Đề tài Phân tích mức độ hài lòng của sinh viên trường Đại học Cần Thơ đối với chương trình “sinh viên vay vốn” hỗ trợ học tập

Phân tích mức độ hài lòng của sinh viên trường Đại học Cần Thơ đối với chương trình “ sinh viên vay vốn” hỗ trợ học tập MỤC LỤC Trang Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐÊ NGHIÊN cứu 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN cứu .2 1.2.1. Mục tiêu chung: .2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: .2 1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIÊM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN cứu .2 1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định: 2 1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu 3 1.4. PHẠM VI NGHIÊN cứu 3 1.4.1. Không gian : 3 1.4.2. Thời gian : 3 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu: 3 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ TÀI NGHIÊN cứu .3 1.5.1. Luận văn Tốt nghiệp .3 1.5.2. Chuyên đề .4 Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 2 .1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 6 2.1.1 Khái niệm mức độ hài lòng 6 2.1.2 Lợi ích của nghiên cứu mức độ hài lòng 6 2.1.3 Thuyết nhu cầu của Maslaw .7 2.1.4 Thuyết hai nhân tố của Herzberg 9 2.1.5 Thuyết hy vọng của Vroom 11 2.1.6 Mô hình động cơ thúc đẩy của Porter và Lawler .11 2.1.7. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến mức độ hài lòng 13 2.1.7.1. Giá trị vật thể 13 2.1.7.2. Giá trị phi vật thể 14 2.1.8. Điểm chung của các giả thuyết 14 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu .17 2.2.1. Phương pháp chọn mẫu và cở mẫu 17 2.2.1.1. Cỡ mẫu .17 2.2.1.2. Phương pháp chọn mẫu 19 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu: 21 2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu .21 2.3. MÔ HÌNH NGHIÊN cứu .21 Chương 3 TỒNG QUAN VÈ CHƯƠNG TRÌNH “SINH VIÊN VAY VÓN” HỎ TRỢ HỌC TẬP 3.1. TỔNG QUAN VÊ CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN VAY VỐN 23 3.1.1. Người vay vốn tại NHCSXH: 23 3.1.2. Thời hạn cho vay .23 3.1.3. Mức vốn cho vay: 27 3.1.4. Lãi suất cho vay: 27 3.1.5. Phương thức cho vay: 28 3.1.6. Thủ tục và quy trình nghiệp vụ cho vay: 25 3.1.7. Tổ chức giải ngân: .28 3.2. THỐNG KÊ KÉT QUẢ 3 NĂM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG SINH VIÊN TỪ NĂM 2007- 2010 .29 3.2.1. Số lượng sinh viên vay vốn từ năm 2007-2010 .29 3.2.2. Tổng doanh số cho vay từ năm 2007-2010 31 3.3. TỔNG QUAN ỴÊ QUY TRÌNH VAY VỐN TÍN DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ .32 3.3.1. Đối tượng và điều kiện được vay tín dụng sinh viên .32 3.3.2. Nguyên tắc vay vốn .34 3.3.3. Qui trình thực hiện 34 3.3.4. Hoàn thành thủ tục thanh toán trước khi tốt nghiệp .37 3.4. THỐNG KÊ KÉT QUẢ VAY VỐN TÍN DỤNG NHCSXH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ .38 3.4.1. Số lượng sinh viên Trường Đại học cần Thơ vay vốn của NHCSXH từ năm 2007-2010 .38 3.4.2. Tổng doanh số cho vay của NHCSXH cho sinh viên Đại học cần Thơ vay từ năm 2007-2010 .39 Chương 4 PHÂN TÍCH MỨC Độ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ Đổi VÓI CHƯƠNG TRÌNH “ SINH VIÊN VAY VÓN” HỎ TRỢ HỌC TẬP 4.1. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ 41 4.1.1. Giới tính 41 4.1.2. Niên khóa 42 4.1.3. Chuyên khoa 43 4.1.4. Quê quán .44 4.1.5. Sinh hoạt phí hàng tháng .45 4.2. KÊNH THÔNG TIN TÍN DỤNG .52 4.3. NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐI VAY VỐN .53 4.4. LÝ DO ĐI VAY TÍN DỤNG CỦA SINH VIÊN 55 4.5. ĐÁNH GIÁ MỨC Độ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VÊ CHƯƠNG TRÌNH “SINH VIÊN VAY VỐN” CỦA NHCSXH .57 4.5.1. về mức vốn cho vay 59 4.5.2. về thời điếm nhận tiền .66 4.5.2.1. Nhận tiền đúng thời điếm như trong họp đồng 66 4.5.2.2. Thời điểm nhận tiền 66 4.5.2.3. Ánh hưởng của thời điếm nhận tiền 67 4.5.3. về thủ tục vay vốn .72 4.5.3.1. Xin giấy xác nhận sinh viên tại trường Đại học cần Thơ 72 4.5.3.2. Thủ tục tại địa phương 73 4.5.4. về khâu tổ chức giải ngân .78 4.5.4.1. Phương thức giải ngân .79 4.5.4.2. Mức độ an toàn khi giải ngân qua ATM .80 4.6. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC Độ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN 81 4.6.1. Xây dựng ma trận tương quan 81 4.6.2. Số lượng nhân tố . 82 4.6.3. Điểm nhân tố .84 Chương 5 MỘT SÓ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VÀ HOÀN THIỆN sự HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ ĐÓI VÓI CHƯƠNG TRÌNH “ SINH VIÊN VAY VÓN” HỎ TRỢ HỌC TẬP 5.1. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ .86 5.2. PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT 87 5.2.1. Đánh giá cơ hội và thách thức đối với tín dụng sinh viên học sinh .87 5.2.1.1. Cơ hội .87 5.2.1.2. Thách thức .95 5.2.2. Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của tín dụng sinh viên học sinh .95 5.2.2.1. Điểm mạnh .95 5.2.2.2. Điểm yếu 99 5.2.3. Ma trận SWOT 99 5.3. MỘT SỘ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 12 5.3.1. Hoàn thiện thủ tục tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng .102 5.3.2. Thu hút nguồn đầu tư từ nhiều ngồn khác nhau nhằm tăng mức vốn cho vay lên mức cao hơn hiện tại .102 5.3.3. Định hướng sinh viên sử dụng tiền vay đúng mục đích .104 5.3.4. Tổ chức giải ngân đúng thời điểm 105 5.3.5. Mở rộng đối tượng hưởng thụ 105 5.3.6. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền 106 Chương 6 KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ 6.1. KÉT LUẬN 107 6.2. KIẾN NGHỊ .107 6.2.1. Ngân hàng .107 6.2.2. Nhà nước .107 6.2.3. Trường học 108 6.2.4. Gia đình .108 6.2.5. Xã hội 108 Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐÈ NGHIÊN cứu Hiện nay, tình trạng sinh viên bỏ học là một vấn đề nan giải và bức xúc của xã hội . Theo thống kê của Bộ giáo dục và đào tạo năm 2009 thì tỷ lệ học sinh sinh viên bỏ học hàng năm vì nghèo không có tiền theo học , không thế trang trãi sinh hoạt phí là 0.28% tổng số sinh viên Việt Nam. Hơn nửa, học phí năm nào cũng lên, tiền nhà trọ cũng lên theo, vật giá thì cứ leo thang mà không biết mệt. Đa số sinh viên của trường có gia đình làm nghề nông, thuộc vùng sâu, vùng xa . cho nên điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Việc cho con đi học đã khó với nhưng nông dân này , còn việc chăm sóc chu đáo cho con ăn học tới nơi tới chốn còn khó hơn. Đe góp phần cải thiện, khắc phục vấn đề này thì từ năm 2003 Chính phủ, Ngân hàng chính sách xã hội và Các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp nghề liên kết lại và áp dụng chương trình “ sinh viên vay vốn”. Chương trình cho vay tín dụng sinh viên này với mục đích là sẽ góp phần tạo điều kiện, hỗ trợ kịp thời cho sinh viên có khó khăn được vay tiền phục vụ cho việc trang trải chi phí học tập, sinh học tập, mua sắm dụng cụ học tập. Ngoài ra, chương trình cho vay tín dụng sinh viên không chỉ giải quyết các vấn đề tài chính mà còn là cơ hội giúp cho sinh viên từng bước làm quen với các giao dịch tài chính qua Ngân hàng, một yêu cầu không thể thiếu ở một xã hội phát triển. Việc thực hiện chương trình cho vay tín dụng sinh viên giúp cho Nhà trường thuận lợi trong việc thu học phí theo qui định. Đồng thời chương trình cho vay chia sẻ áp lực đối với Nhà trường trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác sinh viên - vấn đề chính sách để tập trung nhiều hơn cho công tác đào tạo. Với những lý do vừa nêu trên , chúng tôi tiền hành bài nghiên cứu “Phân tích mức độ hài lòng của Sinh viên Trường Đại học cần Thơ đối với chương trình “sinh viên vay vốn” hỗ trợ học tập” Đây là căn cứ khoa học để tham khảo và đề xuất những sách lược kinh doanh hợp lý để đáp ứng càng nhiều nhu cầu của hành khách, nâng cao chỉ số hài lòng của họ và tăng tính cạnh tranh trên thị trường. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN cứu 1.2.1. Mục tiêu chung: Phân tích mức độ hài lòng của Sinh viên Trường Đại học cần Thơ đối với chương trình “sinh viên vay vốn” nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: - Thực trạng chương trình “sinh viên vay vốn” hỗ trợ học tập - Phân tích mức độ hài lòng của Sinh viên Trường Đại học cần Thơ đối với chương trình “sinh viên vay vốn” hỗ trợ học tập - Giải pháp làm tăng mức độ hài lòng của Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ đối với chương trình “sinh viên vay vốn” hỗ trợ học tập 1.3. CÁC GIẢ THUYÉT CẢN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN cứu 1.3.1. Các giả thuyết cần kiếm định: - GT 1: Số tiền được vay ảnh hưởng đến Mức độ hài lòng của sinh viên Trường Đại học cần Thơ đối với chương trình “sinh viên vay vốn” - GT 2: Thời gian nhận tiền vay ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên Trường Đại học cần Thơ đối với chương trình “sinh viên vay vốn” - GT 3: Thủ tục vay vốn ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên Trường Đại học cần Thơ đối với chương trình “sinh viên vay vốn” - GT 4: Khâu tổ chức giải ngân ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên Trường Đại học cần Thơ đối với chương trình “sinh viên vay vốn” 1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu - Sinh viên Trường Đại học cần Thơ có hài lòng với chương trình “ sinh viên vay vốn “ không? - Các nhân tố nào ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ có hài lòng với chương trình “ sinh viên vay vốn “ ? - Cần có những giải pháp gì để nâng cao mức độ hài lòng của sinh viên Trường Đại học cần Thơ có hài lòng với chương trình “ sinh viên vay vốn “ ? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN cứu 1.4.1. Không gian : Trường Đại học cần Thơ 1.4.2. Thời gian : Từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 9 năm 2010 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu: Sinh viên Trường Đại học cần Thơ 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.5.1. Luận văn Tốt nghiệp Phạm Thanh Trang (2009), Phân tích mức độ hài lòng chung cũng như mức độ hài lòng đối với các yếu tố động viên của Công ty cổ phần Bê tông Hải Âu., Luận văn Tốt nghiệp Trường Đại học Tôn Đức Thắng. - Mục tiêu của đề tài: Đe ra một số giải pháp để cải thiện sự hài lòng của nhân viên Công ty trong ngắn hạn (2009-2011), giúp công ty biết đâu là yếu tố chủ chốt có ảnh hưởng mạnh nhất đối với sự hài lòng của công nhân viên khi họ đang phục vụ tại công ty mà đề ra chính sách hoàn thiện nó. - Phương pháp nghiên cứu: Đe tài sử dụng thang đo do tác giả tự xây dựng bằng cách tham khảo các thang đo đã được sử dụng của các tác giả Kovac (1987), Trần Thị Kim Dung (2005) và một số tác giả khác, thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá trên 153 nhân viên Công ty được chọn lọc theo phương pháp ngẫu nhiên. Dữ liệu thu thập được xử lý, phân tích bằng phần mềm SPSS 13 for Windows. - Ket quả đạt được: là mức thu nhập có liên quan đến sự hài lòng chung, nhóm có thu nhập cao thì có mức độ hài lòng cao hơn so với nhóm thu nhập thấp, còn các yếu tố khác với yếu tố thu nhập thì không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất ít. 1.5.2. Chuyên đề Trần Thanh Loan(2008), Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng (đại diện là sinh viên) đối với dịch vụ xe khách chất lượng cao Mai Linh, Trường Đại Học Cần Thơ. - Mục tiêu của đề tài: điều tra thực trạng sinh viên học sinh trong việc sử dụng các dịch vụ của Mai Linh như thế nào và phân tích, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng (đại diện là sinh viên) đối với dịch vụ xe khách chất lượng cao Mai Linh, qua việc phân tích tác giả đề ra một số giải pháp khắc phục những mặt tồn tại trong việc cung cấp các dịch đến khách hàng một cách tốt nhất. - Phương pháp nghiên cứu: tác giả sử dụng thang đo do tác giả tự xây dựng bằng cách tham khảo các thang đo đã được sử dụng của các tác giả Kovac (1987), Trần Thị Kim Dung (2005) , thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá trên 100 sinh viên thuộc các khoa khác nhau của Trường Đại Học cần Thơ -ã 4được chọn lọc theo phương pháp ngẫu nhiên. Dữ liệu thu thập được xử lý, phân tích bằng phần mềm SPSS 14.0 for Windows. - Ket quả đạt được: Với kết quả phỏng vấn đa số các bạn sinh viên đều có mong muốn có chính sách giảm giá và ưu đãi cho sinh viên, nâng cao chất lượng xe trung chuyển . đây là nguồn thông tin khá quan trọng và nó giúp cho nhà cung ứng dịch vụ có thể đáp ứng được tối đa nhu cầu của khách hàng đồng thời tận dụng tối đa tiềm năng về khách hàng. Tận dụng ưu điểm của phương pháp đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên công ty, sinh viên học sinh và khắc phục những nhược điểm về cách chọn mẫu, phương pháp phân tích nên tôi đưa ra phương pháp nghiên cứu mới áp dụng nghiên cứu tại Trường Đại học cần Thơ -ã 5

pdf137 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3640 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích mức độ hài lòng của sinh viên trường Đại học Cần Thơ đối với chương trình “sinh viên vay vốn” hỗ trợ học tập, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 5%86F#'C'L›CR(MCRs'C C2uC+F6 RC1ERK2u) );6%S8V2LA6VB-RFRBR(C  RCVC)s6V EEC.V'K20R( Ds@AP¦@Axa2sDu\_@]\^@JŠBP @AA =‘nDr@C&$+B 9fGDDANGCDŠGVF8uC”A”Rs'CC,?C$ VC&''SH/8/6VsF FL( )o=2cD2h=@2R=@2G@AAD¸^[K[P^@J2‡uDW@]\^@6 5?`Ž¢M65?"M‘5¢ŠG6N CB -, ?C 8F'%C u' $4CEF$*AfCFF1E,?C(G;8F%C/':EF C&A$f2uCE(G;2,F8SRC1EEF$Ru'$4CEFE X$ L[AV! FL8 %SB9f-C$C(5E‹ "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  ‚ B )sJEFE 2 8C s249I$+ Fs $E%C$4CGDDAD-.%S)'8A$C&6XEV U,s)Y) C&A$f)F?F(VA8DC6-. '%Cu's'8F%F#8uC2)*' )C!+$X( ŠHuG[2>?