Đề tài Phân tích dự án đầu tư xây dựng một công trình giao thông - Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 588 (Tà Rụt – La Lay)

Lời mở đầu Đầu tư là hoạt động kinh tế, một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh. Đầu tư nhằm tái sản xuất tài sản cố định cho xã hội. Mỗi hoạt động đầu tư lại được tiến hành với rất nhiều công việc có những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đa dạng. Nguồn lực cần huy động cho hoạt động đó thường rất lớn, thời gian thực hiện và kết thúc đầu tư, nhất là việc thu hồi đầu tư vốn đã bỏ ra, hoặc đem lại những lợi ích cho xã hội là một quá trình lâu dài, đặc biệt là đầu tư trong xây dựng cơ bản. Do đó, việc phân tích đánh giá xác định hiệu quả của dự án đầu tư là một vấn đề vô cùng quan trọng. Thông qua đề tài “Phân tích dự án đầu tư xây dựng một công trình giao thông” trước hết gợi mở cho em đi sâu, tìm tòi nghiên cứu quá trình lập và thực hiện dự án đầu tư, đánh giá, xác định hiệu quả của dự án đầu tư. Đồng thời biết áp dụng để phân tích một công trình cụ thể một cách linh hoạt nhằm lựa chọn được phương án đầu tư đạt hiệu quả cao nhất về các mặt: Kinh tế - Xã hội, tài chính, kỹ thuật, môi trường . Bố cục của đồ án gồm 4 chương: Chương I: Cơ sở lý luận chung về đầu tư và đầu tư công trình giao thông. Chương II: Phương pháp phân tích hiệu quả đầu tư xây dựng công trình. Chương III: Phân tích dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 588 (Tà Rụt – La Lay). Em xin chân thành cám ơn cô Đặng Thị Xuân Mai đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do thời gian và khả năng có hạn chắc chắn trong đồ án còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự hướng dẫn, tận tình chỉ bảo của các thầy cô, đóng góp ý kiến của các bạn sinh viên để đồ án được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cám ơn!

doc124 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích dự án đầu tư xây dựng một công trình giao thông - Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 588 (Tà Rụt – La Lay), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h co, phøc t¹p nhiÒu khe suèi nhá c¾t ngang tuyÕn. N­íc ®­îc b¾t nguån tõ vïng nói cao tõ 700 - 1300m, chiÒu dµi lßng chÝnh c¸c khe suèi ng¾n. MÆc dï trªn toµn ®o¹n tuyÕn mçi khi cã m­a lín xÈy ra th× møc n­íc t¨ng rÊt nhanh do ®Þa h×nh cã ®é dèc lín, thêi gian tËp trung n­íc nhá nh­ng ®o¹n nµy ch¹y ven suèi cã ®é dèc s­ên ngang lín nªn n­íc ®­îc tho¸t còng rÊt nhanh kh«ng g©y ngËp lôt cho tuyÕn. Toµn tuyÕn hoµn toµn ®i trªn ®Þa h×nh cao cho nªn kh«ng bÞ ngËp dÒnh cña s«ng La Hãt. HÖ thèng cÇu cèng tho¸t n­íc ngang chØ mang tÝnh chÊt tho¸t n­íc ®Þa h×nh khi cã m­a lín tr¸nh n­íc trµn qua mÆt ®­êng g©y xãi lë cho mÆt ®­êng vµ phÝa ta luy h¹ l­u. §o¹n tuyÕn Km0+0.00 ®Õn Km12+86.45n»m ngoµi trong ph¹m vi ¶nh thuû ®iÖn vµ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi. §©y lµ tuyÕn ®­êng cã nhiÒu vÞ trÝ dù ®Þnh ®Æt cÇu, cèng ®Ó tho¸t n­íc ngang cho l­u vùc. Theo sè liÖu ®iÒu tra thùc tÕ, trong vïng ®o¹n tuyÕn ®i qua ®· x¶y ra lò lín vµo c¸c n¨m 1985, 1983 vµ 1980. Trong ®ã, lò lín nhÊt x¶y ra n¨m 1985, lò lín thø hai x¶y ra n¨m 1983 vµ lò lín thø ba x¶y ra n¨m 1980. T×nh tr¹ng xãi lë lßng suèi: Qua quan s¸t t¹i hiÖn tr­êng cho thÊy lßng suèi kh«ng cã xãi lë côc bé, ®Þa chÊt lßng suèi tèt. 3.1.6. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. 3.1.6.1. ThiÕt kÕ tuyÕn. a. H­íng tuyÕn vµ c¸c ®iÓm khèng chÕ 1. H­íng tuyÕn - §iÓm ®Çu: Km0 - Giao víi ®­êng Hå ChÝ Minh nh¸nh phÝa T©y t¹i Km312+832 thuéc ®Þa phËn b¶n A r«ng, x· A Ngo, huyÖn §akr«ng, tØnh Qu¶ng TrÞ. - §iÓm cuèi: Km12+86.45, khu vùc cöa khÈu Quèc Gia La Lay, ngang cét mèc S1 - biªn giíi ViÖt Lµo. Tæng chiÒu dµi tuyÕn Ph­¬ng ¸n 1: 12.0865 km. Tæng chiÒu dµi tuyÕn Ph­¬ng ¸n 2: 11.919 km. - H­íng tuyÕn: TuyÕn ®i theo h­íng chÝnh §«ng B¾c - T©y Nam, b¸m theo ®­êng tØnh 588 cò (®­êng Tµ Rôt - La Lay). §Þa h×nh, chñ yÕu ®­îc ph©n lµm hai ®o¹n: + §o¹n 1: Tõ Km0+00 - Km6+40.00 dµi kho¶ng h¬n 6km. TuyÕn b¸m däc theo s«ng La Hãt, hÇu hÕt ®i trïng ®­êng nhùa cò. §Þa h×nh ®åi nói t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, dèc däc, dèc ngang tho¶i. + §o¹n 2: Tõ Km6+40.00 - Km12+86.45 dµi kho¶ng gÇn 6km. TuyÕn ®i quanh co, l¸t xª, c¬ b¶n b¸m theo ®­êng cò, tiÕp tôc b¸m däc theo s«ng La Hãt ®i cao dÇn lªn ®Õn biªn giíi ViÖt Lµo. §Þa h×nh ®o¹n tuyÕn nµy cùc kú phøc t¹p, mét bªn nói cao, mét bªn vùc s©u, dèc däc dèc ngang ®Òu rÊt lín. 2. C¸c ®iÓm khèng chÕ. - §iÓm ®Çu tuyÕn: Km0+00 - Ng· ba A r«ng. - §iÓm cuèi tuyÕn: Km12 +86.45 - biªn giíi ViÖt Lµo. - C¸c vÞ trÝ cÇu cò gi÷ nguyªn. b. B×nh diÖn 1. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ Trªn cë së tuyÕn ®­êng Tµ Rôt - La Lay hiÖn cã, cã mÆt ®­êng ®¸ d¨m l¸ng nhùa réng 3.5m, nÒn ®­êng réng 6m, nay ®­îc thiÕt kÕ n©ng cÊp thµnh mÆt ®­êng nhùa réng 6.0m, nÒn ®­êng réng 6 - 7.5m. Nªn b×nh diÖn tuyÕn chñ yÕu b¸m theo ®­êng cò tËn dông tèi ®a nÒn ®­êng hiÖn cã chØ c¾t c¶i côc bé, t¨ng b¸n kÝnh ®Ó ®­a ®­êng vµo cÊp. 2. KÕt qu¶ thiÕt kÕ * Ph­¬ng ¸n 1: - Tæng chiÒu dµi tuyÕn lµ: 12086.45m B¶ng 3.6: Thèng kª c¸c b¸n kÝnh ®­êng cong toµn dù ¸n: Sè TT B¸n kÝnh §¬n vÞ Sè l­îng Tû lÖ chiÕm Ghi chó 1 15=< R <= 20 c¸i 22 16.30% 2 20 < R <=60 c¸i 62 45.93% 3 60 < R <=130 c¸i 26 19.26% 4 R > 130 c¸i 25 18.52% Tæng céng 135 100% * Ph­¬ng ¸n 2: - Tæng chiÒu dµi tuyÕn lµ: 11919.32m - Trªn toµn tuyÕn thiÕt kÕ tõ Km0+00 ®Õn Km12+375.65 cã 5 ®Ønh sö dông b¸n kÝnh ch©m ch­íc Rcc = 20m do ®Þa h×nh ®Æc biÖt khã kh¨n. Cô thÓ cho trong b¶ng sau: B¶ng 3.7: Thèng kª c¸c b¸n kÝnh ®­êng cong toµn dù ¸n: Sè TT B¸n kÝnh §¬n vÞ Sè l­îng Tû lÖ chiÕm Ghi chó 1 R = 20 c¸i 5 3.94% 2 20 < R <=60 c¸i 69 54.33% 3 60 < R <=130 c¸i 29 22.83% 4 R > 130 c¸i 24 18.90% Tæng céng 127 100% B¶ng 3.8: Thèng kª c¸c b¸n kÝnh ®­êng cong ®o¹n ®­êng cÊp IV miÒn nói tõ Km0+00 - Km6+40.00: Sè TT B¸n kÝnh §¬n vÞ Sè l­îng Tû lÖ chiÕm Ghi chó 1 R = 40 c¸i 6 11.76% 2 40 < R <=60 c¸i 9 17.65% 3 60 < R <=130 c¸i 20 39.22% 4 R > 130 c¸i 16 31.37% Tæng céng 51 100% B¶ng 3.9: Thèng kª c¸c b¸n kÝnh ®­êng cong ®o¹n ®­êng cÊp V miÒn nói tõ Km6+40.00 - Km12+375.65: Sè TT B¸n kÝnh §¬n vÞ Sè l­îng Tû lÖ chiÕm Ghi chó 1 R = 20 c¸i 5 6.58% 2 20 < R <=60 c¸i 54 71.05% 3 60 < R <=130 c¸i 9 11.84% 4 R > 130 c¸i 8 10.53% Tæng céng 76 100% c. Tr¾c däc 1. