Đề tài Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng

MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 5 1.1. Dịch vụ tư vấn - tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng 5 1.1.1. Một số khái niệm 5 1.1.2. Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng 11 1.1.3. Vai trò của tư vấn đối với nền kinh tế 13 1.1.4. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của nghề tư vấn 15 1.1.5. Những yêu cầu đối nghề kỹ sư tư vấn 18 1.2. Vai trò của dự án đầu tư xây dựng 20 1.2.1 Quy trình hình thành và thực hiện dự án đầu tư xây dựng 20 1.2.2. Vai trò của dự án đầu tư xây dựng 23 1.3. Nội dung của dự án đầu tư xây dựng - Trình tự lập dự án đầu tư xây dựng 26 1.3.1. Nội dung tổng quát của một dự án đầu tư xây dựng 26 1.3.2. Nội dung cụ thể 27 1.3.3. Trình tự lập dự án đầu tư 30 1.4. Yêu cần đối với dự án đầu tư xây dựng 31 1.4.1 Những yêu cầu cơ bản 31 1.4.2.Yêu cầu cụ thể 33 1.5. Mức ảnh hưởng của các quyết định đến chi phí, chất lượng và hiệu quả của dự án đầu tư qua các giai đoạn đầu tư 34 1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng 36 1.6.1. Các quy định pháp lý, yếu tố chính trị, kinh tế trong nước, khu vực và quốc tế 36 1.6.2. Quy hoạch 37 1.6.3. Năng lực của của chủ đầu tư 38 1.6.4. Chất lượng nguồn thông tin, chất lượng số liệu khảo sát 38 1.6.5. Kinh phí lập dự án 39 1.6.6. Năng lực tổ chức tư vấn lập dự án 39 1.6.7. Tổ chức thẩm định dự án 40 1.6.8. Tình hình hội nhập 40 1.6.9. Một số yếu tố khác như: khoa học công nghệ, nghiên cứu dự báo v.v 41 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 42 2.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN 42 2.1.1 Tổng quan về hoạt động đầu tư. 42 2.1.2 Đánh giá tình hình đầu tư các dự án. 45 2.2. Một số vấn đề tồn tại về chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng 52 2.2.1. Xác định sự cần thiết phải đầu tư, nghiên cứu luận chứng còn thiếu khách quan và khoa học 54 2.2.2. Lập dự án không dựa trên quy hoạch đã được phê duyệt, chất lượng quy hoạch chưa cao 60 2.2.3. Lựa chọn công suất, công nghệ của dự án 63 2.2.4. Lựa chọn địa điểm xây dựng 67 2.2.5. Các phương án và giải pháp xây dựng, tiến độ xây dựng 68 2.2.6. Xác định tổng mức đầu tư. 69 2.2.7. Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường 71 2.3. Phân tích một số nguyên nhân 73 2.3.1. Do cơ chế quản lý, chế độ chính sách liên quan 73 2.3.2. Mức chi phí cho công tác tư vấn lập dự án 81 2.3.3 Thị trường dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư XD chưa có tính cạnh tranh 85 2.3.4. Năng lực chuyên môn của các tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng và tổ chức thẩm định dự án. 90 2.3.5 Chất lượng số liệu đầu vào cho công tác lập luận chứng, đầu tư cho nghiên cứu khảo sát chưa đảm bảo 93 2.3.6. Chất lượng công tác quy hoạch, quy hoạch yếu kém, cục bộ, quy hoạch không gắn liền với kế hoạch vốn 95 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 98 3.1. Quan điểm về nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn lập dự án 98 3.2 Một số Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn lập dự án 99 3.2.1 Nhóm giải pháp liên quan đến việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn lập dự án 99 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực tổ chức tư vấn lập dự án 103 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện nội dung lập dự án đầu tư xây dựng 108 3.2.4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 109 3.2.5 Nâng cao chất lượng và tính phổ biến trong công tác đấu thầu chọn nhà tư vấn lập dự án đầu tư 109 3.2.6 Một số giải pháp khác 113 KẾT LUẬN 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Hình 1.1: Quy trình hình thành và thực hiện dự án đầu tư xây dựng 20 Hình 1.2: Nội dung của dự án đầu tư xây dựng 30 Hình 1.3: Yêu cầu của dự án đầu tư xây dựng 33 Hình 1.4 : Sơ đồ mức ảnh hưởng của các quyết định đến chi phí, chất lượng và hiệu quả của các dự án đầu tư qua các giai đoạn đầu tư 36 DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1. Vốn ĐT của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo cấp quản lý 42 Bảng 2.2. Vốn ĐT của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo nguồn vốn 43 Bảng 2.3. Chỉ số ICOR của Việt Nam so với các nước trong khu vực 44 Bảng 2.4. Những bất cập và các nguyên nhân trong giai đoạn khởi đầu 47 Bảng 2.5. Những bất cập và các nguyên nhân trong giai đoạn thiết kế và dự toán 48 Bảng 2.6. Số DA treo trên cả nước vào thời điểm tháng 5-2009 49 Bảng 2.7. Kết quả giám sát DA ĐT 6 tháng đầu năm 2009 51 Bảng 2.8. Tình hình thực hiện dự án đầu tư thời điểm tháng 5-2008 của Tập đoàn Vinashin 53 Bảng 2.9. Định mức chi phí lập dự án 76 Bảng 2.10. Bảng giá trị chi phí lập DA và thiết kế phí của một số DA ĐT và mối tương quan giữa chúng 84 Bảng 2.11. Giá trị của các dự án phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập DADDT (Theo Luật Đấu thầu và công văn số 1751/2007/VP-BXD) 85 Bảng 2.12. Mức chi phí XD và chi phí thiết bị trước thuế của các DA phải tổ chức đầu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập DA ĐT theo quy định (Nghị định 85/2009/NĐ - CP và quyết định 957/2009/QĐ-BXD) 86 Bảng 2.13. Bảng ước tính giá trị tổng mức ĐT đối với các loại DA phải đầu thầu tư vấn lập DA ĐT theo quy định hiện hành (nghị định 85/2009/NĐ-CP và quyết định số 957/2009/QĐ-BXD). 86 Bảng 2.14. Bảng ước tính mức giá trị các công trình xây dựng phải lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế theo hình thức đấu thầu 87

doc125 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2316 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u tÊn /n¨m ®i vµo ho¹t ®éng th× nguy c¬ ®ãng cöa cña hµng lo¹t c¸c nhµ m¸y thÐp cã c«ng suÊt d­íi 2triÖu tÊn/n¨m lµ rÊt lín. Nguyªn nh©n lµ do c¸c nhµ §T ®· thiÕu tÝnh to¸n ®Õn sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 2.3.6. ChÊt l­îng c«ng t¸c quy ho¹ch, quy ho¹ch yÕu kÐm, côc bé, quy ho¹ch kh«ng g¾n liÒn víi kÕ ho¹ch vèn ChÊt l­îng c«ng t¸c quy ho¹ch còng ¶nh h­ëng rÊt lín tíi chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ §T DA. Mét quy ho¹ch tæng thÓ ®· ®­îc phª duyÖt cã c¬ së khoa häc th× cÇn kiªn quyÕt thùc hiÖn, nh­ng khi quy ho¹ch kh«ng cã tÇm nh×n xa, thiÕu tÝnh bÒn v÷ng th× nguy c¬ cña nh÷ng DA §T dë dang, XD xong l¹i bÞ ®Ëp ®i lµ khã tr¸nh khái. Thùc tÕ hiÖn nay, chÊt l­îng quy ho¹ch ch­a cao, hÇu hÕt c¸c quy ho¹ch thiÕu râ rµng, ch­a phï hîp víi c¸c gi¶i ph¸p, nhÊt lµ c¸c gi¶i ph¸p vÒ huy ®éng vµ sö dông vèn §T, tæ chøc thùc hiÖn. HiÖn cßn cã sù chång chÐo, m©u thuÉn gi÷a c¸c lo¹i quy ho¹ch: Quy ho¹ch cña cÊp TØnh, Thµnh phè kh«ng tu©n thñ vµ phï hîp víi quy ho¹ch cÊp quèc gia, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, lÜnh vùc kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch tæng thÓ, ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. T×nh h×nh nµy dÉn ®Õn viÖc sö dông ch­a hîp lý, kÐm hiÖu qu¶ c¸c nguån nguyªn nhiªn liÖu, nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn. Thêi gian qua, nhiÒu ®¬n vÞ, ®Þa ph­¬ng lËp kÕ ho¹ch chØ ®Ó ®ñ thñ tôc xin §T, quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch §T thiÕu c¨n cø khoa häc, thiÕu sù g¾n kÕt gi÷a quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi víi quy ho¹ch sö dông ®Êt, quy ho¹ch XD c¸c ®« thÞ. ChÊt l­îng c¸c DA quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cßn h¹n chÕ, ch­a cã tÇm nh×n dµi h¹n vµ ch­a cã ®ñ c¨n cø v÷ng ch¾c, th«ng tin dù b¸o, nhÊt lµ th«ng tin dù b¸o vÒ thÞ tr­êng, ®êi sèng, nhu cÇu x· héi vÉn ch­a ®­îc cËp nhËt. Quy ho¹ch cña nhiÒu ®Þa ph­¬ng cßn thiÕu tÝnh d©n chñ, tÝnh kh¶ thi, t×nh tr¹ng quy ho¹ch treo, thiÕu c«ng khai, thËm chÝ cßn giÊu quy ho¹ch ®Ó vô lîi lµ nh÷ng thùc tÕ ®ang diÔn ra, g©y nªn nh÷ng l·ng phÝ lín do §T thiÕu ®ång bé cã nguyªn nh©n tõ vÊn ®Ò quy ho¹ch. Nguyªn nh©n lín ph¶i kÓ ®Õn lµ quy ho¹ch ph¸t triÓn vµ quy ho¹ch vèn kh«ng