Đề tài Phân tích dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại - Bộ thương mại

Trong điều kiện kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh,trong đó có hoạt động đầu tư được xem xét từ hai góc độ: nhà đầu tư và nền kinh tế. Trên góc độ nhà đầu tư , mục đích cụ thể có nhiều nhưng quy tụ lại là yếu tố lợi nhuận. khả năng sinh lợi của dự án là thước đo chủ yếu quyết định sự chấp nhận một việc làm mạo hiểm của nhà đầu tư. Chính vì vậy, xu hướng phổ biến hiệu quả nhất hiện nay là đầu tư theo dự án.Dự án đầu tư có tầm quan trọng đặc biệt với sự nghiệp phát triển kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng.Sự thành bại của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc đầu tư dự án có hiệu quả hay không.Việc phân tích chính xác các chỉ tiêu kinh tế của dự án sẽ chứng minh được điều này. Vơí mong muốn tìm hiểu kĩ hơn công tác phân tích dự án đầu tư bằng thời gian thực tế tại Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại- Bộ thương mại. Em đã chọn đề tài "Phân tích dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại - Bộ thương mại." Chuyên đề gồm 3 phần: Phần I: Khái quát về đầu tư và dự án đầu tư Phần II: Phân tích dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại - Bộ thương mại Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc phân tích tài chính.

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2326 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại - Bộ thương mại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c, thiÕt bÞ nh­ sau: - Tæng diÖn tÝch mÆt b»ng dù ¸n sö dông: Thuª quyÒn sö dông ®Êt víi diÖn tÝch h¬n 10.000m2. - §Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng: HÖ thèng tr¹m biÕn ¸p cÊp ®iÖn, m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng, tr¹m b¬m cÊp n­íc, dµn xö lý n­íc, bÓ xö lý n­íc th¶i. - X©y míi: + Nhµ b¶o vÖ + T­êng rµo b¶o vÖ, biÓn qu¶ng c¸o + §­êng giao th«ng néi bé + Kho chøa vËt liÖu + B·i tËp kÕt vËt liÖu, c¸t, ®¸ + X­ëng gia c«ng cèt thÐp + B·i ®óc cÊu kiÖn bª t«ng + B·i chøa cÊu kiÖn bª t«ng + Phßng thÝ nghiÖm + Phßng ®iÒu khiÓn trung t©m + V¨n phßng ®iÒu hµnh + CÇu röa xe + Nhµ nghØ c«ng nh©n, nhµ ¨n ca, vÖ sinh - ThiÕt bÞ tr¹m trän bé: Tr¹m trén c«ng suÊt 60m3/h (nhËp ngo¹i) - ThiÕt bÞ phô trî: + M¸y xóc lËt, dung tÝch gÇu: 2,5 - 3,0m3 + Xe b¬m bª t«ng c«ng suÊt tõ 60 - 90m2/h + Xe vËn chuyÓn bª t«ng 6m3/xe + Cæng trôc + M¸y ®Çm dïi, ®Çm bµn + M¸y c¾t uèn cèt thÐp + M¸y hµn cèt thÐp + V¸n khu«n thÐp - HÖ thèng phßng ch¸y, ch÷a ch¸y + HÖ thèng biÓn b¸o cÊm löa + 01 m¸y b¬m n­íc + 08 b×nh cøu ho¶ + 04 häng cøu ho¶ 7. Tæng møc ®Çu t­: 18.811.775.000 ®ång 8. Nguån vèn: Vay c¸c ng©n hµng: 18.811.775.000 ®ång Vay ®Çu t­ dµi h¹n: 18.811.775.000 ®ång Thêi h¹n vay: 05 n¨m L·i suÊt cè ®Þnh: 7,8%0/n¨m Ph­¬ng thøc thanh to¸n: Mçi n¨m tr¶ nî gèc vµ l·i 02 kú 9. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ do dù ¸n mang l¹i: - Doanh thu hµng n¨m: 26.805.270.000® - Thêi gian hoµn vèn: 5 n¨m 10 th¸ng - Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng: 4.603.669.000® - HÖ sè hoµn vèn néi bé: 13,69% 10. TiÕn ®é thùc hiÖn: N¨m 2002 11. Tæ chøc vµ thùc hiÖn qu¶n lý: C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p th­¬ng m¹i tù tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n "§Çu t­ x©y dùng tæ hîp s¶n xuÊt bª t«ng th­¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n". ViÖc x©y dùng vµ mua m¸y mãc, thiÕt bÞ sÏ ®­îc thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy chÕ quy ®Þnh hiÖn hµnh cña C«ng ty vµ Bé X©y dùng. B. Ph©n tÝch kü thuËt cña dù ¸n I- S¶n phÈm cña dù ¸n x©y dùng tæ hîp s¶n xuÊt bª t«ng th­¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n. Trong nh÷ng n¨m qua, Hµ Néi ®· thu hót ®­îc nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ nh­: C¸c khu c«ng nghÖ cao, c¸c côm c«ng nghiÖp, c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung, khu chÕ xuÊt. §ång thêi, Hµ Néi còng ph¶i tiÕn hµnh n©ng cÊp vµ x©y dùng míi c¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng néi thÞ vµ c¸c trôc ®­êng vµnh ®ai, c¸c nót giao th«ng, c¶i t¹o hÖ thèng tho¸t n­íc t¹i c¸c khu x©y dùng míi, hoµn thiÖn hÖ thèng cÊp ®iÖn, cÊp n­íc..v..v.. nh»m t¹o nªn mét kÕt cÊu h¹ tÇng ®ång bé, hoµn chØnh ngang tÇm quèc tÕ. C¸c dù ¸n x©y dùng ®­êng xuyªn néi thµnh, dù ¸n ®­êng vµnh ®ai thµnh phè, dù ¸n cÇu Thanh Tr× vµ mét lo¹t dù ¸n kh¸c vÒ cÊp ®iÖn, cÊp n­íc ®« thÞ lµ nh÷ng môc tiªu hÊp dÉn cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt bª t«ng th­¬ng phÈm. §©y lµ lÝ do tÊt yÕu ®Ó kh¼ng ®Þnh r»ng trong nh÷ng n¨m tíi ë Hµ Néi bª t«ng th­¬ng phÈm cã thÞ tr­êng ®Çy triÓn väng. S¶n phÈm bª t«ng th­¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n hµng n¨m lµ 50.226m3/n¨m, víi chÊt l­îng ®¹t tiªu chuÈn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vµ theo yªu cÇu c¸ biÖt cña thÞ tr­êng. II. Lùa chän c«ng suÊt vµ h×nh thøc ®Çu t­ cña dù ¸n. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ vµ khèi l­îng bª t«ng tiªu thô trong c¸c c«ng tr×nh cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p th­¬ng m¹i thùc hiÖn vµ dù kiÕn c¸c c«ng tr×nh thi c«ng t¹i Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn trong nh÷ng n¨m tíi, sau khi c©n ®èi hiÖu qu¶ kinh tÕ, C«ng ty lùa chän h×nh thøc ®Çu t­ x©y dùng míi tæ hîp s¶n xuÊt bª t«ng th­¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n. Dùa trªn c¬ së kinh nghiÖm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã sö dông nhiÒu bª t«ng th­¬ng phÈm cña C«ng ty t¹i Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn, C«ng ty nhËn thÊy nªn ®Çu t­ mét d©y truyÒn s¶n xuÊt bª t«ng th­¬ng phÈm víi c«ng suÊt 60m3/h cã s¶n l­îng 1 n¨m lµ: M = P x T1 x Kt x K® x N = 60 (m3/h) x 8 (h/ca) x 0,7 x 0,747 x 200 (ca) Trong ®ã: P lµ c«ng suÊt l¾p ®Æt tr¹m trén/giê T1 lµ thêi gian chÕ ®é trong ca Kt lµ hÖ sè sö dông thêi gian K® lµ hÖ sè kh«ng ®ång thêi t¹i d©y truyÒn N lµ sè ngµy ho¹t ®éng trong n¨m III. C¸c nhu cÇu ®Çu vµo vµ gi¶i ph¸p ®¶m b¶o s¶n xuÊt. Sau khi c©n ®èi nguyªn vËt liÖu chñ yÕu vµ nguån cung cÊp, ®Ó ®¶m b¶o s¶n l­îng mét n¨m lµ 50.226m3, C«ng ty ®· lËp mét b¶ng chi phÝ vËt liÖu dù kiÕn nh­ sau: BiÓu 1: B¶ng chi phÝ vËt liÖu (§¬n vÞ: 1000 ®ång) STT Tªn nguyªn vËt liÖu, n¨ng l­îng §¬n vÞ Møc tiªu hao cho 1m3 BT Khèi l­îng c¶ n¨m §¬n gi¸ (ch­a cã VAT) Thµnh tiÒn 1 Xi m¨ng PC 30 T 0.357 17.931 681.0 12.210.862 2 §¸ 1x2 m3 0.833 41.838 80.0 3.347.079 3 C¸t vµng m3 0.441 22.150 42.0 930.291 4 N­íc m3 0.195 9.794 4.3 41.975 5 Phô gia cho bª t«ng dÎo ho¸ Kg 7.140 358.616 0.7 267.527 6 VËt liªu kh¸c 1% 167.977 7 §iÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®óc CK KWh 4.600 11.552 1.3 14.556 8 ThÐp cho qu¸ tr×nh ®óc cÊu kiÖn Kg 30.0 75.339 3.9 290.057 - Ch­¬ng tr×nh cung cÊp nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt: + Xi m¨ng PC30: b»ng xe «t« chuyªn dïng tõ nhµ cung cÊp + §¸ 1x2 (s¹ch): hµng ngµy, b»ng «t« nhµ cung cÊp + C¸t vµng: hµng ngµy, b»ng «t« nhµ cung cÊp + Phô gia bª t«ng: CÊp 1 th¸ng 1 lÇn tõ thµnh phè Hµ Néi + C¸c vËt liÖu kh¸c: Cung cÊp th­êng xuyªn t¹i thÞ tr­êng xung quanh IV- M« t¶ c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ: 1. C«ng nghÖ: a. C«ng nghÖ s¶n xuÊt: S¶n xuÊt vµ cung cÊp bª t«ng th­¬ng phÈm cã m¸c theo yªu cÇu c«ng nghÖ c¬ giíi cao, khÐp kÝn. b. S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ chñ yÕu: Xe vËn chuyÓn bª t«ng B·i bª t«ng ®óc s½n Xe vËn chuyÓn Tr¹m trén bª t«ng TP Xe vËn chuyÓn bª t«ng C«ng tr×nh Phßng thÝ nghiÖm Trung t©m ®iÒu khiÓn Nguån cung cÊp vËt liÖu: C¸t, ®¸, sái, xi m¨ng, phô gia … Nguyªn lý lµm viÖc: VËt liÖu cÊp phèi ®­îc tËp trung t¹i b·i vËt liÖu, c¬ cÊu gåm vËt liÖu sÏ ®­a vËt liÖu vµo khoang chøa-qua hÖ thèng b¨ng t¶i-hÖ thèng cÊp liÖu qua c©n vµo thïng trén, n­íc vµ cèt liÖu, xi m¨ng, phô gia ®­îc b¬m vµo thïng trén qua c¬ cÊu c©n ®ong vµ guång xo¾n. Khi cÊp phèi ®· ®ñ, hÖ thèng ®iÒu khiÓn sÏ ®iÒu khiÓn thïng trén bª t«ng quay. Khi bª t«ng ®¹t chÊt l­îng sÏ ®­îc ®­a vµo xe vËn chuyÓn vµ ®­a tíi c«ng tr×nh qua b¬m bª t«ng, b¬m tíi n¬i cÇn thiÕt. ViÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng bª t«ng sÏ ®­îc phßng thÝ nghiÖm ph©n tÝch vµ ®Þnh m¸c bª t«ng qua c¸c mÉu bª t«ng. c. Ph­¬ng thøc chuyÓn giao c«ng nghÖ: Nhµ thÇu cung cÊp d©y truyÒn tr¹m trén sÏ chuyÓn giao c«ng nghÖ ®ång bé trän gãi c¶ d©y truyÒn s¶n xuÊt bª t«ng kÌm theo chuyªn gia h­íng dÉn l¾p r¸p, vËn hµnh, b¶o hµnh vµ b¶o qu¶n thiÕt bÞ, s¶n phÈm hîp ®ång ®· ký kÕt gi÷a hai bªn. 2. Trang thiÕt bÞ: Trang thiÕt bÞ cña dù ¸n ®Òu ®­îc ®Çu t­ míi. §èi víi b¬m bª t«ng, xe vËn chuyÓn bª t«ng mua m¸y, chÊt l­îng míi 100%. Xi l« xi m¨ng gia c«ng trong n­íc vµ sö dông thiÕt bÞ tr¹m trén ®ång bé hiÖn ®¹i cña n­íc ngoµi. * Tr¹m trén: - C«ng suÊt 60m3/h - L¾p ®Æt s½n, ®ång bé thïng trén, hÖ thèng c©n, hÖ thèng cung cÊp khÝ nÐn, n­íc, ®iÖn, cÊp liÖu… - Thïng trén lo¹i hµnh tinh c«ng suÊt 45KW - 1500/1250 lÝt - CÊp liÖu: GÇu n¹p ®¸, c¸t trang thiÕt bÞ h×nh sao ®¶m b¶o c«ng suÊt 60m3/h cho thïng trén. - Bé rung t¬i c¸t - ThiÕt bÞ chèng t¹o vßm cho xi l« xi m¨ng - VÝt xo¾n t¶i xi m¨ng c«ng suÊt 7,5KW - Nguån ®iÖn chÝnh 6KV - 50Hz - 3 pha * C¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phô trî kh¸c. - M¸y xóc lËt, dung tÝch gÇu 2,5-3m3, cÊp liÖu, xóc dän vÖ sinh tr¹m, gom c¸t ®¸. - M¸y ñi 110CV. - Xe vËn chuyÓn vËt liÖu rêi KAMAZ 55111, träng t¶i 13 tÊn (phôc vô néi bé). - Xe b¬m bª t«ng c«ng suÊt tõ 60 - 90m3/h - Xe vËn chuyÓn bª t«ng 6m3/h - Cæng trôc - M¸y ®Çm dïi, ®Çm bµn, m¸y c¾t, uèn cèt thÐp, m¸y hµn cèt thÐp - Cèp pha ®Þnh h×nh thÐp 500m2 - Tr¹m biÕn ¸p cÊp ®iÖn, m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng - M¸y b¬m n­íc V. Ph©n tÝch ®Þa ®iÓm cña dù ¸n. Sau khi kh¶o s¸t kü l­ìng, C«ng ty lùa chän vÞ trÝ ®Çu t­ t¹i Km sè 18-19 quèc lé 32 thuéc x· §øc Th­îng - Hoµi §øc -Hµ T©y, c¸ch CÇu GiÊy kho¶ng 8km, c¸ch ®­êng L¸ng - Hoµ L¹c 8km. §©y lµ mét vÞ trÝ tèt, khu vùc ®Êt réng vµ n»m gÇn c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña thµnh phè Hµ Néi, giao th«ng thuËn tiÖn. MÆt b»ng sö dông h¬n 10.000m2, chiÒu réng gi¸p mÆt ®­êng 50m, chiÒu dµi 200m. VI. C¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu h¹ tÇng. 1. N­íc cho s¶n xuÊt: - Tæng sè n­íc s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t: 16m3/h + Nhu cÇu cho tr¹m trén bª t«ng: 15m3/h + Nhu cÇu n­íc dïng trong sinh ho¹t: 1m3/h - Ph­¬ng ¸n cÊp n­íc: Khoan giÕng, dïng m¸y b¬m cÊp n­íc cho tr¹m. - Dïng 1 m¸y b¬m cã c«ng suÊt 40m3/h, Hb = 38m - L¾p ®Æt hÖ thèng dÉn dµi tõ tr¹m b¬m ®Õn nhµ m¸y vµ bÓ chøa 120m3 cÊp n­íc cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t. - N­íc cøu ho¶: Dïng n­íc ë bÓ chøa vµ c¸c häng cøu ho¶. 2. Ph­¬ng ¸n cÊp ®iÖn: Tæng c«ng suÊt c¸c thiÕt bÞ cña tr¹m trén, nhµ x­ëng, khu sinh ho¹t, chiÕu s¸ng b¶o vÖ… ®¹t c«ng suÊt 200KW/h. §Ó ®¶m b¶o phôc vô s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn sau nµy, C«ng ty sÏ ®Æt 1 tr¹m ®iÖn 360KVA-6KV. HÖ thèng ®iÖn ®Æt ch×m kÝn, ®Çu t­ thªm mét m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng cã c«ng suÊt 250KVA ®Ó dù phßng mÊt ®iÖn khi m¸y trén bª t«ng ®ang ho¹t ®éng. 3.Ph­¬ng ¸n tho¸t n­íc. - M¹ng l­íi tho¸t n­íc chÝnh ®­îc thiÕt kÕ tù ch¶y b»ng hÖ thèng m­¬ng cèng bao quanh, trªn m­¬ng chÝnh x©y c¸c hè ga lín ®Ó xö lý chÊt th¶i tr­íc khi th¶i n­íc ra hÖ thèng tho¸t n­íc chung. 4.An toµn tiÕp ®Êt: Toµn khu vùc cã mét hÖ thèng tiÕp ®Êt an toµn chung, c¸c cäc tiÕp ®Ët ®ãng xung quanh tr¹m. 5.HÖ thèng phßng chèng ch¸y næ: C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh hÇu hÕt ®­îc x©y dùng b»ng nh÷ng vËt liÖu khã ch¸y. Riªng kho chøa nhiªn liÖu, b·i ®ç xe, phßng thÝ nghiÖm, nhµ ®iÒu khiÓn ®­îc bè trÝ c¸c b×nh bät CO2, bÓ c¸t, häng cøu ho¶. C¸c ph­¬ng ¸n phßng ch¸y, ch÷a ch¸y ph¶i tu©n thñ theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña c¬ quan c«ng an phßng ch¸y, ch÷a ch¸y. 6.Giao th«ng néi bé vµ m«i tr­êng. * Khèi vËn t¶i bªn ngoµi: C¸c vËt liÖu ®­îc chuyÓn tíi tr¹m ®­îc thùc hiÖn b»ng ph­¬ng tiÖn sau: - Xi m¨ng, phô gia: vËn chuyÓn b»ng xe «t« chuyªn dïng (xitec) - C¸t ®¸ mua t¹i bÕn, ®­îc vËn chuyÓn b»ng ph­¬ng tiÖn cña nhµ thÇu cung cÊp vËt liÖu. - Bª t«ng th­¬ng phÈm xuÊt ra khái tr¹m ®­îc vËn chuyÓn b»ng xe chuyªn dông. * Khèi vËn t¶i néi bé: Chñ yÕu lµ b¨ng t¶i cÊp liÖu cho tr¹m trén, lµm ®­êng giao th«ng míi, b·i ®ç xe. 7.Th«ng tin liªn l¹c: - Víi trô së xÝ nghiÖp, víi C«ng ty b»ng liªn l¹c h÷u tuyÕn - Víi xe vËn chuyÓn, m¸y b¬m… b»ng v« tuyÕn víi phßng ®iÒu khiÓn trung t©m. 8.HÖ thèng chiÕu s¸ng, b¶o vÖ: Sö dông hÖ thèng ®Ìn cao ¸p thuû ng©n, pha ®Ìn Halozen ®­îc l¾p trªn cét ®iÖn li t©m, c¸p dÉn ®iÖn ch«n ngÇm d­íi ®Êt. 9.Ph©n tÝch ¶nh h­ëng x· héi. - Trªn m­¬ng chÝnh cña m¹ng l­íi tho¸t n­íc chÝnh, x©y c¸c hè ga lín ®Ó xö lý chÊt th¶i tr­íc khi th¶i n­íc ra ngoµi, nh­ vËy sÏ kh«ng ¶nh h­ëng tíi ®êi sèng d©n c­ vµ m«i tr­êng sinh th¸i. - §é bôi vµ tiÕng ån cña tr¹m hÇu nh­ kh«ng cã, do vËy ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu, yªu cÇu m«i tr­êng cña ®Þa ph­¬ng. VII.Tæ chøc qu¶n lý vµ bè trÝ lao ®éng. 1. S¬ ®å qu¶n lý: HÖ thèng qu¶n lý vµ s¬ ®å s¶n xuÊt Gi¸m ®èc phã Gi¸m ®èc Ban kÕ ho¹ch Ban kÕ to¸n Ban Tc-hh ChÝnh Ban thÝ nghiÖm Ban ®iÒu hµnh Bé phËn vËt t­ thiÕt bÞ Tr¹m trén bª t«ng ®éi xe vËn chuyÓn 2. Nh©n lùc: C¬ cÊu nh©n viªn. STT Néi dung Sè l­îng 1 Gi¸m ®èc 1 ng­êi 2 Phã gi¸m ®èc 1 ng­êi 3 Ban KTKH Tr­ëng ban 1 ng­êi Nh©n viªn kinh tÕ 1 ng­êi Nh©n viªn ®iÒu ®é s¶n xuÊt 1 ng­êi 4 Ban thÝ nghiÖm - vËt t­ thiÕt bÞ Tr­ëng ban 1 ng­êi Nh©n viªn vËt t­ 1 ng­êi Nh©n viªn thñ kho 1 ng­êi Nh©n viªn thÝ nghiÖm 2 ng­êi 5 Ban tµi chÝnh kÕ to¸n Tr­ëng ban 1 ng­êi Nh©n viªn kÕ to¸n 2 ng­êi 6 Ban tæ chøc hµnh chÝnh Tr­ëng ban 1 ng­êi Nh©n viªn 1 ng­êi 7 B¶o vÖ xÝ nghiÖp 3 ng­êi 8 Ban ®iÒu hµnh tr¹m trén ChØ huy tr¹m 1 ng­êi C«ng nh©n phôc vô s¶n xuÊt 20 ng­êi Tæng céng 39 ng­êi Chi phÝ tr¶ l­¬ng b×nh qu©n: + C¸n bé qu¶n lý: 950.000®/th¸ng + C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: 