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ ThiÕt kÕ tr¾c däc tuyÕn c¨n cø vµo c¸c ®iÓm khèng chÕ vµ phï hîp víi cao ®é c¸c cÇu cò gi÷ nguyªn trªn tuyÕn. Cô thÓ: - §iÓm ®Çu tuyÕn: Theo cao ®é vuèt nèi vµo ®­êng Hå ChÝ Minh. - §iÓm cuèi tuyÕn: Km12 +86.45 - biªn giíi ViÖt Lµo. - C¸c vÞ trÝ cÇu cò gi÷ nguyªn. - Tr¾c däc ®­êng ®á kÎ theo ph­¬ng ph¸p ®i bao t«n cao trªn mÆt ®­êng cò mét líp kÕt cÊu t¨ng c­êng. 2. KÕt qu¶ thiÕt kÕ * Ph­¬ng ¸n 1: B¶ng3.10: Thèng kª ®é dèc däc toµn dù ¸n: Sè TT §é dèc däc §¬n vÞ Sè l­îng Tû lÖ chiÕm Ghi chó 1 0% =< I < 2.5% m 3618.48 29.94% 2 2.5% <= I < 6% m 2677.57 22.25% 3 6% =< I < 9% m 2580.86 21.44% 4 9% =< I <=11 % m 3209.54 26.67% Tæng céng 12086.45 100% * Ph­¬ng ¸n 2: B¶ng 3.11: Thèng kª ®é dèc däc toµn dù ¸n: Sè TT §é dèc däc §¬n vÞ Sè l­îng Tû lÖ chiÕm Ghi chó 1 0% =< I < 2.5% m 3240.98 27.19% 2 2.5% <= I < 6% m 2600.38 21.82% 3 6% =< I < 9% m 2552.59 21.42% 4 9% =< I <=11 % m 3525.37 29.58% Tæng céng 11919.32 100% B¶ng 3.12: Thèng kª ®é dèc däc ®o¹n ®­êng cÊp IV miÒn nói tõ Km0+00 - Km6+40.00: Sè TT §é dèc däc §¬n vÞ Sè l­îng Tû lÖ chiÕm Ghi chó 1 0% =< I < 2.5% m 2778.21 46.08% 2 2.5% <= I < 6% m 1362.69 22.60% 3 6% =< I < 8% m 567.06 9.41% 4 8% =< I <=11 % m 1320.91 21.91% Tæng céng 6028.87 100% B¶ng 3.13: Thèng kª ®é dèc däc ®o¹n ®­êng cÊp V miÒn nói tõ Km6+40.00 - Km12+375.65: Sè TT §é dèc däc §¬n vÞ Sè l­îng Tû lÖ chiÕm Ghi chó 1 0% =< I < 2.5% m 462.77 7.86% 2 2.5% <= I < 6% m 1237.69 21.01% 3 6% =< I < 9% m 1641.02 27.86% 4 9% =< I <=11 % m 2548.97 43.27% Tæng céng 5890.45 100% d. Tr¾c ngang - T¹i nh÷ng vÞ trÝ trªn ®­êng th¼ng vµ trong ®­êng cong n»m cã b¸n kÝnh lín, thiÕt kÕ mÆt c¾t ngang 2 m¸i cã: * §èi víi ®o¹n tõ Km0+00 - Km6+40.00: + BÒ réng nÒn ®­êng: 7,50m. + BÒ réng mÆt ®­êng: 6.00m. + BÒ réng lÒ ®­êng (lÒ ®Êt): 2 x 0.75m. * §èi víi ®o¹n tõ Km6+40.00 - Km12+86.45: ThiÕt kÕ hai ph­¬ng ¸n: Ph­¬ng ¸n 1: + BÒ réng nÒn ®­êng: 6.00m. + BÒ réng mÆt ®­êng: 5.50m. + BÒ réng lÒ ®­êng (lÒ ®Êt): 2 x 0.25m. Ph­¬ng ¸n 2: + BÒ réng nÒn ®­êng: 6.50m. + BÒ réng mÆt ®­êng: 6.00m. + BÒ réng lÒ ®­êng (lÒ ®Êt): 2 x 0.25m. - Dèc ngang mÆt ®­êng: 2.0%. - Dèc ngang lÒ ®­êng ®Êt: 4.0%. e. NÒn ®­êng * NÒn ®¾p: Sau khi dÉy cá, ®µo bá c¸c líp bïn (nÕu cã) vµ ®Êt h÷u c¬, ®¸nh cÊp vµ ®¾p nÒn b»ng c¸c lo¹i ®Êt phï hîp theo tõng líp máng lu lÌn ®¶m b¶o ®é chÆt K = 0,95, riªng líp ®Êt tiÕp gi¸p víi ®¸y ¸o ®­êng dµy 30cm lu lÌn ®¶m b¶o ®é chÆt K ³ 0,98. * NÒn ®µo trªn c¸c ®o¹n më réng: CÇn ph¶i cµy xíi líp ®Êt d­íi ®¸y ¸o ®­êng dµy 30cm lu lÌn ®¶m b¶o ®é chÆt K ³ 0,98. * §é dèc m¸i ®­êng: - §é dèc m¸i ®­êng ®µo qua líp ®Þa chÊt lµ ®¸: 1/0.75 - 1/0.5 (tuú theo cÊp ®Êt ®¸). - §é dèc m¸i ®­êng ®µo qua líp ®Þa chÊt lµ ®Êt: 1/1. Khi nÒn ®­êng ®µo qua nhiÒu líp thæ nh­ìng kh¸c nhau ph¶i thiÕt kÕ ®é dèc ta luy thay ®æi. - M¸i ta luy ®¾p ®Êt: 1/1.5 khi chiÒu cao m¸i dèc nÒn ®¾p d­íi 6 - 8m. - NÒn ®­êng ®¾p cao trªn 6-8 m ph¶i thiÕt kÕ c¸ biÖt: §é dèc m¸i ta luy1/1.5 vµ cø 6m dËt 1 cÊp réng 2m, ®é dèc mÆt c¬ 10% vÒ phÝa ngoµi ®­êng. f. MÆt ®­êng KÕt cÊu trªn nÒn míi (KC1): - Bª t«ng nhùa h¹t trung dµy 7cm. - T­íi nhùa thÊm tiªu chuÈn 1kg/m2. - Mãng cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1 líp trªn dµy 15 cm. - Mãng cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1 líp d­íi dµy 18 cm. - NÒn ®­êng K /0.98 dµy 30cm. KÕt cÊu trªn mÆt ®­êng nhùa cò (KC2): - Bª t«ng nhùa h¹t trung dµy 7cm. - T­íi nhùa thÊm tiªu chuÈn 1kg/m2. - Mãng cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1 líp trªn dµy 18 cm. - Bï vªnh cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i 1. KÕt cÊu trªn ®o¹n ngËp lò (KC3): - MÆt ®­êng bª t«ng xi m¨ng M300 dµy 22cm. - Líp giÊy dÇu t¹o ph¼ng dµy 1cm. - Mãng ®¸ d¨m tiªu chuÈn dµy 12cm. g. T­êng ch¾n 1. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ - Toµn dù ¸n thiÕt kÕ 1 ®o¹n t­êng ch¾n ta luy ©m vµ 2 ®o¹n t­êng ch¾n ta luy d­¬ng chèng s¹t lë m¸i ta luy b»ng bª t«ng xi m¨ng M150 chiÒu cao t­êng tõ 2 - 6m, thiÕt kÕ theo ®Þnh h×nh 86-06X cña ViÖn thiÕt kÕ GTVT. - T­êng ch¾n ®Êt vai ®­êng ®­îc tÝnh to¸n víi ®iÒu kiÖn t¶i träng ®oµn xe ®Æt c¸ch mÐp t­êng 1m. - C­êng ®é ®Êt nÒn ®Æt t­êng ch¾n cã c­êng ®é R>=2.0Kg/cm2 - VËt liÖu ®¾p sau t­êng ch¾n lµ vËt liÖu rêi, tho¶ m·n c¸c chØ tiªu: Gãc ma s¸t trong tiªu chuÈn lµ 35 - 45®é, dung träng tiªu chuÈn lµ 1,80T/m3. - §é chÆt cña vËt liÖu ®¾p theo nh­ quy ®Þnh cña nÒn ®­êng. 2. KÕt qu¶ thiÕt kÕ - T­êng ch¾n ta luy ©m: 1®o¹n/27m - T­êng ch¾n ta luy d­¬ng: 2®o¹n/90m h. Cèng tho¸t n­íc ngang 1. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ - Cèng thiÕt kÕ míi víi quy m« vÜnh cöu t¶i träng H30-XB80. Cèng hép ¸p dông ®Þnh h×nh 86-05X vµ mét sè thiÕt kÕ ®iÓn h×nh cèng hép ®· ®­îc ¸p dông trªn ®­êng Hå ChÝ Minh, cèng trßn ¸p dông ®Þnh h×nh 533-01-01, 533-01-02, 81-04X, 83-02X. Cèng trßn thiÕt kÕ víi kÕt cÊu mãng ®Çu cèng, mãng cèng, s©n cèng, t­êng ®Çu, t­êng c¸nh, hè thu n­íc, gia cè th­îng h¹ l­u b»ng bª t«ng xi m¨ng M150, èng cèng b»ng bª t«ng cèt thÐp M200. Víi lo¹i cèng hép khÈu ®é =3m: Th©n cèng dïng bª t«ng cèt thÐp M300 ®æ t¹i chç; S©n cèng, t­êng c¸nh, bª t«ng lãt mãng cèng, gia cè cöa cèng dïng M150. 2. KÕt qu¶ thiÕt kÕ Trªn toµn tuyÕn cã tæng céng 59 cèng c¸c lo¹i. Cô thÓ nh­ sau: - Cèng F 0.75m: 22 c¸i (nèi dµi 17 cèng cò, lµm míi 5 c¸i) - Cèng F 1.00m: 14 c¸i, trong ®ã: 13 c¸i nèi dµi, 1 c¸i gi÷ nguyªn. - Cèng F 1.50m: 9 c¸i trong ®ã: 8 c¸i nèi dµi, 1 c¸i gi÷ nguyªn. - Cèng 2F1.00m: 1 c¸i (nèi dµi cèng cò). - Cèng b¶n Lo=0.75m: 1 c¸i (Lµm míi cèng qua ®­êng ngang vµo ®ån biªn phßng La Lay t¹i Km4+274.84). - Cèng b¶n Lo=1.00m: 5 c¸i, trong ®ã: 4 c¸i nèi dµi, 1 c¸i lµm míi. - Cèng hép 0.75x0.75m: 1 c¸i (gi÷ nguyªn). - Cèng hép 1x1m: 2 c¸i (nèi dµi cèng cò). - Cèng hép 1.25x1.25m: 4 c¸i (nèi dµi cèng cò) i. R·nh däc, r·nh bËc thÒm, r·nh ®Ønh, dèc n­íc 1. R·nh tho¸t n­íc däc Bè trÝ ë c¸c ®o¹n nÒn ®­êng ®µo hoÆc ®¾p thÊp chñ yÕu tho¸t n­íc trong ph¹m vi nÒn ®­êng ®Òu ®­îc thiÕt kÕ r·nh tho¸t n­íc däc. TiÕt diÖn r·nh h×nh thang (1.20x0.40x0.40)m khi nÒn lµ ®µo ®Êt hoÆc ®¸ phong ho¸ m¹nh, r·nh trªn nÒn ®µo ®¸ cøng tiÕt diÖn h×nh tam gi¸c (0.60x0.40)m. Tr­êng hîp ®¸y r·nh cã dèc däc >=6%, r·nh ®­îc gia cè víi kÕt cÊu nh­ sau: + §èi víi ®o¹n Km0 - Km6+40: Gia cè b»ng tÊm l¸t bª t«ng M150 ®óc s½n. + §èi víi ®o¹n Km6+40 - Km12+86.45: Gia cè b»ng ®¸ héc x©y v÷a xi m¨ng M100 dµy 25cm. §é dèc cña r·nh thiÕt kÕ theo dèc däc cña ®­êng. Trªn ®o¹n tuyÕn chiÒu dµi c¸c ®o¹n r·nh nh­ sau: - R·nh ®µo ®Êt vµ ®¸ phong ho¸ m¹nh (1.20x0.40x0.40) gia cè b»ng ®¸ héc x©y v÷a xi m¨ng M100 dµy 25cm : 1792.24 m dµi. - R·nh ®µo ®Êt vµ ®¸ phong ho¸ m¹nh (1.20x0.40x0.40) gia cè b»ng tÊm l¸t bª t«ng ®óc s½n dµy 5cm: 1323.66 m dµi. 2. R·nh bËc thÒm (ChØ ¸p dông cho ph­¬ng ¸n 2) Bè trÝ trªn bËc c¬ ta luy ®µo tho¸t n­íc trªn mÆt m¸i taluy. R·nh ®­îc gia cè b»ng bª t«ng M150 dµy 10cm, chiÒu cao gia cè tõ ®¸y r·nh lªn 40cm. §é dèc cña r·nh theo ®é dèc cña ®­êng. Toµn ph©n ®o¹n r·nh bËc gia cè ë 17 vÞ trÝ víi tæng chiÒu dµi r·nh bËc gia cè lµ 3207.76m. HÖ thèng r·nh nµy ®­îc dÉn b»ng c¸c bËc n­íc theo m¸i ta luy xuèng r·nh däc, bè trÝ 25 vÞ trÝ bËc n­íc dÉn xuèng r·nh däc víi kÕt cÊu b»ng ®¸ héc x©y v÷a xi m¨ng M100. 