thèng nhÊt, víi tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ, cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ víi t­ c¸ch lµ c¬ quan tham m­u trong viÖc phª duyÖt quy ho¹ch. Thªm vµo ®ã lµ viÖc ph©n cÊp cho ®Þa ph­¬ng trong c«ng t¸c phª duyÖt quy ho¹ch, n¶y sinh ra vÊn ®Ò vÒ sù phèi hîp gi÷a c¬ quan lËp quy ho¹ch vµ c¬ quan duyÖt ng©n s¸ch ë trung ­¬ng phèi hîp víi ®Þa ph­¬ng. Nh÷ng quy ho¹ch thiÕu c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn ®· vµ ®ang lµ c¶n trë lín ®èi víi chÊt l­îng dÞch vô t­ vÊn lËp DA §T còng nh­ viÖc thùc hiÖn c¸c DA §T XD ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. C«ng t¸c quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch §T trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ trong tõng ngµnh, tõng DN ch­a ®­îc chó träng ®óng møc, ch­a ®æi míi ho¹t ®éng cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Þnh h­íng XHCN víi qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ s©u réng. Quy ho¹ch kh«ng ®ång bé gi÷a ngµnh, vïng vµ quy ho¹ch chung, nhiÒu ngµnh lÜnh vùc nh­ c¬ khÝ XD, vËt liÖu XD, quy ho¹ch l¹c hËu ch­a ®­îc ®iÒu chØnh ®· g©y trë ng¹i cho ho¹t ®éng §T vµ XD. Trong thùc tÕ cßn tån t¹i mét sè tr­êng hîp quy ho¹ch ch­a ®­îc phª duyÖt nh­ng vÉn bè trÝ DA vµo kÕ ho¹ch §T ®Ó triÓn khai thùc hiÖn. Sù kh«ng thèng nhÊt gi÷a quy ho¹ch ngµnh vµ quy ho¹ch l·nh thæ ®· g©y ra nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh lËp vµ thÈm ®Þnh DA do kh«ng biÕt c¨n cø vµo quy ho¹ch nµo. Sù kh«ng thèng nhÊt gi÷a quy ho¹ch ngµnh vµ quy ho¹ch l·nh thæ ®· g©y ra nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh lËp vµ thÈm ®Þnh DA do kh«ng biÕt c¨n cø vµo quy ho¹ch nµo. MÆt kh¸c, do chñ tr­¬ng §T sai, §T kh«ng tÝnh ®Õn thÞ tr­êng, §T theo phong trµo, viÖc XD vµ thùc hiÖn kÕ ho¹c §T cña kh«ng Ýt DNXD kh«ng g¾n víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn chung cña toµn ngµnh, kh«ng phï hîp víi môc tiªu vµ nhiÖm vô ®­îc giao vµ ch­a xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ tr­êng. NhiÒu DA§T kh«ng kh¶ thi, l·ng phÝ tiÒn vèn, ph¸t sinh tiªu cùc. Sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc mµ cô thÓ lµ cña Bé XD, Bé KÕ ho¹ch §T ®èi víi c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ch­a ®ñ hiÖu lùc ®Ó ng¨n chÆn t×nh tr¹ng §T kh«ng tÝnh ®Õn thÞ tr­êng, kh«ng c©n ®èi víi vïng nguyªn liÖu, lùa chän c«ng suÊt, d©y chuyÒn thiÕt bÞ kh«ng hîp lý. Thùc tÕ nãi chung ë n­íc ta, quy ho¹ch ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng vÉn cßn mang tÝnh t×nh thÕ, nhu cÇu ®Õn ®©u ph¸t triÓn ®Õn ®ã, quy ho¹ch ch­a g¾n kÕt víi kh¶ n¨ng huy ®éng vèn. TÝnh côc bé, xu h­íng khÐp kÝn trong c¸c quy ho¹ch ®· g©y nªn sù l·ng phÝ c¸c nguån lùc do sù ph¸t triÓn chång chÐo, d­ thõa c«ng suÊt hoÆc c¶n trë sù tham gia cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. §Ó tr¸nh dµn tr¶i, l·ng phÝ vµ §T cã hiÖu qu¶, c«ng t¸c quy ho¹ch ph¶i tÝnh ®Õn tÇm nh×n c©n ®èi vèn, dùa trªn c¬ së khoa häc, tr¸nh söa ®æi tuú tiÖn. Trªn c¬ së ®ã, c«ng t¸c lËp c¸c DA §T còng theo quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch dµi h¹n theo ngµnh, vïng, l·nh thæ vµ ®Þa ph­¬ng. Tõ thùc tÕ vÒ quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh kinh tÕ trong lÜnh vùc ®ãng tµu biÓn, dÔ thÊt, thêi gian qua hµng lo¹t c¸c DA §T XD míi, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt c¸c nhµ m¸y ®ãng tµu cña Vinashin nh»m h­íng tíi môc tiªu nh­ c«ng bè ”ViÖt Nam ®ang trë thµnh c­êng quèc thø t­ trªn thÕ giíi vÒ ®ãng tµu”. Nh­ng ®ãng tµu lµ ngµnh c«ng nghiÖp nÆng liªn quan chÆt chÏ víi nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c nh­: C«ng nghiÖp s¶n xuÊt thÐp chÊt l­îng cao Ýt gØ, chÞu ®­îc x©m thùc n­íc biÓn C«ng nghiÖp chÕ t¹o ®éng c¬, m¸y thuû lùc, m¸y b¬m, ®éng c¬ ®iªzen, m¸y næ vµ nhiÒu lo¹i ®éng c¬ kh¸c C«ng nghiÖ vËt liÖu XD, gç, cao su, c¸c hîp chÊt ho¸ häc, bª t«ng cèt thÐp. C«ng nghÖ s¬n cao cÊp, s¬n cã tuæi thä cao, chèng gØ, chèng x©m thùc ®Æc biÖt lµ x©m thùc n­íc biÓn. C«ng nghiÖp ®iÖn, ®iÖn tö. C«ng nghÖ m¸y chÝnh x¸c: m¸y ®iÒu khiÓn, m¸y ®o ®é s©u.. C«ng nghiÖp ®iÖn n¨ng. C«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ n©ng. C«ng nghÖ vò khÝ khÝ tµi. C¸c ngµnh c«ng nghÖ cao kh¸c nh­: §iÖn l¹nh, phßng chèng ch¸y næ, y tÕ, viÔn th«ng, b¶o qu¶n l­¬ng thùc thùc phÈm. Trong c¬ cÊu ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam, c¸c ngµnh kinh tÕ trªn lµ c¸c ngµnh ph¸t triÓn chËm. Do cã sù g¾n kÕt h÷u c¬ cña ngµnh ®ãng tµu víi c¸c ngµnh kinh tÕ nãi trªn, ngµnh ®ãng tµu kh«ng thÓ ®¬n ph­¬ng ph¸t triÓn m¹nh, ®Æt ra c©u hái lín vÒ hiÖu qu¶ tõ viÖc §T å ¹t c¸c DA ®ãng tµu trong thêi gian gÇn ®©y. Lé tr×nh ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng tµu ViÖt Nam cho thÊy rÊt cÇn chó ý ®Õn sù ph¸t triÓn ®ång bé, sù t­¬ng t¸c hç trî cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp phô trî nh­ khoa häc c«ng nghÖ, tµi chÝnh ng©n hµng, gi¸o dôc ®µo t¹o.  Ch­¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi mét DA §T ®Æt ra cho C§T nh÷ng quy ®Þnh hÕt søc chÆt chÏ, ®©y còng lµ c¬ së cho viÖc tiÖm cËn ®Õn sù thµnh c«ng khi thùc hiÖn §T DA. §Ó c¸c c¨n cø trªn ®­îc nghiªn cøu mét c¸ch nghiªm tóc, khoa häc, tr¸nh tÝnh tr¹ng chiÕu lÖ, tr×nh bµy cho ®ñ thñ tôc ®Ó råi cã nh÷ng quyÕt ®Þnh §T, nh÷ng ph­¬ng ¸n §T bÊt hîp lý, cÇn ph¶i thay ®æi quan ®iÓm §T cho b­íc nghiªn cøu DA (b­íc lËp DA §T XD). 3.1. Quan ®iÓm vÒ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp dù ¸n HiÖn nay, vÊn ®Ò hiÖu qu¶ ®Çu t­, qu¶n lý chÊt l­îng CTXD ®ang ®­îc ®Æt ra rÊt cÊp b¸ch. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, trong thùc tÕ ®· vµ ®ang tËp trung nhiÒu vµo vÊn ®Ò hËu kiÓm. Nh­ng thùc chÊt c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng trong giai ®o¹n thi c«ng cã thÓ vÝ nh­ ®Ó nhiÔm bÖnh råi míi ch÷a trÞ nªn kh«ng thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, “phßng bÖnh h¬n ch÷a bÖnh”, hiÖu qu¶ ®Çu t­, chÊt l­îng c«ng tr×nh ph¶i ®­îc quan t©m ngay tõ khi míi h×nh thµnh ý t­ëng, thÓ hiÖn ë chÊt l­îng quy ho¹ch XD, chÊt l­îng kh¶o s¸t, chÊt l­îng c«ng t¸c lËp DA §T XD, nghiªn cøu ph­¬ng ¸n ®Çu t­, chÊt l­îng c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ mµ b­íc thiÕt kÕ c¬ së trong lËp DA §T gi÷ vai trß hÕt søc quan träng. Th«ng qua luËt ph¸p vµ c¸c thÓ chÕ chÝnh s¸ch, t¹o mét thÞ tr­êng c¹nh tranh b×nh ®¼ng, hÊp dÉn ®èi víi c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc trong lÜnh vùc t­ vÊn lËp DA §T XD. T¹o ®éng lùc vµ c¬ chÕ ®Ó c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc t­ vÊn §T XD tù chñ, ®éc lËp, s¸ng t¹o vµ tr¸ch nhiÖm, thÓ hiÖn vai trß lµ c¸c nhµ chuyªn m«n cña c¸c lÜnh vùc khoa häc, ®éc lËp vµ kh¸ch quan S¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp DA §T (hå s¬ DA) ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c¬ b¶n vÒ tÝnh ph¸p lý, tÝnh khoa häc, tÝnh thùc tiÔn, tÝnh kinh tÕ .. ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ c¸c t¸c ®éng bªn ngoµi, gióp C§T vµ c¸c nhµ qu¶n lý cã c¸i nh×n kh¸ch quan, ®Çy ®ñ ®Ó lùa chän nh÷ng c¬ héi, ph­¬ng ¸n §T cã hiÖu qu¶. LËp DA ph¶i ®¶m b¶o viÖc tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p. DA§T ®­îc h×nh thµnh vµ thùc hiÖn trªn c¬ së tu©n thñ ph¸p luËt, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc, quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Nhµ n­íc, ®Þa ph­¬ng, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, quy chuÈn, tiªu chuÈn, ®Þnh møc .v.v Ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ ®¶m b¶o chÊt l­îng CTXD, øng dông nh÷ng c«ng nghÖ XD míi tiªn tiÕn, hiÖu qu¶ vµ kh¶ thi. C«ng n¨ng sö dông tèi ­u, tiÕt kiÖm n¨ng l­îng, , th©n thiÖn m«i tr­êng. ThÈm mü ®Ñp, gi¸ thµnh h¹, ®¶m b¶o an toµn, bÒn ch¾c. Sö dông vËt liÖu míi, tiÖn nghi, tiÕt kiÖm tµi nguyªn, gi¸ thµnh h¹. øng dông c«ng nghÖ thi c«ng tiªn tiÕn, nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p ®¸p øng c¸c yªu cÇu ngµy cµng cao cña ng­êi sö dông, gi¶m thêi gian thi c«ng, tiÕt kiÖm chi phÝ. Nghiªn cøu c¶i tiÕn, so s¸nh lùa chän ®Ó lùa chän gi¶i ph¸p kh¶ thi, ®¸p øng yªu cÇu vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt. Lùa chän d©y chuyÒn c«ng nghÖ hîp lý, n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm ®¶m b¶o, phï hîp víi thÞ tr­êng, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn. TÝnh to¸n gÝa trÞ tæng møc §T: tiÖm cËn gi¸ trÞ triÓn khai c¸c b­íc tiÕp theo, gi¶m thiÓu viÖc ph¶i ®iÒu chØnh DA do ®iÒu chØnh tæng møc. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi víi kÕt qu¶ kh¸ch quan, khoa häc, chØ ra cho nhµ §T c¸i nh×n trung thùc nhÊt nh÷ng ®iÒu thu ®­îc, nh÷ng bÊt lîi khi §T DA. X¸c ®Þnh thêi gian XD, thêi gian §T, thu håi vèn hîp lý, ®Ó C§T cã ®­îc mét kÕ ho¹ch vèn, kÕ ho¹ch tæ chøc s¶n xuÊt khoa häc vµ thùc tiÔn. Gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng: ®­a ra nh÷ng ph©n tÝch trung thùc, gi¶i ph¸p §T x¸c ®¸ng ®Ó gi¶m thiÓu t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng, ¶nh h­ëng ®Õn x· héi, rñi ro cho nhµ §T. 3.2 Mét sè Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp dù ¸n 3.2.1 Nhãm gi¶i ph¸p liªn quan ®Õn viÖc n©ng cao nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp dù ¸n C¸c nhµ qu¶n lý cÇn ®¸nh gi¸ ®óng tÇm quan träng cña t­ vÊn lËp DA §T vµ gi¸ trÞ cña s¶n phÈm DA §T trong qu¸ tr×nh §T XD, ®Ó t­ vÊn XD nãi chung vµ t­ vÊn lËp DA §T nãi riªng thùc sù trë thµnh mét nghÒ kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®em l¹i lîi nhuËn cao, thu hót viÖc §T nghiªn cøu ®Ó ph¸t triÓn. Víi ®Æc thï cña s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp DA §T lµ s¶n phÈm chÊt x¸m, mang tÝnh s¸ng t¹o, gi¸ trÞ trÝ tuÖ vµ khoa häc, chÊt l­îng s¶n phÈm cÇn ®­îc coi träng hµng ®Çu trong c¸c b­íc cña qu¸ tr×nh §T XD. §Ó cã ®­îc nh÷ng s¶n phÈm t­ vÊn chÊt l­îng cao, kh¸ch quan, khoa häc, ph©n tÝch vµ t×m ra gi¶i ph¸p s¸ng t¹o, cÇn §T gi¸ trÞ cho c«ng viÖc nµy mét c¸ch xøng ®¸ng, bëi ®©y khëi sù, lµ nÒn t¶ng cña qu¸ tr×nh §T. Sù thµnh b¹i, møc ®é hiÖu qu¶ cña DA phô thuéc lín nhÊt vµo chÊt l­îng hå s¬ cña b­íc triÓn khai nµy. Mét ý t­ëng §T ®óng ®¾n, ph­¬ng ¸n vµ triÓn khai hîp lý, chÊt l­îng CTXD ®¹t tiªu chuÈn... lµ nh÷ng tiÒn ®Ò quan träng cho hiÖu qu¶ §T cña DA. ChÊt l­îng c«ng tr×nh phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ph­¬ng ¸n lùa chän ban ®Çu trong qu¸ tr×nh lËp DA §T. Nãi c¸ch kh¸c, chÊt l­îng c«ng t¸c t­ vÊn ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ §T, mét sai sãt nhá cña t­ vÊn chuÈn bÞ §T còng cã thÓ dÉn ®Õn quyÕt ®Þnh §T kh«ng hîp lý, vËn hµnh, khai th¸c DA kÐm hiÖu qu¶, gi¸ thµnh cao, l·ng phÝ n¨ng lùc, nguån lùc, ph¶i söa ®æi bæ sung vÒ kinh tÕ, kü thuËt, cã khi ®­a DA ®Õn thua lç, ph¸ s¶n. Vai trß cña t­ vÊn lËp DA §T ®­îc thÓ hiÖn xuyªn suèt trong viÖc ®¶m b¶o môc tiªu §T, kÐo dµi trong c¶ vßng ®êi DA trong viÖc ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ, h¬n n÷a, nh÷ng ¶nh h­ëng cßn ë møc réng h¬n bëi nh÷ng t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng, chÝnh trÞ vµ x· héi cña dù ¸n mang l¹i. Víi tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o §T, lËp DA §T trong c¸c giai ®o¹n: ®Ò xuÊt - khëi x­íng ý t­ëng vµ chuÈn bÞ §T, nghiªn cøu chØ dÉn cho viÖc cã nªn thùc hiÖn ý t­ëng §T hay kh«ng, thùc hiÖn nh­ thÕ nµo lµ tèt nhÊt vµ chuÈn bÞ c¸c néi dung hÕt søc c¬ b¶n, quan träng cho toµn bé qu¸ tr×nh §T XD DA nh»m môc ®Ých kh«ng ph¶i tr¶ gi¸ cho nh÷ng quyÕt ®Þnh sai lÇm. ViÖc lùa chän mét nhµ t­ vÊn lËp DA §T tèt lµ mét sù ®¶m b¶o c¬ b¶n cho viÖc thùc hiÖn thµnh c«ng mét c«ng cuéc §T. ChÝnh v× vËy, vai trß cña t­ vÊn cÇn ®­îc t«n vinh, coi träng vµ ®­îc tr¶ thï lao xøng ®¸ng cho vÞ trÝ cña m×nh vµ hiÖu qu¶ mang l¹i cho C§T. Víi nh÷ng DA §T lµ vèn ng©n s¸ch, cã kÕ ho¹ch nguån vèn theo n¨m, ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng tËn dông hÕt vèn vµo §T ®«i khi lµ viÖc bæ sung nh÷ng c«ng tr×nh, nh÷ng h¹ng môc kh«ng cÇn thiÕt hoÆc hiÖu qu¶ kh«ng cao, C§T thùc sù cÇn nh÷ng t­ vÊn cã t©m, cã tr¸ch nhiÖm, cã b¶n lÜnh nghÒ nghiÖp ®Ó ®­a ra nh÷ng ph­¬ng ¸n §T tiÕt kiÖm nhÊt, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ nhÊt. Ng­îc l¹i, chóng ta còng rÊt cÇn cã nh÷ng nhµ t­ vÊn cã tr×nh ®é, kh¶ n¨ng lËp hå s¬ DA vµ c¸c c«ng tr×nh víi mét kÕ ho¹ch §T tiÖm cËn nhÊt víi thùc tÕ, gi¶m thiÓu tr­êng hîp ph¶i ®iÒu chØnh DA trong qu¸ tr×nh triÓn khai vÒ thêi gian, vÒ tiÒn vèn còng nh­ c¸c néi dung kh¸c cã liªn quan, tr¸nh thÊt tho¸t, l·ng phÝ vÒ chi phÝ qu¶n lý còng nh­ h¹n chÕ nh÷ng kh¶ n¨ng thÊt tho¸t trong qu¸ tr×nh §T XD. Sù ®ãng gãp cña ®¬n vÞ t­ vÊn lµ kh«ng nhá trong viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng cña mçi c«ng tr×nh còng nh­ hiÖu qu¶ §T cña toµn DA. Cã thÓ nãi chÊt l­îng hå s¬ DA §T XD lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®¶m b¶o cho DA §T hiÖu qu¶. Do ®ã, ®Ó c¸c doanh nghiÖp t­ vÊn ph¸t huy hÕt n¨ng lùc vµ thÓ thiÖn ®­îc vai trß t­ vÊn thùc sù trong mçi DA, mçi c«ng tr×nh, rÊt cÇn cã c¸i nh×n míi vÒ lÜnh vùc t­ vÊn, ®ã lµ mét lÜnh vùc víi ®éi ngò chuyªn gia cho lêi khuyªn, sù ®Þnh h­íng vµ c¸ch lµm tõ tæng quan ®Õn chi tiÕt trong qu¸ tr×nh §T XD, gióp cho qu¸ tr×nh §T mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt còng nh­ gi¶m thiÓu c¸c rñi ro, thiÖt h¹i. ViÖc øng dông c«ng nghÖ, vËt liÖu XD míi gi¸ thµnh h¹, hiÖu qu¶ cao, ®¸p øng tèt h¬n yªu cÇu sö dông trong thêi ®¹i míi trong c¸c CTXD ph¶i ®­îc nghiªn cøu øng dông tõ b­íc lËp DA §T. Xin cã mét vµi ph©n tÝch nh­ sau: Trong c«ng t¸c thiÕt kÕ mãng cho c¸c c«ng tr×nh chÞu t¶i träng lín, viÖc nghiªn cøu, ph©n tÝch, tÝnh to¸n lùa chän c¸c gi¶i ph¸p mãng phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, t¶i träng, ®iÒu kiÖn kinh tÕ, kü thuËt thi c«ng nh­ cäc khoan nhåi, mãng thïng ch×m trong lÜnh vùc cÇu c¶ng, cäc bª t«ng ly t©m dù øng lùc, cäc bª t«ng cèt thÐp vu«ng (®ãng, hoÆc Ðp ®Ønh, Ðp «m) v.v.. cã phï hîp vµ ®­îc sö dông tèi ­u hay kh«ng ®­îc thùc hiÖn trong b­íc thiÕt kÕ c¬ së ë kh©u lËp DA. C¸c b­íc thiÕt kÕ sau lµ sù triÓn khai kÕt qu¶ ®· lùa chän, tÝnh to¸n tõ b­íc lËp DA. Nh÷ng ph­¬ng ph¸p thi c«ng hiÖn ®¹i, vËt liÖu míi nh­ giµn kh«ng gian, kÕt cÊu bª t«ng cèt cøng, cÇu d©y v¨ng.. tÊt c¶ c¸c ph­¬ng ¸n ®Òu ph¶i ®­îc nghiªn cøu, tÝnh to¸n lùa chän vµ x¸c ®Þnh ë b­íc lËp DA §T. Hay viÖc lùa chän c«ng nghÖ h¹ thuû tµu trong ngµnh ®ãng tµu sao cho an toµn, phï hîp víi t¶i träng tµu, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt bÕn, gi¸ thµnh h¹, tiÕp cËn c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña thÕ giíi nh­: ®µ tµu, ô tµu, sµn n©ng, triÒn tµu hay h¹ thñy b»ng tói khÝ .. ®Òu ph¶i ®­îc §T nghiªn cøu c«ng nghÖ, triÓn khai thiÕt kÕ tõ b­íc thiÕt kÕ c¬ së. VËt liÖu míi trong XD d©n dông nh­ g¹ch kh«ng nung, t­êng th¹ch cao, tÊm 3D v.v.. cã ®­îc tiÕp cËn, øng dông vµo c«ng tr×nh ®Ó gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng møc ®é tiÖn nghi hay kh«ng còng phô thuéc vµo viÖc t×m tßi, kh¶ n¨ng tiÕp cËn cña c¸c kü s­ trong b­íc thiÕt kÕ c¬ së. MÆt kh¸c, t­ vÊn §T XD gãp phÇn quan träng nh»m chèng tham nhòng, l·ng phÝ, thÊt tho¸t §T. NÕu quyÕt ®Þnh §T sai, §T dµn tr¶i, kh«ng ®óng môc ®Ých, kh«ng cÇn thiÕt g©y l·ng phÝ tiÒn vèn, l·ng phÝ tµi nguyªn, l·ng phÝ nguån lùc. Mét hå s¬ DA §T ®¶m b¶o chÊt l­îng, ph­¬ng ¸n §T vµ gi¸ trÞ tÝnh to¸n s¸t víi thùc tÕ §T, nÕu ph­¬ng ¸n §T kh«ng ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ c¸c CTXD kh«ng khoa häc, lùa chän c«ng nghÖ kh«ng hîp lý, hiÖu qu¶ §T kÐm, g©y thÊt tho¸t §T. KÕ ho¹ch §T vÒ nguån vèn, thêi gian, nguån lùc, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kh«ng kh¶ thi, ph¶i ®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh triÓn khai, g©y tèn kÐm vµ nhiÒu kÏ hë trong qu¸ tr×nh triÓn khai §T, phøc t¹p trong c«ng t¸c qu¶n lý. Tõ viÖc nhËn thøc ®óng tÇm quan träng ë kh©u lËp DA §T, chÊt l­îng s¶n phÈm nµy ¶nh h­ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ §T, c¸c nhµ qu¶n lý cÇn: - Thay ®æi quan ®iÓm vÒ møc ®é chi phÝ cho c«ng t¸c t­ vÊn lËp DA. - Nghiªn cøu bæ sung, ®iÒu chØnh néi dung mét sè v¨n b¶n ph¸p lý liªn quan ®Ó viÖc thùc hiÖn lùa chän nhµ thÇu t­ vÊn lËp DA §T ®­îc phæ biÕn, ®¶m b¶o chÊt l­îng. Quan t©m h¬n ®Õn viÖc ®¸nh gi¸, kiÓm tra, gi¸m s¸t thùc hiÖn c«ng t¸c lùa chän nhµ thÇu ®ñ n¨ng lùc, gi¸m s¸t viÖc ®¶m b¶o c¸c néi dung ®­îc thùc hiÖn trong thùc tÕ ®óng víi c¸c néi dung ®Ò cËp trong hå s¬ tróng thÇu. - T¹o dùng c¬ chÕ cho viÖc thi tuyÓn, th¶o luËn, ph¶n biÖn vÒ c¸c ý t­ëng, ph­¬ng ¸n §T. Cã thÓ tuú theo møc ®é quan träng cña nhãm DA, lÜnh vùc §T DA ®Ó cã quy m« tæ chøc phï hîp, trong ngµnh hay liªn ngµnh, mêi c¸c chuyªn gia tuú theo lÜnh vùc §T DA. - ChÊt l­îng nh©n sù tham gia vµo c«ng t¸c nghiªn cøu lËp hå s¬ DA cÇn ®­îc coi träng, chän nh÷ng ng­êi cã tµi, cã ®øc, cã chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm, kÌm theo mét chÕ ®éi ®·i ngé tho¶ ®¸ng. - T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n sù cho c«ng t¸c t­ vÊn mét c¸c chuyªn s©u, bµi b¶n, t¨ng c­êng liªn kÕt ®µo t¹o víi c¸c tæ chøc n­íc ngoµi, n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷. - §Çu t­ trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ cho c«ng t¸c nghiªn cøu. - Cã chÕ ®é ®·i ngé tho¶ ®¸ng ®Ó thu hót c¸c chuyªn gia trong c¸c lÜnh vùc khoa häc tham gia nghiªn cøu, ®ãng gãp ý kiÕn, ph¶n biÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng. - Vinh danh nh÷ng c¸ nh©n, tæ chøc ®ãng gãp ý t­ëng, t¹o ra c¸c s¶n ph¶m tèt trong c«ng t¸c t­ vÊn lËp DA §T nh­ mét trong c¸c s¶n phÈm khoa häc øng dông, mang l¹i hiÖu qu¶ cho nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. - Cã chÕ tµi xö ph¹t nghiªm minh víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thiÕu tr¸ch nhiÖm, g©y hËu qu¶ xÊu trong c«ng t¸c §T th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng hå s¬ DA. - Thùc hiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ l¹i DA, tõ ®ã rót ra c¸c bµi häc vÒ c¸c DA ®· triÓn khai cã hiÖu qu¶. - Tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o vÒ c¸c lÜnh vùc chuyªn m«n nh»m lÊy ý kiÕn ®a chiÒu cña c¸c nhµ chuyªn m«n, c¸c chuyªn gia thuéc c¸c lÜnh vùc khoa häc cã liªn quan ®Õn dù ¸n. 3.2.2 Nhãm gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc, n¨ng lùc tæ chøc t­ vÊn lËp dù ¸n 3.2.2.1. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t­ vÊn S¶n phÈm t­ vÊn XD lµ s¶n phÈm “chÊt x¸m”, do ®ã, viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong ngµnh t­ vÊn XD mang nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng. YÕu tè con ng­êi lµ hÕt søc quan träng, ®Æc biÖt lµ kh©u chuÈn bÞ §T, cÇn cã mét ®éi ngò t­ vÊn giái, cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp t­ vÊn ®· lín m¹nh c¶ vÒ chÊt lÉn vÒ l­îng, bao gåm hµng ngµn doanh nghiÖp t­ vÊn lín nhá ph©n bæ tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng, cung cÊp dÞch vô trong mäi lÜnh vùc cã ho¹t ®éng XD. Trong thêi gian qua, ®Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®· tËp trung vµo viÖc n©ng cao n¨ng lùc th«ng qua tuyÓn chän c¸n bé míi mét c¸ch x¸c ®¸ng, c«ng b»ng ®Ó thay thÕ c¸c c¸n bé lín tuæi, kh«ng cßn ®ñ tuæi lµm viÖc. C¸c c¸n bé míi ®­îc chÝnh c¸c c¸n bé lín tuæi nhiÒu kinh nghiÖm kÌm cÆp trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, tr­ëng thµnh theo thêi gian ®Ó cã thÓ ®éc lËp lµm viÖc trong c¸c DA cã sù phøc t¹p cao. N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña c¸c c¸n bé th«ng qua c«ng t¸c ®µo t¹o, c¸c ch­¬ng tr×nh hîp t¸c, chia sÎ kinh nghiÖm do c¸c tæ chøc trong n­íc vµ ngoµi n­íc tæ chøc. T¹o ®iÒu kiÖn vÒ trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ cho c¸c c¸n bé ho¹t ®éng vµ häc hái, hîp t¸c víi c¸c tæ chøc quèc tÕ ®Ó ®­îc sù hç trî vÒ khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh t­ vÊn. Tuy nhiªn viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña n­íc ta vÉn cßn thiÕu tÝnh ®ång bé, hiÖn ®¹i cña nÒn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp t­ vÊn cãn lóng tóng trong ®Þnh h­íng ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. §o ®ã, cÇn: T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o ®Ó n¨ng cao chÊt l­îng nh©n sù trong c¸c tæ chøc t­ vÊn lËp DA. C¸c c¸n bé lËp DA ph¶i ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy, cã kinh nghiÖm. Trong c¸c tr­êng ®µo t¹o cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc XD hiÖn nay nh­: KiÕn Tróc, X©y Dùng, Giao th«ng vËn t¶i, Thuû lîi, Má ®Þa chÊt.. ®Òu ch­a cã m«n häc còng nh­ chuyªn ngµnh trang bÞ cho sinh viªn kiÕn thøc s©u cña mét kü s­ t­ vÊn. HÇu hÕt c¸c sinh viªn ra tr­êng khi vµo lµm viÖc trong c¸c tæ chøc, c¸c ®¬n vÞ t­ vÊn ®Òu rót kinh nghiÖm vµ hoµn thiÖn, häc hái dÇn qua qu¸ tr×nh lµm viÖc. Trong qu¸ tr×nh ®ã, ®Ó cã thÓ rót ra bµi häc kinh nghiÖm, kh«ng Ýt nh÷ng sai lÇm hä ®· gÆp ph¶i, cã thÓ g©y ra nh÷ng thiÖt h¹i cho c«ng ty, ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng CTXD, hiÖu qu¶ §T cña DA. Víi møc thu nhËp h¹n chÕ trong c¸c ®¬n vÞ t­ vÊn, rÊt Ýt nh÷ng chuyªn gia cã kinh nghiÖm chÊp nhËn lµm viÖc l©u dµi mµ c¸c ®¬n vÞ t­ vÊn th­êng ph¶i tuyÓn c¸c sinh viªn míi ra tr­êng, kinh nghiÖm Ýt, møc chi tr¶ thï lao võa ph¶i. Céng víi viÖc kh«ng ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n kiÕn thøc vµ c¸c kü n¨ng cña mét ng­êi kü s­ t­ vÊn, g©y ra rÊt nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i trong mèi quan hÖ gi÷a tæ chøc t­ vÊn C§T, ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Do vËy, thùc sù cÇn thiÕt ph¶i trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc lµm c¬ së cho mét sinh viªn lµm hµnh trang hµnh nghÒ t­ vÊn XD b»ng viÖc bæ xung vµo chuyªn m«n ®µo t¹o nh÷ng m«n häc cã néi dung nµy. Chó träng ®µo t¹o ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp ®èi víi kü s­ t­ vÊn lËp DA §T, ®Æc biÖt lµ c¸n bé thÈm ®Þnh DA §T XD. Bªn c¹nh mét c¬ chÕ tho¶ ®¸ng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, gióp hä an t©m, yªu nghÒ vµ cèng hiÕn, còng cÇn cã nh÷ng bµi häc vÒ ®¹o ®øc, ph­¬ng ph¸p xö lý nh÷ng tÝnh huèng phøc t¹p xÈy ra trong nghÒ nghiÖp cña m×nh, nh÷ng bµi häc tÝch cùc, tiªu cùc trong thùc tÕ cña ngµnh ®Ó t¹o mét nÒn t¶ng ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp tèt h¬n cho c¸n bé. Ngoµi ra, ý thøc cña mçi c¸ nh©n thùc sù lµ yÕu tè quan träng nhÊt, bªn c¹nh tµi n¨ng, mçi ng­êi cÇn cã c¸i t©m víi nghÒ, uy tÝn víi b¹n bÌ, ®ång nghiÖp, víi doanh nghiÖp vµ víi ®Êt n­íc. Tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o ë n­íc ngoµi. HiÖn nay, rÊt Ýt c¸n bé ®­îc ®µo t¹o ë n­íc ngoµi chÊp nhËn vÒ lµm viÖc t¹i c¸c tæ chøc t­ vÊn. ViÖc §T kinh phÝ, cã kÕ ho¹ch liªn kÕt ®µo t¹o, hîp t¸c, chuyÓn giao c«ng nghÖ víi c¸c tr­êng ®µo t¹o cña n­íc ngoµi, c¸c tæ chøc t­ vÊn cã uy tÝn trªn thÕ giíi ®Ó häc hái kinh nghiÖm chuyªn m«n, kinh nghiÖm tæ chøc s¶n xuÊt, qu¶n lý .v.v lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o vai trß cña c¸c ®¬n vÞ t­ vÊn lµ ®i ®Çu trong viÖc ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c«ng nghÖ míi. Th«ng qua viÖc hîp t¸c ®µo t¹o, t×m kiÕm c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô t­ vÊn theo ph­¬ng thøc hiÖn ®¹i cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n t­ vÊn. Më réng m« h×nh ®µo t¹o chñ nhiÖm lËp DA §T XD. KhuyÕn khÝch tù häc, tù nghiªn cøu: nghÒ t­ vÊn lµ mét trong c¸c nghÒ yÒu mét kiÕn thøc chuyªn m«n v÷ng vµng, mét t­ duy ®æi vµ s¸ng t¹o, do ®ã, ®µo t¹o trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, tù häc, c¸c kho¸ ®µo t¹o ng¾n h¹n, häc tËp nghiªn cøu chuyÓn giao c«ng nghÖ míi qua tµi liÖu tham kh¶o, qua c¸c nguån th«ng tin trªn c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng, c¸c t¹p chÝ khoa häc chuyªn ngµnh v.v lµ nh÷ng viÖc lµm cÇn thiÕt vµ th­êng xuyªn c¸c nh©n, cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ lµm c«ng t¸c t­ vÊn. Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp DA §T XD lµ lËp DA t¹o ra c¸c c¬ së vËt chÊt cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, tÝnh ®a d¹ng trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c yÕu tè c«ng nghÖ cña mçi DA lµ kh¸c nhau. Mçi DA ®ßi hái mét sè l­îng chuyªn gia ®a d¹ng trong c¸c lÜnh vùc. Ch¼ng h¹n ®èi DA XD nhµ m¸y ®ãng tµu, cÇn sù tham gia cña c¸c chuyªn gia nh­: Kinh tÕ, quy ho¹ch, kiÕn tróc, ®iÖn, n­íc, kÕt cÊu, ®Þa chÊt, tù ®éng ho¸, c¶ng ®­êng thuû, ®ãng tµu, cÇu ®­êng, m«i tr­êng, ph©n tÝch rñi ro v.v. Kh«ng ph¶i ®èi víi bÊt kú DA §T nµo, tæ chøc t­ vÊn còng cã ®ñ ®éi ngò chuyªn gia cña c¸c lÜnh vùc chuyªn m«n, gi¶i ph¸p ký hîp ®ång chuyªn gia cho tõng DA còng cã thÓ chÊp nhËn vµ khuyÕn khÝch ¸p dông ®­îc trªn c¬ së cña viÖc kiÓm so¸t chÆt chÏ tÝnh ®¶m b¶o chÊt l­îng nh©n sù lóc triÓn khai DA so víi n¨ng lùc trong hå s¬ dù thÇu t­ vÊn. C¬ quan qu¶n lý: x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý, ®¨ng ký vµ c«ng bè danh s¸ch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n hµnh nghÒ kü s­ t­ vÊn trong toµn quèc theo h­íng chuÈn ho¸ vµ chuyªn nghiÖp. X©y dùng vµ c«ng bè danh s¸ch ph©n lo¹i c¸c nhµ t­ vÊn lËp dù ¸n ®Çu t­, phèi hîp víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ®Ó qu¶n lý c¸c kü s­, t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh b×nh ®¼ng cho c¸c kü s­, th«ng qua ®ã khuyÕn khÝch c¸c kü s­ tù n©ng cao tr×nh ®é ®Ó c¹nh tranh lµnh m¹nh. T¹o lËp hµnh lang ph¸p lý trong lÜnh vùc t­ vÊn x©y dùng mét c¸ch chÆt chÏ, c«ng b»ng, minh b¹ch t¹o sù b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp tham gia vµ n©ng cao kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô t­ vÊn mét c¸ch ®éc lËp, cã hiÖu qu¶. CÇn cã chÝnh s¸ch hç trî c¸c doanh nghiÖp t­ vÊn vµ c¸c c¸n bé t­ vÊn trong viÖc n©ng cao tr×nh ®é, xem xÐt l¹i møc chi phÝ cña c¸c dÞch vô t­ vÊn ®Ó ®iÒu chØnh t¨ng, ®¶m b¶o c¸c doanh nghiÖp t­ vÊn cã ®iÒu kiÖn tÝch luü cho c«ng t¸c ®µo t¹o, tham quan, häc hái vµ øng dông c«ng nghÖ míi trong cung cÊp dÞch vô. C¸c tæ chøc nghÒ nghiÖp: CÇn tÝch cùc tuyªn truyÒn ®Ó c¸c c¸n bé t­ vÊn ho¹t ®éng theo ®¹o ®øc hµnh nghÒ, n©ng cao tÝnh ®éc lËp trong cung cÊp dÞch vô. §Êt n­íc ta ®ang b­íc vµo thêi tÝch cùc héi nhËp víi khu vùc vµ trªn thÕ giíi, khèi l­îng XD c¬ së vËt chÊt lµ rÊt lín (tõ nguån ng©n s¸ch nhµ n­íc, vèn n­íc ngoµi, vèn t­ nh©n trong n­íc). ViÖc ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é, kü n¨ng cña nguån nh©n lùc trong thêi kú nµy lµ mét c¬ héi rÊt tèt ®Ó lùc l­îng §T XD trong n­íc cã c¬ héi ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp, ®Ó ®ång hµnh vµ ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. 3.2.2.2. N©ng cao n¨ng lùc cña c¸c tæ chøc t­ vÊn Vai trß cña ®¬n vÞ t­ vÊn lµ rÊt quan träng trong viÖc thùc hiÖn mét DA §T. Lµ ®¬n vÞ nghiªn cøu, ph©n tÝch, lùa chän DA, ph­¬ng thøc §T, møc vèn, thêi gian §T vµ toµn bé c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ, chi tiÕt cho viÖc tiÕn hµnh triÓn khai DA. Do ®ã, n¨ng lùc cña ®¬n vÞ t­ vÊn ¶nh h­ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ ®Êu t­, h¹n chÕ nh÷ng ph¸t sinh, v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh triÓn khai §T, g©y ra nh÷ng tæn thÊt kh«ng ®¸ng cã. Víi mét ®¬n vÞ t­ vÊn cã n¨ng lùc, tr¸ch nhiÖm vµ hiÖu qu¶, s¶n phÈm t­ vÊn cña hä sÏ lµ nh÷ng DA s¸ng t¹o, khoa häc, thùc tiÔn vµ kinh tÕ, lµ c¬ së mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh bá vèn §T cña c¸c C§T. Trong c¸c v¨n b¶n ph¸p lý hiÖn hµnh quy ®Þnh râ viÖc C§T ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn vÒ chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ §T tõ c¸c DA, do vËy, C§T cÇn chän c¸c nhµ t­ vÊn cã tr×nh ®é, chuyªn nghiÖp, ®¶m b¶o cho viÖc cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p tèi ­u vµ kh¶ thi nhÊt, vµ cÇn thiÕt ph¶i bá ra mét kho¶n chi phÝ xøng ®¸ng cho c«ng viÖc nµy, bëi lÏ, mét ph­¬ng ¸n tèt vµ hîp lý cã thÓ mang l¹i lîi Ých vÒ sau cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn §T vµ khai th¸c DA lín h¬n rÊt nhiÒu lÇn so víi chi phÝ nghiªn cøu cho c«ng t¸c chuÈn bÞ ban ®Çu. Víi møc chi tr¶ hîp lý, C§T cÇn cã sù giµng buéc ph¸p lý vÒ quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c nhµ thÇu ®èi víi c¸c s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn do ®¬n vÞ m×nh cung cÊp th«ng qua c¸c néi dung cô thÓ trong hå s¬ mêi thÇu, hîp ®ång. §©y sÏ lµ ®éng lùc ®Ó c¸c tæ chøc t­ vÊn kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, n©ng cao hiÖu qu¶ §T cña DA. Ho¹t ®éng t­ vÊn XD kh«ng gièng nh­ c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm vËt chÊt th«ng th­êng kh¸c, kh«ng cÇn vèn tµi chÝnh nhiÒu mµ cÇn vèn con ng­êi, cÇn cã c¸c chuyªn gia cã uy tÝn, kinh nghiÖm, kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c c«ng nghÖ míi, cã thÓ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh, nh÷ng gi¶i ph¸p tiÕn hµnh DA cã tÝnh thuyÕt phôc cao. ViÖc thu hót, båi d­ìng nh©n tµi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä ph¸t huy vµ cèng hiÕn lµ mét trong nh÷ng tiªu chÝ quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng lùc cña mét ®¬n vÞ t­ vÊn. §iÒu quan träng nhÊt ®èi víi lao ®éng trong lÜnh vùc t­ vÊn lµ viÖc ®­îc thõa nhËn nh÷ng cèng hiÕn mét c¸ch c«ng b»ng, ®­îc t¹o c¬ héi ®Ó thÓ hiÖn c¸c kh¶ n¨ng chuyªn m«n. S¶n phÈm t­ vÊn lËp DA §T lµ s¶n phÈm lao ®éng khoa häc cña mét tËp thÓ ®øng ®Çu lµ chñ nhiÖm lËp DA. ViÖc tæ chøc s¶n xuÊt khoa häc, ph©n c«ng nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm râ rµng, phèi hîp tèt gi÷a c¸c kh©u còng nh­ c«ng t¸c néi kiÓm trong qu¸ tr×nh lËp DA lµ yÕu tè quan träng ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶, chÊt l­îng, rót ng¾n thêi gian hoµn thµnh. CÇn khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc t­ vÊn ¸p dông iso 9000 trong c¸c qu¶n lý tæ chøc s¶n xuÊt. §Ó cã mét ®éi ngò nh©n sù cã chÊt l­îng, cã c¸c chuyªn gia giái cã vai trß chñ chèt, c¸c kü s­ cã n¨ng lùc, cÇn ph¶i cã mét chÝnh s¸ch ®·i ngé tho¶ ®¸ng, c«ng b»ng, minh b¹ch. Ngoµi l­¬ng tr¶ theo thang b¶ng l­¬ng quy ®Þnh cña nhµ n­íc, c¸c ®¬n vÞ t­ vÊn cÇn XD hÖ thèng tr¶ phÝ t­ vÊn theo c«ng viÖc thùc hiÖn, g¾n víi viÖc qu¶n lý theo DA. Qu¶n lý theo DA lµ ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng t­ vÊn theo th«ng lÖ quèc tÕ, cÇn sím ¸p dông thùc hiÖn vµo ViÖt Nam. Song, mét trong nh÷ng ®iÓm mÊu chèt cña ph­¬ng ph¸p qu¶n lý nµy lµ viÖc t«n träng nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh thanh to¸n phÝ t­ vÊn cña c¸c C§T ®èi víi c¸c nhµ thÇu t­ vÊn. Qu¶n lý chÆt chÏ n¨ng lùc hµnh nghÒ cña c¸c tæ chøc t­ vÊn lËp DA, c¸c c¸ nh©n lËp DA ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¸c c«ng ty, c¸c tæ chøc t­ vÊn cÇn liªn kÕt víi c¸c tæ chøc t­ vÊn, c¸c nhµ cung cÊp thiÕt bÞ n­íc ngoµi ®Ó häc hái kiÕn thøc, trao ®æi kinh nghiÖm vµ c¸c th«ng tin liªn quan. T¨ng c­êng ®Çu t­ trang thiÕt bÞ, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin cho c«ng t¸c nghiªn cøu. 3.2.3 Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn néi dung lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng - C¬ quan chuyªn ngµnh cÇn ban hµnh c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt lµm c¬ së ®Ó c¸c tæ chøc t­ vÊn lËp DA so s¸nh, lùa chän ph­¬ng ¸n §T cã c¬ së. - XD nguån th«ng tin: cÇn cã c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng bè c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, thèng kª, dù b¸o c¸c lÜnh vùc kinh tÕ mét c¸ch chuyªn nghiÖp, ®¶m b¶o chÊt l­îng. - Ban hµnh tµi liÖu quy ®Þnh vÒ thêi gian XD c«ng tr×nh theo cÊp, lo¹i c«ng tr×nh, thêi gian cho c«ng t¸c t­ vÊn cho tõng lo¹i, quy m« DA. - Thay ®æi néi dung