Đề tài Phân tích tình hình biến động lợi nhuận của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung

Hoà chung với nhịp điệu phát triển của thế giới, nước ta đã mở cửa nền kinh tế, kêu gọ đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện cho các loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh ra đời, tham gia cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt. Chính vì thế mà làm cho các doanh nghiệp gặp không iït khó khăn khi tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó yếu tố thị trường luôn luôn biến động không ngừng nhu cầu thị hiếu . làm cho doanh thu của doanh nghiệp mất ổn định. Dẫn đến lợi nhuận của doanh nghiệp cũng biến động theo. Trước tình hình đó doanh nghiệp muốn bảo toàn và tăng lợi nhuận cần phải nắm bắt đầy đủ các thông tin về nguyên nhân biến động lợi nhuận. Việc phân tích lợi nhuận rất quan trọng đối với một doanh nghiệp, nó thể hiện được tốc độ phát triển cũng như mức tiêu thụ của doanh nghiệp. Xuất phát từ cơ sở đó nên em đã quyết định chọn đề tài “ Phân tích tình hình biến động lợi nhuận của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung” nhằm đóng góp một phần nhỏ kiến thức vào thực tế mà em đã được học tại nhà trường và nhận biết ngoài xã hội. Kết cấu đề tài gồm ba phần chính PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG Do đề tài quá mới mẽ đối với em cùng với thời gian thực tập hạn chế. Do đó đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của quý thầy cô cùng các cô chú anh chị trong Công ty.

doc63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2268 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích tình hình biến động lợi nhuận của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ïng khoaïn 200.000.000 âäöng cuîng váùn chæa thu häöi âæåüc laîi. Trong khi âoï háöu hãút nhæîng khoaín âáöu tæ naìy cäng ty phaíi âi vay väún åí ngán haìng laìm cho täøng tiãön laîi cäng ty phaíi traí trong nàm 2004 laì 21.642.303.315 âäöng cäüng våïi cäng ty taìi chênh cäø pháön Seaprodex giaíi thãø traí laûi väún goïp 675.000.000 âäöng âaî goïp pháön laìm cho låüi nhuáûn hoaût âäüng taìi chênh trong 2 nàm væìa qua âàûc biãût laì nàm 2004. Qua khoaín muûc kinh doanh taìi chênh cho ta tháúy tçnh hçnh biãún âäüng låüi nhuáûn trong 2 nàm theo chiãöu hæåïng giaím dáön. Khäng coï nàm naìo thu âæåüc låüi nhuáûn, chênh vç thãú caí hai nàm cäng ty âãöu phaíi buì läù åí khoaín muûc naìy âaî laìm cho täøng låüi nhuáûn cuía caí nàm bë giaím suït. 4. Låüi nhuáûn báút thæåìng: ÂVT: Âäöng Chè tiãu Nàm 2003 Nàm 2004 Chãnh lãûch Säú tiãön %DTT Säú tiãön %DTT Säú tiãön % - DT hoaût âäüng taìi chênh 2.064.387.118 0,16 2.778.635.003 0,21 714.247.885 34,6 - Chi phê taìi chênh 1.117.382.307 0,06 2.538.161.501 0,02 1.420779.194 - Låüi nhuáûn tæì hoaût däüng TC 947.004.811 0,07 2.404.473.502 0,02 -706.531.309 74,6 Qua baíng trãn ta tháúy våïi con säú 947.004.811 âäöng laì låüi nhuáûn cäng ty thu âæåüc tæì hoaût âäüng báút Thæåìng nàm 2003 chiãúm tyí troüng 0,07% trãn täøng doanh thu thuáön vaì 0,31% Trãn täøng låüi nhuáûn sau thuãú. Nàm 2004 tçnh hçnh låüi nhuáûn biãún âäüng theo chiãöu hæåïng xáúu âi haû xuäúng tåïi mæïc 240.473.502 âäöng chiãúm tyí lãû 0,02% trãn täøng doanh thu thuáön vaì 20,9% trãn täøng låüi nhuáûn sau thuãú. So saïnh giæîa 2 nàm ta tháúy tçnh hçnh biãún âäüng nhæ sau: Nàm 2004 låüi nhuáûn thu âæûoc âaî giaím so våïi nàm 2003 laì 706.531.309 âäöng våïi tyí lãû ráút cao 74,6%. Nguyãn nhán laìm giaím låüi nhuáûn nàm 2004 vç doanh thu tæì hoaût âäüng báút thæåìng cuía nàm 2004 chi phê tàng so våïi nàm 2003 laì 714.247.885 âäöng nhæng khoaín chi phê báút thæåìng nàm 2004 lai tàng låïn hån nàm 2003 lãn tåïi 1.420.779.194 âäöng trong khi âoï doanh thu báút thæåìng nàm 2003 chè âaût 2.064.387.118 âäöng vaì chi phê báút thæåìng lãn tåïi 1.117.382.307 âäöng, nàm 2004 doanh thu báút thæåìng âaût 2.778.635.003 âäöng nhæng do chi phê báút thæåìng tàng lãn cao 2.538.161.501 âäöng âaî dáùn âãún låüi nhuáûn nàm 2004 tháúp hån nàm 2003 laì 706.531.309 âäöng. Âãø âaïnh giaï so saïnh cháút læåüng hoaût âoüng khinh doanh cuía cäng ty ngoaìi chè tiãu tuyãût âäúi nhæ âaî phán têch åí trãn coìn coï chè tiãu låüi nhuáûn tæång âäúi âoï laì tyí suáút låüi nhuáûn. Do âiãöu kiãûn saín xuáút kinh doanh, âiãöu kiãûn váûn chuyãøn, thi træåìng tiãu thuû vaì thåìi âiãøm tiãu thuû khaïc nhau nãn laìm cho låüi nhuáûn thu âæåüc khäng giäúng nhau. Coï nhiãöu caïch xaïc âënh mæïc låüi nhuáûn tæång âäúi sau âáy laì mäüt vaìi caïch tênh tyí suáút låüi nhuáûn tæång âäúi âãø noïi lãn tçnh hçnh biãún âäüng cuía cäng ty qua 2 nàm 2003-2004 nhæ thãú naìo Baíng : Tçnh hçnh låüi nhuáûn cuía tæìng màût haìng taûi cäng ty ÂVT: Âäöng Saín pháøm Låüi nhuáûn Chãnh lãûch Nàm 2003 TT(%) Nàm 2004 TT(%) Säú tiãön % Täm 2.294.034.326 97,1 1.219.277.658 99,1 -1.074.756.668 -46,98 Caï 83.517.650 3,5 13.068.121 1,1 -70.449.438 -84,3 Mæûc 197.736.609 8,4 -3.013.851 -0,2 -194.722.758 -98,5 Thæï khaïc -214.682.629 -9 0 0 214.682.629 -100 Täøng 2.360.605.956 100 1.229.331.928 100 -1.131.274.028 -47,9 Nháûn xeït: Hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía cäng ty coï âem laûi låüi nhuáûn nhæng giaím so våïi nàm 2003 laì 46,9%. Mæïc giaím låüi nhuáûn naìy do låüi nhuáûn cuía táút caí caïc màût haìng âãöu giaím. Âäúi våïi màût haìng täm: Âáy laì màût haìng coï låüi nhuáûn chiãúm tè troüng cao nháút, chiãúm 97,1% trong täøng låüi nhuáûn nãn cáön tçm hiãøu nguyãn nhán vç sao laìm cho låüi nhuáûn nàm 2004 giaím trong khi cäng ty âang måí räüng maûng læåïi tiãu thuû, âäöng thåìi tçm biãûn phaïp âãø haûn chãú viãûc giaím suït låüi nhuáûn maì âàûc biãût âäúi våïi màût haìng täm. Âãø tçm hiãu nguyãn nhán vç sao coï sæû giaím suït nhæ váûy, ta tiãún haình phán têch caïc nhán täú aính hæåíng âãún låüi nhuáûn tiãu thuû cuía saín pháøm theïp loaûi 1, saín pháøm chiãúm tè troüng låïn nháút. 