Đề tài Một số vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Hà Nội

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY. 3 1.1. kháI niệm và phân loại vốn kinh doanh 3 1.2. cơ cấu vốn của doanh nghiệp 11 1.3. quản lý và sử dụng vốn kinh doanh 12 1.3.1. Quản lý và sử dụng vốn cố định. 12 1.3.2. Quản lý và sử dụng vốn lưu động 13 1.4. hiệu quả sử dỤng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 15 1.4.1. Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn. 15 Phương pháp phân tích tỷ lệ: 18 1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 19 1.4.2.1. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn: 19 1.4.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định: 20 1.4.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp . 22 1.4.2.4. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp . 23 1.4.3.Cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vủa doanh nghiệp . 24 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 27 2.1. giới thiệu khảI quát về công ty 27 2.1.1. Quá trình ra đời và phát triển của công ty 27 2.1.2. Quy trình sản xuất kinh doanh 29 2.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý 31 2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy doanh nghiệp . 31 2.1.3.2. Chức năng nhiêm vụ của từng bộ phận và mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty 32 2.1.4. Khái quát quá trình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua 36 2.2. nguồn vốn kinh doanh của công ty 38 2.2. thực trạng quản lý và sử dụng vốn kinh doanh trong công ty 41 2.2.1. Quản lý vốn cố định 41 2.2.1.1. Cơ cấu tài sản cố định của công ty 41 2.2.1.2. Khấu hao tài sản cố đinh. 43 2.2.1.3. Tình hình quản lý và phát triển vốn cố định 45 2.2.2. Quản lý và sử dụng vốn lưu động 45 2.3. đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 49 2.3.1. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn của công ty 49 2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả vốn cố định. 50 2.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả vốn lưu động 51 2.3.4. Hạn chế và nguyên nhân 51 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CỄNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 52 3.1. phương hướng hoạt động của công ty trong những năm tới 52 3.2. một số giảI pháp chủ yếu 52 3.2.1. Tiến hành nâng cấp và đổi mới một cách có chọn lọc lượngTSCĐ trong thời gian tới. 53 3.2.2 - Tiến hành quản lý chặt chẽ TSCĐ 54 3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty 56 3.2.4. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu. 58 3.2.5. Chú trọng Quản lý vật tư và máy móc 59 3.2.6. Về tổ chức đào tạo 61 3.2.7. Giảm thiểu chi phí quản lý của doanh nghiệp một cách tốt nhất. 61 3.2.8. Thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động của công ty. 62 3.2.9. Các giải pháp nhằm hạn chế chiếm dụng vốn. 62 3.3. Một số kiến nghị 63 3.3.1. Về phía nhà nước 63 3.3.1.1. Về mội trường kinh tế 64 3.3.1.2. Về môi trường pháp lý 67 3.3.2. Về phớa cụng ty 67 KẾT LUẬN 69

doc74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2666 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, vµ sÏ rÊt khã kh¨n nÕuviÖc thu håi c¸c kho¶n nî khã ®ßi. Thùc tr¹ng huy ®éng vèn cña c«ng ty Tr­íc khi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× c«ng ty bao giê còng ph¶i cã kÕ ho¹ch cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn vÊn ®Ò ®¶m b¶o ®ñ nguån vèn cho c«ng t¸c nµy ta cã thÓ nhËn ra mét sè nguån vèn nh­: tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n, tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n... Trong ®ã tµi s¶n nµo mµ doanh nghiÖp cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng nh­ cÇu tr­íc m¾t. V× vËy, ®Ó h×nh thµnh 2 lo¹i tµi s¶n nµy th× ph¶i cã c¸c nguån vèn tµi trî t­¬ng øng gåm: nguån vèn ng¾n h¹n vµ nguån vèn dµi h¹n. Tuy nhiªn nguån vèn nµo lµ thÝch hîp cho mét nghµnh nghÒ mµ lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu lµ x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá, mét sè c«ng tr×nh h¹ tÇng c¬ së ë c¸c khu ®« thÞ vµ c¸c khu c«ng nghiÖp... §©y lµ mét lÜnh vùc ®ßi hái ph¶i cã ®é chÝnh x¸c cao còng nh­ kinh nghiÖm cña doanh nghiÖp trong vÊn ®Ò nµy, bªn c¹nh ®ã th× trang bÞ kü thuËt phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh còng lµ nh©n tè thiÕt yÕu ®¶m b¶o chÊt l­îng tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nªn vÊn ®Ò ®Çu t­ cña ngµnh nµy cho m¸y mãc, trang thiÕt bÞ lµ t­¬ng ®èi lín. V× vËy, cÇn ph¶i xem xÐt møc ®é an toµn cña nguån vèn khi ®Çu t­ vµo lÜnh vùc nµy ®Ó cã chÝnh s¸ch huy ®éng c¸c nguån vèn vay trung vµ dµi h¹n mét c¸ch hîp lý vµ hiÖu qu¶. Bëi v× c¸c nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty th­êng kh«ng thÓ ®¶m b¶o hÕt cho tµi s¶n cè ®Þnh. NhËn thÊy tµi s¶n l­u ®Þnh cña c«ng ty trong 5 n¨m gÇn ®©y t¨ng lªn nhanh chãng. §©y lµ tÝn hiÖu ®¸ng mõng cho c«ng ty, nÕu ta nh×n nhËn trªn ph­¬ng diÖn trùc diÖn cã nghÜa lµ nÕu thiÕu vèn l­u ®éng th× c«ng ty ch­a thÓ ®¶m b¶o ®­îc vÊn ®Ò vèn cho vÊn ®Ò ®¶m b¶o nguån vèn l­u ®éng còng nh­ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty. Nh­ng theo sè liÖu ph©n tÝch vÒ c«ng ty ë c¸c chØ tiªu kh¸c th× ®©y lµ thêi ®iÓm mµ c«ng ty ®ang trong thêi kú më réng nghµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ c¸c hîp ®ång ®­îc ký kÕt liªn tôc nªn nªn viÖc c«ng ty kh«ng chñ ®éng trong viÖc ®ñ nguån vèn còng lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. §iÒu nµy ®ßi hái Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m cã ®­îc mét nguån vèn nhÊt ®Þnh cho c«ng ty. Nhu cÇu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn lµ sè l­îng vèn ng¾n h¹n c«ng ty cÇn ®Ó tµi trî cho mét phÇn tµi s¶n l­u ®éng bao gåm hµng tån kho vµ c¸c kho¶n ph¶i thu. Nhu cÇu vèn l­u ®éng lµ mét ®iÒu kiÖn kh¸ quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp v× ®©y lµ sè ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn còng nh­ kh¶ n¨ng ®Çu t­ cña doanh nghiÖp ngµy cµng cao. 2.2. thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh trong c«ng ty 2.2.1. Qu¶n lý vèn cè ®Þnh 2.2.1.1. C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty Tµi s¶n cè ®Þnh lµ h×nh th¸i biÓu hiÖn vËt chÊt cña vèn cè ®Þnh v× vËy viÖc ®¸nh gi¸ c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cã mét ý nghÜa kh¸ quan träng trong khi ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. Nã cho ta biÕt kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh c¬ cÊu tµi s¶n cña doanh nghiÖp còng nh­ t¸c ®éng cña ®Çu t­ dµi h¹n cña doanh nghiÖp, vÒ viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt c¶u c«ng ty. B¶ng 3: C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty §¬n vÞ: triÖu ®ång STT ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 1 Nhµ, tµi s¶n cè ®Þnh 41477.8 59391.4 54089.1 46789 47294.6 2 M¸y mãc thiÕt bÞ 171903 218979 208032 186972 169608 3 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 135913 79163 114910 114184 108485 4 ThiÕi bÞ v¨n phßng 11696.1 24896.2 21269.2 21345 14371.8 5 Tæng 360990 382430 398300 369290 339760 (Sè liÖu do phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cung cÊp) B¶ng 4: Tû lÖ % vÒ c¬ cÊu tµi s¶n cña c«ng ty §¬n vÞ: % STT ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 1 Nhµ, tµi s¶n cè ®Þnh 11.49 15.53 13.58 12.67 13.92 2 M¸y mãc thiÕt bÞ 47.62 57.26 52.23 50.63 49.92 3 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 37.65 20.7 