3. R·nh ®Ønh (ChØ ¸p dông cho ph­¬ng ¸n 2) Bè trÝ trªn ®Ønh ta luy nÒn ®µo ë nh÷ng ®o¹n m¸i ta luy ®µo /2cÊp vµ víi chiÒu dµi r·nh lín h¬n 20m hoÆc t¹i c¸c vÞ trÝ cã l­u vùc s­ên dèc lín. TiÕt diÖn r·nh h×nh thang kÝch th­íc (1.50x0.50x0.50)m gia cè b»ng ®¸ héc x©y v÷a xi m¨ng M100 dµy 25cm. R·nh ®ãn toµn bé l­îng n­íc xuèng dèc n­íc vµ dÉn xuèng c¸c vÞ trÝ khe suèi hoÆc cèng gÇn ®ã. Toµn bé ph©n ®o¹n bè trÝ 3 vÞ trÝ thiÕt kÕ r·nh ®Ønh víi tæng chiÒu dµi 192.71 m, bè trÝ 3 vÞ trÝ dèc n­íc thu n­íc r·nh ®Ønh cã kÕt cÊu b»ng ®¸ héc x©y v÷a xi m¨ng M100. k. ThiÕt kÕ gia cè bê suèi vµ m¸i ta luy nÒn ®­êng 1. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ Nh÷ng ®o¹n nÒn ®­êng ®¾p c¹p cã chiÒu cao m¸i ta luy d­íi 4m, ®é dèc ta luy 1/1, hoÆc c¸c vÞ trÝ tuyÕn ®i s¸t dßng suèi tù nhiªn, thiÕt kÕ gia cè m¸i ta luy vµ bê suèi b»ng ®¸ héc x©y v÷a xi m¨ng M100 dµy 25cm ®Ó b¶o vÖ nÒn ®­êng chèng xãi lì bÒ mÆt vµ t¨ng c­êng æn ®Þnh. 2. KÕt qu¶ thiÕt kÕ Toµn dù ¸n thiÕt kÕ 1 ®o¹n gia cè bê suèi tõ Km1+539.11 - Km1+674.11 vµ gia cè m¸i ta luy nÒn ®­êng 7 ®o¹n víi tæng chiÒu dµi 315.00m (Chi tiÕt xem phÇn phô lôc) m. ThiÕt kÕ gia cè lÒ ®­êng vµ con ch¹ch ng¨n n­íc 1. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ §èi víi nh÷ng ®o¹n ®­êng dèc, trªn mÐp lÒ ®­êng phÝa ta luy ©m thiÕt kÕ con ch¹ch ®Ó ng¨n kh«ng cho n­íc ch¶y tù do xuèng ta luy ©m g©y xãi lë nÒn ®­êng, gom n­íc cho ch¶y vÒ nh÷ng vÞ trÝ nÒn ®¸ Ýt xãi lë hoÆc vµo ®Çu cèng. Gia cè lÒ ®­êng nh÷ng ®o¹n ®­êng dèc ®Ó chèng xãi lë. 2. KÕt qu¶ thiÕt kÕ Toµn ®o¹n thiÕt kÕ 9 ®o¹n/1087m con ch¹ch vµ gia cè lÒ ®­êng. n. C«ng tr×nh phßng hé vµ an toµn giao th«ng 1. Cäc tiªu, biÓn b¸o, t­êng hé lan - BiÓn b¸o tam gi¸c: 108 bé - BiÓn b¸o trßn: 32 bé (biÓn h¹n chÕ t¶i träng cÇu) - BiÓn b¸o ch÷ nhËt: 20 bé - Cäc tiªu: 1769 c¸i - T­êng hé lan mÒm: 1623.97m - Cét Km: 13 cét - S¬n kÎ v¹ch: 1203.65m2 2. An toµn vµ tæ chøc giao th«ng Khi ®o¹n tuyÕn ®­îc c¶i t¹o n©ng cÊp, bÒ réng vµ chÊt l­îng mÆt ®­êng ®­îc c¶i thiÖn rÊt nhiÒu, tèc ®é xe ch¹y trªn tuyÕn lµ rÊt lín. V× vËy, cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p tæ chøc giao th«ng hîp lý, ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn qua l¹i trªn tuyÕn. Cô thÓ: - C¾m ®Çy ®ñ hÖ thèng cäc tiªu, biÓn b¸o hiÖu trªn tuyÕn, nhÊt lµ t¹i c¸c vÞ trÝ ®Æc biÖt nguy hiÓm. - T¹i c¸c vÞ trÝ tuyÕn giao víi c¸c ®­êng ngang vµ c¸c ®­êng d©n sinh c¾m c¸c biÓn trªn ®­êng nh¸nh b¸o hiÖu ­u tiªn cho dßng xe trªn tuyÕn chÝnh. 3.1.6.2. ThiÕt kÕ nót giao a. Nguyªn t¾c thiÕt kÕ - C¸c ®iÓm giao c¾t lín (giao víi quèc lé, tØnh lé): ThiÕt kÕ nót giao b»ng, lo¹i nót gi¶n ®¬n hoÆc më réng lµn. KÕt cÊu nÒn mÆt ®­êng trong ph¹m vi nót giao nh­ kÕt cÊu nÒn mÆt ®­êng trªn tuyÕn chÝnh. - Nót giao ®Çu tuyÕn (giao víi ®­êng Hå ChÝ Minh) thiÕt kÕ theo hai ph­¬ng ¸n: + Ph­¬ng ¸n A: B¸m ®­êng cò, thiÕt kÕ nót giao b»ng lo¹i nót gi¶n ®¬n. + Ph­¬ng ¸n B: C¶i tuyÕn, thiÕt kÕ nót giao b»ng cã më réng lµn vµ bè trÝ ®¶o mÒm h×nh tam gi¸c ph©n luång. - C¸c ®iÓm giao víi c¸c ®­êng phôc vô d©n sinh: ThiÕt kÕ vuèt nèi trong ph¹m vi 10 - 20m cho tõng vÞ trÝ ®¶m b¶o ®é dèc däc vuèt lªn tuyÕn chÝnh i <=4%. KÕt cÊu mÆt ®­êng ph¹m vi vuèt nèi gåm mét líp ®¸ d¨m dµy 10cm trªn l¸ng nhùa tiªu chuÈn 1.8kg/m2 ®èi víi ®­êng ngang lµ ®­êng bª t«ng hoÆc ®­êng nhùa. §èi víi c¸c ®­êng kh¸c ®¾p vuèt b»ng ®Êt th«ng th­êng. b. KÕt qu¶ thiÕt kÕ - Giao víi Quèc lé: 1 vÞ trÝ (giao víi ®­êng Hå ChÝ Minh t¹i Km312+832). - Giao víi c¸c ®­êng d©n sinh: 9 vÞ trÝ. 3.1.6.3. ThiÕt kÕ cÇu a. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ HiÖn t¹i trªn tuyÕn cã c¸c cÇu cò cßn tèt hiÖn ®ang sö dông b×nh th­êng ®¸p øng víi t¶i träng H13-X60. V× vËy kiÕn nghÞ trong giai ®o¹n tr­íc m¾t gi÷ nguyªn tÊt c¶ c¸c cÇu chØ nèi dµi mét cÇu t¹i Km4+699.10 ®ñ bÒ réng nÒn ®­êng ®Ó tiÕt kiÖm kinh phÝ. ChØ thay thÕ lan can, söa ch÷a khe co gi·n, lµm l¹i líp phñ mÆt cÇu, gia cè tø nãn, lµm bËc lªn xuèng ®èi víi c¸c cÇu bÞ h­ háng c¸c bé phËn trªn. VÒ t­¬ng lai l©u dµi, khi cã ®ñ vèn ®Çu t­ cÇn thay thÕ toµn bé c¸c cÇu ®Ó ®¶m b¶o t¶i träng H30 - XB80 vµ bÒ réng cÇu nh­ quy m« cÊp ®­êng ®· lùa chän. b. KÕt qu¶ thiÕt kÕ Trªn tuyÕn ®­êng hiÖn t¹i cã 17 cÇu cò c¸c lo¹i. KÕt qu¶ thiÕt kÕ nh­ sau: B¶ng 3.14: KÕt qu¶ thiÕt kÕ c¸c cÇu trong vïng. TT Tªn cÇuzzz Lý tr×nh KhÈu ®é ChiÒu dµi (m) HiÖn tr¹ng Gi¶i ph¸p 1 CÇu trµn §akr«ng Km0+350.09 11x8m 89.16 Cßn tèt Gi÷ nguyªn 2 CÇu La Hãt 1 Km1+133.93 3x6m 24.01 Cßn tèt Gi÷ nguyªn 3 CÇu b¶n Km2+995.99 1x2.5m 4.00 Cßn tèt Gi÷ nguyªn 4 CÇu dÇm Km3+515.27 1x12m 22.10 Cßn tèt Gi÷ nguyªn 5 CÇu b¶n Km4+699.10 1x2.5m 3.60 Cßn tèt Nèi dµi 6 CÇu dÇm Km4+731.38 1x12m 24.10 Cßn tèt Gi÷ nguyªn 7 CÇu b¶n Km4+903.53 1x6m 7.60 Cßn tèt Gi÷ nguyªn 8 CÇu b¶n Km5+278.18 1x3m 3.60 Cßn tèt Gi÷ nguyªn 9 CÇu La Hãt 2 Km5+543.39 3x12m 46.20 Cßn tèt Gi÷ nguyªn 10 CÇu b¶n Km5+793.85 1x2m 6.60 Cßn tèt Gi÷ nguyªn 11 CÇu dÇm Km6+14.29 1x12m 21.52 Cßn tèt Gi÷ nguyªn 12 CÇu b¶n Km8+957.76 1x3m 3.60 Cßn tèt Gi÷ nguyªn 13 CÇu b¶n Km9+797.46 1x5m 11.00 Cßn tèt Gi÷ nguyªn 14 CÇu b¶n Km10+20.90 1x5m 8.00 Cßn tèt Gi÷ nguyªn 15 CÇu b¶n Km10+440.43 1x4m 5.15 Cßn tèt Gi÷ nguyªn 16 CÇu b¶n Km10+479.00 1x8m 9.20 Cßn tèt Gi÷ nguyªn 17 CÇu b¶n Km11+248.31 1x2m 3.6 Cßn tèt Gi÷ nguyªn (Thèng kª c¸c cÇu thay thÕ lan can, söa ch÷a khe co gi·n, gia cè nãn mè, th­îng h¹ l­u cÇu, lµm l¹i líp phñ mÆt cÇu, bæ sung cäc thuû chÝ... xem phÇn phô lôc). 