Đề tài Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh cáp antena ô tô và linh kiện điện tử tại công ty TNHH một thành viên SCM

Chương 1: Chương dẫn nhập 2 SVTH: Nguyễn Sỹ Linh GVHD: ThS. Phạm Thị Kim Dung CHƯƠNG DẪN NHẬP 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay môi trường kinh doanh có sự ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của công ty, nó luôn thay đổi, phá vỡ sự cứng nhắc của các kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là phải hoạch định và triển khai một công cụ kế hoạch hoá hữu hiệu đủ linh hoạt ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh, đó là chiến lược kinh doanh. Đặc biệt trong xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới thì muốn tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp không những phải đủ sức cạnh tranh trên thị trường nội địa mà phải có khả năng vươn ra thị trường quốc tế. Trong chiến lược chung của toàn doanh nghiệp, chiến lược sản phẩm có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, nó là cơ sở để xây dựng và thực hiện các chiến lược và kế hoạch khác nhau như: chiến lược đầu tư phát triển, chiến lược giá, chiến lược phân phối và các hoạt động xúc tiến hỗn hợp. Thực tế ở nước ta hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp còn xa lạ với mô hình quản trị chiến lược nên chưa xây dựng được các chiến lược hoàn chỉnh, hữu hiệu và chưa có các phương pháp đủ tin cậy để lựa chọn chiến lược sản phẩm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Với thực tế trên, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH một thành viên SCM qua khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và sự giúp đỡ của nhân viên phòng kinh doanh cũng như cán bộ công nhân viên công ty. Tôi đã chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh cáp antena ô tô và linh kiện điện tử tại công ty TNHH một thành viên SCM, với những mong muốn góp một phần nhỏ thiết thực cho công ty và cũng là để bản thân có thêm kinh nghiệm thực tế khi ra trường. 2. Mục tiêu của đề tài Đề tài được nghiên cứu với mục đích mang lại một kiến thức khái quát về việc xây dựng một chiến lược kinh doanh cho công ty. Qua đó, bước đầu đề xuất một số biện pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên SCM. Hoạt động kinh doanh chính của công ty TNHH một thành viên SCM 1à kinh doanh cáp antena và văn phòng phẩm. Do vậy, việc xây dựng một chiến lược kinh doanh để phát triển 1âu dài là rất cần thiết và 1à yếu tố quan trọng đối với công ty giúp công ty tồn tại và phát triển 1âu dài. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công ty TNHH một thành viên SCM - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trong phạm vi doanh nghiệp, và củ thể là nghiên cứu về chiến lược kinh doanh cáp antena và linh kiện điện tử tại công ty TNHH SCM. 4. Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu tốt cho đề tài và khắc phục những khó khăn và đưa ra giải, hoach định chiến lược cho công ty TNHH một thành viên SCM tôi đã lựa chọn những phương pháp nghiên cứu: - Thu thập thông tin qua mạng, tài liệu do công ty cung cấp - Thống kê qua biểu đồ, phân tích mô thức để phân tích những yếu tố bên trong và bên ngoài của công ty. - Sử dụng phương pháp SWOT giúp công ty tìm ra chiến lược hiểu quả nhất cho việc sản xuất cáp antena và linh kiện điện tử. 5. Kết cấu đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận của chiến lược kinh doanh - Khái niệm và vai trò quản trị chiến lược vạch ra các bước để thực hiện mục tiêu. Nắm rõ được cơ sở lý luận giúp cho công đưa những trạng thái hiện có của tổ chức tới những đích đã được định sẵn trong tương lai. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh cáp antena tại công ty TNHH một thành viên SCM. - Phân tích môi trường vi mô, vĩ mô, điểm mạnh, điểm yếu thực trạng trong công ty đang đối mặt. Thông qua phân tích này công ty khắc phục nhược điểm vạch những chiến lược trong tương lai. Chương 3: Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh cáp antena ô tô và linh kiện điện tử tại công ty TNHH một thành viên SCM. - Vạch ra phương hướng và đề xuất một số giải pháp chiến lược cho công ty.

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2439 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh cáp antena ô tô và linh kiện điện tử tại công ty TNHH một thành viên SCM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lÖnh kÕ to¸n thèng kª vµ v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n­íc, qu¶n lý quü tiÒn mÆt vµ ng©n phiÕu. + Phßng kü thuËt: cã chøc n¨ng kiÓm tra gi¸m s¸t quy tr×nh c«ng nghÖ, b¶o tr× m¸y mãc, x¸c ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu, ®¶m b¶o chÊt l­îng. + Phßng nh©n sù: chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi, qu¶n lý hå s¬ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, tuyÓn dông nguån nh©n lùc vµ lµm c¸c hîp ®ång lao ®éng, quyÕt ®Þnh th«i viÖc, nghØ viÖc. + Ph©n x­ëng s¶n xuÊt nhùa: thùc hiÖn s¶n xuÊt ra s¶n phÈm theo c¸c kÕ ho¹ch ®Æt ra cña c«ng ty. 2.2 §Æc ®iÓm nguån lùc 2.2.1 Nguån nh©n lùc HiÖn t¹i, ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý cña c«ng ty cßn tån t¹i mét l­îng lao ®éng qu¶n lý tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc ch­a cao, mét sè ng­êi lµm kh«ng ®óng ngµnh nghÒ ®­îc ®µo t¹o nh­ c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm nh©n sù toµn c«ng ty, c¸c tr­ëng phßng kinh doanh, tr­ëng phßng kü thuËt, tr­ëng phßng vËt t­ ®Òu tèt nghiÖp tõ c¸c tr­êng kü thuËt, v× thÕ mµ kiÕn thøc vÒ qu¶n lý cßn nhiÒu h¹n chÕ. Do ®ã c«ng ty cÇn båi d­ìng kiÕn thøc cho c¸n bé qu¶n lý kh«ng chØ vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña hä mµ cßn c¶ lÜnh vùc qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ, qu¶n trÞ kinh doanh. nh»m gióp c¸n bé cã nh÷ng hiÓu biÕt s©u réng vÒ m«i tr­êng kinh tÕ. STT Trình độ Số lượng Tỷ lệ 1 Đại học 8 2% 2 Cao đẳng 22 4% 3 Trung cấp 30 6% 4 Học vấn 12/12 440 88% Tổng 500 100% B¶ng 2.2: C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty n¨m 2010 (nguån phßng nh©n sù) Nãi chung t×nh h×nh vÒ tr×nh ®é con ng­êi cña c«ng ty ngoµi b»ng cÊp hä ®Òu lµ nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm. NÕu nh×n vµo biÓu ®å ta thÊy c«ng ty ®· ch­a chó träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn ®éi ngò nh©n viªn cña m×nh c¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng. Tr×nh ®é tõ trung cÊp trë lªn chiÕm 12%, 2% tr×nh ®é ®¹i häc thuéc cÊp qu¶n lý. Ngoµi viÖc tuyÓn dung thªm c¸c vÞ trÝ, c«ng ty cßn tù ®µo t¹o nh©n viªn cña m×nh b»ng c¸ch cho hä ®i häc ®Ó n©ng tr×nh ®é cao h¬n. Vµ cho hä tham gia vµo c¸c líp ng¾n h¹n vÒ chuyªn m«n ®Ó cËp nhËt th­êng xuyªn c¸c kü n¨ng, c¸c v¨n b¶n ph¸p qui míi. - VÒ mÆt sè l­îng: Tæng c¸n bé c«ng nh©n viªn cïng víi sù ph¸t triÓn cña quy m« s¶n xuÊt th× ®Õn hiÖn t¹i c«ng ty ®· cã tæng sè lao ®éng lµ 500 ng­êi víi møc thu nhËp b×nh qu©n lµ 1.700.000®/ng­êi/th¸ng. - VÒ mÆt chÊt l­îng: toµn c«ng ty cã m­êi ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ hai m­¬i ng­êi cã tr×nh ®é cao ®¼ng hoÆc trung cÊp. Trong ®ã c¸n bé qu¶n lý vµ c¸n bé kü thuËt cã tr×nh ®é hÇu hÕt lµ ®¹i häc vµ ®é tuæi trung b×nh lµ ba hai. - VÒ mÆt c¬ cÊu: c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty chñ yÕu lµ n÷ chiÕm trung b×nh kho¶ng 86%, ®­îc tËp trung chñ yÕu trong kh©u gia c«ng c¸p, ®ãng gãi v× c«ng viÖc nµy ®ßi hái sù khÐo lÐo. Trong xÝ nghiÖp phô trî, do ®Æc ®iÓm c«ng viÖc nªn hÇu hÕt c«ng nh©n ë ®©y lµ n÷ giíi. Nh÷ng thêi ®iÓm c«ng ty cã nhiÒu hîp ®ång ho¹c ®¬n ®Æt hµng nhiÒu, c«ng ty trùc tiÕp tuyÓn c«ng nh©n thêi vô. §©y lµ h­íng ®i ®óng ®¾n cña c«ng ty trong viÖc gi¶m chi phÝ vÒ nh©n c«ng mµ vÉn ®¸p øng ®ñ nhu cÇu lao ®éng cho tõng thêi kú. 