5.Tyí suáút låüi nhuáûn: Aïp duûng caïc cäng thæïc tênh tyí suáút låüi nhuáûn nhæ sau: Tyí suáút låüi nhuáûn sau thuãú trãn doanh thu (2003) = 3.16.072.688 x 100=0,34% 1.286.980.883.351 Tyí suáút låüi nhuáûn sau thuãú trãn doanh thu (2003) = 3.16.072.688 x 100=0,65% 478.947.421.765 Tyí suáút låüi nhuáûn sau thuãú trãn doanh thu (2003) = 3.16.072.688 x 100=8,42% 3.744.125.677 Tyí suáút låüi nhuáûn sau thuãú trãn doanh thu (2003) = 3.16.072.688 x 100=0,02% 1.304.357.453.218 Tyí suáút låüi nhuáûn sau thuãú trãn doanh thu (2003) = 3.16.072.688 x 100=0,06% 826.670.825.553 Tyí suáút låüi nhuáûn sau thuãú trãn doanh thu (2003) = 3.16.072.688 x 100=0,79% 40.525.465.104 Ta coï baíng tênh tyí suáút låüi nhuáûn cuía cäng ty qua 2 nàm 2003-2004 Chè tiãu Nàm 2003 Nàm 2004 1. Tyí suáút LN/DTT 0,34 0,02 2. Tyí suáút LN/TTS 0,65 0,06 3. Tyí suáút LN/NVCSH 8,42 0,79 Våïi Nàm 2003 Nàm 2004 LN sau thuãú 3.146.072.688 320.869.272 Täøng TS 478.947.421.765 526.670.825.553 NVCSH 37.344.125.677 40.525.465.104 Tæì baíng trãn ta tháúy: Tyí suáút låüi nhuáûn sau thuãú trãn doanh thu cuía nàm 2004 laì 0,02% tháúp hån so våïi nàm 2003 laì 0.34%, nhæîng con säú % naìy cuîng noïi lãn âæåüc ràòng chi phê boí ra kinh doanh trãn caí 3 lénh væûc hoaût âäüng kinh doanh, hoaût âäüng taìi chênh vaì caïc hoaût âäüng khaïc cuîng khäng giäúng nhau, nàm 2003 chi phê boí ra chiãúm 0,66% trãn täøng doanh thu coìn nàm 2004 chi phê chiãúm tåïi 0,98% trãn täøng doanh thu mäüt con säú quaï låïn. Nhæ váûy chi phê boí ra thç låïn nhæng låüi nhuáûn thu âæåüc khäng âaïng kãø chæïng toí ràòng cäng ty chæa phaït huy hãút khaí nàng sinh låìi cuía mäüt âäöng chi phê boí ra. Tyí suáút låüi nhuáûn sau thuãú trãn täøng taìi saín nàm 2003 cao hån nàm 2004 laì 0,59% tæïc nàm 2003 âaût 0,65% trãn täøng taìi saín coìn nàm 2004 chè âaût 0,06 % trãn täøng taìi saín cuîng giäúng nhæ tyí suáút låüi nhuáûn trãn doanh thu nàm 2004 cuîng biãún âäüng theo chiãöu hæåïng giaím dáön chæïng toí khäng sæí duûng hãút cäng duûng cuía taìi saín trong kinh doanh chè khai thaïc âæåüc mäüt pháön nhoí nhàòm taûo ra låüi nhuáûn trong doanh nghiãûp. Nhæng mæïc khai thaïc cuîng khäng giäúng nhau nãúu nhæ coï phæång phaïp sæí duûng taìi saín håüp lyï thç nàm sau phaíi mang laûi hiãûu quaí cao hån nàm træåïc nhæng nhæîng phæång phaïp thäúng kã âæûoc lai âem laûi kãút quaí ngæåüc laûi. Nàm 2004 taìi saín tàng lãn 526.670.825.553 âäöng, nàm 2004 chè âaût con säú 78.947.421.765 âäöng nhæng laûi âem lai kãút quaí khaí quan hån laì 0,65% so våïi nàm 2004 chè âaût 0,02%. Tyí suáút låüi nhuáûn trãn NVCSH åí pháön naìy mæïc chãnh lãûch giæîa 2 nàm quaï roî raìng vaì ráút låïn, nàm 2003 tyí suáút låüi nhuáûn trãn NVCSH laì 8,42% sang nàm 2004 laì 0,79% mäüt con säú khiãm täún noïi lãn tçnh traûng sæí duûng väún cuía cäng ty trong nàm 2004 khäng coï hiãûu quaí, chæa phaït huy hãút khaí nàng sinh låìi cuía nguäön väún trong khi âoï NVCSH nàm 2004 âaî tàng lãn 40.525.465.104 âäöng coìn nàm 2003 laì 37.344.125.677 âäöng chæïng toí ràòng viãûc sæí duûng väún CSH åí nàm 2004 keïm hiãûu quaí hån nàm 2003 laìm cho låüi nhuáûn nàm 2004 cuîng biãún âäüng theo chiãöu hæåïng tiãu cæûc. 6. Âaïnh giaï chung: Nhçn mäüt caïch täøng quaït trong 2 nàm qua 2003 vaì 2004 thç tçnh hçnh biãún âäüng låüi nhuáûn theo chiãöu hæåïng giaím suït âi màûc duì doanh thu thuáön nàm 2004 âaî tàng lãn so våïi nàm 2003 laì 17.376.569.867 âäöng nhæng cuìng khäng laìm cho tçnh hçnh låüi nhuáûn khaí quan hån. Tuy 2 nàm qua cäng ty cuîng gàûp nhiãöu khoï khàn vaì thuáûn låüi trong hoaût âäüng kinh doanh båíi caïc yãúu täú khaïch quan vaì chuí quan. 6.1. Khoï khàn: Do tçnh hçnh thåìi tiãút khê háûu khäng âæåüc thuáûn låüi trong viãûc âaïnh bàõt haíi saín vaì thu mua haíi saín åí nhiãöu âëa phæång laìm cho cäng ty gàûp nhiãöu khoï khàn trong kháu nguyãn liãûu âáöu vaìo hån næîa våïi caïc màût haìng kinh doanh tæì nháûp kháøu nhæ maïy moïc thiãút bë chãú biãún haíi saín, nuäi träöng thuíy saín khäng gàûp thuáûn låüi vç ngaình chãú biãún haíi saín næåïc ta chæa âæåüc phaït triãøn maûnh cäüng thãm ngaình âaïnh bàõt haíi saín åí næåïc ta chuí yãúu laì gáön båì säú læåüng êt âäúi våïi caï thu hoaûch chè âaût âæåüc mæïc 1.000 táún/1nàm, caï tim chè âaût 50 táún/1nàm, caï chuäön 1.000 táún/1nàm... khäng âuí nguyãn liãûu cho cäng ty saín xuáút coìn vãö hoaût âäüng taìi chênh thç gàûp nhiãöu khoï khàn trong lénh væûc âáöu tæ nhæ thë træåìng cäø phiãúu, âáöu tæ liãn doanh cäüng thãm trong nàm 2004 doanh nghiãûp bë traí laûi väún goïp liãn doanh do cäng ty hoü bë phaï saín. 6.2 Thuáûn låüi: Næåïc ta âang ngaìy caìng häüi nháûp quäúc tãú taûo quan hãû våïi caïc næåïc trãn thãú giåïi, gia nháûp vaìo caïc hiãûp häüi nhæ EU taûo âiãöu kiãûn cho doanh nghiãûp moí räüng thë træåìng xuáút kháøu tàng doanh thu xuáút kháøu vãö nguyãn liãûu âáöu vaìo. Hiãûn nay næåïc ta âang âáöu tæ cho viãûc âaïnh bàõt xa båì tàng saín læåüng âaïnh bàõt lãn. Vãö thë træåìng taìi chênh âang laìm quen våïi thë træåìng giao dëch chæïng khoaïn buän baïn cäø phiãúu. Vãö baín thán doanh nghiãûp âang tæìng bæåïc âäøi måïi cäng nghãû tæì âäng laûnh Block sang âäng laûnh råìi IQF nàng cao cäng suáút chãú biãún lãn 100.000 táún/1nàm âäúi våïi caïc loaûi haíi saín nhæ täm, cua, mæûc, caï II. Phán têch caïc nhán täú aính hæåíng tåïi låüi nhuáûn Baíng : Phán têch tçnh hçnh låüi nhuáûn cuía màût haìng täm.taûi cäng ty ÂVT: Âäöng Chè tiãu Låüi nhuáûn Chãnh lãûch Nàm 2003 Nàm 2004 Säú tiãön Säú tiãön Säú tiãön % Doanh thu baïn haìng 93.244.864.800 111.735.578.180 +18.490.703.380 19,8 Giaím giaï haìng baïn 906.148.835 1.403.652.154 +497.503.319 54,9 Doanh thu thuáön 92.338.715.965 110.331.926.026 +17.993.199.061 19,5 Giaï väún haìng baïn 85.761.644.207 104.775.157.500 +19.013.513.293 22,1 Chi phê baïn haìng 220.605.214 141.023.997 - 79.581.217 -36,1 Chi phê QLDN 4.062.432.218 4.196.466.871 +134.034.653 3,3 Täøng 2.294.034.326 1.219.277.658 -1.074.756.668 -46,9 Baíng: Caïc nhán täú aính hæåíng âãún låüi nhuáûn màût haìng Täm ÂVT: Âäöng Chè tiãu Säú tiãön Tè troüng (%) Täøng håüp caïc nhán täú aính hæåíng -1.074.756.668 100 aính hæåíng nhán täú saín læåüng tiãu thuû +1.147.477.046 -106,7 aính hæåíng nhán täú kãút cáúu saín pháøm -321.022.613 29,8 aính hæåíng nhán täú giaï baïn +4.192.296.046 -390 aính hæåíng nhán täú giaï väún -5.541.550.392 515,6 aính hæåíng nhán täú giaím giaï haìng baïn -497.503.319 46,3 aính hæåíng nhán täú chi phê baïn haìng +79.581.217 -7,3 aính hæåíng nhán täú chi phê quaín lê doanh nghiãûp -134.034.653 12,4 Nháûn xeït: Qua baíng phán têch trãn ta tháúy: Låüi nhuáûn cuía màût haìng täm giaím âang kãø so våïi nàm 2003 laì 46,9%. Trong âoï: Doanh thu tàng lãn keïo theo giaï väún tàng nhæng täúc âäü tàng giaï väún låïn hån täc âäü tàng doanh thu laì khäng täút, âiãöu naìy laìm aính hæåíng âãún låüi nhuáûn. Vç thãú cäng ty phaíI coï biãûn phaïp khàõc phæûc sao cho doanh thu vaì giaï väún âãöu tàng nhæng täúc âäü tàng doanh thu phaíi låïn hån täúc âäü tàng cuía giaï väún, coï nhæ váûy måïi náng cao âæåüc låüi nhuáûn. Âäöng thåìi do täúc âäü tàng cuía giaím giaï haìng baïn quaï låïn so våïi täúc âäü tàng doanh thu, âèãöu cuîng laìm aính hæåíng âãún sæû giaím suït cuía låüi nhuáûn.