Đề tài Phân tích và đánh giá hoạt động xúc tiến thương mai của Omo

Khái quát về ty Unilever Việt Nam và OMO Unilever là một công ty đa quốc gia, được Anh quốc và Hà Lan thành lập. Unilever là tập đoàn của Anh và Hà Lan chuyên sản xuất các mặt hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, hóa chất giặt tẩy,kem đánh răng, dầu gội,thực phẩm Công ty này sở hữu nhiều công ty sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, sản phẩm giặt tẩy, mỹ phẩm của thế giới. Unilever sử dụng khoảng 180.000 nhân công[2] và có doanh số gần 40 tỷ Euro hay hơn 62 tỷ Euro năm 2005. Unilever Việt Nam nói chung và nhãn hàng OMO nói riêng luôn cam kết hợp tác gắn bó cùng phát triển với cộng đồng địa phương nơi công ty hoạt động. Mục tiêu phấn đấu của Unilever Việt Nam là hoàn thiện nhu cầu sức khoẻ và vẻ đẹp của mọi gia đình Việt Nam, xây dựng một doanh nghiệp toàn diện, thành đạt và uy tín, hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả, tạo dựng nhiều lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng và phát huy trách nhiệm xã hội đóng góp tích cực cho các hoạt động phát triển cộng đồng. Các Sản phẩm Của Omo II _Hoạt động quản trị xúc tiến dành cho sản phẩm Ôm của Unilever. 1. Hoạt động quản trị quảng cáo 2. Quản trị quan hệ công chúng (PR) III_ Hiệu quả của Omo từ sự phối hợp các hoạt động quảng cáo và PR. IV _Giải pháp xúc tiến cho OMO

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2712 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích và đánh giá hoạt động xúc tiến thương mai của Omo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích và đánh giá hoạt động xúc tiến thương mại của Omo Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty Unilever ViÖt Nam vµ OMO Unilever là một công ty đa quốc gia, được Anh quốc và Hà Lan thành lập. Unilever là tập đoàn của Anh và Hà Lan chuyên sản xuất các mặt hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, hóa chất giặt tẩy,kem đánh răng, dầu gội,thực phẩm.... Công ty này sở hữu nhiều công ty sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, sản phẩm giặt tẩy, mỹ phẩm của thế giới. Unilever sử dụng khoảng 180.000 nhân công[2] và có doanh số gần 40 tỷ Euro hay hơn 62 tỷ Euro năm 2005. Unilever Việt Nam nói chung và nhãn hàng OMO nói riêng luôn cam kết hợp tác gắn bó cùng phát triển với cộng đồng địa phương nơi công ty hoạt động. Mục tiêu phấn đấu của Unilever Việt Nam là hoàn thiện nhu cầu sức khoẻ và vẻ đẹp của mọi gia đình Việt Nam, xây dựng một doanh nghiệp toàn diện, thành đạt và uy tín, hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả, tạo dựng nhiều lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng và phát huy trách nhiệm xã hội đóng góp tích cực cho các hoạt động phát triển cộng đồng. Các Sản phẩm Của Omo 1) Omo Đỏ - Năng Lượng Xanh Đánh bật vết bẩn 10/10 chỗ khó giặt. OMO năng lượng xanh mới cực mạnh, thấm sâu hiệu quả vào các lớp vải và đánh bật ngay cả các vết bẩn cứng đầu ẩn giấu trong 10 chỗ khó giặt nhất trên áo quần. OMO Hương Ngàn Hoa Đánh bật vết bẩn 10/10 chỗ khó giặt OMO năng lượng xanh mới cực mạnh, thấm sâu hiệu quả vào các lớp vải và đánh bật ngay cả các vết bẩn cứng đầu ẩn giấu trong 10 chỗ khó giặt nhất trên áo quần. Ngoài sức mạnh vượt trội như OMO Đỏ, OMO Hương Ngàn Hoa ướp hương ngàn hoa lên từng sợi vải, cho áo quần thơm mát thật lâu 2) OMO Matic – Dành cho máy giặt cửa trên. OMO Matic cho máy giặt cửa trên với công thức ít bọt giúp đánh bật ngay cả vết bẩn cứng đầu ẩn dấu trong 10 chỗ khó giặt nhất trên quần áo, đồng thời bảo vệ tốt nhất cho máy giặt cửa trên. OMO Matic - Dành cho máy giặt cửa trên được kiểm nghiệm và khuyên dùng cho máy giặt cửa trên bởi Sanyo, Toshiba, LG, Panasonic, Samsung và Daewoo. OMO Matic – Dành cho máy giặt cửa trước. OMO Matic cho máy giặt cửa trước với công thức ít bọt giúp đánh bật ngay cả vết bẩn cứng đầu ẩn dấu trong 10 chỗ khó giặt nhất trên quần áo, đồng thời bảo vệ tốt nhất cho máy giặt cửa trước. OMO Matic – Dành cho máy giặt cửa trước được kiểm nghiệm và khuyên dùng cho máy giặt cửa trước bởi Electrolux, LG và Samsung. OMO Tẩy An Toàn Giặt nhanh hơn, ít tốn công sức hơn. OMO Tẩy An Toàn mới kết hợp 3 sức mạnh: • Sức mạnh vò • Sức mạnh chà • Sức mạnh tẩy an toàn Giúp đánh bật ngay cả các vết bẩn cứng đầu ẩn dấu trong 10 chỗ khó giặt nhất trên quần áo nhanh hơn, ít tốn công sức hơn. II _Ho¹t ®éng qu¶n trÞ xóc tiÕn dµnh cho s¶n phÈm OMO cña Unilever. Ho¹t ®éng qu¶n trÞ qu¶ng c¸o Môc tiªu qu¶ng c¸o. B»ng ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o rÇm ré. S¶n phÈm OMO cña c«ng ty ®· t¹o ra søc hót Ên t­îng cho ng­êi xem, ®¸nh vµo t©m lý kh¸ch hµng.Th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o c«ng ty giíi thiÖu s¶n phÈm, tÝnh n¨ng, lîi Ých cña s¶n phÈm tíi ng­êi tiªu dïng. §ång thêi nh¾c nhë ng­êi tiªu dïng nhí ®Õn s¶n phÈm vµ mua s¶n phÈm cña c«ng ty, x©y dùng h×nh ¶nh vÒ s¶n phÈm vµ c«ng ty trong t©m trÝ kh¸ch hµng. QuyÕt ®Þnh ng©n s¸ch qu¶ng c¸o. C«ng ty x¸c ®Þnh ng©n s¸ch qu¶ng c¸o cña m×nh dùa trªn Môc tiªu vµ nhiªm vô cô thÓ cña tõng chiÕn dÞch. Ng©n s¸ch ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty còng nh­ t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng cña c¸c ®èi thñ canh tranh. ViÖc lùa chän ng©n s¸ch qu¶ng c¸o phô thuéc vµo