Đề tài Nhãn hiệu của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM BHNT I. Nhãn hiệu và các quyết định có liên quan đến nhãn hiệu 1. Nhãn hiệu là gì 2. Các quyết định liên quan đến nhãn hiệu 2.1. Quyết định gắn nhãn 2.2. Quyết định về người chủ nhãn hiệu 2.3. Quyết định về chất lượng sản phẩm 2.4. Quyết định về đặt tên cho sản phẩm như thế nào II. Vai trò của nhãn hiệu sản phẩm trong kinh doanh bảo hiểm 1. Tâm quan trọng của khâu thiết kế sản phẩm 2. Tính tất yếu phải có nhãn hiệu cho sản phẩm BHNT 3. Lợi ích của nhãn hiệu mạnh về phía người sở hữu nhãn hiệu và cơ hội đối với doanh nghiệp CHƯƠNG II: SỬ DỤNG NHÃN HIỆU SẢN PHẨM BHNT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY I. Khái quát thị trường BHNT Việt Nam hiện nay II. Vấn đề sử dụng nhãn hiệu sản phẩm BHNT trong các doanh nghiệp BHNT hoạt động tại Việt Nam III. Những khó khăn tồn tại IV. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng nhãn hiệu sản phẩm BHNT CHƯƠNG III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU SẢN PHẨM BHNT I. Xây dựng và quản lý nhãn hiệu II. Ứng dụng vào quản lý nhãn hiệu cho các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam KẾT LUẬN

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nhãn hiệu của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu ViÖt Nam hiÖn nay ®· vµ ®ang trong c«ng cuéc ®æi míi, ph¸t triÓn, cïng víi sù ph¸t triÓn cña tÊt c¶ c¸c ngµnh, lÜnh vùc kinh tÕ, ngµnh b¶o hiÓm ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, ®ãng gãp quan träng vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc. B¶o hiÓm nãi chung vµ b¶o hiÓm nh©n thä (BHNT) nãi riªng hiÖn nay ®· trë nªn quen thuéc víi nhiÒu ng­êi d©n ViÖt Nam bëi nh÷ng t¸c dông rÊt ®Æc tr­ng cña m×nh: b¶o hiÓm thùc hiÖn viÖc huy ®éng vèn cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, gi¶i quyÕt viÖc lµm, æn ®Þnh tµi chÝnh, s¶n xuÊt, sinh ho¹t cho c¸c c¸ nh©n, gia ®×nh, cho c¸c tæ chøc. ThÞ tr­êng b¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam hiÖn nay ®ang rÊt s«i ®éng víi sù tham gia cña B¶o ViÖt nh©n thä vµ bèn c«ng ty b¶o hiÓm cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¹nh tranh chiÕm gi÷ thÞ phÇn víi trªn d­íi 20 lo¹i s¶n phÈm kh¸ phong phó ®a d¹ng. ThÞ tr­êng b¶o hiÓm nh©n thä ViÖt Nam theo nh­ nhËn ®Þnh cña c¸c chuyªn gia b¶o hiÓm lµ cßn rÊt lín vµ ®Çy høa hÑn, ngµy cµng cã nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä cã uy tÝn trªn thÕ giíi mong muèn gia nhËp thÞ tr­êng ViÖt Nam, tÝnh ®Õn 4/2000 sè c«ng ty nµy ®· lªn tíi 20 trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn NewYork Life – mét c«ng ty cã bÒ dµy kinh nghiÖm vµ rÊt thµnh c«ng ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi. Víi sè ®èi t­îng mong muèn tham gia nh­ vËy céng víi tiÒm n¨ng tµi chÝnh hïng hËu cña c¸c c«ng ty nµy th× ch¾c ch¾n sÏ t¹o nªn søc Ðp lín h¬n n÷a víi c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ë ViÖt Nam hiÖn nay thóc ®Èy c¸c c«ng ty c¹nh tranh h¬n n÷a. C¸c doanh nghiÖp sÏ buéc ph¶i cã chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp nh»m thu hót kh¸ch hµng, t¨ng doanh thu ... b»ng nhiÒu biÖn ph¸p nh­: t¨ng chÊt l­îng ®¹i lý, t­ vÊn, t¨ng chÊt l­îng ®Çu t­, dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng, hoµn thiÖn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ... XuÊt ph¸t tõ c¸c lý do ®ã, trong khu«n khæ cña mét ®Ò ¸n m«n häc, em xin ®­îc ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò t¨ng søc c¹nh tranh cña c«ng ty th«ng qua hoµn thiÖn s¶n phÈm, cô thÓ lµ viÖc sö dông nh·n hiÖu s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä hiÖn nay ë ViÖt Nam. §Ò ¸n cã tªn lµ: “ Nh·n hiÖu cña s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä “. Môc ®Ých cña ®Ò ¸n nµy lµ ®­a ra mét sè ®iÓm bµn vÒ viÖc sö dông nh·n hiÖu víi t­ c¸ch lµ mét nh©n tè tÝch cùc lµm t¨ng søc c¹nh tranh cña c«ng ty b¶o hiÓm, viÖc vËn dông nã hiÖn nay ra sao ë ViÖt Nam, cÇn lµm g× ®Ó cã thÓ ph¸t huy ®­îc søc m¹nh cña nh·n hiÖu. §Ò ¸n nµy ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ®­îc kÕt cÊu thµnh ba ch­¬ng. Ch­¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ nh·n hiÖu cña s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä Môc ®Ých cña ch­¬ng nµy lµ nh»m ®­a ra mét sè lý luËn chung vÒ nh·n hiÖu ®Ó tõ ®ã thÊy ®­îc sù cÇn thiÕt ph¶i sö dông nh·n hiÖu cho s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä. Ch­¬ng II: Sö dông nh·n hiÖu s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä hiÖn nay ë ViÖt Nam. Ch­¬ng nµy bµn vÒ thùc tÕ viÖc sö dông nh·n hiÖu b¶o hiÓm nh©n thä ë ViÖt Nam, cã nh÷ng tiÕn bé còng nh­ cßn nh÷ng mÆt yÕu kÐm nµo. Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc sö dông nh·n hiÖu s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä. Tõ nh÷ng khã kh¨n chØ ra trong ch­¬ng II chóng ta sÏ bµn ®Õn biÖn ph¸p ®Ó gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ viÖc sö dông nh·n hiÖu, cô thÓ lµ cÇn x©y dùng chiÕn l­îc nh·n hiÖu cho doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä. Nh·n hiÖu sÏ trë thµnh trî thñ ®¾c lùc vµ cã thÓ ®em l¹i nh÷ng thÕ m¹nh cho doanh nghiÖp nÕu nh­ hä nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng vµ vËn dông chóng cã hiÖu qu¶. V× ®©y cßn lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc míi mÎ nªn bµi viÕt nµy sÏ cßn cã nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong muèn nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó gióp em hoµn thiÖn ®­îc vÊn ®Ò nµy. Ch­¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò vÒ nh·n hiÖu cña s¶n phÈm B¶o hiÓm nh©n thä I. Nh·n hiÖu vµ c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn nh·n hiÖu. 1. Nh·n hiÖu lµ g×? HiÖp héi Marketing Mü ®· ®­a ra ®Þnh nghÜa vÒ nh·n hiÖu: Nh·n hiÖu lµ tªn, thuËt ng÷, ký hiÖu, biÓu t­îng hay kiÓu d¸ng, hoÆc mét sù kÕt hîp nh÷ng yÕu tè ®ã nh»m x¸c nhËn hµng ho¸ hay dÞch vô cña mét ng­êi b¸n hay mét nhãm ng­êi b¸n vµ ph©n biÖt chóng víi nh÷ng hµng ho¸ vµ dÞch vô cña ®èi thñ c¹nh tranh. §Ó lµm râ h¬n kh¸i niÖm nµy chóng ta cÇn xem xÐt mét sè gi¶i thÝch c¬ b¶n sau: - Tªn nh·n hiÖu lµ mét bé phËn cña nh·n hiÖu mµ ta cã thÓ ®äc ®­îc. VÝ dô: B¶o ViÖt, B¶o Minh, Prudential hay cô thÓ ®i vµo s©u c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm th× tªn nh·n lµ An sinh gi¸o dôc, An sinh tÝch luü, An h­ëng h­u trÝ ... - DÊu hiÖu cña nh·n hiÖu (biÓu t­îng) lµ bé phËn cña nh·n hiÖu mµ ta cã thÓ nhËn biÕt ®­îc nh­ng kh«ng thÓ ®äc ®­îc, nh­ biÓu t­îng, h×nh vÏ mµu s¾c hay kiÓu ch÷ ®Æc thï. VÝ dô: h×nh khu«n mÆt n÷ thÇn may m¾n lµ biÓu t­îng quen thuéc gîi cho chóng ta nhí ®Õn s¶n phÈm cña Prudential hay h×nh ngän nói Everest cho chóng ta liªn t­ëng ®Õn c«ng ty b¶o hiÓm AIA. Ngoµi ra do s¶n phÈm b¶o hiÓm cßn cã ®Æc thï riªng lµ kh«ng ®­îc b¶o hé b¶n quyÒn, rÊt dÔ bÞ b¾t ch­íc nªn chóng ta còng cÇn quan t©m ®Õn kh¸i niÖm dÊu hiÖu cña hµng ho¸. - DÊu hiÖu cña hµng ho¸ lµ nh·n hiÖu hay bé phËn cña nã ®­îc b¶o vÖ vÒ mÆt ph¸p lý. DÊu hiÖu hµng ho¸ b¶o vÖ quyÒn tuyÖt ®èi cña ng­êi b¸n trong viÖc sö dông tªn nh·n hiÖu hay dÊu hiÖu nh·n hiÖu. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy ®Òu dÉn ra r»ng nh·n hiÖu lµ mét vÊn ®Ò kh¸ phøc t¹p vµ rÊt ®¸ng quan t©m, nã kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ mét c¸i tªn nh­ mäi ng­êi vÉn th­êng quan niÖm. 2. C¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn nh·n hiÖu. Ngµy nay viÖc g¾n nh·n ®· trë thµnh mét søc m¹nh to lín mµ khã cã mét thø hµng nµo l¹i kh«ng cÇn tªn nh·n v× nh·n hiÖu ®· trë thµnh ph­¬ng tiÖn ®em l¹i lîi Ých cho ng­êi së h÷u vÝ nh­ m­êi nh·n hiÖu næi tiÕng nhÊt thÕ giíi ®em l¹i uy tÝn cao vµ lîi thÕ c¹nh tranh cho c«ng ty. ChÝnh v× nh÷ng tÝnh n¨ng ­u viÖt ®ã mµ c¸c tËp ®oµn næi tiÕng thÕ giíi nh­ Procter & Gamble, IBM, Sony ... ®· tèn nhiÒu c«ng søc ®Ó x©y dùng mét nh·n hiÖu uy tÝn vµ hä ®· thùc sù xem nh·n hiÖu nh­ tµi s¶n l©u bÒn quan träng cña c«ng ty, lµ nÒn t¶ng cho sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng. Kh«ng n»m ngoµi xu thÕ nµy, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay còng ®· kh«ng ngõng n©ng cao qu¶ng b¸ cho th­¬ng hiÖu cña m×nh ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp BHNT – mét lÜnh vùc mµ sù uy tÝn cña c«ng ty vµ tÝn nhiÖm tõ phÝa kh¸ch hµng cã ý nghÜa sèng cßn. ViÖc cã mét nh·n hiÖu tèt buéc c«ng ty ph¶i cã nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng: - QuyÕt ®Þnh g¾n nh·n. - QuyÕt ®Þnh vÒ ng­êi chñ nh·n hiÖu. - QuyÕt ®Þnh vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. - QuyÕt ®Þnh vÒ ®Æt tªn cho s¶n phÈm. 2.1. QuyÕt ®Þnh g¾n nh·n. QuyÕt ®Þnh nµy ®Ó tr¶ lêi cho c©u hái “ LiÖu c«ng ty cã cÇn ph¶i ph¸t triÓn mét tªn nh·n cho s¶n phÈm cña m×nh hay kh«ng ?” Ng­êi b¸n mong muèn kh¸ch hµng biÕt vµ nhí ®Õn c«ng ty, viÖc g¾n nh·n ngoµi viÖc gióp kh¸ch hµng x¸c ®Þnh ®­îc xuÊt xø cña s¶n phÈm vµ ai lµ nhµ s¶n xuÊt nã cßn gióp t¨ng chÊt l­îng mua s¾m, t¹o sù ­a thÝch cña ng­êi mua. Bªn c¹nh ®ã cßn t¹o thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý s¶n phÈm, ngµy cµng trë nªn phøc t¹p do ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña chÝnh c«ng ty. Ngoµi ra nh·n hiÖu cßn cã thÓ nªu bËt ®­îc tÝnh n¨ng ­u viÖt næi tréi cña s¶n phÈm so víi s¶n phÈm t­¬ng tù cña ®èi thñ c¹nh tranh. Tõ ®ã t¹o ra sù kh¸c biÖt, lîi thÕ so s¸nh ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty. Kh¸ch hµng sÏ c¶m thÊy yªn t©m h¬n khi mua hµng ho¸ ®­îc g¾n tªn hiÖu v× dÊu hiÖu th­¬ng m¹i cña ng­êi b¸n ®­îc ph¸p luËt b¶o hé nh»m gi¶m sù c¹nh tranh thiÕu lµnh m¹nh tõ viÖc lµm gi¶, lµm nh¸i biÓu t­îng. Trªn c¬ së ®ã sÏ ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ uy tÝn cho nh·n hiÖu. NhÊt lµ ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty b¶o hiÓm lµ s¶n phÈm dÞch vô kh«ng ®­îc b¶o hé b¶n quyÒn rÊt dÔ dµng bÞ sao chÐp duy chØ cã biÓu t­îng cña c«ng ty lµ ®­îc ph¸p luËt b¶o hé v× vËy g¾n nh·n sÏ ®¶m b¶o quyÒn lîi cña kh¸ch hµng ®ång thêi còng tr¸nh cho c«ng ty nh÷ng rñi ro tõ viÖc bÞ lµm gi¶ nh·n hiÖu. H¬n thÕ n÷a, viÖc g¾n nh·n ®em l¹i cho ng­êi b¸n c¬ héi thu hót nhãm kh¸ch hµng trung thµnh. Mét nh·n hiÖu m¹nh cã uy tÝn cao th× sù trung thµnh víi nh·n hiÖu ®ã cµng cao h¬n, møc ®é biÕt ®Õn tªn tuæi, chÊt l­îng cµng cao h¬n vµ sù g¾n bã víi nh·n hiÖu cµng m¹nh h¬n . Mét vÝ dô tiªu biÓu ®ã lµ tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam B¶o ViÖt víi trªn 30 n¨m ho¹t ®éng ®· t¹o ra ®­îc mét nh·n hiÖu m¹nh trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm ViÖt Nam vµ chiÕm trªn 60% thÞ phÇn trong ®ã BHNT n¨m 2000 doanh thu phÝ ®¹t 920 tû t­¬ng ®­¬ng 80% tæng doanh thu phÝ , ®iÒu nµy thÓ hiÖn møc ®é tÝn nhiÖm vµ trung thµnh kh¸ cao cña kh¸ch hµng. Nh·n hiÖu cßn gióp ng­êi mua ph©n biÖt ®­îc mét c¸ch t­¬ng ®èi râ rµng gi÷a s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty hay thËm chÝ ph©n biÖt gi÷a c¸c s¶n phÈm cña cïng mét c«ng ty v× ®©y còng lµ lo¹i s¶n phÈm rÊt dÔ g©y nhÇm lÉn. Kh«ng nh÷ng thÕ nh·n hiÖu cßn ®em l¹i cho kh¸ch hµng nh÷ng c¶m nhËn ban ®Çu nhÊt ®Þnh vÒ s¶n phÈm. §iÒu nµy lµ rÊt quan träng v× s¶n phÈm b¶o hiÓm thuéc lo¹i s¶n phÈm dÞch vô vµ kh¸ch hµng chØ cã thÓ biÕt ®­îc chÊt l­îng sau khi ®· sö dông, nh­ vËy nÕu Ên t­îng ®Ó l¹i lµ tèt th× sÏ thu hót vµ khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tiªu dïng thö. Mét lý do kh¸c n÷a ®ã lµ nh·n hiÖu t¹o dùng h×nh ¶nh cho c«ng ty, qu¶ng c¸o cho quy m«, chÊt l­îng cña c«ng ty. §Õn ®©y chóng ta ®· cã thÓ cã ®­îc c©u tr¶ lêi cho c©u hái “ Cã nªn ph¸t triÓn nh·n hiÖu cho s¶n phÈm hay kh«ng ?” Tõ nh÷ng lý do nªu trªn ta thÊy ®­îc viÖc x©y dùng mét nh·n hiÖu lµ thËt sù cÇn thiÕt. 2.2. QuyÕt ®Þnh vÒ ng­êi chñ nh·n hiÖu. Th«ng th­êng cã ba c¸ch mµ mét c«ng ty cã thÓ ®­a s¶n phÈm ra thÞ tr­êng: - Thø nhÊt lµ, cã thÓ tung hµng ho¸ cña m×nh ra thÞ tr­êng d­íi tªn cña chÝnh c«ng ty (còng cßn gäi lµ nh·n hiªô toµn quèc). - Thø hai lµ, c«ng ty cã thÓ sö dông tªn hiÖu cña ng­êi trung gian råi c«ng ty nµy sÏ g¾n cho nã mét nh·n hiÖu (cßn gäi lµ nh·n hiÖu ng­êi trung gian, ng­êi ph©n phèi hay nhµ kinh doanh). - Thø ba lµ, c«ng ty cã thÓ kÕt hîp c¶ hai c¸ch trªn nghÜa lµ b¸n mét phÇn hµng ho¸ d­íi nh·n hiÖu cña chÝnh m×nh, sè cßn l¹i th× d­íi tªn nh·n hiÖu riªng. Mçi c¸ch nµy ®Òu cã nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm riªng, c¸c c«ng ty tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m×nh ®Ó lùa chän ra ph­¬ng ¸n thÝch hîp nhÊt. NÕu ®­a hµng ho¸ d­íi nh·n hiÖu cña nhµ s¶n xuÊt th× sÏ cã t¸c dông qu¶ng c¸o, t¨ng uy tÝn. C«ng ty cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ s¶n phÈm. Thùc hiÖn theo ph­¬ng ¸n nµy th× sÏ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ Marketing v× cã thÓ lîi dông uy tÝn s½n cã cña nhµ s¶n xuÊt ®Ó thu hót thuyÕt phôc kh¸ch hµng tõ ®ã khuyÕch tr­¬ng h×nh ¶nh c«ng ty tuy nhiªn ®iÒu nµy cßn ®i kÌm víi chÊt l­îng s¶n phÈm , nÕu chÊt l­îng tèt th× sÏ t¨ng ®é tÝn nhiÖm cña ng­êi tiªu dïng nh­ng ng­îc l¹i nÕu chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng tho¶ m·n th× uy tÝn cña c«ng ty tõ tr­íc ®©y còng sÏ bÞ ¶nh h­ëng. C¸c h·ng lín nh­ Kellog, IBM ...thùc tÕ ®· b¸n tÊt c¶ nh÷ng g× hä s¶n xuÊt ra d­íi tªn nh·n hiÖu cña m×nh. Ph­¬ng ¸n ®­a s¶n phÈm ra d­íi c¸c tªn nh·n hiÖu riªng (nh·n hiÖu ng­êi trung gian) chØ thùc hiÖn ®­îc khi ng­êi trung gian cã kh¶ n¨ng th©u tãm thÞ tr­êng. Nh÷ng ng­êi chñ nh·n hiÖu riªng nµy cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nh·n hiÖu v÷ng m¹nh, t¹o sù hµi lßng