Đề tài Phát triển du lịch tại Việt Nam

Phát triển du lịch sinh thái tại VN Mục lục Lời nói đầu 1Chương 1: cơ sở lý luận 3 1.1. Khái quát du lịch sinh thái. 3 1.2. Những yêu cầu cơ bản để phát triển du lịch sinh thái 6 1.3. Tính tất yếu phát triển du lịch sinh thái tại Việt Nam 10 Chương 2: Thực tế phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam 12 2.1 Điều kiện để phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam 12 2.2 Một số điểm du lịch sinh thái điển hình ở Việt Nam 14 2.3 Tiềm năng và thực trạng du lịch sinh thái của các khu bảo tồn thiên nhiên Việt nam. 19 2.3.1 Tiềm năng du lịch sinh thái của các khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam. 19 2.3.2 Thực trạng du lịch sinh thái của các khu bảo tồn thiên nhiên Việt nam. 23 2.3.3 Nguyên nhân của thực trạng. 25 2.4 Tiềm năng và thực trạng du lịch sinh thái biển - đảo của Việt Nam. 26 2.4.1 Tiềm năng du lịch sinh thái biển - đảo. 26 2.4.2 Thực trạng du lịch sinh thái biển - đảo ở Việt Nam. 31 2.4.3 Nguyên nhân của thực trạng 35 Chương 3: Một số Giải pháp nhằm phát triển Du lịch sinh thái ở Việt Nam 36 3.1. Phát triển du lịch sinh thái cả về lượng và chất trên cơ sở phát triển bền vững. 36 3.2 Các chiến lược du lịch sinh thái quốc gia 42 Phần kết luận 45 Tài liệu tham khảo 47 Mục lục 48

doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2361 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phát triển du lịch tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gÊu mÆt trêi 8,5 triÖu …Víi nh÷ng gi¸ ®ã nh÷ng ng­êi d©n nghÌo s½n sµng tham dù cuéc bu«n b¸n mµ kh«ng cÇn biÕt hËu qu¶ sÏ ra sao. Trªn ®©y lµ thùc tr¹ng ®¸ng buån cña sinh th¸i ViÖt nam, vËy cßn vÒ lÜnh vùc v¨n ho¸ th× sao ? TÊt c¶ mäi ng­êi ai còng biÕt r»ng gi÷a v¨n ho¸ vµ du lÞch lu«n cã mèi quan hÖ biÖn chøng vµ trùc tiÕp . Mèi quan hÖ nµy cµng thÓ hiÖn râ h¬n trong sù liªn hÖ b¶o vÖ vµ ph¸t huy c¸c di s¶n v¨n ho¸ vµ thiªn nhiªn – mét bé phËn quan yÕu cña tµi s¶n v¨n ho¸ vµ ®ång thêi lµ bé phËn quan yÕu nhÊt trong tµi nguyªn du lÞch. Sù ph¸t triÓn cña du lÞch t¸c ®éng trùc tiÕp vµ d¸n tiÕp ®Õn viÖc trÊn h­ng vµ b¶o tån c¸c di s¶n v¨n ho¸. Doanh thu tõ ho¹t ®éng du lÞch ®­îc sö dông cho viÖc tu bæ di tÝch, chØnh lý c¸c b¶o tµng, ®ång thêi kh«i phôc vµ ph¸t huy c¸c di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ, ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh thñ c«ng mü nghÖ, ca móa nh¹c truyÒn thèng phôc vô du lÞch . Mét trong nh÷ng vÝ dô cô thÓ lµ sù ph¸t triÓn du lÞch t¹i HuÕ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· vµ ®ang lµm sèng l¹i nh÷ng nghµnh nghÒ ®· mét thêi bÞ l·ng quªn nh­ may, thªu, ®óc ®ång, ch¹m kh¾c vµ ®Æc biÖt lµ nghÖ thuËt ca HuÕ truyÒn thèng, ca móa cung ®×nh… Tuy nhiªn, bªn c¹nh mÆt tÝch cùc kh«ng thÓ phñ nhËn cña du lÞch ®èi víi ®êi sèng kinh tÕ v¨n ho¸, nh÷ng ho¹t ®éng du lÞch còng ®em l¹i nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn c«ng cuéc b¶o tån c¸c di s¶n v¨n ho¸ nãi riªng vµ nÕp sèng v¨n ho¸ nãi chung . Cô thÓ nh­: - §èi víi c¸c di s¶n vËt thÓ, ®Æc biÖt lµ c¸c di s¶n cã gi¸ trÞ toµn cÇu næi bËt th× sù bïng næ sè l­îng kh¸ch th¨m quan ®· vµ ®ang trë thµnh mèi nguy c¬ ®e do¹ viÖc b¶o vÖ c¸c di s¶n nµy. Sù cã mÆt qu¸ ®«ng du kh¸ch trong mét thêi ®iÓm ë mét di s¶n ®· t¹o nªn nh÷ng t¸c ®éng c¬ häc, ho¸ häc ®· cïng víi c¸c yÕu tè khÝ hÖu nhiÖt ®íi g©y nªn nh÷ng sù huû ho¹i ®èi víi c¸c di s¶n vµ c¸c ®éng s¶n phô thuéc nh­ c¸c vËt dông trang trÝ, vËt dông thê tù … - Sù ph¸t triÓn c¸c dÞch vô du lÞch thiÕu sù kiÓm so¸t vµ sù bïng næ sè l­îng du kh¸ch cßn t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn c¶nh quan v¨n ho¸ vµ m«i tr­êng sinh th¸i t¹i c¸c khu du lÞch nh­: kh¾c tªn lªn c¸c v¸ch ®¸, c¸c bé phËn di tÝch, x¶ r¸c bõa b·i… - Du lÞch t¹o nªn sù tiÕp xóc gi÷a c¸c bé phËn d©n c­ xuÊt th©n tõ c¸c nÒn v¨n ho¸ kh¸c nhau, tÝn ng­ìng kh¸c nhau. Do kh«ng ®­îc th«ng tin ®Çy ®ñ vµ thiÕu nh÷ng quy ®Þnh chÆt chÏ, cô thÓ nªn nhiÒu du kh¸ch ®· ¨n mÆc, xö tuú tiÖn ë nh÷ng n¬i d­îc coi lµ trang nghiªm – ®Æc biÖt lµ nh÷ng di tÝch cã ý nghÜa t«n gi¸o, tÝn ng­ìng cña nh©n d©n së t¹i, g©y nªn sù bÊt hoµ thËm chÝ lµ sù xung ®ét vÒ mÆt t©m lý vµ tinh thÇn. Trªn ®©y lµ thùc tr¹ng chung cña sinh th¸i vµ v¨n ho¸ ViÖt nam trong thêi k× ®Çu ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i. VËy thùc tr¹ng du lÞch sinh th¸i trong c¸c khu b¶o tån ra sao? Trong sè 11 v­ên quèc gia th× Cóc Ph­¬ng, B¹ch M·, C¸t Tiªn ®· tæ chøc ho¹t ®éng du lÞch sinh th¸i kh¸ h¬n. Cô thÓ 3 v­ên nµy ®· x©y dùng ®­îc mét sè tuyÕn du lÞch sinh th¸i, mét sè tuyÕn ®­êng mßn thiªn nhiªn, mét sè h­íng dÉn viªn lµ kiÓm l©m ®­îc ®µo t¹o, båi d­ìng kiÕn thøc vÒ du lÞch sinh th¸i. C¸c v­ên cßn l¹i còng tæ chøc ho¹t ®éng th¨m quan du lÞch nh­ng ch­a cã bµi b¶n vµ ®Þnh h­íng râ rµng . C¨n cø vµo c¸c tiªu chÝ cña du lÞch sinh th¸i ta cã thÓ nhËn thÊy r»ng: - MÆc dï ®· cã nh÷ng tuyÕn du lÞch mang tÝnh chÊt du lÞch sinh th¸i nh­ng trªn thùc tÕ chØ lµ du lÞch thiªn nhiªn hay du lÞch liªn quan ®Õn thiªn nhiªn. - Ho¹t ®éng gi¸o dôc, diÔn gi¶i m«i tr­êng – mét yÕu tè rÊt c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt du lÞch sinh th¸i víi c¸c lo¹i h×nh du lÞch kh¸c ch­a ®­îc triÓn khai nhiÒu vÉn ch­a quan t©m ®óng møc vµ thiÕu c¸n bé am hiÓu vÒ lÜnh vùc míi mÎ nµy. Cô thÓ lµ trªn c¸c tuyÕn th¨m quan, ®­êng mßn thiªn nhiªn cßn thiÕu nhiÒu biÓn chØ dÉn, chØ b¸o. Mét sè v­ên ®· cã mét sè tê gÊp vµ biÓn chØ dÉn nh­ng néi dung th«ng tin, th«ng tin qu¸ nghÌo nµn, s¬ sµi. Mét sè biÓn chØ dÉn lµm b»ng s¾t t©y, giÊy Ðp plastic nªn dÔ bÞ thiªn nhiªn ph¸ huû. HÇu hÕt c¸c h­íng dÉn viªn míi chØ lµm nhiÖm vô dÉn ®­êng mµ hä ch­a cã ®ñ kiÕn thøc ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô quan träng, chñ yÕu nhÊt cña m×nh lµ gi¸o dôc vµ diÔn gi¶i m«i tr­êng. - Lîi Ých tõ ho¹t ®éng du lÞch cßn Ýt, ch­a hç trî ®­îc nhiÒu cho c«ng t¸c b¶o tån vµ ph¸t triÓn céng ®ång ®Þa ph­¬ng . Nh©n d©n ®Þa ph­¬ng ch­a ®­îc thu hót nhiÒu vµo ho¹t déng du lÞch cña v­ên. 2.3.3 Nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng. Nguyªn nh©n v× sao du lÞch sinh th¸i t¹i c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn ViÖt Nam ch­a ®­îc ph¸t triÓn t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña nã th× kh¸ nhiÒu. Nh­ng nh×n chung nã cã mét vµi nguyªn nh©n chÝnh. Sù Ýt hiÓu biÕt vÒ kh¸i niÖm du lÞch sinh th¸i lµ mét h¹n chÕ kh«ng nhá cho viÖc ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i. Du lÞch sinh th¸i lµ mét lo¹i h×nh du lÞch kh¸ míi mÎ c¶ vÒ kh¸i niÖm, tæ chøc ho¹t ®éng, quy ho¹ch, chÝnh s¸ch ®Çu t­ khai th¸c. VÊn ®Ò phæ cËp kiÕn thøc du lÞch sinh th¸i ch­a ®­îc c¸c nghµnh liªn quan quan t©m ®óng møc. HÇu hÕt nh©n d©n ViÖt nam ch­a cã kh¸i niÖm vÒ du lÞch sinh th¸i. Mét nguyªn nh©n quan träng n÷a lµ do lùc l­îng qu¶n lý t¹i c¸c khu v­ên quèc gia vµ khu b¶o tån thiªn nhiªn thiÕu c¶ vÒ sè l­îng lÉn kiÕn thøc chuyªn m«n vÒ b¶o tån còng nh­ du lÞch sinh th¸i. MÆc dï du lÞch lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña v­ên quèc gia. Nh­ng thùc tÕ c¸c v­ên míi chØ chó träng ®Õn b¶o vÖ rõng mµ ch­a quan