Đề tài Một số phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2010

Lời nói đầu Trong những năm qua, Chính phủ Việt nam đã từng bước thực hiện chính sách cải cách và đổi mới toàn diện nèn kinh tế quốc dân. Theo nhận xét chung của các chuyên gia kinh tế thì Việt Nam đã có bước phát triển khởi đầu tốt đẹp, thành công lớn nhất là chúng ta đã bảo đảm được an ninh lương thực, từng bước hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt được rất đáng kể trong kế hoạch năm năm 1991- 1995 là 8,2% một năm, năm 1996 là 9,3%, năm 1997 là 8.2%, tuy có sự giảm xuống 5,8% vào năm 1998 và 4,8% năm 1999, nhưng lại có xu tăng lên trong năm 2000 là 6,7%. Mặc dù vậy, sư phát triển kinh tế diễn ra không đồng đều giữa các klhu vực và các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là sự phát triển chênh lệch giữa đồng bằng và miền núi. Đầu tư nước ngoài tập trung chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng và các thành phố lớn, do đó sự tụt hậu của các tỉnh miền núi ngày lớn. Trong số các tỉnh miền núi thì Bắc Kạn là một tỉnh vừa được tách ra từ hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Thái, cho nên để bắt nhịp với tốc độ tănh trưởng và phát triển của cả nước thì Bắc Kạn cần phải có sự lựa chọn đường lối phát triển kinh tế thích hợp. Với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: "Một số phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2010". Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm đưa ra những phương hướng cụ thể phù hợp với điều kiện và hòan cảnh của một tỉnh miền núi, để từ đó có những giải pháp thiết thực góp phần thực hiện thành công mục tiêu mà Đại hội Đảng IX đề ra là tăng trưởng bình quân hàng năm 7,2%. Đề tài được nghiên cứu dựa trên phương pháp như qui biện chứng, phân tích và tổng hợp, diễn dịch và qui nạp, lịch sử và lôgíc, tư duy cụ thể và trừu tượng, quan sát và thực nghiệm cùng với phương pháp đánh giá hoạt động kinh tế và phân tích thống kê. Nội dung chủ yếu của đề tài bao gồm 3 phần: Phần I: Những vấn đề cơ bản về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Phần II: Phân tích thực trạng tình hình tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn từ năm 1997 đến năm 2000. Phần III: Một số phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2010.

doc81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2372 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
b¶o ®¶m an ninh quèc phßng. PhÇn III Mét sè ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh B¾c K¹n ®Õn 2010. I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh B¾c K¹n ®Õn n¨m 2010. 1. Mét sè quan ®iÓm vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh B¾c K¹n. Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, §¹i Héi §¶ng bé tØnh B¾c K¹n kho¸ 8 ®· ®­îc tæ chøc vµo th¸ng 2 n¨m 2001 nh»m ®Ò ra nh÷ng quan ®iÓm chñ yÕu vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh B¾c K¹n trong nh÷ng n¨m tíi. T­ t­ëng chØ ®¹o chung lµ ph¸t triÓn kinh tÕ tØnh theo h­íng ph¸t huy néi lùc, tiÕp tôc ®Èy m¹nh toµn diÖn c«ng cuéc ®æi míi, tËp trung khai th¸c lîi thÕ tiÒm n¨ng cña B¾c K¹n, nhÊt lµ vÞ trÝ ®Þa lý, tµi nguyªn rõng vµ kho¸ng s¶n, quü ®Êt ®ai, tiÒm n¨ng du lÞch... nhanh chãng x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ thÝch hîp trong tõng giai ®äan nh»m c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n, gi÷ g×n m«i tr­êng sinh th¸i, t¹o sù c«ng b»ng trong ®êi sèng d©n c­, gi÷ v÷ng an ninh quèc phßng vµ trËt tù an toµn x· héi. PhÊn ®Êu trë thµnh tØnh kh«ng bÞ tôt hËu cña vïng ®«ng b¾c. Cô thÓ lµ: a. TiÕp tôc ®Èy m¹nh toµn diÖn c«ng cuéc ®æi míi, ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh B¾c K¹n ph¶i ®­îc qu¸n triÖt theo t­ t­ëng nç lùc ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ vµ h¹n chÕ nh÷ng khã kh¨n, trë lùc, nhÊt lµ viÖc nhanh chãng, x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ thÝch hîp trong tõng giai ®o¹n ®Ó ®Èy tíi mét b­íc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, nh»m lµm gi¶m dÇn kho¶ng c¸ch chªnh lÖch ®Ó sau n¨m 2010 tiÕn tíi ngang b»ng víi chØ tiªu GDP/ng­êi cña c¶ n­íc, c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n, t¹o sù c«ng b»ng trong ®êi sèng d©n c­, gi÷ v÷ng an ninh quèc phßng vµ trËt tù an toµn x· héi. b. Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh B¾c K¹n ph¶i ®Æt trong mèi quan hÖ h÷u c¬ víi c¸c tØnh thuéc vïng ®«ng b¾c vµ c¶ n­íc, thùc hiÖn ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc. Tr­íc hÕt g¾n nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ cña tØnh víi thÞ tr­êng trong n­íc. §Æc biÖt lµ thÞ tr­êng gÇn 50 triÖu d©n ë cïng B¾c bé, ®ång thêi tranh thñ më réng sang Trung Quèc nh»m ph¸t huy vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi tiÒm n¨ng nguån lùc cña tØnh vµo môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi tèc ®é cao vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. c. Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn trªn c¬ së kÕ thõa cã chän läc, nhanh chãng t¹o ra c¸c nh©n tè bªn trong v÷ng m¹nh, tranh thñ mäi nguån lùc bªn ngoµi g¾n víi vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c bé vµ tuyÕn trôc kinh tÕ ®Ó thu hót vèn ®Çu t­ vµ c«ng nghÖ míi. d. §Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ vïng cao, vïng s©u, vïng xa kÕt hîp víi viÖc ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ vµ ph¸t triÓn c¸c vïng n«ng th«n ®Ó t¹o ra sù ph¸t triÓn hµi hoµ gi÷a c¸c tiÓu vïng l·nh thæ trªn toµn tØnh. e. Ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i ®i ®«i víi viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi nh»m t¹o ra sù æn ®Þnh v÷ng ch¾c cho qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng vµ ®¶m b¶o sù c«ng b»ng x· héi, b¶o vÖ c¶nh quan m«i tr­êng sinh th¸i. f. KÕt hîp hµi hoµ gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ víi ®¶m b¶o an ninh quèc phßng trªn ®Þa bµn tØnh. 2. C¸c ph­¬ng ¸n vÒ môc tiªu t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Õn 2010 *. Môc tiªu tæng qu¸t: B¾c K¹n cÇn khai th¸c hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc vÒ tµi nguyªn, ®Êt ®ai, kho¸ng s¶n, tiÒm n¨ng du lÞch vµ lao ®éng ®Ó ®¹t ®­îc tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng ®­a tØnh tõ nÒn kinh tÕ cã ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp ®Õn, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu, c¬ së h¹ tÇng yÕu kÐm, sù nghiÖp y tÕ, gi¸o dôc v¨n ho¸- x· héi chËm ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 thµnh tØnh cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn víi c¬ cÊu kinh tÕ lµ; C«ng nghiÖp - DÞch vô - N«ng nghiÖp. Dùa trªn c¬ së ph¸t huy néi lùc vµ hÕt søc coi träng vèn ®Çu t­ bªn ngoµi, c¸c môc tiªu ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua c¸c ph­¬ng h­íng trong tõng giai ®o¹n nh­ sau: * Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn trong giai ®äan 2001 - 2005. §©y lµ giai ®o¹n quan träng trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh ®Õn n¨m 2010. Giai ®o¹n nµy sÏ ®Æt nÒn mãng vµ lµm tiÒn ®Ò ®Ó ®µo t¹o cho viÖc ph¸t triÓn tØnh B¾c K¹n trong giai ®o¹n tiÕp theo. B¶ng 3.1: Mét sè chØ tiªu tæng hîp giai ®o¹n 2001 - 2005 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 2000 2001 - 2005 PA1 PA2 PA3 1. D©n sè ng­êi 282.667 314.389 314.389 314.389 2. Tû lÖ t¨ng DS %/n¨m 2,15% 1,7 1,7 1,7 3. Tèc ®é t¨ng GDP %/n¨m 8,12 9,5 12,0 15,0 4. GDP triÖu ®ång 412.173 648.859 