28.85 30.92 31.93 4 ThiÕi bÞ v¨n phßng 3.24 6.51 5.34 5.78 4.23 5 Tæng 100 100 100 100 100 (Sè liÖu do phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cung cÊp) Qua b¶ng thèng kª trªn th× ta cã thÓ nhËn ra tû träng vèn ®­îc dïng cho thiÕt bÞ m¸y mãc, trang thiÕt bÞ cña c«ng ty lµ kh¸ lín: gi¸ trÞ c¸c lo¹i m¸y thi c«ng, m¸y xóc, cÇn cÈu...Tû träng cña m¸y mãc thiÕt bÞ n¨m 2003 chiÕm 47.63% gi¸ trÞ trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. Tuy nhiªn, n¨m 2004 th× gi¶m xuèng mét sè ®¸ng kÓ 20.7%. Sang n¨m 2005 th× tû träng nµy l¹i t¨ng lªn 28.85% tæng gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã, th× tµi s¶n cè ®Þnh lµ nhµ cöa, vËt kiÕn tróc bao gåm trô së, nhµ kho vµ c¸c trang thiÕt bÞ v¨n phßng... nãi chung gi÷ ë møc 11.49%, 15.53%, 13.58%, 12.67%, 13.92% lµ æn ®Þnh. Nh­ng nhãm tµi s¶n nh­ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i n¨m 2003 chiÕm 37.65% nh­ng n¨m 2004 cßn l¹i lµ 20.7% vµ n¨m 2005 l¹i t¨ng lªn 28.85% ®©y lµ lo¹i tµi s¶n cã vai trß quan träng trong c¸c c«ng tr×nh cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy, c«ng ty còng cÇn ph¶i cã sù quan t©m h¬n tíi lo¹i ph­¬ng tiÖn nµy nh»m t¹o ra hiÖu qu¶ kinh tÕ cho c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, ph­¬ng tiÖn qu¶n lý cña doanh nghiÖp còng chiÕm mét tû träng lín cña doanh nghiÖp n¨m 2003 lµ 3.24% nh­ng n¨m 2004 th× sè nµy lµ 6.51%. NhËn thÊy, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chiÕm tû träng kh¸ lín trong tæng vèn cña c«ng ty. H¬n n÷a, ®©y l¹i lµ nhãm tµi s¶n trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nªn nã ®ãng vµi trß quan träng trong viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. V× vËy, doanh nghiÖp cÇn cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶ sö dông vèn còng nh­ chiÕn l­îc l©u dµi cña doanh nghiÖp. 2.2.1.2. KhÊu hao tµi s¶n cè ®inh. Trong qu¸ tr×nh sö dông, tµi s¶n cè ®Þnh chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè kh¸ch quan nh­ m«I tr­êng, vËt lý, ho¸ häc còng nh­ c¸c yÕu tè chñ quan nªn chóng bÞ hao mßn dÇn. Do ®ã, ®Õn mét thêi ®iÓm nµo ®ã, c¸c tµi s¶n nµy kh«ng thÓ sö dông ®­îc n÷a. Cã hai h×nh thøc hao mßn trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n lµ: Hao mßn h÷u h×nh vµ hao mßn v« h×nh. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cè ®Þnh lµ viÖc trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh t¹i c¸c doanh nghiÖp. Theo quyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§ — BTC ngµy 12/2/2003 vµ quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§ — BTC ngµy 20/3/2006 vÒ ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t­ x©y dùng vµ th­¬ng m¹i dÞch vô Hµ Néi ®· thùc hiÖn trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo tuæi thä cña mçi lo¹i tµi s¶n theo b¶ng sau: B¶ng 5: Thêi gian khÊu hao cña tµi s¶n cè ®Þnh Lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh Thêi gian khÊu hao (n¨m) Nhµ, tµi s¶n cè ®Þnh 5 - 25 M¸y mãc thiÕt bÞ 5 -10 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 5 - 10 ThiÕi bÞ v¨n phßng 3 - 10 (Sè liÖu do phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cung cÊp) §Ó xem xÐt thùc tÕ c«ng ty ®· thùc hiÖn viÖc trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo quyÕt ®Þnh cña Bé tµi chÝnh cã hiÖu qu¶ hay kh«ng ta xem xÐt b¶ng sè liÖu thùc tÕ khÊu hao sau: B¶ng 6: Thùc tÕ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 Nguyªn gi¸ TSC§ 3983 3692.9 3397.6 KhÊu hao trong n¨m 219.065 228.96 197.0608 KhÊu hao luü kÕ 980.42 1209.38 1406.441 Gi¸ trÞ cßn l¹i 2902.45 2683.52 2731.19 TØ lÖ trÝch(%) 5,5 6.2 5.8 (Sè liÖu do phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cung cÊp) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta nhËn thÊy tû lÖ trÝch khÊu hao cña c«ng ty ®­îc ®­a ra dùa trªn doanh thu hµng n¨m cña c«ng ty. N¨m 2006, tû lÖ khÊu hao ®­îc trÝch 6.2% nh­ng sang n¨m 2007 tû lÖ nµy l¹i gi¶m xuèng cßn 5.8%. Do ®ã, khÊu hao luü kÕ tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 2005 lµ 8980.42 triÖu ®ång, n¨m 2006 lµ 1209.3 triÖu ®ång vµ n¨m 2007 lµ 1406.441triÖu ®ång. Tæng gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh cuèi n¨m 2005 lµ 2902.45 triÖu ®ång, n¨m 2006 lµ 2683.52 triÖu ®ång vµ n¨m 2007 lµ 2731.19 triÖu ®ång. Tû lÖ khÊu hao cña tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®· ®­îc tÝnh to¸n dùa trªn doanh thu hµng n¨m vµ nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh. Sè liÖu ®­a ra cho thÊy, theo ®óng chiªn l­îc ®­a ra, c«ng ty chØ ®Çu t­ vµo c¸c thiÕt bÞ chñ yÕu phôc vô cho c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh nªn gi¶m tèi ®a chi phÝ cè ®Þnh tr¸nh t×nh tr¹ng ®äng qu¸ nhiÒu vèn vµo tµi s¶n cè ®Þnh trong khi thiÕu vèn trong c¸c lÜnh vùc kh¸c. Nh­ vËy, trÝch khÊu hao trong n¨m biÕn ®éng kh«ng nh÷ng do nguyªn gi¸ ta× s¶n cè ®Þnh liªn tôc biÕn ®éng mµ cßn c¶ tØ lÖ trÝch khÊu hao còng thay ®æi. Bëi khÊu hao t¨ng ®ång nghÜa víi lîi nhuËn gi¶m xuèng khi mµ gi¸ c¶ cã khuynh h­íng gi¶m vµ do ®ã ch¾c ch¾n sÏ cã ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty. 2.2.1.3. T×nh h×nh qu¶n lý vµ ph¸t triÓn vèn cè ®Þnh 2.2.2. Qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng Qu¶n lý vèn l­u ®éng còng cã nghÜa lµ qu¶n lý bé phËn thø hai cña vèn vµ còng cã vai trß quan träng kh«ng kÐm g× vèn cè ®Þnh. Vèn l­u ®éng chÝnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n l­u ®éng vµ vèn l­u th«ng ®­îc sö dông vµo qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. C¬ cÊu vèn l­u ®éng Nghiªn cøu c¬ cÊu vèn l­u ®éng ®Ó thÊy ®­îc t×nh h×nh ph©n bæ vèn l­u ®éng vµ t×nh tr¹ng cña tõng kho¶n trong c¸c giai ®o¹n lu©n chuyÓn, tõ ®ã ph¸t hiÖn nh÷ng tån t¹i hay träng ®iÓm cÇn qu¶n lý vµ t×m gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ c¬ cÊu vèn nµy ta nghiªn cøu b¶ng sau: (trang sau) B¶ng 7: C¬ cÊu vèn l­u ®éng cña c«ng ty n¨m 2006 vµ n¨m 2007 §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 Chªnh lÖch Sè tiÒn (%) Sè tiÒn (%) Sè tiÒn (%) I. TiÒn 19521.3 41.17 18529.1 36.61 -992.22 0.89 1.TiÒn mÆt 1295.63 2.73 5462.28 10.79 4166.65 3.95 2.TGNH 12864.3 27.13 10245.4 20.24 -2618.97 0.75 3.TiÒn ®ang chuyÓn 5361.36 11.31 2821.46 5.58 -2539.9 0.49 II.C¸c kho¶n ph¶i thu 14763.5 31.14 17466.3 34.51 2702.77 1.11 1.Ph¶i thu KH 9106.08 19.21 11492.4 22.71 2386.29 1.18 2.øng tríc ngêi b¸n 4643.25 9.79 5129.79 10.14 486.542 1.04 3.ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 21.19 0.04 19.468 0.04 -1.722 0.86 4.Ph¶i thu kh¸c 469.52 0.99 538.21 1.06 68.69 1.07 5.Dù phßng kho¶n ph¶i thu khã ®ßi 523.48 1.10 286.45 0.57 -237.03 0.51 III.Hµng tån kho 9563.94 20.17 8439.62 16.68 -1124.32 0.83 IV.TSL§ kh¸c 3562.2 7.51 6171.97 12.20 2609.77 1.62 Tæng céng 47411 100 50607 100 3196 1.00 (Sè liÖu do phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cung cÊp) Do vËy ®Ó nghiªn cøu t×nh h×nh qu¶n lý vèn l­u ®éng ta cÇn nghiªn cøu c¸c mÆt sau: Tõ biÓu 7 ta thÊy : ¨ Vèn b»ng tiÒn: N¨m 2006 lµ 19521.3 triÖu ®ång chiÕm 41.17% trong tæng vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty. N¨m 2007, sè vèn nµy gi¶m ®i cßn18529.1 triÖu ®ång do ®ã tû träng tiÒn mÆt cã xu h­íng gi¶m ®i so víi n¨m 2006 lµ 992.22 triÖu ®ång t­¬ng øng víi 0.89% so víi n¨m 2006. MÆc dï tiÒn mÆt t¹i quü cña c«ng ty t¨ng lªn 6166.65 triÖu ®ång (5.4%), mµ tiÒn mÆt t¹i quü cña c«ng ty dïng ®Ó thanh to¸n l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty vµ thanh to¸n ®ét xuÊt, t¹m øng mua hµng... ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· dïng kho¶n tiÒn nµy cho c¸c kho¶n môc trªn trong n¨m 2007 nhiÒu h¬n n¨m 2006. L­îng tiÒn mÆt nµy t¹i quü cña c«ng ty t¨ng lªn lµ kh«ng tèt v× ®ã còng lµ sè tiÒn mµ c«ng ty ph¶i ®i vay, ph¶i tr¶ l·i ng©n hµng, nÕu c«ng ty ®Ó tiÒn mÆt t¹i quü nhiÒu sÏ l·ng phÝ. Trong khi ®ã tiÒn göi ng©n hµng vµ tiÒn ®ang chuyÓn cña c«ng ty l¹i cã xu h­íng gi¶m trong 2 n¨m gÇn ®©y, thÓ hiÖn: TiÒn göi ng©n hµng cña c«ng ty n¨m 2007 gi¶m ®i mµ l­îng tiÒn nµy dïng ®Ó thanh to¸n víi ng­êi b¸n vµ c¸c ®èi t¸c, hoÆc ®Ó thanh to¸n khi c«ng ty tróng thÇu. N¨m 2007 gi¶m so víi n¨m 2006 lµ 2618.97 triÖu ®ång vµ vÒ tû träng còng gi¶m ®i (0,75%). TiÒn ®ang chuyÓn còng gi¶m ®I mét l­îng ®¸ng kÓ. N¨m 2006 cã 5361.36 nh­ng sang n¨m 2007 gi¶m ®I 2821.46 tøc gi¶m ®I so víi n¨m 2006 lµ 2539.9 triÖu ®ång víi mét l­äng t­¬ng ®èi lµ 0.49% Qua chØ tiªu vÒ vèn b»ng tiÒn cña c«ng ty ta thÊy vèn b»ng tiÒn vÒ sè tuyÖt ®èi hay sè t­¬ng ®èi ®Òu cã biÕn ®éng theo chiÒu h­íng t¨ng - gi¶m §©y lµ mét ®iÓm g©y khã kh¨n ®èi víi c«ng ty, c«ng ty kh«ng nªn gi÷ nhiÒu tiÒn mÆt v× sÏ l·ng phÝ, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng vay vÒ ®Ó ®Êy mµ ph¶i tr¶ l·i cho ng©n hµng, tr¶ l·i cho ®èi t­îng cho vay ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty do ph¶i tr¶ l·i nhiÒu h¬n. ¨ VÒ c¸c kho¶n ph¶i thu N¨m 2006, c¸c kho¶n ph¶i thu cña c«ng ty lµ 14763.5triÖu ®ång chiÕm 31.14% trong tæng sè vèn l­u ®éng.- N¨m 2007, con sè nµy lµ 17466.3 triÖu ®ång chiÕm 34.51% trong tæng sè vèn l­u ®éng cña c«ng ty. Nh­ vËy, n¨m 2007 c¸c kho¶n ph¶i thu cña c«ng ty t¨ng c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi lÉn t­¬ng ®èi lµ 2702.77 triÖu ®ång, t­¬ng øng víi 1.11% so víi n¨m 2006. §iÒu nµy lµ do nguyªn nh©n sau: + C¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¨ng lªn qua c¸c n¨m c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi lÉn sè t­¬ng ®èi. §©y lµ mét ®iÒu bÊt lîi cho c«ng ty, nã chøng tá c«ng ty ®· vµ ®ang ngµy cµng bÞ chiÕm dông vèn nhiÒu h¬n. H¬n thÕ n÷a, ®iÒu nµy sÏ lµm cho c«ng ty t¹m thêi thiÕu vèn l­u ®éng ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, muèn ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xu©t kinh doanh cña m×nh ®­îc liªn tôc, ®ßi hái c«ng ty ph¶i ®i vay vèn, ph¶i tr¶ l·i trong khi ®ã sè tiÒn kh¸ch hµng chÞu th× c«ng ty l¹i kh«ng thu ®­îc l·i. §©y lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®ßi hái c«ng ty cÇn quan t©m vµ qu¶n lý chÆt h¬n tr¸nh t×nh tr¹ng kh«ng tèt nh­: Nî khã ®ßi, nî kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶, rñi ro trong kinh doanh, rñi ro vÒ tµi chÝnh... cña c«ng ty. + Kho¶n tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n: Cã xu h­íng t¨ng lªn vÒ sè tuyÖt ®èi nh­ng gi¶m vÒ tû träng, nÕu n¨m 2006 lµ 9.79% th× n¨m 2007 lµ 10.14%. §iÒu nµy lµ tèt cho c«ng ty, chøng tá c«ng ty ngµy cµng cã uy tÝn h¬n trong kinh doanh. ¨ §èi víi hµng tån kho Còng tõ b¶ng biÓu 9 ta thÊy hµng tån kho cña c«ng ty cã xu h­íng ngµy cµng t¨ng víi tèc ®é t¨ng cao. Cô thÓ: - N¨m 2001 hµng tån kho cña c«ng ty lµ 4.337 triÖu ®ång (chiÕm 15,73%). - N¨m 2002 hµng tån kho cña c«ng ty lµ 13.915 triÖu ®ång (chiÕm 34,28%). - N¨m 2003 hµng tån kho cña c«ng ty lµ 22.084 triÖu ®ång (chiÕm 36,75%). Hµng tån kho t¨ng c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi lÉn sè t­¬ng ®èi. Nguyªn nh©n lµm cho hµng tån kho cña c«ng ty t¨ng lªn lµ: + §èi víi hµng tån kho dù tr÷ tµi s¶n l­u ®éng lµ nhu cÇu th­êng xuyªn ®èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh nh­ng dù tr÷ ë møc nµo lµ hîp lý ®ã míi lµ quan träng. Nguån dù tr÷ lín sÏ lµm cho vèn t¨ng lªn, hµng ho¸ ø ®äng, d­ thõa ... g©y khã kh¨n trong kinh doanh. NÕu dù tr÷ thÊp sÏ g©y thiÕu hôt, t¾c nghÏn trong kh©u s¶n xuÊt mµ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty l¹i lµ chuyªn vÒ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nªn nã phô thuéc theo mïa vô x©y dùng. V× vËy, dù tr÷ tµi s¶n l­u ®éng ph¶i ®iÒu hoµ sao cho võa ®¶m b¶o yªu cÇu kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc, võa ®¶m b¶o tÝnh tiÕt kiÖm vèn, tr¸nh t×nh tr¹ng d­ thõa, ø ®äng l·ng phÝ. Víi nguyªn vËt liÖu tån kho, c«ng cô, dông cô tån kho n¨m 2007 gi¶m so víi n¨m 2006 lµ 1124.32 triÖu ®ång t­¬ng øng víi 0.83% ¨ §èi víi tµi s¶n l­u ®éng kh¸c kh¸c nã biÕn ®éng theo xu h­íng t¨ng gi¶m, cô thÓ: N¨m 2006 tµi s¶n l­u ®éng kh¸c cña c«ng ty lµ 3562.2 triÖu ®ång (7.51% ) N¨m 2007 TSL§ cña c«ng ty lµ 6171.97 triÖu ®ång 12.20%) cã sù t¨ng lªn so víi n¨m 2006 2.3. ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh trong doanh nghiÖp 2.3.1. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty B¶ng 8: ChØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh §¬n vÞ: % ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 HiÖu qu¶ sö dông tæng tµi s¶n 70.15 77.32 60.15 Doanh lîi vèn 2.51 6.95 4.61 Doanh lîi vèn chñ së h÷u 29.34 93.02 47.38 (Sè liÖu do phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cung cÊp) Qua b¶ng sè liÖu cho thÊy hiÖu qu¶ sö dông tæng tµi s¶n cña c«ng ty n¨m 2006 ®¹t hiÖu qu¶ cao, thª hiªn: n¨m 2005 lµ 70.15% nh­ng sang n¨m 2006 t¨ng lªn 77.32%, vµ n¨m 2007 l¹i gi¶m xuèng chØ cßn 60,15%. §iÒu nµy chøng tá n¨m 2006, mét ®ång vèn bá ra thu ®­îc 77.32 ®ång trong khi n¨m 2005 thu ®­îc 70.15 ®ång nh­ng n¨m 2007 chØ cßn thu vÒ ®­îc 60.15 ®ång. KÐo theo ®ã lµ viÖc t¨ng lªn ®¸ng kÓ cña møc doanh lîi vèn chñ së h÷u trong n¨m 2006: mét ®ång vèn chñ së h÷u thu vÒ 93,02 ®ång. MÆc dï hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty qua c¸c n¨m cã sù biÕn ®éng nh­ng nh×n chung ®ång vèn cña c«ng ty bá ra lu«n mang l¹i lîi nhuËn. Tuy nhiªn ta còng cÇn xem xÐt ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng cña c«ng ty ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. 2.3.2. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ vèn cè ®Þnh. B¶ng 9: ChØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh §¬n vÞ: % ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 Søc s¶n xuÊt cña TSC§ 852.624 885.5 1018 Søc sinh lêi cña TSC§ 29.6008 97.78 74.58 SuÊt hao phÝ cña TSC§ 11.7285 11.29 9.822 (Sè liÖu do phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cung cÊp) 2.3.3. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ vèn l­u ®éng B¶ng10 ChØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh §¬n vÞ: % ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 Søc s¶n xuÊt cña TSL§ 80.4587 68.97 68.35 Søc sinh lêi cña TSL§ 2.79331 7.616 5.007 SuÊt hao phÝ cña TSL§ 127.915 118 153.1 Sè vßng quay cña VL§ 78.1771 84.72 65.33 Thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn 4.60493 4.249 5.511 HÖ sè ®¶m nhiÖm cña VL§ 127.915 118 153.1 (Sè liÖu do phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cung cÊp) 2.3.4. H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n Ch­¬ng III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 3.1. ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi Tích cực tìm kiếm việc làm từ nhiều nguồn. Tổ chức hoạt động quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh từ công ty đến các đội sản xuất khoa học theo đúng tiêu chuẩn ISO 9000:2000. Đầu tư đúng mức về nhân lực và thiết bị, tối thiểu hóa chi phí, tối đa hóa lợi nhuận. