Đề tài Một số ý kiến nhận xét về công tác kế toán tại công ty TNHH thương mai dịch vụ tổng hợp Việt Nam

Mục lục Chương I : Tìm hiểu chung về doanh nghiệp. 1.1.Qúa trình hình thành phát triển của công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Việt Nam. 1.2.Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp. 1.2.1.Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp. 1.2.2.Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp 1.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh , lĩnh vực kinh doanh, quy mô sản xuất của doanh nghiệp. 1.3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 1.3.2.Lĩnh vực kinh doanh. 1.3.3. Quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1.4. Tổ chức phòng kế toán và sổ sách kế toán. 1.4.1.Phòng kế toán. 1.4.2.Sổ sách kế toán. CHương ii :thực trạng công tác kế toán tại công ty tnhh thương mại dịch vụ tổng hợp việt nam. 2.1.Kế toán hàng tồn kho. 2.1.1Chứng từ kế toán sử dụng. 2.1.2.Tài khoản sử dụng. 2.1.3.Quy trình hạch toán. 2.2.Kế toán TSCĐ. 2.2.1.Chứng từ kế toán sử dụng. 2.2.2.Tài khoản sử dụng. 2.2.3.Quy trình hạch toán. 2.3.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 2.3.1.Chứng từ sử dụng. 2.3.2.Tài khoản sử dụng. 2.3.3.Quy trình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 2.4.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 2.4.1.Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 2.4.2.Tài khoản sử dụng. 2.4.3.Chứng từ sử dụng. 2.4.4.Sổ sách sử dụng. 2.4.5.Quy trình hạch toán chi phí sản xuất. 2.5.Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh. 2.5.1.Kế toán bán hàng. 2.5.1.1.Chứng từ sử dụng. 2.5.1.2.Tài khoản sử dụng. 2.5.1.3.Quy trình hạch toán. 2.5.2.Xác định kết quả kinh doanh. 2.5.2.1.Chứng từ sử dụng. 2.5.2.2.Tài khoản sử dụng. 2.6.Kế toán vốn bằng tiền,đầu tư ngắn hạn và các nghiệp vụ thanh toán. 2.6.1.Tìm hiểu chung kế toán vốn bằng tiền. 2.6.1.1.Chứng từ kế toán sử dụng. 2.6.1.2.Tài khoản sử dụng. 2.6.1.3.Quy trình hạch toán. 2.6.2.Tìm hiểu cụ thể về kế toán vốn bằng tiền. 2.6.2.1.Kế toán tiền mặt. 2.6.2.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng. 2.6.2.3.Kế toán tạm ứng. 2.6.2.4.Kế toán các khoản phải thu khách hàng. 2.6.2.5.Kế toán các khoản phải trả người bán. Chương iii : một số ý kiến nhận xét về công tác kế toán tại công ty tnhh thương mai dịch vụ tổng hợp việt nam. 3.1.Một số ưu điểm của công ty. 3.2.Một số nhược điểm của công ty. 3.3.Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán của công ty tnhh thương mại dịch vụ tổng hợp Việt Nam. Kết luận.

doc87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3054 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số ý kiến nhận xét về công tác kế toán tại công ty TNHH thương mai dịch vụ tổng hợp Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à theo đơn đặt hàng tùy từng trường hợp cụ thể. Doanh nghiệp tiến hành hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 2.4.2.Tài khoản sử dụng. Để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm,doanh nghiệp sử dụng hệ thống tài khoản sau: TK 621 : CPNVLTT TK 622: CP NC trực tiếp. TK 154: CP SX kinh doanh dở dang. (Các TK này chi tiết theo từng đơn đặt hàng) TK 627: CP SX chung. Ngoài ra còn có các TK liên quan như:152,153,111............. 2.4.3.Chứng từ sử dụng. Bảng phân bổ vật liệu công cụ ,dụng cụ. Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội. Bảng tính chi phí khác. Thẻ tính giá thành. 2.4.4.Sổ sách sử dụng. Để hạch toán phần hành này kế toán sử dụng cac sổ sau: • Sổ chi tiết các tài khoản 621,622,627,154.............................. • Sổ cái các tài khoản liên quan.................................. 2.4.5.Quy trình hạch toán chi phí sản xuất. Chứng từ chi phí Nhật ký chung Sổ cái tk 621,622,627 BCĐ số phát sinh Báo cáo tài chính Thẻ tính giá thành Sổ chi phí sx kinh doanh Ghi chú: ghi hàng ngày. Ghi cuối tháng. 2.5.Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh. 2.5.1.Kế toán bán hàng. Xét trong toàn bộ chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp thì quá trình bán hàng là giai đoạn cuối cùng.Thông qua quá trình này thì doanh nghiệp thu hồi được chi phí đã bỏ ra.Chính vì vậy mà việc đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn nói riêng và hiệu quả sử dụng vốn nói chung. 2.5.1.1.Chứng từ sử dụng. Hóa đơn giá trị gia tăng được lập thành 3 liên gồm có:liên màu tím sử dụng để lưu lại cuống,liên màu đỏ để giao cho khách hàng và liên màu xanh để kẹp vào bộ chứng từ gốc,hóa đơn giá trị gia tăng sử dụng trong các doanh nghiệp để tính và nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn bán hàng được sử dụng trong các doanh nghiệp tính và nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Việt Nam cũng tính và nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ nên sử dụng hóa đơn GTGT. Phiếu thu. Ủy nhiệm chi. Các chứng từ khác có liên quan. 2.5.1.2.Tài khoản sử dụng. TK 111: tiền mặt. TK 112 : tiền gửi ngân hàng. TK 131 : phải thu khách hàng. TK 511 : doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. TK 333 : thuế và các khoản phải nộp nhà nước. Các khoản khác có liên quan. 2.5.1.3.Quy trình hạch toán. Sơ đồ quy trinh hạch toán Biên lai thu tiền bh,ủy nhiệm thu NhËt ký chung Sổ cái tk 111,112,511 BCĐ phát sinh Sæ chi tiÕt tk 511,131 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chú: ghi hàng ngày. Ghi cuối tháng. Đối chiếu kiểm tra. 2.5.2.Xác định kết quả kinh doanh. Lợi nhuận thu được bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và hoạt động từ hoạt động khác. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí. Lợi nhuận từ hoạt động khác: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính là khoản chênh lệch giữa doanh thu từ hoạt động tài chính và chi phí tài chính gồm hoạt động cho thuê ts,lãi thu được từ tiền gửi ngân hàng. Lợi nhuận từ hoạt động bất thường là khoản chênh lệch giữa doanh thu từ hoạt động bất thường và chi phí bất thường phải bỏ ra,gồm những khoản nợ phải trả nhưng không trả được do nguyên nhân từ phía chủ nợ,các khoản nợ khó đòi nay lại đòi lại được… Lợi nhuận sau thuế được doanh nghiệp sử dụng để bổ sung các quỹ, bổ sung nhân viên kinh doanh. 2.5.2.1.Chứng từ sử dụng. Quyết định xử lý lỗ các năm trước. Quyết định trích lập các quỹ trong doanh nghiệp. Các biên bản, hợp đồng về việc chia lợi nhuận … 2.5.2.2.ài khoản sử dụng. TK 632 : Giá vốn hàng bán. TK 642 : CP quản lý doanh nghiệp. TK 911 : Xác định kết quả kinh doanh. TK 421 : Lợi nhuận chưa phân phối. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Năm :2009. Đv:đồng. Chỉ tiêu Mã số Năm 2009 Năm 2008 1 2 3 4 1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 121890183031 80154160257 2.Các khoản giảm trừ 02 491950027 542077387 3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ. 