Đề tài Phân tích và đánh giá khả năng tiếp cận giao thông vận tải của hộ gia đình phường Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

MỤC LỤC Mở đầu .1 Chương 1: Tổng quan về điều tra nhu cầu vận tải và khả năng tiếp cân .4 1.1. Tổng quan về đô thị và quy hoạch đô thị .4 1.1.1. Khái niệm và phân loại đô thị 1.1.2. Quy hoạch đô thị 1.2. Giao thông vận tải đô thị .7 1.2.1. Các khái niệm cơ bản về giao thông đô thị 1.2.2. Quy hoạch GTVT đô thị 1.3. Tổng quan về điều tra nhu cầu vận tải .15 1.4. Tổng quan về khả năng tiếp cận trong giao thông vận tải 1.4.1. Khái niệm về khả năng tiếp cận giao thông vận tải .20 1.4.2. Các hình thức tiếp cận trong GTVT .22 Chương 2: Hiện trạng Kinh tế xã hội, GTĐT Hà Nội và cấu trúc đô thị khu vực phường Thịnh Liệt .23 2.1. Tổng quan về đô thị Hà Nội .23 2.1.1. Điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội 2.1.2. Định hướng phát triển đô thị 2.1.3. Quy hoạch tổng thể thành phố Hà Nội đến năm 2020 2.2. Tổng quan về hệ thống giao thông đô thị thành phố Hà Nội .27 2.2.1. Giao thông đường bộ .27 2.2.2. Giao thông đường sắt .29 2.2.3. Giao thông đường thủy .30 2.2.4. Giao thông đường không .31 2.2.5. Hệ thống giao thông tĩnh .31 2.2.6. Các hệ thống khác .32 2.3. Nhu cầu đi lại của dân cư thành phố Hà Nội .36 2.4. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và câu trúc đô thị khu vực phường Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội Chương 3: Phân tích và đánh giá khả năng tiếp cận của hộ gia đình phường Thịnh Liệt 3.1. Khái quát về cuộc điều tra .44 3.2. Nhận xét chung .44 3.3. Kết quả điều tra .45 3.4 Kết luận điều tra .54 Kết luận và kiến nghị .56 Tài liệu tham khảo .59 Phụ lục

pdf70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2299 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích và đánh giá khả năng tiếp cận giao thông vận tải của hộ gia đình phường Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g xe buýt Nhng n m g n ây, cùng vi s t ng tr!ng v kinh t , c ch th trng ã trc ti p ci thin tng bc i sng ca ngi dân th ô, quá trình ô th hoá di'n ra nhanh chóng, thành ph c m! rng, các khu dân c mi ã và ang c xây dng, nhu c u i li ca nhân dân ngày mt t ng. S l ng xe cá nhân t ng lên mt cách nhanh chóng c bit là xe máy (bình quân 18-24%/n m). Mc dù c s! h t ng giao thông ! Hà Ni ã c quan tâm, mt s tuy n ph c xây dng mi hoc m! rng nhng v&n không áp ng c nhu c u i li ca nhân dân. Tình trng tc ngh,n giao thông xy ra khá thng xuyên ti các tuy n ng tr$c chính trong thành ph. n u n m 1996, Chính ph và UBND thành ph ch trng: ”3u tiên phát trin xe buýt” ph$c v$ m)i i t ng có nhu c u i li trong ni ô nhm các m$c tiêu: - Gim ách tc giao thông. Gim tai nn giao thông. Bo v môi trng sinh thái Thc hin v n minh ô th. a. V sn lng hành khách 15.3 48.8 179.5 255.3 297 324.5 0 50 100 150 200 250 300 350 2001 2002 2003 2004 2005 2006 sn lng (tr.lt) Hình 2.1: Bi*u sn l+ng VTHKCC b2ng xe buýt 1 Hà N!i Hàng n m thành ph Hà Ni có khong g n 1.100 triu l t i li. Lu l ng giao thông ti 1 s mt ct thng gây c tc giao thông là rt cao, ví d$ ti ng Gii Phóng là 17.000 l t ngi/hng/gi cao im/2 làn xe… Ch ng 2: Hi n tr ng KT-XH, GTT Hà Ni và Cu trúc ô th khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 34 Riêng tng công ty v n ti Hà Ni, n m 2006 v n ti hành khách công cng ã v n chuyn c trên 305 triu l t hành khách. Riêng xe buýt ni ô v n chuyn c 297,7 triu khách, chi m 94% sn l ng ca toàn Thành ph, trong ó 44 tuy n t hàng t 286,6 triu l t khách, bng 101,9% so vi k hoch t ra. b. V các tuy n vn ti Tính c 2 tuy n XHH ã u th u thì Hà Ni có 55 tuy n xe buýt, Trong ó: 44 tuy n t hàng và 11 tuy n XHH. Hình dng mng li tuy n khá a dng, bao g"m: Hình dng mng li tuy n n c l p (Không trùng im %, không t ct) loi này g"m nhiu dng khác nhau: ng th4ng, gp khúc, hình cung (nh tuy n: 01, 02, 32, 22.....). (Các hình ch+ có tính cht minh ho) Hình 2.2: Tuyn -n !c lp và tuyn vòng tròn khép kín Tuy n ng vòng khép kín (im u và im cui trùng nhau). Loi này có các dng: a giác, các cung, gp khúc k t h p vi cung. Thc cht các loi này là c to nên b!i các tuy n n ghép li vi nhau. (các tuy n: 09, 18, 23, 24..... Tuy n khép kín mt ph n: Thc cht là to b!i các tuy n ng vòng khép kín và tuy n n c l p. Tuy n khép kín s 8: Thc cht c to b!i 2 tuy n ng vòng khép kín. Các hng tuy n c#ng rt a dng, bao g"m: Tuy n hng tâm: (Tuy n s 32, 22, 26, 30…) Là tuy n hng v trung tâm thành ph Tuy n ni ô: (Tuy n s 9, 18, 24 …) V n chuyn hành khách trong khu vc ni thành và chuyn ti p sang các tuy n tr$c. Ch c n ng ca tuy n là gom khách cho các tuy n tr$c chy vòng tròn, chi m 63% s tuy n và v n chuyn 63% sn l ng trong tng toàn mng. Tuy n ngoi thành (Tuy n 10, 7, 17, 15, 20 …) V n chuyn hành khách t ngoi thành vào các tuy n k c n. ây là loi tuy n có nhiu tim n ng t ng tr!ng ln. Tuy n k c n: ã và ang phát trin ti tt c các t+nh lân c n Ch ng 2: Hi n tr ng KT-XH, GTT Hà Ni và Cu trúc ô th khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 35 T n sut chy xe: 5 – 10 phút/l t xe Thi gian v n hành: t 5h n 22h c. V phng ti n Tng s xe tính n h t n m 2006 có 915 xe buýt hot ng. Bao g"m xe ca tng công ty v n ti Hà Ni, Cty TNHH Bc Hà, Cty thng mi V n Ti ông Anh, Cty TNHH du lch thng mi xây dng Bo Y n. d. V c s h tng Các im d!ng ': Hin nay toàn mng li có 1022 im dng % trên tuy n và trên 234 nhà ch. Tt c im dng % u có bin báo, trong ni thành có 766 bin/146 ng ph, chi m 75%, ngoi thành có 256/14 ng ph, chi m 25%. Các vch sn ti các im dng không phù h p vi b rng ng (báo cáo ca tng công ty v n ti Hà Ni tháng 12/2004). Các im u cui: ây là vn bt c p nht cho hot ng xe buýt. Trong tng s 36 im u cui ch+ có 10 im là xe