2.2.2 C¬ së vËt chÊt - DiÖn tÝch Tæng diÖn tÝch c«ng ty cã n¨m hecta, Chi nh¸nh t¹i khu c«ng nghiÖp I víi diÖn tÝch ba hecta ®i vµo s¶n xuÊt tõ n¨m ®Çu ho¹t ®éng cña c«ng ty n¨m 2005, vµ chi nh¸nh cßn l¹i t¹i khu c«ng nghiÖp Long B×nh T©n víi diÖn tÝch hai hecta ®i vµo s¶n xuÊt c¸p antena « t« n¨m 2007. - D©y chuyÒn, m¸y mãc thiÕt bÞ C«ng ty cã n¨m d©y chuyÒn phôc vô cho s¶n xuÊt, ba d©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸p antena, hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö. Trong ®ã hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸p antena t¹i khu c«ng nghiÖp I cña nhËt míi ®­a vµo s¶n xuÊt kh¸ hiÖn ®¹i vµ cã thÓ khai th¸c s¶n xuÊt kh¸ hiÖu qu¶ trong thêi ®iÓm nhiÒu ®¬n ®Æt hµng nh­ hiÖn nay. Tuy nhiªn, d©y chuyÒn cßn l¹i kh¸ l¹c hËu vµ hÖ thèng b¶o tr× ch­a kiÓm so¸t tèt ®Ó söa ch÷a vµ n©ng cÊp hÖ th«ng d©y chuyÒn nµy mét c¸ch kÞp thêi nªn d·n ®Õn n¨ng suÊt ch­a cao. M¸y mãc hiÖn t¹i ®ang sö dông t¹i c«ng ty kh¸ tèt cã thÓ sö dông ®­îc trong mét vµi n¨m tíi, mét sè m¸y mua t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp c«ng ty n¨ng suÊt lµm viÖc h¹n chÕ nªn cÇn ®­îc n©ng cÊp ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt khi c«ng ty cã chiÕn l­îc më thªm thÞ tr­êng míi. STT Tªn thiÕt bÞ N­íc s¶n xuÊt N¨m s¶n xuÊt 1 M¸y h¬i Trung Quèc 2006 2 M¸y c¾t d©y b¸n tù ®éng NhËt b¶n 2005 3 M¸y quÊn d©y b¸n tù ®éng NhËt b¶n 2005 4 M¸y Ðp nhùa ViÖt nam 2008 5 M¸y ®o LCR NhËt b¶n 2005 6 M¸y ®o R§C ViÖt nam 2008 7 M¸y kiÓm Ratio NhËt b¶n 2009 8 M¸y kiÓm Hipot, insulation NhËt b¶n 2009 9 D©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸p antena Trung Quèc 2009 B¶ng 2.3: Thèng kª n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ. (nguån P.s¶n xuÊt) 2.3 Ho¹t ®éng kinh doanh KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2008-2010 Ho¹t ®«ng c«ng ty TNHH mét thµnh viªn ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh c«ng ®¸ng khÝch lÖ. C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi mét c¸ch toµn diÖn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng, c¶ vÒ quy m« tæ chøc ®Õn c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua biÓu d­íi ®©y: §¬n vÞ: Ngh×n ®ång ChØ tiªu N¨m 2008 N¨m 2009 N¨m 2010 So s¸nh(%) 09/08 10/09 Tæng doanh thu 1.934.369 2.095.363 2.628.064 0,84 25 Tæng chi phÝ 1.724.045 1.963.542 2.436.374 14 24 Lîi nhuËn 210.324 132.031 191.690 0,7 45 ThuÕ thu nhËp DN 58.891 39.049 53.671 Lîi nhuËn sau thuÕ 151.433 82.982 138.017 B¶ng 2.4 : KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (nguån: phßng kÕ to¸n). NhËn xÐt: MÆc dï ho¹t ®éng kinh doanh trong ®iÒu kiÖn hÕt søc khã kh¨n, eo hÑp vÒ tµi chÝnh, thÞ tr­êng biÕn ®éng, c¹nh tranh gay g¾t nh­ng c«ng ty ®· n¨ng ®éng trong viÖc thùc hiÖn ®­êng lèi, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n nªn ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh. Qua biÓu trªn ta thÊy trong tõ n¨m 2008-2010 c«ng ty ®· phÊn ®Êu thùc hiÖn ®­îc c¸c chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh nh­ sau: - VÒ doanh thu: qua sè liÖu trªn ta thÊy kh«ng chØ cã sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt t¨ng mµ doanh thu b¸n hµng còng t¨ng ®¸ng kÓ qua c¸c n¨m. N¨m 2009 t¨ng so víi n¨m 2008 lµ 0,84%, n¨m 2010 t¨ng so víi n¨m 2009 lµ 25%. Nh÷ng chØ tiªu trªn cho thÊy s¶n phÈm mµ C«ng ty s¶n xuÊt ra kh«ng chØ t¨ng vÒ l­îng mµ cßn t¨ng c¶ vÒ møc tiªu thô. §iÒu ®ã chøng tá s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®­îc thÞ tr­êng kh¸ch hµng chÊp nhËn. - VÒ chi phÝ vµ lîi nhuËn: trong n¨m 2010, c«ng ty ®· nç lùc trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ, chi phÝ kinh doanh n¨m 2010 t¨ng so víi n¨m 2009 lµ 24%, trong khi n¨m 2009 so víi n¨m 2008 lµ 14%. Nhê viÖc gi¶m chi phÝ, kÕt hîp víi nhiÒu chÝnh s¸ch kinh doanh hîp lý, lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2009 t¨ng 45% trong khi n¨m 2008 lîi nhuËn chØ ®¹t 0,7%. MÆc dï c¸c chØ tiªu c¸c n¨m ®Òu t¨ng nh­ng xÐt vÒ mÆt ®Þnh tÝnh th× tèc ®é t¨ng doanh thu n¨m 2010 nhanh h¬n tèc ®é t¨ng doanh thu n¨m 2009, tèc ®é t¨ng lîi nhuËn n¨m 2010 cao h¬n tèc ®é t¨ng lîi nhuËn n¨m 2009. 2.3.1 XÐt hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ta dùa vµo hai chØ tiªu lµ n¨ng suÊt lao ®éng vµ lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng, trong ®ã: §¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu N¨m 2008 N¨m 2009 N¨m 2010 Tæng doanh thu 1.934.369 2.095.363 2.628.064 Sè lao ®éng 250 350 500 N¨ng suÊt lao ®éng 7.737 5.986 5.261 B¶ng 2.5: HiÖu qu¶ sö dông nguån lao ®éng (nguån: Phßng kÕ to¸n) Nh­ vËy trong ba n¨m 2008-2010 víi sè lao ®éng thay ®æi nhiÒu tuy nhiªn n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n mét lao ®éng ngµy kh«ng t¨ng chøng tá c«ng ty ho¹t ®éng ch­a cã hiÖu qu¶ vÒ sö dông lao ®éng, chÊt l­îng lao ®éng ngµy cµng thÊp h¬n. Sù gi¶m sót nµy lµ do c«ng ty ®· ch­a träng h¬n trong viÖc n©ng cao tr×nh ®é lao ®éng, s¾p xÕp lao ®éng ch­a c¸ch hîp lý t×nh tr¹ng lao ®éng nhµn rçi kh«ng cã viÖc lµm vÉn cßn nhiÒu trong c«ng ty. 2.4 Quy tr×nh kinh doanh. 2.4.1 Quy tr×nh s¶n xuÊt C«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt ®­îc bè trÝ theo d©y chuyÒn c«ng nghÖ, mçi ph©n x­ëng s¶n xuÊt chuyªn m«n ho¸ mét lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh cho nªn kh«ng cã sù qu¸ phô thuéc vµo nhau gi÷a c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Do tÝnh ®Æc thï linh kiÖn ®iÖn tö vµ c¸p antena lµ nh÷ng mÆt hµng yªu cµu cao vÒ kü thuËt nªn s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc kiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ vµ nghiªm ngÆt ngay tõ kh©u nhËp nguyªn liÖu ®Çu vµo còng nh­ trong quy tr×nh s¶n xuÊt. S¬ ®å 2.6 Quy tr×nh s¶n xuÊt (nguån Phßng s¶n xuÊt) 2.4.2 Quy tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh Tõ khi ®­îc thµnh lËp vµ tr¶i qua nhiÒu khã kh¨n, c«ng ty TNHH mét thµnh viªn SCM ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ non trÎ n­íc ta nãi chung vµ n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty nãi riªng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty lu«n lu«n ®Æt ra cho chÝnh m×nh mét môc tiªu ph¸t triÓn vµ lu«n nç lùc trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®Æt ra. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, mäi nç lùc cña c«ng ty ®Òu nh»m më réng quy m« ho¹t ®éng cña m×nh trªn c¬ së më réng thÞ tr­êng, ®ång thêi c«ng ty còng ®Æt ra vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh c«ng ty lu«n ®Æt lªn hµng ®Çu. 1. KHÁCH HÀNG 4. P. KẾ HOẠCH 3. NHÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU 5. P. XƯỞNG SẢN XUẤT 2. P.KINH DOANH S¬ ®å 2.7 Quy tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh (Nguån: Phßng s¶n xuÊt) Quan hÖ mang tÝnh s¶n xuÊt Quan hÖ s¶n xuÊt phô trî DiÔn gi¶i vÒ quy tr×nh kinh doanh + Quan hÖ mang tÝnh s¶n xuÊt C«ng ty TNHH mét thµnh viªn SCM s¶n xuÊt kinh doanh theo quy m« nhá, chñ yÕu lµ s¶n xuÊt phô trî cho hai kh¸ch chÝnh lµ c«ng ty TNHH Harada vµ Nec Tokin. Ngoµi ra, mét sè s¶n phÈm nh­ linh kiÖn ®iÖn tö vµ d©y ®iÖn lµ mÆt hµng c«ng ty míi ®i vµo s¶n xuÊt. - B­íc 1: Kh¸ch hµng yªu cÇu c«ng ty gia c«ng c¸p antena vµ s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö. - B­íc 2: Phßng kinh doanh kh¶o s¸t, nghiªn cøu s¶n phÈm kh¸ch hµng yªu cÇu, ký hîp ®ång vµ tiÕn hµnh s¶n xuÊt. - B­íc 3. Nhµ cung øng nguyªn vËt liÖu thùc hiÖn hîp ®ång víi phßng kinh doanh ®Ó cung øng d©y ®iÖn, nhùa vµ sîi ®ång. - B­íc 4. Phßng kÕ ho¹ch tiÕp nhËn th«ng tin vÒ mÉu m·, nguyªn vËt liÖu, lªn lÞch s¶n xuÊt. - B­íc 5. Ph©n x­ëng s¶n xuÊt tiÕp nhËn s¶n phÈm mÉu, tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ b¾t ®Çu tiÕn hµnh quy tr×nh s¶n xuÊt theo phßng kÕ ho¹ch ®Ò ra. Sau khi hoµn thµnh s¶n xuÊt theo sù chØ ®¹o cña phßng kÕ ho¹ch, ph©n x­ëng s¶n xuÊt kiÓm tra chÊt l­îng, sè l­îng …®Ó xuÊt x­ëng. + Quan hÖ mang tÝnh phô trî Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, phßng kinh doanh, phßng kÕ ho¹ch, x­ëng s¶n xuÊt lu«n hç trî vµ cã sù liªn ®íi ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng sù cè vÒ quy c¸ch s¶n phÈm, nguyªn vËt liÖu, tiÕn ®é s¶n xuÊt… 2.5 ThÞ tr­êng 2.5.1 ThÞ tr­êng chÝnh Tõ tr­íc ®Õn nay thÞ tr­êng truyÒn thèng cña c«ng ty vÉn lµ thÞ tr­êng trong n­íc, cô thÓ lµ hai khu c«ng nghiÖp: Long B×nh vµ Khu c«ng nghiÖp Biªn Hoµ II, trong khi thÞ tr­êng t¹i c¸c tØnh l©n cËn ®Çy tiÒm n¨ng mÆc dï ®· cã sù më réng nh­ng vÉn ch­a ®­îc khai th¸c ®óng møc. Nguyªn nh©n lµ do s¶n phÈm c«ng ty kh«ng c¹nh tranh ®­îc víi s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh t¹i c¸c thÞ tr­êng nµy. Mét sè c¬ së th­êng l«i kÐo sù chó ý cña kh¸ch hµng b»ng nhiÒu h×nh thøc, ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty th­êng cã lîi thÕ vÒ gi¸ s¶n phÈm do hä cã thÓ gi¶m bít c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, nh­ b¶o hiÓm x· héi, c¸c trang thiÕt bÞ an toµn lao ®éng, thêi gian lao ®éng, chi phÝ kiÓm tra chÊt l­îng. V× vËy ®Ó cã thÓ c¹nh tranh th¾ng lîi ®ßi hái c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, n©ng cÊp m¸y mãc, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m còng cè ®­îc thÞ tr­êng truyÒn thèng vµ khai th¸c thÞ tr­êng míi. 2.5.2 §èi thñ c¹nh tranh - C«ng ty TNHH KHKT Zoeng Chang ViÖt Nam lµ c«ng ty 100% vèn §µi Loan, to¹ l¹c ë khu c«ng nghiÖp Hè Nai chuyªn s¶n xuÊt linh kiÖn c¸p « t«, linh kiÖn ®iÖn tö. - C«ng ty TNHH §iÖn vµ ®iÖn tö Yow Goan lµ c«ng ty 100% vèn Trung Quèc, to¹ l¹c ë khu c«ng nghiÖp Hè nai chuyªn s¶n xuÊt l¾p r¸p c¸c linh kiÖn ®iÖn tö, phô tïng cho « t« vµ xe g¾n m¸y. - C«ng ty HHCN Geo Gear lµ c«ng ty 100% vèn Hµn Quèc, to¹ l¹c ë khu c«ng nghiÖp Hè Nai, chuyªn s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö, gia c«ng c¸p antena cho « t«. - MÆc dï ba c«ng ty trªn vµ cßn mét sè c«ng ty kh¸c trªn ®Þa bµn §ång Nai lµ nh÷ng ®èi thñ canh tranh gay g¾t vµ khèc liÖt trªn thÞ tr­êng. Nh÷ng c«ng ty nµy còng võa míi ra ®êi vµo nh÷ng n¨m 2008-2010 song chÊt l­îng kh¸ tèt vµ gi¸ c¶ cña nh÷ng c«ng ty nµy ®­îc ®­îc Ên ®Þnh víi møc thÊp h¬n cho nªn sè l­îng vÒ kh¸ch hµng cña c«ng ty TNHH mét thµnh viªn SCM phÇn nµo gi¶m sót. 2.6 Ph©n tÝch thùc tr¹ng chiÕn l­îc kinh doanh t¹i c«ng ty 2.6.1 X¸c ®Þnh môc tiªu Môc tiªu phÊn ®Êu cña c«ng ty lµ gi÷ v÷ng quy m«, tèc ®é ph¸t triÓn ®Ó trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty s¶n xuÊt c¸p antena vµ linh kiÖn ®iÖn tö lín nhÊt h¬n n÷a. V× vËy c«ng ty v¹ch ra nh÷ng môc tiªu nh­ : - T¨ng lîi nhuËn - N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh - Më réng thÞ tr­êng 2.6.2 X¸c ®Þnh c¸c nhiÖm vô cña chiÕn l­îc kinh doanh 2.6.2.1 Nghiªn cøu s¶n phÈm míi ` HiÖn nay c¸c lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm cña kh¸ch hµng nhÊt lµ s¶n phÈm thÞ tr­êng néi ®Þa cho nªn viÖc tiªu thô s¶n phÈm cßn gÆp khã kh¨n, nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh s¶n xuÊt vµ gia c«ng linh kiÖn ®iÖn tö. C«ng ty míi chØ quan t©m thiÕt kÕ mÉu theo ®¬n cña kh¸ch hµng chø ch­a chó träng ®Õn s¶n xuÊt gia c«ng nh÷ng s¶n phÈm kh¸c ®Ó ®¸p øng theo nhu cÇu cña nhiÒu kh¸ch hµng ngoµi kh¸ch hµng chÝnh lµ Harada. ThÞ tr­êng néi ®Þa lµ mét thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng mµ c«ng ty nªn khai th¸c. §Ó chñ ®éng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng: + X©y dùng bé phËn chuyªn tr¸ch, t×m hiÓu d©y chuyÒn s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö hiÖn ®¹i kh¸c míi ®¸p øng theo mÉu m· s¶n phÈm kh¸ch hµng. + CÇn tuyÓn thªm c¸c c¸n bé thùc hiÖn nhiÖm vô nµy cã thÓ lµ sinh viªn tèt nghiÖp c¸c kho¸ kü s­ ®iÖn cña c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng cã chuyªn m«n vÒ ngµnh ®iÖn cã nhiÒu kinh nghiÖm cuén c¶m, linh kiÖn ®iÖn tö. + C«ng ty cã thÓ cã c¸c chÝnh s¸ch ®·i ngé ®Ó ®éng viªn khuyÕn khÝch ®éi ngò thiÕt kÕ nhiÖt t×nh s¸ng t¹o cã nh÷ng s¸ng kiÕn míi gióp cho viÖc hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. + KiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch mÉu m· s¶n phÈm. ViÖc kiÓm tra ph¶i ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn nh»m c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm c¸p antena tr¸nh sù nhµm ch¸n cña kh¸ch hµng vÒ mÉu m·, gia c«ng nh÷ng s¶n phÈm tinh vi, c«ng viÖc nµy cÇn ph¶i ®­îc phèi hîp thùc hiÖn cïng víi phßng Marketing. §©y lµ viÖc cÇn thiÕt v× kh¸ch hµng cã t©m lý kh«ng thÝch nh÷ng s¶n phÈm gièng hÖt nhau. + Ngoµi ra viÖc kiÓm tra th­êng xuyªn gióp bé phËn kü thuËt c¶i tiÕn c¸c chi tiÕt mÉu m· theo c¸c ®ît s¶n xuÊt ®Ó s¶n phÈm lu«n cã ®iÓm míi l¹ thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng tõ ®ã thóc ®Èy tiªu thô. KÕ ho¹ch mÉu m· cã thÓ thiÕt kÕ nhiÒu kiÓu d¸ng mµu s¾c nh­ng kh¸ch hµng chØ ­a thÝch mét sè mÉu nhÊt ®Þnh. V× vËy c¸c nhµ thiÕt kÕ cÇn cho s¶n xuÊt thö theo kÕ ho¹ch mÉu m· ®· thiÕt kÕ, tr­ng bµy ë c¸c cuéc triÓn l·m xe h¬i ®Ó giíi thiÖu víi kh¸ch hµng sau ®ã sö dông b¶ng c©u hái ®Ó th¨m dß thÞ hiÕu kh¸ch hµng tiªu biÓu vµ quyÕt ®Þnh lùa chän mÉu thÝch hîp s¶n suÊt hµng lo¹t. §èi víi s¶n phÈm c¸p antena viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch mÉu m· cÇn ®­îc kiÓm tra liªn tôc ®Ó biÕt ph¶n øng cña kh¸ch hµng tõ ®ã ®iÒu chØnh kÞp thêi h¹n chÕ viÖc b¾t ch­íc mÉu m· cña c«ng ty kh¸c. 2.6.2.2 §æi míi c«ng nghÖ Ngµnh s¶n xuÊt c¸p antena, v¨n phßng phÈm còng nh­ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c muèn ph¸t triÓn ®Òu ph¶i dùa trªn c¬ së khoa häc c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é cña ®éi ngò lao ®éng. Do ®ã khi ®· ®¹t ®Õn mét tr×nh ®é ph¸t triÓn vÒ nguån nh©n lùc vµ kü thuËt c«ng nghÖ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng ty TNHH mét thµnh viªn nãi riªng sÏ thu ®­îc mét sè thµnh qu¶ ®¸ng kÓ: - §æi míi c«ng nghÖ tÊt yÕu sÏ lµm cho chÊt l­îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt lao ®éng ®­îc n©ng cao. + Cho phÐp c«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng mÆt hµng cao cÊp ®ßi hái cao vÒ mÆt kü thuËt, mÉu m· tõ ®ã thu hót ®­îc nhiÒu ®¬n ®Æt hµng. + Gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ vµ thêi gian s¶n xuÊt tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn h¹ gi¸ thµnh n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ chi phÝ vµ thêi h¹n giao hµng vµ gãp phÇn thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm. - N©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ Còng nh­ nhiÒu doanh nghiÖp s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö kh¸c c«ng ty TNHH mét thµnh viªn SCM, c«ng nh©n còng ë trong t×nh tr¹ng tr×nh ®é bËc thî cña c«ng nh©n ch­a cao, thao t¸c ch­a ®óng nªn mÊt nhiÒu thêi gian. Do vËy ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh th× biÖn ph¸p ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ ®i ®«i víi n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ lµ biÖn ph¸p tèi ­u nhÊt. NÕu ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ cã ®­îc m¸y mãc hiÖn ®¹i nh­ng kh«ng cã con ng­êi vËn hµnh th× m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Õn ®©u còng trë nªn v« dông. Tr­íc t×nh h×nh nh­ vËy c«ng ty th­êng xuyªn tæ chøc c¸c kho¸ häc, ¸p dông mét sè m« h×nh “s½n sµng, sµng läc, s¾p xÕp, s¨n sãc, s¹ch sÏ”. M« h×nh nµy ¸p dông rÊt hiÓu qu¶ cho viÖc s¶n xuÊt b»ng m¸y mãc vµ thñ c«ng, trang bÞ cho c¸n bé qu¶n lý nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ m« h×nh qu¶n lý s¶n xuÊt tinh, gän m« h×nh nµy ®ang ®­îc ¸p dông cho viªc s¶n xuÊt nhiÒu n­íc tiªn tiÕn nh­ NhËt, Mü ®· ®i vµo s¶n xuÊt theo m« h×nh nµy. C«ng ty TNHH SCM ®ang tõng b­íc ¸p dông cho c¸c khoa c¾t, chuyÒn d¸n keo, c«ng ty sÏ ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c khoa vµ chuyÒn cßn l¹i 2.6.3 Ph©n tÝch m«i tr­êng vÜ m« vµ vi m« 2.6.3.1 M«i tr­êng vÜ m« - Tû lÖ l·i suÊt HiÖn nay tû lÖ l·i suÊt ngµy cµng biÕn ®éng m¹nh l·i suÊt huy ®éng t¨ng ®Õn 17%, c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gÆp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn, kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ngµy cµng khã. Do vËy, nguån vèn ®Ó hç trî phôc vô cho s¶n xuÊt kh«ng kÞp theo tiÕn ®é. - Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ Trong 10 n¨m qua tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ n­íc ta ®¹t tõ 6,5%, GDP n¨m 2010 nh÷ng n¨m tíi còng sÏ ®¹t møc 6,5-7%. §©y lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp v× GDP t¨ng sÏ dÉn ®Õn thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng, kh¶ n¨ng tiªu dïng t¨ng… kÝch thÝch qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Trªn ph¹m vi thÕ giíi, nãi chung c¸c n­íc ®Òu t¨ng tr­ëng tèt. C¸c n­íc Ch©u ¸ ®· hßan toµn håi phôc sau khñng ho¶ng tµi chÝnh, ®ang v­¬n lªn ph¸t triÓn m¹nh. NÒn kinh tÕ thÕ giíi, theo dù ®o¸n vÉn sÏ t¨ng tr­ëng trong nh÷ng n¨m tíi. Kinh tÕ ViÖt nam ®· dÇn dÇn æn ®Þnh. - YÕu tè khoa häc c«ng nghÖ Sù bïng næ vÒ khoa häc c«ng nghÖ ®· t¹o ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung vµ c«ng ty TNHH mét thµnh viªn SCM nãi riªng. - Sù ph¸t triÓn cña ngµnh ®iÖn tö, tin häc ®­îc khai th¸c mét c¸ch triÖt ®Ó vµo ho¹t ®éng qu¶n lý, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (chÝp ®iÖn tö øng dông cho tù ®éng hãa, hÖ thèng ®iÒu khiÓn tõ xa...). - M¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i: Khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ øng dông m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i thay thÕ s¶n xuÊt thñ c«ng, m¸y mãc th« s¬ l¹c hËu. Thêi gian qua, c«ng ty ®· ®­a vµo s¶n xuÊt c¸c d©y chuyÒn m¸y mãc hiÖn ®¹i ®­îc nhËp khÈu tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn (§øc, Ph¸p, Hµn Quèc) cã ­u thÕ s¶n xuÊt lín, chÊt l­îng cao, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ m«i tr­êng. - Nghiªn cøu vËt liÖu míi c¶i tiÕn s¶n phÈm, thay thÕ nhËp khÈu ®ang lµ vÊn ®Ò quan träng trong s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty TNHH mét thµnh viªn SCM ®· nghiªn cøu chÕ t¹o hµng lo¹t c¸c vËt liÖu míi, chÊt phô trî víi gi¸ thµnh rÎ vµ thay thÕ nhËp khÈu. - YÕu tè x· héi - D©n sè hiÖn nay cña n­íc ta vµo kho¶ng 85 triÖu ng­êi, d©n sè thÕ giíi kho¶ng 6,4 tû. Trong khi ®ã nghµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt « t« ngµy cµng ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ng­êi tiªu dïng. NhiÒu c«ng ty s¶n xuÊt « t« lín trªn thÕ giíi nh­ ®Çu t­ vµo ViÖt nam. C«ng ty TNHH SCM sÏ cã nhiÒu c¬ héi s¶n xuÊt cung øng s¶n xuÊt c¸p antena cho h·ng « t« tÇm cì nh­ Ford, Suzuki, Toyota... - YÕu tè chÝnh trÞ ph¸p luËt - T×nh h×nh chÝnh trÞ trong nh÷ng n¨m võa qua t­¬ng ®èi æn ®Þnh. ViÖt Nam ®­îc ®¸nh gi¸ lµ n­íc thø 2 trong khu vùc Ch©u ¸ cã nÒn chÝnh trÞ æn ®Þnh khi x¶y ra hµng lo¹t c¸c cuéc khñng bè trªn thÕ giíi. - C¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt ®ang dÇn hoµn thiÖn tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu kÏ hë ¶nh h­ëng ®Õn sù b×nh ®¼ng trong c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp. - Ngoµi ra c¸c yÕu tè kh¸c nh­ c¬ së h¹ tÇng, ®­êng s¸ trong thêi gian qua ®· ®­îc c¶i tiÕn, x©y míi nhiÒu, ®iÒu nµy lµm cho giao th«ng gi÷a c¸c khu vùc trë nªn thuËn tiÖn thóc ®Èy viÖc giao dÞch hµng hãa. HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, hÖ thèng ®iÖn n­íc còng ®· ®­îc c¶i tiÕn râ rÖt. 2.6.3.2 M«i tr­êng vi m« - Nguån nh©n lùc C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o nguån nh©n l­c vµ tay nghÒ kü thuËt cho ng­êi lao ®éng nh»m ®¸p øng ®­îc sù ph¸t triÓn cña khoa häc vµ c«ng nghÖ. Tæ chøc líp tËp huÊn cho c¸c cÊp qu¶n lý vµ c«ng nh©n. C«ng ty th­êng xuyªn chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, an toµn vÖ sinh c«ng nghiÖp, ch¨m sãc cho ng­êi lao ®éng. ViÖc lµm vµ c¸c chÕ ®é x· héi cho ng­êi lao ®éng còng lu«n ®­îc c«ng ty ®¶m b¶o ®Çy ®ñ. Tuy nhiªn n¨ng suÊt lao ®éng cña ®a sè c¸c ®¬n vÞ vÉn cßn thÊp so víi khu vùc do vËy cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®µo t¹o, s¾p xÕp vµ cñng cè l¹i c¸c tæ chøc lao ®éng sao cho ng­êi lao ®éng võa ®­îc n©ng cao tay nghÒ võa ®­îc bè trÝ ®óng ng­êi ®óng viÖc. TuyÓn dông nguån nh©n c«ng kü l­ìng h¬n n÷a sÏ tr¸nh ®­îc m©u thuÉn gi÷a cÊp qu¶n lý vµ nh©n c«ng. - ChÕ ®é l­¬ng, th­ëng §êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn, møc thu nhËp lu«n ®­îc n©ng cao. N¨m 2005 c«ng ty cã gÇn ba tr¨m lao ®éng víi møc thu nhËp b×nh qu©n 1.300.000®/ng­êi/th¸ng ®Õn 2010 Tæng C«ng ty cã n¨m tr¨m lao ®éng víi møc thu nhËp b×nh qu©n 1.700.000®/ng­êi/th¸ng. §èi víi lao ®éng trùc tiÕp l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm. C«ng ty cã chÕ ®é th­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµo nh÷ng ngµy lÔ lín vµ theo quý tuú thuéc vµo doanh thu trong n¨m. - Nguån tµi chÝnh C«ng ty TNHH SCM lµ doanh nghiÖp do m«t thµnh viªn s¸ng lËp cho nªn nguån vèn cña C«ng ty ®­îc chñ yÕu lµ vèn tù cã, vay tõ ng©n hµng, ®­îc bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ, vèn liªn doanh, vèn vay doanh nghiÖp. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã mét l­îng vèn nhÊt ®Þnh bao gåm vèn cè ®Þnh, vèn l­u ®éng vµ vèn chuyªn dïng kh¸c. c«ng ty cã nhiÖm vô tæ chøc huy ®éng c¸c lo¹i vèn cÇn thiÕt cho nhu cÇu kinh doanh. §ång thêi tiÕn hµnh ph©n phèi, qu¶n lý vµ sö dông vèn mét c¸ch hîp lý, hiÖu qu¶ cao nhÊt trªn c¬ së chÊp hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch qu¶n lý tµi chÝnh cña nhµ n­íc. HiÖn nay tû träng vèn vay trong tæng sè vèn cña c«ng ty cßn rÊt cao chiÕm trªn 40% ®iÒu nµy ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty v× vËy c«ng ty cÇn ph¶i t¨ng nhanh nguån vèn chñ së h÷u cña m×nh lªn b»ng c¸ch hµng n¨m trÝch mét phÇn lîi nhuËn vµo vèn chñ së h÷u, ®Ó gi¶m vèn vay tiÕt kiÖm chi phÝ tr¶ l·i, lµm t¨ng lîi nhuËn. - Khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ Khoa häc, c«ng nghÖ bïng næ lµ c¬ héi rÊt lín mµ c«ng ty ®· tËn dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶. C¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ th« s¬ l¹c hËu ®· dÇn ®­îc thay thÕ, c¶i tiÕn lµm cho s¶n l­îng t¨ng víi tèc ®é cao, chÊt l­îng vµ tÝnh n¨ng sö dông cña s¶n phÈm ngµy cµng hoµn thiÖn. C¸c m¸y c¾t d©y nhùa ®· ®­îc thay thÕ b»ng thñ c«ng víi nh÷ng ­u thÕ lín n©ng cao chÊt l­îng thµnh phÈm chÝnh x¸c, mét sè chuyÒn s¶n xuÊt c¸p antena vµ linh kiÖn ®iÖn tö dÇn Khoa häc - c«ng nghÖ ®· gióp c«ng ty chÕ t¹o thµnh c«ng s¶n phÈm míi, n¨ng suÊt ®· ®­îc c¶i thiÖn râ vµ c«ng ty chñ ®éng h¬n trong viÖc s¶n xuÊt. Tuy nhiªn viÖc ¸p dông khoa häc - c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt vÉn cßn h¹n chÕ ë mét sè bé phËn v× sù chuyÓn giao vµ ®µo t¹o sö dông c¸c m¸y nµy ch­a thËt sù hoµn thiÖn. - C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý HÖ thèng tæ chøc thÓ hiÖn quy m« c«ng ty h×nh thøc ph¸p lý cña c«ng ty, thùc tÕ trong c«ng ty gÆp khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý v× tr×nh ®é ®¹i häc chØ chiÕm 2% vµ cao ®¼ng chiÕm 4%. Trong hai n¨m gÇn ®©y hÇu hÕt bé phËn qu¶n lý ¸p dông m« h×nh n¨m S “S¹ch sÏ, Sµng läc, S½n sµng, S¨n sãc, S¾p xÕp”, Lean (m« h×nh s¶n xuÊt tinh gän) cho tõng khoa vµ nhê cã m« h×nh ®ã míi b­íc ®Çu c«ng t¸c tæ chøc phÇn nµo còng ®· ®i vµo nÒ nÕp lo¹i ®­îc l·ng phÝ, ®­îc c«ng ®o¹n thõa vµ gi¶i quyÕt vÊn l·ng phÝ thêi gian