10 121398233004 79612082870 4.Giá vốn hàng bán 11 114446614186 73508635115 5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ. 20 6951618818 6103447755 6.Doanh thu hoạt động tài chính. 21 1355843154 872012752 7.Chi phí tài chính 22 784064061 674347067 8.Chi phí bán hàng 23 3646393227 3274035526 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp. 24 1443230854 1213513606 10.Lợi nhuận thuần từ hđkd 30 2433774100 1813564308 11.Thu nhập khác 31 215302436 304473095 12.Chi phí khác 32 2000000 3059812 13.Lợi nhuận khác. 40 213302436 301413283 14.Tổng lợi nhuận trước thuế. 50 2647076536 2114977591 15.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 51 661769134 528744398 16.Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 1895307402 1586233193 2.6. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn, ®Çu t­ ng¾n h¹n vµ c¸c nghiÖp vô thanh to¸n. 2.6.1.T×m hiÓu chung kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. Vèn b»ng tiÒn cña doanh nghiÖp bao gåm tiÒn mÆt t¹i quü, tiÒn göi ng©n hµng vµ tiÒn ®ang chuyÓn ( kÓ c¶ tiÒn ViÖt Nam , ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, kim lo¹i quý….) TiÒn mÆt lµ sè vèn b»ng tiÒn ®­îc thñ quü b¶o qu¶n an toµn trong kÐt s¾t cña c«ng ty. TiÒn göi ng©n hµng lµ gi¸ trÞ c¸c vèn b»ng tiÒn mµ doanh nghiÖp ®ang göi c¸c ng©n hµng, kho b¹c nhµ n­íc hoÆc ®· göi vµo b­u ®iÖn ®Ó chuyÓn cho ng©n hµng, hay lµm thñ tôc chuyÓn tõ tµi kho¶n t¹i ng©n hµng ®Ó tr¶ cho ®¬n vÞ kh¸c nh­ng ch­a nhËn ®­îc giÊy b¸o cã, cña b¶n sao kª cña ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn gåm tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ. 2.6.1.1 Chøng tõ kÕ to¸n sö dông. * KÕ to¸n tiÒn mÆt t¹i quü: - PhiÕu thu ( mÉu sè 01- TT) - PhiÕu chi ( mÉu sè 02- TT) - Biªn lai thu tiÒn ( mÉu sè 06- TT) - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng ( mÉu sè 03- TT ) - GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n - C¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan * KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng: - GiÊy b¸o nî - GiÊy b¸o cã - B¶n sao kª cña ng©n hµng kÌm theo chøng tõ gèc ( ñy nhiÖm thu, ñy nhiÖm chi, sÐc chuyÓn kho¶n, sÐc b¶o chi….) 2.6.1.2. Tµi kho¶n sö dông - Tµi kho¶n 111: tiÒn mÆt - Tµi kho¶n 112: tiÒn göi ng©n hµng - C¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan 2.6.1.3. Quy tr×nh h¹ch to¸n * Quy tr×nh h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i c«ng ty TNHH T h­¬ng m¹i dich vô tæng hîp VN ®­îc m« t¶ nh­ sau: PhiÕu thu, phiÕu chi, ñy nhiÖm thu chi… B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ ghi quü tiÒn mÆt( TK 111,112) NhËt ký chung Sæ c¸i( TK 111,112) B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra * Quy tr×nh lËp phiÕu thu, phiÕu chi Sau khi ghi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè trªn phiÕu thu ( phiÕu chi) , phiÕu thu (phiÕu chi sÏ ®­îc ®Ýnh kÌm víi c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó chuyÓn cho gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng so¸t xÐt, ký duyÖt. Sau ®ã chuyÓn cho thñ quü lµm c¨n cø suÊt, nhËp quü. C¸c phiÕu thu ph¶i ®¸nh sè thø tù liªn tôc, ®Çy ®ñ. PhiÕu thu do kÕ to¸n lËp thµnh 3 liªn, thñ quü gi÷ mét liªn lµm c¨n cø ghi sæ quü vµ chuyÓn cho kÕ to¸n cïng víi chøng tõ gèc ®Ó vµo sæ kÕ to¸n, mét liªn giao cho ng­êi nép tiÒn, liªn cßn lai l­u ë n¬i lËp phiÕu. PhiÕu chi do kÕ to¸n lËp thµnh 2 liªn, mét liªn l­u l¹i ë n¬i lËp phiÕu, liªn cßn l¹i thñ quü dïng ®Ó ghi sæ quü vµ chuyÓn cho kÕ to¸n cïng chøng tõ gèc lµm sæ kÕ to¸n Biªn lai thu tiÒn theo mÉu in riªng cña c«ng ty còng cã hai liªn, mét liªn l­u l¹i ë cuèng, mét liªn giao cho ng­êi n«p tiÒn. * Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ : Hµng ngµy phiÕu thu, phiÕu chi , giÊy b¸o cã , giÊy b¸o nî, ñy nhiÖm chi…kÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ, sæ chi tiÕt TK 111, 112. Cuèi ngµy kÕ to¸n ®èi chiÕu sè l­îng trªn sæ quü tiÒn mÆt vµ sæ chi tiÕt TK 111,112 . Sau ®ã chøng tõ ghi sæ ghi vµo sæ ®¨ng kÝ chøng tõ./ Cuèi th¸ng c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n ghi sæ c¸i TK111.112. Cuèi quý tæng hîp sè liÖu tõ c¸c sæ c¸I ®Ó vµo b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh, tõ b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh tæng hîp, sè liÖu ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh 2.6.2.T×m hiÓu cô thÓ vÒ kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. 2.6.2.1.KÕ to¸n tiÒn mÆt. * Nguyªn t¾c h¹ch to¸n tiÒn mÆt: ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vµ chÕ ®é qu¶n lý, l­u th«ng tiÒn tÖ hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh thu chi toµn bé c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn, tõng lo¹i ngo¹i tÖ. *Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ cña kÕ to¸n tiÒn mÆt. Sæ c¸I tk 111 Sæ NKC PhiÕu thu Sæ quü TM PhiÕu chi Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu thu ,phiÕu chi ghi vµo sæ nhËt ký chung theo ®óng tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh nghiÖp vô.Sau ®ã c¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ nhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ quü tiÒn mÆt vµ sæ c¸i tµi kho¶n 111. Thùc tÕ thu ho¹ch t¹i c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt nam. C«ng ty tnhh th­¬ng m¹i Mẫu sè 01- TT dÞch vô tæng hîp viÖt nam Ban hành theo Q§ số 15/2006/QĐ -BTC ngày 20/03/2006 PHIẾU THU Quyển số: 03 Ngày 07 tháng 03 năm 2010 Số : 05 Nợ TK :111 Có TK :131 Họ tên người nộp tiền: Hoàng Văn Công. Địa chỉ : Công ty TNHH Đức Thịnh. Lý do nộp tiền : Trả tiền lắp ráp ô tô. Số tiền :149.000.000.đồng. Bằng chữ : Một trăm bốn chín triệu đồng chẵn. Kèm theo : 01 chứng từ gốc hoá đơn GTGT số 32. Ngµy 07 th¸ng 03 n¨m 2010 Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập Người nhận tiền (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (ký,họ tên) Đã nhận đủ số tiền(viết bằng chữ):Một trăm bốn chín triệu đồng chẵn. Tû gi¸ ngo¹i tÖ:………………………………………………….. Sè tiÒn quy ®æi:……………………………………………………. C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i MÉu sè 03- H§ dÞch vô tæng hîp ViÖt nam (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§- BTC ngµy 20/03/2006) hãa ®¬n gtgt Sè :32 liªn III Ngµy 07 th¸ng 03 n¨m 2010 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam §Þa chØ: 48 TuÖ TÜnh Bïi ThÞ Xu©n- Hai Bµ Tr­ng- Hµ Néi. Hä tªn: Hoµng V¨n C«ng. §Þa chØ: C«ng ty TNHH §øc ThÞnh. H×nh thøc thanh to¸n: ch­a tr¶ tiÒn. STT Tªn quy c¸ch §VT SL §G Thµnh tiÒn 1 Tr¶ tiÒn l¾p r¸p « t« ®ång 1 135.454.545 135.454.545 Céng tiÒn hµng: 135.454.545® ThuÕ suÊt, thuÕ GTGT 10%: 13.545.455 ® Tæng céng thanh to¸n: 149.000.000® Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m bèn chÝn triÖu ®ång ch½n. Ngµy 07 th¸ng 03 n¨m 2010. Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ kho ®¬n vÞ (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i MÉu sè 02- TT dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006) PhiÕu chi quyÓn sè :03 Ngµy 14 th¸ng 03 n¨m 2010 Sè :13 Nî TK :627,133 Cã TK :111 Tªn ng­êi nhËn :TrÇn ThÞ Thñy. §Þa chØ :Phßng kÕ to¸n. Lý do chi :Tr¶ tiÒn ®æ mùc m¸y in. Sè tiÒn :99.000 ®ång. ViÕt b»ng ch÷: ChÝn m­¬i chÝn ngh×n ®ång ch½n. Ngµy 14 th¸ng 03 n¨m 2010 KÕ to¸n tr­ëng Thñy quü Ng­êi lËp Ng­êi nhËn tiÒn (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn(viÕt b»ng ch÷): ChÝn m­¬i chÝn ngh×n ®ång ch½n. Tû gi¸ ngo¹i tÖ:………………………………………………….. Sè tiÒn quy ®æi:…………………………………………………… C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i MÉu sè 03- H§ dÞch vô tæng hîp ViÖt nam (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§- BTC ngµy 20/03/2006) hãa ®¬n gtgt Sè :132 liªn III Ngµy 14 th¸ng 03 n¨m 2010 §¬n vÞ b¸n hµng: Cöa hµng VPP H¹nh Chi. §Þa chØ: 19 Bïi ThÞ Xu©n- Hai Bµ Tr­ng. Hä tªn ng­êi mua hµng: Hoµng ThÞ Mai. §Þa chØ: C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam. H×nh thøc thanh to¸n: tiÒn mÆt. STT Tªn quy c¸ch §VT SL §G Thµnh tiÒn 1 §æ mùc m¸y in 1 90.000 90.000 Céng tiÒn hµng: 90.000® ThuÕ suÊt, thuÕ GTGT 10%: 9.000® Tæng céng thanh to¸n: 99.000® Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m bèn chÝn triÖu ®ång ch½n. Ngµy 14 th¸ng 03 n¨m 2010. Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ kho ®¬n vÞ (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) C«ng ty tnhh th­¬ng m¹i Mẫu số 01_TT dÞch vô tæng hîp viÖt nam ( Ban hành theo Q§ số 15/2006/QĐ -BTC ngày 20/03/2006) PHIẾU THU Quyển số: 03 Ngày 20 tháng 03 năm 2010 Số : 07 Nợ TK :111 Có TK :131 Họ tên người nộp tiền: NguyÔn H÷u Trung. Địa chỉ : 47 §¹i La –Hµ Néi. Lý do nộp tiền : Thu tiÒn b¸n g­¬ng xe ô tô. Số tiền :7700.000.đồng. Bằng chữ :B¶y triÖu b¶y tr¨m ngh×n đồng chẵn. Kèm theo : 01 chứng từ gốc hoá đơn GTGT số 34. Ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2010. Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập Người nhận tiền (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (ký,họ tên) Đã nhận đủ số tiền(viết bằng chữ):B¶y triÖu b¶y tr¨m ngh×n đồng chẵn. Tû gi¸ ngo¹i tÖ:………………………………………………… Sè tiÒn quy ®æi:………………………………………………………. C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i MÉu sè 03- H§ dÞch vô tæng hîp ViÖt nam (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§- BTC ngµy 20/03/2006) hãa ®¬n gtgt Sè :34 liªn III Ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2010 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam . §Þa chØ: 48 TuÖ TÜnh Bïi ThÞ Xu©n- Hai Bµ Tr­ng- Hµ Néi. Hä tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn H÷u Trung. §Þa chØ: 47 §¹i La -Hµ Néi. H×nh thøc thanh to¸n: Ch­a tr¶ tiÒn. STT Tªn quy c¸ch §VT SL §G Thµnh tiÒn 1 G­¬ng xe « t« ChiÕc 1 7000.000 7000.000 Céng tiÒn hµng: 7000.000® ThuÕ suÊt, thuÕ GTGT 10%: 700.000® Tæng céng thanh to¸n: 7.700.000® Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: B¶y triÖu b¶y tr¨m ngh×n ®ång ch½n. Ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2010. Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ kho ®¬n vÞ (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i MÉu sè 04- NK dÞch vô tæng hîp ViÖt nam (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§- BTC ngµy 20/03/2006) TrÝch sæ nhËt ký chung Th¸ng 03 n¨m 2010 §VT: ®ång. Chøng tõ DiÔn gi¶i §G SC Sè h TK Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè trang tr­íc chuyÓn sang 150.000.000 150.000.000 PC08 3/3 Tr¶ tiÒn mua ®iÒu hßa X 331 111 9.900.000 9.900.000 H§205 4/3 Mua bµn phÝm m¸y tÝnh X 153 133 331 1450000 145000 1595000 PC08 5/3 T¹m øng «ng Giang c«ng t¸c X 141 111 5.000.000 5.000.000 H§112 PC10 6/3 Mua giÊy in X 627 133 111 44.000 4.400 48.000 PT05 7/3 Thu tiÒn l¾p r¸p X 111 131 149.000.000 149.000.000 H§213 PC11 10/3 Tr¶ tiÒn n­íc ®iÖn tho¹i X 642 627 133 111 185.000 134.500 31.950 351.450 Céng chuyÓn tr 315.894.850 315.894.850 Chóng tõ DiÔn gi¶i §G SC Sè hiÖu TK Sè tiÒn SH NT Nî Cã Trang tr­íc chuyÓn sang 315.894.850 315.894.850 H§343.PC12 13/3 Chi tiÕp kh¸ch X 642 133 111 1.640.000 164.000 1.804.000 H§132 PC13 14/3 §æ mùc m¸y in X 621 133 111 90.000 9000 99.000 GBN 156 15/3 Tr¶ nî vay NH b»ng chuyÓn kho¶n X 311 112 410.000 410.000 H§ 137 PC14 15/3 Mua VPP cho qu¶n lý X 642 133 111 250.000 25.000 275.000 H§141 PC15 16/3 Mua giÊy in X 627 133 111 309.000 30.900 339.900 16/3 TrÝch KHTSC§ X 627 642 214 1.750.000 983.000 2.733.000 GBC 141 18/3 C«ng ty TNHH Hßa An tr¶ X 112 131 65.500.000 65.500.000 Céng chuyÓn trang sau 387.055.750 387.055.750 Chøng tõ DiÔn gi¶i §G SC Sè hiÖu TK Sè tiÒn SH nt Nî Cã Trang tr­íc chuyÓn trang sau 387.055.750 387.055.750 GTT16 H§351 PC06 19/3 Thanh to¸n t¹m øng cho «ng Giang 627 133 111 141 4.045.455 404.545 550.000 5.000.000 PT07 20/3 Thu tiÒn b¸n g­¬ng 111 131 7.700.000 7.700.000 Pc16 20/3 Tr¶ tiÒn l­¬ng CNV X 334 111 105.000.000 105.000.000 Pc17 21/3 Tr¶ nî c«ng ty Mai H¹nh X 331 111 15.000.000 15.000.000 Gbn142. pc18 22/3 Nép tiÒn vµo ng©n hµng X 112 111 110.000.000 110.000.000 H®45 Pt08 23/3 Thu tiÒn «ng TrÇn Hoµng X 111 511 3331 8.800.000 8.000.000 800.000 Pc19 28/3 T¹m øng cho «ng Nam x 141 111 4.500.000 4500000 Céng ph¸t sinh 643.055.750 643.055.750 C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i MÉu sè 05- SC dÞch vô tæng hîp ViÖt nam (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§- BTC ngµy 20/03/2006) trÝch sæ quü tiÒn mÆt Th¸ng 03 n¨m 2010 §VT: ®ång. NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Thu Chi Thu Chi Tån Tån ®Õn 28/02 365.105.000 3/3 08 Tr¶ tiÒn ®iÒu hßa 331 9.900.000 355.205.000 5/3 09 Chi t¹m øng «ng Giang 141 5.000.000 350.205.000 6/3 10 Mua giÊy in 621133 44.000 4.000 350.157.000 7/3 05 Thu tiÒn l¾p r¸p « t« 131 149.000.000 499.157.000 10/3 11 Tr¶ tiÒn n­íc,®iÖn tho¹i 642627 133 185.000 134.500 31.950 498.805.550 13/3 12 Chi tiÕp kh¸ch 642 133 1.640.000 164.000 497.001.550 14/3 13 §æ mùc m¸y in 621 133 90.000 9.000 496.902.550 15/3 14 Mua VPP 642 133 250000 25000 496627550 16/3 15 Mua giÊy in 621 133 309000 30900 496287650 19/3 06 ¤ng Giang hoµn øng 141 550000 496837650 20/3 07 Thu tiÒn b¸n g­¬ng 131 7700000 504537650 Céng 157250000 17817350 504.537650 C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i MÉu sè 04- SC dÞch vô tæng hîp ViÖt nam (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§- BTC ngµy 20/03/2006) trÝch sæ C¸I TK 111. Th¸ng 03 n¨m 2010 §VT: ®ång. NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TSNKC TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Tån ®Õn 28/02 