c sp x p th t v trí % tr khách, ón tr khách an toàn nh: b n xe Giáp Bát, BX Gia Lâm, BX M- ình, BX Lng Yên, b n xe Kim Mã, b n xe Hà ông, b n xe Nam Th ng Long, b n xe Kim Ngu, b n xe Gia thu5, sân bay Ni Bài, im Tr n Khánh D. S còn li h u h t t n d$ng các im tm thi nên có th b thay i bt kì lúc nào. B n bãi: Trên a bàn hà Ni có 05 b n xe liên tình và 01 trm ón tr khách, g"m: b n xe Giáp Bát, BX Gia Lâm, BX M- ình, BX Lng Yên, BX Nc Ng m và Trm Thanh Xuân. BX Giáp Bát: din tích 46.000m2, BX M- ình: din tích 30.000m2, BX Gia Lâm: din tích 14.000m2, BX nc Ng m: din tích 11.230m2, BX Lng Yên: din tích 10.200 m2 . Ti p nh n bình quân 2.790 l t xe/ ngày. e. V t chc qun lý vân ti hành khách công c ng Công tác qun lý hin nay i vi hot ng v n ti hành khách công cng bng xe buýt ca thành ph do trung tâm qun lý và iu hành giao thông ô th thuc s! giao thông công chính Hà Ni thc hin. Trung tâm có nhim v$ ký k t h p "ng kinh t , t ch c công tác giám sát, kim tra, nghim thu, l p h" s thanh quy t toán cp bù chi phí, chi in vé và các khon chi phí khác ca ngân sách thành ph cho hot ng xe buýt. Vi mng li tuy n xe buýt c b trí v n chuyn hành khách ã góp ph n ph$c v$ tt nhu c u i li, hn ch phng tin cá nhân, gim thiu ùn tc giao thông và tai nn giao thông, c nhân dân tin t!ng và ng h. Ch ng 2: Hi n tr ng KT-XH, GTT Hà Ni và Cu trúc ô th khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 36 2.2.9. ánh giá chung v h thng GTVT thành ph Hà Ni a. V h thng CSHT giao thông vn ti Trong nhng n m g n ây thành ph ã c u t rt ln phát trin h thng CSHT giao thông nhm áp ng ngày càng tt hn nhu c u i li ca ngi dân, gim ác tc giao thông trên a bàn thành ph, nht là vào nhng gi cao im. Chính b!i v y nhìn chung h thng CSHT giao thông ca thành ph ã c ci thin khá nhiu, các con ng c nâng cp m! rng, và m! mi ã ph n nào áp ng nhu c u i li ca ngi dân. Tuy nhiên bên cnh nhng iu ã t c thì trong nhng n m ti thành ph s, còn phi t rt ln ti p t$c hoàn thin h thng giao thông. Hin nay v&n còn nhiu tuy n ph cha áp ng c nhu c u i li ca ngi dân, v&n thng xuyên xy ra ách tc trong gi cao im. M t mng li ng trên toàn thành ph v&n ! m c thp, các con ng li quá h/p, ây là vn b c xúc mà rt khó gii quy t. Din tích dành cho giao thông tnh ca thành ph v&n còn thi u rt nhiu, nht là ti các khu vc trung tâm, thành ph c n u t xây dng các bãi % hin i, m bo ko nh h!ng n cnh quan khu trung tâm vn ã rt tr t h/p. b. V h thng vn ti ang c u t rt ln b!i nhu c u i li ca ngi dân liên t$c t ng, mà h thng v n ti thì ã không th áp ng c nhu c u ó. Hin ti Hà Ni mi ch+ có các loi hình v n ti HKCC là xe taxi, xe ôm, và xe buýt, tuy ã c u t phát trin, nhung v&n không áp ng c nhu c u i li ca ngi dân, cùng vi ó là s i xung ca cht l ng dch v$. áp ng nhu c u i li ca ngi dân, gii quy t vn ách tc giao thông, thành ph ã có k hoch phát trin h thng v n ti ng st ô th. Nhìn chung h thng v n ti Hà Ni mi ang ! giai on u ca s phát trin nên s, còn rt nhiu vn c n gii quy t, hi v)ng thành ph s, có nhng s u t thích áng và h p lí thì h thng giao thông v n ti ô th Hà Ni mi áp ng c nhu c u i li ca th dân 2.3. Nhu cu i li c$a dân c thành ph# Hà N!i. Phân tích c thc hin b!i IMV da trên c s! d liu n m 1998 cho phép a ra gi thi t cho nhu c u i li hàng ngày ca mt ngi dân là 2.3 và là 2.1 không k i b. Xu hng này d báo kh n ng t ng mnh nhu c u i li n n m 2020 trong ó có tính n s t ng tr!ng c gii hoá. Nhng d báo cho n m 2020 ca các nhà hoch nh chính sách Vit Nam cho Ch ng 2: Hi n tr ng KT-XH, GTT Hà Ni và Cu trúc ô th khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 37 phép gi thi t mt s gia t ng là 65% s l ng i li có tính n tính lu chuyn và s t ng tr!ng dân s. Bng 2.5. D% báo th phn GTCC các nm. Nm Tng s# l+t i li trong ngày S# l+t i li c$a 1 ngi/ngày Th phn c$a GTCC L+ng HK s3 d(ng GTCC (tri"u HK/ngày) 2005 5,011,042 1.66 20% 1.00 2010 6,666,600 2.05 30 - 35% 1.99 - 2.32 2020 8,266,094 2.27 55 - 60% 4.53 - 4.94 (Ngu"n: D báo ca Vin chi n l c và phát trin, B GTVT n m 2002) Nhng th ph n này ca giao thông công cng u tính ti s ph$c v$ ca toàn th h thng ng st. Theo s liu iu tra h gia ình n m 1995 thì nhng lý do i li phân b nh di ây: - 45% vì lý do công vic. - 19% vì lý do h)c t p. - 36 % vì các lý do i li khác. • T( l phân chia lo i hình phng ti n. T n m 1990, s ti n trin c gii hoá th hin rõ nét nht b!i s gia t ng i li bng ph−ng tin c gii 2 bánh. Trc ây xe p chi m ph n ln hn (61% vào n m 1995) thì nay nhng ch% cho xe máy khong 1.6 triu xe vào n m 2004 (theo phòng CSGT qun lí phng tin). Nhng s liu thu th p vào n m 2004 (ngu"n: thng kê m xe ca IMV n m 2004) cho thy l ng xe máy trên các ng ph Hà Ni rt nhiu. S phân b ca các phng tin i li trong khu trung tâm thành ph nh sau: - 85% xe máy. - 4.5 % ôtô. - 10% xe p. - Di 1% xe buýt. Nhìn chung, xe máy có nhng u im nh i li nhanh chóng thu n tin ti t kim c 75% thi gian so vi xe p, do v y quãng ng i li t ng gp ôi (6.6 km so vi 4.3 km bng xe p). Hn na, h s i li ca xe máy là 2.6 trong 1 ngày so vi Ch ng 2: Hi n tr ng KT-XH, GTT Hà Ni và Cu trúc ô th khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 38 1.7 i vi xe p. M c s d$ng ôtô dng li ! m c thp (t 2 n 10% th ph n) do chi phí mua ô tô t và phi chu thu cao. Hn na các tuy n ng vào khu dân c c#ng b hn ch b!i h/p ca các ng ph, nhng l ng xe ôtô v&n t ng theo m c sng và nhu c u ngày càng cao ca ngi dân và iu này mt ph n c#ng chu s tác ng ca quá trình *y mnh ô th hoá t p trung. M c s d$ng giao thông công cng còn hn ch nhng c#ng ang trong quá trình ti n b n nh b!i vì ã bt kp và t n sut hin ti v t quá t n sut ca n m 1978, thi im mà nó chi m ti 25 n 30% s i li hàng ngày (174 triu l t i li trong n m 2003 so vi 76,5 triu l t n m 1978). Th ph n hin nay ca giao thông công cng chi m t 7% n 14% (14% theo s liu m xe mi nht ca IMV trong n m 2004). Ngoài ra còn các phng th c v n ti khác nh: - Các xe khách t nhân ph$c v$ giao thông cho các t+nh xung quanh. - S l ng taxi c ph c p lan rng vi 1600 phng tin trong n m 2002. - i vi phng tin xích lô, ây là kiu phng tin ph bi n cho nhng khong cách i li ngn và ngày nay nó ch+ s d$ng ph$c v$ cho du lch. - Phng tin xe ôm (hay còn g)i là motos-taxi) vi s l ng 50,000 chi c b sung cho mng li xe buýt. Mt s d báo gi thi t rng Hà Ni s, hng v mt s phân b theo xu hng "quc t ", có ngha là mt s gia t ng rt mnh s l ng ôtô (hn 1100 %) song song vi ó là s phát trin mt dch v$ xe buýt (hn 550%), ngay c khi xe máy v&n còn chi m lnh v trí quan tr)ng. Bng 2.6. D% báo th phn th phn các ph-ng ti"n n nm 2020 Loi ph-ng ti"n 2002 2020 Biên thiên Xe p 1,000,000 600,000 - 40% Xe máy 1,063,027 650,000 - 39% Ô tô 22,184 280,000 1,162% Xe buýt 644 4,200 552% Xe ca liên t+nh + xe khác - 1,200 (Ngu"n: C.Rosier, IMV, TUPWS, 2003) • Phân chia lo i hình phng ti n theo ngi s$ dng. Ch ng 2: Hi n tr ng KT-XH, GTT Hà Ni và Cu trúc ô th khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 39 Bng di ây cho thy l ng ngi s d$ng phng tin giao thông bng xe máy ngày càng t ng so vi phng tin xe buýt Bng 2.7. Th phn các loi ph-ng ti"n Loi ph-ng ti"n 1995 1999 2003 i b 9.0% 1.5% 1.5% Xe p 47.0% 31.6% 22% Xe máy 37.0% 60.3% 65% Ô tô 1.0% 2.8% 1.8% Xích lô 1.5% 1.1% - Buýt 2.5% 1.5% 9.5% Các loi khác 2.0% 1.2% 0.2% Tng cng 100% 100% 100% (Ngu"n: Cusset 2000, compilation Tran 2001 & TUPWS 2003) iu tra ca IMV n m 2004 cho thy rng l ng ngi s d$ng phng tin xe gn máy t ng mnh và s ngi s d$ng xe p có chiu hng gim, "ng thi s l ng xe ô tô và phng tin giao thông công cng t ng mt cách u n. 2.4. iu ki"n t% nhiên, KT-XH, dân c và c&u trúc ô th khu v%c phng Thnh Li"t - Qun Hoàng Mai – TP.Hà N!i 2.4.1. V trí a lí a. Qun Hoàng Mai     Hình 2.3. Phân chia loi hình ph-ng ti"n Ch ng 2: Hi n tr ng KT-XH, GTT Hà Ni và Cu trúc ô th khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 40 Qu n Hoàng Mai có 4.104,10 ha din tích t nhiên và 187.332 nhân kh*u, có 14 n v hành chính trc thuc g"m các phng: Hoàng Lit, Yên S!, Vnh Hng, nh Công, i Kim, Thnh Lit, Thanh Trì, Lnh Nam, Tr n Phú, Mai ng, Tng Mai, Tân Mai, Giáp Bát, Hoàng V n Th$. Qu n Hoàng Mai c hình thành vi 14 phng trên c s! 9 xã thuc huyn Thanh Trì (Ðnh Công, Ði Kim, Hoàng Lit, Thnh Lit, Thanh Trì, Vnh Tuy, Lnh Nam, Tr n Phú, Yên S!), khu ô th và công viên Yên S! thuc T Hip nh p vào qu n và 5 phng thuc qu n Hai Bà Trng (Mai Ðng, Tng Mai, Giáp Bát, Hoàng V n Th$, Tân Mai). Khi thành l p qu n, chuyn nguyên trng (tên, din tích, dân s) ca 5 phng thuc qu n Hai Bà Trng và 9 xã thuc huyn Thanh Trì chuyn thành phng. Qu n Hoàng Mai s, có din tích hn 4.105 ha, dân s 187.332 ngi, t l dân phi nông nghip g n 78%, m t dân s bình quân 4. 790 ngi/km². b. Phng Thnh Li t Nm ! ca ngõ phía nam ca th ô Hà Ni, c#ng nh qu n Hoàng Mai. Phng có a gii hành chính: ông giáp phng Yên S!; Tây giáp các phng nh Công i Kim; Nam giáp các phng Hoàng Lit, Yên S!; Bc giáp các phng Giáp Bát, Tân Mai, Tng Mai, Hoàng V n Th$ và qu n Thanh Xuân. 2.4.2. Lch s phát trin ca ph ng Thnh Li t Làng Thnh Lit thi xa có tên là C Vit, nm cnh kinh thành Th ng Long. n th k 15 thì i tên thành Thnh Lit; làng còn có tên Nôm là Làng Sét. Sau khi Di'n Phúc Bá T D$ di chuyn gia ình sang thì làng c t ch c thành 9 thôn, có tên t Giáp Nht n Giáp Cu (v sau thôn Giáp Cu tách ri thành mt làng khác).Vào u th k 19, làng Thnh Lit (g"m 8 thôn còn li) thuc tng Hoàng Mai, huyn Thanh Trì, ph Thng Tín, trn Sn Nam Th ng. Vào u th k 20, nhiu thôn h)p li vi nhau tr! thành làng; các làng mi: Giáp Nht, Giáp Nh, Giáp T , Giáp L$c và Giáp Bát, lúc ó thuc tng Thnh Lit, huyn Thanh Trì, t+nh Hà ông. Trong khong th p niên 1950, Thnh Lit b mt Giáp Bát và i tên thành oàn K t cho n khi c i li vào n m 1964. Ngày nay, Thnh Lit ch+ còn Giáp Nht, Giáp Nh và Giáp T , thuc qu n Hoàng Mai ca thành ph Hà Ni. 2.4.3. c im KT – XH và dân c Phng Thnh Lit có 294,30 ha din tích t nhiên và 13.788 nhân kh*u. Do c im là mt phng mi thành l p, nên tình hình KT-XH ca phng khá ph c tp, mi ang ! giai on u phát trin và cha n nh. Tuy nhiên do c im là mt làng phát trin lâu i nên dân c ca phng hin nay v&n ph n ln là dân gc, iu này khi n cho v n hoá làng xã v&n khá phàt trin, ngi dân sng khá thân thin Ch ng 2: Hi n tr ng KT-XH, GTT Hà Ni và Cu trúc ô th khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 41 và g n g#i. Nhng n m g n ây, khi chuyn t xã lên phng theo quy t nh thành l p qu n Hoàng Mai ca thành ph Hà Ni, i sng ngi dân c#ng có nhng thay i nht nh, t ch% ngi dân ch+ làm nông nghip và có mt s ngh th công truyn thng n nay s h chuyn sang kinh doanh các dch v$, c#ng nh phát trin sn xut theo hng công nghip ngày càng t ng. Phng ã và ang nh n c s quan tâm u t ln ca nhà nc, các d án u t xây d$ng khu ô th mi hin i s, em li cho phng nhiu iu kin tu n l i phát trin kinh t , i sng ca ngi dân ã tng bc phát trin, các dch v$ c#ng c chú tr)ng phát trin. 2.4.4. Cu trúc ô th khu vc ph ng Thnh Li t Mt phía Tây ca phng giáp vi mt ph n ng Gii Phóng và ng Trng nh, nên ây là mt ti p c n chính ca phng vi h thng giao thông ca Hà Ni. Các mt còn li, mt phía Bc và phía nam giáp vi các phng khác, riêng mt phía Tây giáp vi h" Thanh Trì. Phng có lch s phát trin lâu i, ngi dân sinh sng và m! rng a bàn phng theo thi gian, do ó cu trúc ô th phng thuc dng h%n h p. Không phân chia rõ ràng các khu ch c n ng, trung tâm phng là trung tâm ca làng c t xa, n nay cha có quy hoch li, nên các n v hành chính, dân c, các n v