Âãø âaïnh giaï mäüt cach cuû thãø hån ta âi sáu vaìo phán têch nhæîng nhán täú aính hæåíng âãún låüi nhuáûn nhæ sau; Do saín læåüng tiãu thuû tàng 15,3% laìm cho låüi nhuáûn tàng 1.147.477.046 âäöng, cäng taïc tiãu thuû nhoïm theïp naìy âæåüc âaïnh giaï laì täút. Do kãút cáúu màût haìng thay âäøi laìm låüi nhuáûn giaím 321.022.613 âäöng, sæû thay âäøi kãút cáúu naìy chæa håüp lê, coï thãø âáy laì chiãún læåüc láu daìi cuía cäng ty, cáön theo doîi trong nhæîng nàm tiãúp theo måïi coï kãút luáûn chênh xaïc. Giaï baïn tàng laìm låüi nhuáûn tàng4.192.296.047 âäöng, âáy laì dáúu hiãûu täút, Cäng ty cáön tçm hiãøu nhuyãn nhán cuû thãø. Giaï väún tàng laìm låüi nhuáûn giaím âi mäüt caïch âaïng kãø do coï mäüt säú loaûi váût tæ phaíi nháûp tæì næåïc ngoaìi nãn chi phê cao, âäöng thåìi qui mä saín xuáút nhoí, thiãút bë cäng nghãû laûc háûu, tiãu hao nguyãn váût liãûu låïn, chi phê saín xuáút cao laìm cho giaï väún tàng lãn aính hæåíng khäng täút âãún låüi nhuáûn. Vç thãú âãø caûnh tranh, âæïng væîng âæåüc trãn thë træåìng doanh nghiãûp cäú gàõng haû thaïp giaï thaình saín pháøm bàòng caïch tiãút kiãûm chi phê, âáöu tæ trang thiãút bë maïy moïc hiãûn âaûi, náng cao nàng suáút nhàòm náng cao låüi nhuáûn. Giaím giaï haìng baïn tàng laìm låüi nhuáûn giaím âáy laì dáúu hiãûu khäng täút, vç giaï väún haìng baïn cao âaî laìm låüi nhuáûn giaím âäöng thåìi coìn giaím giaï haìng baïn caìng aính hæåíng xáúu âãún låüi nhuáûn. Tuy nhiãn vãö láu daìi âáy laì chiãún læåüc âãø duy trç thu huït khaïch haìng, âáøy maûnh tiãu thuû saín pháøm. Chi phê baïn haìng giaím laìm låüi nhuáûn tiãu thuû tàng âáy laì biãøu hiãûn tæång âäúi täút vç khi qui mä tiãu thuû âæåüc måí räüng nhæng chi phê baïn haìng laûi caìng giaím, âiãöu naìy cho tháúy Cäng ty âaî quaín lê täút trong kháu baïn haìng, tiãút kiãûm chi phê goïp phaìn tàng låüi nhuáûn tiãu thuû saín pháøm. Chi phê quaín lê doanh nghiãûp tàng laìm låüi nhuáûn giaím. Nhçn chung låüi nhuáûn cuía màût haìng täm giaím chuí yãúu laì do giaï väún haìng baïn tàng lãn, giaím giaï haìng baïn vaì do chi phê quaín lê doanh nghiãûp tàng lãn. Vç thãú doanh nghiãûp cáön coï biãûn phaïp haû tháúp giaï väún haìng baïn, tiãút kiãûm chi phê, quaín lê täút viãûc sæí duûng chi phê. 1. Yãúu täú giaï thaình: Trong 2 nàm qua ta tháúy giaï väún haìng baïn cuía nàm 2004 låïn hån nàm 2003 laì 20.003.727.949 âäöng nguyãn nhán do giaï thaình cuía caïc loaûi haíi saín mua vaìo âãø chãú biãún âaî tàng lãn so våïi nàm 2004 laì 20.000â/1kg âäúi våïi caïc loaûi nhæ täm mæûc caï. Thë træåìng thuíy saín khan hiãúm do âiãöu kiãûn tæû nhiãn mäi træåìng khäng thuáûn låüi. Cäng ty chuí yãúu thu mua caïc loaûi màût haìng naìy åí caïc tènh miãön Trung nhæng qua luî luût vaì haûn haïn âaî laìm cho âáöu vaìo cuía cäng ty khan hiãúm, haûn chãú hån vç thãú thë træåìng giaï caí tàng lãn laìm cho giaï väún cuía cäng ty cuîng tàng lãn, bãn caûnh âoï caïc loaûi chi phê khaïc cuîng tàng lãn nhæ chi phê QLDN, chi phê baïn haìng vaì caïc loaûi chi phê âaî goïp pháön thuïc âáøy giaï thaình lãn trong khi âo giaï thaình âáöu ra trãn thë træåìng coï chiãöu hæåïng giaím suït âaî khiãún cho doanh thu giaím keïo theo låüi nhuáûn cuîng bë giaím theo vaì kãút quaí cho tháúy låüi nhuáûn nàm 2004 âaî giaím âi so våïi nàm 2003 ráút nhiãöu. 2. Saïch læåüc baïn haìng: Hiãûn nay saïch læåüc baïn haìng cuía cäng ty chuí yãúu laì xuáút kháøu caïc màût haìng ra næåïc ngoaìi coìn trong næåïc chuí yãúu laì kinh doanh caïc màût haìng nháûp kháøu cuía ngaình thuíy saín baïn thäng qua caïc âaûi lyï vç váûy hiãûu quaí baïn haìng khäng âæåüc cao. Khaïch haìng chuí yãúu cuía cäng ty laì caïc næåïc Nháût baín, Myî, EU, Häöng Cäng, Âaìi Loan, Haìn Quäúc, Singapo, Uïc.... Nhæng säú læåüng xuáút kháøu chæa cao nãn doanh thu chè chiãúm 214.748.07 âäöng tæì xuáút kháøu cuía nàm 2004 coìn nàm 2003 laì 270.675.117.738 âäöng âáy laì nguäön kinh doanh chênh cuía cäng ty nhæng låüi nhuáûn âem vãö coìn khaï tháúp chæa khai thaïc hãút caïc khêa caûnh tiãön nàng cuía khaïch haìng cuîng nhæ saïch læåüc baïn haìng cho tæìng âäúi tæåüng. Vç váûy âaî dáùn âãún mæïc låüi nhuáûn tæì hoaût âäüng khäng thãø âaût âæåüc täúi âa. 3. Yãúu täú khäúi læåüng saín pháøm: Saín pháøm baïn âæåüc nhiãöu thç doanh thu tàng âaî laìm cho låüi huáûn cuîng tàng theo, låüi nhuáûn phuû thuäüc vaìo doanh thu vç váûy khäúi læåüng saín pháøm âæåüc saín xuáút vaì tiãu thuû ráút quan troüng. Hiãûn nay tçnh hçnh maïy moïc cuía cäng ty âaî laûc háûu nãn haûn chãú trong khäúi læåüng saín xuáút màût haìng cuía cäng ty chè saín xuáút âæåüc khi coï âån âàût haìng cuía næåïc ngoaìi cuîng nhæ phaíi nháûp kháøu haìng næåïc ngoaìi âãø baïn thë træåìng trong næåïc nãn bë âäüng trong kháu cung cáúp. Chênh vç váûy goïp pháön giaïn tiãúp laìm biãún âäüng låüi nhuáûn cuía cäng ty. PHÁÖN III MÄÜT SÄÚ BIÃÛN PHAÏP NHÀÒM TÀNG LÅÜI NHUÁÛN TAÛI CÄNG TY XUÁÚT NHÁÛP KHÁØU THUYÍ SAÍN MIÃÖN TRUNG A. NHÁÛN XEÏT CHUNG VÃÖ CÄNG TAÏC PHÁN TÊCH TÇNH HÇNH LÅÜI NHUÁÛN TAÛI CÄNG TY XUÁÚT NHÁÛP KHÁØU THUÍY MIÃÖN TRUNG I. NHÁÛN XEÏT VÃÖ HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH TAÛI CÄNG TY: Trong thåìi gian qua, cäng ty âaî âaût nhiãöu thaình tæûu näùi báût trong hoaût âäüng kinh doanh. Cäng ty xuáút sàõc hoaìn thaình nhiãûm vuû cáúp trãn giao åí táúc caí lénh væûc: Nàm 2004 täøng doanh thu tàng 55%, kim ngaûch xuáút kháøu tàng 69%, saín xuáút chãú biãún Thuíy saín tàng 66%, näüp ngán saïch tàng 38%, låüi nhuáûn tàng 34%, thu nháûp cuía ngæåìi lao âäüng cao hån so våïi nàm 2003. Nhæîng thaình quaí maì cäng ty âaût âæåüc mäüt pháön laì sæû khåíi sàõc cuía nãn kinh tãú våïi chênh saïch quaín lyï kinh tãú - thæång maûi trong næåïc tiãúp tuûc thäng thoaïng vaì häüi nháûp quäúc tãú âaî goïp pháön taûo nãn. Nàm 2004 laì nàm hoaût âäüng xuáút nháûp kháøu coï bæåïc phaït triãøn væåüt báûc täøng kim ngaûch xuáút nháûp kháøu tàng 169% trong âoï kim ngaûch xuáút kháøu tàng 96%, kim ngaûch nháûp kháøu tàng 46% so våïi nàm 2003. Âäúi våïi hoaût âäüng xuáút kháøu: Nàm 2004 xuáút kháøu coï mæïc tàng træåíng âäüt biãún, trong âoï thë træåìng coï mæïc tàng træåíng cao nháút laì Myî chuí yãúu tæì hai màût täm suï luäüc vaì caï tra Fillet. Âáy coï thãø noïi laì kãút quaí âáöu tæ cäng taïc âäøi måïi cäng nghãû, quan hãû