phÇn thuyÕt minh: nghiªn cøu sù cÇn thiÕt ph¶i §T b»ng néi dung: V× sao ph¶i §T vµo DA, ®¸nh gi¸ møc ®é cÇn thiÕt ph¶i §T, ®Ó thay v× trªn quan ®iÓm thuyÕt minh b¶o vÖ môc tiªu ®­a ra lµ §T DA, cÇn cã c¸ch nh×n nhËn kh¸ch quan, bao gåm c¶ yÕu tè ph¶n biÖn dùa trªn kÕt qu¶ ph©n tÝch khoa häc ®Ó gióp C§T, c¸c nhµ qu¶n lý cã c¸i nh×n ®a chiÒu, ®Çy ®ñ tr­íc quan ®iÓm §T cña m×nh. C©u tr¶ lêi ë ®©y cã thÓ lµ: cã cÇn thiÕt ph¶i §T kh«ng? Møc ®é cÇn thiÕt ph¶i §T nh­ thÕ nµo? - T¨ng møc chi phÝ t­ vÊn lËp DA §T vµ chi phÝ thÈm ®Þnh DA. - Bé XD nªn nghiªn cøu ban hµnh dù b¸o chØ sè gi¸ XD trong t­¬ng lai, tuú theo thêi gian cña DA ®Ó c¸c tæ chøc t­ vÊn lËp DA §T XD cã c¨n cø lËp tÝnh chi phÝ dù phßng cho DA. HiÖn nay trong c¸ch tÝnh dù phßng, cã mét yÕu tè ®­îc x¸c ®Þnh dù vµo t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng trong n­íc, khu vùc vµ trªn thÕ giíi, trong qu¸ tr×nh lËp DA §T, yÕu tè nµy hoµn toµn phô thuéc vµo yÕu tè nhËn thøc vµ suy ®o¸n cña ng­êi lËp DA, rÊt khã ®Ó - ®¸nh gi¸ møc ®é hîp lý, c¸n bé thÈm ®Þnh DA còng kh«ng cã c¨n cø ®Ò xem xÐt, ®iÒu chØnh ®­îc yÕu tè nµy, v× víi nhËn thøc cña mçi c¸ nh©n, ®¸nh gi¸ sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr­êng trong nh÷ng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh cña t­¬ng lai lµ mét viÖc khã cã thÓ ®ßi hái ®¶m b¶o chÊt l­îng trong mét thêi gian ng¾n. 3.2.4. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm tra, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng C«ng t¸c phª duyÖt dù ¸n cã mét vai trß rÊt quan träng ®Ó sµng läc lo¹i bá nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng, chÊp thuËn kÞp thêi c¸c dù ¸n ®Çu t­ mang laÞ hiÖu qu¶ ®Çu t­ cho nÒn kinh tÕ. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh mét c¸ch c«ng t©m, cã tr¸ch nhiÖm, ®¶m b¶o chÊt l­îng, ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh dù ¸n ph¶i ®­îc tuyÓn chän lµ nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm chuyªn m«n s©u. Tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n ph¶i cã sù tham gia, hîp t¸c lµm viÖc cña c¸c chuyªn gia trong ®Çy ®ñ c¸c lÜnh vùc khoa häc theo néi dung cña dù ¸n. Chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc lµ khuyÕn khÝch vµ thu hót ®Çu t­, rót ng¾n thêi gian lµm thñ tôc chuÈn bÞ ®Çu t­, quy ®Þnh vÒ thêi gian thÈm ®Þnh dù ¸n hiÖn nay ®ßi hái ng­êi c¸n bé thÈm ®Þnh dù ¸n kinh nghiÖm vµ ph­¬ng ph¸p lµm viÖc khoa häc, nghiªm tóc, cã l­¬ng t©m vµ tr¸ch nhiÖm. Do ®ã, tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n cÇn ®­îc ph¶i ®Ò cao, coi träng b»ng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch hîp lý vÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng. CÇn thay ®æi møc tÝnh chi phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ hiÖn hµnh ®Ó c¸c tæ chøc thÈm ®Þnh DA §T cã ®iÒu kiÖn mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ, ®Çu t­ c«ng nghÖ vµ viÖc tuyÓn dông, hîp t¸c víi c¸c chuyªn gia vµo lµm viÖc trong lÜnh vùc nµy. CÇn thiÕt ph¶i cã quy ®Þnh râ nh÷ng yªu cÇu cô thÓ vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n cña ng­êi ®¶m tr¸ch c¸c phÇn viÖc trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, vµ ph­¬ng ph¸p ph©n c«ng nhiÖm vô cña c¸c tæ chøc phª duyÖt DA trùc thuéc ®Çu mèi cña ng­êi quyÕt ®Þnh §T. 3.2.5 N©ng cao chÊt l­îng vµ tÝnh phæ biÕn trong c«ng t¸c ®Êu thÇu chän nhµ t­ vÊn lËp dù ¸n ®Çu t­ Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, nh­ ®· ph©n tÝch ë ch­¬ng 2, môc 2.3.2 th× sè dù ¸n ®Çu t­ thuéc diÖn ph¶i lùa chän nhµ thÇu b»ng h×nh thøc ®Êu thÇu t­ vÊn lËp DA§T lµ rÊt Ýt, bëi ®ã lµ nh÷ng dù ¸n cã gi¸ trÞ tæng møc ®Çu t­ > 1000 tû ®èi víi DA c«ng nghiÖp, > 2.500 tû ®èi víi DA d©n dông vµ thuû lîi, > 3000 tû ®èi víi DA h¹ tÇng vµ giao th«ng. Møc gi¸ trÞ nµy th­êng lµ n»m trong dù ¸n nhãm A, trong khi sè dù ¸n nhãm A b×nh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cña n­íc lµ chiÕm d­íi 5% tæng sè dù ¸n ®Çu t­ cña c¶ n­íc. §ång thêi víi nh÷ng quy ®Þnh th¾t chÆt h¬n vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn, chi phÝ cña c¸c doanh nghiÖp t­ vÊn sÏ t¨ng lªn, thùc tÕ cho thÊy, søc hÊp dÉn cña nghÒ t­ vÊn XD hiÖn nay lµ rÊt kÐm do chi phÝ t­ vÊn lËp DA§T thÊp, gi¸ gãi thÇu nhá, khèi l­îng c«ng viÖc ph¶i triÓn khai lín, ®Ó cã chÊt l­îng cao, cÇn ph¶i cã sù tham gia cña c¸c chuyªn gia giÇu ®Çu ngµnh, giÇu kinh nghiÖm, c¸c nhµ khoa häc, c¸c doanh nghiÖp kh«ng ®ñ chi phÝ ®Ó ®Çu t­ bµi b¶n, kh«ng chó träng ®Õn viÖc t×m kiÕm c¸c hîp ®ång t­ vÊn lËp DA§T nh»m t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cña hä. Do vËy, cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c ®Çu thÇu ®Ó t×m ra c¸c tæ chøc cã uy tÝn, n¨ng lùc, kinh nghiÖm, ®éi ngò chuyªn gia ®¸p øng tèt nhÊt viÖc t×m ra ph­¬ng h­íng §T mang l¹i lîi nhuËn tèi ­u cho C§T. §Ó ®Èy m¹nh vai trß cña c«ng t¸c t­ vÊn trong c¸c CTXD, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c ®¬n vÞ t­ vÊn ph¸t huy vµ n©ng cao n¨ng lùc, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ §T XD, cÇn t¹o ra tÝnh phæ biÕn trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c chän thÇu nhµ t­ vÊn, víi sù nghiªm minh, c¹nh tranh lµnh m¹nh. (1). T¨ng møc chi phÝ cho c«ng t¸c t­ vÊn lËp DA§T: ViÖc ®Þnh gi¸ t­ vÊn - gi¸ chÊt x¸m lµ vÊn ®Ò nh¹y c¶m, t¸c ®éng trùc tiÕp, toµn diÖn vµ s©u s¾c ®Õn chÊt l­îng, tiÕn ®é, gi¸ thµnh cña c¸c DA, c¸c c«ng tr×nh §T XD c¬ b¶n. HiÖn nay, gi¸ t­ vÊn trong nhiÒu tr­êng hîp cßn bÊt hîp lý, kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc s¸ng t¹o ®iÒu nµy kh«ng nh÷ng ¶nh h­ëng bÊt lîi cho b¶n th©n doanh nghiÖp t­ vÊn mµ réng h¬n lµ hiÖu qu¶ §T, chÊt l­îng kü thuËt, mü thuËt c«ng tr×nh. HiÖn nay, ®Þnh møc chi phÝ t­ vÊn ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ% so víi gi¸ trÞ XD, chi phÝ thiÕt bÞ. §iÒu bÊt hîp lý cña c¸ch ®Þnh gi¸ nµy lµ kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc s¸ng t¹o, gi¸ chÊt x¸m phô thuéc vµo khèi l­îng c«ng tr×nh x©y l¾p, gi¸ mua s¾m trang thiÕt bÞ chø kh«ng phï thuéc vµo hµm l­îng chÊt x¸m mµ ®¬n vÞ t­ vÊn ®· §T cho s¶n phÈm ®ã. Do ®ã, cïng mét lo¹i c«ng tr×nh, c«ng tr×nh nµo cµng §T nhiÒu c«ng søc ®Ó cã mét s¶n phÈm t­ vÊn tèt víi nhiÒu ph­¬ng ¸n, lùa chän ph­¬ng ¸n tèi ­u, h¹ gi¸ thµnh, mang l¹i hiÖu qu¶ lín h¬n cho C§T th× thu nhËp cho ®¬n vÞ t­ vÊn l¹i cµng thÊp. Do vËy, cÇn t¨ng møc chi phÝ cho c«ng t¸c vÊn ®Çu lËp DA §T XD, ®ång thêi, cÇn quy ®Þnh møc giíi h¹n gi¸ trÞ quy ®Þnh viÖc chØ ®Þnh thÇu hoÆc ®Êu thÇu dÞch vô t­ vÊn riªng cho c«ng t¸c lËp DA §T XD víi c¸c c«ng t¸c t­ vÊn kh¸c, ®Ó gi¸ trÞ tæng møc ®Çu t­ cña c¸c dù ¸n n»m trong diÖn ph¶i ®Êu thÇu lùa chän nhµ thÇu t­ vÊn lËp DADDT gi¶m xuèng, më réng tÝnh phæ biÕn viÖc chän nhµ thÇu t­ vÊn lËp DA §T theo h×nh thøc ®Êu thÇu. Víi møc chi phÝ hîp lý, sÏ n©ng cao ®­îc søc hÊp dÉn, tÝnh c¹nh tranh, t¹o ®éng lùc ®Ó c¸c nhµ t­ vÊn n©ng cao ph¸t huy n¨ng lùc, ®Ó c¸c doanh nghiÖp t­ vÊn cã kh¶ n¨ng §T nh÷ng trang bÞ hç trî cho c«ng viÖc, mua tµi liÖu tham kh¶o, cËp nhËt c¸c phÇn mÒm cña n­íc ngoµi n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lo¹i h×nh dÞch vô nµy. Gi¸ gãi cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së hao phÝ lao ®éng, gi¸ ®Ò xuÊt cña ®¬n vÞ t­ vÊn hoÆc dùa trªn viÖc c©n ®èi víi gi¸ trÞ hiÖu qu¶ §T mµ ph­¬ng ¸n lùa chän cã thÓ mang l¹i trong sù so s¸nh víi hiÖu qu¶ cña c¸c ph­¬ng ¸n kh¸c ®­îc ®Ò xuÊt trong hå s¬ dù thÇu. (2). N©ng cao n¨ng lùc cña C§T trong c«ng t¸c lùa chän nhµ thÇu. Hå s¬ mêi thÇu dù thÇu t­ vÊn lËp DA §T cã nh÷ng ®Æc thï riªng vÒ môc tiªu cÇn ®¸p øng, do DA ch­a h×nh thµnh, ch­a x¸c ®Þnh ®­îc quy m« §T, nªn c¸c c«ng viÖc ph¶i triÓn khai cña phÝa nhµ thÇu t­ vÊn còng nh­ viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ vÒ thêi gian, tiÒn b¹c cña bªn mêi thÇu cã nh÷ng ®Æc thï riªng. Víi môc tiªu lµ t×m ®­îc nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¾p