@AJNj@2QjuhDf[2xa2sD{[s@AP¦@A6 C2 )* . -. C $ F? -% 1E )C&FGDDAAC&NEA( C2EEC248DCCX2FC$ FACB842C& E Af CF B 9f $4C GDDA Tš( FV 1 24 NF¨ C& N#,²V8F›C'-ADA«GDDAVFY; 2uC'f)2(A4C EEAEB$ 1E2)*$*8uC B?›6,?CV2u1?C&*1ES'B F+sE '2(M?CB9f-C$C')C!ADA«( 2MJ†[2G@A[2f@2PD^=2>?@An2_@A@A§@A2iG@J2Dv@6 C?6 S'-0 ¥,6'26 s )S¦ 8X2CK9 S6-9S()'DA$C 6C&A$f1EA*6?6 S'-0B8X2C).C')F+LC''8F#$4C 9 FECLC F$C& 8C FE4C F+$8uC B1E 96›CU82CSFC!FSXA26F&$;1E 96 X $24A”6 S #' 1E B -6 '' 8F# RC ' 9f / ).(C1)26B-6''8F#9JV/”AS2 -«RVV2uC&F8.6C&F FLEF2R2u)C!REC.C& 0CA??CU?6-0V 8.''8F# %(FC6 ).69C+FF1 FE$R FE6 8.''8F# 1E?6-0*FQD@A?-%?6 2E'K1FKF1EC&A$f6S8)CR\ƒAD C&'6C&DC6A0)?91$,9.N24'' F+, "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  ‚g ?C1EE1E96996$*9(Ž$#6E 8.''8F# ?6-08A?FKFC[AV''K,9.?C U?6-0)-D6$XAD61RL .C 6 C&A$f >/'' 8F#6L$& F+$ 8uC Bu'''1E 6‹)sE(N#KA FE);1E$S+))%C L')C!&%''8F#AC&NEA ABB6s24 A BBCB'1ERC&''8F#[A'FKF‹C A4C6C&''8F#)**C&E(M8F%F#V''K C&1f$E$%sE'2RC$RFR‹6+'$ %( T\2><@AQeJDW\Yg@A@LB:88Ÿ3 ŽA-%2uLCC&J$4C F)CsVE6,?C VEADA«V''KE9‹C$ VECF9J)F+%$V-.9s F¨Ru)F+%6PEC&FC&9f6PED'VE-ER AFE - AC&DC 2-CF s$ )F A 2ADC(BF%C F  A BB‚( 2 ADC C& DC AC& NEA CA „©6 PE )> 'V CA ~©6 * u CA g©6 * Q 8DC CA €©( ŠF 24CF9J)Y²S ABB‚8CCF> $CCFCRC&A( >A4CS1EEC4CAC&NEA6)VAB©2C CFSAC&NEAV¡8&C>F9JCAg6g©‹CCFL246„B© 2CCF9J$I'LCCCFA?-CRC&A$AFEXA¯ #-.KC(‹A8­$9EF9C$fCF9J ABB‚ DRYE<<¡dDŽ(DC+FRC7F#8uC'R/s )28­ E S' 2 & % -CF s $ )F A 2ADC ' )C!(DEF 8 %R$+A8­VE$9EF9s$fCF9J  "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  ‚ S:73#$DS~ˆB&BŒ&BBDB} A*¹ %$+3EV< &, ‹f%RC6D?2ADC$9s$f-C? )XF%C ABB‚9-L,FS)24'f›C6FKFCF 9J 8$CLVE69s$f 2%C‹s(‹A8­ VE$9E F9s$f CF9J >C . L A24 BD EBEA¡›6 „6~©@F8DC)F%C*A D©-$4C ABB„( <[Jf@29J2K@A@LB:8E8 9J2K@A @LB :8E8bi Q<D[g@A nº@LB :88ŸGkK <[Jf@2 J2K@A 9¨:8E8G l )e#/K £@ABk[G l )e#/K D?[q\GkK £@Abc E:Ÿ7ŸF d99;E` E88{8 E:`{7 2Š@J2iuiCD2j@2nD@2Jr 2G@><[ EFE87 dŸ:88 E8{: E7E{; t=J2‡ EF;; Ÿ7FF E{E EF`{; >@2Š@ 7;:78 :ŸŸ;77 F7{E E7:{: DKJ2‡ ``87F 7;78Ÿ: ;E{9 EE7{` 2\Qo[ [ Qc@ Pz\J> @><[ @AiGD F9;E :;:79 :{Ÿ E7F{7 2Š@J2i@AG@22iCJPs@A 2>?@A @A2Dv= E8:;98 `ŸF;`9 9Ÿ{8 E:9{; 2K[2 bC@{@2G 2G@A E7E7: Ÿ`8:d E8{Ÿ E:E{Ÿ \uR[2 EFŸF ŸEE8 E{8 EF:{; R[2Q† EEFdd 9ddEE Ÿ{E E::{E "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  ‚< ;3:3E3:3B~DBB$D `ŽF  ABB~‘BB€DC+FRCC>F8uC'S)C!B 9f(FC-E ABB„%? `ŽF8DCCLA,F%C+F8A s)2B9fV-.8,F%S2( CFa E8ACL6F%KF$ 682 (( 9I -AFE -L'ƒA9s$fCLA6D %;KF 2$%$ s )2B9f( i201E#F-FCRCQEKF(ŽIKF2 DCKF2$B9f( mVR )$C&*ARCAF›KF29CD3RCKF2C+ $92KF28FAF%RCA8C62%C$4CB9f-C$C 82)*$*8uCB-C$C6%C2u$ER682)*$*'/ 8u,;CRRCA8uC2)*(Ž9VD )F/KF2$%( ;3:3:3 ~B A~ Aˆ# # B & Aˆ# . D( " } )ABA*BCD)AB ;3:3:3E3Aˆ## B sD@A»@2Š@QDW@@AŠ@2G@AJN¼{@L@APs@A{2^B2V[2‹D6 {FL 8 NGCDŠG8X? )­6K ?6EA;YC(G; 8 XD-E6C-E(`C-2F6RC(M¯C&0; 8FAF%8A$C&6*A)ECLC''C/'?›,?C( D J2‡2\HPs@AQc@J§=2KJ2G@2JNKD=2Dr\[2f@2=2M3 1 24 $E ›   ! CB - , ?C 2u ' ‹ -F R D ABB )C 'CF2uCB'1 L 8 %C E g(<BB ¡ ›$4CCDg A)08(5?CB Fs8C-FS0AS'9I !NCB-,?CF?2u$%VF›$E>R "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  ‚~ D 2u CE( N CB - , ?C . C& $C& ' )C 'CF!VF›$E%C$4C;-CO-C$C;R\ a A; BBOB62)*>HCFRD2u124CE$ )L RL $Em DN 24 D( 1 24 U CE5?C B 1 )* '%C u' $4C5?m D OMKF 26N N 24AC& NEA6NCB-,?C-4A,9.F2‹!$+F› $%.C&2)*B9f%C$4C;-CO-C$C!.C& AB( BvJ2c@AAD^iYR[2BD)TBYGHP°[6 >%R1ENGCDŠG ABB*C&EV<€)f-0 CE9sB )R”' H 1EL24(NC )EQ 8#'$s$E82F?DC,$J-F$J,E[ADC+F RC& F# 8uC 2C C $E(M 8 C!AAD 1ENGCDŠG - $4C R( D boJ2c@A@2qJJNi@AB†[JDW\uGBQDv[6 ŠFS' EE$ 1EB9f-C$C;-C8R!-C $C;-C$CVLRVR ;#'D)E-.%S  B6-.›8Q1EML6NN246,?C)AfCFF6AfCF 8A$C&(M8F% FL);V''K-.1E2)* )gªAC!REC2)*( BD)TBuG@AŠ@2G@A[ \HJf@JNW@J2RJN>X@A3 NCB-,?C¥NGCDŠG¦2u8#'>{F s-%g±BB±{M‘BB ABB1E124CB'1 [AB9fB-)ERYCB9f2ADC)-0‹8DC N'f$f2CT(M 8-.¬ 8. )S 841ECB'1AC& NEA)$C&SF8DC&%[A.C&2)*Af CF F%CE$EAR)24?› F%$+™xiKP DADwB@A2Æiš(GD "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  ‚€ ?1ENGCDŠG8R$*AfCF8uCF#(D.)EC1ENGCDŠGV $EC )Q)S FE);8KF%C2EB- B9f2FC1ECB'1 $4C ? T $ %C 2u B - R@ D C+F RC& 2C TC'#2u1)26B-1EML$N24@? T6 ? B - V C+F RC& K UC $4C  FE F+ 0 sE '26 C/'  FE K 9 $ C!F 9 ( RC8#'6HVg2)*B9f6E2uCB'1CE€ 2)*B9f6A2)*UC.6 EE()VV g2)*)24$2)*#124C(M# -.8C+A$FC%C$4C%C2uB-$*;C'fV?CC'# F›$%2FCB1EN246S89.E)C++ 1E€ AD?N'f$f2CT GD?1ENGCDŠGE242u,?C6C-% ? ) C E . C& C&A $f ) & % NGCDŠG  )F2 H6F&QV-.'%Cu'¯«$4C?C6 ! ¥G?CFfX6G?CN96G?CC.FCC$MEC¦6.C& C&A$fF¡$E$% FE)BB‹CRC&A$$E$% DCR”'6L)L246$4C) A?RCE -J)F?™x ^P DADwB@A2Æiš CB - B 9f2F C %C $4C 2C T $ %C 2u B-R$4CBB©-%,)L24(D%RV92u $4CNGCDŠG8€)C&FR6 6<)C&FR-$4C€ A D ? 1EN'f$f2C T(Ž2 u * F $E ? T 6<)C&F›±?¥ ABB¦8)€)C&F›±?