täút våïi khaïch haìng cuía cäng ty, træåïc dáy, thë træåìng chuí yãúu laì Nháût Baín (60%), Häöng Cäng (24%), ngaìy nay màût haìng cuía cäng ty væån ra thë træåìng EU, kãø caí thë træåìng Myî (thë træåìng naìy âæåüc âaïnh giaï laì thë træåìng khoï tênh). Âäúi våïi hoaût âäüng nháûp kháøu: Trong nàm qua cäng ty âaî nháûp kháøu váût tæ laì 44.767.438 tr USD bàòng 128% so våïi kãú hoaûch, væåüt 46% so våïi nàm 2003. Âäöng thåìi doanh thu âaût 1600 tyí âäöng tàng 45% so våïi kãú hoaûch vaì tàng 55% so våïi nàm 2003. Hoaût âäüng nháûp kháøu tuy chëu nhæîng khoï khàn chung cuía nãön kinh tãú nhæ giaï caí háöu hãút caîc màût haìng khäng äøn âënh, sæû biãún âäüng cuía tyí giaï, sæïc mua keïm do váûy tiãu thuû cuîng gàûp nhæîng khoï khàn. Song nhåì coï nhæîng bæåïc dæû âoaïn täút tçnh hçnh, thæåìng xuyãn theo doîi biãún âäüng cuía thë træåìng âãø âãö ra chênh saïch håüp lyï nãn lénh væûc kinh doanh naìy tiãúp tuûc phaït triãøn vaì tæång âäúi äøn âënh, måí räüng thãm nhiãöu màût haìng, thay âäøi cå cáúu haìng nháûp kháøu: màût haìng váût tæ - thiãút bë væåüt lãn màût haìng nhæûa chiãúm tyí lãû 48%, màût haìng giáúy, luïa miì, theïp âãöu tàng lãn. Nhçn chung hoaût âäüng kinh doanh váût tæ caí ba khu væûc: Thaình phäú Häö Chê Minh, Miãön Trung - Táy Nguyãn, Haì Näüi - Haíi Phoìng âãöu âaût mæïc tàng træåíng äøn âënh. Viãûc tiãu thuû màût haìng váût tæ coï nhiãöu thuáûn låüi, âáöu ra háöu nhæ âaî âæåüc xaïc âënh. Tuy nhiãn bãn caûnh âoï coìn coï nhæîng màût haûn chãú nhæ: Chæa âa daûng màût haìng xuáút kháøu, màût haìng måïi chæa nhiãöu. Saín pháøm cháút læåüng cao giaï trë tàng nhæng khäng âaïng kãø. Trãn lénh væûc kinh doanh váût tæ, chæa nàõm chàõc âæåüc nhu cáöu cuía thë træåìng âãø cung cáúp âæåüc nhæîng màût haìng cáön cho thë træåìng. Mäüt khoï khàn næîa laì sæû caûnh tranh gay gàõt cuía caïc doanh nghiãûp khaïc, hiãûn cäng ty âang coï nhiãöu âäúi thuí caûnh tranh, nhæng háöu hãút nhæîng saín pháøm baïn ra âãöu khäng aïp duûng chênh saïch chiãút kháúu, giaím giaï. Vç váûy cäng ty cáön aïp duûng chênh saïch khuyãún maîi nhàòm tàng thãm læåüng khaïch haìng II. NHÁÛN XEÏT VÃÖ CÄNG TAÏC TÄØ CHÆÏC KÃÚ TOAÏN TAÛI CÄNG TY: Mä hçnh quaín lyï åí cäng ty âæåüc täø chæïc theo kiãøu træûc tuyãún chæïc nàng, giæîa caïc pháön haình coï mäúi liãn hãû våïi nhau, âaím baío sæû phäúi håüp âäöng bäü thäúng nháút giæîa caïc cáúp quaín lyï. Cå cáúu täø chæïc bäü maïy kãú toaïn goün nheû, khäng chäöng cheïo, âaím baío cung cáúp thäng tin këp thåìi, chênh xaïc. Våïi hçnh thæïc kãú toaïn cäng ty aïp duûng laì hçnh thæïc chæïng tæì ghi säø phuì håüp våïi tçnh hçnh saín xuáút kinh doanh cuía cäng ty, cäng viãûc táûp trung taûi vàn phoìng nãn caïc pháön haình coï thãø theo doîi këp thåìi caïc nghiãûp vuû phaït sinh vaì âäúi chiãúu láùn nhau. Tuy nhiãn cäng ty âaî khäng láûp chæïng tæì ghi säø nãn cuäúi kyì cäng viãûc täøng håüp vaìo säø caïi coï pháön khoï hiãøu vaì phæïc taûp. Nhçn chung, säú saïch cuía cäng ty âæåüc láûp âáöy âuí, danh muûc láûp âuïng theo quy âënh phuì håüp våïi hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh vaì quy âënh cuía nhaì næåïc, säú liãûu ghi cheïp roî raìng, trung thæûc, phaín aïnh âuïng chæïng tæì gäúc Âäüi nguî kãú toaïn cuía cäng ty coï trçnh âäü tæång âäúi cao, viãûc phán cäng lao âäüng roî raìng, håüp lyï. Mäùi ngæåìi phuû traïch tæìng pháön âaím baío cho vãûc haûch toaïn diãùn ra chênh xaïc, phaín aïnh këp thåìi nhæîng nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh. . Cäng ty xuáút nháûp kháøu Thuíy saín Miãön Trung laì mäüt doanh nghiãûp thæång maûi xuáút nháûp kháøu, kinh doanh âa daûng caïc màût haìng haíi saín vaì váût tæ. Vç váûy cäng taïc haûch toaïn læu chuyãøn haìng hoïa taûi cäng ty giæî vai troì quan troüng. III. NHÁÛN XEÏT VÃÖ CÄNG TAÏC PHÁN TÊCH TÇNH HÇNH LÅÜI NHUÁÛN TAÛI CÄNG TY Âäúi tæåüng cuía phán têch hoaût âäüng kinh doanh noïi chung vaì phán têch tçnh hçnh låüi nhuáûn noïi riãng suy âãún cuìng laì kãút quía hoaût âäüng kinh doanh. Näüi dung phán têch chênh laì quaï trçnh tçm caïch læåüng hoïa nhæîng yãúu täú taïc âäüng âãún kãút quaí kinh doanh, trong lénh væûc thæång maûi thç âoï laì nhæîng yãúu täú cuía quaï trçnh tiãu thuû vaì mua baïn haìng hoïa. Quaï trçnh phán têch laì âi vaìo nhæîng kãút quía âaût âæåüc âuïc kãút chuïng thaình qui luáût âãø nháûn thæïc hiãûn taûi ra caïc quyãút âënh træåïc màõt ngàõn haûn hay xáy dæûng kãú hoaûch chiãún læåüt daìi haûn. Taûi Cäng Ty Xuáút Nháûp Kháøu Thuíy Miãön Trung, cäng taïc phán têch do phoìng kinh doanh âaím nháûn. Dæûa vaìo säú liãûu kãú toaïn, phoìng kinh doanh thu tháûp säú liãûu âãø láûp caïc baïo caïo thäng kã vãö tçnh hçnh tiãu thuû mua baïn haìng hoïa vaì trãn cå såí âoï so saïnh giæîa caïc thaïng caïc quê våïi nhau âãø tæì âoï coï nhæîng quyãút âënh. Coï thãø noïi, cäng taïc phán têch chæa âæåüc quan tám âuïng mæïc, chæa tháût sæû hæåïng viãúc phán têch vaìo phuûc vuû näüi bäü âãø giuïp cäng ty tæû âaïnh giaï mçnh vaì âãö ra caïc dæû baïo quyãút âënh quaín trë. Cäng Ty Xuáút Nháûp Kháøu Thuíy Miãön Trung thuäüc bäü thæång maûi, âáöu mäùi kyì kinh doanh (âáöu nàm) bäü thæång maûi âãö ra caïc chè tiãu kãú hoaûch cho cäng ty nhæng säú liãûu kãú hoaûch naìy thæåìng khäng håüp lyï, kãú hoaûch âãö ra cho nàm âãún laûi nhoí hån ráút nhiãöu so våïi nàm træåïc âoï, cuû thãø so saïnh giæîa täøng doanh thu thæûc tãú vaì täøng doanh thu kãú hoaûch cuía caïc nàm gáön âáy nhæ sau: ÂVT: 1000 âäöng Nàm 1992 Nàm2003 Nàm 2004 Nàm 2005 Kãú hoaûch - 381.000.000 776.000.000 850.000.000 Thæûc hiãûn 490.065.214 1.041.169.396 1.162.236.109 - Qua âáy cho ta tháúy nhæîng con säú kãú hoaûch naìy khäng coï taïc duûng nhæ laì thæåïc âo hay muûc tiãu pháún âáúu cuía cäng ty. Vç váûy cáön coï nhæîng kãú hoaûch håüp lyï dæû âoaïn âæåüc tçnh hçnh phuûc vuû näüi bäü quaín trë cuía cäng ty. Bãn caûnh cäng viãûc phán têch âaî âæåüc thæûc hiãûn, phoìng kinh doanh cáön phán têch âãø coï thãø dæû baïo tçnh hçnh vaì tæì âoï coï nhæîng kãú hoaûch håüp lyï laìm cå såí âãø toaìn cäng ty pháún âáúu, phaït huy tênh saïng taûo vaì tinh tháön laìm viãûc cuía âäüi nguî nhán viãn nhàòm khäng ngæìng phaït huy tiãöm nàng sàôn coï, khäng ngæìng náng cao låüi nhuáûn cho cäng ty. VI. PHÆÅNG HÆÅÏNG ÂÁØY MAÛNH HOAÛT ÂÄÜNG LÅÜI NHUÁÛN CUÍA CÄNG TY. Tæì nhæîng khoï khàn vaì täön taûi hiãûn coï Cäng ty phaíi xem xeït thiãút phuûc nhàòm náng cao hiãûu quaí saín xuáút chãú biãún kinh doanh, doanh nghiãûp phaíi täø chæïc vaì sæí