750.000®/th¸ng Ngoµi c¸c c¸n bé chuyªn m«n vÒ khoa häc nh­ chuyªn viªn thÝ nghiÖm, chuyªn viªn thiÕt bÞ th× hÇu hÕt c¸c nh©n viªn kh¸c ®Òu tuyÓn dông lùc l­îng c«ng nh©n kü thuËt s½n cã cña C«ng ty. VIII. M«i tr­êng vµ c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn: - Do l¾p ®Æt tr¹m trén trong ®Þa bµn gÇn thµnh phè, c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o m«i sinh, an toµn thi c«ng ®Òu ph¶i tu©n thñ theo quy ®Þnh cña tØnh, thµnh phè, Nhµ n­íc vµ ngµnh nh­: chèng bôi, chèng ån, xö lý n­íc th¶i, röa xe, vËn chuyÓn bª t«ng… - Chèng bôi: Tæ chøc sö dông qu¹t giã, läc vµ bao kÝn xi l« xi m¨ng khi x¶ xi m¨ng tõ xe vËn chuyÓn vµo xi l«. - Xö lý n­íc th¶i qua hè ga, läc l¾ng bïn tr­íc khi x¶ ra hÖ thèng tho¸t n­íc chung. - An toµn ®iÖn: Tæ chøc chèng sÐt tiÕp ®Êt ®Çy ®ñ cho tr¹m trén vµ c¸c c«ng tr×nh trong tr¹m. - Phßng chèng ch¸y næ. IX. TiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n. Sau khi dù ¸n ®­îc duyÖt vµ t¹o ®­îc nguån vèn ®Çu t­, tiÕn ®é triÓn khai dù ¸n ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: * Quý ®Çu tiªn: - Tæ chøc ký kÕt hîp ®ång thuª quyÒn sö dông ®Êt, víi diÖn tÝch 10.000m2 - Tæ chøc ký kÕt hîp ®ång mua m¸y mãc thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh - Quy ho¹ch tæng thÓ mÆt b»ng c«ng tr×nh - TiÕn hµnh c«ng t¸c x©y dùng c¬ së h¹ tÇng * Quý thø hai: - L¾p ®Æt tr¹m trén - Hoµn thiÖn x©y dùng c¬ së vËt chÊt, nhµ kho, x­ëng, tr¹m ®iÖn - §µo t¹o c«ng nh©n vËn hµnh thiÕt bÞ chÝnh. - §­a tr¹m vµo ho¹t ®éng thö vµ kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t­. C. Ph©n tÝch tµi chÝnh. 1.Vèn ®Çu t­. a. Vèn ®Çu t­ x©y l¾p c¬ b¶n. Tæng nhu cÇu vèn x©y l¾p lµ: 1.199.156.000 ®ång. Bao gåm chi phÜ x©y dùng nhµ x­ëng vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî nh­ biÓu sau: BiÓu 2: BiÓu dù trï vèn x©y l¾p cho dù ¸n (§¬n vÞ: 1000®ång) STT Lo¹i tµi s¶n §¬n vÞ DiÖn tÝch §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 1 Nhµ b¶o vÖ c«ng tr­êng - 1 c¸i m2 9 600 5.400 2 Nhµ ®iÒu khiÓn tr¹m trén - 1 c¸i m2 20 1.500 30.000 3 Khèi nhµ v¨n phßng, phßng tr­ng bµy s¶n phÈm, phßng thÝ nghiÖm - 1 c¸i m2 340 1.000 340.000 4 Nhµ bÕp, nhµ ¨n ca, nhµ nghØ c«ng nh©n - 2 c¸i m2 180 800 144.000 5 Nhµ vÖ sinh c«ng tr­êng - 1c¸i m2 30 300 9.000 6 Nhµ kho chøa phô gia, vËt liÖu phô, dông cô nhá - 1 c¸i m2 150 800 120.000 7 Tr¹m biÕn ¸p - 1tr¹m m2 25 600 15.000 8 §­êng giao th«ng néi bé, s©n gia c«ng vËt liÖu, hÖ thèng n­íc m2 7.246 61 442.006 9 Hµng rµo b¶o vÖ m 450 175 78.750 10 Cæng ra vµo c«ng tr­êng T.bé 15.000 Tæng céng 1.199.156 b. Dù trï vèn thiÕt bÞ cho dù ¸n Tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ cho thiÕt bÞ lµ: 12.750.000.000 ®ång. BiÓu 3: BiÓu dù trï vèn thiÕt bÞ cho dù ¸n (§¬n vÞ: 1000®ång) STT Chñng lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ TÝnh n¨ng kü thuËt SL §¬n vÞ §¬n gi¸ Thµnh tiÒn I thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt 1 Tr¹m trén bª t«ng c«ng suÊt 60m3/h 60m3/h 1 Tr¹m 3.300.000 3.300.000 2 M¸y b¬m «t« c«ng suÊt tõ 60-90m3/h 60-90m3/h 1 ChiÕc 1.800.000 1.800.000 3 Xe «t« vËn chuyÓn bª t«ng 6m3/xe 6m3/xe 4 ChiÕc 830.000 3.320.000 4 Xil« chøa xi m¨ng 1 ChiÕc 50.000 50.000 5 M¸y xóc lËt 2,5m3 NhËt 1 ChiÕc 2.200.000 2.200.000 6 Xe tÐc chë n­íc 7m3 1 ChiÕc 450.000 450.000 7 M¸y ph¸t ®iÖn dù phßng DCA 165K 1 ChiÕc 370.000 370.000 8 Tr¹m biÕn ¸p 250KVA 1 Tr¹m 150.000 150.000 9 Cæng trôc 2 ChiÕc 250.000 500.000 II ThiÕt bÞ v¨n phßng 1 M¸y vi tÝnh 2 ChiÕc 10.000 20.000 2 M¸y In HP 1 ChiÕc 5.000 5.000 3 §iÖn tho¹i: 4 Cè ®Þnh, 2 di ®éng T.bé ChiÕc 10.000 Tæng céng 12.175.000 Tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ thiÕt bÞ lµ: 12.175.000.000 ®ång c. Dù trï chi phÝ kh¸c cho dù ¸n : 250.000.000 ®ång d. X¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ vµ vèn cÇn thiÕt cho c«ng tr×nh BiÓu 4: BiÓu tæng hîp nhu cÇu vèn cè ®Þnh vµ tæng møc ®Çu t­ (§¬n vÞ: 1000 ®ång) STT Néi dung Thµnh tiÒn Kh«ng cã VAT Cã VAT 1 Vèn x©y l¾p 1.199.156 1.259.114 2 Vèn thiÕt bÞ bæ xung 11.675.000 12.842.500 3 Vèn thiÕt bÞ huy ®éng 500.000 500.000 4 Chi phÝ kh¸c 2.500.000 2.500.000 5 Tæng céng 15.874.156 17.101.614 6 Dù phßng 10% 1.587.416 1.710.161 7 Tæng møc ®Çu t­ dù ¸n 17.461.572 18.811.775 2. C¬ cÊu nguån vèn. C¨n cø vµo t×nh h×nh, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p th­¬ng m¹i hiÖn nay, nguån vèn ®Ó ®Çu t­ cho tæ hîp s¶n xuÊt bª t«ng th­¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n hoµn toµn lµ vèn vay dµi h¹n. Tæng vèn vay ng©n hµng: 18.811.775.000 ®ång. L·i suÊt vay dµi h¹n lµ: 7,8% n¨m Trong ®ã; + Vèn x©y l¾p, thiÕt bÞ, chi phÝ kh¸c: 17.101.614.000 ®ång. + Vèn dù phßng : 1710.161.000 ®ång. 3. KÕ ho¹ch huy ®éng vèn. BiÓu 5: KÕ ho¹ch huy ®éng vèn trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ vµ x©y dùng (§¬n vÞ: 1000 ®ång) STT Néi dung Thêi gian thùc hiÖn Quý 1 Quý 2 Vay Tù cã Vay Tù cã I ChuÈn bÞ ®Çu t­ Kh«ng cã VAT 2.500.000 Cã VAT 2.500.000 II X©y dùng c¸c h¹ng môc Kh«ng cã VAT 599.578 599.578 Cã VAT 629.557 629.557 III Mua s¾m l¾p ®Æt thiÕt bÞ Kh«ng cã VAT 5.837.500 5.837.500 Cã VAT 6.421.250 6.421.250 Tæng Kh«ng cã VAT 8.937.078 6.437.078 Cã VAT 9.550.807 7.050.807 II. Dù kiÕn kÕ ho¹ch tr¶ nî. - C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña dù ¸n, kÕ ho¹ch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, phÇn thiÕt bÞ, phÇn nhµ cöa, vËt kiÕn tróc. - C¨n cø nhu cÇu vay vèn ®Çu t­ dµi h¹n, l·i suÊt vay 7,8% n¨m, thêi h¹n 05 n¨m, ph­¬ng thøc thanh to¸n mçi n¨m tr¶ nî gèc vµ l·i 02 kú, ta cã biÓu x¸c ®Þnh chi phÝ tr¶ l·i nh­ sau: BiÓu 6: biÓu x¸c ®Þnh chi phÝ tr¶ l·i + gèc (§¬n vÞ: 1000 ®ång ) N¨m vËn hµnh D­ nî ®Çu n¨m Tr¶ nî trong n¨m D­ nî cuèi n¨m Tr¶ nî gèc TiÒn l·i Tæng céng L·i suÊt 7,8% N¨m 1 18.811.775 3.762.355 1.467.318 5.229.674 15.079.420 N¨m 2 15.049.420 3.762.355 1.173.855 4.936.210 11.049.065 N¨m 3 11.287.065 3.762.355 880.391 4.642.746 7.524.710 N¨m 4 7.524.710 3.762.355 586.927 4.349.282 3.762.355 N¨m 5 3.762.355 3.762.355 293.464 4.055.819 0 III. Dù tÝnh lç,l·i. 1. Doanh thu hµng n¨m. Dù kiÕn s¶n xuÊt s¶n phÈm th«ng dông bª t«ng M200 víi c¬ cÊu s¶n phÈm: 70% s¶n phÈm bª t«ng b¸n t¹i ch©n c«ng tr×nh, 25% bª t«ng th­¬ng phÈm b¸n t¹i ch©n c«ng tr×nh gåm c¶ tiÒn b¬m, 5% s¶n phÈm lµ cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n. Dù kiÕn sau 8 n¨m ho¹t ®éng cu¶ dù ¸n sè thiÕt bÞ xe m¸y cßn l¹i gi¸ trÞ ®¹t 20% thiÕt kÕ. Dù kiÕn gi¸ trÞ thu håi ®¹t 15% gi¸ trÞ ®Çu t­ ban ®Çu lµ 1.746.000.000 ®ång vµ gi¸ trÞ cßn l¹i sau 8 n¨m ho¹t ®éng cña nhµ cöa, vËt kiÕn tróc lµ 719.494.000 ®ång. BiÓu 7: BiÓu x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh thu (§¬n vÞ: 1000 ®ång) TT Chñng lo¹i s¶n phÈm N¨m vËn hµnh N¨m 1 N¨m 2 N¨m 3 N¨m 4 N¨m 5 N¨m 6 N¨m 7 N¨m 8 I Bª t«ng th­¬ng phÈm vËn chuyÓn ®Õn ch©n c«ng tr×nh (c­ ly trung b×nh 15Km) Khèi l­îng 24.611 29.885 34.455 35.158 35.158 35.158 35.158 35.158 §¬n gi¸ 520 520 520 520 520 520 520 520 Thµnh tiÒn 12.797.664 15.540.020 17.916.729 18.282.377 18.282.377 18.282.377 18.282.377 18.282.377 II Bª t«ng th­¬ng phÈm vËn chuyÓn ®Õn ch©n c«ng tr×nh vµ dïng b¬m (c­ ly trung b×nh 15Km) Khèi l­îng 8.790 10.673 12.305 12.557 12.557 12.557 12.557 12.557 §¬n gi¸ 570 570 570 570 570 570 570 570 Thµnh tiÒn 5.010.074 6.083.662 7.014.104 7.157.249 7.157.249 7.157.249 7.157.249 7.157.249 III CÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n vËn chuyÓn ®Õn ch©n c«ng tr×nh Khèi l­îng 1.758 2.135 2.461 2.511 2.511 2.511 2.511 2.511 §¬n gi¸ 544 544 544 544 544 544 544 544 Thµnh tiÒn 955.951 1.160.798 1.338.332 1.365.645 1.365.645 1.365.645 1.365.645 1.365.645 Tæng 18.763.689 22.784.480 26.269.165 26.805.270 26.805.270 26.805.270 26.805.270 26.805.270 Thu tõ thanh lÝ 2.465.494 Tæng doanh thu 18.763.689 22.784.480 26.269.165 26.805.270 26.805.270 26.805.270 26.805.270 26.805.270 2. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh. a. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Bao gåm toµn bé nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô vµ phô liÖu kh¸c dïng trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan. §èi víi dù ¸n nµy, vËt liÖu gåm cã: - VËt liÖu cho bª t«ng th­¬ng phÈm M200 # - VËt liÖu cho c«ng t¸c s¶n xuÊt cÊu kiÖn ®óc s½n. B¶ng 8: B¶ng chi phÝ vËt liÖu (§¬n vÞ: 1000 ®ång) STT Tªn nguyªn vËt liÖu, n¨ng l­îng §¬n vÞ Møc tiªu hao cho 1m3 BT Khèi l­îng c¶ n¨m §¬n gi¸ (ch­a cã VAT) Thµnh tiÒn 1 Xi m¨ng PC 30 T 0.357 17.931 681.0 12.210.862 2 §¸ 1x2 m3 0.833 41.838 80.0 3.347.079 3 C¸t vµng m3 0.441 22.150 42.0 930.291 4 N­íc m3 0.195 9.794 4.3 41.975 5 Phô gia cho bª t«ng dÎo ho¸ Kg 7.140 358.616 0.7 267.527 6 VËt liªu kh¸c 1% 167.977 7 §iÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®óc CK KWh 4.600 11.552 1.3 14.556 8 ThÐp cho qu¸ tr×nh ®óc cÊu kiÖn Kg 30.0 75.339 3.9 290.057 b. Chi phÝ l­¬ng vµ b¶o hiÓm. - Chi phÝ l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt : 180.000.000 ®ång. - Chi phÝ l­¬ng cho c¸n bé qu¶n lý : 216.600.000 ®ång. - B¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi : 220.422.000 ®ång c. KÕ ho¹ch khÊu hao. Thêi gian sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo quyÕt ®Þnh sè 116/1999/Q§-BTC ngµy 30/12/1999 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh, khÊu hao nhµ cöa, vËt kiÕn tróc trong 20 n¨m ta cã: *Møc khÊu hao hµng n¨m cña nhµ x­ëng, vËt kiÕn tróc lµ: * Møc khÊu hao hµng n¨m m¸y mãc thiÕt bÞ cña dù ¸n. Chi tiÕt xem biÓu x¸c ®Þnh chi phÝ khÊu hao. BiÓu 9: BiÓu dù trï vèn x©y l¾p cho dù ¸n (§¬n vÞ: 1000®ång) TT Lo¹i tµi s¶n S/L §¬n vÞ Nguyªn Gi¸ Sè n¨m khÊu hao KhÊu hao c¬ b¶n N¨m 1-5 N¨m 6-8 I. Nhµ x­ëng vËt kiÕn tróc 59.958 59.958 1 Nhµ b¶o vÖ c«ng tr­êng - 1 c¸i Tbé m2 5.400 20 270 270 2 Nhµ ®iÒu khiÓn tr¹m trén - 1 c¸i Tbé m2 30.000 20 1.500 1.500 3 Khèi nhµ v¨n phßng, phßng tr­ng bµy s¶n phÈm, phßng thÝ nghiÖm - 1 c¸i Tbé m2 340.000 20 17.000 17.000 4 Nhµ bÕp, nhµ ¨n ca, nhµ nghØ c«ng nh©n - 2 c¸i Tbé m2 144.000 20 7.200 7.200 5 Nhµ vÖ sinh c«ng tr­êng - 1c¸i Tbé m2 9.000 20 450 450 6 Nhµ kho chøa phô gia, vËt liÖu phô, dông cô nhá - 1 c¸i Tbé m2 120.000 20 6.000 6.000 7 Tr¹m biÕn ¸p - 1tr¹m Tbé m2 15.000 20 750 750 8 §­êng giao th«ng néi bé, s©n gia c«ng vËt liÖu, hÖ thèng n­íc Tbé m2 442.006 20 22.100 22.100 9 Hµng rµo b¶o vÖ Tbé m 78.750 20 3.938 3.938 10 Cæng ra vµo c«ng tr­êng Tbé 15.000 20 750 750 II. Lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ 2.435.000 0 1 Tr¹m trén bª t«ng c«ng suÊt 60m3/h 1 Tr¹m 3.300.000 5 660.000 2 M¸y b¬m «t« c«ng suÊt tõ 60-90m3/h 1 ChiÕc 1.800.000 5 360.000 3 Xe «t« vËn chuyÓn bª t«ng 6m3/xe 4 ChiÕc 3.320.000 5 664.000 4 Xil« chøa xi m¨ng 1 ChiÕc 50.000 5 10.000 5 M¸y xóc lËt 2,5m3 NhËt 1 ChiÕc 2.200.000 5 440.000 6 M¸y ñi 110 CV 1 ChiÕc 0 5 0 7 Tr¹m biÕn ¸p 1 Tr¹m 150.000 5 30.000 8 V¸n khu«n thÐp 500 m2 0 5 0 9 Xe tÐc chë n­íc 1 ChiÕc 450.000 5 90.000 10 M¸y ph¸t ®iÖn dù phßng 1 ChiÕc 370.000 5 74.000 11 M¸y vi tÝnh 2 ChiÕc 20.000 5 4.000 12 M¸y In 1 ChiÕc 5.000 5 1.000 13 §iÖn tho¹i cè ®Þnh 4 ChiÕc 10.000 5 2.000 14 CÇn trôc cæng 2 ChiÕc 500.000 5 100.000 d. Chi phÝ söa ch÷a th­êng xuyªn. - Chi phÝ söa ch÷a hµng n¨m lµ 193.359.000 ®ång, thêi gian 05 n¨m. Trong ®ã + Chi phÝ söa ch÷a lín: 124.748.000 ®ång. + Chi phÝ söa ch÷a nhá, b¶o d­ìng th­êng xuyªn: 68.611.000 ®ång. - C¸c n¨m cßn l¹i, chi phÝ söa ch÷a hµng n¨m : 4.647.000 ®ång. + Chi phÝ söa ch÷a lín: 2.998.000 ®ång. + Chi phÝ söa ch÷a nhá, b¶o d­ìng th­êng xuyªn: 1.649.000 ®ång. e. Chi phÝ tr¶ l·i vay ®Çu t­ dµi h¹n: + N¨m thø I : 1.467.318.000 ®ång + N¨m thø II: 1.173.855.000 ®ång + N¨m thø III: 880.391.000 ®ång + N¨m thø IV: 586.927.000 ®ång + N¨m thø V : 293.464.000 ®ång . f. Chi phÝ thuª ®Êt trong thêi gian vËn hµnh: 50.000.000 ®ång /n¨m g. Chi phÝ qu¶n lý kh¸c b»ng 1% doanh thu: + N¨m thø I : 187.637.000 ®ång + N¨m thø II: 227.845.000 ®ång + N¨m thø III: 262.692.000 ®ång + C¸c n¨m cßn l¹i: 268.053.000 ®ång 3. Chi phÝ b¸n hµng: + N¨m thø I: 1.423.003.000 ®ång + N¨m thø II: 1.727.932.000 ®ång + N¨m thø III: 1.992.204.000 ®ång + C¸c n¨m cßn l¹i: 2.032.861.000 ®ång Ta cã b¶ng x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh nh­ sau: BiÓu 10: BiÓu x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m (§¬n vÞ: 1000 ®ång) TT Néi dung N¨m vËn hµnh N¨m 1 N¨m 2 N¨m 3 N¨m 4 N¨m 5 N¨m 6 N¨m 7 N¨m 8 C«ng suÊt vËn hµnh 70% 85% 98% 100% 100% 100% 100% 100% I VËt liÖu 12.089.220 14.679.775 16.924.917 17.270.324 17.270.324 17.270.324 17.270.324 17.270.324 VL cho bª t«ng th­¬ng phÈm M200# 1 Xi m¨ng PC30 8.547.603 10.379.232 11.966.644 12.210.862 12.210.862 12.210.862 12.210.862 12.210.862 2 §¸ 1x2 2.342.955 2.845.017 3.280.137 3.347.079 3.347.079 3.347.079 3.347.079 3.347.079 3 C¸t vµng 651.204 790.747 911.685 930.291 930.291 930.291 930.291 930.291 4 N­íc 29.382 35.679 41.135 41.975 41.975 41.975 41.975 41.975 5 Phô gia cho bª t«ng dÎo ho¸ 187.269 227.398 262.177 267.527 267.527 267.527 267.527 267.527 6 VËt liÖu kh¸c 117.584 142.781 164.618 167.977 167.977 167.977 167.977 167.977 VL thªm cho c«ng t¸c SX cÊu kiÖn ®óc s½n 1 ThÐp ®óc cÊu kiÖn 203.040 246.548 284.256 290.057 290.057 290.057 290.057 290.057 2 §iÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®óc cÊu kiÖn 10.189 12.372 14.264 14.556 14.556 14.556 14.556 14.556 II Chi phÝ nh©n c«ng 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 III Chi phÝ chung 4.830.295 4.577.039 4.318.422 4.030.320 3.736.856 819.680 819.680 819.680 1 KhÊu hao c¬ b¶n 2.494.958 2.494.958 2.494.958 2.494.958 2.494.958 2.494.958 2.494.958 2.494.958 KhÊu hao nhµ x­ëng vËt kiÕn tróc 59.958 59.958 59.958 59.958 59.958 59.958 59.958 59.958 KhÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ 2.435.000 2.435.000 2.435.000 2.435.000 2.435.000 0 0 0 2 Chi phÝ söa ch÷a 193.359 193.359 193.359 193.359 193.359 4.647 4.647 4.647 Chi phÝ söa ch÷a lín 124.748 124.748 124.748 124.748 124.748 2.998 2.998 2.998 Chi phÝ söa ch÷a nhá b¶o d­ìng th­êng xuyªn 68.611 68.611 68.611 