Thuyết hành vi trong quản lý và vận dụng vào các doanh nghiệp nước ta

Lời mở đầu Hiện nay, trong các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân ở nước ta, quản lý và lãnh đạo thường được coi là những hoạt động giống nhau. Mặc dù sự thật là một nhà quản lý giỏi hầu như chắc chắn là một nhà lãnh đạo giỏi. Như vậy lãnh đạo là một chức năng cơ bản của các nhà quản lý, nhưng quản lý bao gồm nhiều vấn đề hơn lãnh đạo: công tác quản lý bao gồm việc xây dựng kế hoạch một cách cẩn thận, dựng lên một cơ cấu tổ chức để giúp cho mọi người hoàn thành các kế hoạch, biên chế cho cơ cấu tổ chức với những con người có năng lực cần thiết, đánh giá và điều chỉnh các hoạt động thông qua kiển tra Tuy nhiên, tất cả các chức năng quản lý sẽ không hoàn thành tốt nếu các nhà quản lý không hiểu được yếu tố con người trong các hoạt động của họ và không biết cách lãnh đạo con người để đạt được kết quả như mong muốn. Để thấy rõ hơn tầm quan trọng của yếu tố con người trong guồng vận hành của bộ máy doanh nghiệp, em xin chọn đề tài: “Thuyết hành vi trong quản lý và vận dụng vào các doanh nghiệp nước ta.” Lời mở đầu. Nội dung. I. Cơ sở lý luận: 1.1 Thuyết hành vi quản lý của H.A.Simon. 1.2 Thuyết X và thuyết Y của Mc McGregor. II. Yếu tố con người trong doanh nghiệp. III. Nhận dạng quản lý ở doanh nghiệp nước ta và vận dụng vào doanh nghiệp trong nước. 3.1 Nhận dạng quản lý doanh nghiệp ở nước ta. 3.2 Vận dụng thuyết hành vi quản lý vào các doanh nghiệp trong nước. Kết luận.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thuyết hành vi trong quản lý và vận dụng vào các doanh nghiệp nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu HiÖn nay, trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp t­ nh©n ë n­íc ta, qu¶n lý vµ l·nh ®¹o th­êng ®­îc coi lµ nh÷ng ho¹t ®éng gièng nhau. MÆc dï sù thËt lµ mét nhµ qu¶n lý giái hÇu nh­ ch¾c ch¾n lµ mét nhµ l·nh ®¹o giái. Nh­ vËy l·nh ®¹o lµ mét chøc n¨ng c¬ b¶n cña c¸c nhµ qu¶n lý, nh­ng qu¶n lý bao gåm nhiÒu vÊn ®Ò h¬n l·nh ®¹o: c«ng t¸c qu¶n lý bao gåm viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch mét c¸ch cÈn thËn, dùng lªn mét c¬ cÊu tæ chøc ®Ó gióp cho mäi ng­êi hoµn thµnh c¸c kÕ ho¹ch, biªn chÕ cho c¬ cÊu tæ chøc víi nh÷ng con ng­êi cã n¨ng lùc cÇn thiÕt, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng th«ng qua kiÓn tra… Tuy nhiªn, tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý sÏ kh«ng hoµn thµnh tèt nÕu c¸c nhµ qu¶n lý kh«ng hiÓu ®­îc yÕu tè con ng­êi trong