Đề tài Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ

MỤC LỤCTrang Lời nói đầu 1 Chơng I. Cơ sở lý luận của việc xây dựng chiến lợc kinh doanh ở Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ 2 I. Một số khái niệm cơ bản về chiến lợc kinh doanh. 2 1. Định nghĩa về chiến lợc kinh doanh. 2 2. Quản lý chiến lợc. 3 3. Tầm quan trọng của chiến lợc kinh doanh trong doanh nghiệp khách sạn du lịch. 4 II. Các bớc xây dựng chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp khách sạn du lịch. 4 1. Phân tích môi trờng. 5 2. Phân tích và dự đoán tất cả những nhân tố bên trong của một doanh nghiệp có ảnh hởng đến hoạt động chiến lợc kinh doanh. 9 3. Xác định chức năng nhiệm vụ và mục tiêu. 11 4. Phân tích và lựa chọn các phơng án chiến lợc. 13 5. Thực hiện chiến lợc. 22 6. Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện chiến lợc. 24 Chơng 2. Thực trạng xây dựng và thực thi chiến lợc kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ 27 I. Khái quát về Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ. 27 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 27 2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ. 29 3. Cơ sở vật chất và dịch vụ của khách sạn. 33 II. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ. 38 1. Những thuận lợi. 38 2. Những khó khăn. 39 3. Kết quả kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ trong năm 2000 - 2001. 39 III. Những đánh giá về tình hình xây dựng và thực hiện chiến lợc kinh doanh của công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ. 42 1. Tình hình xây dựng chiến lợc. 42 2. Tình hình thực hiện chiến lợc kinh doanh của công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ. 59 Chơng 3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lợc kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ 64 I. Căn cứ nhằm đề xuất hoàn thiện chiến lợc kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ. 64 1. Nguyên tắc xây dựng chiến lợc. 64 2. Căn cứ xây dựng chiến lợc kinh doanh. 65 II. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lợc kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ. 68 1. Đề xuất về công việc phân tích chiến lợc kinh doanh của khách sạn. 68 2. Kiến nghị về hệ thống mục tiêu chiến lợc của khách sạn. 77 3. Kiến Nghị về các quyết định chiến lợc của khách sạn. 78 4. Kiến nghị đảm bảo cho việc triển khai thực hiện chiến lợc kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. 86 Kết luận 87

doc91 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2406 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
éng mét sè lo¹i h×nh kinh doanh kh¸c nh­ kinh doanh hµng mü nghÖ, dÞch vô cho thuª ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch... ®Ó t¨ng doanh thu cho kh¸ch s¹n. Tuy nhiªn trong chiÕn l­îc nµy, kh¸ch s¹n ch­a ®­a ra ®­îc nh÷ng ph­¬ng ¸n nh»m l«i kÐo kh¸ch hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó t¨ng tr­ëng thÞ phÇn cña m×nh. Thªm n÷a, c«ng t¸c marketing hç trî cho chiÕn l­îc nµy cßn yÕu, míi chØ dõng l¹i ë viÖc ®iÒu chØnh gi¸ c¶ mét sè dÞch vô trong kh¸ch s¹n, ch­a lùa chän thªm nh÷ng ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o míi. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng Trong chiÕn l­îc nµy kh¸ch s¹n t×m kiÕm thÞ tr­êng míi ®Ó tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô ®ang cã. Môc tiªu cña chiÕn l­îc nµy lµ më réng thÞ tr­êng trong n­íc, ®Æt ®¹i lý dÞch vô ë thµnh phè Hµ néi, c¸c tØnh phÝa Nam... t¨ng c­êng më réng mèi quan hÖ víi c¸c c«ng ty du lÞch l÷ hµnh trªn cïng ®Þa bµn. kh¸ch s¹n ®· thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ th©n thiÕt víi mét sè c«ng ty. Ngoµi ra kh¸ch s¹n ph¸t triÓn thÞ tr­êng b»ng c¸ch ph¸t triÓn s¶n phÈm dÞch vô míi hoÆc t×m kiÕm ®èi t­îng kh¸ch hµng môc tiªu míi. ThËt vËy, tr­íc ®©y s¶n phÈm dÞch vô chñ yÕu cña kh¸ch s¹n chñ yÕu lµ s¶n phÈm l­u tró, s¶n phÈm ¨n uèng... ®Ó phôc vô cho mäi ®èi t­îng kh¸ch du lÞch khi ®Õn nghØ ng¬i l¹i kh¸ch s¹n th× nay ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng kh¸ch s¹n ®· khai th¸c, bæ sung nhiÒu dÞhc vô míi phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch ngµy mét tèt h¬n b»ng c¸ch kh¸ch s¹n më réng vui ch¬i gi¶i trÝ cho kh¸ch nh»m tho¶ m·n t©m lý cña du kh¸ch. Bªn c¹nh ®ã kh¸ch s¹n T©y Hå ®· t¹o ra søc sèng míi cho c¸c s¶n phÈm dÞch vô hiÖn cã cña doanh nghiÖp µm cho chóng cã vÎ míi. Ch¼ng h¹n nh­ thay n­íc s¬n míi cho kh¸ch s¹n, nhµ hµng ¨n, s¾p xÕp trang trÝ l¹i phßng kh¸ch, s¬n cöa vµ thay míi nhiÒu trang thiÕt bÞ phßng vÖ sinh. Tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng b»ng c¸c ph¸t triÓn s¶n phÈm dÞch vô míi cña kh¸ch s¹n kh«ng thµnh c«ng bëi kh¸ch s¹n ch­a cã sù kh¸c biÖt râ rµng gi÷a c¸c s¶n phÈm dÞch vô, ch­a thùc sù hÊp dÉn, thu hót kh¸ch du lÞch ®Õn l­u tró vµ sö dông 1 sè dÞch vô cña kh¸ch s¹n. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n phÈm. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng cña kh¸ch s¹n tËp trung chñ yÕu vµo chiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n phÈm nghÜa lµ ph¸t triÓn c¸c lo¹i s¶n phÈm míi ®Ó tiªu thô trªn thÞ tr­êng hiÖn t¹i cña kh¸ch s¹n. Trong chiÕn l­îc nµy kh¸ch s¹n ®· thùc hiÖn kh«ng thµnh c«ng. Do trong kinh doanh kh¸ch s¹n du lÞch, ®Æc ®iÓm chung vÒ s¶n phÈm, Ýt cã sù kh¸c biÖt ho¸ vÒ s¶n phÈm nªn sù c¹nh tranh lµ tÊt yÕu. Vµ ban gi¸m ®èc cña kh¸ch s¹n T©y Hå ch­a nhËn thÊy r»ng cÇn ph¶i tr¸nh c¹nh tranh vÒ gi¸ mµ nªn t¹o lîi thÕ vÒ sù kh¸c biÖt cña s¶n phÈm cña m×nh. Trong c¹nh tranh kh¸ch s¹n T©y Hå ch­a nhËn thÊy ®­îc ®©u lµ ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh cña m×nh, c¸c thñ thuËt Marketing cña hä ®ang thùc hiÖn ®Ó cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu mµ chØ tró träng vµo viÖc l«i kÐo kh¸ch hµng b»ng c¸ch tr¶ hoa hång cao cho c¸c ng­êi giíi thiÖu vµ dÉn kh¸ch. §iÒu nµy cµng ®Èy chi phÝ cña kh¸ch s¹n lªn cao vµ tÊt yÕu hiÖu qu¶ kinh doanh cña kh¸ch s¹n gi¶m. ChiÕn l­îc chu kú sèng cña s¶n phÈm. ChiÕn l­îc trong giai ®o¹n t¨ng tr­ëng. ë giai ®o¹n nµy, khÝ b¾t ®Çu xuÊt hiÖn nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô cïng lo¹i cña c¸c kh¸ch s¹n kh¸c tung ra. kh¸ch s¹n T©y Hå kh«ng h¹ gi¸ ®Ó giµnh lîi thÕ c¹nh tranh mµ chñ yÕu sö dông chiÕn l­îc n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô vµ bæ sung c¸c yÕu tè dÞch vô míi. Ho¹t ®éng marketing hç trî cho chiÕn l­îc ë giai ®o¹nh nµy ch­a hiÖu qu¶ ch­a thu hót ®­îc nhãm kh¸ch hµng trùc tiÕp ®Õn mua s¶n phÈm s¶n phÈm du lÞch, ch­a thu hót ®­îc c¸c ®èi t­îng kh¸ch ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Khèi l­îng b¸n vµ doanh sè t¨ng chñ yÕu do kh¸ch hµng truyÒn thèng ®em l¹i. B­íc triÓn khai chiÕn l­îc. * B­íc so¸t xÐt l¹i c¸c môc tiªu, ®iÒu kiÖn m«i tr­êng víi chiÕn l­îc kinh doanh trong qu¸ tr×nh triÓn khai chiÕn l­îc hµng n¨m kh¸ch s¹n ®· cã b¸o c¸o ph©n tÝch, tæng kÕt víi m«i tr­êng kinh doanh n¨m kÕ ho¹ch vµ dù b¸o nh÷ng khã kh¨n thuËn lîi trong n¨m tíi ®Ó ®Ò ra môc tiªu vµ chÝnh s¸ch cô thÓ. * B­íc ®¸nh gi¸ ®iÒu chØnh vµ ®¶m bá c¸c nguån lùc. B­íc nµy ®¶o b¶o cho kh¸ch s¹n c¶ vÒ nguån tiÒm lùc lÉn nguån nh©n lùc trong viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc, kh¸ch s¹n ®¶m b¶o ®Çy ®ñ nguån tµi lùc cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh­ng cÇn ph¶i ®iÒu chØnh nguån vèn dµnh cho ho¹t ®éng Marketing, ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ nguån vèn cÇn thiÕt ®Ó ho¹t ®éng Marketing cã hiÖu qu¶ cao. Bªn c¹nh ®ã, kh¸ch s¹n ®· chó ý tíi viÖc ®¶m b¶o cung cÊp nguån nh©n lùc nh­ng ®ã lµ vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n mµ ch­a cã c¸ch gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng vµ hîp lý vµ còng lµ c¸i khã chung cho c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh hiÖn nay. MÆt kh¸c, kh¸ch s¹n ch­a cã chÝnh s¸ch ®·i ngé thÝch hîp ®Ó ®éng viªn tinh thÇn lµm viÖc cña nh©n viªn. * B­íc x¸c ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh: c¬ cÊu tæ chøc thùc hiÖn kinh doanh cña kh¸ch s¹n ®­îc tæ chøc theo chøc n¨ng nhiÖm vô nghÜa lµ tæ chøc ®­îc chia thµnh c¸c phßng ban chuyªn tr¸ch vÒ c¸c lÜnh vùc chøc n¨ng kh¸c nhau bao gåm phßng Marketing, phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng, phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch.. KiÓu c¬ cÊu nµy ®em l¹i hiÖu qu¶ t¸c nghiÖp cao, ph¸t huy ®­îc ­u ®iÓm cña viÖc chuyªn m«n ho¸, chó träng ®Õn tiªu chuÈn nghÒ nghiÖp vµ t­ c¸ch nh©n viªn cïng nhau ho¹t ®éng kinh doanh theo kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty Hå T©y. * B­íc ®iÒu chØnh c¸ch thøc thùc hiÖn chiÕn l­îc cho phï hîp víi thùc tÕ m«i tr­êng t¸c ®éng vµo doanh nghiÖp, thùc ra c«ng viÖc ®iÒu chØnh c¸ch thøc thùc hiÖn chiÕn l­îc, kh¸ch s¹n kh«ng ph¶i tiÕn hµnh bëi tÊt c¶ c«ng nh©n viªn trong kh¸ch s¹n ®Òu hiÓu râ môc tiªu cÇn ®¹t tíi, ®ång ý víi ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc kinh doanh vµ cã th¸i ®é tÝch cùc h¨ng h¸i trong c«ng viÖc. Trªn ®©y lµ chiÕn l­îc kinh doanh vµ thùc tr¹ng chiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n T©y Hå. ChiÕn l­îc kinh doanh nµy ®· v¹ch ra ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cho toµn bé kh¸ch s¹n vµ gióp kh¸ch s¹n ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng ®Çy biÕn ®éng trong suèt nh÷ng n¨m ho¹t ®éng võa qua. Cã thÓ nãi chiÕn l­îc kinh doanh nµy kh«ng ph¶i lµ hoµn h¶o nh­ng lµ mét chiÕn l­îc ®óng ®¾n, nã sÏ tèt h¬n nÕu cã hËu thuÉn tèt. Ch­¬ng 3 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty Du lÞch dÞch vô T©y Hå I. C¨n cø nh»m ®Ò xuÊt hoµn thiÖn chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty Du lÞch dÞch vô T©y Hå. 1. Nguyªn t¾c x©y dùng chiÕn l­îc. §Ó x©y dùng mét chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n lµm h­íng ®i l©u dµi cho ho¹t ®éng kinh doanh, kh¸ch s¹n ph¶i tu©n thñ quy tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh, bao gåm c¸c b­íc sau: - Ph©n tÝch chiÕn l­îc. - X¸c ®Þnh hÖ thèng môc tiªu chiÕn l­îc. - QuyÕt ®Þnh lùa chän chiÕn l­îc. - TriÓn khai chiÕn l­îc. Khi x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh kh¸ch s¹n ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c sau: - ChiÕn l­îc kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o môc ®Ých t¨ng thÕ vµ lùc kh¸ch s¹n, giµnh lîi thÕ c¹nh tranh. Muèn thÕ khi x©y dùng chiÕn l­îc ph¶i triÖt ®Ó khai th¸c lîi thÕ so s¸nh cña kh¸ch s¹n, tËp trung c¸c biÖn ph¸p tËn dông thÕ m¹nh, kh«ng nªn dïng qu¸ nhiÒu c«ng søc cho viÖc kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yªu mµ kh«ng ®Çu t­ g× thªm cho mÆt m¹nh. - ChiÕn l­îc kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o an toµn kinh doanh cho kh¸ch s¹n, trong ®ã rñi ro cã thÓ x¶y ra nh­ng ë x¸c suÊt thÊp nhÊt. - Ph¶i x¸c ®Þnh ph¹m vi kinh doanh, môc tiªu vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn môc tiªu. - Ph¶i dù ®o¸n m«i tr­êng kinh doanh trong t­¬ng kai, dù ®o¸n cµng chÝnh x¸c bao nhiªu th× chiÕn l­îc kinh doanh cµng phï hîp. - Ph¶i kÕt hîp chÝn muåi thêi c¬, chiÕn l­îc kinh doanh kh«ng chÝn muåi sÏ dÉn tíi thÊt b¹i, ng­îc l¹i nÕu qu¸ cÈn träng trong viÖc x©y dùng th× thêi c¬ sÏ cã thÓ tr«i qua, lóc ®ã chiÕn l­îc trë lªn lçi thêi. 2. C¨n cø x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh. a. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty Du lÞch dÞch vô T©y Hå trong n¨m 2002-2003. Víi chÝnh s¸ch më cöa cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù tham gia ho¹t ®éng cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, ®· t¹o cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch cã nhiÒu thuËn lîi còng nh­ gÆp khã kh¨n trong viÖc duy tr× vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp cña m×nh. Mét trong nh÷ng khã kh¨n ®ã lµ Du lÞch Hµ Néi ch­a thùc sù t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng, c¸c tour du lÞch trïng lÆp khiÕn cho l­îng kh¸ch du lÞch cã sù c¹nh tranh gay g¾t khiÕn cho mçi doanh nghiÖp ph¶i t×m cho m×nh mét h­íng ®i míi ®Ó tiÕp tôc tån t¹i. Theo ph­¬ng h­íng chung cña ngµnh kinh doanh du lÞch, C«ng ty Du lÞch dÞch vô T©y Hå còng ®· ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña m×nh trong nh÷ng n¨m tíi ®Ó lµm môc tiªu phÊn ®Êu. B¶ng 13: Mét sè chØ tiªu cña C«ng ty ®Ò ra trong n¨m 2002 - 2003 §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång STT ChØ tiªu N¨m 2002 - 2003 1 Tæng doanh thu 9.862 2 Doanh thu thuÇn 8.367 3 Lîi nhuËn gép 8.367 4 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh (ch­a cã quü l­¬ng) 6.747 5 Thu nhËp h¹ch to¸n 1.620 6 Quü l­¬ng L­¬ng b×nh qu©n CBCNV 740.000 ®ång 7 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 20 (Nguån: Kh¸ch s¹n T©y Hå) §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu trªn, C«ng ty ®· ®Ò ra vµ tËp trung thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cô thÓ sau: - §Çu t­ n©ng cÊp, c¶i t¹o ®Ó Kh¸ch s¹n T©y Hå ®¶m b¶o duy tr× tiªu chuÈn 3 sao. - X©y míi 5 biÖt thù cho thuª, t¹o nguån thu æn ®Þnh vµ l©u dµi. - Chñ ®éng t×m kiÕm thÞ tr­êng, khai th¸c triÖt ®Ó nguån kh¸ch néi ®Þa vµ kh¸ch quèc tÕ, c¸c héi nghÞ, héi th¶o, tiÖc chiªu ®·i. - Nghiªn cøu thÞ tr­êng, cã gi¸ c¶ hîp lý vµ linh ho¹t, tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång ng¾n h¹n vµ dµi h¹n víi c¸c h·ng l÷ hµnh trong n­íc vµ quèc tÕ. - T¨ng c­êng chØ ®¹o c«ng c¸c kho¸n qu¶n ë c¸c bé phËn ®· kho¸n. TriÓn khai c«ng t¸c kho¸n c«ng viÖc vµ quü l­¬ng thÝ ®iÓm ë mét sè bé phËn bµn, bÕp... - §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã ®ñ tr×nh ®é ngo¹i ng÷, nhÊt lµ ngo¹i ng÷ Trung Quèc, Ph¸p, Anh... - Nghiªn cøu ®æi míi mét b­íc c«ng t¸c c¸n bé, cã kÕ ho¹ch båi d­ìng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kÕ cËn cã ®ñ tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n, ®¹o ®øc. - Hoµn tÊt thñ tôc cho thuª mét phÇn khu giÆt lµ cò, thuª quÇy bar, Karaoke. - T¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o chÆt chÏ vµ th­êng xuyªn vÒ tiÕt kiÖm ®iÖn, n­íc, vÒ vÖ sinh phßng. TiÕn hµnh kiÓm to¸n n¨ng l­îng ®iÖn miÔn phÝ cöa dù ¸n VIE, trªn c¬ së ®ã x©y dùng ph­¬ng ¸n c¶i t¹o l­íi ®iÖn kh¸ch s¹n tr×nh Tæng c«ng ty T©y Hå. - Uèn n¾n l¹i t¸c phong phôc vô vµ kû luËt lao ®éng ë mét sè bé phËn nh»m n©ng cao chÊt l­îng phôc vô, thu hót kh¸ch hµng. - TiÕn hµnh triÓn khai c¸c h¹ng môc ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n ®· ®­îc Tæng c«ng ty duyÖt cÊp vèn 2002 (thay ®iÒu hoµ, néi thÊt...). b. ThÞ tr­êng kh¸ch cña C«ng ty Du lÞch dÞch vô T©y Hå. ThÞ tr­êng trong nh÷ng n¨m tíi cña Kh¸ch s¹n T©y Hå nªn tiÕp tôc nh»m vµo kh¸ch hµng môc tiªu lµ kh¸ch Trung Quèc, kh¸ch néi ®Þa vµ cè g¾ng më réng thÞ tr­êng kh¸ch hµng. §èi víi thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch Trung Quèc, kh¸ch s¹n n©n chó träng vµo nh÷ng kh¸ch hµng ®i du lÞch