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân trong công ty, đảm bảo bộ máy công ty gọn nhưng tinh nhuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 3.2. mét sè gi¶I ph¸p chñ yÕu Qua viÖc xem xÐt t×nh h×nh tæ chøc vµ sö dông vèn s¶n xuÊt ë trªn ta thÊy r»ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ch­a ®­îc tèt, c«ng t¸c sö dông vèn cña c«ng ty cßn nhiÒu tån t¹i cÇn kh¾c phôc. NÕu c«ng ty kh¾c phôc ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng tån t¹i ®ã th× c«ng ty sÏ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ h¬n. Víi thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ kiÕn thøc cña m×nh cßn h¹n chÕ nªn em m¹nh d¹n nªu mét sè gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty trong thêi gian tíi. 3.2.1. TiÕn hµnh n©ng cÊp vµ ®æi míi mét c¸ch cã chän läc l­îngTSC§ trong thêi gian tíi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp viÖc mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh ®óng ph­¬ng h­íng, ®óng môc ®Ých cã ý nghÜa to lín vµ cùc kú quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh nãi riªng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung. §iÒu ®ã gióp cho viÖc tÝnh khÊu hao cña c«ng ty ®­îc chÝnh x¸c h¬n vµ gi¶m ®­îc hao mßn v« h×nh. NÕu c«ng ty kh«ng chñ ®éng ®Çu t­ ®Ó ®æi míi m¸y mãc, thiÕt bÞ th× ch¾c ch¾n sÏ bÞ thua kÐm trong c¹nh tranh. §©y lµ vÊn ®Ò chiÕn l­îc l©u dµi mµ c«ng ty cÇn cã ph­¬ng h­íng ®Çu t­ ®óng ®¾n, tuy nhiªn cÇn ph¶i xem xÐt hiÖu qu¶ cña sù ®Çu t­ mang l¹i, c«ng ty mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i dùa trªn kh¶ n¨ng hiÖn cã cña m×nh vÒ lao ®éng, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, tèc ®é thi c«ng c«ng tr×nh, nghiªn cøu kü l­ìng c¸c tµi s¶n cè ®Þnh ®Çu t­ vÒ mÆt tiÕn bé khoa häc kü thuËt n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng c«ng tr×nh nh»m t¹o ra søc m¹nh c¹nh tranh còng nh­ uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. ViÖc ®Çu t­ mua s¾m nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, phï hîp víi tiÕn bé khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn, c«ng suÊt lín nh»m ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, ®¶m b¶o chÊt luîng c«ng tr×nh, do ®ã h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt vµ t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. Doanh thu lín, lîi nhuËn t¨ng nhanh, gãp phÇn tÝch cùc trong c«ng t¸c n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chung, hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh nãi riªng. Do vèn ®Çu t­ mua s¾m ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh chñ yÕu b»ng vèn vay, c«ng ty ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tr¶ l·i theo ®Þnh kú vµ hoµn tr¶ gèc trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh. Do ®ã sÏ thóc ®Èy c«ng ty ph¶i ph©n tÝch kü l­ìng, t×m gi¶i ph¸p tèt nhÊt ®Ó ®­a tµi s¶n cè ®Þnh vµo sö dông mét c¸ch triÖt ®Ó cã hiÖu qu¶ nhÊt sao cho kÕt qu¶ kinh doanh thu ®­îc bï ®¾p ®­îc tÊt c¶ c¸c chi phÝ trong ®ã cã chi phÝ tr¶ l·i vay vèn, ph¶i cã l·i ®Ó më réng s¶n xuÊt, cã tÝch luü ®Ó hoµn tr¶ l·i vay khi hÕt thêi h¹n. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, c«ng ty ph¶i cè g¾ng ®Çu t­ sö dông tèt vèn nãi chung vµ vèn cè ®Þnh nãi riªng trªn c¬ së ph¶i ph©n tÝch kü l­ìng ®Ó lùa chän nªn ®Çu t­ vèn víi tû träng lín vµo lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ nµo lµ chñ yÕu, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i sö dông tèt tµi s¶n cè ®Þnh, ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n, b¶o d­ìng m¸y mãc tèt, ®Þnh møc khÊu hao ®óng ®¾n. Cã nh­ vËy, c«ng ty sÏ hoµn thµnh tèt c«ng t¸c n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cu¶ m×nh. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao, lîi nhuËn ®¹t ®­îc ngµy cµng lín sÏ gióp c«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. Trªn c¬ së ®ã, c«ng ty sÏ hoµn tr¶ hÕt sè vèn vay, lµm tèt nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n­íc, n©ng cao uy tÝn trªn thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã, viÖc ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh cã ý nghÜa quan träng trong viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. XÐt trªn gãc ®é tµi chÝnh, sù nh¹y c¶m trong viÖc ®Çu t­ ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh cßn lµ mét nh©n tè quan träng trong viÖc h¹ thÊp chi phÝ n¨ng l­îng, nguyªn vËt liÖu, gi¶m chi phÝ söa ch÷a, chi phÝ thiÖt h¹i do ngõng s¶n xuÊt ®Ó söa ch÷a, lµm cho n¨ng lùc ho¹t ®éng t¨ng, n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng tèt, tiÕt kiÖm nguyªn liÖu, chèng hao mßn v« h×nh trong ®iÒu kiÖn khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn. Trong ho¹t ®éng kinh doanh viÖc t¨ng c­êng ®æi míi trang thiÕt bÞ m¸y mãc lµ mét lîi thÕ ®Ó chiÕm lÜnh kh«ng chØ thÞ tr­êng hµng ho¸ mµ c¶ thÞ tr­êng vèn t¹o uy tÝn cña kh¸ch hµng vµ sù tin cËy cña c¸c chñ nî. 3.2.2 - TiÕn hµnh qu¶n lý chÆt chÏ TSC§ §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c trªn, c«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh qu¶n lý chÆt chÏ tµi s¶n cè ®Þnh cña m×nh b»ng c¸c h×nh thøc d­íi ®©y: TiÕn hµnh më sæ kÕ to¸n theo dâi chÝnh x¸c toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã: Nguyªn gi¸, khÊu hao, gi¸ trÞ cßn l¹i theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª hiÖn hµnh, ph¶n ¸nh trung thùc, kÞp thêi t×nh h×nh sö dông, biÕn ®éng cña tµi s¶n trong qu¸ tr×nh kinh doanh. C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª l¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo ®óng ®Þnh kú vµ khi kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. X¸c ®Þnh ®­îc sè tµi s¶n thõa, thiÕu, ø ®äng vµ nguyªn nh©n g©y ra t×nh h×nh trªn ®Ó kÞp thêi ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ cho t×nh h×nh trªn. TiÕn hµnh ph©n cÊp qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh cho c¸c bé phËn trong néi bé c«ng ty, quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n ®ång thêi kiÓm kª, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh trong n¨m. §èi víi tµi s¶n cè ®Þnh thuéc lo¹i thanh lý hay nh­îng b¸n th× c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh lËp héi ®ång ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ mÆt kü thuËt, thÈm ®Þnh vÒ gi¸ trÞ tµi s¶n. + Tµi s¶n ®em nh­îng b¸n ph¶i tæ chøc ®Êu gi¸, th«ng b¸o c«ng khai. +Tµi s¶n thanh lý d­íi h×nh thøc huû, dì bá, háng hãc ph¶i tæ chøc héi ®ång thanh lý do gi¸m ®èc c«ng ty quyÕt ®Þnh. Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty lµ tµi s¶n cã hao mßn v« h×nh nhanh, nªn trong qu¸ tr×nh sö dông c«ng ty chän ra cho m×nh ph­¬ng ph¸p khÊu hao thÝch hîp. Theo em, c«ng ty nªn chän cho m×nh ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh, nã võa gi¶m bít hao mßn v« h×nh, võa gióp c«ng ty cã thÓ ®æi míi, n©ng cÊp vµ thay míi tµi s¶n, ®¸p øng ®Çy ®ñ cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Thùc hiÖn ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n vµo cuèi mçi kú hoÆc niªn ®é kÕ to¸n: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng gi¸ c¶ th­êng xuyªn biÕn ®éng, hiÖn t­îng hao mßn v« h×nh x¶y ra rÊt nhanh chãng. §iÒu nµy lµm cho nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cßn chÝnh x¸c, ph¶n ¸nh sai lÖch so víi gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña chóng. ViÖc th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh gióp c«ng ty lùa chän cho m×nh ®­îc ph­¬ng ph¸p, khÊu hao hîp lý nh»m thu håi l¹i vèn hoÆc cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi ®èi víi tµi s¶n mÊt gi¸, tr¸nh t×nh tr¹ng thÊt tho¸t vèn. G¾n chÕ ®é b×nh qu©n TSC§ trªn l­¬ng cho c¸c bé phËn, ph¶i g¾n víi n¨ng xuÊt,chÊt l­îng gi¸ trÞ cèng hiÕn cña tõng bé phËn,do ®Æc thï riªng vµ ®©y lµ ®¬n vÞ x©y dùng cã lóc ph¶i lµm thªm giê liªn tôc ®Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh ®óng tiÕn ®é giao cho chñ ®Çu t­ dÉn dÕn kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m¸y mãc qu¸ t¶i. 3.2.3. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty 3.2.3.1. Chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch huy ®éng vèn SXKD Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hµng ho¸, doanh nghiÖp muèn ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu vèn tiÒn tª. Do vËy, viÖc chñ ®éng trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch vµ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. KÕ ho¹ch huy ®éng vµ sö dông vèn lµ ho¹t ®éng h×nh thµnh nªn c¸c dù ®Þnh vÒ tæ chøc c¸c nguån tµi trî cho nhu cÇu vèn cña c«ng ty vµ tæ chøc sö dông vèn nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Víi ®Æc ®iÓm cung cÊp nguyªn vËt liÖu phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ kh«ng th­êng xuyªn. §Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty th­êng ph¶i dù tr÷ kh¸ lín nguyªn vËt liÖu. Mïa kh« lµ mïa cña x©y dùng c¬ b¶n nªn nguyªn vËt liÖu th­êng cã gi¸ trÞ cao, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra còng tiªu thô ®­îc vµo thêi kú nµy. Do ®ã nhu cÇu vèn cho thu mua nguyªn vËt liÖu dù tr÷ còng t¨ng vµo thêi gian tr­íc ®ã. ViÖc nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i huy ®éng vèn lín ®¸p øng cho thu mua nguyªn vËt liÖu chuÈn bÞ cho s¶n xuÊt tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt. Tõ n¨m 2004 - 2007 nguån h×nh thµnh vèn cña c«ng ty chñ yÕu lµ nî ph¶i tr¶, ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty ch­a cã sù ®éc lËp vÒ mÆt tµi chÝnh, nã lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. §Ó ®¶m b¶o tæ chøc vµ sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, theo em khi lËp kÕ ho¹ch huy ®éng vµ sö dông vèn cÇn chó träng tíi mét sè vÊn ®Ò sau: ¨ X¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c nhu cÇu vèn tèi thiÓu cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ nhu cÇu thu mua nguyªn vËt liÖu tr­íc mïa x©y dùng. Tõ ®ã cã biÖn ph¸p tæ chøc vµ huy ®éng nh»m cung øng vèn mét c¸ch ®Çy ®ñ kÞp thêi tr¸nh t×nh tr¹ng g©y l·ng phÝ vèn hoÆc thiÕu vèn sÏ ¶nh h­ëng xÊu ®Õn qóa tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. ¨ Trªn c¬ së nhu cÇu vèn ®· lËp, c«ng ty cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch huy ®éng vµ huy ®éng bao gåm : Gãp vèn Liªn doanh Liªn kÕt kinh doanh BOT ¨ Ngoµi ra, c«ng ty cÇn chñ ®éng ph©n phèi nguån huy ®éng ®­îc sao cho thÝch hîp cho tõng kh©u trong s¶n xuÊt kinh doanh. Khi thùc hiÖn c«ng ty c¨n cø vµo kÕ ho¹ch huy ®éng vµ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh ®· lËp, lµm c¬ së ®Ó ®iÒu chØnh cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty. Trong thùc tÕ nÕu ph¸t sinh nhu cÇu thªm vèn, c«ng ty cÇn ®¸p øng kÞp thêi ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng ®­îc liªn tôc. Trong thùc tÕ nhiÒu c«ng tr×nh tuy ®· th¾ng thÇu nh­ng l¹i kh«ng cã vèn ®Ó thi c«ng. Theo em, chóng ta cÇn ph¶i huy ®éng vèn tõ c¸c cæ ®«ng trong c«ng ty thay v× ®i vay vèn ë ng©n hµng vµ c¸c c¬ së kinh doanh kh¸c. Thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy th× chóng ta cã nh÷ng ®iÓm lîi sau: C¸c cæ ®«ng kh«ng ph¶i ®em tiÒn cña m×nh ®Õn göi t¹i ng©n hµng võa mÊt thêi gian v­a bÞ h¹ch s¸nh ë ng©n hµng (mÆc dï trong c¬ chÕ thÞ tr­êng song mét sè ng©n hµng vÉn cã nh÷ng nh©n viªn cöa quyÒn ®Æc biÖt lµ ng©n hµng Nhµ n­íc). C«ng ty ®­a ra møc l·i xuÊt cao h¬n l·i xuÊt göi nh­ng l¹i thÊp h¬n l·I xuÊt vay ng©n hµng ,mang l¹i lîi Ých cho c¶ hai phÝa c«ng ty vµ phÝa t­ nh©n. NÕu c«ng ty huy ®éng ®­îc cña c¸c cæ ®«ng, c«ng ty kh«ng ph¶i mÊt chi phÝ cho viÖc cö c¸n bé kÕ to¸n, l¸i xe cña m×nh ®Õn ng©n hµng vay tiÒn, gi¶m ®­îc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Kho¶n tiÒn thay v× chi phÝ cã thÓ dïng ®Ó khuyÕn khÝch nh÷ng cæ ®«ng, nh©n viªn cho c«ng ty vay tiÒn vµ mét ®iÒu v« cïng quan träng ®ã lµ c¸c cæ ®«ng vµ nh©n viªn sÏ cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc cña m×nh h¬n v× ai còng muèn ®ång tiÒn cña m×nh sinh lêi mét c¸ch nhanh nhÊt. H¬n n÷a viÖc huy ®éng vèn gióp c¸c nh©n viÖn c«ng ty cã ®­îc cæ phÇn trong c«ng ty, ®ã lµ ®iÒu mµ nh©n viªn nµo còng mong muèn. Víi gi¶i ph¸p nµy võa t¹o viÖc lµm cho nh©n viªn vµ c«ng nh©n võa gi¶i quyÕt ®­îc v­íng m¾c vÒ vèn mµ c«ng ty ®ang gÆp ph¶i. ChÝnh v× vËy viÖc lËp kÕ ho¹ch sö dông vµ huy ®éng vèn nhÊt thiÕt ph¶i dùa vµo sù ph©n tÝch, tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ, tµi chÝnh cña kú tr­íc lµm c¬ së, cïng víi dù ®Þnh vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong kú kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch dù kiÕn vÒ biÕn ®éng cña chÝnh m×nh lµm s©o cho hiÖu qu¶ h¬n. 3.2.4. Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n ph¶i thu. C¸c kho¶n ph¶i thu cã t¸c dông lµm t¨ng doanh thu, chi phÝ gi¶m, tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶ song nã còng lµm t¨ng chi phÝ ®ßi nî, chi phÝ tr¶ cho nguån tµi trî ®Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt ng©n quü. T×nh tr¹ng thùc tÕ cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ x©y dùng vµ dÞch vô th­¬ng m¹i Hµ Néi lµ: kho¶n ph¶i thu ngµy mét gia t¨ng vµ ë møc cao. N¨m 2007 kho¶n ph¶i thu cña c«ng ty lªn tíi 17466.3 triÖu ®ång, chiÕm 34.51% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n l­u ®éng. Nh­ vËy, vèn l­u ®éng cña c«ng ty bÞ chiÕm dông kh¸ lín trong khi ®ã c«ng ty ®ang bÞ thiÕu vèn ®Ó ®Çu t­. ChÝnh v× vËy, qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n ph¶i thu ®Ó c«ng ty võa t¨ng ®­îc doanh thu, tËn dông tèi ®a n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã võa b¶o ®¶m tÝnh hiÖu qu¶ lµ ®iÒu hÕt søc quan träng. BiÖn ph¸p ®Ó gi¶m thiÓu c¸c kho¶n ph¶i thu tèt nhÊt lµ: Tr­íc khi quyÕt ®Þnh ký kÕt hîp ®ång, c«ng ty nªn ph©n tÝch kh¶ n¨ng tÝn dông cña ®èi t¸c vµ ®¸nh gi¸ kho¶n tÝn dông ®­îc ®Ò nghÞ. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tÝn dông cña ®èi t¸c nh»m x¸c ®Þnh liÖu kho¶n tÝn dông nµy sÏ ®­îc ®èi t¸c thanh to¸n ®óng thêi h¹n hay kh«ng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty ph¶i x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu tÝn dông nh­: PhÈm chÊt, t­ c¸ch tÝn dông, n¨ng lùc tr¶ nî, vèn cña kh¸ch hµng, tµi s¶n thÕ chÊp, ®iÒu kiÖn cña kh¸ch hµng. C«ng ty chØ nªn cho kh¸ch hµng nî khi ®­îc c¸i lín h¬n c¸i ®· mÊt. C«ng ty ph¶i theo dâi chÆt chÏ c¸c kho¶n ph¶i thu b»ng c¸ch s¾p xÕp chóng theo ®é dµi thêi gian ®Ó theo dâi vµ cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt c¸c kho¶n ph¶i thu khi ®Õn h¹n, theo dâi kú thu tiÒn b×nh qu©n khi thÊy kú thu tiÒn b×nh qu©n t¨ng lªn mµ doanh thu kh«ng t¨ng cã nghÜa lµ c«ng ty ®ang bÞ ø ®äng ë kh©u thanh to¸n cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kÞp thêi ®Ó gi¶i quyÕt. 