¥ ABB‚¦( A%B9f2FCV''KC/')6)C&F?RYC2:T6 F/2uK )C&F 8E?V$C& 8AA4C6,9.2uK )C&F )* 24 -D$$& -CAC )2 @ LC C& C -%1E A??'#926¯C& 892 DC$JRVR 6AC+/C6$J "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  ‚„ -F6$J,E6LCL6CC4C$›9?C!F-%@u,SF¥u FD $uRE¦CLA9Kg6€R FLRC!ARu¦6 ,F%Q6~©$CXE ABB‚ GC& E6NGCDŠG V FE &6 u' $4C C+F ‹ C B $ ' )C! F% ¥CB '16 'C CB '1¦ ) C4C 23 dNaC£³6xF£C6a³=Ž6ž5ŸF/$%KF2*¡› m FL $+,VEVC CLAT 1EAC&NEA 2u?› F% CE(A4CAf CF'SSFCLA ¡ 8&VCT,F%924C ~©$ ABB6NGCDŠG'%Cu'$4CS'6$?C6 !6 24,?C D ? 1ENGCDŠG6V''K .C& 2)*AfCF F%CE$+™x ^P DADwB@A2Æiš$D$C&8A CECDBB~‘BB6 FA%C&A$f2uCE6.-.)0 8.82uRCXFC&F[A‹sB)s6,?C1ES24( S^@ ua@2PCiBD)TB[ BcD]\^@2v JcJQ<D [K[ [?]\^@{ J£ [2k[xa2sD{[2f@2]\He@PR^=2>?@A3 ŽNGCDŠG 8 R$*Af 8uC F#+ 8F V A%C FE&C$4CsE'26‹,?C'BRC9ERŸM 8F%C/'$C&1E)CL6F#8uC( 2\[z\Q^HQc@JL@A[^i3 >NGCDŠG6KF‚ ABBFKF$E$%B9fGDDA B©‘gB©-$4CJR\ ABB‚(>CA4C1ENGCDŠG*¡8& °>  8 E$* AE V A%C 2u2uP f  2 )* 8??C'f$C6,FSU$ 8E?;+(Ž$#E SR1ER  8? 8.C/' ')C!AD FL8 %( "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  ‚‚ aDb\qJJ2q= D$4C2ADCR*A8C-FSANGCDŠGF8)S S'(MC+FC/'READ9DEACE$E$% ;3:3:3:3Aˆ#. CsF-.8&F?F›$%')C'CF( mFF)F+'‹C$+2)*QD0sE'2( )*?FA1E?B9fsE'2QS'( C2E%S)1f$E$%61fB0sE'2( C2E”A”Rs'CFKF.1ER( ;3:3F3#)· S:;3#)· DFB%A•– B~DBB$D•– )·  (AC&NEAF/C+FF›$%³Ža ({FEC&A$+S82u9s$f2C ( g(ŠF24CF9J ( (N248F FEAKF2C9f( <( CS 82u 9s $f  R  E( ~(C?›,?C8F FEAVV' RC C&( €( D. '%C u' s' CXE QE ! 8C FE( „(M82)*$*8uCB,?C6?›( ‚( 1 f B CE '2 R  C&( (%? `ŽF#A (CH-%CFa E g( i 20 1E -F VEC RCKF( ( mV R ) $C& *A RCAF›KF29CD( "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  BB Aˆ# # B•)– Dx D ( M?C U $C  )­6  ?6 EA;YC( ( CV ! F ? $%  ' )C 'CF B'1( g( G& % CE 9s NGCDŠG 9¯ ( CV -. % S ) Af CF8A$C&( <( NGCDŠG 8  V F B ) s )2( ~( 5E 8 D NGCDŠGVA%C FE & % $4C  FE6 ‹ , ?C6 B F+ sE '2( €( NF KF $E $% E( „("C-FSS'(   )E{:{F{7{` ¬ E{:{F{7{;{`{9{d 6  A $% $E8AEC&DC( )E{:{9{d¬E{:{F{7{;{`{9{d6 W0 )? %C 2u20f2)*( )E{F{7{{`¬;{`{9{d{Ÿ6NES 82u 9s$f6'f$fR(         )E{:{;{`{¬76 F / F› KF 2  C+F ›REF( "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  B Aˆ# .•·– žx ž (CsF -. 8& F?  F› $% ' )C'CF( ( mF F )F+ '‹ C $+ 2 )* Q D 0 sE'2( g( )* ? FA1E ? B 9f sE '2 Q S'( ( C2E % S ) 1 f$E$%61 f B 0sE'2( <(C2E”A” Rs'CFKF . 1E R( ~( C2E V -. Ru'›? )$C& C CXE sE '26  $ -0 9D+( ·:¬E{:{F{7{;{`{9{d{Ÿ6 W0 )? R F )F+ $+ 8uC B 1EB9fGDDA ·F{7¬:{7{;{`{9{d{Ÿ6 MD6#'FS$C6 E)*?FA( ·;{`¬E{:{F{76 NC F F KF R$ "#'?C ?$C GE/Me# O&/,S$m$!m&!,W#K "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  B ;3F3 #% ) AA B~ ! D DB… 1 DB } " }!B& ;3F3E3BiG@J2Dv@J2MJ†[JCDPR^=2>?@A@2³B@Š@A[^i[2qJu>h@AYR[2 Q†{=2†[Q†n2K[22G@A M/288”1EC+F-C$C6RC8A1f!2u, #LRVR DCsE'26-C$C2¯')SC+FRV R (NC+FsE'26$*&BR2E-%CE*V LRVR $9C&?T62ER!*)DB6 FE8CFE CF.)$C&,#LRVR -C$C!2u$E$%( > )205?`Ž¢MFDAAU"F#6 V C F KFGDDA 'LC -P 9fAIF,#9S'8FKFRV) Fs(NC+F sE'22E”A$X EE1E{Fs<€62E--E)$C& ‹.C&@DV2EV Fsf!$+F›Cu6 FL 8 CSEAR)Lu1EGDDA DCF?u'-Rg A)C!RECMDC9C&D0"M‘5¢ŠGFM NÄ6&%$ L$+B9f%C$4CGDDAC&6S8 ,s%C2u28DCS#'$+ Fs6C&A$f FL8 1E-0 )$C&ƒAs%C2u$E$%(™NF24,#-EC8  $E U -ECš( NC )E6 F ' 9f > 24 9I 1E 5? "M‘ 5¢ŠG )$C&,s?CE *V F#' ™FƒTš * C+F H6VFƒTE Fs(MU8A?)X FRCC+FGDDAVLRVR R! C'#$4C $%$E( CU>DC9C&D0"M‘5¢ŠG)[2EV-.Ru'› ?)$C&CCXEsE'26$-09D+(DEFRC )2,#*R”A2uGDDAV2u$E$%ER$ 2u8DC(DEF8A?-%C''8)CECDCE3 C'fES82u6C&F FLD6#'FS "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  Bg C'f1%S82uD?1E‹m¢AA NES82u6C&F FLD?1E‹CE9s82F? S',( ‹-”','?A-.( mu'C+FCLC''!%6F›Cu( N24'LC‹ -FX$ L9If !$+ 1 f $E$%-C$CA?)¿ )6ACD6 )XR­:! B F+sE'28uC9fC8ARV9¨-C$CT$*AfB RB( MCLVEX1f)2A)8ASCCE1EB F+ 8I2CC$E(B9f2-C$CV!,#$+LRVR FEADa>)>(  8#'CA-RC!A )E$C& FE 8CF 6 EA ) C CE$E[A,P8 Rs'C$f%C)B9f-C$C( ;3F3:32\2’J@A\¦@Pz\ J> J§@2De\@A¦@n2K[@2^\@2³BJL@ABk[ Qc@[2iQ^HuW@Bk[[^i2?@2Dv@JCD3 5?m D $MKF 2 1 )* '%C u'$4C  FE 8C FE -A+,FS$4C124CB'1'2F?$%F›$%G¬ )u')C!B¥xŽ=¦$CD$E9C68C-FSu'8 C2 )*B9f%C$4C;-C6-C$C( NN24AC&NEA1)*'%Cu'$4CNCB - , ?C ‹ G?C s F + $+ F ? F› $% C2 )*-.EACE1E‹B9f( `CLC FRFF?$%[A -%82u-C $C$E$%$ -%C+-C$C2u$E N N 24 C F  ¬ )u %C $4C  2ADCEACEAFE)C'CF9NCB-,?C'!F ?AF›$%2)*( "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  B ;3F3F3BB+)ABA*)½}A€.­#}D "DB DEFg A)C!REC2)*$EB9f!;#'6N B-,?C#s61)2LC/'-C$CRVR V C+FRC&)E)LCC'B) F)*;(FC6RBD-P9f -ECAfB$%$E(m8DC)RL -C$CKF2$%$E!-”A )ECs”C+2,>A68E'V'RQC+V;'B(NC+F -C$C)*8 9$E$%$4C8!RC9E ŽC+FMG6CM2EV&%CRL-C$C6 >A#$%[C+A¯(G*F!C+RC)2$N B-)SRVRC!A-AfB-P9f$%$E( >)205?