sn sut nh( nm xen l&n nhau. ây c#ng là cu trúc ô th chung ca các ô th phát trin lâu i ti Vit Nam. a. M ng l"i giao thông Loai ng giao thông ch y u ca phng là ng bê tông nh(, ây là các ngõ nh( d&n vào các h gia ình, chúng hoàn toàn phi tiêu chu*n, các h gia ình ã t ln chi m, s d$ng các con ngõ này khi n chúng ngày càng thu h/p. Phng ch+ có mt con ph duy nht chy t ng Trng nh vào trung tâm phng, có chiu rng không u, t 5-7m, và hoàn toàn không có v+a hè, mt ng bê tông ã xung cp mà cha c sa cha, nâng cp. b. S$ dng t V s d$ng t ca phng c#ng cha có mt quy hoch tng th, các khu ch c n ng ca phng không phân chia rõ ràng, t ! xen l&n vi t dành cho các dch v$ công cng. • t Chi m ph n ln din tích t ca phng là din tích t dành !. Do tc ô th hoá ca phng nhng n m g n ây rt nhanh, nên t l din tích t ! s, ngày càng t ng, nhu c u v nhà ! ca ngi dân òi h(i phng phi có quy hoch s d$ng t rõ ràng, cân bng t l t ! vi t dành cho các dch v$ khác. Ch ng 2: Hi n tr ng KT-XH, GTT Hà Ni và Cu trúc ô th khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 42 • t dch v công c ng Trên a bàn phng có hai khu t dành cho trng h)c cp I và cp II, ngoài ra có thêm vài khu t nh( dành cho các trng m&u giáo, nhng t l din tích t dành cho lnh vc này còn rt nh(, cha áp ng yêu c u ca ô th. t dành cho bnh vin trên a bàn phng không có, ch+ có mt trm xá duy nht nm ngay trung tâm phng, rt nh(. t dành cho công viên ca phng c#ng không có. • t dành cho giao thông Do c im giao thông ca phng ã c nêu ! trên, nên t l t dành cho giao thông ca phng c#ng là rt nh(. Trên toàn phng cha có bãi % xe công cng, ch+ có mt b n xe ti nm ! phía Tây phng, tuy là b n xe ca thành ph, nhng nhìn chung quy mô b n là nh(. Hình 2.4: C&u trúc ô th khu v%c phng Thnh Li"t • t dành cho công nghi p, thng m i, hành chính Cha thc s có khu vc dành riêng cho loi hình này, trên toàn phng ch+ có mt ch c xây dng ngay trung tâm phng, nhng quy mô nh!, còn li là các ch t phát nm d)c theo các con ngõ nh(, hay d)c ng Trng nh. Trên phng c#ng không có trung tâm thng mi, các h gia ình t n d$ng t ng mt buôn bán, nên t dành cho dch v$ thng mi c#ng không có. t dành cho công nghip ca phng rt nh(, nhng n m g n ây mt s nh( các doanh nghip mi bt u hot ng sn xut công nghip, nên t dành cho lnh t nông nghip t giao thông Ch ng 2: Hi n tr ng KT-XH, GTT Hà Ni và Cu trúc ô th khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 43 vc này không ln và li xen l&n vi t ! nên s, nh h!ng không nh( ti i sng ngi dân n u quy mô công nghip ca phng trong tng lai phát trin hn. • t nông nghi p T l din tích t này c#ng chi m mt phân không nh( (khong 10-15%)tng din tích t c phng. H u h t nm ! phía ông phng, g n h" Thanh Trì, tuy nhiên nhng n m g n ây din tích t này ngày càng b thu h/p. Nhìn vào hình nh cu trúc ô th khu vc phng Thnh Lit ta có th thy iu kin ti p c n ca khu vc là rt hn ch , ngi dân ch y u ch+ ph$ thuc vào xe máy. làm rõ iu này ta ti n hành nghiên c u c trình bày ! chng 3. Ch ng 3: Phân tích và ánh giá kh nng tip cn ca h gia ình khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 44 CH NG III: PHÂN TÍCH VÀ ÁNH GIÁ KH NNG TIP C N C'A H GIA ÌNH KHU VC PH NG THNH LIT 3.1. Khái quát v cu!c iu tra Trc h t phi nói rng ây là cuc iu tra nhm thu th p s liu phuc v$ cho tài nghiên c u tt nhip ca sinh viên chuyên ngành Quy hoch và Qun lý GTT, do iu kin v thi gian và nhân lc nên các s liu thu th p ch+ có tính cht tng i và ch+ s d$ng cho tài thuc phm vi " án này. Cuc iu tra là mt t kim tra ki n th c và kh n ng làm vic thc t ca sinh viên trc khi ra trng. Quy trình ti n hành cuc iu tra này nh sau: - Nh n tài, ti n hành l p cng nghiên c u - Xin giy gii thiu ca trung tâm t vn và phát trin giao thông v n ti- i h)c GTVT xung các h gia ình trên a bàn phng ph(ng vn. - La ch)n ng&u nhiên 1% (bng 25 h) s h gia ình trên a bàn phng ph(ng vn, phi u ph(ng vn c xây dng s0n (ph$ luc 1) - Nhân viên iu tra c#ng ti n hành quan sát và ghi li các thông tin c n thi t ti các h gia ình c la ch)n. - Thu th p các s liu và thông tin v tình hình kinh t xã hi, c im dân c, c#ng nh cu trúc ô th khu vc iu tra. - S d$ng các k t qu v tình hình kinh t xã hi, iu kin giao thông ô th ca Hà Ni ã thu th p c trong i thc t p tt nghip cho tài này. - Sau khi ph(ng vn thu c k t qu là 24 phi u vi các thông tin c n thiêt, ti n hành x lý s liu iu tra bng excel và vi t báo cáo. Do các s liu liên quan n kh n ng ti p c n GTVT ca các h) gia ình là rt nhiu và a dng, nên phi u iu tra c xây dng ch+ t p trung thu th p các s liu có liên quan n các dch v$ v n ti hành khách công cng và v n ti hành khách cá nhân, iu kin v ti p c n vi các dch v$ này, c#ng nh các dch v$ i kèm nh: nhà xe, chiu rng li vào nhà…. 3.2. Nhn xét chung Tuy là mt phng mi thành l p, nhng do lch s phát trin lâu i ca xã trc ây, nên iu kin v quy hoch, c#ng nh giao thông ca phng rt y u kém, c phng ch+ có mt tuy n ph Giáp Nh chy qua trung tâm phng, tuy n ph này Ch ng 3: Phân tích và ánh giá kh nng tip cn ca h gia ình khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 45 c nâng lên t mt ngõ c# ca ng Trng nh nên h u nh không thay i và rt khó có kh n ng m! rng, vi chiu rng hin ti thì vic phát trin xe buýt vào phng là không th. Ngoài ra chy d)c bên cnh phng còn có ng Trng nh c#ng rt nh(, xe ôtô hot ng rt khó kh n. Chính vì v y phng tin i li ca ngi dân trên a bàn phng ch y u v&n là các phng tin cá nhân nh xe máy và xe p, ch+ mt s rt nh( có ôtô. Nhng bên cnh ó phng c#ng có thu n l i nht nh, nm ngay cnh phng là b n xe Giáp Bát, mt b n xe ln nht thành ph, u mi giao thông quan tr)ng nên vic ti p c n giao thông công cng ca ngi dân trên a bàn không phi là không th, ch+ mt 10 phút i b t trung tâm phng là ra