Đề tài Nghiệp vụ thị trường mở - Các giải pháp nâng cao hoạt động nghiệp vụ thị trường mở

Ngân hàng Trung ương ra đời ở mỗi quốc gia có tính chất chung là một cơ quan thuộc bộ máy Nhà nước, được độc quyền phát hành giấy bạc ngân hàng và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, với mục tiêu cơ bản là ổn định giá trị đồng tiền, duy trì sự ổn định và an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng. Trong đó nhiệm vụ đảm bảo ổn định giá trị đồng tiền là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Để thực hiện nhiệm vụ đó Ngân hàng Trung ương thông qua các công cụ của chính sách tiền tệ nhằm gây ra sự mở rộng hay thắt chặt lại trong việc cung ứng tiền tệ, để ổn định giá trị đồng bản tệ, đưa sản lượng và việc làm của quốc gia đến mức mong muốn. Ngân hàng Trung ương ở các nước thường sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ như: dự trữ bắt buộc, tái chiết khấu, nghiệp vụ thị trường mở, kiểm soát hạn mức tín dụng Đối với từng quốc gia, trong mỗi giai đoạn cụ thể, Ngân hàng Trung ương sẽ sử dụng những công cụ phù hợp với giai đoạn đó để thực thi chính sách tiền tệ. Với các nước có nền kinh tế phát triển, công cụ nghiệp vụ thị trường mở đóng vai trò là một công cụ điều hành chính sách tiền tệ quan trọng do có những ưu điểm ưu việt hơn so với các công cụ điều hành chính sách tiền tệ khác như: Nó là công cụ rất linh hoạt và chính xác, Ngân hàng Trung ương có thể kiểm soát được hoàn toàn lượng nghiệp vụ thị trường tự do, Ngân hàng Trung ương dễ dàng đảo ngược lại tình thế của mình khi có quyết định không chính xác Hiện nay, nghiệp vụ thị trường mở đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng vào để điều hành chính sách tiền tệ, đây là một nghiệp vụ khá mới mẻ đối với nước ta. Bước đầu đưa vào hoạt động nghiệp vụ thị trường mở đã đạt được những kết quả khả quan, nghiệp vụ thị trường mở đang dần trở thành một công cụ rất quan trọng trong chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam. Là sinh viên khoa NH_TC việc nghiên cứu về công cụ nghiệp vụ thị trường mở có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, đó là lý do em chọn đề tài“ Nghiệp vụ thị trường mở. Các giải pháp nâng cao hoạt động nghiệp vụ thị trường mở ” nhằm nghiên cứu tìm hiểu về nghiệp vụ thị trường mở về lý luận và việc áp dụng nó vào Việt Nam. Do trình độ còn hạn chế nên bài viết của em sẽ không tránh khỏi nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thầy, cô giáo để bài viết của mình được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo, thạc sĩ Lê Phong Châu đã tận tình hưóng dẫn và giúp đỡ em để em hoàn thành bài viết này. CHƯƠNG 1: NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ 1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ 1.1. Khái niệm về nghiệp vụ thị trường mở 1.2. Vai trò của nghiệp vụ thị trường mở 2. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ 2.1. Các loại nghiệp vụ thị trường mở 2.1.1. Giao dịch không hoàn lại 2.1.2. Giao dịch có hoàn lại (giao dịch có kỳ hạn) 2.2. Phương thức hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở 2.2.1. Giao dịch qua đấu thầu 2.3. Hàng hóa trên thị trường mở 2.4. Những chủ thể tham gia trên thị trường mở 3. Các nhân tố tác động đến hoạt động nghiệp vụ thị trường mở 3.1. Phạm vi thành viên tham gia 3.2. Phạm vi hàng hoá 3.3. Giá và lãi suất 3.4. Phương thức giao dịch 3.5. Trình độ phối hợp giữa các công cụ trong điều hành chính sách tiền tệ 3.6. Công nghệ thông tin và hệ thống thanh toán 4. Những ưu điểm của nghiệp vụ thị trường mở CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ Ở VIỆT NAM 1. SỰ RA ĐỜI NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ Ở VIỆT NAM 2. CƠ CẤU, TỔ CHỨC, CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ 2.1. Chủ thể tham gia OMO 2.2. Điều kiện tham gia nghiệp vụ thị trường mở 2.3. Nhiệm vụ của các bộ phận trong hoạt động nghiệp vụ thị trường mở 2.3.1. Ban hành nghiệp vụ thị trường mở 2.3.2. Bộ phận quản lý vốn khả dụng 2.3.3. Bộ phận nghiệp vụ thị trường mở 2.3.4. Nhiệm vụ của bộ phận thanh toán 3. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 3.1. Phương thức mua bán trên thị trường mở 3.2. Phương thức đấu thầu trên thị trường mở 3.2.1. Phương thức đấu thầu khối lượng 3.2.2. Phương thức đấu thầu lãi suất 3.3 Xác định giá mua, giá bán của giấy tờ có giá 3.3.1. Trường hợp mua bán hẳn giấy tờ có giá 3.3.2. Trường hợp giao dịch có kỳ hạn 4. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ 4.1. Thông báo mua hoặc bán giấy tờ có giá. 4.2. Đăng ký lưu giữ giấy tờ có giá 4.3 Nộp đơn dự thầu 4.4. Tiếp nhận thông tin về lưu trữ giấy tờ có giá 4.5. Tổ chức xét thầu 4.6. Thông báo kết quả đấu thầu 4.7. Lập và giao, nhận hợp đồng mua bán có kỳ hạn 4.8. Thanh toán và chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá 4.9. Kết thúc hợp đồng giao dịch kỳ hạn 5. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 6. Những hạn chế và nguyên nhân tồn tại 6.1. Quy mô thị trường còn nhỏ bé 6.2. Hàng hoá trên thị trường còn rất nghèo nàn 6.3. Chất lượng hàng hoá chưa cao nên sức hấp dẫn kém 6.4. Phương thức giao dịch chưa đa dạng và linh hoạt CHƯƠNG3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ Ở VIỆT NAM 1. Tăng thêm số lượng thành viên tham gia vào thị trường 2. Mở rộng hàng hoá cho nghiệp vụ thị trường mở cả về số lượng và chất lượng 3. Đa dạng hoá các phương thức giao dịch 4. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng kết hợp với nâng cao trình độ nghiệp vụ của các cán bộ ngân hàng KẾT LUẬN

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2280 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiệp vụ thị trường mở - Các giải pháp nâng cao hoạt động nghiệp vụ thị trường mở, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Ng©n hµng Trung ­¬ng ra ®êi ë mçi quèc gia cã tÝnh chÊt chung lµ mét c¬ quan thuéc bé m¸y Nhµ n­íc, ®­îc ®éc quyÒn ph¸t hµnh giÊy b¹c ng©n hµng vµ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng tiÒn tÖ, tÝn dông vµ ng©n hµng, víi môc tiªu c¬ b¶n lµ æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång tiÒn, duy tr× sù æn ®Þnh vµ an toµn trong ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng. Trong ®ã nhiÖm vô ®¶m b¶o æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång tiÒn lµ mét nhiÖm vô v« cïng quan träng. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®ã Ng©n hµng Trung ­¬ng th«ng qua c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh»m g©y ra sù më réng hay th¾t chÆt l¹i trong viÖc cung øng tiÒn tÖ, ®Ó æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång b¶n tÖ, ®­a s¶n l­îng vµ viÖc lµm cña quèc gia ®Õn møc mong muèn. Ng©n hµng Trung ­¬ng ë c¸c n­íc th­êng sö dông c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh­: dù tr÷ b¾t buéc, t¸i chiÕt khÊu, nghiÖp vô thÞ tr­êng më, kiÓm so¸t h¹n møc tÝn dông… §èi víi tõng quèc gia, trong mçi giai ®o¹n cô thÓ, Ng©n hµng Trung ­¬ng sÏ sö dông nh÷ng c«ng cô phï hîp víi giai ®o¹n ®ã ®Ó thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Víi c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, c«ng cô nghiÖp vô thÞ tr­êng më ®ãng vai trß lµ mét c«ng cô ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quan träng do cã nh÷ng ­u ®iÓm ­u viÖt h¬n so víi c¸c c«ng cô ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ kh¸c nh­: Nã lµ c«ng cô rÊt linh ho¹t vµ chÝnh x¸c, Ng©n hµng Trung ­¬ng cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc hoµn toµn l­îng nghiÖp vô thÞ tr­êng tù do, Ng©n hµng Trung ­¬ng dÔ dµng ®¶o ng­îc l¹i t×nh thÕ cña m×nh khi cã quyÕt ®Þnh kh«ng chÝnh x¸c… HiÖn nay, nghiÖp vô thÞ tr­êng më ®· ®­îc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ¸p dông vµo ®Ó ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, ®©y lµ mét nghiÖp vô kh¸ míi mÎ ®èi víi n­íc ta. B­íc ®Çu ®­a vµo ho¹t ®éng nghiÖp vô thÞ tr­êng më ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan, nghiÖp vô thÞ tr­êng më ®ang dÇn trë thµnh mét c«ng cô rÊt quan träng trong chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña NHNN ViÖt Nam. Lµ sinh viªn khoa NH_TC viÖc nghiªn cøu vÒ c«ng cô nghiÖp vô thÞ tr­êng më cã ý nghÜa rÊt quan träng. V× vËy, ®ã lµ lý do em chän ®Ò tµi“ NghiÖp vô thÞ tr­êng më. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao ho¹t ®éng nghiÖp vô thÞ tr­êng më ” nh»m nghiªn cøu t×m hiÓu vÒ nghiÖp vô thÞ tr­êng më vÒ lý luËn vµ viÖc ¸p dông nã vµo ViÖt Nam. Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em sÏ kh«ng tr¸nh khái nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy, c« gi¸o ®Ó bµi viÕt cña m×nh ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o, th¹c sÜ Lª Phong Ch©u ®· tËn t×nh h­ãng dÉn vµ gióp ®ì em ®Ó em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Ch­¬ng 1: Nh÷ng lÝ luËn chung vÒ nghiÖp vô thÞ tr­êng më 1. Kh¸i niÖm, vai trß nghiÖp vô thÞ tr­êng më 1.1. Kh¸i niÖm vÒ nghiÖp vô thÞ tr­êng më - NghiÖp vô thÞ tr­êng më ( Open Market Operation – OMO) lµ nghiÖp vô NHTW thùc hiÖn viÖc mua vµo hoÆc b¸n ra c¸c giÊy tê cã gi¸ chñ yÕu lµ ng¾n h¹n nh»m thay ®æi c¬ sè tiÒn tÖ trªn c¬ së ®ã t¸c ®éng ®Õn l­îng tiÒn cung øng vµ l·i suÊt ng¾n h¹n. NghiÖp vô thÞ tr­êng më ra ®êi tõ nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kØ XX ë Mü vµ mét sè n­íc ch©u ¢u .HiÖn nay, c«ng cô nµy ®­îc hÇu hÕt c¸c n­íc sö dông nh­ mét c«ng cô chñ yÕu ®Ó ®iªï hµnh ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ 1.2. Vai trß cña nghiÖp vô thÞ tr­êng më ViÖc thùc hiÖn nghiÖp vô thÞ tr­êng më cã nh÷ng vai trß quan träng: - T¹o sù s«i ®éng cho thÞ tr­êng tµi chÝnh,ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiÒn tÖ,®ång bé thÞ tr­êng chøng kho¸n .Thùc hiÖn nghiÖp vô thÞ tr­êng më, më ra mét kªnh dÉn truyÒn vèn míi cho c¸c tæ chøc tÝn dông.Víi sù tham gia cña Ng©n hµng Nhµ n­íc thÞ tr­êng mua b¸n c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ trë nªn s«i ®éng h¬n. - Thùc hiÖn NghiÖp vô thÞ tr­êng më gióp Ng©n hµng trung ­¬ng chñ ®éng trong ®iªï hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ th«ng qua møc cung tiÒn tÖ.Khi Ng©n hµng Trung ­¬ng mua,b¸n chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng sÏ lµm thay ®æi c¬ sè tiÒn tÖ. §ã lµ nguån gèc chÝnh g©y nªn sù biÕn ®éng trong cung øng tiÒn tÖ . - NghiÖp vô thÞ tr­êng më d­îc sö dông ®Ó ®iÒu chØnh l­îng vèn kh¶ dông cña hÖ thèng ng©n hµng. Khi Ng©n hµng trung ­¬ng mua chøng kho¸n,lµm t¨ng c¬ sè tiÒn tÖ, qua ®ã lµm t¨ng l­îng tiÒn cung øng,lµm t¨ng l­îng tiÒn dù tr÷ cña hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i, c¸c tæ chøc tÝn dông.Ng­îc l¹i, khi Ng©n hµng trung ­¬ng b¸n chøng kho¸n, lµm thu hÑp c¬ sè tiÒn tÖ,lµm gi¶m l­îng tiÒn cung øng, qua ®ã lµm gi¶m dù tr÷ cña hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i, c¸c tæ chøc tÝn dông. 2. c¬ chÕ ho¹t ®éng cña nghiÖp vô thÞ tr­êng më 2.1. C¸c lo¹i nghiÖp vô thÞ tr­êng më Cã 2 lo¹i nghiÖp vô thÞ tr­êng më: - NghiÖp vô thÞ tr­êng më n¨ng ®éng nh»m thay ®æi møc dù tr÷ vµ c¬ sè tiÒn tÖ - NghiÖp vô thÞ tr­êng më thô ®éng nh»m bï l¹i nh÷ng chuyÓn ®éng cña c¸c nh©n tè kh¸c ®· ¶nh h­ëng ®Õn c¬ sè tiÒn tÖ. NghiÖp vô thÞ tr­êng më cña NHTW th­êng ®­îc thùc hiÖn theo 2 c¸ch chñ yÕu: c¸c giao dÞch kh«ng hoµn l¹i vµ c¸c giao dÞch cã hoµn l¹i 2.1.1. Giao dÞch kh«ng hoµn l¹i - Lµ viÖc mµ NHTW mua b¸n chøng kho¸n víi ng­êi giao dÞch (mua b¸n mét lÇn) vµ chuyÓn h¼n quyÒn së h÷u hoÆc quyÒn ®ßi nî cho ng­êi giao dÞch vµ ng­îc l¹i. 2.1.2. Giao dÞch cã hoµn l¹i (giao dÞch cã kú h¹n) - Lµ viÖc thùc hiÖn mua, b¸n c¸c giÊy tê cã gi¸ theo kú h¹n. Khi ®ã NHTW ph¶i ký hai hîp ®ång: hîp ®ång mua vµ hîp ®ång b¸n cã kú h¹n hoÆc hîp ®ång b¸n vµ hîp ®ång mua cã kú h¹n. - NÕu mua b¸n theo tho¶ thuËn (hoÆc theo hîp ®ång mua l¹i): NHTW ký mét hîp ®ång mua b¸n chøng kho¸n víi ng­êi giao dÞch vµ ng­êi giao dÞch sÏ ®ång ý mua l¹i chøng kho¸n ®ã vµo mét ngµy x¸c ®Þnh trong t­¬ng lai. §©y lµ hîp ®ång mua b¸n thêi h¹n ng¾n. Do ®ã, l­îng tiÒn xuÊt ra hÇu nh­ kh«ng ¶nh h­ëng lín ®Õn l­îng tiÒn cung øng. Cã thÓ nãi, méi c¸ch gi¸n tiÕp ho¹t ®éng nµy lµm cho chu chuyÓn hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ trë nªn linh ho¹t vµ thuËn tiÖn h¬n. - NÕu mua b¸n theo tho¶ thuËn chuyÓn dÞch t­¬ng ®­¬ng hoÆc mua b¸n l¹i dù tr÷ (cßn gäi lµ theo hîp ®ång mua l¹i ®¶o ng­îc): NHTW b¸n chøng kho¸n cho ng­êi giao dÞch vµ ng­êi giao dÞch ®ång ý b¸n l¹i chøng kho¸n cho NHTW vµo thêi ®iÓm x¸c ®Þnh trong t­¬ng lai. Nãi c¸ch kh¸c, ®©y lµ mét hîp ®ång vay tiÒn. Do ®ã l­îng tiÒn xuÊt ra hÇu nh­ kh«ng ¶nh h­ëng lín ®Õn l­îng tiÒn cung øng. Cã thÓ nãi, mét c¸ch gi¸n tiÕp ho¹t ®éng nµy lµm cho chu chuyÓn hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ trë nªn linh ho¹t vµ thuËn lîi h¬n. C¸c giao dÞch cã hoµn l¹i ®­îc sö dông chñ yÕu trong nghiÖp vô thÞ tr­êng më v× nh÷ng lý do sau: Thø nhÊt, ®©y lµ c«ng cô cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó bï ®¾p hoÆc triÖt tiªu nh÷ng ¶nh h­ëng kh«ng dù tÝnh tr­íc ®Õn dù tr÷ cña c¸c ng©n hµng. Thø hai, chi phÝ giao dÞch cho mét hîp ®ång mua l¹i rÎ h¬n so víi c¸c hîp ®ång mua ®øt b¸n ®o¹n. Thø ba, thÝch hîp trong tr­êng hîp c¸c ®Þnh h­íng chÝnh s¸ch tiÒn tÖ kh«ng hoµn h¶o dÉn ®Õn viÖc sö dông c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc. Thø t­, lµm gi¶m bít thêi gian th«ng b¸o, do ®ã mµ gi¶m bít biÕn ®éng cña thÞ tr­êng tr­íc c¸c quyÕt ®Þnh hµng ngµy cña ng©n hµng trung ­¬ng. 2.2. Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña nghiÖp vô thÞ tr­êng më 2.2.1. Giao dÞch qua ®Êu thÇu * Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu khèi l­îng. - Theo ph­¬ng thøc nµy,Ng©n hµng trung ­¬ng niªm yÕt tr­íc møc l·i suÊt .C¸c tæ chøc tham gia ®Êu thÇu chØ viÖc ®¨ng ký sè tiÒn trªn c¬ së chÊp nhËn møc l·i suÊt niªm yÕt. Ng©n hµng trung ­¬ng xÐt khèi l­îng tróng thÇu dùa vµo : Khèi l­îng giÊy tê cã gi¸ mµ ng©n hµng trung ­¬ng cÇn mua ( cÇn b¸n) vµ khèi l­îng dù tr÷ thÇu cña c¸c tæ chøc tham gia . * Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu l·i suÊt - C¸c tæ chøc tù ®¨ng kÝ khèi l­îng dù thÇu øng víi mçi møc l·i suÊt do chÝnh hä chän . Sau ®ã, ng©n hµng trung ­¬ng x¸c ®Þnh l·i suÊt tróng thÇu , tõ ®ã x¸c ®Þnh khèi l­îng tróng thÇu. 2.3. Hµng hãa trªn thÞ tr­êng më Nh÷ng lo¹i hµng ho¸ chñ yÕu bao gåm: * TÝn phiÕu kho b¹c. - TÝn phiÕu kho b¹c lµ giÊy nhËn nî do ChÝnh phñ ph¸t hµnh ®Ó bï ®¾p thiÕu hôt t¹m thêi trong n¨m tµi chÝnh. Thêi h¹n cña tÝn phiÕu th«ng th­êng lµ d­íi 12 th¸ng . §©y lµ c«ng cô chñ yÕu cña nghiÖp vô thÞ tr­êng më cña hÇu hÕt ng©n hµng trung ­¬ng c¸c n­íc v×: 1/ TÝn phiÕu kho b¹c cã tÝnh thanh kho¶n cao; 2/ §­îc ph¸t hµnh ®Þnh kú víi khèi l­îng lín vµ v× thÕ cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu can thiÖp cña ng©n hµng trung ­¬ng víi liÒu l­îng kh¸c nhau * Chøng chØ tiÒn göi. - Chøng chØ tiÒn göi lµ giÊy nhËn nî cña ng©n hµng hay