Đề tài Phương pháp tính GDB

Trong kinh tế học, tổng sản phẩm nội địa, tức tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt của Gross Domestic Product). -GDP là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ quốc gia trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm). -Gần đây, trong các tài liệu thống kê mang tính nghiêm ngặt, thuật ngữ tiếng Anh national gross domestic product- NGDP hay được dùng để chỉ tổng sản phẩm quốc nội, regional (hoặc provincial) gross domestic product hay dùng để chỉ tổng sản phẩm nội địa của địa phương. -GDP là một trong những chỉ số cơ bản để đánh giá sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ nào đó. Đối với các đơn vị hành chính khác của Việt Nam, thông thường ít khi dịch trực tiếp mà thường sử dụng từ viết tắt GDP hoặc tổng sản phẩm trong tỉnh/huyện

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3263 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phương pháp tính GDB, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I) GDP-TỔNG SẢN PHẨM NỘI ĐỊA -Trong kinh tế học, tổng sản phẩm nội địa, tức tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt của Gross Domestic Product). -GDP là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ quốc gia trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm). -Gần đây, trong các tài liệu thống kê mang tính nghiêm ngặt, thuật ngữ tiếng Anh national gross domestic product- NGDP hay được dùng để chỉ tổng sản phẩm quốc nội, regional (hoặc provincial) gross domestic product hay dùng để chỉ tổng sản phẩm nội địa của địa phương. -GDP là một trong những chỉ số cơ bản để đánh giá sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ nào đó. Đối với các đơn vị hành chính khác của Việt Nam, thông thường ít khi dịch trực tiếp mà thường sử dụng từ viết tắt GDP hoặc tổng sản phẩm trong tỉnh/huyện … II) PHƯƠNG PHÁP TÍNH GDP: 1)Phương pháp chi tiêu: Theo phương pháp chi tiêu, tổng sản phẩm quốc nội của một quốc gia là tổng số tiền mà các hộ gia đình trong quốc gia đó chi mua các hàng hóa cuối cùng. Như vậy trong một nền kinh tế giản đơn ta có thể dễ dàng tính tổng sản phẩm quốc nội như là tổng chi tiêu hàng hóa và dịch vụ cuối cùng hàng năm. GDP=C+G+I+NX Trong đó: + C là tiêu dùng của hộ gia đình + G là tiêu dùng của chính phủ + I là tổng đầu tư : I=In+ De ( Trong đó: In : đầu tư tự định De: khấu hao + NX là cán cân thương mại : NX = X – M X: xuất khẩu (export) M:nhập khẩu(import) 2) Phương pháp thu nhập hay phương pháp chi phí Theo phương pháp thu nhập hay phương pháp chi phí, tổng sản phẩm quốc nội bằng tổng thu nhập từ các yếu tố tiền lương (wage), tiền lãi (interest), lợi nhuận (profit) và tiền thuê (rent); đó cũng chính là tổng chi phí sản xuất các sản phẩm cuối cùng của xã hội. GDP = W + R + I + Pr + Ti + De Trong đó: W : Tiền lương R : Tiền thuê i : Tiền lãi Pr : Lợi nhuận Ti : Thuế gián thu De : Khấu hao 3) Phương pháp giá trị gia tăng Giá trị gia tăng của doanh nghiệp ký hiệu là (VA) , giá trị tăng thêm của một ngành (GO) , giá trị tăng thêm của nền kinh tế là GDP VA = Giá trị thị trường sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp - Giá trị đầu vào được chuyển hết vào giá trị sản phẩm trong quá trình sản xuất • Giá trị gia tăng của một ngành (GO) GO = ∑ VAi ( i = 1,2,3,…,n) Trong đó: + VAi : giá trị tăng thêm của doanh nghiệp i trong ngành + n : số lượng doanh nghiệp trong ngành • Giá trị gia tăng của nền kinh tế GDP: GDP = ∑ GOj ( j = 1,2,3,…,m) Trong đó: + GOj : giá trị gia tăng của ngành j + M : số ngành trong nền kinh tế Lưu ý : là kết quả tính GDP sẽ là như nhau với cả 3 cách trên. Ở Việt Nam GDP được tính toán bởi Tổng cục thống kê dựa trên cơ sở các báo cáo từ các đơn vị, tổ chức kinh tế cũng như báo cáo của các Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Còn ở Mỹ GDP được tính toán bởi Cục phân tích kinh tế (vt:BEA). III) GDP DANH NGHĨA VÀ GDP THỰC TẾ: ♥ GDP danh nghĩa là tổng sản phẩm nội địa theo giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng tính theo giá hiện hành. Sản phẩm sản xuất ra trong thời kỳ nào thì lấy giá của thời kỳ đó. Do vậy còn gọi là GDP theo giá hiện hành. GDP in = ∑ Qit*Pit (Sự gia tăng của GDP danh nghĩa hàng năm có thể do lạm phát.) Trong đó: i: loại sản phẩm thứ i với i =1,2,3...,n t: thời kỳ tính toán Q: số lượng sản phẩm ; Qi: số lượng sản phẩm loại i P: giá của từng mặt hàng; Pi: giá của mặt hàng thứ i. ♥ GDP thực tế là tổng sản phẩm nội địa tính theo sản lượng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng của năm nghiên cứu còn giá cả tính theo năm gốc do đó còn gọi là GDP theo giá so sánh. GDP thực tế được đưa ra nhằm điều chỉnh lại của những sai lệch như sự mất giá của đồng tiền trong việc tính toán GDP danh nghĩa để có thể ước lượng chuẩn hơn số lượng thực sự của hàng hóa và dịch vụ tạo thành GDP. GDP thứ nhất đôi khi được gọi là "GDP tiền tệ" trong khi GDP thứ hai được gọi là GDP "giá cố định" hay GDP "điều chỉnh lạm phát" hoặc "GDP theo giá năm gốc" (Năm gốc được chọn theo luật định). IV) GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI: GDP bình quân đầu người của một quốc gia hay lãnh thổ tại một thời điểm nhất định là giá trị nhận được