Đề tài Phong cách của một nhà quản trị doanh nghiệp

Lời mở đầu Kinh nghiệm của những nước trên thế giới và từ thực tiễn nước ta từ trước đến nay cho thấy,sự tồn tại và phát triển của một quốc gia nói chung và một doanh nghiệp nói riêng đều phụ thuộc vào các chính sách và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của quốc gia hay doanh nghiệp đó. Từ nhiều năm nay, Đảng ta đã khẳng đinh nguồn lực quan trọng nhất để công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước là con người do đó đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, con người luôn là mối quan tâm hàng đầu và đã được đầu tư phát triển khá mạnh mẽ nhất là những năm gần đây. Bên cạnh đó, quản trị nhân lực còn là một trong những chức năng quan trọng hàng đầu của công tác quản trị kinh doanh.Nếu làm tốt công tác này không những mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp mà nó còn góp phần nâng cao năng suất lao động,đời sống vật chất tinh thần của người lao động và phúc lợi cho toàn xã hội cũng được cải thiện. Qua thời gian nghiên cứu và tìm hiểu cùng với những lý thuyết đã được học tập tại trường, em lựa chọn đề tài “Phong cách của một nhà quản trị doanh nghiệp”. Đề tài gồm hai chương: Chương I: Khái quát chung về quản trị Chương II: Nhà quản trị và hội đồng quản trị của Công ty bánh kẹo Hải Hà mục lục Lời mở đầu 1 Chương i: khái quát chung về quản trị 2 I. Khái quát về quản trị doanh nghiệp 2 1. Khái niệm ,mục đích và vai trò của quản trị doanh nghiệp 2 2. Chức năng của quản trị doang nghiệp 2 3. Các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp 4 4. Mối quan hệ giữa quản trị theo chức năng và theo lĩnh vực 4 II. Khái quát về quản trị nhân lực 5 1. Khái niệm và mục tiêu của Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp 5 2. Những nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nhân lực 5 Chương ii: nhà quản trị 7 I. Nhà quản trị 7 1. Thế nào là nhà quản trị 7 2. Các cấp quản trị 7 3. Vai trò và kỹ năng của các nhà quản trị 8 II. Các phẩm chất cần thiết của một nhà quản trị giỏi 13 1. Khả năng nhận thức và tư duy 14 2. ý chí, nghị lực, lòng kiên nhẫn và sự quyết tâm 15 3. Đạo đức và ý thức trách nhiệm 16 4. Sức khỏe 17 5. Kinh nghiệm 18 6. Biết tuyển dụng nhân tài 19 II. Công ty bánh kẹo Hải Hà 19 1. Hội đồng quản trị 20 2. Quản trị là một khoa học, là một nghẹ thật, là một nghề! 21 Kết luận 23 Tài liệu tham khảo 24

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2273 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phong cách của một nhà quản trị doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
môc lôc Lêi më ®Çu Kinh nghiÖm cña nh÷ng n­íc trªn thÕ giíi vµ tõ thùc tiÔn n­íc ta tõ tr­íc ®Õn nay cho thÊy,sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét quèc gia nãi chung vµ mét doanh nghiÖp nãi riªng ®Òu phô thuéc vµo c¸c chÝnh s¸ch vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña quèc gia hay doanh nghiÖp ®ã. Tõ nhiÒu n¨m nay, §¶ng ta ®· kh¼ng ®inh nguån lùc quan träng nhÊt ®Ó c«ng nghiÖp hãa – hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc lµ con ng­êi do ®ã ®µo t¹o, båi d­ìng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, con ng­êi lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu vµ ®· ®­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn kh¸ m¹nh mÏ nhÊt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Bªn c¹nh ®ã, qu¶n trÞ nh©n lùc cßn lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan träng hµng ®Çu cña c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh.NÕu lµm tèt c«ng t¸c nµy kh«ng nh÷ng mang l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho doanh nghiÖp mµ nã cßn gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng,®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng vµ phóc lîi cho toµn x· héi còng ®­îc c¶i thiÖn. Qua thêi gian nghiªn cøu vµ t×m hiÓu cïng víi nh÷ng lý thuyÕt ®· ®­îc häc tËp t¹i tr­êng, em lùa chän ®Ò tµi “Phong c¸ch cña mét nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp”. §Ò tµi gåm hai ch­¬ng: Ch­¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ qu¶n trÞ Ch­¬ng II: Nhµ qu¶n trÞ vµ héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ Ch­¬ng i: kh¸i qu¸t chung vÒ qu¶n trÞ I. Kh¸i qu¸t vÒ qu¶n trÞ doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm ,môc ®Ých vµ vai trß cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp 1.1. Kh¸i niÖm: - Qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh lµm viÖc víi vµ th«ng qua ng­êi kh¸c ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu chung cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng kinh doanh lu«n biÕn ®éng vµ c¸c nguån lùc h¹n chÕ. - §Æc tr­ng: + Mét d¹ng ho¹t ®éng chuyªn nghiÖp cña mét sè ng­êi + Ho¹t ®éng qu¶n tri doanh nghiÖp bao gåm chñ thÓ qi¶n trÞ la c¸c Nhµ qu¶n trÞ vµ ®èi t­îng qu¶n trÞ ®ã lµ ng­êi lao ®éng vµ c¸c yÕu tè vËt chÊt kh¸c cña doanh nghiÖp. + Ho¹t ®éng qu¶n trÞ doanh nghiÖp nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu chung cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng lu«n thay ®æi vµ c¸c nguån lùc h¹n chÕ. 1.2. Môc ®Ých: T¹o ra sù phèi hîp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt-kinh doanh; thèng nhÊt ho¹t ®éng cña c¸c c¸ nh©n, bé phËn trong doanh nghiÖp theo c¸c môc tiªu chung mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. 1.3. Vai trß cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp +Cã vai trß quyÕt ®Þnh tíi hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng. +Cã vai trß c¬ së ®èi víi qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ. 