duûng mäüt caïch håüp lê taìi saín hiãûn coï âãø traïnh khoíi nhæîng täøn tháút, gáy laîng phê âäöng väún hoaût âäüng. Trong âoï taìi saín læu âäüng laì loaûi taìi saïn coï âàûc âiãøm luán chuyãøn nhanh, viãûc sæí duûng thiãúu täø chæïc, khäng håüp lê seî gáy ra nhæîng täøn tháút âaïng kãø. Vç thãú cáön täø chæïc, xáy dæûng caïc kãú hoaûch hoaût âäüng nhàòm xaïc âënh âuïng nhu cáöu väún læu âäüng cáön thiãút cho tæìng quaï trçnh hoat âäüng, âãø traïnh trçnh traûng æï âoüng väún, thæìa väún åí kháu naìy, thiãúu väún åí kháu kia, goïp pháön náng cao hiãûu quaí sæí duûng väún læu âäüng. Do saín læåüng tháúp, chi phê coï haûn nãn viãûc tiãu thuû saín pháøm cuía Cäng ty ráút êt thäng qua hãû thäúng chi nhaïnh, Cho nãn Cäng ty muäún tiãu thuû âæåüc nhiãöu saín pháøm, khuyãún khêch haìng traí tiãön såïm thç Cäng ty phaíi xáy dæûng chãú âäü chiãúc kháøu håüp lyï, coï nhiãöu chênh saïch æu âaîi hån âäúi våïi khaïch haìng. Våïi tçnh hçnh hiãûn nay caïc khoaín phaíi thu khaïch haìng ngaìy caìng tàng, täúc âäü quay voìng väún cháûm nãn khi thæûc hiãûn chãú âä trãn cå såî laìm cho khoaín thu naìy giaím xuäúng nhæng khäng laìm aính hæåíng âãún doanh thu cuía Cäng ty. Viãûc quaín lê taìi saín læu âäüng åí lénh væûc kinh doanh laì ráút quan troüng. Våïi tçnh traûng hiãûn nay väún bë æï âäüng nhiãöu åí haìng täön kho. Vç thãú Cäng ty coï kãú hoaûch täø chæïc täön kho håüp lê nhàòm âaím baío cho hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh. Træåïc khi âæa ra caïc biãûn phaïp cuû thãø ta ddi xaïc âënh mæïc doanh thu dæû kiãún cho nàm 2005. B. MÄÜT SÄÚ BIÃÛN PHAÏP NHÀÒM TÀNG LÅÜI NHUÁÛN TAÛI CÄNG TY XUÁÚT NHÁÛP KHÁØU THUYÍ SAÍN MIÃÖN TRUNG Báút cæï mäüt doanh nghiãûp naìo khi boí väún ra kinh doanh hay âáöu tæ cuîng muäún kiãúm âæåüc låüi nhuáûn täúi âa. Song âiãöu âoï khäng âån giaín vç låüi nhuáûn thu âæåüc phuû thuäüc vaìo ráút nhiãöu yãúu täú, nhæ chi phê, giaï thaình, hiãûu suáút sæí duûng väún nháút laì yãúu täú doanh thu, goïp pháön træûc tiãúp quyãút âënh låüi nhuáûn. Chênh vë váûy muäún tàng låüi nhuáûn phaíi tàng doanh thu bãn caûnh âoï haû chi phê tåïi mæïc täúi thiãøu. Sau âáy laì mäüt säú giaíi phaïp vaì kiãún nghë Biãûn phaïp 1: Måí räüng thë træåìng, âáøy maûnh tiãu thuû saín pháøm nhàòm tàng låüi nhuáûn . Muûc tiãu hoaût âäüng cuía moüi doanh nghiãûp thuäüc lénh væûc thæång maûi laì âáøy maûnh tiãu thuû, chiãúm æu thãú caûnh tranh trãn thë træåìng taûo âiãöu kiãûn âãø tàng låüi nhuáûn. Âãø thæûc hiãûn âæåüc muûc tiãu trãn cäng ty cáön måí räüng maûng læåïi kinh doanh khai thaïc vaì âaïp æïng nhu cáöu cuía ngæåìi tiãu duìng. Hiãûn nay Cäng Ty coï nhiãöu chi nhaïnh træûc thuäüc trong khàõp caí Miãön Trung âáy laì âiãöu kiãûn thuáûn låüi trong viãûc måí räüng maûng læåïi kinh doanh. Màût haìng chuí yãúu cuía cäng ty laì thuíy saín, laì loaûi thæûc pháøm cáön coï cuía mäùi ngæåìi trãn thãú giåïi. Cuìng våïi sæû tàng dáön mæïc thu nháûp bçnh quán cuía xaî häüi thç nhu cáöu màût haìng naìy cuîng dáön tàng lãn. Âáöu tæ náng cáúp caïc phæong tiãûn váûn chuyãøn nguäön nguyãn liãûu vãö cå såí chãú biãún, phæång tiãûn âi laûi cho caïn bäü thu mua. Thæûc hiãûn caïc chênh khen thæåíng kyí luáût âäúi våïi nhán viãn trong âäüi nguî thu mua coï säú læåüng cháút læåüng äøn âënh Náng cao trçnh âäü nàõm bàõt giaï caí thë træåìng cho âäüi nguî thu mua, bäú trê læûc læåüng thu mua mäüt caïch håüp lyï nhàòm thu mua âaût âæåüc hiãûu quaí cao. Nhàòm âaím baío caïc yãu cáöu, kãú hoaûch maì cäng ty âàût ra. Tçm kiãúm caïc nguäön nguyãn liãûu måïi. Chênh vç váûy cäng ty âaî thæûc hiãûn viãûc thu mua âãø thæûc hiãûn caïc håüp âäöng âaî kê kãút nhàòm âaím baío cho quaï trçnh saín xuáút âæåüc diãùn ra mäüt caïch liãn tuûc. Våïi näüi dung âoï thç saín læåüng thu mua qua caïc nàm laì càn cæï âãø xaïc láûp muûc tiãu: Nàm 2003 2004 2005 Saín læåüng (táún) 103,7 104,77 220,1 *. Càn cæï saín læåüng täm nuäi cuía næåïc ta: Bàõt âáöu tæì nàm 2002 næåïc ta måïi tiãún haình gia tàng nguäön nguyãn liãûu täm nuäi träöng nhàòm âãø âaïp æïng këp thåìi cho caïc cäng ty xuáút kháøu. Nàm 2002 2003 2004 2005 Saín læåüng (táún) 69 68 178 196 (Säú liãûu: Thæång Maûi Thuyí Saín 2/2005) Våïi nguäön täm nuäi cuía næåïc ta nhæ hiãûn nay cuîng laì càn cæï âãø xaïc láûp muûc tiãu cuía cäng ty âàût ra. *. Càn cæï vaìo saín læåüng täm xuáútkháøu: Trong nhæîng nàm qua hoaût âäüng xuáút kháøu cuía ngaình thuyí saín næåïc ta gia tàng caí vãö quy mä láùn säú læåüng, laì do chuïng ta måí räüng quan hãû ngoaûi giao, tham gia vaìo caïc hiãûp häüi vaì caïc täø chæïc kinh tãú thãú giåïi taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho ngaình thuyí saín næåïc ta âi vaìo thë træåìng thãú giåïi mäüt caïch dãø daìng hån. Saín læåüng xuáút kháøu cuía næåïc ta qua caïc nàm nhæ sau: Nàm 2003 2004 2005 Saín læåüng (táún) 268,3 341,5 467,8 (Säú liãûu: taûp chê Thæång Maûi Thuyí Saín 2004) Våïi saín læåüng gia tàng qua caïc nàm nhæ váûy laìm tiãön âãö cho ngaình thuyí saín Viãût Nam noïi chung vaì cäng ty xuáút nháûp kháøu thuyí saín Miãön Trung noïi riãng luän coï cå häüi tçm caïch âáøy maûnh hoaût âäüng xuáút kháøu cuía mçnh. Hiãûn nay, nãön kinh tãú âáút næåïc tiãúp tuûc äøn âënh vaì âang trãn âaì phaït triãøn våïi täúc âäü cao. Do âoï cäng viãûc âáöu tiãn cuía cäng ty trong viãûc thæûc hiãûn saín pháøm phaíi laì khaío saït thæûc tãú thë træåìng tæìng khu væûc, træûc tiãúp nghiãn cæïu tæìng âäúi tæåüng khaïch haìng måïi laì viãûc laìm khäng thãø boí qua. Cäng ty cáön phaíi coï chênh saïch âáöu tæ âãún caïc cå såí nuäi träöng, caïc ngæ dán âaïnh bàõt nhàòm âãø tàng nguäön haìng äøn âënh. Âáöu tæ náng cáúp caïc phæong tiãûn váûn chuyãøn nguäön nguyãn liãûu vãö cå såí chãú biãún, phæång tiãûn âi laûi cho caïn bäü thu mua. Thæûc hiãûn caïc chênh khen thæåíng kyí luáût âäúi våïi nhán viãn trong âäüi nguî thu mua coï säú læåüng cháút læåüng äøn âënh Náng cao trçnh âäü nàõm bàõt giaï caí thë træåìng cho âäüi nguî thu mua, bäú trê læûc læåüng thu mua mäüt caïch håüp lyï nhàòm thu mua âaût âæåüc hiãûu quaí cao.. Læåüng täm thu mua cuía cäng ty caïc thaïng trong nàm Âvt:táún THÁNG T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 NĂM 2004 80.25 72.6 99.7 100 98.9 190.6 275.5 190.7 155.9 109.6 210.2 230.25 NĂM 2005 100.5 95.25 110.1 85.4 110.9 150.6 320.5 160.9 180.7 120.7 200.5 290.4 Xeït vãö khaî nàng thu mua täm cuía cäng ty tæì caïc xê nghiãûp trong caïc thaïng cuía nàm ta nháûn tháúy trong nàm 2005 khaî nàng thu mua cuía cäng