c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh phi ng©n hµng ph¸t hµnh , x¸c nhËn mét mãn tiÒn ®· ®­îc göi vµo ng©n hµng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh víi mét møc l·i suÊt ®Þnh tr­íc .Thêi h¹n chøng chØ tiÒn göi th­êng lµ ng¾n h¹n ( còng cã tr­êng hîp thêi h¹n lªn tíi 3-5 n¨m). * Th­¬ng phiÕu - Th­¬ng phiÕu lµ chøng chØ co gi¸ ghi nhËn lÖnh yªu cÇu thanh to¸n hoÆc cam kÕt thanh to¸n kh«ng ®iÒu kiÖn mét sè tiÒn x¸c ®Þnh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.Th­¬ng phiÕu lµ tµi s¶n cã ®èi víi ng­êi së h÷u cã thÓ lµ ng©n hµng hoÆc c¸c tæ chøc phi ng©n hµng trong quan hÖ thanh to¸n trùc tiÕp .V× vËy , viÖc ng©n hµng trung ­¬ng mua b¸n th­¬ng phiÕu sÏ ¶nh h­ëng m¹nh ®Õn dù tr÷ c¸c ng©n hµng hoÆc tiÒn göi cña c¸c kh¸ch hµng t¹i ng©n hµng th­¬ng m¹i. * Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ. - Tr¸i phiÕu chÝnh phñ lµ chøng kho¸n nî dµi h¹n ®­îc Nhµ n­íc ph¸t hµnh nh»m bï ®¾p thiÕu hôt ng©n s¸ch Nhµ n­íc .MÆc dï lµ dµi h¹n nh­ng tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®­îc sö dông phæ biÕn trong nghiÖp vô thÞ tr­êng më bëi tÝnh an toµn , khèi l­îng ph¸t hµnh , tÝnh æn ®Þnh trong ph¸t hµnh vµ kh¶ n¨ng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn gi¸ c¶ tÝn phiÕu kho b¹c trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh . * Tr¸i phiÕu ®Þa ph­¬ng. -T­¬ng tù nh­ tr¸i phiÕu ChÝnh phñ , nh­ng tr¸i phiÕu chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng kh¸c vÒ thêi h¹n vµ c¸c ®iÒu kiÖn ­u ®·i liªn quan ®Õn tr¸i phiÕu. Th«ng th­êng ng­êi së h÷u tr¸i phiÕu cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®­îc h­ëng ­u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp tõ tr¸i phiÕu. * C¸c hîp ®ång mua l¹i. - §©y lµ nh÷ng mãn vay ng¾n h¹n trong ®ã tÝn phiÕu kho b¹c ®­îc dïng lµm vËt b¶o ®¶m cho tµi s¶n Cã mµ ng­êi cho vay nhËn ®­îc nÕu ng­êi ®i vay kh«ng thanh to¸n nî. PhÇn lín c¸c hîp ®ång mua l¹i lµ ng­êi kinh doanh thùc hiÖn qua ®ªm . Ng­êi kinh doanh ng©n hµng vµ phi ng©n hµng th­êng vay ®Ó tµi trî cho t×nh h×nh vèn cña hä. C¸c hîp ®ång mua l¹i còng cã thÓ hiÓu lµ c¸c nghiÖp vô trªn thÞ tr­êng më. Nh­ vËy hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng më ngµy cµng cã xu h­íng ®a d¹ng ho¸, ®iÒu nµy phô thuéc vµo c¸c yÕu tè sau: - Mét lµ, do c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh ngµy cµng trë nªn gay g¾t, ®Æc biÖt lµ d­íi ¶nh h­ëng cña xu h­íng toµn cÇu ho¸ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ sù xuÊt hiÖn nhiÒu tæ chøc cung cÊp tµi chÝnh míi. - Hai lµ, sù tiÕn bé nhanh chãng cña c«ng nghÖ ng©n hµng nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng phøc t¹p cña kh¸ch hµng vµ møc ®é khÈn tr­¬ng cña cuéc sèng lµ ®éng lùc quan träng ra ®êi c¸c s¶n phÈm tµi chÝnh míi, cã ¶nh h­ëng ®Õn chñng lo¹i hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng më. 2.4. Nh÷ng chñ thÓ tham gia trªn thÞ tr­êng më Tham gia nghiÖp vô thÞ tr­êng më, Ng©n hµng trung ­¬ng, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tÝn dông sÏ thuËn mua võa b¸n tÝn phiÕu kho b¹c, chøng chØ tiÒn göi, tÝn phiÕu Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ c¸c lo¹i gÝ©y tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c. §iÒu quan träng h¬n, trong chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh,c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, c¸c tæ chøc tÝn dông ph¶i x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c mua hoÆc b¸n c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ trÞ ng¾n h¹n vµo lóc nµo vµ bao nhiªu. §iÒu ®ã còng ®ång nghÜa víi viÖc Ng©n hµng Nhµ n­íc ph¶i quyÕt ®Þnh b¬m vµo l­u th«ng hay thu hót ra mét l­îng tiÒn tÖ t­¬ng øng. Râ rµng nã liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng, tr×nh ®é ph©n tÝch vµ dù b¸o vèn kh¶ dông cÇn duy tr× cña c¸c tæ chøc tÝn dông còng nh­ sù kiÓm so¸t ®èi víi lo¹t vèn nµy cña Ng©n hµng Trung ­¬ng. 3. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng nghiÖp vô thÞ tr­êng më 3.1. Ph¹m vi thµnh viªn tham gia - Thø nhÊt, Ng©n hµng trung ­¬ng muèn can thiÖp trùc tiÕp vµo l­îng tiÒn cung øng bao gåm c¶ tiÒn mÆt vµ tiÒn göi , vÒ lý thuyÕt , thµnh viªn tham gia mua b¸n trong tr­êng hîp nµy ®­îc më réng kh«ng nh÷ng chØ gæm tæ chøc tÝn dông mµ cßn c¶ c¸c tæ chøc kh¸c , thËm chÝ cã thÓ c¶ c¸c c¸ nh©n , miÔn lµ hä cã tiÒn mÆt vµ tiÒn göi. - Thø hai , nÕu c¬ së ph¸p lý cho phÐp c¸c tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng theo h­íng ®a n¨ng nh­ hÖ thèng tæ chøc tÝn dông cña ViÖt nam hiÖn nay, th× ph¹m vi thµnh viªn tham gia më réng ®Õn tæ chøc tÝn dông lµ ®ñ. - Thø ba , kh¶ n¨ng chuyÓn t¶i cña hÖ thèng thanh to¸n. Nh÷ng c¸ nh©n kh«ng cã sÐc hoÆc tiÒn trªn tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng trung ­¬ng th× kh«ng thÓ tham gia mua b¸n ®­îc trªn nghiÖp vô thÞ tr­êng më, nÕu tæ chøc tÝn dông kh«ng cã m¹ng kÕt nèi víi Ng©n hµng trung ­¬ng trong ®iÒu kiÖn giao dÞch trªn m¹ng th× còng kh«ng thÓ trë thµnh thµnh viªn . 3.2. Ph¹m vi hµng ho¸ VÒ nguyªn t¾c, mäi tµi s¶n cã thÓ mua hoÆc b¸n trªn thÞ tr­êng v× chóng ®Òu lµ nh÷ng tµi s¶n thÕ chÊp. Nh­ng tµi s¶n thÕ chÊp trªn nghiÖp vô thÞ tr­êng më ph¶i lµ tµi s¶n cã kh¶ n¨ng thanh kho¶n cao, ®¶m b¶o qu¶n lý dÔ dµng, ®ång thêi ®¸p øng yªu cÇu ®iÒu hµnh nghiÖp vô nµy nhanh nh¹y, chÝnh x¸c vµ ®¹t ®­îc ý mong muèn , ®ã chÝnh lµ c¸c giÊy tê cã gi¸. LuËt Ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam quy ®Þnh : C¸c c«ng cô ®­îc sö dông ®Ó giao dÞch trªn nghiÖp vô thÞ tr­êng më hiÖn nay lµ c¸c tÝn phiÕu kho b¹c nhµ n­íc , tin phiªu ng©n hµng nhµ n­íc, chøng chØ tiÒn göi vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c. 3.3. Gi¸ vµ l·i suÊt - Gi¸ vµ l·i suÊt bao gåm gi¸ mua, gi¸ b¸n trªn nghiÖp vô thÞ tr­êng më, c¸c c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸, quan hÖ gi÷a gi¸ vµ l·i suÊt, ph­¬ng thøc ®Êu thÇu - Gi¸ vµ l·i suÊt lµ hai ®¹i l­îng ng­îc chiÒu nhau. Khi mua giÊy tê cã gi¸, ng­êi mua cÇn mua víi lo¹i cã gi¸ thÊp, tøc l·i suÊt cao, cßn khi b¸n th× ng­êi b¸n muèn b¸n víi gi¸ cao, tøc l·i suÊt thÊp. - Gi¸ cña giÊy tê cã gi¸ hay l·i suÊt giao dÞch trªn nghiÖp vô thÞ tr­êng më lµ yÕu tè quan träng ¶nh h­ëng ®Õn mÆt b»ng l·i suÊt trªn thÞ tr­êng nãi chung.V× vËy, l·i suÊt còng lµ mét môc tiªu mµ Ng©n hµng trung ­¬ng cÇn quan t©m khi quyÕt ®Þnh ph­¬ng thøc ®Êu thÇu trªn nghiÖp vô thÞ tr­êng më . §Êu thÇu l·i suÊt hay ®Êu thÇu khèi l­îng trªn nghiÖp vô thÞ tr­êng më tuú thuéc vµo môc tiªu cu¶ Ng©n hµng trung ­¬ng . L·i suÊt chØ ®¹o ®èi víi ®Êu thÇu khèi l­îng vµ l·i suÊt tróng thÇu ®èi víi ®Êu thÇu l·i suÊt lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ cña giÊy tê cã gi¸. 