365.105.000 31/3 PC 08 3/3 Tr¶ tiÒn mua ®iÒu hßa 01 331 9.900.000 31/3 PC 09 5/3 Chi t¹m øng «ng Giang 01 141 5.000.000 31/3 6/3 Mua giÊy in 01 621133 44.000 4.000 31/3 PT 15 7/3 Thu tiÒn l¾p r¸p « t« 01 131 149.000.000 31/3 PC 11 10/3 Tr¶ tiÒn n­íc,®iÖn tho¹i 01 642627 133 185.000 134.500 31.950 31/3 PC 12 13/3 Chi tiÕp kh¸ch 01 642 133 1.640.000 164.000 31/3 PC 13 14/3 §æ mùc m¸y in 01 621 133 90.000 9.000 31/3 PC 14 15/3 Mua VPP 01 642 133 250.000 25.000 31/3 PC 15 16/3 Mua giÊy in 02 621 133 309.000 30.900 31/3 PT 06 19/3 ¤ng Giang hoµn øng 02 141 550.000 31/3 PT 07 20/3 Thu tiÒn b¸n g­¬ng 02 131 7.700.000 Céng ph¸t sinh 157.250.000 17.817.350 Sè d­ cuèi kú 504.537.650 2.6.2.2.KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng * Nguyªn t¾c h¹ch to¸n. Mäi kho¶n vay ngo¹i tÖ ph¶i ®­îc ph¶n ¸nh theo nguyªn t¾c tiÒn tÖ vµ ®ång ViÖt Nam. Tr­êng hîp vay vµng b¹c ,®¸ quý ph¶I ®­îc ph¶n ¸nh chi tiÕt theo tõng lo¹i vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ. Mäi kho¶n vay ph¶I ®­îc theo dâi chi tiÕt theo c¸c h×nh thøc vay, vay ng¾n h¹n ,vay trung h¹n, vay dµi h¹n hoÆc c¸c ®èi t­îng kh¸c.Trong tõng h×nh thøc vay ph¶I theo dâi cho tõng lo¹i vay. *Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ cña kÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng. GiÊy b¸o nî GiÊy b¸o cã Sæ nhËt ký chung Sæ tiÒn göi ng©n hµng Sæ c¸I TK 112 Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø giÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã cña ng©n hµng kÕ to¸n ghi vµo sæ TGNH vµ sæ nhËt ký chung vµo sæ c¸I TK 112. Thùc tÕ thu ho¹ch t¹i c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam. Ng©n hµng c«ng th­¬ng hai bµ tr­ng GiÊy b¸o nî Sè : 156 Ngµy 15 th¸ng 03 n¨m 2010 Tªn TK nî: Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hai Bµ Tr­ng. Tªn TK cã: C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam. Sè tiÒn b»ng sè: 410.000.000 ®ång. Sè tiÒn b»ng ch÷: Bèn tr¨m m­êi triÖu ®ång ch½n. Lý do: Tr¶ nî vay ng¾n h¹n Ngµy 15 th¸ng 03 n¨m 2010. KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc ng©n hµng. (Ký,hä tªn) (Ký tªn,®ãng dÊu) Ng©n hµng c«ng th­¬ng hai bµ tr­ng GiÊy b¸o Cã Sè : 141 Ngµy 18 th¸ng 03 n¨m 2010 Tªn TK nî: : C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam. Tªn TK cã: Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hai Bµ Tr­ng. Sè tiÒn b»ng sè: 65.500.000 ®ång. Sè tiÒn b»ng ch÷: S¸u m­¬i l¨m triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n. Lý do: C«ng ty TNHH Hßa An tr¶ nî. Ngµy 18 th¸ng 03 n¨m 2010. KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc ng©n hµng. (Ký,hä tªn) (Ký tªn,®ãng dÊu) Ng©n hµng c«ng th­¬ng hai bµ tr­ng GiÊy b¸o Cã Sè : 142 Ngµy 22 th¸ng 03 n¨m 2010 Tªn TK nî: : C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam. Tªn TK cã: Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hai Bµ Tr­ng. Sè tiÒn b»ng sè: 110.000.000 ®ång. Sè tiÒn b»ng ch÷: Mét tr¨m m­êi triÖu ®ång ch½n. Lý do: Nép tiÒn vµo ng©n hµng. Ngµy 22 th¸ng 03 n¨m 2010. KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc ng©n hµng. (Ký,hä tªn) (Ký tªn,®ãng dÊu) C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i MÉu sè 05- SC dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006) sæ tiÒn göi ng©n hµng Th¸ng 03 n¨m 2010 §VT: ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn SH NT Göi vµo Rót ra Tån quü Tån ®Õn 28/02 469.000.000 Ph¸t sinh 15/3 GBN 156 15/3 Tr¶ nî vay ng¾n h¹n 311 410.000.000 59.000.000 18/3 GBC 141 18/3 C«ng ty TNHH Hßa An tr¶ nî. 131 65.500.000 124.500.000 22/3 GBC 142 22/3 Nép tiÒn vµo ng©n hµng 111 110.000.000 234.500.000 Céng 175.500.000 410.000.000 Tån ®Õn 31/3 234.500.000 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2010 Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (Ký,hä tªn) Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i MÉu sè 04- SC dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006) Sæ c¸I tk 112 Th¸ng 03 n¨m 2010 §VT: ®ång. NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TS NKC TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Tån ®Õn 28/02 469.000.000 Ph¸t sinh 31/3 GBN 156 15/3 Tr¶ nî vay ng¾n h¹n 01 311 410.000.000 31/3 GBC 141 18/3 C«ng ty TNHH Hßa An Tr¶ 01 131 65.500.000 31/3 GBC 142 22/3 Nép tiÒn vµo ng©n hµng 01 111 110.000.000 Céng 175.500.000 410.000.000 Sè d­ cuèi kú 234.500.000 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2010 Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) 2.6.2.3.KÕ to¸n t¹m øng. C¸c kho¶n t¹m øng ph¸t sinh ë c«ng ty chñ yÕu lµ t¹m øng ®Ó ®I c«ng t¸c,®I tiÕp kh¸ch…c¸c kho¶n t¹m øng ®­îc kÕ to¸n theo dâi chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng.Khi cã giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n vµo TK 141- tµi kho¶n t¹m øng. TK 141- t¹m øng.Dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng gi¶m c¸c kho¶n t¹m øng. S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký chung Sæ chi tiÕt TK 141 Sæ c¸I TK 141 Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ liªn quan ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt t¹m øng vµ cuèi th¸ng tõ sæ chi tiÕt t¹m øng ph¶n ¸nh vµo sæ c¸i TK 141. Cô thÓ trÝch tµi liÖu t¹m øng th¸ng 03 n¨m 2010 t¹i c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam. C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng Sè 26. Ngµy 03 th¸ng 03 n¨m 2010 Tªn t«i lµ : NguyÔn H÷u Giang. §Þa chØ: Phßng kÕ to¸n. §Ò nghÞ t¹m øng: 5.000.000 ®ång. ViÕt b»ng ch÷: N¨m triÖu ®ång ch½n. Lý do t¹m øng: t¹m øng ®i c«ng t¸c. Thêi h¹n thanh to¸n: ngµy 19 th¸ng 03 n¨m 2010. Ngµy 03 th¸ng 03 n¨m 2010. Ng­êi t¹m øng Thñ quü Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn,dÊu) C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i MÉu sè 02- TT dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006) PhiÕu chi quyÓn sè :04 Ngµy 05 th¸ng 03 n¨m 2010 Sè :09 Nî TK :141 Cã TK :111 Tªn ng­êi nhËn :NguyÔn H÷u Giang. §Þa chØ :Phßng kÕ to¸n. Lý do chi :T¹m øng ®i c«ng t¸c. Sè tiÒn :5.000.000 ®ång. ViÕt b»ng ch÷: N¨m triÖu ®ång ch½n. Ngµy 05 th¸ng 03 n¨m 2010 KÕ to¸n tr­ëng Thñy quü Ng­êi lËp Ng­êi nhËn tiÒn (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn(viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu ®ång ch½n Tû gi¸ ngo¹i tÖ:………………………………………………….. Sè tiÒn quy ®æi:…………………………………………………… C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng sè :16 Ngµy 19 th¸ng 03 n¨m 2010 Nî TK:627,133 Cã TK: 141 Hä vµ tªn ng­êi thanh to¸n: NguyÔn H÷u Giang. §Þa chØ : Phßng kÕ to¸n. Sè tiÒn ®­îc thanh to¸n theo b¶ng d­íi ®©y. DiÔn gi¶i Sè tiÒn Sè tiÒn t¹m øng Sè t¹m øng kú tr­íc ch­a chi hÕt Sè t¹m øng kú nµy PhiÕu chi sè 09 ngµy 05/03/2010 5000000 5000000 Sè tiÒn ®· chi 1. Chøng tõ : H§GTGT 351 