Đề tài Một số vấn đề về đảm bảo khả năng thanh toán của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

Đề tài: Một số vấn đề về đảm bảo khả năng thanh toán của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) (73 trang) MỤC LỤC Lời mở đầu Phần I : Vấn đề đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ I/- Vấn đề đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 1. Khái niệm 2. Sự cần thiết phải đảm bảo khả năng thanh toán 6 3. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến khả năng thanh toán 4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán 5. Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được coi là có khả năng thanh toán II/- Vấn đề trích lập dự phòng nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 1. Khái niệm và vai trò của dự phòng nghiệp vụ 2. Các loại dự phòng nghiệp vụ 3. Phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ 4. Các quy định có liên quan đến việc trích lập dự phòng nghiệp vụ 5. Mối quan hệ giữa mức trích lập dự phòng nghiệp vụ, biên khả năng thanh toán và thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bảo hiểm III/- Vấn đề biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 1. Khái niệm 2. Phương pháp xác định. 3. Vai trò của chỉ tiêu biên khả năng thanh toán tối thiểu Phần II : Vấn đề đảm bảo khả năng thanh toán tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PICO) I/- Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) 1. Quá trình hình thành 2. Các thành tựu đã đạt được trong thời gian qua 3. Phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới II/- Việc trích lập dự phòng nghiệp vụ của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) trong năm tài chính 2002 1. Các loại dự phòng nghiệp vụ được trích lập 2. Các phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ được áp dụng III/- Việc xác định khả năng thanh toán của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) trong năm tài chính 2002 1. Phương pháp xác định biên khả năng thanh toán 2. Các chỉ tiêu khả năng thanh toán Phần III : Một số nhận xét và kiến nghị I/- Về việc trích lập dự phòng nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 1. Dự phòng phí chưa được hưởng (Dự phòng phí) 2. Dự phòng bồi thường cho các tổn thất chưa khiếu nại (Dự phòng bồi thường) 3. Dự phòng bồi thường cho các giao động lớn về tổn thất (Dự phòng giao động II/- Về việc xác định biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 1. Cơ sở xác định biên khả năng thanh toán tối thiểu 2. Phương pháp xác định biên khả năng thanh toán tối thiểu Kết luận Tài liệu tham khảo

pdf73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3010 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số vấn đề về đảm bảo khả năng thanh toán của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số vấn đề về đảm bảo khả năng thanh toán của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO).pdf
Luận văn liên quan