Đề tài Đặc điểm về tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty Bách hoá Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU Sau hơn mười năm thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta có những bước phát triển đáng kể. Sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường đã có tác động không nhỏ đến quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp từ chỗ hoạt động theo chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước phải chuyển sang thực hiện hạch toán kinh doanh độc lập, tự chủ về mặt tài chính và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình. Do đó, toàn bộ các doanh nghiệp Nhà nước cũng như các doanh nghiệp ngoài quốc doanh phải vạch ra được những chiến lược kinh doanh sao cho có hiệu quả cao để tồn tại được trong sự cạnh tranh gay gắt của thị trường. Một trong các công tác quan trọng góp phần quyết định đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là công tác tài chính - kế toán. Trước hết, công tác kế toán trong nền kinh tế hiện nay có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra và bảo vệ tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và tài chính của các doanh nghiệp thương mại cũng như các doanh nghiệp sản xuất. Đồng thời, kế toán đưa ra những thông tin, số liệu chính xác đáng tin cậy để Nhà nước điều hành kinh tế vĩ mô và để các khách hàng của doanh nghiệp căn cứ vào đó mà có các quyết định cộng tác với doanh nghiệp. Bên cạnh đó công tác tài chính cũng đóng một vai trò không thể thiếu trong các doanh nghiệp vì nó liên quan đến việc doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn có hiệu quả không? Sự quay vòng vốn nhanh hay chậm? Sự phân phối lợi nhuận có hợp lý hay không? Như vậy, công tác Tài chính - Kế toán là hai yếu tố như nhau và chúng ta phải biết kết hợp hai yếu tố này sao cho thật hài hoà và hợp lý. Trong thời gian thực tập tại Công ty Bách hoá Hà Nội cùng với kiến thức được trang bị ở trường và sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ công ty, đặc biệt là các cán bộ, nhân viên trong phòng kế toán tài chính đã giúp đỡ em hoàn thành bản chuyên đề này.

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2281 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đặc điểm về tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty Bách hoá Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Sau h¬n m­êi n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, nÒn kinh tÕ n­íc ta cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. Sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, buéc c¸c doanh nghiÖp tõ chç ho¹t ®éng theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Nhµ n­íc ph¶i chuyÓn sang thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Do ®ã, toµn bé c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc còng nh­ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ph¶i v¹ch ra ®­îc nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh sao cho cã hiÖu qu¶ cao ®Ó tån t¹i ®­îc trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr­êng. Mét trong c¸c c«ng t¸c quan träng gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ c«ng t¸c tµi chÝnh - kÕ to¸n. Tr­íc hÕt, c«ng t¸c kÕ to¸n trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, kiÓm tra vµ b¶o vÖ tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn nh»m ®¶m b¶o quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i còng nh­ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. §ång thêi, kÕ to¸n ®­a ra nh÷ng th«ng tin, sè liÖu chÝnh x¸c ®¸ng tin cËy ®Ó Nhµ n­íc ®iÒu hµnh kinh tÕ vÜ m« vµ ®Ó c¸c kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp c¨n cø vµo ®ã mµ cã c¸c quyÕt ®Þnh céng t¸c víi doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c tµi chÝnh còng ®ãng mét vai trß kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c doanh nghiÖp v× nã liªn quan ®Õn viÖc doanh nghiÖp sö dông nguån vèn cã hiÖu qu¶ kh«ng? Sù quay vßng vèn nhanh hay chËm? Sù ph©n phèi lîi nhuËn cã hîp lý hay kh«ng?.... Nh­ vËy, c«ng t¸c Tµi chÝnh - KÕ to¸n lµ hai yÕu tè nh­ nhau vµ chóng ta ph¶i biÕt kÕt hîp hai yÕu tè nµy sao cho thËt hµi hoµ vµ hîp lý. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi cïng víi kiÕn thøc ®­îc trang bÞ ë tr­êng vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé c«ng ty, ®Æc biÖt lµ c¸c c¸n bé, nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n tµi chÝnh ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò nµy. PhÇn I Tæng quan vÒ c«ng ty I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc, ngµy 28/09/1954 Bé C«ng th­¬ng ra QuyÕt ®Þnh sè 97 thµnh lËp C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi, víi tªn gäi ban ®Çu lµ C«ng ty MËu dÞch B¸ch ho¸ Hµ Néi. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy ®Çu thµnh lËp chØ gåm 20 ng­êi, c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn, tr¶i qua h¬n 40 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty ®· cã nhiÒu thay ®æi vÒ h×nh thøc tæ chøc vµ tªn gäi. Khi nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh míi, ngµy 23/05/1998 theo QuyÕt ®Þnh sè 289/Q§UB, UBND thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh ®æi tªn thµnh C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi vµ lµ tªn giao dÞch hiÖn nay cña C«ng ty. Ngµy nay ®éi ngò nh©n viªn cña C«ng ty gåm 749 ng­êi, trong ®ã 87 ng­êi cã tr×nh ®éi §¹i häc hay t­¬ng ®­¬ng §¹i häc, 236 ng­êi ®· cã tr×nh ®é trung cÊp hoÆc ®· qua ®µo t¹o c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c th­¬ng nghiÖp. Trong C«ng ty, lùc l­îng lao ®éng n÷ chiÕm 75%. C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi cã trô së chÝnh t¹i 45 phè Hµng Bå, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi. C«ng ty cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng kinh tÕ ®éc lËp, ®­îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ sö dông con dÊu riªng cña Nhµ n­íc. C«ng ty ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ C«ng ty do UBND thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt. II. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. 1. Chøc n¨ng cña C«ng ty. - Tæ chøc c¸c qu¸ tr×nh nghiÖp vô kü thuËt kinh doanh th­¬ng m¹i bao gåm: nghiªn cøu thÞ tr­êng, khai th¸c nguån hµng dù tr÷ vµ b¶o qu¶n hµng ho¸, qu¶ng c¸o vµ giíi thiÖu s¶n phÈm, b¸n hµng cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ ng­êi tiªu dïng. - qu¶n lý mäi mÆt cña C«ng ty: qu¶n lý kÕ ho¹ch l­u chuyÓn hµng ho¸, b¸o c¸o tiÕp thÞ, qu¶n lý viÖc sö dông vèn, lao ®éng, qu¶n lý vÒ c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n. 2. NhiÖm vô cña C«ng ty Thùc hiÖn theo môc ®Ých kinh doanh ®óng nh­ theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty. Kinh doanh nh÷ng mÆt hµng ®¨ng ký, phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh»m kinh doanh cã l·i. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®­îc giao, qu¶n lý tèt lao ®éng trong c«ng ty vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ n­íc. Trong suèt qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu lín m¹nh vµ ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh qu¶ ®¸ng kÓ. Cho ®Õn nay, C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp th­¬ng nghiÖp lín, doanh sè hµng n¨m chiÕm kho¶ng 25-25% doanh thu cña toµn ngµnh th­¬ng nghiÖp thµnh phè. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n qu¶n lý. VÒ c¬ së vËt chÊt, tõ chç chØ cã 03 cöa hµng tËp trung ë khu vùc Bê Hå Hoµn KiÕm víi trang thiÕt bÞ nghÌo nµn, ngµy nay m¹ng l­íi kinh doanh cña C«ng ty ®· tr¶i réng kh¾p c¸c quËn néi thµnh vµ ven ®«. HÖ thèng c¸c cöa hµng, trung t©m th­¬ng m¹i ®Òu ®· ®­îc n©ng cÊp vµ trang bÞ hiÖn ®¹i. III. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Lµ mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i víi mÆt hµng kinh doanh chÝnh lµ hµng tiªu dïng, ho¹t ®éng do vèn cña Nhµ n­íc cÊp vµ vèn tù cã. - MÆt hµng kinh doanh: bao gåm tÊt c¶ c¸c ngµnh hµng tiªu dïng nh­ v¨n phßng phÈm, b¸nh kÑo, may mÆc, ®å da dông,... - Ph­¬ng thøc kinh doanh: + B¸n bu«n: bao gåm b¸n bu«n cho c¸c ®Çu mèi b¸n lÎ vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. + B¸n lÎ: diÔn ra chñ yÕu ë c¸c cöa hµng b¸ch ho¸ vµ c¸c siªu thÞ. - Nguån hµng chñ yÕu: C«ng ty cã quan hÖ b¹n hµng ë kh¾p n¬i trong n­íc nh­: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ, Kim khÝ Th¨ng Long, C«ng ty §­êng Biªn Hoµ. ChÝnh nhê cã nguån hµng phong phó nh­ vËy nªn C«ng ty lu«n ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng. - M¹ng l­íi kinh doanh: Trô së chÝnh cña C«ng ty ë 45 Hµng Bå, ®©y lµ n¬i th©u tãm mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, duy tr× ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së ë kh¾p n¬i trong thµnh phè. HÖ thèng ®¬n vÞ trùc thuéc cña C«ng ty n»m r¶i r¸c ë nhiÒu khu vùc, bao gåm: + 12 cöa hµng b¸ch ho¸: Gi¶ng Vâ, §ång Xu©n, phè HuÕ, Bê Hå, Kim Liªn, Hµng Gai, Hµng §µo, Ng· T­ Së, NguyÔn C«ng Trø, Chî M¬, Thanh Xu©n, Yªn Phô. + C¸c bé phËn kinh doanh: Tr¹m kinh doanh I, Tr¹m kinh doanh II, Trung t©m Th­¬ng M¹i Bê Hå,... HÇu hÕt c¸c cöa hµng ®Òu n»m ë vÞ trÝ thuËn lîi cho viÖc kinh doanh, lu©n chuyÓn hµng ho¸. M¹ng l­íi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ®­îc l·nh ®¹o C«ng ty ®«n ®èc, theo dâi s¸t sao, mäi chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®Òu ®­îc th«ng b¸o kÞp thêi xuèng c¸c ®¬n vÞ ®Ó ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vµ ®ång bé. IV. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kinh doanh cña C«ng ty KÓ tõ lóc b¾t ®Çu thµnh lËp cho ®Õn nay, bé m¸y kinh doanh cña C«ng ty ®· cã nhiÒu thay ®æi ®Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty vµ sù thay ®æi cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kinh doanh hiÖn nay cña C«ng ty cã thÓ ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: P.Tµi chÝnh - KÕ to¸n Phßng Thanh tra Phßng Kinh doanh P. Tæ chøc - Hµnh chÝnh C.hµng B¸ch ho¸ V.phßng C«ng ty Trung t©m T.m¹i Tæng kho Tr¹m kinh doanh Ban Gi¸m ®èc · Ban Gi¸m ®èc: Gåm 01 Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty. · HÖ thèng c¸c phßng ban bao gåm: - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña toµn C«ng ty, qu¶n lý tµi chÝnh, theo dâi t×nh h×nh sö dông vèn, t×nh h×nh thu chi, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. - Phßng Thanh tra: Thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra, kiÓm so¸t, gi¸m ®èc c¸c ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban, ho¹t ®éng cña c¸c cöa hµng, bé phËn c¸ thÓ cña c«ng ty. - Phßng Kinh doanh: TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ nhu cÇu mong muèn ch­a ®­îc tho¶ m·n cña ng­êi tiªu dïng ®Ó x¸c ®Þnh chiÕn l­îc Marketing Mix cho thÞ tr­êng cña c«ng ty. Tæ chøc hîp lý viÖc qu¶n lý nguån hµng, thùc hiÖn ký kÕt hîp ®ång víi c¸c b¹n hµng,... - Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: Qu¶n lý bé m¸y hµnh chÝnh, ph©n bæ m¹ng l­íi kinh doanh, hîp lý ho¸ viÖc sö dông lao ®éng,... · C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: T¹i c¸c cöa hµng b¸ch ho¸, tr¹m kinh doanh, trung t©m th­¬ng m¹i,... ®Òu cã c¸c c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ vµ ®éi ngò nh©n viªn ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc cô thÓ. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty kh«ng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, mäi ®Ò xuÊt vµ ph­¬ng ¸n kinh doanh ®Òu ph¶i th«ng qua C«ng ty xÐt duyÖt. C¸c ®¬n vÞ ®­îc cung cÊp vèn, cã nhiÖm vô ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®­îc giao. §¬n vÞ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc C«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh. §Þnh kú, thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ sÏ lªn b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña m×nh. V. §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña C«ng ty. 1. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Phßng KÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n cã c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô sau: - LËp vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, ®«n ®èc chØ ®¹o, h­íng dÉn thùc hiÖn kÕ to¸n toµn C«ng ty. - Qu¶n lý vèn, quü toµn C«ng ty, tham gia lËp ph­¬ng ¸n ®iÒu hoµ vèn vµ ®iÒu tiÕt thu nhËp trong C«ng ty. - Tham gia giao nhËn, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña C«ng ty. - DuyÖt quyÕt to¸n tµi chÝnh cho c¸c ®¬n vÞ c¬ së. - Tæng hîp quyÕt to¸n tµi chÝnh vµ b¸o c¸o lªn cÊp trªn theo chÕ ®é quy ®Þnh. - Tham gia x©y dùng vµ qu¶n lý møc gi¸ trong C«ng ty. - KiÓm tra, h­íng dÉn c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh - kÕ to¸n. §¶m b¶o cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ kÞp thêi chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ ®Ó kÕ to¸n lµ c«ng cô qu¶n lý cña C«ng ty. 2. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Do lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh nªn c«ng ty chän m« h×nh kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n ®­îc minh ho¹ b»ng s¬ ®å sau ®©y: Thñ quü P.Phßng kiªm kÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n chi phÝ KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n tiÒn l­¬ng chÕ ®é KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî KÕ to¸n ë ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp KÕ to¸n ë ®¬n vÞ h¹ch to¸n tËp trung KÕ to¸n tr­ëng Bé m¸y kÕ to¸n ë Phßng KÕ to¸n C«ng ty ®­îc tæ chøc kh¸ gän nhÑ vµ khoa häc. Phßng gåm 01 kÕ to¸n tr­ëng, 01 phã phßng vµ 06 nh©n viªn kÕ to¸n. Mçi thµnh viªn trong phßng ®¶m nhiÖm nh÷ng nhiÖm vô kh¸c nhau nh­ng ®Òu nh»m môc ®Ých chung lµ theo dâi, kiÓm tra, ghi chÐp, tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ kÞp thêi t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Cô thÓ: - KÕ to¸n tr­ëng: chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vµ cÊp trªn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty, lµ ng­êi phô tr¸ch chung, tæng hîp sè liÖu, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú. - Phã phßng kÕ to¸n: gióp ®ì kÕ to¸n tr­ëng qu¶n lý, thùc hiÖn tæng hîp, kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu ®Ó lªn b¸o c¸o. Ngoµi ra cßn theo dâi TSC§ cña toµn C«ng ty trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. - C¸c kÕ to¸n viªn cã nhiÖm vô theo dâi, qu¶n lý c¸c kh©u ®­îc giao nh­: kÕ to¸n chi phÝ, kÕ to¸n ng©n s¸ch, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm, kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn,... §èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty vµ ®­îc phÐp h¹ch to¸n ®éc lËp, bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi hoµn chØnh vµ cã nhiÖm vô më c¸c sæ kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh, tiÕn hµnh h¹ch to¸n kinh doanh trong kú. §Þnh kú, göi c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh lªn Phßng KÕ to¸n C«ng ty. Cßn ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nh­ng h¹ch to¸n tËp trung nh­ v¨n phßng C«ng ty, trung t©m th­¬ng m¹i, tr¹m kinh doanh sè I, sè II, quÇy èng n­íc, còng cã c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ghi chÐp vµ më sæ s¸ch kÕ to¸n. §Þnh kú c¸c ®¬n vÞ nµy sÏ nép c¸c b¶ng kª vµ chøng tõ liªn quan lªn phßng kÕ to¸n C«ng ty. T¹i ®©y, nh©n viªn kÕ to¸n sÏ tæng hîp sè liÖu cña 05 ®¬n vÞ nµy, tÝnh to¸n, theo dâi vµ lªn b¸o c¸o ë bé phËn h¹ch to¸n tËp trung. ViÖc thùc hiÖn h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung, võa ph©n t¸n ë C«ng ty B¸ch Ho¸ Hµ Néi t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp th«ng tin kinh tÕ chÝnh x¸c, kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. 3. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty. Do ®Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, l­îng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ra nhiÒu vµ C«ng ty ch­a sö dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n nªn h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông lµ h×nh thøc NhËt ký chøng tõ. KÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ, sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp lÖ, tiÕn hµnh ghi Sæ kÕ to¸n chi tiÕt, ghi B¶ng kª, NhËt ký chøng tõ liªn quan. Tõ NhËt ký chøng tõ, cuèi th¸ng kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n t­¬ng øng. MÆt kh¸c, tõ c¸c Sæ chi tiÕt, lËp B¶ng tæng hîp chi tiÕt. §Þnh kú tõ Sæ c¸i, B¶ng tæng hîp chi tiÕt, B¶ng kª, NKCT lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. VI. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, C«ng ty ®· t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®i lªn. Hµng n¨m, doanh thu cña C«ng ty kh«ng nh÷ng bï ®¾p ®­îc tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ mµ cßn ®em l¹i lîi nhuËn. Tuy vËy, C«ng ty còng cßn gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n, trë ng¹i do ®ã hiÖu qu¶ tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m 1999 kh«ng ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. Cã thÓ minh ho¹ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trªn mét sè chØ tiªu qua hai n¨m ho¹t ®éng 1998 - 1999 nh­ sau: ChØ tiªu N¨m 1998 N¨m 1999 Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû lÖ % 1. Tæng doanh thu 103.280.431.628 106.620.177.068 3.339.745.440 3,234 2. Doanh thu thuÇn 101.467.118.350 106.620.177.068 5.135.058.718 5,078 3. Gi¸ vèn hµng b¸n 90.115.981.553 96.596.511.248 6.410.529.695 7,114 4. Lîi nhuËn gép 11.351.136.803 10.023.665.820 -1.327.470.983 -11,695 5. Tæng chi phÝ 10.525.619.606 9.425.691.427 -1.009.928.179 -10,450 6. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 825.517.197 570.974.393 -254.542.804 -30,830 7. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng 23.427.566 55.700.447 32.227.811 137,564 8. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 848.944.763 626.674.840 -222.269.923 -26,182 9. ThuÕ thu nhËp 343.600.000 183.000.000 -160.000.000 -46,74 10. Lîi nhuËn sau thuÕ 505.334.763 443.674.340 -61.659.923 -12,2 Th«ng qua mét sè chØ tiªu vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cho thÊy: Tæng doanh thu cña C«ng ty t¨ng lªn, ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ C«ng ty më réng quy m« kinh doanh, C«ng ty còng ®· gi¶m ®­îc tæng chi phÝ nh­ng gi¸ vèn hµng b¸n cña C«ng ty t¨ng lªn, dÉn ®Õn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh ®¹t ®­îc gi¶m ®i. Do vËy, lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 1999 gi¶m ®i so víi n¨m 1998 lµ: 61.659.923 ®ång. phÇn II c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty I. Ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty. C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã quy m« lín cña ngµnh th­¬ng m¹i Hµ Néi, do ®ã mÆt hµng kinh doanh rÊt ®a d¹ng vµ phong phó vÒ chñng lo¹i còng nh­ mÉu m·. C«ng ty kinh doanh c¸c mÆt hµng nh­ V¨n phßng phÈm, b¸nh kÑo, n­íc gi¶i kh¸t, hµng may mÆc, ®å gia dông, t¹p phÈm,... xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm trªn, ®Ó gióp C«ng ty lµm tèt c«ng t¸c tµi chÝnh, ban Gi¸m ®èc giao cho phßng kÕ to¸n kiªm nghiÖp qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm chung c«ng viÖc cña phßng, thay mÆt cho phßng quan hÖ víi l·nh ®¹o. Tæ chøc vµ chØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, th­êng xuyªn kiÓm tra c«ng viÖc c¸n bé gióp viÖc, thùc hiÖn c¸c chØ tiªu cña c¸c bé phËn liªn quan, theo dâi t×nh h×nh thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Phã phßng kÕ to¸n gióp kÕ to¸n tr­ëng qu¶n lý phßng, ®ång thêi cïng c¸c kÕ to¸n viªn kh¸c thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao. Thñ quü cã tr¸ch nhiÖm thu - chi tiÒn mÆt hµng ngµy, theo dâi, b¶o qu¶n quü tiÒn mÆt. II. C«ng t¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh. C¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty ph¶i ®­îc dù kiÕn tr­íc th«ng qua viÖc lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh. Thùc hiÖn tèt viÖc lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt gióp cho ®¬n vÞ chñ ®éng ®­a ra c¸c biÖn ph¸p khi cã sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty, kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m ®­îc x©y dùng gåm: - KÕ ho¹ch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. - KÕ ho¹ch thu - chi tiÒn mÆt. - KÕ ho¹ch vÒ qu¶n lý phÝ, thuÕ thu nhËp, thuÕ vèn. - KÕ ho¹ch qu¶n lý vèn, qu¶n lý c¸c quü trong C«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch gåm cô thÓ ho¸ kÕ ho¹ch n¨m b»ng viÖc lËp c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n theo tõng quü. Giao nhiÖm vô cô thÓ cho tõng c¸n bé ®Ó theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ b¸o c¸o kÞp thêi cho Ban gi¸m ®èc ®Ó ®iÒu hµnh chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch khi cÇn thiÕt. §Õn cuèi n¨m, lµm b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn tµi chÝnh vµ møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch. III. T×nh h×nh vèn vµ nguån vèn cña C«ng ty. 1. T×nh h×nh biÕn ®éng cña nguån vèn chñ së h÷u. ChØ tiªu Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû lÖ % I. Nguån vèn kinh doanh 5.060.422.246 5.060.422.246 0 0 1. Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp 3.701.813.423 3.701.813.423 0 0 2. Tù bæ sung 1.358.608.823 1.358.608.823 0 0 II. C¸c quü 601.193.180 59.767.635 -4.425.545 -0,736 1. Quü ph¸t triÓn kinh doanh 393.730.750 433.384.099 39.653.349 10,07 2. Quü dù phßng tµi chÝnh 53.000.000 13.000.000 -40.000.000 -75,47 3. Quü khen th­ëng phóc lîi 154.462.430 150.383.536 -4.078.894 -2,64 III. Nguån vèn ®Çu t­ XDCB 31.693.427 31.693.427 0 0 1. Ng©n s¸ch cÊp 0 0 0 0 2. Nguån kh¸c 31.693.427 31.693.427 0 0 Qua b¶ng trªn ta thÊy, vèn chñ së h÷u cña C«ng ty trong n¨m 1999 hÇu nh­ lµ kh«ng cã sù biÕn ®éng lín. Nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty vÉn gi÷ nguyªn kh«ng thay ®æi, chØ cã c¸c quü cña C«ng ty lµ cã sù thay ®æi. Quü ph¸t triÓn kinh doanh cña C«ng ty t¨ng lªn so víi ®Çu n¨m lµ 39.635.349 ®ång, ®iÒu nµy cho ta thÊy C«ng ty chó träng cho viÖc ®Çu t­ më réng ph¸t triÓn kinh doanh trong n¨m tíi. Cßn quü dù phßng tµi chÝnh vµ khen th­ëng, phóc lîi cña C«ng ty l¹i gi¶m, riªng quü dù phßng tµi chÝnh gi¶m víi sè tiÒn vµ tØ lÖ kh¸ cao, gi¶m tíi 75,47%. Nguån vèn ®Çu t­ quü x©y dùng c¬ b¶n ë cuèi n¨m còng kh«ng thay ®æi so víi ®Çu n¨m. 2. C¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty. ChØ tiªu Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû lÖ % A. Nî ph¶i tr¶ 7.764.572.739 9.840.867.388 2.076.294.649 26,74 I. Nî ng¾n h¹n 7.745.593.319 9.809.385.883 2.063.792.564 26,64 1. Vay ng¾n h¹n 1.969.025.000 1.999.406.500 30.381.500 1,54 2. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 3.719.539.170 6.280.552.452 2.561.013.282 68,85 3. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 496.542.718 81.853.475 -414.599.243 -88,32 4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 398.559.344 645.112.611 246.553.267 61,86 5. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 393.923.872 266.637.812 -127.286.060 -32,31 6. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 777.093.215 535.283.033 -241.270182 -31,05 II. Nî kh¸c 18.979.420 31.481.505 12.502.085 65,87 B. Nguån vèn chñ së h÷u 5.841.460.506 5.779.981.130 -61.479.376 -1,05 1. Nguån vèn quü 5.841.460.506 5.779.981.130 -61.479.376 -1,05 Tæng nguån vèn 13.303.033.245 22.139.690.777 8.533.657.532 62,72 Nh­ vËy, trong qu¸ tr×nh kinh doanh, C«ng ty sö dông ®ång thêi c¶ hai nguån vèn bªn trong vµ bªn ngoµi, c¬ cÊu cña hai nguån vèn cã sù thay ®æi trong n¨m. §Çu n¨m th× hai nguån vèn nµy t­¬ng ®­¬ng nhau, nh­ng ®Õn cuèi n¨m nî ph¶i tr¶ t¨ng lªn víi tû lÖ kh¸ cao, cßn nguån vèn chñ së h÷u th× l¹i gi¶m víi tû lÖ nhá. Tæng nguån vèn chñ së h÷u gi¶m cã thÓ lµ do lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty n¨m 1999 nhá h¬n lîi nhuËn thu ®­îc n¨m 1998. IV. T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. 1. T×nh h×nh nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña m×nh th× hµng n¨m, C«ng ty ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc c¸c lo¹i thuÕ nh­: thuÕ GTGT, thuÕ thu nhËp, thuÕ vèn, thuÕ ®Êt, thuÕ m«n bµi vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c. Ngoµi ra C«ng ty cßn ph¶i nép c¸c kho¶n b¶o hiÓm theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. ChØ tiªu Cßn ph¶i nép kú tr­íc Cßn ph¶i nép kú nµy Sè ®· nép Sè cßn ph¶i nép cuèi kú Tæng thuÕ 712.114.826 2.612.644.728 2.747.648.134 577.111.426 ThuÕ VAT ph¶i nép 477.862.836 1.685.570.507 1.820.714.653 342.718.696 ThuÕ thu nhËp DN -21.666.727 183.000.000 50.560.000 110.773.273 ThuÕ vèn 11.355.549 219.500.000 166.700.000 64.155.549 ThuÕ ®Êt 244.563.168 500.599.221 685.698.481 59.463.908 ThuÕ kh¸c 0 23.975.000 23.975.000 0 Nh­ vËy, tæng sè thuÕ mµ C«ng ty cßn ph¶i nép lµ mét sè lín h¬n 0 do ®ã ®¬n vÞ ch­a hoµn thµnh nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. ChØ tiªu Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m Chªnh lÖch Sè tiÒn TT (%) Sè tiÒn TT (%) Sè tiÒn TL (%) TT (%) Tµi s¶n l­u ®éng 12.089.312.811 88,85 20.940.229.353 94,58 8.850.916.542 73,21 5,73 TiÒn 3.122.955.756 22,95 2.519.299.306 11,38 -603.656.450 -19,33 -11,57 C¸c kho¶n ph¶i thu 1.757.061.985 12,91 2.129.220.831 0,62 372.158.846 21,18 -3,29 Hµng tån kho 5.378.851.489 39,53 1.426.403.177 64,43 8.885.151.688 165,19 24,9 TSL§ kh¸c 1.830.443.581 13,46 2.027.706.039 9,15 197.262.458 10,77 -4,31 Tµi s¶n cè ®Þnh 1.516.720.434 11,15 1.199.461.424 5,42 -317.259.210 -20,92 -5,73 Tµi s¶n cè ®Þnh 1.508.820.434 11,09 1.191.561.424 5,38 -317.259.210 -21,03 -5,71 PhÝ XDCB dë dang 7.900.000 0,06 7.900.000 0,004 0 0 -0,02 Tæng céng 13.606.033.245 00 22.139.390.777 00 8.533.657.532 7,72 2. T×nh h×nh tµi s¶n cña C«ng ty. Qua b¶ng trªn ta thÊy, tæng tµi s¶n cña C«ng ty t¨ng lªn víi sè tiÒn lµ 8.533.657.532 víi tû lÖ lµ 62,72%. Tæng tµi s¶n t¨ng lµ do tµi s¶n l­u ®éng t¨ng lªn, cßn tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m ®i. Tû träng tµi s¶n l­u ®éng vµ tµi s¶n cè ®Þnh cã tû träng rÊt lín. Tµi s¶n l­u ®éng cã tû träng lín h¬n rÊt nhiÒu lÇn so víi tµi s¶n cè ®Þnh. C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nªn tû träng gi÷a tµi s¶n l­u ®éng vµ tµi s¶n cè ®Þnh nh­ vËy lµ hîp lý, bëi v× ë doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ®ßi hái ph¶i cã tµi s¶n l­u ®éng chiÕm tû träng lín, ®Æc biÖt lµ hµng tån kho ph¶i chiÕm tû träng lín ®Ó phôc vô trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh l­u th«ng cña doanh nghiÖp. 3. T×nh h×nh c«ng nî vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng nî cña C«ng ty. ChØ tiªu Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m Chªnh lÖch Sè tiÒn TT (%) Sè tiÒn TT (%) Sè tiÒn TL (%) TT (%) C«ng nî ph¶i thu 2.415.419.316 100 3.031.683.730 100 616.264.414 25,51 0 Ph¶i thu kh¸ch hµng 1.419.588.968 58,73 1.048.875.736 34,6 -370.713.232 -26,11 -24,17 Tr¶ tr­íc ng­êi b¸n 162.309.495 6,72 930.516.571 30,69 768.207.076 473,8 23,97 Ph¶i thu t¹m øng 595.891.642 24,67 887.237.526 29,27 291.345.884 48,89 4,6 Ph¶i thu kh¸c 237.629.211 9,84 165.053.897 5,44 -72.575.214 -30,54 4,4 C«ng nî ph¶i tr¶ 8.087.128.221 100 163.368.403.666 100 8.249.712.145 102,01 0 Nî ng¾n h¹n 8.087.128.221 100 163.368.403.666 100 8.249.712.145 102,01 0 T×nh h×nh c«ng nî ph¶i thu cña C«ng ty t¨ng lªn víi sè tiÒn vµ tû lÖ kh¸ cao. §ã lµ do viÖc C«ng ty t¹m øng tr­íc vµ tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n t¨ng lªn, cßn ph¶i thu cña kh¸ch hµng gi¶m so víi ®Çu n¨m. C«ng nî ph¶i tr¶ cña C«ng ty hoµn toµn lµ nî ng¾n h¹n. Nî ng¾n h¹n cña C«ng ty t¨ng lªn víi tû lÖ rÊt cao, tíi 102,01%. Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty: v× C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi lµ C«ng ty th­¬ng m¹i, nªn ta chØ quan t©m ®Õn nguån thanh to¸n nî ng¾n h¹n. = = = 2,54 Kh¶ n¨ng thanh to¸n toµn bé nî ng¾n h¹n cña C«ng ty lµ rÊt tèt, C«ng ty hoµn toµn cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n vµ vÉn cã thÓ ho¹t ®éng kinh doanh b×nh th­êng. = = = 0,809 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh nî ng¾n h¹n cña C«ng ty kh«ng ®­îc tèt, bëi v× hµng tån kho chiÕm tû träng lín trong tæng sè tµi s¶n l­u ®éng. phÇn III t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n cña C«ng ty I. KÕ to¸n nghiÖp vô mua hµng. 1. Chøng tõ sö dông. · Ho¸ ®¬n do ng­êi b¸n lËp gåm cã: - Ho¸ ®¬n b¸n hµng. - Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. · Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸ · PhiÕu