c¸c ho¹t ®éng cña hä vµ kh«ng biÕt c¸ch l·nh ®¹o con ng­êi ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ mong muèn. §Ó thÊy râ h¬n tÇm quan träng cña yÕu tè con ng­êi trong guång vËn hµnh cña bé m¸y doanh nghiÖp, em xin chän ®Ò tµi: “ThuyÕt hµnh vi trong qu¶n lý vµ vËn dông vµo c¸c doanh nghiÖp n­íc ta.” §©y lµ lÇn ®Çu tiªn viÕt ®Ò tµi tiÓu luËn Khoa häc Qu¶n lý nªn kh«ng tr¸nh khái sai xãt, mong c¸c thÇy c« th«ng c¶m vµ ch©m ch­íc cho em. §ång thêi gióp em nh×n ra nh÷ng thiÕu xãt ®Ó rót kinh nghiÖm cho lÇn viÕt sau. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi ngµy 6/5/2004 Sinh viªn: D­¬ng Hång V©n. §Ò c­¬ng tiÓu luËn . Lêi më ®Çu. Néi dung. C¬ së lý luËn: 1.1 ThuyÕt hµnh vi qu¶n lý cña H.A.Simon. 1.2 ThuyÕt X vµ thuyÕt Y cña Mc McGregor. YÕu tè con ng­êi trong doanh nghiÖp. NhËn d¹ng qu¶n lý ë doanh nghiÖp n­íc ta vµ vËn dông vµo doanh nghiÖp trong n­íc. 3.1 NhËn d¹ng qu¶n lý doanh nghiÖp ë n­íc ta. 3.2 VËn dông thuyÕt hµnh vi qu¶n lý vµo c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. KÕt luËn. Néi dung: I - C¬ së lý luËn ThuyÕt hµnh vi qu¶n lý cña H.A.Simon. Herbert A.Simon (ng­êi Mü) nguyªn lµ mét gi¸o s­ tiÕn sÜ gi¶ng d¹y t¹i nhiÒu tr­êng ®¹i häc ë Mü trong nh÷ng n¨m 50 thÕ kû XX,vµ tõ 1961 ®Õn 1965 lµ chñ tÞch Héi ®ång khoa häc x· héi Mü. ¤ng chuyªn vÒ khoa häc m¸y tÝnh vµ t©m lý häc, tõng lµ nghiªn cøu tiªn phong trong ho¹t ®éng vÒ “ trÝ th«ng minh nh©n t¹o”(m¸y tÝnh cã kh¶ n¨ng “t­ duy” ). TiÕp ®ã, «ng chuyÓn sang nghiªn cøu vÒ khoa häc qu¶n lý víi hµng lo¹t c«ng tr×nh: Hµnh vi qu¶n lý (1947), qu¶n lý c«ng céng (1950), lý luËn vÒ quyÕt s¸ch trong kinh tÕ häc vµ khoa häc hµnh vi(1959), khoa häc vÒ nh©n c«ng (1969),c¸c m« h×nh vÒ qu¶n lý cã giíi h¹n(1982), lÏ ph¶i trong c¸c c«ng viÖc cña con ng­êi (1983)… víi c¸c cèng hiÕn ®ã, «ng ®· ®­îc tÆng gi¶i th­ëng Nobel vÒ kinh tÕ n¨m 1978. T­ t­ëng qu¶n lý cña Simon cã thÓ rót ra qua c¸c néi dung chÝnh nh­ sau: 1,Cèt lâi cña qu¶n lý lµ ra quyÕt ®Þnh (quyÕt s¸ch). QuyÕt s¸ch qu¶n lý gåm c¸c viÖc: ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch, lùa chän ph­¬ng ¸n hµnh ®éng, thiÕt lËp c¬ cÊu tæ chøc, ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n, so s¸nh t×nh h×nh thùc tÕ víi kÕ ho¹ch, lùa chän ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, qu¸n xuyÕn c¸c mÆt kÕ ho¹ch, tæ chøc vµ ®iÒu khiÓn ®èi víi mäi cÊp qu¶n lý vµ mäi mÆt cña qu¸ tr×nh qu¶n lý. QuyÕt s¸ch gÇn nh­ ®ång nghÜa víi qu¶n lý. C¸c quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ bao qu¸t lµ c¸c quyÕt ®Þnh vÒ c¸c môc tiªu cuèi cïng; quyÕt ®Þnh thùc tÕ lµ nh÷ng quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu (®¸nh gi¸ thùc tÕ). Sù phèi hîp 2 lo¹i quyÕt ®Þnh ®ã ®­îc coi lµ träng t©m cña c«ng viÖc qu¶n lý. Mét quyÕt ®Þnh qu¶n lý chØ ®­îc coi lµ cã gi¸ trÞ khi chøa ®ùng c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh (“hîp lý – kh¸ch quan”). 2, QuyÕt s¸ch ®­îc cÊu thµnh qua 4 giai ®o¹n cã liªn hÖ víi nhau: thu thËp vµ ph©n tÝch th«ng tin kinh tÕ – x· héi; thiÕt kÕ c¸c ph­¬ng ¸n hµnh ®éng ®Ó lùa chän; lùa chän mét ph­¬ng ¸n kh¶ thi; thÈm tra ®¸nh gi¸ ph­¬ng ¸n ®· chän ®Ó bæ xung hoµn thiÖn. Simon cho r»ng mäi ho¹t ®éng trong néi bé mét tæ chøc cã thÓ chia ra 2 lo¹i øng víi 2 lo¹i quyÕt s¸ch: ho¹t ®éng ®· diÔn ra nhiÒu lÇn cÇn cã quyÕt s¸ch theo tr×nh tù, vµ ho¹t ®éng diÔn ta lÇn ®Çu cÇn cã quyÕt s¸ch kh«ng theo tr×nh tù. CÇn cè g¾ng n©ng cao møc ®é tr×nh tù hãa quyÕt s¸ch ®Ó t¨ng c­êng hÖ thèng ®iÒu hßa, phèi hîp cña tæ chøc. QuyÕt s¸ch phi tr×nh tù mang tÝnh s¸ng t¹o , kh«ng cã tiÒn lÖ song dùa vµo tri thøc vµ ph­¬ng ph¸p s½n cã ®Ó xö lý, trong ®ã cã sù vËn dông kinh nghiÖm. Sù ph©n chia 2 lo¹i quyÕt s¸ch chØ lµ t­¬ng ®èi. 3, Th«ng qua mét hÖ thèng môc tiªu – ph­¬ng tiÖn ®Ó thèng nhÊt ho¹t ®éng. ®ã lµ sù kÕt hîp gi÷a ng­êi vµ m¸y(®iÖn tö) ®Ó ho¹ch ®Þnh quyÕt s¸ch; cã thÓ kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu tri thøc vµ th«ng tin b»ng m¹ng th«ng tin nhiÒu kªnh theo 2 chiÒu. 4, Lùa chän ph­¬ng thøc tËp quyÒn hay ph©n quyÒn trong viÖc ra quyÕt s¸ch víi chøc tr¸ch vµ quyÒn h¹n râ rµng. Nhê viÖc tù ®éng hãa quyÕt s¸ch theo tr×nh tù, viÖc xö lý c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan b»ng ph­¬ng thøc tËp quyÒn trë nªn hîp lý, gi¶m bít sù can thiÖp cña cÊp trung gian ®èi víi c«ng viÖc cña cÊp c¬ së. Song ph­¬ng thøc ®ã kh«ng thÓ sö dông trong mäi t×nh huèng; cßn ph¶i nghÜ tíi nh©n tè kÝch thÝch, lµm cho quyÕt s¸ch cã thÓ huy ®éng ®­îc mäi ng­êi nç lùc thùc hiÖn. H×nh thøc tæ chøc trong t­¬ng lai vÉn ph¶i lµ hÖ thèng cÊp bËc gåm 3 cÊp: cÊp s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm, cÊp chi phèi qu¸ tr×nh quyÕt s¸ch theo tr×nh tù, cÊp kiÓm so¸t qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c¬ së. CÇn ph©n quyÒn ra quyÕt ®Þnh , t¹o ra vïng chÊp thuËn hîp lý ®èi víi quyÒn tù chñ cña cÊp d­íi. Nh×n chung, t­ t­ëng qu¶n lý cña Simon chÞu ¶nh h­ëng s©u s¾c t­ duy phi logic cña C.I.Barnard vÒ nhiÒu mÆt; song ®· cã b­íc ph¸t