Đề tài Phân tích các cơ hội quốc tế

Xác định thị trường kinh doanh. Hai vấn đề quan trọng đối với các nhà kinh doanh khi lựa chọn thị trường đó là: Thứ nhất, họ muốn giữ cho chi chí nghiên cứu càng thấp càng tốt. Thứ hai, họ muốn phân tích kỹ thị trường tiềm năng để lựa chọn các cơ hội kinh doanh. Để đạt được đồng thời cả hai mục tiêu trên, các nhà giám đốc phải sử dụng phương pháp lựa chọn thị trường thích hợp. Chúng ta có thể chia quá trình này thành 3 bước: 1. Xác định cơ hội kinh doanh (thị trường, luật pháp, và nguồn lực, ) 2. Phân tích môi trường kinh doanh quốc gia (luật pháp, kinh tế, chính trị, văn hoá, ) 1. Đánh giá và lựa chọn thị trường và địa điểm kinh doanh Bước 1: Xác định cơ hội kinh doanh Sơ đồ 91. * Sự phù hợp của môi trường, những hạn chế tuyệt đối * Tiếp cận các nguồn nguyên liệu, lao động, tài trợ Quá trình lựa chọn thị trường và địa điểm tiềm năng. Bước 2: Phân tích môi trường kinh doanh quốc gia * Ngôn ngữ, thái độ, niềm tin, truyền thống, đạo đức làm * Quy địng của chính phủ, bộ phận hành chíng, sự ổng định chính trị * Các chính sách tài khoa và tiền tệ, các vấn đề tiền tệ * Chi phí vận chuyển hàng hoá, hình ảnh quốc gia Bước 3: Đánh giá và lựa chọn thị trường * Doanh thu hiện tại, có giãn thu nhập, chỉ số thị trường tiềm năng * Chất lượng nguồn lao động, nguyên vật liệu, cơ sở hạ tầng * Các chuyến đi thực địa * Phân tích cạnh tranh Nhìn vào sơ đồ 91. ta thấy rằng quá trình lựa chọn thị trường để kinh doanh đòi hỏi tiêu tốn nhiều thời gian, tiền bạc. Vì vậy, các nhà kinh doanh không thể nghiên cứu dàn trải, ngược lại nên tập trung vào một số thị trường trọng điểm, có nhiều hứa hẹn thông qua việc phân tích một số chỉ tiêu chính của thị trường đó. I. Xác định cơ hội kinh doanh. Các công ty tham gia vào thị trường quốc tế do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đó là nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng doanh thu, hoặc là tiếp cận các nguồn lực mới. 1. Xác định nhu cầu cơ bản: Đầu tiên trong việc tìm kiếm thị trường tiềm năng là xem quốc gia đó có nhu cầu về hàng hoá đó không. Như ở một số quốc gia cấm kinh doanh một số hàng hoá nhất định. Điểm quan trọng trong việc xác định cơ hội kinh doanh là nghiên cứu môi trường kinh doanh của quốc gia đó Ví dụ, các nước theo đạo hồi cấm nhập khẩu các sản phẩm rượu, và phạt rất năng khi buôn lậu. Xác định sự sẵn có của các nguồn lực Công ty nước ngoài cần phải xem xét khả năng huy động các nguồn lực cho dự án, bao gồm nguồn nguyên vật liệu, nguồn lao động, và nguồn vốn. Các nguồn lực có thể sẵn có tại quốc gia đó, hoặc phải được nhập khẩu từ một quốc gia khác. (Phải chịu thuế quan, hạn ngạch, hoặc các cản trở khác của chính phủ, . làm cho chi phí tăng lên) Nguồn lao động rất cần thiết cho kinh doanh ở bất kỳ quốc gia nào. Rất nhiều các công ty muốn thực hiện kinh doanh ở những quốc gia có chi phí tiền công thấp hơn ở trong nước. Điều này phù hợp với những sản phẩm sử dụng nhiều lao động, hoặc chi phí nhân công chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng chi phí. Nếu công ty dự định huy động vốn từ bên ngoài cần xem xét khả năng cung ứng vốn ở nước đó. Nếu tỷ lệ lãi suất ở nước ngoài quá cao, công ty phải huy động tài chính ở trong nước hoặc ở một thị trường khác có chi phí thấp hơn. Nói cách khác, tiếp cận các nguồn tài chính với chi phí thấp sẽ tạo cho công ty một sức mạnh khi mở rộng các hoạt động kinh doanh quốc tế. Nếu thị trường nào không đáp ứng được các yêu cầu của công ty các nhu cầu cơ bản trên thì cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Xem xét bên cạnh những bất lợi đó, thì thị trường này ccó những điểm gì hấp dẫn hơn các thị trường khác. Ví dụ, như là các ưu đãi của Chính phủ hoặc vì một lý do nào đó. 2. Phân tích môi trường kinh doanh quốc gia Trong các chương 2, chương 3 và chương 4, chúng ta đã đề cập đến môi trường kinh doanh quốc gia và các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh quốc gia. Nếu môi trường kinh doanh giữa các quốc gia như nhau, việc lựa chọn thị trường nào để kinh doanh quá dễ dàng đối với các nhà kinh doanh quốc tế. Thực tế la môi trường king doanh ở các quốc gia không giống nhau. Điều này đòi hỏi các nhà kinh doanh phải so sánh và lựa chọn thị trường thích hợp nhất. 21. Các yếu tố văn hoá Văn hoá ảnh hưởng đến việc điều chỉnh và thay đổi sản phẩm. Thông thường, các các quốc gia trong cùng khu vực là những nước có nền văn hoá tương đồng nhau. Do yếu tố tương đồng này mà một số sản phẩm có thể bán ở một vài thị trường mà không cần thay đổi. Số sản phẩm này thường là máy móc công nghiệp như là thiết bị đóng gói, các sản phẩm tiêu dùng bao gồm kem đắnh răng và nước giải khát. Trong khi đó, một số sản phẩm khác lại phải thay đổi cho phù hợp với thị hiếu của từng thị trường như đồ ăn uống, một vài loại sách, báo và tạp chí. Văn hoá còn ảnh hưởng đến việc lựa chọn chủng loại và cách thức phân phối sản phẩm. Các nhà kinh doanh phải xác định xem yếu tố văn hoá ảnh hưởng như thế nào đến khả năng tiêu thụ của sản phẩm của doanh nghiệp. Ví dụ, xem xét kinh nghiệm của Coca-Cola ở Trung quốc nơi mà rất nhiều người sử dụng y học cổ truyền để trị bệnh cúm và triệu chứng cảm lạnh. Nhưng có một điều là hương vị loại thuốc này không được tất cả mọi người thích thú như Coke. Bởi vì chính sách marketing của Coca-Ccola là sử dụng hương vị đồng nhất trên toàn cầu, công ty đẫ phải vượt qua mọi trở ngại để tìm ra một hương vị Coke cho tất cả mọi người dân Trung quốc. Nó thực hiện bằng cách tạo ra một chiến lược quảng cáo hỗ trợ mua Coke với một số kinh nghiệm của người Mỹ. Mới đầu, đây có vẻ là thị trường không hấp dẫn nhưng với chính sách quảng cáo hỗ trợ thích hợp, công ty đã rất thành công ở thị trường này. Văn hoá có thể ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm kinh doanh. Khi một sản phẩm phải thay đổi vì lý do văn hoá, công ty phải lựa chọn dự án đáp ứng thị trường mục tiêu, thay vì việc đáp ứng tất cả các loại nhu cầu vì hiệu quả kinh tế theo quy mô. Ví dụ, mặc dù hãng NOKIA sản xuất điện thoại trên toàn thế giới, nhưng nó đảm bảo rằng bất kỳ nhà máy nào cũng có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu khác nhau về điện thoại di động trên các thị trường khác nhau trong vòng 24 giờ. Chất lượng lao động có ý nghĩa quan trọng đối với việc lựa chọn địa điểm cụ thể. Nếu lao động ở nước ngoài có một ý thức cao thì năng suất lao động cũng rất cao. Các nhà kinh doanh phải cân nhắc xem nguồn lao động ảnh hưởng thế nào đến sản xuất, sản phẩm, R&D, marketing, . Trong một số trường hợp, công ty phải tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề thêm cho nguồn lao động địa phương. Nếu lao động địa phương không có khả năng đáp ứng các nguồn lao động có chất lượng cao thì các nhà kinh doanh cần phải cân nhắc thêm trước khi đưa ra quyết định lựa chọn địa điểm vì khi đó phải sử dụng lao động chính quốc làm cho giá thành SF tăng cao (Trường hợp của công ty P&G). 22 Các yếu tố chính trị và luật pháp Các yếu tố chính trị và luật pháp cũng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thị trường và địa điểm. Những yếu tố quan trọng bao gồm (1) các quy định của Chính phủ, (2) hệ thống hành chính, và (3) sự ổn định chính trị.