thuÇn tuý ë c¸c thµnh phè lín nh­ B¾c Kinh,... ë c¸c vïng gÇn biªn giíi ViÖt - Trung, nhÊt lµ n¬i cã tuyÕn ®­êng s¾t liªn vËn quèc tÕ Hµ Néi - B¾c Kinh ®i qua. §èi víi kh¸ch du lÞch néi ®Þa ®i du lÞch v× môc ®Ých c«ng vô, héi th¶o, héi häp kh¸ch s¹n còng cÇn quan t©m h¬n n÷a. Ngoµi ra kh¸ch s¹n cÇn chó träng ®Õn kh¸ch ViÖt kiÒu vÒ n­íc víi môc ®Ých th¨m th©n nh©n, t×m kiÕm c¬ héi kinh doanh vµ ®Æc biÖt lµ kh¸ch du lÞch NhËt ®i du lÞch thuÇn tuý còng kh«ng yªu cÇu ®ßi hái cao vÒ chÊt l­îng dÞch vô, ®iÒu nµy phï hîp víi t×nh h×nh thùc tiÔn cña kh¸ch s¹n. Kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, chÞu sù chi phèi cña c¸c quy luËt thÞ tr­êng, tÊt yÕu doanh nghiÖp ph¶i lÊy thÞ tr­êng lµm ®iÓm xuÊt ph¸t cho mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. ViÖc quyÕt ®Þnh ba vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n cña doanh nghiÖp: B¸n cho ai - kh¸ch du lÞch hä lµ ai? S¶n xuÊt c¸i g× - hµng ho¸ dÞch vô g×? S¶n xuÊt nh­ thÕ nµo - cung c¸ch phôc vô ra sao? ®Òu xuÊt ph¸t tõ thÞ tr­êng. VËy ®Ó tr¶ lêi c©u hái trªn, ®ßi hái kh¸ch s¹n ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch nghiªm tóc. Tuy nhiªn ë Kh¸ch s¹n T©y Hå, c«ng t¸c nµy ch­a ®­îc coi träng ®óng møc vµ viÖc nghiªn cøu ch­a ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn. §Ó viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng cã hiÖu qu¶, tr­íc hÕt kh¸ch s¹n nªn tiÕn hµnh ph©n ®o¹n thÞ tr­êng. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng ®ãng vai trß then chèt trong viÖc lùa chän vµ cô thÓ ho¸ mét chiÕn l­îc Marketing. ViÖc ph©n ®o¹n, lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu ë Kh¸ch s¹n T©y Hå ch­a cô thÓ, râ rµng. Do vËy kh¸ch s¹n cÇn chó ý ®Õn viÖc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng dùa trªn c¸c tiªu chÝ nh­ ®Þa lý, môc ®Ých chuyÕn ®i cña kh¸ch, ®é tuæi, giíi tÝnh, nghÒ nghiÖp vµ kh¸ch s¹n cÇn ph¶i tËp trung thèng kª c¸c yªu tè sau: - C¸c dÞch vô kh¸ch hµng th­êng xuyªn sö dông. - C¸c dÞch vô ®­îc kh¸ch hµng mong muèn sö dông. - Thêi ®iÓm l­u tró cña kh¸ch. - Thêi gian l­u tró cña kh¸ch. - Môc ®Ých l­u tró. Nghiªn cøu kh¸ch hµng: ®©y lµ viÖc nghiªn cøu ®Æc ®iÓm, së thÝch, thÞ hiÕu... cña kh¸ch hµng khi hä tiªu dïng s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n. C¸c kh¸ch hµng ®ã lµ kh¸ch hµng hiÖn t¹i hoÆc tr­íc ®©y cña kh¸ch s¹n, lµ kh¸ch hµng hiÖn t¹i hoÆc tr­íc ®©y cña ®èi thñ c¹nh tranh vµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. Nghiªn cøu c¹nh tranh ®Î ph©n tÝch lîi thÕ cña c¹nh tranh, biÕt ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña m×nh vµ ®èi thñ råi so s¸nh ®Ó chiÕm lîi thÕ trong c¹nh tranh. II. Nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty Du lÞch dÞch vô T©y Hå. 1. §Ò xuÊt vÒ c«ng viÖc ph©n tÝch chiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n. ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch SWOT (ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi, nguy c¬ cña kh¸ch s¹n). Nh÷ng kÕt luËn rót ra tõ viÖc ph©n tÝch SWOT cung cÊp cho kh¸ch s¹n nh÷ng th«ng tin quan träng sö dông cho qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc cña kh¸ch s¹n, bëi nã dù b¸o nh÷ng xu h­íng nµo trong t­¬ng lai cã thÓ chi phèi ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n vµ ®Ó chuÈn bÞ nh÷ng ph­¬ng ¸n ®èi mÆt víi xu h­íng ®ã. N¾m ®­îc nh÷ng nh©n tè chi phèi vµ nh÷ng t¸c ®éng cña nã sÏ gióp cho ban l·nh ®¹o kh¸ch s¹n cã thÓ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cã tÝnh chiÕn l­îc mét c¸ch dÔ dµng h¬n. ViÖc ph©n tÝch ®Ó t×m thø tù ­u tiªn lµ rÊt quan trong, bëi mét c¬ héi lín bÞ bá qua cã thÓ trë thµnh nguy c¬, hoÆc kh«ng nhËn diÖn ®óng møc vµ kh«ng tr¸nh ®­îc nguy c¬ tiÒm Èn lín th× sÏ g©y ¶nh h­ëng lín ®Ðen doanh thu thËm chÝ ®Õn c¶ vÞ thÕ cña kh¸ch s¹n. Trong thùc tÕ, viÖc ph©n tÝch SWOT cña kh¸ch s¹n ®­îc thùc hiÖn qua b­íc ph©n tÝch chiÕn l­îc khi x©y dùng chiÕn l­îc cña kh¸ch s¹n. Tuy nhiªn viÖc ph©n tÝch ®ã míi chØ ra ®­îc nh÷ng c¬ héi vµ nguy c¬, ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña kh¸ch s¹n, nh­ng ch­a x¸c ®Þnh ®­îc c¬ héi vµ nguy c¬, ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu uc¶ chÝnh m×nh. V× thÕ trong viÖc lËp kÕ ho¹ch kh¸ch s¹n ch­a x¸c ®Þnh ®­îc thø tù, møc ®é t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p ­u tiªn gi¶i quyÕt nh÷ng nguy c¬ cã t¸c ®éng m¹nh nhÊt, kh¾c phôc diÓm yÕu lín nhÊt, tËn dông c¬ héi tèt nhÊt vµ khai th¸c thÕ m¹nh tèt nhÊt cña m×nh. B¶ng : Ph©n tÝch SWOT cña kh¸ch s¹n T©y Hå C¸c chØ tiªu §iÓm m¹nh §iÓm yÕu 1. Bªn ngoµi - DiÖn tÝch khu«n viªn lín - V­ên hoa ®Ñp - B·i ®ç xe réng - ThiÕu hÖ thèng dÌn chiÕu s¸ng b¶o vÖ. - Kh«ng cã hµng rµo b¶o vÖ. - Kh«ng cã lèi ®i riªng cho ng­êi tµn tËt. - Gi¸p phÝa ngoµi kh¸ch s¹n mét bªn lµ nghÜa ®Þa, mét bªn lµ v­ên quÊt cña d©n lµm ¶nh h­ëng ®Õn c¶nh quan kh¸ch s¹n. 2. Bé phËn lÔ t©n - Cã kh«ng gian yªn tÜnh. - TiÒn s¶ng ®Ñp, réng. - GÇn phßng häp. - Cã kÐt an toµn - Kh«ng cã hÖ thèng ®Æt phßng trung t©m. - ChØ cã ®iÖn tho¹i chñ. 3. Bé phËn ¨n uèng - Nhµ hµng réng, sang träng. - QuÇy bar më cöa suèt 24h. - Kh«ng cã dÞch vô phôc vô ®å ¨n, uèng t¹i bÓ b¬i. - Kh«ng cã dÞch vô phôc vô ¨n t¹i phßng. 4. Bé phËn buång - Trang thiÕt bÞ tiÖn nghi. - Phßng lu«n ®­îc dän s¹ch sÏ. - Nh©n viªn nhiÖt t×nh, trung thùc. - Thêi gian dän buång chËm. - Kh«ng cã khu vùc giÆt lµ. 5. Danh tiÕng - Lµ kh¸ch s¹n trùc thuéc Ban Tµi chÝnh qu¶n trÞ TW nªn cã tiÒn lùc vÒ vèn. - Kh¸ch s¹n tho¸ng, ®Ñp - Ch­a ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn. 6. VÞ trÝ - Kh«ng xa s©n bay. - Xa trung t©m. - §­êng vµo kh¸ch s¹n chËt chéi, bôi bÈn (tõ ®Çu ®­êng T©y Hå) 7. DÞch vô bæ sung - BÓ b¬i ngoµi trêi réng, s¹ch. - S©n tenits ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. - Phßng häp sang träng, ®a n¨ng. - Kh«ng cã night club. - Kh«ng cã phßng sauna vµ massage. B¶ng 14: Ph©n tÝch SWOT Ma trËn SWOT C¬ héi-Opportunites 1.Xu thÕ héi nhËp 2.C¸c nguån kh¸ch hµng Nguy c¬-threat(S) 1.§èi thñ c¹nh tranh 2.HiÖu qu¶ kinh doanh kÐm 3.ThiÕu vèn ®Çu t­ MÆt m¹nh-Strengths(S) 1.VÞ trÝ cña kh¸ch s¹n 2.Kinh nghiÖm qu¶n lý Phèi hîp S/O Ph¸t huy thÕ m¹nh vÒ vÞ trÝ kh¸ch s¹n vµ kinh nghiÖm qu¶n lý ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh,m¹nh d¹n héi nhËp khu vùc t¹o tiÒn ®Ò ®Ó thu hót c¸c nguån kh¸ch ®ang gia t¨ng. Phèi hîp S/T NhÊn m¹nh lîi thÕ vÞ trÝ vµ kinh nghiÖm qu¶n lý ®Ó ®Èy lïi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ kh¾c phôc hiÖu qu¶ kinh doanh yÕu kÐm MÆt yÕu-Weakness(W) 1.Ho¹t ®éng Marketing yÕu 2.Ch­a cã sù kh¸c biÖt s¶n phÈm 3.Nh©n sù Phèi hîp W/O T¨ng c­êng ho¹t ®éng Marketing t¹o ra nh÷ng nÐt ®éc ®¸o cña s¶n phÈm Phèi hîp W/T T¨ng c­êng ho¹t ®éng Marketing nãi chung, chó träng viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng nh»m gi¶m thiÓu c¸c ®iÓm yÕu vµ kh¾c phôc c¸c nguy c¬ Theo trªn phèi hîp S/O nh»m sö dông mÆt m¹nh chñ yÕu cña kh¸ch s¹n vÒ vÞ trÝ cña kh¸ch s¹n ®Ó khai th¸c c¬ héi vÒ xu thÕ héi nhËp. Ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc cña sù phèi hîp nµy lµ kh¸ch s¹n nªn ®· t­ n©ng cÊp x©y dùng, c¶i t¹o mÆt b»ng cña kh¸ch s¹n ®Ñm h¬n, thuËn lîi h¬n, nh»m thu hót nhiÒu nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc, thu hót kh¸ch du lÞch. * Phèi hîp W/O gi÷a mÆt yÕu tè vÒ ho¹t ®éng marketing vµ c¬ héi vÒ xu htÕ héi nhËp, h¸ch s¹n cã thÓ tËn dông c¬ héi nµy ®Ó kh¾c phôc ®iÓm yÕu trong ho¹t ®éng Marketing b»ng c¸ch göi th­ cho ®«Ý t¸c, chµo hµng, qu¶ng c¸o trªn b¸o, t¹p chÝ, ph¸t tê r¬i, tham gia héi chî du lÞch, t¨ng c­êng më réng qu¶ng c¸o trong vµ ngoµi n­íc... ho¹t ®éng marketing sÏ cã hiÖu qu¶ h¬n. * Phèi hîp W/T gi÷a ®iÓm yÕu '' ch­a cã sù kh¸c biÖt vÒ s¶n phÈm ®éc ®¸o'' víi nguy c¬ ''®èi thñ c¹nh tranh m¹nh''. Kh¸ch s¹n ph¶i t×m c¸ch kh¾c phôc ®iÓm yÕu vµ tr¸nh nguy c¬ nµy b»ng c¸ch dµnh nhiÒu nguån lùc vaß c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cã sù kh¸c biÖt râ nÐt vµ ®é ®¸o so víi ®èi thñ c¹nh tranh. * Phèi hîp S/T tõ sù phèi hîp gi÷a mÆt m¹nh vÒ vÞ trÝ cña kh¸ch s¹n vµ nguy c¬ ''®èi thñ c¹nh tranh m¹nh''. Kh¸ch s¹n ph¶i v­îct lªn ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh b»ng vÞ trÝ ®Þa h×nh thuËn lî cña m×nh. §iÒu ®ã ®ßi hái kh¸ch s¹n ph¶i thu hót c¸c nhµ ®Çu 6t­ ®ang quan t©m ®Õn kh¸ch s¹n cña m×nh. Tõ ma trÖn SWOT, kh¸ch s¹n cã nhiÒu cÆp phèi hîp kh¸c nhau vµ h×nh thµnh c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc kh¸c nhau tõ nh÷ng cÆp ®ã. Tõ ®ã kh¸ch s¹n cã thÓ lùa chän cho m×nh ph­¬ng ¸n tèt nhÊt hoÆc cã ®­îc nh÷ng ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc dù phßng ®Ó thaythÕ khi cÇn thiÕt. Nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc ®iÓm yÕu cña kh¸ch s¹n. Qua ph©n tÝch SWOT ë trªn cã thÓ thÊy ®iÓm yÕu cña kh¸ch s¹n lµ ho¹t ®éng Marketing, ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn cïng víi lùc l­îng nh©n sù vµ tæ chøc. + Nghiªn cøu kh¸ch hµng: §©y lµ viÖc nghiªn cøu ®Æc ®iÓm, së thÝch, thÞ hiÕu... cña kh¸ch hµng khi hä tiªu dïng s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n. C¸c kh¸ch hµng ®ã lµ kh¸ch hµng hiÖn t¹i hoÆc tr­íc ®©y cña kh¸ch s¹n, lµ kh¸ch hµng hiÖn t¹i hoÆc tr­íc ®©y cña ®èi thñ c¹nh tranh vµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. + Nghiªn cøu c¹nh tranh ®Ó ph©n tÝch lîi thÕ cña c¹nh tranh, biÕt ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña m×nh vµ ®èi thñ råi so s¸nh ®Ó chiÕm lîi thÕ trong c¹nh tranh. + Nghiªn cøu nhu cÇu cña thÞ tr­êng. + Nghiªn cøu s¶n phÈm gióp cho viÖc t×m ra nh÷ng s¶n phÈm míi vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm hiÖn t¹i. + Nghiªn cøu qu¶ng c¸o nh»m ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o b»ng c¸ch so s¸nh kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ c¸c môc tiªu ®Ò ra cña ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o. + Nghiªn cøu xu h­íng, ®©y lµ lo¹i h×nh nghiªn cøu tæng hîp nh»m ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ lµ nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng m¹nh ®Õn nhu cÇu. - Qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ tr­êng nªn bao gåm c¸c b­íc: X¸c ®Þnh vÊn ®Ò marketing; TriÓn khai vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch nghiªn cøu; T¹o ra c¸c kÕt qu¶ h÷u Ých; Rót ra kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. + VÊn ®Ò marketing lµ träng t©m cña nghiªn cøu thÞ tr­êng. §èi víi kh¸ch s¹n T©y Hå vÊn ®Ò marketing ®Æt ra lµ ph¶i lµm nh­ thÕ nµo ®Ó thu hót kh¸ch, t¨ng doanh thu, më réng thÞ tr­êng kh¸ch tiÒm n¨ng. + TriÓn khai vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch nghiªn cøu thÞ tr­êng: Cã hai c¸ch c¬ b¶n ®Ó thu thËp lo¹i th«ng tin khi triÓn khai vµ thùc hiÖn nghiªn cøu thÞ tr­êng ®ã lµ sö dông nh÷ng nguån thø cÊp vµ sö dông c¸c nguån s¬ cÊp. §èi víi nguån thø cÊp, kh¸ch s¹n nªn thu thËp tõ c¸c t¹p chÝ chuyªn ngµnh nh­ t¹p chÝ du lÞch, tuÇn b¸o du lÞch, c¸c b¸o c¸o cña Tæng côc du lÞch, Së du lÞch, trªn c¸c v¨n b¶n ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n. §èi víi nguån s¬ cÊp, kh¸ch s¹n nªn sö dông c¸c b¶ng hái dµnh cho kh¸ch l­u tró t¹i kh¸ch s¹n, c¸c b¶ng hái nµy nªn ®Æt trªn phßng kh¸ch hay t¹i quÇy lÔ t©n khi kh¸ch check - out, nh©n viªn lÔ t©n ®­a cho kh¸ch. Tuy nhiªn nhiÒu kh¸ch hµng kh«ng muèn tr¶ lêi c©u hái do nhiÒu lý do nh­ mÊt thêi gian... ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch ®iÒn vµo b¶ng hái, kh¸ch s¹n nªn tÆng hä mét mãn quµ nhá nh­ b×nh hoa cã tªn vµ biÓu t­îng cña kh¸ch s¹n hoÆc vµo mïa hÌ lµ vÐ b¬i miÔn phÝ t¹i kh¸ch s¹n. Mét b¶ng hái mÉu mµ kh¸ch s¹n cã thÓ sö dông ®Ó t×m hiÓu kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ nh­ thÕ nµo vÒ kh¸ch s¹n T©y Hå sau khi tiªu dïng s¶n phÈm, dÞch vô cña kh¸ch s¹n. B¶ng hái nµy kh¸ch s¹n nªn in thµnh ba lo¹i víi ba ng«n ng÷ ®­îc sö dông lµ tiÕng ViÖt dµnh cho kh¸ch du lÞch néi ®Þa, tiÕng Trung dµnh cho kh¸ch Trung Quèc - kh¸ch hµng môc tiªu cña kh¸ch s¹n vµ tiÕng Anh dµnh cho kh¸ch kh¸c. B¶ng hái nµy phï hîp v× kh«ng sö dông c¸c thuËt ng÷ lµm kh¸ch hµng khã hiÓu, mçi c©u hái riªng biÖt vµ ®óng träng t©m. Kh¸ch s¹n còng nªn sö dông ph­¬ng ph¸p quan s¸t, cã nghÜa lµ nh©n viªn quan s¸t vµ ghi nhËn xem th¸i ®é cña kh¸ch hµng ra sao, ®©y lµ ph­¬ng ph¸p tèt ®Ó ®¸nh gi¸ ®èi thñ c¹nh tranh. §Ó thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p nµy, kh¸ch s¹n nªn cö nh©n viªn ®i tiªu dïng thö s¶n phÈm cña c¸c kh¸ch s¹n kh¸c, ®Æc biÖt c¸c kh¸ch s¹n lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña kh¸ch s¹n T©y Hå nh­ kh¸ch s¹n Th¾ng Lîi, kh¸ch s¹n C«ng §oµn, Hoµ B×nh... vµ c¸c kh¸ch s¹n kh¸c nh­ Hµ Néi, Dawoo... Nh©n viªn nµy nªn quan s¸t ®èi thñ c¹nh tranh b»ng c¸ch: TÝnh sè l­îng xe vµ xuÊt xø biÓn ®¨ng ký t¹i n¬i ®Ó xe cña ®èi thñ c¹nh tranh, xem cã bao nhiªu ng­êi lÊy tËp gÊp t¹i quÇy lÔ t©n, ®Õm sè ®Ìn ®­îc bËt s¸ng tõ phßng kh¸ch, céng sè l­îng ng­êi sö dông bÓ b¬i vµo nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau trong ngµy... Ph­¬ng ph¸p quan s¸t thùc sù h÷u Ých, dï cã quan s¸t kh¸ch hµng cña m×nh hay cña ®èi thñ c¹nh tranh th× ph­¬ng ph¸p quan s¸t còng cung cÊp nguån d÷ liÖu phong phó, tuy nhiªn nã còng tèn kÐm thêi gian vµ ®ßi hái ng­êi quan s¸t ph¶i kiªn tr×. Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m t¨ng c­êng vµ ph¸t triÓn ®iÓm m¹nh cña kh¸ch s¹n. Qua ph©n tÝch ma trËn SWOT, cã thÓ thÊy ®iÓm m¹nh cña kh¸ch s¹n T©y Hå lµ vÞ trÝ ®Þa h×nh vµ xu thÕ héi nhËp. Khi x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh, kh¸ch s¹n kh«ng nªn chØ tËp trung vµo kh¾c phôc diÓm yÕu, kh¸ch s¹n cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó t¨ng c­êng thÕ m¹nh cña m×nh ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao lîi thÕ so s¸nh cña m×nh víi ®èi thñ c¹nh tranh. Trong c¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp th× vÞ trÝ ®Þa lý lµ tiÒn ®Ò vµ c¬ së ph¸t triÓn. Tuy nhiªn vÞ trÝ kh«ng ph¶i lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mäi doanh nghiÖp nh­ng ®èi víi kh¸ch s¹n T©y Hå nã l¹i cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh. Víi vÞ trÝ ®Þa h×nh cña kh¸ch s¹n T©y Hå n»m gÇn trung t©m cña thµnh phè Hµ néi t¹o ra nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n. Tr­íc hÕt, kh¸ch s¹n n»m ë n¬i giao tho¶ cña nhiÒu ®Çu mèi giao th«ng víi l­îng kh¸ch ®i l¹i kh¸ lín sÏ ®em ®Õn cho kh¸ch s¹n nhiÒu kh¸ch hµng míi. H¬n n÷a víi vÞ trÝ nµy sÏ lµ ®iÓm ng¾m cho c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc trong c¸c lÜnh vùc nh­: c¬ së h¹ tÇng, c¬ së khoa khäc kü thuËt...