759.403 903.668 5. GDP/ng­êi USD 124 180 209 250 6. C¬ cÊu kinh tÕ % 100 100 100 100 N«ng nghiÖp % 62,6 53,0 45,3 39,0 C«ng nghiÖp % 11,4 18,0 22,9 23,0 DÞch vô % 26,0 29,0 31,8 38,0 Môc tiªu ®Æt ra ®­îc cô thÓ ho¸ theo ba ph­¬ng ¸n trong b¶n "Mét sè chØ tiªu tæng hîp". Ph­¬ng ¸n 1: Lµ mét tØnh nghÌo vµ míi ®­îc t¸i lËp, nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo tØnh cßn nhiÒu h¹n chÕ, tÝch luü tõ néi bé trong tØnh ch­a cã mµ chñ yÕu dùa vµo nguån vèn do ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp . Víi hiÖn tr¹ng nµy, tèc ®é t¨ng tr­ëng dù kiÕn kho¶ng 9,5% ®¹t GDP/ng­êi kho¶ng 180USD vµ c¬ cÊu kinh tÕ cña tØnh n¨m 2005 sÏ lµ: N«ng nghiÖp 53%, dÞch vô 29% vµ c«ng nghiÖp 18%. Ph­¬ng ¸n 2: Ph­¬ng ¸n nµy cã tÝnh tíi kh¶ n¨ng thu hót vèn ®Çu t­ cña n­íc ngoµi vµo tØnh trong tr­êng hîp c¸c n­íc trong khu vùc sÏ håi phôc nhanh chãng sau c¬n khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ. Trong ®iÒu kiÖn nµy tØnh B¾c K¹n cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy lîi thÕ cña m×nh, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ kho¶ng 12%/n¨m vµ ®¹t ®­îc mét sè c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý. N«ng nghiÖp 45,3%, dÞch vô 31,9%, c«ng nghiÖp 22,9%. Tæng s¶n phÈm trong tØnh vµo n¨m 2005 ®¹t 759.403 triÖu ®ång, GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi sÏ vµo kho¶ng 209USD. Ph­¬ng ¸n 3: Lµ ph­¬ng ¸n phÊn ®Êu rÊt cao, ph­¬ng ¸n nµy tÝnh tíi kh¶ n¨ng thu hót m¹nh vèn ®Çu t­ cña n­íc ngoµi vµo tØnh, ®Æc biÖt ®Çu t­ vµo ngµnh c«ng nghiÖp rõng vµ khai kho¸ng. Trong ®iÒu kiÖn nµy, tØnh B¾c K¹n cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é, t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ ®¹t c¬ cÊu kinh tÕ: n«ng nghiÖp 39%, dÞch vô 38%, c«ng nghiÖp 23%, GDp b×nh qu©n ®Çu ng­êi vµo n¨m 20005 vµo kho¶ng 250USD. * Ph­¬ng ¸n ph¸t triÓn trong giai ®o¹n 2006 - 2010: §©y lµ gia ®o¹n ph¸t triÓn tiÕp theo cña thêi kú ph¸t triÓn 2001 - 2005 t­¬ng øng víi thêi kú nµy lµ 3 ph­¬ng ¸n ®­îc xem xÐt tiÕp 3 ph­¬ng ¸n cña giai ®o¹n 2001 - 2005. (xem b¶ng 3.2). Ph­¬ng ¸n 1: §©y lµ ph­¬ng ¸n thÊp. Do ®­îc ®Çu trong giai ®o¹n tr­íc nªn tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ giai ®o¹n nµy sÏ t¨ng cao h¬n, dù kiÕn ®¹t kho¶ng 10%/n¨m, ®¹t GDP/ng­êi kho¶ng 272 USD vµ c¬ cÊu kinh tÕ vµo n¨m 2010: n«ng nghiÖp 42%, c«ng nghiÖp 30%, dÞch vô 28%. Ph­¬ng ¸n 2: Ph­¬ng ¸n nµy cã tÝnh ®Õn ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ kh¶ n¨ng thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo tØnh B¾c K¹n. Trong ®iÒu kiÖn nµy, tØnh B¾c K¹n cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy lîi thÕ cña m×nh ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ lªn kho¶ng 13%/n¨m vµ ®¹t ®­îc mét c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý: n«ng nghiÖp 38%, c«ng nghiÖp 32%, dÞch vô 30%, GDP/ng­êi vµo n¨m 2010 vµo kho¶ng 387USD. Ph­¬ng ¸n 3: §©y lµ ph­¬ng ¸n cao nhÊt, do thêi kú 2001 - 2005 nÒn kinh tÕ B¾c K¹n t¨ng tr­ëng víi tèc ®é cao nªn giai ®o¹n nµy nÒn kinh tÕ cã thÓ sÏ ®­îc gia tèc vµ ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng cao 15%/n¨m, ®­a GDP/ng­êi vµo n¨m 2010 kho¶ng 500USD, vµ c¬ cÊu kinh tÕ cña tØnh sÏ lµ: c«ng nghiÖp: 34%, n«ng nghiÖp 34%, dÞch vô 32%. B¶ng 3.1: Mét sè chØ tiªu tæng hîp giai ®o¹n 2006 - 2010 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh PA1 PA2 PA3 1. D©n sè ng­êi 349.670 349.670 349.670 2. Tû lÖ t¨ng DS %/n¨m 1,4 1,4 1,4 3. GDP triÖu ®ång 1.068.460 1.527.410 1.964.369 4. GDP/ng­êi USD 272 387 500 5. Tèc ®é t¨ng GDP %/n¨m 10 13 15 6. C¬ cÊu kinh tÕ % 100 100 100 N«ng nghiÖp % 42 38 34 C«ng nghiÖp % 30 32 34 DÞch vô % 28 30 32 C¸c ph­¬ng ¸n trªn ®©y ®­îc tÝnh to¸n xuÊt ph¸t tõ viÖc ph¸t huy néi lùc vµ kh¶ n¨ng thu hót vèn ®Çu t­ bªn ngoµi vµo B¾c K¹n. Víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay cña B¾c K¹n th× ph¶i phÊn ®Êu hoµn thµnh ph­¬ng ¸n 2 th× míi cã thÓ tr¸nh xa sù tôt hËu vÒ ph¸t triÓn so víi khu vùc vµ c¶ n­íc. NÕu phÊn ®Êu cao h¬n ®Ó ®¹t ®­îc ph­¬ng ¸n 3 th× ®ã lµ mét ®iÒu lý t­ëng ®Ó B¾c K¹n hoµ chung vµo ph¸t triÓn kinh tÕ c¶ n­íc, thùc hiÖn th¾ng lîi ph­¬ng ¸n §¹i héi IX cña §¶ng ®Ò ra. 3. Mét sè ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc: Ph­¬ng chung cña toµn tØnh lµ phÊn ®Êu ®¹t c¸c chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp tõ ph­¬ng ¸n 2 trë lªn trong tõng giai ®o¹n th× B¾c K¹n cÇn cã ph­¬ng h­íng tËp trung vµo ph¸t triÓn c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc sau: a. Ph¸t triÓn vÒ kÕt cÊu h¹ tÇng: - TiÕp tôc cñng cè vµ ph¸t triÓn hÖ thèng ®­êng x¸, nèi quèc lé tØnh lé, huyÖn lé vµ ®­êng n«ng th«n thµnh mét m¹ng l­íi ®¶m b¶o giao l­u kinh tÕ gi÷a tØnh víi c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¸c tØnh b¹n. Cô thÓ lµ: + C¶i t¹o n©ng cÊp 214,7km ®­êng quèc lé, n©ng cÊp ®­êng sang L¹ng S¬n vµ Tuyªn Quang ®Ó thóc ®Èy giao l­u vÒ kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi. + Gi¶i quyÕt 15 x· ch­a cã ®­êng «t« ®Õn trung t©m x· vµ n©ng cÊp c¸c tuyÕn ®­êng liªn huyÖn, liªn x·, ®¶m b¶o giao th«ng b×nh th­êng vÒ mïa m­a lò. - Tr­íc m¾t, tõ nay ®Õn n¨m 2005 cÇn ­u tiªn giµng vèn thùc hiÖn c¸c dù ¸n. + X©y dùng ®­êng néi thÞ trong khu quy ho¹ch thÞ x· ®Ó æn ®Þnh c¬ b¶n trung t©m kinh tÕ - v¨n ho¸ - chÝnh trÞ cña tØnh. + N©ng cÊp ®­êng 254 tõ ThÞ trÊn B»ng Lòng huyÖn Chî §ån ®Õn Hå Ba BÓ ®Ó tranh thñ khai th¸c tiÒm n¨ng du lÞch cña Hå Ba BÓ. - Ph¸t triÓn ®iÖn l­íi kÕt hîp víi thuû lîi nhá, n©ng cao chÊt l­îng vµ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, ph¸t thanh truyÒn h×nh... HiÖn nay ë huyÖn Ba BÓ vµ Ng©n S¬n ch­a cã ®iÖn l­íi, cßn ë c¸c huyÖn Chî §ån, Na R×, B¹ch Th«ng l­íi ®iÖn vÉn ch­a ®­îc æn ®Þnh. §Ó thùc hiÖn môc tiªu ®Õn n¨m 2010 c¸c huyÖn vµ 80% sè x· miÒn mói trong tØnh cã ®iÖn l­íi quèc gia, th× ph­¬ng ph¸p tr­íc m¾t lµ lËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn ®Ó tõng b­íc n©ng cao vµ x©y dùng thªm c¸c ®­êng d©y ®Õn trung t©m c¸c huyÖn vµ trung t©m c¸c x·. VÒ th«ng tin liªn l¹c, ph¸t thanh truyÒn h×nh hiÖn hay ®ang ë trong t×nh tr¹ng rÊt yÕu kÐm, cho nªn ph­¬ng h­íng trong 10 n¨m tíi lµ tiÕp tôc n©ng cao chÊt l­îng vµ x©y dùng thªm c¸c tr¹m B­u ®iÖn ë c¸c trung t©m x·, ph­êng ®Ó ®Õn n¨m 2010, 100% c¸c x· ë n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa ®Òu cã tr¹m ®iÖn tho¹i, m¸y ®iÖn tho¹i. - X©y dùng hÖ thèng n­íc s¹ch: Toµn tØnh hiÖn nay ch­a cã ®iÓm nµo ®­îc cung cÊp n­íc s¹ch theo tiªu chuÈn quèc gia, kÓ c¶ thÞ x· B¾c K¹n. VËy tr­íc m¾t lµ tËn dông n­íc s¹ch b»ng viÖc ®µo giÕng, x©y dùng bÓ chøa n­íc s¹ch, ®ång th¬× tranh thñ c¸c nguån vèn x©y dùng c¸c tr¹m cïng cÊp n­íc s¹ch ë c¸c trung t©m vµ vïng n«ng th«n. Phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh trung ­¬ng xö lý nguån n­íc bÞ « nhiÔm ë c¸c khu vùc khai th¸c quÆng, vµng. - Tranh thñ sù hç trî cña Trung ­¬ng ®Ó x©y dùng vµ hoµn thµnh c¸c trô së lµm viÖc æn ®Þnh, ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. b. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn N«ng - l©m nghiÖp - Thñy s¶n. *. B¾c K¹n cã nguån tµi nguyªn thien nhiªn kh¸ phong phó, cã lîi thÕ vÒ khÝ hËu, ®Êt ®ai vµ l­u th«ng xu«i ng­îc. C¨n cø vµo thùc tr¹ng n«ng, l©m nghiÖp trong giai ®o¹n tíi, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña tØnh tõ nay ®Õn 2010 lµ: - TËn dung hîp lý c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ x· héi, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, th©m canh cao ®é diÖn tÝch ®Êt trång cay l­¬ng thùc, thùc phÈm nh»m ®¸p øng tíi møc cao nhÊt nhu cÇu l­¬ng thùc, thùc phÈm trong tØnh phÇn thiÕu hôt so víi møc cÇn cã thÓ ®­îc ®¶m b¶o b»ng viÖc trao ®æi hµng ho¸, c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp kh¸c kh«ng ph¶i lµ l­¬ng thùc, thùc phÈm nh­ chÌ, quÕ, håi, m¬ mËn, hång vµ tr©u bß... - Gi¶m tíi møc thÊp nhÊt tiÕn tíi xo¸ bá hoµn toµn n­¬ng dÉy du canh. §Êt n­¬ng rÉy vµ ®Êt trèng ®åi nói träc ph¶i ®­îc phñ xanh cµng sím cµng tèt b»ng kh«i phôc rõng, trång c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶ dµi ngµy, ®­îc tæ chøc ®ång bé tõ s¶n xuÊt, chÕ biÕn l­u th«ng ®Õn tiªu thô. Th©m canh cao ®é, lÊy môc tiªu chÊt l­îng cao ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÕ giíi. - TËp trung mäi kh¶ n¨ng khai th¸c c¸c vïng ®Æc s¶n truyÒn thèng tæ chøc s¶n xuÊt, ¸p dông tiÕn bé kü thuËt, t¹o ra s¶n phÈm ®éc nhÊt, tréi nhÊt trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. T¹o ra c¸c vïng n«ng nghiÖp truyÒn thèng víi hÖ thèng dÞch vô vµ giao l­u c¸c tuyÕn ®Õn Hµ Néi, Cao B»ng vµ c¸c tØnh xung quanh. - TËn dông m¹ng l­íi c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn cã, m¹ng l­íi giao th«ng, thuû lîi vµ th«ng tin liªn l¹c, tæ chøc c¸c h×nh thøc hîp t¸c liªn doanh, liªn kÕt cña c¸c céng ®ång n«ng d©n c¸c d©n téc, thay thÕ hîp t¸c x· kiÓu cò b»ng hîp t¸c x· kiÓu míi cã mét c¬ së h¹ tÇng thùc sù v÷ng ch¾c. - KÕt hîp ph¸t triÓn tr­íc m¾t vµ l©u dµi, kÕt hîp ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp, ph¸t triÓn nhanh hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng tró träng c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhÊt lµ chó ý tíi thÞ tr­êng Trung Quèc lµ thÞ tr­êng gÇn. - Ph¸t triÓn nhanh n«ng nghiÖp theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ ®¹t hiÖu qu¶ cao, gãp phÇn t¨ng tr­ëng chung cña toµn nÒn kinh tÕ cña tØnh vµ nu«i sèng ®­îc nhiÒu nh©n khÈu n«ng nghiÖp nhÊt. Vai trß cña n«ng nghiÖp ®èi víi nÒn kinh tÕ B¾c K¹n gi÷ vÞ trÝ quan träng, gãp phÇn ®­a nÒn kinh tÕ cña tØnh ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng. Muèn vËy cÇn ph¶i ®æi míi c¨n b¶n c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo h­íng sau ®©y: + ChuyÓn tõ tù tóc sang s¶n xuÊt hµng ho¸, nhÊt lµ c¸c mÆt hµng cã gi¸ trÞ cao ®¸p øng thÞ tr­êng trong n­íc, tr­íc hÕt lµ thÞ tr­êng trong tØnh, vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé vµ xuÊt khÈu. + Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®Æt trong mèi quan hÖ h÷u c¬ víi c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc kh¸c cña toµn tØnh, ®Æc biÖt lµ g¾n ph¸t triÓn n«ng nghiÖp víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn, g¾n n«ng nghiÖp víi chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. + Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp víi tèc ®é nhanh, trªn c¬ së ph¸t huy cao nhÊt c¸c lîi thÕ so s¸nh vµ c¸c yÕu tè c¹nh tranh, chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp. + KhuyÕn khÝch n«ng d©n lµm giµu th«ng qua viÖc khai th¸c, sö dông cã hiÖu qu¶ ®Êt ®ai, ph¸t triÓn c©y trång vËt nu«i cã hiÖu qu¶ kinh tÕ, ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt cïng c¸c hÖ thèng dÞch vô n«ng nghiÖp. + Ph¸t triÓn m¹nh c¸c ngµnh nghÒ,, dÞch vô ë n«ng th«n, t¹o viÖc lµm vµ n©ng cao thu nhËp cho n«ng d©n, gi¶m bít hé n«ng d©n thuÇn tóy, t¨ng hé n«ng d©n kiªm ngµnh nghÒ vµ dÞch vô, n©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ cña nh©n d©n, x©y dùng n«ng th«n míi XHCN theo h­íng v¨ minh hiÖn ®¹i. - §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c chØ tiªu tæng hîp theo ph­¬ng ¸n 2 ®­îc nªu ra trong ph­¬ng h­íng chung cña tØnh th× trong ngµnh n«ng nghiÖp cÇn thùc hiÖn c¸c môc tiªu sau: + §¶m b¶o an toµn l­¬ng thùc vµ t¨ng gi¸ trÞ lªn mét ha gieo trång trªn c¬ së chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë B¾c K¹n trong nh÷ng n¨m qua ®· t¨ng tr­ëng ®¸ng kÓ, nhÊt lµ vÒ s¶n xuÊt l­¬ng thùc. Tuy nhiªn v× lµ tØnh miÒn nói cao, diÖn tÝch ®Êt canh t¸c võa Ýt l¹i bÞ ph©n t¸n, phô thuéc nhiÒu vµo thiªn nhiªn nªn vÊn ®Ò an toµn l­¬ng thùc víi B¾c K¹n lµ mét trong c¸c môc tiªu cã tÊm chiÕn l­îc l©u dµi. Dù b¸o ®Õn 2010 d©n sè B¾c K¹n vµo kho¶ng 349.670 ng­êi. §Ó ®¶m b¶o nhu cÇu ¨n, dù tr÷ vµ ph¸t triÓn ch¨n nu«i cÇn phÊn ®Êu ®¹t 350kg/ng­êi/n¨m th× nhu cÇu l­¬ng thùc vµo n¨m 2010 cÇn tíi 122.000 tÊn l­¬ng thùc quy thãc, trong ®ã lóa chiÕm 60%. TËp ®oµn c©y l­¬ng thùc cña B¾c K¹n chñ yÕu lµ lóa, g¹o, ng«, khoai, s¾n vµ mét sè c©y chÊt bét kh¸c. Víi c¸c gi¶i ph¸p khai hoang, t¨ng vô, sö dông réng r·i ­u thÕ cña gièng lóa, ng« vµ c¸c biÖn ph¸p th©m canh kh¸c, B¾c K¹n cã thÓ ®¶m b¶o an ninh l­¬ng thùc theo chØ tiªu 350 kg/ng­êi/n¨m. Dù tÝnh ®Õn n¨m 2010 diÖn tÝch gieo trång lóa, ng«, khoai, s¾n.. ®¹t 40.000 ha, s¶n l­îng l­¬ng thùc qui thãc lµ 4 tÊn / ha th× s¶n l­îng sÏ ®¹t 160.000 tÊn. + ChuyÒn dÞch c¬ cÊu c©y troßng cã hiÖu qu¶ : Víi quan ®iÓm ph¸t triÓn l©u bÒn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao trªn mçi ha ®Êt trång trät th× B¾c K¹n cÇn ph¶i bè trÝ t¨ng vô, sö dông ®Êt tõ 1,6 lÇn n¨m 2000 lªn trªn hai lÇn trong giai ®o¹n tíi, thùc hiÖn chyÓn dich c¬ cÊu c©y trång theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ quan t©m ®Õn thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao. H­íng c¬ b¶n lµ t¨ng tû träng c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶ vµ c©y rau thùc phÈm. + ChuyÓn dÞch c¬ cÊu ch¨n nu«i: Ph¸t triÓn m¹nh ch¨n nu«i theo ph­¬ng thøc th©m canh vµ b¸n th©m canh, tËp trung c¶i t¹o ®µn gièng, phßng chèng dÞch bÖnh. §Èy m¹nh ch¨n nu«i lîn vµ gia cÇm trªn c¬ së ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt ®Ó gi¶m chi phÝ thøc ¨n, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong ch¨n nu«i, tËn dông rõng cá vµ diÖn tÝch ®åi rõng ®Ó ph¸t triÓn gia sóc. * VÒ l©m nghiÖp : Tµi nguyªn rõng cña B¾c K¹n kh¸ ®a d¹ng vµ phong phó, ngoµi kh¶ n¨ng cung cÊp gç, tre , nøa cßn nhiÒu lo¹i thùc vËt vµ ®éng vËt quý ®­îc coi lµ mét trong c¸c trung t©m b¶o tån gien thùc vËt cña vïng §«ng b¾c. Nh­ng thêi gian qua, viÖc khai th¸c tµi nguyªn rõng cßn h¹n chÕ vµ ch­a sö dông hiÖu qu¶ nªn chØ ®¹t 16-17% GDP cña khèi n«ng - l©m nghiÖp. - Ph­íng h­íng trong giai ®o¹n tíi lµ ®­a n«ng nghiÖp thµnh ngµnh mòi nhän trong ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh B¾c K¹n b»ng c¸ch b¶o vÖ tèt rõng hiÖn cã, ph¸t triÓn nhanh vèn rõng, n©ng ®é che phñ tõ 48% hiÖn nay lªn 60% vµo n¨m 2010. Ph¸t triÓn rõng g¾n víi viÖc t¹o nguyªn liÖu ®Ó ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp giÊy vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn l©m s¶n. Ph­¬ng h­íng cho giai ®o¹n 2001 - 2005. + N©ng cao ®é che rõng lªn kho¶ng 54%. + Khoanh nu«i phôc håi rõng: 24.000 ha + B¶o vÖ rõng: 100.000 ha + Trång rõng míi: 35.000 ha. + Trång c©y ¨n qu¶ vµ ®Æc s¶n: 4.500 h a. Ph­¬ng h­íng môc tiªu giai ®o¹n: 2006 - 2010: + N©ng cao ®é che rõng lªn kho¶ng 60%. + Khoanh nu«i phôc håi rõng: 30.955 ha + B¶o vÖ rõng: 133.193 ha + Trång rõng míi: 46.100 ha. + Trång c©y ¨n qu¶ vµ ®Æc s¶n: 6.510 h a. - Trong qu¸ tr×nh trång rõng nªn tËp trung vµo trång rõng nguyªn liÖu nh­ c©y mì, bå ®Ò, keo, th«ng víi môc tiªu ®Õn n¨m 2010 sÏ trång ®­îc 50.000 ha rõng nguyªn liÖu phôc vô c«ng nghiÖp giÊy vµ chÕ biÕn gç. Bªn c¹nh ®ã tËp trung vµo trång rõng ®Æc s¶n nh­ håi, quÕ vµ c¸c lo¹i c©y cã gi¸ trÞ cao. - Trong viÖc qu¶n lý b¶o vÖ rõng g¾n víi viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kho¸n rõng cho c¸c hä gia ®×nh víi thêi gian 30 - 50 n¨m ®Ó ®ång bµo yªn t©m s¶n xuÊt, thùc hiÖn c¸c m« h×nh n«ng l©m kÕt hîp, më réng ®Çu t­ trang tr¹i rõng. * VÒ thuû s¶n: CÇn sím ®­îc kh«i phôc, n©ng cÊp tr¹i c¸ gièng ®Ó chñ ®éng cung øng gièng cho c¸c ®Þa ph­¬ng sö dông cã hiÖu qu¶ gÇn 1.500 ha diÖn tÝch mÆt n­íc. §Çu t­ vïng hå Ba BÓ ®Ó kÕt hîp du lÞch v¬i nu«i trång thuû s¶n ®¸p øng nhu cÇu c¸ cña ®Þa ph­¬ng. c. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn c«ng nhiÖp: - Trong thêi kú ®Õn n¨m 2010, c«ng nghiÖp B¾c K¹n sÏ lµ mòi ®ét ph¸ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, gãp phÇn thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trªn ®Þa bµn tØnh. Muèn vËy tr­íc hÕt ph¶i chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng linh ho¹t ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña thÞ tr­êng. Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ph¶i ®Æt trong mèi quan hÖ mËt thiÕt víi sù ph¸t triÓn c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc kh¸c, cÇn ph¶i coi träng c¶ hiÖu qu¶ tr­íc m¾t vµ hiÖu qu¶ l©u dµi. - Huy ®éng mäi nguån lùc, mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, t¹o ra c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn linh ho¹t vµ ®Ó thÝch nghi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, n¨ng ®éng vµ cã hiÖu qu¶ cao. - KÕt hîp nhiÒu lo¹i quy m« (nhá - võa) phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña t×nh vïng nói cao vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ æn ®Þnh. - C¬ së vËt chÊt - kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ trang thiÕt bÞ cña ngµnh n«ng nghiÖp ph¶i tõng b­íc ®­îc hiÖn ®¹i ho¸, nhanh chãng ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®ång thêi tró träng ®µo t¹o ®éi ngò c¸c nhµ qu¶n lý cã n¨ng lùc ®­a s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña tØnh ph¸t triÓn nhanh, v÷ng ch¾c. - Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp víi tèc ®é cao nh­ng ph¶i g¾n víi môc tiªu b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i, b¶o vÖ c¶nh quan m«i tr­êng ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. - Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp g¾n liÒn víi ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp, tró träng vµo viÖc chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm ®Çu ra cña hai ngµnh nµy nh»m t¹o mèi quan hÖ h÷u c¬ ph¸t triÓn ®ång bé vµ t¨ng tr­ëng nhanh cña tÊt c¶ c¸c ngµnh. C¬ cÊu c«ng nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i cã sù chuyÓn dÞch vµ cÊu tróc l¹i theo h­íng ph¸t triÓn c¸c ngµnh cã lîi thÕ vÒ nguyªn liÖu, cã kh¶ n¨ng thu håi vèn nhanh, dÔ cã c¬ héi hîp t¸c ®Çu t­ vµ h¹n chÕ kh¶ n¨ng g©y « nhiÔm m«i tr­êng. Cô thÓ lµ tËp trung vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn víi quy m« thÝch hîp nh­: vËt liÖu x©y dùng, s¶n xuÊt ®å gç, tre tróc, nøa, nguyªn liÖu giÊy, n­íc hoa qu¶... c«ng nghiÖp quèc doanh cÇn ®­îc s¾p xÕp l¹i vµ cñng cè c¸c doanh nghiÖp chñ ®¹o ®ång thêi sím chuÈn bÞ h×nh thµnh c¸c côm c«ng nghiÖp ë c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn nh­ khai th¸c kho¸ng s¶n, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, chÕ biÕn n«ng l©m s¶n, khai th¸c vµ chÕ biÕn gç, hµng thñ c«ng mü nghÖ.... - Thùc hiÖn chiÕn l­îc t¹o vèn cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, trªn c¬ së më réng c¸c h×nh thøc hîp t¸c liªn doanh liªn kÕt víi bªn ngoµi, cã c¸c c¬ chÕ khuyÕn khÝch nh»m huy ®éng m¹nh c¸c nguån vèn trong d©n, trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. - Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp g¾n ®« thÞ nhá n«ng th«n, khuyÕn khÝch c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng nh­: s¶n xuÊt ®å méc d©n dông, chÕ biÕn thùc phÈm... ®Ó phôc vô nhu cÇu t¹i chç vµ xuÊt khÈu, thu hót thªm lao ®éng, t¨ng thªm thu nhËp gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n theo h­íng t¨ng dÇn tû träng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. - C«ng nghiÖp khai kho¸ng vµ c«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng nhÊt lµ gç, ®¸ x©y dùng... ph¶i trë thµnh kh©u ®ét ph¸ trªn con ®­êng ph¸t triÓn kinh tÕ tØnh B¾c K¹n. - B¾c K¹n cã ®Õn 42 má ch×, kÏm tËp trung ë huyÖn Chî §ån vµ c¸c kho¸ng s¶n kh¸c nh­ vµng, atimon... tr¶i däc theo S«ng CÇu tõ Ng©n S¬n ®Õn Na R×, má thiÕc ë Chî §ån, s¾t vµ m¨ng gan ë Ng©n S¬n, Ba BÓ ngoµi ra cßn cã ®¸ quý ribi, Saphia. Trong giai ®o¹n 2001 - 2005 cÇn tËp trung vèn th¨m dß khai th¸c cã hiÖu qu¶. + Ph¸t triÓn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng nh»m tËn dông tèt tiÒm n¨ng vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ lao ®éng ®Ó t¹o ra mét khèi l­îng s¶n phÈm lín vµ ®a d¹ng, tõng b­íc ®¸p øng nhu cÇu vÒ x©y dùng, tiÕn tíi giao l­u víi c¸c tØnh trong n­íc vµ xuÊt khÈu, tró träng ph¸t tÎiÓn c¸c chñng lo¹i vËt liÖu xay dùng mµ tØnh cã thÕ m¹nh trong s¶n xuÊt nh­: gç, ®¸ x©y dùng, g¹ch ngãi c¸c lo¹i.... ngoµi tiªu thô trong tØnh cßn cã thÓ xuÊt ra thÞ tr­êng ngoµi tØnh, gãp phÇn t¨ng tÝch luü ®Þa ph­¬ng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Tæ chøc s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ë ngoµi quèc doanh, ®Æc biÖt lµ c¬ së s¶n xuÊt v«i vµ ®¸ x©y dùng ë c¸c huyÖn cã nói ®¸ v«i nh»m t¨ng thªm s¶n xuÊt cho x· héi, ®ång thêi qu¶n lý tèt nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn, nguån n­íc vµ m«i tr­êng sinh th¸i. + Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m s¶n: B¾c K¹n cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp vµ c©y ¨n qu¶. Tr­íc m¾t cÇn t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu cña ®ång bµo c¸c d©n téc vïng cao, vïng s©u, vïng xa phôc vô vïng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp nhá. V× vËy nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm chÕ biÕn n«ng l©m s¶n cña B¾c K¹n lµ rÊt lín. Tuy nhiªn c¸c c¬ së chÕ biÕn ë tØnh cßn Ýt, ch­a t¹o ra ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp ph¸t triÓn, cho nªn xu h­íng chung cña B¾c K¹n cÇn tËp trung bµo hai ngµnh chÕ biÕn: chÕ biÕn l©m s¶n nh­ s¶n xuÊt giÊy, gç gia dông, xö lý c¸c lo¹i ®Æc s¶n cña rõng... chÕ biÕn n«ng s¶n nh­ lµ chÕ biÕn chÌ, b¶o qu¶n hoa qu¶ t­¬i, chÕ biÕn n­íc gi¶i kh¸t tõ hoa qu¶, chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc, s¬ chÕ thÞt, da, s÷a cung cÊp cho c¸c XÝ nghiÖp c«ng nghÖ cao. d. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ngµnh dÞch vô: C¸c ngµnh thuéc khèi dÞch vô gi÷ vai trß ngµy cµng quan träng ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh trong giai ®o¹n ®Õn n¨m 2010 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo. Khèi s¶n xuÊt ph¸t triÓn ®ßi hái khèi dÞch vô ph¸t triÓn theo vµ ng­îc l¹i, khèi dÞch vô ph¸t triÓn nhanh cµng kÝch thÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho sù ph¸t triÓn cña khèi s¶n xuÊt.Theo c¸c nhµ kinh tÕ th× gi÷a khèi s¶n xuÊt vµ khèi dÞch vô cã mèi quan hÖ h÷u c¬, nÕu khèi s¶n xuÊt t¨ng tr­ëng 1% th× khèi dÞch vô ph¶i t¨ng tõ 1 - 1,5%. HiÖn nay khèi dÞch vô B¾c K¹n cßn ®ang ë ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp. Trong thêi gian xu h­íng chung cña c¶ n­íc, B¾c K¹n ®Èy m¹nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, sù ph©n c«ng vµ hîp t¸c diÔn ra m¹nh mÏ, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy ®ång thêi ®ßi hái khèi dÞch vô ph¶i ph¸t triÓn rÊt nhanh míi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh th­¬ng m¹i, vËn t¶i, th«ng tin liªn l¹c, tµi chÝnh, ng©n hµng, du lÞch ... do vËy khèi dÞch vô ph¶i t¨ng tr­ëng nhanh trong ®o¹n 2001 - 2005 ®Ó cã tû träng cña khèi dÞch vô trong GDP vµo n¨m 2010 sÏ t¨ng gÊp 2 lÇn hiÖn nay. * VÒ ngµnh th­¬ng m¹i: - TËn dông nh÷ng lîi thÕ cña tØnh ®Ó ph¸t triÓn vÒ th­¬ng m¹i, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, yÕu kÐm, tËn dông triÖt ®Ó thêi c¬ ®Ó hoµn thµnh môc tiªu chung cña tØnh ®Õn n¨m 2010. - Môc tiªu phÊn ®Êu cña ngµnh lµ tõng b­íc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng, më réng giao l­u hµng ho¸ trªn tÊt c¶ c¸c vïng trong tØnh, ®Æc biÖt lµ cung øng vËt t­, hµng tiªu dïng thiÕt yÕu cho ®ång bµo miÒn nói, vïng cao vµ tiªu thô s¶n phÈm cho n«ng d©n, t¨ng nhanh søc mua x· héi më réng quan hÖ giao víi c¸c ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc, x¸c ®Þnh nguån hµng vµ ®èi t¸c xuÊt khÈu. Ph¸t triÓn dÞch vô du lÞch, tr­íc m¾t lµ dÞch vô phôc vô s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp vµ phôc vô ®êi sèng. Khai th¸c tèt tiÒm n¨ng du lÞch mét c¸ch cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së gi÷n g×n ®­îc b¶n s¾c v¨n ho¸ truyÒn thèng vµ t¹o ra s¶n phÈm du lÞch cã tÝnh ®éc ®¸o, cã søc thu hót vµ hÊp dÉn. H­íng phÊn ®Êu cña toµn ngµnh tõ nay ®Õn n¨m 2010 lµ mçi n¨m t¨ng b×h qu©n 20% tæng møc b¸n lÎ hµng ho¸ x· héi, ®¶m b¶o kÕ ho¹ch dù tr÷ hµng thiÕt yÕu tõ 10 - 15%, t¨ng c­êng thªm c¸c mÆt thªm c¸c mÆt hµng tiªu dïng phôc vô cho nh©n d©n c¸c d©n téc nh­ nhãm vËt liÖu x©y dùng vµ c¸c mÆt hµng vÒ l­¬ng thùc, dông cô gia ®×nh, ph­¬ng tiÖn ®i l¹i, x¨ng dÇu, chÊt ®èt, ®iÖn tö... g¾n mua víi b¸n trªn tõng ®Þa bµn ®Ó tiªu thô n«ng s¶n, hµng ho¸ cho nh©n d©n, lÊy vai trß quèc doanh lµm chñ ®¹o, kÕt hîp víi khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia vµo thÞ tr­êng n«ng th«n, miÒn nói, ®Æt biÖt lµ b¸n lÎ hµng tiªu dïng vµ thu gom n«ng s¶n phÈm. Më réng m¹ng l­íi cung øng ®Ó cã thªm nhiÒu ®¹i lý ë c¸c x· vµ côm x·, h×nh thµnh c¸c trî sÏ lµ h×nh thøc trao ®æi thÝch hîp vµ phæ biÕn, ®©y kh«ng ph¶i chØ lµ n¬i trao ®æi hµng ho¸ mµ cßn lµ n¬i diÔn ra c¸c c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ truyÒn thèng. C¸c trung t©m th­¬ng m¹i lín do th­¬ng nghiÖp quèc doanh vµ hîp t¸c x· mua b¸n qu¶n lý, cßn ë c¸c x·, ph­êng thfi th­¬ng nghiÖp quèc doanh chØ phôc vô theo ph­¬ng thøc l­u ®éng ë quy m« nhá. HiÖn nay ®· cã 16 côm th­¬ng nghiÖp x· ®­îc x©y dùng, trong giai ®o¹n tíi mét sè côm th­¬ng nghiÖp x· cÇn ®­îc x©y dùng vµ ®i vµo ho¹t ®éng phôc vô cho ®ång bµo c¸c d©n téc, ®Æc biÖt lµ ë c¸c huyÖn Ba BÓ, Ng©n S¬n, B¹ch Th«ng. - Th­¬ng nghiÖp quèc doanh ph¶i ®¶m b¶o cung øng c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch, ®¶m b¶o 100% cho vïng cao, vïng s©u, vïng xa ®­îc cung øng ®Çy ®ñ, th­êng xuyªn c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu nh­: muèi, dÇu ho¶, s¸ch vë häc sinh, thuèc ch÷a bÖnh cho ®ång bµo. - S¾p xÕp l¹i hÖ thèng th­¬ng nghiÖp quèc doanh theo h­íng mçi huyÖn cã tõ 3 cöa hµng th­¬ng nghiÖp chuyªn cung øng chÝnh s¸ch x· héi, nghiªn cøu tæ chøc c¸c hîp t¸c x· mua b¸n ë c¸c x· hoÆc côm x· theo m« h×nh kinh doanh tæng hîp c«ng n«ng th­¬ng tÝnh theo thêi vô s¶n xuÊt, l­u th«ng hµng ho¸ d­íi h×nh thøc ®ãng gãp cæ phÇn tù qu¶n. §Ó lµm ®­îc c¸c vÊn ®Ò trªn, B¾c K¹n cÇn tËp trung vµo x©y dùng thÞ x· B¾c K¹n trë thµnh mét trung t©m th­¬ng m¹i dÞch vô, tiÒn tÖ cña tØnh, ®Ó l­u th«ng hµng ho¸ víi c¸c tØnh ngoµi ®ång thêi ph©n phèi hµng ho¸ tíi c¸c trung t©m huyÖn. * VÒ ph¸t triÓn du lÞch: Trong c«ng t¸c quy häach cÇn g¾n du lÞch, B¾c K¹n víi m¹ng l­íi du lÞch cña vïng ®«ng b¾c vµ c¶ n­íc. Tæ chøc c¸c tuyÕn du lÞch däc theo quèc lé 3 tõ Cao B»ng ®i qua B¾c K¹n råi ®Õn Th¸i Nguyªn vµ c¸c tØnh kh¸c xa h¬n. H­íng chñ yÕu lµ x©y dùng mét sè côm du lÞch cã ®ñ søc thu hót kh¸ch vµ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c vïng du lÞch l©n cËn ®em l¹i hiÖu qu¶ cao vÒ c¸c mÆt kinh tÕ, x· héi vµ m«i tr­êng. Trong giai ®o¹n 2001 - 2005 tËp trung quy ho¹ch vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ku du lÞch sinh th¸i Hå Ba BÓ ®Ó tæ chøc hîp lý c¸c tuyÕn néi tØnh, liªn tØnh nh­ Nói Cèc - Ba BÓ g¾n víi du lÞch P¾c Bã Cao B»ng. C¸c c¬ së l­u tró (kh¸ch s¹n, nhµ nghØ) cÇn ®­îc x©y dùng mang tÝnh truyÒn thèng, ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc. * VÒ ph¸t triÓn c¸c dÞch vô kh¸c: - Ph¸t triÓn dÞch vô tµi chÝnh ng©n hµng, luång tiÒn tÖ ra vµo cña B¾c K¹n trong thêi kú ®Õn n¨m 2010 lµ ®¸ng kÓ. §iÒu nµy ®ßi hái lÜnh vùc tµi chÝnh ng©n hµng ph¶i ph¸t triÓn ®¸p øng nhu cÇu ®ßi hái vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, lÜnh vùc tµi chÝnh ng©n hµng ph¶i t¨ng c­êng t¹o c¸c nguån thu trªn c¬ së khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, chèng thÊt thu thuÕ vµ ®ång thêi t¹o ra m«i tr­êng thuËn lîi cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã vèn ®Òu cã thÓ ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, ph¶i t¹o ®­îc thÞ tr­êng vèn, më réng h×nh thøc thu hót nhµn rçi trong c¸c tÇng líp nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, t¨ng thªm c¸c ®iÓm giao dÞch thu hót vèn, cho vay vèn vµ thu ®æi ngo¹i tÖ. Më réng h×nh thøc b¶o hiÓm vµ gi¶m c¸c thñ tôc phiÒn hµ kh«ng cÇn thiÕt, thu hót ®­îc nhiÒu ng­êi mua b¶o hiÓm. §Æc biÖt hÖ thèng ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ng©n hµng chÝnh s¸ch phôc vô ng­êi nghÌo ph¶i thùc sù ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó tÝch cùc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo trong 94 x· ®Æc biÖt khã kh¨n cña tØnh, t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n vay vèn s¶n xuÊt vµ æn ®Þnh cuéc sèng l©u dµi. - Ph¸t triÓn dÞch vô vËn t¶i, th«ng tin, b­u chÝnh viÔn th«ng: Ph¸t triÓn vËn t¶i ®Ó më réng quy m« vµ ph¹m vi vËn t¶i liªn tØnh, néi tØnh. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia lÜnh vùc vËn t¶i nhÊt lµ vËn t¶i cung øng c¸c mÆt hµnh chÝnh s¸ch, ®­a kh¸ch ®i tham quan c¸c danh lam th¾ng c¶nh, vËn t¶i tõ thÞ x·, thÞ trÊn, thÞ tø ®Õn trung t©m côm x·. §Èy m¹nh ph¸t triÓn dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng bao gåm c¶ th«ng tin néi tØnh, néi huyÖn, th«ng tin liªn tØnh vµ quèc tÕ nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ th«ng tin b­u ®iÖn cho nh©n d©n, cho kh¸ch du lÞch, cho c¸c nhµ doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc. Ph¸t triÓn dÞch vô th«ng tin, nhÊt lµ th«ng tin kinh tÕ (gi¸ c¶ thÞ tr­êng, s¶n xuÊt kinh doanh, l­u th«ng hµng ho¸... ) ®Õn tËn tay ng­êi s¶n xuÊt kinh doanh. Më réng h×nh thøc t­ vÊn kinh tÕ, kü thuËt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, t­ vÊn t×m c¸c ®èi t¸c vµ t×m b¹n hµng trong viÖc ®Çu t­ vµ t×m kiÕm thÞ tr­êng, ph¸t triÓn dÞch vô söa ch÷a d©n dông ®Õn tËn c¸c hé gia ®×nh. d. Ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc x· héi: Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc x· héi lµ h­íng tíi v¨n minh hiÖn ®¹i nh­ng vÉn gi÷ ®­îc c¸c truyÒn thèng vµ b¶n s¾c d©n téc. C¸c lÜnh vùc x· héi trë thµnh yÕu tè quan träng thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ, ph¸t triÓn gi¸o dôc, ®µo t¹o nh»m n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é cao, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ph¸t triÓn y tÕ ch¨m sãc søc khoÎ céng ®ång nh»m t¨ng thÓ chÊt cho mäi ng­êi d©n, ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ dôc thÓ thao, ph¸t thanh truyÒn h×nh ®¸p øng yªu cÇu x· héi ngµy cµng cao. Gi¶i quyÕt c¬ b¶n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp, t¨ng sè hé giµu, gi¶m hé nghÌo, xo¸ c¬ b¶n hé ®ãi. Kinh tÕ tØnh B¾c K¹n hiÖn nay vÉn chñ yÕu dùa vµo n«ng nghiÖp, tû lÖ hé ®ãi cßn kh¸ cao (kho¶ng trªn 15%) ®Æt biÖt lµ vïng s©u, vïng xa. Cßn 15 x· ch­a cã ®­êng « t« ®Õn trung t©m, ch­a cã tr­êng häc, cuéc sèng du canh du c­ cßn b¹n ®ång hµnh cña nhiÒu d©n téc thiÓu sè vïng cao. Bªn c¹nh tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, phong tôc l¹c hËu ë c¸c vïng khai th¸c kho¸ng s¶n tù do, ng­êi lao ®éng bÞ bãc lét vµ b¹c ®·i. Tuy vËy còng cã mét bé phËn d©n c­ cã ®êi sèng kh¸ lªn do biÕt tËn dông c¸c lîi thÕ, cã vèn vµ søc lao ®éng phÇn lín tËp trung vµo c¸c vïng thÞ trÊn, thÞ x· gÇn ®­êng giao th«ng, sù ph©n ho¸ giµu nghÌo ®· b¾t ®Çu cã xu h­íng gi·n ra ngµy cµng xa, gi¶m kho¶ng c¸ch giµu nghÌo gi÷a cuéc sèng cña ng­êi vïng thÊp vµ ng­êi vïng cao, vïng s©u, vïng xa, lµ vÊn ®Ò §¶ng ®Æt ra cho viÖc ph¸t triÓn B¾c K¹n cµn sím ®­îc th¸o gì.Ph­¬ng h­íng cô thÓ lµ: - Gi¶i quyÕt viÖc lµm: Tr­íc m¾t lµ tËn dông vµ tranh thñ sè vèn vay tõ quü "Quèc gia hç trî vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm" ®­a vµo thùc tÕ ph¸t triÓn c¸c m« h×nh s¶n xuÊt theo kinh tÕ c¸ thÓ , hîp t¸c x·... HiÖn nay cßn 25% lao ®éng ch­a cã viÖc lµm, phÊn ®Êu trong giai ®o¹n 2001 - 2005 gi¶m tû lÖ nµy xuèng cßn 15% vµ cho ®Õn n¨m 2010 cßn 10% lao ®éng ch­a cã viÖc lµm. HÖ thèng ng©n hµng vµ chÝnh quyÒn c¸c cÊp cÇn t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì c¸c hé cßn nhiÒu khã kh¨n vay vèn vµ xã xu h­íng ph¸t triÓn hîp lý, tÝch cùc nªu cao tinh thÇn "thanh niªn lËp nghiÖp" lµm giµu cho ®Þa ph­¬ng víi ph­¬ng ch©m "ly n«ng bÊt ly th«n" ®a d¹ng ho¸ c¸c ngµnh nghÒ thñ c«ng mü nghÖ t¹i chç ë n«ng th«n ®Ó thu hót lao ®éng ch­a cã viÖc lµm. Bªn c¹nh ®ã ph¶i t¨ng c­êng hiÖu qu¶ cña m¹ng l­íi khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, n©ng cao hiÓu biÕt cho ng­êi lao ®éng ®Ó tiÕp thu khoa häc c«ng nghÖ míi, n©ng thêi gian lao ®éng ë n«ng th«n lªn 90%. - Thùc hiÖn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo kÕt hîp víi ®Þnh canh ®Þnh c­, phÇn lín c¸c hé ®ãi nghÌo sinh sèng ë vïng cao, vïng s©u, vïng xa, tr×nh ®é häc vÊn thÊp vµ cã Ýt ®Êt canh t¸c. Trªn toµn tØnh cßn 37 ®iÓm víi 679 hé vµ 4.455 nh©n khÈu s«ng du canh du c­. æn ®Þnh c«ng t¸c ®Þnh canh ®Þnh c­, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo: Th«ng qua viÖc rµ so¸t, ®iÒu chØnh quü ®Êt vïng thÊp, giao ®Êt giao rõng cho ®ång bµo vïng cao, tËp trung vµo x· ®Æc biÖt khã kh¨n. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 tû lÖ ®¹t 80% vµ n¨m 2010 ®¹t 100 khu rõng nµo còng cã chñ thùc sù, phÊn ®Êu n¨m 2005 ®¹t 100% sè hé ®Þnh canh ®Þnh c­ ®­îc æn ®Þnh. - Phßng chèng tÖ n¹n x· héi: Còng víi PTKT th× tÖ n¹n x· héi còng xuÊt hiÖn, B¾c K¹n lµ mét tØnh réng, d©n c­ th­a thít nªn viÖc qu¶n lý gÆp nhiÒu khã kh¨n, phøc t¹p. Trong giai ®o¹n 2001- 2005 cã nguy c¬ gia t¨ng c¸c tÖ n¹n x· héi nh­ ma tuý, m¹i d©m, bu«n lËu .... V× vËy ph­¬ng h­íng chung lµ h¹n chÕ tíi møc tèi ®a c¸c tÖ n¹n x· héi b»ng viÖc tÝch cøc thùc hiÖn nghÞ quyÕt 06 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc phßng chèng tÖ n¹n x· héi. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thùc hiÖn: 1. Huy ®éng c¸c nguån vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. §Ó thùc hiÖn nh÷nh môc tiªu ®· nªu trong ph­¬ng ¸n 2 giai ®o¹n 2001 - 2010 b×nh qu©n nhu cÇug vèn ®Çu t­ hµng n¨m lµ 340 tû ®ång. §©y lµ mét sè vè rÊt lín, v­ît qu¸ kh¶ n¨ng kinh tÕ cña tØnh, ®Ò nghÞ Trung ­¬ng t¹o ®iÒu kiÖn, hç trî tõ ng©n s¸ch Nhµ nøc, gióp ®â t×m thÞ tr­êng vµ ®èi t¸c ®Çu t­ ®Ó thùc hiÖn ph­¬ng ¸n nµy. Trong ®iÒu kiÖn thu trªn ®Þa bµn ch­a ®ñ chi th­êng xuyªn th× vèn ®Êu t­ cho ph¸t triÓn trë thµnh mét vÊn ®Ò ®Æc biÖt quan t©m ®Ó cã gi¶i ph¸p cho phï hîp. - X©y dùng hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng lµ viÖc cÇn lµm ngay vµ nã ph¶i ®i tr­íc viÖc ®Çu t­ cho c¸c ngµnh kinh tÕ trong tØnh. VÒ phÝa ®Þa ph­¬ng, cã thÓ t¨ng thu, tiÕt kiÖm chi hµng n¨m ®Ó tËp trung vèn ®Êu t­ x©y dùng hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng kho¶ng 20%/n¨m. PhÇn cßn l¹i ®Ò nghÞ TW hç trî thªm tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc, tõ viÖc x©y dùng c¸c dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao ®Ó tranh thñ nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc vµ c¸c nguån vèn tõ bªn ngoµi. - Coi träng viÖc huy ®éng mäi kh¶ n¨ng vÒ nguån vèn trong d©n ®Ó ph¸t triÓn m¹nh c¸c doanh nghÑp võa vµ nhá. Thùc hµnh tiÕt kiÖm ®Ó t¹o tÝch luü, huy ®éng nguån vèn nhµn rçi vµ tiÒm n¨ng cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c tÇng líp d©n c­ ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Cã chÝnh s¸ch ®Èy m¹nh h¬n qu¸ tr×nh tÝch luü, tËp trung c¸c nguån vèn vµo c¸c ngµnh mòi nhän vµ khu vùc träng ®iÓm t¹o søc bËt cho toµn bé nÒn kinh tÕ cña tØnh. Víi ph­¬ng thøc huy ®éng tèi ®a mäi nguån vèn trong nh©n d©n vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ lµ h­íng rÊt quan träng nh­ng thùc tÕ B¾c K¹n lµ mét tØnh nghÌo nªn ph¶i tranh thñ mäi kh¶ n¨ng vµ b»ng nhiÒu h×nh thøc x©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t­ nh»m thu hót vèn n­íc ngoµi, tr­íc m¾t khuyÕn khÝch n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m s¶n, ®Çu t­ khai th¸c mét sè kho¸ng s¶n (nh­ng ph¶i chó ý vÊn ®Ò m«i tr­êng). Vèn vay ODA nªn tËp trung vµo giao th«ng, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, thuû lîi, hÖ thèng ®iÖn, cÊp tho¸t n­íc, c¸c c«ng tr×nh vÒ c¬ së h¹ tÇng c«ng céng... - Vèn ®Çu t­ cã thÓ ®­îc huy ®éng tõ c¸c nguån sau: + Vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc (kÓ c¶ vèn cña c¸c chÝnh phñ vµ tæ chøc quèc tÕ tµi trî). + Vèn vay tÝn dông. + Vèn huy ®éng tõ c¸c tæ chøc vµ céng ®ång d©n c­. + ....vv 2. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: Lao ®éng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn nhÞp ®é ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ. B¾c K¹n lµ tØnh cã d©n sè trÎ, lùc l­îng lao ®éng dåi dµo,phÇn lín lµ lao ®éng n«ng nghiÖp. N¾m trong t×nh tr¹ng c¸c ngµnh nghÒ chËm ph¸t triÓn nªn lao ®éng n«ng nghiÖp nãi riªng vµ lao ®éng nãi chung ch­a qua ®µo t¹o do ®ã kü n¨ng lao ®éng rÊt h¹n chÕ, khã ®¸p øng ®­îc yªu cÈu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. §Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ lao ®éng tØnh cÇn cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®Ó: - Ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän, tiÕp cËn ®­îc víi khoa häc vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, tõ ®ã cã c¬ së ®Ó më réng thÞ tr­êng. - Ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi ë vïng cao, vïng ®ång bµo c¸c d©n téc. - Ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu trªn, B¾c K¹n cÇn thùc hiÖn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc theo h­íng: N©ng cao d©n trÝ vµ tr×nh ®é häc vÊn cho toµn bé d©n sè trong tØnh, b»ng c¸c h×nh thøc th«ng tin ®¹i chóng, c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin tuyªn truyÒn... (Cô thÓ nh­: c¸c ch¸u häc sinh c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n ®Õn tr­êng häc sÏ ®­îc miÔn häc phÝ, ®­îc cÊp s¸ch gi¸o khoa...) §µo t¹o tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng b»ng nhiÒu c¸ch: th«ng qua ®µo t¹o ë c¸c tr­êng lãp nh­ tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, tr­êng