vµ l«i kÐo kh¸ch hµng ... th«ng qua hÖ thèng tiªu thô réng kh¾p cña m×nh. Còng chÝnh v× vËy mµ nh­îc ®iÓm ph­¬ng ¸n nµy ®em l¹i cho nhµ s¶n xuÊt lµ vÞ trÝ cña hä bÞ ®e do¹, cã thÓ bÞ phô thuéc lín vµo ng­êi trung gian. VÝ dô nh­ McDonal lµ nhµ trung gian khæng lå, th©u tãm thÞ tr­êng ®å ¨n nhanh trªn toµn n­íc Mü. Ph­¬ng ¸n ba ®ã lµ sö dông kÕt hîp c¶ hai c¸ch trªn còng sÏ tËn dông ®­îc ­u ®iÓm cña hai c¸ch. Trªn thùc tÕ rÊt nhiÒu h·ng sö dông ph­¬ng ¸n nµy v× nã cã kh¶ n¨ng t¨ng cao doanh sè b¸n. Quay trë l¹i víi lo¹i h×nh hµng ho¸ v« h×nh mµ chóng ta ®ang xem xÐt. Do s¶n phÈm BHNT chØ ®¬n thuÇn lµ sù cam kÕt båi th­êng khi sù kiÖn B¶o HiÔm x¶y ra gi÷a c«ng ty b¶o hiÓm vµ ng­êi tham gia, lo¹i s¶n phÈm nµy nhÊt thiÕt ph¶i dùa trªn sù tin t­ëng cña c¶ hai bªn – nhµ b¶o hiÓm tin vµo sù trung thùc cña kh¸ch hµng khi kh¸ch hµng yªu cÇu b¶o hiÓm th«ng qua c¸c khai b¸o cô thÓ vÒ søc khoÎ, ng­êi tham gia tin t­ëng vµo sù phôc vô nhanh chãng, chÝnh x¸c cña c«ng ty. Ngoµi ra do ®Æc thï cña ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm cã sù ®¶o ng­îc chu kú kinh doanh nghÜa lµ: S¶n phÈm th«ng th­êng: Ng­êi tiªu Dïng S¶n XuÊt §Çu Vµo S¶n phÈm b¶o hiÓm: NhËn ®­îc tiÒn båi th­êng NÕu ph¸t sinh rñi ro ®­îc b¶o hiÓm Tr¶ tiÒn (nép phÝ) Ng­êi mua Qua s¬ ®å trªn ta thÊy c¸c c«ng ty b¶o hiÓm sÏ thu ®­îc tiÒn tr­íc khi hä ph¶i chi tr¶ cho ng­êi mua, v× vËy nÕu cã bÊt kú rñi ro nµo tõ phÝa c«ng ty còng sÏ g©y ra biÕn ®éng lín kh«ng chØ trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh (v× hîp ®ång BHNT th­êng cã thêi h¹n kh¸ lín nªn c¸c c«ng ty th­êng ®Çu t­ dµi h¹n) mµ cßn g©y ra biÕn ®éng lín trong ®êi sèng d©n c­. V× vËy Nhµ n­íc ®Òu cã nh÷ng quy ®Þnh kh¾t khe ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm buéc c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng­êi tham gia. XuÊt ph¸t tõ c¸c ®Æc thï trªn cña lo¹i h×nh s¶n phÈm BHNT mµ ph­¬ng thøc ®­a s¶n phÈm ra thÞ tr­êng ®­îc c¸c c«ng ty b¶o hiÓm lùa chän lµ ph­¬ng ¸n mét tøc lµ ®­a s¶n phÈm ra d­íi tªn cña chÝnh c«ng ty m×nh, c«ng ty hoµn toµn lµm chñ trong viÖc qu¶n lý nh·n hiÖu vµ chÞu mäi tr¸ch nhiÖm vÒ s¶n phÈm m×nh ®­a ra, chÞu rñi ro nÕu chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng tèt ng­îc l¹i nÕu chÊt l­îng tèt th× sÏ ®em l¹i uy tÝn lín, khuyÕch tr­¬ng thanh thÕ cho c«ng ty. 2.3. QuyÕt ®Þnh vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. T­¬ng øng níi nh·n hiÖu ®· chän chÊt l­îng hµng ho¸ ph¶i cã nh÷ng ®Æc tr­ng g×? Nh·n hiÖu hµng lµ ®Ó ph¶n ¸nh sù hiÖn diÖn cña nã trªn thÞ tr­êng, song vÞ trÝ vµ sù bÒn v÷ng cña nh·n hiÖu l¹i do chÊt l­îng ®i liÒn víi nã quyÕt ®Þnh. V× vËy ®Ó cho h×nh ¶nh cña nh·n hiÖu kh«ng bÞ kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ thÊp th× ph¶i t¹o ra sù t­¬ng øng gi÷a chÊt l­îng thùc sù cña hµng ho¸ vµ chÊt l­îng ®­îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ th«ng qua nh·n hiÖu. ChÊt l­îng thùc sù ®ã lµ kh¶ n¨mg ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng môc tiªu mµ mét lo¹i hµng ho¸ víi nh·n hiÖu nhÊt ®Þnh cã thÓ ®em l¹i. §©y lµ mét chØ tiªu kh¸i qu¸t vµ ph¶i ®­îc ®o l­êng theo nh÷ng kh¸i niÖm phï hîp víi quan niÖm cña ng­êi tiªu dïng. Cô thÓ nh­: quan niÖm vÒ chÊt l­îng cña s¶n phÈm BHNTcña ng­êi tiªu dïng thÓ hiÖn trªn c¸c khi¸ c¹nh: C«ng t¸c gi¶i quyÕt båi th­êng ph¶i nhanh chãng, chÝnh x¸c, kÞp thêi . ChÊt l­îng ®éi ngò nh©n viªn, ®¹i lý, t­ vÊn. C«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng . L·i chia æn ®Þnh, t­¬ng ®èi cao (®èi víi nh÷ng hîp ®ång chia l·i) Ph­¬ng thøc liªn hÖ nhanh chãng, thuËn tiÖn ... C«ng ty cã thÓ ®­a ra mét tªn nh·n hay, hÊp dÉn kh¸ch hµng mua hµng ho¸ cña m×nh nh­ng nÕu muèn kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao thÞ ph¶i cung cÊp dÞch vô cã chÊt l­îng cao t­¬ng øng víi chÊt l­îng hµm ý trong nh·n hiÖu. 2.4. QuyÕt ®Þnh vÒ ®Æt tªn cho s¶n phÈm nh­ thÕ nµo. §©y lµ quyÕt ®Þnh quan träng nhÊt vµ còng lµ khã kh¨n nhÊt trong viÖc ®­a ra mét tªn nh·n s¶n phÈm. §Æt tªn g× cho s¶n phÈm? §©y lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p v× mét c«ng ty cã thÓ kinh doanh nhiÒu lo¹i mÆt hµng, nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau, cã thÓ cã c¸c c¸ch ®Æt tªn kh¸c nhau cho c¸c mÆt hµng vµ chñng lo¹i kh¸c nhau. Th«ng th­êng ng­êi ta lùa chän mét trong bèn c¸ch ®Æt tªn sau: - Tªn nh·n hiÖu riªng biÖt ®­îc sö dông cho cïng mét mÆt hµng nh­ng cã ®Æc tÝnh kh¸c nhau Ýt hay nhiÒu. - Tªn nh·n hiÖu ®ång nhÊt cña tÊt c¶ hµng ho¸ ®­îc s¶n xuÊt bëi c«ng ty (tªn hä chung). - Tªn th­¬ng m¹i cña c«ng ty kÕt hîp víi tªn nh·n hiÖu riªng biÖt cña s¶n phÈm. - Tªn nh·n hiÖu tËp thÓ cho tõng dßng hä, chñng lo¹i hµng ho¸ do c«ng ty s¶n xuÊt (tªn hä riªng). Mçi mét c¸ch ®Æt tªn ®Òu cã ­u thÕ hoÆc h¹n chÕ riªng, kh«ng cã mét ph­¬ng ¸n duy nhÊt, tèi ­u cho viÖc lùa chän tªn nh·n hiÖu: ChiÕn l­îc tªn nh·n hiÖu c¸ biÖt cã lîi thÕ chñ yÕu lµ c«ng ty kh«ng rµng buéc thanh danh cña m×nh víi viÖc chÊp nhËn s¶n phÈm ®ã. NÕu s¶n phÈm bÞ thÊt b¹i hay chÊt l­îng kÐm th× kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn tªn tuæi cña c«ng ty. §ång thêi còng t¹o ra sù míi mÎ, høng thó. Tªn hä chung còng cã nh÷ng lîi thÕ: chi phÝ ph¸t triÓn sÏ Ýt h¬n bêi v× kh«ng cÇn nghiªn cøu “tªn” hay chi phÝ nhiÒu cho qu¶ng c¸o ®Ó t¹o ra sù thõa nhËn tªn nh·n hiÖu. H¬n thÕ n÷a viÖc tiªu thô sÏ gÆp thuËn lîi nÕu ng­êi s¶n xuÊt ®· cã danh tiÕng. Ph­¬ng ¸n g¾n tªn cña c«ng ty víi tªn nh·n c¸ biÖt cña tõng s¶n phÈm sÏ ®­a l¹i cho s¶n phÈm søc m¹nh hîp ph¸p tõ tªn gäi c«ng ty ngoµi ra tªn c¸ biÖt sÏ c¸ biÖt ho¸ s¶n phÈm, lµm næi bËt s¶n phÈm. Cuèi cïng, viÖc ®Æt tªn nh·n tËp thÓ cho tõng chñng lo¹i hµng ho¸ do c«ng ty s¶n xuÊt cã t¸c dông tr¸nh nhÇm lÉn víi c¸c chñng lo¹i t­¬ng tù còng do mét c«ng ty s¶n xuÊt ra. Nh­ng dï ®Æt tªn theo ph­¬ng ¸n nµo th× mét tªn nh·n ph¶i héi ®ñ ®­îc bèn tiªu chuÈn sau: Hµm ý vÒ lîi Ých cña hµng ho¸. Hµm ý vÒ chÊt l­îng cña hµng ho¸. Kh¸c biÖt víi tªn cña hµng ho¸ kh¸c. Ph¶i dÔ ®äc, dÔ nhí, dÔ ph¸t ©m. Tãm l¹i, th«ng qua bèn quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn viÖc ®­a ra mét nh·n hiÖu cho hµng ho¸ nãi chung vµ cho s¶n phÈm BHNT nãi riªng chóng ta thÊy ®­îc ®»ng sau mét nh·n hiÖu m¹nh lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n: lµm thÕ nµo ®Ó nã dÔ ®i vµo lßng kh¸ch hµng vµ ®ång thêi lµm thÕ nµo ®Ó nã lu«n cã mét vÞ thÕ trong t©m trÝ hä, nh·n hiÖu qua ®ã kh«ng chØ cßn lµ mét c¸i tªn mµ cßn hµm ý nhiÒu ý nghÜa h¬n thÕ. PhÇn tiÕp theo chóng ta sÏ xem xÐt ®Ó thÊy ®­îc tÇm quan träng cña nh·n hiÖu. II. Vai trß cña nh·n hiÖu s¶n phÈm trong kinh doanh b¶o hiÓm. 1. TÇm quan träng cña kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm. Do sù t¨ng lªn cña nhu cÇu còng nh­ lµ nh÷ng thay ®æi nhanh