khi lấy GDP của quốc gia hay lãnh thổ này tại thời điểm đó chia cho dân số của nó cũng tại thời điểm đó. V) CÁC THÀNH PHẦN CỦA GDP: ♥ GDP có thể tính là tổng của các khoản tiêu dùng, hoặc tổng của các khoản chi tiêu, hoặc tổng giá trị gia tăng của nền kinh tế. Về lý thuyết, dù theo cách tính nào cũng cho kết quả tính GDP như nhau. Nhưng trong nhiều báo cáo thống kê, lại có sự chênh lệch nhỏ giữa kết quả theo ba cách tính. Đó là vì có sai số trong thống kê. Theo cách tính GDP là tổng tiêu dùng, các nhà kinh tế học đưa ra một công thức như sau: GDP = C + I + G + NX Trong đó các kí hiệu: C là tiêu dùng của tất cả các cá nhân (hộ gia đình) trong nền kinh tế. I là đầu tư của các nhà kinh doanh vào cơ sở kinh doanh. Đây được coi là tiêu dùng của các nhà đầu tư. Lưu ý, đừng lẫn lộn điều này với đầu tư mang tính đầu cơ tích trữ vào thị trường chứng khoán và trái phiếu. G là tổng chi tiêu của chính quyền (tiêu dùng của chính quyền). Quan hệ của phần này đối với các phần còn lại của GDP được mô tả trong lý thuyết khả dụng(có thể đem đi tiêu). NX là "xuất khẩu ròng" của nền kinh tế. Nó bằng xuất khẩu (tiêu dùng của nền kinh tế khác đối với các sản phẩm và dịch vụ do nền kinh tế trong tính toán sản xuất) - nhập khẩu (tiêu dùng của nền kinh tế trong tính toán đối với các sản phẩm và dịch vụ do nền kinh tế khác sản xuất). Ba thành phần đầu đôi khi được gọi chung là "nội nhu", còn thành phần cuối cùng là "ngoại nhu". ♥ GDP theo cách tính tổng chi phí (lúc này không gọi là GDP nữa, mà gọi là tổng chi tiêu nội địa hay GDE (viết tắt của Gross Domestic Expenditure) được tính toán tương tự, mặc dù trong công thức tính tổng chi phí không kê khai những khoản đầu tư ngoài kế hoạch (bỏ hàng tồn kho vào cuối chu kỳ báo cáo) và nó phần lớn được sử dụng bởi các nhà kinh tế lý thuyết. VI) PHÂN BIỆT GDP VỚI GNP: GDP khác với tổng sản phẩm quốc dân (GNP) ở chỗ loại bỏ việc chuyển đổi thu nhập giữa các quốc gia, nó được quy theo lãnh thổ mà sản phẩm được sản xuất ở đó hơn là thu nhập nhận được ở đó. Để dễ hiểu hơn, ta có thể lấy ví dụ như sau: Một nhà máy sản xuất đồ ăn nhanh đặt tại Việt Nam do công dân Mỹ đầu tư để tiêu thụ nội địa. Khi đó mọi thu nhập từ nhà máy này sau khi bán hàng được tính vào GDP của Việt Nam, tuy nhiên lợi nhuận ròng thu được (sau khi khấu trừ thuế phải nộp và trích nộp các quỹ phúc lợi) cũng như lương của các công nhân Mỹ đang làm việc trong nhà máy được tính là một bộ phận trong GNP của Mỹ. VII) SO SÁNH XUYÊN QUỐC GIA: ♥ GDP của các quốc gia khác nhau có thể so sánh bằng cách chuyển đổi giá trị của chúng (tính theo nội tệ) sang bằng một trong hai phương thức sau: Tỷ giá hối đoái hiện tại: GDP được tính theo tỷ giá hối đoái thịnh hành trên các thị trường tiền tệ quốc tế. Ngang giá sức mua hối đoái: GDP được tính theo sự ngang giá của sức mua (tiếng Anh: purchasing power parity hay viết tắt: PPP) của mỗi loại tiền tệ tương đối theo một chuẩn chọn lựa (thông thường là đồng đôla Mỹ). ♥ Thứ bậc tương đối của các quốc gia có thể lệch nhau nhiều giữa hai xu hướng tiếp cận kể trên. ♥ Phương pháp tính theo sự ngang giá của sức mua tính toán hiệu quả tương đối của sức mua nội địa đối với những nhà sản xuất hay tiêu thụ trung bình trong nền kinh tế. Nó có thể sử dụng để làm chỉ số của mức sống đối với những nước chậm phát triển là tốt nhất vì nó bù lại những điểm yếu của đồng nội tệ trên thị trường thế giới. ♥ Phương pháp tính theo tỷ giá hối đoái hiện tại chuyển đổi giá trị của hàng hóa và dịch vụ theo các tỷ giá hối đoái quốc tế. Nó là chỉ thị tốt hơn của sức mua quốc tế của đất nước và sức mạnh kinh tế tương đối. VIII) CÁC VẤN ĐỀ: Mặc dù GDP được sử dụng rộng rãi trong kinh tế, giá trị của nó như là một chỉ số vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi. Sự phê phán sử dụng GDP bao hàm các điểm sau: Kết quả tính GDP theo các phương thức khác nhau làm người ta bối rối, nhất là khi so sánh xuyên quốc gia. GDP, như một chỉ số về kích cỡ của nền kinh tế, nhưng lại không chuẩn xác trong đánh giá mức sống. GDP không tính đến kinh tế ngầm, kinh tế phi tiền tệ như kinh tế trao đổi, các công việc tình nguyện, chăm sóc trẻ em miễn phí do các ông bố bà mẹ (không làm việc) đảm nhiệm hay sản xuất hàng hóa tại gia đình, giá trị của thời gian nghỉ ngơi và ô nhiễm môi trường. Vì vậy, tại các nước mà việc kinh doanh thực thi một cách không chính thức chiếm phần lớn thì số liệu của GDP sẽ kém chính xác. GDP không tính đến tính hài hòa của sự phát triển. Ví dụ một nước có thể có tốc độ tăng trưởng GDP cao do khai thác khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên. GDP tính cả những công việc không đem lại lợi ích ròng và không tính đến những hiệu ứng tiêu cực. Ví dụ, một xí nghiệp làm tăng GDP nhưng gây ô nhiễm một con sông và người ta phải đầu tư để cải tạo lại môi trường. Việc này cũng làm tăng GDP. Xem thêm Truyện ngụ ngôn về cửa sổ gẫy. GDP cũng không cho ta sự phản ánh trung thực của sự phân chia lợi ích trong phạm vi đất nước. Có thể có những nhóm người không thu được lợi ích gì từ lợi ích kinh tế chung. GDP cao có thể là kết quả của một số người giàu có đem lại cho nền kinh tế trong khi phần lớn dân chúng sống dưới mức nghèo khổ. I – TĂNG TRƯỞNG DGP NĂM 2005 CỦA VIỆT NAM ĐẠT 8.4%: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế Việt Nam năm 2005 tiếp tục xu hướng phát triển tích cực với GDP tăng trưởng 8,4% - mức cao nhất trong 9 năm qua - là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao hàng đầu ở châu Á và thế giới.   -Năm nay, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp trong GDP. Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao (17%), nhất là khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh tăng tới 24,6%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng gần 20% và khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng gần 9%.  Năm 2005, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 20,3% so với năm trước - mức tăng cao nhất trong những năm gần đây. Kim ngạch xuất khẩu cũng lập kỷ lục mới, ước cả năm đạt 32 tỷ USD, tăng 21,5% so với năm 2004, gấp 2,2 lần năm 2000.  Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng đã khởi sắc trở lại, tiếp tục tăng khá với tổng số vốn cấp phép mới và tăng thêm trong năm 2005 ước đạt trên 5,8 tỷ USD, tăng 25% so với năm trước và tăng 29% so với mục tiêu ban đầu đề ra, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.  Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng 38,2% GDP. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5,2%. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán. Giá cả thị trường tương đối ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng 7,6%, thấp hơn so với năm 2004 (tăng 8,8%). Tại kỳ họp thượng đỉnh Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng 9/2005, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước điển hình thực hiện tốt các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ./. 27/12/2005 -Theo (Vinanet)- II –GDP NĂM 2006 CỦA VIỆT NAM TĂNG 8.17%: ♥ Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam năm 2006 tăng 8,17% so với năm 2005. ♥ Cơ cấu nền kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông, lâm, nghiệp, thuỷ sản. Bình chọn 10 sự kiện kinh tế nổi bật trong năm 2006, TTXVN chọn việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là sự kiện nổi bật hàng đầu cùng với việc Mỹ thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam. ♥ Các sự kiện tiếp theo được nhắc đến là kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, cam kết ODA từ cộng đồng quốc tế đạt mức cao nhất từ trước đến nay. ♥ Sau đây là 10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2006 do TTXVN bình chọn: 1 - Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Đồng thời, Mỹ cũng đã thông qua Quy chế Quan hệ Thương mại bình thường vĩnh viễn (PRNT) với Việt Nam. 2 - Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục, xấp xỉ 40 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2005 và vượt 2 tỷ USD so với kế hoạch. 3 - Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng đột biến, đạt trên 10,2 tỷ USD, trong đó Tập đoàn Intel (Mỹ) đầu tư 1 tỷ USD vào khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Posco (Hàn Quốc) đầu tư 1,2 tỷ USD vào dự án thép tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu... 4 - Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) cam kết hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) gần 4,5 tỷ USD cho Việt Nam trong năm 2007, mức cao nhất từ trước tới nay. 5 - Khánh thành nhiều công trình trọng điểm như cầu Bãi cháy, cầu Thi Nại... 6 - Ra mắt mô hình các tập đoàn kinh tế đầu tiên như Tập đoàn Bưu chính viễn thông, Tập đoàn than và khoáng sản, Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ, Tập đoàn điện lực Việt Nam. 7 - Phanh phui và xử lý nhiều vụ tham nhũng lớn, như vụ tham nhũng tại PMU18, vụ tiêu cực đất đai tại Đồ Sơn (Hải Phòng), vụ siêu lừa Nguyễn Đức Chi tại dự án Rusalka ở Khánh Hoà... 8 - Thị trường chứng khoán bùng nổ với nhiều doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch; chỉ số chứng khoán VN-Index vào những ngày cuối năm đã có lúc lên trên 800 điểm. 9 - Bước đầu tiến hành điều tiết giá cả theo cơ chế thị trường như điều chỉnh giá giá xăng theo tình hình giá cả lên xuống của thị trường thế giới, tăng giá than, điện... 10 - Thiên tai, dịch bệnh hoành hành vào những tháng cuối năm gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đặc biệt bệnh vàng lùn xoắn lá làm thiệt hại 2 triệu tấn lúa, ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo nói chung và dịch cúm gia cầm tái phát ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Thứ Năm, 28/12/2006 -Theo diễn đàng công nghiệp- III –GDP CỦA VIỆT NAM NĂM 2007: ♥ Nếu không có thiên tai, dịch bệnh lớn như vừa trải qua, tốc độ tăng GDP chắc chắn còn cao hơn 8,5%. Cơ cấu kinh tế theo giá thực tế chuyển dich theo hướng tích cực. Tỷ trọng GDP khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản giảm còn dưới 20,0%/ so với 20,81% năm 2006, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng dần và chiếm trên 41,7% so với 41.56% và khu vực dịch vụ tăng nhẹ, chiếm 38,30% so với 38,08% trong 2 năm tương ứng. Nét mới trong năm 2007 là tỷ trọng khu vực dịch vụ tăng cao và tốc độ tăng khá ổn định, quý sau cao hơn quý trước, trong điều kiện có khó khăn nhiều mặt, nhất là dịch vụ vận tải, du lịch, thương mại, tài chính ngân hàng trong bối cảnh hội nhập WTO. ♥ Do kinh tế tăng trưởng cao nên tình hình tài chính lành mạnh, thu chi ngân sách nhà nước cân đối, bội chi ngân sách trong phạm vi Quốc hội cho phép. Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước cả năm 2007 ước đạt 287.900 tỉ đồng, vượt dự toán cả năm (dự toán 281.900 tỉ đồng) và tăng 11,6% so với năm 2006. Các khoản thu có tỷ trọng lớn đều đạt mức khá. Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của mưa lũ, song nhiều khoản thu chủ yếu như thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, phí và lệ phí, thu từ khu vực kinh tế quốc doanh, thu từ nhà, đất tăng khá. Một số khoản thu đạt khá so với dự toán, trong đó: thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh; thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đạt 100,8%; thu từ nhà và đất đạt 117,6% dự toán.... ♥ Tổng số chi ngân sách nhà nước cả năm 2007 ước đạt dự toán năm. Bội chi ngân sách cả năm ước đạt 5% GDP. Đến nay ngân sách trung ương đã cấp chuyển 100% dự toán chi bổ sung cân đối cho các địa phương, trong đó một số địa phương có khó khăn đã được cấp đủ 100% trợ cấp cân đối ngân sách theo dự toán để chủ động nguồn xử lý các nhiệm vụ chi trong tháng cuối năm. Bên cạnh đó, việc bảo đảm lương thực cho công tác cứu trợ nhân dân và kinh phí để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ gây ra cũng được chú trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu đề ra. Kết quả tăng trưởng kinh tế vĩ mô và ổn định nền tài chính quốc gia năm 2007 như trên có nguyên nhân trực tiếp là các ngành sản xuất và dịch vụ tiếp tục phát triển và tăng trưởng cao. ♥ Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá cao. Tính chung năm 2007, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 1994) ước tăng 17,0% so với năm 2006, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 10,4% (trung ương quản lý tăng 13,4%; địa phương quản lý tăng 3,5%); khu vực ngoài nhà nước tăng 20,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,0% (dầu mỏ và khí đốt giảm 7,37%, các ngành khác tăng 23,1%). Các ngành sản phẩm tăng khá là bia tăng 19,4%; máy công cụ tăng 74,5%; điều hòa nhiệt độ tăng 56,9%; động cơ điện tăng 26,2%; máy giặt tăng 24,7%; quạt điện tăng 20,3%. Khai thác dầu thô và khí hóa lỏng giảm so cùng kỳ. Nhiều tỉnh, thành phố có quy mô sản xuất công nghiệp lớn đều đạt tốc độ tăng trưởng cao nhưng chưa đều: Hà Nội tăng 19,9%; Vĩnh Phúc tăng 41,8%; Hà Tây tăng 24,9%; Bình Dương tăng 24,6%; Đồng Nai tăng 22,4%; Cần Thơ tăng 17,3%. ♥ Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt mức kỷ lục: Ước tính vốn đăng ký mới và vốn tăng thêm của các dự án cũ bổ sung cả năm 2007 đạt trên 20,3 tỉ USD, tăng 8,3 tỉ USD, so năm 2006 (12 tỉ USD), vượt kế hoạch 7 tỉ USD và là mức cao nhất từ trước đến nay. Tổng số vốn FDI năm 2007 đạt mức gần bằng vốn đầu tư của 5 năm 1991 - 1995 là 17 tỉ USD và vượt qua năm cao nhất 1996 là 10,1 tỉ USD. Vốn đầu tư chủ yếu tập trung vào dịch vụ 63,7% và công nghiệp 35,0%, ngành nông - lâm nghiệp thủy sản 1,3%. Địa phương thu hút nhiều vốn FDI đăng ký mới trong 2007 là Thành phố Hồ Chí Minh 308 dự án với số vốn gần 2 tỉ USD; Phú Yên 5 dự án với số vốn trên 1,7 tỉ USD, Bà Rịa - Vũng Tàu 1 tỉ 69 triệu USD; Bình Dương 1 tỉ 20 triệu USD; Hà Nội 963 triệu USD và Vĩnh Phúc 789 triệu USD. Có 4 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt trên 1 tỉ USD vốn đầu tư mới là: Hàn Quốc 3.686,9 triệu USD; Quần đảo Virgin thuộc Anh 3.501 triệu USD; Xin-ga-po 1.551,5 triệu USD; Đài Loan 1.141,9 triệu USD. ♥ Trong năm 2007 cả nước đã thu hút 350 lượt dự án tăng vốn với số vốn trên 3,2 tỉ USD vốn đầu tư tăng thêm của các dự án cũ. Nét mới trong thu hút vốn FDI năm 2007 là cơ cấu đầu tư đã chuyển dịch từ công nghiệp sang lĩnh vực dịch vụ khách sạn, căn hộ cho thuê, nhà hàng, du lịch, tài chính, ngân hàng... Địa bàn đầu tư cũng chuyển mạnh đến các vùng ít dự án như miền Trung, miền Bắc. Năm 2007, cả nước có 52 địa phương thu hút vốn FDI. Các tỉnh miền Trung năm 2007 đã thu hút 3,3 tỉ USD vốn đầu tư đăng ký mới, tăng 264,5% so với năm 2006 và gần bằng số vốn FDI của 18 năm trước đó cộng lại (3,5 tỉ USD). Nhà máy lọc dầu Vũng Rô do Anh và Nga hợp tác đầu tư, vốn FDI của tỉnh Phú Yên đạt 1,7 tỉ USD là đứng đầu các tỉnh miền Trung, vượt qua Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế. ♥ Tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2007 của nước ta đạt 20,3 tỉ USD là mức cao nhất từ trước đến nay. Vốn đầu tư thực hiện năm 2007 ước đạt 5,1 tỉ USD, tăng 1,2 tỉ USD (30,7%) so năm 2006 (39,56 tỉ USD). ♥ Cùng với tăng vốn FDI, lượng kiều hối đổ về Việt Nam tiếp tục tăng cao. Dự kiến cả năm 2007, lượng kiều hối của người Việt Nam ở nước ngoài gửi về qua kênh chính thức đạt 5,5 tỉ USD so với mức 4,7 tỉ USD năm 2006 và gấp 157 lần năm 2001. Tốc độ tăng bình quân 37%/năm đưa lượng kiều hối gửi qua kênh chính thức được thực hiện từ năm 1991 đến 2007 lên con số 29,4 tỉ USD, chiếm 70% vốn FDI, tính từ năm 1998 và cao gấp rưỡi vốn ODA được giải ngân kể từ 1993. Nguồn vốn kiều hối năm 2007 chủ yếu là giúp người thân trong nước đầu tư chứng