d¹y nghÒ vµ c¸c tr­êng h­íng nghiÖp. Chó ý thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc b»ng nhiÒu h×nh thøc ®Ó ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng ®­îc tiÕp cËn ®­îc víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp vµ ®µo t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ®Ó thu hót lao ®éng d­ thõa ë khu vùc n«ng nghiÖp. Nghiªn cøu c¶i thiÖn c¬ së h¹ tÇng ®Ó thu hót vèn ®Çu t­ nh»m më réng thªm ngµnh ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng vµ gi¶i quyÕt lao ®éng. Nhµ n­íc cÇn hç trî kinh phÝ ®Ó më líp d¹y nghÒ cho con em ®ång bµo d©n téc nh»m khai th¸c tiÒm n¨ng t¹i chç. §Ò nghÞ Nhµ n­íc hç trî thªm cho tØnh kinh phÝ ®Ó më tr­êng d¹y nghÒ cho con em ®ång bµo d©n téc nh»m khai th¸c tiÒm n¨ng t¹i chç. ¦u tiªn ®µo t¹o c¸n bé lµ ng­êi d©n téc. Cã chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng nh»m thu hót c¸n bé kinh tÕ, khoa häc kü thuËt, c«ng nh©n lµnh nghÒ... vÒ tØnh c«ng t¸c vµ tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cÇn tËp trung vµo: - N©ng cao thÓ lùc cña nguån nh©n lùc, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n vµ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, c¶i thiÖn vÖ sinh vµ m«i tr­êng sèng. Do ®Æc thï cña tØnh lµ ®Þa bµn dµn tr¶i nªn viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng sèng, cung cÊp n­íc s¹ch vµ xö lý n­íc th¶i cã ý nghÜa rÊt quan träng. - N©ng cao tr×nh ®é häc vÊn: TËp trung xo¸ mï ch÷ cho ®ång bµo c¸c d©n téc Ýt ng­êi vµ c¸c vïng khã kh¨n. - Më réng ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cho ng­êi lao ®éng. - TriÓn khai cã träng ®iÓm ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®Þnh canh ®Þnh c­. Tõng b­íc x©y dùng trung t©m côm x·, æn ®Þnh ®êi sèng d©n c­, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt d©n di c­ tù do, thùc hiÖn ®Þnh canh ®Þnh c­. 3. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch vÒ chuyÓn giao khoa häc - C«ng nghÖ vµ øng dông khoa häc kü thuËt: C«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ph¶i thËt sù dùa vµo khoa häc vµ c«ng nghÖ. §©y lµ c«ng cô chû yÕu ®Ó n©ng cao n¨ng xuÊt, chÊt l­îgn vµ hiÖu qu¶ cña mäi ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi. V× vËy cÇn ®Èy nhanh viÖc øng dông c¸c tiÕn bé kü thuËt vµ ®æi míi c«ng nghÖ trong mäi lÜnh vùc tõ s¶n xuÊt, dÞch vô ®Õn qu¶n lý. §Þnh h­íng ph¸t triÓn khoa häc - c«ng nghÖ cÇn h­íng vµo. - C¶i t¹o nh÷ng kh©u c¬ b¶n trong c«ng nghÖ vµ kü thuËt s¶n xuÊt, lo¹i bá nh÷ng phÇn ®· l¹c hËu, tiªu hao nhiÒu nguyªn vËt liÖu vµ g©y « nhiÔm m«i tr­êng. Tõng b­íc ®ång bé ho¸ c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo nh÷ng ngµnh chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm, vËt liÖu x©y dùng... nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm mòi nhän xuÊt khÈu nh­: chÌ, håi, tinh dÇu, ®å gç, trang trÝ néi thÊt, sø c¸ch ®iÖn vµ x©y dùng, khai th¸c vµ chÕ biÕn ®¸ quý vµ c¸c kho¸ng s¶n phi kim lo¹i. CÇn ®Æc biÖt tró träng ®Õn c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ Ýt hoÆc kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr­êng. - øng dông c«ng nghÖ sinh häc vµo qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i, kinh doanh trªn ®Êt dèc, nu«i thuû s¶n n­íc ngät... Thay thÕ dÇn c¸c gièng cu b»ng c¸c gièng c©y trång vËt nu«i cã n¨ng xuÊt cao, thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh, thÝch hîp víi tõng vïng nói sinh th¸i trong tØnh. Ph¸t triÓn hÖ canh t¸c trªn c¬ së n«ng l©m kÕt hîp víi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng nh­ trång rõng trªn ®Ønh ®åi, trªn s­ên dèc.... ®Ó h¹n chÕ xãi mßn vµ röa tr«i ®Êt. Khai th¸c g¾n víi b¶o vÖ tµi nguyªn gi÷ g×n m«i tr­êng sinh th¸i lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa hÕt søc quan träng nh»m b¶o ®¶m cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi. - X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch ®Ó b¶o vÖ tµi nguyªn vµ c¶nh quan thiªn nhiªn, khai th¸c cã kÕ ho¹ch vµ b­íc ®i thËn träng ®Ó tr¸nh ph¸ vì c¶nh quan,g©y « nhiÒm m«i tr­êng. - Chó träng ph¸t triÓn vèn rõng (rõng phßng hé, rõng ®Çu nguån, rõng ®Æc dông, rõng kinh tÕ.... ). Cã kÕ ho¹ch c¶i t¹o ®Êt, chèng xãi mßn röa tr«i, b¹c mµu, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò chèng tho¸i ho¸ tµi nguyªn ®Êt vµ b¶o vÖ nguån n­íc. - Duy tr× vµ ph¸t triÓn c¶nh quan tù nhiªn nh»m gi÷ v÷ng c©n b»ng sinh th¸i. TØnh cÇn chuÈn bÞ c¸c nguån lùc ®Ó ®µo t¹o c¸c ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ khai th¸c tµi nguyªn, m«i tr­êng. 4, ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai vµ c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch m« h×nh s¶n xuÊt tiªn tiÕn ®¹t hiÖu qu¶ cao. Thùc hiÖn viÖc giao ®Êt giao rõng vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö ®Êt, g¾n víi c«ng t¸c ®Þnh canh ®Þnh c­, t¹o ®iÒu kiÖn cho ®ång bµo cã ®Êt s¶n xuÊt vµ æn ®Þnh cuéc sèng: - B¾c k¹n lµ mét tØnh miÒn nói, n¬i cã dù ¸n b¶o vÖ rõng vµ trång rõng, hé n«ng d©n ®­îc nhËn kho¸n b¶o vÖ, khoanh nu«i, t¸i sinh kÕt hîp trång bæ sung ®­îc giao ®Êt ®Ó trång rõng vµ rõng s¶n xuÊt theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 661/199/Q§- TTg ngµy 29 /7/1998 cña Thñ T­íng ChÝnh phñ vÒ "møc tiªu, nhiÖm vô, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc thùc hiÖn Dù ¸n trång míi 5 rõng". Møc diÖn tÝch gi¸o kho¸n tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ ë mçi n¬i mçi ®Þa ph­¬ng mµ TØnh QuyÕt ®Þnh. - ë nh÷ng n¬i ®Êt hoang ho¸ cßn cã thÓ khai th¸c ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp th× Nhµ n­íc hç trî viÖc ®Çu t­ khai hoang, phôc ho¸ giao ®Êt giao cho hé ss¶n xuÊt. - ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai cã liªn quan ®Õn ruéng lóa n­íc, rõng nói, tr×nh ®ä c¸nh t¸c vµ hiªuþ qu¶ s¶n xuÊt. NÕu chØt "giao kho¸n"mµ bu«ng láng trong viÖc qu¶n lý trong viÖc së h÷u vµ së dông ®Êt th× ch¾c ch¾n chÝnh s¸ch ®Êt ®ai sÏ kh«ng phôc vô ®óng yªu cÇu æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n. Do tr×nh ®é s¶n xuÊt cña ®ång b¶o d©n téc cßn ë møc thÊp kÐm, cho nªn khi giao quyÒn sö dông ®Êt cho ®ång bµo ph¶i g¾n liÒn víi c«ng t¸c khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, ®Þng cach ®Þnh c­. Cã nh­ vËy míi guÊp ®­îc ®ång bµo s¶n xuÊt ®óng h­íngvµ ®Êt ®ai khai th¸c tèt h¬n. Qua ®iÓm cña §¶ng ta lµ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo quy ®Þnh h­oøng xax héi chñ nghÜa, thùc hiÖn môc tiÕu d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh. Ph¸t triÓn kinh tÕ theo xu h­íng tÝch cùc, t¨ng nhanh tû träng c¸c ngµnh CN vµ dÞch vô ( rÊt chó trän vµ quy m« võa vµ nhá, CN- tiÓu thñ c«ng nghiÖp ®¹i ph­¬ng, c¸c hé gia ®×nh lµm gia c«ng,...) ChuyÓn n«ng nghiÖn sang s¶n xuÊt hµng hãa còng ph¶i theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ã lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan vµ chØ nh­ thÕ th× n«ng nghiÖp míi ph¸t triÓn ®­îc. Do vËy, tØnh sÏ ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ó XD m« h×nh s¶n xuÊt kinh doanh tiªn tiÕn, ®¹t hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng nh­: - M« h×nh ®åi rõng, thÕ m¹nh cña c¸c tØnh miÒn nói phÝa b¾c. - M« h×nh kinh tÓ trang tr¹i, kinh doanh tæng hîp n«ng l©m nghiÖp ®èi víi tõng vïng vµ tiÓu vïng. - M« h×nh hîp t¸c trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. - M« h×nh c¬ së chÕ biÕn g¾n víi vïng nguyªn liÖu. - M« h×nh liªn kÕt gi÷a nghiªn cøu øng dông vµ ®­a tiÕn bé KHKT vµo s¶n xuÊt. - M« h×nh liªn kÕt kinh doanh trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. 