chãng vÒ thÞ tr­êng, thÞ hiÕu, c«ng ty kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn nÕu chØ dùa trªn c¸c s¶n phÈm hiÖn cã. V× vËy mçi c«ng ty ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn s¶n phÈm míi nÕu muèn tiÕp tôc ph¸t triÓn tèt. Kh¸c víi c¸c lo¹i hµng ho¸ h÷u h×nh kh¸c, tèc ®é biÕn ®æi nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®èi víi c¸c s¶n phÈm dÞch vô lµ rÊt nhanh chãng vµ ®Ó lu«n t¹o ra ®­îc søc hót ®èi víi kh¸ch hµng th× c«ng ty cµng cÇn ph¶i chó träng ®Õn kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm nµy. ThiÕt kÕ s¶n phÈm lµ kh©u quan träng, tiÒn ®Ò trong quy tr×nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm, lµ b­íc chuÈn bÞ ®Ó ®­a s¶n phÈm míi ra thÞ tr­êng. NÕu b­íc nµy kh«ng ®­îc thùc hiÖn tèt th× sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c¸c b­íc kÕ tiÕp. ViÖc ®­a s¶n phÈm míi ra cã thÓ theo bèn cÊp ®é: S¶n phÈm míi hoµn toµn, s¶n phÈm míi ®èi víi c«ng ty, söa ®æi, bæ sung c¸c s¶n phÈm hiÖn thêi, thay ®æi kiÓu d¸ng nh·n m¸c. Nh­ng ®­a s¶n phÈm ra d­íi h×nh thøc nµo còng ®Òu nh»m ®¹t tíi môc ®Ých Lµm t¨ng tÝnh hÊp dÉn cho s¶n phÈm: cã thÓ s¶n phÈm ®ã kh«ng míi l¹ víi kh¸ch hµng nh­ng sù thay ®æi nh·n m¸c cã thÓ ®em ®Õn sù høng thó vµ niÒm tin míi. Lµm t¨ng tÝnh ®ång bé cña s¶n phÈm tõ ®ã ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu kh¸ch hµng. T¨ng kh¶ n¨ng më réng thÞ phÇn cho c«ng ty, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña c«ng ty trªn ph­¬ng diÖn hoµn thiÖn chÊt l­îng s¶n phÈm. Nh­ vËy, vai trß vµ nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra cho kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm lµ rÊt lín, ®ßi hái ph¶i cã sù nghiªn cøu kü l­ìng. Kh©u thiÕt kÕ ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c b­íc trong qu¸ tr×nh t¹o s¶n phÈm míi th­êng lµ tr¶i qua ba giai ®o¹n: H×nh thµnh ý t­ëng, sµng läc ý t­ëng, thiÕt kÕ vÒ mÆt kü thuËt. Trong ®ã giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt lµ quan träng nhÊt v× giai ®o¹n nµy biÕn nh÷ng ý t­ëng kh¸i qu¸t vÒ hµng ho¸ thµnh nh÷ng h×nh ¶nh thùc sù mµ c«ng ty dù ®Þnh ®­a ra thÞ tr­êng. §èi víi s¶n phÈm BHNT th× khÇu thiÕt kÕ kü thuËt nµy bao gåm: §Æt tªn cho s¶n phÈm. X¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn, phÝ b¶o hiÓm. Xin ý kiÕn chÊp thuËn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý. B¸n thö s¶n phÈm vµ ®¸nh gi¸ l¹i. Tuy kh¸ch hµng khi tham gia b¶o hiÓm ®iÒu mµ hä quan t©m chñ yÕu lµ ph¹m vi b¶o hiÓm chø kh«ng ph¶i lµ tªn gäi s¶n phÈm nh­ng tªn gäi lµ mét thµnh phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc gãp phÇn hoµn thiÖn s¶n phÈm, cã chøc n¨ng rÊt lín trong viÖc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, ®­a s¶n phÈm ®Õn víi kh¸ch hµng dÔ dµng h¬n: mét c¸i tªn dÔ nhí, dÔ ®i vµo lßng ng­êi cã nghÜa lµ s¶n phÈm g¾n víi tªn ®ã dÔ ®­îc d©n chóng nhËn biÕt vµ ghi nhí. ViÖc ®Ó ng­êi d©n nhËn biÕt d­îc s¶n phÈm lµ thµnh c«ng cña mét s¶n phÈm b¶o hiÓm míi. Qua ®ã chóng ta thÊy ®­îc vai trß cña kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ phÇn ®ãng gãp kh¸ quan träng tõ viÖc ®Æt tªn cho s¶n phÈm. 2. TÝnh tÊt yÕu ph¶i cã nh·n hiÖu cho s¶n phÈm BHNT Tõ tÊt c¶ nh÷ng ph©n tÝch ë c¸c phÇn trªn chóng ta cã thÓ tæng hîp l¹i nh÷ng lý do cña viÖc cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn tªn nh·n cho s¶n phÈm BHNT. Thø nhÊt ®ã lµ do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm nµy: §©y lµ lo¹i s¶n phÈm v« h×nh, khã h×nh dung ®èi víi kh¸ch hµng vµ do lµ s¶n phÈm dÞch vô nªn rÊt dÔ bÞ sao chÐp, b¾t ch­íc. Thø hai lµ do c¸c s¶n phÈm BHNT ngµy cµng ®a d¹ng kh«ng cßn ®¬n thuÇn lµ c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng mµ th­êng kÕt hîp kh¸ phøc t¹p, mét tªn gäi râ rµng kh«ng chØ gióp kh¸ch hµng ph©n biÖt mµ cßn cã t¸c dông xóc tiÕn b¸n hµng. Thø ba, nªu bËt ®­îc nh÷ng ­u viÖt cña s¶n phÈm so víi c¸c s¶n phÈm kh¸c cïng lo¹i cña ®èi thñ c¹nh tranh. Thø t­, x¸c ®Þnh xuÊt xø s¶n phÈm, chØ ra ai lµ nhµ s¶n xuÊt, tõ ®ã cã thÓ sö dông uy tÝn cña c«ng ty thu hót nhãm kh¸ch hµng trung thµnh. Cuèi cïng, nh·c hiÖu sÏ gióp cho c«ng ty t¹o dùng h×nh ¶nh cho m×nh, t¨ng sù biÕt ®Õn c«ng ty trong d©n chóng – nhãm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. 3. Lîi Ých cña nh·n hiÖu m¹nh vÒ phÝa ng­êi së h÷u nh·n hiÖu vµ c¬ héi ®èi víi doanh nghiÖp. Mét nh·n hiÖu m¹nh lµ mét nh·n hiÖu cã uy tÝn, thµnh c«ng, sÏ ®­a ®Õn cho ng­êi chñ së h÷u mét tû suÊt lîi nhuËn lín vµ æn ®Þnh . Khi së h÷u mét nh·n hiÖu nh­ vËy doanh nghiÖp sÏ cã ®­îc nh÷ng lîi Ých thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÒu sau: Nh·n hiÖu kh¾c ho¹ ®­îc h×nh ¶nh cña doanh nghiÖp hay s¶n phÈm mang tªn nh·n hiÖu trong tiÒm thøc vµ t×nh c¶m cña kh¸ch hµng. Khi nh¾c ®Õn tªn nh·n hiÖu lµ ng­êi ta nghÜ ngay vÒ s¶n phÈm vµ nh÷ng lîi Ých mµ nã cung cÊp còng nh­ nh÷ng ®Æc tr­ng c¸ tÝnh (v¨n ho¸) cña doanh nghiÖp chñ së h÷u nh·n hiÖu ®ã. Mét nh·n hiÖu thµnh c«ng ph¶i biÓu tr­ng cho nh÷ng s¶n phÈm b¶o ®¶m vÒ chÊt l­îng khiÕn kh¸ch hµng khái ph¶i c©n nh¾c hay suy tÝnh khi mua. VÝ dô mét c«ng ty s½n s»ng mua b¶o hiÓm cho hµng nhËp khÈu cña m×nh t¹i B¶o ViÖt, cã thÓ víi møc phÝ cao h¬n c¸c c«ng ty kh¸c, chØ v× hä tin r»ng B¶o ViÖt lµ c«ng ty lín b¶o ®¶m sù an toµn vµ hä ®­îc phôc vô tèt h¬n. Nh·n hiÖu cã ¶nh h­ëng tÝch cùc vµo nh÷ng quyÕt ®Þnh lùa chän mua s¾m cña kh¸ch hµng Bªn c¹nh nh÷ng lîi Ých c¨n b¶n mµ nh·n hiÖu ®em l¹i cho chñ së h÷u nã cßn cã thÓ ®­a l¹i nh÷ng c¬ héi kinh doanh lín. §ã lµ: Gióp cho doanh nghiÖp ®¹t ®­îc vÞ thÕ dÉn ®Çu trong ngµnh mµ nã ®ang cung cÊp. ë ViÖt Nam ngµy cµng cã nhiÒu ng­êi bÞ thu hót m¹nh mÏ chØ v× danh tiÕng cña nh·n hiÖu. Do vËy nh÷ng s¶n phÈm mang tªn nh·n hiÖu næi tiÕng sÏ cã thÞ phÇn ngµy cµng t¨ng, doanh nghiÖp cã thÓ ®Þnh møc gi¸ cao h¬n, ®iÒu tiÕt kªnh ph©n phèi, kh¸ng cù l¹i sù x©m nhËp cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. T¹o ®­îc sù bÒn v÷ng vÒ vÞ thÕ c¹nh tranh. Mét nh·n hiÖu ®· cã lßng tin cña kh¸ch hµng sÏ dÔ dµng ®¹t ®­îc lßng trung thµnh cña kh¸ch hµng víi nh·n hiÖu. §Þa vÞ cña nh·n hiÖu còng ®­îc chøng tá vµ cñng cè. T¹o ra sù linh ho¹t trong kinh doanh cña chñ së h÷u. Ng­êi ta nhËn ra r»ng nh·n hiÖu kh«ng chØ lµ mét s¶n phÈm, nã réng h¬n s¶n phÈm . Bëi v× nã cã thÓ lµ dßng s¶n phÈm, lµ nh·n hiÖu cña c¶ tæ chøc, cña doanh nghiÖp hay cña tËp ®oµn. Vµ nÕu qu¶n lý nh·n hiÖu thµnh c«ng, nã kh«ng cã chu kú sèng, nghÜa lµ nã bÊt tö do ®ã nã cã kh¶ n¨ng tån t¹i trªn thÞ tr­êng ®Çy nh÷ng biÕn ®éng khèc liÖt nhÊt . Nh·n hiÖu sÏ gióp doanh nghiÖp triÓn khai thµnh c«ng nh·n hiÖu cña m×nh trªn quèc tÕ. Víi xu h­íng toµn cÇu ho¸ hiÖn nay, nh·n hiÖu lµ mét c«ng cô cùc kú cÇn thiÕt gióp kh¸ch hµng quèc tÕ nhËn biÕt ®­îc sù tån t¹i cña s¶n