ngµy 18/03/2010 4450000 4450000 Chªnh lÖch Sè t¹m øng kh«ng chi hÕt Chi qu¸ t¹m øng 550000 Ngµy 19 th¸ng 03 n¨m 2010 Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n thanh to¸n Ng­êi thanh to¸n (Ký,hä tªn,dÊu) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i MÉu sè 02- TT dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006) phiÕu thu QuyÓn sè : 03 Ngµy 19 th¸ng 03 n¨m 2010 Sè : 06 Nî TK: 111 Cã TK :141 Tªn ng­êi nép : NguyÔn H÷u Giang. §Þa chØ : phßng kÕ to¸n. Lý do thu: thu tiÒn hoµn øng. Sè tiÒn : 550.000 ®ång. ViÕt b»ng ch÷ : N¨m tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång ch½n. KÌm theo mét chøng tõ gèc : GiÊy thanh to¸n t¹m øng sè 16 Ngµy 19 th¸ng 03 n¨m 2010 KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü Ng­êi lËp Ng­êi nhËn tiÒn (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m n¨m m­¬i ngh×n ®ång ch½n. Tû gi¸ ngo¹i tÖ:………………………………………………….. Sè tiÒn quy ®æi:…………………………………………………… C«ng ty tnhh th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp viÖt nam giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng Sè : 27 Ngµy 28 th¸ng 03 n¨m 2010 Tªn t«i lµ : Vò V¨n Nam. §Þa chØ : Ph©n x­ëng I. §Ò nghÞ t¹m øng : 4.500.000 ®ång. ViÕt b»ng ch÷ : Bèn triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång. Lý do t¹m øng : T¹m øng tiÒn ®i lµm viÖc víi bªn A. Thêi h¹n thanh to¸n 05/04/2010. Ngµy 28 th¸ng 03 n¨m 2010. Ng­êi t¹m øng Thñ quü Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn,dÊu) C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i MÉu sè 02- TT dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006) PhiÕu chi quyÓn sè :04 Ngµy 28 th¸ng 03 n¨m 2010 Sè :09 Nî TK :141 Cã TK :111 Tªn ng­êi nhËn :Vò ThÞ Nam. §Þa chØ : Ph©n x­ëng I. Lý do chi :T¹m øng ®i lµm viÖc víi bªn A. Sè tiÒn :4.500.000 ®ång. ViÕt b»ng ch÷: Bèn triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n. KÌm theo 01 chøng tõ gèc : GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng sè 27. Ngµy 28 th¸ng 03 n¨m 2010 KÕ to¸n tr­ëng Thñy quü Ng­êi lËp Ng­êi nhËn tiÒn (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn(viÕt b»ng ch÷): Bèn triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n. Tû gi¸ ngo¹i tÖ:………………………………………………….. Sè tiÒn quy ®æi:…………………………………………………… C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i MÉu sè 02- TT dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006) PhiÕu chi quyÓn sè :03 Ngµy 03 th¸ng 03 n¨m 2010 Sè :08 Nî TK :331 Cã TK :111 Tªn ng­êi nhËn :Vò ThÞ Mai. §Þa chØ : Phßng kÕ to¸n. Lý do chi :Tr¶ tiÒn mua ®iÒu hßa cho TT ®iÖn m¸y PiCo. Sè tiÒn :9.900.000 ®ång. ViÕt b»ng ch÷: ChÝn triÖu chÝn tr¨m ngh×n ®ång ch½n. KÌm theo 01 chøng tõ gèc . Ngµy 03 th¸ng 03 n¨m 2010 KÕ to¸n tr­ëng Thñy quü Ng­êi lËp Ng­êi nhËn tiÒn (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn(viÕt b»ng ch÷): ChÝn m­¬i chÝn ngh×n ®ång ch½n. Tû gi¸ ngo¹i tÖ:………………………………………………….. Sè tiÒn quy ®æi:…………………………………………………….. C«ng ty tnhh th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp viÖt nam sæ chi tiÕt tk 141 Th¸ng 03 n¨m 2010 §èi t­îng : NguyÔn H÷u Giang -phßng kÕ to¸n. §VT: ®ång. NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Sè D­ SH NT Nî Cã D­ dÇu kú 0 Ph¸t sinh 5/3 PC09 5/3 T¹m øng tiÒn cho «ng Giang 111 5000.000 19/3 GTT 16 H§ 351 PT 06 19/3 18/3 19/3 Thanh to¸n t¹n øng cho «ng Giang Chi ¨n ë,®i l¹i Thu tiÒn hoµn øng 627 133 111 4.045.455 404.545 550.000 Céng 5000.000 5000.000 D­ cuèi kú 0 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2010. Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) C«ng ty tnhh th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp viÖt nam sæ chi tiÕt tk 141 Th¸ng 03 n¨m 2010 §èi t­îng : Vò C«ng Nam –ph©n x­ëng I. §VT: ®ång. NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Sè D­ SH NT Nî Cã D­ dÇu kú 0 Ph¸t sinh 28/3 PC09 28/3 T¹m øng ®i lµm viÖc víi bªn A 111 4.500.000 Céng 4.500.000 4.500.000 D­ cuèi kú 4.500.000 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2010. Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) C«ng ty tnhh th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp viÖt nam sæ c¸I tk 141 th¸ng 03 n¨m 2010. §VT : ®ång. NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TS NKC TK§ ¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã D­ ®Çu kú 0 Ph¸t sinh 31/3 PC09 5/3 T¹m øng NguyÔn H÷u Giang 01 111 5.000.000 31/3 GTT 16 H§351 PC06 19/3 18/3 19/3 Thanh to¸n t¹m øng Chi ¨n ë,®i l¹i Thu tiÒn hoµn øng 02 627 133 111 4.045.455 404.545 550.000 31/3 PC19 28/3 T¹m øng cho «ng Vò C«ng Nam 03 111 4.500.000 Céng 9.500.000 5.000.000 D­ cuèi kú 4.500.000 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2010. Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) 2.6.2.4.KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng. Kh¸i niÖm: kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng lµ c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng vÒ gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng hãa ®· b¸n ra, lao vô ,dÞch vô ®· cung cÊp ch­a thu tiÒn. Tµi kho¶n sö dông : TK 131 - ph¶i thu cña kh¸ch hµng.Dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng g¶m c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký chung Sæ chi tiÕt TK 131 Sæ c¸i TK 131 Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ liªn quan ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt thanh to¸n vµ cuèi th¸ng tõ sæ chi tiÕt thanh to¸n ph¶n ¸nh vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt tµi kho¶n 131 vµ lµ c¨n cø ®Ó ghi vµo sæ c¸i tk 131. Cô thÓ trÝch tµi liÖu kÕ to¸n ph¶i thu cña kh¸ch hµng th¸ng 03 n¨m 2010 t¹i c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam. C«ng ty tnhh th­¬ng m¹i Mẫu sè 01- TT dÞch vô tæng hîp viÖt nam Ban hành theo Q§ số 15/2006/QĐ -BTC ngày 20/03/2006 PHIẾU THU Quyển số: 03 Ngày 07 tháng 03 năm 2010 Số : 05 Nợ TK :111 Có TK :131 Họ tên người nộp tiền: Hoàng Văn Công. Địa chỉ : Công ty TNHH Đức Thịnh. Lý do nộp tiền : Trả tiền lắp ráp ô tô. Số tiền :149.000.000.đồng. Bằng chữ : Một trăm bốn chín triệu đồng chẵn. Kèm theo : 01 chứng từ gốc hoá đơn GTGT số 32. Ngµy 07 th¸ng 03 n¨m 2010 Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập Người nhận tiền (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (ký,họ tên) Đã nhận đủ số tiền(viết bằng chữ):Một trăm bốn chín triệu đồng chẵn. Tû gi¸ ngo¹i tÖ:………………………………………………….. Sè tiÒn quy ®æi:……………………………………………………. C«ng ty tnhh th­¬ng m¹i Mẫu số 01_TT dÞch vô tæng hîp viÖt nam ( Ban hành theo Q§ số 15/2006/QĐ -BTC ngày 20/03/2006) PHIẾU THU Quyển số: 03 Ngày 20 tháng 03 năm 2010 Số : 07 Nợ TK :111 Có TK :131 Họ tên người nộp tiền: NguyÔn H÷u Trung. Địa chỉ : 47 §¹i La –Hµ Néi. Lý do nộp tiền : Thu tiÒn b¸n g­¬ng xe ô tô. Số tiền :7700.000.