Đề tài Phân tích tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hoàng Cầu

LỜI MỞ ĐẦU Thực trạng phân tích tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay là kiêm nhiệm bởi các bộ phận tài chính - kế toán kiêm nhiệm. Người chịu trách nhiệm phân tích tài chính là những người có liên quan đến việc thu thập và phân tích những thông tin tài chính, phân tích các xu hướng và đưa ra các dự báo kinh tế. Tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn còn rất coi nhẹ vấn đề này. Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác dụng thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tươnh lai. Bởi vì thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết nhữnh điểm mạnh yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Qua đó các nhà quản lý tài chính có thể xác định được nguyên nhân gây ra và đề suất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động, kinh doanh của đơn vị mình trong thời gian tới. Xuất phát từ đó, trong thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hoàng Cầu, em đã cố gắng tìm hiểu thực tiễn hoạt động kinh doanh của công ty thông qua phân tích tài chính của công ty trong vài năm gần đây nhằm mục đích tự nâng cao hiểu biết của mình về vấn đề tài chính doanh nghiệp nói chung, phân tích tài chính nói riêng. Vì vây, em chọn đề tài “ Phân tích tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hoàng Cầu” làm chuyên đề khoá luận tốt nghiệp. MỤC LỤC Chương I: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 1 1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp. 1 1.1.1. Các khái niệm về tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp. 1 1.1.2. Bản chất của tài chính doanh nghiệp. 1 1.1.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp. 2 1.1.4. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp. 3 1.1.5. Các nội dung của tài chính doanh nghiệp. 4 1.2. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp. 4 1.2.1. Phương pháp so sánh. 4 1.2.1.1. Tiêu chuẩn so sánh. 4 1.2.1.2. Điều kiện so sánh. 4 1.2.1.3. Kỹ thuật so sánh. 5 1.2.1.4. Hình thức so sánh . 5 1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ. 5 1.2.3. Phương pháp Dupont . 6 1.2.4. Cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích tài chính doanh nghiệp. 6 1.2.5. Nội dung chủ yếu của phân tích tài chính doanh nghiệp. 8 1.2.5.1.Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. 9 1.2.5.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán . 9 1.2.5.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo kết quả kinh doanh. 13 1.2.5.1.3. Phân tích cân đối tài chính. 14 1.2.5.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp. 14 1.2.5.2.1. Nhóm các chỉ số về khả năng thanh toán. 14 1.2.5.2.2. Nhóm các chỉ số về cơ cấu vốn và tình hình đầu tư. 18 1.2.5.2.3. Nhóm các chỉ số hoạt động. 19 1.2.5.2.4. Nhóm các chỉ số về khả năng sinh lời . 22 1.2.5.3. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính. 23 Chương II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG CẦU. . 27 2.1. Khái quát về công ty . . 27 2.1.1. Giới thiệu chung về công ty. . 27 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. 27 2.1.3. Cơ cấu tổ chức. . 29 2.1.4. Hoạt động kinh doanh chung qua các năm. . 30 2.2. Phân tích tình hình hoạt động tài chính tại công ty. . 36 2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Cầu. . 36 2.2.1.1. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán . .36 2.2.1.1.1. Phân tích biến động về cơ cấu tài sản. . 38 2.2.1.1.2. Phân tích những biến động về cơ cấu nguồn vốn. . 41 2.2.1.1.3. Phân tích cân đối. 42 2.2.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh. . 45 2.2.2. Phân tích các chỉ số tài chính đặc trưng. . 48 2.2.2.1. Các chỉ số về khả năng thanh toán. 48 2.2.2.2. Các chỉ sôs về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư. . 51 2.2.2.3 Các chỉ số về hoạt động. . 52 2.2.2.4. Các chỉ số về khả năng sinh lời. . 55 Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG CÂU. 62 3.1. Biện pháp 1: Giảm các khoản phải thu. . 62 3.2. Biện pháp 2: Tiết kiệm chi phí quản lý kinh doanh nhăm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. . 67 KẾT LUẬN. . 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO. . 72

pdf76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2107 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hoàng Cầu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ản. Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 45 2.2.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo kết quả kết quả kinh doanh. BẢNG 9: BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Đơn vị tính: VNĐ CHỈ TIÊU Năm 2009 Năm 2008 Số tiền Số tiền 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 69,914,153,728 35,544,829,795 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 69,914,153,728 35,544,829,795 4. Giá vốn hàng bán 63,482,971,463 34,436,773,693 5. Lợi nhuận gộp về từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 6,431,182,265 1,108,056,102 6. Doanh thu hoạt động tài chính 59,178,179 3,711,359 7. Chi phí tài chính 480,952,197 773,693,597 - Trong đó: Chi phí lãi vay. 324,762,150 711,013,709 8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,420,526,889 910,647,476 9. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2,588,881,358 (572,573,612) 10. Thu nhập khác 1,503,608,184 1,806,501,861 11. Chi phí khác 1,564,729,552 184,720,724 12. Lợi nhuận khác (61,121,368) 1,621,781,137 13. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thếu 2,527,759,990 1,049,207,525 14. Chi phí thếu thu nhập doanh nghiệp 442,357,998 293,778,107 15. Lợi nhuận sau thếu thu nhập doanh nghiệp 2,085,401,992 755,429,418 ( Nguồn từ phòng kế toán) Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 46  Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh BẢNG 10: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH Đơn vị tính: VNĐ CHỈ TIÊU Năm 2009 Năm 2008 Tăng, giảm Số tiền Số tiền Số tiền % 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 69,914,153,728 35,544,829,795 34,369,323,933 96.7 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 69,914,153,728 35,544,829,795 34,369,323,933 96.7 4. Giá vốn hàng bán 63,482,971,463 34,436,773,693 29,046,197,770 84.3 5. Lợi nhuận gộp về từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 6,431,182,265 1,108,056,102 5,323,126,163 480.4 6. Doanh thu hoạt động tài chính 59,178,179 3,711,359 55,466,820 1494.5 7. Chi phí tài chính 480,952,197 773,693,597 (292,741,400) -37.8 - Trong đó: Chi phí lãi vay. 324,762,150 711,013,709 (386,251,559) -54.3 8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,420,526,889 910,647,476 2,509,879,413 275.6 9. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2,588,881,358 (572,573,612) 3,161,454,970 -552.1 10. Thu nhập khác 1,503,608,184 1,806,501,861 (302,893,677) -16.8 11. Chi phí khác 1,564,729,552 184,720,724 1,380,008,828 747.1 12. Lợi nhuận khác (61,121,368) 1,621,781,137 (1,682,902,505) -103.8 13. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thếu 2,527,759,990 1,049,207,525 1,478,552,465 140.9 14. Chi phí thếu thu nhập doanh nghiệp 442,357,998 293,778,107 148,579,891 50.6 15. Lợi nhuận sau thếu thu nhập doanh nghiệp 2,085,401,992 755,429,418 1,329,972,574 176.1 (Nguồn tự tổng hợp tại phòng kế toán) Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 47 Nhận xét: Từ bảng phân tích cho thấy tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế tăng 1,478,552,465 đồng với tỷ lệ tăng 140.9%. Lợi nhuận trƣớc thuế tăng là do lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng đến 3, 161,454,970 đồng, còn lợi nhuận khácthì lại giảm. Nhƣ vậy khả năng tăng trƣởng lợi nhuận của doanh nghiệp là bền vững vì dựa trên nền tảng chủ yếu là tăng hiệu quả kinh doanh. Xem xét các chỉ tiêu phản ánh doanh thu và chi phí để tìm hiểu cụ thể nguyên nhân ta thấy: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 34,369,323,933đồng với tỷ lệ tăng 96.7%. Có thể thấy đây là sự cố gắng của doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Điều này chẳng những làm tăng doanh thu thuần, tạo điều kiện gia tăng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh mà còn giúp doanh nghiệp thu hồi đƣợc vốn, gia tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm. Đi sâu vào phân tích, ta nhận thấy có đƣợc sự tăng doanh thu này là do công ty đã tăng số lƣợng sản phẩm bán ra với việc mở rộng thị trƣờng tiêu thụ bên cạnh việc tăng lƣợng hàng bán với các bạn hàng truyền thống. Tuy nhiên cũng có một phần nguên nhân là công ty đã tăng giá bán do giá hàng hóa mua vào tăng. - Giá vốn hàng bán tăng 29,046,197,770 đồng với tỷ lệ 84.3%. Tuy nhiên khi lƣợng hàng tiêu thụ tăng thì trị giá vốn hàng bán ra tăng là điều hết sức bình thƣờng. - Doanh thu hoạt động tài chính trong năm 2009 của công ty chỉ bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng là 59,178,179 đồng, tăng 55,466,820 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ rất lớn. - Chi phí quản lý kinh doanh tăng 276.5% làm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm đồng. Trong kỳ, trong 3,420,526,889 đồng chi phí quản lý kinh doanh thì phần lớn là chi phí bán hàng. Chi phí bán hàng tăng nếu không có khoản chi phí nào lãng phí bất hợp lý thì điều đó sẽ làm gia tăng doanh thu bán hàng và thực tế doanh thu bán hàng của doanh nghiệp đã tăng 96.7%. Nhƣ vậy có thể thấy trong năm công ty đã đẩy mạnh bán hàng ra để tăng doanh thu, điều đó chẳng những làm gia tăng lợi nhuận mà còn làm gia tăng tốc độ Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 48 luân chuyển vốn. Trong kỳ, giá vốn hàng bán, chi phí quản lý kinh doanh, chi phí tài chính đều tăng làm cho lợi nhuận giảm, công ty cần xem xét cụ thể có khoản chi phí nào bất hợp lý lãng phí không để có biện pháp khắc phục kịp thời. 2.2.2. Phân tích các hệ số tài chính đặc trƣng của Cty CP Thƣơng mại HOÀNG CẦU 2.2.2.1. Các chỉ số về khả năng thanh toán. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp phản ánh mối quan hệ tài chính giữa các khoản có khả năng thanh toán trong kỳ với các khoản phải thanh toán trong kỳ đồng thời thể hiện rõ nét chất lƣợng công tác tài chính.. Tại một thời điểm nếu doanh nghiệp không đủ khả năng thanh toán đó sẽ là dấu hiệu đầu tiên của khó khăn tài chính, còn nếu nghiêm trọng hơn có thể đƣa doanh nghiệp đến phá sản. Vì vậy, khả năng thanh toán là một chỉ tiêu quan trọng trong phân tích tài chính doanh nghiêp, nó sẽ phản ánh rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó giúp cho doanh nghiệp tìm ra nguyên nhân và đƣa ra các giải pháp nhằm hạn chế mức độ rủi ro của doanh nghiệp. Khả năng thanh toán của một DN thông thƣờng đƣợc xem xét trong ngắn hạn . Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp sẽ cho biết năng lực tài chính trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài của doanh nghiệp.Từ đó, có thể giúp cho các nhà quản lý đánh giá đƣợc sức mạnh tài chính hiện tại, tƣơng lai cũng nhƣ dự đoán đƣợc khả năng thanh toán của bản thân doanh nghiệp. Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 49 BẢNG 11: TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU THANH TOÁN S T T Chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị Chênh lệch Năm 2008 Năm 2009 Tuyệt đối Tƣơng đối + - % 1 Tổng TS (1) Triệu 25,657 57,586 31,929 124 2 Tổng nợ (2) Triệu 3,580 33,423 29,843 834 3 TS ngắn hạn (3) Triệu 12453 43,619 31,166 250 4 Nợ ngắn hạn (4) Triệu 733 31,623 30,890 4214 5 Hàng tồn kho (5) Triệu 7670 22105 14,435 188 6 Tiền mặt (6) Triệu 1,860 2,744 884 48 7 LN trƣớc thuế (7) Triệu 1,049 2,527 1,478 141 8 Lãi vay phải trả (8) Triệu 711 324 -387 -54 9 (H1)Hệ số thanh toán TQ (1/2) Lần 7.17 1.72 -5.44 -75.96 10 (H3)Hệ số thanh toán nhanh (3-5)/(4) Lần 6.53 0.68 -5.84 -89.57 11 (H4)Hệ số thanh toán tức thời (6/4) Lần 2.54 0.09 -2.45 -96.58 12 (H5)Hệ số thanh toán lãi vay (7+8)/(8) Lần 2.48 8.80 6.32 255.48 Hệ số thanh toán tổng quát (H1) cho biết cứ 1 đồng vay nợ có bao nhiêu đồng giá trị TS hiện Công ty đang quản lý sử dụng để đảm bảo. Qua bảng ta thấy H1 của Công ty năm 2008 là7.17 lần, năm 2009 là 1.72, năm 2009 so với năm 200 giảm rất mạnh là 5.45 lần , tuy nhiên chỉ số này trong 2 năm vẫn lớn hơn 1 là tốt, chứng tỏ tất cả các khoản huy động bên ngoài đều có tài sản đảm bảo, năm 2008 đi vay 1 đồng thì có 7.17 đồng đảm bảo, năm 2009 đi vay 1 đồng thì có 1.72 đồng đảm bảo . Ta thấy H1 của Công ty khá cao chứng tỏ khả năng thanh toán của Công ty tƣơng đối tốt, tình hình tài chính nhìn chung khá lành mạnh và vững vàng . Nhƣng có sự sụt giảm rất lớn về khả năng thanh toán tổng quát là do năm 2009 tổng tài sản tăng 124 % còn nợ ngắn hạn tăng rất lớn. Doanh nghiệp cần đi sâu để tìm hiểu nguyên nhâ và có biện pháp xử lý. Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 50 Hệ số thanh toán nhanh năm 2008 đạt 6.53 nhƣng đến năm 2009 đã giảm còn 0.68 giảm 5.84 lần so với năm 2008, nguyên nhân là do năm 2009 doanh nghiệp đã có khối lƣợng hàng tồn kho quá lớn ( tăng 188%), TSNH của Công ty vẫn không đủ để đảm bảo cho nhu cầu thanh toán nợ ngắn hạn và điều này sẽ làm giảm uy tín của Công ty với các chủ nợ . Điều này rất đáng báo động vì đến một lúc nào đó Công ty sẽ buộc phải thanh lý TSDH để thanh toán nợ. Nếu hàng tồn kho của công ty ứ đọng không đáng giá thì công ty sẽ lâm vào cảnh khó khăn về tài chính gọi là “ không có khả năng chi trả”. Tỷ số thanh toán tức thời của công ty năm 2008 là 2.54 có nghĩa là có 2.54 đồng tài sản lƣu động để đảm bảo cho 1 đồng nợ đến hạn, nhƣng năm 2009 chỉ có 0.09 đồng. cho thấy khả năng thanh toán giảm và cũng là những dấu hiệu khó khăn về tài chính sắp xảy ra. Do trong kỳ doanh nghiệp sử dụng một lƣợng vốn vay quá lớn , điều này cho ta thấy nếu nhƣ các chủ nợ mà cùng đòi nợ thì công ty không có khả năng thanh toán ngay cho các chủ nợ . Nếu tỷ số này không đƣợc cải thiện doanh nghiệp hoàn toàn có thể rơi vao tình trạng phá sản, Hệ số thanh toán lãi vay (H5) của Công ty năm 2008 là 2.48 lần, năm 2009 là 8.8 lần tăng 6.32 so với năm 2009, chỉ số này của Công ty là cao, nhƣng nó không phản ánh chính xác tình hình vay nợ của doanh nghiệp, do các khoản vay lớn của doanh nghiệp xuất hiện vào cuối năm 2009, cho nên các khoản lãi vay đã không đƣợc quyết toán trong năm tài chính. Vì vây, chƣa thể kết luận chính xác về khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp. Ta thấy, trong năm 2009 có rất nhiều chỉ tiêu sút giảm nghiêm trọng, đặc biệt là hai chỉ tiêu “ thanh toán nhanh và thanh toán tức thời”. Chƣng tỏ doanh nghiệp đang gặp vấn đề trong khâu thanh toán. Nếu nhƣ có chủ nợ đòi nợ ngay, thì rất có thể doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toan. Doanh nghiệp cần đi sâu tìm hiểu nguyên nhân để sớm có biện pháp khắc phục. Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 51 2.2.2.2. Các chỉ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tƣ. BẢNG 12: CÁC CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ S T T Chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị Chênh lệch Năm 2008 Năm 2009 Tuyệt đối Tƣơng đối + - % 1 Nợ phải trả (1) Triệu 3,580 33,423 29,843 833.60 2 Vốn chủ sở hữu (2) Triệu 22,077 24,162 2,085 9.44 3 Tổng vốn (3) Triệu 25,657 57,586 31,929 124.45 4 TSNH (4) Triệu 12,453 43,619 31,166 250.27 5 TSDH (5) Triệu 13,203 13,966 763 5.78 6 Tổng TS (6) Triệu 25,657 57,586 31,929 124.45 7 TSCĐ và Đầu tƣ DH (7) Triệu 12,992 13,996 1,004 7.73 8 Hv - Hệ số nợ (1/3) Lần 0.14 0.58 0.44 315.96 9 Hc - Hệ số vốn chủ (2/3) Lần 0.86 0.42 -0.44 -51.24 10 Hệ sô đảm bảo nợ (2/1) Lần 6.17 0.72 -5.44 -88.28 11 Tỷ suất đầu tƣ vào TSDH (5/6) Lần 0.51 0.24 -0.27 -52.87 12 Tỷ suất đầu tƣ vào TSNH (4/6) Lần 0.49 0.76 0.27 56.06 13 Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ (2/7) Lần 1.70 1.73 0.03 1.59 Hệ số nợ (Hv) cho biết trong một đồng vốn kinh doanh của Công ty đang sử dụng có mấy là vay nợ, mấy đồng là vốn chủ sở hữu. Qua bảng ta thấy Hv của Công ty năm 2008 là 0,14 lần, năm 2009 là 0.58 tăng 0.44, Hệ số nợ của Công ty năm 2009 là tƣơng đối cao, chứng tỏ khả năng tự lập về tài chính của Công ty không cao. Nhƣng nó cũng cho thấy Công ty đã chú ý tới việc sử dụng vốn vay nhƣ công cụ để gia tăng lợi nhuận . Tuy nhiên trong năm vừa qua thì Hv của Công ty đang dần tăng lên quá mạnh , là do Công ty đã vay đi vay thêm tiền để đầu tƣ tài sản ngắn hạn để phục vụ cho quá trình hoạt động kinh doanh . Hệ số vốn chủ (Hc) (hay còn gọi là tỷ suất tự tài trợ) cho biết bình quân 100 đồng vốn kinh doanh của Công ty năm 2008 có 86 đồng là vốn CSH, năm Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 52 2009 có 42 đồng vốn CSH. Năm 2009 (Hc) giảm 0.44 làn tƣơng ứng tỷ lệ giảm là 51.24 %. Chứng tỏ năm 2009 doanh nghiệp đã không đủ lƣợng vốn chủ để đƣa vào kinh doanh, đã mất dần sự chủ động nguồn vốn. với tình hình hinh tế nhƣ hiện nay thì đây là dấu hiệu đáng lo ngại, khi doanh nghiệp xẽ phải sử dụng nhiếu vốn vay. Hệ số đảm bảo nợ năm 2008 của Công ty là 6.17 lần, năm 2009 là 0.72 lần giảm5.44 lần so vơi năm 2008 . Hệ số này cho ta biết năm 2008 cứ 1 đồng vốn vay thì có 6.17 đồng vốn chủ đảm bảo, năm 200 là 0.72 đồng đảm bảo, nguyên nhân làm hệ số đảm bảo nợ giảm là do năm vừa qua Công ty đã đi vay thêm nợ từ bên ngoài . Chỉ số này ở năm 2008 lớn hơn 1 là điều rất tốt. Nhƣng đến năm 2009 thì lạ rất tồi, doanh nghiệp cần phải đi sâu nghiên cứu để cân đối lại nguồn vốn, không lên sử dụng quá nhiều vốn vay trong thời điểm hiện nay. Tỷ suất đầu tƣ vào TSDH cho biết việc bố trí cơ cấu tài sản của Công ty, tỷ suất đầu tƣ vào TSDH của công ty năm 2008 là 0,51 và năm 2009 là 0,24 .có nghĩa là năm 2008 cứ 100 đồng vốn bỏ vào kinh doanh thì dành ra 51 đồng đầu tƣ cho TSDH đến năm 2009 giảm mạnh còn 24 đồng .Tỷ suất đầu tƣ vào TSDH nhỏ nhƣ vậy chứng tỏ các tài sản này có vai trò ít quan trọng với hoạt động kinh doanh của Công ty. Điều này cũng hoán toàn hợp lý với đặc trƣng là công ty thƣơng thì lên tập trung vốn cho tài sản ngắn hạn. Tỷ suất đầu tƣ vào TSNH năm 2008 trong 100 đồng vốn kinh doanh thì có 49 đồng bỏ vào đầu tƣ cho TSNH, năm 200 thì có 76 đồng, so với năm 2008 tăng lên 27 đồng, lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là kinh doanh xe đầu kéo container. Việc đầu tƣ này là hợp lý với ngành nghề kinh doanh của Công ty . 2.2.2.3. Các chỉ số về hoạt động. Khi giao tiền vốn cho ngƣời khác sử dụng, các nhà đầu tƣ, chủ doanh nghiệp, ngƣời cho vay... thƣờng băn khoăn trƣớc câu hỏi: tài sản của mình đƣợc sử dụng ở mức hiệu quả nào? Các chỉ tiêu về hoạt động sẽ đáp ứng câu hỏi này. Đây là nhóm chỉ tiêu đặc trƣng cho việc sử dụng tài nguyên, nguồn lực của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu này đƣợc sử dụng để đánh giá tác động tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Do đó, các nhà phân tích không chỉ quan tâm tới việc đo Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 53 lƣờng hiệu quả sử dụng tổng số nguồn vốn mà còn chú trọng đến hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành nguồn vốn của doanh nghiệp. BẢNG 13: TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG STT CHỈ TIÊU Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch Số tuuyệt đối Số tƣơng đối % 1 Giá vốn hàng bán (triệu) 34,436.00 63,482.00 29,046.00 84.35 2 Doanh thu thuần ( triệu) 35,544.00 69,914.00 34,370.00 96.70 3 Hàng tồn kho bình quân (triệu) 6,848.00 14,888.00 8,040.00 117.41 4 Các khoản phải thu bình quân ( triệu) 1,980.00 3,300.00 1,320.00 66.67 5 Vốn cố định bình quân (triệu) 11,480.00 13,585.00 2,105.00 18.34 6 Tổng tài sản bình quân (triệu) 23,420.00 41,622.00 18,202.00 77.72 7 Số ngày kỳ kinh doanh (ngày) 360 360 8 Số vòng quay hàng tồn kho (vòng) [1/3] 5.03 4.26 (0.76) -15.21 9 Số ngày 1 vòng quay hàng tồn kho ( ngày) [7 / 8] 71.59 84.43 12.84 17.93 10 Vòng quay các khoản phải thu (vòng) [2 /4 ] 17.95 21.19 3.23 18.02 11 Kỳ thu tiền bình quân (ngày) [7/10] 20.05 16.99 (3.06) -15.27 12 Hiệu suất sử dụng vốn cố định [ 2/5 ] 3.10 5.15 2.05 66.22 13 Số vòng quay toàn bộ tài sản [2/6] 1.52 1.68 0.16 10.68 - Số vòng quay hàng tồn kho . Qua hai năm 2008 và năm 2009 ta thấy số vòng quay hàng tồn kho của công ty có xu hƣớng giảm.Cụ thể năm 2008 là 5.03 vòng