`Ž¢MFDAAU"F#DC'Cu'-Rg A)C!REC B9f-C$C6VC+FGDDARC!F EE6Af B1E2)*6R9A$E$%$*8R1CCE)Lu(W? -%)22E%RB,-%GDDAVFKF$-%2u$E$%9 2EVC'BENCB-,?C( .6R FLRC!A)EFF83888GDDA2u$E$%S V99?CE*$;ŸGDDA-P9f$%-ECAfB(C-%R84 2$ISFFR FL8 ¯«-«9I4CRL S $%( NB-,?C-«'%Cu')-8DC$C&-P9f$% $E$RCs)2;8;R°›-,C$E6)*)D$E >')6R/%C2u N )  KF 2 D A¬C -C $C V A? C RL )C(AC&C/'NV!RC!A-VE2uA.B-P9f1E-C $C624-C$C-P9f/AfB22)*+)E( "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  B< NC+F DA RC )E )2 8A $C& H V A 82 924CA? )C&F ›±2 FsF?'LC)Lu„BB›?8C 8RVRLC( ;3F373DB$DAA!­BAAˆ# W? -% C 1E   C CE CLC F ”6 R f ! 8A CE * U 2 -C $C R Rs' # C+( A* X8 9REF-%C+K!.C&CLC-C$C$E $%).$2uRD9.)J$9-”','8s8A$C&$4C, U2-.™E#Aš1E?CE*9I4C*)DC+F?)S 8F$I2E#2u$%$E( GKF-C$CC)E)SC+F$KFA¬C A;69$# 8RDCLC)24$9.'QX-.%R' -C[ACLCEV$Rs'C( `CE*$NJ)2;Ru'$4CEF[A DC+FRC&-C$C#C+/8/KS( F­=W-C$C6LALA¬C-C$C-0XFA? ­=W(A4CXC&B1E=W-«C/'-C$CL FLC+A*E 6XEC/'-C$CC'#$4CXCE9sAA¬C 2C-C$CC( ;3F3;3#´%A1B´B} >‹fŽD+¥5?"M‘5¢ŠG¦C‹-%GDDA;+ E$E$%¥„BB›±±2C¦CA~©)‹-%GDDA2u $E( DEF RC % C&'6 GDDA 2 R ! )L u / D 9 20 82A?)C&F›±(Ž$#CB'1C+FHA0)?%C2u $E $%(ˆC X 2C ; + $+ 8A$C& ‹ s 0 2u -24¬)uBB©8C-FSB9fš( "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  B~ ;3F3`3 ¾.# BD¥~D.*.€ GC&EV)SC+F-C$CU2?CE*2EC!F)¿ EE6 AfBU21f$E$%2$C&$E$%¯'CF $24A”()CCE4C6KƒADXE C F )F+!,?C› *6J EACE@'‹C )? )C$+ ‹6C&''$R FL8A!$C&F›Cu2u.C& VC&F FL(5DV65?U2uFKF'%Cu'$4C5?"E? 2C$Š?CEB-$+C4CC&F$C&8A6HD )26RFRB FE6‹VD?¬)u$C&8A %C$4C;-C6-C$C$E$%2)*(        "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  B€ D2>?@A` &AB `3E3rJu\t@ {FER FLL8F#$'BS$C&CFA?C8Q 1ERVC F$ -C$CVC )C%C9s$f$E B9f -C$C DC)2MDC;CK8)S FE);(NV-« 8A-0RE ; FL8 9s$f1ENB-,?CR LCC&$ES82u9s$fF6'FKF E1ERVCF$-C$CVC)C( A4CR FL'Y$SE-%D-C$C+FVAAF%VB -CEC A$E$VC+F2FC-C$C6ES82u 8A1fDCsE'26DCŸ8F›CR FE); $VC/'F9s$fV !'2u %CEFKF1E R›C#9f%CEC+A $+R( `3:3Dr@@A2R R FL' B )$C+F )E . E S02)*$I QA?-%› DCQCYC-.)E E1E$s 8C FE2'BEN 6)26CE*6sE'26,?C(DEFCL,C8C&RA?-% RCE[AQEC&XE2)*( `3:3E3AŠ@2G@A MC+FHA$E%C2uF?9C&?#T!LAL A$ES'A$E%C2uF?9C&?T@ ‹$)C!REC$C&F8CRL$E1E;-C6-C$C %C $4C X )2u' VC+FRC&$ .F&+s )L 8C ) CCE;-C6-C$CE;( "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  B„ 5?`C9f$MD6 FE8C FE$NCB- ,?C,sf!FKF$E1E;-C6-C$C6C+FHA $E'Ju'$4CA;'B2uC+FH>VA;( `3:3:32G@><[ mC!A)ECDCA?-%$J6$J-F6$J,E6$JRV R $+$C&)C!REC.C&C2)*@9C¨C$+%C2u$E$%@ -.'Ju'1EA$E@ RL F› 8.@  FL 8 $%$E DCsE '2!VC&''EC)C FBu'( `3:3F3N>X@A2V[ F‹C$+2)*-C$C mFRB-C$C-P9fC+$E/AfB C-C$C,CCS,#EXE `3:373D^Pj@2 mu'$4C)21f( C-C$C$+C?$EC+( `3:3;3Ta2sD CFEV'-J$u24,9.F› F°$E 84$‹s( mF;C‹RCRKF2$2)*( E : F   "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  B‚ BE B}}D T½l) ))E`38 SE3D)SABASAA¿BŒ#B~DBB& +A#$D%B&A'€#$DDB.  2iBn2^[22^@A iJ^u  b= nJ @@ [@ Di\@J  E E ªŽDJ2D@]E9  E88ª E88ª ªŽDJ2D@ @2iBn2  F3dª Eª E ªiÀiJ^u  Eª Eª Di\@J 7 : E: Ed ªŽDJ2D@]E9   E88ª ªŽDJ2D@ @2iBn2 :Eª d3`ª 7`ª Edª : ªiÀiJ^u 9ª Eª E8ª Edª Di\@J 7 EE E; EE 7E ªŽDJ2D@]E9 E8ª :7ª 7: :7ª E88ª ªŽDJ2D@ @2iBn2 E:3;ª ;dª `;3:ª 7:3:ª 7Eª F ªiÀiJ^u E7ª E`ª Fª dª 7Eª Di\@J :8 7 ` E FE ªŽDJ2D@]E9 `:ª E7ª :Eª Fª E88ª ªŽDJ2D@ @2iBn2 `:3;ª :Eª :`3:ª F3dª FEª 7 ªiÀiJ^u 9ª 7ª E;ª ;ª FEª Di\@J d  E Ÿ ªŽDJ2D@]E9 Ÿ8ª  E8ª E88ª ªŽDJ2D@ @2iBn2 :;ª  F3dª Ÿª ; ªiÀiJ^u 9ª  :ª Ÿª Di\@J F: EŸ :F :` E88 ªŽDJ2D@]E9   E88ª ªŽDJ2D@ @2iBn2 E88ª E88ª E88ª E88ª E88ª # \ [ Y i 2^ Du i@ A JiJ^u ªiÀiJ^u E88ª E88ª E88ª E88ª E88ª  "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  B CCO- FE)>>- ^u\ À bHB=)DA3•:bDYY– ^Nbi@D2D]\^N Ed38E 7 838F7 DnuD2iiY^JDi E9 7 838F: D@^N|HuD@^N bi[D^JDi@ 839FE E 3FŸ: iÀ^uDYD^bb E88  S:3D)SABASAA¿BŒ#B~DBB& +A#$D%B&A'€#$DDB.  2iBn2^[22^@A iJ^u  F: FF F7 F; Di\@J E8 7; E E ;9 ªŽDJ2D@]E9 F9ª 7`ª d3;ª d3;ª E88ª ªŽDJ2D@ @2iBn2 7Fª dF3Fª Ÿª d3:ªª ;9ª E ªiÀiJ^u  Eª Eª Di\@J ; : Á E Ÿ ªŽDJ2D@]E9   E88ª ªŽDJ2D@ @2iBn2 :Eª F39ª Ÿª d3:ª Ÿª : ªiÀiJ^u Eª 7ª :ª :ª Ÿª Di\@J 7 E E E 9 ªŽDJ2D@]E9 `:3;ª E:3;ª E:3;ª E:3;ª E88ª ªŽDJ2D@ @2iBn2 E9ª E3Ÿª Ÿª d3:ª 9ª F ªiÀiJ^u E7ª E`ª Fª dª 7Eª Di\@J : ; : E E8 ªŽDJ2D@]E9 :8ª ;8ª :8ª E8ª E88ª ªŽDJ2D@ @2iBn2 d3;ª Ÿ3:ª Edª d3:ª E8ª 7 ªiÀiJ^u Fª E3:ª Fª :3dª E8ª Di\@J : E ` Ÿ Ed ªŽDJ2D@ @2iBn2 d3;ª E3Ÿª ;;ª `93:ª Edª ; ªiÀiJ^u   Di\@J :F ;7 EE E: E88 ªŽDJ2D@ @2iBn2 E88ª E88ª E88ª E88ª E88ª # \[ Y i 2 ^D ui @A JiJ^u ªiÀiJ^u E88ª E88ª E88ª E88ª E88ª "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM   CCO- FE)>>- ^u\ À bHB=)DA3•:bDYY– ^Nbi@D2D]\^N Ed38E 7 8387 DnuD2iiY^JDi E9 7 838F9 D@^N|HuD@^N bi[D^JDi@ 839FE E 3:Ÿ: iÀ^uDYD^bb E88  SF3D)SABASAA¿BŒ#B~DBB& +A#$D%B&A'€#$DDB.  2iBn2^[22^@A iJ^u  SJ A u [B Di\@J ; : : 7 EFE ªŽDJ2D@ @2iBn2 E;{;ª EFª E83;ª 773;ª EFª Di\@J 7 d F : E9: ªŽDJ2D@ @2iBn2 E:3;ª ;Fª E;3;ª FE3;ª E9ª Di\@J E` F E :8F ªŽDJ2D@ @2iBn2 ;8ª :8ª EEª :8ª Di\@J 9 E ; E E77 ªŽDJ2D@ @2iBn2 :E3;ª 9ª :`ª EEª E7ª Di\@J E8 E Ÿ E :E; ªŽDJ2D@ @2iBn2 FE3:;ª 9ª 79ª 9ª :Eª Di\@J F: E; EŸ Ÿ E88 ªŽDJ2D@ @2iBn2 E88ª E88ª E88ª E88ª E88ª # \ [ Y i 2 ^D ui @A JiJ^u ªiÀiJ^u E88ª E88ª E88ª E88ª E88ª   "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM   CCO- FE)>>- ^u\ À bHB=)DA3•: bDYY– ^Nbi@D2D]\^N Ed38E 7 838:E DnuD2iiY^JDi E9 7 838EŸ D@^N|HuD@^N bi[D^JDi@ 839FE E 3:9E iÀ^uDYD^bb E88  S73D)SABASAA¿BŒ#B~DBB& +A#$D%B&A'€BAAˆ#BA€  2iBn2^[22^@A iJ^u  b= nJ @@ [@ Di\@J E 7 F E: :8E ªŽDJ2D@ @2iBn2 Fª :8ª E:ª 7:ª :8ª Di\@J F F : 9 :F: ªŽDJ2D@ @2iBn2 Ÿª E;ª dª :73;ª :Fª Di\@J F EE EE 7 :EF ªŽDJ2D@ @2iBn2 Ÿª ;;ª 77ª E7ª :Eª Di\@J EŸ E ` : :d7 ªŽDJ2D@ @2iBn2 `:ª ;ª :Eª 9ª :dª Di\@J ` E E d; ªŽDJ2D@ @2iBn2 Edª 7ª F3;ª dª Di\@J F: EŸ :F :` E88 ªŽDJ2D@ @2iBn2 E88ª E88ª E88ª E88ª E88ª # \ [ Y i 2 ^D ui @A JiJ^u ªiÀiJ^u E88ª E88ª E88ª E88ª E88ª    "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  g CCO- FE)>>- ^u\ À bHB=)DA3•: bDYY– ^Nbi@D2D]\^N E`38E ; 838FE DnuD2iiY^JDi Ed ; 838EE D@^N|HuD@^N bi[D^JDi@ 83:FE E 3:9E iÀ^uDYD^bb E88  S;3D)SABASAA¿BŒ#B~DBB& +A#$D%B&A'€BAAˆ#BA€  2iBn2^[22^@A iJ^u  F: FF F7  Di\@J E8 F9 E E 7ŸE ªŽDJ2D@ @2iBn2 77ª `dª Ÿª dª 7Ÿª Di\@J Ÿ EE E :E: ªŽDJ2D@ @2iBn2 FŸª :8ª Ÿª :Eª Di\@J 7 : E `F ªŽDJ2D@ @2iBn2 E9ª 73Ÿª dª `ª Di\@J F 7 : Ÿ7 ªŽDJ2D@ @2iBn2 73;;ª F;ª E`ª Ÿª Di\@J E ` 9 E7; ªŽDJ2D@ @2iBn2 :37;ª 79ª `dª E7ª Di\@J :F ;7 EE E: E88 ªŽDJ2D@ @2iBn2 E88ª E88ª E88ª E88ª E88ª # \ [ Y i 2^ Du i@ A JiJ^u ªiÀiJ^u E88ª E88ª E88ª E88ª E88ª   "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM   CCO- FE)>>- ^u\ À bHB=)DA3•:bDYY– ^Nbi@D2D]\^N E`38E ; 838:E DnuD2iiY^JDi Ed ; 8388E D@^N|HuD@^N bi[D^JDi@ 83:FE E 3dEE iÀ^uDYD^bb E88  S`3D)SABASAA¿BŒ#B~DBB& +A#$D%B&A'€B(}D BF  2iBn2^[22^@A iJ^u  SJ A u [B Di\@J 7 : F 7 EFE ªŽDJ2D@@2iBn2 EF3;ª EF3;ª E`ª 773;ª EF Di\@J E E : F 9: ªŽDJ2D@@2iBn2 Fª `3;ª EEª FF3;ª 9ª Di\@J E9 7 E ::F ªŽDJ2D@@2iBn2 ;F3;ª :`3;ª EEª ::ª Di\@J ; d F E`7 ªŽDJ2D@@2iBn2 E;ª ;F3;ª E`ª E`ª Di\@J ; EE E E9; ªŽDJ2D@@2iBn2 E;ª ;9ª EEª E9ª Di\@J F: E; EŸ Ÿ E88 ªŽDJ2D@@2iBn2 E88ª E88ª E88ª E88ª E88ª # \ [ Y i 2 ^D ui @A JiJ^u ªiÀiJ^u E88ª E88ª E88ª E88ª E88ª  CCO- FE)>>- ^u\ À bHB=)DA3•:bDYY– ^Nbi@D2D]\^N E`38E 7 838Ed DnuD2iiY^JDi E9 7 838:9 D@^N|HuD@^N bi[D^JDi@ 83;FE E 3:FF iÀ^uDYD^bb E88  "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  < )*+,D'-.'/FD 01234D156  #\[[2iQ^H i [2\[ AD^D @A^@ 2\ J\[ [2i Q^H 2iD AD^@ @2^@ JD@ #\[[2iQ^H 7,888 ,79: ,;:7 ,<9= i[2\[AD^D@A^@ ,>79: 7,888 ,:?+ ,8 2\J\[[2iQ^H ,;:7 ,:?+ 7,888 ,= 344@5123 2iDAD^@@2^@JD@ ,8 ,>>= 7,888 Sd3Aˆ#B)FA5D~DSA A1@4B@6@4BC5D@1E4@3F1G5!DH@IE16, ,?78 DGG43J,BIE14@ 7;=,?+8 HF ;= )1425@22K'@23FG@426 !, ,888 3E152@ 215 &J24123 #\[[2iQ^H 7,888 ,;<: i[2\[AD^D@A^@ 7,888 ,==< 2\J\[[2iQ^H 7,888 ,+=+ 2iDAD^@@2^@JD@ 7,888 ,:?8 &J24123@23HLM4G153G3@2D156,     "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  ~ '3215B141@&JG51@H 215&!@15E@ &J24123E3FIE14@H 31H! -32123E3FIE14@H 31H! 3G 3@2 '3215 N3F B141@ EE512@ N '3215 N3F B141@ EE512@ N '3215 N3F B141@ EE512@ N 7 ;,97: :;,:9: :;,:9: ;,97: :;,:9: :;,:9: ;,7=9 ;>,,<77 >,9>> 7,7>,9>> 7,?=+ >,9>> ; ,9+9 78,?+> ==,?;8    : ,=99 +,+=9<    &J24123@23HLM4G153G3@2D156 SŸ3#B! 3G3@2124J1 3G3@2 7 < #\[[2iQ^H ,>=9 i[2\[AD^D@A^@ ,>9? ,>>7 2\J\[[2iQ^H ,><8 ,+8: 2iDAD^@@2^@JD@ ,==: &J24123@23HLM4G153G3@2D156, 1,<3G3@2@J2412@H, SE83T.B! -3212@H3G3@2124J1 3G3@2 7 < #\[[2iQ^H 83;`` i[2\[AD^D@A^@ 83`E: 2\J\[[2iQ^H 839dE 2iDAD^@@2^@JD@ 83d9: "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  € &J24123@23HLM4G153G3@2D156, -32123@23HLB141JO2A1@43415P123, 1,-321233@4!@H;2@4123, SEE3#B)B! 3G3@234@3@FF@2124J 3G3@2 7 < #\[[2iQ^H B(~~ B( i[2\[AD^D@A^@ B(g ‘B(g 2\J\[[2iQ^H ‘B( B(gB 2iDAD^@@2^@JD@ ‘B(g B(~           "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  „ SD!B‰A ABCDDEBF BABABB  #œD!B‰ABA*D$€#$D%B&A'D()AB A*BDEBFA+ADBF,B-)ABA*. /  ŠCE¥s¦6C8ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸC&8-C$CRE mC‘{FL)sRC9E1E)2MDC;CK(C/CE. C&+C™ 2Š@Jf[2Bk[Ps2GDu@A[M^bD@2QDW@PCD2V[Dz@2?PcDQ<D [2>?@AJNj@2-bD@2QDW@Q^HQc@/2ÂJNh2V[Jt=(NECCRLFYC [ACA?C 8Q$ F #' RCVV' 1E -C$C$+ 2 )*™-C$C$E$%š¬ )u; #' (=s9/ CCE RLgB'/!C/'/C)L8CA?