phÈm. Mét nh·n hiÖu danh tiÕng gióp cho nh©n viªn tù hµo, lµm viÖc nhiÖt thµnh vµ cèng hiÕn nhiÒu h¬n cho sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. VÝ dô ë ViÖt Nam ng­êi ta tù hµo khi lµm viÖc cho mét c«ng ty b¶o hiÓm rÊt cã uy tÝn lµ B¶o ViÖt. Nh·n hiÖu còng gióp t¨ng gi¸ trÞ cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng, t¹o ra lîi nhuËn bÒn v÷ng cho doanh nghiÖp. VÝ dô nh­ khi mua b¶o hiÓm cña B¶o ViÖt an t©m h¬n lµ mua cña c¸c c«ng ty kh¸c. Nh­ vËy, nh·n hiÖu ®­îc coi lµ mét tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh mµ khi doanh nghiÖp së h÷u nã th× sÏ cã ®­îc lîi thÕ so s¸nh, më ra cho doanh nghiÖp nh÷ng c¬ héi míi ®ång thêi lµ nguån tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ khai th¸c ®­îc lîi nhuËn to lín. Trªn ®©y lµ nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ nh·n hiÖu, trong phÇn d­íi ®©y chóng ta sÏ xem xÐt viÖc sö dông nh·n hiÖu s¶n phÈm BHNT ë ViÖt Nam. Ch­¬ng II : Sö dông nh·n hiÖu s¶n phÈm B¶o HiÓm Nh©n Thä ë ViÖt Nam hiÖn nay I. Kh¸i qu¸t thÞ tr­êng BHNT ViÖt Nam hiÖn nay N¨m 1999 lµ n¨m ®¸nh dÊu mét sù ®ét biÕn míi trong lÜnh vùc BHNT ViÖt Nam, nhiÒu c«ng ty BHNT míi xuÊt hiÖn, trong ®ã cã c¶ nh÷ng c«ng ty BHNT liªn doanh vµ c«ng ty BHNT 100 % vèn n­íc ngoµi. TÝnh ®Õn nay trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam hiÖn ®ang cã sù tham gia cña bèn c«ng ty BH cã vèn n­íc ngoµi (Prudential, AIA, Chinfon – Manulife, B¶o Minh – CMG) vµ B¶o ViÖt nh©n thä. Sù gãp mÆt cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi trong lÜnh vùc nµy ®· lµm cho thÞ tr­êng BHNT trë nªn s«i ®éng, thóc ®Èy ngµnh BHNT ngµy cµng ph¸t triÓn. V× thÕ c¹nh tranh ®Ó thu hót kh¸ch hµng lµ ®iÒu tÊt yÕu kh«ng thÓ tr¸nh khái. Søc m¹nh c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty cã thÓ thÓ hiÖn qua sè quü vµ vèn. Mét thèng kª cña ph©n viÖn nghiªn cøu Bé Tµi ChÝnh cho thÊy hiÖn nay B¶o ViÖt lµ c«ng ty cã sè vèn vµ quü trÞ gi¸ 1760 tû ®ång, Prudential ®øng thø hai víi 154 tû ®ång, Chinfon vµ AIA cã cïng con sè trÞ gi¸ vèn vµ quü lµ 84 tû ®ång, thÊp nhÊt lµ B¶o Minh 31 tû ®ång. B¶o ViÖt tuy chiÕm ­u thÕ h¬n h¼n vÒ vèn nh­ng trong thêi gian tíi sÏ gÆp ph¶i sù c¹nh tranh quyÕt liÖt tõ c¸c c«ng ty cã vèn n­íc ngoµi do cã ®­îc sù ñng hé tµi chÝnh tõ c«ng ty mÑ. HiÖn nay mét trong nh÷ng yÕu tè ®­îc xem lµ ­u thÕ mµ c¸c c«ng ty trong n­íc cã chÝnh lµ hÖ thèng m¹ng l­íi phñ kÝn kh¾p c¶ n­íc (B¶o ViÖt) gåm 62 c«ng ty thµnh viªn vµ ®iÒu nµy còng ®­îc chÝnh mét sè c«ng ty n­íc ngoµi ph¶i thõa nhËn r»ng ®Ó cã ®­îc hÖ thèng nµy th× c¸c ®èi thñ c¹nh tranh Ýt nhÊt còng ph¶i mÊt 10 n¨m. Nhê cã hÖ thèng m¹ng l­íi réng kh¾p nµy mµ B¶o ViÖt n¨m 1999 ®· cã 500.000 hîp ®ång cã hiÖu lùc vµ ®¹t doanh thu gÇn 500 tû ®ång, nh­ng còng ph¶i ®Ó ®Õn nh÷ng kÕt qña rÊt ®¸ng quan t©m cña c«ng ty BHNT n­íc ngoµi lµ Prudential hiÖn ®· chiÕm tíi 15 % thÞ phÇn thÞ tr­êng BHNT ViÖt Nam, doanh thu h¬n 120 tû ®ång. Tuy nhiªn c«ng ty b¶o hiÓm trong n­íc l¹i gÆp khã kh¨n trong c«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng nghÖ thiÕt kÕ. Víi hµng tr¨m n¨m kinh nghiÖm vµ s½n cã c¸c dÞch vô t¹i c¸c n­íc, c¸c h·ng b¶o hiÓm n­íc ngoµi chØ cÇn nhanh chãng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. Trong khi ®ã B¶o ViÖt sÏ ph¶i mÊt mét thêi gian ®Ó nghiªn cøu thiÕt kÕ s¶n phÈm. HiÖn nay c¸c c«ng ty b¶o hiÓm c¶ trong n­íc vµ cã vèn n­íc ngoµi n­íc ®Òu ®ang h­íng tíi ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, më réng thªm c¸c s¶n phÈm míi, trªn thÞ tr­êng tõ chç chØ cã mét vµi s¶n phÈm ban ®Çu cña B¶o ViÖt nh©n thä giê ®· cã trªn d­íi 20 lo¹i s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña ng­êi d©n. Tuy nhiªn c¸c do thÞ tr­êng BHNT ViÖt Nam cßn rÊt non trÎ nªn c¸c s¶n phÈm hiÖn nay nh×n chung cßn ®¬n gi¶n vµ cã sù trïng l¾p kh¸ nhiÒu do cïng ®­îc nhiÒu c«ng ty triÓn khai. V× thÕ mµ nÕu c¸c c«ng ty muèn thu hót ®­îc kh¸ch hµng vµ quan träng h¬n lµ gi÷ ®­îc kh¸ch hµng l©u dµi th× kh©u thiÕt kÕ hoµn thiÖn s¶n phÈm ph¶i ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Bëi v× theo nh­ quy luËt nhu cÇu Maslow: “ Khi con ng­êi ®· kh«ng ph¶i lo l¾ng ®Õn viÖc tho¶ m·n c¸c nhu cÇu c¬ b¶n n÷a th× ng­êi ta sÏ t×m c¸ch tho¶ m·n nhu cÇu ë møc cao h¬n “ §©y lµ viÖc mµ bÊt kú c«ng ty nh×n xa tr«ng réng ®Òu ph¶i h­íng tíi. Trªn ®©y lµ mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ thÞ tr­êng BHNT ViÖt Nam mét thÞ tr­êng cßn nhiÒu tiÒm n¨ng víi 80 triÖu d©n nh­ng còng ®Çy th¸ch thøc ®ßi hái c¸c c«ng ty b¶o hiÓm trong vµ ngoµi n­íc cÇn ph¶i cã nh÷ng nç lùc míi cã thÓ duy tr× vµ ph¸t triÓn tèt. II. VÊn ®Ò sö dông nh·n hiÖu s¶n phÈm BHNT trong c¸c doanh nghiÖp BHNT ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. Nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ hµnh vi mua c¶u ng­êi ViÖt Nam cho thÊy r»ng ViÖt Nam lµ mét trong sè nh÷ng n­íc nghÌo nhÊt thÕ giíi, víi GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi kh«ng qu¸ 500 USD / n¨m, nh­ng l¹i lµ mét n­íc rÊt chuéng nh·n hiÖu, nhiÒu nh·n hiÖu næi tiÕng t­ëng chõng nh­ kh«ng thÓ cã “®Êt” trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam nh­ng trªn thùc tÕ l¹i kh¸ thµnh c«ng ë thÞ tr­êng nµy nh­: xe h¬i Mecedez, Rado, Electrolux ... Gi¸ c¶ hiÖn nay lµ mèi quan t©m lín cña ng­êi tiªu dïng nh­ng víi xu h­íng vµ víi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cao gi¸ c¶ sÏ kh«ng cßn lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña ng­êi tiªu dïng vµ thùc sù kh«ng cßn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh mua hµng. Ng­êi tiªu dïng sÏ lùa chän tiªu dïng s¶n phÈm mµ cã thÓ ®em l¹i sù tho¶ m·n kh«ng nh÷ng vÒ tÝnh n¨ng sö dông mµ cßn gióp hä tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu vÒ mÆt tinh thÇn, c¶m thÊy tù tin h¬n vÒ ®Þa vÞ x· héi cña m×nh. YÕu tè nµy rÊt ®­îc ng­êi ViÖt Nam chó träng. RÊt nhiÒu ng­êi s½n sµng bá tiÒn ra ®Ó mua lo¹i hµng ho¸ d­íi nh÷ng tªn nh·n hiÖu uy tÝn vµ khi tiªu dïng lo¹i hµng ho¸ nµy th× hä thu ®­îc møc ®é tho¶ m·n lîi Ých cao h¬n. Nh­ vËy, nh·n hiÖu ®· cã nh÷ng ¶nh h­ëng tÝch cùc vµo quyÕt ®Þnh mua s¾m tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ khai th¸c ®­îc nh÷ng lîi Ých kh«ng nhá. MÆc dÇu vËy, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vÉn ch­a nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña mét nh·n hiÖu ®ã chØ lµ mèi quan t©m thø yÕu, ng­êi ta chØ chó träng ®Õn 4 vÊn ®Ò c¨n b¶n lµ: s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi vµ khuyÕch tr­¬ng mµ kh«ng biÕt ®­îc xu thÕ kinh tÕ thÕ giíi cho r»ng nh·n hiÖu bao trïm tÊt c¶. Míi chØ cã mét sè Ýt doanh nghiÖp ViÖt Nam gÇn nh­ ®· tiÕn kÞp thêi ®¹i, hiÓu biÕt t©m lý kh¸ch hµng, bªn c¹nh c¸c chÝnh s¸ch Marketing – mix hä ®· kh¸ thµnh c«ng trong