§ång thêi còng nhê vµo vÞ trÝ nµy mµ cã thÓ thu hót ®­îc mét thÞ tr­êng kh¸ réng lín gåm kh¸ch néi ®Þa vµ kh¸ch n­íc ngoµi víi nhiÒu môc ®Ých: du lÞch thuÇn tuý, th­¬ng m¹i hoÆc dù héi nghÞ, héi th¶o.. Ngoµi ra vÞ trÝ nµy cña kh¸ch s¹n còng t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch s¹n cã thÓ thu hót vµ lùa chän ®­îc lùc l­îng lao ®éng cã tr×nh ®é mµ nh©n tè con ng­êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Kh¸ch s¹n nªn triÓn khai chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm b»ng c¸ch ®­a c¸c yÕu tè phô tréi, ®éc ®¸o riªng vµo c¸c dÞch vô cña m×nh, t¹o sù Ên t­îng cho kh¸ch du lÞch. §èi víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, kh¸ch s¹n cÇn tiÕn hµnh n©ng cÊp c¶i t¹o c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®¶m b¶o s¶n phÈm cung cÊp cho kh¸ch hµng ph¶i ®­îc thèng nhÊt trong toµn hÖ thèng kh¸ch s¹n, ®óng víi quy m« vµ h¹ng kh¸ch s¹n ®­îc c«ng nhËn, ®ång thêi hoµn thiÖn chÊt l­îng cña ®éi ngò nh©n viªn. Cô thÓ lµ: - VÒ s¶n phÈm l­u tró: C¸c phßng Suite, Deluxe nªn trang bÞ thªm m¸y tÝnh; Më thªm dÞch vô “turn down” - lµ dÞch vô dän dÑp s¬ qua vµo lóc chiÒu muén nh­ ®Æt hoa, kÐo rÌm, thay vá gèi, trang trÝ phßng theo ý kh¸ch... khi kh¸ch yªu cÇu. Trong phßng nªn cã biÓn b¸o “No Disturb” (biÓn tr¸nh quÊy rÇy) ®Ó thuËn lîi cho kh¸ch khi hä cã nhu cÇu treo biÓn nµy ngoµi cöa phßng; Nªn ®Æt thªm ®µi nhá vµ mét sè b¨ng h¸t vµo mçi phßng (nÕu lµ kh¸ch Trung Quèc th× ®Æt c¸c b¨ng h¸t cña Trung Quèc, kh¸ch néi ®Þa lµ ng­êi cao tuæi nªn ®Æt c¸c b¨ng nh¹c tiÒn chiÕn); Gi­êng ngñ lu«n ®­îc xem xÐt cÈn thËn tõ nh÷ng tÊm tr¶i gi­êng ph¶i ®­îc s¹ch sÏ, c¸ch tr¶i gi­êng cho ®Õn viÖc kiÓm tra th­êng xuyªn gi­êng ngñ c¶ khi phßng trèng. Tr¸nh t×nh tr¹ng khi ®­a kh¸ch vµo phßng ngñ cßn bÒ bén, ch­a ®­îc söa so¹n vµ kh«ng ®óng theo yªu cÇu cña kh¸ch. C¸c ga tr¶i gi­êng, vá gèi, mµn bÞ r¸ch, bÞ è nªn ®­îc thay míi th­êng xuyªn. - VÒ s¶n phÈm ¨n uèng: Khu bÕp cÇn ph¶i èp g¹ch men sø, sµn l¸t vËt liÖu chèng tr¬n, khu vùc chÕ biÕn thøc ¨n nãng nguéi ®­îc t¸ch riªng, trang bÞ thªm mét sè bÕp ®un, tñ l¹nh, lß vi sãng; Kh¸ch s¹n nªn cã thªm thùc ®¬n theo mãn (µ-la-carte), kh«ng nªn chØ cã thùc ®¬n trän gãi (table’ d hote), nªn ®Æt tªn cho c¸c mãn ¨n cã g¾n tªn kh¸ch s¹n (nh­ c¸ sèt ngò liÔu T©y Hå) vµ ®Æt tªn cho c¸c nhµ hµng (nhµ hµng Bªn Hå) ®Ó t¹o Ên t­îng cho kh¸ch nhí l©u vÒ s¶n phÈm ¨n uèng cña kh¸ch s¹n; Vµo tèi thø b¶y hay chñ nhËt hµng tuÇn, ®Ó kh«ng chØ thu hót kh¸ch l­u tró trong kh¸ch s¹n mµ cßn më réng thªm l­îng kh¸ch tõ bªn ngoµi ®Õn nhµ hµng dïng b÷a, kh¸ch s¹n nªn cã c¸c ch­¬ng tr×nh ca nh¹c vµ c¸c ch­¬ng tr×nh nµy th­êng xuyªn nªn thay ®æi tõ nh¹c d©n téc, ®µn violon ®Õn c¸c bµi h¸t ViÖt Nam vµ Trung Quèc... Kh¸ch s¹n nªn ®­a thªm c¸c mãn ¨n vÒ h¶i s¶n, mãn ¨n chay, tiÖc cung ®×nh phôc vô kh¸ch. VÒ mïa hÌ nªn cã c¸c lo¹i kem, c¸c lo¹i chÌ. Ngoµi ra nªn cã dÞch vô phôc vô kh¸ch ¨n t¹i phßng. §å uèng nªn phong phó, cã thªm r­îu thuèc, r­îu cÇn. ë nhµ hµng cña bÓ b¬i, nªn phôc vô c¸c mãn ¨n nhÑ nh­ nem chua, b¸nh bao, xóc xÝch... cïng víi ®å uèng ®a d¹ng h¬n. - VÒ dÞch vô bæ sung: C¶i t¹o khu giÆt lµ ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ khi thuª ngoµi giÆt lµ vµ t¨ng doanh thu vÒ dÞch vô giÆt lµ; X©y míi trung t©m søc khoÎ, phßng saunna vµ massage, phßng khiªu vò, phßng biza, bÓ b¬i n­íc nãng phôc vô kh¸ch vµo mïa ®«ng; Bæ sung thªm ®å thñ c«ng mü nghÖ truyÒn thèng nh­ v¶i thæ cÈm, c¸c vËt nhá trang trÝ b»ng gç, ®¸... cho quÇy l­u niÖm. Më dÞch vô cho thuª v¨n ho¸ phÈm (s¸ch, b¸o), dÞch vô ®¸nh giÇy, xe ®Èy cho ng­êi tµn tËt, dÞch vô ®¸nh thøc kh¸ch. §Æc biÖt nªn cã nh©n viªn concierge lµ nh©n viªn chuyªn phôc vô c¸c dÞch vô kh¸c (mµ kh¸ch s¹n kh«ng cã) ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®Çy ®ñ cña kh¸ch. - Ngoµi ra cßn cã mét sè yÕu tè kh¸c nh»m hoµn thiÖn chÝnh s¸ch s¶n phÈm nh­: + Khu vùc c«ng céng nªn cã lèi ®i riªng cho ng­êi tµn tËt, ®Æt c¸c ghÕ ®¸ t¹i c¸c v­ên hoa, t¹i nh÷ng n¬i gÇn hå. + ¸nh s¸ng: Lu«n ®­îc ®¶m b¶o võa ®ñ t¹i c¸c khu vùc c«ng céng, lèi ra vµo kh¸ch s¹n nh»m thùc hiÖn tèt yªu cÇu an toµn cho kh¸ch. + An ninh vµ an toµn: Cöa phßng kh¸ch khi ®­îc dän xong nªn ®ãng ngay. T¹i mçi phßng nªn trang bÞ c¸c nót Ên cÊp cøu. Kh¸ch s¹n còng cÇn cã hÖ thèng tho¸t hiÓm vµ h­íng dÉn cô thÓ cho kh¸ch. Cæng kh¸ch s¹n nªn cã hµng rµo bao quanh hai bªn b»ng c¸ch trång c©y võa an toµn, võa gi¶m bít ®­îc sù mÊt mü quan ngoµi cæng kh¸ch s¹n (mét bªn cæng lµ v­ên quÊt, mét bªn lµ nghÜa ®Þa). + VÖ sinh: §¶m b¶o vÖ sinh phßng kh¸ch, khu vùc vÖ sinh c«ng céng lµ ®iÒu thiÕt yÕu. Ngoµi ra, nh©n viªn ë khu vùc bÕp, bµn ph¶i ®eo g¨ng tay vµ cã dông cô g¾p thøc ¨n khi lµm viÖc. Tr¸nh ®Ó c¸c ho¸ chÊt tÈy röa ®éc h¹i t¹i khu vùc nµy. Nh÷ng nh©n viªn phôc vô kh¸ch trùc tiÕp bÞ èm, bÞ c¶m cóm... nªn nghØ ®îi hÕt bÖnh míi tiÕp tôc ®i lµm, tr¸nh g©y truyÒn nhiÔm cho kh¸ch. + §èi víi bé phËn lÔ t©n: §Ó viÖc thùc hiÖn ®¨ng ký gi÷ phßng, hay check - in, check - out cho kh¸ch nhanh chãng nªn cã hÖ thèng ®Æt phßng trung t©m. + Qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm hiÖn t¹i: Kh¸ch s¹n nªn quan t©m ®Õn viÖc qu¶n lý s¶n phÈm lµm ra b»ng c¸ch thiÕt lËp vµ duy tr× mét hÖ thèng kiÓm tra s¶n phÈm: X©y dùng c¸c tiªu chÝ ®o l­êng hiÖu qu¶ s¶n phÈm. KiÓm tra l¹i s¶n phÈm. X¸c ®Þnh nh÷ng s¶n phÈm cã vÊn ®Ò. ChiÕn l­îc ®Ó lo¹i trõ c¸c s¶n phÈm cã vÊn ®Ò nh­ gi¶m chi phÝ, kh«ng ®Çu t­ n÷a; Rót ra khái thÞ tr­êng; C¶i tiÕn nã; Thay ®æi chiÕn l­îc marketing... [16] §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng cÇn ph¶i kiÓm so¸t c¶ nh÷ng chi phÝ ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng. Nh÷ng chi phÝ nµy bao gåm chi phÝ phßng ngõa, chi phÝ kiÓm tra gi¸m ®Þnh vµ nh÷ng chi phÝ do thÊt tho¸t, thiÖt h¹i vÒ chÊt l­îng. Bªn c¹nh viÖc ®a d¹ng ho¸ vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, kh¸ch s¹n cÇn quan t©m ®Õn chÊt l­îng ®éi ngò lao ®éng: - N©ng cao chÊt l­îng cña nh©n viªn c¶ vÒ chuyªn m«n vµ ngo¹i ng÷. Kh¸ch s¹n cÇn göi nh©n viªn ®Õn c¸c trung t©m ®µo t¹o chuyªn ngµnh du lÞch kh¸ch s¹n hoÆc thuª gi¸o viªn tíi kh¸ch s¹n. Rót kinh nghiÖm nÕu tuyÓn nh©n viªn kh«ng tuyÓn ng­êi kh«ng cã tr×nh ®é nghiÖp vô vµ ngo¹i ng÷. Thuyªn chuyÓn nh÷ng nh©n viªn cã ®é tuæi kh«ng cßn phï hîp phôc vô kh¸ch trùc tiÕp sang c¸c bé phËn kh¸c vµ bæ sung nh÷ng lao ®éng trÎ, n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh, cã kü n¨ng. - X©y dùng v¨n minh phôc vô t¹i kh¸ch s¹n: C«ng t¸c phôc vô cña kh¸ch s¹n cßn nhiÒu tån t¹i nh­ th¸i ®é cña nh©n viªn khi tiÕp xóc víi kh¸ch cßn ch­a thùc sù tá lßng mÕn kh¸ch, nh©n viªn ®i lµm kh«ng ®óng giê, trong giê lµm viÖc cßn ®i ra ngoµi, kh«ng ®eo thÎ nh©n viªn, nhiÒu nh©n viªn ngåi tô tËp nãi chuyÖn, lµm viÖc riªng. V× vËy kh¸ch s¹n cÇn quy ®Þnh chÆt chÏ h¬n vÒ c«ng t¸c qu¶n lý nh©n viªn, nÕu ph¸t hiÖn nh©n viªn nµo vi ph¹m nh÷ng ®iÒu trªn nªn nh¾c nhë, vi ph¹m nhiÒu lÇn nªn cã chÝnh s¸ch kû luËt b»ng c¸ch bít l­¬ng, c¾t th­ëng, sa th¶i, ®uæi viÖc... tuú theo tõng tr­êng hîp cô thÓ vµ lçi g©y ra. Kh¸ch s¹n cÇn trao ®æi, tuyªn truyÒn cho nh©n viªn vÒ th¸i ®é phôc vô kh¸ch lu«n ph¶i th©n thiÖn, kh«ng nªn tiÕt kiÖm lêi chµo hái vµ nô c­êi khi tiÕp xóc víi kh¸ch. §Ó lµm ®­îc ®iÒu trªn, kh¸ch s¹n còng cÇn gi÷ mét m«i tr­êng lµm viÖc hoµ khÝ, nªn cã chÝnh s¸ch khen th­ëng cho nh÷ng nh©n viªn ®­a ®­îc kh¸ch ®Õn kh¸ch s¹n, khen th­ëng cho nh÷ng ng­êi xö lý kÞp thêi nh÷ng t×nh huèng ph¸t sinh khã xö do c¸c bé phËn kh¸c hoÆc kh¸ch quan ®­a ®Õn, kh«ng ®Ó kh¸ch phµn nµn, ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña kh¸ch s¹n. Kh¸ch s¹n nªn cã danh s¸ch nh©n viªn ®­îc khen th­ëng trong tuÇn hoÆc trong