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2127 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích các cơ hội quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ph©n tÝch c¸c c¬ héi quèc tÕ I/ x¸c ®Þnh thÞ tr­êng kinh doanh. Hai vÊn ®Ò quan träng ®èi víi c¸c nhµ kinh doanh khi lùa chän thÞ tr­êng ®ã lµ: Thø nhÊt, hä muèn gi÷ cho chi chÝ nghiªn cøu cµng thÊp cµng tèt. Thø hai, hä muèn ph©n tÝch kü thÞ tr­êng tiÒm n¨ng ®Ó lùa chän c¸c c¬ héi kinh doanh. §Ó ®¹t ®­îc ®ång thêi c¶ hai môc tiªu trªn, c¸c nhµ gi¸m ®èc ph¶i sö dông ph­¬ng ph¸p lùa chän thÞ tr­êng thÝch hîp. Chóng ta cã thÓ chia qu¸ tr×nh nµy thµnh 3 b­íc: 1. X¸c ®Þnh c¬ héi kinh doanh (thÞ tr­êng, luËt ph¸p, vµ nguån lùc,..) 2. Ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh quèc gia (luËt ph¸p, kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸,..) §¸nh gi¸ vµ lùa chän thÞ tr­êng vµ ®Þa ®iÓm kinh doanh B­íc 1: X¸c ®Þnh c¬ héi kinh doanh S¬ ®å 9.1 * Sù phï hîp cña m«i tr­êng, nh÷ng h¹n chÕ tuyÖt ®èi * TiÕp cËn c¸c nguån nguyªn liÖu, lao ®éng, tµi trî Qu¸ tr×nh lùa chän thÞ tr­êng vµ ®Þa ®iÓm tiÒm n¨ng. B­íc 2: Ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh quèc gia * Ng«n ng÷, th¸i ®é, niÒm tin, truyÒn thèng, ®¹o ®øc lµm * Quy ®Þng cña chÝnh phñ, bé phËn hµnh chÝng, sù æng ®Þnh chÝnh trÞ * C¸c chÝnh s¸ch tµi khoa vµ tiÒn tÖ, c¸c vÊn ®Ò tiÒn tÖ * Chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸, h×nh ¶nh quèc gia B­íc 3: §¸nh gi¸ vµ lùa chän thÞ tr­êng * Doanh thu hiÖn t¹i, cã gi·n thu nhËp, chØ sè thÞ tr­êng tiÒm n¨ng * ChÊt l­îng nguån lao ®éng, nguyªn vËt liÖu, c¬ së h¹ tÇng * C¸c chuyÕn ®i thùc ®Þa * Ph©n tÝch c¹nh tranh Nh×n vµo s¬ ®å 9.1 ta thÊy r»ng qu¸ tr×nh lùa chän thÞ tr­êng ®Ó kinh doanh ®ßi hái tiªu tèn nhiÒu thêi gian, tiÒn b¹c. V× vËy, c¸c nhµ kinh doanh kh«ng thÓ nghiªn cøu dµn tr¶i, ng­îc l¹i nªn tËp trung vµo mét sè thÞ tr­êng träng ®iÓm, cã nhiÒu høa hÑn th«ng qua viÖc ph©n tÝch mét sè chØ tiªu chÝnh cña thÞ tr­êng ®ã. I. X¸c ®Þnh c¬ héi kinh doanh. C¸c c«ng ty tham gia vµo thÞ tr­êng quèc tÕ do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. §ã lµ nh»m më réng thÞ tr­êng tiªu thô, t¨ng doanh thu, hoÆc lµ tiÕp cËn c¸c nguån lùc míi. X¸c ®Þnh nhu cÇu c¬ b¶n: §Çu tiªn trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng tiÒm n¨ng lµ xem quèc gia ®ã cã nhu cÇu vÒ hµng ho¸ ®ã kh«ng. Nh­ ë mét sè quèc gia cÊm kinh doanh mét sè hµng ho¸ nhÊt ®Þnh. §iÓm quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh c¬ héi kinh doanh lµ nghiªn cøu m«i tr­êng kinh doanh cña quèc gia ®ã.. VÝ dô, c¸c n­íc theo ®¹o håi cÊm nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm r­îu, vµ ph¹t rÊt n¨ng khi bu«n lËu. X¸c ®Þnh sù s½n cã cña c¸c nguån lùc C«ng ty n­íc ngoµi cÇn ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c nguån lùc cho dù ¸n, bao gåm nguån nguyªn vËt liÖu, nguån lao ®éng, vµ nguån vèn. C¸c nguån lùc cã thÓ s½n cã t¹i quèc gia ®ã, hoÆc ph¶i ®­îc nhËp khÈu tõ mét quèc gia kh¸c. (Ph¶i chÞu thuÕ quan, h¹n ng¹ch, hoÆc c¸c c¶n trë kh¸c cña chÝnh phñ,... lµm cho chi phÝ t¨ng lªn) Nguån lao ®éng rÊt cÇn thiÕt cho kinh doanh ë bÊt kú quèc gia nµo. RÊt nhiÒu c¸c c«ng ty muèn thùc hiÖn kinh doanh ë nh÷ng quèc gia cã chi phÝ tiÒn c«ng thÊp h¬n ë trong n­íc. §iÒu nµy phï hîp víi nh÷ng s¶n phÈm sö dông nhiÒu lao ®éng, hoÆc chi phÝ nh©n c«ng chiÕm mét tû lÖ lín trong tæng chi phÝ. NÕu c«ng ty dù ®Þnh huy ®éng vèn tõ bªn ngoµi cÇn xem xÐt kh¶ n¨ng cung øng vèn ë n­íc ®ã. NÕu tû lÖ l·i suÊt ë n­íc ngoµi qu¸ cao, c«ng ty ph¶i huy ®éng tµi chÝnh ë trong n­íc hoÆc ë mét thÞ tr­êng kh¸c cã chi phÝ thÊp h¬n. Nãi c¸ch kh¸c, tiÕp cËn c¸c nguån tµi chÝnh víi chi phÝ thÊp sÏ t¹o cho c«ng ty mét søc m¹nh khi më réng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ. NÕu thÞ tr­êng nµo kh«ng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña c«ng ty c¸c nhu cÇu c¬ b¶n trªn th× cÇn ph¶i ®­îc c©n nh¾c kü l­ìng h¬n. Xem xÐt bªn c¹nh nh÷ng bÊt lîi ®ã, th× thÞ tr­êng nµy ccã nh÷ng ®iÓm g× hÊp dÉn h¬n c¸c thÞ tr­êng kh¸c. VÝ dô, nh­ lµ c¸c ­u ®·i cña ChÝnh phñ hoÆc v× mét lý do nµo ®ã. Ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh quèc gia Trong c¸c ch­¬ng 2, ch­¬ng 3 vµ ch­¬ng 4, chóng ta ®· ®Ò cËp ®Õn m«i tr­êng kinh doanh quèc gia vµ c¸c yÕu tè thuéc m«i tr­êng kinh doanh quèc gia. NÕu m«i tr­êng kinh doanh gi÷a c¸c quèc gia nh­ nhau, viÖc lùa chän thÞ tr­êng nµo ®Ó kinh doanh qu¸ dÔ dµng ®èi víi c¸c nhµ kinh doanh quèc tÕ. Thùc tÕ la m«i tr­êng king doanh ë c¸c quèc gia kh«ng gièng nhau. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c nhµ kinh doanh ph¶i so s¸nh vµ lùa chän thÞ tr­êng thÝch hîp nhÊt. 2.1 C¸c yÕu tè v¨n ho¸ V¨n ho¸ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ®iÒu chØnh vµ thay ®æi s¶n phÈm. Th«ng th­êng, c¸c c¸c quèc gia trong cïng khu vùc lµ nh÷ng n­íc cã nÒn v¨n ho¸ t­¬ng ®ång nhau. Do yÕu tè t­¬ng ®ång nµy mµ mét sè s¶n phÈm cã thÓ b¸n ë mét vµi thÞ tr­êng mµ kh«ng cÇn thay ®æi. Sè s¶n phÈm nµy th­êng lµ m¸y mãc c«ng nghiÖp nh­ lµ thiÕt bÞ ®ãng gãi, c¸c s¶n phÈm tiªu dïng bao gåm kem ®¾nh r¨ng vµ n­íc gi¶i kh¸t. Trong khi ®ã, mét sè s¶n phÈm kh¸c l¹i ph¶i thay ®æi cho phï hîp víi thÞ hiÕu cña tõng thÞ tr­êng nh­ ®å ¨n uèng, mét vµi lo¹i s¸ch, b¸o vµ t¹p chÝ. V¨n ho¸ cßn ¶nh h­ëng ®Õn viÖc lùa chän chñng lo¹i vµ c¸ch thøc ph©n phèi s¶n phÈm. C¸c nhµ kinh doanh ph¶i x¸c ®Þnh xem yÕu tè v¨n ho¸ ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô cña s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. VÝ dô, xem xÐt kinh nghiÖm cña Coca-Cola ë Trung quèc n¬i mµ rÊt nhiÒu ng­êi sö dông y häc cæ truyÒn ®Ó trÞ bÖnh cóm vµ triÖu chøng c¶m l¹nh. Nh­ng cã mét ®iÒu lµ h­¬ng vÞ lo¹i thuèc nµy kh«ng ®­îc tÊt c¶ mäi ng­êi thÝch thó nh­ Coke. Bëi v× chÝnh s¸ch marketing cña Coca-Ccola lµ sö dông h­¬ng vÞ ®ång nhÊt trªn toµn cÇu, c«ng ty ®É ph¶i v­ît qua mäi trë ng¹i ®Ó t×m ra mét h­¬ng vÞ Coke cho tÊt c¶ mäi ng­êi d©n Trung quèc. Nã thùc hiÖn b»ng c¸ch t¹o ra mét chiÕn l­îc qu¶ng c¸o hç trî mua Coke víi mét sè kinh nghiÖm cña ng­êi Mü. Míi ®Çu, ®©y cã vÎ lµ thÞ tr­êng kh«ng hÊp dÉn nh­ng víi chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o hç trî thÝch hîp, c«ng ty ®· rÊt thµnh c«ng ë thÞ tr­êng nµy. V¨n ho¸ cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn quyÕt ®Þnh lùa chän ®Þa ®iÓm kinh doanh. Khi mét s¶n phÈm ph¶i thay ®æi v× lý do v¨n ho¸, c«ng ty ph¶i lùa chän dù ¸n ®¸p øng thÞ tr­êng môc tiªu, thay v× viÖc ®¸p øng tÊt c¶ c¸c lo¹i nhu cÇu v× hiÖu qu¶ kinh tÕ theo quy m«. VÝ dô, mÆc dï h·ng NOKIA s¶n xuÊt ®iÖn tho¹i trªn toµn thÕ giíi, nh­ng nã ®¶m b¶o r»ng bÊt kú nhµ m¸y nµo còng cã thÓ ®¸p øng tÊt c¶ c¸c nhu cÇu kh¸c nhau vÒ ®iÖn tho¹i di ®éng trªn c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau trong vßng 24 giê. ChÊt l­îng lao ®éng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm cô thÓ. NÕu lao ®éng ë n­íc ngoµi cã mét ý thøc cao th× n¨ng suÊt lao ®éng còng rÊt cao. C¸c nhµ kinh doanh ph¶i c©n nh¾c xem nguån lao ®éng ¶nh h­ëng thÕ nµo ®Õn s¶n xuÊt, s¶n phÈm, R&D, marketing,... Trong mét sè tr­êng hîp, c«ng ty ph¶i tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ thªm cho nguån lao ®éng ®Þa ph­¬ng. NÕu lao ®éng ®Þa ph­¬ng kh«ng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c nguån lao ®éng cã chÊt l­îng cao th× c¸c nhµ kinh doanh cÇn ph¶i c©n nh¾c thªm tr­íc khi ®­a ra quyÕt ®Þnh lùa chän ®Þa ®iÓm v× khi ®ã ph¶i sö dông lao ®éng chÝnh quèc lµm cho gi¸ thµnh SF t¨ng cao (Tr­êng hîp cña c«ng ty P&G). 