3.1.6.4. ThiÕt kÕ b·i ®ç xe vµ tuyÕn nh¸nh vµo b·i ®ç xe a. B·i ®ç xe - VÞ trÝ, quy m«, tÝnh chÊt b·i ®ç « t« ®­îc x¸c ®Þnh theo dù kiÕn cña quy ho¹ch khu vùc cöa khÈu Quèc Gia La Lay, phô thuéc vµo s¬ ®å giao th«ng, ®èi t­îng phôc vô, thµnh phÇn xe « t«, ®iÒu kiÖn mÆt b»ng, kh¶ n¨ng vèn ®Çu t­. - HiÖn t¹i ch­a cã quy ho¹ch b·i ®ç xe nªn T­ vÊn thiÕt kÕ kiÕn nghÞ vÞ trÝ, quy m« b·i ®ç « t« nh­ sau: - VÞ trÝ: §iÓm cuèi tuyÕn, t­¬ng ®­¬ng víi lý tr×nh Km12+86.45 thuéc khu vùc cöa khÈu La Lay. - Quy m« b·i ®ç xe thiÕt kÕ theo hai ph­¬ng ¸n: * Ph­¬ng ¸n A: Quy m« nhá víi DiÖn tÝch S = 65x45m - 920.90 = 2004.10m2 ®¶m b¶o bè trÝ 3 lµn xe ch¹y. Bèn phÝa b·i ®ç « t« bè trÝ hÖ thèng m­¬ng tho¸t n­íc däc b»ng bª t«ng xi m¨ng M150, ë gi÷a cÊu t¹o gi¶i ph©n c¸ch kÝch th­íc 42.8x22.8m. * Ph­¬ng ¸n B: Quy m« lín h¬n víi DiÖn tÝch S = 65x45m= 2925m2, kh«ng cÊu t¹o gi¶i ph©n c¸ch gi÷a (lµm mÆt ®­êng toµn bé diÖn tÝch b·i ®ç). Bèn phÝa b·i ®ç « t« bè trÝ hÖ thèng m­¬ng tho¸t n­íc däc b»ng bª t«ng xi m¨ng M150. b. TuyÕn nh¸nh vµo b·i ®ç xe §o¹n cuèi tuyÕn tõ Km11+950.58 - Km12+86.45 thiÕt kÕ mét ®o¹n tuyÕn nh¸nh vµo b·i ®ç xe n»m ë bªn ph¶i tuyÕn chÝnh víi quy m« cÊp ®­êng t­¬ng tù nh­ tuyÕn chÝnh cã: - BÒ réng nÒn ®­êng: Bn = 6.00m - BÒ réng mÆt ®­êng: Bm = 5.50m - MÆt ®­êng bª t«ng nhùa cÊp cao A1 trªn líp mãng cÊp phèi ®¸ d¨m ®¶m b¶o Eyc >= 127MPa. - ChiÒu dµi tuyÕn nh¸nh: 79.94m 3.1.7. Tæng hîp so s¸nh lùa chän ph­¬ng ¸n. - TuyÕn ®­êng tØnh 588 ®èi víi ®o¹n tõ Km6+40 - Km12+86.45 thiÕt kÕ theo hai ph­¬ng ¸n chÝnh: * Ph­¬ng ¸n 1: Trªn c¬ së tuyÕn ®­êng cò thiÕt kÕ n©ng cÊp më réng mÆt ®­êng b»ng bª t«ng nhùa víi BmÆt = 5.5m, n¾n chØnh côc bé nh÷ng ®­êng cong cã b¸n kÝnh qu¸ nhá. * Ph­¬ng ¸n 2: ThiÕt kÕ ®¹t tiªu chuÈn ®­êng cÊp V miÒn nói víi BnÒn = 6.5m, BmÆt = 6m. - Nót giao ®Çu tuyÕn (giao víi ®­êng Hå ChÝ Minh) thiÕt kÕ hai ph­¬ng ¸n: + Ph­¬ng ¸n A: B¸m ®­êng cò, thiÕt kÕ nót giao b»ng lo¹i nót gi¶n ®¬n. + Ph­¬ng ¸n B: C¶i tuyÕn, thiÕt kÕ nót giao b»ng cã më réng lµn vµ bè trÝ ®¶o mÒm h×nh tam gi¸c ph©n luång. - B·i ®ç xe thiÕt kÕ theo hai ph­¬ng ¸n: + Ph­¬ng ¸n A: Quy m« nhá víi DiÖn tÝch S = 65x45m - 920.90 = 2004.10m2 ®¶m b¶o bè trÝ 3 lµn xe ch¹y. Bèn phÝa b·i ®ç « t« bè trÝ hÖ thèng m­¬ng tho¸t n­íc däc b»ng bª t«ng xi m¨ng M150, ë gi÷a cÊu t¹o gi¶i ph©n c¸ch kÝch th­íc 42.8x22.8m. + Ph­¬ng ¸n B: Quy m« lín h¬n víi DiÖn tÝch S = 65x45m= 2925m2, kh«ng cÊu t¹o gi¶i ph©n c¸ch gi÷a (lµm mÆt ®­êng toµn bé diÖn tÝch b·i ®ç). Bèn phÝa b·i ®ç « t« bè trÝ hÖ thèng m­¬ng tho¸t n­íc däc b»ng bª t«ng xi m¨ng M150. Do tr­íc m¾t nguån vèn cßn h¹n chÕ T­ vÊn thiÕt kÕ ®­a ra tæ hîp c¸c ph­¬ng ¸n ®Ó Chñ ®Çu t­ lùa chän nh­ sau: * Ph­¬ng ¸n 1A: §o¹n tõ Km6+40 - Km12+86.45 thiÕt kÕ n©ng cÊp më réng mÆt ®­êng b»ng bª t«ng nhùa víi BmÆt = 5.5m, n¾n chØnh côc bé nh÷ng ®­êng cong cã b¸n kÝnh qu¸ nhá. Nót giao Km0+00 thiÕt kÕ nót giao b»ng lo¹i nót gi¶n ®¬n; B·i ®ç xe thiÕt kÕ víi quy m« nhá víi DiÖn tÝch S = 65x45m - 920.90 = 2004.10m2 ®¶m b¶o bè trÝ 3 lµn xe ch¹y. * Ph­¬ng ¸n 1B: §o¹n tõ Km6+40 - Km12+86.45 thiÕt kÕ n©ng cÊp më réng mÆt ®­êng b»ng bª t«ng nhùa víi BmÆt = 5.5m, n¾n chØnh côc bé nh÷ng ®­êng cong cã b¸n kÝnh qu¸ nhá. Nót giao Km0+00 thiÕt kÕ nót giao b»ng cã më réng lµn vµ bè trÝ ®¶o mÒm h×nh tam gi¸c ph©n luång; B·i ®ç xe thiÕt kÕ víi quy m« nhá víi DiÖn tÝch S = 65x45m - 920.90 = 2004.10m2 ®¶m b¶o bè trÝ 3 lµn xe ch¹y. * Ph­¬ng ¸n 2: §o¹n tõ Km6+40 - Km12+375 thiÕt kÕ ®¹t tiªu chuÈn ®­êng cÊp V miÒn nói víi BnÒn = 6.5m, BmÆt = 6m. Nót giao Km0+00 thiÕt kÕ nót giao b»ng cã më réng lµn vµ bè trÝ ®¶o mÒm h×nh tam gi¸c ph©n luång; B·i ®ç xe thiÕt kÕ víi quy m« lín víi DiÖn tÝch S = 65x45m= 2925m2, lµm mÆt ®­êng toµn bé diÖn tÝch b·i ®ç (kh«ng cÊu t¹o gi¶i ph©n c¸ch gi÷a). Sau khi xem xÐt vÒ mÆt kinh tÕ vµ kü thuËt TVTK kiÕn nghÞ chän ph­¬ng ¸n 1B lµm ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. 3.1.8. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. 3.1.8.1. KÕt luËn. TØnh lé 588 (®­êng Tµ Rôt - La Lay) lµ tuyÕn ®­êng thuéc vïng miÒn nói phÝa T©y tØnh Qu¶ng TrÞ cã ý nghÜa quan träng vÒ c¸c mÆt kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ, ®Æc biÖt lµ an ninh Quèc Phßng. TuyÕn xuÊt ph¸t tõ ng· ba AR«ng, giao víi ®­êng Hå ChÝ Minh - nh¸nh phÝa T©y t¹i Km312+832 thuéc ®Þa phËn x· A Ngo, huyÖn §akR«ng, tØnh Qu¶ng TrÞ kÕt thóc t¹i khu vùc cöa khÈu quèc gia La Lay - biªn giíi ViÖt Lµo. §o¹n tuyÕn hiÖn t¹i lµ con ®­êng nhùa cò ®¹t tiªu chuÈn ®­êng cÊp VI miÒn nói, nÒn ®­êng réng 6m, mÆt ®­êng réng 3.5m ch­a ®­îc c¶i t¹o, n©ng cÊp. §©y lµ mét tuyÕn ®­êng ®éc ®¹o. TuyÕn cã nhiÒu ®o¹n ®i l¹i rÊt khã kh¨n. ChØ cã riªng ®o¹n ®Çu tõ Km0 - Km6+40 ®Þa h×nh t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng. Cßn c¸c ®o¹n cßn l¹i ®Æc biÖt phøc t¹p, l¾m ®Ìo nhiÒu dèc ®Þa h×nh mét bªn vùc s©u mét bªn nói cao. §Æc biÖt x· A Ngo lµ x· biªn giíi n»m vÒ phÝa Nam huyÖn §akR«ng cã phÝa Nam gi¸p tØnh Thõa Thiªn HuÕ, T©y gi¸p n­íc b¹n Lµo. Trong t­¬ng lai viÖc ®Çu t­ x©y dùng ®­êng giao th«ng ra biªn giíi sÏ gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng kinh tÕ cho nh©n d©n ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè vïng cao, t¨ng c­êng æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi trªn khu vùc biªn giíi phÝa T©y Qu¶ng TrÞ phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn hÖ thèng ®­êng ra biªn giíi khu vùc miÒn Trung ®­îc phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 566/Q§-TTg ngµy 08/5/2007 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. X· A Ngo lµ x· biªn giíi n»m vÒ phÝa T©y Nam huyÖn §akr«ng cã phÝa T©y Nam gi¸p n­íc b¹n Lµo (Cã chung ®­êng biªn giíi ViÖt Lµo dµi kho¶ng 50 km), lµ mét trong nh÷ng vïng trong b¶o vÖ biªn giíi cña TØnh Qu¶ng TrÞ nãi riªng vµ c¶ n­íc nãi chung, phÝa ngo¹i biªn bän PhØ ®­îc tµi trî cña c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng ®· vµ ®ang t¨ng c­êng ho¹t ®éng chèng ph¸ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cña n­íc Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo vµ ho¹t ®éng mãc nèi sang ®Êt n­íc ta g©y nªn t×nh h×nh kh¸ phøc t¹p vÒ an ninh chÝnh trÞ trong viÖc b¶o vÖ chñ quyÒn an ninh biªn giíi Tæ Quèc. MÆt kh¸c hiÖn nay bän bu«n lËu thuèc phiÖn còng b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau tæ chøc vËn chuyÓn qua biªn giíi vµo TØnh Qu¶ng TrÞ. ChÝnh v× c¸c yÕu tè trªn viÖc c¶i t¹o, n©ng cÊp tuyÕn ®­êng nµy cã ý nghÜa v« cïng quan träng vÒ an ninh quèc phßng gãp phÇn b¶o vÖ vïng biªn giíi Tæ Quèc, b¶o ®¶m s½n sµng c¬ ®éng cho c¸c lùc l­îng vò trang khi t¸c chiÕn x¶y ra, chèng bän PhØ, bän bu«n lËu hµng Quèc cÊm qua biªn giíi. X· A Ngo, huyÖn §akr«ng lµ x· ®Æc biÖt khã kh¨n ®­îc ch­¬ng tr×nh cña chÝnh phñ ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. TuyÕn thiÕt kÕ ®i qua x· nãi trªn phôc vô viÖc vËn chuyÓn l­u th«ng hµng ho¸ trong vïng vµ c¸c ®Þa ph­¬ng trong TØnh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho vËn chuyÓn cung cÊp hµng ho¸ ®Õn c¸c huyÖn vïng cao cña tØnh Qu¶ng TrÞ. §ång thêi trong t­¬ng lai t¹o ra mét m¹ng l­íi giao th«ng gåm c¸c ®­êng ngang nèi víi ®­êng trôc chÝnh tuÇn tra biªn giíi phÝa T©y Qu¶ng TrÞ. NÕu tuyÕn ®­êng ®­îc x©y dùng viÖc ®i l¹i thuËn tiÖn sÏ trë thµnh tuyÕn ®­êng thuËn lîi giao l­u kinh tÕ víi c¸c trung t©m kinh tÕ vµ ThÞ x· §«ng Hµ. Nh­ vËy viÖc x©y dùng con ®­êng lµ cÇn thiÕt v× phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn giao th«ng miÒn nói, ®¸p øng nhu cÇu vËn t¶i chiÕn l­îc, ph¸t triÓn kinh tÕ kÕt hîp víi Quèc Phßng nh»m gi÷ v÷ng trËt tù an ninh biªn giíi. T¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n trong vïng ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi, cã c¬ së ®Ó ph¸t triÓn giao l­u hµng ho¸. ViÖc x©y dùng tuyÕn ®­êng còng phï hîp víi chñ tr­¬ng chung cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ viÖc x©y dùng ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ miÒn nói tiÕn kÞp miÒn xu«i. 3.1.8.2. KiÕn nghÞ Trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c sè liÖu vÒ d©n sinh, kinh tÕ, x· héi, an ninh quèc phßng hiÖn tr¹ng m¹ng l­íi giao th«ng vËn t¶i trong khu vùc vµ dù b¸o nhu cÇu vËn t¶i trªn tuyÕn. C¨n cø c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vïng tuyÕn ®i qua. Qua ph©n tÝch c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt vÒ tuyÕn vµ c¸c c«ng tr×nh trªn tuyÕn. T­ vÊn thiÕt kÕ kiÕn nghÞ lùa chän ®Çu t­ x©y dùng tuyÕn ®­êng theo ph­¬ng ¸n 1B víi quy m« vµ tiªu chuÈn kü thuËt chñ yÕu nh­ sau: a. Ph¹m vi dù ¸n - §iÓm ®Çu: Km0 (giao víi ®­êng Hå ChÝ Minh nh¸nh phÝa T©y t¹i Km312+832). - §iÓm cuèi: Km12+86.45, kÕt thóc t¹i khu vùc cöa khÈu Quèc gia La Lay - biªn giíi ViÖt Lµo. - ChiÒu dµi tuyÕn: 12.086km. - §Þa ®iÓm x©y dùng dù ¸n: x· A Ngo, huyÖn §akR«ng, tØnh Qu¶ng TrÞ. b. Ph­¬ng ¸n tuyÕn - §o¹n Km0+00 - Km6+40: TuyÕn chñ yÕu b¸m theo ®­êng nhùa cò chØ c¾t c¶i côc bé ®Ó ®­a b×nh diÖn ®­êng ®¹t tiªu chuÈn ®­êng cÊp IV miÒn nói. - §o¹n Km6+40 - Km12+86.45: TuyÕn hoµn toµn ®i trïng ®­êng cò chØ më réng t¹i nh÷ng ®­êng cong cã b¸n kÝnh qu¸ nhá, gãc chuyÓn h­íng lín. C¸c vÞ trÝ kh¸c nÕu ®­êng cò ®ñ bÒ réng th× më réng theo tiªu chuÈn, nÕu kh«ng th× gi÷ nguyªn bÒ réng nÒn, chØ më réng mÆt ®­êng ®¶m b¶o BmÆt = 5.5m. B×nh diÖn tuyÕn ®¹t tiªu chuÈn t­¬ng ®­¬ng ®­êng cÊp VI miÒn nói. c. Quy m«, tiªu chuÈn kü thuËt: 1. §­êng B¶ng 3.15: Quy m«, tiªu chuÈn kü thuËt cña ®­êng tØnh 588 STT Tiªu chuÈn kü thuËt §o¹n Km0+00-Km6+40 §o¹n Km6+40-Km12+86.45 1 - CÊp ®­êng §­êng cÊp IV miÒn nói cã ch©m ch­íc (theo TCVN 4054-2005) N©ng cÊp më réng mÆt ®­êng b»ng bª t«ng nhùa ®¹t tiªu chuÈn t­¬ng ®­¬ng ®­êng cÊp VI miÒn nói 2 - Tèc ®é thiÕt kÕ: 40Km/h 15Km/h 3 - B¸n kÝnh ®­êng cong n»m nhá nhÊt: Rmin = 60m (ch©m ch­íc Rcc=40m). Rmin = 15m 4 - §é dèc däc lín nhÊt: 8% (ch©m ch­íc icc = 11% kh«ng triÕt gi¶m). 10% (ch©m ch­íc icc = 11% kh«ng triÕt gi¶m). 5 - TÇn suÊt thiÕt kÕ: P = 4 % P = 4 % 6 - BÒ réng nÒn ®­êng: 7,50m 6,00m 7 - BÒ réng mÆt ®­êng: 6.0m 5.50m 8 - BÒ réng lÒ ®­êng: 2 x 0.75m 2 x 0.25m 9 - MÆt ®­êng Bª t«ng nhùa cÊp cao A1 trªn líp mãng cÊp phèi ®¸ d¨m ®¶m b¶o: Eyc >= 127MPa. Eyc >= 127MPa. 10 - Dèc ngang mÆt ®­êng: 2.0% 2.0% 11 - Dèc ngang lÒ ®­êng: 4% 4% 12 - T¶i träng tÝnh to¸n tiªu chuÈn: Trôc ®¬n 120 KN Trôc ®¬n 120 KN 2. Nót giao - Nót giao ®Çu tuyÕn Km0 (giao víi ®­êng Hå ChÝ Minh): ThiÕt kÕ nót giao b»ng, lo¹i nót giao quy m« cã më réng lµn vµ bè trÝ ®¶o mÒm h×nh tam gi¸c ph©n luång. KÕt cÊu nÒn mÆt ®­êng trong ph¹m vi nót giao nh­ kÕt cÊu nÒn mÆt ®­êng trªn tuyÕn chÝnh. - Ph¹m vi gi¶i phãng mÆt b»ng nót giao tÝnh tõ ch©n ta luy nÒn ®¾p hoÆc ®Ønh ta luy nÒn ®µo ra mçi bªn 5m. 3. CÇu, cèng - §èi víi cÇu, trµn, cèng më réng vµ lµm míi thiÕt kÕ víi t¶i träng: H30-XB80, ®oµn ng­êi 300 kG/m2. - BÒ réng cÇu, cèng b»ng bÒ réng nÒn ®­êng. - §èi víi cÇu cò cßn tèt, tr­íc m¾t gi÷ nguyªn. SÏ ®Çu t­ sau khi cã ®ñ kinh phÝ - §èi víi cèng cò khÈu ®é F>=0.75m cßn tèt, kiÕn nghÞ gi÷ nguyªn chØ nèi dµi cho ®ñ bÒ réng nÒn ®­êng. - HÖ thèng c«ng tr×nh tho¸t n­íc thiÕt kÕ vÜnh cöu, hÖ thèng c«ng tr×nh phßng hé vµ an toµn giao th«ng hoµn chØnh. 4. B·i ®ç «t« vµ tuyÕn nh¸nh vµo b·i ®ç « t« * B·i ®ç « t« : - VÞ trÝ: §iÓm cuèi tuyÕn, t­¬ng ®­¬ng víi lý tr×nh Km12+86.45 thuéc khu vùc cöa khÈu quèc gia La Lay. * TuyÕn nh¸nh vµo b·i ®ç « t« : - BÒ réng nÒn ®­êng: Bn = 6.00m - BÒ réng mÆt ®­êng: Bm = 5.50m - MÆt ®­êng bª t«ng nhùa cÊp cao A1 trªn líp mãng cÊp phèi ®¸ d¨m ®¶m b¶o Eyc >= 127MPa. d. Tæng møc ®Çu t­ vµ h×nh thøc ®Çu t­ * Tæng møc ®Çu t­ tr×nh duyÖt: 69.032.000.000 § * H×nh thøc ®Çu t­ N©ng cÊp, më réng b»ng nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc. e. TiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n - Phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­: Quý IV n¨m 2008 - ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ lùa chän nhµ thÇu: §Çu quý I n¨m 2009 - Hoµn thµnh c«ng tr×nh vµ bµn giao: N¨m 2010 C«ng ty t­ vÊn thiÕt kÕ CTGT 497 ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu, kh¶o s¸t vµ lËp dù ¸n ®Çu t­ n©ng cÊp më réng ®­êng tØnh 588 (®­êng Tµ Rôt - La Lay) ®¹t quy m« vµ tiªu chuÈn kü thuËt nh­ trªn. 3.2. HiÖu qu¶ cña dù ¸n n©ng cÊp më réng ®­êng tØnh 588. 