triÓn, nh­: ®­a ra tiÒn ®Ò cña quyÕt s¸ch, coi quyÒn uy lµ mét ph­¬ng thøc ¶nh h­ëng ®Õn tæ chøc, ph©n tÝch cô thÓ vÊn ®Ò c©n b»ng tæ chøc( trong c¸c lo¹i tæ chøc kinh doanh, chÝnh phñ vµ phi lîi nhuËn). ®iÓm næi bËt trong t­ t­ëng cña Simon lµ nhÊn m¹nh “ qu¶n lý chÝnh lµ quyÕt s¸ch” vµ ®Æt nÒn mãng lý luËn cho viÖc ho¹ch ®Þnh quyÕt s¸ch mét c¸ch khoa häc, coi sù tiÕp cËn hµnh vi øng xö lµ ch×a khãa ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý hiÖn ®¹i. ThuyÕt X vµ thuyÕt Y cña McGregor. Mét m« h×nh kh¸c vÒ b¶n chÊt con ng­êi ®· ®­îc Douglas McGregor ®­a ra theo hai hÖ thèng gi¶ thiÕt vµ nãi chung ®­îc gäi lµ “ThuyÕt X” vµ “ThuyÕt Y”. McGregor cho r»ng, c«ng t¸c qu¶n lý ph¶i b¾t ®Çu tõ c©u hái c¬ b¶n lµ, c¸c nhµ qu¶n lý cã thÓ nh×n nhËn b¶n th©n hä nh­ thÕ nµo trong mèi liªn hÖ víi nh÷ng ng­êi kh¸c. Quan ®iÓm nµy ®ßi hái ph¶i cã mét t­ t­ëng nµo ®ã ®èi víi nhËn thøc vÒ b¶n chÊt con ng­êi. McGregor ®· chän nh÷ng thuËt ng÷ ThuyÕt X vµ thuyÕt Y v× «ng muèn dïng mét thuËt ng÷ chung chung kh«ng mang mét ý nghÜa g× vÒ ng­êi tèt hoÆc xÊu. Nh÷ng gi¶ thiÕt cña thuyÕt X – nh÷ng gi¶ thiÕt truyÒn thèng vÒ b¶n chÊt con ng­êi, theo McGregor , theo thuyÕt X lµ nh­ sau: Con ng­êi nãi chung vèn dÜ kh«ng thÝch lµm viÖc vµ tr¸nh viÖc nÕu hä cã thÓ tr¸nh ®­îc. V× ®Æc tÝnh nµy cña con ng­êi cho nªn hÇu hÕt mäi ng­êi ph¶i bÞ Ðp buéc, kiÓm tra, chØ thÞ vµ ®e däa b»ng h×nh ph¹t ®Ó buéc hä ph¶i cã nh÷ng cè g¾ng thÝch hîp ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu cña tæ chøc. Con ng­êi nãi chung muèn lµm theo chØ thÞ, muèn trèn tr¸ch nhiÖm, cã t­¬ng ®èi Ýt tham väng vµ muèn an phËn lµ trªn hÕt. Nh÷ng gi¶ thiÕt cña thuyÕt Y nh­ sau: ViÖc dµnh nh÷ng cè g¾ng vÒ thÓ lùc vµ tinh thÇn trong c«ng viÖc còng tù nhiªn nh­ trong khi ch¬i bêi hoÆc nghØ ng¬i. ViÖc kiÓm tra tõ bªn ngoµi vµ ®e däa b»ng h×nh ph¹t kh«ng ph¶i lµ biÖn ph¸p duy nhÊt ®Ó t¹o ra nh÷ng nç lùc hoµn thµnh nh÷ng môc tiªu cña tæ chøc. Con ng­êi sÏ cßn chñ ®éng vµ tù gi¸c trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu mµ hä cam kÕt. Møc ®é cam kÕt víi c¸c môc tiªu tû lÖ víi møc h­ëng thô g¾n liÒn víi thµnh tÝch cña hä. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®óng ®¾n, con ng­êi nãi chung biÕt r»ng hä kh«ng chØ nªn chÊp nhËn mµ cßn ph¶i thÊy tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Kh¶ n¨ng thÓ hiÖn trÝ t­ëng t­îng, tµi khÐo lÐo vµ tÝnh s¸ng t¹o víi møc ®é t­¬ng ®èi cao trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cña tæ chøc lµ kh¶ n¨ng réng r·i trong quÇn chóng chø kh«ng bã hÑp. Râ rµng hai hÖ thèng gi¶ thiÕt nµy kh¸c nhau mét c¸ch c¬ b¶n. ThuyÕt X lµ thuyÕt bi quan, tÜnh t¹i vµ cøng nh¾c. viÖc kiÓm tra chñ yÕu lµ tõ bªn ngoµi, ®­îc cÊp trªn ¸p ®Æt lªn cÊp d­íi. Ng­îc l¹i, thuyÕt Y lµ thuyÕt l¹c quan, n¨ng ®éng vµ linh ho¹t, nã nhÊn m¹nh ®Õn tÝnh chñ ®éng vµ sù phèi hîp chÆt chÏ nh÷ng nhu cÇu cña c¸ nh©n víi nh÷ng ®ßi hái cña tæ chøc. Ch¾c ch¾n lµ mçi hÖ thèng gi¶ thiÕt sÏ cã ¶nh h­ëng tíi c¸ch thøc mµ c¸c nhµ qu¶n lý thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng vµ ho¹t ®éng qu¶n lý cña hä. II -YÕu tè con ng­êi trong c¸c doanh nghiÖp . TÊt c¶ mäi cè g¾ng cña tæ chøc ®­îc thùc hiÖn ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña xÝ nghiÖp; nãi chung lµ môc tiªu s¶n xuÊt vµ chuÈn bÞ s½n nh÷ng lo¹i hµng hãa vµ dÞch vô nµo ®ã. Sù cè g¾ng nµy kh«ng chØ h¹n chÕ vµo ho¹t ®éng kinh doanh, bëi c¸c c¸ nh©n trong tæ chøc ®ã còng cã c¸c nhu cÇu vµ c¸c môc tiªu riªng, quan träng ®èi víi hä. ChÝnh th«ng qua chøc n¨ng l·nh ®¹o, c¸c nhµ qu¶n lý gióp cho mäi ng­êi thÊy ®­îc r»ng hä cã thÓ tháa m·n ®­îc c¸c nhu cÇu riªng, sö dông tiÒm n¨ng cña hä trong khi ®ång thêi hä ®ãng gãp vµo viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña c¬ së. Do vËy c¸c nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i cã sù hiÓu biÕt vÒ vai trß cña mäi ng­êi, c¸ tÝnh vµ nh©n c¸ch cña hä. Kh«ng cã con ng­êi theo nghÜa chung chung. Mäi ng­êi ho¹t ®éng víi nh÷ng vai trß kh¸c nhau vµ b¶n th©n hä còng kh¸c nhau. kh«ng cã con ng­êi chung chung. Trong c¸c c¬ së cã tæ chøc con ng­êi th­êng mang c¸c vai trß kh¸c nhau. c¸c c«ng ty ®Ò ra c¸c nguyªn t¾c, thñ tôc giÊy tê, chÕ ®é lµm viÖc, tiªu chuÈn an toµn, chøc vô c«ng t¸c, tÊt c¶ víi sù ngÇm ®Þnh r»ng mäi ng­êi vÒ c¬ b¶n lµ nh­ nhau. tÊt nhiªn gi¶ thiÕt nµy lµ cÇn thiÕt mét phÇn lín ë nh÷ng ho¹t ®éng cã tæ chøc, nh­ng ®iÒu kh«ng kÐm quan träng lµ ph¶i thÊy r»ng mçi ng­êi lµ mét thÓ duy nhÊt – hä cã nh÷ng nhu cÇu kh¸c nhau, tham väng kh¸c nhau, quan ®iÓm kh¸c nhau… nÕu c¸c nhµ qu¶n lý kh«ng hiÓu ®­îc tÝnh phøc t¹p vµ c¸ tÝnh cña con ng­êi th× hä cã thÓ ¸p dông sai nh÷ng ®iÒu kh¸i qu¸t vÒ ®éng c¬ thóc ®Èy, sù l·nh ®¹o vµ c¸c mèi liªn hÖ. Nh©n c¸ch con ng­êi lµ ®iÒu quan träng. C«ng t¸c qu¶n lý liªn quan tíi viÖc hoµn thµnh c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. §¹t ®­îc c¸c kÕt qu¶ lµ mét ®iÒu quan träng, nh­ng c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¹t ®­îc c¸c kÕt qu¶ kh«ng bao giê ®­îc xóc ph¹m ®Õn nh©n c¸ch cña con ng­êi. Kh¸i niÖm vÒ nh©n c¸ch c¸ nh©n cã nghÜa lµ mäi ng­êi ph¶i ®­îc ®èi xö víi lßng t«n träng bÊt kÓ chøc vô cña hä trong tæ chøc ®ã. Mçi ng­êi lµ mét thùc thÓ thèng nhÊt víi nh÷ng kh¶ n¨ng vµ nguyÖn väng kh¸c nhau, nh­ng tÊt c¶ ®Òu lµ nh÷ng con ng­êi nªn tÊt c¶ ®Òu ®­îc ®èi xö nh­ nhau. CÇn xem xÐt con ng­êi mét c¸ch toµn diÖn. Chóng ta kh«ng thÓ nãi vÒ b¶n chÊt cña con ng­êi mµ chØ xÐt nh÷ng ®Æc tr­ng riªng biÖt vµ t¸ch biÖt nh­ sù hiÓu biÕt, quan ®iÓm, kü n¨ng hoÆc tÝnh t×nh riªng cña hä. Mét con ng­êi cã tÊt c¶ nh÷ng ®Æc tÝnh ®ã víi nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. h¬n n÷a nh÷ng ®Æc tÝnh ®ã t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau, vµ tÝnh tréi cña chóng trong nh÷ng hoµn c¶nh cô thÓ thay ®æi nhanh vµ kh«ng ®o¸n tr­íc ®­îc. Con ng­êi lµ mét c¸ thÓ toµn diÖn chÞu ¶nh h­ëng bëi c¸c yÕu tè bªn ngoµi nh­ gia ®×nh, hµng xãm, tr­êng häc, c«ng ®oµn hoÆc ®oµn thÓ... Mäi ng­êi kh«ng thÓ tù g¹t bá nh÷ng ¶nh h­ëng cña nh÷ng lùc l­îng ®ã khi hä ®Õn lµm viÖc. C¸c nhµ qu¶n lý ph¶i nhËn thÊy nh÷ng thùc tÕ ®ã vµ chuÈn bÞ c¸c øng xö víi chóng. III - NhËn d¹ng qu¶n lý ë doanh nghiÖp n­íc ta vµ vËn dông vµo doanh nghiÖp trong n­íc. 3.1.NhËn d¹ng qu¶n lý doanh nghiÖp ë n­íc ta. ë n­íc ta, c¸c doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn chñ yÕu ®Òu dùa vµo lý thuyÕt cña tr­êng ph¸i cæ ®iÓn, hay cßn gäi lµ thuyÕt X. Tøc lµ chó träng vµo c«ng viÖc lµm cña ng­êi thî. Hä c¶i tiÕn ®­îc c¸ch lµm viÖc nh­ng còng lµm cho ng­êi thî mÖt mái, ch¸n ch­êng v× c«ng viÖc ®¬n ®iÖu. MÆc dï nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang ph¸t triÓn ®Ó theo kÞp víi nÒn kinh tÕ toµn cÇu nh­ng vÉn kh«ng thÓ xãa bá ®­îc c¬ cÊu tæ chøc truyÒn thèng. CÊp trªn ®Ò ra c«ng viÖc, cÊp d­íi tu©n thñ thi hµnh, kh«ng cã ý kiÕn g× hÕt. C¬ cÊu tæ chøc nµy kh«ng ph¶i lµ kh«ng tèt. Nã lµm cho c«ng viÖc tiÕn triÓn nhanh h¬n, gãp phÇn t¹o ra lîi nhuËn vµ gióp cho c«ng ty ph¸t triÓn m¹nh h¬n. ThÕ nh­ng kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng l¹i bÞ h¹n chÕ. Hä dÇn muèn trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm, chØ muèn lµm theo chØ thÞ vµ cã Ýt tham väng. Nh­ vËy, ng­êi lao ®éng chØ biÕt chÊp nhËn mµ kh«ng thÊy râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi c«ng ty, víi doanh nghiÖp m×nh ®ang lµm viÖc. ThuyÕt Y tËp trung quan t©m ®Õn viÖc ®èi xö víi ng­êi thî, cho r»ng muèn gia t¨ng hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc th× ph¶i