th¸ng ®Ó khuyÕn khÝch nh©n viªn còng nh­ t¹o sù thi ®ua gi÷a c¸c nh©n viªn. 2. KiÕn nghÞ vÒ hÖ thèng môc tiªu chiÕn l­îc cña kh¸ch s¹n. Kh¸ch s¹n cã thÓ liªn doanh liªn kÕt víi c¸c kh¸ch s¹n kh¸c hoÆc víi c¸c h·ng l÷ hµnh hay c¸c tæ chøc du lÞch trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ph¸t huy søc m¹nh liªn ngµnh, nhê ®ã kh¸ch s¹n sÏ ®­îc nhËn sù gióp ®ì vÒ tµi chÝnh. SÏ häc hái ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c kh¸ch s¹n trong vµ ngoµi n­íc. Kh«ng nh÷ng thÕ cßn b¶o vÖ quyÒn lîi cña m×nh trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh quyÕt liÖt. Cßn ®èi víi môc tiªu ng¾n h¹n, kh¸ch s¹n cÇn cã mét sè thay ®æi ®Ó cã tÝnh kh¶ thi h¬n.Ch¼ng h¹n, víi môc tiªu t¨ng doanh thu 10% lµ rÊt khã. Bëi cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ nªn l­îng kh¸ch quèc tÕ vµ néi ®Þa cña kh¸ch s¹n ch­a t¨ng lªn ®­îc do sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c kh¸ch s¹n gi¸ kinh doanh l­u tró, ¨n uèng vµ mét sè dÞch vô bæ sung ë kh¸ch s¹n T©y Hå cã xu h­íng gi¶m nªn viÖc t¨ng doanh thu víi tû lÖ nh­ vËy lµ rÊt khã. V× vËy kh¸ch s¹n cÇn ®iÒu chØnh møc t¨ng doanh thu tõ 3-4%/n¨m. §èi víi môc tiªu vÒ kh¸ch quèc tÕ, kh¸ch s¹n ®iÒu chØnh t¨ng tõ 15%/n¨m. Riªng víi kh¸ch du lÞch néi ®Þa kh¸ch s¹n cÇn t¨ng lªn môc tiªu 25% bëi thùc tÕ n¨m 1999 kh¸ch s¹n ®· thùc hiÖn t¨ng 22,1% so víi n¨m 1998 vµ ®©y thùc sù lµ mét thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng. Víi c«ng suÊt sö dông phßng, kh¸ch s¹n ®iÒu chØnh tõ tû lÖ t¨ng tõ 60% lªn 65% vµ sö dông mét sè dÞch vô kh¸c cÇn ®­îc n©ng cao h¬n nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cho kh¸ch s¹n T©y Hå. 3. KiÕn NghÞ vÒ c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc cña kh¸ch s¹n. ChiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n tËp trung chñ yÕu vµo yÕu tè s¶n phÈm vµ thÞ tr­êng. Nã bao gåm chiÕn l­îc t¨ng tr­ëng tËp trung chiÕn l­îc chu kú sèng cña s¶n phÈm vµ chiÕn l­îc c¹nh tranh. ChiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n lµ kh¸ ®óng ®¾n nh­ng muèn ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt h¬n th× cÇn cã sù hç trî ®¾c lùc cña c¸c chiÕn l­îc bé phËn vµ c¸c kÕ ho¹ch Marketing. ThÕ nh­ng kh¸ch s¹n l¹i ch­a chó träng ®Õn viÖc x©y dùng c¸c chiÕn l­îc bé phËn. V× vËy t«i xin ®­a ra mét sè ®Ò xuÊt vÒ c¸c chiÕn l­îc bé phËn hç trî chiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Nh­ng mÆc dï kh¸ch s¹n T©y Hå ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng thùc sù c¸c mãn ¨n kh«ng phong phó, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch, thùc ®¬n nhµ hµng ch­a cã søc hÊp dÉn. Tuy r»ng nghiÖp vô kinh doanh ¨n uèng kh«ng ph¶i lµ nghiÖp vô chÝnh trong kh¸ch s¹n nh­ng kh¸ch s¹n cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn nghiÖp vô nµy. Ngoµi yÕu tè c¬ së vËt chÊt,kh¸ch hµng, chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô cßn phô thuéc nhiÒu vµo ®éi ngò lao ®éng. §Æc biÖt lµ ®éi ngò nh©n viªn trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng,bëi v× chØ cÇn mét sai sãt nhá cña nh©n viªn nµy còng cã thÓ lµm háng c¶ qu¸ tr×nh dÞch vô. Song ®éi ngò nh©n viªn trong kh¸ch s¹n ngµy nay ®ang mÊt c©n ®èi, sè nh©n viªn cao tuæi chiÕm tû lÖ kh¸ cao vµ hä lµ nh÷ng ng­êi cã nhiÒu kinh nghiÖm nh­ng l¹i thiÕu nhiÖt t×nh c«ng t¸c. V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi kh¸ch s¹n ph¶i cã kÕ ho¹ch trÎ ho¸ ®éi ngò lao ®éng b»ng c¸ch: + Cho mét sè nh©n viªn cã ®é tuæi ngoµi 45 cã thÓ nghØ h­u th«ng qua mét sè chÝnh s¸ch ­u ®·i, quan t©m ®Æc biÖt cña nhµ n­íc vµ kh¸ch s¹n. + ChuyÓn mét sè nh©n viªn trùc tiÕp phôc vô ¨n uèng ®· cã tuæi sang c¸c bé phËn kh¸c nh­ : B¶o vÖ, dÞch vô giÆt lµ, tr«ng xe... Ngoµi ra kh¸ch s¹n cÇn ph¶i chó ý bæ sung thªm mét sè dÞch vô míi. Ch¼ng h¹n viÖc kh¸ch s¹n tÆng hoa ,quµ cho kh¸ch nh©n ngµy sinh nhËt cña kh¸ch hay khi kh¸ch ®Æt ch©n ®Õn kh¸ch s¹n còng nh­ kh¸ch rêi khái kh¸ch s¹n. Hay viÖc t¨ng c­êng c¸c trß ch¬i gi¶i trÝ : Dancing, karaoke, thÓ thao, tenits, bÓ b¬i... ViÖc ®æi míi s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh tÊt yÕucña mçi doanh nghiÖp kinh doanh. §Ó b¸n ®­îc nhiÒu s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng doanh nghiÖp ph¶i lu«n ®æi míi nã theo nhu cÇu thÞ tr­êng. ChiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch gi¸: ChÝnh s¸ch gi¸ quyÕt ®Þnh møc gi¸ cña doanh nghiÖp víi s¶n phÈm cña m×nh. ViÖc quy ®Þnh møc gi¸ b¸n ¶nh h­ëng to lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp v×: Gi¸ c¶ cã ¶nh h­ëng ®Õn khèi l­îng tiªu thô. Gi¸ b¸n lµ mét yÕu tè quan träng t¸c ®éng ®Õn hµnh vi mua vµ lùa chän kh¸ch hµng . Gi¸ c¶ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi doanh thu vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Trong chiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n gi¸ c¶ cña s¶n phÈm dÞch dÞch vô ®­îc coi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh møc ®é cña tÝnh hÊp dÉn s¶n phÈm. Tuy nhiªn tõ tr­íc ®Õn nay, kh¸ch s¹n kh«ng ®i theo con ®­êng c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶, gi¸ b¸n s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n ®­îc x©y dùng theo ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ c¹nh tranh nghÜa lµ ®Þnh gi¸ víi gi¸ thÞ tr­êng hoÆc cao h¬n mét chót. Ph­¬ng ph¸p nµy nhiÒu khi ®em l¹i cho kh¸ch s¹n lîi nhuËn kh«ng ®¸ng kÓ, nÕu gi¸ thµnh cña s¶n phÈm dÞch vô qu¸ cao do c¸c dÞch vô cÊu thµnh nªn s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n cung cÊp ®Òu cã chÊt l­îng vµ chi phÝ cao. NÕu ®Þnh gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ tr­êng qu¸ nhiÒu sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm ®ã trªn thÞ tr­êng. §Ó cã ®­îc lîi thÕ vÒ gi¸, kh¸ch s¹n ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t. Kh¸ch s¹n cã thÓ tham kh¶o c¸c chiÕn l­îc vÒ chÝnh s¸ch gi¸ sau: §èi víi viÖc b¸n n©ng gi¸, kh¸ch s¹n nªn ®µo t¹o nh©n viªn lÔ t©n ph­¬ng ph¸p b¸n phßng upselling. Ph­¬ng ph¸p nµy lµ c¸ch nh©n viªn ®Æt phßng thuyÕt phôc kh¸ch thuª lo¹i phßng cã møc gi¸ trung b×nh hay gi¸ cao thay v× ®Ó kh¸ch tù lùa chän nh»m t¨ng ®­îc gi¸ b¸n b×nh qu©n vµ lîi nhuËn. Ph­¬ng ph¸p nµy lµ c¸ch thuyÕt phôc kh«ng g©y ¸p lùc cho kh¸ch, kh¸ch c¶m thÊy hä ®­îc tù quyÕt ®Þnh vµ lùa chän. C¸c ph­¬ng ph¸p b¸n phßng upselling nh­ sau: * Ph­¬ng ph¸p middle - choice: Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc sö dông cho kh¸ch ®oµn. Nh©n viªn giíi thiÖu 2 hoÆc 3 lo¹i phßng cô thÓ víi c¸c møc gi¸ cho kh¸ch lùa chän vµ kÌm theo sù m« t¶ ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i phßng. Kh¸ch sÏ tù lùa chän møc gi¸ trung b×nh. * Ph­¬ng ph¸p top - down: §­îc ¸p dông ®èi víi kh¸ch cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao, th­êng lµ kh¸ch kinh doanh hoÆc kh¸ch ch­a ë kh¸ch s¹n lÇn nµo. Nh©n viªn giíi thiÖu tõ lo¹i phßng cã gi¸ cao nhÊt trë xuèng cho ®Õn khi kh¸ch ®­a ra quyÕt ®Þnh lùa chän. Khi giíi thiÖu, nh©n viªn ph¶i m« t¶ tÊt c¶ ­u ®iÓm cña phßng nh­ sù thuËn tiÖn, trang thiÕt bÞ. * Ph­¬ng ph¸p bottom - up: Giíi thiÖu tõ lo¹i phßng víi møc gi¸ yªu cÇu lªn møc gi¸ cao h¬n. ¸p dông víi kh¸ch hµng ®· ®Æt phßng tr­íc. VÝ dô nh©n viªn gîi ý: “ ChØ thªm 10 USD phßng cña quý kh¸ch ®· cã c¶nh nh×n ra hå”. Ph­¬ng ph¸p b¸n upselling còng nªn ®­îc ¸p dông cho c¶ c¸c s¶n phÈm dÞch vô kh¸c nh­ ¨n uèng, dÞch vô bæ sung. + §èi víi viÖc gi¶m gi¸: Trong mét sè t×nh