ty biãún âäüng låïn nhæng nhçn chung laì tàng tæì thaïng 6 âãún cuäúi nàm , tàng cao nháút laì trong thaïng 7 Qua phán têch ta tháúy, nhu cáöu tiãu thuû täm trãn thë træåìng thæåìng tàng tæì thaïng 6 nhæng váùn tàng cao nháút laì trong thaïng 7vaì thaïng 7 laì thaïng maì khaî nàng mua vaìo cuía cäng ty laì cao nháút, nhæ váûy thåìi âiãøm xuáút kháøu thêch håüp nháút maì cäng ty xuáút kháøu täm sang Nháût laì vaìo thaïng 7. Âàûc biãût laì vaìo thaïng 7 åí Nháût coï lãø häüi muìa heì laìm nhu cáöu sæí duûng caïc màût haìng thuíy saín caìng tàng ,vaì thaïng 7 cuîng nàòm trong thåìi âiãøm khai thaïc täm cuía Miãön trung. Biãûn phaïp 2: Tàng doanh thu haû giaï thaình, pháún âáúu giaím chi phê nhàòm tàng låüi nhuáûn Laì mäüt doanh nghiãûp thæång maûi, váún âãö quan troüng laì cäng ty cáön thæûc hiãûn täút chæïc nàng, nhiãûm vuû cuía mçnh tæïc laì tçm moüi biãûn phaïp âãø luán chuyãøn haìng hoïa tæì nåi cáön baìn âãún nåi cáön mua. Thäng qua âoï cäng ty tçm kiãúm låüi nhuáûn. Âiãöu naìy coï nghéa laì cáön phaíi taûo nguäön haìng tháût âaím baío. Viãûc taûo nguäön haìng haíi saín âoïng mäüt vai troì ráút quan troüng vç âáy laì màût haìng kinh doanh chuí yãúu cuía cäng ty. Qua âáy ta choün thë træåìng nháût âãø phán têch thäúng kã tçnh hçnh cuía Cäng ty. Qua nghiãn cæïu thë træåìng hiãûn nay, ta tháúy tçnh hçnh kinh tãú Nháût âang tæìng bæåïc äøn âënh, ngæåìi dán Nháût coï nhu cáöu thuíy saín cao do âoï âáy laì thë træåìng háúp dáùn caïc nhaì xuáút kháøu thuíy saín dáøn âãún sæû caûnh tranh gáy gàõt trãn thë træåìng xuáút kháøu .Bãn caûnh âoï viãûc Myî kiãûn baïn phaï giaï täm âäúi våïi caïc næåïc xuáút kháøu täm sang Nháût trong âoï coï Viãût Nam laìm cho saín læåüng xuáút kháøu täm cuía Viãût Nam giaím âaïng kãø .Tuy nhiãn våïi sæû näø læûc cuía mçnh , ngaình thuíy saín Viãût Nam noïi chung vaì cäng ty xuáút nháûp kháøu thuíy saín Miãön Trung noïi riãng âaî væåüt qua vaì giæî væîng vë trê xuáút kháøu cuía mçnh trãn thë træåìng Nháût Baín. * Saín læåüng: Ta coï thãø duìng haìm xu hæåïng chênh Yt=ao +a1t âãø dæû baïo saín læåüng täm xuáút kháøu sang Nháût trong thåìi gian âãún aoa1 :laì nhæîng tham säú Yt :saín læåüng täm xuáút kháøu sang Nháût T:thæï tæû thåìi gian qua caïc nàm Bàòng phæång phaïp bçnh phæång beï nháút ta xaïc âënh caïc tham säú ao,a1 qua hãû phæång trçnh (i) åYt =nao +a1åt åYtt=aoåt +a1åt2 Saín læåüng täm xuáút kháøu sang Nháût: Nàm 2003 2004 2005 SL(táún) 268,3 341,5 467,8 Ta coï baín tênh sau: Nàm T t2 Yt Ytt 2003 1 1 268,3 268,3 2004 2 4 341,5 683 2005 3 9 467,8 1403,4 Täøng 6 14 1077,6 2354,7 Thay vaìo (i) ta âæåüc 1077,6=3ao+6a1 2354,7=6ao+14a Giaíi hãû ta âæåüc: ao=160 a1 =99,75 Váûy haìm dæû âoaïn saín læåüng täm xuáút kháøu cuía cäng ty sang Nháût laì: Yt=160 +99,75t Våïi t=4(2005)=>Yt=559 Våïi t=5(2006)=>Yt=658,75 Saín læåüng täm dæû baïo xuáút kháøu sang thë træåìng Nháût : Nàm Saín læåüng(táún) 2005 2006 559 658,75 *.Xaïc âënh thåìi âiãøm xuáút kháøu täm : Thë træåìng Nháût coï nhu cáöu ráút cao vãö màût haìng täm suï, do váûy xaïc âënh thåìi âiãøm xuáút kháøu täm sang Nháût âoìi hoíi cäng ty phaíi nàõm væîng nhu cáöu tiãu thuû täm cuía thë træåìng Nháût trong nàm thäng qua caïc baíng nghiãn cæïu vãö thë træåìng Nháût .Xeït vãö læåüng nháûp kháøu trong caïc thaïng cuía nàm ,cho duì læåüng nháûp kháøu trong thaïng 12/2005 âaî giaím tháúp nhæng nhçn chung nhu cáöu nháûp kháøu cuía Nháût baín váùn theo âuïng diãùn biãún cuía nàm træåïc :tàng cao tæì thaïng 7 cho tåïi cuäúi nàm. Læåüng täm âäng laûnh nháûp kháøu vaìo Nháût baín caïc thaïng trong nàm Âvt:táún) THANG T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Nam2004 15006 12590 13356 16447 17100 19285 26258 21798 22270 25351 20474 22816 Nam 2005 19479 15463 17302 17711 14713 17284 24397 26353 20460 23196 24574 20516 Ta coï så âäö sau: Bãn caûnh âoï cäng ty cáöìn nàõm væîng tênh thåìi vuû cuía nguyãn liãûu haíi saín khai thaïc vaì nuäi träöng trong nàm , qua âiãöu tra vaì nghiãn cæïu thç thåìi âiãøm khai thaïc täm cuía Miãön Trung laì vaìo khoaíng tæì giæîa thaïng 4 âãún thaïng 8. Nhæ váûy âãø thæûc hiãûn täút chæïc nàng cuía mçnh tæïc thæûc hiãûn täút chæïc nàng mua baïn, tæïc laì váún âãö taûo âáöu vaìo cuía cäng ty phaíi âi liãön våïi quaï trçnh tçm kiãúm âáöu ra cuía saín pháøm. Vç thãú váún âãö tiãu thuû âoïng vai troì ráút quan troüng. Viãûc tiãu thuû nhanh seî taûo voìng quay väún nhanh. Nhæ váûy âãø thu häöi väún nhanh cäng ty cáön phaíi coï chäù âæïng, uy tên trãn thë træåìng. Âiãöu naìy chè coï âæåüc khi saín pháøm cuía cäng ty ngaìy caìng coï cháút læåüng cao, máùu maî âeûp, âäöng thåìi bãn caûnh âoï cäng ty cuîng phaíi quan tám âãún nhæîng chênh saïch nhæ chiãút kháúu giaím giaï.... Tuy nhiãn trong mäüt säú täøng træåìng håüp nhàòm gia tàng doanh säú baïn vaì thë pháön cuía doanh nghiãûp trãn thë træåìng, cäng ty coï thãø haû giaï caïc nhàòm thu häöi väún âäöng thåìi måí räüng thë træåìng måïi. Bãn caûnh âoï âãø tàng saín læåüng tiãu thuû, cäng ty nãn thæûc hiãûn chênh saïch quaíng caïo, giåïi thiãu saín pháøm qua caïc phæång tiãûn âaûi chuïng, xuïc tiãún caïc hoaût âäüng baïn haìng nhæ häüi nghë khaïch haìng, triãøn laîm,..... *. Tham gia häüi chåü quäúc tãú + Muûc âêch tham gia häüi chåü quäúc tãú. Ngaìy nay häüi chåü quäúc tãú âaî tråí thaình phæång tiãûn quan troüng trong quan hãû cäng chuïng âãø trao âäøi vaì giåïi thiãûu saín pháøm . Âáy laì phæång tiãûn âãø ngæåìi baïn vaì ngæåìi mua gàûp gåî træûc tiãúp trao âäøi saín pháøm.Haìng nàm häüi chåü quäúc tãú thæåìng täø chæïc taûi Nháût âáy laì cå häüi âãø cäng ty giåïi thiãûu saín pháøm cuía mçnh âãún khaïch haìng,ngæåìi tiãu duìng. Häüi chåü taûi Nháût thæåìng tham gia âoï laì Foodex Japan..Muûc âêch chung cuía cäng ty khi tham gia häüi chåü quäúc tãú naìy nhàòm : -Giåïi thiãûu saín pháøm cuía cäng ty âäúi våïi khaïch haìng, ngæåìi tiãu duìng Nháût vaì caïc thë træåìng khaïc. -Tçm kêãm khaïch haìng âäúi våïi saín pháøm cuía cäng ty -Tçm hiãøu, âaïnh giaï yï kiãún, phaín æïng cuía ngæåìi tiãu duìng âäúi våïi saín pháøm cuía cäng ty * Häüi chåü quäúc tãú vãö træng baìy vaì giåïi thiãûu saín pháøm :tham gia häüi chåü naìy cäng ty chè âæåüc pheïp mang haìng sang thë træåìng Nháût âãø giåïi thiãûu räöi mang haìng tråí vãö khäng thæûc hiãûn baïn haìng taûi häüi chåü. Âàûc âiãøm häüi chåü naìy tham gia chi phê ráút cao.Tuy nhiãn haìng cäng ty mang qua tham gia häüi chåü khäng bë âaïnh thuãú nháûp kháøu *Häüi chåüi quäúc tãú vãö