chó ý ®Õn khÝa c¹nh nh©n sinh cña c«ng viÖc. NÕu c¸c doanh nghiÖp n­íc ta biÕt ¸p dông hai thuyÕt X vµ Y mét c¸ch khÐo lÐo, nhÞp nhµng th× doanh nghiÖp ®ã míi thùc sù thµnh c«ng. 3.2. VËn dông thuyÕt hµnh vi qu¶n lý vµo c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. “ChÆng ®­êng ®æi míi cña c«ng ty xi m¨ng ®¸ v«i Phó Thä”. Còng nh­ nhiÒu doanh nghiÖp s¶n xuÊt xi m¨ng lß ®øng kh¸c, tr­íc nh÷ng n¨m 98 cña thÕ kû tr­íc, c«ng ty Xi m¨ng ®¸ v«i Phó Thä l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng nÆng nÒ, t­ëng chõng ph¶i ph¸ s¶n. Tuy vËy n¨m n¨m trë l¹i ®©y c«ng ty dÇn æn ®Þnh, kh«ng ngõng ®æi míi vµ trë thµnh doanh nghiÖp nhµ n­íc gi÷ vÞ trÝ dÉn ®Çu cña ngµnh c«ng nghiÖp ®Þa ph­¬ng, ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt. Cã ®­îc b­íc chuyÓn biÕn lín nh­ vËy, tr­íc hÕt nhê c¸c chñ tr­¬ng ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ kÝch cÇu ®Çu t­, kiªn cè hãa kªnh m­¬ng, cøng hãa ®­êng giao th«ng n«ng th«n, néi thÞ, ch­¬ng tr×nh 135… ®· t¹o nhu cÇu ®ét biÕn vÒ xi m¨ng. PhÇn quan träng kh¸c, trªn c¬ së ph¸t huy néi lùc, c«ng ty ®· tù t×m vµ x¸c ®Þnh h­íng ®i ®óng ®¾n trong ®Çu t­, ®æi míi ph­¬ng thøc tæ chøc, qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh,cñng cè tinh thÇn ng­êi lao ®éng, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng... Nh÷ng n¨m 1997 – 1998, khã kh¨n lín nhÊt cña c«ng ty lµ s¶n phÈm tiªu thô chËm, nî ®Çu t­ tån ®äng nhiÒu kh«ng tr¶ ®­îc,®êi sèng c«ng nh©n khã kh¨n. c«ng nh©n ch¸n n¶n, bá viÖc, s¶n xuÊt ®×nh trÖ, néi bé khñng ho¶ng. §Ó kh«i phôc s¶n xuÊt, ban gi¸m ®èc míi x¸c ®Þnh cÇn ph¶i æn ®Þnh vµ kiÓm so¸t ®­îc quy tr×nh s¶n xuÊt mét c¸ch chÆt chÏ. Do vËy c«ng ty ®· tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vµ bè trÝ l¹i lao ®éng cho phï hîp víi tÝnh chÊt c«ng viÖc, chó träng giao viÖc cho c¸n bé theo h­íng gi¶m bao cÊp, t¨ng tr¸ch nhiÖm còng nh­ quyÒn lîi c¸ nh©n. Hµng n¨m, ngay tõ ®Çu n¨m l·nh ®¹o c«ng ty giao chØ tiªu kÕ ho¹ch cho tõng ®¬n vÞ, tõng ph©n x­ëng; c¸c phong ban chøc n¨ng c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ®Ó triÓn khai nhiÖm vô cña m×nh phôc vô s¶n xuÊt; g¾n tr¸ch nhiÖm cña ng­êi s¶n xuÊt víi chÝnh s¶n phÈm cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã, hµng th¸ng c«ng ty ®Òu göi tõ 2-3 mÉu vÒ ViÖn VËt liÖu x©y dùng cña Bé X©y dùng ®Ó kiÓm tra, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm. Cïng víi viÖc gi÷ v÷ng uy tÝn th­¬ng hiÖu b»ng chÊt l­îng s¶n phÈm, thêi gian qua c«ng ty ®· chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng bëi cung c¸ch phôc vô, duy tr× c¬ gi¸ b¸n æn ®Þnh vµ phï hîp… B»ng nhiÒu nç lùc ®æi míi, tr¶i qua nhiÒu n¨m(1998 – 2003), c«ng ty ®¸ v«i Phó Thä ®· cã b­íc t¨ng tr­ëng æn ®Þnh víi møc s¶n xuÊt tiªu thô cao. chØ tÝnh riªng n¨m 2003, doanh thu cña c«ng ty ®¹t trªn 140 tû ®ång( b»ng 190% so víi n¨m 1998 vµ b»ng 121% so víi n¨m 2002). C«ng ty kh«ng nh÷ng tr¶ hÕt sè nî tån ®äng trong ®Çu t­ mµ ®¶m b¶o æn ®Þnh viÖc lµm cho gÇn 1300 c«ng nh©n víi thu nhËp b×nh qu©n 1,2 triÖu/ng­êi/th¸ng. S¶n phÈm xi m¨ng th­¬ng hiÖu “ VÜnh Phóc” ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc chÊt l­îng víi ng­êi tiªu dïng, v­¬n réng tíi thÞ tr­êng nhiÒu tØnh l©n cËn. C©u chuyÖn trªn cho thÊy râ rµng r»ng, mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn m¹nh cÇn nhiÒu nç lùc cña c¸c yÕu tè, trong ®ã cã yÕu tè con ng­êi. Sù kÕt hîp ¨n ý hµi hßa gi÷a nhµ qu¶n lý vµ ng­êi lao ®éng t¹o ra mét nguån néi lùc v÷ng m¹nh v­ît qua mäi khã kh¨n, thö th¸ch. KÕt luËn Con ng­êi lµ nguån lùc chñ yÕu, quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. ®iÒu nµy ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh trong thêi gian qua song hiÖn nay nã cµng næi lªn lµ mét vÊn ®Ò träng t©m cña qu¶n lý. Bëi v× thùc chÊt cña qu¶n lý doanh nghiÖp lµ qu¶n lý con ng­êi trong s¶n xuÊt – kinh doanh. Nh÷ng con ng­êi nµy dï lµ c«ng nh©n hay qu¶n trÞ viªn ®Òu cã nh÷ng hµnh vi kh¸c biÖt nhau. trong cïng mét t×nh huèng c¸c nhËn ®Þnh, ®¸nh gi¸ vµ hµnh vi cña con ng­êi lµ kh«ng gièng nhau. V× theo c¸ch tiÕp cËn hÖ thèng hµnh vi cña con ng­êi lµ kh«ng ngÉu nhiªn, mµ nã ®­îc diÔn ra vµ ®­îc chØ dÉn bëi niÒm tin, quan ®iÓm, ®éng c¬ vµ chÝnh lîi Ých cña hä. Do ®ã muèn qu¶n lý tèt con ng­êi trong doanh nghiÖp, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i hiÓu ®­îc, dù ®o¸n hµnh vi, qu¶n lý vµ kiÓm so¸t hµnh vi ®Ó chñ ®éng trong ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. §ång thêi ph¶i t¸c ®éng vµ ®Þnh h­íng hµnh vi cña hä ®i theo mét quü ®¹o nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu chung cña doanh nghiÖp. ChØ cã vËy, doanh nghiÖp míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u bÒn. Tµi liÖu tham kh¶o: T¹p chÝ “ nhµ qu¶n lý” Sè 2 (8/2003), sè3 ( 9/2003). B¸o kinh doanh vµ tiÕp thÞ. Sè 409 (26/4/2003). S¸ch Nh÷ng vÊn ®Ò cèt yÕu cña qu¶n lý.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThuyết hành vi trong quản lý và vận dụng vào các doanh nghiệp nước ta.doc