c b n xe. 3.3. Kt qu iu tra Di ây là mt s k t qu thu c sau khi ph(ng vn. Tng s h c ph(ng vn là 25 h, nhng có mt phi u không t yêu cu nên s phi u c s d$ng là 24 phi u. C$ th nh sau: a. V thu nhp bình quân tháng ca c h gia ình ây là ch+ tiêu quan tr)ng trong các cuc iu tra xã hi, tuy nhiên ! Vit Nam a s ngi dân không có tài khon ngân hang nên ây luôn là mt vn t nh, các h gia ình có tr li, tuy nhiên m c chính xác ca k t qu là mt iu c n quan tâm. Nhìn vào biu " th hin m c thu nh p bình quân tháng ca c h gia ình ta thy: ch+ có 13% s h có thu nh p t 1.500.000 n 2.500.000 "ng, có 17% s h có thu nh p t 2.500.000 n 4.000.000 "ng, các h gia ình có m c thu nh p bình quân tháng nh( hn 1.500.000 "ng là không có, còn li a ph n các h (70%) có thu nh p trên 4.000.000 "ng mt tháng. K t qu n y c#ng là khá h p lý vi iu kin thc t ca phng, s nhân kh*u trong m%i h là khá cao, do ó tng thu nh p ca các h c#ng là khá cao, tuy nhiên tính binh quân u ngi thì không phi là cao so vi m c thu nh p ca ngi dân th ô, iu này c#ng d' hiu, vì ây là mt phng mi, kinh t cha phát trin nh nhng khu vc khác ca th ô. Ch ng 3: Phân tích và ánh giá kh nng tip cn ca h gia ình khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 46 T 2.5tr-4tr 17% T 1.5tr-2.5tr 13% Di 0.5tr 0%T 0.5tr-1tr 0% T 1tr-1.5tr 0% Trên 4tr 70% Hình 3.1: Bi*u th* hi"n thu nhp bình quân tháng c$a h! gia ình b. V s hu và s$ dng phng ti n trong gia ình • S phng ti n trong gia ình Xe máy 77% Xe p 17% Xe khác 0% Ôtô di 5 ch 6% Ôtô trên 5 ch 0% Hình 3.2: Bi*u th* hi"n t4 l" các loi ph-ng ti"n trong gia ình Trong tng s các h gia ình ã ph(ng vn thì s xe ôtô con ch+ chi m 6% tng s các phng tin trong các gia ình, xe p chi m 17%, còn xe máy v&n là a s, chi m ti 77% tng s phng tin, ây là mt k t qu c#ng d' hiu và h p lý, chính t m c thu nh p, c#ng nh iu kin thc t ca giao thông trên a bàn phng mà s h có ôtô là không nhiu, ng c li s xe máy trong m%i h luôn chi m a s, ây c#ng là thc t chung ca các h gia ình trên các ô th ca Vit Nam ch không riêng a bàn phng. Các h gia ình trên a bàn phng v&n ch y u là lao ng th công, và nông nghip, nên các phng tin khác trong các h h u nh không có. Vi s l ng phng tin hin có trong các gia ình nh v y, ta thy mt iu là các phng tin cá nhân trong các h gia ình là rt ln, 24 h dân mà s! hu ti Ch ng 3: Phân tích và ánh giá kh nng tip cn ca h gia ình khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 47 78 phng tiên, riêng xe máy có 60 chi c, ây là mt con s khá ln vi tình trng c s! h t ng giao thông ca Hà Ni hin nay, s l ng phng tin cá nhân nh v y s, là quá ti cho h thng ng xá. Mt yêu c u t ra cho các nhà quy hoch là phi làm sao hn ch s l ng phng tin cá nhân ang gia t ng mt cách nhanh chóng trong các h gia ình, iu này "ng ngha vi vic làm sao có mt h thng GTCC áp ng c nhu c u i li ca ngi dân, iu ó s, thu hút ngi dân s d$ng các dch v$ GTCC, hn ch s d$ng phng tin cá nhân. V tình tr ng phng ti n giao thông trong các h gia ình + K t qu iu tra cho thy a s các phng tiên trong các gia ình là mi mua (sau n m 2000), chi m ti 89% s phng tin, các phng tin mua t n m 2000 tr! v trc ch+ chi m 11%. ây là mt thc t d' hiu, nhng n m g n ây i sng ca ngi dân ngày càng cao, vic mua sm phng tin ph$c v$ nhu cu i li ngày càng gia t ng, ngoài ra c#ng b!i t n m 2000, dòng xe máy gía r1 ca Trung Quc tràn vào nc ta, vic mua c mt chi c xe không phi là quá khó vi thu nh p ca ngi dân. Mi (sau 2000) 89% C# (t 2000 tr! v trc 11% Hình 3.3: Bi*u th* hi"n tình trng ph-ng ti"n trong gia ình + a s các phng tin (xe máy và ôtô) u c mua bo him, ây là iu bt buc các phng tin này c tham gia lu thông trên ng theo quy nh ca pháp lu t, biu " sau cho thy rõ iu ó, có ti 95% s phng tin c mua bo him, ch+ có 5% s phng tin không chp hành quy nh này. Ch ng 3: Phân tích và ánh giá kh nng tip cn ca h gia ình khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 48 Có 95% Không 5% Hình 3.4: Bi*u th* hi"n t4 l"n ph-ng ti"n mua bo hi*m dân s% • Các lo i phng ti n s$ dng thng xuyên ca các thành viên trong các h gia ình Xe máy, xe ôm 52% Xe p 11% Ôtô, taxi 4% Xe buýt 13% Xe khác 6% i b 14% Hình 3.5: Bi*u th* hi"n các loi ph-ng ti"n s$ d(ng thng xuyên cu các thành viên trong gia ình K t qu iu tra cho thy, trong cac chuy n i thng xuyên ca các thành viên trong gia ình, có 14% s ngi la ch)n i b, s ngi này ch y u là ngi già, và tre nh(, nhng ngi làm ni ch , có 11% s ngi la chn hình th c i xe p, ây ch y u là h)c sinh, các chuy n i ch y u là i h)c. S ngi s d$ng ôtô, hay taxi cho các chuy n i thng xuyên ch+ là 4%, do ây là nhng phng tin òi h(i chi phí s d$ng cao, cha thích h p vi ph n ông dân c phng. S ngi s d$ng xe buýt c#ng không phi là nhiu, ch+ có 13% là thng xuyên s d$ng xe buýt cho các chuy n i ca mình, ây c#ng ch y u là h)c sinh và sinh viên, nguyên nhân ch y u khi n s ngi s d$ng xe buýt không cao là vì trên a bàn phng không có xe buýt chy qua, s d$ng ngi dân phi i b khá xa mi ti các im dng. Ch ng 3: Phân tích và ánh giá kh nng tip cn ca h gia ình khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 49 S ngi s d$ng xe máy, c xe ôm v&n chi m a s, chi m 52%, các chuy n i ca các i t ng s d$ng xe máy thng là i xa, i làm…. ây c#ng là thc t ph bi n ! Hà Ni c#ng nhng các ô th khác trên c nc. S ngi la ch)n các hình th c khác cho chuy n i thng xuyên ch+ chi m 6%. c. V iu ki n di n tích nhà, t • Di n tích t K t qu iu tra c th hiên qua biu " bên di. Vi lch s phát trin lâu i ca làng, trc ây, ngi dân ch y u là làm nông nghip, nay mi chuyn lên phng, do ó din tích t ! ca các gia ình u khá rng, có 42% s h c ph(ng vn có din tích t ! t 20 n 50m2, 58% s h có din tích trên 50m2. <20m2 0% T 20-50m2 42% >50m2 58% Hình 3.6: Bi*u th* hi"n t4 l" di"n tích &t 1 c$a các h! gia ình Vi iu kin nhà t ti Hà Ni hin nay thì các h gia ình trên a bàn phng có din tích không nh(, ây là iu kin thu n l i cho vic xây dng các công trình phuc v$ nhu c u gia ình, "ng thi m bo các iu kin sinh hot h p lí cho gia ình. • V di n tích mt sàn nhà và s tng nhà Ch ng 3: Phân tích và ánh giá kh nng tip cn ca h gia ình khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 50 T 20-50m2 71% >50m2 25% <20m2 4% Hình 3.7: Bi*u th* hi"n t4 l" di"n tích m.t sàn nhà 1 c$a các h! gia ình -Vi din tích t ! khá rng nh trên nên các công trình xây dng ca h gia ình c#ng có din tích khá rng, tuy nhiên c#ng nh nhng ô th và khu vc khác, ngi dân trên a bàn phng r t thích xây nhà theo kiu nhà ng, có din tích trung bình t 20 d n 50m2 loi nhà có din tích nh v y chi m ti 71%, ây là mt iu không thu n l i v mt an toàn s c kho1, ch y u các ngôi nhà xây nh v y không có nhà xe riêng bit, gây mt an toàn cháy n và s c kho1 cho nhng ngi sng trong nhà. C#ng có nh#ng ngôi nhà nh(, vi din tích nh! hn 20m2, chi m 4%, ây là các h gia ình không có t xây nhà rng. Các ngôi nhà rng din tich trên 50m2, ch+ chi m 25%, ây u là các ngôi nhà mi xây dng, m bo các iu kin an toàn cho ngi s d$ng. - Trái ng c vi s nhà có din tích rng thì các nhà cò din tích trung bình và nh( li la ch)n các xây nhiu t ng, có ti 71% s h có nhà ! trên 2 t ng, s nhà ! 1 t ng ch+ có 4%, còn s nhà ! 2 t ng thì chi m 25%. ây là mt con s phù h p vi iu kin ca các h gia ình. Ch ng 3: Phân tích và ánh giá kh nng tip cn ca h gia ình khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 51 1 t ng 4% 2 t ng 25% Trên 2 t ng 71% Hình 3.8: Bi*u th* hi"n t4 l" s# tng nhà 1 c$a các h! gia ình d. iu ki n v ti p cn giao thông công c ng T 500- 1000m 46% Di 500m 46% Trên 2000m 0% T 1000- 2000m 8% Hình 3.9: Bi*u th* hi"n kha)ng cách t5 nhà t/i tr(c GT chính - c im ca phng là không có tuy n ph ln nào chy qua, do ó khong cách trung bình t các h gia ình trên a bàn phng n tr$c ng giao thông chính khá ln. Ch+ có 46% s h c ph(ng vn có khong cách t nhà ti ng tr$c chính nh( hn 500m, s h có khong cách t 500 n 1000m c#ng chi m 46%, còn s h có khong cách ln hn 1000m ch+ chi m 8% tng s h c ph(ng vn. Ch ng 3: Phân tích và ánh giá kh nng tip cn ca h gia ình khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 52 T 500- 1000m 58% Di 500m 29% Trên 2000m 0% T 1000- 2000m 13% Hình 3.10: Bi*u th* hi"n khong cách t5 nhà t/i i*m d5ng xe buýt - Khong cách t nhà ti các im dng xe buýt c#ng chu s nh h!ng ca khong cách t nhà ti tr$c giao thông chính, do ó khong cách t nhà ti các im dng xe buýt ca các h gia ình trên a bàn phng c#ng khá ln, ch+ có 29% s h gia ình có khong cách t nhà nh( hn 500m, trong khi khong cách t 500 n 1000m li có n 58%, khong cách trên 1000m ch+ chi m 13%, ây là mt khong cách ti p cân xe buýt không tu n l)i, mun i xe buýt ngi dân phi i b khá xa, iu ó s, nh h!ng ti kh n ng thu hút ca mng li xe buýt i vi ngi dân trong phng. Vi biu " th hin nh trên, ta thy ây là mt iu kin bt l i i vi các h gia ình trên a bàn phng. Các dch v$ giao thông công cng s, khó ti p c n c vi các h gia ình, "ng thi ngi dân s, ngi i b t nhà ti tr$c giao thông chính s d$ng các dch v$ khác. V chiu rng li vào nhà: c#ng nh các khu vc khác ca thành ph Hà Ni, do lch s phát trin, không quy hoch c li ngõ ngay t u, nên t l các con ngõ rt h/p (<3m) d&n vào các h gia ình là rt cao, lên ti 46%, ây s, là iu kin khó kh n cho các h gia ình, vic ti p c n các dch v$ giao thông s, b tr! ngi rt ln vi các con ngõ h/p này. Các ngõ h/p (t 3 n 5m) c#ng chi m t l khá cao, 25%, các con ngõ có chiu rng trung bình (t 5 n 7m) c#ng chi m 25%, ch+ có 4% s h gia ình có chiu rng li vào nhà rng trên 7m, các h này s, rt thu n l i trong vic ti p c n các dch v$ giao thông. Ch ng 3: Phân tích và ánh giá kh nng tip cn ca h gia ình khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 53 H/p (3-5m) 25% Rt h/p (<3m) 46% Rng (>7m) 4% Trung bình (5- 7m) 25% Hình 3.11: Bi*u th* hi"n chiu r!ng l#i vào nhà e. Các hình thc ti p cn thông tin ca các h gia ình ây c#ng là mt iu áng quan tâm trong các cuc iu tra xã hi, bi t c các hình th c ti p c p thông tin mà các h gia ình thng s d$ng s, to cho các nhà qun lý bi t cách a thông tin n cho ngi dân, c#ng nh tuyên truyn các ch trng chính sách tt nht, theo k t qu iu tra thì các h gia ình trên a bàn phng có các hình th c ti p c n thông tin rt a dng: có 8% s h thng xuyên ti p c n thông tin bng radio, 32% s h thng xuyên ti p c n thông tin qua báo, 38% s h thng xuyên ti p c n thông tin qua tivi, có 22% s h gia ình ti p c n thông tin qua internet…. Nhìn chung có khá nhiu cách các gia ình ti p c n thông tin c n thiêt, h) thng s d$ng nhiu hình th c ch không phi ch+ có mt, tuy nhiên tivi v&n là hình th c ti p c n c nhiu ngi u thích hn c. 3_Tivi 38% 2_Báo 32% 1_Raiô 8% 6_Khác 0% 5_Loa công cng 0% 4_Internet 22% Hình 3.12: Bi*u th* hi"n các hình th,c tip cn thông tin c$a các h! gia ình Ch ng 3: Phân tích và ánh giá kh nng tip cn ca h gia ình khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 54 3.4. Kt lun v kh nng tip cn giao thông c$a các h! gia ình trên a bàn phng Thnh Li"t Qua cuc iu tra ta thy kh n ng ti p c n các dch v$ GTVT ca các h gia ình trên a bàn phng Thnh Lit, qu n Hoàng Mai có mt s im sau: • Thu nh p bình quân ca các h gia ình trên a bàn phng cha phi là cao so vi mt bng thu nh p ca th ô, tuy nhiên ây c#ng ch+ là nh n xét khá ch quan, do thu nh p là vn t nh nên a s các h gia ình u du m c thu thc t • V phng tin giao thông trong các h gia ình: C#ng nh nhiu h gia ình trên a bàn thành ph Hà Ni, các gia ình trên a bàn phng c#ng s! hu mt s l ng ln các phng