3.2.1. C¸c sè liÖu ban ®Çu. 3.2.1.1. Tæng møc ®Çu t­. Chi phÝ x©y dùng dù ¸n n©ng cÊp c¶i t¹o ®­êng tØnh 588 dù tÝnh lµ 69.032.000.000 VN§ gåm 13% phÝ dù phßng. Trong tr­êng hîp nµy chi phÝ kinh tÕ t­¬ng ®­¬ng víi 85% chi phÝ tµi chÝnh. B¶ng 3.16: Tæng møc ®Çu t­ ®­êng tØnh 588 H¹ng môc Chi phÝ theo gi¸ thÞ tr­êng (VN§) Chi phÝ x©y dùng 54.546.000.000 Chi phÝ ®Òn bï GPMB 1.797.174.332 Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n 738.000.000 Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng 1.879.000.000 Chi phÝ kh¸c 1.068.000.000 Chi phÝ dù phßng 9.004.000.000 Tæng møc ®Çu t­ 69.032.000.000 3.2.1.2. L­u l­îng xe dù b¸o. TØnh lé 588 (Tµ rôt – La Lay) lµ tuyÕn ®­êng thuéc vïng miªn nói phÝa T©y tØnh Qu¶ng TrÞ, víi ý nghÜa t¹o ®iÒu kiÖn thu hót ®Çu t­, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sinh ho¹t, n©ng cao d©n trÝ cho nh©n d©n trong khu vùc. Ngoµi ra cßn lµ tuyÕn ®­êng phôc vô cho cöa khÈu quèc gia La Lay nªn l­u l­îng xe cé cã ®«i chót kh¸c biÖt, thÓ hiÖn ë b¶ng dù b¸o l­u l­îng xe d­íi ®©y. DÔ thÊy l­u l­îng xe t¶i chuyªn chë hµng ho¸ chiÕm tØ lÖ cao. B¶ng 3.17: L­u l­îng xe dù b¸o l­u th«ng trªn ®­êng (xe/ 1 ngµy ®ªm) N¨m Xe con Xe buýt Xe t¶i tæng 2010 4 24 74 102 2011 4 28 87 119 2012 4 30 94 129 2013 5 33 101 139 2014 5 35 110 150 2015 5 38 118 162 2016 6 41 128 175 2017 6 44 138 189 2018 7 48 149 204 2019 7 52 161 220 2020 8 56 174 238 2021 9 60 188 257 2022 9 65 203 277 2023 10 71 219 300 2024 11 76 237 324 2025 12 82 256 350 2026 13 89 276 377 2027 14 96 298 408 2028 15 104 322 440 2029 16 112 348 476 2030 17 121 375 514 Tæng 187 1305 4055 5548 KÕt luËn: L­u l­îng xem l­u th«ng trªn tuyÕn qua nh÷ng n¨m tÝnh to¸n t¨ng tr­ëng kh«ng cao. Trung b×nh giao ®éng tõ 10 – 20% mçi n¨m ®èi víi xe t¶i vµ xe buýt. L­u l­îng xe con mét ngµy ®ªm thÊp t¨ng tr­ëng kh«ng ®¸ng kÓ qua c¸c n¨m. 3.2.1.3. X¸c ®Þnh c¸c dßng thu chi. Chi phÝ cña dù ¸n bao gåm: Chi phÝ x©y dùng. Chi phÝ båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c­. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n. Chi phÝ kh¸c. Chi phÝ dù phßng. Chi phÝ duy tu b¶o d­ìng: Chi phÝ trung tu vµ ®¹i tu ¸o ®­êng: ®èi víi mÆt ®­êng bª t«ng nhùa trong thêi gian so s¸nh Tss = 20 n¨m cã 3 lÇn trung tu ( n¨m thø 5, 10, 20) vµ 1 lÇn ®¹i tu n¨m thø 15. Víi møc chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng ban ®Çu Konenduong = 36.520.769.680 vµ b¶ng d­íi ta cã : Kdt = =15.338.723.265 VN§ KTr.t =1.862.559.254 VN§ B¶ng 3.18: Tû lÖ chi phÝ söa ch÷a % so víi vèn ®Çu t­ x©y dùng ban ®Çu K0 Lo¹i tÇng mÆt ¸o ®­êng Thêi kú (n¨m) Tû lÖ chi phÝ söa ch÷a (%) so víi VXD ban ®Çu Ko Tdt Ttr.t §¹i tu Trung tu Chi phÝ th­êng xuyªn hµng n¨m Bª t«ng nhùa (L1) 15 5 42 5,1 0,55 §¸ d¨m trén nhùa, §¸ d¨m ®en (L2) 12 4 48,7 7,9 0,98 ThÊm nhËp nhùa, §¸ d¨m l¸ng nhùa (L3) 10 4 49,6 8,7 1,92 §¸ d¨m n­íc (L4) 5 3 53,1 9 1,6 CÊp phèi (L5) 5 3 55 10 1,8 Bª t«ng xi m¨ng (LA) 25 8 34,2 4,1 0,32 T­¬ng øng víi møc chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng ban ®Çu nh­ sau: Konenduong =4.234.962.340 Koaoduong =36.520.769.680 Kocaucong =4.368.129.636 KoXDCT khac =8.184.826.885 3.2.2. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶. B¶ng 3.19: B¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ tµi chÝnh (suÊt chiÕt khÊu r = 12%) N¨m N¨m lÞch Thu Chi Tæng thu Quy ®æi Céng dån Tæng chi Quy ®æi Céng dån 0 2009 0 0 0 690.320 690.320 690.320 1 2010 169.915 151.710 151.710 23.134 20.655 710.975 2 2011 183.508 146.291 298.001 24.629 19.634 730.609 3 2012 198.188 141.066 439.068 26.230 18.670 749.279 4 2013 214.043 136.028 575.096 27.945 17.760 767.039 5 2014 231.166 131.170 706.266 29.781 16.899 783.938 6 2015 249.658 126.485 832.750 31.747 16.084 800.022 7 2016 269.630 121.967 954.717 33.853 15.313 815.335 8 2017 291.200 117.611 1.072.328 36.108 14.583 829.918 9 2018 314.496 113.410 1.185.738 38.523 13.892 843.810 10 2019 339.654 109.359 1.295.098 41.109 13.236 857.046 11 2020 366.826 105.454 1.400.551 43.879 12.614 869.660 12 2021 396.171 101.687 1.502.239 46.845 12.024 881.684 13 2022 427.864 98.055 1.600.294 50.022 11.464 893.148 14 2023 462.093 94.553 1.694.847 53.424 10.932 904.080 15 2024 499.059 91.176 1.786.024 57.067 10.426 914.506 16 2025 538.983 87.920 1.873.943 60.969 9.945 924.451 17 2026 582.100 84.780 1.958.723 65.148 9.488 933.939 18 2027 628.667 81.752 2.040.475 69.624 9.054 942.993 19 2028 678.959 78.832 2.119.306 74.418 8.640 951.634 20 2029 733.274 76.016 2.195.322 79.552 8.247 959.881 Tæng 25.682.496 17.754.267 B/C= 1,45 NPW= 7.928.229 Thêi gian hoµn vèn Thv lµ : 5 n¨m 8 th¸ng kÓ tõ n¨m 2009. B¶ng 3.20: B¶ng tÝnh IRR IRR1 =28% IRR2 =30% N¨m N¨m lÞch Tæng thu Tæng chi Tæng thu Quy ®æi Tæng chi Quy ®æi Tæng thu Quy ®æi Tæng chi Quy ®æi 0 2009 0 690.320 0 690.320 0 690.320 1 2010 169.915 23.134 132.746 18.073 130.704 17.795 2 2011 183.508 24.629 112.004 15.032 108.585 14.573 3 2012 198.188 26.230 94.503 12.507 90.208 11.939 4 2013 214.043 27.945 79.737 10.410 74.942 9.784 5 2014 231.166 29.781 67.278 8.667 62.260 8.021 6 2015 249.658 31.747 56.766 7.218 51.723 6.577 7 2016 269.630 33.853 47.896 6.014 42.970 5.395 8 2017 291.200 36.108 40.412 5.011 35.698 4.426 9 2018 314.496 38.523 34.098 4.177 29.657 3.633 10 2019 339.654 41.109 28.770 3.482 24.638 2.982 11 2020 366.826 43.879 24.275 2.904 20.468 2.448 12 2021 396.171 46.845 20.482 2.422 17.004 2.011 13 2022 427.864 50.022 17.281 2.020 14.127 1.652 14 2023 462.093 53.424 14.581 1.686 11.736 1.357 15 2024 499.059 57.067 12.303 1.407 9.750 1.115 16 2025 538.983 60.969 10.380 1.174 8.100 916 17 2026 582.100 65.148 8.758 980 6.729 753 18 2027 628.667 69.624 7.390 818 5.590 619 19 2028 678.959 74.418 6.235 683 4.644 509 20 2029 733.274 79.552 5.261 571 3.858 419 Tæng 821.156 690.891 753.391 787.244 NPW1 =130.265 NPW2 = -33.853 =29,6% > r. VËy dù ¸n lµ ®¸ng gi¸. B¶ng 3.21: Ph©n tÝch ®é nh¹y tr­êng hîp chi phÝ ®Çu t­ t¨ng lªn 10% N¨m N¨m lÞch Thu Chi Tæng thu Quy ®æi Céng dån tæng chi Quy ®æi Céng dån 0 2009 0 0 0 759.352 759.352 759.352 1 2010 169.915 151.710 151.710 25.447 22.721 782.073 2 2011 183.508 146.291 298.001 27.092 21.597 803.670 3 2012 198.188 141.066 439.068 28.853 20.537 824.207 4 2013 214.043 136.028 575.096 30.740 19.536 843.743 5 2014 231.166 131.170 706.266 32.759 18.588 862.331 6 2015 249.658 126.485 832.750 34.922 17.692 880.024 7 2016 269.630 121.967 954.717 37.238 16.845 896.868 8 2017 291.200 117.611 1.072.328 39.719 16.042 912.910 9 2018 314.496 113.410 1.185.738 42.375 15.281 928.191 10 2019 339.654 109.359 1.295.098 45.220 14.560 942.751 11 2020 366.826 105.454 1.400.551 48.267 13.876 956.626 12 2021 396.171 101.687 1.502.239 51.530 13.226 969.853 13 2022 427.864 98.055 1.600.294 55.024 12.610 982.463 14 2023 462.093 94.553 1.694.847 58.766 12.025 994.488 15 2024 499.059 91.176 1.786.024 62.774 11.469 1.005.956 16 2025 538.983 87.920 1.873.943 67.066 10.940 1.016.896 17 2026 582.100 84.780 1.958.723 71.663 10.437 1.027.333 18 2027 628.667 81.752 2.040.475 76.586 9.959 1.037.293 19 2028 678.959 78.832 2.119.306 81.860 9.504 1.046.797 20 2029 733.274 76.016 2.195.322 87.507 9.072 1.055.869 Tæng 25.682.496 19.529.694 B/C = 1,32 NPW =6.152.802 B¶ng 3.22: Ph©n tÝch ®é