viÖc ¸p dông vµ triÓn khai mét c¸ch cã chñ ®Ých c¸c chiÕn l­îc nh·n hiÖu. C¸c doanh nghiÖp BHNT còng ®· cã nh÷ng quan t©m nhÊt ®Þnh ®Õn vÊn ®Ò tªn gäi cho s¶n phÈm. XuÊt ph¸t tõ ®Æc tr­ng khã h×nh dung cña lo¹i s¶n phÈm nµy, c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm hiÓu râ ®­îc møc ®é cÇn thiÕt cña viÖc ®Æt mét c¸i tªn nh­ thÕ nµo cho hay, cho ®óng víi néi dung gióp kh¸ch hµng dÔ ghi nhí. HiÓu nh­ vËy nh­ng kh«ng dÔ dµng ®Ó ®­a ra ®­îc mét tªn gäi sao cho thËt “®¾t”. BHNT lµ mét lo¹i dÞch vô tµi chÝnh g¾n liÒn víi “ Sinh, L·o, BÖnh, Tö “ – chu kú sèng cña con ng­êi do vËy s¶n phÈm b¶o hiÓm cã ®Æc thï riªng kh«ng gièng bÊt kú lo¹i s¶n phÈm dÞch vô nµo. Ph¹m vi cña BHNT lu«n g¾n liÒn víi tö vong, tai n¹n, èm ®au, bÖnh tËt – nh÷ng ®iÒu ngoµi ý muèn cña con ng­êi mÆc dï con ng­êi kh«ng mong ®îi vµ ®«i khi kh«ng muèn thõa nhËn. Do vËy khi tham gia BHNT cã liªn quan ®Õn rñi ro trªn ng­êi tham gia muèn ®¹t ®­îc c¶m gi¸c an t©m, an toµn, ®­îc b¶o vÖ che chë chø kh«ng ph¶i mong nhËn ®­îc quyÒn lîi tõ viÖc tham gia. Cã lÏ ®©y lµ thø hµng ho¸ duy nhÊt mµ ng­êi mua kh«ng muèn ®­îc nhËn. V× b¶o hiÓm g¾n liÒn víi c¸c rñi ro vÒ tuæi thä cña con ng­êi nªn c¸c thuËt ng÷ chuyªn m«n mµ nhµ b¶o hiÓm sö dông trong BHNT th­êng rÊt khã lät tai. D©n chóng vèn thê ¬, khã tÝnh khi nãi ®Õn tö vong, tai n¹n, èm ®au, bÖnh tËt. NhiÒu ng­êi rÊt sî khi nghe hoÆc nãi ®Õn chÕt, tai n¹n, bÖnh tËt hay coi ®ã lµ mét ®iÒu gë, ®iÒu kh«ng may. Bëi vËy c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm kh«n ngoan khi khai th¸c c¸c yÕu tè t©m lý, v¨n ho¸ truyÒn thèng, trµo l­u ... liªn quan ®Õn ®èi t­îng mµ s¶n phÈm h­íng tíi ®Ó ®Æt tªn cho s¶n phÈm. C¸c côm tõ nh­ an sinh, an nhµn, an h­ëng, thµnh ®¹t ... th­êng ®­îc sö dông khi ®Æt tªn th­¬ng m¹i cho s¶n phÈm BHNT v× chóng gîi lªn h×nh ¶nh vÒ sù an t©m, c¶m gi¸c ®­îc b¶o vÖ, che chë, cuéc sèng h¹nh phóc, con c¸i thµnh ®¹t ... C¸c c«ng ty b¶o hiÓm lín trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ ë ch©u ¸ nh­ NhËt , §µi Loan (nh÷ng n­íc cã nÒn v¨n ho¸ gÇn gièng víi ViÖt Nam) còng ®· rÊt chó träng ®Õn sö dông c¸c tªn gäi rÊt “kªu “. Xin lÊy vÝ dô: c«ng ty BHNT Cathay, §µi Loan ®Æt tªn cho s¶n phÈm cña m×nh nh­ lµ: Phó Quý HØ Phóc hay cßn gäi lµ Ngò HØ Toµn Phóc cho s¶n phÈm BHNT trän ®êi kÕt hîp víi ®iÒu kho¶n tuú chän tai n¹n th­¬ng tËt, trî cÊp sinh ho¹t céng víi l·i chia. Hay c«ng ty BHNT Kyoei, NhËt B¶n sö dông tªn Harvest Violet Plan ®Æt tªn cho s¶n phÈm Niªn kim, tö kú dµnh cho phô n÷, Yasuragi Rose Plan (Yasuragi cã nghÜa lµ an sinh, an h­ëng) ®Æt cho s¶n phÈm dµnh cho phô n÷ lµ b¶o hiÓm trän ®êi vµ trî cÊp sinh ho¹t ®èi víi bÖnh ng­êi lín. Thay v× sö dông nh÷ng tõ ng÷ nh­ “tö vong “, “ bÖnh tËt “ , “ tai n¹n “ ... c¸c tõ sö dông trong c¸c tªn gäi trªn ®· g©y Ên t­îng ban ®Çu dÔ chÞu vµ thiÖn c¶m víi ng­êi nghe. Râ rµng lµ ®Ó tiÕp cËn kh¸ch hµng vµ truyÒn t¶i cïng mét néi dung, viÖc sö dông nh÷ng tªn gäi kh¸c nhau mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ kh¸c nhau. Mét sè c«ng ty BHNT hiÖn ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam còng ®· sö dông tªn gäi kh¸ hay nh­: B¶o ViÖt víi c¸c s¶n phÈm chÝnh lµ: - An khang thÞnh v­îng - BHNT hçn hîp thêi h¹n 5 n¨m, 10 n¨m. - An sinh gi¸o dôc – BHNT hçn hîp cã tham gia chia l·i. - An khang tr­êng thä – BHNT trän ®êi. - An h­ëng h­u trÝ – Niªn kim nh©n thä trän ®êi. C«ng ty BHNT AIA víi c¸c s¶n phÈm chÝnh: - An sinh tÝch luü 15 n¨m - BHNT hçn hîp thêi h¹n 15 n¨m. - An sinh thÞnh v­îng - BHNT hçn hîp ®Æc biÖt cã ®iÒu chØnh thêi h¹n. - An sinh tr­êng thä - BHNT trän ®êi. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi, nhÊt lµ sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng tµi chÝnh, c¸c s¶n phÈm BHNT ngµy cµng ®a d¹ng vµ phøc t¹p, kh«ng cßn ®¬n thuÇn lµ c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng mµ th­êng kÕt hîp víi c¸c s¶n phÈm tµi chÝnh vµ c¸c ®iÒu kho¶n tuú chän ®Ó t¹o thµnh c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm phøc t¹p. C¸c nhµ b¶o hiÓm ®· “pha trén” thµnh hµng tr¨m lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng vµ toµn diÖn cña d©n chóng. Ngµy nay, rÊt Ýt c¸c s¶n phÈm b¸n ra chØ ®¬n thuÇn lµ c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng ®¬n lÎ mµ lµ c¸c s¶n phÈm “trän gãi “, nh­ vËy khi s¶n phÈm ®­îc kÕt hîp phøc t¹p nÕu doanh nghiÖp chØ sö dông c¸c tõ chuyªn m«n. B¶o hiÓm ViÖt Nam do cßn rÊt non trÎ nªn vÒ mÆt sè l­îng vµ ®é phøc t¹p cña c¸c s¶n phÈm trän gãi kh«ng thÓ nh­ ë c¸c n­íc mµ ®· cã lÞch sö ph¸t triÓn b¶o hiÓm l©u ®êi. Tuy nhiªn, c¸c c«ng ty BHNT n­íc ngoµi khi triÓn khai ë ViÖt Nam còng ®em ®Õn nh÷ng s¶n phÈm trän gãi tuy cßn ®¬n gi¶n nh­ng còng rÊt míi mÎ vµ ®¸ng chó ý. Xin ®¬n cö mét vÝ dô lµ s¶n phÈm trän gãi cña c«ng ty Prudential: - Phó – T­¬ng Lai: kÕt hîp s¶n phÈm chÝnh Phó – TÝch lòy vµ s¶n phÈm phô b¶o hiÓm tõ bá thu phÝ. - Phó – B¶o Gia: Phó – TÝch Luü An Khang, b¶o hiÓm nh©n thä cã kú h¹n. - Phó – Thµnh §¹t: Phó – TÝch Luü §Þnh Kú, b¶o hiÓm nh©n thä cã kú h¹n, b¶o hiÓm chÕt vµ tµn tËt do tai n¹n. - Phó – Tr­êng Khang: Phó – TÝch Luü An Khang, b¶o hiÓm chÕt vµ tµn tËt do tai n¹n. - Phó – An NghiÖp: Phó – Hoµ Nh©n An, b¶o hiÓm chÕt vµ tµn tËt do tai n¹n. Nh­ vËy c¸c doanh nghiÖp BHNT ë ViÖt Nam hiÖn nay ®· ý thøc ®­îc viÖc cÇn thiÕt ph¶i ®Æt tªn gäi cho s¶n phÈm (tªn th­¬ng m¹i) nh»m t¹o sù kh¸c biÖt gi÷a c«ng ty ®èi víi lo¹i s¶n phÈm dÔ b¾t ch­íc nµy. §ång thêi hä còng cè g¾n tªn c«ng ty, c¸c mÉu biÓu t­îng (logo) víi tªn th­¬ng m¹i ®Ó cã thÓ sö dông uy tÝn c«ng ty nh­ mét nh©n tè ®¶m b¶o cho kh¸ch hµng. Chóng ta sÏ xem xÐt mét vÝ dô lµ s¶n phÈm An h­ëng h­u trÝ cña B¶o ViÖt ®Ó thÊy liÖu nã cã ®¸p øng ®­îc c¶ bèn tiªu chuÈn nh­ trong phÇn lý luËn ®· ®­a ra hay kh«ng. Tªn gäi nµy cã hµm ý vÒ lîi Ých cña hµng ho¸ ®ã lµ khi vÒ giµ sÏ ®­îc nhËn kh¶n tiÒn t­¬ng tù nh­ kho¶n h­u trÝ khi tham gia BHXH. Tªn gäi nµy cã kh¸c biÖt nh­ng kh«ng râ rÖt víi tªn cña s¶n phÈm cïng lo¹i nh­ b¶o hiÓm h­u trÝ cña B¶o Minh CMG, kh«ng bao gåm tõ chuyªn m«n khã hiÓu nªn dÔ ®­îc ng­êi nghe ghi nhí vµ nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn tªn gäi nµy t¹o cho ng­êi nghe cã Ên t­îng tèt, c¶m gi¸c tin t­ëng. §Ó tªn gäi cßn ph¶n ¸nh c¶ chÊt l­îng cña hµng ho¸ th× ®iÒu nµy kh«ng ph¶i dÔ, nÕu muèn nªu bËt lªn chÊt l­îng s¶n phÈm th× cÇn ph¶i g¾n víi h×nh ¶nh cña c«ng ty. Cã nghÜa lµ mét khi c«ng ty ®· cã truyÒn thèng cung cÊp s¶n phÈm tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng víi møc phÝ hîp lý, chÊt l­îng dÞch vô sau b¸n hµng tèt, c«ng t¸c båi th­êng kÞp thêi - chÝnh x¸c - nhanh chãng th× khi g¾n h×nh ¶nh c«ng ty víi s¶n phÈm míi sÏ gióp kh¸ch hµng liªn t­ëng ®Õn chÊt l­îng tèt mµ nã ®· cung cÊp nh­ tõ tr­íc ®Õn nay. Nh­ vËy