỨC NĂNG NHIỆM yụ .38 1.3. Cơ CẤU BỘ MÁY Tổ CHỨC QỦAN LÝ DOANH NGHIỆP 41 1.3.1. Sơ đồ tổ chức .41 1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của rừng phòng ban .42 CHƯƠNG 2 : TÌM HlỂU HỌ AT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TÂN THANH .45 2.1 NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ Đối THỦ CẠNH TRANH .45 2.1.1. Đo lường thị trường trong tương lai .45 2.1.2. Dự báo nhu cầu sản phẩm của thị trường trong tương lai 51 2.1.3. Xác định thị trường mục tiêu của Công ty Tân Thanh 52 2.1.3.1 Phân khúc thị trường .52 2.1.3.2 Chọn lựa thị trường mục tiêu 53 2.1.3.3 Định vị thị trường mục tiêu .54 2.2 PHỐI THỨC MARKETING HổN HƠP của CÔNG TY TÂN THANH 55 2.2.1. Chiến lược sản phẩm .55 2.2.2. Chiến lược giá .57 2.2.2.1 Xác định giá bán của sản phẩm 57 2.2.2.2 Nguyên tắc định giá sản phẩm bán ra thị trường 58 2.2.3. Chiến lược phân phối sản phẩm của Công ty Tân Thanh .59 2.2.4. Chiến lược quảng cáo sản phẩm của Công ty Tân Thanh .60 2.3 PHÂN TÍCH MA TRẬN S.W.O.T CỦA CÔNG TY TÂN THANH „61 2.3.1. Điểm mạnh 61 2.3.2. Điểm yếu .62 2.3.3. Nguy cơ 63 2.3.4. Cơ hội 63 PHẦN m : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIÊN NGHỊ NHAM đa Y mạnh HỌ AT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TÂN THANH 66 3.1 GIẢI PHẤP 1 : THÀNH LẬP PHÒNG MARKETING 66 3.2 GIẢI PHẤP 2 . ĐẨY MẠNH HỌ AT ĐỘNG NGHIÊN cứu THỊ TRƯỜNG VÀ Dự BÁO THỊ TRƯỜNG .68 3.3 GIẢI PHẤP 3 : XÂY DựNG BỘ PHẬN NGHIÊN cứu VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R&D) 69 3.4. GIẢI PHÁP 4 : HÒ AN THIỆN CHIEN lược marketing - MIX 71 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

pdf70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3315 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động marketing tại công ty Tân Thanh Container, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động marketing tại công ty Tân Thanh Container.pdf
Luận văn liên quan