nh¹y tr­êng hîp thu nhËp gi¶m 10% N¨m N¨m lÞch Thu Chi Tæng thu Quy ®æi Céng dån Tæng chi Quy ®æi Céng dån 0 2009  0 0  0 690.320 690.320 690.320 1 2010 152.924 136.539 136.539 23.134 20.655 710.975 2 2011 165.157 131.662 268.201 24.629 19.634 730.609 3 2012 178.369 126.960 395.161 26.230 18.670 749.279 4 2013 192.639 122.425 517.586 27.945 17.760 767.039 5 2014 208.049 118.053 635.639 29.781 16.899 783.938 6 2015 224.692 113.836 749.475 31.747 16.084 800.022 7 2016 242.667 109.770 859.245 33.853 15.313 815.335 8 2017 262.080 105.850 965.095 36.108 14.583 829.918 9 2018 283.046 102.069 1.067.164 38.523 13.892 843.810 10 2019 305.689 98.424 1.165.588 41.109 13.236 857.046 11 2020 330.143 94.908 1.260.496 43.879 12.614 869.660 12 2021 356.554 91.519 1.352.015 46.845 12.024 881.684 13 2022 385.078 88.250 1.440.265 50.022 11.464 893.148 14 2023 415.884 85.098 1.525.363 53.424 10.932 904.080 15 2024 449.153 82.059 1.607.421 57.067 10.426 914.506 16 2025 485.085 79.128 1.686.549 60.969 9.945 924.451 17 2026 523.890 76.302 1.762.851 65.148 9.488 933.939 18 2027 565.800 73.576 1.836.427 69.624 9.054 942.993 19 2028 611.063 70.949 1.907.376 74.418 8.640 951.634 20 2029 659.947 68.415 1.975.790 79.552 8.247 959.881 Tæng 23.114.246 17.754.267 B/C =1,30 NPW =5.359.979 B¶ng 3.23: Ph©n tÝch ®é nh¹y tr­êng hîp ®ång thêi chi phÝ ®Çu t­ t¨ng 10% vµ thu nhËp gi¶m 10%. N¨m N¨m lÞch Thu Chi Tæng thu Quy ®æi Céng dån tæng chi Quy ®æi Céng dån 0 2009 759.352 759.352 759.352 1 2010 152.924 136.539 136.539 25.447 22.721 782.073 2 2011 165.157 131.662 268.201 27.092 21.597 803.670 3 2012 178.369 126.960 395.161 28.853 20.537 824.207 4 2013 192.639 122.425 517.586 30.740 19.536 843.743 5 2014 208.049 118.053 635.639 32.759 18.588 862.331 6 2015 224.692 113.836 749.475 34.922 17.692 880.024 7 2016 242.667 109.770 859.245 37.238 16.845 896.868 8 2017 262.080 105.850 965.095 39.719 16.042 912.910 9 2018 283.046 102.069 1.067.164 42.375 15.281 928.191 10 2019 305.689 98.424 1.165.588 45.220 14.560 942.751 11 2020 330.143 94.908 1.260.496 48.267 13.876 956.626 12 2021 356.554 91.519 1.352.015 51.530 13.226 969.853 13 2022 385.078 88.250 1.440.265 55.024 12.610 982.463 14 2023 415.884 85.098 1.525.363 58.766 12.025 994.488 15 2024 449.153 82.059 1.607.421 62.774 11.469 1.005.956 16 2025 485.085 79.128 1.686.549 67.066 10.940 1.016.896 17 2026 523.890 76.302 1.762.851 71.663 10.437 1.027.333 18 2027 565.800 73.576 1.836.427 76.586 9.959 1.037.293 19 2028 611.063 70.949 1.907.376 81.860 9.504 1.046.797 20 2029 659.947 68.415 1.975.790 87.507 9.072 1.055.869 Tæng 23.114.246 19.529.694 B/C =1,18 NPW =3.584.553 3.3. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi cña dù ¸n ®­êng tØnh 588 3.3.1. C¸c lîi Ých kinh tÕ - x· héi. Dù ¸n n©ng cÊp vµ më réng ®­êng tØnh 588 sÏ t¹o ra c¸c lîi Ých nh­ sau: Gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸. Lîi Ých cã ®­îc nhê rót ng¾n chiÒu dµi ®­êng ®i ®èi víi hµng ho¸. Gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn kh¸ch. Lîi Ých do rót ng¾n chiÒu dµi ®­êng ®i ®èi víi hµnh kh¸ch. Lîi Ých cã ®­îc do gi¶m tai n¹n giao th«ng. V× lîi Ých chÝnh th«ng qua viÖc thi c«ng dù ¸n lµ: TiÕt kiÖm chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ rót ng¾n chiÒu dµi vËn chuyÓn hµng ho¸. Vµ tû lÖ cña 2 lîi Ých trªn chiÕm 98% tæng lîi Ých. ThÕ nªn giíi h¹n cña ph©n tÝch lîi Ých kinh tª – x· héi nghiªn cøu bëi 2 lîi Ých chÝnh : Lîi Ých tõ gi¶m chi phÝ vÉn chuyÓn hµng ho¸. Lîi Ých tõ rót ng¾n chiÒu dµi ®­êng ®i ®èi víi hµng ho¸. 3.3.1.1. Lîi Ých tõ gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸. B¶ng 3.24: B¶ng lîi Ých thu ®­îc do gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn hµng hãa N¨m Nt qtb Lmíi Shcò Shmíi Bt1 (®) 1 87 5,22 12 100.000 95.000 10.019.907.000 2 94 5,22 12 100.000 95.000 10.821.499.560 3 101 5,22 12 100.000 95.000 11.687.219.525 4 110 5,22 12 100.000 95.000 12.622.197.087 5 118 5,22 12 100.000 95.000 13.631.972.854 6 128 5,22 12 100.000 95.000 14.722.530.682 7 138 5,22 12 100.000 95.000 15.900.333.137 8 149 5,22 12 100.000 95.000 17.172.359.788 9 161 5,22 12 100.000 95.000 18.546.148.571 10 174 5,22 12 100.000 95.000 20.029.840.456 11 188 5,22 12 100.000 95.000 21.632.227.693 12 203 5,22 12 100.000 95.000 23.362.805.908 13 219 5,22 12 100.000 95.000 25.231.830.381 14 237 5,22 12 100.000 95.000 27.250.376.811 15 256 5,22 12 100.000 95.000 29.430.406.956 16 276 5,22 12 100.000 95.000 31.784.839.513 17 298 5,22 12 100.000 95.000 34.327.626.674 18 322 5,22 12 100.000 95.000 37.073.836.807 19 348 5,22 12 100.000 95.000 40.039.743.752 20 375 5,22 12 100.000 95.000 43.242.923.252 Ta cã: B1t = Nt .qtb .Lmíi .Shcò .Shmíi Trong ®ã: B1t : Lîi Ých thu ®­îc do viÖc lµm ®­êng míi c¶i t¹o ®­êng dÉn ®Õn gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸. Nt : L­u l­îng xe vËn chuyÓn tÝnh to¸n c¸c n¨m. qtb : Träng t¶i trung b×nh cña c¸c «t« tham gia vËn chuyÓn G (TÊn). Lmíi : ChiÒu dµi tuyÕn ®­êng míi. Shcò : Gi¸ vËn chuyÓn 1 tÊn hµng trªn 1 Km ®­êng cò (§/ TÊn.Km). Shmíi : Gi¸ vËn chuyÓn 1 tÊn hµng trªn 1 Km ®­êng míi (§/ TÊn.Km). 3.3.1.2. Lîi Ých tõ rót ng¾n chiÒu dµi ®­êng ®i ®èi víi hµng ho¸. B¶ng 3.25: B¶ng lîi Ých thu ®­îc do rót ng¾n chiÒu dµi ®­êng ®i ®èi víi hµng hãa N¨m Nt qtb Lcò Lmíi Shcò Bt2 (®) 1 87 5,22 12,50 12 100.000 6.967.485.000 2 94 5,22 12,50 12 100.000 7.524.883.800 3 101 5,22 12,50 12 100.000 8.126.874.504 4 110 5,22 12,50 12 100.000 8.777.024.464 5 118 5,22 12,50 12 100.000 9.479.186.421 6 128 5,22 12,50 12 100.000 10.237.521.335 7 138 5,22 12,50 12 100.000 11.056.523.042 8 149 5,22 12,50 12 100.000 11.941.044.885 9 161 5,22 12,50 12 100.000 12.896.328.476 10 174 5,22 12,50 12 100.000 13.928.034.754 11 188 5,22 12,50 12 100.000 15.042.277.535 12 203 5,22 12,50 12 100.000 16.245.659.737 13 219 5,22 12,50 12 100.000 17.545.312.516 14 237 5,22 12,50 12 100.000 18.948.937.518 15 256 5,22 12,50 12 100.000 20.464.852.519 16 276 5,22 12,50 12 100.000 22.102.040.721 17 298 5,22 12,50 12 100.000 23.870.203.978 18 322 5,22 12,50 12 100.000 25.779.820.297 19 348 5,22 12,50 12 100.000 27.842.205.920 20 375 5,22 12,50 12 100.000 30.069.582.394 Ta cã: Bt2 = Nt .qtb .Lcò .Lmíi .Shcò Trong ®ã: Bt2 : Lîi Ých thu ®­îc do viÖc rót ng¾n chiÒu dµi ®­êng ®i ®èi víi hµng ho¸. Nt : L­u l­îng xe vËn chuyÓn tÝnh to¸n c¸c n¨m. qtb : Träng t¶i trung b×nh cña c¸c «t« tham gia vËn chuyÓn G (TÊn). Lcò : ChiÒu dµi tuyÕn ®­êng cò. Lmíi: ChiÒu dµi tuyÕn ®­êng míi. Shcò : Gi¸ vËn chuyÓn 1 tÊn hµng trªn 1 Km ®­êng cò (§/ TÊn.Km). 