viÖc ph©n biÖt c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau cña c«ng ty ,c¸c s¶n phÈm cña ®èi thñ canh tranh. QuyÕt ®Þnh th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o. Tõ nh÷ng ngµy ®Çu tiªn x©m nhËp thÞ tr­êng ViÖt Nam,Omo më ®Çu b»ng nh÷ng qu¶ng c¸o nªu bËt tÝnh n¨ng giÆt tÈy v­ît tréi cña m×nh,lóc nµy OMO tù ®Þnh vÞ m×nh lµ tr¾ng s¹ch víi slogan: “OMO – Chuyªn gia giÆt tÈy vÕt bÈn”, hay sau ®ã th«ng ®iÖp nµy ®· thay ®æi lµ “OMO- §¸nh bËt 99 vÕt bÈn”. ChiÕn dÞch nµy ®· rÊt thµnh c«ng v× khi nghÜ ®Õn OMO lµ ng­êi ta nghÜ ngay ®Õn ®Æc tÝnh “ tr¾ng s¹ch”. OMO lu«n lu«n cã sù s¸ng t¹o th«ng ®iÖp, thêi gian gÇn ®©y nhÊt chóng ta còng thÊy râ th«ng ®iÖp mµ OMO göi ®Õn Kh¸ch hµng lµ: “TrÎ häc diÒu hay ng¹i g× vÕt bÈn”.Th«ng ®iÖp nµy OMO muèn göi ®Õn c¸c bËc lµm cho lµm mÑ h·y ®Ó trÎ em tù do vui ch¬i tho¶i m¸i, khi Êy trÎ sÏ cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn toµn diÖn: thÓ chÊt vµ tinh thÇn. Th«ng qua c¸c trß ch¬i ®Ó trÎ võa häc võa ch¬i, häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc,kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña trÎ.TrÎ tù do vui ch¬i kh«ng ng¹i vÕt bÈn, chuyÖn c¸c vÕt bÈn h·y ®Ó OMO ra tay. Phong c¸ch thÓ hiÖn th«ng ®iÖp: Sö dông h×nh ¶nh cËu bÐ ®ang ham ch¬i bãng ®¸, quÇn ¸o lÊm lem dÝnh ®Çy vÕt bÈn. Hay h×nh ¶nh mét cËu bÐ v× gióp Bè trång c©y hoa ®µo,hoa mai ®Ó mong hoa ®µo, hoa mai në ®óng vµo dÞp TÕt, nh÷ng vÕt bïn b¾n d¬ hÕt quÇn ¸o nh­ng cËu bÐ rÊt thÝch thó v× gióp ®­îc Bè m×nh trång c©y.Th«ng qua ®©y TrÎ ®· häc ®­îc phong tôc TÕt cæ truyÒn cña d©n téc. Hay h×nh ¶nh mét cËu bÐ gióp mét cô giµ bª thóng sang bªn ®­êng, khi ®ã quÇn ¸o cña cËu ®· dÝnh ®Çy vÕt bÈn,mÆt mòi lÊm lem. Nh÷ng nô c­êi trªn khu«n mÆt cô giµ, trªn g­¬ng mÆt mäi ng­êi ®É lµm cho cËu bÐ rÊt vui v× gióp ®­îc ng­êi kh¸c. CËu ®· häc ®­îc c¸ch gióp ®ì ng­êi kh¸c. Hay h×nh ¶nh mét c©u bÐ ®i häc vÒ kh«ng may d©y GiÇy bÞ tôt, cËu kh«ng biÕt th¾t nªn cµng cè g»ng th¾t th× cµng bÈn bÕt quÇn ¸o,sau ®ã cËu cè g¾ng vµ ®· häc ®­îc c¸ch th¾t . “ H·y ®Ó trÎ tù do vui ch¬i’’ ,mét th«ng ®iÖp ®· thu hót ®­îc kh¸ nhiÒu sù quan t©m cña kh¸ch hµng. VÊn ®Ò mµ th«ng ®iÖp h­íng tíi lµ lµm thÕ nµo ®Ó trÎ ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn? Thùc tÕ cho thÊy trÎ em ngµy nay chÞu ¸p lùc rÊt lín tõ bè mÑ trong viÖc häc hµnh. Ngoµi giê häc trªn líp, häc thªm, lµm bµi tËp ë nhµ, hÇu hÕt c¸c quü thêi gian cña trÎ ®Òu ®­îc bè mÑ h­íng vµo Game, m¸y tÝnh hay nh÷ng ho¹t ®éng buéc trÎ “ngåi l×’’ trong nhµ, t¸ch biÖt víi ho¹t ®éng thÓ chÊt, tr¶i nghiÖm, kÓ c¶ sù linh ho¹t s¸ng t¹o trong xö lý giao tiÕp víi b¹n bÌ. Lý do mµ c¸c «ng