t©m tíi viÖc qu¶n lý rõng bÒn v÷ng vµ ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i. C¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn cßn thiÕu nh÷ng ph­¬ng tiÖn cung cÊp c¸c th«ng tin gi¸o dôc, diÔn gi¶i m«i tr­êng vµ ch­a cã ®­îc nh÷ng h­íng dÉn viªn du lÞch sinh th¸i chuyªn nghiÖp, am hiÓu ®Çy ®ñ, t­êng tËn c¸c tµi nguyªn du lÞch cña chÝnh m×nh. C¸c ®iÓm du lÞch sinh th¸i ch­a ®­îc quy ho¹ch lµ mét trë ng¹i lín cho viÖc ph¸t triÓn cña nghµnh du lÞch nµy t¹i ViÖt nam. HÇu hÕt c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn ch­a cã ph©n vïng dµnh cho du lÞch sinh th¸i. Kh«ng cã c¸c nguyªn t¾c chØ ®¹o dùa vµo ®ã c¸c ®èi t­îng biÕt m×nh ®ang tiÕn hµnh du lÞch sinh th¸i hay mét h×nh thøc du lÞch nµo kh¸c . Sù thiÕu tiÕp thÞ qu¶ng c¸o cho du lÞch sinh th¸i còng lµ mét nguyªn nh©n quan träng k×m h·m sù ph¸t triÓn cña du lÞch sinh th¸i ë ViÖt nam. ThiÕu tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, tuyªn truyÒn dÉn ®Õn thiÕu nhu cÇu trong thÞ tr­êng. §iÒu nµy l¹i dÉn ®Õn sù thiÕu ®éng lùc thóc ®Èy c¸c c¬ quan chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn vµ c¸c nhµ ®Çu t­ ®Ó hä quan t©m h¬n ®Õn viÖc ­u tiªn ®Çu t­ cho b¶o tån vµ du lÞch sinh th¸i. Mét nguyªn nh©n kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ sù kÐm ph¸t triÓn cña c¬ së h¹ tÇng phôc vô du lÞch nãi chung vµ du lÞch sinh th¸i nãi riªng. Tuy du lÞch sinh th¸i vµ c¸c kh¸ch du lÞch sinh th¸i kh«ng chó träng l¾m tíi sù hiÖn ®¹i cña c¬ së vËt chÊt, nh­ng cÇn cã sù phôc vô tèi thiÓu ®Ó du kh¸ch kh«ng ph¶i bËn lßng mçi khi cÇn ®Õn chóng. Nh×n chung nguyªn nh©n quan träng nhÊt g©y trë ng¹i cho viÖc ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i ë c¸c v­ên quèc gia vµ c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn l¹i lµ thiÕu sù phèi hîp kÕi hîp gi÷a c¸c c¬ quan, c¸c nghµnh, c¸c cÊp trong viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn vµ quy ho¹ch du lÞch. Du lÞch sinh th¸i lµ mét ngµnh du lÞch liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc, cÇn ph¶i cã sù kÕt hîp cña nhiÒu ngµnh liªn quan míi cã thÓ ph¸t triÓn ®ù¬c. 2.4 TiÒm n¨ng vµ thùc tr¹ng du lÞch sinh th¸i biÓn - ®¶o cña ViÖt Nam. 2.4.1 TiÒm n¨ng du lÞch sinh th¸i biÓn - ®¶o. Däc theo chiÒu dµi h¬n 3.231 km vïng biÓn ven bê cña ViÖt Nam ®· thèng kª ®­îc 2.779 hßn ®¶o lín nhá, trong ®ã 1.295 (46,6%) ®¶o kh«ng tªn; h¬n 50 ®¶o cã d©n sinh sèng th­êng xuyªn, thèng kª ®­îc tµi nguyªn sinh vËt kho¶ng trªn 10 ®¶o, nh­ vËy cßn 95,5% lµ ®¶o hoang. Toµn bé diÖn tÝch cña ®¶o ven bê lµ 1.636,7 km2, trong tæng sè 2.779 ®¶o chØ cã 3 ®¶o cã diÖn tÝch tõ 100km2 trë lªn lµ C¸i BÇu, C¸t Bµ, Phó Quèc, 23 ®¶o cã diÖn tichs tõ 10km2 ®Õn 99,9km2, diÖn tÝch cña 1.295 ®¶o kh«ng tªn ( ®¶o nhá vµ cùc nhá) chØ cã 23km2. HÖ thèng ®¶o ë vïng biÓn ven bê ViÖt Nam ph©n bè kh«ng ®Òu. Khu vùc tËp trung nhiÒu ®¶o nhÊt lµ VÞnh B¾c Bé ( cùc Nam Trung Bé, §«ng vµ T©y Nam Bé) chØ chiÕm 7% tæng sè ®¶o. tuy nhiªn tæng tÝch c¸c ®¶o ë hai khu vùc nµy l¹i gÇn gièng nhau: 787,4km2 (48%) cho c¸c ®¶o ë ven bê B¾c Bé vµ 679,3 km (41%) cho c¸c ®¶o ë ven bê Nam Bé. C¨n cø vµ ®Æc ®iÓm ph©n bæ c¸c hßn ®¶o, tån t¹i ba HST ®Æc tr­ng: + HÖ sinh th¸i quÇn ®¶o víi nhiÒu vòng, vÞnh nhá xen kÏ nhau t¹o thµnh c¶nh quan vµ m«i tr­êng sinh th¸i rÊt ®Æc biÖt vµ ®a d¹ng. §Æc tr­ng nhÊt lµ hÖ thèng quÇn ®¶o phÝa t©y b¾c vÞnh B¾c Bé. + HÖ sinh th¸i ë mét hoÆc hai ®¶o ®éc lËp, hoÆc c¸ch nhau t­¬ng ®èi xa. TÝnh chÊt sinh th¸i vµ khu hÖ sinh vËt trªn ®¶o vµ vïng n­íc xung quanh c¸c ®¶o cña HST nµy t­¬ng ®èi thuÇn nhÊt, tÝnh ®a d¹ng sinh häc kh«ng cao. §¹i diÖn cho HST d¹ng nµy lµ c¸c ®¶o B¹ch Long VÜ, Hßn M¸t, Cån Cá, Cï Lao RÐ, Cï Lao Khoai, Hßn Tre... + HÖ sinh th¸i vïng quÇn ®¶o nhá, bao gåm mét ®¶o lín vµ mét sè ®¶o nhá xung quanh. §iÓn h×nh cho d¹ng nµy lµ C¸t Bµ, Cï Lao Chµm, C«n §¶o,Thæ Chu, Phó Quèc... §Æc tr­ng cña c¸c HST nµy lµ võa mang tÝnh chÊt cña HST ®¶o ®éc lËp ( khu hÖ sinh vËt tËp trung chñ yÕu trªn vµ quanh ®¶o lín), võa mang tÝnh chÊt cña HST quÇn ®¶o ( cã c¸c vòng, vÞnh vµ vïng c­ tró nhá riªng rÏ gi÷a ®¶o lín vµ c¸c ®¶o nhá). Do ®ã tÝnh ®a d¹ng sinh häc cña HST nµy nghÌo nµn h¬n HST quÇn ®¶o phÝa t©y b¾c vÞnh B¾c Bé, nh­ng phong phó h¬n HST c¸c ®¶o ®éc lËp. C¸c ®¶o vµ vïng n­íc quanh ®¶o lµ n¬i b¶o tån, ph¸t triÓn nguån gen tù nhiªn rÊt phong phó vµ l­u gi÷ nh÷ng nguån gen quý hiÕm cña khu hÖ sinh vËt ViÖt Nam. B­íc ®Çu ®· ph¸t hiÖn ®­îc 8 loµi quý hiÕm vµ 1 loµi ®Æc h÷u trªn côm ®¶o C¸t Bµ ; 3 loµi quý hiÕm tren Cï Lao Chµm ; 4 loµi quý hiÕm vµ mét loµi ®Æc h÷u trªn côm ®¶o C«n §¶o - Ba C¹nh ; bæ sung voµ danh môc c¸ biÓn viÖt Nam 113 loµi c¸ san h« míi ®­îc ph¸t hiÖn t¹i c¸c ®¶o ven bê. Vïng biÓn nµy quanh hÖ thèng ®¶o ven bê ViÖt Nam lµ n¬i dõng ch©n thuËn lîi cho c¸c loµi ®éng vËt di c­ tõ B¾c xuèng Nam vµ ng­îc l¹i. §Æc tÝnh nµy lµm cho khu hÖ ®éng vËt trªn ®¶o vµ d­íi n­íc thªm phong phó, ®a d¹ng. Trong sè 43 loµi chim biÓn ®· ph¸t hiÖn ë n­íc ta cã 10 loµi lµ chim di c­ tró ®«ng tõ ph­¬ng B¾c tíi. Theo c¬ chÕ tuÇn hoµn tù nhiªn, n­íc bèc h¬i tõ biÓn vµ n­íc trªn bÒ mÆt ®¶o cïng víi qu¸ tr×nh quang hîp ®· ®¶m b¶o cho hÖ thùc vËt ph¸t triÓn, t¹o ra c¸c chÊt h÷u c¬ (c©y, l¸ , hoa , qu¶) lµm cho thøc ¨n cho nhiÒu loµi ®éng vËt sèng trªn ®¶o. trong qu¸ tr×nh sinh tr­ëng, x¸c sinh vËt vµ ph©n ®éng vËt th¶i ra tr«i xuèng biÓn lµ nguån thøc ¨n h÷u c¬ cho nhiÒu loµi ®éng vËt sèng trong vïng biÓn quanh ®¶o, t¹o nªn vßng tuÇn hoµn sinh häc lµ nh©n tè ®¶m b¶o cho khu hÖ sinh vËt ë ®©y tån t¹i vµ ph¸t triÓn. HST ®¶o vµ vïng biÓn quanh c¸c ®¶o ven bê biÓn ViÖt Nam cã ®a d¹ng sinh häc cao. §Õn nay ch­a cã sè liÖu thèng kª ®Çy ®ñ vÒ nguån gen trong HST biÓn - ®¶o quanh 2.779 hßn ®¶o, tuy nhiªn kÕt qu¶ nghiªn cøu ë mét sè côm ®¶o cho thÊy : trªn c¸c ®¶o hiÖn cã kho¶ng 997 loµi thùc vËt thuéc 587 chi, 156 hä, 5 ngµnh, kho¶ng 63 loµi thó thuéc 24 hä, 8 bé, kho¶ng 194 loµi chim thuéc 50 hä, 20 bé, kho¶ng 73 loµi bß s¸t thuéc 18 hä, 3 bé, kho¶ng 15 loµi l­ìng c­ thuéc 4 hä, 1 bé ; t­¬ng øng víi 28,3% loµi thó, 23,7% sè loµi chim, 29,1% sè loµi bß s¸t vµ 18,8% sè loµi l­ìng c­ ®· thèng kª trong toµn quèc. Trong vïng biÓn ViÖt Nam hiÖn ®· ph¸t hiÖn ®­îc 537 loµi thuéc 4 ngµnh thùc vËt phï du (phytoplankton) , ®éng vËt phï du ( Zooplankton) cã 657 loµi thuéc 7 ngµnh, ®éng vËt ®¸y cã kho¶ng 6.000 loµi cì lín, c¸ biÓn cã 2.038 loµi thuéc 717 gièng, 198 hä, 32 bé, bß s¸t cã 21 loµi, ®éng vËt cã vó sèng d­íi n­íc cã 12 loµi thuéc 10 gièng, 4 hä thuéc 2 bé c¸ Voi (Cetacea) vµ c¸ Cói ( Sitenia). B­íc ®Çu ®· x¸c ®inh ®a d¹ng sinh häc ë mét sè côm ®¶o vµ vïng biÓn phô cËn ®Æc tr­ng cho HST biÓn - ®¶o, gåm: Côm ®¶o ven bê vÞnh B¾c Bé ( tõ Qu¶ng Ninh ®Õn Thõa Thiªn HuÕ): víi kho¶ng 80% tæng sè ®¶o ven bê ViÖt Nam. Ph¸t hiÖn trªn c¸c ®¶o 754 loµi thùc vËt, 43 loµi thó , 20 loµi bß s¸t - l­ìng c­, 121 lµi chim. Trong vïng n­íc quanh côm ®¶o nµy cã kho¶ng 181 loµi thùc vËt phï du, 53 loµi rong biÓn, 198 loµi c¸ biÓn - trong ®ã cã 42 loµi c¸ san h«, 500 loµi ®éng vËt ®¸y, 13 loµi bß s¸t biÓn vµ 3 loµi thó sèng d­íi n­íc. Trong sè c¸c loµi sinh vËt ®· ph¸t hiÖn cã 5 loµi