2.2. C¸c yÕu tè chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p C¸c yÕu tè chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p còng ¶nh h­ëng ®Õn quyÕt ®Þnh lùa chän thÞ tr­êng vµ ®Þa ®iÓm. Nh÷ng yÕu tè quan träng bao gåm (1) c¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, (2) hÖ thèng hµnh chÝnh, vµ (3) sù æn ®Þnh chÝnh trÞ. 2.2.1. C¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ChÝnh phñ mçi quèc gia cã th¸i ®é kh¸c nhau ®èi víi th­¬ng m¹i quèc tÕ vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi do sù kh¸c biÖt vÒ v¨n ho¸, lÞch sö vµ c¸c ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i. Mét sè QG thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o hé chÆt chÏ, trong khi ®ã mét sè QG kh¸c l¹i khuyÕn khÝch tù do ho¸ th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. Th¸i ®é cña chÝnh phñ ®èi víi th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ ®­îc ®¸nh gi¸ th«ng qua c¸c c«ng cô ®iÒu tiÕt kinh tÕ ®èi ngo¹i cña quèc gia ®ã.. C¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ cã thÓ lµ rµo c¶n buéc c¸c nhµ ®Çu t­ ph¶i tõ bá thÞ thÞ tr­êng ®ã. Nh÷ng quy ®Þnh nµy ®­îc quy ®inhj trong LuËt ®Çu t­ nh­ giíi h¹n së h÷u vèn trong c¸c c«ng ty cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. VÝ dô, ChÝnh phñ Ên ®é b¾t c«ng ty Pespi Co.ltd së h÷u tèi ®a 51% vèn trong liªn doanh víi n­íc chñ nhµ. §ång thêi buéc c«ng ty Pepsi ph¶i t¸i ®Çu t­ mét tû lÖ doanh thu nhÊt ®Þnh d­íi d¹ng tr¸i phiÕu cña Ên ®é. C¸c chÝnh phñ cßn giíi h¹n sù c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty quèc tÕ trong mét sè ngµnh nhÊt ®Þnh, kh«ng cho phÐp sù tham gia cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi. V× ®ã lµ nh÷ng ngµnh kinh tÕ quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn mét QG hoÆc ®ã lµ bÝ mËt quèc phßng. Thø hai, C¸c chÝnh phñ cã thÓ h¹n chÕ c¸c c«ng ty quèc tÕ di chuyÓn lîi nhuËn vÒ n­íc. Quy ®Þnh nµy buéc c¸c c«ng ty hoÆc lµ gi÷ ngo¹i tÖ ngay t¹i n­íc së t¹i hoÆc lµ t¸i ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n míi t¹i ®©y. Nh÷ng chÝnh s¸ch nµy b¾t nguån tõ viÖc thiÕu kh¶ n¨ng trang tr¶i ngo¹i tÖ cho nhu cÇu nhËp khÈu cña nÒn kinh tÕ. VÝ dô nh­ chi nh¸nh Motorola ë Trung quèc buéc ph¶i chuyÓn ®æi tiÒn tÖ ®Þa ph­¬ng sang ®« la tr­íc khi chuyÓn lîi nhuËn vÒ c«ng ty mÑ cña nã ë Mü. TÊt nhiªn, nã chØ ®ång ý khi ChÝnh phñ Trung quèc ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ ngo¹i tÖ cho nã. Thø ba, C¸c chÝnh phñ cã thÓ ®­a ra c¸c quy ®Þnh rÊt nghiªm ngÆt vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng. Nh÷ng quy ®Þnh nµy buéc c¸c c«ng ty ph¶i l¾p ®Æt c¸c thiÕt chèng « nhiÔm m«i tr­êng vµ quan t©m h¬n ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò xö lý chÊt th¶i. 2.2.2. Bé m¸y hµnh chÝnh C¸c c¬ quan hµnh chÝnh cña ChÝnh phñ cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c¸c ho¹t ®éng KDQT. NÕu c¸c c¬ quan nµy ho¹t ®éng th«ng tho¸ng sÏ hÊp dÉn h¬n FDI, ng­îc l¹i, m«i tr­êng ®Çu t­ ë n­íc ®ã Ýt hÊp dÉn h¬n. ë nhiªu QG ®ang ph¸t triÓn, viÖc xin giÊy phÐp dÇu t­ t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n, chØ cÇn c¸c nhµ ®Çu t­ cã ®­îc mét sè lo¹i giÊy tê nhÊt ®Þnh. Mét thùc tÕ lµ c¸c c¬ quan nµy l¹i khong mÊy quan t©m ®Õn viÖc c¶i tiÕn chÊt l­îng phôc vô. Nh­ vËy, c¸c c«ng ty s½n sµng chËp nhËn sù chê ®îi nÕu hä c¶m thÊy lîi nhuËn ë ®ã bï ®¾p ®­îc nh÷ng thiÖt h¹i vµ chi phÝ. C¸c c«ng ty vµo thÞ tr­êng Trung quèc vµ ViÖt nam rÊt phµn nµn vÒ thñ tôc hµnh chÝnh qu¸ r­êm ra ë ®©y, v× cã qu¸ nhiÒu c¬ quan cïng tham gia vµo qu¸ tr×nh cÊp giÊy phÐp nªn c¸c nhµ kinh doanh ph¶i ®i gâ cöa c¸c c¬ quan ®ã. Së dÜ cã ®iÒu nµy v× Trung quèc ®ang trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch kinh tÕ vµ söa ®æi luËt ph¸p vÒ kinh doanh. Nh­ng khung ph¸p luËn ch­a ®­îc ®Þnh h×nh râ rµng hay thñ tôc hµnh chÝnh qu¸ r­êm rµ kh«ng thÓ ng¨n c¶n vµ lµm n¶n trÝ c¸c nhµ kinh doanh v× ®©y lµ mét thÞ tr­êng lín, tèc ®é t¨ng tr­ëng nhanh. 2.2.3. Sù æn ®Þnh chÝnh trÞ MTKD cña mét QG chÞu sù t¸c ®éng cña yÕu tè rñi ro chÝnh trÞ. Rñi ro chÝnh trÞ lµ nh÷ng thay ®æi trong hÖ thèng chÝnh trÞ mµ g©y t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh. Rñi ro chÝnh trÞ cã thÓ ®e do¹ thÞ tr­êng cña nhµ xuÊt khÈu, vµ kh¶ n¨ng chuyÓn lîi nhuËn cña c«ng ty vÒ n­íc. YÕu tè chñ chèt cña rñi ro chÝnh trÞ mµ c¸c nhµ kinh doanh quan t©m lµ kh«ng dù b¸o ®­îc nh÷ng thay ®æi trong hÖ thèng chÝnh trÞ. §iÒu nµy l¹i ®ßi hái c¸c nhµ kinh doanh cã ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ nh÷ng biÕn ®éng chÝnh trÞ cña n­íc ®ã trong qu¸ khø. C¸c c«ng ty quèc tÕ ph¶i cè g¾ng x¸ ®Þnh vµ dù b¸o c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ trong t­¬ng lai ¶nh h­ëng thÕ nµo ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh vµ lîi nhuËn cña c«ng ty. VÝ dô, m«i tr­êng chÝnh trÞ ë Nga ngµy nay thiÕu æn ®Þnh, nªn khi kinh doanh ë Nga ph¶i chÊp nhËn møc ®é rñi ro chÝnh trÞ cao h¬n c¸c QG kh¸c. C¸c c©u hái ®­îc ®Æt ra lµ sau thêi Boris Yeltsin, liÖu Nga cã quay vÒ chÕ ®é Céng s¶n kh«ng? LiÖu ng­êi d©n Nga cã ®×nh c«ng vµ næi lo¹n kh«ng?... viÖc ®Æt nh÷ng c©u hái nh­ vËy cã thÓ gióp c¸c nhµ gi¸m ®èc chñ ®éng lËp kÕ ho¹c ®èi phã nh÷ng nh÷ng biÕn ®éng nµy khi nã x¶y ra trªn thùc tÕ. 2.2.4. YÕu tè kinh tÕ vµ tµi chÝnh Bao gåm c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, tµi chÝnh vµ tiÒn tÖ cña QG ®ã. NÕu NHT¦ kh«ng ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ tµi kho¸ thÝch hîp sÏ lµ mÇm mèng t¹o ra l¹m ph¸t cao, t¨ng th©m hôt ng©n s¸ch, gi¶m gi¸ tiÒn tÖ, gi¶m NSL§, vµ h¹n chÕ qu¸ tr×nh s¸ng t¹o. Nh÷ng biÕn ®éng nµy cã thÓ lµm cho m«i tr­êng ®Çu t­ trë nªn kÐm hÊp dÉn h¬n. TiÒn tÖ vµ viÖc chuyÓn ®æi tiÒn tÖ lµ mét th¸ch thøc lín cho c¸c c«ng ty quèc tÕ. Gi¸ trÞ tiÒn tÖ hay thay ®æi lµm cho c¸c gi¸m ®èc khã dù ®o¸n thu nhËp khi chuyÓn ®æi vÒ tiÒn tÖ n­íc m×nh. Sù biÕn ®éng m¹nh cña gi¸ trÞ tiÒn tÖ sÏ rÊt khã x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vèn ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n míi. §Ó bæ sung cho c¸c nguån lùc cña ChÝnh phñ n­íc chñ nhµ, c¸c nhµ kinh doanh cã thÓ t×m kiÕm th«ng tin vÒ c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ tµi chÝnh tõ c¸c thÓ chÕ nh­ WB, IMF, ADB. C¸c nguån th«ng tin kh¸c bao gåm c¸c xuÊt b¶n phÈm kinh tÕ vµ kinh doanh,... 2.2.5. C¸c yÕu tè kh¸c Chi phÝ vËn chuyÓn NVL vµ hµng ho¸ vµ h×nh ¶nh QG còng ®ãng mét vai trß quan träng ¶nh h­ëng ®Õn quyÕt ®Þnh vÒ lùa chän ®Þa ®iÓm. Chóng ta xem xÐt khai qu¸t vÒ c¸c yÕu tè nµy. H×nh ¶nh quèc gia H×nh ¶nh QG ¶nh h­ëng ®Õn viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p s¶n phÈm v× tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ®Ò ph¶i ghi tªn QG s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã, nh­ lµ “s¶n xuÊt ë NhËt b¶n”, hay “s¶n xuÊt ë Trung quèc”. §èi víi c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö, ch¾c ch¾n ng­êi tiªu dïng thÝch s¶n phÈm mµ “s¶n xuÊt ë NhËt b¶n ” h¬n. C¸c SF ®­îc s¶n xuÊt ë c¸c n­íc ph¸t triÓn th­êng ®­îc ®¸nh gi¸ cao h¬n c¸c s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ë c¸c n­íc §PT. Sù so s¸nh nµy xuÊt hiÖn do t­ t­ëng cña ng­êi cho r»ng c«ng nh©n ë c¸c n­íc ph¸t triÓn cã tr×nh ®é tay nghÒ cao h¬n. VÝ dô, P&G vµ Unilever ®Òu s¶n xuÊt hµng tiªu dïng cã tiÕng vµ ®Ò ®· cã mÆt ë VN. Nh­ng ng­êi tiªu dïng ViÖt nam l¹i kh«ng thÝch tiªu dïng s¶n phÈm kem ®¸nh r¨ng hiÖu Close-up vµ bét giÆt Tide vµ cè g¾ng t×m kiÕm nh·n hiÖu quen thuéc ®­îc s¶n xuÊt ë Th¸i lan. Mét ng­êi b¸n hµng ViÖt nam gi¶i thÝch:”Tide s¶n xuÊt ë Th¸i lan th¬m h¬n”. Mét nhËn thøc chung cña ng­êi tiªu dïng ViÖt nam cho r»ng hµng ho¸ ®­îc s¶n xuÊt ë NhËt b¶n hay á Singapore lµ tèt nhÊt, sau ®ã ®Õn hµng ho¸ cña Th¸i lan. RÊt khong may cho P&G vµ Unilever ë ViÖt nam lµ cã rÊt nhiÒu hµng ho¸ cña hai c«ng ty nµy s¶n xu¸at ë c¸c n­íc kh¸c ®­îc ®­a lËu vµo thÞ tr­êng ViÖt nam vµ b¸n ë thÞ tr­êng ®en, ®iÒu nµy ®· ¶nh h­ëng lín ®Õn doanh thu cña 2 c«ng ty nµy. H×nh ¶nh QG cã thÓ lµ tÝch cùc ®èi víi s¶n phÈm nµy nh­ng l¹i ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn c¸c s¶n phÈm kh¸c. VÝ dô, ng­êi tiªu dïng s½n sµng tr¶ thªm mét sè tiÒn cho bia Corona nhËp khÈu tõ Mexico. T­¬ng tù, xe Beetle lo¹i míi cña Volkswagen ®­îc s¶n xuÊt ë Mexico ®Ó cung cÊp cho thÞ tr­êng Mü kh«ng g©y h¹i ®Õn doanh thu xe nµy ë thÞ tr­êng Mü. LiÖu giíi kh¸ch hµng th­îng l­u cã mua xe h¬i cña h·ng Roll-Roys khi nã chuyÓn sang s¶n xuÊt ë Mexico, v× tõ trø¬c tíi giê ng­êi tiªu dïng mua xe Roll-Roys lµ do h×nh ¶nh sang träng cña nã, v× thÓ liÖu h×nh ¶nh cña nã cßn tån t¹i khi chuyÓn sang s¶n xuÊt ë Mexico. Cuèi cïng nªn nhí r»ng h×nh ¶nh QG kh«ng cè ®Þnh mµ cã thÓ thay ®æi theo thêi gian. VÝ dô, “s¶n xuÊt ë Ên ®é” th­êng ®i víi nh÷ng s¶n phÈm cã hµm l­îng c«ng nghÖ thÊp nh­ bãng ®o¸ vµ nhiÒu lo¹i s¶n phÈm dÖt kh¸c. Nh­ng hiÖn nay, trªn thÕ giíi, c¸c «ng ty s¶n xuÊt phÇn mÒm m¸y tÝnh l¹i chñ yÕu dùa vµo kü n¨ng ph¸t triÓn phÇm mÒm cña c¸c kü s­ ë kh¾p c¸c vïng nh­ Madras vµ Bangalore ë miªn B¾c Ên ®é. §¸nh gi¸ vµ lùa chän thÞ tr­êng vµ ®Þa ®iÓm kinh doanh §¸nh gi¸ thÞ tr­êng vµ ®Þa ®iÓm kinh doanh §¸nh gi¸ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng Ngµy nay, víi xu h­íng toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ lµm cho c¸c rµo c¶n ®èi víi th­¬ng m¹i quèc tÕ ngµy cµng ®­îc c¾t gi¶m trªn toµn thÕ giíi. Víi sù xuÊt hiÖn cña mét trung t©m kinh tÕ thÕ giíi míi - khu vùc Ch©u ¸-Th¸i B×nh D­¬ng, c¸c c«ng ty cã khuynh h­íng gia t¨ng kinh doanh ë c¸c n­íc ®· CNH vµ c¸c thÞ tr­êng míi næi. Do m«i tr­êng kinh doanh ë c¸c quèc gia nµy kh¸c nhau, ®«i khi ®èi lËp nhau nªn rÊt Ýt khi c¸c c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn mét chiÕn l­îc marketing ®ång nhÊt cho tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña hä trªn c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau. Sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c quèc gia vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ ¶nh h­ëng ®Õn chñng lo¹i hµng ho¸ ®em b¸n vµ c¸ch thøc ph©n phèi nh÷ng hµng ho¸ ®ã. Ngoµi ra, møc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ kh¸c nhau ®ßi hái ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc tiÕp cËn thÞ tr­êng kh¸c nhau. C¸c thÞ tr­êng ®· CNH: C¸c th«ng tin cÇn thiÕt hç trî cho viÖc dù b¸o nhu cÇu vÒ mét s¶n phÈm nµo ®ã ë c¸c n­íc ph¸t triÓn s½n cã h¬n ë c¸c n­íc kÐm ph¸t triÓn.. Thùc tÕ, ë c¸c n­íc ph¸t triÓn th­êng cã c¸c tæ chøc chuyªn nghiªn cøu vµ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng. Euromonitor lµ mét trong nh÷ng c«ng ty nh­ vËy, c«ng ty nµy chuyªn nghiªn cøu vÒ thÞ tr­êng hµng ho¸ tiªu dïng vµ thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Mét sè th«ng tin mµ c«ng ty nµy th­êng cung cÊp nh­: Tªn, sè l­îng, vµ thÞ phÇn cña c¸c nhµ c¹nh tranh chñ yÕu Khèi l­îng X-N khÈu cña mét lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh M¹ng l­íi ph©n phèi b¸n bu«n vµ b¸n lÎ C¸c th«ng tin c¬ së vÒ thÞ tr­êng nh­ d©n sè, c¸c xu h­íng x· héi quan träng, vµ m« pháng c¸c ph­¬ng ph¸p marketing cã thÓ ¸p dông. Tæng chitiªu cho s¶n phÈm Doanh thu b¸n lÎ vµ møc gi¸ trªn thÞ tr­êng Dù b¸o thÞ tr­êng vµ c¸c c¬ héi tiÒm n¨ng Qua nh÷ng nghiªn cøu ®ã cho phÐp ta cã thÓ h×nh dung tæng quan vÒ thÞ tr­êng nh­ quy m« vµ c¬ cÊu thÞ tr­êng vÒ mét SF nµo ®ã. Chi phÝ cña c¸c nghiªn cøu ®ã biÕn ®éng rÊt lín, kho¶ng tõ 750$ ®Õn 1.500$. C¸c c«ng ty còng cã thÓ khai th¸c c¸c nghiªn cøu ®· c«ng bè trªn trang WEB cña c«ng ty theo ®Þa chØ www.euromonitor.com. Chóng ta sÏ quay l¹i th¶o luËn c¸c nguån cung cÊp th«ng tin kh¸c ë cuèi ch­¬ng nµy. Nh­ vËy, c¸c c«ng ty khi th©m nhËp thÞ tr­êng c¸c n­íc ph¸t triÓn th­êng rÊt thuËn lîi trong viÖc t×m kiÕm th«ng tin. VÊn ®Ò quan träng tiÕp theo lµ dù ®o¸n sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng trong t­¬ng lai. Mét c¸ch ®Ó dù b¸o nhu cÇu vÒ mét s¶n phÈm l¸ x¸c ®Þnh ®é co gi·n thu nhËp cña s¶n phÈm. HÖ sè co gi·n thu nhËp ®­îc tÝnh b»ng c¸ch chia tû lÖ phÇn tr¨m thay ®æi nhu cÇu cho tû lÖ phÇn tr¨m thay ®æi thu nhËp. NÕu hÖ sè lín h¬n 1 th× s¶n phÈm ®ã ®­îc gäi lµ co gi·n theo thu nhËp, cã nghÜa lµ nhu cÇu thay ®æi lín h¬n so víi sù thay ®æi cña thu nhËp. Nh÷ng s¶n phÈm thuéc lo¹i nµy lµ nh÷ng s¶n phÈm kh«ng thiÕt yÕu nh­ m¸y vi tÝnh, vedio, ®å trang søc. S¶n phÈm kh«ng co gi·n lµ nh÷ng s¶n phÈm cã hÖ sè trªn nhá h¬n 1. §ã lµ nh÷ng s¶n phÈm thiÕt yÕu cho tiªu dïng cña ®êi sèng cña con ng­êi nh­ quÇn ¸o, g¹o, thùc phÈm,... C¸c thÞ tr­êng míi næi HÇu nh­ tÊt c¶ c¸c c«ng ty quèc tÕ ®Òu mong muèn minh doanh ë c¸c thÞ tr­êng míi næi, cã quy m« lín nh­ Trung quèc, Ên ®é, vµ Brazil. Víi lîi thÕ vÒ quy m« thÞ tr­êng vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng cao, c¸c thÞ tr­êng nµy sÏ nhanh chãng cã mét vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Trong b¶ng 11.1 ®­a ra nh÷ng chØ tiªu so s¸nh c¬ b¶n gi÷a 3 thÞ tr­êng nµy vµ thÞ tr­êng Mü. B¶ng 11.1 Quy m« thÞ tr­êng: C¸c thÞ tr­êng míi næi vµ thÞ tr­êng Mü S¶n phÈm Trung quèc Ên ®é Brazil Mü Tivi (triÖu ®¬n vÞ) Bét giÆt (kg/ng­êi) (triÖu tÊn) Xµ phßng (tû ®« la) D­îc phÈm (tû ®« la) ¤ t« (triÖu ®¬n vÞ) N¨ng l­îng (MGW) 13.6 2.5 3.5 1.0 5.0 1.6 236.542 5.2 2.7 2.3 0.8 2.8 0.7 81.736 7.8 7.3 1.1 1.0 8.0 2.1 59.950 23.0 14.4 3.9 1.5 60.6 15.5 810.964 C¸c c«ng ty khi th©m nhËp c¸c thÞ tr­êng míi næi ph¶i ®èi phã víi t×nh tr¹ng thiÕu th«ng tin. C¸c d÷ liÖu th­êng kh«ng s½n cã hoÆc rÊt khã thu thËp. Nh­ng cã rÊt nhiÒu c¸ch c«ng ty cã thÓ ®¸nh gi¸ c¬ héi ë c¸c thÞ tr­êng míi næi nµy. Mét c¸ch lµ c«ng ty s¾p xÕp c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau theo chØ sè thÞ tr­êng tiÒm n¨ng. Ph­¬ng ph¸p nµy, tuy nhiªn, cã t¸c dông h¬n cho c¸c c«ng ty c©n nh¾c khi xuÊt khÈu. C¸c c«ng ty dù ®Þnh ®Çu t­ vµo c¸c thÞ tr­êng míi næi ®Òu ph¶i c©n nh¾c thªm c¸c nh©n tè kh¸c ®Ò cËp ë phÇn sau ch­¬ng nµy. Khi ph©n tÝch thÞ tr­êng tiÒm n¨ng ph¶i c©n nh¾c c¸c nh©n tè sau ®©y: 8 Quy m« thÞ tr­êng. Nh©n tè nµy cho biÕt quy m« thÞ tr­êng t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau. Nã kh«ng dù b¸o nhu cÇu vÒ mét s¶n phÈm cô thÓ, mµ lµ quy m« cña toµn nÒn kinh tÕ. D÷ liÖu vÒ quy m« thÞ tr­êng cho phÐp c¸c gi¸m ®èc x¾p sÕp c¸c thÞ tr­êng theo trËt tù tõ lín nhÊt ®Õn nhá nhÊt vÒ nhu cÇu mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã. Quy m« thÞ tr­¬ng co sthÓ dù b¸o tõ tæng sè d©n hoÆc møc ®é tiªu dïng n¨ng l­îng. 8 Tèc ®é t¨ng tr­ëng thÞ tr­êng. Cïng víi quy m« thÞ tr­êng, tèc ®ä t¨ng tr­ëng thÞ tr­êng còng lµ mét nh©n tè quan träng. Nã gióp cho c¸c gi¸m ®èc tr¸nh c¸c thÞ tr­êng tuy quy m« lín nh­ng l¹i kh«ng t¨ng tr­ëng, hoÆc t¨ng tr­ëng rÊt chËm.. Nã ®­îc dù b¸o chñ yÕu th«ng qua t¨ng tr­ëng GDP hoÆc t¨ng tr­ëng nhu cÇu tiªu dïng n¨ng l­îng. 8 Søc m¹nh thÞ tr­êng. YÕu tè nµy ph¶n ¸nh søc mua thÞ tr­êng, bao gåm c¶ khu vùc c¸ nh©n vµ tæ chøc. Nh©n tè nµy ®­îc tÝnh tõ GNP b×nh qu©n ®Çu ng­êi vµ thuyÕt ngang b»ng søc mua. 8 Kh¶ n¨ng tiªu dïng thÞ tr­êng. Môc tiªu cña nh©n tè nµy lµ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng chi tiªu. Nã ®­îc tÝnh to¸n tõ viÖc x¸c ®Þnh tõ sè d©n thuéc tÇng líp trung l­u. v× ®©y lµ lùc l­îng tiªu dïng chÝnh trong thÞ tr­êng. 8 C¬ së h¹ tÇng th­¬ng m¹i. Nh©n tè nµy ®¸nh gi¸ c¸c kªnh ph©n phèi vµ th«ng tin. Bao gåm sè ®iÖn tho¹i, tivi, m¸y fax, hoÆc sè m¸y vi tÝnh trªn ®Çu ng­êi; mËt ®é giao th«ng hoÆc sè ph­¬ng tiÖn giao th«ng trªn ®Çu ng­êi, hoÆc s« d©n trªn cöa hµng b¸n lÎ. §èi víi c¸c c«ng ty kinh doanh sö dông internet cÇn ph¶i th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin vÒ sè ng­êi nèi m¹ng intternet. 