ta thÊy tªn gäi s¶n phÈm nµy cña B¶o ViÖt còng ®· ®¸p øng ®­îc mét sè yªu cÇu cña mét nh·n hiÖu tèt nh­ng nã cßn kh¸ ®¬n gi¶n ®Ó phï hîp víi tr×nh ®é hiÓu biÕt cßn kh¸ h¹n chÕ vÒ BHNT cña ng­êi d©n ViÖt Nam. Qua ®ã ta còng thÊy ®­îc B¶o ViÖt còng ®· cã quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy, tuy vÉn cßn ch­a thùc sù chó träng. §©y lµ ®iÓm kh¸c biÖt kh¸ lín so víi c¸c doanh nghiÖp BHNT cã vèn n­íc ngoµi míi ®Æt ch©n vµo thÞ tr­êng n­íc ta nh­: Prudential, AIA, Chinfon ... Hä chó träng h¬n vÒ kh©u tªn gäi, ®Æt tªn cã môc ®Ých cho s¶n phÈm , sö dông nã nh­ mét ®Þnh vÞ cho thø hµng ho¸ v« h×nh nµy. Ta ®Òu thÊy rÊt râ tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm cña Prudential ®Òu b¾t ®Çu b»ng ch÷ Phó viÕt t¸ch rêi vµ víi mµu s¾c kh¸c biÖt, hay nh­ s¶n phÈm cña AIA b¾t ®Çu b»ng ch÷ AN SINH. Bªn c¹nh ®ã nh÷ng doanh nghiÖp cßn rÊt chó träng ®Õn viÖc khuyÕch tr­¬ng x©y dùng h×nh ¶nh tèt trong lßng ng­êi d©n ViÖt Nam b»ng c¸ch më réng v¨n phßng vµ m¹ng l­íi nh©n viªn, ®¹i lý cã chÊt l­îng ®µo t¹o tèt, ®Çu t­ vµo qu¶ng c¸o vµ tµi trî nh»m g©y thiÖn c¶m cho ng­êi d©n : Prudential ®· ®Çu t­ h¬n 6 tû ®ång vµo hai lÜnh vùc lµ gi¸o dôc vµ y tÕ, Chinfon dµnh 1 tû ®ång cho ho¹t ®éng nµy. Trong khi ®ã, B¶o ViÖt nh©n thä chi cho tuyªn truyÒn khuyÕn m·i cßn Ýt, qu¶ng c¸o ch­a cã tÝnh chuyªn nghiÖp, lµm c«ng ty trë ng¹i trong c¹nh tranh, v× thÕ nªn n¨m 2001 c«ng ty ®· tiÕp tôc x©y dùng, hoµn thiÖn hÖ thèng nh»m t¨ng c­êng h×nh ¶nh c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp BHNT cã vèn n­íc ngoµi . III. Nh÷ng khã kh¨n tån t¹i. Chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc cßn mét sè nh÷ng khã kh¨n sau ®©y trong viÖc vËn dông nh·n hiÖu s¶n phÈm BHNT: Mét lµ, tr×nh ®é hiÓu biÕt chung vÒ BHNT cña ng­êi d©n lµ cßn thÊp, nÕu tªn gäi trõu t­îng, nhiÒu tõ chuyªn m«n sÏ dÉn ®Õn ng­êi d©n kh«ng hiÓu cã thÓ lµm gi¶m sù quan t©m ®Õn s¶n phÈm. Hai lµ, tªn gäi c¸c s¶n phÈm nµy cña doanh nghiÖp ViÖt Nam nh­ B¶o ViÖt nh©n thä cßn kh¸ ®¬n gi¶n, mang nÆng vÒ tÝnh gi¶i thÝch, miªu t¶ ch­a chuyÓn sang ®­îc d¹ng Ên t­îng, Èn ý mÆc dï ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn lín, vÝ dô nh­ BHNT tr­íc ®©y gäi lµ b¶o hiÓm vµ tiÕt kiÖm hay An h­ëng h­u trÝ thay cho tªn gäi lµ b¶o hiÓm h­u trÝ. Mét sè tªn gäi ®· ®­îc thay ®æi ®Ó phï hîp h¬n nh­ng nÕu so víi tªn gäi s¶n phÈm cña mét sè n­íc trong khu vùc th× vÉn cßn ®¬n ®iÖu. Ba lµ, mét sù hiÓu biÕt mét c¸ch thÊu ®¸o vÒ nh·n hiÖu hµng ho¸ cã thÓ gióp doanh nghiÖp c¹nh tranh tù kh¼ng ®Þnh m×nh, nh­ng muèn ®¹t ®­îc møc ®é hiÓu biÕt vµ tõng b­íc thõa nhËn mét c¸ch Ên t­îng vÒ mét nh·n hiÖu trong t©m trÝ ng­êi tiªu dïng th× nh·n hiÖu sau khi ®­îc thiÕt kÕ th× cÇn ph¶i ®­îc khuyÕch tr­¬ng. §Õn ®©y c¸c doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong viÖc t×m c¸ch khuyÕch tr­¬ng cho hµng ho¸ cña m×nh, mét c¸ch phæ th«ng nhÊt ®ã lµ qua qu¶ng c¸o truyÒn h×nh nh­ng so víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c viÖc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o b»ng ph­¬ng ph¸p trùc quan cña ngµnh b¶o hiÓm tiÕn hµnh lµ khã kh¨n, Ýt g©y ®­îc Ên t­îng cho ng­êi xem. Khã kh¨n nµy lµ b¾t nguån tõ tÝnh chÊt ®Æc thï cña s¶n phÈm bëi v× nã kh«ng ph¶i lµ mét lo¹i hµng ho¸ hiÖn vËt mµ lµ mét lo¹i dÞch vô trõu t­îng. B¶o hiÓm n»m trong nhãm nhu cÇu an toµn lµ nhu cÇu bËc 2 cña con ng­êi nªn viÖc tiªu thô kh«ng dÔ dµng nh­ c¸c s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu bËc 1 vÒ vËt chÊt. Bèn lµ, thiÕu c«ng t¸c nghiªn cøu t×m hiÓu vÒ hµnh vi cña kh¸ch hµng ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn nh·n hiÖu. C¸c doanh nghiÖp t×m c¸ch gi¶m thiÓu chi phÝ, chi cho c«ng t¸c qu¶n lý nh·n hiÖu th­êng bÞ c¾t gi¶m còng bëi v× doanh nghiÖp rÊt khã nhËn thÊy ®­îc hiÖu qu¶ chi phÝ nµy trong t­¬ng lai. Vµ ®iÒu ®¸ng chó ý lµ ®¹i ®a sè kh¸ch hµng ®Òu hiÓu qu¶ng c¸o lµ nh»m t¨ng l­îng b¸n chø kh«ng ph¶i lµ ph­¬ng thøc gióp kh¸ch hµng hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm, t¨ng uy tÝn nh·n hiÖu trªn thÞ tr­êng. §©y lµ vÊn ®Ò mµ kh«ng ph¶i mét sím mét chiÒu mµ c¸c nhµ qu¶n trÞ Marketing v­ît qua ®­îc, cÇn nhiÒu thêi gian, c«ng søc ®Ó dÇn gióp ng­êi tiªu dông hiÓu ®óng nghÜa cña qu¶ng c¸o. Trªn ®©y lµ mét sè ®iÓm khã kh¨n cßn tån t¹i mµ c¶ doanh nghiÖp BHNT nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp BHNT cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi gÆp ph¶i vµ mçi c«ng ty cã thÓ cã nh÷ng gi¶i ph¸p riªng, d­íi ®©y em xin ®­a ra mét biÖn ph¸p nh»m n©ng cao viÖc sö dông nh·n hiÖu cho s¶n phÈm BHNT. Ch­¬ng III : Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc sö dông nh·n hiÖu s¶n phÈm BHNT I. X©y dùng vµ qu¶n lý chiÕn l­îc nh·n hiÖu. Tuy nh·n hiÖu s¶n phÈm bá qua kh¸i niÖm chu kú sèng s¶n phÈm nh­ng viÖc t¹o lËp, ph¸t triÓn vµ duy tr× mét nh·n hiÖu lµ viÖc kh«ng ®¬n gi¶n. §Ó thµnh c«ng nã cÇn cã mét qu¸ tr×nh liªn tôc bao gåm c¸c b­íc sau: B­íc mét: Nghiªn cøu thÞ tr­êng. T×m hiÓu xu h­íng ph¸t triÓn cña ngµnh, xu h­íng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Ngoµi ra nh÷ng biÕn ®æi thÞ hiÕu trong ®o¹n thÞ tr­êng môc tiªu còng cÇn ®­îc ph©n tÝch chu ®¸o. VÞ trÝ vµ h×nh ¶nh cña ®èi thñ c¹nh tranh còng cÇn ph¶i t×m hiÓu ®Ó biÕt nhu cÇn, ®¸nh gi¸ vµ c¶m nhËn cña kh¸ch hµng v× kh¸ch hµng lu«n lµ träng t©m chó ý cña mäi doanh nghiÖp. B­íc hai: Ph©n tÝch c¸c nh·n hiÖu hiÖn cã. HiÓu râ vÒ c¸ tÝnh, ®Æc tr­ng, ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña tõng nh·n hiÖu hiÖn cã. Trong b­íc nµy, cÇn ®¸nh gi¸ xem c¸c quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý nh·n hiÖu cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn h×nh ¶nh nh·n hiÖu, x©y dùng mèi liªn hÖ gi÷a thùc tÕ cña c«ng ty víi c¸c thuéc tÝnh cña nh·n hiÖu vµ vÞ thÕ cña c¸c nh·n hiÖu trªn thÞ tr­êng sÏ lµ môc tiªu chÝnh nhÊt. B­íc ba: X¸c ®Þnh môc tiªu vµ x©y dùng h×nh ¶nh nh·n hiÖu. Lóc nµy, nhµ qu¶n trÞ Marketing ph¶i ph¸c ho¹ chung môc tiªu cña nh·n hiÖu, x©y dùng h×nh ¶nh ®Æc tr­ng cho nh·n hiÖu. Nh·n hiÖu cÇn ®¶m b¶o phï hîp víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn, t­ t­ëng chñ ®¹o cña doanh nghiÖp, thùc tÕ vµ xu h­íng ph¸t triÓn cña ngµnh, cña ®Êt n­íc, phï hîp víi v¨n ho¸ chung cña c«ng chóng. B­íc bèn: Thö nghiÖm nh·n hiÖu trªn thùc tÕ thÞ tr­êng, chuÈn bÞ c¸c yÕu tè Marketing – mix cho nh·n hiÖu S¶n phÈm vµ c¸c lîi Ých c¨n b¶n mµ nã sÏ cung øng, gi¸ c¶ cña s¶n phÈm, kªnh ph©n phèi vµ c¸c ph­¬ng thøc xóc tiÕn ®Ó b¶o ®¶m t­¬ng thÝch víi c¸c môc tiªu cña nh·n hiÖu. Sau ®ã khai th¸c thö nghiÖm møc ®é nhËn biÕt, chÊp nhËn vµ ­a thÝch s¶n phÈm, nh·n hiÖu cña kh¸ch hµng. B­íc n¨m: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ truyÒn b¸ nh·n hiÖu qua c¸c tiªu thøc nh­ chi phÝ vµ ng©n s¸ch. Dù