bè,bµ mÑ ®­a ra ®Ó ng¨n c¶n qu¸ tr×nh vui ch¬i cña trÎ: An toµn ,bÖnh tËt, vµ mét tû lÖ kh¸ lín ®­a ra lý do lµ lo trÎ bÞ vÊy bÈn. §©y lµ vÊn ®Ò gia ®×nh vµ x· héi cÇn quan t©m, lµm sao ®Ó gióp c¸c bËc phô huynh ®Æc biÖt lµ c¸c bµ mÑ trÎ v­ît qua nh÷ng dµo c¶n kh«ng ®¸ng cã nµy, ý thøc ®­îc lîi Ých cña viÖc vui ch¬i vµ tù do vµ ý nghÜa cña viÖc lÊm bÈn trong qu¸ tr×nh vui ch¬i ®èi víi sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña trÎ. Ph¶i ch¨ng mäi c¸ch vui ch¬i ®Òu mang l¹i lîi Ých gièng nhau cho con b¹n? C¸c chuyªn gia cho r»ng kh«ng ph¶i nh­ vËy. H×nh thøc vui ch¬i tèt nhÊt lµ vui ch¬i trong c¸ch häc tr¶i nghiÖm. Häc tr¶i nghiÖm lµ c¸ch häc ®Æc biÖt v× c¸ch nµy ®em l¹i lîi Ých cho sù ph¸t triÓn vÒ nhËn thøc, x· héi, c¶m xóc vµ thÓ chÊt cña trÎ. Víi “ H·y ®Ó trÎ tù do vui ch¬i’’ ,C¸c em cã thÓ tù do vui ®ïa, kh¸m ph¸ thÕ giíi mµ kh«ng ng¹i tr­íc bÊt kú vÕt bÈn nµo. Tù do lµm nh÷ng g× m×nh muèn. Tù do ®Ó ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn. Qua ®ã ta còng thÊy ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm cña OMO “®¸nh tan mäi vÕt bÈn chØ sau mét lÇn giÆt’’.C¸c bµ mÑ cã thÓ yªn t©m khi con c¸i hä ®­îc OMO ch¨m sãc. Vµ OMO ®· ®­îc c¸c bµ mÑ rÊt ñng hé. Qua ®©y OMO dÉ giíi thiÖu s¶n phÈm bét giÆt cña m×nh víi nh÷ng h¹t li ti mµu tr¾ng, ®á, xanh len lái vµo c¸c sîi v¶i ®Ó ®¸nh bËt c¸c vÕt bÈn cøng ®Çu.Cïng víi nh÷ng h×nh ¶nh vui nhén thÓ hiÖn tÝnh n¨ng “®¸nh bËt vÕt bÈn’’ cña OMO cã sö dông nh­ng ®iÖu nh¹c hÊp dÉn nh»m cuèn hót ng­êi ch¬i chó ý vµo c¸c trß ch¬i cña trÎ. Víi c¸c ho¹t ®éng v× céng ®ång, v× trÎ em , OMO thùc sù ®· trë thµnh th­¬ng hiÖu næi tiÕng vµ Ên t­îng trong t©m trÝ kh¸ch hµng. QuyÕt ®Þnh vÒ ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng. VÒ ph¹m vi , tÇn suÊt vµ c­êng ®é t¸c ®éng: Omo muèn tiÕp cËn ph¹m vi toµn quèc nªn sö dông ph­¬ng tiÖn truyÒn h×nh Tivi, ®©y lµ thãi quen cña ®a sè c«ng chóng mçi tiÕp xóc víi c¸c s¶n phÈm. Sö dông ph­¬ng tiÖn truyÒn h×nh sÏ kÕt hîp ®­îc sù thÊy, nghe vµ chuyÓn ®éng hÊp dÉn ®èi víi c¸c gi¸c quan, chó ý nhiÒu, ph¹m vi réng. MÆt kh¸c sö dông truyÒn thanh, tuyÒn h×nh th× h×nh ¶nh dÔ tiÕp cËn víi mäi líp tuæi h¬n, tõ thanh thiÕu niªn, c¸c bËc cha mÑ tíi c¸c em nhá…. Ngoµi ra OMO cßn sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng kh¸c nh­: T¹p chÝ, b¸o chÝ, c¸c ho¹t ®éng ngoµi trêi, ngµy héi cho bÐ, tµi trî c¸c ch­¬ng tr×nh bãng ®¸ thiÕu nhi nhi ®ång. VÒ thêi l­îng qu¶ng c¸o, ta thÊy râ trªn c¸c ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh nhÊt. Tuú vµo tõng thêi gian cô thÓ mµ OMO tæ chøc rÇm ré, liªn tôc trªn truyÒn h×nh còng nh­ b¸o chÝ. Nh­ng nh×n chung mµ nãi th× Omo rÊt chó ý tíi h×nh ¶nh cña m×nh nªn c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o hÇu nh­ lµ th­êng xuyªn xuÊt hiÖn, võa lµ ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm, võa lµ ®Ó nh¾c nhë kh¸ch hµng, ng­êi tiªu dïng nhí ®Õn s¶n phÈm,cñng cè vÞ thÕ cña OMO trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶ng c¸o. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ truyÒn th«ng:Nh÷ng g× OMO lµm cã thÓ lµ ch­a ®ñ so víi nh÷ng g× hä ph¶i lµm nh­ng nh÷ng viÖc lµm ®ã còng ®¸ng ®Ó coi lµ thµng c«ng.Qu¶ng c¸o cña OMO vÉn rÊt thu hót ng­êi tiªu dïng, vÞ thÕ cña nã vÉn lµ sè mét khi nh¾c ®Õn s¶n phÈm bét giÆt trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam. Để tạo tính lan toả nhanh và rộng, Omo đã sử dụng tối đa các kênh truyền thông - cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong đó, Omo đã tiên phong trong việc sử dụng kênh online, nhắm đến những khách hàng trẻ và những nhóm người có thể ảnh hưởng đến người khác. Giá trị nhân văn đằng sau chiến dịch thành công này đã được hội đồng Ban giám khảo giải thưởng ghi nhận, nhất là trong ngành sản phẩm ít liên quan đến lễ hội. “Thực tế, bột giặt thường không phải là sản phẩm đặc trưng trong dịp tết. Tuy vậy, Omo đã thành công trong xây dựng hình ảnh nhãn hàng gắn liền với việc truyền tải những giá trị văn hoá”. - một thành viên của hội đồng ban giám khảo cho biết, “Chiến dịch rõ ràng đã giúp Omo trở thành một thương hiệu được mọi người nhớ và yêu mến nhất trong thời điểm năm mới này!” Sau mçi ch­¬ng tr×ng qu¶ng c¸o cã phÇn rÇm ré h¬n c¶ th× doanh sè ®¹t ®­îc cña OMO t¨ng lªn nhiÒu. Theo điều tra cứ 100 gia đình , thì có độ chừng từ 50-60 gia đình dùng omo và 20-30 sử dụng tide , phần còn lại của những hãng bột giặt khác. . §iÒu nµy nãi lªn chÊt l­îng c¸c ch­¬ng trÝnh qu¶ng c¸o cña OMO lµ rÊt tèt. 2. Qu¶n trÞ quan hÖ c«ng chóng (PR) 2.1 Môc tiªu cña Marrketing PR Xây dựng hình ảnh là mục tiêu của PR - trong đó bao gồm việc xây dựng và quản lý các quan hệ của công ty đối với cộng đồng, với các bạn hàng chiến lược, với giới chức nhà nước... 2.2 Lùa chän th«ng ®iÖp vµ ph­¬ng tiÖn PR Từ cuối năm 2005 chúng ta được chứng kiến một bước chuyển mình mới của Omo với chiến lược marketing hướng về cộng đồng. OMO thực sự định vị trên một tầm cao mới. Bà Nguyễn Thị Mai, brand manager của Omo cho chúng ta biết: “Omo đựơc định vị dựa trên việc khai thác sự trải nghiệm và phát triển của trẻ em. Tất cả mọi hoạt động của Omo đều hướng đến mục tiêu định vị này”. Hàng loạt chương trình ra đời đều hướng đến mục tiêu nhất quán này: tổ chức các chương trình hướng về cộng đồng như “ngày hội