68.611 68.611 1.649 1.649 1.649 3 Chi phÝ tr¶ l·i vay ®Çu t­ dµi h¹n 1.467.318 1.173.855 880.391 586.927 293.464 4 B¶o hiÓm x· héi, BHYT 220.422 220.422 220.422 220.422 220.422 220.422 220.422 220.422 5 Chi phÝ thuÕ ®Êt trong thêi gian vËn hµnh 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 6 Chi phÝ tr¶ l­¬ng c¸n bé qu¶n lý xÝ nghiÖp 216.600 216.600 216.600 216.600 216.600 216.600 216.600 216.600 7 Chi phÝ qu¶n lÝ kh¸c 1% ®Çu t­ 187.637 227.845 262.692 268.053 268.053 28.053 268.053 268.053 IV Chi phÝ b¸n hµng 1.423.003 1.727.932 1.992.204 2.032.861 2.032.861 2.032.861 2.032.861 2.032.861 Chi phÝ vËn chuyÓn bª t«ng 992.878 1.205.637 1.390.029 1.418.397 1.418.397 1.418.397 1.418.397 1.418.397 Chi phÝ b¬m bª t«ng 363.209 441.039 508.492 518.869 518.869 518.869 518.869 518.869 Chi phÝ VC cÊu kiÖn ®Õn ch©n c«ng tr×nh 66.917 81.256 93.683 95.595 95.595 95.595 95.595 95.595 Tæng 18.522.524 21.164.746 23.415.543 23.513.504 23.220.040 20.302.864 20.302.864 20.302864 4. Trªn c¬ së sè liÖu dù tÝnh vÒ tæng doanh thu, chi phÝ tõng n¨m, tiÕn hµnh dù tÝnh ®Þnh møc l·i lç hµng n¨m cña dù ¸n. §©y lµ chØ tiªu quan träng, nã ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt dÞch vô trong tõng n¨m cña ®êi dù ¸n.ViÖc tÝnh to¸n chØ tiªu nµy ®­îc tiÕn hµnh theo b¶ng d­íi ®©y. §iÓm hßa vèn BiÓu 11: BiÓu dù trï lç l·i (§¬n vÞ: 1000 ®ång) TT Néi dung N¨m vËn hµnh N¨m1 N¨m2 N¨m3 N¨m4 N¨m5 N¨m6 N¨m7 N¨m8 1 Tæng doanh thu 18.763.689 22.784.480 26.269.165 26.805.270 26.805.270 26.805.270 26.805.270 29.270.764 2 Thu tõ thanh lÝ 2.465.494 ThuÕ VAT ®Çu vµo 609.381 739.962 853.133 870.544 870.544 870.544 870.544 870.544 ThuÕ VAT ®Çu ra 1.560.903 1.895.382 2.185.264 2.229.861 2.229.861 2.229.861 2.229.861 2.229.861 3 Tæng chi phÝ 18.522.524 21.164.746 23.415.543 23.513.504 23.220.040 20.302.864 20.302.864 20.302.864 4 Chi phÝ cè ®Þnh 4.353.624 4.060.160 3.766.697 3.473.233 3.179.769 329.556 329.556 329.556 Trong ®ã: KHCB 2.494.958 2.494.958 2.494.958 2.494.958 2.494.958 59.958 59.958 59.958 Tr¶ l·i vay ®Çu t­ dµi h¹n 1.467.318 1.173.855 880.391 586.927 293.464 5 Chi phÝ biÕn ®æi 14.168.900 17.104.585 19.648.846 20.040.271 20.040.271 19.973.309 19.973.309 19.973.309 6 Thu nhËp chÞu thuÕ -710.357 464.314 1.521.491 1.932.449 2.225.931 5.143.089 5.143.089 7.608.582 7 ThuÕ thu nhËp 32% 148.581 486.877 618.384 712.292 1.645.788 1.645.788 2.434.746 8 Lîi nhuËn dßng -710.357 315.734 1.034.614 1.314.065 1.513.621 3.497.300 3.497.300 5.173.836 9 Thu nhËp dù ¸n 3.251.919 3.984.546 4.409.963 4395.950 4.302.042 3.557.258 3.557.258 5.233.794 10 TØ suÊt Lîi nhuËn/V§T (%) -3,776 1,678 5,499 6,985 8,046 18,591 18,591 27,503 11 TØ suÊt Lîi nhuËn/ DT(%) -3,785 1,385 3,938 4,902 5,646 13,47 13.497 19,301 IV.Ph©n tÝch chØ tiªu tµi chÝnh. 1. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ tiÒm lùc tµi chÝnh C«ng ty §èi víi mét dù ¸n triÓn väng, hÖ sè vèn tù cã so víi vèn ®i vay lín h¬n hoÆc b»ng 1, tØ träng vèn tù cã trong tæng vèn ®Çu t­ ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 50%.V× vËy, víi dù ¸n x©y dùng tæ hîp s¶n xuÊt bª t«ng th­¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n, 100% vèn ®µu t­ ban ®Çu lµ vèn vay dµi h¹n sÏ lµ mét bÊt cËp lín trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n cña C«ng ty. 2. ChØ tiªu doanh lîi. a. TØ suÊt lîi nhuËn trªn vèn ®Çu t­. LN/V§T = x 100% b. TØ suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu LN/DT = x 100% (Xem biÓu 11) 3. §iÓm hoµ vèn. §iÓm hoµ vèn lµ ®iÓm mµ t¹i ®ã doanh thu võa ®ñ trang tr¶i c¸c kho¸n chi phÝ bá rs. T¹i ®iÓm hoµ vèn tæng doanh thu b»ng tæng chi phÝ. Do ®ã t¹i ®©y dù ¸n ch­a cã l·i nh­ng còng kh«ng bÞ lç. Qua ph­¬ng ph¸p ®å thÞ ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc doanh thu hoµn vèn lµ 12.599.348.000 ®ång, ®¹t c«ng suÊt 47% (®å thÞ tr47) 4. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i dßng §Ó ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ qui m« l·i cña c¶®êi dù ¸n trong ph©n tÝch tµi chÝnh th­êng sö dông chØ tiªu thu nhËp thuÇn. ChØ tiªu nµy ®­îc tÝnh chuyÓn vÒ mÆt b»ng hiÖn t¹i, nã ph¶n ¸nh qui m« l·i cña dù ¸n. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña thu nhËp thuÇn (NPV) cßn ®­îc gäi lµ hiÖn gi¸ thu nhËp thuÇn vµ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Víi dù ¸n X©y dùng tæ hîp s¶n xuÊt bª t«ng th­¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n theo tÝnh to¸n: NPV=+4.603.669.000 > 0. V× vËy, dù ¸n ®¸ng gi¸ theo NPV BiÓu 12: biÓu x¸c ®Þnh hiÖn gi¸ thuÇn (§¬n vÞ: 1000 ®ång) N¨m Vèn ®Çu t­ Thu nhËp dù ¸n HÖ sè chiÕt khÊu HiÖn gi¸ thuÇn 7,8% 13,69% T1 T2 0 18.811.775 1,000 1,000 -18.811.775 -18.811.775 1 3.251.919 0,928 0,880 3.016.623 2.860.339 2 3.984.546 0,861 0,774 3.428.794 3.082.722 3 4.409.963 0,798 0,681 3.520.292 3.001.015 4 4.395.950 0,740 0,599 3.255.200 2.631.260 5 4.302.042 0,687 0,526 2.955.159 2.264.975 6 3.557.258 0,637 0,463 2.266746 1.647.334 7 3.557258 0,591 0,407 2.102.733 1.448.970 8 5.233.794 0,548 0,358 2.869.898 1.875.161 NPV= 4.603.669 0 IRR= 13,69% 5. HÖ sè hoµn vèn néi bé.(IRR) HÖ sè hoµn vèn néi bé lµ møc l·i suÊt nÕu dïng nã lµm hÖ sè chiÕt khÊu ®Ó tÝnh chuyÓn c¸c kho¶n thu, chi cña dù ¸n vÒ mÆt b»ng thêi gian hiÖn t¹ith× tæng thu sÏ c©n b»ng tæng chi. IRR cña dù ¸n ®­îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c lµ 13,69%. Víi hÖ sè chiÕt khÊu IRR=13,69% th× NPV cña dù ¸n b»ng 0 (Xem b¶ng ). Do l·i suÊt mµ dù ¸n t¹o ra lín h¬n l·i suÊt ®i vay nªn dù ¸n ®¸ng gi¸ theo IRR. 6. TØ sè lîi Ých - chi phÝ (B/C) ChØ tiªu B/C ®­îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­ . Dù ¸n ®­îc chÊp nhËn khi B/C³1. Khi ®ã, tæng c¸c kho¶n thu cña dù ¸n vµ dù ¸n cã kh¶ n¨ng sinh lîi, ng­îc l¹i nÕu B/C<1 dù ¸n bÞ b¸c bá. Sau khi tÝnh to¸n ta cã chØ sè B/C=1,0202 > 1. Dù ¸n ®¸ng gi¸ theo B/C B¶ng chØ tiªu Lîi Ých/Chi phÝ (§¬n vÞ: 1000 ®ång) N¨m Lîi Ých (B) Chi phÝ (C) HÖ sè chiÕt khÊu 0 1,000 18.811.775 1 18.763.689 18.522.524 0,928 17.412.703 17.188.902 2 22.784.480 21.164.746 0,861 19.617.437 18.222.846 3 26.269.165 23.415.543 0,798 20.962.793 18.685.603 4 26.805.270 23.513.504 0,740 19.835.900 17.399.992 5 26.805.270 23.220.040 0,687 18.415.220 15.952.167 6 26.805.270 20.302.864 0,637 17.074.957 12.932.924 7 26.805.270 20.302.864 0,591 15.841.914 11.998.992 8 29.270.764 20.302.864 0,548 16.040.378 11.125.969 Tæng céng 145.201.304 142.379.173 B/C 1,0202 7. Thêi gian thu håi vèn. Dù ¸n x©y dùng bª t«ng th­¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n lµ dù ¸n vay vèn ®Ó ®Çu t­ nªn ph¶i tr¶ ngay toµn bé lîi nhuËn vµ khÊu hao hµng n¨m kÓ tõ khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng. TiÒn l·i vay ph¶i tr¶ hµng n¨m ®­îc tÝnh khÊu trõ khi tÝnh lîi nhuËn thuÇn. Thêi gian thu håi vèn trong tr­êng hîp nµy ®­îc tÝnh nh­ thêi gian thu håi vèn gi¶n ®¬n. Thêi gian hoµn vèn: 5 n¨m 10 th¸ng BiÓu 12: b¶ng tæng hîp c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t­ ChØ tiªu Gi¸ trÞ §¸nh gi¸ NPV +4.603.669.000 ®ång