đồng. Bằng chữ :B¶y triÖu b¶y tr¨m ngh×n đồng chẵn. Kèm theo : 01 chứng từ gốc hoá đơn GTGT số 34. Ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2010. Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập Người nhận tiền (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (ký,họ tên) Đã nhận đủ số tiền(viết bằng chữ):B¶y triÖu b¶y tr¨m ngh×n đồng chẵn. Tû gi¸ ngo¹i tÖ:………………………………………………… Sè tiÒn quy ®æi:………………………………………………………. Ng©n hµng c«ng th­¬ng hai bµ tr­ng GiÊy b¸o Cã Sè : 141 Ngµy 18 th¸ng 03 n¨m 2010 Tªn TK nî: : C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam. Tªn TK cã: Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hai Bµ Tr­ng. Sè tiÒn b»ng sè: 65500000 ®ång. Sè tiÒn b»ng ch÷: S¸u m­¬i l¨m triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n. Lý do: C«ng ty TNHH Hßa An tr¶ nî. Ngµy 18 th¸ng 03 n¨m 2010. KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc ng©n hµng. (Ký,hä tªn) (Ký tªn,®ãng dÊu) C«ng ty tnhh th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp viÖt nam Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua. Tk 131 §èi t­îng : C«ng ty TNHH §øc ThÞnh. §VT: ®ång. NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Sè d­ SH NT Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu kú 149.000.000 Ph¸t sinh 7/3 PT05 7/3 Thu tiÒn l¾p r¸p « t« 111 149.000.000 Céng 149.000.000 D­ cuèi kú 0 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2010 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) C«ng ty tnhh th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp viÖt nam Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua. Tk 131 §èi t­îng : C«ng ty TNHH Hßa An. §VT: ®ång. NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Sè d­ SH NT Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu kú 65.500.000 Ph¸t sinh 18/3 GBC 141 18/3 Thu tiÒn nî 112 65.500.000 Céng 65.500.000 D­ cuèi kú 0 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2010 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) C«ng ty tnhh th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp viÖt nam Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua. Tk 131 §èi t­îng : NguyÔn H÷u Trung. §VT: ®ång. NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Sè d­ SH NT Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu kú 21.351.000 Ph¸t sinh 20/3 PT07 20/3 Thu tiÒn hµng 112 7.700.000 Céng 7.700.000 D­ cuèi kú 13.651.000 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2010 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) C«ng ty tnhh th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp viÖt nam B¶NG TæNG HîP thanh to¸n víi ng­êi mua. Tk 131 §VT: ®ång. STT Tªn kh¸ch hµng Sè d­ ®Çu kú Sè ph¸t sinh Sè d­ cuèi kú Nî Cã Nî Cã Nî Cã 1 C«ng ty TNHH §øc ThÞnh 149.000.000 149.000.000 0 2 C«ng ty TNHH Hßa An 65.500.000 65.500.000 0 3 NguyÔn H÷u Trung 21.351.000 7.700.000 13.651.000 Céng 235.851.000 222.200.000 13.651.000 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2010 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn C«ng ty tnhh th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp viÖt nam Sæ C¸I TK 131 Th¸ng 03 n¨m 2010 §VT : ®ång. NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã D­ ®Çu kú 235.851.000 Ph¸t sinh 31/3 PT05 7/3 Thu tiÒn c«ng ty TNHH §øc ThÞnh 111 149.000.000 31/3 GBC 141 18/3 C«ng ty TNHH Hßa An tr¶ 112 65.500.000 31/3 PT 07 20/3 Thu tiÒn NguyÔn H÷u Trung 111 7.700.000 Céng 0 222.200.000 D­ cuèi kú 13.651.000 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2010 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn 2.6.2.5.KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n lµ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña doanh nghiÖp víi ng­êi b¸n vÒ gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng hãa ®· mua vµo ch­a tr¶ tiÒn. Tµi kho¶n sö dông: tk 131- ph¶i thu kh¸ch hµng.Dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng gi¶m c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cña kh¸ch hµng. S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ. Chøng tõ gèc Sæ chi tiÕt TK331 Sæ NKC Sæ c¸I TK331 Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ liªn quan ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt vµ cuèi th¸ng tõ sæ chi tiÕt ph¶n ¸nh vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK331 vµ lµ c¨n cø ®Ó ghi vµo sæ c¸i TK 331. Cô thÓ trÝch tµi liÖu kÕ to¸n ph¶i thu cña kh¸ch hµng th¸ng 03 n¨m 2010 t¹i c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam. C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i MÉu sè 02- TT dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006) PhiÕu chi quyÓn sè :03 Ngµy 03 th¸ng 03 n¨m 2010 Sè :08 Nî TK :331 Cã TK :111 Tªn ng­êi nhËn :Vò ThÞ Mai. §Þa chØ : Phßng kÕ to¸n. Lý do chi :Tr¶ tiÒn mua ®iÒu hßa cho TT ®iÖn m¸y PiCo. Sè tiÒn :9.900.000 ®ång. ViÕt b»ng ch÷: ChÝn triÖu chÝn tr¨m ngh×n ®ång ch½n. KÌm theo 01 chøng tõ gèc . Ngµy 03 th¸ng 03 n¨m 2010 KÕ to¸n tr­ëng Thñy quü Ng­êi lËp Ng­êi nhËn tiÒn (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn(viÕt b»ng ch÷): ChÝn m­¬i chÝn ngh×n ®ång ch½n. Tû gi¸ ngo¹i tÖ:………………………………………………….. Sè tiÒn quy ®æi:…………………………………………………….. C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i MÉu sè 03- H§ dÞch vô tæng hîp ViÖt nam (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§- BTC ngµy 20/03/2006) hãa ®¬n gtgt Sè :205 liªn III Ngµy 04 th¸ng 03 n¨m 2010 §¬n vÞ b¸n hµng:TT ®iÖn m¸y PiCo. §Þa chØ: 35 Hai Bµ Tr­ng- Hoµn KiÕm. Hä tªn ng­êi mua hµng: Vò ThÞ Mai. §Þa chØ: C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam. H×nh thøc thanh to¸n: Ch­a tr¶ tiÒn. STT Tªn quy c¸ch §VT SL §G Thµnh tiÒn 1 Mua bµn phÝm m¸y tÝnh ChiÕc 10 145.000 1.450.000 Céng tiÒn hµng: 1.450.000® ThuÕ suÊt, thuÕ GTGT 10%: 145.000® Tæng céng thanh to¸n: 1.595.000® Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét triÖu n¨m tr¨m chÝn m­¬i n¨m ngh×n ®ång ch½n. Ngµy 04 th¸ng 03 n¨m 2010. Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ kho ®¬n vÞ (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i MÉu sè 02- TT dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006) PhiÕu chi quyÓn sè :03 Ngµy 03 th¸ng 03 n¨m 2010 Sè :17 Nî TK :331 Cã TK :111 Tªn ng­êi nhËn :Vò ThÞ Mai. §Þa chØ : Phßng kÕ to¸n. Lý do chi :Tr¶ tiÒn cho c«ng ty Mai H¹nh. Sè tiÒn :15.000.000 ®ång. ViÕt b»ng ch÷: M­êi l¨m triÖu ®ång ch½n. KÌm theo 01 chøng tõ gèc . Ngµy 03 th¸ng 03 n¨m 2010 KÕ to¸n tr­ëng Thñy quü Ng­êi lËp Ng­êi nhËn tiÒn (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn(viÕt b»ng ch÷):M­¬× l¨m triÖu ®ång ch½n. Tû gi¸ ngo¹i tÖ:………………………………………………….. Sè tiÒn quy ®æi:…………………………………………………….. C«ng ty tnhh th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp viÖt nam. Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n TK 331 §èi t­îng :TT ®iÖn m¸y PiCo §VT : ®ång. NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Sè d­ SH NT Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu kú 9.900.000 Ph¸t sinh 3/3 PC 08 3/3 Tr¶ nî tiÒn hµng 111 9.900.000 4/3 H§ 205 4/3 Mua bµn phÝm m¸y tÝnh 153 133 1.450.000 145.000 Céng 9.900.000 1.595.000 D­ cuèi kú 1.595.000 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2010 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn,dÊu) C«ng ty tnhh th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp viÖt nam. Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n TK 331 §èi t­îng :C«ng ty TNHH Mai H¹nh. §VT : ®ång. NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Sè d­ SH NT Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu kú 15.000.000 Ph¸t sinh 21/3 PC 17 21/3 Tr¶ nî tiÒn hµng cho c«ng ty Mai H¹nh 111 15.000.000 Céng 15.000.000 15.000.000 D­ cuèi kú 0 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2010 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn,dÊu) C«ng ty tnhh th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp viÖt nam b¶ng tæng hîp thanh to¸n víi ng­êi b¸n. TK 331 §Vt : ®ång STT Tªn kh¸ch hµng Sè d­ ®k Sè ph¸t sinh Sè d­ cuèi kú Nî Cã Nî Cã Nî Cã 1 TT ®iÖn m¸y pico 9.900.000 9.900.000 1.595.000 1.595.000 2 C«ng ty TNHH Mai H¹nh 15.000.000 15.000.000 Céng 24.900.000 24.900.000 1.595.000 1.595.000 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2010 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn,dÊu) C«ng ty tnhh th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp viÖt nam Sæ c¸I tk 331 Th¸ng 03 n¨m 2010 §VT: ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TS NKC TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã D­ ®Çu kú 24900000 Ph¸t sinh 31/3 PC 08 3/3 Tr¶ tiÒn thanh to¸n ®iÖn m¸y pico 01 111 9900000 31/3 H§ 205 4/3 Mua bµn phÝm m¸y tÝnh 01 153 133 1450000 145000 31/3 PC 17 21/3 Tr¶ tiÒn cho c«ng ty Mai H¹nh 03 111 15000000 Céng 24900000 1595000 D­ cuèi kú 1595000 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2010 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn,dÊu) Ch­¬ng iii mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n T¹i c«ng ty tnhh th­¬ng m¹i dÞch vôtæng hîp viÖt nam. 3.1. Mét sè ­u ®iÓm cña c«ng ty. Qua nhiÒu n¨m ho¹t ®éng vµ ®óc rót kinh nghiÖm th× c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc mét sè ­u ®iÓm sau: VÒ tæ chøc bé m¸y : bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc tæ chøc rÊt khoa häc vµ hiÖu qu¶. C¸c phßng ban ®Òu ®­îc ph©n chia chøc n¨ng cô thÓ , trang thiÕt bÞ qu¶n lý tèt.TÊt c¶ c¸c nh©n viªn qu¶n lý ®Òu ®­îc trang bÞ m¸y vi tÝnh vµ ®iÖn tho¹i riªng, ®iÒu ®ã gióp cho viÖc qu¶n lý ®­îc tiÕn hµnh hiÖu qu¶ h¬n. Thªm vµo ®ã lµ sù n¨ng ®éng , tr×nh ®é chuyªn m«n cao cña hÇu hÕt nh©n viªn qu¶n lý.Gióp cho c«ng ty ngµy cµng thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng vµ kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. VÒ bé m¸y kÕ to¸n : Víi ®éi ngò kÕ to¸n cã tr×nh ®é cao, ®­îc ph©n chia chøc n¨ng râ rµng ,d­íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña kÕ to¸n tr­ëng- ng­êi ®· cã rÊt nhiÒu n¨m kinh nghiÖm trong lÜnh vùc kÕ to¸n. Mäi ho¹t ®éng cña bé m¸y kÕ to¸n lu«n ®­îc gi¸m s¸t mét c¸ch chÆt chÏ vµ chÝnh x¸c. Víi c¸ch tæ chøc theo m« h×nh tËp chung bé m¸y kÕ to¸n ®· thùc sù ph¸t huy hiÖu qu¶. Sù liªn kÕt chÆt chÏ,th«ng suèt tõ phßng kÕ to¸n ®Õn c¸c ph©n x­ëng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc gi¸m s¸t h¹ch to¸n ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh.§ång thêi víi quy m« nµy gióp kÕ to¸n ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh gióp cho thuËn lîi h¬n vÒ viÖc ®µo t¹i n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. VÒ vËn dông chÕ ®é chÝnh s¸ch c«ng ty ®· thùc hiÖn hÖ thèng chøng tõ theo ®óng quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh sè 15/2006. C¸c chøng tõ cña c«ng ty ®­îc lËp theo ®óng nguyªn t¾c ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c.ViÖc ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chung còng mang ®Õn mét sè thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n.C¸c chøng tõ theo h×nh thøc nµy ®¬n gi¶n ,dÔ hiÓu t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph©n tÝch chÝnh x¸c c¸c th«ng tin tõ c¸c chøng tõ kÕ to¸n ban ®Çu. VÒ h×nh thøc tr¶ l­¬ng vµ vËn dông chÕ ®é.ViÖc tr¶ l­¬ng cña c«ng ty ®­îc ¸p dông theo chÕ ®é quy ®Þnh cña nhµ n­íc. C«ng ty ®· tæ chøc tèt viÖc chÊm c«ng lµm c¨n cø ®Ó tr¶ l­¬ng chÝnh x¸c . §ång thêi cßn ¸p dông h×nh thøc th­ëng,båi d­ìng cho nh÷ng ng­êi lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm. V× vËy ®· khuyÕn khÝch tinh thÇn lµm viÖc cña mäi ng­êi trong c«ng ty. VÒ viÖc h¹ch to¸n l­¬ng víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng. C«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng ®­îc thùc hiÖn kh¸ tèt vµ chÝnh x¸c ®¶m b¶o ®­îc quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng theo ®óng chÕ ®é cña nhµ n­íc quy ®Þnh. C«ng ty ®· ¸p dông ph­¬ng thøc tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn mét c¸ch hîp lý tõ ®ã ®iÒu hßa ®­îc thu nhËp giòa c¸n bé c«ng nh©n viªn nªn kÝch thÝch mäi ng­êi lµm viÖc hiÖu qu¶ h¬n.ViÖc qu¶n lý lao ®éng cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn trªn 3 mÆt : thêi gian , sè l­îng ,vµ kÕt qu¶ lµm viÖc. Víi ®éi ngò nh©n viªn trÎ cã nhiÖt huyÕt cao trong c«ng viÖc, cã lßng ham mª víi c«ng viÖc nªn rÊt cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc. §­îc sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña nh©n viªn míi th× nh©n viªn cò n¾m b¾t vµ biÕt c¸ch lµm viÖc rÊt nhanh ,cïng víi sù hßa ®ång cña mäi ng­êi trong c«ng ty kh«ng cã sù bÊt ®ång th× c«ng viÖc ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch dÔ dµng. Do nh©n viªn trong c«ng ty lu«n phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch rÊt nhiÖt t×nh, t­ vÊn cho kh¸ch hµng sö dông s¶n phÈm sao cho tèt nhÊt nªn ngµy cµng thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng.Nhê thÕ uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao. 3.2.Mét sè nh÷ng h¹n chÕ cña c«ng ty. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm th× c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam cßn cã mét sè h¹n chÕ nh­: VÒ yÕu tè con ng­êi : mét sè nh©n viªn cßn kh¸ non trÎ , ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong mét sè lÜnh vùc . Tuy nhiÖt t×nh nh­ng kinh nghiÖm ch­a cã nªn ®«i khi gÆp t×nh huèng ch­a biÕt xö lý sao cho hîp lý nªn ®«i khi còng h¬i bÊt cËp. VÒ mÆt h¹ch to¸n kÕ to¸n : do ch­a sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n nªn c«ng viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty cßn mang tÝnh thñ c«ng . V× vËy ®©y còng lµ vÊn ®Ò lµm cho qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ch­a ®­îc nhanh chãng ®Ó theo kÞp víi xu thÕ cña thêi ®¹i míi. Vµ mÆc dï cã sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña kÕ to¸n tr­ëng nh­ng do mang tÝnh thñ c«ng nªn kh«ng tr¸nh khái sai sãt trong viÖc tÝnh to¸n, ghi chÐp. §«i khi qu¶n lý h¬i dÔ d·i nªn nhiÒu lóc nh©n viªn th­êng chñ quan dÉn ®Õn ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ cña c«ng viÖc. Trang thiÕt bÞ cña c«ng ty cßn nhiÒu thø s¬ sµi , ch­a ®­îc hiÖn ®¹i, ®Çy ®ñ. Mét sè nh©n viªn cßn kh«ng nghiªm tóc trong c«ng viÖc, cßn ®ïa cît trong giê lµm viÖc ,thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm dÉn ®Õn ¶nh h­ëng ®Õn nh©n viªn kh¸c trong giê lµm viÖc. §«i khi tµi chÝnh bÞ thÊt tho¸t kh«ng râ nguyªn nh©n tõ ®©u, lý do g©y thÊt tho¸t lµ do ai trong c«ng ty. 3.3.Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam. Trong thêi gian thùc tËp ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n cïng víi sù h­íng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña c« em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty: Do nghiÖp vô cña c«ng ty ph¸t sinh t­¬ng ®èi nhiÒu nªn c«ng ty cÇn tuyÓn thªm kÕ to¸n cã kinh nghiÖm. §Ó c«ng viÖc ®­îc tiÕn triÓn nhanh va chÝnh x¸c h¬n th× c«ng ty nªn sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n. CÇn gi¸m s¸t nh©n viªn chÆt chÏ h¬n ®Ó tr¸nh lµm ¶nh h­ëng ®Õn nh©n viªn kh¸c trong c«ng ty. Trang bÞ thªm thiÕt bÞ trong c«ng ty v× cßn nhiÒu trang thiÕt bÞ qu¸ s¬ sµi, dÉn ®Õn c«ng viÖc kh«ng nhanh vµ chÝnh x¸c. CÇn th­ëng ph¹t ph©n minh ®Ó ng­êi kÐm th× phÊn ®Êu, ng­êi tèt ngµy cµng lµm tèt h¬n. Vµ nh÷ng ng­êi vi ph¹m biÕt ®Ó söa sai. VÒ tµi chÝnh ph¶i xem xÐt l¹i c¸ch qu¶n lý ®Ó kh«ng cã t×nh tr¹ng thÊt tho¸t x¶y ra g©y ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty, g©y d­ luËn kh«ng tèt trong c«ng ty, g©y nghi nghê mÊt ®oµn kÕt trong c«ng ty , ®iÒu nµy còng ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty. Cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i häc c¸c líp båi d­ìng ®Ó cñng cè thªm kiÕn thøc trong thêi ®¹i toµn cÇu hãa, kiÕn thøc lµ v« vµn nªn kh«ng ph¶I ai còng hiÓu hÕt,còng biÕt hÕt nªn ®iÒu ®ã lµ rÊt quan träng. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh lµ mét tÊt yÕu . Do ®ã c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× cÇn ph¶i biÕt ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh còng nh­ khai th¸c tèi ®a nh÷ng c¬ héi mµ lÜnh vùc nghµnh nghÒ kinh doanh mang l¹i. Mét tr«ng nh÷ng c«ng cô gióp nhµ qu¶n trÞ cã thÓ khai th¸c triÖt ®Ó mäi tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp ®ã lµ c«ng t¸c kÕ to¸n. V× th«ng qua c«ng t¸c kÕ to¸n nhµ qu¶n trÞ cã thÓ n¾m b¾t mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. Trong thêi gian thùc tËp,em ®· cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam.§­îc sù h­íng dÉn ,chØ b¶o tËn t×nh cña c« vµ c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña c«ng ty em ®· hoµn thµnh bµo b¸o c¸o cña m×nh. KÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc trong tr­êng vµ qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty em ®· cã nh÷ng ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. MÆc dï em ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng thêi gian thùc tËp kh«ng dµi vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ. Nªn bµi b¸o c¸o kh«ng tr¸nh khái sai sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy em mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« , anh chÞ phßng kÕ to¸n. Môc lôc Ch­¬ng I : T×m hiÓu chung vÒ doanh nghiÖp. 1.1.Qóa tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam. 1.2.Chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp. 1.2.1.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña doanh nghiÖp. 1.2.2.C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp 1.3.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh , lÜnh vùc kinh doanh, quy m« s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. 1.3.1. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. 1.3.2.LÜnh vùc kinh doanh. 1.3.3. Quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.4. Tæ chøc phßng kÕ to¸n vµ sæ s¸ch kÕ to¸n. 1.4.1.Phßng kÕ to¸n. 1.4.2.Sæ s¸ch kÕ to¸n. CH­¬ng ii :thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty tnhh th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp viÖt nam. 2.1.KÕ to¸n hµng tån kho. 2.1.1Chøng tõ kÕ to¸n sö dông. 2.1.2.Tµi kho¶n sö dông. 2.1.3.Quy tr×nh h¹ch to¸n. 2.2.KÕ to¸n TSC§. 2.2.1.Chøng tõ kÕ to¸n sö dông. 2.2.2.Tµi kho¶n sö dông. 2.2.3.Quy tr×nh h¹ch to¸n. 2.3.KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. 2.3.1.Chøng tõ sö dông. 2.3.2.Tµi kho¶n sö dông. 2.3.3.Quy tr×nh h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. 2.4.KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.4.1.§èi t­îng, ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.4.2.Tµi kho¶n sö dông. 2.4.3.Chøng tõ sö dông. 2.4.4.Sæ s¸ch sö dông. 2.4.5.Quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. 2.5.KÕ to¸n b¸n hµng x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 2.5.1.KÕ to¸n b¸n hµng. 2.5.1.1.Chøng tõ sö dông. 2.5.1.2.Tµi kho¶n sö dông. 2.5.1.3.Quy tr×nh h¹ch to¸n. 2.5.2.X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 2.5.2.1.Chøng tõ sö dông. 2.5.2.2.Tµi kho¶n sö dông. 2.6.KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn,®Çu t­ ng¾n h¹n vµ c¸c nghiÖp vô thanh to¸n. 2.6.1.T×m hiÓu chung kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. 2.6.1.1.Chøng tõ kÕ to¸n sö dông. 2.6.1.2.Tµi kho¶n sö dông. 2.6.1.3.Quy tr×nh h¹ch to¸n. 2.6.2.T×m hiÓu cô thÓ vÒ kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. 2.6.2.1.KÕ to¸n tiÒn mÆt. 2.6.2.2.KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng. 2.6.2.3.KÕ to¸n t¹m øng. 2.6.2.4.KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng. 2.6.2.5.KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n. Ch­¬ng iii : mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty tnhh th­¬ng mai dÞch vô tæng hîp viÖt nam. 3.1.Mét sè ­u ®iÓm cña c«ng ty. 3.2.Mét sè nh­îc ®iÓm cña c«ng ty. 3.3.Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty tnhh th­¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp ViÖt Nam. KÕt luËn. NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngµy th¸ng n¨m 2010. Gi¸o viªn h­íng dÉn. (Ký,hä tªn) NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số ý kiến nhận xét về công tác kế toán tại công ty tnhh thương mai dịch vụ tổng hợp việt nam.doc
Luận văn liên quan