huèng kh¸ch s¹n cã thÓ chän c¸ch tÝnh gi¸ thÊp h¬n gi¸ c¬ b¶n ®Ó thu hót kh¸ch hµng. * Gi¶m gi¸ vµo mïa v¾ng kh¸ch: Kh¸ch s¹n cÇn lËp mét kÕ ho¹ch ®Þnh gi¸ s¶n phÈm dÞch vô theo tõng quý trong n¨m, ®Ó biÕt tuú tõng thêi ®iÓm nµo mµ cã thÓ gi¶m gi¸ cho nh÷ng ®èi t­îng kh¸ch nµo. §èi víi quý I (th¸ng 1 ®Õn th¸ng 4): Vµo nh÷ng th¸ng nµy cã hai dÞp lÔ tÕt lµ tÕt d­¬ng lÞch vµ tÕt nguyªn ®¸n, kh¸ch du lÞch néi ®Þa ®Õn kh¸ch s¹n gi¶m do hä nghØ tÕt ë nhµ. Kh¸ch s¹n nªn cã chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ cho kh¸ch néi ®Þa. Tuy nhiªn ®©y lµ nh÷ng th¸ng tËp trung nhiÒu lÔ héi, kh¸ch ngo¹i quèc ®Õn ViÖt Nam nhiÒu, kh¸ch Trung Quèc (kh¸ch hµng môc tiªu cña kh¸ch s¹n) còng sang ViÖt Nam ®Ó t×m hiÓu vÒ v¨n ho¸ lÔ héi cña ViÖt Nam, kh¸ch s¹n nªn cã gi¸ trän gãi bao gåm nghØ ng¬i t¹i kh¸ch s¹n vµ ®­a kh¸ch ®i tham quan mét sè n¬i tæ chøc lÔ héi nh­ Héi Lim ë B¾c Ninh, héi Chïa H­¬ng v.v... §Æc biÖt trong dÞp nµy, kh¸ch s¹n nªn tÆng quµ cho kh¸ch l­u tró t¹i kh¸ch s¹n nh­ tÆng lÞch, tÆng b­u thiÕp cã ghi lêi chóc mõng n¨m míi, hay tÆng hä mét bé Êm chÐn B¸t Trµng... §èi víi quý II (th¸ng 5 ®Õn th¸ng 9): L­îng kh¸ch ®Õn ë kh¸ch s¹n gi¶m do thêi tiÕt Hµ Néi vµo thêi gian nµy rÊt nãng, du kh¸ch tËp trung ®i du lÞch biÓn lµ chñ yÕu, kh¸ch s¹n nªn cã chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ phßng cho kh¸ch. §èi víi c¸c dÞch vô bæ sung nh­ b¬i, tennis nhu cÇu cña kh¸ch l¹i t¨ng, do vËy kh¸ch s¹n nªn gi÷ nguyªn møc gi¸. Quý III (th¸ng 10 ®Õn th¸ng 12): §©y lµ thêi ®iÓm kh¸ch s¹n cã thÓ t¨ng doanh thu vÒ ¨n uèng vµ l­u tró v× c¸c c¬ quan nhµ n­íc th­êng tæ chøc tæng kÕt cuèi n¨m nªn kh¸ch c«ng vô néi ®Þa sÏ tíi kh¸ch s¹n nhiÒu. Kh¸ch s¹n nªn gi¶m gi¸ dÞch vô karaoke ®Ó thu hót kh¸ch. MÆt kh¸c, thêi ®iÓm nµy còng vµo mïa c­íi, ®Ó c¹nh tranh víi c¸c kh¸ch s¹n kh¸c, kh¸ch s¹n nªn gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng ®Æt tõ 30 m©m trë lªn, tÆng mét ®ªm phßng Deluxe miÔn phÝ vµ phßng ®­îc trang trÝ theo yªu cÇu cña kh¸ch, tÆng mét b¸nh kem lín cã lêi chóc ®¸m c­íi. * Gi¶m gi¸ theo ngµy trong tuÇn: NÕu lµ kh¸ch kinh doanh gi¶m gi¸ ngµy cuèi tuÇn. Kh¸ch du lÞch gi¶m gi¸ ngµy ®Çu tuÇn do nhu cÇu cña kh¸ch th­êng ®i nghØ vµo ngµy cuèi tuÇn, Ýt ®i nghØ vµo ®Çu tuÇn. * Gi¸ cho ®oµn, gi¸ ®Æc biÖt vµ gi¸ khuyÕn m¹i, kh¸ch s¹n còng ®· ¸p dông, tuy nhiªn kh¸ch s¹n nªn tÆng hä vÐ b¬i vµo dÞp hÌ hay mét giê karaoke miÔn phÝ vµo c¸c mïa kh¸c trong n¨m. ChiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch ph©n phèi: Trong ngµnh kinh doanh du lÞch, kh¸ch s¹n, l­îng s¶n phÈm, dÞch vô b¸n ra phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c nhµ b¸n hµng trung gian nh­ c¸c ®¹i lý l÷ hµnh, c¸c ®¹i diÖn cña c¸c doanh nghiÖp... V× thÕ viÖc t¨ng c­êng më réng mèi quan hÖ víi ®èi t¸c còng nh­ c¸c kªnh ph©n phèi lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®èi víi mçi doanh nghiÖp. - Kh¸ch s¹n T©y Hå nªn chó träng ®Õn kªnh ph©n phèi trùc tiÕp b»ng c¸ch ®i ®Õn c¸c bé, ngµnh, c¸c doanh nghiÖp ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm, dÞch vô cña kh¸ch s¹n. - Nªn cã quan hÖ tèt víi c¸c kh¸ch s¹n kh¸c ë cïng khu vùc ®Ó hä giíi thiÖu kh¸ch sang kh¸ch s¹n T©y Hå khi c¸c phßng cña hä kh«ng cßn trèng hay kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch. - Liªn kÕt víi c¸c tæ chøc, c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm ®ãn tiÕp c¸c ®oµn thÓ thao v¨n ho¸ ®Õn Hµ Néi biÓu diÔn thi ®Êu... - TÝch cùc ký kÕt hîp ®ång phôc vô kh¸ch víi c¸c C«ng ty du lÞch l÷ hµnh ë phÝa Nam nh­ Hoµ B×nh Tourist, du lÞch BÕn Thµnh, H­¬ng Giang... vµ c¸c h·ng l÷ hµnh Trung Quèc... - Kh¸ch s¹n cÇn ký hîp ®ång cung cÊp kh¸ch víi c¸c h·ng taxi ë s©n bay Néi Bµi, ký kÕt hîp ®ång víi c¸c h·ng hµng kh«ng trong n­íc vµ quèc tÕ. Tuy nhiªn kh¸ch s¹n cÇn ®­a ra tû lÖ hoa hång hîp lý nh­ trÝch tõ 10% ®Õn 15% hoa hång, thËm chÝ cao h¬n cho nh÷ng ®èi t¸c giíi thiÖu kh¸ch. ChiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o: Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña kh¸ch s¹n T©y Hå chØ diÔn ra trong ph¹m vi nhá, ch­a ®ñ søc g©y Ên t­îng trªn thÞ tr­êng. §Ó c«ng t¸c qu¶ng c¸o ®¹t hiÖu qña cao, kh¸ch s¹n cÇn thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc sau: - Kh¸ch s¹n cÇn lªn kÕ ho¹ch chi tiÕt cho nh÷ng ®ît qu¶ng c¸o, xóc tiÕn theo mét sè yÕu tè sau: + Thêi gian: CÇn ®Þnh tr­íc thêi ®iÓm tiÕn hµnh c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o. + Ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o: Kh¸ch s¹n cÇn lùa chän nh÷ng ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o phï hîp víi quy m« vµ tiÒm lùc cña m×nh. + Ng©n s¸ch cho qu¶ng c¸o: Hµng n¨m kh¸ch s¹n nªn trÝch kho¶ng 6% tæng lîi nhuËn cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o . Theo c¸ch nµy, ng©n s¸ch cã thÓ thay ®æi theo chõng mùc mµ kh¸ch s¹n cã thÓ ®¶m nhiÖm ®­îc, lµm cho c¸c nhµ qu¶n lý yªn t©m v× chi phÝ qu¶ng c¸o g¾n liÒn víi sù t¨ng gi¶m lîi nhuËn cña kh¸ch s¹n trong chu kú kinh doanh. - Néi dung qu¶ng c¸o: Ph¶i nªu lªn ®­îc lîi Ých cña kh¸ch hµng, ph¶i thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, t¹o ra nh÷ng nhËn thøc vÒ s¶n phÈm. X©y dùng h×nh ¶nh kh¸ch s¹n trong t©m trÝ kh¸ch hµng, t¹o ra sù l­u t©m. BiÕn nh÷ng l­u t©m cña kh¸ch hµng thµnh mong muèn ®­îc tham gia s¶n phÈm, dÞch vô mét lÇn råi sau ®ã nhiÒu lÇn. T¹o ra sù hµnh ®éng tõ phÝa kh¸ch hµng (c«ng thøc AIDA). Nªn ®­a gi¸ vµo néi dung qu¶ng c¸o v× gi¸ cña kh¸ch s¹n t­¬ng ®èi rÎ h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh. Tuy nhiªn néi dung qu¶ng c¸o cÇn ph¶i trung thùc, nÕu kh¸ch s¹n qu¶ng c¸o nh÷ng tiÖn nghi vµ dÞch vô nµo ®ã th× khi kh¸ch yªu cÇu kh¸ch s¹n ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ. - Sau mçi mét ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, kh¸ch s¹n nªn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶, ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm ®Ó rót kinh nghiÖm cho nh÷ng qu¶ng c¸o sau, lùa chän ®­îc ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o thÝch hîp h¬n. §ång thêi còng nªn thu thËp th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng ®èi víi mçi ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o. - Quan s¸t, nhËn xÐt ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, tù rót ra bµi häc kinh nghiÖm cho m×nh. - Ngoµi ra kh¸ch s¹n cÇn tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh cña luËt ph¸p vÒ qu¶ng c¸o nh­ qu¶ng c¸o biÓn hiÖu ph¶i cã phÇn ch÷ ViÖt Nam, ch÷ n­íc ngoµi kh«ng ®­îc lín h¬n hai lÇn hoÆc ®Æt trªn phÇn ch÷ ViÖt Nam. Kh¸ch s¹n cÇn tiÕn hµnh ®æi míi ho¹t ®éng xóc tiÕn qu¶ng b¸. Cô thÓ nh­ sau: - §èi víi qu¶ng c¸o ngoµi trêi: §Æt pan« qu¶ng c¸o kh¸ch s¹n t¹i s©n bay. Qu¶ng c¸o trªn pan« cÇn lùa chän lo¹i ch÷ to, in ®Ëm, dÔ ®äc, néi dung lêi qu¶ng c¸o ®¬n gi¶n, ng¾n gän. Nªn chän nÒn pan« lµ nÒn tr¾ng, ch÷ viÕt mµu xanh vµ l¾p hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng ®Ó næi bËt vµo buæi tèi. VÝ dô kh¸ch s¹n cÇn qu¶ng c¸o víi néi dung nh­ sau: H×nh ¶nh minh häa kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµ h×nh ¶nh kh¸ch s¹n mµ cã thÓ lµ h×nh ¶nh mét con thuyÒn ®ang l­ít trªn hå, c¸nh buåm h­íng lªn bÇu trêi sao vµ trªn bÇu trêi nµy cã dßng ch÷ “Kh¸ch s¹n T©y Hå - con thuyÒn ®­a b¹n cËp bÕn thµnh c«ng”- ®©y còng chÝnh lµ lêi ®Þnh vÞ cña kh¸ch s¹n, lêi ®Þnh vÞ nµy nh»m môc ®Ých t¹o ra mét dÊu Ên ®Æc biÖt trong