thó quý hiÕm ®­îc ®­a vµo s¸ch ®á ViÖt Nam, trong sè ®ã cã 1 loµi ®Æc h÷u, 9 loµi c¸ san h« míi, nhiÒu loµi sinh vËt lµ d­îc liÖu vµ cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. Côm ®¶o ven bê tõ §µ N½ng ®Õn Kh¸nh Hoµ cã c¸c ®¶o quan träng nh­ Cï Lao Chµm, Cï Lao RÐ, Hßn Tre 1, Hßn Mun... vµ hµng tr¨m ®¶o lín nhá vãi c¸c vòng vÞnh cã c¶nh quanh ®Ñp nh­ vÞnh Cam Ranh, vÞnh BÕn Gái, vòng B×nh Cang... Trªn c¸c ®¶o ë côm nµy b­íc ®Çu ®· ph¸t hiÖn ®­îc 199 loµi thùc vËt, 12 loµi thó, 7 loµi bß s¸t. T¹i vïng n­íc quanh c¸c ®¶o cã kho¶ng 218 loµi thùc vËt phï du biÓn, 53 loµi rong biÓn, 256 loµi c¸ san h« vµ 630 loµi ®éng vËt ®¸y. Trong sè loµi sinh vËt ®· ph¸t hiÖn ë ®©y cã 3 loµi thó quý hiÕm, 18 loµi ®éng vËt phï du vµ 89 loµi c¸ san h« míi ®èi víi ViÖt Nam. Côm ®¶o ven bê ThuËn H¶i - Minh H¶i cã sè l­îng ®¶o kh«ng lín nh­ng nhiÒu ®¶o cã ý nghÜa quan träng nh­ Phó Quý, Hßn Khoai, C«n §¶o. B­íc ®Çu ®· thèng kª tµi nguyªn sinh vËt trªn c¸c ®¶o trong côm nµy, gåm h¬n 400 loµi thùc vËt, 29 loµi thó, 46 loµi bß s¸t - l­ìng c­, 62 loµi chim ; trong vïng n­íc quanh c¸c ®¶o cã 158 loµi c¸ san h«, 179 loµi san h« vµ 547 loµi ®éng vËt ®¸y. Trong khu hÖ sinh vËt ë côm ®¶o nµy cã 4 loµi thó quý hiÕm vµ 1 loµi ®Æc h÷u, 25 loµi c¸ san h« vµ 54 loµi ®éng vËt ®¸y míi ®èi víi ViÖt Nam. Côm ®¶o vïng biÓn ven bê T©y Nam Bé cã sè ®¶o kh«ng nhiÒu, ph©n bè th­a nh­ng l¹i cã nh÷ng ®¶o lín quan träng nh­ Phó Quèc, Thæ Chu... Trªn c¸c ®¶o ®· ph¸t hiÖn kho¶ng 200 lµi thùc vËt, 28 loµi thó, 76 loµi bß s¸t - l­ìng c­, 67 loµi chim. C¸ san h« cã kho¶ng 125 loµi, trong ®ã cã 20 loµi míi ®èi víi ViÖt Nam. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu vÒ c¸c HST biÓn - ®¶o trong hÖ thèng c¸c ®¶o trong hÖ thèng c¸c ®¶o ven bê cho thÊy biÓn ViÖt Nam n»m trong vung nhiÖt ®­ãi giã mïa vµ tr¶i dµi trªn 16 vÜ ®é, nh­ng cã mét sè ®Æc tr­ng cña khÝ hËu ¸ nhiÖt ®íi ë phÇn biÓn phÝa B¾c lµ n¬i ph©n bè ®Õn 80% tæng sè ®¶o ven bê, v× thÕ khu HST biÓn - ®¶o rÊt phong phó vÒ sè l­îng gièng loµi, ®a d¹ng vÒ thµnh phÇn, phøc t¹p vÒ cÊu tróc vµ nguån gèc. §ã lµ nguån gen phong phó, lµ nguån tµi nguyªn quý gi¸ cña ®Êt n­íc. NhiÒu ®¶o ®­îc xem lµ c¸c “kho dù tr÷ thiªn nhiªn” víi tÝnh ®a d¹ng sinh häc cao, lµ ®Þa bµn nghiªn cøu l©u dµi cña c¸c nhµ khoa häc ViÖt Nam vµ quèc tÕ. 3 trong sè 2.779 ®¶o ven bê VIÖt Nam ®· ®­îc c«ng nhËn lµ VQG, 3 ®¶o lµ c¸c khu dù tr÷ thiªn nhiªn, 16 ®¶o vµ vïng biÓn ®· vµ ®ang dù kiÕn thµnh lËp c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn biÓn ë ViÖt Nam. Khu hÖ ®éng, thùc vËt trªn c¸c ®¶o lín vµ quÇn ®¶o phong phó, ®a d¹ng h¬n trªn c¸c ®¶o nhá vµ biÖt lËp. C¸c HST biÓn - ®¶o hiÖn ®ang lµ n¬i tiÒm Èn nguån tµi nguyªn quý vµ ®a d¹ng cã gi¸ trÞ tr­íc m¾t vµ l©u dµi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn, ®Æc biÖt cã gi¸ trÞ cao ®èi víi ho¹t ®éng ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i. ViÖt Nam lµ quèc gia ven biÓn, cã vÞ trÝ ®Þa lý - chÝnh trÞ quan träng trong giao l­u quèc tÕ. BiÓn vµ thÒm lôc ®Þa cã vai trß quan träng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, b¶o ®¶m chñ quyÒn, an ninh quèc gia. V× vËy, ph¸t huy lîi thÕ mét quèc gia cã biÓn, kÕt hîp vãi ph¸t triÓn kinh tÕ víi an ninh - quèc phßng ®· trë thµnh chiÕn l­îc l©u dµi cña ®Êt n­íc ta. Ph¸t triÓn du lÞch biÓn gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nhiÒu ngµnh kinh tÕ kh¸c: Du lÞch biÓn lµ ngµnh kinh tÕ cã tÝnh liªn ngµnh, v× vËy, sù ph¸t triÓn cña du lÞch biÓn sÏ kÐo theo sù ph¸t triÓn cña nhiÒu ngµnh trong mèi quan hÖ t­¬ng hç. §ång thêi, t¹o c¬ héi ph¸t triÓn míi, lµm t¨ng nguån thu cho quèc gia vµ c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n, gãp phÇn ®Èy m¹nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ biÓn, ®a d¹ng hãa nÒn kinh tÕ cho suèt däcvïng duyªn h¶i vµ h¶i ®¶o cña 29 tØnh, thµnh phè, lµ cöa më cã søc l«i kÐo vµ thóc ®Èy c¸c vïng kh¸c ph¸t triÓn. Thu hót ®Çu t­ c¶ trong vµ ngoµi n­íc. Ph¸t triÓn du lÞch biÓn t¨ng c¬ héi t¹o viÖc lµm, hiÖn nay trªn thÕ giíi cã 157 quèc gia cã biÓn vµ ë c¸c møc ®é kh¸c nhau, vÊn ®Ò viÖc lµm cho ng­êi d©n vïng ven biÓn lµ mét khã kh¨n kh«ng nhá ë n­íc ta hiÖn nay. Bëi nÕu sè ng­êi ch­a cã viÖc lµm qu¸ lín ë khu vùc ®Þa lý chÝnh trÞ cã tÝnh nh¹y c¶m cao nµy sÏ dÉn ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò x· héi, h×nh htµnh nh©n tè kh«ng æn ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ an ninh quèc phßng. V× thÕ, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi d©n vïng ven biÓn lµ mét viÖc rÊt quan träng ®èi víi chÝnh phñ. Du lÞch nãi chung vµ du lÞch biÓn nãi riªng lµ ngµnh kinh tÕ tæng hîp cã tÝnh x· héi ho¸ cao, cã kh¶ n¨ng t¹o nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho x· héi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. V× vËy, viÖc ph¸t triÓn du lÞch biÓn cã ý nghÜa kh¸ quan träng trong viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nãi trªn, ®Æc biÖt trong bèi c¶nh hiÖn nay khi sè lao ®éng cÇn bè trÝ viÖc lµm ë vïng ven biÓn n­íc ta ®· lªn ®Õn kho¶ng 10 triÖu ng­êi (chiÕm kho¶ng 84% d©n sè trong ®é tuæi lao ®éng ë 29 tØnh, thµnh ven biÓn). T¹i ViÖt Nam du lÞch biÓn cã vai trß ®Æc thï vµ chiÕm vÞ trÝ quan träng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch cña c¶ n­íc. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn Du lÞch ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn Du lÞch VÞªt Nam ®Õn n¨m 2010 ®­îc Thñ t­èng ChÝnh phñ phª duyÖt ®· x¸c ®Þnh 7 khu vùc träng ®iÓm ­u tiªn ph¸t triÓn du lÞch, trong sè ®ã ®· cã tíi 5 khu vùc lµ thuéc vïng ven biÓn. MÆc dï cho ®Õn nay, nhiÒu tiÒm n¨ng du lÞch biÓn ®Æc s¾c, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng ®¶o ven bê, ch­a ®­îc ®Çu t­ khai th¸c mét c¸ch t­¬ng xøng, tuy nhiªn ë khu vùc ven biÓn ®· tËp trung kho¶ng 70% c¸c khu ®iÓm du lÞch trong c¶ n­íc, hµng n¨m thu hót kho¶ng 60-80% l­îng kh¸ch du lÞch. §iÒu nµy ®· kh¼ng ®Þnh vai trß cña du lÞch biÓn ®èi víi sù ph¸t triÓn chung cña Du lÞch ViÖt Nam. Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña du lÞch c¶ n­íc, du lÞch biÓn ViÖt Nam ®· chuyÓn biÕn ngµy mét m¹nh mÏ víi nh÷ng b­íc tiÕn quan träng c¶ vÒ l­îng vµ chÊt. §· cã sù ph¸t triÓn ®¸ng kÓ vÒ s¶n phÈm du lÞch. C¬ së h¹ tÇng vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho du lÞch ®­îc c¶i thiÖn mét b­íc. Ho¹t ®éng du lÞch biÓn chiÕm tû träng lín ( n¨m 2000 chiÕm 63% GDP du lÞch cña c¶ n­íc), ®ãng gãp kh«ng nhá cho sù ph¸t triÓn chung cña toµn ngµnh Du lÞch VIÖt Nam vµ kinh tÕ - x· héi vïng biÓn. 2.4.2 Thùc tr¹ng du lÞch sinh th¸i biÓn - ®¶o ë ViÖt Nam. Sù xuèng cÊp vÒ chÊt l­îng m«i tr­êng biÓn: M«i tr­êng ven biÓn vµ vïng ven biÓn trùc tiÕp chÞu ¶nh h­ëng t¸c ®éng cña c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ®Æc biÖt ë nh÷ng khu vùc cã ho¹t ®äng c«ng nghiÖp, c¶ng biÓn, ph¸t triÓn ®o thÞ tËp trung, c¸c vïng cöa s«ng - n¬i c¸c chÊt th¶i c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp vµ sinh ho¹t ë vïng th­îng l­u theo c¸c dßng s«ng ®æ ra biÓn... lµ nh÷ng nguån g©y « nhiÔm lµm xuèng cÊp chÊt l­îng m«i tr­êng, ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng vµ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. C¸c kÕt qu¶ kh¶o s¸t m«i tr­êng t¹i c¸c khu vùc träng ®iÓm ph¸t triÓn du lÞch vïng ven biÓn cho thÊy: + T¹i nhiÒu khu vùc nh­ vïng biÓn ven bê cöa Lôc ( Qu¶ng Ninh), c¶ng ThuËn An ( Thõa Thiªn HuÕ), c¶ng §µ N½ng, Nha Trang, Vòng Tµu, däc tuyÕn hµng h¶i H¶i Phßng - §µ N½ng... chØ sè « nhiÔm dÇu trong n­íc ®· v­ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp, trong mét sè tr­êng hîp tíi tõ 0,2mg/lÝt - 0,3mg/lÝt. §iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c¸c b·i t¾m, h¹n chÕ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm du lÞch biÓn ViÖt Nam. + Hµm l­îng kim lo¹i nÆng ë nhiÒu khu vùc còng v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp. VÝ dô : hµm l­îng ®ång (Cu) ë khu vùc H¹ Long, vïng cöa Nam TriÖu vµ quanh b¸n ®¶o §å S¬n phæ biÕn trong kho¶ng 0,080 -0,086mg/lÝt; khu vùc HuÕ, §µ N½ng ë trong kho¶ng 0,76 -0,81mg/lÝt, v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp lµ 0,02mg/lÝt. + Hµm l­îng vËt chÊt l¬ löng do c¸c ho¹t ®éng c«ng nghiÖp, khai th¸c than... ®Æc biÖt næi cém ë H¹ Long, H¶i Phßng, §µ N½ng... T¹i H¹ Long, d­íi t¸c ®éng cña c¸c ho¹t ®éng khai th¸c than, m«i tr­êng kh«ng khÝ t¹i nhiÒu ®iÓm ®· v­ît qu¸ xa chØ tiªu cho phÐp vÒ nång ®é bôi. Nh÷ng khu vùc gÇn c¸c má than khai th¸c tõ Hßn Gai ®Õn Cöa ¤ng nång ®é bôi ®¹t 3000 - 6000 h¹t/cm3 v­ît qóa giíi h¹n cho phÐp tõ 30 -500 lÇn. T×nh tr¹ng xãi lë ®­êng bê biÓn: Xãi lë ®­êng bê biÓn cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn sù tån t¹i cña c¸c khu du lÞch ven biÓn. NhiÒu khu du lÞch ë miÒn Trung, ®iÓn h×nh lµ khu du lÞch ThuËn An( Thõa Thiªn HuÕ), khu du lÞch Phan ThiÕt - Mòi NÐ ( B×nh ThuËn),... vµ trªn mét sè ®¶o ven bê nh­ Phó Quèc... d· vµ ®ang chÞu ¶nh h­ëng cña t×nh tr¹ng nµy. C¸ biÖt nh­ khu du lÞch ThuËn An, b·i biÓn ®· bÞ s¹t lë nghiªm träng ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng t¾m biÓn vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh du lÞch. T×nh tr¹ng suy gi¶m rõng ven biÓn vµ trªn c¸c ®¶o: Trong t×nh tr¹ng chung vÒ suy gi¶m rõng, ë khu vùc ven biÓn vµ h¶i ®¶o ven bê ViÖt Nam, tµi nguyªn sinh vËt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y còng gi¶m sót ®¸ng kÓ kÐo theo sù suy gi¶m vÒ tÝnh ®a d¹ng sinh häc. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y nªn t×nh tr¹ng trªn lµ do ®êi sèng cña ng­êi d©n vïng ven biÓn cßn thÊp, v× vËy dÉn ®Õn viÖc khai th¸c c¹n kiÖt tµi nguyªn sinh vËt, ¶nh h­ëng tíi m«i tr­êng khu vùc. Trong xu thÕ ®ã, nhiÒu hÖ sinh th¸i cã gi¸ trÞ du lÞch nh­ hÖ sinh th¸i san h«, cá biÓn , hÖ sinh th¸i rõng ngËp mÆn; hÖ sinh th¸i ®Çm ph¸; hÖ sinh th¸i biÓn - ®¶o... bÞ ¶nh h­ëng. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng: m«i tr­êng du lÞch vïng biÓn vµ ven biÓn ViÖt Nam ®· cã nh÷ng dÊu hiÖu ®¸ng lo ng¹i, ®Æc biÖt ë c¸c khu vùc träng ®iÓm du lÞch nh­ H¹ Long - C¸t Bµ - §å S¬n; HuÕ - §µ N½ng; Vòng Tµu... ¶nh h­ëng ®Õnph¸t triÓn du lÞch biÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam. Bªn c¹nh nh÷ng ¶nh h­ëng cña t×nh tr¹ng xuèng cÊp vÒ m«i tr­êng do ho¹t ®éng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi g©y ra, b¶n th©n sù ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng du lÞch ë vïng ven biÓn còng cã nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn m«i tr­êng tù nhiªn ë vïng ven biÓn. Nh÷ng ¶nh h­ëng chñ yÕu cña ho¹t ®éng du lÞch ®Õn m«i tr­êng bao gåm: T¨ng ¸p lùc vÒ chÊt th¶i sinh ho¹t, ®Æc biÖt ë c¸c trung t©m du lÞch, gãp phÇn lµm t¨ng nguy c¬ « nhiÔm m«i tr­êng ®Êt, n­íc. L­îng chÊt th¶i trung b×nh tõ sinh ho¹t cña kh¸ch du lÞch kho¶ng 0,67kg chÊt th¶i r¾n vµ 100 lÝt chÊt th¶i láng/kh¸ch/ngµy. §©y ®­îc xem lµ nguån g©y « nhiÔm quan träng tõ ho¹t ®éng du lÞch ®Õn m«i tr­êng biÓn, ¸p lùc nµy cµng lín ®èi víi nh÷ng khu vùc, n¬i n¨ng lùc xö lý chÊt th¶i cßn h¹n chÕ Nh­ vËy cïng víi sù gia t¨ng kh¸ch du lÞch, ¸p lùc vÒ th¶i l­îng tõ ho¹t ®éng du lÞch ngµy mét t¨ng nhanh trªn ph¹m vi toµn quèc, ®Æc biÖt ë c¸c trung t©m du lÞch, vµ thùc sù trë thµnh mét vÊn ®Ò m«i tr­êng ®¸ng ®­îc quan t©m. §èi víi mét sè ®« thÞ du lÞch ven biÓn nh­ H¹ Long, HuÕ, §µ N½ng, Héi An, Nha Trang, Vòng Tµu... ¸p lùc nµy cµng lín, nhÊt lµ vµo mïa du lÞch hoÆc thêi ®iÓm tæ chøc lÔ héi hay c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ, kinh tÕ - x· héi - v¨n ho¸. §iÒu quan träng nhÊt cÇn nhÊn m¹nh ë ®©y lµ ngay t¹i c¸c träng ®iÓm ph¸t triÓn du lÞch, c¸c chÊt th¶i sinh ho¹t nãi chung vµ chÊt th¶i tõ ho¹t ®éng du lÞch nãi riªng, phÇn lín ch­a ®­îc xö lý, hoÆc xö lý b»ng ph­¬ng ph¸p tr«n lÊp, kh«ng triÖt ®Ó, v× vËy ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c¶nh quan, m«i truêng tù nhiªn, chÊt l­îng c¸c nguån n­íc, kÓ c¶ n­íc biÓn ven bê. Theo hÖ qu¶ “§«min«” c¸c hÖ sinh th¸i ven bê vèn rÊt hay nh¹y c¶m nh­ hÖ sinh th¸i rõng ngËp mÆn, hÖ sinh th¸i san h«, cá biÓn... sÏ bÞ ¶nh h­ëng, dÉn ®Õn suy gi¶m ®a d¹ng sinh häc. T¨ng møc ®é suy tho¸i vµ « nhiÔm nguån n­íc ngÇm, ®Æc biÖt ë khu vùc ven biÓn. Cïng víi viÖc t¨ng sè l­îng kh¸ch, nhu cÇu n­íc cho sinh ho¹t cña kh¸ch du lÞch ngµy cµng t¨ng nhanh. §iÒu nµy sÏ gãp phÇn lµm suy gi¶m tr÷ l­îng n­íc vµ t¨ng kh¶ n¨ng « nhiÔm n­íc ngÇm, ®Æc biÖt lµ khu vùc ven biÓn do ph¶i t¨ng c«ng suÊt khai th¸c ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch (trung b×nh tèi thiÓu kho¶ng 100 -150 l/ngµy ®èi víi kh¸ch du lÞch néi ®Þa, 200 -250 l/ ngµy ®èi víi kh¸ch du lÞch quèc tÕ so víi 80 l/ ng­êi d©n). VÊn ®Ò nµy sÏ cµng trë nªn nghiªm träng ®Æc biÖt vµo mïa du lÞch ë c¸c träng ®iÓm ph¸t triÓn du lÞch. Tuy nhiªn viÖc khai th¸c n­íc phôc vô nhu cÇu du lÞch chñ yÕu lµ n­íc ngÇm vµ tËp trung chñ yÕu ë vïng ven biÓn, n¬i cã tíi trªn 70% c¸c ®iÓm du lÞch trong toµn quèc. V× vËy, trong ®iÒu kiÖn ch­a cã kh¶ n¨ng ®iÒu tra më réng c¸c má n­íc ngÇm míi, viÖc t¨ng nhanh nhu cÇu n­íc sinh ho¹t cho ho¹t ®éng du lÞch sÏ gãp phÇn lµm t¨ng møc ®é suy tho¸i vµ « nhiÔm c¸c nguån n­íc ngÇm hiÖn ®ang khai th¸c, ®Æc biÖt ë vïng ven biÓn do kh¶ n¨ng x©m nhËp mÆn cao khi ¸p lùc c¸c bÓ chøa gi¶m m¹nh v× bÞ khai th¸c qu¸ møc cho phÐp.T¨ng l­îng khÝ th¶i, gãp phÇn lµm t¨ng nguy c¬ « nhiÔm kh«ng khÝ ë c¸c ®« thÞ du lÞch. Theo sè liÖu thèng kª ®Õn n¨m 2003, trªn ph¹m vi toµn quèc cã trªn 84.000 phßng kh¸ch s¹n ( ch­a kÓ sè phßng nhµ kh¸ch, nhµ nghØ); t¨ng trªn 100% so víi n¨m 1995, tËp trung tíi trªn 70% ë c¸c ®« thÞ du lÞch. NÕu chØ tÝnh ®Õn t¸c ®éng cña c¸c thiÕt bÞ ®iÒu hoµ nhiÖt ®é dïng trong hÖ thèng kh¸ch s¹n du lÞch th× l­îng khi CFCs (lo¹i khÝ th¶i chÝnh ¶nh h­ëng tíi tÇng ozon cña khÝ quyÓn) th¶i ra còng cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn m«i tr­êng. §Õn n¨m 2003, ®· thèng kª ®­îc trªn 7000 ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch ( ch­a kÓ c¸c ph­¬ng tiÖn t­ nh©n). Vµo mïa du lÞch, ®Æc biÖt vµo c¸c ngµy lÔ héi, ngµy nghØ cuèi tuÇn, l­îng xe du lÞch tËp trung chuyªn chë kh¸ch ®Õn c¸c trung t©m ®« thÞ du lÞch g©y t×nh tr¹ng ¸ch t¾c giao th«ng vµ lµm t¨ng ®¸ng kÓ l­îng khÝ th¶i CO2 vµo m«i tr­êng kh«ng khÝ. Ho¹t ®éng vËn chuyÓn kh¸ch, vui ch¬i gi¶i trÝ trªn biÓn b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn ®éng c¬ còng gãp phÇn lµm « nhiÔm dÇu vïng n­íc ven bê, t¨ng kh¶ n¨ng sù cè trµn dÇu do va ch¹m gi÷a c¸c ph­¬ng tiÖn. KÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ « nhiÔm dÇu n­íc biÓn ë mét sè khu du lÞch biÓn lín nh­ H¹ Long, Nha Trang, Vòng Tµu.. cho thÊy ë nhiÒu khu vùc chØ sè nµy ®· v­ît tiªu chuÈn cho phÐp lµ 0.03 mg/lÝt. MÆc dï hiÖn nay, nguyªn nh©n chñ yÕu cña t×nh tr¹ng nµy lµ do khai th¸c vËn chuyÓn dÇu, tuy nhiªn ho¹t ®éng vËn chuyÓn kh¸ch víi sè l­îng tµu thuyÒn trung b×nh trªn 300 chuyÕn/ngµy tham quan vÞnh H¹ Long, trªn 100 chuyÕn/ngµy th¨m vÞnh Nha Trang vµ c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ kh¸c b»ng can«, motor n­íc... ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo t×nh tr¹ng « nhiÔm trªn. ¶nh h­ëng ®Õn c¶nh quan tù nhiªn: do thiÕu c©n nh¾c trong quy ho¹ch vµ thùc hiÖn quy ho¹ch du lÞch, nhiÒu c¶nh quan ®Æc s¾c, hÖ sinh th¸i nh¹y c¶m, ®Æc biÖt ë vung ven biÓn, h¶i ®¶o vµ ë c¸c khu b¶o tån tù nhiªn, v­ên quèc gia bÞ thay ®æi hoÆc suy gi¶m cïng víi viÖc ph¸t triÓn c¸c khu du lÞch míi. §iÒu nµy cã thÓ nhËn thÊy qua sù ph¸t triÓn c¸c khu du lÞch trªn ®¶o C¸t Bµ, khu Hïng Th¾ng, ®¶o TuÇn Ch©u (H¹ Long) §a d¹ng sinh häc bÞ ®e do¹ do nhiÒu loµi sinh vËt, trong ®ã cã c¶ nh÷ng loµi sinh vËt hoang d· quý hiÕm nh­ san h«, ®åi måi... bÞ s¨n b¾t phôc vô nhu cÇu Èm thùc, ®å l­u niÖm, bu«n b¸n mÉu vËt... cña kh¸ch du lÞch. Ngoµi ra chu tr×nh sèng (di tró, kiÕm ¨n, mïa giao phèi, sinh s¶n) cña ®éng vËt hoang d· ë c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn, v­ên quèc gia còng bÞ t¸c ®éng do l­îng kh¸c tËp trung ®«ng. 2.4.3 Nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng Ch­a cã c¬ quan chuyªn tr¸ch qu¶n lý nhµ n­íc vÒ m«i tr­êng trong ngµnh Du lÞch, v× vËy c«ng t¸c qu¶n lý khai th¸c vµ b¶o tån tµi nguyªn, m«i tr­êng du lÞch nãi chung, du lÞch biÓn nãi riªng, gÆp nhiÒu khã kh¨n, míi chØ thùc hiÖn ë møc ®é nghiªn cøu, ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p chung. Ch­a x©y dùng vµ ban hµnh chÝnh thøc h­íng dÉn vÒ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng (§TM) cho ho¹t ®éng du lÞch, mÆc dï trong n¨m 1999 ViÖn nghiªn cøu Ph¸t triÓn du lÞch ®· phèi hîp víi Trung t©m khoa häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ Quèc Gia so¹n th¶o s¸ch “H­íng dÉn §TM cho dù ¸n ph¸t triÓn du lÞch” Ch­a cã hÖ thèng kiÓm so¸t qu¶n lý c¸c vÊn ®Ò vÒ m«i tr­êng liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng du lÞch, v× vËy thiÕu c¸c ho¹t ®äng tÝch cùc nh»m h¹n chÕ sù suy tho¸i tµi nguyªn vµ m«i tr­êng du lÞch nãi chung, du lÞch biÓn nãi riªng. Quan hÖ liªn ngµnh trong qu¶n lý m«i tr­êng, ®Æc biÖt gi÷a ngµnh Du lÞch víi Bé Tµi Nguyªn vµ M«i Tr­êng cßn thiÕu chÆt chÏ, v× vËy ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý m«i tr­êng biÓn cho ho¹t ®éng ph¸t triÓn du lÞch ë khu vùc nµy. Du lÞch ViÖt Nam ®ang ph¶i ®èi mÆt trùc tiÕp víi qua tr×nh suy tho¸i m«i tr­êng chung vµ m«i tr­êng biÓn. §Æc biÖt ë c¸c vïng träng ®iÓm ph¸t triÓn du lÞch ë vung ven biÓn, h¶i ®¶o Ch­¬ng 3 Mét sè Gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn Du lÞch sinh th¸i ë ViÖt Nam 3.1. Ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i c¶ vÒ l­îng vµ chÊt trªn c¬ së ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i ph¶i h­íng tíi vµ ®¹t ®­îc sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña chÝnh lo¹i h×nh du lÞch sinh th¸i vµ ph¶i trë thµnh nh©n tè tÝch cùc ®¶m b¶o, phôc vô cho ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng. Nh÷ng gi¶i ph¸p cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i ë n­íc ta lµ cÇn cã nh÷ng v¨n b¶n ph¸p quy t¹o hµnh lang m«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng du lÞch sinh th¸i cã c¬ héi ph¸t triÓn, ®ång thêi nªn cã nh÷ng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ­u ®·i dµnh riªng cho lo¹i h×nh du lÞch sinh th¸i míi mÎ mµ tiÒm n¨ng cña nã rÊt lín ch­a ®­îc khai th¸c cã hiÖu qu¶ ®ång thêi cÇn cã sù phèi hîp tèt gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý vµ du lÞch víi c¸c bé, c¸c nghµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng qu¶n lý cã hiÖu qu¶. ViÖc sö dông, khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn m«i tr­êng sinh th¸i vµo môc ®Ých du lÞch theo nh÷ng môc tiªu, ®Þnh h­íng ®· ®Ò ra. Cô thÓ lµ: 1. Gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ tuyªn truyÒn vÒ du lÞch sinh th¸i: Cã lÏ kh«ng cÇn ph¶i bµn c·i nhiÒu r»ng gi¶i ph¸p thiÕt yÕu nhÊt chÝnh lµ tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vÒ du lÞch sinh th¸i cho mét lo¹t c¸c ®èi t­îng liªn quan ®Õn du lÞch sinh th¸i. §èi t­îng gi¸o dôc bao gåm: c¸c nhµ qu¶n lý c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn, c¸c h­íng dÉn viªn, c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn b¶o tån vµ du lÞch, céng ®ång ®Þa ph­¬ng, kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n­íc . B»ng c¸ch tuyªn truyÒn, gi¸o dôc c¸c vÊn ®Ò khóc m¾c kh¸c cã thÓ ®­îc dÔ dµng th¸o gì. Ch¼ng h¹n nh­ gi¸o dôc tuyªn truyÒn ®èi víi c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ c¸c nhµ qu¶n lý khu b¶o tån thiªn nhiªn cã thÓ lµm cho hä quan t©m h¬n ®Õn viÖc quy ho¹ch cho du lÞch sinh th¸i. §èi víi hä cÇn ph¶i kh«ng chØ chó träng tíi lîi Ých b¶o tån cña du lÞch sinh th¸i mµ nªn nhÊn m¹nh ®Õn tiÒm lùc kinh tÕ mµ du lÞch sinh th¸i cã thÓ mang l¹i cho b¶o tån. Còng cÇn ph¶i l­u ý hä vÒ tÇm quan träng cña sù tham gia cña céng ®ång ®Þa ph­¬ng vµo c¸c ho¹t ®éng cña khu b¶o tån. §µo t¹o h­íng dÉn viªn du lÞch nªn ®­îc tiÕn hµnh chÝnh quy trong c¸c tr­êng ®Þa häc, cao ®¼ng vµ trung cÊp du lÞch. Nªn ­u tiªn ®µo t¹o c¸c h­íng dÉn viªn ®Þa ph­¬ng. Tuy nhiªn tr­íc m¾t nÕu ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng ch­a cã ®iÒu kiÖn tham dù kho¸ ®µo t¹o chÝnh quy th× c¸c ®iÓm du lÞch sinh th¸i nªn tæ chøc ®µo t¹o ng¾n h¹n cho hä t¹i ®Þa ph­¬ng. Kh¸ch th¨m quan lµ mét ®èi t­îng gi¸o dôc hiÓn nhiªn. B¶n th©n gi¸o dôc t¹i hiÖn tr­êng cho du kh¸ch còng n»m trong dÞnh nghÜa cña du lÞch sinh th¸i. Hay nãi c¸ch kh¸c gi¸o dôc vÒ thiªn nhiªn lµ mét phÇn t¹o nªn du lÞch sinh th¸i. Nh÷ng néi dung gi¸o dôc ph¶i phï hîp, gióp du kh¸ch liªn hÖ trùc tiÕp nh÷ng ®iÒu hä ®· tõng nghe, tõng ®äc víi nh÷ng ®iÒu m¾t thÊy tai nghe khi hä ®Õn th¨m khu b¶o tån thiªn nhiªn. NÕu lµm ®­îc viÖc nµy du kh¸ch sÏ ý thøc h¬n trong khi tiÕp xóc víi ®éng vËt hoang d·, vµ hä sÏ thÊy chuyÕn ®i cña m×nh bæ Ých h¬n vµ sÏ mong muèn trë l¹i hoÆc ®Õn mét khu thiªn nhiªn kh¸c ®Ó häc ®­îc nh÷ng ®iÒu t­¬ng tù. §èi víi céng ®ång ®Þa ph­¬ng, ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc ph¶i dùa trªn nhiÒu h×nh thøc, kh«ng thÓ tËp trung hä l¹i, d¹y cho hä mét mí lý thuyÕt vÒ b¶o tån vµ sù cÇn thiÕt cña b¶o tån. Nªn sö dông nh÷ng h×nh thøc dÔ hiÓu, dÔ nhí ch¼ng h¹n nh­ b¨ng h×nh, slade, tranh, ¶nh, c¸c ch­¬ng tr×nh biÓu diÔn v¨n nghÖ, v.v. Gi¸o dôc céng ®ång ®Þa ph­¬ng tr­íc hÕt tËp trung vµo ®èi t­îng chñ chèt lµ nh÷ng nhµ l·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng (huyªn, x· ), nh÷ng ng­êi cã uy tÝn trong céng ®ång ch¼n h¹n nh­ nh÷ng ng­êi lín tuæi, nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é häc vÊn nh­ thÇy gi¸o, nh÷ng ng­êi ®øng ®Çu c¸c tæ chøc ®oµn thÓ quÇn chóng nh­ §oµn thanh niªn, Héi phô n÷, Héi n«ng d©n … NÕu cã thÓ tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho c¸c ®èi t­îng nµy th× viÖc gi¸o dôc cho toµn thÓ céng ®ång trë nªn dÔ dµng h¬n rÊt nhiÒu bëi hä lu«n ®­îc d©n nghe theo. Nªn lÊy ng­êi ®Þa ph­¬ng lµm nhµ qu¶n lý khu du lÞch sinh th¸i nÕu cã thÓ . Kh«ng chØ gi¸o dôc ®èi víi céng ®ång ®Þa ph­¬ng n¬i cã khu b¶o tån thiªn nhiªn, mµ nªn cã nh÷ng ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc ®èi víi céng ®ång ng­êi ViÖt nam nãi chung, v× hä lµ nh÷ng du kh¸ch t­¬ng lai cña c¸c ®iÓm du lÞch sinh th¸i. Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc ph¶i khuyÕn khÝch hä vµ lµm cho hä cã mong muèn ®­îc ®i du lÞch theo h×nh thøc du lÞch sinh th¸i. §èi t­îng chñ yÕu cña ViÖt nam cã lÏ lµ häc sinh, sinh viªn trong c¸c nhµ tr­êng. Hä lµ nh÷ng ng­êi th­êng xuyªn tæ chøc c¸c chuyÕn ®i th¨m quan thiªn nhiªn, nh­ng nhiÒu khi ch­a ý thøc hÕt ®­îc vai trß quan träng cña thiªn nhiªn. HËu qu¶ nh÷ng chuyÕn ®i d· ngo¹i cña hä trong c¸c khu thiªn nhiªn th­êng lµ nh÷ng b·i r¸c sau khi hä ¨n tr­a vµ nhiÒu t¸c ®éng tiªu cùc kh¸c. Tuy nhiªn, thay ®æi hµnh vi, thãi quen cña hä còng kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ dµng lµm trong ngµy mét ngµy hai. §èi víi häc sinh, sinh viªn nªn cã nh÷ng ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc du lÞch sinh th¸i kÕt hîp víi gi¸o tr×nh cña nhµ tr­êng. VÊn ®Ò nµy sÏ liªn quan ®Õn Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. Nªn cã ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc ngay tõ cÊp mét v× cµng nhá c¸c em cµng dÔ tiÕp thu h¬n ®èi víi nh÷ng g× ®­îc d¹y. §èi víi nh÷ng ®èi t­îng lín h¬n nªn chØ l­u ý hä, thuyÕt phôc hä chø kh«ng nªn ra lÖnh v× líp trÎ th­êng thÝch lµm tr¸i lêi ®Ó thÓ hiªn sù tr­ëng thµnh cña m×nh, mÆc dï ®ã kh«ng ph¶i lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó lµm vËy. Kh«ng chØ tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ®èi víi ng­êi d©n trong n­íc, cÇn ph¶i tuyªn truyÒn du lÞch sinh th¸i ë c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn cho c¶ ®èi t­îng kh¸ch n­íc ngoµi. Nªn khuyÕn khÝch hä sö dông dÞch vô vµ mua s¶n phÈm quµ l­u niªm ®Þa ph­¬ng, gãp phÇn n©ng cao thu nhËp cho ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng. 2. KÕt hîp sù tham gia cña c«ng ®ång ®Þa ph­¬ng: Gi¸o dôc céng ®ång ph¶i ®i ®«i víi hç trî ph¸t triÓn céng ®ång vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ cña céng ®ång ®Þa ph­¬ng. Kh«ng cã lý g× nÕu nh­ ta vËn ®éng hä kh«ng ph¸ rõng lµm rÉy trong khi hä l¹i dùa vµo ho¹t ®éng nµy ®Ó kiÕm kÕ sinh nhai. Sù thËt nµy dÉn ®Õn mét gi¶i ph¸p kh¸c cho vÊn ®Ò ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i, vÊn ®Ò t¹o viÖc lµm, ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp vµ nghµnh nghÒ cho nh©n d©n dÞa ph­¬ng. Do du lÞch sinh th¸i liªn quan ®Õn v¨n ho¸ ®Þa ph­¬ng, nªn khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng nh­ dÖt ®å thæ cÈm, s¶n xuÊt ®å l­u niÖm b»ng m©y, tre, ®¸…V¨n ho¸ d©n téc lµ mét hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch du lÞch sinh th¸i, do ®ã nªn khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng nµy võa nh­ lµ mét h×nh thøc ®Ó g×n gi÷ b¶n s¾c v¨n ho¸ võa lµ mét h×nh thøc t¨ng thu nhËp cho nh©n d©n ®Þa ph­¬ng. HiÖn t¹i c¸c dù ¸n ph¸t triÓn du lÞch ®ang ®­îc triÓn khai ë c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn nh­ng hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng du lÞch tíi ®êi sèng c­ d©n vµ b¶o tån ch­a ®­îc nhiÒu. Ng­êi ta cho r»ng du lÞch sinh th¸i th­êng lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®­îc hai môc tiªu lµ ph¸t triÓn céng ®ång vµ b¶o tån thiªn nhiªn. Nh­ng thùc tÕ c«ng ®ång ®Þa ph­¬ng th­êng bÞ ®øng ngoµi c¸c dù ¸n du lÞch. Trong lÜnh vùc du lÞch nÕu thiÕu sù tham gia cña c«ng ®ång ®Þa ph­¬ng th× du lÞch ®ång nghÜa víi t¸c ®éng tiªu cùc ®èi víi kinh tÕ x· héi. Mét thùc tÕ ®ang diÔn ra hµng ngµy lµ nh÷ng ng­êi d©n sèng ë vïng ®Öm vµ trong c¸c khu b¶o tånvÉn ®ang khai th¸c c¸c tµi nguyªn, l©m s¶n. Nguyªn nh©n chñ yÕu vÉn lµ ®êi sèng cña hä vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n thiÕu thèn . §Ó thu hót céng ®ång ®Þa ph­¬ng vµo c¸c dù ¸n du lÞch sinh th¸i, Ban qu¶n lý c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn cÇn ph¶i phèi hîp víi c¸c bªn liªn quan triÓn khai c¸c c«ng viÖc sau: - Nghiªn cøu ph¸t triÓn c¸c nghµnh nghÒ s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp, nghÒ thñ c«ng mü nghÖ truyÒn thèng, b¶n s¾c v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n, lÔ héi vµ n©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ cña ®Þa ph­¬ng. - Tæ chøc gi¸o dôc cho nh©n d©n ®Þa ph­¬ng ®Ó n©ng cao nhËn thøc b¶o tån thiªn nhiªn, b¶o vÖ m«i tr­êng b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®Þa chóng, tµi liÖu, tê r¬i, hay më c¸c líp tËp huÊn, c©u l¹c bé. - Më c¸c líp tËp huÊn vÒ du lÞch sinh th¸i, nghiÖp vô du lÞch, ngo¹i ng÷, ®µo t¹o h­íng dÉn viªn du lÞch cho ®Þa ph­¬ng. - ChuyÓn giao c¸c kü thuËt thÝch hîp vÒ n«ng l©m ng­ nghiÖp, lµm VAC… - X©y dùng quy ho¹ch du lÞch víi sù tham gia cña céng ®ång ngay tõ ®Çu. H×nh thµnh c¸c ph©n khu cung cÊp dÞch vô, c¸c tuyÕn th¨m quan víi c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ ®Þa ph­¬ng. 3. Quy ho¹ch tæng thÓ c¸c ®iÓm, khu du lich sinh th¸i: Theo chøc n¨ng ®­îc nªu ë phÇn trªn th× c¸c v­ên quèc gia cã nhiÖm vô tæ chøc nh÷ng häat ®éng du lÞch tham quan, th¨m quan, nghiªn cøu khoa häc. §èi víi c¸c khu dù tr÷ thiªn nhiªn th× nh÷ng ho¹t ®éng tham quan, du lÞch kh«ng ®­îc khuyÕn khÝch, n¬i ®©y chñ yÕu dµnh cho nghiªn cøu khoa häc . C¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn nªn cã nh÷ng quy ho¹ch, chØ râ ph©n vïng cho du lÞch sinh th¸i nÕu cã. §Ó cã ®­îc quy ho¹ch tèt cÇn ph¶i tÝnh ®Õn nghiªn cøu, ®iÒu tra tµi nguyªn thiªn nhiªn, tµi nguyªn nh©n v¨n cña khu b¶o tån vµ c¸c khu l©n cËn liªn quan . CÇn cã sù kÕt hîp nç lùc cña nhiÒu ngµnh, nhiÒu thµnh phÇn. Cho ®Õn nay míi cã tµi liÖu nghiªn cøu quy ho¹ch thÝ ®iÓm vÒ du lÞch thiªn nhiªn vµ du lÞch m¹o hiÓm cho c¸c v­ên quèc gia C¸t bµ, Cóc ph­¬ng, B¹ch m· vµ C¸t tiªn. Riªng B¹ch m· ®· cã kÕ ho¹ch qu¶n lý du lÞch sinh th¸i, nh­ng viÖc tæ chøc thùc hiÖn cßn nhiÒu khã kh¨n. CÇn ph¶i cã b¶n ®å du lÞch sinh th¸i cho c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn n¬i cã tiÕn hµnh du lÞch sinh th¸i. B¶n ®å du lÞch sinh th¸i võa lµ ph­¬ng tiÖn h­íng dÉn kh¸ch du lÞch võa lµ mét c«ng cô b¶o tån ®¶m b¶o du kh¸ch ®i ®óng chç ®óng h­íng vµ cung cÊp cho hä nh÷ng th«ng tin thó vÞ vÒ khu b¶o tån thiªn nhiªn hä tíi th¨m. Nªn cã hÖ thèng thu lÖ phÝ vµo cæng vµ c¸c lÖ phÝ kh¸c nh­ lÖ phÝ thuª dông cô, lÖ phÝ sö dông bÕn b·i. ViÖc quy ®Þnh møc lÖ phÝ còng cÇn ph¶i c©n nh¾c kü cµng . Nªn ®Æt môc tiªu râ rµng cho viÖc thu lÖ phÝ: cÇn thu lÖ phÝ ®Ó bï ®¾p cho chi phÝ du lÞch cña ®Þa ®iÓm, ®Ó t¨ng tèi ®a