Đề tài Nghiên cứu mạng ngn và các giao thức báo hiệu trên NGN

Nội dung báo cáo ãMạng viễn thông NGN ãCác công nghệ sử dụng trong mạng NGN ãHoạt động trong mạng mpls ãCác thành phần trong cấu trúc mạng NGN ãCác giao thức báo hiệu trong mạng NGN (Giao thức báo hiệu cuộc gọi H323, SIP; giao thức báo hiệu giữa MGC – MG) ãBáo hiệu cuộc gọi H323 ãTriển khai báo hiệu H323 ở Hà Nội Telecom

ppt24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3101 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu mạng ngn và các giao thức báo hiệu trên NGN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU MẠNG NGN VÀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU TRÊN NGN Giáo viên hướng dẫn : Ths. Huỳnh Nguyễn Bảo Phương Sinh viên thực hiện : Hồ Văn Dần Lớp : ĐTVT – K28A Nội dung báo cáo Mạng viễn thông NGN Các công nghệ sử dụng trong mạng NGN Hoạt động trong mạng mpls Các thành phần trong cấu trúc mạng NGN Các giao thức báo hiệu trong mạng NGN (Giao thức báo hiệu cuộc gọi H323, SIP; giao thức báo hiệu giữa MGC – MG) Báo hiệu cuộc gọi H323 Triển khai báo hiệu H323 ở Hà Nội Telecom TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ MẠNG VIỄN THÔNG NGN Đặc điểm: Mạng NGN là mạng chuyển mạch gói hay mạng toàn IP Phân tách giữa dịch vụ với mạng truyền dẫn Mạng NGN là một hệ thống mở Mạng NGN là mạng dải rộng tích hợp hay hội tụ Mạng NGN là mạng rộng khắp CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG MẠNG NGN Công nghệ chuyển mạch (công nghệ IP, công nghệ ATM, công nghệ MPLS) Công nghệ truyền dẫn (cáp quang, cáp đồng, vô tuyến) Công nghệ mạng truy nhập (truy nhập quang, truy nhập vô tuyến, truy nhập cáp đồng xDSL: HDSL, ADSL) HOẠT ĐỘNG TRONG MẠNG MPLS Gói tin yêu cầu nhãn Gói tin phân bổ nhãn Gói số liệu Gói số liệu Cấu trúc vật lý mạng NGN Mạng IP GPRS UMTS SS7 PSTN ISP MGC DNS TÍnh cước Quản lý mạng xDSL MG MG SG MS Server Ứng dụng Bộ định tuyến Bộ định tuyến Bộ định tuyến Bộ định tuyến MG MG cung cấp phương tiện truyền tải thông tin giữa mạng gói và các mạng khác . MS là thành phần lựa chọn của MGC, sử dụng để xử lý các thông tin đặc biệt CÁC THÀNH PHẦN TRONG CẤU TRÚC MẠNG NGN CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU TRONG MẠNG NGN Giao thức báo hiệu cuộc gọi H323 Giao thức báo hiệu SIP ) Giao thức báo hiệu giữa MGCP – MG GIAO THỨC BÁO HIỆU CUỘC GỌI H323 Cấu trúc mạng H.323 GIAO THỨC BÁO HIỆU SIP Cấu trúc SIP GIAO THỨC BÁO HIỆU GIỮA MGCP - MG Thiết lập và giải phóng cuộc gọi MGCP GIAO THỨC BÁO HIỆU CUỘC GỌI H.323 Các thành phần H.323 Terminal là thành phần dùng trong truyền thông 2 chiều đa phương tiện thời gian thực được dùng trong việc kết nối cuộc gọi. GIAO THỨC BÁO HIỆU CUỘC GỌI H.323 Gateway là thành phần để kết nối 2 mạng khác loại nhau mạng IP và SCN Gatekeeper: là bộ não của mạng H.323, cung cấp các dịch quan trong như dịch địa chỉ, quản lý băng thông, thu thập số liệu và tính cước Multipoint Control Unit: là thành phần hỗ trợ trong dịch vụ hội nghị đa điểm có sự tham gia từ 2 terminal H.323 trở lên. Thiết lập và hủy cuộc gọi H.323 Thiết lập và hủy cuộc gọi H.323 Nếu xem xét một cách chi tiết thì cuộc gọi giữa hai đầu cuối H.323 được thiết lập như sau: Trước hết cả hai phải đã được đăng ký tại Gatekeeper. Đầu cuối A gửi yêu cầu tới Gatekeeper đề nghị thiết lập cuộc gọi. Gatekeeper gửi cho đầu cuối A thông tin cần thiết về đầu cuối B. Đầu cuối A gửi bản tin SETUP tới đầu cuối B. Đầu cuối B trả lời bằng bản tin Call Proceeding và đồng thời liên lạc với Gatekeeper để xác nhận quyền thiết lập cuộc gọi. Đầu cuối B gửi bản tin Alerting và Connect. Hai đầu cuối trao đổi một số bản tin H.245 để xác định chủ tớ, khả năng xử lý của đầu cuối và thiết lập kết nối RTP. Đây là trường hợp cuộc gọi điểm - điểm đơn