3.2.5. Chó träng Qu¶n lý vËt t­ vµ m¸y mãc T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu vµ dù b¸o ®Ó n¾m b¾t kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ tr­êng nh»m mua ®­îc vËt t­ víi gi¸ hîp lý, cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ ch­a dïng ®Õn. §©y lµ biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó tiÕt kiÖm vµ t¨ng sè l­îng c«ng tr×nh trong c¶ hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®Þnh h­íng ®Çu t­ trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. §èi víi vËt t­, do chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng nªn c«ng ty ®· coi tiÕt kiÖm chi phÝ vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng h­íng chÝnh ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng. Nh­ng viÖc giao cho c¸c ®éi tù mua vËt t­ nhËp th¼ng vµo kho c«ng tr×nh dÔ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng vËt t­ bÞ n©ng gi¸. VËt t­ kh«ng b¶o ®¶m chÊt l­îng vÉn ®­îc nhËp kho. MÆt kh¸c ®èi víi thi c«ng, do kh©u qu¶n lý ch­a chÆt dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bít xÐn vËt t­ lµm cho chÊt c«ng tr×nh kh«ng ®¶m b¶o, kh«ng ®­îc bªn A nghiÖm thu. §èi víi m¸y mãc thi c«ng lµ tµi s¶n cña c«ng ty, c«ng ty giao xuèng cho c¸c ®éi trùc tiÕp sö dông cho thi c«ng c«ng tr×nh. Tuy nhiªn, viÖc qu¶n lý, duy tu vµ b¶o d­ìng m¸y mãc ë c¸c ®éi rÊt h¹n chÕ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng m¸y mãc bÞ h­ hang nÆng kh«ng phôc vô cho thi c«ng ®­îc, lµm thiÖt hai vÒ mÆt tµi s¶n cña c«ng ty. Kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy theo t«I cÇn coi träng tiÕt kiÖm chi phÝ vËt t­. Song tiÕt kiÖm chi phÝ vËt t­ kh«ng cã nghÜa lµ c¾t xÐn l­îng vËt t­ ®Þnh møc cho thi c«ng c«ng tr×nh mµ theo quan ®iÓm gi¶m hao hôt trong b¶o qu¶n, trong thi c«ng, gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn vµ n¾m ch¾c gi¸ thÞ tr­êng ®Ó ®èi chiÕu, kiÓm to¸n ho¸ ®¬n vËt t­ do nh©n viªn cung øng mang vÒ. Trong ®iÒu kiÖn thiÕu vèn l­u ®éng. C«ng ty nªn thiÕt lËp mét hÖ thèng c¸c nhµ cung cÊp æn ®Þnh, gi÷ ch÷ tÝn trong quan hÖ kinh doanh vµ nªn ký hîp ®ång mua vËt t­ víi c¸c nhµ cung cÊp theo thêi gian dµI víi ®Þa ®iÓm vµ thêi gian giao vËt t­ ®­îc x¸c ®Þnh phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc, víi tiÕn ®é c«ng tr×nh. §iÒu nµy sÏ cho phÐp, c«ng ty gi¶m ®­îc chi phÝ b¶o qu¶n vËt t­ ë kho, gi¶m ø ®äng vèn trong hµng tån kho, ®¶m b¶o cung øng vËt t­ ®ñ vÒ sè l­îng, ®óng vÒ chÊt l­îng, ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng chÊt l­îng c«ng tr×nh. H¬n n÷a, viÖc giao nhËn vËt t­ tho¶ thuËn theo tiÕn ®é thi c«ng sÏ h¹n chÕ ®­îc t×nh tr¹ng hao hôt vËt t­ khi b¶o qu¶n trong thêi gian dµi, nhÊt lµ ®èi víi c¸c lo¹i vËt t­ ®Ó trªn mÆt b»ng c«ng tr×nh nh­ g¹ch, ®¸ c¸t, xi m¨ng … gi¶m ®­îc chi phÝ thuª b¶o vÖ c«ng tr­êng, b¶o vÖ m¸y mãc ®ång thêi c«ng ty còng h¹n chÕ ®­îc t×nh tr¹ng vËt t­ bÞ gi¶m chÊt l­îng sö dông do dù tr÷ l©u. Bªn c¹nh ®ã ®Ó gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn trong thu mua vµ vËn chuyÓn trong sö dông th× bé phËn kÕ ho¹ch nªn x¸c ®Þnh s¬ ®å vËn chuyÓn cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt ®èi víi mçi c«ng tr×nh .S¬ ®å nµy ph¶i lÊy c«ng tr×nh lµm träng t©m, kho¶ng c¸ch tõ c¸c nhµ cung cÊp tíi c¸c ch©n c«ng tr×nh vµ gi¸ c¶ cña hä. §Ó gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn trong sö dông c«ng ty cÇn gi¶m kho¶ng c¸ch tõ kho, b·i ®Õn ch©n c«ng tr×nh thi c«ng. C«ng ty cÇn x©y dùng quy chÕ khen th­ëng râ rµng cho c¸c nh©n viªn nµo t×m ®­îc nguån cung cÊp vËt t­ víi chÊt l­îng cao, gi¸ thÊp. §ång thêi, còng cÇn lËp møc th­ëng cho c¸c ®éi s¶n xuÊt cã ý thøc tiÕt kiÖm,b¶o qu¶n vËt t­…møc th­ëng cã thÓ lªn tíi 70%-80% gi¸ trÞ vËt t­ tiÕt kiÖm ®­îc. Quy ®Þnh møc th­ëng cao nh­ vËy th× lîi Ých cßn l¹i cña c«ng ty sÏ nhá nh­ng ®iÒu quan träng lµ møc th­ëng cao sÏ khuyÕn khÝch nh©n viªn, c«ng nh©n tiÕt kiÖm ®­îc vËt t­ cho c«ng ty tõ ®ã h×nh thµnh ý thøc lao ®éng tèt. Tuy nhiªn, c¸c c¸n bé kü thuËt ph¶i ®«n ®èc c«ng nh©n kh«ng tiÕt kiÖm kh«ng hîp lý lµm ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng c«ng tr×nh ( bëi v× ccã thÓ v× tiÒn th­ëng mµ c«ng nh©n sö dông Ýt nguyªn vËt liÖu so víi ®Þnh møc vµ kÕt qu¶ lµ c«ng tr×nh kh«ng ®­îc nghiªm thu th× hËu qu¶ khã l­êng tr­íc ®­îc). 3.2.6. VÒ tæ chøc ®µo t¹o C«ng ty tæ chøc, bè trÝ l¹i lao ®éng cho phï hîp, s¾p xÕp, bè trÝ c«ng viÖc cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña tõng c¸n bé còng nh­ tõng ng­êi lao ®éng ®Ó hä ph¸t huy ®­îc tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh gãp phÇn n©ng cao hiªô qu¶ qu¶n lý, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña m×nh. TiÕn hµnh tiªu chuÈn ho¸ c¸c vÞ trÝ chøc danh c«ng t¸c, thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o n©ng cao vµ bæ sung c¸n bé cho c¸c c«ng tr×nh míi, tiÕn hµnh ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i cho ®éi ngò nh÷ng ng­êi lao ®éng ®Ó n©ng cao tay nghÒ, gãp phÇn lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng còng nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm, gióp cho hä cã thÓ thÝch nghi nhanh chãng víi c¸c c«ng nghÖ vµ m¸y mãc míi tiªn tiÕn võa míi ®­îc huy ®éng vµo s¶n xuÊt. C¨n cø vµo sè l­îng hµng n¨m ®Ó theo ®Þnh møc vµ ®Þnh ra mét quü l­¬ng nh­ chi phÝ gi¸n tiÕp vµ chi phÝ trùc tiÕp. VÒ chi phÝ gi¸n tiÕp chóng ta nªn kho¸n quü l­¬ng ngay tõ ®Çu. 3.2.7. Gi¶m thiÓu chi phÝ qu¶n lý cña doanh nghiÖp mét c¸ch tèt nhÊt. Gi¶m chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp gãp phÇn lµm t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty, c«ng ty muèn ho¹t ®éng cña m×nh cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a th× ph¶i ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ cho viÖc qu¶n lý chi phÝ nµy, ®ã lµ: §iÒu chØnh l¹i quy tr×nh tiÕn hµnh thi c«ng c«ng tr×nh, gi¶m thiÓu sè nh©n viªn qu¶n lý ë c¸c phßng ban sao cho phï hîp võa ®¶m b¶o ®­îc hiÖu qu¶ qu¶n lý võa kh«ng ngõng gia t¨ng doanh thu. §iÒu chØnh h­íng tíi chi phÝ qu¶n lý nhá nhÊt cã thÓ ®­îc, c«ng ty nªn cã gi¶i ph¸p huy ®éng vèn kh¸c ®Ó gi¶m ®­îc chi phÝ vèn vay ng©n hµng. 3.2.8. Th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng cña c«ng ty. §Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp thùc sù cã hiÖu qu¶ th× doanh nghiÖp ph¶i biÕt ®­îc ®ång vèn m×nh bá ra sÏ ®em vÒ bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ViÖc th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp sÏ gióp c«ng ty cã c¸i nh×n ®Ých thùc vµ n¾m b¾t chÝnh x¸c t×nh h×nh tµi chÝnh cña m×nh, tõ ®ã ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶ ®Ó gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n còng nh­ c¸c biÖn ph¸p ph¸t huy c¸c mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ mÆt tiªu cùc trong viÖc sö dông vèn cña m×nh. C«ng ty nªn tr¸nh viÖc ®¸nh gi¸ mang tÝnh chÊt h×nh thøc nh­ c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. §ã lµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Ngoµi c¸c gi¶i ph¸p trªn ta cßn sö dông mét sè gi¶i ph¸p nh­: Cã chÕ ®é th­ëng ph¹t râ rµng ®èi víi c¸c bé phËn phßng ban thùc hiÖn tèt c«ng t¸c sö dông vèn, hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp, t×m n¬i ®Çu t­ cã lîi nhÊt... 3.2.9. C¸c gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ chiÕm dông vèn. Nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan cña viÖc chiÕm dông vèn lµ do hiÖn t­îng thiÕu vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay lµ kh¸ phæ biÕn, nhÊt lµ vÒ vèn l­u ®éng, ®ång thêi còng do C«ng ty kh«ng cã sù lùa chän ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c¸c b¹n hµng. MÆt kh¸c ngoµi môc tiªu kinh doanh lîi nhuËn, C«ng ty cßn cã nhiÖm vô ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng cña C«ng ty. Thùc tÕ cho thÊy nhiÒu hîp ®ång ký kÕt kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ mÊy nh­ng nã vÉn ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng nªn C«ng ty vÉn duy tr×.Song ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh, còng nh­ sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña C«ng ty th× C«ng ty ph¶i ®Æt lîi nhuËn nªn hµng ®Çu. §Ó cã thÓ gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt vèn bÞ chiÕm dông, C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp. Trong qóa tr×nh nhËn ký kÕt víi c¸c b¹n hµng, C«ng ty cÇn ®¸nh gi¸ kü n¨ng tµi chÝnh cña b¹n hµng ®Ó trong qóa tr×nh thùc hiÖn hîp tr¸nh nh­ng rñi ro cã thÓ xÈy ra. Cô thÓ trong qóa tr×nh ký hîp ®ång th× bªn A kh¸ch hµng ph¶i øng tr­íc 10% gi¸ trÞ hîp ®ång ®­îc ký. Kho¶n tiÒn nµy ®­îc giao cho C«ng ty khi hîp ®ång ®­îc ký. Trong qóa tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång víi bªn A cÇn cã c¸c ®iÒu kho¶n sau: + Thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc giao nhËn hµng khi hîp ®ång ®· ®­îc ký kÕt xong. + Quy ®Þnh møc ph¹t tõ 5- 10% cho viÖc chËm thanh to¸n khi thêi h¹n thanh to¸n chËm so víi kÕ ho¹ch ký kÕt trong hîp ®ång 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ 3.3.1. VÒ phÝa nhµ n­íc Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hường xã hội chủ nghĩa. Do vậy nhà nước đóng vai trò định hướng cho sự phát triển của mọi doanh nghiệp đang tồn tại và hoạt động trong nền kinh tế. Trong những năm gần đây, vai trò quản lý của nhà nước đối với các doanh nghiệp đã được nới lỏng hơn; các doanh nghiệp hoàn toàn độc lập tụ chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động trong việc huy động và sử dụng vốn. Nhà nước chỉ can thiệp ở tầm vĩ mô, với những chính sách kinh tế xã hội đã được ban hành. Tuy nhiên, những chính sách của nhà nước luôn có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế. Những chính sánh đúng đắn, hợp lý sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi chi các doanh nghiệp đang tồn tại và thu hút thêm nhiều thành phần kinh tế khác tham gia hoạt động kinh tế. Ngược lại, những chính sách không hợp lý sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp khi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy đòi hỏi nhà nước phải có những biện pháp thích hợp. 3.3.1.1. VÒ méi tr­êng kinh tÕ Đó là tất cả những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể, đó là chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước. Các chính sách này đúng đắn và phù hợp sẽ là yếu tố quan trọng tạo nên môi trường kinh tế ổn định và phát triển. Sự tác động của các chính sách vĩ mô được thể hiện ở những khía cạnh sau: * Lãi suất vay ngân hàng: Vốn vay ngân hàng là một trong những nguồn tài trợ hữu hiệu và đắc lực nhất đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động trong cơ chế thị trường. Nhưng mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp khi vay vốn ngân hàng là lãi suất và điều kiện thanh toán. Lãi suất hiện nay tại các ngân chưa phải là thực sự hấp dẫn đối với công ty. Lãi phải trả cho các khoản vay ngân hàng vẫn còn là một khoản chi phí không nhỏ trong tổng chi phí làm giảm lợi nhuận đáng kể của doanh nghiệp. Thủ tục vay vốn ngân hàng hiện nay cũng rất phức tạp. Ngân hàng trước khi quyết định cho vay đòi hỏi công ty phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện về thế chấp lập khế ước rất khó khăn mà công ty khó có thể đáp ứng ngay trong một thời gian ngắn. Trong khi đó công ty lại muốn huy động một lượng vốn lớn một cách nhanh chóng. Vì vậy nhiều doanh nghiệp gặp rất nhiều kho khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn chứ chưa nói đến việc sử dụng vốn có hiệu quả. Nói chung các doanh nghiệp đều rát ngại khi vay vốn của ngân hàng. Vì vậy thiết nghĩ nhà nước cần tiếp tục có những điều chỉnh nhằm khuyến khích các doanh nghiệp vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả, chẳng hạn như: Ngân hàng phải tính toán một cách hợp lý sao cho lãi suất tiền vay luôn nhỏ hơn lợi nhuận bình quân của các doang nghiệp. Khung lãi suất do ngân hàng nhà nuớc quy địng cho các nhân hàng thương mại phải bảo đảm vừa kích thích các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả vừa hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiến hành kinh doanh thuận lợi. Như vậy các doanh nghiệp sẽ có cơ hội để mở rộng sản xuất kinh doanh còn các ngân hàng lại có thể giải ngân vốn, đem lại lợi ích cho cả hai bên, phát triển kinh tế đất nước. Các ngân hàng phải xem xét lại điều kiện cho vay: nếu ngân hàng khăt khe trong lựa chọn khách hàng thì doanh nghiệp khó có thể vay vốn của ngân hàng. Ngược lại nếu ngân hàng quá dễ dãi trong việc cho khách hàng vay vốn có thể khiến xácm định không đúng nhu cầu vay vốn của mình, để dẫn đến những khoản nợ kho đòi. * Thủ tục hành chính: Mặc dù cải cách hành chính đang được tiến hành nhưng thủ tục hành chính vẫn là vấn đề gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Ngoài các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp và mất thời gian thì nạn tham nhũng hối lộ cửa quyền của các nhân viên hành chính đã gây trở ngại không nhỏ khi các doanh nghiệp muốn xin dấu xác nhận cho các loại giáy tờ cần thiết nào đó. Vì vậy, nhà nước cần đẩy nhanh tốc độ cải cách hành chính, ban hành các quy định hành chính thuận tiện, rõ ràng gọn nhẹ, giảm bớt các loại chi phí, thời gian cho việc xác nhận các loại giấy tờ. * Chính sách thuế: Luật thuế giá trị gia tăng bắt đầu đi vào thực hiện từ 1/1/1999 với mục đích tạo ra sự cân băng hơn cho cho các doanh nghiệp. Nhưng do chưa có kinh nghiệp nên quá trình thực hiện vẫn tồn tại những trở ngại, gây khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và các công ty nói riêng. Có khi cũng là một sản phẩm nhưng do có quan niệm khác nhau nên áp dụng mức thuế khác nhau. Cán bộ ngành thuế cần nghiên cứu theo mục đích sử dụng của sản phẩm để quy định thuế suất cho phù hợp. Ngành thuế cần tổ chức các buổi tập huần hơn nữa cho cán bộ của ngành Tùy theo loại hình doanh nghiệp và đặc điểm cụ thể mà doanh nghiệp có phương thức huy động vốn khác nhau. Trong điều kiện kinh tế thị trường, các phương thức huy động vốn cho doanh nghiệp được đa dạng hóa sẽ thúc đẩy sự thu hút vốn vào các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần lưu ý trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam do thị trường tài chính chưa phát triển mạnh, chưa hoàn chỉnh nên việc khai thác nguồn vốn kinh doanh có những nét riêng. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và thị trường tài chính sẽ làm sẽ sớm tạo điều kiện để các doanh nghiệp có những chính sách xây dựng một thị trường tài chính, thị trường chứng khoán ổn định. Bên cạnh đó, chính phủ cần đẩy nhanh quá trìnhcổ phần hóa khuyến khích các doanh nghiệp có đủ điều kiện cổ phần hóa tham gia vào thị trường chứng khoán. 