Xây dựng dự án đầu tư khu tái định cư 243 Tân Hòa Đông phường 14, quận 6 Tp Hồ Chí Minh

MỤC LỤC CHƯƠNG 1 Cơ SỞ LÝ LUẬN 1.1. ĐẦU Tư VÀ Dự ẤN ĐẦU Tư 1 1.1.1. Khái niệm về đầu tư và dự án đầu tư: 1 1.1.2. Phân loại và trình tự lập dự án đầu tư: 1 1.1.3. Những nội dung chính của dự án đầu tư: 4 1.1.4. Vốn đầu tư của dự án và các nguồn vốn: 5 1.2. TRÌNH Tự ĐẦU TƯ XÂY DựNG: 10 1Ỗ2Ỗ1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 10 1.2.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư: 14 1.2.3. Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vàokhai thác sử dụng: 21 1.3. MỘT SỐ HÌNH THỨC Tổ CHỨC QUẢN LÝ THựC HIỆN Dự ÁN ĐẦU TƯ XÂY DựNG: 23 1.3.1. Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án: 24 1.3.2. Hình thức chủ nhiệm điều hành dự án: 24 1.3.3. Hình thức chìa khóa ữao tay : 25 1.3.4. Hình thức tự thực hiện dự án : 26 1.4. MỘT SỐ HÌNH THỨC LựA CHỌN NHÀ THAU trong đầu TƯXÂYDựNG: 26 1.4.1. Chỉ định thầu: 26 1.4.2. Đấu thầu lựa chọn đối tác để thực hiện dự án: 26 1.4.3. Đấu thầu trong xây dựng: 27 lẵ5. TIÊU CHUẨN HIỆU QUẲ VÀ CÁC QUAN ĐlỂM đánh GIÁ Dự ÁN ĐẦU Tư: 29 1.5.1. Khái niệm và phân loại hiệu quả: 29 1.5.2. Tiêu chuẩn hiệu quả của dự án đầu tư: 29 1.5.3. Các quan điểm đánh giá dự án đầu tư: 29 1.5.4. Giá trị của tiền tệ theo thời gian : 29 1.5.5. Phân tích tài chính của dự án đầu tư: 30 1.5.6. Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư: 32 CHƯƠNG 2 XÂY DựNG Dự ÁN CHUNG cư 243 TÂN HÒA ĐÔNG - PHƯỜNG 14 - QUẬN 6 - TP.HCM 2.1. NHỮNG CẢN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH sự CẦN THIẾT ĐẦU Tư: 35 2.1.1 ắ Chương trình phát triển nhà ở cùa Tp.HCM giai đoạn 1991-2000: 36 2.1.2. Đinh hướng phát triển nhà ở năm 2010 của thành phố Hồ Chí Minh: 38 2.1.3. Mục tiêu của Thành phố đến năm 2010: 38 2.1.4. Điều kiện thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện dự án: 39 2.2. Cơ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DựNG Dự ÁN: 40 2ễ3. Dự KIẾN QUY MÔ Dự ÁN: 41 2.3.1. Qui mô, phân tích lựa chọn phương án: 42 2.3.2. Các thông số kỹ thuật của từng nhà cao tầng: 46 2.4. PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BANG, TÁI ĐỊNH CƯ: 47 2.4.1. Phương án giải phóng mặt bằng: 48 2.4.2. Phương án bồi thường: 48 2.4.3. Phương án tái định cư: 52 2.5. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: 55 2.5.1. Phương án qui hoạch hạ tầng: 55 2.5.2. Công trình kiến trúc: 57 2.6. Dự TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ PHÂN KỲ VỐN ĐẦU TƯ: 60 2.6.1. Dự toán tổng mức đầu tư: 60 2.6.2. Khả năng thu xếp vốn: 65 2.7. NGUỔN HÌNH THANHVỐN ĐẦU TƯ VÀ KHẢ NÃNG CẤP VỐN THEO TIẾN ĐỘ: 67 2.7.1. Nguồn hình thành vốn đầu tư: 67 2.7.2. Khả năng cấp vốn theo tiến độ: 67 2.8. Dự TOÁN DOANH THU Dự ÁN: 68 2.8.1. Phân bổ chi phí cho từng hạng mục: 68 2.8.2. Phân bổ chi phí giữa diện tích nhà bán và diện tích cho thuê: 69 2.8.3 Doanh thu từ hoạt động cho thuê hàng năm được tổng họp ở bảng sau:70 2.9. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ Dự ÁN: 70 1. Hiệu quả xã hội: 71 2. Hiệu quả kinh tế: 72 CHƯƠNG 3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1. KẾT LUẬN: 73 3.1.1. Kết luận: 73 3.1.2. Dự án có nội dung chính sau: 73 3.2. KIẾN NGHỊ:

pdf139 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3991 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng dự án đầu tư khu tái định cư 243 Tân Hòa Đông phường 14, quận 6 Tp Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng dự án đầu tư khu tái định cư 243 Tân Hòa Đông phường 14, quận 6 TpHồ Chí Minh.pdf
Luận văn liên quan