øng tèt nhÊt viÖc t×m ra ph­¬ng ¸n, gi¶i ph¸p xem nÕu §T sÏ §T nh­ thÕ nµo. ViÖc dù thÇu lµ dù thÇu kh¶ n¨ng cña hä mµ kh«ng ph¶i lµ dù thÇu ph­¬ng ¸n. VËy, hå s¬ mêi thÇu cÇn nªu nh÷ng vÊn ®Ò g× ®Ó cã c¬ së t×m ®­îc nh÷ng øng viªn tèt nhÊt cho viÖc hîp t¸c triÓn khai c«ng viÖc sau nµy, ®ßi hái C§T cÇn chó träng ®Õn c«ng t¸c lËp hå s¬ mêi thÇu §T. (3). CÇn kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ tõ kh©u chän thÇu t­ vÊn lËp DA §T, xo¸ bá c¬ chÕ ph©n c«ng, giao nhiÖm vô, c¬ chÕ “xin - cho” mµ thay vµo ®ã lµ h×nh thøc ®Êu thÇu c«ng khai, minh b¹ch. Xö lý nghiªm nh÷ng tr­êng hîp gian lËn trong ®Êu thÇu víi viÖc bæ sung vµo c¸c v¨n b¶n ph¸p lý c¸c chÕ tµi nghiªm minh vµ cô thÓ ®Ó xö lý nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m. Hå s¬ t­ vÊn ®­îc nghiÖm thu ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng, cã chÕ tµi xö ph¹t ®èi víi ®¬n vÞ t­ vÊn lËp hå s¬ kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng dÉn ®Õn ph¸t sinh ph¶i xö lý g©y tèn kÐm, l·ng phÝ. C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm to¸n, thanh tra cÇn chó träng ®Õn c«ng t¸c tuyÓn chän nhµ t­ vÊn lËp DA§T, viÖc thùc hiÖn ®óng vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng trong kh©u lùa chän nhµ thÇu ®ñ n¨ng lùc cho c«ng t¸c t­ vÊn lËp DA §T còng nh­ viÖc thùc hiÖn ®óng trong thùc tÕ so víi nh÷ng ®Ò xuÊt nh©n sù, ph­¬ng ph¸p luËn, thêi gian ®· ®Ò xuÊt trong hå s¬ tróng thÇu. Tr¸nh viÖc sai lÖch gi÷a n¨ng lùc trong hå s¬ tróng thÇu víi n¨ng lùc nh©n sù trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn. §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc, c¸ nh©n tham gia lËp DA §T. C¸c chuyªn gia cña c¸c ngµnh liªn quan ®Õn §T cÇn ®­îc quy ®Þnh cô thÓ trong hå s¬ mêi thÇu. (4). Ban hµnh mÉu nhiÖm vô t­ vÊn lËp DA §T, mÉu ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu gãi thÇu dÞch vô t­ vÊn ®Ó c«ng t¸c mêi thÇu, dù thÇu, chÊm thÇu ®­îc chuÈn ho¸, tiÕt kiÖm thêi gian thùc hiÖn, ®¶m b¶o chÊt l­îng vµo hiÖu qu¶ cao, ®¶m b¶o ®éi ngò chuyªn gia c¸c bé m«n ph¶i ®­îc lùa chän cã ®¶m b¶o chÊt l­îng, phï hîp víi chuyªn ngµnh cña tõng DA. HiÖn nay, n¨ng lùc cña C§T rÊt thiÕu ®ång bé, do ®ã, viÖc ban hµnh mÉu trªn lµ cÇn thiÕt ®Ó viÖc qu¶n lý chÊt l­îng lËp DA §T nh»m quy ®Þnh râ rµng tr¸ch nhiÖm viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng néi dung chñ ®Çu t­ cña c¸c ®¬n vÞ t­ vÊn, tr¸nh nh÷ng thay ®æi tuú tiÖn dÉn viÖc c¸c tæ chøc t­ vÊn ph¶i thay ®æi theo mong muèn cña C§T, qu¸ tr×nh triÓn khai c«ng viÖc sÏ thiÕu tÝnh chuyªn nghiÖp. NhiÖm vô lËp DA §T lµ c¬ së ®Ó t­ vÊn lËp DA §T thùc hiÖn theo nh÷ng néi dung ®ã, C§T ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm víi néi dung mµ m×nh ®Æt ra, tõ ®ã, sÏ t¨ng tÝnh tr¸ch nhiÖm trong viÖc c©n nh¾c ý t­ëng, môc tiªu vµ c¸c néi dung liªn quan. Trong hÇu hÕt c¸c v¨n b¶n hiÖn vÒ XD c¬ b¶n ®Òu nh¾c ®Õn tr¸ch nhiÖm toµn diÖn cña C§T vÒ hiÖu qu¶ §T c¸c DA, song song víi ®ã, cÇn quy ®Þnh vµ thùc hiÖn nghiªm tóc quy ®Þnh vÒ n¨ng lùc cña C§T, vÒ ®¶m b¶o thanh to¸n ®óng thêi h¹n víi c¸c nhµ thÇu t­ vÊn ®Ó viÖc ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cã tÝnh kh¶ thi cao nhÊt. Trong thùc hiÖn DA, vÊn ®Ò hîp ®ång ph¶i râ rµng, vÒ tr¸ch nhiÖm cung cÊp c¸c d÷ liÖu ®Çu vµo cña C§T. VÒ nh÷ng giµng buéc trong viÖc ®¶m b¶o tÝnh nghiªm tóc, thèng nhÊt gi÷a néi dung trong hå s¬ dù thÇu vµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®èi víi nhµ thÇu tróng thÇu. C§T tr¸nh nh÷ng yªu cÇu vµ ®ßi hái bÊt hîp lý, thay ®æi tuú tiÖn theo ý thÝch c¸ nh©n, thËm chÝ lµ Ðp buéc c¸c nhµ thÇu lµm theo mong muèn chñ quan cña m×nh. CÇn t«n träng nh÷ng nghiªn cøu cña c¸c nhµ chuyªn m«n, trªn c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn, ®¶m b¶o lîi Ých l©u dµi vÒ nhiÒu mÆt. (5) Qu¶n lý chÊt l­îng ho¹t ®éng t­ vÊn theo ISO 9000. §Ó khuyÕn khÝch vµ t¹o ®éng lùc cho c¸c doanh nghiÖp t­ vÊn XD nãi chung vµ t­ vÊn lËp DA §T XD nãi riªng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm th«ng qua m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO, tõng b­íc, ®èi víi mét sè gãi thÇu t­ vÊn quan träng, cÇn ®­a tiªu chÝ nµy vµo trong ®iÒu kiÖn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu. 3.2.6 Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c Cïng víi viÖc t¨ng møc chi phÝ cho c«ng t¸c t­ vÊn lËp DA §T, t¨ng c­êng c«ng t¸c ®Êu thÇu t­ vÊn lËp DA, cÇn cã nh÷ng gi¶i th­ëng cho s¶n phÈm t­ vÊn lËp DA §T cã chÊt l­îng cao, mang l¹i hiÖu qu¶ §T lín ®Ó khuyÕn khÝch, t«n vinh c¸c c¸ nh©n, tæ chøc ®· ®ãng gãp tµi n¨ng, trÝ tuÖ cho c«ng t¸c nµy. Tæ chøc gi¶i th­ëng vinh danh c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã c¸c dù ¸n ®Çu t­ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, sö dông Ýt tµi nguyªn, ®Êt ®ai, lao ®éng rÎ tiÒn h¬n, ®¶m b¶o m«i tr­êng, ®i ®Çu trong c«ng t¸c øng dông khoa häc c«ng nghÖ míi, ph­¬ng ph¸p ®Çu t­ míi. Tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o, lÊy ý kiÕn cña c¸c nhµ khoa häc, c¸c chuyªn gia vÒ lÜnh vùc liªn quan cña dù ¸n. XD hÖ thèng d÷ liÖu th«ng tin phôc vô cho qu¸ tr×nh lËp DA, c¸c c¬ quan qu¶n lý cÇn ban hµnh nguån th«ng tin cña c¸c lÜnh vùc chuyªn ngµnh. C¸c ®¬n vÞ t­ vÊn còng cÇn t¹o dùng nguån d÷ liÖu lµm c¬ së cho c«ng t¸c ph©n tÝch, dù b¸o. Ban hµnh quy ®Þnh cô thÓ ®Ó khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng t­ vÊn, ph¶n biÖn, gi¸m s¸t cña c¸c tæ chøc x· héi, nghÒ nghiÖp. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c quy ho¹ch, quy ho¹ch cÇn ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, tÝnh ®Þnh h­íng vµ tÝnh thùc tiÔn vµ sù æn ®Þnh, t¹o tiÒn ®Ò cho c«ng t¸c ®Çu t­ nãi chung vµ viÖc lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng nãi riªng ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶. Cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc c«ng bè quy ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt. KÕt luËn NÒn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ thÕ giíi ®ang cã nh÷ng biÕn ®éng lín, nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®óng ®¾n sÏ mang l¹i lîi Ých cho ®Êt n­íc, cho ®Þa ph­¬ng vµ cho doanh nghiÖp. Sù héi nhËp s©u réng vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®· vµ ®ang ®Æt ra cho tõng doanh nghiÖp, tõng ®Þa ph­¬ng, c¸c Bé ngµnh ®øng tr­íc nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch thøc lín. Sö dông vèn ®Çu t­ hiÖu qu¶, n¾m b¾t nh÷ng c¬ héi ®Çu t­ tèt víi ph­¬ng ¸n hîp lý, tr¸nh ®Çu t­ vµo nh÷ng lÜnh vùc, nh÷ng DA kÐm hiÖu qu¶, nhiÒu nguy c¬ cho nÒn kinh tÕ, x· héi lµ vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt ®­îc quan t©m nh»m gãp phÇn vµo sù t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng vµ chÊt l­îng cña nÒn kinh tÕ. Víi nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc th«ng qua thùc hiÖn ®Ò tµi “N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng”, luËn v¨n ®· 1. Nghiªn cøu vµ lµm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ dÞch vô t­ vÊn lËp DA§TXD, vai trß vµ tÇm quan träng cña b­íc lËp DA trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ x©y dùng. 2. B»ng nh÷ng sè liÖu, nh÷ng minh chøng cô thÓ, luËn v¨n ®· ®¸nh gi¸ nh÷ng tån t¹i cña chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp DA§T, ph©n tÝch vµ t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n. §©y lµ c¨n cø, lµ yªu cÇu ®Æt ra cho viÖc ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp DA§T. 3. Trªn c¬ së ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng, luËn v¨n ®· nªu ra nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp DA§T ®ã lµ: X¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­, nghiªn cøu luËn chøng cßn thiÕu kh¸ch quan vµ khoa häc. LËp dù ¸n kh«ng dùa trªn quy ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt, chÊt l­îng quy ho¹ch ch­a cao. Lùa chän c«ng suÊt, c«ng nghÖ cña dù ¸n ch­a hîp lý. Ph©n tÝch, lùa chän ®Þa ®iÓm dù ¸n cßn mang tÝnh chñ quan. C¸c ph­¬ng ¸n vµ gi¶i ph¸p x©y dùng ch­a ®­îc lùa chän ch­a tèi ­u trªn c¬ së ph©n tÝch, so s¸nh. TiÕn ®é x©y dùng thiÕu tÝnh kh¶ thi trong thùc tiÔn. X¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ kh«ng s¸t víi gi¸ trÞ thùc tÕ ph¶i triÓn khai. Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng ch­a nghiªm tóc, mang tÝnh ®èi phã. 4. LuËn v¨n ®· ph©n tÝch nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i trªn cña s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp DA§T XD ®ã lµ: - Do c¬ chÕ qu¶n lý, chÕ ®é chÝnh s¸ch liªn quan. - Do møc chi phÝ cho c«ng t¸c t­ vÊn lËp DA thÊp, h¹n møc gi¸ trÞ gãi thÇu ph¶i tæ chøc lùa chän nhµ thÇu t­ vÊn lËp DA§T ch­a hîp lý. - ThÞ tr­êng s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp DA §T XD ch­a cã tÝnh c¹nh tranh. - Do n¨ng lùc cña c¸c tæ chøc t­ vÊn lËp DA §T XD vµ tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n. - ChÊt l­îng sè liÖu ®Çu vµo cho c«ng t¸c lËp luËn chøng, ®Çu t­ cho nghiªn cøu kh¶o s¸t ch­a ®¶m b¶o. - ChÊt l­îng c«ng t¸c quy ho¹ch yÕu kÐm, côc bé, kh«ng g¾n víi quy ho¹ch vèn. 5. Trªn c¬ së lý luËn khoa häc vÒ néi dung, vai trß tÇm quan träng vµ c¸c yªu cÇu ®èi víi s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp DA §T XD, cïng víi nh÷ng nguyªn nh©n ®­îc ph©n tÝch, luËn v¨n ®· ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp DA §T dùa trªn hÖ thèng nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n ®­îc x©y dùng. 6. Néi dung chñ yÕu cña c¸c gi¶i ph¸p ®ã lµ: (1). Gi¶i ph¸p n©ng cao nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp DA. (2). N©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc, n¨ng lùc cña tæ chøc t­ vÊn lËp dù ¸n th«ng qua ®µo t¹o, khuyÕn khÝch vµ qu¶n lý. (3). Hoµn thiÖn néi dung lËp DA §T XD. (4). N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n. (5). N©ng cao chÊt l­îng vµ tÝnh phæ biÕn trong c«ng t¸c ®Êu thÇu lùa chän nhµ thÇu t­ vÊn lËp DA §T. T¨ng møc chi phÝ cho c«ng t¸c t­ vÊn lËp DA, ®iÒu chØnh h¹n møc gi¸ gãi thÇu ph¶i tæ chøc ®Êu thÇu lùa chän nhµ thÇu t­ vÊn lËp DA. Ban hµnh bæ sung c¸c mÉu v¨n b¶n, t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t, ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng t¸c lùa chän nhµ thÇu t­ vÊn lËp DA §T XD. (6). Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c nh­: n©ng cao chÊt l­îng quy ho¹ch, x©y dùng gi¶i th­ëng t«n vinh c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp DA§T chÊt l­îng, hiÖu qu¶, tæ chøc héi nghÞ héi th¶o, lÊy ý kiÕn chuyªn gia vÒ lÜnh vùc ®Çu t­ cña dù ¸n, x©y dùng hÖ thèng th«ng tin d÷ liÖu. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp DA §T lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan, thùc tÕ vµ lµ yªu cÇu cÊp thiÕt. ChÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp DA§T cÇn ®­îc nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ ph¶i coi ®ã lµ néi dung quan träng trong qu¸ tr×nh ®æi míi qu¶n lý, n©ng cao hiÖu qu¶ §T XD. ChÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp DA§T XD ®­îc ®¶m b¶o sÏ gióp cho c¸c tæ chøc lùa chän vµ quyÕt ®Þnh c¸c DA cã hiÖu qu¶, cã c¬ së ®Ó triÓn khai dù ¸n tèt, mang l¹i lîi Ých cho doanh nghiÖp vµ cho toµn x· héi, ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc. Víi kh¶ n¨ng vÒ tr×nh ®é, kinh nghiÖm, thêi gian cßn h¹n chÕ, néi dung ®Ò tµi liªn quan ®Õn nhiÒu m¶ng vÊn ®Ò, t¸c gi¶ ®· cè g¾ng thùc hiÖn ®¸p øng môc tiªu ®Æt ra, tuy nhiªn sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T¸c gi¶ mong muèn nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó cã nhËn thøc hoµn thiÖn h¬n néi dung luËn v¨n nµy. tµi liÖu tham kh¶o Quèc héi XI (2003), LuËt X©y dùng. Quèc héi XI (2005), LuËt §Çu t­. Quèc héi XII (2009), LuËt sè 38 söa ®æi mét sè ®iÒu liªn quan ®Õn c¸c luËt ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. ChÝnh phñ (2004), NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh. ChÝnh phñ (2009), NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 12/2/2009 vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng. ChÝnh phñ (2009), NghÞ ®Þnh sè 85/2009/N§ -CP ngµy 15/10/2009 vÒ H­íng dÉn thi hµnh luËt §Çu thÇu vµ lùa chän nhµ thÇu theo luËt XD. ChÝnh phñ (2009), NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§ -CP ngµy 12/2/2009 vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng. ChÝnh phñ (2007), NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§- CP ngµy 13/6/2007 vÒ Qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh . Tæng côc Thèng kª (2008), Niªn gi¸n thèng kª 2008, NXB Thèng kª. GS. TSKH NguyÔn V¨n Chän (2003), Kinh tÕ ®Çu t­, NXB X©y dùng. TS. Bïi Ngäc Toµn (2008), Qu¶n lý dù ¸n x©y dùng- lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n, NXB X©y dùng. PGS.TS TrÞnh Quèc Th¾ng, (2009) T­ vÊn dù ¸n vµ t­ vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng, NXB X©y dùng. Vò Xu©n TiÒn (2009), “Qu¶n lý dù ¸n, bøc xøc tõ thùc tiÔn”. §Ò tµi n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng Môc lôc Trang Danh môc h×nh vÏ Trang H×nh 1.1: Quy tr×nh h×nh thµnh vµ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng 20 H×nh 1.2: Néi dung cña dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng 30 H×nh 1.3: Yªu cÇu cña dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng 33 H×nh 1.4 : S¬ ®å møc ¶nh h­ëng cña c¸c quyÕt ®Þnh ®Õn chi phÝ, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ qua c¸c giai ®o¹n ®Çu t­ 36 Danh môc b¶ng Trang B¶ng 2.1. Vèn §T cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc ph©n theo cÊp qu¶n lý 42 B¶ng 2.2. Vèn §T cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc ph©n theo nguån vèn 43 B¶ng 2.3. ChØ sè ICOR cña ViÖt Nam so víi c¸c n­íc trong khu vùc 44 B¶ng 2.4. Nh÷ng bÊt cËp vµ c¸c nguyªn nh©n trong giai ®o¹n khëi ®Çu 47 B¶ng 2.5. Nh÷ng bÊt cËp vµ c¸c nguyªn nh©n trong giai ®o¹n thiÕt kÕ vµ dù to¸n 48 B¶ng 2.6. Sè DA treo trªn c¶ n­íc vµo thêi ®iÓm th¸ng 5-2009 49 B¶ng 2.7. KÕt qu¶ gi¸m s¸t DA §T 6 th¸ng ®Çu n¨m 2009 51 B¶ng 2.8. T×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ thêi ®iÓm th¸ng 5-2008 cña TËp ®oµn Vinashin 53 B¶ng 2.9. §Þnh møc chi phÝ lËp dù ¸n 76 B¶ng 2.10. B¶ng gi¸ trÞ chi phÝ lËp DA vµ thiÕt kÕ phÝ cña mét sè DA §T vµ mèi t­¬ng quan gi÷a chóng 84 B¶ng 2.11. Gi¸ trÞ cña c¸c dù ¸n ph¶i tæ chøc ®Êu thÇu lùa chän nhµ thÇu t­ vÊn lËp DADDT (Theo LuËt §Êu thÇu vµ c«ng v¨n sè 1751/2007/VP-BXD) 85 B¶ng 2.12. Møc chi phÝ XD vµ chi phÝ thiÕt bÞ tr­íc thuÕ cña c¸c DA ph¶i tæ chøc ®Çu thÇu lùa chän nhµ thÇu t­ vÊn lËp DA §T theo quy ®Þnh (NghÞ ®Þnh 85/2009/N§ - CP vµ quyÕt ®Þnh 957/2009/Q§-BXD) 86 B¶ng 2.13. B¶ng ­íc tÝnh gi¸ trÞ tæng møc §T ®èi víi c¸c lo¹i DA ph¶i ®Çu thÇu t­ vÊn lËp DA §T theo quy ®Þnh hiÖn hµnh (nghÞ ®Þnh 85/2009/N§-CP vµ quyÕt ®Þnh sè 957/2009/Q§-BXD). 86 B¶ng 2.14. B¶ng ­íc tÝnh møc gi¸ trÞ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i lùa chän nhµ thÇu t­ vÊn thiÕt kÕ theo h×nh thøc ®Êu thÇu 87 LỜI CẢM ƠN §Ó hoµn thµnh luËn v¨n nµy, em xin tr©n träng c¶m ¬n sù chØ b¶o tËn t×nh và gióp ®ì cña thÇy gi¸o h­íng dÉn - GVC.TS §Æng V¨n Dùa. Xin c¶m ¬n thÇy gi¸o chñ nhiÖm, c¸c thÇy c« gi¸o gi¶ng d¹y trong khoa, trong héi ®ång khoa häc bé m«n ®· truyÒn ®¹t kiÕn thøc, trao ®æi, gãp ý cho b¶n luËn v¨n cña em. C¶m ¬n c¸c anh chÞ vµ c¸c b¹n trong tËp thÓ líp Cao häc KT-2007 v× nh÷ng t×nh c¶m vµ sù hç trî nhau trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ thùc hiÖn luËn v¨n. Hµ Néi, th¸ng 11 n¨m 2009 Vò ThÞ KiÒu B¾c Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t C§T Chñ ®Çu t­ CTXD C«ng tr×nh x©y dùng DA Dù ¸n DA §T XD Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng §T §Çu t­ DN Doanh nghiÖp Q§§T QuyÕt ®Þnh ®Çu t­ QLNN Qu¶n lý nhµ n­íc XD X©y dùng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng.DOC
Luận văn liên quan