3.3.2. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. B¶ng 3.26: TÝnh chØ tiªu ENPW vµ EBCR (er = 12%) N¨m N¨m lÞch Thu Chi Tæng thu Quy ®æi Céng dån Tæng chi Quy ®æi Céng dån 0 2009 586.772 586.772 586.772 1 2010 169.915 151.710 151.710 587 524 587.296 2 2011 183.508 146.291 298.001 604 482 587.778 3 2012 198.188 141.066 439.068 623 443 588.221 4 2013 214.043 136.028 575.096 641 407 588.628 5 2014 231.166 131.170 706.266 18.626 10.569 599.197 6 2015 249.658 126.485 832.750 680 345 599.542 7 2016 269.630 121.967 954.717 701 317 599.859 8 2017 291.200 117.611 1.072.328 722 291 600.150 9 2018 314.496 113.410 1.185.738 743 268 600.418 10 2019 339.654 109.359 1.295.098 18.626 5.997 606.415 11 2020 366.826 105.454 1.400.551 789 227 606.642 12 2021 396.171 101.687 1.502.239 812 208 606.850 13 2022 427.864 98.055 1.600.294 837 192 607.042 14 2023 462.093 94.553 1.694.847 862 176 607.219 15 2024 499.059 91.176 1.786.024 153.387 28.023 635.242 16 2025 538.983 87.920 1.873.943 914 149 635.391 17 2026 582.100 84.780 1.958.723 942 137 635.528 18 2027 628.667 81.752 2.040.475 970 126 635.654 19 2028 678.959 78.832 2.119.306 999 116 635.770 20 2029 733.274 76.016 2.195.322 18.626 1.931 637.701 Tæng 25.682.496 12.787.315 ENPW =12.895.181 EBCR =2,01 Thêi gian hoµn vèn Thv lµ: 4 n¨m 1 th¸ng kÓ tõ n¨m 2009. B¶ng 3.27: B¶ng tÝnh EIRR EIRR1 =35% EIRR2 =37% N¨m N¨m lÞch Tæng thu Tæng chi Tæng thu Quy ®æi Tæng chi Quy ®æi Tæng thu Quy ®æi Tæng chi Quy ®æi 0 2009 0 586.772 0 586.772 0 586.772 1 2010 169.915 587 125.863 435 124.026 428 2 2011 183.508 604 100.690 332 97.772 322 3 2012 198.188 623 80.552 253 77.075 242 4 2013 214.043 641 64.442 193 60.760 182 5 2014 231.166 18.626 51.553 4.154 47.898 3.859 6 2015 249.658 680 41.242 112 37.759 103 7 2016 269.630 701 32.994 86 29.766 77 8 2017 291.200 722 26.395 65 23.465 58 9 2018 314.496 743 21.116 50 18.498 44 10 2019 339.654 18.626 16.893 926 14.582 800 11 2020 366.826 789 13.514 29 11.496 25 12 2021 396.171 812 10.811 22 9.062 19 13 2022 427.864 837 8.649 17 7.144 14 14 2023 462.093 862 6.919 13 5.632 11 15 2024 499.059 153.387 5.535 1.701 4.440 1.365 16 2025 538.983 914 4.428 8 3.500 6 17 2026 582.100 942 3.543 6 2.759 4 18 2027 628.667 970 2.834 4 2.175 3 19 2028 678.959 999 2.267 3 1.715 3 20 2029 733.274 18.626 1.814 46 1.352 34 Tæng 622.054 586.818 580.876 594.371 ENPW1 =35.236 ENPW2 =-13.495 = 36.45% > er. B¶ng 3.28: Ph©n tÝch ®é nh¹y tr­êng hîp chi phÝ t¨ng 10%. N¨m N¨m lÞch Thu Chi Tæng thu Quy ®æi Céng dån tæng chi Quy ®æi Céng dån 0 2009 0 645.449 645.449 645.449 1 2010 169.915 151.710 151.710 645 576 646.025 2 2011 183.508 146.291 298.001 665 530 646.555 3 2012 198.188 141.066 439.068 685 487 647.043 4 2013 214.043 136.028 575.096 705 448 647.491 5 2014 231.166 131.170 706.266 20.489 11.626 659.117 6 2015 249.658 126.485 832.750 748 379 659.496 7 2016 269.630 121.967 954.717 771 349 659.845 8 2017 291.200 117.611 1.072.328 794 321 660.165 9 2018 314.496 113.410 1.185.738 818 295 660.460 10 2019 339.654 109.359 1.295.098 20.489 6.597 667.057 11 2020 366.826 105.454 1.400.551 867 249 667.306 12 2021 396.171 101.687 1.502.239 893 229 667.536 13 2022 427.864 98.055 1.600.294 920 211 667.746 14 2023 462.093 94.553 1.694.847 948 194 667.940 15 2024 499.059 91.176 1.786.024 168.726 30.826 698.766 16 2025 538.983 87.920 1.873.943 1.006 164 698.930 17 2026 582.100 84.780 1.958.723 1.036 151 699.081 18 2027 628.667 81.752 2.040.475 1.067 139 699.220 19 2028 678.959 78.832 2.119.306 1.099 128 699.347 20 2029 733.274 76.016 2.195.322 20.489 2.124 701.471 Tæng 25.682.496 14.066.047 ENPW =11.616.449 EBCR =1,83 B¶ng 3.29: Ph©n tÝch ®é nh¹y tr­êng hîp thu nhËp gi¶m 10%. N¨m N¨m lÞch Thu Chi Tæng thu Quy ®æi Céng dån tæng chi Quy ®æi Céng dån 0 2009 0 0 0 586.772 586.772 586.772 1 2010 152.924 136.539 136.539 587 524 587.296 2 2011 165.157 131.662 268.201 604 482 587.778 3 2012 178.369 126.960 395.161 623 443 588.221 4 2013 192.639 122.425 517.586 641 407 588.628 5 2014 208.049 118.053 635.639 18.626 10.569 599.197 6 2015 224.692 113.836 749.475 680 345 599.542 7 2016 242.667 109.770 859.245 701 317 599.859 8 2017 262.080 105.850 965.095 722 291 600.150 9 2018 283.046 102.069 1.067.164 743 268 600.418 10 2019 305.689 98.424 1.165.588 18.626 5.997 606.415 11 2020 330.143 94.908 1.260.496 789 227 606.642 12 2021 356.554 91.519 1.352.015 812 208 606.850 13 2022 385.078 88.250 1.440.265 837 192 607.042 14 2023 415.884 85.098 1.525.363 862 176 607.219 15 2024 449.153 82.059 1.607.421 153.387 28.023 635.242 16 2025 485.085 79.128 1.686.549 914 149 635.391 17 2026 523.890 76.302 1.762.851 942 137 635.528 18 2027 565.800 73.576 1.836.427 970 126 635.654 19 2028 611.063 70.949 1.907.376 999 116 635.770 20 2029 659.947 68.415 1.975.790 18.626 1.931 637.701 Tæng 23.114.246 12.787.315 BNPW =10.326.931 EBCR =1,81 B¶ng 3.30: Ph©n tÝch ®é nh¹y tr­êng hîp chi phÝ ®Çu t­ t¨ng 10% ®ång thêi thu nhËp gi¶m 10%. N¨m N¨m lÞch Thu Chi Tæng thu Quy ®æi Céng dån tæng chi Quy ®æi Céng dån 0 2009 0 0 0 645.449 645.449 645.449 1 2010 152.924 136.539 136.539 645 576 646.025 2 2011 165.157 131.662 268.201 665 530 646.555 3 2012 178.369 126.960 395.161 685 487 647.043 4 2013 192.639 122.425 517.586 705 448 647.491 5 2014 208.049 118.053 635.639 20.489 11.626 659.117 6 2015 224.692 113.836 749.475 748 379 659.496 7 2016 242.667 109.770 859.245 771 349 659.845 8 2017 262.080 105.850 965.095 794 321 660.165 9 2018 283.046 102.069 1.067.164 818 295 660.460 10 2019 305.689 98.424 1.165.588 20.489 6.597 667.057 11 2020 330.143 94.908 1.260.496 867 249 667.306 12 2021 356.554 91.519 1.352.015 893 229 667.536 13 2022 385.078 88.250 1.440.265 920 211 667.746 14 2023 415.884 85.098 1.525.363 948 194 667.940 15 2024 449.153 82.059 1.607.421 168.726 30.826 698.766 16 2025 485.085 79.128 1.686.549 1.006 164 698.930 17 2026 523.890 76.302 1.762.851 1.036 151 699.081 18 2027 565.800 73.576 1.836.427 1.067 139 699.220 19 2028 611.063 70.949 1.907.376 1.099 128 699.347 20 2029 659.947 68.415 1.975.790 20.489 2.124 701.471 Tæng 23.114.246 14.066.047 BNPW =9.048.199 EBCR =1,64 VËy dù ¸n æn ®Þnh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdo an tot nghiep Kien.doc
Luận văn liên quan