những chiếc túi tài năng”, “OMO áo trắng ngời sáng tương lai, ngày hội “Triệu tấm lòng vàng”, “Tết làm điều phúc sung túc cả năm”, khuyến mãi “Vạn tim vàng cho triệu tấm lòng vàng”, chương trình sơn trường học tại 6 tỉnh vùng sâu vùng xa, hỗ trợ 3000 sinh viên về quê ăn tết,TÆng ¸o míi cho trÎ em ®ãn TÕt,t×m kiÕm c©y mia vµ c©y ®µo ®Æc biÖt nhÊt ®Ó ®em ®Êu gi¸ tõ thiÖn… Các chương trình đã thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội và Omo nhanh chóng “ghi điểm” trong mắt với khách hàng. 2.3 Thùc hiÖn kÕ ho¹ch Marketing PR Chúng ta có thể thấy thập thò bóng dáng của PR trong tất cả các hoạt động gần đây của Omo. Có thể thấy PR thường mở đầu bằng việc tạo “xu hướng dư luận” . Điển hình là chương trình “Học hỏi điều hay, ngại gì vết bẩn”. Các chương trình này có được thành công tốt đẹp như vậy không thể không kể đến vai trò quan trọng của hoạt động PR. Không chỉ có một bộ phận PR của Unilever mà đằng sau đó là một lực lượng hùng hậu các công ty PR sẵn sàng tiếp ứng. Mỗi chương trình ra đời là một lần thu hút sự quan tâm của mọi người. Với ý tưởng là mọi người ngày nay do sợ dơ nên sẽ không để cho con cái họ cho những trò năng động để học hỏi và phát triển, Omo gửi đi thông điệp: “Học hỏi điều hay, ngại gì vết bẩn”, khơi dậy ý thức trong các ông bố bà mẹ về việc để cho con cái mình tự do nghịch dơ để học hỏi. Họ tìm cách làm cho người dân quan tâm đến vấn đề này và cùng đem ra bàn luận trên báo (thực chất vấn đề được đưa ra ở mục ý kiến đọc giả lại là những bài viết của dân PR dưới những tên người gởi khác nhau). Khi dư luận nóng lên với đề tài : “Sẽ cho con cái làm gì trong mùa hè này- vui chơi hay học” thì Omo tung ra event “Ngày hội những chiếc túi tài năng” tại công viên Lê Văn Tám. Thế là chương trình đã thành công tốt đẹp do họ đã biết cách tạo xu hướng bình luận của người dân để truyền đi thông điệp “bạn không còn sợ con cái nghịch dơ vì đã có Omo tẩy bay mọi vết bẩn rồi” . Tiếp đó là những chương trình phỏng vấn trực tuyến với các chuyên gia, các bài viết về để tài nuôi dưỡng lòng nhân ái, cảm thông chia sẻ ở trẻ nhỏ…nhưng mà người trong nghề đọc vào thì “đánh hơi” được ngay là có “mùi” PR ở đó rồi. Mục tiêu của việc tạo dư luận này là để hỗ trợ cho chương trình “OMO áo trắng- ngời sáng tương lai” đang được phát động rầm rộ cùng thời điểm. Sau mỗi sự kiện được Omo tổ chức đều được giới truyền thông nô nức rủ nhau đưa tin chứng tỏ quan hệ truyền thông của Unilever vô cùng hiệu quả. Omo nhanh chóng được xếp hạng là thương hiệu nổi tiếng nhất trong ngành hóa mỹ phẩm. Đánh giá kết quả PR: Có thể nói Omo đã thành công khi tự định vị trên một tầm mới, hay