tin, c bit lá xe máy (chi m 77%), xe p c#ng chi m mt s l ng áng k (17%), nhng n m g n ây, vi s gia t ng ca các phng tin cá nhân mt cách mau chóng, viêc này s, tác ng không tt ti n ng lc ph$c v$ ca mng li ng. Tuy nhiên bên cnh ó ta c#ng thy rng, ngi dân trên a bàn phng ã c ti p c n mt cách khá tt vi các loi hình phng tin v n ti cá nhân, i sng ca ngi dân ngày càng cao, nhu c u ca h) v mt loi phng tin an toàn, nhanh chóng là chính áng (ôtô ã xut hin trong các gia ình chi m 6%). Tuy nhiên các gia ình u cha chú tr)ng trong vic xây dng nhà xe riêng, a s các gia ình u phng tin trong nhà ! c ban ngày l&n ban êm. Vic mà các nhà quy hoch và qun lý c n làm là nh hng nhu c u ó sao cho không nh h!ng ti s phát trin ca xã hi. • V ti p c n các dch v$ v n ti công cng: ngi dân trên a bàn phng cha thc s ti p c n tt vi các loi hình dch v$ v n ti công cng. T dch v$ xe buýt, do iu kin v c s! h t ng giao thông ca phng cha phát trin, dch v$ này cha th ti p c n ti các h mt cách thu n tin nht, ch+ có 13% (thp hn t l trung bình ca Hà Ni là 17,7%) s ngi trong các h gia ình la ch)n hình th c v n ti này làm phng tin cho chuy n i. Các dch v$ công cng khác nh bãi %, bãi gi xe u cha áp ng iu kin v an toàn cho ngi s d$ng, a s ngi s d$ng phng tin cha th t s quan tâm n iu này. • V các dch v$ v n ti bán công cng nh xe ôm, taxi li khá ph bi n trên a bàn phng, ngi dân s d$ng chúng khá nhiu. Xe ôm thc s phát trin, không ch+ trên a bàn phng mà trong các ô th Vit Nam dich v$ này u khá ph bi n. ây là loi hình dch v$ khá u thích ca các phái n. • V kh n ng ti p c n vi tr$c giao thông chính và li vào nhà: ây là mt mt y u ca phng, kh n ng ti p c n vi các tr$c giao thông chính ca ngi dân trên a bàn phng là cha cao, a s các gia ình sng trong các con ngõ h/p (25%) và rt h/p (46%), ây thc s là mt tr! ngi ln cho vic ti p c n giao thông công cng. Ch ng 3: Phân tích và ánh giá kh nng tip cn ca h gia ình khu vc ph ng Thnh Li t Phm Hng Trng-K44 55 • V các hình th c ti p c n thông tin thng xuyên mà các h gia ình thng s d$ng: Tivi v&n là hình th c ti p c n thông tin cao chi m t l cao nht (38%) mà các h gia ình thng s d$ng, tuy nhiên ã xut hin nhng hình th c ti p c n mi và hin i nh internet (22%). Kt lun Phm Hng Trng-K44 56 KT LU N Cùng vi quá trình hi nh p và phát trin ca t nc, quá trình ô th hoá c#ng di'n ra nhanh chóng, mang li cho ngi dân nhng c hi ti p c n vi các loi hình dch v$ tiên ti n và hin i. Tuy nhiên mt trái ca ô th hoá và phát trin không có quy hoch nh hng úng n s, gây ra nhng h u qu vô cùng to ln, nh h!ng ti s phát tin chung ca t nc và s c kho1 ca ngi dân, trong lnh vc GTVT c#ng không nm ngoài quy lu t ó, tình trng giao thông quá ti ti các ô th ca Vit Nam nhng n m g n ây là h u qu ca mt quá trình dài phát trin không có nh hng rõ ràng. Nhng n m qua, Nhà nc ã u t rt ln cho xây dng, ci to và nâng cp h thng c s! h t ng GTVT, bc u ã áp ng c nhu c u i li c bn ca ngi dân. Trong lnh vc v n ti hành khách công cng nhng n m g n ây c#ng c chú tr)ng u t, nht là ti các thành ph ln nh Hà Ni, hay thành ph H" Chí Minh, tuy nhiên m c ph$c v$ ca chúng ã thc s áp ng c nhu c u ca ngi dân hay cha, r"i các dch v$ GTVT khác nh v n ti cá nhân, dch v$ trông gi xe… bi t c iu ó c n phi có nhng cuc iu tra xã hi toàn din. Trên ây là toàn b thuy n minh cho tài ''iu tra kh nng tip cn các dch v GTVT ca h gia ình'', tài nghiên c u s, ch+ ra hin trng ti p c n các dch v$ GTVT ca các h gia ình trên a bàn nghiên c u. Trên ây là toàn b nghiên c u ca em v tài tt nghip ca mình. Qua quá trình làm " án em thy tài ã t c mt s k t qu sau: Nm c mt cách tng quan nht v công tác quy hoch ô th nói chung và Giao thông ô th nói riêng. c bit là ã bc u làm quen vi công tác iu tra, thu th p s liu. ã tìm hiu c nhng nét chính v tình hình KT-XH c#ng nh giao thông ô th ca thành ph Hà Ni nói chung và khu vc phng Thnh Lit nói riêng, tìm hiu và nm c tình hình c bn v cu trúc ô th khu vc phng Thnh lit ã hiu c th nào là ti p c n giao thông, c#ng nh iu tra c nhng mt c bn phn ánh hin trng ti p c n giao thông ca khu vc phng Thnh Lit. Tuy nhiên vi thi gian và nhân lc hn ch , tài cha i sâu nghiên c u c mt cách y các mt phn ánh iu kin ti p c n giao thông ca các h gia ình trên a bàn phng Thnh Lit nh: Cha nghiên c u c s l ng các chuy n i, và m$c ích các chuy n i thng xuyên ca dân c trên a bàn phng Kt lun Phm Hng Trng-K44 57 S l ng m&u iu tra còn hn ch , do ó k t qu iu tra có ph n cha thc s phn ánh c mt cách chính xác m c ti p c n giao thông ca dân c trên a bàn phng.  tài cha a ra c nhng gii pháp nâng cao kha n ng ti p c n cho khu vc phng. Vi nhng ki n th c ã tích lu- c sau thi gian h)c t p ti trng và s ch+ bo t n t n ca các th y cô, em ã hoàn thành tài tt nghiêp này. Em xin chân thành cm n các th y cô trong Vin Quy hoch và Qun lý GTVT, và th y Khut Vit Hùng ã giúp 2 em hoàn thành tài này. Hà Ni, tháng 05 n m 2007 Kt lun Phm Hng Trng-K44 58 Tài li u tham kho Phm Hng Trng-K44 59 TÀI LIU THAM KHO 1. Giáo trình quy hoch và qun lý giao thông ô th_V6 Hng Trng 2. Niêm giám th#ng kê hàng nm Hà N!i – 2005 3. Qun lí GT 1 thành ph# xe máy _ TS.Khu&t Vi"t Hùng 4. Báo cáo nghiên c,u kh thi d% án u t xây d%ng công trình tuyn ng s7t ô th thí i*m tp.Hà N!i_TEDI (2006) 5. Các tài li"u khác…. Ph lc Phm Hng Trng-K44 1 PH LC Ph( l(c 1: Bng ph)ng v&n các h! gia ình v kh nng tip cn các dch v( GTVT BNG PH8NG VN H GIA ÌNH V KH NNG TIP C N CÁC DCH V GIAO THÔNG V N TI I. Thông tin chung H) và tên NV iu tra: Phm H"ng Trng Ngày ….. tháng …. N m 2007 II. Thông tin v h! gia ình ph)ng v&n 1. H) tên ch h:………………………………………………………….. 