Đề tài Phân tích tình hình tài chính công ty gạch ngói Nhị Hiệp

MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I:Cơ SỞ LÝ LUẬN Cơ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IẵCác khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ .1 1. Khái niệm .1 2. Ý nghĩa 1 3. Nhiệm vụ 2 II. Giới thiệu các báo cáo tài chính .2 1. Bảng cân đối kế toán .2 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .10 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .15 4. Thuyết minh báo cáo tài chính 16 4.1. Các tỷ số về khả năng thanh toán .17 4.2. Các tỷ sô" về cơ cấu tài chính 17 4.3. Các tỷ sô" về hoạt động .17 4.4. Các tỷ sô" về doanh lợi 18 III. Phương pháp phân tích 18 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU TổNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 1. Quá trình hình thành và phát triển 19 2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 19 3. Nhiệm vụ và định hướng phát triển của Công ty .23 4. Các sản phẩm chính, quy trình sản xuất, dây chuyền sản xuất .23 a. Các sản phẩm chính 23 b. Quy trình sản xuất .25 c. Trình độ công nghệ .27 5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .28 a. Sản lượng sản phẩm .28 b. Doanh thu sản phẩm dịch vụ qua các năm .29 c. Lợi nhuận sản phẩm dịch vụ .■ .30 d. Chi phí sản xuất .31 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHỊ HIỆP I. Phân tích tình hình kết cấu tài sản và nguồn vốn công ty Nhị Hiệp 36 1. Phân tích kết cấu tài sản 36 2. Phân tích kết cấu nguồn vốn .44 II. Phân tích tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn công ty .52 lbiểu kê nguồn vốin và sử dụng vốn .52 2Phân tích nguồn vốn vàsử dụng vốn 59 III. Các tỷ sô' tài chính 63 lCác tỷ sô" tài chính năm 2003-2004 63 2Các tỷ số tài chính năm 2003-2005 .66 IV. Nhận xét Và Kiến Nghị .69 lNhận xét .69 2Kiến nghị 70 KẾT LUẬN 71 PHỤ LỤC . Bảng cân đối kế toán các năm 2003,2004,2005 của công ty Bảng kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2003,2004,2005 của công ty . Bảng lưu chuyển tiền te các năm 2003,2004,2005 của công ty" .

pdf89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3743 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích tình hình tài chính công ty gạch ngói Nhị Hiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích tình hình tài chính công ty gạch ngói Nhị Hiệp.pdf
Luận văn liên quan