trï vµ ph©n phèi c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt ®Ó yÓm trî cho viÖc triÓn khai chiÕn l­îc nh·n hiÖu. ViÖc so s¸nh kÕt qu¶ ®¹t ®­îc so víi môc tiªu ®Ò ra cho biÕt møc ®é thµnh c«ng cña chiÕn l­îc nh·n hiÖu, tõ ®ã cã biÖn ph¸p thóc ®Èy, khuyÕn khÝch, hiÖu chØnh cÇn thiÕt nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao nhÊt cña chiÕn l­îc nh·n hiÖu. B­íc s¸u: TiÕp tôc cñng cè vµ duy tr× ph¸t triÓn vÞ thÕ cña nh·n hiÖu. Nh·n hiÖu sau khi ®­îc x©y dùng vµ ph¸t triÓn rÊt cÇn ®­îc tiÕp tôc cñng cè vµ hoµn thiÖn ®Ó ngµy cµng t¨ng uy tin ®èi víi kh¸ch hµng vµ thÞ tr­êng. II. øng dông vµo qu¶n lý nh·n hiÖu cho c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm t¹i ViÖt Nam. VÊn ®Ò cã ý nghÜa hµng ®Çu t¹o nªn sù thµnh c«ng cña mét nh·n hiÖu chÝnh lµ b¶n th©n s¶n phÈm. S¶n phÈm lµ yÕu tè cèt lâi ®Ó doanh nghiÖp b¾t tay víi kh¸ch hµng, cung cÊp cho kh¸ch hµng lîi Ých tõ viÖc mua hay sö dông c¸c s¶n phÈm. Nh­ng muèn cã ®­îc s¶n phÈm chÊt l­îng cao th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch cã hÖ thèng th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin vÒ ®èi thr c¹nh tranh. S¶n phÈm tèt còng cÇn ph¶i ®­îc tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ vµ khuyÕch tr­¬ng th«ng qua viÖc x©y dùng h×nh ¶nh b»ng nh·n hiÖu vµ v¨n ho¸ ®Æc tr­ng cho doanh nghiÖp. Nh·n hiÖu cÇn ph¶i ®­îc qu¶n lý theo ®óng chu tr×nh thèng nhÊt vµ chÆt chÏ. Cô thÓ nh­: C¸c h×nh t­îng, biÓu t­îng ph¶i ®­îc x©y dùng cã ý nghÜa, Ên t­îng, ph©n biÖt víi c¸c nh·n hiÖu kh¸c, dÔ nhí vµ thÓ hiÖn ®­îc t­ t­ëng chung cña doanh nghiÖp. Tªn gäi ph¶i dÔ nhí, cã nh÷ng nÐt ®éc ®¸o riªng, kh«ng nªn b¾t ch­íc ®Æt nh÷ng tªn t­¬ng tù nh­ s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh. H×nh ¶nh minh ho¹ trong s¸ng dÔ hiÓu vµ phï hîp víi s¶n phÈm. Mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¶ng c¸o s¶n phÈm BHNT lµ tªn gäi cho chÝnh s¶n phÈm, tªn gäi còng gièng nh­ h×nh ¶nh, biÓu t­îng, cã chøc n¨ng lín trong tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng. §èi víi s¶n phÈm BHNT viÖc ®¨ng ký b¶n quyÒn kh«ng ®ùoc chÊp nhËn nh­ng doanh nghiÖp cã thÓ ®¨ng ký phÇn tªn, biÓu t­îng c«ng ty, mÉu qu¶ng c¸o ®Ó ®­îc ph¸p luËt b¶o vÖ . + Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp : §èi víi c¸c s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty nªn ®Æt tªn ®Ó t¹o ra nÐt ®éc ®¸o riªng kh¸c h¼n víi c«ng ty kh¸c. VÝ dô nh­ c«ng ty cã thÓ sö dông ®Þnh vÞ b»ng c¸c kiÓu ch÷, mµu s¾c kh¸c biÖt hay còng cã thÓ viÕt tªn c«ng ty ®i kÌm ngay víi tªn s¶n phÈm: B¶o ViÖt – An Sinh Gi¸o Dôc B¶o ViÖt – An Khang ThÞnh V­îng Cßn ®èi víi s¶n phÈm bæ trî do ®©y lµ lo¹i s¶n phÈm tuú kh¸ch hµng lùa chän tham gia thªm bªn c¹nh s¶n phÈm chÝnh vµ còng do c¸c s¶n phÈm kÕt hîp ch­a phæ biÕn ë n­íc ta nªn viÖc ®Æt tªn cho chóng thÕ nµo còng cÇn ph¶i c©n nh¾c. Theo ý kiÕn cña em b­íc ®Çu chØ nªn ®Ó nh÷ng tªn thËt cô thÓ ®Ó kh¸ch hµng khi ®äc tªn lµ cã thÓ biÕt ngay ®­îc s¶n phÈm nµy cã t¸c dông g×, cã nªn tham gia thªm hay kh«ng nh­ng vÒ sau khi c¸c c«ng ty ®· cã mét thêi gian ho¹t ®éng tÝch luü kinh nghiÖm th× sÏ cã thÓ kÕt hîp ®Ó ®­a ra s¶n phÈm míi d­íi nh÷ng tªn gäi míi. Doanh nghiÖp còng nªn sö dông nh÷ng c©u nãi cã tÝnh chÊt qu¶ng c¸o khuyÕn khÝch kh¸ch hµng dïng thö vÝ dô nh­: H·y ch¾p c¸nh cho con b¹n vµo ®êi, T­¬ng lai trong tÇm tay, §Ó h¹nh phóc ®­îc trän vÑn ... Bªn c¹nh ®ã ®Ó t¨ng møc ®é biÕt ®Õn mét nh·n hiÖu doanh nghiÖp còng cã thÓ sö dông c¸c biÖn ph¸p rÊt ®¬n gi¶n nh­: nh©n viªn mÆc chung mét kiÓu ®ång phôc, nãi cïng mét c©u nãi gièng nhau – biÖn ph¸p nµy t­ëng chõng nh­ Ýt t¸c dông nÕu nh­ chØ mét ng­êi nãi nh­ng nÕu tÊt c¶ nh©n viªn trong doanh nghiÖp cïng thùc hiÖn th× hiÖu qu¶ sÏ rÊt lín, nã cã t¸c dông nh­ mét dÊu hiÖu nhËn biÕt s¶n phÈm dÞch vô mµ hä ®ang cung cÊp. Còng cã thÓ tæ chøc c¸c cuéc thi nh­ cuéc thi s¸ng t¸c biÓu tr­ng nh­ B¶o ViÖt ®· tæ chøc n¨m 1999. §i kÌm víi bµi viÕt nµy em cã ®Ýnh kÌm mét sè tê qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña mét sè c«ng ty BHNT ë ViÖt Nam ®Ó minh ho¹ thªm. KÕt luËn Nãi tãm l¹i, mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng thÓ thiÕu sù gãp mÆt cña c¸c nhµ b¶o hiÓm, ViÖt Nam tuy míi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ nghµnh b¶o hiÓm ë n­íc ta còng cßn rÊt non trÎ so víi nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc BHNT thÕ nh­ng lÜnh vùc nµy ®· ®¹t ®­îc nh÷ng b­íc tiÕn kh¸ m¹nh c¶ vÒ sè l­îng nµ chÊt l­îng. Tõ chç chØ cã mét m×nh B¶o ViÖt nh©n thä ®éc chiÕm thÞ tr­êng tíi nay ®· cã n¨m c«ng ty víi h¬n 7000 ®¹i lý, doanh thu phÝ n¨m 2000 ®¹t 1250 tû ® vµ ­íc tÝnh tèc ®é ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng nµy n¨m 2001 lµ 82%. §©y lµ nh÷ng con sè rÊt ®¸ng mõng v× nã chøng tá tiÒm n¨ng to lín cña lÜnh vùc BHNT ë ViÖt Nam nh­ng ®ång thêi còng ®Æt ra sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp. HiÖn nay c¸c DNNN vÉn gi÷ ®­îc vai trß chñ ®¹o nh­ng cßn nhiÒu h¹n chÕ so víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi nh­ kh¶ n¨ng tµi chÝnh, c«ng nghÖ b¶o hiÓm l¹c hËu, s¶n phÈm cßn ®¬n gi¶n ch­a ®i s©u vµo c¸c s¶n phÈm mang tÝnh tiÕt kiÖm vµ ®Çu t­, tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ kinh doanh b¶o hiÓm cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ bÊt cËp so víi c¸c n­íc trong khu vùc. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy c¸c DNBH vµ Nhµ n­íc ta ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p chÝnh s¸ch thÝch hîp. Qua bµi viÕt nµy em ®· ®­a ra mét sè hiÓu biÕt vÒ m«n luËt kinh tÕ. Theo ®¸nh gi¸ c¸ nh©n hiÓu râ th× biÖn ph¸p nµy rÊt ®¸ng quan t©m ®ã lµ viÖc sö dông nh·n hiÖu cña s¶n phÈm BHNT nh­ thÕ nµo ®Ó gãp phÇn ®em l¹i kÕt qu¶ kinh doanh tèt cho doanh nghiÖp còng nh­ lµ t¨ng thªm søc m¹nh c¹nh tranh cho s¶n phÈm, viÖc sö dông nh·n hiÖu nµy ë c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay ra sao, cßn cã nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu nµo. Tuy bµi viÕt cßn rÊt nhiÒu thiÕu sãt nh­ng em rÊt mong lµ cã thÓ ®ãng gãp ®­îc ý kiÕn cña m×nh gióp ®­a ra mét biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn s¶n phÈm – lÜnh vùc mµ c¸c DNBHNN cßn Ýt chó träng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« Tµi liÖu tham kh¶o S¸ch : Qu¶n trÞ Marketing. Marketing c¨n b¶n. Marketing. Qu¶n trÞ Marketing dÞch vô. Kinh tÕ b¶o hiÓm. T¹p chÝ: T¹p chÝ B¶o HiÓm. Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam. Kinh tÕ vµ dù b¸o. Tµi liÖu ®µo t¹o ®¹i lý b¶o hiÓm cña c¸c c«ng ty: B¶o ViÖt nh©n thä. Prudential. AIA B¶o Minh – CMG. Chifon – Manulife. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhãn hiệu của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.doc
Luận văn liên quan