8 Møc ®é tù do cña nÒn kinh tÕ. Nh©n tè nµy ph¶n ¸nh møc ®é ®iÒu tiÕt cña thÞ tr­êng. Nã tæng kÕt c¸c chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i cña chÝnh phñ, c¸c chÝnh sach vÒ kinh doanh, hiÖu lùc cña quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, vµ søc nm¹h cñea c¸c thÞ tr­êng ®en. 8 B¶o hé thÞ tr­êng. BiÕn nµy nhÊn m¹nh ®é më cña thÞ tr­êng. Mét c¸ch ®Ó dù b¸o lµ x¸c ®Þnh khèi l­îng th­¬ng m¹i quèc tÕ cña QG ®ã so víi GDP. 8 Rñi ro quèc gia. BiÕn nµy dù b¸o rñi ro khi kinh doanh ë mét QG nµo ®ã, bao gåm c¸c rñi ro vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, vµ tµi chÝnh. Nh©n tè nµy cã thÓ ®¹t ®­îc tõ c¸c tæ chøc dÞch vô, nh­ lµ DÞch vô Rñi ro ChÝnh trÞ (www.prsgroup.com). Sau khi ph©n tÝch tõng nh©n tè, chóng ta s¾p xÕp vµ cho ®iÓm c¸c nh©n tè ®ã theo tÇm quan träng cña nã ®èi víi nhu cÇu cña tõng s¶n phÈm. Sau ®ã, sÏ s¾p xÕp c¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng. Nh÷ng nh©n tè nµy ®· ®­îc ph©n tÝch vµ chØ ra trong phÇn m«i tr­êng kinh doanh quèc tÕ vµ quèc gia. §¸nh gi¸ ®Þa ®iÓm tiÒm n¨ng Trong b­íc nµy, c¸c nhµ kinh doanh ph¶i c©n nh¾c cÈn thËn chÊt l­îng c¸c nguån lùc mµ c«ng ty sÏ sö dông. §èi víi nhiÒu c«ng ty, ®iÒu quan träng nhÊt lµ nguån nh©n lùc, bao gåm c¶ lao ®éng c«ng nh©n vµ nhµ qu¶n lý. ë mét sè thÞ tr­êng, do d­ thõa lao ®éng, hay thiÕu lao ®éng cã kü n¨ng nªn tiÒn c«ng thÊp. C«ng nh©n cã thÓ kh«ng ®­îc ®µo t¹o hoÆc ®µo t¹o kh«ng bµi b¶n vÒ mét c«ng viÖc cô thÓ nµo ®ã. Trong tr­êng hîp nµy, c«ng ty l¹i ph¶i tÝnh ®Õn chi phÝ ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i. C«ng ty ph¶i c©n nh¾c xem nªn sö dông lao ®éng ®Þa ph­¬ng hay lao ®éng chÝnh quèc. ViÖc ®µo t¹o c¸c nhµ qu¶n lý ®Þa ph­¬ng ®ßi hái thêi gian vµ chi phÝ nhÊt ®Þnh. ViÖc thiÕu nh÷ng nhµ qu¶n lý cã tr×nh ®é ®«i khi buéc c«ng ty ph¶i cö nh©n viªn cña m×nh cho viÖc ®iÒu hµnh c¸c dù ¸n ë n­íc ngoµi. §iÒu nµy còng buéc c«ng ty ph¶i chi tr¶ mét kho¶n tiÒn phô cÊp vµ sinh ho¹t phÝ. C¸c nhµ qu¶n lý nªn kiÓm tra c¬ së h¹ tÇng ë n­íc së t¹i nh­ ®­êng x¸, cÇu cèng, s©n bay, vµ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c khi lùa chän ®Þa ®iÓm. C¸c nh©n tè nµy ®Òu ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ vËn chuyÓn c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ ®Çu ra. Mét ®iÒu tèi quan träng ngµy nay, lµ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c cña mét QG, v× c¸c c«ng ty ®Òu cã xu h­íng sö dông réng r·i h¬n hÖ thèng Internet trong giao dÞch kinh doanh víi kh¸ch hµng vµ víi c¸c chi nh¸nh kh¸c trªn kh¾p thÕ giíi. Lùa chän thÞ tr­êng vµ ®Þa ®iÓm kinh doanh. NhiÖm vô cña giai ®o¹n nµy lµ chän ra thÞ tr­êng vµ ®Þa ®iÓm cã tÝnh kh¶ thi nhÊt trong mét sè thÞ tr­êng vµ ®Þa ®iÓm ®· s¬ chän. §Ó ®­a ra mét quyÕt ®Þnh chuÈn x¸c nhÊt, c¸c nhµ qu¶n lý muèn kh¶o s¸t thùc tÕ c¸c ®Þa ®iÓm ®· s¬ chän vµ xem xÐt c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Trong b¶n ph©n tÝch cuèi cïng, c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i ®¸nh gi¸ ®ãng gãp cña mçi ®Þa ®iÓm dù kiÕn ®Õn dßng tiÒn thu ®­îc. Chóng ta sÏ xem xÐt cô thÓ trong cuèi ch­¬ng nµy, sau khi chóng ta xem xÐt thªm vÒ qu¸ tr×nh lùa chän vµ c¸c nguån th«ng tin cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh lùa chän. Kh¶o s¸t thùc tÕ TÇm quan träng ®èi víi c¸ nhµ qu¶n lý cÊp cao trong c«ng ty lµ kh¶o s¸t thùc tÕ c¸c thÞ tr­êng vµ ®Þa ®iÓm chÝnh. §©y lµ dÞp mµ hä cã thÓ gÆp gì trùc tiÕp ®Ó trao ®æi, ®Ó tËn m¾t nh×n thÊy nh÷ng g× mµ tr­íc ®©y chØ ®­îc b¸o c¸o trªn giÊy tê. Nã lµ c¬ héi tèt gióp hä ®¸nh gi¸ nÒn v¨n ho¸ ®Þa ph­¬ng, xem xÐt nguån lao ®éng mµ hä sÏ tuyÓn dông, hoÆc tiÕp xóc víi kh¸ch hµng vµ c¸c nhµ ph©n phèi tiÒm n¨ng. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i th­êng ®­îc xem xÐt vµ gi¶i quyÕt nèt trong lÇn kh¶o s¸t thùc tÕ nµy. KÕt qu¶ cuèi cïng cña chuyÕn ®i lµ ®­a ra quyÕt ®Þnh lùa chän vµ ®Þa ®iÓm cô thÓ cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Ph©n tÝch c¹nh tranh: ThÞ tr­êng c¹nh tranh cao sÏ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ®Þnh gi¸ s¶n phÈm cña c«ng ty. H¬n n÷a, c¸c chi phÝ cho s¶n xuÊt vµ cho R&D cña tõng ®Þa ®iÓm lµ t¨ng chi phÝ kinh doanh nãi chung. VÒ nguyªn t¾c, c¹nh tranh cao lµm cho m©u thuÉn gi÷a gi¸ c¶ thÊp vµ chi phÝ cao cµng khã gi¶i quyÕt, ®ßi hái c¸c nhµ kinh doanh ph¶i c©n nh¾c trong mèi quan hÖ víi lîi Ých thu ®­îc cña tõng ®Þa ®iÓm. Trong khi ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh, Ýt nhÊt ph¶i ph©n tÝch c¸c nh©n tè sau ®©y: 8 Sè l­îng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn mçi thÞ tr­êng (kÓ c¶ trong n­íc vµ quèc tÕ) 8 ThÞ phÇn cña tõng ®èi thñ c¹nh tranh 8 ThÞ tr­êng môc tiªu cña tõng ®èi thñ c¹nh tranh 8 C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tËp trung vµo chÊt l­îng cao hay gi¸ c¶ thÊp 8 C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kªnh ph©n phèi hay kh«ng 8 Lßng trung thµnh cña kh¸ch hµng ®èi víi ®èi thñ c¹nh tranh 8 §e do¹ tõ c¸c s¶n phÈm thay thÕ 8 C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm tµng trªn thÞ tr­êng 8 Qu¶n lý cña ®èi thñ ®èi víi nh÷ng yÕu tè s¶n xuÊt chñ yÕu (nh­ lao ®éng, vèn, nguyªn vËt liÖu th«) Chóng ta võa míi xem xÐt m« h×nh mµ c¸c c«ng ty ¸p dông ®Ó lùa chän thÞ tr­êng hoÆc ®Þa ®iÓm ®Ó kinh doanh. Chóng ta chØ míi xem xÐt c¸c b­íc mµ c«ng ty ph¶i thùc hiÖn khi lùa chän thÞ tr­êng vµ ®Þa ®iÓm, chø ch­a ®i vµo ¸p dông trong nh÷ng t×nh huèng phøc t¹p. B©y giê chóng ta xem xÐt nh÷ng vÊn ®Ò mµ c¸c c«ng ty ph¶i ®èi mÆt khi thùc hiÖn nh÷ng nghiªn cøu quèc tÕ, vµ c¸c c«ng cô sö dông khi thùc hiÖn nh÷ng nghiªn cøu ®ã. II/ thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu vÒ thÞ tr­êng quèc tÕ. 1. Vai trß cña viÖc thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu quèc tÕ. Do c¹nh tranh quèc tÕ ngµy cµng cao, buéc c¸c c«ng ty ph¶i thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu cã chÊt l­îng tr­íc khi quyÕt ®Þnh lùa chän thÞ tr­êng vµ ®Þa ®iÓm míi ®Ó kinh doanh. C¸c c«ng ty ®ang t×m kiÕm nh÷ng th«ng tin gióp hä hiÓu h¬n vÒ kh¸ch hµng, vÒ MTKD ë n­íc ngoµi. Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ qu¸ tr×nh thu thËp vµ xö lý th«ng tin gióp c¸c nhµ kinh doanh ra c¸c quyÕt ®Þnh. Chóng ta ®Þnh nghÜa nghiªn cøu thÞ tr­êng ë ®©y ®Ó ¸p dông trong viÖc ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng vµ ®Þa ®iÓm kinh doanh. Nghiªn cøu thÞ tr­êng quèc tÕ ngoµi viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ MTKD quèc gia, bao gåm v¨n ho¸, chÝnh trÞ, c¸c quy ®Þnh, vµ kinh tÕ. Nã cßn cho c¸c nhµ kinh doanh c¸c th«ng tin vÒ quy m« thÞ tr­êng, hµnh vi ng­êi tiªu dïng, vµ hÖ thèng ph©n phèi... Thùc hiÖn nghiªn cøu thÞ tr­êng míi gióp c¸c nhµ kinh doanh trong viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc marketing vµ hiÓu râ h¬n vÒ së thÝch vµ th¸i ®é cña ng­êi tiªu dïng. Nghiªn cøu thÞ tr­êng cßn cho phÐp c¸c c«ng ty n¾m ®­îc c¸c th«ng tin vÒ lao ®éng, tiÒn c«ng,... tr­íc khi quyÕt ®Þnh gia nhËp thÞ tr­êng nµo ®ã. Nã cung cÊp cho c¸c nhµ kinh doanh c¸c th«ng tin ®Ó dù do¸n vËn ®éng cña thÞ tr­êng, sù thay ®æi cña c¸c quy ®Þnh hiÖn t¹i vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm tµng. Nh÷ng khã kh¨n khi thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu quèc tÕ. Do mçi quèc gia cã hoµn c¶nh vµ m«i tr­êng kh¸c nhau nªn c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr­êng còng ph¶i kh¸c nhau. §iÒu quan träng lµ tÝnh kh¶ thi cña c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu ra sao, nh÷ng kÕt qu¶ ®ã cã ®­îc ¸p dông trong ®iÒu kiÖn cã nh÷ng biÕn ®éng trong m«i tr­êng kinh doanh cña n­íc ®ã kh«ng. Cuèi cïng, kÕt qu¶ cña viÖc nghiªn cøu lµ ph¶i ®­a ra ®­îc quyÕt ®Þnh vÒ lùa chän ®Þa ®iÓm. Cã 3 khã kh¨n mµ c¸c c«ng ty ph¶i ®èi mÆt khi thùc hiÖn mét nghiªn cøu quèc tÕ. §ã lµ (1) sù s½n cã cña d÷ liÖu, (2) tÝnh h÷u dông cña c¸c d÷ liÖu, vµ (3) ¶nh h­ëng cña sù kh¸c biÖt vÒ v¨n ho¸. Sù s½n cã cña d÷ liÖu Trong khi x¸c ®Þnh thÞ tr­êng môc tiªu, c¸c nhµ nghiªn cøu marketing ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng th«ng tin cµng chi tiÕt cµng tèt. C¸c c«ng ty th­êng chia sÎ nguån lùc vµ thêi gian ®Ó thu thËp nh÷ng th«ng tin s¬ cÊp cho c¸c môc ®Ých ®¬n gi¶n, trong khi c¸c th«ng tin ®ã ®· ®­îc thu thËp. §iÒu nµy hoµn toµn phï hîp ®èi víi c¸c n­íc ®· c«ng nghiÖp ho¸ nh­ óc, Canada, NhËt b¶n, c¸c n­íc T©u ©u, vµ Mü n¬i cã c¸c tæ chøc cña ChÝnh phñ vµ t­ nh©n cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng. VÝ dô mét sè nhµ cung cÊp th«ng tin nh­ C«ng ty cung øng th«ng tin (information supply Conpamy), Nhãm nghiªn cøu ®iÒu tra (Research Group), C«ng ty nghiªn cøu marketing Nielsen (Nielsen Marketing Research Company). TÝnh h÷u dông cña c¸c d÷ liÖu Sau khi ®· thu thËp ®­îc th«ng tin, vÊn ®Ò ®Æt ra tiÕp theo lµ lµm thÕ nµo ®Ó so s¸nh nh÷ng th«ng tin nµy trong ®iÒu kiÖn tr×nh ®é ph¸t triÓn ë c¸c quèc gia kh¸c nhau. Cïng mét møc sèng b×nh qu©n ®Çu ng­êi nh­ nhau nh­ng møc sèng thùc tÕ ë hai quèc gia l¹i rÊt kh¸c nhau, do chØ sè gi¸ c¶ ë hai quèc gia ®ã kh«ng nh­ nhau. C¸c th«ng tin thu ®­îc tõ c¸c QG ph¶i ®­îc biªn dÞch cÈn thËn. Bëi v× c¸c ®iÒu kiÖn nh­ lµ ®ãi ngÌo, tiªu dïng vµ v¨n ho¸ kh¸c nhau rÊt lín gi÷a c¸c QG. VÝ dô, ë Canada, mét gia ®×nh ®­îc coi lµ ®ãi ngÌo khi thu nhËp hµng n¨m cña nã thÊp h¬n 32.372 USD. Cïng møc thu nhËp ®ã ë ViÖt nam l¹i ®­îc xÕp vµo giíi ®¹i th­îng l­u. C¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª d÷ liÖu kh¸c nhau ë c¸c QG còng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc so s¸nh c¸c th«ng tin. Mét sè QG, tæng kÕt t×nh h×nh FDI theo gi¸ trÞ, trong khi ®ã mét sè QG kh¸c l¹i thèng kª theo sè DA trong n¨m. Nh­ng mét DA ®Çu t­ vµo c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cã gi¸ trÞ gÊp nhiÒu lÇn dù ¸n ®Çu t­ vµo c¸c n­íc §PT. Nh­ vËy ®Î so s¸nh FDI ë c¸c QG, c¸c nhµ ®Çu t­ ph¶i thu thËp c¶ hai lo¹i d÷ liÖu ®ã. H¬n n÷a, sè liÖu thèng kª l¹i kh«ng ph©n biÖt gi÷a FDI vµ ®Çu t­ tµi chÝnh. ViÖc dÞc sai c¸c d÷ liÖu còng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng kÕ ho¹c marketing vµ c¸c chiÕn l­îc s¶n xuÊt. ¶nh h­ëng cña sù kh¸c biÖt vÒ v¨n ho¸ C¸c nhµ ®iÒu tra thÞ tr­êng ph¶i xem xÐt ¶nh h­ëng cña yÕu tè v¨n ho¸ ®Õn th«ng tin. Trong sè c¸c yÕu tè cÊu thµnh v¨n ho¸ cã lÏ yÕu tè quan träng nhÊt lµ ng«n ng÷. Ng«n ng÷ ¶nh h­ëng ®Õn ®é chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin thu ®­îc. NÕu c¸c c«ng ty cã Ýt kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu quèc tÕ th× nªn thuª c¸c tæ chøc t­ vÊn. C¸c nhµ nghiªn cøu ®Þa ph­¬ng hiÓu râ v¨n ho¸ ®Þa ph­¬ng h¬n ai hÕt. Hä hiÓu nh÷ng thùc tÕ nµo cã thÓ chÊp nhËn ®­îc vµ nh÷ng lo¹i c©u hái nµo nªn hái. Hä cßn biÕt râ h¬n nªn t×m kiÕm tõng lo¹i th«ng tin tõ ®©u. Cã lÏ ®iÒu tèi quan träng lµ viÖc dÞch c¸c th«ng tin ®· thu thËp thËp ®­îc cã thÓ tin cËy ®­îc kh«ng. Nguån th«ng tin thø cÊp. Th«ng tin thø cÊp lµ nh÷ng th«ng tin ®· ®­îc c«ng bè nh­ tin tøc vµ tµi liÖu th­¬ng m¹i, t¹p chÝ, sach b¸o,... C¸c c«ng ty cã thÓ sö dông t­ vÊn ®Ó thu thËp th«ng tin vÒ m«i tr­êng kinh doanh ë mét quèc gia nµo ®ã. ViÖc lùa chän nguån th«ng tin nµo tuú thuéc vµo mÆt hµng vµ phô thuéc vµo quèc gia mµ c«ng ty dù ®Þnh th©m nhËp. C¸c nhµ kinh doanh th­êng dùa vµo nguån th«ng tin thø cÊp ®Ó ®¸nh gi¸ tæng quan vÒ nhu cÇu s¶n phÈm vµ m«i tr­êng kinh doanh cña n­íc ®ã. Th«ng tin thø cÊp th­êng cã chi phÝ thÊp v× nã ®· ®­îc sö dông vµ cã tÝnh cËp nhËt kh«ng cao. B¶ng 11.2 cung cÊp ®Þa chØ trang Web cña nhiÒu tæ chøc cung cÊp th«ng tin trªn thÕ giíi. B¶ng 11.2 §Þa chØ trang Web cña c¸c nguån d÷ liÖu quèc tÕ C¸c tæ chøc quèc tÕ Liªn HiÖp Quèc Ng©n hµng thÕ giíi Quü tiÒn tÖ quèc tÕ Tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ HiÖp héi c¸c QG §NA DiÔn ®µn kinh tÕ Ch©u ¸ -TBD ThÞ tr­êng chung phÝ Nam Trung t©m th­¬ng m¹i quèc tÕ (Thuþ sü) (www.un.org) (www.worldbank.org) (www.imf.org) (www.wto.org) (www.asiandevebank.org) (www.asean.or.id) (www.apecsec.org.sg) (www.mercosuinvestment.com) (www.intracen.org) C¸c tæ chøc cña ChÝnh phñ Trung t©m th«ng tin th­¬ng m¹i (US) STAT-USA Sù thùc thÕ giíi (CIA) Kinh doanh ë Mü Latinh ProChilª Tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i NhËt b¶n Céng hoµ Thæ Nhü Kú (www.ita.doc.gor/tic) (www.stat-usa.gov) (www.odci.gov/cia/publications/nsolo/wfb-all.htm.) (www.chileinfo.com.) (www.jetro.go.ij) (www.boj.or.ip.) (www.turkey.org) C¸c HiÖp héi th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp PRISM quèc tÕ Liªn hiÖp c¸c nhµ s¶n xuÊt Malaysia HiÖp héi pasta quèc gia (US) HiÖp héi Onion quèc gia (Mü) (www.prismintl.org) (www.fmm.org.my) (www.ilovepasta.org) (www.onions-usa..org) C¸c tæ chøc dÞch vô §iÒu hµnh Ch©u ©u C«ng ty quèc tÕ Janaky XuÊt khÈu ngµy nay TiÕp cËn kinh doanh toµn cÇu (www.euromonitor.com) (www.indiaintl.com) (www.exportoday.com) (www.globalatd.com) C¸c tæ chøc quèc tÕ: Cã rÊt nhiÒu tæ chøc quèc tÕ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng. VÝ dô, niªn gi¸m thèng kª vÒ th­¬ng m¹i quèc tÕ ®­îc LHQ Ên hµnh thèng kª t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu mét sè s¶n phÈm cña c¸c n­íc thµnh viªn. Trung t©m th­¬ng m¹i quèc tÕ ®Æt ë Geneva, Thuþ sü cung cÊp bøc tranh chung vÒ t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu cña h¬n 100 quèc gia trªn thÕ giíi. C¸c tæ chøc ph¸t triÓn quèc tÕ nh­ WB, IMF, ADB còng cung cÊp nh÷ng th«ng tin cã gi¸ trÞ. VÝ dô, WB hµng n¨m xuÊt b¶n th«ng tin vÒ d©n sè vµ tèc ®é t¨ng d©n sè cña mçi n­íc thµnh viªn, hÇu hÕt c¸c nguån th«ng tin thø cÊp cung cÊp d÷ liÖu trong CD-ROM vµ internet. C¸c tæ chøc thuéc ChÝnh phñ: C¸c tæ chøc th­¬ng m¹i quèc tÕ cña hÇu hÕt c¸c quèc gia cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ quy ®Þnh xuÊt nhËp khÈu, c¸c tiªu chuÈn chÊt l­îng vµ quy m« cña c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau. Trung t©m th«ng tin th­¬ng m¹i (TIC - Trade Information Center) thuéc Phßng C«ng nghiÖp cña Mü cung cÊp c¸c quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn s¶n phÈm cña c¸c quèc gia kh¸c, vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh trî gióp xuÊt khÈu cña Liªn Bang cho c¸c nhµ kinh doanh lÇn ®Çu tiªn tham gia vµo thÞ tr­êng xuÊt khÈu, LuËt Th­¬ng m¹i vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña quèc gia; C¸c héi chî, triÓn l·m vÒ th­¬ng m¹i; ThuÕ nhËp khÈu vµ c¸c thñ tôc vÒ h¶i quan; Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Mü sang c¸c n­íc kh¸c. Héi ®ång th­¬ng m¹i Chilª trùc thuéc Bé ngo¹i giao Chi lª khuyÕn khÝch c¸c c«ng ty ph¸t triÓn c¸c quan hÖ th­¬ng m¹i víi thÕ giíi. Héi ®ång nµy gäi lµ ProChile cã 35 v¨n phßng ®¹i diÖn trªn toµn thÕ giíi. Nã gióp thùc hiÖn c¸c thñ tôc xuÊt khÈu, thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ kinh doanh quèc tÕ, khuyÕn khÝch th­¬ng m¹i quèc tÕ, hÊp dÉn ®Çu t­, vµ thóc ®Èy liªn minh chiÕn l­îc. Nã cung cÊp nh÷ng th«ng tin cã gi¸ trÞ vÒ nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp chñ yÕu cña Chilª vµ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ m«i tr­êng kinh doanh. Nã cßn cung cÊp c¸c quy ®Þnh chi tiÕt vÒ th­¬ng m¹i vµ c¸c tiªu chuÈn quan träng mµ c¸c nhµ xuÊt nhËp khÈu vµ ®Çu t­ ph¶i n¾m b¾t ®­îc. C¸c v¨n phßng th­¬ng m¹i cña c¸c Bang vµ c¸c tØnh cña nhiÒu n­íc còng cã v¨n phßng ®¹i diÖn ë c¸c n­íc kh¸c ®Ó khuyÕch tr­¬ng th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­. Nh÷ng v¨n phßng nµy th­êng nh»m thu hót ®Çu t­ vµ th­¬ng m¹i tõ n­íc ngoµi vµo ®Þa ph­¬ng m×nh. VÝ dô, c«ng ty ph¸t triÓn Lorraine ë Atlanta lµ v¨n phßng khuyÕch tr­¬ng th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ cña vïng Lorraine cña Ph¸p. C«ng ty nµy gióp c¸c c«ng ty cña Mü ®¸nh gi¸ vµ t×m hiÓu c¸c c¬ héi kinh doanh ë vïng Loraine -mét vïng thuËn lîi cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. Cuèi cïng, cã rÊt nhiÒu ChÝnh phñ më cöa th­ viÖn cña hä cho giíi kinh doanh ®Õn tõ tÊt c¶ c¸c quèc gia. VÝ dô, JETRO ë Trung t©m TOKYO cã th­ viÖn rÊt lín gåm ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin th­¬ng m¹i phôc vô cho c¸c c«ng ty quèc tÕ ë NhËt. H¬n n÷a, JETRO cßn cã trang WEB rÊt h÷u Ých cho c¸c nhµ kinh doanh quèc tÕ muèn ®Õn NhËt b¶n ®Ó ®Çu t­ vµ kinh doanh, hoÆc trî gióp c¸c c«ng ty kinh doanh ë n­íc ngoµi. C¸c HiÖp héi Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp: Cô thÓ, c¸c c«ng ty cè g¾ng tham gia c¸c hiÖp héi nh­ vËy ®Ó duy tr× liªn l¹c víi c¸c thµnh viªn kh¸c. C¸c xuÊt b¶n phÈm cña c¸c tæ chøc nµy cung cÊp cho c¸c thµnh viªn nh÷ng sù kiÖn cËp nhËt ®Ó gióp c¸c nhµ KDQT cã thÓ t×m kiÕm c¬ héi míi vµ tr¸nh c¸c rñi ro. Ngoµi ra, nã cßn liÖt kª c¸c thµnh viªn theo lÜnh vùc kinh doanh, theo qui m« kinh doanh,.. cïng víi nh÷ng ®Þa chØ liªn l¹c cÇn thiÕt. Ngµy nay, cã rÊt nhiÒu sù trî gióp duy tr× cung cÊp th«ng tin th«ng qua trang Web. Hai vÝ dô ®iÓn hµnh, ®ã lµ HiÖp héi Pasta quèc gia §Þa chØ Web lµ www.ilovepasta.org vµ HiÖp héi Onion §Þa chØ Web lµ www.onion-usa.org §«i khi, c¸c HiÖp héi nµy thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu vµ ®iÒu tra sau ®ã b¸n l¹i cho c¸c thµnh viªn víi gÝa hÊp dÉn. Nh÷ng nghiªn cøu nµy tËp trung chñ yÕu vµo t×m kiÕm vµ khai th¸c c¸c c¬ héi míi. VÝ dô, HiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt kakao cña Mü ®· thuª c«ng ty Gallup nghiªn cøu nhu cÇu vÒ c¸c s¶n phÈm cã ®­êng ë Trung quèc. KÕt qu¶ nghiªn cøu ®­îc cung cÊp cho c¸c thµnh viªn ®Ó gióp c¸c thµnh viªn t×m kiÕm c¸c c¬ héi kinh doanh ë Trung quèc. C¸c tæ chøc dÞch vô: RÊt nhiÒu tæ chøc dÞch vô quèc tÕ trong mét sè lÜnh vùc nh­ ng©n hµng, b¶o hiÓm, t­ vÊn qu¶n lý vµ kÕ to¸n cung cÊp c¸c th«ng tin cho kh¸ch hµng cña hä vÒ v¨n ho¸, c¸c quy ®Þnh, vµ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ tµi chÝnh. VÝ dô, Doanh nghiÖp vÒ kÕ to¸n tªn lµ Ernst &Young ph¸t thµnh cuèn “Kinh doanh ë...” mét sè QG. Mçi cuèn s¸ch nhá bao gåm c¸c th«ng tin vÒ m«i tr­êng kinh doanh quèc gia, c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c h×nh thøc kinh doanh, lùc l­îng lao ®éng, thuÕ vµ v¨n ho¸. Internet vµ trang Web: C¸c c«ng ty muèn lÜnh héi nh÷ng th«ng tin nhanh chãng vÒ thÞ tr­êng thÕ giíi cã thÓ lÊy trªn internet vµ trong c¸c trang web. Nguån d÷ liÖu th«ng tin ®iÖn tö nµy chøa ®ùng mét khèi l­îng khæng lå th«ng tin. Mét kªnh cung cÊp th«ng tin hµng ®Çu lµ LEXIS-NEXIS (www.lexis-nexis.com). LEXIS-NEXIS bao gåm c¸c d÷ liÖu lu«n cÊp nhËt vÒ thÞ tr­êng thÕ giíi. Nã cßn cung cÊp c¸c th«ng tin chuyªn dÒ vÒ s¶n phÈm, vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, c¸c chiÕn l­îc marketing, c¸c mèi quan hÖ c«ng chóng cña c¸c c«ng ty ®a quèc gia. Ngoµi ra nã cßng cung cÊp c¸c th«gn tin vÒ chØ sè DOW JONES, DIALOG, PuSERVE,... Nguån th«ng tin trªn internet cã t¸c dông trong viÖc t×m kiÕm c¸c ®Þa ®iÓm ®Çu t­. C¸c chuyÕn ®i kh¶o s¸t th­êng ®ßi hái chi phÝ tèn kÐm, ng­îc l¹i, c¸c th«ng tin trªn internet cho phÐp tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ thêi gian vµ tiÒn b¹c. VÝ dô, b¹n cã thÓ b¾t ®Çu t×m kiÕnm th«ng tin vÒ mét cïng hay mét quèc gia cô thÓ. Sau dã, b¹n thu hÑp dÇn ph¹m vi th«ng tin mµ b¹n muèn t×m hiÓu vÒ mét ngµnh nghÒ, lÜnh vùc hay mét vµi ®Þa ®iÓm cô thÓ. TÊt c¶ ®Òu s½n sµng. Nguån th«ng tin s¬ cÊp Nguån th«ng tin thø cÊp rÊt ®a d¹ng vµ th­êng cã t¸c dông trong nh÷ng giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh lùa chän thÞ tr­êng. Th«ng tin thø cÊp kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®¸p øng ®Çy ®ñ môc tiªu nghiªn cøu. Trong ®iÒu kiÖn ®ã cÇn thùc hiÖn nh÷ng nghiªn cøu thÞ tr­êng s¬ cÊp - qu¸ tr×nh thu thËp vµ ph©n tÝch c¸c th«ng tin ban ®Çu vµ ¸p dông c¸c kÕt qu¶ vµo nghiªn cøu hiÖn t¹i. Lo¹i nghiªn cøu nµy cã t¸c dông trong viÖc bæ sung nh÷ng th«ng tin thø cÊp kh«ng cã. Tuy nhiªn, th«ng tin s¬ cÊp th­êng ®¾t h¬n so víi th«ng tin thø cÊp. D­íi ®©y giíi thiÖu mét vµi ph­¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin s¬ cÊp cã thÓ ¸p dông trong qu¸ tr×nh lùa chän thÞ tr­êng vµ ®Þa ®iÓm kinh doanh. Héi chî vµ ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i: C¸c thµnh viªn cña mét ngµnh c«ng nghiÖp hoÆc mét nhãm giíi thiÖu nh÷ng s¶n phÈm míi nhÊt cña hä, xem xÐt nh÷ng g× c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®ang lµm, vµ t×m hiÓu nh÷ng xu h­íng vµ c¬ héi hiÖn t¹i ®­îc gäi lµ triÓn l·m th­¬ng m¹i. Cac héi chî nµy th­êng tæ chøc theo tõng ngµnh c«ng nghiÖp nªn hÊp rÊt c¸c nhµ kinh doanh trªn toµn thÕ giíi. Nã th­êng ®­îc tæ chøc bëi HiÖp héi th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp cña mét QG nh­ “Héi chî phÇn cøng quèc tÕ” ë Cologne, §øc, n¨m 1999. Nã còng co sthª tæ chøc bëi mét tæ chøc cña Quèc gia nh­ “TriÓn l·m dÖt ë Ên ®é n¨m 1999” do Tæ chøc khuyÕch tr­¬ng Th­¬ng m¹i ë Ên ®é. Mét kªnh tæ chøc triÓn l·m vµ héi chî th­¬ng m¹i ®Æc biªt lµ c«ng ty h­íng dÉn EXPO, ®Þa chØ trang Web cña nã lµ (www.expogiude.com) Kh«ng cã g× ng¹cn nhiªn, vÒ ph¹m vi vµ néi dung c¸c cuéc triÓn lacm nµy kh¸ cnhau ë c¸c QG. VÝ dô, do thÞ tr­êng qu¸ réng lín nªn c¸c héi chî th­¬ng m¹i ë Mü chñ yÕu nh»m khai th¸c c¸c c¬ héi kinh doanh trong thÞ tr­êng Mü. Trong c¸c héi chî nµy, c¸c card kinh doanh liªn tÞc ®­îc trao ®æi cho bÊt kú kh¸ch hµng nµo. Ng­îc l¹i, do §øc lµ mét thÞ tr­êng nhá nªn c¸c héi trî triÓn l·m th­¬ng m¹i ë §øc chñ yÕu lµ giíi thiÖu c¸c c¬ héi kinh doanh ë Ch©u ©u. Kh¸c víi Mü, c¸c c¶da kinh doanh ë ®©y chØ ®­îc ®­a cho c¸c klh¸ch hµng cã nhiÒu høa hÑn.16 Ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i lµ c¸c chuyÕn ®i kh¶o s¸t quèc tÕ cña c¸c quan chøc chÝnh phñ vµ c¸c nhµ kinh doanh ®­îc tæ chøc bëi c¸c bang hoÆc c¸c tØnh nh»m môc tiªu kh¸i th¸c c¸c c¬ héi kinh doanh quèc tÕ. C¸c nhµ kinh doanh tham gi avµo c¸c ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i th­êng lµ nh÷ng nhµ kinh doanh lín vµ cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt víi c¸c quan chøc ®Þa ph­¬ng. C¸c c«ng ty quy m« võa vµ nhá mong muèn tham gia vµo c¸c ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i bëi hai lý do. Thø nhÊt, hä cã c¬ héi tham quan c¸c quèc gia quan träng vµ cã thÓ gÆp gì c¸c quan chøc chÝnh phñ. Thø hai, chi phsi cho c¸c chuyÕn ®i nh­ vËy rÊt ®¾t vµ th­¬ng lµ c¸c c«ng ty quy mo nhá kh«ng thÓ tù trang tr¶i ®­îc. C¸c ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i th­¬ng th¨m quan mét vµi QG ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ vµ tèi ®a ho¸ lîi Ých chuyÕn ®i cña hä.VÝ dô, ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i cña c¸c nhµ kinh doanh Ch©u au ®Õn Mü la tinh bao gåm c¸c QG nh­ argentina, Brazil, Chilª, vµ Mexico. Ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i cña Mü hoÆc c¸c c«ng ty Ch©u ©u ®Õn Ch©u ¸ th­êng gÐ qua c¸c n­íc nh­ Hong kong, NhËt b¶n, Hµn quèc, Th¸i lan vµ c¶ ViÖt nam. Pháng vÊn trùc tiÕp vµ pháng vÊn nhãm MÆc dï c¸c d÷ liÖu c«ng nghiÖp cã t¸c dông cho c¸c c«ng ty trong qu¸ tr×nh lùa chän thÞ tr­êng tiÒm n¨ng, c¸c b­íc tiÕp theo lµ ph¶i ®¸nh gi¸ th¸i ®é, hµnh vi tiªu dïng vµ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸. C¸c d÷ liÖu c«ng nghiÖp kh«ng thÓ gióp ta biÕt ®­îc th¸i ®é cña ng­êi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty. ViÖc quyÕt ®Þnh cã tham gia vµo thÞ tr­êng hay kh«ng vµ gióp cho viÖc x©y dùng mét kÕ ho¹ch marketing cã hiÖu qu¶ ®ßi hái nh÷ng lo¹i thong tin nµy vÒ kh¸ch hµng. RÊt nhiÒu c«ng ty ë c¸c QG cung cÊp c¸c th«ng tin nh­ vËy. C¸c cuéc pháng vÊn ph¶i ®­îc thùc hiÖn cÈn thËn nÕu hä cÇn nh÷ng th«ng tin ®¶m b¶o ®é tin cËy cao. Nh÷ng ng­êi ®­îc pháng vÊn ë mét sè QG kh«ng muèn tr¶ lêi mét sè lo¹i c©u hái nhÊt ®Þnh hoÆc ®­a ra nh÷ng c©u tr¶ lêi thiÕu chÝnh x¸c. VÝ dô, nh÷ng ng­êi d©n ë Mü s½n sµng tr¶ lêi nh÷ng c©u hái vÒ thãi quen vµ cuéc sèng cña hä, nh­ng mét sè ng­êi d©n n­íc kh¸c l¹i kh«ng thÝch thãi quen nµy Mét cuéc pháng vÊn khong chÝnh thøc mét nhãm ng­êi, kháng tõ 8 ®Õn 10 ng­êi, ®Ó t×m hiÓu th¸i ®é cña hä ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty gäi lµ pháng vÊn nhãm. Nh÷ng ng­êi pháng vÊn h­íng dÉn nh÷ng ng­êi tham gia ph¸t biÓu ý kiÕn mét c¸ch tho¶i m¸i, tù do. Cuéc pháng vÊn ®­îc ghi ©m l¹i ®Ó gióp cho viÖc ®¸nh gi¸ vÒ sau. Nh÷ng th«ng tin tõ nh÷ng cuéc pháng vÊn nhãm gióp cho viÖc x©y dùng chiÕn l­îc marketing cã hiÖu qu¶. Nh­ng do sù kh¸c biÖt ng«n ng÷ gi­a nh÷ng ng­êi tham gia pháng vÊn vµ ng­êi phprng vÊn nªn hiÖu qu¶ ®«i khi kh«ng cao. Tèt h¬n hÕt lµ ®Ó ng­êi ®Þ ph­¬ng hcØ ®¹o cuéc pháng vÊn sau ®ã dÞch ra ng«n ng÷ cña nh÷ng ng­êi ®ang thùc hiÖn nghiªn cøu thÞ tr­êng. C¸c cuéc ®iÒu tra §iÒu tra lµ mét c¸ch nghiªn cøu th«ng tin vÒ ng­êi tiªu dïng d­íi d¹ng sö dông c¸c b¶ng c¸c c©u hái viÕt. VÝ dô, nÕu Reebok muèn t×m hiÓu th¸i ®é cña ng­êi tiªu dïng vÒ giÇy cña phô n÷ ë Anh, hä cã thÓ chän mét vµi ng­êi phô n÷ ®Ó hái th¸i ®é cña hä vÒ nh÷ng ®«i giµy nµy. C¸c c©u hái miÖng còng cã thÓ ®­îc sö dông cho tõng ng­êi hoÆc pháng vÊn qua ®iÖn tho¹i, th«ng qua email, hoÆc th«ng qua c¸c trang web. C¸c kÕt qu¶ sau ®ã sÏ ®­îc thu thËp, ph©n tÝch vµ øng dông vµp c¸c chiÕn l­îc marketing. Lîi Ých nhÊt cña ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu nµy lµ kh¶ n¨ng thu thËp mét l­îng th«ng tin lín. Nh­ng mét vÊn ®Ò cã tÝnh nguyªn t¾c, lµ ph­¬ng ph¸p nµy ph¶i thÝch hîp ë tõng thÞ tr­êng. VÝ dô, ®iÒu tra cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng tiªn c«ng nghÖ ë c¸c n­íc ph¸t triÓn, ch¼ng h¹n th«ng qua ®iÖn tho¹i hoÆc c¸c trang web. Nh­ng nÕu sö dông ®iÖn tho¹i ë Banglades l¹i tá ra kh«ng hiÖu qu¶ bëi v× chØ mét tØ lÖ nhá ng­êi d©n n­íc nµy sö dông ®iÖn tho¹i. H¬n n÷a, sö dông internet rt dÔ thu thËp th«ng tin, nªn nhí r»ng ë c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn sè ng­êi sö dông internet chØ lµ nh÷ng ng­êi ë tÇng líp trung l­u vµ th­îng l­u. Quan s¸t m«i tr­êng Mét qu¸ tr×nh liªn tôc thu thËp, ph©n tÝch vµ xö lý th«ng tin cho c¸c môc tiªu chiÕn l­îc vµ chiÕn thuËt gäi lµ quan s¸t m«i tr­êng. Qu¸ tr×nh quan sat m«i tr­êng nahõm thu thËp c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ MTKD mµ c«ng ty ®ang ho¹t ®éng hoÆc ®ang c©n nh¾c th©m nhËp. ViÖc liªn tôc cËp nhËt c¸c th«ng tin cã thÓ gióp c¸c nhµ KDQT cã thÓ ®¸nh gi¸ vµ t×m kiÕm c¸c c¬ héi hoÆc ph¸t hiÖn nh÷ng rñi ro cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty. Quan s¸t m«i tr­êng gióp c¸c nhµ KD ra c¸c quyÕt ®Þnh quan träng vÒ chiÕn l­îc marketing. Nã cßn gióp c¸c c«ng ty x©y dùng c¸c chiÕn l­îc phßng chèng víi nh÷ng biÕn ®éng cña m«i tr­êng trong nh÷ng hoµn c¶nh kh¸c nhau. ViÖc c¸c chi phÝ vÒ nghiªn cøu hÞ tr­êng n­íc ngoµi cã xu h­íng gi¶m lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c c«ng ty võa vµ nhá tham gia vµo thÞ tr­êng thÕ giíi. “ThÕ giíi cã ph¶i lµ con sß cña b¹n?” chØ ra kinh nghiÖm lµm thÕ nµo c¸c c«ng ty võa vµ nhá thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu quèc tÕ vµ ®­a ra kinh nghiÖm cña mét vµi c«ng ty trong viÖc khai th¸c c¸c c¬ héi quèc tÕ. III. c¸c quèc gia ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n ®Çu t­ nh­ thÕ nµo C¸c QG sö dông nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña c¸c DA. Trong khi c¸c c«ng ty t×m kiÕm c¸ DA t¹o ra cho hä gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn lín nhÊt, nh­ng c¸c chÝnh phñ l¹i quan t©m ®Õn ¶nh h­ëng cña dù ¸n ®è ®èi víi toµn x· héi. QG kh«ng chØ quan t©m ®Õn lîi Ých tµi chÝnh do DA t¹o ra, mµ qßn quan t©m ddeesn ¶nh h­ëng cña DA ®ã nh­ gi¶ quyÕt viÖc lµm, NSL§, m«i tr­êng, an toµn x· héi, CCTTQT. NH÷ng yªu tè quan träng nhÊt mµ c¸c chÝnh phñ c¸c QG th­êng xem xÐt khi ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cra c¸c DA. Nh÷ng nhËn ®Þnh cña n­íc chñ ®Çu t­ Cã hai yÕu tè chÝnh mµ n­íc chñ nhµ c©n nh¾c khi ®¸nh gi¸ ¶nh h­ëng cña c¸c DA§TQT ®èi víi n­íc hä. Mét lµ, ¶nh h­ëng cña DA§T ®ã ®èi víi t×nh tr¹ng viÖc lµm trong n­íc. Hai lµ, C¸c n­íc chñ nhµ quan t©m ®Õn ¶nh h­ëng cña DA§TQT ®Õn CCTTQT. Nh­ chóng ta ®· xem xÐt trong ch­¬ng 7, CCTTQT cña mét QG sÏ bÞ ¶nh h­ëng kh«ng tèt cña c¸c dßng vèn ch¶y ra. Nh­ vËy, c¸c QG ®«i khi h¹n chÕ dong vèn FDI ®Ó khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc. MÆc dï ban ®Çu viÖc ®­a vèn ra n­íc ngoµi ®Çu t­ cã ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn t×nh tr¹ng cña CCTTQT, nh­ng vÒ sau nã l¹i ®­a l¹i nh÷ng ¶nh h­ëng tèt ®Õn CCTTQT vÒ dµi h¹n do viÖc c¸c nhµ ®Çu t­ sÏ chuyÓn lîi nhuËn thu ®­îc ë n­íc ngoµi trong vÒ n­íc. Nh÷ng nhËn ®Þnh cña n­íc së t¹i Mét trong nh÷ng yÕu tè mµ n­íc t¹i quan t©m nhÊt khi xem xÐt ¶nh h­ëng cña c¸c DA§TQT lµ ¶nh h­ëng ®Õn tiÒn l­¬ng, ®Õn chÊt l­îng cuéc sèng. §iÒu nµy l¹i cµng ®óng h¬n ë c¸c n­íc §PT vµ c¸c thÞ tr­êng míi næi v× quy m« cña dßng vèn ®Çu t­ lín h¬n so víi quy m« cña nÒn kinh tÕ. C¸c c«ng ty míi th­êng ®­a ra møc tiÒn c«ng cao ®Ó thu hót lao ®éng cho DA.TiÒn c«ng cao h¬n cho ph¸p ng­êi d©n tiªu dïng nhiÒu hµng ho¸ h¬n vµ chÊt l­îng cuéc sèng ®­îc nang cao. Th­ vËy, h©u hÕt c¸c QG ñng hé c¸c DA ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty quèc tÕ. Thø hai, lµ ¶nh h­ëng cña c¸c DA ®ã ®èi víi ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty trong n­íc. Môc tiªu chÝnh cña nhiÒu chÝnh phñ lµ ®¶m b¶o ho¹t ®äng cña c¸c c«ng ty trong n­íc tr­íc sù x©m nhËp cña nhiÒu c«ng ty §QG lín. Tuy nhiªn, c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty quèc ttÕ ®oi khi khuyÕch khÝch c¸c c«ng ty trong n­íc t¨ng NSL§, c¶i tiÕn c«ng nghÖ,... H¬n n÷a, c¸c c«ng ty nµy trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp gióp ®µo t¹o tr×nh ®é can bé qu¶n lý vµ tr×nh ®ä tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng. §iÒu nµy sÏ lµ mét yÕu tè thuËn lîi cho viÖc thu hót FDI trong t­¬ng lai. Thø ba, C¸c chÝnh phñ quan t©m ®Õn ¶nh h­ëng cña c¸c DA ®Çu t­ nµy ®Õn chi phÝ vay vèn. NÕu c¸c c«ng ty què tÕ huy ®éng tµi chÝnh cho c¸c DA cña hä ngµy t¹i n­íc së t¹i, chi phÝ vay vèn sÏ t¨ng lªn. Khi l·i suÊt vay vèn t¨ng lªn sÏ hÊp dÉn c¸c tæ chøc tµi chÝnh, ng©n hµng, thËm chÝ cã thÓ x¶y ra tr­êng hîp c¸c dßng vèn ®Çu t­ cho khu vùc c«ng céng nh­ tr­êng jäc, bÖnh viÖn còng ®­îc huy ®éng cho c¸c DA FDI. C¸c dßng vèn FDI cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn t×nh tr¹ng cña CCTTQT cña n­íc së t¹i. Khi c¸c c«ng ty chuyÓn lîi nhuËn vÒ n­íc, hä lµm xÊu t×nh tr¹ng CCTTQT cña n­íc së t¹i. Ng­îc l¹i, n­í së t¹i cã thÓ tang nguån dù tr­c nÕu c¸c c«ng ty nµy t¸i ®Çu t­ lîi nhuËn thu ®­îc. ViÖc t¸i ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt ë n­íc së t¹i co sthÓ lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Þa ph­¬ng vµ kÝch thÝch xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm cña n­íc së t¹i - nh­ vËy sÏ c¶i thiÖn ®­îc t×nh h×nh CCTTQT C¸c nhµ kinh doanh ph¶i biÕt ®­îc c¶ nh÷ng c©n nh¾c cña n­íc ®i ®Çu t­ vµ n­íc së t¹i khi ®¸nh gi¸ c¸ dù ¸n ®Çu t­ tiÒm tµng. Hä nªn n¾m ®­îc nh÷ng sù quan t©m cña c¸c n­íc nµy vµ ®­a ra nh÷ng cam kÕt thùc hiÖn. Hä nªn cã quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c quan chøc cña cÈ hai n­íc vµ chØ râ nh÷ng lîi Ých mµ dù ¸n cã thÓ ®­a l¹i cho c¶ hai bªn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích các cơ hội quốc tế.DOC
Luận văn liên quan