suy nghÜ cña kh¸ch hµng, gióp kh¸ch hµng ph©n biÖt ®­îc kh¸ch s¹n T©y Hå víi kh¸ch s¹n cña ®èi thñ c¹nh tranh. PhÝa bªn d­íi lµ ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i, e - mail hoÆc fax cña kh¸ch s¹n. Qu¶ng c¸o trªn pan« n©ng cao nhËn thøc vµ nhËn d¹ng tªn hiÖu cña kh¸ch s¹n, thu hót kh¸ch du lÞch ngÉu høng. Tuy nhiªn, kh¸ch s¹n còng nªn cö nh©n viªn theo dâi tÊm pan«, nÕu háng ph¶i kÞp thêi söa ngay. - Tê r¬i: Kh¸ch s¹n nªn in thªm tê r¬i b»ng tiÕng Anh (míi chØ cã tê r¬i tiÕng Trung vµ tiÕng ViÖt), nªn chän mét h×nh ¶nh ®Æc tr­ng nhÊt cña kh¸ch s¹n bæ sung vµo tê r¬i, cã thÓ lÊy h×nh ¶nh vµ lêi ®Þnh vÞ nh­ trªn. PhÝa d­íi liÖt kª c¸c dÞch vô cã trong kh¸ch s¹n vµ nªn cã c¶ gi¸ c¸c lo¹i dÞch vô, s¶n phÈm. Tê r¬i cÇn ®­îc in trªn giÊy ®Ñp. - TËp gÊp: MÆt ngoµi cña tËp gÊp còng in h×nh ¶nh vµ lêi ®Þnh vÞ, c¸c mÆt sau lµ h×nh ¶nh vµ liÖt kª c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña kh¸ch s¹n. Tuy nhiªn, kh¸ch s¹n cÇn tÝnh to¸n in thªm sè l­îng tËp gÊp ®ñ víi nhu cÇu kh¸ch lÊy tËp gÊp v× kh¸ch s¹n lu«n bÞ thiÕu tËp gÊp. TËp gÊp còng ph¶i ®­îc in b»ng c¶ tiÕng ViÖt. - Qu¶ng c¸o in qua t¹p chÝ Du lÞch, t¹p chÝ The Guide, Heritage. §©y lµ c¸c t¹p chÝ cã uy tÝn vµ ®Æc biÖt t¹p chÝ The Guide vµ Heritage cã mét sè l­îng lín ®éc gi¶ n­íc ngoµi. Kh¸ch s¹n nªn qu¶ng c¸o víi møc ®é th­êng xuyªn h¬n v× theo kÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy sù liªn tôc cña qu¶ng c¸o rÊt quan träng, sau 12 lÇn qu¶ng c¸o sè l­îng ng­êi ®äc lªn tíi 95%. Qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ nªn qu¶ng c¸o ë mÆt ngoµi b×a sau v× nã chiÕm ­u thÕ 65% ng­êi ®äc h¬n bªn trong. Qu¶ng c¸o ®øng h¬n lµ qu¶ng c¸o ngang vµ néi dung ng¾n lµ tèt. Bµi qu¶ng c¸o gåm 3 phÇn: Nhan ®Ò ng¾n gän, sóc tÝch, khªu gîi trÝ tß mß nh­ “T¹i Hå T©y, chiÕc thuyÒn nµo sÏ ®­a b¹n tíi thµnh c«ng?” H×nh ¶nh minh häa nªn chiÕm 50% kÝch cì bµi qu¶ng c¸o. Néi dung nªu lªn nh÷ng lîi Ých cña kh¸ch hµng khi tiªu dïng nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô cña kh¸ch s¹n. - Qu¶ng c¸o qua th­ trùc tiÕp: Kh¸ch s¹n nªn göi th­ trùc tiÕp ®Õn nh÷ng kh¸ch hµng quan träng vµ cã thÓ hä sÏ lµ nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña kh¸ch s¹n, th«ng tin vÒ nh÷ng kh¸ch hµng nµy cã thÓ lÊy tõ c¸c nguån th«ng tin thø cÊp nh­ trªn b¸o, t¹p chÝ... Kh¸ch s¹n cã thÓ göi th­ qua ®­êng b­u ®iÖn vµ göi kÌm mét mãn quµ nhá cho hä hoÆc göi th­ qua e-mail th× nªn kÌm theo b­u thiÕp cã nh¹c chóc mõng kh¸ch hµng, t¹o niÒm vui nhá cho kh¸ch. §Ó më réng kh¸ch hµng cña m×nh, kh¸ch s¹n cã thÓ thiÕt kÕ mét bøc th­ mÉu. - Qu¶ng c¸o ho¸n ®æi ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ. Kh¸ch s¹n nªn kÕt hîp víi mét sè h·ng l÷ hµnh n­íc ngoµi, h·ng hµng kh«ng Viªt Nam Airline ®Ó qu¶ng c¸o theo ph­¬ng ph¸p nµy, cã nghÜa lµ kh¸ch s¹n T©y Hå ®Ó c¸c tê r¬i, tËp gÊp cña hä trªn phßng cña kh¸ch hay t¹i quÇy lÔ t©n vµ ng­îc l¹i hä sÏ giíi thiÖu kh¸ch s¹n cho kh¸ch hµng cña hä. - VÒ quan hÖ c«ng chóng, hµng n¨m kh¸ch s¹n nªn tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng, ®èi t¸c, c¸c nhµ ph©n phèi. Lùa chän c¸c héi chî th­¬ng m¹i, du lÞch trong vµ ngoµi n­íc nh»m giíi thiÖu trùc tiÕp vÒ kh¸ch s¹n víi c¸c ®èi t¸c (Touroperator). - Ngoµi ra kh¸ch s¹n nªn thiÕt lËp mét trang web ®Ó qu¶ng c¸o. 4. KiÕn nghÞ ®¶m b¶o cho viÖc triÓn khai thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. §èi víi nguån vËt lùc,kh¸ch s¹n cÇn thªm vèn ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu chiÕn l­îc,cÇn ph©n bæ nguån vèn hîp lý h¬n,dµnh nhiÒu kinh phÝ h¬n cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o khuyÕch tr­¬ng. §èi víi nguån nh©n lùc, ®Ó ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc thµnh c«ng, ngoµi viÖc x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é n¨ng lùc l·nh ®¹o cao nhÊt ®Õn c¸c nh©n viªn tõng bé phËn. Bëi nÒ nÕp tæ chøc ®Þnh h­íng cho phÇn lín c«ng viÖc cña h·ng nã ¶nh h­ëng ®Õn quan ®iÓm nhËn thøc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trªn ®©y lµ mét sè ®Ò xuÊt vÒ kh¸ch s¹n T©y Hå nh»m hoµn thiÖn chiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n . Nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së lý luËn khoa häc nh­ng còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng ý kiÕn mang tÝnh chñ quan. Tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc còng cßn phô thuéc vµo chÝnh s¸ch vµ sù hç trî,quan t©m, qu¶n lý cña chÝnh phñ vµ cña c«ng ty du lÞch Hµ Néi. V× vËy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh,kh¸ch s¹n cÇn cã nh÷ng kiÕn nghÞ hîp lý ®èi víi chÝnh phñ vµ c«ng ty du lÞch Hµ Néi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch s¹n ho¹t ®éng kinh doanh trong m«i tr­êng kinh doanh lµnh m¹nh vµ b×nh ®¼ng b»ng h­íng ®i mµ ban gi¸m ®èc c«ng ty ®· v¹ch ra trong chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh KÕt luËn ChiÕn l­îc kinh doanh cã vai trß ngµy cµng quan träng trong kinh doanh du lÞch nãi chung vµ kh¸ch s¹n nãi riªng, nã gióp cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch t¹o dùng cho m×nh mét h­íng ®i riªng b»ng c¸ch hoµn thiÖn chÊt l­îng s¶n phÈm, chÝnh s¸ch gi¸, phong c¸ch phôc vô... t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh ®Ó thu hót kh¸ch hµng, n©ng cao uy tÝn vµ doanh thu. Trong thêi gian thùc tËp t¹i kh¸ch s¹n T©y Hå, víi sù quan s¸t vµ thu thËp tµi liÖu t¹i c¬ së, em thÊy r»ng ho¹t ®éng chiÕn l­îc kinh doanh cña kh¸ch s¹n ch­a ®­îc C«ng ty quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ. ChÝnh v× vËy chuyªn ®Ò nµy ®· nªu lªn ®­îc mét sè vÊn ®Ò sau: - Tõ nh÷ng nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia trong vµ ngoµi n­íc, chuyªn ®Ò ®· ph©n tÝch vµ ®­a ra c¸c kh¸i niÖm, vai trß vµ chøc n¨ng vÒ kinh doanh kh¸ch s¹n, c¸c kh¸i niÖm liªn quan ®Õn ho¹t ®éng chiÕn l­îc kinh doanh trong du lÞch, kh¸ch s¹n. - Chuyªn ®Ò còng ®· ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n T©y Hå trªn c¬ së ph©n tÝch vÒ m«i tr­êng marketing, ph©n tÝch ®Þa bµn vµ céng ®ång, ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch marketing cña kh¸ch s¹n trong thêi gian qua. - Tõ thùc tr¹ng trªn, chuyªn ®Ò ®· cè g¾ng ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ víi Tæng c«ng ty Hå T©y vµ C«ng ty du lÞch dÞch vô T©y Hå víi mong muèn phÇn nµo hoµn thiÖn ho¹t ®éng chiÕn l­îc kinh doanh t¹i kh¸ch s¹n. Tuy nhiªn thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n hÑp, còng nh­ chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thµnh chØ dùa trªn quan s¸t thùc tÕ cña b¶n th©n nªn cßn nhiÒu thiÕu sãt, vËy em rÊt mong nhËn ®­îc sù quan t©m, ®ãng gãp ý kiÕn quý b¸u cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c¸n bé nh©n viªn trong kh¸ch s¹n vµ c¸c b¹n ®Ó cã thÓ hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h­íng dÉn GS.TS NguyÔn V¨n §Ýnh - ng­êi ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em trong suèt thêi gian qua. Tµi liÖu tham kh¶o - Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh l÷ hµnh (tr­êng ®¹i häc KTQD) - Gi¸o tr×nh Marketing ( tr­êng ®¹i häc KTQD) - Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh ( tr­êng ®¹i häc KTQD) - Qu¶n trÞ kinh doanh kh¸ch s¹n - Tæng quan vÒ ngµnh kh¸ch s¹n - C¸c tµi liÖu tham kh¶o bæ sung kh¸c Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến l­ược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ.DOC
Luận văn liên quan