-%FYCV8C FE$S+ 9C(C)SE-.?1ED(C RC)L8C1E D-«.LALCXBA#F&%C(D.u'1ED'$C8-. VV' F F$2)*B9f(CA( A3 BEl6 D%.AIF3 '$C3 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( WDDA3ŸŸŸŸŸŸŸ((mVE3ŸŸŸ( mE3ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ {F F3ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ D%C&DC3 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( `C4CB3 (NEA (NX F‹C3 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 'Y$S$C3 ((((((((((((((((((((( N'Y$S3((((((((((((((((((((((((((( mC!A)E$C3 ((((((((((((((((((((((((((((((( m8F#3 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( AA3 BE)&CD6¥,#3M,-.#/F!1#!$5.#&Y#@<F!%1$56=&&"M$5S-7, n8#&!Y-+)o#/¦ CF(5DV$E$%B9f-C$CRÆ (CV¼C'F(m¼DA9  "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  ‚ AAA3 BEDÃA CF(" 9DC$EC+8*Æ (GLRVR (5”24Dg("C-FSS'(NF R CFg(5[DCC$+2)*ÆAA? FE );1EXF›C%C$4C Fs;9s$fÆ iUFY+#$Y+#[!Q#/cM1#$59#/HUj!Q#/cM1#$59#/pUj!OcM1#$59#/qUM1# $59#/rUsa$cM1#$59#/  A\¦@ J2_@A JD@ Qe [2>?@A JNj@2 E : F 7 ; ()F+E6)F+*( É É É É É (5B6D'B( É É É É É g(5DT É É É É É (N2C)CE*( É É É É É <(N$C É É É É É ~(.*A9s$f( É É É É É €(CB F+sE'2 É É É É É „(K É É É É É ‚(m É É É É É CF(5DVC8Q$4CC2u'‹CRÆ (ˆSC8Q(GC8Qg(5*2(mC8Q<(ˆSRC 8Q CF$+2)*DV s$E$%RÆ (CV(mg(JC+FRC& CF~(5DV).C'C$ERÆ (CV(m CF€(=CsE9C&DC$EÆAA? FE);1E2CC$EÆ (ˆSC8Q(GC8Qg(5*2(mC8Q<(ˆSR C8Q     "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  B A>XDPDQ^HQc@ E : F 7 ; (CE¯A7 É É É É É (… É É É É É g(N2C:KF É É É É É (CB F+sE'2 É É É É É <(N2C1? É É É É É ~(mŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ É É É É É CF„( N2CDC9C&DC$EVR! 8DCA;C C$+$C&$E$% RÆ (CV(CV2R)¿)g(m CF ‚( 5D C!F 2  $+ C+F RC& ! 2u $E $% 1E 2 )*š-C$$E$%šÆ (ˆS)¿(5C)¿g(5*2(mC<(G RC CFB(F#8uC1E2)*8*Æ ( C 9¨ *A S  ( 1 f CL g( C D $E 8F (m CF(5DV¯'RVR *RC*AC$+2)*RÆ (CV(m CF(5D LA S2 $+ C+FRC& ! 2u$E $% 1E 2 )*Æ (ˆS9¨!2u$E(Ž¨!2u$Eg(5*2(mVR <(ˆS RVR  CF(œ)26D,CCS,#,C$E$%VERÆ (ˆSE(NEg(5*2(mE<( ˆS#A CFg(M%C2u'9f1E2)*8ECÆ (DC$CMDC;(DC$CCEªg(DC$C)FS'(G;$C; +DC)FA9D+<(SL%C2u) CF(>D6D%82u%C2u2u$E$%B9f2Æ (ˆS    (M         g(2%C          (  <(ˆB CF<(1f$E$%2Æ (ˆSCL(MCLg(5*2(FD'<(ˆS 'D' "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM   CF~(CCES$.C1f$E)$Qg( 5DEV8FRÆ (ˆS8F("Fg(5*2(WEF<(ˆSAEF CF€(5DVC8Q$4C-%C+D#2u2)*™-C$C$E $%šRÆ (ˆSC8Q(GC8Qg(5*2(mC8Q<(ˆS RC8Q CF„(5D#1-%C+C)G›-$ERÆ (M1(m1 CF ‚( 5D V # 2u C+ / C CE 2 ) u' › $E RÆ (M/(m CFB(CC!A#C+Æ (MKF;R\(CF%C;R\g(`CXE;R\  CF(CC!A#C+VL202C-%1EDÆ (ˆSL20(CVL20g(5*2(mL20<(G RL20 CF(CCE”KF)Lu8CC!AÆ (DEFRC%C&'(DEFRC%C&'  CFg(> D6CCE”KF)LuVu'8 RÆ (ˆSu'8 (Gu'8 g(5*2(mu'8 <(ˆSRu'8   CF(NF--$4C2)*B9fR65DLASA8C-FS ¥RLB(<©± A¦1E2)*2Æ (ˆSE(CEg(5*2(S'<(ˆS' CF<(DEFRC)E)2DEDV!)Lu$CA8C-FSRÆ (CV(mg(CV!2¯'RVR  CF~(>D62)*™-C$C$E$%š-«›DC)E8FÆ ()-F%CCEDQ;(›DCACAC CF€(5DVC8Q$CCCE›DC1E2)*RÆ (ˆSC8Q(GC8Qg(5*2(mC8Q<(GR C8Q "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM   CF„( AC& ‹ 6 .C&2 )*0sE '2D2 Æ (ˆSE(NEg(5*2(mE<(ˆS#A CF‚(5DSB F+sE'2V8A/2$ L249I .C&$EB9f-C$CRÆ (G/(CV/V-ECg(GR/ CFgB(5D#C+[Æ (C+A¯DCK)2;(NF¨ FE­=W D g(NCECEA>D6-EFVEA7DPCD( CFg(AC&#C+ FE­=WVERÆ (ˆSE   (= g(5*2 (mE<(ˆS RE CFg({FEXFYC)D)[2)*VC!A2E L6C!ALÆ (GL (C2EL DK[JDW\[2fPK@2ADK E : D%C+2u$E ÊÉ É CCE#C+ É É g CC!A”KF)Lu É É "C-FS'LC)L É É < C$+2)* É É ~ 1f É É € F‹C; É É „ M%C2u É É ‚ ‹.C&$ FL8  É É B m É É CFg(>D6CEV8C FEK8A*[AC&$ 9F)*2)*D?A?C&F FLÆ ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ((( ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ(( ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ(( WK.* X #HW(YB/?M "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM  g BEBTU~BA~D( B‰…A* = s V # ,² * $+ C ? )L 8C 1E ' $C ) F )* 'Y$SÆ C?1E'$C CV m (ˆS)F2RC)L8C (WC¨2:)L8C g(Y$«V$-%)F?RC)L8C (CVC?RVsFRC)L8C      BET~DBD( B‰…A* C,CEAE)[?R FL'Y$S)LFYC 8E B , $ )F .( NF V * -EC -V C ,C  sF ) C&A(G;$1E'Y$S$CŸŸŸŸŸŸŸ ‘‘G‘‘       "F#$ %C&'  `AGŽ3D("F24G2 DAG3NF¨GXFM   7 &AAB#B 9 )K[2QG\t@QL@{[2\HW@Pe ‚( G);¥BB<¦6I XN CZ@+ 6+BFIFF6N,%R@ B(NF¨AC"A¥BB€¦6=.[ $ 6+8/.&96N,(MDC;mC {F%9@ ("2FEMGLC¥BBB¦6$ 6+8/.&9:;C<.=& C=/ 6N,(%R@ (NF¨GXF¥BB~¦6\+.] XH6N,(%R@ SNF¨{F%NC¥BB„¦6^8/.&9 A#M_`] < (=.[ E F N .]6N,(CB)s F%CE65?`Ž¢M@ aS$+bI M# / $/#%!c,\+.] -$>?S &d ~(FDAE)E¥BB‚¦6I XN #6(e @J +f A#6(e @J(BF+(eB/(]K6"F#$ %C&' )2MDC;M”( cS)2E"E¥BB„¦65 #6(e @=B/H (BC] 9& 8/4 +(A.AL5M - S „(Cž>-C>3 E()2MDC;CK¥B<±B‚±BB€¦ '3±±(F(>9F($±88>>-±>±9EE±BB~±EARE± F)C$EC9F-C $C>(A 3CC‹'KMDN+MŽ23¥‚±B~±BB¦ '3±±(C')($±'))EA± FE‘)C‘E‘-F‘E‘E (58E?3(8E9(A($¥g±B‚±BB‚¦ 9(NB-,?CAC&NEA¥B‚±B‚±BB¦ '3±±($-'()($±$C>E)C8>(''ÆE)C9¹€„B >(NB-,?CAC&NEA¥€±±BB„¦ '3±±($-'()($±FEC>A$F('' 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfPhân tích mức độ hài lòng của sinh viên trường Đại học Cần Thơ đối với chương trình sinh viên vay vốn hỗ trợ học tập.pdf
Luận văn liên quan