häüi chåü baïn haìng :tham gia häüi chåü naìy cäng ty âæåüc pheïp mang haìng sang Nháût giåïi thiãûu vaì baïn træûc tiãúp cho ngæåìi tiãu duìng taûi häüi chåü . Âàûc âiãøm cuía häüi chåü naìy tham gia chi phê tháúp hån chi phê häüi chåü chè giåïi thiãûu saín pháøm .Haìng hoïa âem sang tham dæû häüi chåü bë âaïnh thuãú giäúng nhæ haìng nháûp kháøu . Tæì âàûc âiãøm cuía hai häüi chåü trãn cäng ty nãn choün tham gia häüi chåü quäúc tãú vãö giåïi thiãûu baïn haìng åí Nháût. Khi tham gia häüi chåü naìy cäng ty seí haûn chãú chi phê cho viãûc váûn chuyãøn haìng hoïa tråí vãö næåïc chi phê naìy thæåìng ráút låïn .Màût khaïc cäng ty coìn kiãúm âæåüc mäüt khoaín låüi nhuán cho viãûc baïn haìng taûi Nháût. Biãûn phaïp 3. Thæûc hiãûn âa daûng hoaï vaì náng cao cháút læåüng haìng xuáút kháøu Vç doanh thu cuía Cäng ty chuí yãúu laì tæì haìng xuáút kháøu nãn viãûc âáöu tæ tàng cæåìng xuáút kháøu laì viãûc ráút quan troüng - Âa daûng hoaï theo chiãöu ngang âoï laì âiãöu thäng qua âiãöu ta nghiãn cæïu nhu cáöu thë træåìng trong hiãûn taûi vaì tæång lai âãø thu mua caïc saín pháøm måí räüng danh muûc xuáút kháøu thay âäøi kêch cåí saín pháøm phuì håüp våïi tæìng nhoïm khaïch haìng Cäng taïc chãú biãún coï yï nghéa vä cuìng quan troüng, noï laìm tàng khaí nàng caûnh tranh cuía haìng hoaï trãn thë træåìng âäöng thåìi âaïp æïng âæåüc dyãu cáöu cuía khaïch haìng. Tuy nhiãn, hiãûn nay cäng taïc chãú biãún cuía Cäng ty coìn chæa tæång xæïng våïi quy mä, chàóng haûn nhæ thiãúu quy hoaûch täøng thãø, cäng nghãû chãú biãún chæa âäöng bäü, khaí nàng saín xuáút nhæîng saín pháøm coï cháút læåüng cao vaì saín pháøm coï giaï trë gia tàng coìn tháúp trong khi nhu cáöu vãö loaûi saín pháøm naìy ngaìy caìng tàng. Màût khaïc, Cäng ty chuí yãúu sæí duûng cäng nghãû âäng Block våïi suáút tháúp, thåìi gian cáúp âäng tæång âäúi daìi : 5-6giåì/meî âãún 8 - 9 giåì/meî. Do âoï aính hæåíng âãún cháút læåüng cuîng nhæ tiãún âäü saín xuáút saín pháøm. Chênh vç nhæîng lyï do trãn, cäng ty nãn âáöu tæ thãm cäng nghãû chãú biãún haìng thuyí saín, trong nhæîng nàm qua cäng ty cuîng tæìng bæåïc âáöu tæ âäøi måïi cäng nghãû cho caïc xê nghiãûp thaình viãn nhæ dáy chuyãön IQF cho xê nghiãûp F131A, F131B laûi chæa âæåüc trang bë. Trong nhæîng nàm tåïi Cäng ty cáön phaíi âáöu tæ xáy dæûng dáy chuyãön IQF cho xê nghiãûp F131A, F131B âãø saín xuáút nhæîng màût haìng thuyí saín coï cháút læåüng cao theo yãu cáöu cuía âäúi taïc âàût ra.. - Tàng cæåìng tyí troüng tinh chãú haìng xuáút kháøu Hiãûn nay, taûi mäüt säú doanh nghiãûp chãú biãún thuyí saín âaî sæí duûng thiãút bë tæû âäüng âãø âoïng goïi haìng thuyí saín, viãûc naìy âaî âem laûi hiãûu quaí ráút cao trong viãûc âoïng goïi våïi caïc thiãút bë nhæ maïy niãön thuìng, maïy haìn tuïi PE vaì âàûc biãût laì maïy huït chán khäng... vç váûy Cäng ty nãn âáöu tæ caïc loaûi thiãút bë naìy. Khi sæí duûng caïc loaûi maïy naìy thç seî ruït ngàõn âæåüc thåìi gian âoïng goïi hån so våïi phæång phaïp thuí cäng, tiãút kiãûm âæåüc lao âäüng vaì saín pháøm âoïng goïi seî âeûp hån vaì chàõc chàõn hån so våïi phæång phaïp thuí cäng. Quy trçnh âoïng goïi âæåüc thæûc hiãûn nhæ sau: Ra âäng à Bao goïi à dáúu huït chán khäng à âoïng thuìng carton à à Niãön thuìng à cho vaìo kho laûnh (-18oC. - ± 2OC) Våïi quy trçnh nhæ váûy saín pháøm xuáút kháøu traïnh âæåüc nhiãöu nguy cå gáy nhiãøm caïc taûm cháút, vi sinh váût coï haûi aính hæåíng âãún cháút læåüng saín pháøm. Vç khi âaî hoaìn thaình täút cäng taïc âoïng goïi, sap seî khäng coìn coï khaí nàng tiãúp xæïc våïi mäi træåìng bãn ngoaìi, nãn seî haûn chãú âæåüc täúi âa caïc nguy cå khäng baío âaím an toaìn cháút læåüng saín pháøm - Cáön coï biãûn phaïp náng cao baío quaín cháút læåüng tæì kháu khai thaïc âaïnh bàõt nuäi träöng chãú biãún nhàòm âaût âæåüc cháút læåüng saín pháøm mäüt caïch täút nháút. - Täø chæïc âaìo taûo huáún luyãûn tuyì nghãö cho cäng nhán, måí caïc låïp táûp huáún vãö vãû sinh, cháút læåüng. - Âäøi måïi kyî thuáût chãú biãún Hiãûn nay cäng nghãû chãú biãún cuía Cäng ty, chuí yãúu laì cäng nghãû chãú biãún âäng Block âån giaín keïm cháút læåüng. Caïc thiãút bë âäng laûnh âaî cuî laìm cho saín pháøm laìm ra cháút læåüng keïm. Vç váûy váún âãö náng cáúp thiãút bë laì âiãöu ráút cáön thiãút vaì quan troüng nhàòm taûo ra caïc saín pháøm coï cháút læåüng âãø âi vaìo thë træåìng. Biãûn phaïp 4 . Xáy dæûng chênh saïch chiãút kháúu: Chiãút kháúu laì sæû kháúu træì laìm giaím täøng giaï trë thanh toaïn cuía hoïa âån baïn haìng nhàòm khuyãún khêch khaïch haìng thanh toaïn træåïc haûn. Noï cuîng laì biãún säú quan troüng cuía chênh saïch tên duûng. Tyí lãû chiãút kháúu tàng seî kêch thêch ngæåìi mua haìng nhiãöu hån, luïc âoï doanh säú seî tàng, doanh nghiãûp coï thãø thu vãö låüi nhuáûn can hån. Màûc khaïc khi aïp duûng chênh saïc naìy phuì håüp noï coï taïc duûng ruït ngàõn kyì thu tiãön bçnh quán, doanh nghiãûp tiãút kiãûm âæåüc chi phê väún âãø âáöu tæ vaìo khoaín phaíi thu. Cå såí âãø xáy dæûng chênh saïch chiãút kháúu: Trong chênh saïch chiãút kháúu hai biãún säú cå baín laì tyí lãû chiãút kháúu (R) vaì thåìi haûn ck (n). Dæûa vaìo hai biãún säú naìy âãø âæa ra cå såí khaïch haìng nãn cháúp nháûn chiãút kháúu hay thanh toaïn vaìo cuäúi kyì. Do váûy, chiãút kháúu âæåüc aïp duûng cho nhæîng khaïch haìng coï chi phê cå häüi nhoí hån cuía cäng ty nãn tyí lãû chiãút kháúu âæa ra phaíi thoía maîn âiãöu kiãûn: Ck < CR < Cc Trong âoï: Ck : Phê täøn väún tháúp nháút cuía khaïch haìng. CR : Chi phê tên duûng thæång maûi. Cc : Phê täøn cå häüi väún cuía doanh nghiãûp Chi phê tên duûûng thæång maûi maì khaïch haìng phaíi chëu khi tæì chäúi cháúp nháûn chiãút kháúu âæåüc tênh bàòng: CR = 360 R (100-R) (N-n) Nhæ váûy âiãöu kiãûn raìng buäüc laì: Ck < < Cc 360 R (100-R) (N-n) R(%) : Tyí lãû chiãút kháúu. N : Thåìi haûn tên duûng. n : Thåìi haûn chiãút kháúu. Xaïc âënh phê täøn cå häüi : T Phê täøn väún cå häüi cuía cäng ty: Dæûa vaìo baíng cán âäúi kãú toaïn vaì baíng baïo caïo kãút quaí kinh doanh (pháön I) nàm 2001 ta tênh âæåüc kyì thu tiãönbçnh quán cuía cäng ty nhæ sau: Kyì thu tiãön bçnh quán = X 360 = X 360 = 14,9 (ngaìy) Khoaín phaíi thu khaïch haìng Doanh thu thuáön trong nàm 47.935.220.831 1.158.059.392.651 Nhæ váûy kyì thu tiãön bçnh quán cuía cäng ty laì 14,9 ngaìy. Chi phê väún cå häüi maì cäng ty âæåüc hæåíng khi giaím kyì thu tiãön bçnh quán âæåüc xaïc âënh dæûa trãn cå såí laîi suáút vay ngàõn haûn ngán haìng hiãûn nay cuía