3.4. Ph­¬ng thøc giao dÞch Néi dung nµy thÓ hiÖn tÝnh linh ho¹t cña céng thÞ tr­êng më mµ c¸c c«ng cô tiÒn tÖ kh¸c kh«ng cã ®­îc. NghiÖp vô nµy cho phÐp mua hoÆc b¸n víi sè l­îng , thêi gian giao dÞch vµ mét ph­¬ng thøc giao dÞch tuú ý, phï hîp víi yªu cÇu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. - Khi dù b¸o cho thÊy vèn kh¶ dông kh«ng thay ®æi , biÓu hiÖn sù tr× trÖ trong l­u th«ng tiÒn tÖ. Trong tr­êng hîp nµy, ph­¬ng thøc giao dÞch sÏ lµ mua hoÆc b¸n h¼n giÊy tê cã gi¸ , nh»m t¹o ra mét sù chuyÓn ®éng tiÒn tÖ ban ®Çu cÇn thiÕt. Ngoµi ra , nghiÖp vô mua b¸n h¼n cho phÐp söa sai b»ng c¸ch ®¶o ng­îc giao dÞch: nÕu phiªn giao dÞch tr­íc mua qu¸ nhiÒu , th× phiªn giao dÞch nµy cã thÓ b¸n ®Ó gi¶i quyÕt sè chªnh lÖch ®ã vµ ng­îc l¹i. - Khi dù b¸o cho thÊy vèn kh¶ dông thay ®æi thÊt th­¬ng do nhiÒu nguyªn nh©n nh­: thêi vô , thiªn tai hoÆc dù ®o¸n t×nh h×nh khã chÝnh x¸c .... §Ó h¹n chÕ c¸c sai sãt trong viÖc cung øng tiÒn , ph­¬ng thøc giao dÞch sÏ lµ ph­¬ng thøc mua , b¸n cã kú h¹n gäi lµ hîp ®ång mua l¹i. 3.5. Tr×nh ®é phèi hîp gi÷a c¸c c«ng cô trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ Ng©n hµng trung ­¬ng lµ ng­êi ®Ò ra vµ vËn hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. §Ó kiÓm so¸t ®­îc l­îng cung øng tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ , ®¶m b¶o æn ®Þnh thÞ tr­êng tiÒn tÖ, Ng©n hµng trung ­¬ng kh«ng nh÷ng chØ sö dông céng cô nghiÖp vô thÞ tr­êng më mµ cßn sö dông tæng hîp c¸c c«ng cô kh¸c cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh­: c«ng cô t¸i cÊp vèn , c«ng cô tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc, c«ng cô l·i suÊt tÝn dông , céng cô h¹n møc tÝn dông, c«ng cô tû gi¸ hèi ®o¸i. ChÝnh v× thÕ, tr×nh ®é phèi hîp gi÷a c¸c c«ng cô trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®¶m b¶o sù linh ho¹t, hµi hoµ , chñ ®éng trong viÖc sö dông chóng sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. 3.6. C«ng nghÖ th«ng tin vµ hÖ thèng thanh to¸n ViÖc kÕt nèi theo mét ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm hiÖn ®¹i trong néi bé Ng©n hµng trung ­¬ng, gi÷a tr­ëng ban ®iÒu hµnh nghiÖp vô thÞ tr­êng më, c¸c uû viªn vµ ng­êi trùc tiÕp ®iÒu hµnh sµn giao dÞch, gi÷a Ng©n hµng trung ­¬ng víi c¸c ng©n hµng thµnh viªn , ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n giao dÞch tõ khi c«ng nhËn thµnh viªn , ®¨ng kÝ ch÷ ký ®iÖn tö , th«ng b¸o mêi thÇu , ®¨ng ký giÊy tê cã gi¸, t¹o lËp vµ ký hîp ®ång mua l¹i , ®Õn kh©u thanh to¸n chuyÓn tiÒn vµ lµm c¸c lo¹i th«ng b¸o, b¸o c¸o.... ®ùoc thuËn tiÖn. Cã thÓ nãi viÖc hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng thanh to¸n vµ m¹ng l­íi th«ng tin trong ngµnh ng©n hµng kh«ng nh÷ng gióp cho hÖ thèng ng©n hµng ph¸t triÓn m¹nh, mµ cßn cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc thùc hiÖn vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô thÞ tr­êng më thµnh c«ng. 4. Nh÷ng ­u ®iÓm cña nghiÖp vô thÞ tr­êng më - NghiÖp vô thÞ tr­êng më ph¸t sinh theo ý t­ëng chñ ®¹o cña Ng©n hµng trung ­¬ng, trong ®ã Ng©n hµng trung ­¬ng hoµn toµn chñ ®éng kiÓm so¸t ®­îc khèi l­îng giao dÞch. Tuy nhiªn, viÖc kiÓm so¸t nµy lµ gi¸n tiÕp, kh«ng nhËn thÊy ®­îc.VÝ dô, trong nghiÖp vô chiÕt khÊu, Ng©n hµng trung ­¬ng cã thÓ khuyÕn khÝch hoÆc kh«ng khuyÕn khÝch c¸c Ng©n hµng trung ­¬ng, chØ th«ng b¸o l·i suÊt chiÕt khÊu mµ kh«ng kiÓm so¸t trùc tiÕp khèi l­îng cho vay chiÕt khÊu. - NghiÖp vô thÞ tr­êng më võa linh ho¹t nh­ng võa chÝnh x¸c, cã thÓ sö dông ë bÊt kú quy m« nµo. Khi cã yªu cÇu thay ®æi vÒ dù tr÷ hoÆc c¬ së tiÒn tÖ , dï ë møc nhá nµo ®i ch¨ng n÷a , nghiÖp vô thÞ tr­êng më còng cã thÓ ®¹t ®­îc b»ng c¸ch mua hoÆc b¸n mét l­îng nhá chøng kho¸n. Ng­îc l¹i, nÕu cã yªu cÇu thay ®æi dù tr÷ hoÆc c¬ së tiÒn tÖ quy m« lín, Ng©n hµng trung ­¬ng còng cã ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®­îc th«ng qua viÖc mua hoÆc b¸n mét khèi l­îng lín t­¬ng øng c¸c chøng kho¸n. - NghiÖp vô thÞ tr­êng më dÔ dµng ®¶o chiÒu. NÕu Ng©n hµng trung ­¬ng cã m¾c ph¶i sai sãt nµo ®ã trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô thÞ tr­êng më, th× cã thÓ ngay lËp tøc söa ch÷a sai sãt ®ã. VÝ dô, khi Ng©n hµng trung ­¬ng nhËn thÊy r»ng, l·i suÊt trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ (l·i suÊt ng¾n h¹n) hiÖn ®ang qu¸ thÊp do võa qua Ng©n hµng trung ­¬ng ®· thùc hiÖn mua qu¸ nhiÒu trªn thÞ tr­êng më, th× cã thÓ ngay tøc kh¾c söa ch÷a nã b»ng c¸ch b¸n ngay c¸c giÊy tê cã gi¸ cho c¸c ng©n hµng. - NghiÖp vô thÞ tr­êng më cã tÝnh an toµn cao. Giao dÞch trªn thÞ tr­êng më hÇu nh­ kh«ng gÆp rñi ro , xÐt trªn gãc ®é cña c¸c Ng©n hµng trung ­¬ng lÉn c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i bëi v×, c¬ së b¶o ®¶m cho c¸c giao dÞch thÞ tr­êng më ®Òu lµ nh÷ng giÊy tê cã gi¸ , cã tÝnh thanh kho¶n cao , kh«ng cã rñi ro tµi chÝnh. - NghiÖp vô thÞ tr­êng më cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch nhanh chãng, kh«ng vÊp ph¶i sù chËm trÔ cña c¸c thñ tôc hµnh chÝnh. Khi Ng©n hµng trung ­¬ng quyÕt ®Þnh muèn thay ®æi dù tr÷ hoÆc c¬ së tiÒn tÖ, Ng©n hµng trung ­¬ng chØ cÇn ®­a ra yªu cÇu cho c¸c nhµ giao dich chøng kho¸n (trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ) vµ sau ®ã viÖc mua b¸n sÏ ®­îc thùc hiÖn ngay. T¹i c¸c n­íc ph¸t triÓn , do ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ vµ ho¹t ®éng s«i næi cña thÞ tr­êng tiÒn tÖ, nghiÖp vô thÞ tr­êng më ®­îc giao dÞch hµng ngµy. §ã lµ n¬i ®Ó c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i t×m kiÕm nguån vèn bæ sung cho viÖc thiÕu hôt kh¶ n¨ng thanh to¸n , kh«ng cã kh¶ n¨ng vay tõ c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c, Ng©n hµng th­¬ng m¹i cã thÓ ®em b¸n l¹i c¸c giÊy tê cã gi¸ mµ m×nh së h÷u hoÆc vay cã thÕ chÊp c¸c giÊy tê cã gi¸ ®ã ®èi víi Ng©n hµng trung ­¬ng . ThÞ tr­êng më còng lµ n¬i c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i cã thÓ ®Çu t­ vèn t¹m thêi tån ®äng cña m×nh . Khi Ng©n hµng th­¬ng m¹i t¹m thêi cã kho¶n vèn ng¾n h¹n ch­a cho vay kh¸ch hµng ®­îc , Ng©n hµng th­¬ng m¹i cã thÓ mua c¸c giÊy tê cã gi¸ do Ng©n hµng trung ­¬ng b¸n ra . §ã lµ mét hµnh ®éng ®Çu t­ víi mét kho¶n lîi nhuËn ch¾c ch¾n . Th«ng qua c¸c ho¹t ®én mua vµ b¸n ë thÞ tr­êng më , Ng©n hµng trung ­¬ng ®iÒu hµnh viÖc cung øng tiÒn vµ l·i suÊt ng¾n h¹n . Mét ®iÒu dÔ dµng nhËn thÊy lµ , gi÷a chÝnh s¸ch l·i suÊt vµ c«ng cô thÞ tr­êng më cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Ch­¬ng 2: thùc tr¹ng ho¹t ®éng nghiÖp vô thÞ tr­êng më ë viÖt nam 1. sù ra ®êi NghiÖp vô thÞ tr­êng më ë viÖt nam Sau mét thêi gian nghiªn cøu kinh nghiÖm quèc tÕ, chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt, ngµy 12-7-2000, Ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam ®· chÝnh thøc ®­a c«ng cô nghiÖp vô thÞ tr­êng më vµo ho¹t ®éng. ViÖc thùc hiÖn nghiÖp vô nµy ®¸ng dÊu mét sù chuyÓn biÕn quan träng trong ®iªï hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña NHNN. Theo luËt NHNN ViÖt Nam ra ®êi th¸ng 12-1997 ®Þnh nghÜa vÒ nghiÖp vô thÞ tr­êng më nh­ sau: “NghiÖp vô thÞ tr­êng më lµ nghiÖp vô mµ NHNN thùc hiÖn viÖc mua, b¸n tÝn phiÕu kho b¹c, chøng chØ tiÒn göi, tÝn phiÕu NHNN vµ c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ nh»m thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia.” 2. c¬ cÊu, tæ chøc, c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô thÞ tr­êng më 2.1. Chñ thÓ tham gia OMO - NHNN tham gia víi t­ c¸ch võa lµ ng­êi tæ chøc ®iÒu hµnh thÞ tr­êng võa lµ thµnh viªn trùc tiÕp mua b¸n trªn thÞ tr­êng - C¸c thµnh viªn kh¸c lµ c¸c tæ chøc tÝn dông ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo luËt c¸c tæ chøc tÝn dông bao gåm: tæ chøc tÝn dông Nhµ n­íc, tæ chøc tÝn dông cæ phÇn, tæ chøc tÝn dông hîp t¸c, tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông n­íc ngoµi ®­îc phÐp ho¹t ®éng ë ViÖt Nam.Môc tiªu lµ ®iÒu tiÕt vèn kh¶ dông vµ kiÓm so¸t l·i suÊt nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong tõng thêi kú. 2.2. §iÒu kiÖn tham gia nghiÖp vô thÞ tr­êng më Theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng nhµ n­íc th× c¸c thµnh viªn tham gia vµo nghiÖp vô thÞ tr­êng më ph¶i lµ c¸c tæ chøc tÝn dông ®¶m b¶o ®Çy ®ñ mét sè ®iÒu kiÖn sau: Lµ héi së chÝnh cã tµi kho¶n giao dÞch t¹i NHNN, cã ®Çy ®ñ ph­¬ng tiÖn cho ho¹t ®éng nghiÖp vô thÞ tr­êng më, ®¨ng ký víi NHNN ®Ó ®­îc ho¹t ®éng, cã nèi m¹ng m¸y vi tÝnh víi Ng©n hµng nhµ n­íc, cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ chÊp hµnh quy ®Þnh nghiÖp vô thÞ tr­êng më . Hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn: cã thÓ giao dÞch ®­îc, ph¶i lµ c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n (<12 th¸ng); ph¸t hµnh b»ng VND, ®­îc ®¨ng ký t¹i NHNN ( tr­íc thêi ®iÓm ho¹t ®éng cña phiªn giao dÞch). NÕu h×nh thøc giao dÞch lµ mua b¸n h¼n th× thêi h¹n cßn l¹i cña giÊy tê cã gi¸ ph¶i < 90 ngµy ( ®¶m b¶o chøng kho¸n ®· ®­îc giao dÞch trªn thÞ tr­êng thø cÊp, tr¸nh t×nh tr¹ng ®Çu t­ trùc tiÕp cho c¸c tæ chøc kh¸c). 