vµ thùc hiÖn c¸c tiªu chÝ tiÕt kiÖm ®Ò ra. C«ng ty TNHH m«t thµnh viªn SCM hiÖn nay c¬ cÊu tæ chøc ch­a phï hîp vµ ch­a chÆt chÏ ë mét sè bé phËn nh­ bé phËn Marketing, xuÊt nhËp khÈu t×nh tr¹ng kiªm nhiÖm nhiÒu, ph©n bè c«ng viÖc ch­a râ rÖt. - C«ng t¸c ®µo t¹o C«ng ty xem nguån nh©n lùc ®ãng vai trß quan träng, c«ng ty thµnh hay b¹i còng tuú thuéc nhiÒu vµo nguån nh©n lùc nµy. ChÝnh v× vËy ®Ó n©ng cao tay nghÒ vµ gi÷ ch©n nh÷ng c¸n bé, c«ng nh©n lµnh nghÒ c«ng ty th­¬ng xuyªn tËp huÊn, häc vµ ¸p dông m« h×nh míi trong s¶n xuÊt do nghµnh s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö vµ c¸p antena lµ c«ng viÖc kh¸ phøc t¹p, ®ßi hái sù tØ mû cao. Sau khi ®µo t¹o c«ng ty khen th­ëng, th¨ng tiÕn cho nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· cã ý thøc vµ tiÕp thu häc hái nh÷ng m« h×nh míi phôc vô cho qu¸ tr×nh t¸c nghiÖp cua m×nh. - Doanh nghiÖp trong n­íc §èi víi c«ng ty TNHH mét thµnh viªn SCM ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh trong ngµnh chñ yÕu lµ c¹nh tranh vÒ mÆt hµng linh kiÖn ®iÖn ®iÖn tö. §èi víi s¶n phÈm c¸p antena cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong khu c«ng nghiÖp I chñ yÕu ®­îc s¶n xuÊt víi sè l­îng Ýt h¬n, m¸y mãc thiÕt bÞ h¹n chÕ vÒ c«ng nghÖ, c¸c c¬ së s¶n xuÊt ph©n t¸n, ch­a cã nhiÒu kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. §Æc tr­ng cña ngµnh hîp nhÊt lµ gi¸ c¶ chñ yÕu ®­îc ho¹ch ®Þnh bëi c¸c c«ng ty ®Çu ®µn. Do ®ã, ë trong n­íc søc Ðp tõ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cïng ngµnh ®èi víi c«ng ty lµ kh«ng ®¸ng kÓ. §èi víi s¶n xuÊt c¸p antena, linh kiÖn ®iÖn tö ph¶i kÓ ®Õn doanh nghiÖp cã s¶n phÈm c¹nh tranh nh­ c«ng ty TNHH ®iÖn tö ViÖt T­êng, mét trong nh÷ng c«ng ty s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö lín trong khu c«ng nghiÖp I. - Doanh nghiÖp n­íc ngoµi §©y míi lµ søc Ðp ®¸ng kÓ ®èi víi c«ng ty vÒ c¶ linh kiÖn ®iÖn tö c¸p antena.Trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam cã thÓ kÓ ®Õn c¸p antena vµ linh kiÖn ®iÖn tö. NhiÒu c«ng ty c¹nh tranh vÒ s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö nh­: c«ng ty TNHH Sanyo, c«ng ty TNHH Fujitsu... s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp nµy lu«n thu hót ®­îc sù chó ý cña kh¸ch hµng víi c¸c ­u thÕ vÒ chÊt l­îng, dÞch vô phôc vô tèt v× ®©y lµ nh÷ng c«ng ty ra ®êi tõ l©u vµ s¶n xuÊt theo hÖ thèng s¶n xuÊt n­íc ngoµi. §èi vãi mÆt hµng s¶n xuÊt c¸p antena, c«ng ty TNHH Mabuchi ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng tõ l©u, ph­¬ng thøc phôc vô kh¸ch hµng vµ c¸c dÞch vô sau b¸n hµng lu«n ®­îc ng­êi tiªu dïng ®¸nh gi¸ cao. - Søc Ðp tõ kh¸ch hµng Kh¸ch hµng lµ sù ®e däa trùc tiÕp trong c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp, khi hä ®Èy gi¸ c¶ xuèng hoÆc khi hä yªu cÇu chÊt l­îng s¶n phÈm tèt h¬n, dÞch vô tèt h¬n sÏ lµm cho chi phÝ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp t¨ng. HiÖn nay, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, GDP hµng n¨m t¨ng ë møc 6,5%, søc mua cña ng­êi tiªu dïng cã t¨ng nh­ng víi møc biÕn ®éng kh«ng lín, trong khi s¶n phÈm thay thÕ ho¹c ®èi t¸c cã nhiÒu sù lùa chän ®Æt hµng t¹i nhiÒu c«ng ty víi nhiÒu møc gi¸ kh¸c nhau. §èi víi kh¸ch hµng chÝnh cña c«ng ty lµ c«ng ty Harada, gi¸ thµnh cña s¶n phÈm c¸p antena c«ng ty kh«ng thay ®æi trong hai n¨m (2005,2006),v× vËy c«ng ty gÆp khã kh¨n v× ph¶i ho¹ch ®Þnh mét chiÕn l­îc gi¸ c¶ phï hîp víi chi phÝ thÊp, ®ång thêi ph¶i n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¹o ra sù kh¸c biªt nh»m l«i cuèn ng­êi tiªu dïng sö dông c¸c s¶n phÈm cña m×nh. - Søc Ðp tõ phÝa nhµ cung cÊp Nguån ®Çu vµo cña c«ng ty bao gåm vËt t­, thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu, nguån lao ®éng, tµi chÝnh. Trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay lùc l­îng lao ®éng t­¬ng ®èi dåi dµo, gi¸ nh©n c«ng rÎ do vËy søc Ðp nguån lao ®éng lµ kh«ng ®¸ng kÓ.VÊn ®Ò lµ kh¶ n¨ng g©y søc Ðp tõ c¸c nhµ cung øng vËt t­ thiÕt bÞ ®Çu vµo. VËt t­ thiÕt bÞ ®Çu vµo cña c«ng ty bao gåm nhiÒu h¹ng môc: ®ång, d©y c¸p vµ c¸c lo¹i nguyªn liÖu phô trî kh¸c. Nguån nguyªn vËt liªu sîi ®ång nhËp khÈu hoµn toµn tõ NhËt. Mét sè nguyªn vËt liÖu trong n­íc cã nhiÒu kh¸ch hµng (ngµnh x©y dùng, giao th«ng vËn t¶i, nghµnh ®iÖn tö).V× vËy kh¶ n¨ng g©y søc Ðp cña c¸c nhµ cung øng lµ t­¬ng ®èi lín, nguyªn liÖu nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi chÞu ¶nh h­ëng cña tû gi¸ hèi ®o¸i, chi phÝ giao dÞch thuÕ vµ ®Æc biÖt lµ sè l­îng nhµ cung øng Ýt. - Søc Ðp tõ c¸c ®èi thñ tiÒm Èn §èi thñ tiÒm Èn cña c«ng ty lµ c¸c doanh nghiÖp nh­ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c¸p linh kiÖn ®iÖn tö. HiÖn t¹i søc Ðp tõ c¸c ®èi thñ tiÒm Èn trong n­íc vÒ mÆt hµng s¶n xuÊt c¸p antena ch­a cã søc m¹nh ®¸ng kÓ. Rµo c¶n cña ­u thÕ vÒ chi phÝ thÊp do c«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cã bÒ dµy kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt c¸p antena. §ång thêi c«ng ty ®· cung øng cho. C¸c ®èi thñ tiÒm Èn ch­a cã ®ñ søc m¹nh vÒ nguån vèn ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng cho s¶n xuÊt c¸p antena, linh kiÖn ®iÖn tö. Sù ph©n bè ®Òu nh÷ng chi phÝ cè ®Þnh cho mét khèi l­îng s¶n phÈm lín lµm gi¶m chi phÝ/1 s¶n phÈm. - C¬ héi - Më réng thÞ tr­êng Mét thÞ tr­êng h¬n 86 triÖu d©n trong mét nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng nh­ ViÖt nam b©y giê ®ang cã søc hÊp dÉn ®Çu t­ n­íc ngoµi, mét thÞ tr­êng quan träng ®èi víi doanh nghiÖp trong n­íc. Trong suèt thêi gian s¶n xuÊt cung øng s¶n phÈm cho c«ng ty Harada, c«ng ty ®· ®¸p øng tèt nhu cÇu mµ c«ng ty ®èi t¸c ®Ò ra. Nh­ vËy, tËn dung c¬ héi nµy ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· lu«n t×m tßi vµ tËn dông nh÷ng c¬ héi kinh doanh cã ®­îc ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö, c¸p atntena « t« víi nh÷ng doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo ViÖt nam. c«ng ty còng ®· ®Çu t­ d©y chuyÒn míi, ®éi ngò nh©n c«ng kh¸ lµnh nghÒ nh­ vËy tËn dông c¬ héi nµy c«ng ty khai th¸c thªm c¸c thÞ tr­êng t¹i khu c«ng nghiÖp Long Thµnh, Nh¬n Tr¹ch bëi v× ®©y lµ nh÷ng thÞ phÇn kh¸ lín chuyªn vÒ s¶n xuÊt « t«. - ¸p dông khoa häc kü thuËt C«ng ty cã thÓ l¾p ®¹t nh÷ng d©y chuyÒn míi, m¸y mãc hiÖn ®¹i víi gi¸ thÊp h¬n so víi nh÷ng m¸y mãc, d©y chuyÒn c«ng ty nhËp tõ n­íc ngoµi nh­ tr­íc ®©y. sÏ gióp cho c«ng ty s¶n xuÊt ®­îc s¶n phÈm nhanh, chÝnh x¸c ®¸p thay thÕ cho mét sè c«ng ®o¹n gia c«ng b»ng thñ c«ng. - Nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo C«ng ty cã thÓ mua nguyªn vËt liªu ®Çu vµo thay v× ph¶i nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu nh­ sîi ®ång, nhùa …nh­ tr­íc ®©y vµ gi¶m ®­îc chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ngoµi ra, nh­ ®· tr×nh bµy trong phÇn tr­íc, nhê nh÷ng nç lùc kh«ng ngõng cña toµn bé c«ng nh©n viªn c«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ ban l·nh ®¹o. - Th¸ch thøc Trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng “më cöa” viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt cña c«ng ty cã nhiÒu thuËn lîi. C¬ chÕ “më cöa” nÒn kinh tÕ t¹o cho c«ng ty thu mua dù tr÷ nguyªn vËt liÖu dÔ dµng do vËy c«ng ty cã thÓ t¨ng sè l­îng s¶n phÈm cña m×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ gi¶m ®i nhiÒu h¬n nh­ng ®ã còng t¹o ra th¸ch thøc cho ®Çu ra s¶n phÈm. H¬n n÷a, c«ng ty ®· sö dông nguån vèn vµo mua nguyªn vËt liÖu vµ s¶n xuÊt s¶n phÈm. - C«ng ty ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu c«ng ty n­íc ngoµi ®Çu t­ å ¹t vµo vµo nguån tµi chinh lín, m¸y mãc trang bÞ biÖn ®¹i, gi¸, dÞch vô, mÉu m· s¶n phÈm … s¶n xuÊt víi quy m« lín. Muèn c¹nh tranh víi nh÷ng c«ng ty nh­ vËy c«ng ty ph¶i xem xÐt l¹ivÒ nguån nh©n lùc, vËt