giản nhất, khi mà báo hiệu cuộc gọi không được định tuyến tới Gatekeeper. H.323 còn hỗ trợ nhiều kịch bản thiết lập cuộc gọi phức tạp khác. THIẾT LẬP CUỘC GỌI Thiết lập cuộc gọi khi hai đầu cuối đăng ký ở cùng một Gakeeper TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ THIẾT LẬP CUỘC GỌI Có các kiểu thiết lập cuộc gọi sau Thiết lập cuộc gọi không có Gatekeeper Thiết lập cuộc gọi khi hai đầu cuối đăng ký cùng một Gatekeeper Thiết lập cuộc gọi khi chỉ có chủ gọi đăng ký với Gatekeeper Thiết lập cuộc gọi khi chỉ có bị gọi đăng ký với Gatekeeper Thiết lập cuộc gọi khi hai điểm đầu cuối đăng ký tại hai Gatekeeper khác nhau TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ Qu¸ tr×nh thùc hiÖn cuéc gäi – Prepaid Card Account BÊm sè dÞch vô KiÓm tra sè A NhËp sè CN KiÓm tra CN Kho¸ tµi kho¶n BÊm sè B A ®Æt m¸y tr­íc B ®Æt m¸y tr­íc B bËn Gi¸m s¸t cuéc gäi NÕu B kh«ng tr¶ lêi trong mét thêi gian Tµi kho¶n thuª bao tr¶ tr­íc Tµi kho¶n card tr¶ tr­íc §iÒu khiÓn thiÕt lËp kÕt nèi tõ HiR ®Õn A Th«ng b¸o lùa chän ng«n ng÷ §iÒu khiÓn ng¾t kÕt nèi kªnh tho¹i tíi HiR200 ®ång thêi ®iÒu khiÓn kÕt nèi thiÕt lËp cuéc gäi tíi thuª bao B Yªu cÇu thuª bao A nhËp CN Card hÕt h¹n (Sè card kh«ng ®óng, card ®ang ®­îc sö dông, card hÕt tiÒn) Th«ng b¸o sè tiÒn hiÖn cã trong tµi kho¶n Th«ng b¸o yªu cÇu quay sè B §iÒu khiÓn kªnh tho¹i ng¾t kÕt nèi tíi HiR 200 ®ång thêi thiÕt lÊp cuéc gäi tíi thuª bao B HiQ9200 update l¹i tµi kho¶n vµ më kho¸ cho card võa dïng HiQ9200 update l¹i tµi kho¶n nh­ng kh«ng më kho¸ cho card, user nhËn ®­îc th«ng b¸o qua mét sè míi. User nghe ©m b¸o bËn vµ th«ng b¸o quay mét sè míi. User nhËn th«ng b¸o quay mét sè míi KẾT THÚC CUỘC GỌI Các điểm đầu cuối hoặc thực thể báo hiệu cuộc gọi trung gian có thể kết thúc cuôc gọi Xóa cuộc gọi không có Gatekeeper: Phía đầu cuối đóng tất cả kênh logic dành cho video, audio, dữ liệu. Xóa cuộc gọi có Gatekeeper: Phía đầu cuối đóng tất cả kênh logic dành cho video, audio, dữ liệu, sau đó đóng kênh điều khiển. KẾT THÚC CUỘC GỌI Điểm đầu cuối khởi tạo - xóa cuộc gọi: Phía đầu cuối đóng tất cả các kênh logic dành cho video, dữ liệu, audio sau đó các đầu cuối gửi các bản tin đóng kênh điều khiển H.245 TRIỂN KHAI BÁO HIỆU H.323 Ở VIỆT NAM Thiết lập cuộc gọi mạng Hà Nội Telecom TRIỂN KHAI BÁO HIỆU H.323 Ở VIỆT NAM Một số giải pháp phát triển mạng Hà Nội Telecom Cung cấp thêm dịch vụ Thêm MCU là thành phần hỗ trợ cung cấp dịch vụ hội nghị đa điểm từ hai đầu cuối trở lên Thêm 1 Gatekeeper làm giảm lưu lượng phải xử lý ở một Gatekeeper hiện tại Phát triển dịch vụ băng rộng bằng cách nâng cao khả năng xử lý ở mỗi PoP, và đường truyền tải Mở rộng phạm vi phục vụ Thêm các PoP mới phân bổ đều các tỉnh miền Nam, cũng như miền Bắc đặc biệt miền trung chưa triển khai dịch vụ VoIP. Mở rộng mạng VoIP Hà Nội Telecom ra các nước thông qua cổng quốc tê Hồng Kông bằng cách đăng ký Gatekeeper nước đó thuộc quản lý Gatekeeper Hà Nội Telecom. KẾT LUẬN Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp em đã nghiên cứu tổng quan các giao thức trong mạng NGN Em tập trung nghiên cứu giao thức báo hiệu cuộc gọi H.323 và triển khai giao thức báo hiệu H.323 ở mạng Hà Nội Telecom Thời gian làm đồ án có hạn cũng như khó khăn trong tìm hiểu thông tin thực tế của Hà nội Telecom nên đồ án chưa đem lại những thông tin cập nhật nhất. Em xin cảm ơn các thầy cô đã chỉ giảng cho em trong quá trình học tập và hoàn thành bài đồ án tôt nghiệp này, cảm ơn các thầy cô trong hội đồng đã chú ý lắng nghe phần thuyết trình của em! CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT TRONG CUỘC SỐNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptNghiên cứu mạng ngn và các giao thức báo hiệu trên ngn - slide.ppt
Luận văn liên quan