2. a ch+: N m bt u sng ti a ch+ trên:…………………… in thoi:…………………………………………… 3. Các thành viên trong gia ình Gii Quan h vi ch h STT Tui Nam N Ngi thân Khách Ngh nghip Phng tin s d$ng thng xuyên 1 2 3 4 5 6 TR!"NG #I H$C GIAO THÔNG V%N T&I VI'N QUY HO#CH VÀ QU&N LÝ GTVT Ph lc Phm Hng Trng-K44 2 7 8 9 10 4. Thu nh p bình quân hàng tháng ca c h gia ình 1. Di 500.000 6 2. T 500.000 n 1triu 6 3. T 1triu n 1.5triu 6 4. T 1.5triu n 2.5triu 6 5. T 2.5triu n 4 triu 6 6. Trên 4 triu 6 5. V iu kin nhà ! hin ti 5.1. Din tích t ! 1. Di 20m2 6 2. T 20-50m2 6 3. Trên 50m2 6 5.2. Din tích nhà (mt sàn) 1. Di 20m2 6 2. T 20-50m2 6 3. Trên 50m2 6 5.3. S t ng nhà ! 1. 1 t ng 6 2. 2 t ng 6 3. Hn 2 t ng 6 6. V phng tin giao thông trong gia ình Tình trng Bo him ST T Loi phng tin N m mua Mi C# Có Không M c s d$ng M$c ích 1 2 3 4 5 6 7 Ph lc Phm Hng Trng-K44 3 8 7 89 7. V iu kin ni phng tin Ni % ban ngày Ni % ban êm ST T Loi phn g tin Tron g nhà Bãi % CC mi'n phí Bãi % CC tr tin Trên n g v+a hè Trong ngõ Trong nhà ! Bãi % CC mi'n phí Bãi % CC tr tin Trong nhà xe riêng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vi quy c: 1_Xe p 2_Xe máy 3_ Ôtô di 5 ch% 5_ Ôtô trên 5 ch% 6_Phng tin khác 8. Các hình th c ti p c n thông tin mà gia ình ông bà thng s d$ng 1. Radio 6 2. Báo ngày 6 3. Tivi 6 Ph lc Phm Hng Trng-K44 4 4. Internet 6 5. Loa công cng 6 6. Khác 6 III. Dành cho nhân viên iu tra (Quan sát và t% ghi li) 1. Chiu rng li vào nhà 1. Rt h/p (<3m) 6 2. H/p (3-5m) 6 3. Trung bình (5-7m) 6 4. Rng (>7m) 6 2. Khong cách t h gia ình ti tr$c ng chính g n nht 1. <500m 6 2. 500-1000m 6 3. 1000-2000m 6 4. >2000m 6 3. Khong cách t h gia ình ti im dng xe buýt 1. <500m 6 2. 500-1000m 6 3. 1000-2000m 6 4. >2000m 6 Ph lc Phm Hng Trng-K44 5 Ph( l(c 2: Bng th#ng kê các tuyn xe buýt hi"n ti c$a Hà N!i-nm 2005 TT Tên tuy n S hiu tuy n C ly tuy n (km) C ly huy ng (km) C ly i li Bq ca HK(km) Ghi chú Toàn mng li xe buýt có 48 tuy n I Xí nghip xe buýt Hà Ni 203 227.2 80.5 1 Long Biên - Hà ông 1 13 19.7 5.4 Xuyên tâm 2 Giáp Bát - Gia Lâm 3 15.4 15.3 7.6 - 3 Long Biên – Lnh Nam 4 11.3 14.6 3.5 - 4 Ga Hà Ni - Thng Tín 6 19.2 32.6 10.9 K c n 5 Long Biên - Ph L% - Ni Bài 17 35.8 37.3 12.4 - 6 CV Lê Nin - i h)c NN 1 11 19.7 23.1 8.3 K c n 7 Kim Mã-nh Công-V n in 12 13.9 16.2 5.1 - 8 Long Biên - a Phúc 15 36.8 45.7 11.9 K c n 9 Kim Mã – Phùng 20 19.4 20.3 7.6 - 10 N.Công Tr - N.Công Tr 23 17.8 0 4.3 Vòng tròn 11 Yên Ph$-Long Biên-Linh àm 36 16 15.9 5.9 - II Xí nghip buýt 10 -10 233 289.7 70.9 1 Linh àm - C Nhu 5 19.6 20.4 5.9 - 2 Long Biên - Ng# Hip 8 20.2 26.3 6.2 Xuyên tâm 3 B H" – B H" 9 19 27 4.6 Vòng Ph lc Phm Hng Trng-K44 6 tròn 4 Kim Mã - Long Biên - Kim Mã 18 21.1 22 5.4 Vòng tròn 5 Tr n Khánh D - Hà ông 19 14.5 28.9 4.8 - 6 Giáp Bát - Hà ông 21 11.5 23.7 5.9 - 7 Nam Th ng Long - Giáp Bát 25 19.4 19 6.3 - 8 Hà ông - Nam Th ng Long 27 18 18.6 7 - 9 Giáp Bát - ông Ngc 28 18 20.1 6.3 - 10 Giáp Bát - Tây Tu 29 22.1 22.9 6.7 - 11 C u Giy - CV H" Tây 33 12 17.2 5.9 - 12 Giáp Bát - Linh àm - Hà ông 37 14.6 12.6 5.9 - 13 Ga Hà Ni - Phú Thu5 40 23 31 - - III Xí nghip xe buýt Th ô 172 175.3 1 Kim Mã - Ni Bài 7 31.9 31.7 17.8 - 2 Bác C – Yên Viên - T Sn 10 20.5 23.8 10 K c n 3 B n xe Gia Lâm - Bnh vin 103 22 19.6 20.5 6.5 Xuyên tâm 4 C u Giy- Long Biên - C u Giy 24 30.9 14.5 6.1 Vòng tròn 5 Giáp Bát - Nhn 32 18.7 20.7 6.3 Xuyên tâm 6 Yên Ph$-Sân v n ng Q.Gia 50 16.8 25.9 5.9 - 7 B n xe M- ình - Gia Lâm 34 18.3 24.7 7.1 Xuyên tâm Ph lc Phm Hng Trng-K44 7 8 Long Biên - Bc Ninh 54 - - - K c n VI Xí nghip xe buýt Th ng Long 169.9 188.7 60.7 1 Bác C – Hà ông - Ba La 2 19 23.9 5.2 Xuyên tâm 2 Kim Mã - B n xe M- ình 13 9.6 11.5 5.9 - 3 B H" – C Nhu 14 14.4 16.5 5.1 - 4 Giáp Bát - B n xe M- ình 16 13.4 14.7 5.9 - 5 Mai ng – Bách Khoa - Di'n 26 18 18.5 5.9 Xuyên tâm 6 Mai ng - Hoàng Quc Vit 30 16.4 17.1 5.9 - 7 Bách Khoa - i h)c M( 31 19.9 21.6 9.1 - 8 T.K.D - Nam Th ng Long 35 17.5 18.1 5.9 - 9 Nam Th ng Long - Mai ng 38 20.4 22.3 5.9 - 10 Hoàng Quc Vit - V n in 39 21.3 24.5 5.9 - Các tuy n xã hi hoá 1 Ch Qung An - Bx.Giáp Bát 41 13,4 M! vào n m 2005 2 Kim Mã - c Giang 42 14,1 M! vào n m 2005 3 Ga Hà Ni - TT. ông Anh 43 24,6 M! vào n m 2005 4 Tr n Khánh D - Bx.M- ình 44 15,5 M! vào n m 2005 5 Tr n Khánh D - ông Ngc 45 15,5 M! vào n m 2005 6 Bx.M- ình - C Loa 46 23,7 ã m! ngày 11/3/2005 (*Ngu"n: S liu báo cáo Tng Công ty V n ti HN-2006) Ph lc Phm Hng Trng-K44 8 Ph( l(c 3: Th#ng kê các i*m u cu#i hi"n nay TT V trí im u cui các tuy n Tng s tuy n 1 Bãi % xe B H" 9,14 2 2 im % xe C Nhu 14 1 3 im % xe a Phúc 15 1 4 B n xe Giáp Bát 3,16,21,25,28,29,32,37 8 5 B n xe Gia Lâm 3,22,34 3 6 B n xe Hà ông 1,19,21,27,37 5 7 B n xe Kim Mã 7,12,13,18,20 5 8 im % Long Biên 1,4,8,15,17,36,50 7 9 B n xe Nam Th ng Long 25,27,35,38 4 10 im % xe Nhn 32 1 11 im % xe Di'n 26 1 12 Bãi xe Kim Nguu 26,30,38 3 13 im % xe Tr n Khánh D 2,10,19,35 4 14 im % xe Phùng 20 1 15 im % xe V n in 12,39 2 16 im % xe T Sn 10 1 17 im % xe ông Ngc 28 1 18 im % xe Hoàng Quc Vit 30,39 2 19 im % xe Ni Bài 7,17 2 20 Công Viên Lê Nin 11 1 Ph lc Phm Hng Trng-K44 9 21 im % xe Ng# Hip 8 1 22 im H - Nông Nghip I 11 1 23 im % xe Thng Tín 6 1 24 im % xe Ba La 2 1 25 Nguy'n Công Tr 23 1 26 im % xe Lnh Nam 4 1 27 im % xe Linh àm 5,36 2 28 im % xe Tây Tu 29 1 29 Ga Hà Ni 40,6 2 30 im % xe Phú Th 40 1 31 im % xe H Bách Khoa 31 1 32 im % xe H M( a Cht 31 1 33 im % xe H Giao Thông 24,33 2 34 im % xe H Cnh Sát 5 1 35 im % xe Vin 103 22 1 36 im % xe M- ình 13,16,34,50 4 37 im % xe CV H" Tây 33 1 (Ngu"n: Thng kê ca tng công ty v n ti Hà Ni-n m 2005)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfPhân tích và đánh giá khả năng tiếp cận GTVT của hộ gia đình phường Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.pdf