Dù ¸n ®¸ng gi¸ theo NPV B/C 1,0202 Dù ¸n ®¸ng gi¸ theo B/C T 5 n¨m 10 th¸ng Dù ¸n ®¸ng gi¸ theo T IRR 13.69% Dù ¸n ®¸ng gi¸ theo IRR V.Ph©n tÝch ®é nh¹y cña dù ¸n Ph©n tÝch ®é nh¹y cña dù ¸n lµ mét qui tr×nh rÊt h÷u Ých ®Ó nhËn diÖn c¸c yªó tè mµ nh÷ng thay ®æi cña chóng cã thÓ g©y t¸c ®éng ®Õn gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña dßng thu nhËp. YÕu tè nµo lµm cho chØ tiªu hiÖu qu¶ tµi chÝnh thay ®æi lín th× dù ¸n nh¹y c¶m víi yÕu tè ®ã. Víi dù ¸n x©y dùng tæ hîp s¶n xuÊt bª t«ng th­¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n th× ta quan s¸t sù thay ®æi cña chØ tiªu NPV do sù thay ®æi cña vèn ®Çu t­ ban ®Çu vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm. * Vèn ®Çu t­ t¨ng 10%. + NPV=2.722.491.000 ®ång + TØ suÊt lîi nhuËn tèi thiÓu = 7,8% + % thay ®æi cña NPV = -40,68% * Gi¸ c¶ s¶n phÈm gi¶m 10% + NPV = -5.272.901 + TØ suÊt lîi nhuËn tèi thiÓu = 7.8% + % thay ®æi cña NPV = - 214,53% BiÓu 13: ¶nh h­ëng gi¶m gi¸ c¶ s¶n phÈm 10% ®èi víi NPV cña dù ¸n (§¬n vÞ: 1000 ®ång) N¨m Doanh thu thiÕt kÕ Thu nhËp dù ¸n HÖ sè chiÕt khÊu NPV thiÕt kÕ Møc thay ®æi gi¸ c¶ Thu nhËp thay ®æi NPV thay ®æi 0 1,000 -18.811.775 -18.811.775 1 18.763.689 3.251.919 0,928 2.860.339 1.275.930 1.975.989 1.833.717 2 22.784.480 3.984.546 0,861 3.082.722 1.549.344 2.435.202 2.096.709 3 26.269.165 4.409.963 0,798 3.001.015 1.786.303 2.623.660 2.093.680 4 26.805.270 4.395.950 0,740 2.631.260 1.822.758 2.573.192 1.904.162 5 26.805.270 4.302.042 0,687 2.264.975 1.822.758 2.479.284 1.703.268 6 26.805.270 3.557.258 0,637 1.647.334 1.822.758 1.734.500 1.104.876 7 26.805.270 3.557.258 0,591 1.448.970 1.822.758 1.734.500 1.025.089 8 29.270.760 5.233.794 0,548 1.875.161 1.990.411 3.243.383 1.777.373 4.603.669 -5.272.901 NhËn xÐt: -Khi vèn ®Çu t­ t¨ng 10%. Dßng thu nhËp cña dù ¸n gi¶m ®i mét l­îng rNPV= -1.181.177.000 ®ång .Møc biÕn ®éng gi¶m NPV so víi b×nh th­êng = 40,862% Dù ¸n vÉn ®¸ng gi¸ víi NPV= 2.722.491.000 ®ång -Khi gi¸ c¶ s¶n phÈm gi¶m 10%. Dßng thu nhËp cña dù ¸n gi¶m ®i mét l­îng rNPV= -9.876.570.000 ®ång .Møc biÕn ®éng gi¶m NPV so víi b×nh th­êng = -214,53% Dù ¸n kh«ng ®¸ng gi¸ víi NPV= 5.272.901.000 ®ång Nh­ vËy, NPV nh¹y c¶m nhÊt ®èi víi gi¸ c¶ s¶n phÈm. Dù ¸n kh«ng kh¶ thi nÕu gi¸ c¶ s¶n phÈm gi¶m ®i 10%. Do ®ã C«ng ty cÇn ph¶i t×m c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. D. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi Víi qui m« ®Çu t­ nh­ ®· tr×nh bµy, dù ¸n x©y dùng tæ hîp s¶n xuÊt bª t«ng th­¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n lµ dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao. Nã ®em l¹i nguån lîi kh«ng nhá cho doanh nghiªp phï hîp víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh l©u dµi cña C«ng ty ®ång thêi ghãp phÇn lµm t¨ng hiÖu qu¶ cho nÒn kinh tÕ x· héi trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc nh­ hiÖn nay. I. Lîi nhuËn doanh nghiÖp vµ thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. 1. Lîi nhuËn cho C«ng ty Qua 8n¨m vËn hµnh kÕt qu¶ ®Çu t­, sau khi hoµn tr¶ vèn vay, dù ¸n sÏ ®em l¹i cho C«ng ty kho¶n lîi nhuËn tich luü :20.692.952.000 ®ång, dïng ®Ó trich lËp c¸c quü cña doanh nghiÖp: - QuÜ ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ quü phóc lîi - Quü dù tr÷ tµi chÝnh. - Bæ sung nguån vèn kinh doanh - Bæ sung quü l­¬ng + th­ëng. N©ng cao h¬n n÷a ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng. 2. Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. ViÖc thùc hiÖn dù ¸n sÏ ®em l¹i thu nhËp b×nh qu©n cho mét lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt 750.000 ®ång/th¸ng, C¸n bé qu¶n lÝ: 950.000 ®ång. §©y lµ mét con sè ®¸ng kÓ so víi møc sèng t¹i ®Þa ph­¬ng hiÖn nay. II. C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Dù ¸n sÏ ®ãng gãp cho ng©n s¸ch tæng céng lµ: 7.692.456.000 ®ång Ngoµi ra, dù ¸n cßn ®ãng gãp cho quü BHYT vµ BHXH tæng céng 8 n¨m vËn hµnh lµ:1.763.376.000 ®ång Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n t¹i C«ng ty VËt liÖu X©y dùng vµ X©y l¾p th­¬ng m¹i C«ng ty VËt liÖu X©y dùng vµ X©y l¾p th­¬ng m¹i víi h¬n 45 n¨m ho¹t ®éng ®· x©y dùng vµo qu¶n lý rÊt nhiÒu dù ¸n cã tÇm cì vµ chÊt l­îng. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty còng cã rÊt nhiÒu lÜnh vùc, ®Æc biÖt víi ho¹t ®éng ®Çu t­, C«ng ty cã dù ¸n ®Çu t­ míi: X©y dùng tæ hîp s¶n xuÊt Bª t«ng th­¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n. Nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña dù ¸n vµ viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n cña C«ng ty, em xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p sau: I. Gi¶i ph¸p vÒ nguån nh©n lùc cho ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n. VÊn ®Ò nguån nh©n lùc cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n còng rÊt quan träng. V× ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n kh©u quan träng vµ ®­îc quan t©m h¬n c¶ trong lËp dù ¸n v× nã liªn quan ®Õn môc tiªu cña doanh nghiÖp khi ®Çu t­ ®ã lµ: lîi nhuËn. §éi ngò c¸n bé ph©n tÝch tµi chÝnh ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã chuyªn m«n, tr×nh ®é, søc khoÎ. Thùc tr¹ng chung vÒ nguån nh©n lùc cña ngµnh x©y dùng ViÖt Nam còng cã mét ¶nh h­ëng rÊt lín vÒ sù ph¶n ¸nh thùc tr¹ng nh©n lùc cña tõng doanh nghiÖp x©y dùng. VÒ c¬ së ®µo t¹o nghÒ tÝnh ®Õn n¨m 2001, c¶ n­íc ®· h×nh thµnh hÖ thèng 208 tr­êng cao ®¼ng vµ ®¹i häc, 247 tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp, 158 tr­êng d¹y nghÒ chÝnh quy (n¨m 1991 sè tr­êng nµy lµ 136), trªn 1000 c¬ së ®µo t¹o nghÒ b¸n c«ng, 500 trung t©m d¹y nghÒ do quËn huyÖn qu¶n lý, 190 Trung t©m kü thuËt h­íng nghiÖp. Bé X©y dùng qu¶n lý hai tr­êng ®¹i häc, 3 tr­êng cao ®¼ng, 5 tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp vµ 22 tr­êng d¹y nghÒ. Hµng n¨m c¸c c¬ së cña Bé, c¸c tr­êng ®µo t¹o nghÒ x©y dùng cho ra tr­êng kho¶ng 15000 ng­êi. Tuy vËy sè nh©n lùc tham gia s¶n xuÊt x©y dùng míi cã 23% ®· qua ®µo t¹o (trong 1.200.000 ng­êi cßn 936.000 ch­a qua ®µo t¹o). Nh­ vËy chÊt l­îng trong ngµnh nguån nh©n lùc cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i bµn. Tuy nhiªn, do nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n nµy nªn cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c nµy: CÇn th­êng xuyªn tæ chøc n©ng cao båi d­ìng kiÕn thøc cho ®éi ngò c¸n bé lËp dù ¸n còng nh­ cña toµn C«ng ty. - §èi víi ®éi ngò l·nh ®¹o: lµ nh÷ng ng­êi kh¶ n¨ng, nghiÖp vô, võa cã kh¶ n¨ng vÒ qu¶n lý, cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm. Tuy nhiªn ®Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ngµy cµng cao trong ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n nãi riªng còng nh­ lËp dù ¸n nãi chung th× cÇn ph¶i x©y dùng nh÷ng tiªu chuÈn cã thÓ ®èi víi l·nh ®¹o nh­: + Cã n¨ng lùc ®iÒu hµnh hÖ thèng tæ chøc + N¾m v÷ng nh÷ng quy tr×nh nghiÖp vô + N¾m v÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nguån vèn ®Çu t­ + Th­êng xuyªn ®­îc ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc. - §èi