lùc, tµi lùc… ph¶i ®ñ lín th× míi cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó ch¹y ®ua trªn th­¬ng tr­êng. - §iÓm m¹nh ®iÓm yÕu c«ng ty + §iÓm m¹nh Thµnh lËp ®­îc n¨m n¨m, trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ tån t¹i c«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, th¸ch thøc cho ®Õn nay c«ng ty ®· cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸p antena vµ linh kiÖn ®iÖn tö. Víi ®Æc tÝnh chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm ng¾n c«ng ty cã thÓ m¹nh d¹n sö dông vèn tù cã vµ vèn vay m­în ®Ó “§¸nh nhanh, th¾ng nhanh vµ chuyÓn h­íng nhanh”. §Ô ph¸t huy b¶n chÊt hîp t¸c s¶n xuÊt, cã mét sè s¶n phÈm C«ng ty chØ s¶n xuÊt mét vµi chi tiÕt, mét vµi c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét s¶n phÈm hoµn chØnh, nh­ng c«ng ty dÔ dµng hîp t¸c víi c¸c c«ng ty kh¸c ®Ó s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt cßn l¹i. - VÒ nguån nh©n lùc: C«ng ty ®· ®µo t¹o ®­îc mét sè qu¶n lý, nh©n viªn lµm viÖc ®Çy nhiÖt huyÕt vµ cã tr¸ch nhiÖm cao. C«ng ty cã kh¶ n¨ng ®¸p øng - VÒ s¶n xuÊt: c«ng ty trang cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸p antena kh¸ tèt cho nªn c«ng ty ®¸p øng tèt theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - VÒ c¬ së vËt chÊt: c«ng ty më réng thªm chi nh¸nh t¹i khu c«ng nghiÖp Long B×nh T©n, trang bÞ hÇu hÕt d©y chuyÒn míi. - VÒ ph©n phèi: Do thuËn lîi vÒ vÞ trÝ ®Þa lý cho nªn c«ng ty ph©n phèi hµng ®óng víi tiÕn ®é. - VÒ chÊt l­îng s¶n phÈm: c«ng ty cã sù gi¸m s¸t chÆt chÏ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo h¬n n÷a hÇu hÕt lµ nguyªn vËt liªu nhËp nªn chÊt l­îng lu«n æn ®inh + §iÓm yÕu - Ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty do sè nh©n viªn phßng kÕ ho¹ch ®¶m nhiÖm do ®ã ho¹t ®éng ch­a cã hiÖu qu¶ nh­ mong muèn. - Gi¸ c¶ thµnh phÈm kh¸ cao so víi ®èi thñ c¹nh tranh. - Mét sè nh©n viªn lËp kÕ ho¹ch ch­a ®¸p øng nhu cÇu thùc tiÔn, ch­a hiÓu râ vÒ nguyªn t¾c, ph­¬ng ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch. - C«ng t¸c qu¶ng b¸ h×nh ¶nh c«ng ty qua ph­¬ng tiÖn internet ch­a tèt cho nªn gi¶m ®i kh¶ n¨ng qu¶ng b¸ h×nh ¶nh c«ng ty ra ngoµi. - MÆc dï c«ng ty n¨ng ®éng t×m kiÕm hîp ®ång, ®¸p øng mäi nhu cÇu kh¸ch hµng ®Õn ®Æt hµng ë c«ng ty, nh­ng khèi l­îng s¶n phÈm cÇn s¶n xuÊt vÉn ch­a khai th¸c hÕt ®­îc c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ (míi chØ khai th¸c ®­îc 80-85% c«ng suÊt cña m¸y). - Tay nghÒ c«ng nh©n ch­a cao so víi ®èi thñ. 2.7 Ma trËn SWOT C¬ héi (O) 1. Ngµnh s¶n xuÊt « t« ®ang ph¸t triÓn rÊt m¹nh. 2. ThÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc cßn nhiÒu tiÒm n¨ng (do qu¸ tr×nh quèc tÕ hãa vµ qu¸ tr×nh héi nhËp). 3. Kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn, thu nhËp t¨ng, søc mua t¨ng 5. Khoa häc kü thuËt ngµy mét hiÖn ®¹i 6. Nhu cÇu vÒ tiªu dïng hµng linh kiÖn ®iÖn tö ngµy cµng t¨ng. §e däa (T) 1. §èi thñ c¹nh tranh ngµy mét lín m¹nh 2. Yªu cÇu cña kh¸ch hµng ngµy cµng cao 3. C¹nh tranh sÏ trë nªn gay g¾t h¬n ngay c¶ trªn thÞ tr­êng truyÒn thèng trong n­íc sau c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i vµ sau héi nhËp AFTA. 4. ThÞ tr­êng n­íc ngoµi sÏ khã kh¨n h¬n do Trung Quèc gia nhËp WTO MÆt m¹nh (S) 1. ¸p dông ph­¬ng ph¸p qu¶n lý hiÖn ®¹i nh­ m« h×nh 5 S, Lean. 2. Bé m¸y qu¶n lý lµnh nghÒ lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm. 3. Nguån nh©n lùc dåi dµo 4. VÞ trÝ thuËn lîi cho viÖc kinh doanh. 5. TiÕn ®é s¶n xuÊt lu«n ®óng víi yªu cÇu kh¸ch hµng. 6. Cã kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt c¸p antena. 7. Ph©n phèi vµ giao hµng ®óng víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Phèi hîp S/O 1. TËn dông tèi ®a c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt. 2. X©y dùng c¸c dù ¸n vÒ khu c«ng nghiÖp míi, vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ thu hót vèn ®Çu t­. 3. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, c¶i tiÕn c¸c chøc n¨ng ®Ó c¹nh tranh trong n­íc. . Phèi hîp S/T 1. N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý, tiÕt kiÖm chi phÝ gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh. 2. Nghiªn cøu trùc tiÕp khai th¸c nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo. 3. Thay ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm t×m ra nhiÒu s¶n phÈm míi. 4. Thóc ®Èy ho¹t ®éng Marketing, nghiªn cøu thÞ tr­êng. 5. Kỹ sư, công nhân lành nghề mở các khoá đào tạo cho công nhân mới. MÆt yÕu (W) 1. C«ng nghÖ thiÕt bÞ ®a phÇn ë møc trung b×nh 2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cao nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh thÊp. 3. Ch­a cã nhiÒu s¶n phÈm míi 4. Tay nghÒ, tr×nh ®é ng­êi lao ®éng ch­a cao so víi ®èi thñ c¹nh tranh. 5. C«ng t¸c Marketing ch­a m¹nh Phèi hîp W/O 1. §Çu t­ c¶i tiÕn d©y chuyÒn s¶n xuÊt nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. 2. Lùa chän nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ cã hiÖu qu¶.. 3. Chương trình đào công nhân, nhân viên phù hợp và cụ thể cho tưng giai đoạn 4. Nâng cao kiến thức, tìm hiếu quy trình giữa các khoa Phèi hîp W/T 1 TiÕn hµnh thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n lo¹i bá nh÷ng dù ¸n hiÖu qu¶ thÊp 2 Nghiªn cøu, øng dông thµnh tùu khoa häc chÕ t¹o ra nguyªn vËt liÖu míi thay thÕ nhËp khÈu. 3 ChiÕn l­îc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®èi víi c¸c mÆt hµng tiªu dïng th«ng dông trong n­íc. B¶ng 2.8 ph©n tÝch ma tr©n SWOT 2.8 Ra quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc Tõ b¶ng ph©n tÝch ma trËn SWOT ®­a ra mét sè chiÕn l­îc: - Cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸p antena, nguån nh©n lùc dåi dµo (®iÓm m¹nh bªn trong) céng víi nghµnh s¶n xuÊt « t« ngµy cµng ph¸t triÓn (c¬ héi bªn ngoµi) th× chiÕn l­íc SO phï hîp lµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng. - Ch­a cã nhiÒu s¶n phÈm míi (®iÓm yÕu bªn trong) cïng víi nhu cÇu vÒ s¶n phÈm linh kiÖn thiÕt bÞ ®iÖn vµ s¶n phÈm nhùa ngµy cµng gia t¨ng (c¬ héi bªn ngoµi) th× chiÕn l­îc WO lµ chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm s¶n xuÊt phÝch c¾m ®iÖn, d©y ®iÖn… - M¹nh vÒ hÖ thèng ph©n phèi (®iÓm m¹nh bªn trong) vµ c¸c quy ho¹ch vÒ khu c«ng nghiÖp I (®e do¹ bªn ngoµi) th× chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ tËp trung lµ chiÕn l­îc ST thÝch hîp. - C«ng t¸c Marketing ch­a m¹nh (®iÓm yÕu bªn trong) céng víi ®èi thñ c¹nh tranh ngµy cµng lín(mèi ®e do¹ bªn ngoµi) th× chiÕn l­îc vÒ phÝa sau lµ chiÕn l­îc WT kh¶ thi. CH¦¥NG 3 MéT Sè GI¶I PH¸P nh»m x©y dùng CHIÕN L¦îC KINH DOANH c¸p antena « t« vµ linh kiÖn ®iÖn tö T¹I C¤NG TY TNHH mét THµNH VI£N sCM 3.1 Quan ®iÓm ph¸t triÓn Do míi chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty TNHH mét thµnh viªn tøc lµ møc ®é ®éc lËp vÒ ho¹ch to¸n kinh doanh còng nh­ tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh cao h¬n do ®ã ngay tõ khi b¾t ®Çu chuyÓn ®æi lo¹i h×nh doanh nghiÖp ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· kÞp thêi ®Ò ra nh÷ng kÕ ho¹ch vµ chiÕn l­îc tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi nh»m môc ®Ých ®­a c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn ®i lªn thµnh mét doanh nghiÖp m¹nh toµn diÖn. Nh÷ng kÕ ho¹ch chñ yÕu cña c«ng ty trong thêi gian tíi lµ: - §Çu t­ s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö, c¸p antena - §Çu t­ nghiªn cøu nguyªn liÖu kh¸c phôc vô s¶n xuÊt c¸p antena « t«. §ång bé hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn. - Hoµn thiÖn c«ng t¸c s¶n xuÊt bo m¹ch, m¹ng l­íi cung øng dÞch vô cã chuyªn m«n cao, ®¸p øng kÞp thêi ®èi víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - T¨ng kh¶ n¨ng tù quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò trong s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c, ®¸p øng kÞp thêi vÒ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, vÒ s¶n xuÊt cung øng c¸p antena, kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ phï hîp vµ ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. - TiÕp tôc n©ng cao vµ hoµn thiÖn d©y chuyÒn s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö , bo m¹ch. 3.2 Môc tiªu cña c«ng ty 3.2.1 Môc tiªu chung Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh nh÷ng môc tiªu chiÕn l­îc cô thÓ: - TiÕp tôc më réng quy m« s¶n xuÊt, t¨ng lîi nhuËn, t¨ng thu cho ng©n s¸ch. æn ®Þnh vµ n©ng cao møc sèng cho ng­êi lao ®éng. - N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, b¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. - N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm tho¶ m·n kh¸ch hµng nh»m tiªu thô m¹nh s¶n phÈm, chó träng h¬n vÒ kh©u marketing n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. - N©ng cao søc c¹nh tranh, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng ®Ó tõng b­íc tiÕn tíi xu¸t khÈu ra thÞ tr­êng thÕ giíi. - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, lùa chän s¶n phÈm mòi nhän. - ChiÔm lÜnh thÞ tr­êng - TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng néi lùc vµ kªu gäi ®Çu t­ n­íc ngoµi nh»m duy tr× ph¸t triÓn c«ng nghiÖp víi nhÞp ®é cao, bÒn v÷ng, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña s¶n phÈm, ®Èy nhanh xuÊt khÈu. - Chó träng ®Èy m¹nh c¸c s¶n phÈm h­íng ra xuÊt khÈu nh»m chiÕm lÜnh ®­îc mét phÇn thÞ tr­êng n­íc ngoµi. 3.2.2 Môc tiªu cô thÓ N¨m 2010 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo C«ng ty tiÕp tôc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh. QuyÕt t©m phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra vµ cô thÓ môc tiªu n¨m 2012 cña c«ng ty ®Ò ra lµ: + N©ng cÊp hai d©y chuyÒn phôc vô cho s¶n xuÊt c¸p antena + Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ doanh thu t¨ng tr­ëng 12% so víi n¨m 2010. + §¶m b¶o viÖc lµm æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng. + Cè g¾ng n©ng møc thu nhËp b×nh qu©n trªn 2000.000 ®/ng­êi/ th¸ng. + Nguån nh©n lùc tæng c«ng ty trong n¨m 2012 lµ 1500 ng­êi. + §µo t¹o cö mét sè nh©n viªn ®i tu nghiÖp bªn NhËt ®Ó tiÕp cËn mét sè m¸y s¶n xuÊt cuén c¶m. 3.3 X©y dùng c¸c chiÕn l­îc bé phËn 3.3.1 ChiÕn l­îc ®a d¹ng hãa s¶n phÈm HiÖn t¹i c«ng ty x©y dùng chiÕn l­îc kh¸c biÑt hãa ®èi víi nhiÒu c«ng ty ë trong n­íc. Kh¸c víi tr­íc ®©y, c«ng ty chó träng ®Õn s¶n xuÊt c¸p antena cho ®èi t¸c lµ c«ng ty Harada. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra chi phÝ cao ®Ó ®a d¹ng thªm s¶n phÈm nh­: mÆt hµng vÒ linh kiÖn ®iÖn tö, c¸p antena, nhùa… khai th¸c thªm thÞ phÇn kh¸ch hµng kh¸c. ThÞ phÇn chñ yÕu cho chiÕn l­îc kh¸c biÖt hãa lµ nh÷ng h·ng « t« lín nh­ Ford, Suzuki. §Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc c«ng ty ®· ®Ò ra mét sè môc tiªu nh­: + TËp trung cho ®Çu vµo c¸c dù ¸n khoa häc, chó träng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. + §a d¹ng hãa mÉu m· th«ng qua thu thËp th«ng tin, nghiªn cøu t©m lý tiªu dïng. + ¸p dông ph­¬ng thøc b¸n hµng vµ dÞch vô sau b¸n hµng. + §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, nghiªn cøu ng­êi tiªu dïng. + ThiÕt kÕ trang thiÕt bÞ m¸y mãc s¶n xuÊt linh ho¹t, cã thÓ øng dông s¶n xuÊt nhiÒu h×nh thøc s¶n phÈm. + N©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng. + §Çu t­ x©y dùng h×nh ¶nh s¶n phÈm. Khi sù kh¸c biÖt hãa ®¸p øng cho nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch hµng th«ng qua c¸c ®¬n ®Æt hµng th× biÖn ph¸p thùc hiÖn lµ cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ dÞch vô sau b¸n hµng vµ c¸c h×nh thøc b¶o hµnh söa ch÷a. 3.3.2 ChiÕn l­îc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng Víi chiÕn l­îc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng c«ng ty chó träng ®Õn chiÕn l­îc ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng. §Ó ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng c«ng ty cÇn ph¶i biÕt kh¸ch hµng muèn g×? Khi nµo muèn? Muèn tháa m·n nh­ thÕ nµo? Trong tr­êng hîp khi thÞ tr­êng b·o hßa hoÆc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong n­íc lín m¹nh th× víi chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng ®æi, mÉu m· cò, ph­¬ng thøc b¸n hµng vµ dÞch vô sau b¸n hµng vÉn chØ lµ nh÷ng biÖn ph¸p truyÒn thèng.V× vËy, c«ng ty ®· ®Ò ra biÖn ph¸p lµ: + X©y dùng vµ tæ chøc bé phËn chuyªn tr¸ch nghiªn cøu vÒ thÞ tr­êng vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng. + N©ng cao chÊt l­îng cña nh÷ng kªnh th«ng tin vÒ ph­¬ng thøc b¸n hµng vµ dÞch vô sau b¸n hµng, quan t©m ®Õn ý kiÕn ph¶n håi cña kh¸ch hµng. + Tháa m·n nhu cÇu ng­êi tiªu dïng: Nghiªn cøu x¸c ®Þnh nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó lµm tiÒn ®Ò cho viÖc t¨ng kh¶ n¨ng tháa m·n nhu cÇu kh¸ch hµng, biÕt ®­îc hä muèn g× ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt tháa m·n nh÷ng mong muèn ®ã. V× vËy c«ng ty t¨ng c­êng më réng thÞ tr­êng thªm t¹i chi nh¸nh tËp trung nhiÒu c«ng ty tiÒm n¨ng ë khu c«ng nghiÖp II vµ khu c«ng nghiÖp Long B×nh. 3.3.3 ChiÕn l­îc c¹nh tranh TËn dông c¬ héi c«ng ty cã thÓ mua nguyªn vËt liªu trong n­íc chi phÝ thÊp h¬n so víi tr­íc. C«ng ty cã thÓ ¸p dông chiÕn l­îc nµy ®­îc x©y dùng chñ yÕu ¸p dông ®èi víi thÞ tr­êng trong n­íc. Tæng C«ng ty hoµn toµn cã thÓ theo ®uæi chiÕn l­îc nµy ®èi víi c¸c s¶n phÈm trªn víi nhiÒu lý do: - Quy m« s¶n xuÊt lín, thu mua nguyªn vËt liÖu, vËt t­ ®Çu vµo víi s¶n l­îng lín. Do ®ã cã nh÷ng ­u ®·i vÒ viÖc gi¶m gi¸ ®Çu vµo. - Ph¸t huy ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i vÒ kh¶ n¨ng n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. - §· vµ ®ang tÝch cùc nghiªn cøu s¶n xuÊt c¸c lo¹i nguyªn liÖu víi gi¸ thµnh rÎ vµ thay thÕ nhËp khÈu. - Tù ®éng hãa s¶n xuÊt, gi¶m lao ®éng tiÕn ®Õn gi¶m gi¸ thµnh. 3.4 Mét sè gi¶i ph¸p chiÕn l­îc kinh doanh c¸p atena cña c«ng ty TNHH mét thµnh viªn SCM 3.4.1 Më réng ho¹t ®éng §Ó lµm t¨ng thÞ phÇn cho c¸c s¶n phÈm cña m×nh hiÖn cung øng cho mét sè ®èi t¸c vµ cã trªn thÞ tr­êng hiÖn cã. C«ng ty th©m nhËp th× tr­êng b»ng c¸ch s¶n xuÊt thªm mét sè mÆt hµng vÒ thiÕt bÞ ®iÖn, hµng nhùa…C«ng ty TNHH mét thµnh viªn SCM cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p nh­: + N©ng cÊp hÖ thèng m¸y mãc + §µo t¹o tay nghÒ cho c«ng nh©n + ThiÕt kÕ nhµ x­ëng + Nghiªn cøu quy tr×nh s¶n xuÊt míi + Huy ®éng vèn tõ ng©n hµng 3.4.2 Ph¸t triÓn thÞ tr­êng Lîi thÕ cña c«ng ty lµ n»m ë trung t©m cña c¸c khu c«ng nghiÖp l©n cËn nh­ Khu c«ng nghiÖp Biªn Hoµ II, Long B×nh. Víi n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, c«ng ty hoµn toµn cã ®iÒu kiÖn mäi mÆt vÒ kh¶ n¨ng hoµn thµnh c¸c ®¬n ®Æt hµng víi thêi gian giao hµng sím. §©y lµ thÕ m¹nh so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c ë khu c«ng nghiÖp ë tØnh B×nh D­¬ng… §Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc nµy, c«ng ty ph¶i: + Nghiªn cøu, øng dông khoa häc - kü thuËt cho s¶n xuÊt lín. + §Èy m¹nh khuÕch tr­¬ng s¶n phÈm cña c«ng ty, t×m b¹n hµng lín m¹nh. + Thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh vÒ qu¶n lý s¶n xuÊt vµ ®Æc biÖt lµ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, kÞp thêi ®¸p øng cho tiÕn ®é s¶n xuÊt. + C«ng ty cÇn thµnh lËp mét bé phËn chuyªn nghiªn cøu vÒ thÞ tr­êng, viÖc nghiªn cøu t×m hiÓu nh»m gi÷ v÷ng còng cè thÞ tr­êng truyÒn thèng, ph¸t hiÖn më réng thÞ tr­êng míi lµ nhiÖm vô c«ng ty cÇn thùc hiÖn. + T¨ng c­êng giíi thiÖu s¶n phÈm, qu¶ng b¸ h×nh ¶nh c«ng ty th«ng qua viÖc x©y dùng mét th­¬ng hiÖu v÷ng m¹nh. Qu¶ng c¸o réng r·i s¶n phÈm trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­, b¸o