lîi nhuËn, hay mét môc ®Ých nµo kh¸c. Møc lÖ phÝ ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo môc tiªu cña viÖc thu lÖ phÝ, cã thÓ d­îc x¸c ®Þnh theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh­ ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng, ®iÒu tra nhu cÇu du kh¸ch, ph©n tÝch ®­êng cÇu, hoÆc qu¶n lý lµ ®Êu gi¸ dùa trªn c¬ së thÞ tr­êng. 4. TiÕp thÞ du lÞch sinh th¸i cho c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn: MÆc dï víi nh÷ng s¶n phÈm tèt nhÊt mµ kh«ng ®­îc ®èi t­îng nã phôc vô biÕt ®Õn th× kh«ng thÓ b¸n ®­îc s¶n phÈm ®ã. §iÒu nµy còng ®óng víi s¶n phÈm du lÞch sinh th¸i ë ViÖt nam. TiÒm n¨ng lµ v©y nh­ng nÕu kh«ng tiÕp thÞ qu¶ng c¸o du lÞch sinh th¸i th× kh«ng ai cã thÓ biÕt ®­îc r»ng ViÖt Nam cã nh÷ng ®Þa ®iÓm du lÞch sinh th¸i lý t­ëng. §ã lµ ®èi víi ng­êi n­íc ngoµi, cßn ®èi víi du lÞch trong n­íc nh÷ng ng­êi ®· biÕt qu¸ râ hoÆc d· ®­îc nghe kÓ vÒ c¸c ®iÓm thiªn nhiªn næi tiÕng cña n­íc m×nh, th× nªn chó träng h¬n vµo viÖc tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o mang tÝnh gi¸o dôc. 5. C¸c nguyªn t¾c chØ ®¹o: C¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn nªn cã nh÷ng nguyªn t¾c chØ ®¹o ®èi víi c¸c ho¹t ®éng du lÞch sinh th¸i võa cã thÓ qu¶ng c¸o cho du lÞch sinh th¸i, võa phæ biÕn nh÷ng diÒu nªn hay kh«ng nªn lµm ë khu thiªn nhiªn còng nh­ trong qu¸ tr×nh tæ chøc du lÞch sinh th¸i. Nªn cã nh÷ng nguyªn t¾c chØ ®¹o cho c¸c ®èi t­îng kh¸c nhau: ch¼ng h¹n nh­ du kh¸ch, céng ®ång ®Þa ph­¬ng, c¸c tæ chøc ®iÒu hµnh du lÞch, c¸c l·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng, c¸c c«ng ty du lÞch . Nguyªn t¾c l·nh ®¹o cßn ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®¸nh gi¸, gi¸m s¸t vµ qu¶n lý ®iÓm du lÞch sinh th¸i. Nguyªn t¾c chØ ®¹o kh«ng tèn thêi gian vµ nguån lùc nh­ nh÷ng c«ng cô cã hiÖu lùc t­¬ng tù kh¸c nh­: ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng, qu¶n lý t¸c ®éng du kh¸ch, giíi h¹n cña thay ®æi cã thÓ chÊp nhËn, vµ kh¶ n¨ng t¶i. V× vËy trong khi cè g¾ng thiÕt lËp hÖ thèng ®Ó sö dông c¸c c«ng cô kh¸c, ph­¬ng ph¸p qu¶n lý du kh¸ch h÷u hiÖu nhÊt lµ sö dông nguyªn t¾c chØ ®¹o . Nguyªn t¾c chØ ®¹o cã thÓ do c¸c tæ chøc/nhãm kh¸c nhau so¹n th¶o: c¸c nhµ qu¶n lý, nghµnh du lÞch, c¸c nhµ ®iÒu hµnh du lÞch, c¸c nhãm h­íng dÉn viªn, céng ®ång dÞa ph­¬ng. C¸c tæ chøc/nhãm cã thÓ kÕt hîp víi nhau ®Ó lµm viÖc nµy. 6. T¨ng c­êng c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu tµi nguyªn vµ x©y dùng ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc m«i tr­êng: Chóng ta th­êng nh¾c ®Õn sù phong phó vÒ tµi nguyªn hay sù ®a d¹ng sinh häc cao cña nhiÒu khu b¶o tån thiªn nhiªn, nh­ng khi cÇn s­u tÇm c¸c tµi liÖu, b¸o c¸o khoa häc th× qu¶ lµ khã kh¨n . C¸c kÕt qu¶ ®iÒu tra nghiªn cøu tµi nguyªn ngoµi viÖc phuc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý b¶o tån cån ®­îc sö dông ®Ó so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n thuyÕt minh du lÞch. HiÖn nay c¸c ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, diÔn gi¶i m«i tr­êng cßn ngÌo nµn v× cßn thiÕu nhiÒu th«ng tin khoa häc chÝnh x¸c cña c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn. CÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, huy ®éng sù tham gia cña c¸c viªn nghiªn cøu, c¸c tr­êng ®¹i häc vµo c«ng t¸c nghiªn cøu diÒu tra tµi nguyªn khu b¶o tån thiªn nhiªn . 7. Ph¸i triÓn c¬ së h¹ tÇng. C¬ së h¹ tÇng lµ nh÷ng hÊp dÉn thø cÊp bæ sung cho c¸c hÊp dÉn chÝnh lµ tµi nguyªn thiªn nhiªn cña c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn. NÕu kh«ng cã c¸c hÊp dÉn thø cÊp nµy sÏ mÊt ®i mét sè l­îng kh«ng nhá nh÷ng du kh¸ch cÇn ®Õn chóng nh­ mét ®iÒu kiÖn cho chuyÕn ®i cña m×nh. Tuy nhiªn h¹ tÇng c¬ së còng nh­ c¸c ph­¬ng tiÖn phuc vô nªn sö dông c«ng nghÖ hîp m«i tr­êng vµ mang tÝnh tù nhiªn. C¸c ph­¬ng tiÖn phôc vô nªn ®­îc x©y dùng tõ c¸c nguyªn liÖu vµ sö dông c¸c kiÕn tróc ®Þa ph­¬ng, nh­ng kh«ng ®­îc lµm c¹n kiÖt nguån tµi nguyªn cña ®Þa ph­¬ng. Sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn phôc vô mang tÝnh ®Þa ph­¬ng, ng­êi d©n sÏ kh«ng c¶m thÊy nÒn v¨n ho¸ cña hä bÞ chµ ®¹p, mÆt kh¸c hä cßn cã c¶m gi¸c nh­ m×nh lµ ng­êi chñ thùc sù cña diÓm du lÞch sinh th¸i. §iÒu nµy rÊt cã ý nghÜa ®èi víi viÖc tranh thñ sù ñng hé ®èi víi c¸c ho¹t ®éng vµ dÞch vô du lÞch . C¸c ­u tiªn ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng bao gåm : - ThiÕt kÕ vµ x©y dùng n¬i ¨n nghØ cho kh¸ch theo kiÓu nhµ nghØ sinh th¸i. - X©y dùng c¸c tuyÕn ®­êng néi bé, ®­êng mßn thiªn nhiªn víi hÖ thèng chØ dÉn, chØ b¸o ®Çy ®ñ c¶ vÒ sè l­îng vµ néi dung . - X©y dùng trung t©m ®ãn kh¸ch, trung t©m gi¸o dôc m«i tr­êng . HiÖn t¹i v­ên quèc gia B¹ch M·, C¸t Bµ, Cóc Ph­¬ng ®· vµ ®ang x©y dùng trung t©m ®ãn kh¸ch, trung t©m gi¸o dôc m«i tr­êng nh­ng néi dung tr­ng bµy cßn nghÌo nµn. 8. Huy ®éng vèn ®Çu t­ vµ chÝnh s¸ch ®Çu t­: Nhµ n­íc nªn cã mét chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch dÇu t­ vµo c¸c ®Þa ®iÓm du lÞch sinh th¸i. NÕu ®Çu t­ tèt du lÞch sinh th¸i cã thÓ ®em l¹i nguån lîi lín bæ sung cho ng©n s¸ch quèc gia vµ céng ®ång ®Þa ph­¬ng. Gi¸ trÞ kinh tÕ cña du lÞch sinh th¸i theo ­íc tÝnh cña nhiÒu chuyªn gia lµ rÊt ®¸ng kÓ mÆc dï hä cho r»ng viÖc x¸c ®Þnh nã lµ kh«ng ®¬n gi¶n. Tuy nhiªn du lÞch sinh th¸i kh«ng cÇn ®Çu t­ nhiÒu trªn ph­¬ng diÖn tiÒn vèn, v× ®a sè kh¸ch du lÞch sinh th¸i ®Òu cã xu h­íng muèn sèng hoµ ®ång víi thiªn nhiªn h¬n lµ sèng trong nh÷ng kh¸ch s¹n ®¾t tiÒn. Tuy nhiªn viÖc thiÕt kÕ cho du lÞch sinh th¸i l¹i cÇn ®Çu t­ nhiÒu vÒ thêi gian vµ nç lùc cña nhiÒu lÜnh vùc chuyªn m«n kh¸c nhau. V× thÕ nÕu muèn ph¸t triÓn ®­îc du lÞch sinh th¸i nhµ n­íc cÇn ph¶i cã ®Çu t­ thÝch ®¸ng. CÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch cho viÖc ®Çu t­ vµo céng ®ång ®Þa ph­¬ng ®Ó hä ph¸t triÓn c¸c dÞch vô du lÞch sinh th¸i, b»ng c¸ch nµy du lÞch sinh th¸i sÏ mang l¹i lîi Ých kinh tÕ cho céng ®ång ®Þa ph­¬ng. Tuy nhiªn còng nªn huy ®éng nguån vèn ®Þa ph­¬ng nÕu cã thÓ. 3.2 C¸c chiÕn l­îc du lÞch sinh th¸i quèc gia §Ó cã ngµnh du lÞch sinh th¸i ph¸t triÓn bÒn v÷ng cÇn ph¶i cã mét chiÕn l­îc du lÞch sinh th¸i quèc gia ®­îc x©y dùng víi sù tham gia cña ®Çy ®ñ c¸c thµnh phÇn liªn quan. ChiÕn l­îc nµy nªn n»m trong khu«n khæ ChiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch ViÖt nam . Môc ®Ých cña chiÕn l­îc bao gåm: x¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò chñ chèt ¶nh h­ëng ®Õn viÖc quy ho¹ch, ph¸t triÓn vµ qu¶n lý du lÞch sinh th¸i cña ®Êt n­íc ; ph¸t triÓn mét m« h×nh quèc gia ®Ó h­íng ®Ó h­íng c¸c nhµ ®iÒu hµnh du lÞch sinh th¸i, c¸c nhµ qu¶n lý c¸c khu thiªn nhiªn, c¸c nhµ quy ho¹ch vµ tÊt c¶ c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµo môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng du lÞch sinh th¸i, t¹o chÝnh s¸ch vµ c¸c ch­¬ng trÝnh hç trî cho c¸c bªn liªn quan trong ho¹t ®éng du lÞch sinh th¸i ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých chung. Bªn c¹nh ®ã cßn ph¶i quan t©m ®Õn viÖc hç trî c«ng ®ång, nhÊt lµ céng ®ång d©n téc thiÓu sè rÊt cÇn sù gióp ®ì. §iÒu quan trong nhÊt lµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i ph¶i nhÊn m¹nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù kÕt hîp céng t¸c gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp kh¸c nhau, ph¶i nªu râ sù céng t¸c nµy cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi ngµnh du lÞch sinh th¸i quèc gia. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i ë c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn ®­îc x©y dùng trªn c¬ së chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i quèc gia. C¸c ®iÓm quan träng, chñ yÕu cña chiÕn l­îc nµy bao gåm: - Kh¸i niÖm vÒ du lÞch sinh th¸i theo c¸c tiªu chÝ vµ hoµn c¶nh cô thÓ cña ViÖt nam trªn c¬ së tham kh¶o kinh nghiÖm cña c¸c n­íc ph¸t triÓn . C¸c vÊn ®Ò, ®èi t­îng vµ ho¹t ®éng (nh­ ®iÒu tra, nghiªn cøu, qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ v¨n ho¸, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, gi¸o dôc ®µo t¹o, ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch, tiÕp thÞ qu¶ng c¸o, l«i kÐo sù tham gia cña céng ®ång ®Þa ph­¬ng, gi¸m s¸t c¸c t¸c ®éng m«i tr­êng). Thùc hiÖn: cÇn chØ râ c¸c gi¶i ph¸p, c¬ quan chñ tr× vµ phèi hîp, nguån vèn, thêi gian. §Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng du lÞch sinh th¸i ë c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn ViÖt nam, mét sè dù ¸n nghiªn cøu, ®µo t¹o, quy ho¹ch du lÞch sinh th¸i ®· ®­îc triÓn khai nh­ sau: * Nghiªn cøu quy ho¹ch thÝ ®iÓm vÒ du lÞch thiªn nhiªn vµ du lÞch m¹o hiÓm ë ViÖt nam. Do Ph©n héi c¸c V­ên quèc gia vµ Khu b¶o tån thiªn nhiªn ViÖt nam cïng c¸c nhµ t­ vÊn du lÞch cña New Zealand tiÕn hµnh (1995) * §iÒu tra vÏ b¶n ®å du lÞch sinh th¸i vµ tæ chøc líp tËp huÊn vÒ du lÞch sinh th¸i cho mét sè V­ên quèc gia. Do c¸c chuyªn gia cña Héi c¸c V­ên quèc gia NhËt b¶n. Ph©n héi V­ên quèc gia vµ Khu b¶o tån thiªn nhiªn ViÖt nam chñ tr×. * Dù ¸n ph¸t triÓn V­ên quèc gia B¹ch m· ViÖt nam 00.12.01- WWF/EC ®· so¹n th¶o “KÕ ho¹ch qu¶n lý khu du lÞch sinh th¸i VQG B¹ch m· ” quü Quèc tÕ B¶o tån thiªn nhiªn tiÕn hµnh trong 2 n¨m 1995 – 1996. * C¸c kho¸ tËp huÊn vÒ du lÞch sinh th¸i cho c¸n bé vµ nh©n viªn V­ên quèc gia Tam ®¶o, Cóc ph­¬ng, B¹ch m·. Do c¸c chuyªn gia cña Héi c¸c VQG NhËt b¶n , Ph©n héi VQG vµ khu BTTN ViÖt nam chñ tr× (1996). * Dù ¸n x©y dùng n¨ng lùc phôc vô c¸c s¸ng kiÕn vÒ du lÞch bÒn v÷ng. Do IUCN vµ ViÖn nghiªn cøu Ph¸t triÓn Du lÞch thùc hiÖn (1997). * C¬ së khoa häc ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i ViÖt nam. Do ViÖn Nghiªn cøu Ph¸t triÓn Du lÞch thùc hiÖn (1998 – 1999). *Dù ¸n b¶o tån V­ên quèc gia Cóc ph­¬ng do tæ chøc FFI thùc hiÖn tõ 1997 dÕn 2000. NÕu c¸c dù ¸n trªn ®­îc thùc thi mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× ch¾c ch¾n c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n trong c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i phÇn nµo sÏ ®­îc gi¶i quyÕt vµ ®­a du lÞch sinh th¸i ph¸t triÓn theo ®óng h­íng cña nh÷ng nhuyªn t¾c ®½ nªu trªn. PhÇn kÕt luËn Trách nhiệm, quyền lợi cũng như nghĩa vụ trong phát triển du lịch sinh thái và môi trường có mối quan hệ hỗ tương hết sức mật thiết. Đầu tư du lịch chính là kích thích phát triển kinh tế, đem lại nguồn ngoại tệ đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương nhưng du lịch kết hợp được với môi trường sinh thái thì đem lại rất nhiều nguồn lợi. Đơn cử như vấn đề bảo vệ môi trường rừng thiên nhiên, rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng quốc gia, bảo tồn nguồn gen thực vật, động vật rừng, giúp việc nghiên cứu khoa học; Bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; phục vụ nghĩ ngơi, …Vì rừng đặc dụng có một vai trò quan trọng như vậy, do đó vấn đề bảo vệ tốt môi trường tại các khu rừng đặc dụng sẽ góp phần không nhỏ vào việc duy trì và phát triển hệ sinh thái rừng, nguồn gen thực vật, động vật rừng và phục vụ nghiên cứu khoa học. Vai trò của du lịch sinh thái được xét đến như một mắt xích với cơ cấu phát triển bền vững, vừa phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội theo xu hướng chung của thế giới vừa đảm bảo mục tiêu bảo tồn các hệ sinh thái. Hệ sinh thái đã đề cập đến như một chu trình khép kín, hài hòa chịu sự tác động giữa các môi trường sinh cảnh khác nhau, duy trì các hệ thống trợ giúp cuộc sống (đất, nước, không khí và cây xanh), bảo vệ sự đa dạng sinh học và ổn định quần thể của các loài sinh vật và các hệ sinh thái. Yêu cầu này đòi hỏi các hoạt động du lịch và cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật phải được thiết kế, tổ chức phù hợp với điều kiện cho phép (giới hạn) đảm bảo môi trường. Điều kiện của môi trường có thay đổi theo thời gian và không gian, do vậy các hoạt động du lịch sinh thái phát triển phải phù hợp theo điều kiện môi trường môi trường ở mỗi vùng khác nhau. Thông qua quy chế bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch được ban hành có đưa ra rất nhiều quy định cụ thể mà các văn bản pháp luật trước đây chưa đề cập. Việc ban hành văn bản pháp luật này có ý nghĩa rất to lớn, vừa góp phần phát triển kinh tế đất nước, vừa tạo ra một không khí thoải mái đối với du khách, đồng thời hạn chế được những tác nhân gây hại cho môi trường thiên nhiên. Thiết nghĩ, n­íc ta cần tập trung đầu tư đúng nghĩa, phát triển điểm du lịch sinh thái ở các khu vực vùng ven ngoại vi và trong quy hoạch phát triển đô thị cũng nên có một tỷ lệ nhất định dành cho phát triển khu du lịch sinh thái, nhằm đáp ứng song song tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa như hiện nay của cả nước, đẩy mạnh hơn nữa những chính sách thiết thực nhất để vực dậy ngành công nghiệp không khói này. §Ó cã tri thøc vÒ du lÞch thùc hiÖn c¸c yªu cÇu trong kinh doanh còng nh­ trong tuyªn truyÒn thùc tÕ cÇn cã sù bæ xung liªn tôc kiÕn thøc vÒ du lÞch sinh th¸i do vËy sinh viªn du lÞch chóng em lu«n mong muèn cã ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« trong viÖc cung cÊp c¸c kiÕn thøc thùc tÕ (c¸c chuyÕn ®i gi· ngo¹i), c¸c nghiÖp vô vÒ kinh doanh vµ tuyªn truyÒn du lÞch sinh th¸i, vµ ®Æc biÖt lµ cã mét m«n häc, gi¸o tr×nh vÒ du lÞch sinh th¸i. Bµi viÕt cña em xin ®­îc kÕt thóc ë ®©y. Tuy ®· ®­îc ®Çu t­ nhiÒu vÒ thêi gian vµ c«ng søc nh­ng ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt c¶ vÒ néi dung lÉn h×nh thøc. VËy nªn em mong cã ®­îc nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt vµ ®ãng gãp cña c« ®Ó bµi viÕt cña em thµnh c«ng h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Tµi liÖu tham kh¶o GS. TS NguyÔn V¨n §Ýnh, TS. TrÇn ThÞ Minh Hoµ, Gi¸o tr×nh kinh tÕ du lÞch, NXB Lao §éng - X· Héi Hµ Néi, 2004. ThÕ §¹t, Du lÞch vµ du lÞch sinh th¸i, NXB Lao §éng Hµ Néi, 2003 Hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp, Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 1995. Phạm Trung Lương, Du lịch sinh thái, những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà nội, 2002. T¹p chÝ Du lÞch ViÖt Nam c¸c sè 4,5,9,10,11,12/2004 Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 6/2004 môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhát triển du lịch tại Việt Nam.doc
Luận văn liên quan