2.3. NhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong ho¹t ®éng nghiÖp vô thÞ tr­êng më 2.3.1. Ban hµnh nghiÖp vô thÞ tr­êng më + §iÒu hµnh ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng , tiÕp nhËn th«ng tin tö bé phËn qu¶n lý vèn kh¶ dông , th«ng tin vÒ khèi l­îng vµ thêi h¹n tÝn phiÕu ®· mua hoÆc b¸n trong tõng thêi kú , tõ bé phËn nghiÖp vô thÞ tr­êng më vµ tõ c¸c vô , côc, ban , c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng nhµ n­íc vµ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn vèn kh¶ dông cña c¸c ng©n hµng , vÒ nhu cÇu vèn tÝn dông cho nÒn kinh tÕ, vÒ biÕn ®éng cña l·i suÊt... + Tr×nh thèng ®èc Ng©n hµng nhµ n­íc vÒ møc vèn , nguån vèn vµ khèi l­îng tÝn phiÕu cÇn mua hoÆc b¸n . L·i suÊt tÝn phiÕu vµ thêi h¹n mua, b¸n tÝn phiÕu tèi ®a trong tõng thêi kú. 2.3.2. Bé phËn qu¶n lý vèn kh¶ dông + Qu¶n lý, cung cÊp dù ®o¸n vèn kh¶ dông theo ®Þnh kú cña ng©n hµng + KiÕn nghÞ víi ban ®iÒu hµnh thÞ tr­êng më vÒ khèi l­îng giÊy tê cã gi¸ mµ Ng©n hµng nhµ n­íc cÇn mua. 2.3.3. Bé phËn nghiÖp vô thÞ tr­êng më + C¨n cø vµo th«ng b¸o cña ban ®iÒu hµnh nghiÖp vô thÞ tr­êng më vÒ khèi l­îng tÝn phiÕu cÇn b¸n hoÆc cÇn mua hµng ngµy vµ thêi h¹n mua , b¸n tÝn phiÕu tèi ®a ®Ó thùc hiÖn nghiÖp vô thÞ tr­êng më ; th«ng b¸o mua hoÆc b¸n tÝn phiÕu , tiÕp nhËn viÖc ®¨ng ký mua hoÆc b¸n trong c¸c thµnh viªn, tæ chøc ®Êu thÇu theo ph­¬ng ph¸p ®Êu thÇu khèi l­îng hoÆc ®Êu thÇu l·i suÊt. 2.3.4. NhiÖm vô cña bé phËn thanh to¸n + Thùc hiÖn viÖc ký quü ®Êu thÇu cña c¸c thµnh viªn , ®ång thêi thùc hiÖn viÖc thanh to¸n kÕ to¸n vµ thanh to¸n theo kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng thÞ tr­êng më. 3. Néi dung ho¹t ®éng 3.1. Ph­¬ng thøc mua b¸n trªn thÞ tr­êng më HiÖn nay NHNN ®ang ¸p dông 2 ph­¬ng thøc mua b¸n - Mua hoÆc b¸n h¼n: lµ viÖc mua b¸n vµ chuyÓn giao quyÒn së h÷u giÊy tê cã gi¸ tõ bªn b¸n cho bªn mua vµ kh«ng kÌm theo tho¶ thuËn mua, b¸n l¹i. Víi ph­¬ng thøc nµy, chØ ®­îc thùc hiÖn víi c¸c lo¹i hµng ho¸ mµ thêi h¹n cßn l¹i tèi ®a theo quy ®Þnh cña thèng ®èc trong tõng thêi kú ( hiÖn nay thêi h¹n thanh to¸n tèi ®a lµ 90 ngµy). - Mua, b¸n cã thêi h¹n (giao dÞch cã kú h¹n): lµ viÖc bªn b¸n b¸n vµ chuyÓn giao quyÒn së h÷u giÊy tê cã gi¸ cho bªn mua ®ång thêi cam kÕt mua l¹i vµ nhËn l¹i quyÒn së h÷u giÊy tê cã gi¸ ®ã sau mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh. 3.2 Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu trªn thÞ tr­êng më 3.2.1. Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu khèi l­îng Lµ viÖc x¸c ®Þnh khèi l­îng tróng thÇu cña c¸c tæ chøc tÝn dông tham gia vµo nghiÖp vô thÞ tr­êng më trªn c¬ së khèi l­îng dù thÇu cña c¸c tæ chøc tÝn dông, khèi l­îng giÊy tê cã gi¸ mua hoÆc b¸n vµ l·i suÊt do NHNN th«ng b¸o. Sau khi më thÇu, NHNN x¸c ®Þnh khèi l­îng tróng thÇu cña c¸c ®¬n vÞ tham gia dù thÇu theo nguyªn t¾c sau: - NÕu tæng khèi l­îng dù thÇu cña c¸c tæ chøc tÝn dông b»ng hoÆc thÊp h¬n khèi l­îng NHNN cÇn mua hoÆc cÇn b¸n th× khèi l­îng tróng thÇu cña c¸c ®¬n vÞ chÝnh lµ khèi l­îng dù thÇu. - NÕu khèi l­îng dù thÇu cña c¸c tæ chøc tÝn dông lín h¬n khèi l­îng NHNN cÇn mua hoÆc cÇn b¸n th× khèi l­îng tróng thÇu cña c¸c tæ chøc tÝn dông sÏ ®­îc ph©n bæ tû lÖ thuËn víi khèi l­îng dù thÇu. 3.2.2. Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu l·i suÊt Lµ viÖc x¸c ®Þnh l·i suÊt tróng thÇu cña c¸c tæ chøc tÝn dông tham gia nghiÖp vô thÞ tr­êng më trªn c¬ së khèi l­îng dù thÇu cña c¸c tæ chøc tÝn dông khèi l­îng giÊy tê cã gi¸ mµ NHNN cÇn mua hay b¸n. L·i suÊt tróng thÇu lµ l·i suÊt dù thÇu cao nhÊt (tr­êng hîp NHNN b¸n ) vµ l·i suÊt dù thÇu thÊp nhÊt (tr­êng hîp NHNN lµ ng­êi mua) mµ t¹i ®ã, ®¹t ®­îc khèi l­îng dù giÊy tê cã gi¸ mµ NHNN cÇn b¸n hoÆc cÇn mua. Tuú t×nh h×nh cô thÓ, NHNN cã thÓ ¸p dông ph­¬ng thøc xÐt thÇu theo l·i suÊt thèng nhÊt hoÆc theo l·i suÊt riªng lÎ ®Ó tÝnh to¸n sè tiÒn ph¶i thanh to¸n cho khèi l­îng giÊy tê cã gi¸ tróng thÇu. ViÖc x¸c ®Þnh khèi l­îng tróng thÇu cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®­îc tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau: - NÕu tæng khèi l­îng dù thÇu cña c¸c tæ chøc tÝn dông nhá h¬n hoÆc b»ng khèi l­îng mµ NHNN cÇn b¸n (hoÆc tæng khèi l­îng dù thÇu cña c¸c tæ chøc tÝn dông b»ng khèi l­îng mµ NHNN cÇn mua) th× khèi l­îng dù thÇu cña c¸c tæ chøc tÝn dông chÝnh lµ khèi l­îng tróng thÇu. - NÕu tæng khèi l­îng dù thÇu cña c¸c tæ chøc tÝn dông v­ît qu¸ khèi l­îng giÊy tê cã gi¸ mµ NHNN cÇn mua hoÆc cÇn b¸n th× khèi l­îng tróng thÇu cña c¸c tæ chøc tÝn dông sÏ ®­îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc ®· ®Þnh s½n. 3.3 X¸c ®Þnh gi¸ mua, gi¸ b¸n cña giÊy tê cã gi¸ 3.3.1. Tr­êng hîp mua b¸n h¼n giÊy tê cã gi¸ Tr­êng hîp nµy, gi¸ mua, b¸n ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: G d = GT L xT 1+ 365 Trong ®ã: Gd: gi¸ b¸n (mua) giÊy tê cã gi¸ t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i GT: gi¸ trÞ cña giÊy tê cã gi¸ ®Õn khi ®Õn h¹n thanh to¸n T: sè ngµy cßn l¹i cña giÊy tê cã gi¸ L: l·i suÊt tróng thÇu thèng nhÊt hoÆc riªng lÎ (tr­êng hîp ®Êu thÇu l·i suÊt) hoÆc l·i suÊt th«ng b¸o (tr­êng hîp ®Êu thÇu khèi l­îng), tÝnh theo %/n¨m t¹i phiªn ®Êu thÇu 3.3.2. Tr­êng hîp giao dÞch cã kú h¹n Tr­êng hîp nµy chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh c¶ gi¸ b¸n t¹i thêi ®iÓm b¸n vµ gi¸ mua t¹i thêi ®iÓm kÕt thóc hîp ®ång. Gi¸ b¸n: ®­îc tÝnh theo c«ng thøc (1) Gi¸ mua: ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: L x Tb Gv = Gd x ( 1+ ) 365 Trong ®ã: Gv: gi¸ mua l¹i giÊy tê cã gi¸ Gd: gi¸ b¸n t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i L: l·i suÊt thèng nhÊt hoÆc l·i suÊt riªng lÎ (tr­êng hîp ®Êu thÇu l·i suÊt) hoÆc l·i suÊt do NHNN th«ng b¸o (tr­êng hîp ®Êu thÇu khèi l­îng) t¹i phiªn ®Êu thÇu, tÝnh theo %/n¨m. Tb: thêi h¹n b¸n tÝnh b»ng sè ngµy 365: sè ngµy quy ­íc trong mét n¨m 4. Quy tr×nh nghiÖp vô thÞ tr­êng më 4.1. Th«ng b¸o mua hoÆc b¸n giÊy tê cã gi¸. - C¨n cø vµo th«ng b¸o cña ban ®iÒu hµnh nghiÖp vô thÞ tr­êng më cho tõng phiªn giao dÞch, bé phËn ®Êu thÇu së giao dÞch Ng©n hµng nhµ n­íc lËp th«ng b¸o mua hoÆc b¸n giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n (theo mÉu) ®Ó tr×nh gi¸m ®èc së giao dÞch ký, sau ®ã th«ng b¸o cho c¸c thµnh viªn nghiÖp vô thÞ tr­êng më vµ chi nh¸nh Ng©n hµng nhµ n­íc b»ng truyÒn m¹ng m¸y vi tÝnh (hoÆc Fax ). Thêi gian truyÒn m¹ng (Fax) theo quy ®Þnh , tõ 13h ®Õn 14h30 ngµy th«ng b¸o. 4.2. §¨ng ký l­u gi÷ giÊy tê cã gi¸ - §Ó tham gia giao dÞch nghiÖp vô thÞ tr­êng më , c¸c tæ chøc tÝn dông ph¶i thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký l­u gi÷ giÊy tê cã gi¸ t¹i së giao dÞch Ng©n hµng