2. Chøc n¨ng cña qu¶n trÞ doang nghiÖp 2.1. ý nghÜa ph©n lo¹i ho¹t ®éng qu¶n trÞ doanh nghiÖp theo chøc n¨ng - Sù ph©n lo¹i theo chøc n¨ng ®¶m b¶o qu¸n triÖt c¸c yªu cÇu cña khoa häc qu¶n trÞ, nã ®¶m b¶o cho bÊt k× h¹t ®éng qu¶n trÞ nµo còng ®Òu ®­îc tiÕn hµnh theo mét tr×nh tù chÆt chÏ. - §ã lµ c¬ së ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ tinh h×nh qu¶n trÞ t¹i doanh nghiÖp ®Ó tõ ®o t×m ra c¸ch th¸o gì. 2.2 C¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ doanh nghiÖp 2.2.1 Chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh - Kh¸i niÖm: Lµ viÖc ®­a ra c¸c dù kiÕn vÒ môc tiªu cña doanh nghiÖp trong mét thêi k× nhÊt ®Þnh vµ ph­¬ng thøc tèt nhÊt ®Ó ®¹t môc tiªu ®ã. - Vai trß: + Lµ kim chØ nam cho ho¹t ®éng cña c¸c nhµ qu¶n trÞ vµ doanh nghiÖp + Lµ c«ng cô ®Ó nhµ qu¶n trÞ triÓn khai ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch chñ ®éng vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt + Gi¶m bít rñi ro cho doanh nghiÖp 2.2.2 Chøc n¨ng tæ chøc - Kh¸i niÖm: Lµ mét chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp, bao gåm viÖc thµnh lËp c¸c bé phËn cÊu thµnh doanh nghiÖp vµ x¸c ®Þnh c¸c mèi quan hÖ vÒ nhiÖm vô, quyÒn hµnh vµ tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c bé phËn trong mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. - Vai trß: + TrËt tù x¾p xÕp, nÒ nÕp, thuËn lîi trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp + T¹o tiÒn ®Ò cho phèi hîp cã hiÖu qu¶ trong mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 2.2.3 Chøc n¨ng l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh - Lµ mét qu¸ tr×nh t¸c ®éng ®Õn con ng­êi nh»m ®Þnh h­íng, ®iÒu khiÓn viÖc thùc hiÖn vµ phèi hîp tËp thÓ lao ®éng trong phÊn ®Êu hoµn thµnh nh÷ng môc tiªu cña doanh nghiÖp. - Vai trß: §©y lµ mét chøc n¨ng quan träng, ®Æc tr­ng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp. 2.2.4 chøc n¨ng kiÓm tra - Kh¸i niÖm: + KiÓm tra lµ qu¸ tr×nh xem xÐt, ®o l­êng vµ chÊn chØnh viÖc thùc hiÖn nh»m ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ h¬n nh÷ng môc tiªu ®· ®Æt ra cña doanh nghiÖp. + §èi t­îng kiÓm tra: TÊt c¶ c¸c yÕu tè,c¸ nh©n, bé phËn, c¸c ho¹t ®éng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp. - Vai trß: + Gi¸m s¸t, ph¸t hiÖn vµ chÊn chØnh kÞp thêi sai lÖch trong c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. + N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Ò ra 3. C¸c lÜnh vùc qu¶n trÞ doanh nghiÖp 3.1 ý nghÜa cña ph©n lo¹i ho¹t ®éng qu¶n trÞ doanh nghiÖp theo lÜnh vùc - ChØ ra tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cÇn ph¶i tæ chøc thùc hiÖn qu¶n trÞ trong mét doanh nghiÖp, ®©y lµ mét c¨n cø quan träng ®Ó thiÕt lËp bé m¸y qu¶n tri cña doanh nghiÖp. - Ph©n lo¹i theo lÜnh vùc lµ sù tiÕp cËn ®óng ®¾n vµo hoµn c¶nh kinh doanh thùc tiÔn cña mét doanh nghiÖp. 3.2 C¸c lÜnh vùc qu¶n trÞ doanh nghiÖp - LÜnh vùc s¶n xuÊt, gåm cã c¸c nhiÖm vô: - LÜnh vùc vËt t­, gåm cã c¸c nhiÖm vô: - LÜnh vùc nh©n sù, gåm cã c¸c nhiÖm vô: -LÜnh vùc tæ chøc, th«ng tin, gåm cã c¸c nhiÖm vô: - LÜnh vùc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, gåm cã c¸c nhiÖm vô: - LÜnh vùc tµi chÝnh vµ kÕ to¸n, gåm cã c¸c nhiÖm vô: - LÜnh vùc marketinh, gåm cã c¸c nhiÖm vô: - LÜnh vùc hµnh chÝnh ph¸p chÕ vµ c¸c dÞch vô, gåm cã c¸c nhiÖm vô: 4. Mèi quan hÖ gi÷a qu¶n trÞ theo chøc n¨ng vµ theo lÜnh vùc Hai c¸ch ph©n lo¹i trªn kh«ng g¹t bá nhau mµ ng­îc l¹i nã cã mèi quan hÖ trùc tiÕp, h÷u c¬ víi nhau. Cã thÕ thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a hai c¸ch ph©n lo¹i theo ma trËn qu¶n trÞ theo b¶ng sau: Chøc n¨ng LÜnh vùc Ho¹ch ®Þnh (H§) Tæ chøc (TC) L·nh ®¹o-®iÒu hµnh (L§-§H) KiÓm tra (KT) VËt t­ S¶n xuÊt Marketing……. Hµnh chÝnh, ph¸p chÕ H§ vËt t­ ………….. H§……… TC vËt t­ ………. TC………. L§-§H vËt t­ ……….. L§-§H…… KT vËt t­ ……….. KT………… II. Kh¸i qu¸t vÒ qu¶n trÞ nh©n lùc 1. Kh¸i niÖm vµ môc tiªu cña Qu¶n trÞ nh©n lùc trong doanh nghiÖp 1.1. Kh¸i niÖm: Qu¶n trÞ nh©n lùc trong doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh tæ chøc, khiai th¸c, b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp 1.2. Môc tiªu: Ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng, tiÒm n¨ng cña mçi c¸ nh©n, tËp thÓ lao ®éng, gióp hä ®¹t n¨ng suÊt, chÊt l­îng cao trong c«ng viÖc. 1.3. C¸c nguyªn t¾c qu¶n trÞ trong qu¶n trÞ nh©n lùc - Cung cÊp ®Çy ®ñ, chÊt l­îng lao ®éng theo c¬ cÊu hîp lý. - Chuyªn m«n hãa kÕt hîp víi trang thiÕt bÞ tæng hîp. - KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ph©n c«ng lao ®éng vµ hîp t¸c lao ®éng. - Sö dông lao ®éng réng r·i trªn c¬ së ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é. - Sö dông lao ®éng kÕt hîp víi thï lao hîp lý. - KÕt hîp th­ëng ph¹t víi t¨ng c­êng kØ luËt lao ®éng. 2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng tíi qu¶n trÞ nh©n lùc 2.1. Nh÷ng ®Æc tr­ng chñ yÕu cña yÕu tè lao ®éng - Ng­êi lao ®éng vµ ý thøc. - HÖ thèng nhu cÇu ë mçi ng­êi lao ®éng vµ ®éng c¬ lao ®éng cña hä. - N¨ng lùc lao ®éng cña mçi ng­êi lao ®éng. 2.1. ThÞ tr­êng søc lao ®éng - Quan hÖ cung-cÇu lao ®éng - Yªu cÇu vÒ tr×nh ®é, hµm l­îng chÊt x¸m, chÊt l­îng lao ®éng. - Møc ®é c¹nh tranh trong thÞ tr­êng lao ®éng. 2.2. Xu thÕ toµn cÇu hãa - Sù toµn cÇu hãa lµm thu hÑp kh«ng gian vµ g¾n kÕt chÆt chÏ nh÷ng con ng­êi víi nhau. - Sù toµn cÇu hãa më ra nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch thøc cho ng­êi lao ®éng. 2.3. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ §ßi hái tr×nh dé tri thøc, kinh nghiÖm, kü n¨ng cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng cao. 2.4. C¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý lvµ hÖ thèng ph¸p luËt vÒ lao ®éng LuËt lao ®éng hiÖn hµnh víi c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cô thÓ lµm viÖc, nghØ ng¬i… 2.5. Vai trß cña tæ chøc c«ng ®oµn Tæ chøc nµy víi quyÒn h¹n vµ kh¶ n¨ng b¶o vÖ lîi Ých cña ng­êi lao ®éng. 2.6. T­ duy qu¶n trÞ nãi chung, qu¶n trÞ nh©n lùc nãi riªng - Cã nhiÒu m« h×nh cho nhµ qu¶n trÞ nh©n lùc lùa chän. - Mçi tr­êng ph¸i, quan niÖm vÒ vÊn ®Ò nµy, ®Òu cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm nhÊt ®Þnh - ViÖc lùa chän vµ ¸p dông quan ®iÓm ®­îc lùa chän cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ sö dông nh©n lùc trong mçi doanh nghiÖp. Ch­¬ng ii: nhµ qu¶n trÞ I. Nhµ qu¶n trÞ 1. ThÕ nµo lµ nhµ qu¶n trÞ Nhµ qu¶n trÞ lµ nh÷ng ng­êi lµm viÖc trong c¸c tæ chøc, c«ng viÖc cña hä lµ phèi hîp, ®Þnh h­íng, lùa chän, quyÕt ®Þnh vµ kÕt dÝnh c¸c c«ng viÖc kh«ng ph¶i lµ qu¶n trÞ trong mét tæ chøc l¹i víi nhau ®Ó ®¹t môc tiªu chung cña chÝnh tæ chøc ®ã. C¸c nhµ qu¶n trÞ lµm viÖc trong c¸c tæ chøc nh­ng kh«ng ph¶i ai trong tæ chøc còng lµ nhµ qu¶n trÞ. C¸c thµnh viªn trong tæ chøc cã thÓ chia lµm hai lo¹i: ng­êi thõa hµnh vµ nhµ qu¶n trÞ. Ng­êi thõa hµnh lµ ng­êi trùc tiÕp thùc hiÖn mét c«ng t¸c vµ kh«ng cã tr¸ch nhiÖm ho¹ch ®Þnh, tæ chøc, l·nh ®¹o vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña nh÷ng ng­êi kh¸c. Tr¸i l¹i c¸c nhµ qu¶n trÞ cã tr¸ch nhiÖm chØ huy ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña nh÷ng ng­êi kh¸c. VÝ dô trong mét xÝ nghiÖp, c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ nh÷ng ng­êi thõa hµnh, cßn tæ tr­ëng, qu¶n ®èc, gi¸m ®èc lµ nh÷ng nhµ qu¶n trÞ. 2. C¸c cÊp qu¶n trÞ Ho¹t ®éng qu¶n trÞ còng lµ mét d¹ng ho¹t ®éng x· héi cña con ng­êi, vµ chÝnh v× vËy nã còng cÇn ®­îc chuyªn m«n ho¸. Trong mçi tæ chøc c¸c c«ng viÖc vÒ qu¶n trÞ kh«ng chØ cã tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao mµ nã cßn mang tÝnh thø bËc râ nÐt. Tuú theo cÊp bËc cã thÓ chia c¸c nhµ qu¶n trÞ thµnh 3 lo¹i: c¸c nhµ qu¶n trÞ cao cÊp, c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp gi÷a vµ c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp c¬ së. Thø bËc cña 3 cÊp qu¶n trÞ nµy ®­îc m« t¶ trong m« h×nh sau: CÊp cao C¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc CÊp gi÷a C¸c quyÕt ®Þnh chiÕn thuËt CÊp c¬ së C¸c quyÕt ®Þnh t¸c nghiÖp Nh÷ng ng­êi thùc hiÖn Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh 2.1. Qu¶n trÞ viªn cao cÊp §ã lµ c¸c nhµ qu¶n trÞ ho¹t ®éng ë cÊp bËc tèi cao trong mét tæ chøc. Hä chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng thµnh qu¶ cuèi cïng cña tæ chøc. NhiÖm vô cña c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao lµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc, tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc, duy tr× vµ ph¸t triÓn tæ chøc. C¸c chøc danh chÝnh cña qu¶n trÞ viªn cao cÊp trong s¶n xuÊt kinh doanh th­êng lµ: Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c uû viªn héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c tæng gi¸m ®èc, c¸c phã tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc, c¸c phã gi¸m ®èc. 2.2. Qu¶n trÞ viªn cÊp gi÷a hay cÊp trung gian §ã lµ c¸c nhµ qu¶n trÞ ho¹t ®éng ë d­íi c¸c qu¶n trÞ viªn cao cÊp, nh­ng ë trªn c¸c qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së. NhiÖm vô cña hä lµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn thuËt thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp, phèi hîp c¸c ho¹t ®éng c¸c c«ng viÖc ®Ó hoµn thµnh môc tiªu chung. C¸c qu¶n trÞ viªn cÊp gi÷a th­êng lµ c¸c tr­ëng phßng, ban, c¸c phã phßng, phã qu¶n ®èc... 2.3. C¸c qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së §©y lµ c¸c qu¶n trÞ viªn ë cÊp bËc cuèi cïng trong hÖ thèng cÊp bËc cña c¸c nhµ qu¶n trÞ trong cïng mét tæ chøc. NhiÖm vô cña hä lµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh t¸c nghiÖp nh»m ®èc thóc, h­íng dÉn ®iÒu khiÓn c¸c nh©n viªn trong c¸c c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng viÖc cô thÓ hµng ngµy, nh»m thùc hiÖn môc tiªu chung. C¸c qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së th­êng lµ ®èc c«ng, tr­ëng ca, tæ tr­ëng s¶n xuÊt, tæ tr­ëng c¸c tæ b¸n hµng. 3. Vai trß vµ kü n¨ng cña c¸c nhµ qu¶n trÞ 3.1. Vai trß cña nhµ qu¶n trÞ Trong t¸c phÈm “TÝnh chÊt c«ng viÖc cña gi¸m ®èc”, Henry Minzberg cho r»ng c«ng viÖc cña mét nhµ qu¶n trÞ ®Æc biÖt lµ cña nhµ qu¶n trÞ cÊp cao kh¸c víi c«ng viÖc cña mét c«ng nh©n c¬ khÝ, mét kü s­, mét tæng biªn tËp, mét nh©n viªn b¸n hµng bëi tÝnh chÊt gÊp g¸p,®a d¹ng vµ lÆt vÆt cña nã, khèi l­îng c«ng viÖc cña hä rÊt lín, chÝnh v× vËy hä cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong tæ chøc. Sau khi nghiªn cøu mét c¸ch cÈn thËn, «ng ®· ®­a ra kÕt luËn r»ng nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn 10 vai trß kh¸c nhau trong 3 nhãm vµ rÊt liªn quan ®Õn nhau. 3.1.1. Vai trß quan hÖ víi con ng­êi Sèng vµ lµm viÖc trong mét tæ chøc mäi c¸ nh©n th­êng cã quan hÖ chÆt chÏ vµ mËt thiÕt víi nhau, nh­ng víi t­ c¸ch lµ nhµ qu¶n trÞ hä th­êng cã nh÷ng vai trß c¬ b¶n sau: - Vai trß ®¹i diÖn cho tæ chøc: Víi quyÒn uy chÝnh thøc cña m×nh, nhµ qu¶n trÞ lµ ng­êi t­îng tr­ng cho tæ chøc vµ ph¶i thùc hiÖn nhiÒu chøc tr¸ch thuéc tÝnh chÊt nµy.Trong nh÷ng chøc tr¸ch nµy cã mét sè mang tÝnh hµnh chÝnh, mét sè mang tÝnh cæ vò lßng ng­êi, nh­ng ®Òu lµ nh÷ng viÖc cã liªn quan ®Õn quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi, kh«ng liªn quan ®Õn viÖc xö lý th«ng tin quan träng vµ ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý. Trong mét sè t×nh huèng, sù tham gia cña nhµ qu¶n trÞ lµ ®iÒu mµ ph¸p luËt ®ßi hái nh­ ký kÕt mét v¨n b¶n. Trong mét sè tr­êng hîp kh¸c sù tham gia cña nhµ qu¶n trÞ ®­îc coi nh­ mét nhu cÇu x· héi, nh­ chñ tr× mét sè cuéc häp hoÆc mét sè nghi lÔ ®Ó t¨ng thªm ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña chóng. - Vai trß ng­êi l·nh ®¹o: Nhµ qu¶n trÞ lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®éng viªn vµ dÉn d¾t cÊp d­íi, bao gåm viÖc thuª, dïng, huÊn luyÖn, ®¸nh gi¸, ®·i ngé, ®Ò b¹t, biÓu d­¬ng, can thiÖp vµ cho th«i viÖc. Sù thµnh c«ng cña tæ chøc lµ do t©m søc vµ kh¶ n¨ng nh×n xa tr«ng réng cña c¸c nhµ qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh. NÕu nhµ qu¶n trÞ bÊt tµi th× tæ chøc sÏ r¬i vµo t×nh tr¹ng ®×nh ®èn. Vai trß l·nh ®¹o cña c¸c nhµ qu¶n trÞ lµ ë chç kÕt hîp c¸c nhu cÇu c¸ nh©n cña c¸c thµnh viªn trong tæ chøc víi môc tiªu cña tæ chøc ®ã, do ®ã mµ thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¸c nghiÖp mét c¸ch h÷u hiÖu. - Vai trß ng­êi liªn l¹c: Vai trß nµy liªn quan ®Õn mèi quan hÖ gi÷a nhµ qu¶n trÞ víi v« sè nh÷ng c¸ nh©n vµ ®oµn thÓ ë bªn ngoµi tæ chøc. Nhµ qu¶n trÞ th«ng qua c¸c kªnh chÝnh thøc, thiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ cña tæ chøc víi nh÷ng c¸ nh©n vµ ®oµn thÓ ë bªn ngoµi tæ chøc. Vai trß liªn l¹c lµ mét bé phËn then chèt trong c¸c chøc n¨ng cña gi¸m ®èc. Th«ng qua vai trß nµy, nhµ qu¶n trÞ liªn l¹c víi thÕ giíi bªn ngoµi sau ®ã l¹i th«ng qua vai trß ng­êi ph¸t ng«n, ng­êi truyÒn b¸ th«ng tin vµ ng­êi ®µm ph¸n ®Ó ph¸t triÓn h¬n n÷a mèi quan hÖ Êy vµ nhËn thøc ®­îc nh÷ng ®iÒu bæ Ých, nh÷ng th«ng tin mµ mèi quan hÖ Êy t¹o ra. 3.1.2. Vai trß th«ng tin Thêi ®¹i ngµy nay lµ thêi ®¹i bïng næ th«ng tin, th«ng tin ®­îc xem lµ nguån lùc thø t­ ë mäi tæ chøc, mäi doanh nghiÖp. C¸c ho¹t ®éng vÒ qu¶n trÞ chØ thùc sù cã c¬ së khoa häc vµ cã hiÖu qu¶ khi nã ®­îc xö lý, ®­îc thùc thi trªn c¬ së c¸c th«ng tin chÝnh x¸c ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. Th«ng tin kh«ng chØ cÇn cho c¸c nhµ qu¶n trÞ mµ chÝnh b¶n th©n hä còng gi÷ nh÷ng vai trß cùc kú quan träng trong lÜnh vùc nµy. Nghiªn cøu vÒ vai trß th«ng tin cña c¸c nhµ qu¶n trÞ chóng ta thÊy: - Tr­íc hÕt nhµ qu¶n trÞ cã vai trß thu thËp vµ tiÕp nhËn c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh. Nhµ qu¶n trÞ ®¶m nhËn vai trß thu thËp th«ng tin b»ng c¸ch th­êng xuyªn xem xÐt, ph©n tÝch bèi c¶nh xung quanh tæ chøc ®Ó nhËn ra nh÷ng tin tøc, nh÷ng ho¹t ®éng, nh÷ng sù kiÖn cã thÓ ®em l¹i c¬ héi tèt hay sù ®e do¹ ®èi víi ho¹t ®éng cña tæ chøc. C«ng viÖc nµy ®­îc thùc hiÖn qua viÖc ®äc b¸o chÝ, v¨n b¶n vµ qua trao ®æi tiÕp xóc víi mäi ng­êi... - Vai trß th«ng tin thø hai cña nhµ qu¶n trÞ lµ vai trß ng­êi truyÒn b¸ th«ng tin, nghÜa lµ nhµ qu¶n trÞ phæ biÕn nh÷ng th«ng tin liªn hÖ ®Õn ng­êi cã liªn quan. Ng­êi cã liªn quan cã thÓ lµ thuéc cÊp, ®ång cÊp hay th­îng cÊp. Th«ng tin cã thÓ lµ vÒ nh÷ng sù thËt ®ang diÔn ra hoÆc nh÷ng th«ng tin cã liªn quan ®Õn viÖc lùa chän quyÕt ®Þnh qu¶n lý vµ nh÷ng viÖc ph¶i lµm. Ch¼ng h¹n, khi c«ng ty lµm ¨n thua lç, gi¸m ®èc cã thÓ sÏ ph¶i tr×nh b¸o c¸o lªn chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty vÒ viÖc sÏ xa th¶i mét sè nh©n viªn, sau ®ã «ng ta th«ng b¸o quyÕt ®Þnh nµy cho tr­ëng phßng nh©n sù. -Vai trß th«ng tin thø ba cña nhµ qu¶n trÞ lµ vai trß ng­êi ph¸t ng«n. Cã thÓ nãi vai trß ng­êi truyÒn b¸ th«ng tin lµ vai trß trong néi bé tæ chøc, cßn vai trß ng­êi ph¸t ng«n lµ vai trß ®èi ngo¹i. §ã lµ viÖc truyÒn b¸ nh÷ng th«ng tin cña tæ chøc cho nh÷ng c¬ quan vµ c¸ nh©n bªn ngoµi tæ chøc. Môc tiªu cña sù ph¸t ng«n cã thÓ lµ ®Ó gi¶i thÝch, b¶o vÖ hay tranh thñ thªm sù ñng hé cho tæ chøc. 3.1.3. Vai trß quyÕt ®Þnh Lo¹i vai trß cuèi cïng cña nhµ qu¶n trÞ bao gåm 4 vai trß: Vai trß nhµ doanh nghiÖp, vai trß ng­êi kh¾c phôc khã kh¨n, vai trß ng­êi ph©n phèi nguån lùc vµ vai trß ng­êi ®µm ph¸n (hay nhµ th­¬ng thuyÕt). - Vai trß nhµ doanh nghiÖp ®­îc thÓ hiÖn ë chç nhµ qu¶n trÞ lµ ng­êi khëi x­íng vµ thiÕt kÕ nhiÒu c¶i c¸ch cña tæ chøc trong ph¹m vi quyÒn h¹n cña m×nh. Môc ®Ých cña vai trß nµy lµ t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn tèt h¬n trong ®¬n vÞ. ViÖc nµy cã thÓ ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ¸p dông mét kü thuËt míi vµo mét t×nh huèng cô thÓ, hoÆc n©ng cÊp ®iÒu chØnh mét kü thuËt ®ang ¸p dông. - Trong vai trß ng­êi kh¾c phôc khã kh¨n, nhµ qu¶n trÞ ph¶i xö lý nh÷ng t×nh huèng ngoµi ý muèn vµ nh÷ng biÕn ®æi hµm chøa nh÷ng nh©n tè kh«ng thÓ ®iÒu khiÓn ®­îc. Ch¼ng h¹n nh­ khi mét cç m¸y chñ yÕu bÞ háng, khi nguån ®iÖn bÞ cóp, khi kh¸ch hµng chñ yÕu ®ét ngét kh«ng mua hµng n÷a, khi mÆt hµng kinh doanh ®ét nhiªn b¸n kh¸ ch¹y... Khi ®ã vai trß cña nhµ qu¶n trÞ trong c¸c t×nh huèng nµy lµ ph¶i nhanh chãng, kÞp thêi vµ quyÕt ®o¸n ®Ó ®­a tæ chøc trë l¹i ho¹t ®éng b×nh th­êng vµ h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng thiÖt h¹i cã thÓ cã hoÆc lµ tËn dông tèi ®a c¸c c¬ héi míi, nh÷ng yÕu tè míi ®Ó ph¸t triÓn. - Khi nhµ qu¶n trÞ ë trong t×nh huèng ph¶i quyÕt ®Þnh nªn ph©n phèi nguån lùc cho ai vµ víi sè l­îng nh­ thÕ nµo, th× ®ã lµ lóc nhµ qu¶n trÞ ®ãng vai trß lµ ng­êi ph©n phèi nguån lùc. Vai trß nµy gåm cã 3 phÇn: * S¾p xÕp thêi gian cña b¶n th©n: Thêi gian cña nhµ qu¶n trÞ lµ mét trong nh÷ng nguån lùc quý b¸u nhÊt cña tæ chøc. §iÒu quan träng h¬n n÷a lµ viÖc s¾p xÕp thêi gian cña nhµ qu¶n trÞ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi lîi Ých cña tæ chøc vµ ®­îc thùc hiÖn theo thø tù ­u tiªn cña tæ chøc. * S¾p xÕp c«ng viÖc: Chøc tr¸ch cña nhµ qu¶n trÞ lµ thiÕt lËp mét chÕ ®é lµm viÖc cña tæ chøc m×nh, lµm viÖc g×, ai lµm, th«ng qua tæ chøc nµo ®Ó lµm..VÊn ®Ò nµy liªn quan ®Õn viÖc ph©n phèi nh÷ng nguån lùc c¬ b¶n vµ nãi chung, liªn quan ®Õn nh÷ng ph­¬ng ¸n lµm viÖc mang tÝnh chÊt c¶i tiÕn. Thùc chÊt cña vÊn ®Ò nµy lµ s¾p xÕp c«ng viÖc cho cÊp d­íi. §ã lµ mét vÊn ®Ò quan träng trong ph©n phèi nguån lùc. * Nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng ph¶i ®­îc nhµ qu¶n trÞ phª chuÈn tr­íc khi thùc hiÖn: §iÒu nµy sÏ gióp nhµ qu¶n trÞ cã thÓ duy tr× sù ®iÒu khiÓn liªn tôc ®èi víi viÖc ph©n phèi nguån lùc. Nhµ qu¶n trÞ ph¶i lµ ng­êi gi÷ quyÒn phª chuÈn mäi quyÕt ®Þnh quan träng ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc phèi hîp c¸c quyÕt ®Þnh ®ã, khiÕn cho c¸c quyÕt ®Þnh ®ã bæ sung cho nhau, kh«ng tr¸i ng­îc nhau vµ lùa chän ®­îc ph­¬ng ¸n tèt nhÊt trong t×nh h×nh nguån lùc cã h¹n. NÕu quyÒn lùc nµy bÞ ph©n t¸n th× cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý kh«ng ¨n khíp vµ sù kh«ng nhÊt trÝ trong chiÕn l­îc. * Cuèi cïng nhµ qu¶n trÞ cßn ®ãng vai trß lµ nhµ th­¬ng thuyÕt, ®µm ph¸n, thay mÆt cho tæ chøc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Së dÜ nhµ qu¶n trÞ ph¶i thay mÆt cho tæ chøc tham gia nh÷ng cuéc ®µm ph¸n quan träng v× hä lµ ng­êi t­îng tr­ng cho tæ chøc. Sù tham gia cña hä cã thÓ lµm t¨ng thªm sù tin cËy cho ®èi ph­¬ng. Víi t­ c¸ch lµ ng­êi ph¸t ng«n cña tæ chøc, «ng ta lµ ng­êi ®¹i diÖn vÒ mÆt ®èi ngo¹i cña nh÷ng th«ng tin vµ tiªu chuÈn gi¸ trÞ cña tæ chøc. §iÒu quan träng h¬n n÷a lµ, víi t­ c¸ch lµ ng­êi ph©n phèi nguån lùc, «ng ta cã quyÒn chi phèi nguån lùc cña tæ chøc. §µm ph¸n lµ trao ®æi nguån lùc, nã ®ßi hái ng­êi tham gia ®µm ph¸n ph¶i cã ®ñ nguån lùc chi phèi vµ nhanh chãng quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò. Tãm l¹i víi chøc n¨ng vµ vai trß cña m×nh, nhµ qu¶n trÞ gi÷ vai trß quan träng trong sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña tæ chøc vµ ®ã còng lµ lý do chÝnh cña nhu cÇu cÊp b¸ch ph¶i ®µo t¹o c¸c nhµ qu¶n trÞ, v× sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¶ n­íc. 3.2. C¸c kü n¨ng qu¶n trÞ Robert Katz tr×nh bµy 3 lo¹i kü n¨ng mµ mçi qu¶n trÞ viªn cÇn cã, ®ã lµ kü n¨ng kü thuËt, kü n¨ng nh©n sù, kü n¨ng nhËn thøc hay t­ duy. TÇm quan träng cña 3 lo¹i kü n¨ng trªn lµ tuú thuéc vµo c¸c cÊp qu¶n trÞ kh¸c nhau trong tæ chøc. §iÒu nµy ®ù¬c thÓ hiÖn trong s¬ ®å sau: Qu¶n trÞ viªn cÊp cao Qu¶n trÞ viªn cÊp gi÷aQu¶n trÞ viªn cÊp thÊp Kü n¨ng kü thuËt Kü n¨ng nh©n sù Kü n¨ng t­ duy 3.2.1. Kü n¨ng kü thuËt §©y lµ kü n¨ng rÊt cÇn cho qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së h¬n lµ cho c¸c qu¶n trÞ viªn cÊp trung gian hoÆc cao cÊp. VÝ dô so¹n th¶o hîp ®ång, lËp tr×nh, thiÕt kÕ s¶n phÈm... 3.1.2. Kü n¨ng nh©n sù Liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng cïng lµm viÖc, ®éng viªn vµ ®iÒu khiÓn nh©n sù. Mét vµi kü n¨ng nh©n sù cÇn thiÕt cho bÊt cø qu¶n trÞ viªn nµo lµ biÕt c¸ch diÔn ®¹t mét c¸ch hiÖu qu¶ suy nghÜ cña m×nh, cã th¸i ®é quan t©m tÝch cùc ®Õn ng­êi kh¸c, x©y dùng kh«ng khÝ hîp t¸c trong lao ®éng, biÕt c¸ch t¸c ®éng vµ h­íng dÉn nh©n sù trong tæ chøc ®Ó hoµn thµnh c¸c kÕt qu¶ kú väng. Kü n¨ng nh©n sù ®èi víi mäi cÊp qu¶n trÞ viªn ®Òu cÇn thiÕt nh­ nhau trong bÊt kú tæ chøc nµo, dï kinh doanh hay phi kinh doanh. 3.1.3. Kü n¨ng nhËn thøc hay t­ duy Lµ c¸i khã h×nh thµnh nhÊt vµ khã nhÊt nh­ng l¹i cã vai trß ®Æc biÖt quan träng nhÊt lµ ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ cao cÊp. Hä cÇn cã t­ duy chiÕn l­îc tèt ®Ó ®Ò ra ®óng ®­êng lèi chÝnh s¸ch ®èi phã hiÖu qu¶ víi nh÷ng bÊt tr¾c, ®e do¹, k×m h·m sù ph¸t triÓn ®èi víi tæ chøc. Nhµ qu¶n trÞ cÇn ph¶i cã ph­¬ng ph¸p tæng hîp t­ duy hÖ thèng, biÕt ph©n tÝch mèi liªn hÖ gi÷a c¸c bé phËn, c¸c vÊn ®Ò, biÕt lµm gi¶m nh÷ng sù phøc t¹p r¾c rèi xuèng mét møc ®é cã thÓ chÊp nhËn ®­îc trong mét tæ chøc. Nh­ vËy nh×n vµo s¬ ®å ta thÊy ngay r»ng ë nh÷ng cÊp qu¶n trÞ cµng cao th× cµng cÇn nhiÒu nh÷ng kü n¨ng vÒ t­ duy. Ng­îc l¹i ë nh÷ng cÊp qu¶n trÞ cµng thÊp th× cµng cÇn nhiÒu nh÷ng chuyªn m«n vÒ kü thuËt. Kü n¨ng nh©n sù th× ë ®©u, ë cÊp nµo còng cÇn vµ còng ®Òu lµ quan träng. MÆc dï vËy trªn thùc tÕ nh÷ng ®ßi hái cô thÓ vÒ møc ®é kü n¨ng nh©n sù cã thÓ cã sù kh¸c nhau tuú tõng lo¹i c¸n bé qu¶n trÞ, nh­ng xÐt theo quan ®iÓm cña nhiÒu nhµ kinh tÕ th× nã th× nã l¹i ®ãng vai trß quan träng nhÊt, gãp phÇn lµm cho c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c lo¹i kü n¨ng kh¸c cña m×nh v× theo hä “ qu¶n trÞ lµ ®¹t ®­îc môc tiªu th«ng qua ng­êi kh¸c” II. C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña mét nhµ qu¶n trÞ giái Nhµ qu¶n trÞ giái lµ ng­êi lu«n hoµn thµnh môc tiªu vµ nhiÖm vô cña m×nh, víi kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cao, bÊt kÓ trong m«i tr­êng thuËn lîi hay khã kh¨n. ChÝnh v× vËy hä lµ ng­êi mµ mäi x· héi ®Òu cÇn ®Õn bÊt kÓ trong mét chÕ ®é x· héi nµo. Sù thµnh c«ng cña mét tæ chøc th­êng g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña nhµ qu¶n trÞ, chÝnh v× vËy cã mét nhµ qu¶n trÞ giái trong tæ chøc nh­ cã mét kho b¸u tiÒm tµng. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i ai còng cã thÓ trë thµnh nhµ qu¶n trÞ giái, hä ph¶i cã nh÷ng phÈm chÊt cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh qu¶n trÞ cña m×nh. Cã rÊt nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau vÒ c¸c phÈm chÊt cña mét nhµ qu¶n trÞ giái, nh­ng tùu chung l¹i nhµ qu¶n trÞ cÇn cã nh÷ng phÈm chÊt sau: 1. Kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ t­ duy Kh¶ n¨ng t­ duy lµ kh¶ n¨ng tuyÖt vêi nhÊt cña con ng­êi mµ nhê ®ã loµi ng­êi míi lµ chóa tÓ cña mu«n loµi. MÆc dï quý gi¸ nh­ vËy nh­ng kh«ng ph¶i ai còng cã kh¶ n¨ng t­ duy nh­ nhau. §iÒu hiÓn nhiªn lµ c¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng t­ duy tèt. Chøc vô cµng cao ®ßi hái kh¶ n¨ng t­ duy cµng lín. Mét trong nh÷ng phÈm chÊt quan träng vÒ kh¶ n¨ng t­ duy ë mçi nhµ qu¶n trÞ lµ kh¶ n¨ng xÐt ®o¸n. XÐt ®o¸n lµ kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ vµ dù ®o¸n c¸c sù kiÖn, sù viÖc tin tøc mét c¸ch kh«n ngoan. Muèn cã kh¶ n¨ng xÐt ®o¸n tèt, c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã l­¬ng tri, sù chÝn ch¾n, am hiÓu lý luËn s©u s¾c vµ kinh nghiÖm thùc tÕ phong phó. Ng­êi ta th­êng thÊy r»ng n¨ng lùc xÐt ®o¸n th­êng t¨ng lªn cïng víi tuæi t¸c, tr×nh ®é häc vÊn vµ kinh nghiÖm. §iÒu nµy gi¶i thÝch t¹i sao khi tuyÓn ng­êi vµo c¸c vÞ trÝ qu¶n trÞ c¸c doanh nghiÖp th­êng yªu cÇu c¸c øng viªn ph¶i cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc tuyÓn dông. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i ai häc nhiÒu, tuæi cao hoÆc cã nhiÒu kinh nghiÖm lµ cã kh¶ n¨ng xÐt ®o¸n tèt. Ng­êi cã trÝ xÐt ®o¸n tèt cã thÓ suy xÐt vÊn ®Ò mét c¸ch kh¸ch quan, nhanh chãng t×m ra lêi gi¶i ®¸p th«ng minh, dù b¸o ®­îc c¸c sù viÖc víi ®é chÝnh x¸c cao vµ ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh s¸ng suèt ngay c¶ trong nh÷ng t×nh huèng xÊu, hiÓm nghÌo mµ ng­êi b×nh th­êng kh«ng lµm næi. Kh¶ n¨ng t­ duy cña nhµ qu¶n trÞ th­êng ®­îc ®¸nh gi¸ qua c¸c khÝa c¹nh c¬ b¶n lµ: trùc gi¸c nh¹y c¶m, nh¹y bÐn, n¨ng ®éng quyÕt ®o¸n. Cã mét tÊm g­¬ng s¸ng vÒ kh¶ n¨ng t­ duy nh¹y bÐn, ãc xÐt ®o¸n tèt, mét trùc gi¸c nh¹y c¶m h¬n ng­êi ®ã lµ Bao Ngäc C­¬ng- vua thuyÒn cña thÕ giíi . Bao Ngäc C­¬ng b¾t ®Çu tõ mét con tµu ®èt than cò kü chë kh«ng ®Õn mét v¹n tÊn, kinh doanh ë møc kh«ng ®Çy 100 v¹n ®« la Mü, trong thêi gian 10 n¨m ng¾n ngñi ®· x©y dùng ®­îc 1 ®éi th­¬ng thuyÒn cã tªn tuæi víi møc chë 18 triÖu tÊn, ®¹t ®Õn møc cña nh÷ng nhµ t­ b¶n vËn chuyÓn hµng h¶i næi tiÕng cã ®éi thuyÒn ®· x©y dùng tr­íc «ng 10 n¨m. §éi thuyÒn cña tËp ®oµn vËn t¶i hµng h¶i H­¬ng C¶ng mang nh·n W cña «ng cã mÆt trªn kh¾p c¸c ®¹i d­¬ng cña thÕ giíi. ChiÕc mò “vua thuyÒn cña thÕ giíi” kh«ng thÓ kh«ng thuéc vÒ «ng. Cã thÓ nãi r»ng, ®Ó trë thµnh nhµ qu¶n trÞ giái døt kho¸t ph¶i cã mét t­ duy s¸ng suèt, cã tÇm nh×n xa tr«ng réng, mét sù nh¹y bÐn víi thêi cuéc, cã nh­ vËy míi cã thÓ v­ît lªn trªn ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh, giµnh ®­îc nh÷ng th¾ng lîi vÎ vang, kh«ng nh÷ng cho b¶n th©n, gia ®×nh, mµ cßn cho tæ quèc. 2. ý chÝ, nghÞ lùc, lßng kiªn nhÉn vµ sù quyÕt t©m Kinh doanh lµ c«ng viÖc cùc kú khã kh¨n vµ phøc t¹p, lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng g¾n liÒn víi rñi ro vµ bÊt tr¾c, nªn trong thùc tiÔn s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng ph¶i lóc nµo doanh nghiÖp còng ®¹t ®­îc thµnh c«ng nh­ mong muèn, thËm chÝ ®øng bªn bê vùc cña sù ph¸ s¶n, khi ®ã nhµ qu¶n trÞ cÇn cã ý chÝ, nghÞ lùc, lßng kiªn nhÉn vµ sù quyÕt t©m míi cã thÓ lÌo l¸i con thuyÒn kinh doanh ra khái c¬n sãng giã vµ ®i tíi sù thµnh c«ng. Nhµ qu¶n trÞ cã nh÷ng ®øc tÝnh nµy, khi gÆp sù cè th­êng hÕt søc b×nh tÜnh vµ s¸ng suèt. Cßn ®èi víi nh÷ng nhµ qu¶n trÞ kh«ng cã c¸c ®øc tÝnh nµy, ngay khi g¨p thö th¸ch ®· hoang mang lo sî, hµnh ®éng rèi lo¹n, kÕt qu¶ lµ ®­a tæ chøc ®Õn chç ®æ vì. Trong thùc tÕ ®Ó cã ý chÝ vµ nghÞ lùc s¾t ®¸, cã lßng kiªn nhÉn vµ sù quyÕt t©m cao, nhµ qu¶n trÞ ph¶i kh«ng ngõng rÌn luyÖn, ®Æc biÖt tõ lóc cßn trÎ. Ph¶i rÌn luyÖn ®­îc tinh thÇn kh«ng ®­îc lïi b­íc tr­íc bÊt cø khã kh¨n thö th¸ch nµo, nÕu thÊt b¹i th× kh«ng ®­îc n¶n lßng, kh«ng ®­îc tõ bá con ®­êng m×nh ®· chän chØ v× cã khã kh¨n ng¸ng ®­êng. Cã biÕt bao tÊm g­¬ng s¸ng cho chóng ta noi theo vÒ nh÷ng ng­êi nhê cã ý chÝ, nghÞ lùc, lßng kiªn nhÉn vµ sù quyÕt t©m mµ ®· v­¬n tíi ®Ønh cao cña sù thµnh c«ng, ®Ó l¹i danh tiÕng lÉy lõng trªn thÕ giíi. VÝ dô nh­ TrÞnh Chu VÜnh- “Nhµ doanh nghiÖp giµu nhÊt ch©u ¸”.TËp ®oµn cña «ng ho¹t ®éng vµ næi tiÕng trªn nhiÒu lÜnh vùc nh­ ®ãng tµu, kiÕn tróc, « t«. Tuy nhiªn cã mét ®iÒu ®¸ng l­u ý lµ «ng sinh ra vµ lín lªn trong mét gia ®×nh nghÌo khã vµ ®«ng con, sau biÕt bao gian nan khæ cùc t×m ®­êng tho¸t ra khái n¬i “rõng thiªng n­íc ®éc”, «ng ®· t×m ra ®­îc con ®­êng ®i cña m×nh. C©u chuyÖn vÒ nghÞ lùc ý chÝ cña «ng m·i lµ mét bµi häc ®¸ng quý cho chóng ta noi theo. Trªn thùc tÕ, cho dï chóng ta lµm viÖc g×, kh«ng chØ quyÕt ®Þnh døt kho¸t sau khi ®· suy nghÜ kü, mµ cßn ph¶i cã mét tinh thÇn kh«ng biÕt hèi hËn, kh«ng biÕt mÖt mái ®Ó thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña m×nh, kh«ng cã tinh thÇn nµy lµm sao chóng ta cã thÓ lµm nªn ®¹i sù? Tôc ng÷ cã c©u “Trêi xanh kh«ng phô lßng ng­êi cã chÝ”. §­¬ng nhiªn kh«ng cã “trêi xanh”, c©u tôc ng÷ nµy cã ý nghÜa lµ: chØ cÇn cã cè g¾ng kh«ng ngõng, th× cã thÓ t×m ®­îc c¬ héi thµnh c«ng, nh­ng nÕu kh«ng cè g¾ng th× c¬ héi sÏ kh«ng tù nhiªn ®Õn víi b¹n. Lµm nhµ qu¶n trÞ cÇn ý thøc râ ®iÒu nµy vµ ph¶i kh«ng ngõng rÌn luyÖn ý chÝ vµ nghÞ lùc cña m×nh, v× trong thùc tÕ kh«ng ph¶i lóc nµo mäi c«ng viÖc ®Òu su«n sÎ, lóc ®ã hä cÇn b×nh tÜnh, s¸ng suèt ®Ó cã thÓ ra ®­îc quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, ®­a tæ chøc hoµn thµnh môc tiªu vµ nhiÖm vô cña m×nh. 3. §¹o ®øc vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm §¹o ®øc lµ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi ®Æc biÖt, nã bao gåm c¸c quan ®iÓm, nguyªn t¾c, gi¸ trÞ x· héi ®­îc con ng­êi thõa nhËn ®Ó tù gi¸c ®iÒu chØnh hµnh vi cña m×nh cho phï hîp víi lîi Ých, nhu cÇu, mong muèn cña ng­êi kh¸c vµ x· héi trong qu¸ tr×nh ®¹t ®Õn môc tiªu tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña b¶n th©n. NÒn t¶ng c¬ b¶n cña ®¹o ®øc trong kinh doanh thÓ hiÖn th«ng qua môc tiªu ®Ò ra, c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn môc tiªu vµ hËu qu¶ ®em l¹i do viÖc lùa chän vµ thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã. Môc tiªu kh«ng thÓ phi nghÜa vµ ph¶n khoa häc, môc tiªu còng kh«ng thÓ tho¸t ly thùc tÕ theo ý muèn chñ quan cña ng­êi l·nh ®¹o. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn môc tiªu còng vËy, nã kh«ng thÓ v× lîi m×nh mµ h¹i ng­êi kh¸c, nã kh«ng thÓ trµ ®¹p lªn ®¹o lý vµ luËt ph¸p. Cßn hËu qu¶ cña mçi môc tiªu ph¶i tr¶ lêi râ víi mçi môc tiªu cô thÓ ®Æt ra cho hÖ thèng, hËu qu¶ g©y h¹i vÒ sau lµ g×? ai ph¶i g¸nh chÞu nã vµ møc ®é thiÖt h¹i lµ bao nhiªu? TiÕc r»ng trong thùc tÕ, nh÷ng ng­êi vi ph¹m ®¹o ®øc kinh doanh, thËm chÝ kh«ng cã ®¹o ®øc kinh doanh ngµy cµng nhiÒu vµ møc ®é vi ph¹m ngµy cµng nghiªm träng. Víi môc tiªu kiÕm ®­îc thËt nhiÒu lîi nhuËn, cã kh«ng Ýt doanh nghiÖp ®· kh«ng tõ bÊt cø thñ ®o¹n nµo, c«ng cô nµo ®Ó cã thÓ cã ®ù¬c lîi nhuËn mét c¸ch nhanh nhÊt, v× vËy ng­êi ta ®· cho c¶ phoocmon vµo trong phë, mua b¸n c¸c lo¹i ®­êng ho¸ häc cã møc ®é ®éc h¹i rÊt cao vµ rÊt nguy h¹i cho søc khoÎ cña con ng­êi, vµ cã c¶ ngµn lÎ c¸ch ng­êi ta g©y ra thiÖt h¹i cho x· héi d­íi søc Ðp cña lîi nhuËn cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã ®Òu xuÊt ph¸t tõ c¸c nhµ qu¶n trÞ, nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp, nh÷ng «ng chñ së h÷u cã thõa tiÒn nh­ng l¹i thiÕu l­¬ng t©m. ý thøc tr¸ch nhiÖm trong qu¶n trÞ, ®ã lµ viÖc ®Òn ®¸p ph¶i lµm cña con ng­êi ®èi víi x· héi mµ trong ®ã con ng­êi ®· tån t¹i vµ ®¹t ®­îc c¸c nhu cÇu, c¸c mong muèn, c¸c môc tiªu cña m×nh. Nhê cã x· héi mµ con ng­êi ®¹t ®­îc c¸c nhu cÇu, môc tiªu mong muèn th× con ng­êi ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ c¸i mµ con ng­êi ®· lÊy ®i,®· chiÕm dông cña x· héi. Tr¸ch nhiÖm x· héi lµ néi dung quan träng cña ®¹o ®øc qu¶n lý, ®ã lµ nghÜa vô ®èi víi céng ®ång trong cuéc sèng thÓ hiÖn th«ng qua viÖc tù gi¸c kh«ng thùc hiÖn c¸c môc tiªu, gi¶i ph¸p qu¶n lý ®em l¹i hËu qu¶ xÊu cho x· héi vµ céng ®ång. Muèn lµm mét nhµ qu¶n trÞ giái, mét ng­êi cã ®Çy tinh thÇn tr¸ch nhiÖm th× tr­íc hÕt ph¶i nghÜ ®Õn viÖc qu¶n lý b¶n th©n m×nh sau ®ã míi cã thÓ nghÜ ®Õn viÖc qu¶n lý nh÷ng ng­êi kh¸c, tõ ®ã míi cã thÓ h×nh thµnh mét søc m¹nh ®¹o ®øc to lín, lµ mét tÊm g­¬ng s¸ng, kÝch thÝch nhiÖt t×nh lµm viÖc cña cÊp d­íi. C¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn ph¶i ý thøc ®­îc r»ng c¸c quyÕt ®Þnh cña hä liªn quan ®Õn rÊt nhiÒu ng­êi, v× vËy mçi khi ra quyÕt ®Þnh ®ßi hái hä ph¶i c©n nh¾c hÕt søc kü l­ìng, trªn c¬ së nh÷ng thiÖt h¹i vµ lîi Ých thu ®­îc, tr¸nh t×nh tr¹ng côc bé, ¶nh h­ëng tiªu cùc tíi nhiÒu ng­êi. Cã nh­ vËy míi cã thÓ lµm ¨n kinh doanh l©u dµi, gãp phÇn x©y dùng mét x· héi lµnh m¹nh vµ thÞnh v­îng. 4. Søc kháe S¶n phÈm cña c¸c nhµ qu¶n trÞ chÝnh lµ quyÕt ®Þnh, mµ quyÕt ®Þnh chÝnh lµ s¶n phÈm cña trÝ tuÖ, nh­ng trÝ tuÖ cña mét ng­êi l¹i phô thuéc phÇn lín vµo t×nh tr¹ng søc khoÎ cña ng­êi ®ã. ChÝnh v× vËy chóng ta thÊy r»ng mét c¬ thÓ èm yÕu bÖnh ho¹n th× khã cã thÓ ra ®­îc quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n. Ngµy nay, søc kháe tèt cßn t­¬ng ®­¬ng víi viÖc cã thÓ chÞu ®­îc ¸p lùc cao, bëi lÏ c¸c nhµ qu¶n trÞ ngµy nay lu«n ph¶i tiÕp xóc víi rÊt nhiÒu ¸p lùc (Stress), ¸p lùc tõ c«ng viÖc (chñ yÕu), ¸p lùc tõ gia ®×nh, ¸p lùc tõ x· héi... khiÕn hä lóc nµo còng rÊt bËn rén vµ c¨ng th¼ng. §Ó cã thÓ chÞu ®ùng vµ thÝch nghi víi nh÷ng ¸p lùc ®ã, ngoµi mét thÓ chÊt gang thÐp ®ßi hái hä ph¶i cã c¸ch th­ gi·n vµ chèng l¹i nh÷ng c¬n stress nguy hiÓm. Tãm l¹i ®Ó cã mét tinh thÇn minh mÉn, s¸ng suèt, ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, nhµ qu¶n trÞ cÇn cã mét søc khoÎ dåi dµo, mét thÓ lùc tèt ®Ó cã thÓ chÞu ®ùng nh÷ng ¸p lùc cao tõ c«ng viÖc vµ tõ ®ã cã thÓ hoµn thµnh nhiÖm vô mét c¸ch tèt nhÊt cã thÓ. 5. Kinh nghiÖm Cã thÓ nãi mét trong nh÷ng lÜnh vùc mµ con ng­êi h¬n h¼n mäi loµi sinh vËt vµ c¸c lo¹i m¸y mãc th«ng minh lµ ë chç con ng­êi cã kh¶ n¨ng rót ra kinh nghiÖm, tÝch luü, phæ biÕn vµ ¸p dông s¸ng t¹o nh÷ng kinh nghiÖm ®· tr¶i qua. §Ó ra mét quyÕt ®Þnh nµo ®ã trong kinh doanh kh«ng chØ ®¬n thuÇn ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã häc, cã hiÓu biÕt lý luËn mµ ®ßi hái hä ph¶i cã cµng nhiÒu kinh nghiÖm cµng tèt. Trong thùc tÕ kh«ng thiÕu nh÷ng ng­êi cã häc hµnh cã hiÓu biÕt song l¹i rÊt thiÕu c¸c kiÕn thøc thuéc vÒ kinh nghiÖm, vÒ cuéc sèng. Nh÷ng ng­êi nµy muèn lµm nhµ qu¶n trÞ giái ph¶i “lao vµo cuéc sèng”, kÕt hîp häc víi hµnh, häc kinh nghiÖm cña nh÷ng ng­êi ®i tr­íc, häc b¹n bÌ, häc rót kinh nghiÖm c¶ ®iÒu hay vµ ®iÒu dë. Mçi lÇn ng· lµ mçi lÇn bít d¹i, ai “nªn kh«n mµ ch¼ng d¹i ®«i lÇn”. Nhê häc hái kinh nghiÖm tõ lý thuyÕt vµ thùc tÕ c¸c nhµ qu¶n trÞ sÏ bít ®i nh÷ng sai lÇm kh«ng ®¸ng cã, nhanh nh¹y, dÔ dµng vµ quyÕt ®o¸n h¬n trong nh÷ng t×nh huèng ra quyÕt ®Þnh kinh doanh. Sö dông kinh nghiÖm sÏ lµ ®Æc biÖt h÷u Ých trong nh÷ng tr­êng hîp ra quyÕt ®Þnh ®· qu¸ quen thuéc hoÆc thiÕu th«ng tin. Tuy nhiªn l¹m dông sö dông kinh nghiÖm khi t×nh thÕ, ®iÒu kiÖn ®· thay ®æi cã thÓ m¾c ph¶i nh÷ng sai lÇm nghiªm träng. ChÝnh v× vËy s¸ng suèt sö dông kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ. Tãm l¹i ®Ó cã thÓ trë thµnh mét nhµ qu¶n trÞ giái, nhµ qu¶n trÞ cÇn cã ®Çy ®ñ c¸c phÈm chÊt trªn. Tuy nhiªn, sèng ë trªn ®êi, kh«ng ai lµ cã thÓ hoµn h¶o ®­îc, do vËy, hä cã thÓ yÕu vÒ mÆt nµy nh­ng l¹i m¹nh vÒ mÆt kh¸c tuú vµo kh¶ n¨ng cña tõng ng­êi vµ tuú vµo vÞ trÝ cña hä trong tæ chøc. MÆc dï vËy, cã thÓ thÊy r»ng ®Ó cã thÓ lµm mét nhµ qu¶n trÞ thµnh c«ng th× Ýt nhÊt nhµ qu¶n trÞ ®ã còng ph¶i cã ba yÕu tè ®ã lµ: Mét, cã l­¬ng thøc, nghÜa lµ biÕt nhËn ®Þnh, ph¸n ®o¸n, cã tinh thÇn thùc tÕ, ®Ó cã thÓ thÝch øng råi lîi dông hoµn c¶nh.Hai, lµm viÖc nhiÒu vµ Ba, cã søc khoÎ. §ã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó cã thÓ trë thµnh mét nhµ qu¶n trÞ giái. 6. BiÕt tuyÓn dông nh©n tµi ¤ng vua gang thÐp cña n­íc Mü Andrew Carnegie ®· tõng nãi “Cø viÖc lÊy ®i c«ng x­ëng, thÞ tr­êng vµ toµn bé tµi s¶n tiÒn b¹c cña t«i, nh­ng ®Ó l¹i cho t«i sè nh©n viªn cña t«i, th× 4 n¨m sau t«i sÏ l¹i trë thµnh «ng vua s¾t thÐp nh­ cò”. C©u nãi nµy ®· nãi lªn mét c¸ch ®Çy ®ñ vai trß quan träng cña viÖc ph¶i cã mét ®éi ngò nh©n viªn giái trong doanh nghiÖp. TuyÓn mé ng­êi tµi, biÕt c¸ch dïng ng­êi, tøc lµ c¨n cø vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm s½n cã cña ng­êi tµi ®Ó cã thÓ ph¸t huy ®iÓm m¹nh, h¹n chÕ ®iÓm yÕu, cÇn ph¶i cã ý thøc r»ng trªn ®êi nµy kh«ng cã ai hoµn h¶o, còng kh«ng cã ai toµn tµi, ng­êi nµo còng cã chç m¹ch chç yÕu. TuyÓn dông ng­êi tµi, mét c«ng viÖc khã kh¨n vµ hÕt søc quan träng ®èi víi tæ chøc, nã ®ßi hái nhµ qu¶n trÞ ph¶i n¾m b¾t ®­îc nghÖ thuËt t×m ng­êi tµi. Ngoµi viÖc ph¶i biÕt ®Æt ®óng ng­êi vµo ®óng vÞ trÝ së tr­êng cña hä cßn ph¶i n¾m b¾t ®­îc c¸c quy luËt t©m lý chi phèi hä, bëi lÏ ®èi víi b¶n th©n mçi ng­êi tµi, ®iÒu mÊu chèt lµ ph¸t huy ®­îc së tr­êng cña m×nh, thi thè ®­îc tµi c¸n cña m×nh, thËm chÝ hä kh«ng cÇn tÝnh ®Õn sù b¸o ®¸p thï lao cña m×nh. Cã thÓ nãi viÖc tuyÓn chän nh©n tµi cho tæ chøc võa thÓ hiÖn n¨ng lùc chuyªn m«n cña nhµ qu¶n trÞ võa thÓ hiÖn nghÖ thuËt dïng ng­êi cña ng­êi ®ã, vµ chØ cã nh÷ng nhµ qu¶n trÞ tµi n¨ng míi cã thÓ mang vÒ ®óng con ng­êi mµ tæ chøc cÇn. II. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ C¸c nhµ qu¶n trÞ cña C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ còng vËy, nh÷ng nhµ l·nh ®¹o t×m nh÷ng ph­¬ng thøc, lªn nh­ng kÕ ho¹ch, ph­¬ng h­íng ®Ó qu¶n lý nh©n sù trong c«ng ty.Mçi nhµ qu¶n trÞ cã mét phong c¸ch riªng. 1. Héi ®ång qu¶n trÞ Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty b¸nh kÑo h¶i hµ Danh s¸ch thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ 1.Chñ tÞch H§QT - ¤ng Qu¸ch §¹i §¾c: -Hä vµ tªn: Qu¸ch §¹i §¾c - Chøc vô hiÖn t¹i: Tr­ëng phßng tæ chøc nh©n sù – Tæng C«ng ty Thuèc l¸ ViÖt Nam - Chøc vô hiÖn ®ang n¾m gi÷ ë c¸c tæ chøc kh¸c: kh«ng 2. Thµnh viªn H§QT - ¤ng TrÇn Hång Thanh - Hä vµ tªn: TrÇn Hång Thanh - Chøc vô hiÖn t¹i: Tæng Gi¸m §èc C«ng ty - Chøc vô ®ang n¾m gi÷ c¸c tæ chøc kh¸c: Kh«ng 3. Thµnh viªn H§QT – Bµ NguyÔn ThÞ Kim Hoa: - Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Kim Hoa - Chøc vô hiÖn t¹i: Phã Tæng gi¸m ®èc C«ng ty - Chøc vô ®ang n¾m gi÷ ë c¸c tè chøc kh¸c: Kh«ng 4. Thµnh viªn H§QT - ¤ng NguyÔn Hµ Nam - Hä vµ tªn: NguyÔn Hµ Nam - Chøc vô hiÖn t¹i: Ch¸nh v¨n phßng c«ng ty - Chøc vô ®ang n¾m gi÷ ë c¸c tæ chøc kh¸c: Kh«ng 5. Thµnh viªn H§QT – Bµ TrÇn ThÞ Hoµng Mai - Chøc vô hiÖn t¹i: Tr­ëng phßng tæ chøc nh©n sù – Tæng C«ng Ty thuèc l¸ ViÖt Nam. - Chøc vô ®ang n¾m gi÷ t¹i c«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Hµ: Uû viªn H§QT 2. Qu¶n trÞ lµ mét khoa häc, lµ mét nghÑ thËt, lµ mét nghÒ! Lµm thÕ nµo ®Ó biÕn vÊn ®Ò bá viÖc cña nh©n viªn thµnh nguån lùc ph¸t triÓn kinh doanh cña m×nh?T¹i sao nh©n viªn nghØ viÖc?...Nh÷ng c©u hái tuwong tù xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu h¬n.Nh©n viªn bá viÖc.Ng­êi míi ®Õn vµ l¹i bá viÖc.Kh«ng mét lêi phµn nµn vµ còng kh«ng mét lêi gi¶i thÝch lý do.Cã lÏ hä ch­a coi c«ng ty lµ nhµ m×nh mµ chÝ coi nã lµ tr¹m dõng ch©n qua ®­êng t¹m thêi mµ th«i.LiÖu ®ã cã thÓ ®óng hoµn toµn víi hä?VËy nhµ qu¶n trÞ nghÜ vµ hµnh ®äng thÕ nµo? + §¬n gi¶n lµ thÕ giíi ®· thay ®æi. + Nh÷ng gi¸ trÞ cò ®· træ thµnh ¶o t­ëng: Trong nhuÏng ®iÒu kiÖn hiÖn nay, phÇn lín t­ t­ëng mµ chñng ta kÕ thõa tõ c¸c nhµ qu¶n trÞ cæ ®iÓn ®· trë thµnh t­ t­ëng ®èi lËp.chóng ta ®­îc d¹y r»ng: *Tæ chøc lµ mét gia ®×nh lín. *Nh©n viªn cÇn ph¶i phông sù tæ chøc. *Cùc binh lµ nguån lùc chÝnh cña c«ng ty. *Sù ®Çu t­ vµo nh©n viªn ®¶m b¶o sù trung thµnh cña hä víi c«ng ty. *NÕu nh­ mét nh©n viªn giò ¸o ra ®i – nghÜa lµ cã ®iÒu g× ®ã ch­a æn.VÊn ®Ò bá viÖc cña nh©n viªn chñ chèt lµ mét tai häa cho doanh nghiÖp.Ch¶y m¸u chÊt x¸m lµ chØ sè cho thÊy sù kÐm hiÖu qu¶ trong qu¶n lý.Nh­ng khi nh×n s©u vµo vÊn ®Ò b¹n sÏ thÊy r»ng ch¶y m¸u chÊt x¸m l¹i lµ mét ®iÒu kiÖn ®Ó thµnh c«ng cho viÖc kinh doanh cña b¹nbëi hiÖn t­îng nµy lµ mét thùc tÕ kh¸ch quan mµ tõ ®ã ta cã thÓ vµ cÇn ph¶i ch¾t läc ra ®­îc lîi Ých thiÕt thùc. + TuyÓn chän nh©n viªn + Nh÷ng c«ng cô qu¶n lý dßng nh©n lùc + Sù thô ®éng cña viÖc lùa chän + TriÕt lý cña h¹nh phóc: Sù ra ®i cña nh©n viªn trong qu¶n trÞ dßng nh©n lùc lµ nguyªn nh©n vµ ®iÒu kiÖn cña h¹nh phóc.Nã kÕt thóc mét giai ®o¹n quan träng trong ®êi sèng cña mét c«ng ty vµ trong cuéc sèng cña con ng­êi.C«ng ty vµ nh©n viªn cïng båi ®¾p cho nhau trong qu¸ tr×nh lµm viÖcchung.Tr­íc m¾t chóng ta cã nhiÒu con ®­êng kh¸c nhau, nh­ng víi sù biÕt ¬n, chóng ta sÏ cïng nhí vÒ thêi gian lµm viÖc cïng nhau.Vµ b¶n th©n sù nghØ viÖc ®ã lµ c¬ héi cho nh÷ng cuéc gÆp gì míi, mét sù th«i thóc míi ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh doanh cña chóng ta. KÕt luËn Nguån nh©n lùc trong thêi ®¹i nµo còng lµ mét yÕu tè cùc k× quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.Sù h×nh thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ë chç ®¬n vÞ nµy ®· sö dông c¸ nguån lùc cña yÕu tè nµy thÕ nµo?Cã nh÷ng chÝnh s¸ch nµo ®Ó ph¸t huy kh¶ n¨ng cña con ng­êi vµ n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng cña hä?ChÝnh v× vËy mµ viÖc n©ng cao chÊt l­îng qu¶n trÞ nh©n lùc vµ n¨ng lùc cña nhµ qu¶n trÞ lµ mét trong nh÷ng ®ßi hái cÊp thiÕt ®Æt ra cho ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty Cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Hµ lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, do ®ã hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña ban l·nh ®¹o c«ng ty.Lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt?Lµm sao ®Ó sö dông hÕt nguån lùc cña c«ng ty, sö dông lao ®éng hîp lý…§©y lµ nh÷ng c©u hái ®Æt ra ®ßi hái mµ c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i gi¶i ®¸p. Do cßn h¹n chÕ vÒ thùc tÕ hiÓu biÕt, lý luËn vµ h¹n chÕ thêi gian nªn trong qu¸ tr×nh lµm kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt vµ bÊt cËp.Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tµi liÖu tham kh¶o §Ò c­¬ng chi tiÕt m«n qu¶n trÞ doanh nghiÖp Hå ¸nh Tr©m – Ch©n dung c¸c nhµ tØ phó trªn thÕ giíi,ng­êi dÞch: NguyÔn Quèc Th¸i, nhµ xuÊt b¶n v¨n hãa th«ng tin, 2001 NguyÔn S¬n Hµ - tay tr¾ng lµm nªn,nhµ xuÊt b¶n thanh niªn, 2000 ViÖn ngiªn cøu vµ ®µo t¹o vÒ qu¶n lý – tinh hoa qu¶n lý, nhµ xuÊt b¶n lao ®éng x· héi, 2003 Bé m«n kinh tÕ, qu¶n trÞ kinh doanh c«ng nghiÖp vµ x©y dùng – Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp, nhµ xuÊt b¶n lao ®éng x· héi, 2004. BUSINESSWORDportal.htm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhong cách của một nhà quản trị doanh nghiệp.DOC
Luận văn liên quan