víi ®éi ngò ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n. §©y lµ ®éi ngò trùc tiÕp tham gia qu¸ tr×nh lËp dù ¸n, còng nh­ ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n. Yªu cÇu ®èi víi ®éi ngò nµy lµ ph¶i cã n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ n¾m v÷ng quy tr×nh nghiÖp vô lËp dù ¸n. §ång thêi ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc nghiªm tóc trong c«ng viÖc vµ lu«n ®Æt môc tiªu chÊt l­îng cña dù ¸n ®Çu t­ lªn hµng ®Çu. HiÖn nay, ®éi ngò c¸n bé lËp dù ¸n t¹i C«ng ty VËt liÖu X©y dùng vµ X©y l¾p th­¬ng m¹i ®Òu lµ nh÷ng ng­êi ®· tèt nghiÖp ®¹i häc, trªn ®¹i häc cã tr×nh ®é vi tÝnh, tiÕng Anh. CÇn ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch n©ng cao n¨ng lùc cho c¸n bé lËp dù ¸n nh­ t¨ng c­êng tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o, tËp huÊn nghiÖp vô, mêi c¸c chuyªn gia vÒ tËp huÊn. Víi nh÷ng tµi liÖu vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ch­a ®­îc phong phó ë ViÖt Nam nªn c¸c c¸n bé trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch cÇn ph¶i t×m hiÓu, tham kh¶o thªm tõ c¸c s¸ch b¸o n­íc ngoµi, trong viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu cÇn chÝnh x¸c h¬n vµ tØ mØ h¬n. II. Gi¶i ph¸p vÒ vèn. C¸c gi¶i ph¸p ®­îc ®­a ra lµ: -T¨ng c­êng tÝch luü: tÝch luü chÝnh lµ nh»m t¸i s¶n xuÊt më réng sau ®Çu t­ , cã ®­îc nguån vèn tÝch luü cho t¸i ®Çu t­ më réng t¨ng lªn th× kh«ng nh÷ng tæng vèn ®Çu t­ t¨ng lªn mµ b¶n th©n vèn tù cã cña dù ¸n còng t¨ng lªn. -Nç lùc lµm viÖc cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó kÕt qu¶ ®Çu t­ ®­îc vËn hµnh mét c¸ch tèt nhÊt lµm t¨ng nguån lîi nhuËn cho dù ¸n. III. Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao s¶n l­îng cña dù ¸n. Môc ®Ých cña viÖc n©ng cao s¶n l­îng cña dù ¸n vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng chÝnh lµ doanh thu, t¨ng lîi nhuËn. Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn th× møc s¶n l­îng t¨ng tû lÖ thuËn víi doanh thu do ®ã khi sè l­îng bª t«ng (m2) t¨ng lªn th× doanh thu sÏ t¨ng thªm. VÊn ®Ò nµy phô thuéc vµo: Tr×nh ®é cña c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ. Tay nghÒ cña c«ng nh©n. C¶ hai nh©n tè trªn ®Òu cã ¶nh h­ëng tû lÖ thuËn tíi n¨ng suÊt lao ®éng do ®ã t¸c ®éng tíi møc s¶n l­îng, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ cÇn n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n nh­ th­êng xuyªn ®µo t¹o, båi d­ìng nh÷ng kiÕn thøc nghÒ nghiÖp cÇn thiÕt cho hä, cã chÕ ®é l­¬ng, th­ëng xøng ®¸ng còng nh­ nh÷ng chÕ ®é vÒ b¶o hiÓm y tÕ... VÒ viÖc n©ng cao tr×nh ®é cña thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ chÝnh lµ ph¶i nhËn thøc ®­îc viÖc ®¸nh gi¸ trong nhËp khÈu c«ng nghÖ: c«ng nghÖ nµo lµ hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn, c«ng nghÖ nµo lµ phï hîp vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ ®Ó gi¶m thÊp nhÊt chi phÝ khÊu hao v« h×nh còng nh­ hao mßn h÷u h×nh cña m¸y mãc. Còng tõ ®ã cho dù ¸n mét c«ng suÊt s¶n xuÊt tèi ®a nhÊt. VÒ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm còng lµ nh»m n©ng cao doanh thu vµ lîi nhuËn do khi chÊt l­îng s¶n phÈm t¨ng lªn dÉn ®Õn doanh thu t¨ng lªn. Muèn chÊt l­îng s¶n phÈm t¨ng lªn th× ngoµi nh÷ng yÕu tè ®· kÓ trªn th× ph¶i kÓ ®Õn yÕu tè nguyªn vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu cµng ngµy ph¶i ®­îc ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Khi ®ã n©ng cao ®­îc chÊt l­îng còng nh­ sè l­îng cña s¶n phÈm, dù ¸n sÏ thùc sù mang l¹i mét hiÖu qu¶ kinh tÕ v÷ng ch¾c. IV. Gi¶i ph¸p vÒ c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt: §èi víi mét dù ¸n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶, tõ qu¸ tr×nh chuÈn bÞ ®Çu t­, thùc hiÖn ®Çu t­ cho ®Õn vËn hµnh c¸c kÕt qu¶ ®Çu t­, ph­¬ng tiÖn kü thuËt lu«n lµ nh©n tè quan träng vµ ®¾c lùc. Víi qu¸ tr×nh chuÈn bÞ ®Çu t­ nh­ ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n, lËp dù ¸n..., nh÷ng thiÕt bÞ liªn quan lµ m¸y vi tÝnh, thiÕt bÞ ®o ®¹c... ®Òu cÇn chÝnh x¸c. Víi qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t­ vµ vËn hµnh c¸c kÕt qu¶ ®Çu t­ th× cã c¸c m¸y mãc hiÖn ®¹i h¬n vµ ph¶i phï hîp cho yªu cÇu cña qu¸ tr×nh ®ã. Vµ ®iÒu ®Æc biÖt chÝnh lµ khi dïng c¸c ph­¬ng tiÖn nµy mét c¸ch h÷u Ých sÏ tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n chi phÝ vµ t¨ng hiÖu qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh. 1. §èi víi c¸c ph­¬ng tiÖn cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n. C¸c ph­¬ng tiÖn cña qu¸ tr×nh nµy lµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn phôc vô cho c¸n bé lËp dù ¸n mµ chñ yÕu lµ m¸y vi tÝnh. HiÖn nay, ë phßng kÕ ho¹ch cña C«ng ty míi cã hai m¸y, trong khi ®©y lµ phßng chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ viÖc lËp vµ ph©n tÝch tµi chÝnh c¸c dù ¸n cña C«ng ty. Do ®ã viÖc bæ sung thªm m¸y mãc, còng nh­ ¸p dông c¸c phÇn mÒm øng dông lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt. 2. §èi víi c¸c ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ c«ng nghÖ cho qu¸ tr×nh vËn hµnh ®Çu t­. C¸c m¸y mãc cña qu¸ tr×nh vËn hµnh ®Çu t­ ®a sè ®­îc nhËp khÈu vµ ®¾t tiÒn v× vËy viÖc lùa chän c«ng nghÖ thÝch hîp vµ thùc sù xøng ®¸ng víi gi¸ trÞ cña nã v« cïng quan träng. §iÒu nµy cã liªn quan trùc tiÕp tíi n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ vÊn ®Ò khÊu hao thiÕt bÞ. NÕu nhËp khÈu ®­îc c«ng nghÖ tiªn tiÕn víi gi¸ c¶ phï hîp th× kh«ng nh÷ng chÊt l­îng s¶n phÈm t¨ng lªn, n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng mµ khÊu hao v« h×nh, h÷u h×nh cña m¸y mãc sÏ gi¶m dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ cña dù ¸n gi¶m. V. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn viÖc thu thËp th«ng tin cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh. Mét trong nh÷ng th«ng tin ®¸ng quan t©m víi qu¸ tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n lµ thu thËp th«ng tin vÒ vèn. Th«ng tin nãi chung ®ãng vai trß quan träng trong ®êi sèng kinh tÕ, x· héi cña con ng­êi. Th«ng tin gãp phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña tõng quèc gia, tõng vïng. Ngµy nay cïng víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ lµ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c m¹ng l­íi th«ng tin. Th«ng tin cã ë mäi n¬i, mäi lóc, mäi chç, khi nµo con ng­êi cÇn ®Õn nã vµ cã nhu cÇu sö dông nã th× nã sÏ cã mÆt. Th«ng tin chØ lµ nh÷ng tÝn hiÖu chuyÒn tíi ng­êi sö dông vµ kh«ng cã gi¸ trÞ ®Ých thùc nh­ng rÊt cÇn thiÕt cho cuéc sèng cña con ng­êi. Mét th«ng tin sai lÖch cã thÓ g©y ra nhiÒu t¸c h¹i lín do ®ã viÖc thu thËp th«ng tin chÝnh x¸c lµ ®iÒu rÊt quan träng ®èi víi bÊt cø nhµ ®Çu t­ nµo. Vèn lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n tõ lóc b¾t ®Çu nghiªn cøu s¬ bé cho tíi thi c«ng dù ¸n. Th«ng tin vèn cÇn ®Çy ®ñ vÒ l·i suÊt, l­îng vèn vay lµ bao nhiªu ®Ó tõ ®ã lËp dù to¸n ph©n bæ cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thi c«ng. Qu¸ tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n