năm 2009 là 4.26 vòng (giảm .0.76 vòng). Nguyên nhân là do hàng tồn kho bình quân của công ty tăng lên (năm 2009 tăng 8,040 triệu đồng tƣơng ứng với 117.41%) trong khi đó giá vốn hàng bán năm 2009 tăng so với năm 2008 là 29,046 triệu đồng tƣơng ứng với tỷ lệ 84.35%.Nhƣ vậy có thể nói việc giải phóng hàng tồn kho của công ty năm 2009 đã chậm lại so với năm 2008. - Số ngày của một vòng quay hàng tồn kho Do vòng quay hàng tồn kho của công ty đã giảm dẫn tới số ngày của một vòng quay hàng tồn kho tăng lên. Năm 2008 số ngày của một vòng quay hàng tồn kho là Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 54 71.59 ngày thì đến năm 200 là 84.43ngày (tăng 12.48 ngày so với năm 2008).Nếu số ngày của một vòng quay hàng tồn kho có xu hƣớng ngày càng tăng chứng tỏ hàng tồn kho giải phóng ngày càng chậm dẫn tới sự ứ đọng vốn, ảnh hƣởng xấu tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. - Số vòng quay các khoản phải thu. Qua 2 năm ta có thể thấy vòng quay các khoản phải thu của doanh nghiệp có xu hƣớng tăng dần. Năm 2008 số vòng quay các khoản phải thu là 17.95 vòng, năm 2009 là 21.19 vòng (tăng 3.23 vòng so với năm 2008). Vòng quay các khoản phải thu tăng lên là do trong kỳ doanh thu thuần tăng 96.7% tăng nhanh hơn tốc độ tăng của các khoản phải thu bình quân là 66.67%. Nhƣ vậy, đã làm cho vòng quay các khoản phải thu tăng lên 18.02%. Vòng quay càng lớn chứng tỏ tốc độ thu hồi các khoản phải thu nhanh, đây là một dấu hiệu tốt của doanh nghiệp. - Kỳ thu tiền bình quân Do vòng quay các khoản phải thu của công ty tăng đã làm cho kỳ thu tiền bình quân của công ty giảm đi. Năm 2008 kỳ thu tiền bình quân là 20.05 ngày, năm 2009 còn 16.99 ngày (giảm 3.06ngày so với năm 2008). Đây là một dấu hiệu tốt bởi doanh nghiệp đã giảm đƣợc sự ứ đọng vốn ở khâu thanh toán, những khoản nợ khó đòi…Số ngày ở đây phản ánh tình hình tiêu thụ mà cụ thể là sức hấp dẫn của sản phẩm mà doanh nghiệp đang tiêu thụ cũng nhƣ chính sách thanh toán mà doanh nghiệp đang áp dụng. - Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn cố định Qua số liệu trên ta thấy, hiệu quả sử dụng vốn cố dịnh của công ty qua 2 năm có xu hƣớng tăng lên. Năm 2008 cứ đầu tƣ trung bình 1 đồng vào tài sản cố định thì tạo ra 3.1 đồng doanh thu thì đến năm 2009 tăng lên 5.15 đồng (tăng 2,05đồng so với năm 2008).Điều này có thể cho thấy chiến lƣợc phát triển mà doanh nghiệp đang theo đuổi đã mang lại những thành công nhất định Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 55 - Vòng quay toàn bộ vốn Qua chỉ tiêu này ta có thể đánh giá đƣợc khả năng sử dụng tài sản của doanh nghiệp thể hiện qua doanh thu thuần đƣợc sinh ra từ tài sản doanh nghiệp đã đem vào đầu tƣ. Vòng quay càng lớn hiệu quả sử dụng tài sản càng cao. Năm 200 cứ trung bình 1 đồng vốn bỏ vào kinh doanh thu đƣợc 1.52 đồng doanh thu thuần thì đến năm 200 thu 1.68 đồng. Vòng quay tổng tài sản tăng lên là do trong năm 2009 doanh thu thuần tăng lên 343470 triệ đồng tƣơng ứng với tỷ lệ 96.7 %, tăng nhanh hơn tốc độ tăng của tổng tài sản bình quân la 18202 triệu đồng tƣơng ứng với tỷ lệ 77,72% nên đã làm cho vòng quay tổng tài sản tăng lên 0,15vòng tƣơng ứng với tỉ lệ 20,83%. 2.2.2.4. Các chỉ số về khả năng sinh lời. Để biết đƣợc một đơn vị yếu tố đầu vào hay một đơn vị yếu tố đầu ra phản ánh kết quả sản xuất đem lại mấy đơn vị lợi nhuận ta phải tính toán các chỉ số khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Trị số của khả năng sinh lời càng cao sẽ kéo theo hiệu quả kinh doanh càng cao và ngƣợc lại. BẢNG 14: TỔNG HỢP CÁC CHỈ SỐ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI. Đơn vị tính: Triệu STT CHỈ TIÊU NĂM 2008 NĂM 2009 CHÊNH LỆCH Số tuyệt đối Số tƣơng đối 1 Doanh thu thuần 35544 69914 34370 96.70 2 Tổng tài sản 25657 57586 31929 124.45 3 Vốn chủ sở hữu 22077 24162 2085 9.44 4 Lợi nhuận sau thuế 755 2085 1330 176.16 5 LN sau thuế / doanh thu (ROS) 0.02 0.03 0.01 50.00 6 LN sau thuế / tổng tài sản (ROA) 0.03 0.04 0.01 33.33 7 LN sau thuế / vốn CSH (ROE) 0.03 0.09 0.05 167 Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 56 Ta nhận thấy: - Hệ số lãi ròng (ROS) năm 2009 so với năm 2008 tăng 50%. Năm 2008 cứ 100 đồng doanh thu tạo ra đƣợc 2 đồng lợi nhuận sau thuế, đến năm 2009 thì cứ 100 đồng doanh thu tạo ra đƣợc 3 đồng lợi nhuận sau thuế. - Về suất sinh lời của tài sản ( ROA ) năm 2009 đã tăng so với năm 2008 là 33.33% do lợi nhuận sau thuế và tổng tài sản bình quân đều tăng. So với năm 2008 nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp năm 2009 tăng 9.44 %, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 176.16% làm cho suất sinh lời của vốn (ROE) năm 2009 tăng so với năm 2008 là 167% nghĩa là năm 2008 cứ bỏ ra 100 đồng vốn chủ sở hữu thì thu đƣợc 3 đồng lợi nhuận sau thuế thì đến năm 2009 cứ bỏ ra 100 đồng vốn chủ sở hữu thì thu đƣợc 9 đồng lợi nhuận sau thuế. - Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (ROE) Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu của công ty là chỉ tiêu quan trọng nhất đối với các chủ doanh nghiệp và ngƣời đầu tƣ.Trong 2 năm 2008 và năm 2009 chỉ tiêu này đều cao và có xu hƣờng tăng mạnh, năm 200 là 0,03 và sang năm 2009 tăng lên là 0,09..Nguyên nhân là do vốn chủ sở hữu tăng lên 2085 triệu đồng tƣơng ứng với tỉ lệ tăng là 9,44%, trong khi đó lợi nhuận sau thuế tăng lên nhiều hơn ( tăng 176.16% tƣơng ứng với 1330 triệu đồng) 2.2.1.3. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính. Phân tích bằng phƣơng trình dupont. Trƣớc hết ta xem xét tỷ suất sinh lời trên tổng TS (ROA) : ROA = LNST = LNST x Tổng D.thu thuần Tổng tài sản bq Tổng D.thu thuần Tổng tài sản bq ROA 2008 = 0.03 = (3%) (năm 2008) ROA20089 = = 0.04 (4%) (năm 2009) Từ đẳng thức trên ta thấy cứ bình quân đƣa 100 đồng giá trị TS vào sử dụng trong năm 2008 tạo ra đƣợ 3 đồng LNST, năm 200 tạo ra đƣợc 4 đồng LNST là do : - Sử dụng bình quân 100 đồng giá trị TS vào kinh doanh năm 2008 tạo ra đƣợc 139 đồng tổng D.thu thuần, năm 2009 tạo ra đƣợc 121 đồng tổng D.thu thuần. Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 57 - Trong 100 đồng tổng doanh thu thuần thực hiện đƣợc trong năm 2008 có 2 đồng LNST, năm 2009 có 3 đồng LNST Nhƣ vậy có 2 hƣớng để tăng ROA đó là : tăng tỷ suất LNST/doanh thu thuần (ROS) hoặc tăng vòng quay tổng tài sản : - Muốn tăng ROS cần phấn đấu tăng LNST bằng cách tiết kiệm chi phí và tăng giá bán (nếu có thể). - Muốn tăng vòng quay tổng tài sản cần phải tăng doanh thu bằng cách giảm giá bán hợp lý (nếu có thể) và tăng cƣờng các hoạt động xác tiến bán hàng… Tiếp theo ta xem xét sự phụ thuộc của tỷ suất sinh lợi trên vốn CSH vào tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản và hệ số nợ (Hv) : ROE = LNst = LNst x D.thu thuần x Tổng TS bq Vốn CSH bq D.thu thuần Tổng TS bq Vốn CSH bq = 0.02 x 1.5 x 1 = 0.03(3%) (năm 2008 ) 1- 0.14 = 0.03 x 1.3 x 1 = 0.09 (9%) (năm 2009) 1- 0.58 Ta thấy bình quân 100 đồng vốn CSH bỏ vào kinh doanh năm 200 tạo ra đƣợc 3 đồng LNST, năm 2009 tạo ra đƣợc 9 đồng LNST là do : - Trong 100 đồng vốn kinh doanh bình quân năm 2008 có 14 đồng hình thành từ vay nợ, năm 200 có 58 đồng hình thành từ vay nợ . - Sử dụng bình quân 100 đồng giá trị tài sản năm 2008 tạo ra đƣợc 139 đồng tổng doanh thu thuần, năm 2009 tạo ra đƣợc 121 đồng tổng doanh thu thuần. - Trong 100 đồng tổng doanh thu thuần thực hiện đƣợc trong năm 2009 có 2 đồng LNST, năm 200 có 3 đồng LNST. = ROA x 1 1 - Hv Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 58 Có 2 hƣớng để tăng ROE : tăng ROA hoặc tăng tỷ số Tổng TS/ Vốn CSH. - Tăng ROA làm nhƣ phân tích trên. - Tăng tỷ số Tổng TS/ Vốn CSH cần phấn đấu giảm vốn CSH và tăng nợ (nếu triển vọng kinh doanh tốt và doanh nghiệp có lãi). Ta thấy tỷ số nợ càng cao thì lợi nhuận của CSH càng cao (nếu doanh nghiệp có lãi và kinh doanh tốt). Tuy nhiên khi tỷ số nợ tăng thì rủi ro sẽ càng tăng lên. Do đó doanh nghiệp phải hết sức thận trọng khi sử dụng nợ. Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 59 SƠ ĐỒ 3: PHÂN TÍCH DUPONT NĂM 2009 Đơn vị: triệu đồng x x : : - + ROE (9%) ROA (4%) TỔNG TS / VỐN CSH (2.5) TỶ SUẤT LNst TRÊN DT THUẦN (3%) VÒNG QUAY TỔNG VỐN (1.3) LNst (2085) TSNH(43619) TSDH(13967) TỔNG TS (57586) DT THUẦN (69914) DT THUẦN (69914) DT THUẦN (71473) TỔNG CP (69388) GIÁ VỐN (63482) THUẾ TNDN (442) CHI PHÍ KHÁC(1564) CHI PHÍ HĐTC (480) CHI PHÍ QLDN (3420) CHI PHÍ BÁN HÀNG TSDH KHÁC TSNH KHÁC (448) ĐẨU TƢ TC DÀI HẠN HÀNG TỒN KHO (22105) BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƢ PHẢI THU NGẮN HẠN(18320) TSCĐ (13757) ĐẦU TƢ TC NGẮN HẠN PHẢI THU DÀI HẠN (210) TIỀN,TƢƠNG ĐƢƠNG TIỀN (2744) Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 60 BẢNG 15: TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Chỉ tiêu Cách tính Năm 2008 Năm 2009 KN toán tổng quát(lần) Tổng Tài sản 7.17 1.72 Tổng nợ phải trả KN thanh toán hiện thời(lần) Tài sản ngắn hạn 2.54 0.09 Tổng nợ ngắn hạn KN thanh toán nhanh(lần) TS NH – Hàng tồn kho 6.53 0.68 Tổng nợ ngắn hạn KN thanh toán lãi vay(lần) LNtt và lãi vay(EBIT) 2.48 8.8 Lãi vay phải trả Hệ số nợ (lần) Nợ phải trả 0.14 0.58 Tổng nguồn vốn Tỷ suất tự tài trợ tài sản dài hạn (%) Vốn chủ sở hữu x 100 1.7 1.73 Tài sản dài hạn Số vòng quay Hàng tồn kho ( vòng) Giá vốn hàng bán 5.03 4.26 Hàng tồn kho bquân Vòng quay các khoản phải thu (vòng) Doanh thu thuần 17.95 21.19 Số dƣ b quân các khoản phải thu Kỳ thu tiền trung bình (ngày) 360 ngày 20.05 16.99 Vòng quay các khoản phải thu Hiệu suất sử dụng vốn cố định (lần) Doanh thu thuần 3.1 5.15 Vốn cố định bquân TS doanh lợi doanh thu (%) LNtt (LNst) x 100 0.02 0.03 Doanh thu thuần TS doanh lợi tổng vốn(%) (ROA) LNtt(LNst) x 100 0.03 0.04 Vốn kinh doanh bq TS lợi nhuận vôn chủ sở hữu (%) (ROE) LNst x 100 0.03 0.09 Vốn chủ sở hữu bq Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 61 Nhận xét : Những chỉ số trên cho thấy một cách tổng quát về tình hình tài chính của công ty Cổ phần Thƣơng mại Hoàng Cầu. Hầu hết các chỉ số tài chính của năm 2009 cao hơn nhiều so với năm 2008. Năm 2009, công ty đã có bƣớc nhẩy vọt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn rất hiệu quả. Năm 2008, các chỉ số thanh toán cao hơn rất nhiều so với năm 2009. Đò là do năm 2009 doanh nghiệp có những bƣớc thay đổi trong sử dụng nguồn vốn ( tăng lƣợng vốn vay) làm cho khả năng thanh toán của công ty giảm sút đáng kể. Công ty tập chung đầu tƣ vào tài sản ngắn hạn. Điều này cũng hoàn toàn hợp lý vì doanh nghiệp là công ty thƣơng mại nên không cần đầu tƣ quá nhiều vào tài sản cố định.Vốn chủ của công ty phần lớn chỉ đầu tƣ vàotài sản dài hạn, có nghĩa là tài sản ngắn hạn chủ yếu là vốn vay, điều này khá nguy hiểm. Nếu trong điều kiện nền kinh tế phát triển và triẻn vọng của công ty thì nó đem lại lợi nhuận rất cao (do doanh nghiệp đã chiếm dụng đƣợc nguồn vốn từ bên ngoài nên chi phí sử dụng vốn sẽ thấp). Nhƣng với điều kiện kinh tế suy thoái nƣ hiện nay thì rất nguy hiểm khi sử dụng quá nhiều vốn vay ngắn hạn trong kinh doanh. Doanh nghiệp nên xem xét lại, để đầu tƣ hợp lí hơn, nhằm chủ động tránh rủi ro trong kinh doanh. Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 62 Chƣơng III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HOÀNG CẦU. 3.1. Biện pháp 1: Giảm các khoản phải thu. a) Cơ sở của biện pháp: Trong sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp thƣờng mua trả trƣớc và thanh toán chậm cho các doanh nghiệp khác. Việc này làm phát sinh các khoản phải thu của khách hàng và các khoản trả trƣớc cho ngƣời bán. Tín dụng thƣơng mại có thể làm doanh nghiệp đứng vững trên thị trƣờng nhƣng cũng có thể đem lại những rủi ro cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy các doanh nghiệp phải có chính sách quản lý các khoản phải thu của mình một cách hợp lý. Thực tế cho thấy công tác quản lý các khoản phải thu của công ty chƣa đƣợc chặt chẽ. Các khoản phải thu chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn trong tổng tài sản của công ty (chiếm 32% trong tổng tài sản lƣu động năm 2009, năm 2008 chỉ là 9%). b) Mục đích của biện pháp: Thu hồi vốn bị chiếm dụng, tăng quay vòng vốn, trả lãi vay. Tăng vòng quay VLĐ và giảm số ngày doanh thu thực hiện. Tăng nguồn vốn tự tài trợ cho TSCĐ. c) Nội dung của biện pháp: Qua bảng CĐKT và BCKQKD ta thấy tổng các khoản phải thu nợ ngắn hạn của công ty qua hai năm đều cao, đều chiếm tỷ trọng cao trong tổng TSNH. Khoản phải thu khách hàng và trả trƣớc cho ngƣời bán tăng lên làm cho tổng các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng theo. Do đó mà doanh nghiệp cần phải tìm ra giải pháp nhằm thu hồi nợ tốt. Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 63 BẢNG 16: CƠ CẤU CÁC KHOẢN PHẢI THU Đơn vị: đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2008 Tăng, giảm Số tiền % Các khoản phải thu 18,320,629,072 2,261,057,637 16,059,571,435 710.3 1. Phải thu khách hàng 4,436,200,000 2,163,521,784 2,272,678,216 105.0 2. Trả trƣớc cho ngƣời bán 13,695,443,219 13,695,443,219 3. Các khoản phải thu khác 188,985,853 97,535,853 91,450,000 93.8 Nhận xét Nhìn vào bảng phân tích trên ta thấy khoản phải thu khách hàng tăng lên đáng kể. Năm 2008 khoản phải thu khách hàng là 2.163.521.784 , năm 2009 khoản phải thu là 4.436.200.000 đồng, tăng 2.272.678.216 đồng, tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 105%. Do đó muốn giảm đƣợc các khoản phải thu ta phải giảm khoản “ phải thu của khách hàng”. Để hạn chế tình trạng bị chiếm dụng vốn và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn tốt hơn nữa cần có biện pháp giảm các khoản phải thu. * Các biện pháp thực hiện BẢNG 17: XÁC ĐỊNH NHÓM KHÁCH HÀNG. Loại Thời gian trả chậm Tỷ trọng 1 1 tháng 24 2 2 tháng 46 3 > 2 tháng 30 * Xác định mức triết khấu: Ta có công thức sau: FVn = PV * ( 1 + nR ) Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 64 PVn = FV / (1 + nR ) Trong đó: FV : giá trị tƣơng lai sau n kỳ của một dòng tiền đơn. PV : giá trị hiện tại của một dòng tiền đơn ở kỳ thứ n. R : lãi suất. Công ty chỉ áp dụng hình thức triết khấu cho các khoản tiền thanh toán trong vòng 2 tháng (60 ngày), lớn hơn 2 tháng thì công ty sẽ không cho hƣởng chiết khấu. Vì công ty phải thanh toán lãi suất cho Ngân hàng 1 tháng một lần, nếu các khoản nợ vƣợt quá 1 tháng thì công ty phải trả lãi cho các khoản này. Tỷ lệ triết khấu cao nhất mà công ty chấp nhận đƣợc: PV = A * ( 1 – i% ) - A / ( 1 + nR) >= 0 Trong đó: A : Khoản tiền hàng công ty cần thanh toán khi chƣa có triết khấu. i% : Tỷ lệ triết khấu mà công ty dành cho khách hàng. T : Khoảng thời gian thanh toán từ khi khách hàng nhận đƣợc hàng. A * ( 1 – i% ) : Khoản tiền thanh toán của khách hàng khi trừ triết khấu. R : Lãi suất ngân hàng ( 1.2 % tháng ) Loại 1: Khác hàng thanh toán trong vòng một tháng. ( 1 – i% ) ≥ 1/ ( 1 + 12x1.2% )  i% ≤ 15.25% Loại 2: Khách hàng thanh tôảntng vòng 1 đến 2 tháng. ( 1 – i% ) ≥ 1/ ( 1 + 6x1.2% )  i% ≤ 7.6% Loại 3: Khách hàng thanh toán sau 2 tháng không đƣợc hƣởng triết khấu. BẢNG 18: BẢNG TRIẾT KHẤU. Loại Thời gian thanh toán T ( tháng ) Tỷ trọng 1 1 tháng 15.25% 2 2 tháng 7.60% 3 > 2 tháng 0% Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 65 d) Đánh giá hiệu quả của biện pháp: Với biện pháp này dự kiến công ty sẽ thu hồi đƣợc khoảng 55 % khoản phải thu của khách hàng. Tƣơng đƣơng với số tiền là: 4.436.200.000 * 55% = 2.439.910.000 đ. BẢNG 19: KHOẢN PHẢI THU DỰ TÍNH KHI ÁP DỤNG TRIẾT KHẤU. Thời gian thanh toán Tỷ trọng Số tiền theo tỷ lệ Tỷ lệ chiết khấu Số tiền chiết khấu Số tiền thực thu 1 tháng 24% 585,578,400 15.25% 89,300,706 496,277,694 1 - 2 tháng 46% 1,122,358,600 7.60% 85,299,254 1,037,059,346 >2 tháng 30% 731,973,000 0% - 731,973,000 Tổng 100% 2,439,910,000 174,599,960 2,265,310,040 Áp dung biện pháp này có tác động nhƣ sau: - Chi phí tăng do chi phí chiết khấu thanh toán - Giảm đƣợc lãi vay ngắn hạn, chi phí lãi vay - Nhƣ vậy khi thực hiện biện pháp giảm các khoản phải thu ta dự tính có các nhân tố bị ảnh hƣởng sau: BẢNG 20: CÁC NHÂN TỐ BỊ ẢNH HƢỞNG Đơn vị tính: Đồng Khoản phải thu của khách hàng giảm 4.436.200.000*55% = 2.439.910.000 đ Vay ngắn hạn giảm 2.439.910.000đ Chiết khấu thanh toán 147.599.960đ Khoản phải thu về thực 2.439.910.000 -147.599.960=2.265.310.040đ Vay ngắn hạn thực tế giảm 2.265.310.040đ Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 66 Nhƣ vậy khoản phải thu sẽ giảm: 4.436.200.000 – 2.265.310.040 = 2.170.889.960 VNĐ. Số tiền thu đƣợc sau khi thực hiện biện pháp: 2.265.310.040 VNĐ. d) So sánh trƣớc và sau khi thực hiện biện pháp: BẢNG 20: SO SÁNH TRƢỚC VÀ SAU KHI THỰC HIỆN BIỆN PHÁP Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Trƣớc khi thực hiện Sau khi thực hiện Chỉ tiêu kết quả Doanh thu thuần 69,914,153,728 69,914,153,728 Phải thu của khách hàng 4,436,200,000 2,170,889,960 Các khoản phải thu 18,320,629,072 16,055,319,030 Khoản phải thu bình quân 3,300,000,000 2,215,973,799 Vay ngắn hạn 5,185,118,000 2,919,807,960 Các hệ số Vòng quay các khoản phải thu 21.19 31.55 Kỳ thu tiền bình quân 16.99 11.41 Nhận xét: Khoản phải thu giảm làm cho vòng quay khoản phải thu tăng, trƣớc khi thực hiện là 21.19 vòng và sau khi thực hiện là 31.55 vòng nhƣ vậy tăng 10.36 vòng. Do đó kỳ thu tiền sau khi thực hiện từ 17 ngày xuống còn 12 ngày (giảm 5 ngày so với trƣớc khi thực hiện). Nhờ biện pháp tăng tốc độ các khoản phải thu từ khách hàng, công ty đã giảm đƣợc số ngày đi thu tiền, điều này giúp công ty hạn chế ứ đọng vốn, có thêm tiền mặt để chi tiêu hay thanh toán các khoản nợ tới hạn. Bên cạnh đó để tăng hiệu quả của biện pháp trên công ty cần thực hiện đồng thời các biện pháp: Trƣớc khi ký hợp đồng nên điều tra nguồn vốn thanh toán của khách hàng. Khi nguồn vốn thanh toán chƣa chắc chắn nên đề nghị khách hàng có văn bản bảo lãnh thanh toán. Hợp đồng ghi rõ điều khoản tạm ứng, thời hạn thanh toán, nếu quá hạn thanh toán khách hàng phải chịu thêm lãi suất quá hạn. Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 67 3.2. Biện pháp 2: Tiết kiệm chi phí quản lý kinh doanh nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng vốn. a) Cơ sở thực hiện biện pháp: Tiết kiệm chi phí hạ giá thành là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận cho công ty. Do đó công tác quản lý chi phí là công tác hết sức quan trọng, nếu làm tốt công tác này thì công ty chỉ mất một khoản chi phí thấp mà hiệu quả đạt đƣợc sẽ cao hơn và ngƣợc lại. BẢNG 21: SO SÁNH DOAN THU VÀ CHI PHÍ 2008 – 2009. Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch Số tiền % Doanh thu 35,544,829,759 69,914,153,728 34,369,323,969 96.7 Chi phí quản lý kinh doanh 910,647,476 3,420,526,889 2,509,879,413 275.6 Qua số liệu của bảng ta thấy, cả doanh thu va chi phí quản lý kinh doanh đều có xu hƣớng tăng rất lớn. Nhƣng tốc độ tăng của chi phí quản lý hinh doanh cao hơn nhiều so với doanh thu (chi phí quản lý tăng 275.6 %, doanh thu tăng 96.7 % ). Vì vậy,cần có biện pháp làm giảm chi phí quản lý kinh doanh, để mang về lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp. b) Mục đích của biện pháp: Tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả sử dụng vốn Nâng cao trình độ tổ chức quản lý của doanh nghiệp. c) Nội dung của biện pháp: Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm: chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Để tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp công ty cần thực hiện các biện pháp sau: - Thƣờng xuyên tìm kiếm, khai thác trên thị trƣờng các nhà cung ứng có uy tín và cung cấp sản phẩm ( Gƣơng đèn xe, lốp xe, dầu nhớt, má phanh, ghế đệm…) Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 68 với giá cả không quá đắt để đảm bảo cho chi phí ở mức thấp nhất mà chất lƣợng vẫn đạt yêu cầu. - Đặt các định mức thay thế phụ tung cho xe nhƣ: 20 lít dầu/xe, mỗi xe đƣợc thay một đệm ghế mới…. - Công ty cần phải xây dựng một định mức sử dụng hợp lý đối với các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác quản lý bằng cách xác định rõ nội dung, phạm vi sử dụng từng loại chi phí. - Công ty cũng nên tổ chức các buổi tập huấn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm làm cho cán bộ công nhân viên tự nhận thấy rằng tiết kiệm chi phí cũng chính là đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho công ty. - Ngoài ra, chi phí tiền lƣơng nhân viên quản lý cũng là yếu tố khiến chi phí quản lý tăng lên. Do đó công ty cần xác định nhu cầu nhân viên quản lý phù hợp và thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ thời gian làm việc của nhân viên để có chế độ thƣởng phạt rõ ràng và hợp lý. Vậy sau khi thực hiện công tác trên doanh nghiệp có thể tiết kiệm 9.5% chi phí quản lý kinh doanh tƣơng đƣơng: 9.5% * 3,420,526,889 = 324,950,055 đồng. d) dự tính chi phí để thực hiện biện pháp: BẢNG 22: DỰ TÍNH CHI PHÍ Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Số tiền 1. Chi phí tìm nhà cung ứng 10,000,000 2. Chi phí xây dựng định mức ( phụ tùng cho xe) 5,000,000 3. Chi phí khác 4,000,000 Tổng chi phí 19,000,000 Nhƣ vậy sau khi thực hiện biện pháp 2 công ty sẽ tiết kiệm đƣợc: 324,950,055 – 19,000,000 = 305,950,055 đồng. Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 69 e) So sánh trƣớc và sau khi thực hiện biện pháp: BẢNG 23: KẾT QUẢ SAU KHI THỰC HIỆN BIỆN PHÁP. Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu năm 2009 Dự kiến Tăng, giảm Số tiền % 1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 69,914,153,728 69,914,153,728 2. Giá vốn hàng bán 63,482,971,463 63,482,971,463 3. Lợi nhuận gộp về từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 6,431,182,265 6,431,182,265 4. Doanh thu hoạt động tài chính 59,178,179 59,178,179 5. Chi phí tài chính 480,952,197 480,952,197 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,420,526,889 3,114,576,833 -305,950,056 -8.94 7. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2,588,881,358 2,894,831,413 305,950,055 11.82 8. Thu nhập khác 1,503,608,184 1,503,608,184 9. Chi phí khác 1,564,729,552 1,564,729,552 10. Lợi nhuận khác -61,121,368 -61,121,368 11. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thếu 2,527,759,990 2,833,710,045 305,950,055 12.10 12. Chi phí thếu thu nhập doanh nghiệp 442,357,998 442,357,998 13. Lợi nhuận sau thếu thu nhập doanh nghiệp 2,085,401,992 2,391,352,047 305,950,055 14.67 f) ảnh hƣởng của biện pháp tới một số chỉ tiêu tài chính: BẢNG 23: MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Đơn vị tính: Triệu STT CHỈ TIÊU Năm 2009 Dự kiến CHÊNH LỆCH Số tuyệt đối Số tƣơng đối 1 Doanh thu thuần 69914 69914 2 Tổng tài sản 57586 57586 3 Vốn chủ sở hữu 24162 24162 4 Lợi nhuận sau thuế 2085 2391 306 14.68 5 LN sau thuế / doanh thu (ROS) 0.030 0.034 0.0044 14.68 6 LN sau thuế / tổng tài sản 0.036 0.042 0.0053 14.68 7 LN sau thuế / vốn CSH 0.086 0.099 0.0127 14.68 Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 70 Vậy sau khi thực hiện biện pháp 2 dự kiến chi phí quản lý kinh doan của doanh nghiệp giảm từ 3.420.526.889 đồng xuống còn 3.114.576.833 đồng (giảm 305.950.056 đồng tƣơng ƣng với 8.94%), doanh thu và các chi phí khác vẫn giữu nguyên thì kết quả nhận đƣợc là lợi nhuận sau thếu đạt 2,391,352,047 đồng tăng 14.67%. Từ đó năng cao hiệu quả sử dung vốn CSH, Tổng vốn đều tăng với mức 14.68% so với trƣớc khi thực hiện biện pháp 2. Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 71 KẾT LUẬN Tài chính là lĩnh vực rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Việc phân tích tài chính giúp cho chủ doanh nghiệp có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. Qua đó nhìn thấy đƣợc điểm mạnh, điểm yếu, hay tìêm lực chƣa đƣợc khai thác, từ đó đƣa ra các quyết định tài chính đúng đắn nhằm mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trƣờng. Qua quá trình thực tập, tìm hiểu, phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Thƣơng mại Hoàng Cầu, đã cho em cái nhìn tổng quát hơn về tình hình tài chính của công ty. Sau khi phân tích tình hình tài chính của công ty em thấy ngoài những ƣu điểm nhƣ: tốc độ tăng doanh thu cao, lợi nhuận trong năm cao, công ty còn có một số hạn chế nhƣ khả năng thu hồi nợ còn yếu, khả năng thanh toán nợ dài hạn, hay thanh toán hiện thời còn kém…Công ty cần phải có những giải pháp kịp thời để cải thiện trong năm tới. Qua đây em xin chân thành cảm ơn công Cổ phần Thƣơng mại Hoàng Cầu, đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành tốt kỳ thực tập, xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo Nguyễn Ngọc Điện đã chỉ bảo tận tình,cặn kẽ để em hoàn thành tốt bài khoá luận tốt nghiệp trong thời gian qua. Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên trong bài khoá luận không thể tránh khỏi những sai sót, rất mong có đƣợc những ý kiến đóng góp của thầy cô để em hoàn thiện bài khoá luận, cũng nhƣ có kinh nghiệm hơn trong công việc sau này. Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, tháng 6 năm 2010 Sinh viên Lương Hoàn Hà Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. TAGiáo trình “Quản trị tài chính doanh nghiệp” - Chủ biên : TS Nguyễn Đăng Nam, PGS-TS Nguyễn Đình Kiệm - Trƣờng Đại học tài chính kế toán Hà Nội – NXB Tài chính 2001. 2. Giáo trình “ Lý thuyết quản trị kinh doanh” - Chủ biên : PGS-TS Mai Văn Bƣu, PGS-TS Phan Kim Chiến - Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân – NXB Khoa học và kỹ thuật. 3. Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh” - Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân – NXB Thống kê 2001 4. “Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa” – Nhà xuất bản Lao động – Xã hội. 5. Giáo trình ” Quản trị tài chính doanh nghiệp” – Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. 6. “Quản trị tài chính doanh nghiệp hiện đại “ – Chủ biên TS. Trần Ngọc Thơ. Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 73 LỜI MỞ ĐẦU Thực trạng phân tích tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay là kiêm nhiệm bởi các bộ phận tài chính – kế toán kiêm nhiệm. Ngƣời chịu trách nhiệm phân tích tài chính là những ngƣời có liên quan đến việc thu thập và phân tích những thông tin tài chính, phân tích các xu hƣớng và đƣa ra các dự báo kinh tế. Tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn còn rất coi nhẹ vấn đề này. Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hƣởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngƣợc lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác dụng thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị phải thƣờng xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tƣơnh lai. Bởi vì thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết nhữnh điểm mạnh yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng nhƣ những tiềm năng cần phát huy và những nhƣợc điểm cần khắc phục. Qua đó các nhà quản lý tài chính có thể xác định đƣợc nguyên nhân gây ra và đề suất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng nhƣ tình hình hoạt động, kinh doanh của đơn vị mình trong thời gian tới. Xuất phát từ đó, trong thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Hoàng Cầu, em đã cố gắng tìm hiểu thực tiễn hoạt động kinh doanh của công ty thông qua phân tích tài chính của công ty trong vài năm gần đây nhằm mục đích tự nâng cao hiểu biết của mình về vấn đề tài chính doanh nghiệp nói chung, phân tích tài chính nói riêng. Vì vây, em chọn đề tài “ Phân tích tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại Hoàng Cầu” làm chuyên đề khoá luận tốt nghiệp. Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 74 MỤC LỤC Chƣơng I: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. .................................................................. 1 1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp. ................................................................. 1 1.1.1. Các khái niệm về tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp. ....................... 1 1.1.2. Bản chất của tài chính doanh nghiệp. .............................................................. 1 1.1.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp. .................................................. 2 1.1.4. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp. ............................................... 3 1.1.5. Các nội dung của tài chính doanh nghiệp. ........................................................ 4 1.2. Phƣơng pháp phân tích tài chính doanh nghiệp. .................................................. 4 1.2.1. Phƣơng pháp so sánh. ........................................................................................ 4 1.2.1.1. Tiêu chuẩn so sánh. ........................................................................................ 4 1.2.1.2. Điều kiện so sánh. .......................................................................................... 4 1.2.1.3. Kỹ thuật so sánh. ............................................................................................ 5 1.2.1.4. Hình thức so sánh ........................................................................................... 5 1.2.2. Phƣơng pháp phân tích tỷ lệ. ............................................................................. 5 1.2.3. Phƣơng pháp Dupont......................................................................................... 6 1.2.4. Cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích tài chính doanh nghiệp. ................................. 6 1.2.5. Nội dung chủ yếu của phân tích tài chính doanh nghiệp. ................................. 8 1.2.5.1.Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. .................................... 9 1.2.5.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán............... 9 1.2.5.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo kết quả kinh doanh. ... 13 1.2.5.1.3. Phân tích cân đối tài chính. ......................................................................... 14 1.2.5.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trƣng của doanh nghiệp. ........................ 14 1.2.5.2.1. Nhóm các chỉ số về khả năng thanh toán. ................................................... 14 1.2.5.2.2. Nhóm các chỉ số về cơ cấu vốn và tình hình đầu tƣ. .................................. 18 1.2.5.2.3. Nhóm các chỉ số hoạt động. ........................................................................ 19 1.2.5.2.4. Nhóm các chỉ số về khả năng sinh lời......................................................... 22 Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 75 1.2.5.3. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính. .......................................................... 23 Chƣơng II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HOÀNG CẦU. .................................................................. 27 2.1. Khái quát về công ty............................................................................................. 27 2.1.1. Giới thiệu chung về công ty. ............................................................................. 27 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. ................................................................... 27 2.1.3. Cơ cấu tổ chức. .................................................................................................. 29 2.1.4. Hoạt động kinh doanh chung qua các năm. ...................................................... 30 2.2. Phân tích tình hình hoạt động tài chính tại công ty. ............................................. 36 2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thƣơng mại Hoàng Cầu. .................................................................................................................. 36 2.2.1.1. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán ................................. .36 2.2.1.1.1. Phân tích biến động về cơ cấu tài sản. ........................................................ 38 2.2.1.1.2. Phân tích những biến động về cơ cấu nguồn vốn. ...................................... 41 2.2.1.1.3. Phân tích cân đối. ........................................................................................ 42 2.2.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh. .......................................................................................................................... 45 2.2.2. Phân tích các chỉ số tài chính đặc trƣng. ........................................................... 48 2.2.2.1. Các chỉ số về khả năng thanh toán. ................................................................ 48 2.2.2.2. Các chỉ sôs về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tƣ. ...................................... 51 2.2.2.3 Các chỉ số về hoạt động. ................................................................................. 52 2.2.2.4. Các chỉ số về khả năng sinh lời. ..................................................................... 55 Chƣơng III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HOÀNG CÂU. ............................... 62 3.1. Biện pháp 1: Giảm các khoản phải thu. ............................................................... 62 3.2. Biện pháp 2: Tiết kiệm chi phí quản lý kinh doanh nhăm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. ..................................................................................................................... 67 KẾT LUẬN. ............................................................................................................... 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO. ....................................................................................... 72 Trường ĐH DL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Lương Hoàn Hà 76

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hoàng Cầu.pdf
Luận văn liên quan