nhËp kho · C¸c chøng tõ thanh to¸n. - PhiÕu chi - PhiÕu b¸o nî - GiÊy nhËn nî 2. Tµi kho¶n sö dông Tµi kho¶n 156 hµng ho¸ Tµi kho¶n 133 3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n · Khi mua hµng ho¸ vµo nhËp kho, c¨n cø ho¸ ®¬n phiÕu nhËp kho, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1561 Nî TK 133 Cã TK 331, 111, 112 · Ph¸t sinh chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh mua hµng ho¸, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1562 Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 141 · NÕu hµng mua ®­îc chiÕt khÊu, kÕ to¸n ghi: Nî TK 321, 111, 122 Cã TK 1561 Cã TK 133 II. KÕ to¸n nghiÖp vô thanh to¸n tiÒn mua hµng. 1. Chøng tõ sö dông: - PhiÕu chi - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng - GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng - GiÊy b¸o nî 2. Tµi kho¶n sö dông - Tµi kho¶n 111, 112 - Tµi kho¶n 141 - Tµi kho¶n 331 3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n - Mua hµng thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, ng©n phiÕu hoÆc sÐc, kÕ to¸n ghi: Nî TK 156 Cã TK 111, 112 - Khi mua hµng b»ng tiÒn t¹m øng, ghi: Nî TK 165 Cã TK 141 - Mua hµng chËm tr¶, ghi: Nî TK 165 Cã TK 331 - Khi thanh to¸n tiÒn hµng chËm tr¶ cho ng­êi b¸n. Nî TK 331 Cã TK 111, 112, 141 III. KÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸. 1. KÕ to¸n nghiÖp vô thanh to¸n hµng ho¸ b¸n bu«n. a. Chøng tõ sö dông - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - PhiÕu xuÊt kho - PhiÕu thu - GiÊy b¸o cã - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm b. Tµi kho¶n sö dông - Tµi kho¶n 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n - Tµi kho¶n 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Tµi kho¶n 157 - Hµng göi b¸n - Tµi kho¶n 511 - Doanh thu b¸n hµng c. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n * XuÊt kho giao b¸n: - X¸c ®Þnh doanh thu tiªu thô hµng ho¸ vµ sè tiÒn cña ng­êi mua, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 511 Cã TK 331 - X¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng ho¸ xuÊt b¸n Nî TK 632 Cã TK 156 * XuÊt kho göi b¸n: - Khi xuÊt kho hµng ho¸ göi b¸n cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 157 Cã TK 156 - Khi hµng göi b¸n ®­îc x¸c ®Þnh tiªu thô, ghi: Nî TK 632 Cã TK 157 Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 511 Cã TK 331 - Ph¸t sinh c¸c kho¶n chiÕt khÊu Nî TK 521 Cã TK 331 Cã TK 111, 112, 131 - KÕt chuyÓn Nî TK 511 Cã TK 521 2. KÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ b¸n lÎ. a. Chøng tõ sö dông - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - B¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸ - ThÎ quÇy b. Tµi kho¶n sö dông - TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n - TK 511 - Doanh thu b¸n hµng c. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n Hµng ngµy c¨n cø vµo b¶ng kª b¸n hµng do ng­êi b¸n lËp, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632 Cã TK 156 Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 511 IV. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh 1. KÕ to¸n t¨ng tµi s¶n cã ®Þnh h÷u h×nh a. Chøng tõ sö dông - Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh - ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh Ngoµi ra cßn cã ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu chi. b. Tµi kho¶n sö dông TK 211 - Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Ngoµi ra cßn cã c¸c TK 411, 241, 1332, 33312 c. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n - Khi nhËn tµi s¶n cè ®Þnh do Nhµ n­íc cÊp hoÆc trªn cÊp, kÕ to¸n ghi: Nî TK 211 Cã TK 411 Cã TK 111, 112 - Khi mua tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 211 Cã TK 1332 Cã TK 111, 112, 341, 331 - NhËn tµi s¶n cè ®Þnh do ®iÒu chuyÓn néi bé Nî TK 211 Cã TK 214 Cã TK 336 2. KÕ to¸n gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh a. Chøng tõ sö dông - Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh - Biªn b¶n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh - C¸c chøng tõ thanh to¸n: phiÕu chi, giÊy b¸o nî, phiÕu thu, giÊy b¸o cã, phiÕu nhËp kho. b. Tµi kho¶n sö dông TK 111, 214, 3312 c. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n · Khi bµn giao tµi s¶n cè ®Þnh cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña cÊp trªn: Nî TK 214 Cã TK 1411 Cã TK 211 · Nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh + Ph¶n ¸nh gi¸ b¸n tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 111, 112 Cã TK 721 Cã TK 33312 + Ph¶n ¸nh chi phÝ nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 421 Cã TK 111, 112 + Ghi gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 214 Nî TK 821 Cã TK 221 · Thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh + NÕu cã phÕ liÖu nhËp kho, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 Cã TK 721 + NÕu b¸n phÕ liÖu: Nî TK 111, 112 Cã TK 721 Cã TK 33312 + Chi phÝ thanh lý: Nî TK 821 Cã TK 111, 112, 334 + Ghi gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh: Nî TK 214 Cã TK 821 Cã TK 211 · ChuyÓn tµi s¶n cè ®Þnh thµnh c«ng cô, dông cô: + NÕu lµ tµi s¶n cè ®Þnh míi, ch­a qua sö dông, kÕ to¸n ghi: Nî TK 153 Cã TK 211 + NÕu lµ tµi s¶n cè ®Þnh cò, ghi: Nî TK 214 Cã TK 641 Cã TK 211 · §¸nh gi¸ gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 412 Cã TK 211 3. KÕ to¸n khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh a. Chøng tõ sö dông b. Tµi kho¶n sö dông. TK 214 - Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh TK 009 - Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n c. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n - §Þnh kú trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho ho¹t ®éng kinh doanh. Nî TK 641 Cã TK 2141 §ång thêi ghi nî 009 Cuèi niªn ®é kÕ to¸n tÝnh hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho ho¹t ®éng phóc lîi: Nî TK 4313 Cã TK 214 - Khi ®Çu t­ XDCB mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh b»ng nguån vèn khÊu hao tµi s¶n ®· ®­a vµo sö dông: Nî TK 211 Cã TK 111, 112 §ång thêi ghi: Cã TK 009 V. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm. 1. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng. a. Chøng tõ sö dông - B¶ng thanh to¸n l­¬ng - B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng - PhiÕu chi b. Tµi kho¶n sö dông TK 334 c. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n - Khi t¹m øng l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, kÕ to¸n ghi: Nî TK 334 Cã TK 111, 112 - C¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn phô cÊp ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc: Nî TK 642 Cã TK 334 - Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l­¬ng nh­: tiÒn t¹m øng thõa, tiÒn båi th­êng tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, tiÒn b¶o hiÓm mµ ng­êi lao ®éng ph¶i chÞu: Nî TK 334 Cã TK 141 Cã TK 138 Cã TK 338 - Khi thanh to¸n l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn: Nî TK 334 Cã TK 111, 112 2. KÕ to¸n c¸c kho¶n b¶o hiÓm a. Chøng tõ sö dông - PhiÕu nghØ h­ëng b¶o hiÓm x· héi - B¶ng thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi b. Tµi kho¶n sö dông TK 338 c. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n - TrÝch lËp c¸c kho¶n b¶o hiÓm vµ kinh phÝ c«ng ®oµn: Nî TK 641 Cã TK 338 (2,3,4) - Khi tÝnh b¶o hiÓm x· héi ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng: Nî TK 3383 Cã TK 334 - Ph¶n ¸nh chØ tiªu kinh phÝ c«ng ®oµn: Nî TK 3382 Cã TK 111, 112 - Khi nép c¸c kho¶n b¶o hiÓm x· héi vµ kinh phÝ c«ng ®oµn cho c¸c cÊp: Nî TK 338 (2,3,4) Cã TK 111, 112 VI. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp 1. Chøng tõ sö dông - PhiÕu xuÊt kho, phiÕu chi, giÊy b¸o nî - B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh - B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi 2. Tµi kho¶n sö dông TK 641 3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn Nî TK 641 Cã TK 334 TÝnh trÝch c¸c kho¶n b¶o hiÓm. Nî TK 641 Cã TK 388 TrÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 641 Cã TK 214 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Nî TK 641 Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 331 Cuèi kú kÕt chuyÓn sang TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶: Nî TK 911 Cã TK 641 VII. KÕ to¸n tµi s¶n b»ng tiÒn 1. Chøng tõ sö dông PhiÕu thu, phiÕu chi, b¶ng kiÓm kª quü. 2. Tµi kho¶n sö dông TK 111, 112 3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n - Thu tiÒn b¸n hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111, 112 Cã TK 112 - Rót tiÒn göi ng©n hµng nhËp quü: Nî TK 111 Cã TK 112 - Thu c¸c kho¶n nî b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n Nî TK 111, 112 Cã TK 131, 138, 141 - Thu tiÒn tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c: Nî TK 111, 112 Cã TK 711, 721 - Khi xuÊt quü tiÒn mÆt göi vµo ng©n hµng: Nî TK 112 Cã TK 111 - Khi thanh to¸n tiÒn mua vËt t­ hµng ho¸, tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 156, 152, 211 Cã TK 111, 112 - Khi xuÊt tiÒn thanh to¸n c«ng nî: Nî TK 331, 334 Cã TK 111, 112 VIII KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tµi chÝnh vµ ph©n bæ kÕt qu¶ tµi chÝnh. 1. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶. a. Chøng tõ sö dông: - Ho¸ ®¬n GTGT hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hµng - PhiÕu xuÊt kho, phiÕu chi, giÊy b¸o nî phiÕu thu, giÊy b¸o cã. b. Tµi kho¶n sö dông: TK 911, TK 721, 821 c. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n * X¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh - X¸c ®Þnh vµ kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn: Nî TK 511 Cã TK 911 - KÕt chuyÓn gi¸ vèn cña hµng ®· b¸n: Nî TK 911 Cã TK 632 - KÕt chuyÓn chi phÝ Nî TK 911 Cã TK 641 - KÕt chuyÓn l·i: Nî TK 911 Cã TK 421 - KÕt chuyÓn lç: Nî TK 421 Cã TK 911 * X¸c ®Þnh kÕt qu¶ bÊt th­êng: - Thu do nh­îng b¸n, thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh: Nî TK 111, 112 Nî TK 152 Cã TK 721 - Thu vÒ tiÒn ®­îc ph¹t: Nî TK 111, 112 Cã TK 721 - Chi phÝ nh­îng b¸n, thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh: Nî TK 821 Cã TK 111, 112, 3388 - Cuèi kú chuyÓn thu nhËp bÊt th­êng: Nî TK 721 Cã TK 911 - Cuèi kú chuyÓn chi phÝ bÊt th­êng: Nî TK 911 Cã TK 821 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ bÊt th­êng: L·i: Nî TK 911 Lç: Nî TK 421 Cã TK 421 Cã TK 911 2. KÕ to¸n ph©n phèi kÕt qu¶. a. Chøng tõ sö dông - Tê khai thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp - Th«ng b¸o nép thu nhËp doanh nghiÖp - QuyÕt to¸n doanh nghiÖp - PhiÕu chi, giÊy b¸o nî b. Tµi kho¶n sö dông: TK 421 c. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n - Hµng quý, c¨n cø vµo th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ, C«ng ty t¹m nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. + TÝnh thuÕ: Nî TK 421 Cã TK 3334 + Nép thuÕ: Nî TK 3334 Cã TK 111, 112 - Sè thuÕ thu trªn vèn ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Nî TK 421 Cã TK 3335 - T¹m tÝnh lËp c¸c quü: Nî TK 421 Cã TK 414, 415, 416, 431 - Cuèi niªn ®é, kÕ to¸n kÕt chuyÓn sè lîi nhuËn ch­a ph©n phèi n¨m nay thµnh lîi nhuËn ch­a ph©n phèi n¨m tr­íc. Nî TK 4212 Cã TK 4211 IX. B¸o c¸o tµi chÝnh Cuèi mçi niªn ®é kÕ to¸n, kÕ to¸n tr­ëng ph¶i lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, gåm: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh - B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh phÇn IV ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña C«ng ty I. T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i C«ng ty C«ng ty B¸ch ho¸ hµ Néi lµ mét C«ng ty ho¹t ®éng víi mét quy m« lín, doanh sè hµng n¨m cña C«ng ty chiÕm mét tû träng kh¸ cao trong tæng doanh thu cña toµn ngµnh th­¬ng nghiÖp trong thµnh phè Hµ Néi. Do ®ã kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ cña toµn ngµnh. V× vËy C«ng ty rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Hµng n¨m C«ng ty ®Òu tiÕn hµnh tÝnh to¸n, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu ®Ó tõ ®ã ®­a ra c¸c kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p tæ chøc kinh doanh phï hîp nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho C«ng ty. II. Ph©n tÝch mét sè chØ tiªu cña C«ng ty. 1. Tû suÊt ®Çu t­. Tû suÊt ®Çu t­ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Tû suÊt ®Çu t­ = T×nh h×nh tû suÊt ®Çu t­ cña C«ng ty qua hai n¨m 1998 & 1999 nh­ sau: N¨m 1998 N¨m 1999 Chªnh lÖch 11,15% 5,42% -5,73% Nh­ vËy tû suÊt ®Çu t­ cña C«ng ty n¨m 1999 gi¶m ®i so víi n¨m 1998 lµ 5,73%, tuy nhiªn ®èi víi mäi doanh nghiÖp th­¬ng m¹i th× møc ®é ®Çu t­ vµo trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt phôc vô cho l­u th«ng hµng ho¸ víi tû lÖ nhá nh­ vËy lµ t­¬ng ®èi phï hîp. 2. Tû suÊt tµi trî. Tû suÊt tµi trî cã thÓ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Tû suÊt tµi trî = Tû suÊt tµi trî cña C«ng ty qua hai n¨m 1998 vµ 1999 nh­ sau: N¨m 1998 N¨m 1999 Chªnh lÖch 35,18% 26,11% -9,07% Víi sè liÖu trªn th× vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp chiÕm tû lÖ kh¸ thÊp nªn kh¶ n¨ng tù chñ tµi chÝnh cña C«ng ty kh«ng ®­îc tèt. H¬n n÷a, tû suÊt tµi trî n¨m 1999 l¹i gi¶m ®i so víi n¨m 1998 lµ 9,07%. §iÒu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng tù chñ tµi chÝnh cña C«ng ty gi¶m ®i, ®ã lµ ®iÒu kh«ng cã lîi cho C«ng ty. 3. Kh¶ n¨ng thanh to¸n. ChØ tiªu N¨m 1998 N¨m 1999 Chªnh lÖch Kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng thÓ 1,75 1,36 -3,09 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n 1,56 2,54 0,98 Qua b¶ng trªn ta thÊy, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty lµ tèt. MÆc dï kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng thÓ cña C«ng ty n¨m 1999 gi¶m ®i so víi n¨m 1998, nh­ng nã vÉn lµ mét sè d­¬ng lín h¬n 1, cho thÊy C«ng ty vÉn cã kh¶ n¨ng thanh to¸n toµn bé c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña m×nh. Cßn kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n cña C«ng ty th× l¹i t¨ng lªn kh¸ nhiÒu. Víi tû lÖ 2,54 lµ rÊt thuËn lîi cho C«ng ty trong viÖc thanh to¸n nî. 4. Kh¶ n¨ng sinh lêi. ChØ tiªu N¨m 1998 N¨m 1999 Chªnh lÖch Kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn kinh doanh 0,062 0,028 -0,034 Kh¶ n¨ng sinh lêi cña TSL§ 0,07 0,03 -0,04 Kh¶ n¨ng sinh lêi cña TSC§ 0,54 0,48 -0,06 Kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn chñ së h÷u 0,086 0,077 -0,009 Tõ kÕt qu¶ trªn cho ta thÊy kh¶ n¨ng sinh lêi cña C«ng ty n¨m 1999 bÞ gi¶m ®i so víi n¨m 1998. Nh­ vËy hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh nãi chung vµ vèn ®Çu t­ vµo tµi s¶n l­u ®éng, tµi s¶n cè ®Þnh còng nh­ vèn chñ së h÷u ®Òu bÞ gi¶m ®i. §iÒu nµy cho thÊy r»ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m nay lµ kÐm h¬n so víi n¨m tr­íc. Do ®ã, C«ng ty cÇn ph¶i t×m nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn C«ng ty. KÕt luËn C«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc ë n­íc ta ®· tr¶i qua h¬n 10 n¨m vµ b­íc ®Çu ®· thu ®­îc mét sè thµnh tùu quan träng trªn c¶ lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i dÞch vô. Víi vai trß trung gian gi÷a ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng, ngµnh kinh doanh th­¬ng m¹i ®· ®ãng gãp kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc th«ng qua viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh l­u th«ng hµng ho¸. Tuy nhiªn, ®Ó ph¸t huy h¬n n÷a hiÖu qu¶ kinh doanh c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ph¶i cã sù ®æi míi trong c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi riªng. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi ®Ó t×m hiÓu thùc tÕ, em nhËn thÊy: C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cã qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn l©u dµi vµ t­¬ng ®èi ph¸t triÓn. Lµ mét C«ng ty ho¹t ®éng trªn quy m« lín, C«ng ty ®· chän cho m×nh mét c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ bé m¸y tµi chÝnh kÕ to¸n hîp lý. Tuy cßn cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh, nh­ng C«ng ty vÉn cè g¾ng ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®i lªn trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C«ng ty ®· cã nh÷ng ®ãng gãp kh«ng nhá vµo ngµnh th­¬ng m¹i Hµ Néi nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ c¶ n­íc nãi chung. C«ng ty ®· ®ãng gãp ®Çy ®ñ vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc c¸c kho¶n thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c, chÊp hµnh ®óng chÕ ®é sæ s¸ch, ghi chÐp theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Trªn ®©y lµ mét sè nhËn xÐt mang tÝnh chñ quan cña c¸ nh©n, nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ. Do vËy em rÊt mong ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp, chØ b¶o cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn, gióp ®ì cña C« gi¸o Mai Thanh Xu©n gi¶ng viªn Khoa Kinh tÕ vµ c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n cña C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi ®· gióp em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty Bách hoá Hà Nội.doc
Luận văn liên quan