5. ChÝnh s¸ch vÒ thÞ tr­êng T×m kiÕm ®Ó x©m nhËp vµo thÞ tr­êng, më réng thÞ tr­êng lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc quan träng ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh B¾c K¹n. TØnh ®· cã quan hÖ hµng ho¸ víi c¸c tØnh trong vïng, víi thñ ®« Hµ Néi, víi C¶ng H¶i Phßng vµ mét sè mÆt hµng cã thÞ tr­êng trong n­íc. ChÝnh s¸ch thÞ tr­êng h­íng vµo viÖc thóc ®Èy sù g¾n kÕt gi÷a thÞ tr­êng trong tØnh víi thÞ tr­êng ngoµi tØnh. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng trªn c¬ së ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸, tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng ®èi víi c¸c tÇng líp d©n c­, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trªn ®Þa bµn tØnh. CÇn tiÕp tôc æn ®Þnh vµ më réng quan hÖ th«ng qua c¸c hîp ®ång liªn kÕt s¶n xuÊt vµ mua b¸n hµng ho¸. Ph¸t huy lîi thÕ cña tØnh ®Ó t¨ng khèi l­îng vµ n©ng cao chÊt l­îng c¸c mÆt hµng truyÒn thèng nh­: ChÌ, s¶n phÈm chÕ biÕn tõ gç vµ l©m s¶n... Cã chÝnh s¸ch khen th­ëng cô thÓ cho viÖc t×m kiÕm, t¹o lËp vµ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. §Æc biÖt quan t©m ®Õn thÞ tr­êng n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa vµ vïng cao. Xóc tiÕn viÖc hîp t¸c trong XD c¬ së ph¸t triÓn ngµnh du lÞch víi c¸c tØnh Th¸i Nguyªn, Cao B»ng, L¹ng S¬n, Hµ Néi, H¶i Phßng. Cô thÓ h¬n lµ viÖc ph¸t triÓn giao th«ng vËn t¶i vµ m¹ng l­íi c¸c HTX mua b¸n, ®Æc biÖt chó träng c¸c vïng giao l­u cßn khã kh¨n nh­ c¸c x· vïng cao, ®ång bµo d©n téc thiÓu sè. KÌm theo ®ã lµ viÖc ph¸t triÓn c¸c dÞch vô th«ng tin kinh tÕ nh»m n¾m b¾t vµ dù b¸o t×nh h×nh thÞ tr­êng trong n­íc, trong vïng vµ trong khu vùc cã liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c mÆt hµng chñ lùc cña tØnh nh­: c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn vµ khai kho¸ng, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, ®Æc biÖt lµ c¸c mÆt hµng gç vµ mÆt hµng l©m s¶n... 6. Ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng cao g¾n víi ch­¬ng tr×nh ®Þnh canh ®Þnh c­ vµ ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng cao, æn ®Þnh c«ng t¸c ®Þnh canh ®Þnh c­ g¾n víi ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo th«ng qua viÖc ra so¸t, ®iÒu chØnh quü ®Êt vïng thÊp, giao ®Êt giao rõng cho ®ång bµo vïng cao, tËp trung vµo c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 ®¹t tû lÖ 80% vµ n¨m 2010 ®¹t 100% khu rõng nµo còng cã chñ thùc sù. N¨m 2010, c¬ b¶n kh«ng cßn hé ®ãi, kh«ng cã hé nghÌo vµ chÊm døt t×nh tr¹ng ®èt ph¸ rõng lµm n­¬ng rÉy. C«ng t¸c ®Þnh canh ®Þnh c­: B¾c K¹n cã 122 x·, ph­êng, thÞ trÊn th× cã 100 x· thuéc vïng cao (chiÕm 82% sè x· toµn tØnh), trong ®ã cã 84 x· thuéc diÖn ®Æc biÖt khã kh¨n. ë ®©y møc sèng thÊp, d©n trÝ l¹c hËu, ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kÐm, c¬ së vËt chÊt thiÕu thèn. H­íng chñ yÕu lµ t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së h¹ tÇng, x©y dùng c¸c trung t©m côm x· lµm nßng cèt ®Ó ph©n bè l¹i d©n c­ g¾n víi ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. C¸c trung t©m côm x· sÏ lµ nh÷ng h¹t nh©n tæ chøc æn ®Þnh cuéc sèng cho ®ång bµo c¸c d©n téc. Cè g¾ng æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, h­íng dÉn ®ång bµo thùc hiÖn b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng. 7.Ph¸t triÓn kinh tÕ kÕt hîp víi b¶o ®¶m an ninh quèc phßng: Thùc hiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi gi÷ v÷ng quèc phßng an ninh lµ yªu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan, cã tÝnh quy luËt lÞch sö vµ lµ mét quan ®iÓm cã ý nghÜa chiÕn l­îc v« cïng quan träng. XÐt vÒ tæng thÓt lîi Ých chung th× hai nhiÖm vô x©y dùng tinh tÕ vµ cñng cè an ninh - quèc phßng ph¶i thèng nhÊt trong mét môc tiªu chung. NÕu xem nhÑ vµ t¸ch rêi mét trong hai nhiÖm vô trªn sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®­îc c¸c môc tiªu ph¸t triÓn B¾c K¹n nãi riªng vµ cña c¶ n­íc nãi chung. Hai nhiÖm vô cÇn ®­îc ph¸t triÓn mét c¸ch hµi hoµ, nÕu coi nhÑ mét mÆt nµo tÊt yÕu sÏ dÉn tíi viÖc ph¸t triÓn mÊt c©n ®èi vµ ¶nh h­ëng ®Õn môc tiªu chung vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh. An ninh quèc phßng ®­îc hiÓu mét c¸ch toµn diÖn bao gåm ;an ninh chÝnh trÞ, kinh tÕ - x· héi trong toµn tØnh. Quan ®iÓm nµy ®· vµ ®ang ®­îc qu¸n triÖt trong tÊt c¶ c¸c kh©u, tõ viÖc x¸c ®Þnh chiÕn l­îc ®Õn c¸cc b­íc triÓn khai quy ho¹ch tæng thÓ vµ bè trÝ tõng ngµnh, tõng c«ng tr×nh kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi trªn c¸c ®Þa bµn, nhÊt lµ t¹i c¸c vïng ®ång bµo d©n téc sinh sèng ®Ó t¹o nªn mét søc m¹nh tæng hîp trªn ®Þa bµn toµn tØnh. B¾c K¹n lµ tØnh miÒn nói cao thuéc vïng §«ng b¾c, lµ c¨n cø c¸ch m¹ng, n¬i cã nhiÒu ®ång bµo c¸c d©n téc cïng chung sèng nªn viÖc ®¶m b¶o an ninh quèc phßng ph¶i ®­îc ®Æt ra trong quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh, tr­íc hÕt ®Ó ®¶m b¶o céng ®ång d©n c­ trong tØnh. B¾c K¹n cã vÞ trÝ lµ n­íc ®Öm ®Ó ®i lªn Cao B»ng vµ vÒ Hµ Néi giao l­u víi c¸c tØnh miÒn nói, biªn giíi phÝa b¾c. C¸c tØnh nµy l¹i lµ cöa ngâ giao l­u víi Trung Quèc. Trong quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña vïng ®«ng b¾c, tØnh B¾c K¹n ®­îc x¸c ®Þnh lµ tØnh cã vÞ trÝ quan träng vÒ an ninh - quèc phßng. §¶m b¶o an ninh quèc phßng kh«ng nh÷ng b¶o vÖ rõng nói cã nhiÒu nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn quý mµ cßn ®¶m b¶o an ninh cho c¸c xÝ nghiÖp, c¸c c¬ quan trong tØnh vµ céng ®ång d©n c­ ®ãng trªn ®Þa bµn. V× vËy tØnh sÏ phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c qu©n khu ®Ó x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n ®¶m b¶o an ninh - quèc phßng g¾n liÒn víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng. KÕt luËn T¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc, l©u dµi, nã lu«n g¾n bã víi lÞch sö ph¸t triÓn cña loµi ng­êi. Mçi quèc gia, mçi khu vùc ë vµo thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh cã môc tiªu riªng, nh­ng mong muèn chung lµ ®¹t ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng cao vµ bÒn v÷ng. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng mong muèn biÕt kÕt hîp nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ víi nh­ng vÊn ®Ò ®­îc ®Æt ra trong thùc tiÔn cña ®Êt n­íc, tõ ®ã ho¹ch ®Þnh ra ®­êng lèi ph¸t triÓn ®óng ®¾n, thÝch hîp cho tõng giai ®o¹n, tõng khu vùc. B¾c K¹n lµ mét tØnh miÒm nói míi ®­îc thµnh lËp, kinh tÕ cßn yÐu kÕm vÒ nhiÒu mÆt. V× vËy cÇn ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng cao trong nh÷ng n¨m tíi ®Ó tr¸nh kh«ng bÞ tutj hËu qu¸ xa vÒ kinh tÕ so víi c¶ n­íc. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c cÊp l·nh ®¹o cña tØnh ph¶i nç lùc cã g¾ng ho¹ch ®Þnh ®­êng lãi ph¸t triÓn ®óng ®¾n. Trªn c¬ së nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ t¨ng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, sau qu¸ tr×nh t×nh h×nh thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ tØnh B¾c K¹n, ®Ò tµi ®· ®ãng gãp méy sè ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy tawng tr­ángkinh tÕ cña tØnh. Em mong r»ng nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña m×nh ®­îc xem xÐt vµ ghi nhËn, ®ång thêi còng hy väng B¾c K¹n sÏ kh«ng ngõng kh¼ng vai trß cña mét tØnh miÒn nói vµ ®ãng gãp chung cña c¶ n­íc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2010.doc
Luận văn liên quan