cäng ty laì 0,8% âäöng/thaïng vaì sæïc sinh låìi cuía taìi saín læu âäüng. Tæì säú liãûu trãn baíng cán âäúi kãú toaïn vaì baïo caïo kãút quía hoaût âäüng kinh doanh ta tênh âæåüc sæïc sinh låìi cuía taìi saín læu âäüng cuía cäng ty nhæ sau: Sæïc sinh låìi cuía taìi saín læu âäüng = X 100% X 100% = Låüi nhuáûn træåïc thuãú Täøng taìi caín læu âäüng bçnh quán 8.033.510.225 320.787.763.247 = 2,5% Nhæ váûy chi phê väún cå häüi cuía cäng ty laì: 12 x 0,8% + 2,5% = 12,1% T Phê täøn väún cå häüi cuía khaïch haìng : Khaïch haìng cuía cäng ty thuäüc nhiãöu âäúi tæåüng khaïc nhau vaì khaí nàng taìi chênh, khaí nàng thanh toaïn æïng våïi mäùi âäúi tæåüng khaïch haìng luän khaïc nhau. Âãø xáy dæûng chênh saïch chiãút kháúu phuì håüp thç cáön thiãút phaíi phán nhoïm caïc âäúi tæåüng khaïch haìng. Trong mäùi nhoïm caïc khaïch haìng coï nhæîng neït tæång âäöng vãö baín cháút väún vaì âiãöu kiãûn thãú cháúp baío laînh. - Nhoïm I: Âáy laì nhoïm khaïch haìng coï tçnh hçnh taìi chênh äø âënh, khaí nàng thanh toaïn täút vaì coï uy tên våïi cäng ty. Theo dæû kiãún khoaín 30% doanh säú thuäüc nhoïm haìng naìy. Phê täøn cuía âäúi tæåüng nay âæåüc tênh bàòng våïi laîi suáút tiãön gæíi ngán haìng khäng kyì haûn mäüt nàm: 0,15% x 12 = 1,8% 0,15% : laîi suáút tiãön gæíi ngán haìng mäüt thaïng. - Nhoïm II: Nhæîng âäúi tæåüng khaïch haìng nhoïm naìy coï tçnh hçnh taìi chênh khäng äøn âënh, khaí nàng thanh toaïn keïm. Nhoïm khaïch haìng naìy coï nhu cáöu haìng hoïa khäng låïn, chiãúm 70% doanh säú cuía cäng ty. Nhæîng khaïch haìng naìy thæåìng coï 50% väún tæû coï vaì 50% väún âi vay ngán haìng. Phê täøn âæåüc tênh bàòng 50% laîi suáút gæíi khäng kyì haûn vaì 50% laîi vay ngàõn haûn: 50% x 12 x 0,15% + 50% x 12 x 0,8% = 5,7% T Tyí lãû chiãút kháúu cho khaïch haìng nhoïm I: - Giåïi haûn hæåíng ck cho khaïch haìng nhoïm I: Ck < < Cc 360R (100 - R)(N -n) 1,8% < < 12,1% 360R (100 - R)(N -n) Nãúu choün: Thåìi haûn tên duûng (N) laì 8 ngaìy. Thåìi haûn chiãút kháúu (n) laì 3 ngaìy. Thay vaìo ta tênh âæåüc: 0,02495% < R < 0,1677%. Choün R= 0,15%. Váûy chênh saïch chiãút kháúu aïp duûng cho khaïch haìng nhoïm I laì: 0,15%/3 Net 8. Nãúu aïp duûng chênh saïch chiãút kháúu naìy thç dæû âoaïn âäúi tæåüng khaïch haìng nhoïm I (chiãúm khoaín 30% doanh säú) âæåüc hæåíng chiãút kháúu, låüi nhuáûn tàng thãm cho cäng ty khi aïp duûng chênh saïch naìy nhæ sau: - Kyì thu tiãön bçnh quán nàm 2005 trong træåìng håüp aïp duûng chênh saïch chiãút kháúu cho khaïch haìng nhoïm I: (30% x 3) + (70% x 14,9) = 11,33 ngaìy Låüi nhuáûn tàng thãm: BAÍNG PHÁN TÊCH LÅÜI NHUÁÛN TÀNG THÃM KHI AÏP DUÛNG CHIÃÚT KHÁÚU CHO KHAÏCH HAÌNG NHOÏM I ÂVT: âäöng Chè tiãu Khäng aïp duûng chiãút kháúu Aïp duûng chiãút kháúu cho khaïch haìng nhoïm I (0,15%/3 Net 8) 1. Doanh thu thuáön 1.286.980.883.351 1.286.980.883.351 2. Kyì thu tiãön BQ 14.90 11.33 3. Khoaín phaíi thu 47.935.220.831 36.446.702.552 4. Khoaín phai thu giaím 11.488.518.279 5. chi ph cå häüi 1.378.622.193 6. Chi phi chiãút kháúu 521.126.727 7. låi nhuán tàng thãm 857.495.467 Trong âoï: (3) =[ (1) x (2)] /360 (4) = chãnh lãûch cuía (3) (5) = (4) x CPCH (6) = (1) x 0.15% x 30% (7) = (5) - (6) Tæì baíng phán têch cho ta tháúy låüi nhuáûn cuía cäng ty seî tàng thãm 857.495.467 âäöng khi cäng ty aïp duûng chênh saïch chiãút kháúu naìy T Tyí lãû chiãút kháúu cho khaïch haìng nhoïm II: Dæû kiãún mæïc thanh toaïn ngay âãø âæåüc hæåíng chiãút kháúu âäúi våïi nhoïm khaïch haìng naìy laì 20% - Giåïi haûn hæåíng ck cho khaïch haìng nhoïm II: < Cc Ck < 360R (100 - R)(N -n) 5,7% < < 12,1% 360R (100 - R)(N -n) Nãúu choün thåìi haûn tên duûng (N) laì 10 ngaìy. Thåìi haûn chiãút kháúu (n) laì 5 ngaìy. Thay vaìo ta tênh âæåüc: 0,0789% < R < 0,16764%. Choün R= 0,12%. Váûy chênh saïch chiãút kháúu aïp duûng cho khaïch haìng nhoïm II laì: 0,12%/5 Net 10. Nãúu aïp duûng chênh saïch chiãút kháúu cho caí hai nhoïm khaïch haìng , låüi nhuáûn tàng thãm cho cäng ty nhæ sau: - Kyì thu tiãön bçnh quán nàm 2001 trong træåìng håüp aïp duûng chênh saïch chiãút kháúu cho khaïch haìng nhoïm I vaì nhoïm II laì: (30% x 3) + (20% x 5) + (50% x 14,9) = 9,35 ngaìy Låüi nhuáûn tàng thãm: BAÍNG PHÁN TÊCH LÅÜI NHUÁÛN TÀNG THÃM KHI AÏP DUÛNG CHIÃÚT KHÁÚU CHO HAI NHOÏM KHAÏCH HAÌNG. ÂVT: âäöng Chè tiãu Khäng aïp duûng Chiãút kháúu Aïp duûng chiãút kháúu cho hai nhoïm khaïch haìng 1. Doanh thu thuáön 1.286.980.883.351 1.286.980.883.351 2. Kyì thu tiãön BQ 14.90 9.35 3. Khoaín phaíi thu 47.935.220.831 3.0077.375.892 4. Khoaín phaíi thu giaím 17.857..844.939 5. chi phê cå häüi 2.160.799.238 6. Chi phi chiãút kháúu 799.060.981 7. låi nhuáûn tàng thãm 1.361.738.257 Trong âoï: (3) =[ (1) x (2)] /360 (4) = chãnh lãûch cuía (3) (5) = (4) x CPCH (6) = (1) x 0,12% x 20% + chi phê chiãút kháúu nhoïm I. (7) = (5) - (6) Tæì baíng phán têch cho ta tháúy låüi nhuáûn cuía cäng ty seî tàng thãm khi cuìng luïc aïp duûng hai chênh saïch chiãút kháúu laì1.361.738.257 âäöng. Låìi Kãút Nãön kinh tãú næåïc ta chuyãøn sang cå chãú thë træåìng coï sæû quaín yï cuía nhaì næåïc âaî taûo nhiãöu cå häüi vaì âäöng thåìi cuîng âàût caïc doanh nghiãûp træåïc sæû canh tranh gay gàõt trãn thë træåìng. Âãø coï thãø täön taûi vaì phaït triãøn, caïc doanh nghiãûp nháút thiãút phaíi taûo mäüt chäø âæïng væîng chàõc vaì khäng ngæìng náng cao vë thãú cuía mçnh. Do âoï, tiãu thuû vaì låüi nhuáûn laì váún âãö luän âæåüc caïc nhaì quaín lyï quan tám haìng âáöu.Viãûc âi sáu phán têch tçnh hçnh låüi nhuáûn kinh doanh coï vai troì quan troüng trong viãûc âënh hæåïng vaì ra quyãút âënh. Qua thåìi gian tçm hiãøu thæûc tãú taûi Cäng Ty Xuáút nháûp kháøu Thuyí saín Miãön Trung våïi âeì taìi “Phán têch tçnh hçnh biãún âäüng låüi nhuáûn cuía Cäng ty Xuáút nháûp kháøu Thuyí saín Miãön Trung” âaî giuïp em hiãøu pháön naìo vãö tçnh hçnh tiãu thuû vaì låüi nhuáûn taûi cäng ty. Do thåìi gian thæûc táûp haûn chãú vaì kiãún thæïc coìn êt oíi nãn khäng phaín aïnh sáu sàõc vaì toaìn diãûn cuîng nhæ khäng traïnh khoíi nhæîng sai soït. Mäüt láön næîa em xin caím ån Giaïo viãn hæåïng dáùn cuìng caïc cä chuï anh chë phoìng kãú toaïn cäng ty âaî taûo moüi âiãöu kiãûn, giuïp âåî em hoaìn thaình täút âãö taìi naìy Em xin chán thaình caím ån. Âaì Nàông, thaïng 10 nàm 2005 Sinh viãn thæûc hiãûn Hoaìng Thë Phæång Vy MUÛC LUÛC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích tình hình biến động lợi nhuận của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung.doc
Luận văn liên quan