Đề tài Phát triển thị trường cho làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay

CHƯƠNG I: LÀNG NGHỀ VÀ THỊ TRƯỜNG CỦA LÀNG NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG.- 1.1 Những nhận thức lý luận về làng nghề; 1.2 Đặc điểm và quá trình thành thị trường của làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng; 1.3 Vai trò của làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển thị trường làng nghề trong vùng. - CHƯƠNG II: THỊ TRƯỜNG CỦA LÀNG NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TỪ 1991 ĐẾN NAY. 2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh của làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng; 2.2 Tình hình thị trường của làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng; 2.3 Những khó khăn vướng mắc về thị trường của làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay.- CHƯƠNG III: QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO LÀNG NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.- 3.1 Các quan điểm phát triển làng nghề trong nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập quốc tế; 3.2 Phương hướng phát triển thị trường cho làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng; 3.3 Dự báo về thị trường tiêu thụ sản phẩm và các yếu tố nguồn lực phát triển các làng nghề trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; 3.4 Các giải pháp nhằm phát triển thị trường cho làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng. - KẾT LUẬN.

pdf129 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3268 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phát triển thị trường cho làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhát triển thị trường cho làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay.pdf
Luận văn liên quan