dùa trªn c¬ së sè liÖu vÒ tæng vèn ®Çu t­, vèn vay ®Ó c¨n cø vµo ®ã ®Ó xÐt ®Õn vÊn ®Ò chi phÝ vµ doanh thu cña dù ¸n. Th«ng tin vÒ dù ¸n nãi chung rÊt ®a d¹ng vµ khã kh¨n trong viÖc t×m kiÕm v× vËy cÇn ph¶i ph©n tÝch chän läc vµ s¾p xÕp l¹i ®Ó lùa chän th«ng tin chÝnh thèng. KÕt luËn Qua néi dung ph©n tÝch vµ tÝnh to¸n trong dù ¸n "§Çu t­ x©y dùng tæ hîp s¶n xuÊt Bª t«ng th­¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n cho thÊy r»ng, viÖc ®Çu t­ x©y dùng tæ hîp s¶n xuÊt bª t«ng th­¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n nh»m më réng lÜnh vùc trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty VËt liÖu X©y dùng vµ X©y l¾p th­¬ng m¹i lµ thùc sù cÇn thiÕt, ®¸p øng ®­îc ®Þnh h­íng ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã dù ¸n ®­îc thùc hiÖn sÏ t¹o c«ng ¨n, viÖc lµm, cã thu nhËp æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng, t¨ng thu ng©n s¸ch cho quèc gia. * C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ - §ãng gãp cho ng©n s¸ch : 7.692.456.000 ®ång - §ãng gãp cho quÜ b¶o hiÓm :1.763.376.000 ®ång - §em l¹i cho doanh nghiÖp kho¶n thu nhËp :20.692.952.000 ®ång * C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ tµi chÝnh: - TØ suÊt hoµn vèn néi bé 13,69%. - HiÖn gi¸ thu nhËp thuÇn: 4.603.669.000 ®ång - Thêi gian hoµn vèn: 5 n¨m 10 th¸ng. Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh Kinh tÕ ®Çu t­ - NguyÔn Ngäc Mai. NXB gi¸o dôc 1999. Gi¸o tr×nh LËp vµ Qu¶n lý Dù ¸n - NguyÔn B¹ch NguyÖt. NXB thèng kª 2000. Ph©n tÝch - §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ trong thÈm ®Þnh vµ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ GTVT - NXB GTVT Hµ Néi 1995. Qu¶n lý dù ¸n - Trung t©m ®µo t¹o Ph¸p - ViÖt vÒ qu¶n lý, 1994. Ph©n tÝch vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n ®Çu t­ - NXB Khoa häc & Kü thuËt Hµ Néi, 1995. C¸c b¸o c¸o kinh tÕ - C«ng ty VËt liÖu X©y dùng X©y l¾p Th­¬ng m¹i Môc lôc Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ ®Çu t­ vµ dù ¸n ®Çu t­ 2 A. §Çu t­ vµ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ 2 I. Kh¸i niÖm ®Çu t­ 2 II. Vèn ®Çu t­ 2 III. Ho¹t ®éng ®Çu t­ 3 IV. Ph©n lo¹i c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ 4 B. Dù ¸n ®Çu t­ 5 I. Kh¸i niÖm dù ¸n ®Çu t­ 5 II. Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t­ 6 III. Chu kú dù ¸n 7 C. Néi dung chñ yÕu cña dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi 10 I. T×nh h×nh kinh tÕ x· héi liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t­ 10 II. Nghiªn cøu thÞ tr­êng 11 III. Nghiªn cøu vÒ ph­¬ng diÖn kü thuËt 12 1. S¶n phÈm cña dù ¸n 12 2. Lùa chän c«ng suÊt vµ h×nh thøc ®Çu t­ 12 3. Nguån vµ kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn liÖu ®Çu vµo 13 4. C«ng nghÖ vµ ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt 14 5. §¹i ®iÓm vµ mÆt hµng 15 6. C¬ së h¹ tÇng 16 7. Lao ®éng vµ trî gióp kü thuËt cña n­íc ngoµi 17 8. Xö lý chÊt th¶i g©y « nhiÔm m«i tr­êng 17 9. LÞch tr×nh thùc hiÖn dù ¸n 18 IV. Ph©n tÝch tµi chÝnh 18 V. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi 20 D. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ 21 Ch­¬ng II: Ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng tæ hîp s¶n xuÊt bª t«ng th­¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n cña C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p th­¬ng m¹i - Bé th­¬ng m¹i 23 A. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ 23 I. T¹i sao ph¶i ®Çu t­ 23 1. T×nh h×nh x©y dùng vµ vËt liÖu x©y dùng 23 2. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ 23 II. Giíi thiÖu dù ¸n ®Çu t­ 24 1. Giíi thiÖu C«ng ty VËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p th­¬ng m¹i - Bé th­¬ng m¹i 24 2. Nh÷ng c¨n cø ®Ó X©y dùng dù ¸n ®Çu t­ 25 III. Tãm t¾t néi dung cña dù ¸n 26 1. Tªn dù ¸n 26 2. Chñ ®Çu t­ 26 3. Môc tiªu cña dù ¸n 26 4. H×nh thøc ®Çu t­ 26 5. Lùa chän ®Þa ®iÓm 26 6. Lùa chän c«ng nghÖ vµ ®Æc tÝnh kü thuËt cña tæ hîp s¶n xuÊt bª t«ng th­¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n 27 7. Tæng møc ®Çu t­ 28 8. Nguån vèn 28 9. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ do dù ¸n mang l¹i 28 10. TiÕn ®é thùc hiÖn 28 11. Tæ chøc vµ thùc hiÖn qu¶n lý 28 B. Ph©n tÝch kü thuËt cña dù ¸n 28 I. S¶n phÈm cña dù ¸n x©y dùng tæ hîp s¶n xuÊt bª t«ng th­¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n 28 II. Lùa chän c«ng suÊt vµ h×nh thøc ®Çu t­ cña dù ¸n 29 III. C¸c nhu cÇu ®Çu vµo vµ gi¶i ph¸p ®¶m b¶o s¶n xuÊt 29 IV. M« t¶ c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ 30 1. C«ng nghÖ 30 2. Trang thiÕt bÞ 31 V. Ph©n tÝch ®Þa ®iÓm cña dù ¸n 32 VI. C¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu h¹ tÇng 32 1. N­íc cho s¶n xuÊt 32 2. Ph­¬ng ¸n cÊp ®iÖn 33 3. Ph­¬ng ¸n tho¸t n­íc 33 4. An toµn tiÕp ®Êt 33 5. HÖ thèng phßng chèng ch¸y næ 33 6. Giao th«ng néi bé vµ m«i tr­êng 33 7. Th«ng tin liªn l¹c 33 8. HÖ thèng chiÕu s¸ng, b¶o vÖ 34 9. Ph©n tÝch ¶nh h­ëng x· héi 34 VII. Tæ chøc qu¶n lý vµ bè trÝ lao ®éng 34 1. S¬ ®å qu¶n lý 34 2. Nh©n lùc 35 VIII. M«i tr­êng vµ c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn 36 IX. TiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n 36 C. Ph©n tÝch tµi chÝnh 37 1. Vèn ®Çu t­ 37 2. C¬ cÊu nguån vèn 39 3. KÕ ho¹ch huy ®éng vèn 39 II. Dù kiÕn kÕ ho¹ch tr¶ nî 40 III. Dù tÝnh lç, l·i 41 1. Doanh thu hµng n¨m 41 2. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh 42 3. Chi phÝ b¸n hµng 45 IV. Ph©n tÝch chØ tiªu tµi chÝnh 49 1. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ tiÒm lùc tµi chÝnh C«ng ty 49 2. ChØ tiªu doanh lîi 49 3. §iÓm hßa vèn 49 4. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i dßng 49 5. HÖ sè hoµn vèn néi bé 50 6. TØ sè lîi Ých - chi phÝ (B/C) 51 7. Thêi gian thu håi vèn 51 V. Ph©n tÝch ®é nh¹y cña dù ¸n 52 D. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi 54 I. Lîi nhuËn doanh nghiÖp vµ thu nhËp cho ng­êi lao ®éng 54 1. Lîi nhuËn cho C«ng ty 54 2. Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng 54 II. C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch 54 Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n t¹i C«ng ty VËt liÖu X©y dùng vµ X©y l¾p th­¬ng m¹i 55 I. Gi¶i ph¸p vÒ nguån nh©n lùc cho ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n 55 II. Gi¶i ph¸p vÒ vèn 56 III. Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao s¶n l­îng cña dù ¸n 56 IV. Gi¶i ph¸p vÒ c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt 57 1. §èi víi c¸c ph­¬ng tiÖn cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n 57 2. §èi víi c¸c ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ c«ng nghÖ cho qu¸ tr×nh vËn hµnh ®Çu t­ 57 V. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn viÖc thu thËp th«ng tin cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh 58 KÕt luËn 59 Tµi liÖu tham kh¶o 60

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại - Bộ thương.doc
Luận văn liên quan