3.3.1.2. VÒ m«i tr­êng ph¸p lý Môi trường pháp lý là điều kiện tiền đề cho sự ổn định của xã hội nói chung và từng doanh nghiệp nói riêng. Một hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế một sự ổn định để phát triển. Môi trường pháp lý nghiêm minh, công bằng sẽ tạo ra sự bình đẳng trong kinh doanh giữa các thành phần kinh tế, xóa bỏ các tiêu cực trong kinh doanh như buôn lậu trốn thuế, tham nhũng … tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp tham gia vào thị trường. Vì vậy, nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý theo hướng đồng bộ thống nhất. Nhà nước cần sửa đổi, bổ sung những bộ luật cũ, ban hành những bộ luật mới sao cho phù hợp với tình hình cụ thể của đất nước từng giai đoạn. Với mỗi bộ luật, cần phải có các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành cụ thể, rõ ràng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả. Nhµ n­íc ph¶i cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ph¸t triÓn, t¹o mét s©n ch¬i b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n. Bëi v× c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ph¸t triÓn hoµn toµn b»ng c¸c nguån vèn tù huy ®éng kh«ng phô thuéc vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ hµng n¨m ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc th«ng qua c¸c kho¶n thuÕ, phÝ,lÖ phÝ. Về phía công ty C«ng ty cÇn sö dông c«ng nh©n viªn phï hîp víi n¨ng lùc, xö lý nghiªm c¸c c«ng nh©n viªn vi ph¹m kû luËt, vi ph¹m quy chÕ tµi chÝnh. T¨ng c­êng c«ng t¸c tù kiÓm tra gi¸m s¸t, kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ®¶m b¶o chÕ ®é tµi chÝnh cña Nhµ n­íc vµ thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n chi tiªu néi bé nh»m gi¶m tèi ®a gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. H¹n chÕ chiÕm dông vèn cña c«ng ty. T¨ng c­êng c«ng t¸c thu håi nî gi¶i quyÕt døt ®iÓm c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n vµ nî qu¸ h¹n. §­a ra c¸c gi¶I ph¸p ®Ó thu håi c«ng nî cho c«ng ty §Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo taä, n©ng cao nhËn thøc vµ chuyªn m«n cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn cho c¸c doanh nghiÖp, ®¶m b¶o nguån nh©n lùc thùc sù trë thµnh mét lîi thÕ c¹nh tranh dµi h¹n cu¶ c¸c doanh nghiÖp. KẾT LUẬN Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ thuơng mại Hà Nội mới được thành lập nên hoạt động của công ty còn gặp nhiều khó khăn, thách thức từ phía môi trường vĩ mô cũng như môi trường vi mô nhưng cũng có không ít những thuận lợi cho chiến lược phát triển của công ty. Nguồn vốn từ các doanh nghiệp nước ngoài đổ vào Việt Nam, trình độ công nghệ tiến tiến, trình độ quản lý hiện đại không những là cơ hội lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam mà còn tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp. Vèn thùc sù cÇn thiÕt ®Ó mét doanh nghiÖp b¾t ®Çu vµ duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Òu ph¶i ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. V× vËy viÖc qu¶n lý vèn lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Nã lµ vÊn ®Ò sèng cßn cho mçi doanh nghiÖp, ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra. §Æc biÖt víi sù c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc th× b»ng mäi c¸ch ph¶i sö dông ®ång vèn mét c¸ch hiÖu qu¶ hoÆc hiÖu qu¶ kinh tÕ hay hiÖu qu¶ x· héi. Do vËy ®ßi hái c¸c nhµ tµi chÝnh ph¶i lu«n t×m c¸c ph­¬ng s¸ch nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi riªng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Hà Nội, được sự quan tâm của lãnh đạo công ty, sự giúp đỡ của các phòng ban, cùng sự tận tình của PGS. TS §µm V¨m HuÖ và sự nỗ lực tham gia vào khảo sát, phân tích thực tế, tem đã tìm hiểu, nghiên cứu cách thức tổ chức quản lý sản xuất của công ty và viết báo cáo thực tập tồng quan này. Tuy nhiên, bản báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong thầy cô góp ý để bản báo cáo này hoàn thiện hơn. Do thời gian thực tập có hạn, lĩnh vực kinh doanh của công ty lớn nên còn nhiều vấn đề chưa được nghiên cứu, em rất mong nhận được sự góp ý bổ sung nhận xét của lãnh đạo, phòng ban của công ty và của giáo viên hướng dẫn để báo cáo của tôi hoàn thiện hơn và đạt được kết quả tốt Mét lÇn n÷a tem xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS. TS §µm V¨n HuÖ vµ c¸c c¸n bé c«ng ty giÊy ®· tËn t×nh chØ b¶o t«i trong suÊt thêi gian thùc tËp còng nh­ hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp. Hµ Néi, Ngµy 04 th¸ng 05 n¨m 2008 Sinh viªn Bïi ThÞ Thanh H¶i Môc lôc LỜI MỞ ĐẦU 1 CH¦¥NG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU qu¶ sö dông vèn trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. 3 1.1. kh¸I niÖm vµ ph©n lo¹i vèn kinh doanh 3 1.2. c¬ cÊu vèn cña doanh nghiÖp 11 1.3. qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh 12 1.3.1. Qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh. 12 1.3.2. Qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng 13 1.4. hiÖu qu¶ sö dỤng vèn kinh doanh trong doanh nghiÖp 15 1.4.1. Quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn. 15 Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû lÖ: 18 1.4.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh 19 1.4.2.1. C¸c chØ tiªu c¬ b¶n ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn: 19 1.4.2.2. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh: 20 1.4.2.3. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp. 22 1.4.2.4. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. 23 1.4.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vủa doanh nghiệp. 24 ch­¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ x©y dùng vµ dÞch vô th­¬ng m¹i Hµ néi 27 2.1. giíi thiÖu kh¶I qu¸t vÒ c«ng ty 27 2.1.1. Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 27 2.1.2. Quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh 29 2.1.3. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý 31 2.1.3.1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp. 31 2.1.3.2. Chøc n¨ng nhiªm vô cña tõng bé phËn vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn trong c«ng ty 32 2.1.4. Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh sản xuất kinh doanh cña c«ng ty trong thời gian qua 36 2.2. nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty 38 2.2. thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh trong c«ng ty 41 2.2.1. Qu¶n lý vèn cè ®Þnh 41 2.2.1.1. C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty 41 2.2.1.2. KhÊu hao tµi s¶n cè ®inh. 43 2.2.1.3. T×nh h×nh qu¶n lý vµ ph¸t triÓn vèn cè ®Þnh 45 2.2.2. Qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng 45 2.3. ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh trong doanh nghiÖp 49 2.3.1. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty 49 2.3.2. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ vèn cè ®Þnh. 50 2.3.3. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ vèn l­u ®éng 51 2.3.4. H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n 51 Ch­¬ng III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 52 3.1. ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi 52 3.2. mét sè gi¶I ph¸p chñ yÕu 52 3.2.1. TiÕn hµnh n©ng cÊp vµ ®æi míi mét c¸ch cã chän läc l­îngTSC§ trong thêi gian tíi. 53 3.2.2 - TiÕn hµnh qu¶n lý chÆt chÏ TSC§ 54 3.2.3. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty 56 3.2.4. Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n ph¶i thu. 58 3.2.5. Chó träng Qu¶n lý vËt t­ vµ m¸y mãc 59 3.2.6. VÒ tæ chøc ®µo t¹o 61 3.2.7. Gi¶m thiÓu chi phÝ qu¶n lý cña doanh nghiÖp mét c¸ch tèt nhÊt. 61 3.2.8. Th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng cña c«ng ty. 62 3.2.9. C¸c gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ chiÕm dông vèn. 62 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ 63 3.3.1. VÒ phÝa nhµ n­íc 63 3.3.1.1. VÒ méi tr­êng kinh tÕ 64 3.3.1.2. VÒ m«i tr­êng ph¸p lý 67 3.3.2. Về phía công ty 67 KẾT LUẬN 69

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương mại dịch vụ Hà Nội.doc
Luận văn liên quan