chÝ, internet … + Ph¸t triÓn hÖ thèng cöa hµng, giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm mét c¸ch réng r·i theo nhiÒu kªnh. ThiÕt lËp víi mét sè doanh nghiÖp s¶n xuÊt « t« nh­ Tr­êng H¶i, Quèc TuÊn (Khu c«ng nghiÖp II) 3.4.3 N©ng cao chÊt l­îng gi¶m chi phÝ gi¸ thµnh Môc tiªu “ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp” c«ng ty ®· vµ ®ang c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý, s¾p xÕp vµ sö dông lao ®éng hîp lý, thùc hiÖn qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn ISO 9000: 2009 ®Ó th©m nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ vµ t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng. X¸c ®Þnh c¸c mÆt hµng chñ lùc lµ c¸p antena, cuén c¶m vµ v¨n phßng phÈm thêi khai th¸c thÕ m¹nh cña s¶n phÈm míi. C«ng ty cÇn chó träng nh÷ng biÖn ph¸p sau: + TÝnh to¸n chÝnh x¸c chi phÝ s¶n phÈm, nghiªn cøu gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt (t×m nguån nguyªn liÖu gi¸ rÎ thay thÕ nhËp khÈu, tiÕt kiÖm nguyªn liÖu trong s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. + T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó tiÕt kiÖm triÖt ®Ó c¸c chi phÝ s¶n xuÊt h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng søc c¹nh tranh c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu. + Qu¶n trÞ chÊt l­îng trong kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm víi mÉu m·, kiÓu d¸ng phï hîp thÞ hiÕu tiªu dïng trªn c¶ thÞ tr­êng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. + Qu¶n trÞ chÊt l­îng trong kh©u cung øng. + Tu©n thñ nghiªm ngÆt yªu cÇu ®Æt hµng cña ®èi t¸c n­íc ngoµi vÒ chñng lo¹i vµ chÊt l­îng nguyªn phô liÖu. + Qu¶n trÞ chÊt l­îng trong kh©u s¶n xuÊt + N©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc s½n cã, ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ kü thuËt vµ n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng. 3.4.4 ChÝnh s¸ch s¶n phÈm ChÊt l­îng s¶n phÈm ®¹t yªu cÇu lµ ®ßi hái bøc thiÕt ®èi víi c«ng ty, viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc vÒ s¶n phÈm ph¶i thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò sau: - Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, vËt t­ ®Çu vµo. T×m kiÕm c¸c lo¹i vËt t­ cã chÊt l­îng cao, gi¸ thµnh hîp lý. - §èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm. Do cã quy m« s¶n xuÊt lín nªn C«ng ty cã thÓ ®Çu t­ nh÷ng d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ ®ång bé nh»m s¶n xuÊt s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao. - Tæ chøc qu¶n lý chÊt l­îng chÆt chÏ, x©y dùng vµ cñng cè hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng nh»m n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ. - X¸c ®Þnh c¬ cÊu s¶n phÈm hîp lý. C¬ cÊu s¶n phÈm ph¶i phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng. - Nghiªn cøu ®­a ra thÞ tr­êng c¸c s¶n phÈm míi cã chÊt l­îng cao. 3.4.5 Gi¶i ph¸p nguån nh©n lùc Nguån nh©n lùc ®ãng vµi trß cèt lâi trong c«ng ty v× vËy c«ng ty cÇn quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn c«ng t¸c nh©n sù kÓ c¶ ®éi ngò qu¶n lý lÉn c«ng nh©n kü thuËt trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. - T¨ng c­êng c¸c kho¸ huÊn luyÖn ®µo t¹o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc cã tæ chøc - S¾p xÕp nguån nh©n lùc phï hîp víi c«ng viÖc - Qu¶n lý vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ cã tr¸ch nhiÖm huÊn luyÖn vµ truyÒn ®¹t nh÷ng kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt - Thùc hiÖn c¸c quyÒn b¶o hé lao ®éng theo luËt ®Þnh - Quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn m«i tr­êng lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn. - N©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc, tr×nh ®é cña c«ng nh©n viªn nh»m ®¸p øng ®ßi hái cña khoa häc kü thuËt. - §¶m b¶o thêi gian lµm viÖc vµ møc l­¬ng æn ®Þnh. - Tæ chøc, bè trÝ c¸n bé qu¶n lý hîp víi kh¶ n¨ng tr×nh ®é cña mçi ng­êi. - S¾p xÕp c«ng viÖc râ rµng, tr¸nh chång chÐo tr¸ch nhiÖm g©y khã kh¨n khi thùc hiÖn c«ng viÖc. - Cã chÕ ®é th­ëng ph¹t râ rµng. §Æc biÖt ®èi víi c¸n bé lµm c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc cÇn ph¶i lùa chän nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, am hiÓu vÒ tæng c«ng ty vµ thÞ tr­êng. Cã kiÕn thøc thùc tÕ ®Ó ®­a ra c¸c chiÕn l­îc kh¶ thi. 3.5 Mét sè kiÕn nghÞ §Ó t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng linh ho¹t, nhanh nh¹y trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ ®Ó ban hµnh mét chÝnh s¸ch vÒ thuÕ h¶i quan th­¬ng m¹i hoµn chØnh vµ ®ång bé s¸t víi thùc tÕ h¬n. Nhµ n­íc nªn thµnh lËp hiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ víi nhiÖm vô theo dâi s¶n xuÊt ph¸t hiÖn kÞp thêi khã kh¨n, thuËn lîi ®Ó gióp ®ì c¸c c«ng ty s¶n xuÊt ®Ó nhµ n­íc ®iÒu chØnh c¬ chÕ chÝnh s¸ch cho phï hîp. HiÖp héi chñ ®éng cïng c¸c c«ng ty nghiªn cøu khai th¸c thÞ tr­êng hiÖn cã më réng thÞ tr­êng míi. ChÝnh phñ cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî ngµnh s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö, c¸p antena vµ c¸c nghµnh phô trî kh¸c trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng míi, cã c¬ chÕ hç trî doanh nghiÖp kinh doanh víi c¸c thÞ tr­êng quèc tÕ ®Ó h¹n chÕ rñi ro cña sù biÕn ®éng thÞ tr­êng vµ tr¸nh sù phô thuéc vµo mét thÞ tr­êng träng ®iÓm. Tãm l¹i, ®Ó ngµnh s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö , c¸p antena ViÖt nam ph¸t triÓn m¹nh h¬n n÷a cÇn ph¶i cã sù hç trî cña Nhµ n­íc tõ viÖc t¹o ra chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t­, vÒ vèn ®Õn nh÷ng chÝnh s¸ch thÞ tr­êng, hîp t¸c quèc tÕ, qu¶n lý ngµnh... §Ó kÝch thÝch c¸c ngµnh ph¸t triÓn s¶n xuÊt theo ®Þnh h­íng cña Nhµ n­íc. KÕT LUËN X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu trong bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo, ®Æc biÖt trong nh÷ng thêi ®iÓm c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ më. Sau năm năm hoạt động c«ng ty TNHH một thành viªn SCM đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. C¸c kết quả đạt được của c«ng ty trong thời gian qua cho thấy bằng những kinh nghiệm và nỗ lực của m×nh, c«ng ty đ· đứng vững và kh«ng ngừng ph¸t triển. Những thành quả mà c«ng ty đạt được cũng đồng thời phản ¸nh những chÝnh s¸ch đóng đắn của Đảng và nhà nước và của ngành trong lĩnh vực quản lý kinh tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho c«ng ty vượt qua những khã khăn và tiếp tục con đường kinh doanh của m×nh. Tuy nhiªn kinh doanh trong cơ chế thị trường đầy khắc nghiệt, c«ng ty vẫn cần có sự gióp đỡ và quan t©m của c¸c ban ngành, c¸c cấp gióp c«ng ty ph¸t triển hơn nữa. Về bản th©n c«ng ty phải cã phương hướng cụ thể râ ràng nhằm đẩy mạnh hoạt động tiªu thụ sản phẩm đ¸p ứng nhu cầu x· hội hiện nay. Một lần nữa t«i xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hướng dẫn của c« gi¸o thạc sỹ Phạm Thị Kim Dung cũng như sự gióp đỡ nhiệt t×nh từ phÝa c«ng ty TNHH một thành viªn SCM ®· gióp t«i hoàn thành luận văn này. H×nh 3.1: Mét sè s¶n phÈm chñ ®¹o cña c«ng ty (nguån Phßng kü thuËt.) Cuộn cảm Cáp antena ô tô Máy đo dây điện cuộn cảm Máy kiểm Ratio Máy kiểm chi tiết Máy đo, cắt dây Danh môc tµi liÖu tham kh¶o [1]. [2]. [3]. [4]. Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty TNHH một thành viên SCM [5]. Bản kế hoạch và quy trình kinh doanh của công ty TNHH một thành viên SCM [6]. “Giáo trình quản trị chiến lược” – PGS.TS. Lê Văn Tâm [7]. “Giáo trình quản trị học” – TS. Trần Anh Tài [8]. “Giáo trình quản trị chiến lược” GS– TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuận văn.doc
  • doclời cam đoan, bảnng biểu.doc
  • docMục lục.doc
  • docTrang bìa luận văn.doc
Luận văn liên quan