nhµ n­íc hoÆc chi nh¸nh Ng©n hµng nhµ n­íc tØnh thµnh phè chËm nhÊt lµ vµo 9h s¸ng giê giao dÞch. 4.3 Nép ®¬n dù thÇu - Sau khi nhËn ®­îc th«ng b¸o cña bé phËn ®Êu thÇu vÒ giÊy tê cã gi¸ mµ Ng©n hµng nhµ n­íc muèn mua hoÆc b¸n , c¸c tæ chøc tÝn dông xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh m×nh cã tham gia dù thÇu hay kh«ng . NÕu cã, c¸c tæ chøc tÝn dông ph¶i lËp ®¬n dù thÇu ®óng quy ®Þnh vµ göi qua m¹ng m¸y vi tÝnh tíi së giao dÞch tõ 8h ®Õn 10h cña ngµy ®Êu thÇu. 4.4. TiÕp nhËn th«ng tin vÒ l­u tr÷ giÊy tê cã gi¸ - Tõ 9h ®Õn 10h s¸ng cña ngµy ®Êu thÇu , bé phËn l­u gi÷ giÊy tê cã gi¸ thuéc së giao dÞch vµ c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng nhµ n­íc tØnh, thµnh phè truyÒn qua m¹ng hoÆc Fax tíi bé phËn ®Êu thÇu , th«ng b¸o t×nh h×nh l­u gi÷ giÊy tê cã gi¸ cña c¸c tæ chøc tÝn dông sÏ tham gia ®Êu thÇu. 4.5. Tæ chøc xÐt thÇu - Tõ 10h s¸ng cña ngµy ®Êu thÇu, së giao dÞch Ng©n hµng nhµ n­íc tæ chøc xÐt thÇu d­íi sù chøng kiÕn cña ban ®iÒu hµnh nghiÖp vô thÞ tr­êng më, cô thÓ c¸c b­íc sau: Tæng hîp sè liÖu; chän c¸c ®¬n dù thÇu hîp lÖ; ®iÒu chØnh sè liÖu dù thÇu; lËp b¶ng tæng hîp dù thÇu; quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu; ph©n bæ thÇu. 4.6. Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu - Sau khi xÐt thÇu , Ng©n hµng nhµ n­íc ph¶i th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu cho c¸c tæ chøc tÝn dông tham gia ®Êu thÇu vµ c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng nhµ n­íc th«ng qua m¹ng m¸y vi tÝnh hoÆc Fax, viÖc th«ng b¸o ph¶i ®­îc thùc hiÖn chËm nhÊt lµ 14h cña ngµy ®Êu thÇu . 4.7. LËp vµ giao, nhËn hîp ®ång mua b¸n cã kú h¹n - C¨n cø vµo th«ng b¸o kÕt qu¶ xÐt thÇu, ng­êi b¸n ph¶i cã tr¸ch nhiÖm lËp hîp ®ång b¸n vµ mua l¹i (theo mÉu) göi cho bªn mua chËm nhÊt lµ15h cña ngµy ®Êu thÇu. Khi nhËn ®­îc b¶n hîp ®ång nµy , bªn mua ph¶i ký tªn ®ãng dÊu trªn b¶n hîp ®ång vµ göi l¹i cho bªn b¸n tr­íc 15h30 cïng ngµy. Bé phËn nghiÖp vô thÞ tr­êng më sÏ chuyÓn b¶n hîp ®ång b¸n vµ mua l¹i cho c¸c bé phËn liªn quan cña së giao dÞch tr­íc 16h30 cïng ngµy. 4.8. Thanh to¸n vµ chuyÓn giao quyÒn së h÷u giÊy tê cã gi¸ ViÖc thanh to¸n vµ chuyÓn giao quyÒn së h÷u cña giÊy tê cã gi¸ ®­îc mua, b¸n th«ng qua ®Êu thÇu t¹i së giao dÞch ®­îc thùc hiÖn tuú thuéc vµo ph­¬ng thøc mua, b¸n cña phiªn giao dÞch , cô thÓ nh­ : - NÕu Ng©n hµng nhµ n­íc b¸n h¼n giÊy tê cã gi¸ , th× tæ chøc tÝn dông tróng thÇu ph¶i chuyÓn tiÒn cho Ng©n hµng nhµ nø¬c ®Ó ®­îc chuyÓn quyÒn së h÷u sè giÊy tê cã gi¸ ®ã. - NÕu Ng©n hµng nhµ n­íc b¸n vµ cam kÕt mua l¹i giÊy tê cã gi¸ th× tæ chøc tÝn dông tróng thÇu chuyÓn tiÒn mua giÊy tê cã gi¸ cho Ng©n hµng nhµ n­íc ®Ó ®­îc chuyÓn quyÒn së h÷u giÊy tê cã gi¸ trong thêi h¹n cam kÕt mua l¹i - NÕu Ng©n hµng nhµ n­íc mua h¼n giÊy tê cã gi¸ , Ng©n hµng nhµ n­íc sÏ chuyÓn tiÒn mua giÊy tê cã gi¸ ®ã cho tæ chøc tÝn dông tróng thÇu ®ång thêi thùc hiÖn chuyÓn quyÒn së h÷u giÊy tê cã gi¸ ®o. - NÕu tæ chøc tÝn dông b¸n vµ cam kÕt mua l¹i giÊy tê cã gi¸ . Ng©n hang nhµ n­íc chuyÓn tiÒn mua giÊy tê cã gi¸ cho tæ chøc tÝn dông tróng thÇu ®ång thêi chuyÓn quyÒn së h÷u giÊy tê cã gi¸ trong thêi h¹n cam kÕt mua l¹i. 4.9. KÕt thóc hîp ®ång giao dÞch kú h¹n T¹i ngµy kÕt thóc thêi h¹n cña hîp ®ång mua b¸n l¹i , c¸c bªn tham gia hîp ®ång thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc sau: - Bªn b¸n trong hîp ®ång sÏ chuyÓn tiÒn mua l¹i cho bªn mua trong hîp ®ång ®Ó nhËn l¹i quyÒn sö dông giÊy tê cã gi¸ ®· b¸n tr­íc ®ã. - NÕu bªn b¸n trong hîp ®ång lµ tæ chøc tÝn dông, ®Õn thêi h¹n thanh to¸n mµ kh«ng thanh to¸n hoÆc thanh to¸n kh«ng ®ñ tiÒn th× Ng©n hµng nhµ n­íc sÏ trÝch tµi kho¶n cña tæ chøc tÝn dông ®ã t¹i Ng©n hµng nhµ n­íc ®Ó thu håi . NÕu ¸p dông biªn ph¸p trªn vÉn kh«ng ®ñ sè tiÒn thanh to¸n th× Ng©n hµng nhµ n­íc sÏ t¹m gi÷ kh«Ý l­îng giÊy tê cã gi¸ t­¬ng øng víi sè tiÒn thiÕu vµo tµi kho¶n riªng. Sau 10 ngµy , kÓ tõ ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n mµ tæ chøc tÝn dông vÉn kh«ng thanh to¸n ®ñ sè tiÒn ®ã th× Ng©n hµng nhµ n­íc sÏ b¸n sè l­îng giÊy tê cã gi¸ ®ã ®Ó thu håi vèn . 5. Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc Tõ khi b¾t ®Çu giao dÞch ®Õn 31-12-2000, cø 10 ngµy NHNN tiÕn hµnh mét phiªn giao dÞch trªn thÞ tr­êng më. - Trong th¸ng 8/2000, do l­îng vèn kh¶ dông cña hÖ thèng ng©n hµng lµ d­ thõa nªn NHNN b¸n ra mét l­îng tÝn phiÕu lµ 550 tû ®ång. - Tõ cuèi th¸ng 9 ®Õn cuèi th¸ng 12, do cã sù h¹n chÕ cña NHNN ë cöa sæ chiÕt khÊu vµ nhu cÇu tÝn dông VND t¨ng nhanh trong khi ho¹t ®éng tiÒn göi t¨ng chËm dÉn ®Õn khan hiÕm VND trong hÖ thèng ng©n hµng, NHNN ®· mua vµo giÊy tê cã gi¸ trong 14 phiªn giao dÞch liªn tôc víi doanh sè 1353,5 tû ®ång. Tõ 1-1-2001, NHNN thùc hiÖn giao dÞch ®Þnh kú 7 ngµy/lÇn. Tõ ®Çu n¨m 2001 ®Õn 15-2, l­îng vèn kh¶ dông tiÕp tôc thiÕu hôt do nhu cÇu tiÒn mÆt t¨ng, NHNN tiÕp tôc mua vµo giÊy tê cã gi¸, chñ yÕu lµ mua kú h¹n do tÝnh ®Õn yÕu tè l­îng vèn kh¶ dông cã thÓ t¨ng lªn sau dÞp TÕt Nguyªn ®¸n. Tõ 21-2 ®Õn 14-4, l­îng vèn kh¶ dông cã biÓu hiÖn d­ thõa. §Ó rót bít ph­¬ng tiÖn thanh to¸n khái hÖ thèng ng©n hµng, NHNN thùc hiÖn b¸n h¼n l­îng giÊy tê cã gi¸ víi gi¸ trÞ lµ 470 tû ®ång. Tõ 21-3 ®Õn cuèi th¸ng 4, do nhu cÇu vèn kh¶ dông t¨ng, NHNN tæ chøc c¸c phiªn giao dÞch trªn thÞ tr­êng më víi môc tiªu cung øng thªm ph­¬ng tiÖn thanh to¸n cho hÖ thèng. Qua h¬n mét n¨m triÓn khai thùc hiÖn, nghiÖp vô thÞ tr­êng më ë n­íc ta ®· vËn hµnh mét c¸ch nhÞp nhµng vµ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. NHNN b­íc ®Çu ®· sö dông thµnh c«ng mét c«ng cô míi ®Ó ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. VÒ c¬ b¶n, c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ ho¹t ®éng nghiÖp vô thÞ tr­êng më lµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ hiÖn nay. Tõ th¸ng 7/2000 ®Õn th¸ng 12/2001, NHNN ®· thùc hiÖn 61 phiªn ®Êu thÇu nghiÖp vô thÞ tr­êng më víi doanh sè giao dÞch lµ 5536 tû ®ång. §Æc biÖt, víi viÖc cung øng h¬n 5000 tû ®ång th«ng qua thÞ tr­êng më ®· gãp phÇn thùc hiÖn chñ tr­¬ng kÝch cÇu cña ChÝnh phñ. Víi ph­¬ng ch©m “®i t¾t ®ãn ®Çu”, mÆc dï míi ®i vµo ho¹t ®éng nh­ng NHNN ®· m¹nh d¹n ®­a vµo ¸p dông h×nh thøc giao dÞch tiªn tiÕn ngay tõ ®Çu. Thêi h¹n giao dÞch vµ kü thuËt nghiÖp vô thÞ tr­êng më còng ®­îc c¶i tiÕn cho phï hîp. Thêi h¹n thanh to¸n vµ giao nhËn giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n gi÷a tæ chøc tÝn dông vµ NHNN ®­îc rót ng¾n. NHNN cßn tæ chøc c¸c líp tËp huÊn ®Ó n©ng cao sù hiÓu biÕt cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®èi víi nghiÖp vô míi mÎ nµy. Ng©n hµng nhµ n­íc cßn ban hµnh c¸c v¨n b¶n lµm c¬ së ph¸p lý nh­: Quy chÕ nghiÖp vô thÞ tr­êng më quy tr×nh nghiÖp vô thÞ tr­êng më , quy ®Þnh vÒ viÖc ®¨ng kÝ giÊy tê cã gi¸ ... - TÝnh ®Õn th¸ng11/2001 sè thµnh viªn tham gia nghiÖp vô thÞ tr­êng më lµ 21 thµnh viªn . §Õn ngµy 5/12/2001, khèi l­îng giao dÞch ®¹t 7755.78 tû ®ång, ng©n hµng nhµ n­íc ®· thùc hiÖn 62 phiªn giao dÞch víi c¸c h×nh thøc : mua, b¸n h¼n vµ mua b¸n cã k× h¹n. - §Õn th¸ng 7/2002: cã 22 tæ chøc tÝn dông ®­îc céng nhËn lµ thµnh viªn cña nghiÖp vô thÞ tr­êng më ( cã thªm mét thµnh viªn lµ - Quü tÝn dông nh©n d©n trung ­¬ng ) - N¨m 2003: Tæng khèi l­îng tÝn phiÕu kho b¹c nhµ n­íc ®¹t 15410 tû ®ång t¨ng gÊp 1,6 lÇn so víi n¨m 2002 : 8410 tû ®ång. - Bªn c¹nh ®ã , l·i suÊt cã xu h­íng gi¶m dÇn . §Çu quý I n¨m 2003; l·i suÊt dao ®éng tõ 6,1%/n¨m ®Õn 6,25%/n¨m . §Çu quý III /2003 , l·i suÊt lµ 6,2%/n¨m . Cuèi th¸ng 9/2003, l·i suÊt tróng thÇu lµ 4,7%/n¨m vµ th¸ng 11/2003 , l·i suÊt xoay quanh 5%/n¨m. C¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ ®ù¬c giao dÞch mua b¸n trªn thÞ tr­êng më trong n¨m 2003 ®Òu cã thêi h¹n ng¾n. Giao dÞch trong quý I thêi h¹n cßn l¹i cña giÊy tê cã gi¸ lµ tõ 15 ngµy ®Õn 60 ngµy, quý II lµ tõ 15 ngµy ®Õn 91 ngµy, tõ cuèi th¸ng 5 ®Õn gi÷a th¸ng 7 phÇn lín lµ 91 ngµy, tõ cuèi th¸ng 7 ®Õn th¸ng 12 lµ 30 ngµy ®Õn 60 ngµy. 6. Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n tån t¹i 6.1. Quy m« thÞ tr­êng cßn nhá bÐ - Thùc tÕ ho¹t ®éng thÞ tr­êng më ch­a thËt s«i ®éng. Trong sè 21 thµnh viªn tham gia thÞ tr­êng th× chñ yÕu lµ 4 NHTM quèc doanh.MÆc dï sè thµnh viªn ®¨ng ký tham gia lµ 21 nh­ng ë mçi phiªn giao dÞch chØ cã tõ 1 ®Õn 5 thµnh viªn tham gia, chñ yÕu lµ c¸c NHTM Nhµ n­íc. - Nguyªn nh©n: ë ViÖt Nam, do quy ®Þnh cña NHNN kh¸ chÆt chÏ nªn thµnh viªn tham gia thÞ tr­êng më ®a sè lµ lµ c¸c tæ chøc tÝn dông. C¸c tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng chØ cã duy nhÊt mét c«ng ty tµi chÝnh tham gia. Mét lý do kh¸c lµ hiÖn nay hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam ®ang trong giai ®o¹n c¶i c¸ch, cñng cè nªn còng ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng tham gia vµo thÞ tr­êng. NHNN l¹i ch­a ph¸t huy tèt vai trß h­íng dÉn thÞ tr­êng nªn viÖc tham gia thÞ tr­êng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cßn h¹n chÕ. MÆt kh¸c, mét trong c¸c ®iÒu kiÖn tham gia nghiÖp vô thÞ tr­êng më lµ c¸c thµnh viªn ph¶i cã giÊy tê cã gi¸ ®Ó b¸n vµ chñ ®éng ®­îc vèn kh¶ dông cña m×nh. Nh­ng c¸c tæ chøc tÝn dông l¹i ch­a ®Çu t­ nhiÒu vµo giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n do nhiÒu nguyªn nh©n. H¬n n÷a hä cßn ph¶i chÞu sù thiÕu b×nh ®¼ng trong kinh doanh. 6.2. Hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng cßn rÊt nghÌo nµn - Theo quy ®Þnh hiÖn nay, chØ cã nh÷ng giÊy tê cã gi¸ nh­ tÝn phiÕu NHNN, tÝn phiÕu kho b¹c, chøng chØ tiÒn göi vµ c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c míi ®­îc giao dÞch trªn thÞ tr­êng. Nh­ng trªn thùc tÕ, hiÖn nay míi chØ cã tÝn phiÕu NHNN vµ tÝn phiÕu kho b¹c lµ ®­îc giao dÞch trªn thÞ tr­êng. - Nguyªn nh©n: quy ®Þnh cña NHNN vÒ c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ ®­îc phÐp giao dÞch th«ng qua thÞ tr­êng më ngay tõ ®Çu ®· lµm gi¶m kh¶ n¨ng vµ ph¹m vi mua b¸n cña c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ kh¸c hiÖn cã ë ViÖt Nam nh­ tr¸i phiÕu trung vµ dµi h¹n khi mµ thêi gian ®¸o h¹n cña chóng cßn d­íi mét n¨m. 6.3. ChÊt l­îng hµng ho¸ ch­a cao nªn søc hÊp dÉn kÐm - §èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ th× l·i suÊt cña chøng kho¸n ChÝnh phñ kh«ng cã søc hÊp dÉn. L·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c ®ang thÊp h¬n l·i suÊt tiÒn göi 12 th¸ng cña c¸c ng©n hµng. Nã cßn bÞ lÖ thuéc vµo chØ ®¹o nªn ch­a ph¶n ¸nh ®­îc l·i suÊt thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã, kú h¹n cña tÝn phiÕu l¹i h¹n chÕ, chØ gåm mét kú h¹n duy nhÊt lµ 364 ngµy. MÆt kh¸c, môc ®Ých mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ cña c¸c tæ chøc tÝn dông chñ yÕu ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thõa vèn t¹m thêi. Nh­ng khi cÇn vèn th× kh¶ n¨ng thanh to¸n l¹i rÊt kÐm v× viÖc b¸n tr¸i phiÕu ChÝnh phñ trªn thÞ tr­êng thø cÊp lµ kh«ng dÔ dµng. 6.4. Ph­¬ng thøc giao dÞch ch­a ®a d¹ng vµ linh ho¹t - HiÖn nay ë n­íc ta, nghiÖp vô thÞ tr­êng më cã thÓ ¸p dông mét trong 2 ph­¬ng thøc giao dÞch: - B¸n vµ cam kÕt mua l¹i (giao dÞch cã kú h¹n) - Mua b¸n h¼n Tuy nhiªn, thùc tÕ c¸c phiªn giao dÞch võa qua chØ ¸p dông ph­¬ng thøc mua b¸n h¼n víi tÝn phiÕu NHNN, mua b¸n cã kú h¹n ®èi víi tÝn phiÕu kho b¹c Nhµ n­íc. Cßn ph­¬ng thøc mua b¸n h¼n Ýt ®­îc thùc hiÖn vµ ®Æc biÖt ph­¬ng thøc mua b¸n cã kú h¹n ch­a ®­îc thùc thi. Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu th­êng lµ ®Êu thÇu l·i suÊt. Nh­ng trong c¸c phiªn thÇu l·i suÊt l¹i cã tÝnh c¹nh tranh cao nªn c¸c NHTM vµ tæ chøc tÝn dông nhá kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia. Ch­¬ng3: Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña nghiÖp vô thÞ tr­êng më ë viÖt nam 1. T¨ng thªm sè l­îng thµnh viªn tham gia vµo thÞ tr­êng NghiÖp vô thÞ tr­êng më chØ ph¸t huy hÕt hiÖu qu¶ lµ mét c«ng cô gi¸n tiÕp thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ khi tÇm t¸c ®éng cña nã bao qu¸t tÊt c¶ c¸c tæ chøc tÝn dông. HiÖn nay, nghiÖp vô thÞ tr­êng më con kh¸ míi mÎ ®èi víi ViÖt Nam, c¸c tæ chøc tÝn dông ch­a hiÓu biÕt nhiÒu vÒ thÞ tr­êng nµy. V× vËy, cÇn ph¶i tuyªn truyÒn, h­íng dÉn ®Ó c¸c tæ chøc tÝn dông hiÓu s©u vµ nh×n thÊy ®©y nh­ lµ mét ph­¬ng c¸ch ®¸p øng nhu cÇu vèn kh¶ dông nhanh nhÊt . Ngoµi c¸c thµnh viªn ®· ®¨ng ký, tiÕp tôc ph¸t triÓn thªm nh÷ng thµnh viªn míi vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho hä cã m«i tr­êng c¹nh tranh b×nh ®¼ng víi nhau. Ngoµi ra, NHNN cÇn hç trî t­ vÊn vµ l¾p ®Æt kü thuËt cho c¸c tæ chøc tÝn dông cã quy m« nhá ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tæ chøc nµy cã thÓ tham gia thÞ tr­êng. NHNN nªn khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc tÝn dông cã quy m« lín sö dông hÖ thèng thiÕt bÞ nèi víi trung t©m cña thÞ tr­êng lµ thiÕt bÞ m¹ng theo kü thuËt tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i. 2. Më réng hµng ho¸ cho nghiÖp vô thÞ tr­êng më c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng Gia t¨ng sè l­îng chøng kho¸n cã kú h¹n ng¾n 3 th¸ng, 6 th¸ng vµ 9 th¸ng ®Ó lµm t¨ng khèi l­îng hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng vµ tÝnh kh¶ dông trong c¸c giao dÞch. Trong thêi gian qua, khèi l­îng hµng ho¸ lo¹i nµy chiÕm tû träng Ýt cho nªn khi ®· mua trªn tr­êng s¬ cÊp, c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh«ng muèn b¸n l¹i trªn thÞ tr­êng thø cÊp, mµ coi ®ã lµ vèn ®Çu t­ h¬n lµ sö dông ®Ó ®iÒu tiÕt kh¶ n¨ng tiÒn mÆt. Trong c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n, cÇn ®­a thªm c¸c lo¹i chøng kho¸n dµi h¹n, víi thêi kú m·n h¹n cßn l¹i d­íi mét n¨m, vµo thÞ tr­êng. NHNN cã thÓ thùc hiÖn linh ho¹t vÒ thêi ®iÓm vµ khèi l­îng giao dÞch ®Ó t¸c ®éng ®Õn l­îng tiÒn dù tr÷ cña hÖ thèng ng©n hµng vµ sau ®ã ®Õn l·i suÊt cña thÞ tr­êng ngo¹i tÖ. Mét c¸ch kh¸c ®Ó t¨ng khèi l­îng giao dÞch lµ t¨ng sè l­îng c¸c phiªn giao dÞch trong th¸ng. 3. §a d¹ng ho¸ c¸c ph­¬ng thøc giao dÞch Më réng nghiÖp vô mua b¸n cã kú h¹n trªn thÞ tr­êng më ®Ó lµm t¨ng khèi l­îng chøng kho¸n giao dÞch trªn thÞ tr­êng. Trong khi khèi l­îng vµ chñng lo¹i chøng kho¸n ng¾n h¹n ®­a vµo thÞ tr­êng Ýt, giao dÞch kú h¹n sÏ gióp gi¶i to¶ ®­îc t×nh tr¹ng khan hiÕm hµng ho¸. MÆt kh¸c, nghiÖp vô giao dÞch kú h¹n còng lµm t¨ng kh¶ n¨ng can thiÖp cña NHNN vµo thÞ tr­êng ®Ó ®iÒu tiÕt l­îng tiÒn trong l­u th«ng. NHNN cã thÓ chñ ®éng quyÕt ®Þnh mua b¸n víi sè l­îng lµ bao nhiªu, thêi h¹n nµo, theo ph­¬ng thøc nµo tuú thuéc theo yªu cÇu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong tõng thêi kú. Ph­¬ng thøc mua b¸n h¼n sÏ lµm t¨ng tû lÖ cung øng tiÒn tÖ NHTW qua quan hÖ tÝn dông, lµm yÕu kh¶ n¨ng ®iÒu tiÕt cña NHTW, g©y biÕn ®éng lín tíi thÞ gi¸ chøng kho¸n theo chiÒu h­íng kh«ng tèt khi mµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam cßn ch­a ph¸t triÓn. Tuy nhiªn vÉn ph¶i kÕt hîp ph­¬ng thøc giao dÞch cã kú h¹n víi ph­¬ng thøc mua b¸n h¼n. V× mÆc dï giao dÞch cã kú h¹n gióp NHTW chñ ®éng vÒ mÆt thêi gian nh­ng mua b¸n h¼n l¹i cã t¸c dông hç trî ë nh÷ng thêi ®iÓm “tøc thêi” kh«ng thÓ chËm trÔ, kh«ng thÓ chê ®Õn thêi h¹n. VÒ h×nh thøc ®Êu thÇu, ®Ó khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc tÝn dông tham gia vµo thÞ tr­êng, trong giai ®o¹n ®Çu, NHNN cÇn kÕt hîp c¶ hai h×nh thøc ®Êu thÇu khèi l­îng vµ ®Êu thÇu l·i suÊt. 4. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng kÕt hîp víi n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸c c¸n bé ng©n hµng §Èy m¹nh tiÕn tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng, thiÕt lËp m¹ng l­íi th«ng tin liªn l¹c víi tÊt c¶ c¸c ng©n hµng th­¬ng mai, tæ chøc tÝn dông,tõ ®ã NHNN cã thÓ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n t×nh h×nh vèn kh¶ dông cña toµn hÖ thèng.Víi c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c th­¬ng vô giao dÞch tiÕn hµnh nhanh chãng, thuËn lîi, gi¶m thiÓu chi phÝ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng cô nghiÖp vô thÞ tr­êng më cña NHNN. Trong sù nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng, viÖc trang bÞ m¸y mãc c«ng nghÖ lµ rÊt quan träng. Nh­ng yÕu tè quyÕt ®Þnh lµ con ng­êi. NÕu kh«ng cã nh÷ng c¸n bé cã kiÕn thøc v÷ng vµng, am hiÓu cÆn kÏ néi dung cña tõng v¨n b¶n ph¸p quy, quy tr×nh nghiÖp vô th× ho¹t ®éng ng©n hµng kh«ng thÓ diÔn ra xu«n xÎ. MÆt kh¸c, ®Ó cã thÓ tiÕp cËn c«ng nghÖ th«ng tin vµ kinh tÕ tri thøc, c¸c c¸n bé ng©n hµng còng cÇn ph¶i n¾m v÷ng tÝnh n¨ng, t¸c dông cña tõng thiÕt bÞ m¸y mãc chuyªn dïng. ChÝnh v× vËy, viÖc ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé ng©n hµng lµ mét yªu cÇu v« cïng cÊp thiÕt hiÖn nay. Riªng víi nghiÖp vô thÞ tr­êng më, c¸c c¸n bé chuyªn vÒ lÜnh vùc nµy cÇn ®­îc tËp huÊn vÒ kü thuËt nghiÖp vô vµ kh¶ n¨ng dù b¸o thÞ tr­êng. KÕt luËn Nh­ vËy, qua viÖc t×m hiÓu vÒ nghiÖp vô thÞ tr­êng më ta thÊy ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm, c¬ chÕ t¸c ®éng, c¸c ­u ®iÓm cña nghiÖp vô thÞ tr­êng më, tõ ®ã cho thÊy tÇm quan träng cña nghiÖp vô thÞ tr­êng më trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña Ng©n hµng Trung ­¬ng. Tuy míi ®­îc ¸p dông t¹i ViÖt Nam nh­ng nã ®· ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ lµ mét c«ng cô rÊt quan träng, cÇn thiÕt ®èi víi viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña NHNN. §Æc biÖt, n­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. V× vËy, NHNN ViÖt Nam ®ang tõng b­íc chuyÓn h×nh thøc qu¶n lý ®iÒu hµnh tõ trùc tiÕp sang gi¸n tiÕp. NghiÖp vô thÞ tr­êng më ra ®êi lµ ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã. ViÖc ®­a nghiÖp vô thÞ tr­êng më vµo ho¹t ®éng cã ý nghÜa to lín cho sù chuÈn bÞ c¸c ®IÒu kiÖn ®Ó hÖ thèng Ng©n hµng cã thÓ héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi, lµm cho c¸c luång tiÒn tÖ l­u th«ng vµo ra mét c¸ch linh ho¹t, theo ®ã nghiÖp vô thÞ tr­êng më sÏ lµ mét c«ng cô ®IÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ kh«ng ph¶i theo lèi ¸p ®Æt mÖnh lÖnh mµ dùa trªn nÒn t¶ng cña sù tù nguyÖn bëi mét chiÕn l­îc kinh doanh cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i. Tãm l¹i, nghiªn cøu vÒ nghiÖp vô thÞ tr­êng më cho th©y: ®©y lµ c«ng cô rÊt linh ho¹t thÓ hiÖn sù chñ ®éng cña Ng©n hµng trung ­¬ng trong ®iÒu hµnh thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ . ChÝnh v× vËy , khi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cµng ph¸t triÓn th× ®©y lµ c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc vµ lµ c«ng cô quan träng nhÊt cña c¸c Ng©n hµng trung­¬ng trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña m×nh. Tµi LiÖu Tham Kh¶o 1. Gi¸o tr×nh “Lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ “ khoa NH_TC §HKTQD 2. Gi¸o tr×nh " NghiÖp vô ng©n hµng trung ­¬ng" cña t¸c gi¶ Hoµng Xu©n QuÕ cña NXB Thèng kª, 2003 3. S¸ch '' TiÒn tÖ , Ng©n hµng vµ thÞ tr­êng Tµi chÝnh '' cña FREDERIC S. MISHKIN cña NXB Khoa häc kü thuËt , 1995 4.T¹p chÝ Ng©n hµng sè 8 n¨m 2000 . 5.T¹p chÝ Ng©n hµng - sè 10 N¨m 2002 6.T¹p chÝ Ng©n hµng - sè 3 N¨m 2003 , sè 6 N¨m 2004 7.T¹p chÝ '' ThÞ tr­êng tµi chÝnh TiÒn TÖ'' c¸c n¨m 2001,2003,2004 Môc lôc Lêi më ®Çu Ch­¬ng 1: Nh÷ng lÝ luËn chung vÒ nghiÖp vô thÞ tr­êng më 1. Kh¸i niÖm, vai trß nghiÖp vô thÞ tr­êng më 1.1. Kh¸i niÖm vÒ nghiÖp vô thÞ tr­êng më 1.2. Vai trß cña nghiÖp vô thÞ tr­êng më 2. c¬ chÕ ho¹t ®éng cña nghiÖp vô thÞ tr­êng më 2.1. C¸c lo¹i nghiÖp vô thÞ tr­êng më 2.1.1. Giao dÞch kh«ng hoµn l¹i 2.1.2. Giao dÞch cã hoµn l¹i (giao dÞch cã kú h¹n) 2.2. Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña nghiÖp vô thÞ tr­êng më 2.2.1. Giao dÞch qua ®Êu thÇu 2.3. Hµng hãa trªn thÞ tr­êng më 2.4. Nh÷ng chñ thÓ tham gia trªn thÞ tr­êng më 3. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng nghiÖp vô thÞ tr­êng më 3.1. Ph¹m vi thµnh viªn tham gia 3.2. Ph¹m vi hµng ho¸ 3.3. Gi¸ vµ l·i suÊt 3.4. Ph­¬ng thøc giao dÞch 3.5. Tr×nh ®é phèi hîp gi÷a c¸c c«ng cô trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ 3.6. C«ng nghÖ th«ng tin vµ hÖ thèng thanh to¸n 4. Nh÷ng ­u ®iÓm cña nghiÖp vô thÞ tr­êng më Ch­¬ng 2: thùc tr¹ng ho¹t ®éng nghiÖp vô thÞ tr­êng më ë viÖt nam 1. sù ra ®êi NghiÖp vô thÞ tr­êng më ë viÖt nam 2. c¬ cÊu, tæ chøc, c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô thÞ tr­êng më 2.1. Chñ thÓ tham gia OMO 2.2. §iÒu kiÖn tham gia nghiÖp vô thÞ tr­êng më 2.3. NhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong ho¹t ®éng nghiÖp vô thÞ tr­êng më 2.3.1. Ban hµnh nghiÖp vô thÞ tr­êng më 2.3.2. Bé phËn qu¶n lý vèn kh¶ dông 2.3.3. Bé phËn nghiÖp vô thÞ tr­êng më 2.3.4. NhiÖm vô cña bé phËn thanh to¸n 3. Néi dung ho¹t ®éng 3.1. Ph­¬ng thøc mua b¸n trªn thÞ tr­êng më 3.2. Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu trªn thÞ tr­êng më 3.2.1. Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu khèi l­îng 3.2.2. Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu l·i suÊt 3.3 X¸c ®Þnh gi¸ mua, gi¸ b¸n cña giÊy tê cã gi¸ 3.3.1. Tr­êng hîp mua b¸n h¼n giÊy tê cã gi¸ 3.3.2. Tr­êng hîp giao dÞch cã kú h¹n 4. Quy tr×nh nghiÖp vô thÞ tr­êng më 4.1. Th«ng b¸o mua hoÆc b¸n giÊy tê cã gi¸. 4.2. §¨ng ký l­u gi÷ giÊy tê cã gi¸ 4.3 Nép ®¬n dù thÇu 4.4. TiÕp nhËn th«ng tin vÒ l­u tr÷ giÊy tê cã gi¸ 4.5. Tæ chøc xÐt thÇu 4.6. Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu 4.7. LËp vµ giao, nhËn hîp ®ång mua b¸n cã kú h¹n 4.8. Thanh to¸n vµ chuyÓn giao quyÒn së h÷u giÊy tê cã gi¸ 4.9. KÕt thóc hîp ®ång giao dÞch kú h¹n 5. Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc 6. Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n tån t¹i 6.1. Quy m« thÞ tr­êng cßn nhá bÐ 6.2. Hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng cßn rÊt nghÌo nµn 6.3. ChÊt l­îng hµng ho¸ ch­a cao nªn søc hÊp dÉn kÐm 6.4. Ph­¬ng thøc giao dÞch ch­a ®a d¹ng vµ linh ho¹t Ch­¬ng3: Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña nghiÖp vô thÞ tr­êng më ë viÖt nam T¨ng thªm sè l­îng thµnh viªn tham gia vµo thÞ tr­êng 2. Më réng hµng ho¸ cho nghiÖp vô thÞ tr­êng më c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng 3. §a d¹ng ho¸ c¸c ph­¬ng thøc giao dÞch 4. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng kÕt hîp víi n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸c c¸n bé ng©n hµng KÕt luËn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiệp vụ thị trường mở Các giải pháp nâng cao hoạt động nghiệp vụ thị trường mở.DOC
Luận văn liên quan