nói vui là từ thời kỳ thô sơ đã bước vào thời kỳ hiện đại. Thành công trong việc mở cho mình một lối đi riêng trên thị trường Việt Nam, thành công trong việc nâng cao giá trị thương hiệu của một sản phẩm thuộc hàng tiêu dùng thiết yếu. Sau này rất có thể những đối thủ cạnh tranh sẽ theo bước chân định vị của họ, song Omo có lợi thế là người tiên phong trên thị trường, mà cái gì đầu tiên thường để lại ấn tượng lâu phai trong tâm trí khách hàng Omo nhanh chóng được xếp hạng là thương hiệu nổi tiếng nhất trong nghành hóa mỹ phẩm III_ HiÖu qu¶ cña OMO tõ sù phèi hîp c¸c ho¹t ®éng Qu¶ng c¸o vµ PR. Sau khi ®­îc Unilever ®­a vµo ViÖt Nam ,OMO ®· lu«n lu«n cè g¾ng vµ ®· x©y dùng ®­îc th­¬ng hiÖu trong t©m trÝ kh¸ch hµng. Cïng víi sù lín m¹nh vÒ tuæi, nh÷ng ch­¬ng tr×nh Qu¶ng c¸o cña OMO còng ®­îc thay ®æi vµ lµm míi th­êng xuyªn. GÇn ®©y nhÊt ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam ®­îc biÕt ®Õn víi ch­¬ng tr×nh “ H·y ®Ó trÎ tù do vui ch¬i’’. OMO ®­a ra ch­¬ng tr×nh Qu¶ng c¸o “H·y ®Ó trÎ tù do vui ch¬i’’ víi s©n ch¬i cho tÊt c¶ c¸c bÐ, c¸c bÐ cã thÓ vui ch¬i tho¶ thÝch,®ïa nghÞch, tù do t×m hiÓu,tù do t­ëng t­îng, tù do thÓ hiÖn b¶n th©n , tù do hoµ nhËp, cïng kh¸m ph¸,cïng nhau tr¶i nghiÖm,tù do ph¸t triÓn mµ kh«ng sî bÞ lÊm bÈn v× ®· cã OMO- mét lÇn giÆt. Song hµnh cïng ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, Unilever vµ OMO ®· tæ chøc ch­¬ng tr×nh trao tÆng saan ch¬i quèc tÕ cho mét sè trõ¬ng tiÓu häc. Ho¹t ®éng nµy lµ mét phÇn cam kÕt “H·y ®Ó trÎ tù do vui ch¬i’’, tiÕp theo nh÷ng ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña tho¶ thuËn riªng hîp t¸c liªn ngµnh gi÷a Bé GD vµ §µo T¹o, Unilever , OMO víi tªn gäi “ S©n ch¬i v× sù ph¸t triÓn cña trÎ em ViËt Nam’’ . S©n ch¬i ®­îc x©y dùng trong khu©n viªn s©n tr­êng bao gåm 4 bé thiÕt kÕ bÞ vËn ®éng : xÝch ®u, thó nhïn , vßng xoay vµ tæ hîp cÇn thiÕt- ®­îc thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt bëi nhµ s¶n xuÊt hµng ®Çu theo tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ sù an toµn còng nh­ phï hîp víi nhu cÇu vui ch¬i, vËn ®éng cña häc sinh tiÓu häc… Cïng víi ®ã lµ cuéc thi vÏ tranh quèc tÕ Unilever t¹i ViÖt Nam. Cuéc thi gióp OMO truyÒn t¶i th«ng ®iÖp “H·y ®Ó trÎ tù do vui ch¬i” ®Õn thÇy c« gi¸o , phô huynh häc sinh vµ chÝnh b¶n th©n c¸c em. Hµng lo¹t ho¹t déng x· héi ra ®êi h­íng vÒ céng ®ång ,mang l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho X· Héi. Qu¶ng c¸o nh»m giíi thiÖu tÝnh n¨ng s¶n phÈm. Nh­ng kh¸ch hµng mua s¶n phÈm kh«ng chØ ë tÝnh n¨ng ,chÊt l­îng, nhu cÇu s¶n phÈm mµ cßn ë c¶m t×nh cña hä dµnh cho s¶n phÈm,c«ng ty.Mµ nÕu kh«ng biÐt ®­îc kh¸ch hµng cÇn g× th× kh«ng thÓ lµm tèt ®­îc.PR lµ mèi quan hÖ víi c«ng chóng,s¶n phÈm ®­îc c«ng chóng quan t©m,®Ó ý nh­ thÕ nµo? PR tËp trung vµo nh÷ng nhãm ®èi t­îng nhÊt ®Þnh,Qu¶ng c¸o bao qu¸t h¬n tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng. OMO sau khi cã hµng lo¹t nh÷ng ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o “déi bom” trªn truyÒn h×nh, b¸o chÝ vµ kÕt hîp víi hµng lo¹t c¸c ch­¬ng tr×nh Marrketing kh¸c ®· thu ®­îc rÊt nhiÒu sù chó ý cña ng­êi tiªu dïng. Kh«ng chØ bëi OMO cã nh÷ng ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o hÊp dÉn, ®Ñp m¾t,sù ®Çu t­ lín mµ c¸i chÝnh OMO ®· n¾m ®­îc t©m lý cña ng­êi tiªu dïng vµ nhanh chãng chiÕm ®­îc t×nh c¶m cña ng­êi kh¸ch hµng. Sù phèi hîp PR vµ Qu¶ng c¸o ®· t¹o nªn 1 søc m¹nh vÒ tÝnh s¸ng t¹o trong c¸ch truyÒn ®i th«ng ®iÖp cña OMO. Ch­¬ng tr×nh ®· t¹o nªn 1 dÊu Ên trong t©m trÝ kh¸ch hµng trong mét thêi gian dµi. Ch­¬ng tr×nh ®· ®Ò cao tÝnh s¸ng t¹o cña trÎ th¬ tõ ®ã khuyÕn khÝch c¸c bËc phô huynh ®Ó cho con m×nh tho¶ søc s¸ng t¹o mµ ®õng ng¹i vÕt bÈn v× ®· cã bét giÆt OMO. IV _Gi¶i ph¸p xóc tiÕn cho OMO Bªn c¹nh c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o vµ PR, c«ng ty cÇn chó träng h¬n ®Õn c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn nh­ : - Tài trợ (Sponsorships): Doanh nghiệp đặt thương hiệu của mình trên sân vận động, trên trang phục của toàn đội hoặc trên trang phục của những vận viên xuất sắc để quảng cáo. - Quảng bá thương hiệu trên phim (Product placement):. Tương tự như vậy, chúng ta còn thể quảng bá thương hiệu bằng sách. - Hoạt động ngoài trời (Street-level promotions) - Tranh thủ sự nổi tiếng (Celebrity endorsements) - Quảng cáo bằng cơ thể (Body advertising) C¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o cña OMO nªn chó ý tËp chung vµo c¸c th«ng ®iÖp mµ hä ®· ®­a ra tr¸nh tr­êng hîp qu¸ nhiÒu th«ng ®iÖp ®­îc ®­a ra g©y ra sù mÊt tËp trung vµo t©m trÝ kh¸ch hµng OMO ph¶i ph¸t triÓn tèt h¬n trang Web cña m×nh t¹i ViÖt Nam,n©ng cao kh¶ n¨ng phôc vô kh¸ch hµng. Ph¸t triÓn c¸c ch­¬ng tr×nh theo nÕp nghÜ vµ v¨n ho¸ ng­êi ViÖt. OMO cÇn tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng b¸ nhiÒu h¬n n÷a nh»m t¹o mèi quan hÖ cho kh¸ch hµng, lµm thÕ nµo cho kh¸ch hµng vµ s¶n phÈm OMO cña Unilever cã sù th©n thiÕt. OMO cã mét lîi thÕ lín lµ ng­êi tiªn phong tren thÞ tr­êng vµ chÝnh ®iÒu ®ã ®Ó l¹i Ên t­îng khã phai cho kh¸ch hµng…vµ ®iÒu ®ã th× còng khiÕn OMO ph¶i t¹o ®­îc uy tÝn h¬n cho kh¸ch hµng tiªu dïng s¶n phÈm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích và đánh giá hoạt động xúc tiến thương mai của Omo.doc
Luận văn liên quan