khoán, kinh doanh địa ốc, một phần mua sắm tài sản, hàng hóa, lễ hội vào dịp cuối năm. ♥ Vốn đầu tư gián tiếp từ thị trường chứng khoán cả năm ước đạt từ 4,5 đến 5 tỉ USD năm 2007. ♥ Xuất khẩu đạt mức cao nhất từ trước đến nay và tăng trưởng với tốc độ cao: Ước tính cả năm kim ngạch xuất khẩu đạt 47,7 tỉ USD, tăng 21% so năm 2006 (7,9 tỉ USD) và vượt 15,5% so kế hoạch. Trong đó khu vực kinh tế trong nước chiếm 42% và tăng 22,3%; khu vực FDI chiếm 58% và tăng 18,4%, (kể cả dầu thô) nếu không có dầu thô, tăng 30,4% so với năm 2006). Có 10 mặt hàng đạt trên 1 tỉ USD. Hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất là: dệt may đạt 7,8 tỉ USD, tăng 31% vượt qua dầu thô; dầu thô giảm bằng 97,7%, giày dép tăng 9,5%; thủy sản, tăng 11,9%; sản phẩm gỗ tăng 23,7%; điện tử, máy tính tăng 24,6%. Gạo xuất khẩu đạt 4,5 triệu tấn giảm 3, 4% nhưng kim ngạch là 1,5 tỉ USD tăng 14 % do giá xuất khẩu thế giới tăng. Cà phê tăng 52,3%, cao su tăng 5,3% so với năm 2006. ♥ Du lịch khởi sắc: Năm 2007 cả nước đã đón trên 4,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19% so cùng kỳ 2006, là mức cao nhất từ trước đến nay. Khách đến với mục đích du lịch tăng cao 25,4%, khách đến vì công việc tăng 13,7%; khách đến thăm thân nhân tăng 7,3%. Lượng khách đến du lịch Việt Nam tăng nhanh trong năm 2007 là Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po. Pháp, I-ta-li-a, Nga, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ, LB. Đức. Hoạt động du lịch nội địa khởi sắc, chất lượng du lịch đã được cải thiện đáng kể so năm 2006. ♥ Những thành tựu trên đây đã nâng vị thế của Việt Nam lên tầm cao mới. Quy mô nền kinh tế đã lớn mạnh hơn so năm 2006. Thu nhập quốc dân theo GDP năm 2007 tính bình quân đầu người đạt 835 USD, tăng 15 USD so kế hoạch. Dự trữ ngoại tệ đạt 20 tỉ USD, là mức cao so với các năm trước. Trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh của năm 2007, những kết quả đạt được về kinh tế như trên là những thành tựu to lớn, cơ bản và rất đáng tự hào. Nguyên nhân của những thành tựu đó có nhiều, trong đó đường lối đổi mới của Đảng và các chính sách kinh tế tài chính có tác dụng kích thích sản xuất, mở rộng dịch vụ của Nhà nước và sự điều hành của Chính phủ có vai trò quyết định. Thành tựu đó của kinh tế Việt Nam năm nay cũng được quốc tế thừa nhận. Chuyên gia kinh tế của Ngân hàng thế giới đánh giá khá lạc quan "Việt Nam tăng trưởng kinh tế tốt. Năm nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng tăng mức kỷ lục cả về vốn cam kết và vốn thực hiện, cho thấy tín hiệu tích cực từ cải cách đang hấp dẫn các nhà đầu tư. Chi trả nợ nước ngoài đạt kế hoạch. Nợ công và nợ nước ngoài vẫn ở mức kiểm soát được. Thị trường chứng khoán đi vào ổn định, các nhà đầu tư bắt đầu thận trọng hơn" (Báo Tuổi Trẻ 30-11-2007). * Những hạn chế và bất cập Giá cả tăng cao, không đạt được mục tiêu đề ra. Chỉ số giá tiêu dùng ước tăng 12,4% so với tháng 12-2006. Đây là tốc độ tăng giá cao nhất trong những năm gần đây, vượt qua tốc độ tăng GDP và không đạt mục tiêu đề ra. Nhóm hàng tăng giá cao nhất trong năm qua là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 18,92%, riêng lương thực tăng 15,4%, giá thực phẩm tăng 21,16%, thứ 2 là nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 17,12%, thứ 3 là đồ dùng và dịch vụ khác tăng 9,02%, thứ 4 là dược phẩm, y tế tăng 7,05% và thứ 5 là may mặc, mũ nón, giày dép tăng 5,47%. ở Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số giá cả ước cả năm tăng trên 12%. Nguyên nhân tăng giá: Về khách quan, giá thế giới tăng, thiên tai, dịch bệnh lan rộng, gây thiệt hại nặng nề. Về nguyên nhân chủ quan do điều hành giá yếu, dự báo sai, điều hành chính sách tiền tệ chưa tốt. "Việc lúng túng trong điều hành thị trường tiền tệ cũng là một lý do khiến tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) vượt quá tốc độ tăng GDP" (đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị Kế hoạch và Đầu tư năm 2007, ngày 30-11-2007. Theo đánh giá của chuyên gia kinh tế WB tại Hà Nội: Lượng tiền lưu thông quá lớn, tỷ lệ tăng tín dụng trên 38%, so với tốc độ tăng GDP khoảng 8% thì con số đó là rất nhiều, dù cho các ngân hàng thương mại phải tăng tỷ lệ dự trữ, nhưng lượng tiền lưu thông vẫn rất nhiều. Do dòng vốn đổ vào thị trường mạnh nhưng chưa có cơ quan điều tiết đủ năng lực, chính sách ngoại hối, ngoại tệ chưa phát huy tác dụng vì chính sách của Chính phủ trong thị trường tiền tệ và hối đoái không nhất quán. Chính phủ mua USD vào nhiều và bơm tiền đồng ra thị trường có thể làm giảm giá đồng USD sẽ gây bất lợi cho xuất khẩu và tạo sức ép cho lạm phát (Báo Tuổi trẻ 30-11-2007). Nhập siêu lớn. Chung cả năm, nhập siêu ước lên tới trên 13,1 tỉ USD, bằng 27,5% kim ngạch xuất khẩu. Điều này thể hiện rõ nhất trong 2 tháng cuối năm. Đáng chú ý là 3 mặt hàng nhập khẩu tăng gấp hơn 2 lần so năm 2006 là ô-tô nguyên chiếc xe máy nguyên chiếc và dầu mỡ động thực vật, không có mặt hàng nào giảm so với năm 2006 về kim ngạch. Kim ngạch nhập khẩu cả năm 2007 ước đạt 60,8 tỉ USD, tăng 35,5% so năm 2006. Nguyên nhân nhập siêu cao có nhiều nhưng nguyên nhân khách quan do giá cả nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thị trường thế giới tăng cao, nhất là xăng dầu, sắt thép, phôi thép, nhựa, vải sợi, phân bón, thức ăn gia súc. Nguyên nhân chủ quan do lúng túng trong điều hành xuất nhập khẩu của Nhà nước và các doanh nghiệp. Tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu cao hơn nhiều so với tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu; công tác dự báo thị trường chưa tốt, chất lượng hàng hóa xuất khẩu chưa cao, sức cạnh tranh còn hạn chế. Đầu tư xây dựng cơ bản không đạt kế hoạch giải ngân vốn ngân sách nhà nước. Chung cả năm, ước tính không đạt kế hoạch đề ra về nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước thông qua các chương trình, dự án quốc gia. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản cả năm rất chậm. Đến cuối năm 2007, cả nước mới thực hiện 84,1 nghìn tỉ đồng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt 84,6% kế hoạch năm, trong đó khu vực trung ương quản lý đạt 83,6%. Nhiều bộ, ngành trung ương đạt thấp như Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn do công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và thủ tục hành chính và nhất là giá cả vật tư như sắt thép, phôi thép, xi-măng trên thị trường thế giới và trong nước tăng cao, nhiều nhà thầu không thực hiện được hợp đồng, tiến độ giải ngân chậm. Vốn do địa phương quản lý trong năm 2007 đạt 95,2%, tuy cao hơn trung ương nhưng không đều. Nhiều địa phương còn đạt dưới 90% kế hoạch năm như Bắc Ninh: 88,5%; Hải Phòng: 88,4%; Yên Bái: 89,7%; Thái Nguyên: 88,4%; Nghệ An: 88,3%; Quảng Trị: 86,2%. Tốc độ giải ngân vốn ODA tuy có tiến bộ, nhưng vẫn chậm so với yêu cầu. Trong 2 năm 2006 - 2007 cả nước mới giải ngân đươc 3,9 tỉ USD, tương đương 32% tổng vốn ODA dự kiến giải ngân thời kỳ 2006 - 2010. Nguyên nhân chính là do thiếu quy trình phù hợp, thủ tục phức tạp, thiếu rõ ràng, thiếu các quy định trách nhiệm của Việt Nam - nhà tài trợ, công tác di dân, giải phóng mặt bằng triển khai dự án, tổ chức đấu thầu lúng túng. Tỷ trọng vốn FDI trong nông nghiệp chỉ đạt 1,8% tổng số vốn đầu tư năm 2007 là quá thấp và không cân đối. Nông nghiệp tăng chậm so với các năm trước. Sản xuất lương thực giảm. Tổng sản lượng lương thực năm 2007 ước đạt 39,9 triệu tấn, tăng 329 nghìn tấn so năm 2006; trong đó sản lượng lúa đạt 35,6 triệu tấn, bằng năm 2006, sản lượng ngô đạt 4,1 triệu tấn, tăng 311 nghìn tấn. Do vậy lương thực bình quân nhân khẩu giảm 5 kg từ 471,1 kg năm 2006 xuống 365 kg năm 2007. Đây là năm thứ 2 sản lượng lương thực nói chung, lương thực bình quân nhân khẩu nói chung giảm sút so năm trước. Sự giảm sút này là dấu hiệu báo động cho sự tới hạn của nguồn lực đất đai và khả năng thâm canh tăng năng suất lúa của Việt Nam. Năm 2007, diện tích gieo cấy lúa cả nước đạt 7.183,8 nghìn ha, bằng 98,1% và giảm 141 nghìn ha so năm 2006, trong đó lúa đông xuân bằng 99,8% giảm 6,9 nghìn ha, lúa hè thu bằng 94,9% và giảm 118,3 nghìn ha, lúa mùa bằng 99,2% và giảm 15,8 nghìn ha. Nguyên nhân chính do chuyển đổi cơ cấu cây trồng và do đất lúa giảm cho các khu công nghiệp, khu đô thị mới. Năng suất lúa cả năm đạt 49,5 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha, trong đó lúa đông xuân đạt 57 tạ/ha, giảm 1,8 tạ/ha; lúa hè thu đạt 45,3 tạ/ha tăng 3,4 tạ/ha do hè thu 2006 mất mùa lớn, năng suất lúa mùa đạt 42,3 tạ/ha xấp xỉ năm 2006. Sản lượng lúa cả năm đạt 35,59 triệu tấn bằng 99,3% và giảm 259,5 nghìn tấn do diện tích giảm 141 nghìn ha và năng suất tăng 0,6 tạ/ha. Diện tích ngô năm 2007 đạt 1.056 nghìn ha, tăng 29,6 nghìn ha, năng suất 38,2 tạ/ ha, tăng 1,2 tạ/ ha và sản lượng đạt 4.037 nghìn tấn, tăng 241 nghìn tấn so năm 2006. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển chưa ổn định do ảnh hưởng của dịch bệnh và lũ lụt. Tính chung cả năm, diện tích rừng trồng mới ước đạt 179,9 nghìn ha, tăng 0,2% so cùng kỳ năm trước; trồng cây lâm nghiệp phân tán ước đạt 181 triệu cây, bằng 97,1%; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 2.952,3 nghìn m3, tăng 1,6%. Diện tích rừng bị thiệt hại 5.637,7 ha, trong đó diện tích bị cháy là 4.315,2 ha. Thủy sản tăng chậm so với năm 2006. Tính chung cả năm, sản lượng thủy sản ước đạt 3,9 triệu tấn, tăng 10% so năm 2006. Nguyên nhân, về khách quan do thiên tai quá lớn, dịch bệnh gia súc gia cầm tái diễn. Tổng diện tích lúa bị ngập do bão lũ gây ra trong năm 2007 là trên 190 nghìn ha, trong đó có trên 40 nghìn ha lúa mùa ở miền Bắc và miền Trung bị mất trắng. Riêng cơn bão số 7 và mưa lũ ở miền Trung từ Quảng Trị đến Phú Yên trong tháng 10 và 11, tổng diện tích lúa bị ngập, bị hư hỏng là 48.101 ha; trong đó diện tích lúa mất trắng 11.162 ha; diện tích hoa màu bị ngập úng, bị hưng hỏng là 94.769 ha. Trên 40 nghìn tấn thóc đã thu hoạch bị ướt, trong đó trên 7,4 nghìn tấn thóc giống bị ngập nước. Hàng trăm nghìn gia súc gia cầm bị chết hoặc trôi do lũ lụt, bị thiêu hủy do dịch bệnh. Mưa lũ cũng phá hủy, làm sạt lở hàng trăm công trình thủy lợi, hàng nghìn ha ruộng bị sa bồi, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp nhiều địa phương. Bão lũ cũng nhấn chìm, làm trôi, hư hỏng hàng trăm tàu đánh bắt thủy hải sản, hàng nghìn ha nuôi trồng thủy sản, hàng trăm nghìn tấn lúa đã vào kho, làm giảm lượng lương thực dự trữ trong dân, gây nên tình trạng thiếu đói cục bộ trên diện rộng ở vùng bị thiên tai. Về chủ quan, công tác chọn giống, bố trí cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng lúa ở một số địa phương còn bất cập. Một số giống lúa đã thoái hóa, nhiễm sâu bệnh nhưng vẫn được bà con nông dân sử dụng trong vụ đông xuân ở miền Bắc gây mất mùa, giảm năng suất lớn (Bắc Trung Bộ, đồng bằng sông Hồng). Sản xuất vụ đông ở miền Bắc không đạt kế hoạch dù tiềm năng còn lớn. Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa cao, chưa đều và chưa bền vững. Khuyết điểm này tồn tại đã nhiều năm nhưng vẫn tái diễn lại trong năm 2007. Trong công nghiệp, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất khá cao 17%, nhưng tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm vẫn thấp khoảng 10,2%. Khoảng cách chênh lệch giữa 2 tốc độ vẫn là gần 7%, chưa giảm, ngược lại cao hơn năm trước đó (17% và 10,34% của năm 2006). Nguyên nhân có nhiều, công nghiệp chế biến phụ thuộc vào nguyên liệu, vật liệu phụ nhập khẩu với giá cả tăng cao, nhất là dệt may, sắt thép, thị trường chưa thật ổn định, sức cạnh tranh còn thấp. Chất lượng tăng trưởng xuất khẩu cũng chưa thật vững. Dệt may là thí dụ... Ngành dệt may Việt Nam tuy đạt 7,8 tỉ USD năm 2007 tăng 30% so năm 2006, song còn nhiều vấn đề còn tồn tại lớn. Sản xuất ngành này còn phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu, chi phí cao, giá bán cao, nhiều doanh nghiệp chưa có thương hiệu. Thách thức lo ngại lớn nhất của hàng dệt may là sự cạnh tranh của hàng Trung Quốc, đặc biệt là hàng thời trang nữ. Sau 1 năm vào WTO, hàng dệt may Trung Quốc đang thống trị thị trường Việt Nam bằng mức giá siêu rẻ. Hàng chợ cũng trong tình cảnh tương tự. Quần áo Trung Quốc chiếm tới 70% lượng hàng tư thương dự trữ cho dịp lễ Noel và Tết dương lịch 2007 và cả tết Nguyên đán tới. Mẫu mã, mặt hàng Trung Quốc bắt mắt, giá cả cạnh tranh. Hàng xuất khẩu dệt may cũng đang gặp sự cạnh tranh gay gắt của hàng Trung Quốc nên kim ngạch xuất khẩu tăng chậm so với tiềm năng. Rào cản thương mại Hoa kỳ cũng là thách thức lớn. Năm 2007 hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ là 4,5 tỉ USD, nhưng sẽ còn cao hơn nếu không bị Hoa Kỳ đối xử thiếu công bằng bởi chương trình giám sát hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Vấn đề lao động đình công cũng là thách thức lớn của các doanh nghiệp dệt may. Xuất khẩu gạo tuy đạt kế hoạch về số lượng và giá tăng cao nhưng bất cập vẫn còn lớn. Nguồn cung thiếu nên phải nhập lúa từ Cam-pu-chia hàng trăm nghìn tấn với giá cao (trên 3.100đ/ kg lúa mùa 2007) tại biên giới An Giang, Đồng Tháp về chế biến nên hiệu quả không cao. Và như vậy, liệu lợi nhuận từ xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp có đem lại lợi ích tương ứng cho người nông dân trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long khi giá vật tư, phân bón lên cao và chi phí thu gom, vận chuyển, xay xát... qua nhiều khâu trung gian, giá cả chưa hợp lý. Cao su, cà phê tuy tăng giá xuất khẩu nhưng chủ yếu là xuất khẩu thô, chưa qua chế biến, chưa có thương hiệu đủ sức cạnh tranh. Tuy nhiên những hạn chế và bất cập trên đây là khó tránh khỏi trong bối cảnh có nhiều khó khăn khách quan, nhất là thiên tai, dịch bệnh và sự biến động thất thường của thị trường thế giới, trong khi nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi và bước đầu hội nhập. So với những thành tựu to lớn đã đạt được, những hạn chế và bất cập đó chỉ là thứ yếu, tạm thời, không cơ bản. Mặt khác, một số hạn chế cũng có yếu tố tích cực như nhập siêu chủ yếu là do nhập nguyên vật liệu, máy móc phục vụ sản xuất năm 2008, mua máy bay, nhập thiết bị nhà máy lọc dầu. Chỉ số giá tăng cao nhưng kinh tế vĩ mô ổn định, giá trị đồng tiền giữ vững, tỷ giá hối đoái không bị đảo lộn. - Trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi nhưng kinh tế cả nước năm 2007 vẫn tăng cao, xã hội ổn định, thu nhập và đời sống dân cư về cơ bản ổn định và được cải thiện. Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập của người dân bình quân đầu người năm 2007 tăng 5,8% so năm 2006, sau khi đã trừ tốc độ tăng giá. Tổng sức mua xã hội năm 2007 vẫn tăng 22%. Đó là những tín hiệu vui, là tiền đề vật chất và động lực tinh thần để cả nước bước vào năm 2008 với niềm tin: đủ khả năng hoàn thành kế hoạch: Tốc độ tăng GDP cao hơn năm 2007. IV-NĂM 2008, GDP CỦA VIỆT NAM CHỈ TĂNG 6.23%: (LĐĐT) - Ngày 31.12, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội năm 2008. ♥ Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Đức Hoà, mặc dù tốc độ tăng GDP năm 2008 chỉ là 6,23%, thấp hơn 2,25% so với năm 2007 và thấp hơn 0,77% so với kế hoạch điều chỉnh nhưng trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, tốc độ tăng như vậy cũng là một thành tựu lớn, tạo điều kiện thuận lợi để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. ♥ Năm 2008, giá trị sản xuất nông-lâm-nghiệp-thuỷ sản, giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ đều tăng trưởng so với năm 2007. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thị trường xuất khẩu nhưng Việt Nam vẫn có 8 nhóm mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD; trong đó có gạo và cà phê. Nhập siêu hàng hoá là 17,5 tỷ USD, bằng 27,8% giá trị xuất khẩu. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2008 đã giảm 1,3% so với năm 2007. Với việc triển khai đổng bộ 8 nhóm giải pháp của Chính phủ, lạm phát đã được kiểm soát, kinh tế vĩ mô dần được ổn định và các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội đã được cơ bản đảm bảo. ♥ Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội năm 2008 vẫn còn những hạn chế và yếu kém, nếu không có các biện pháp khắc phục có hiệu quả sẽ ảnh hưởng lớn đến thực hiện kế hoạch năm 2009 và các năm tiếp theo. Theo đó, 3 nhóm hạn chế là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại; kết quả kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vì mô chưa vững chắc; một số vấn đề xã hội bức xúc như: thiếu đói, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục. ♥ Cùng ngày, Tổng cục Thống kê đã công bố kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2007; kết quả nghiên cứu thử nghiệm tính chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp theo phương pháp tiếp cận mới và một số thông tin cần lưu ý đối với cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1.4.2009. V- GDP NĂM 2009 THẤP NHẤT TRONG 10 NĂM GẦN ĐÂY: ♥ Thừa nhận tác động của suy giảm kinh tế thế giới làm GDP năm nay chỉ đạt 5,2%, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, năm 2010 sẽ tập trung phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế với chỉ tiêu GDP là 6,5%, bình quân đầu người khoảng 1.200 USD. ♥ Thủ tướng nêu rõ, là một nền kinh tế có độ mở lớn, hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động nghiêm trọng đến kinh tế Việt Nam, nhất là xuất khẩu, đầu tư và du lịch. Trong bối cảnh đó, tháng 12/2008, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 30 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội. ♥ Với hàng loạt giải pháp như giảm lãi suất cơ bản, hỗ trợ lãi suất vay vốn lưu động 4% một năm, bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giãn thời gian nộp thuế..., Việt Nam đã ngăn chặn được đà suy giảm. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) 9 tháng đầu năm là 4,56%, dự kiến cả năm tăng khoảng 5,2% (chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 5%). Tổng thu ngân sách nhà nước năm dự kiến đạt 390 nghìn tỷ đồng, bội chi ngân sách ở mức 6,9% GDP. Tỷ lệ dư nợ quốc gia so với GDP khoảng 29,7%, vẫn trong giới hạn an toàn. ♥ Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng thừa nhận dù được đánh giá là nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP 5,2% vẫn là thấp nhất trong 10 năm gần đây. Tăng trưởng chủ yếu vẫn theo chiều rộng, năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp. Việc điều hành tỷ giá và thị trường ngoại hối chưa thật linh hoạt, dẫn đến tình trạng găm giữ USD, cán cân thanh toán tổng thể đã bị thâm hụt (dự báo khoảng 1,9 tỷ USD). Bội chi ngân sách tăng và chính sách tiền tệ nới lỏng luôn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trở lại. ♥ Do tác động của suy giảm kinh tế, việc bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội còn nhiều khó khăn. Chỉ tiêu việc làm, xuất khẩu lao động không đạt kế hoạch, tỷ lệ lao động thất nghiệp thành thị tăng. Đời sống nhân còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo và tái nghèo còn nhiều. Một số chế độ, chính sách an sinh xã hội triển khai còn chậm, để xảy ra tiêu cực ở một số nơi", Thủ tướng nói. ♥ Sang năm 2010, người đứng đầu Chính phủ khẳng định sẽ tập trung vào 5 nhóm giải pháp lớn. Trong đó, quan trọng nhất là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển dịch vụ, khẩn trương xây dựng đề án và thực hiện một bước tái cấu trúc nền kinh tế. Cụ thể, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích phát triển kinh tế, đồng thời ban hành các chính sách mới; thúc đẩy chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp. ♥ Nhóm giải pháp tiếp theo là điều hành linh hoạt, thận trọng chính sách tài chính, tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa lạm phát và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng. Chính phủ sẽ quản lý chặt chẽ ngân sách, bảo đảm chi đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả; giảm dần bội chi ngân sách, tăng cường công tác quản lý giá, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu; tiếp tục lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng xăng, dầu, điện, than... theo cơ chế thị trường. ♥ Trong nhóm chính sách an sinh xã hội, Thủ tướng khẳng định năm tới sẽ hoàn thiện cơ chế và đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo và nhà ở xã hội. Chính phủ sẽ điều chỉnh lương tối thiểu trong các doanh nghiệp từ năm 2010; lương tối thiểu chung lên 730.000 đồng một tháng từ tháng 5/2010 (tăng 80.000 đồng so với hiện nay). ♥ Chính phủ cũng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối thiểu 30% các quy định hiện hành về thủ tục hành chính; đổi mới việc đánh giá, tuyển chọn, bồi dưỡng, bố trí cán bộ công chức và chính sách đãi ngộ nhằm phát hiện, thu hút cán bộ có phẩm chất và năng lực; thí điểm thực hiện cơ chế thi tuyển một số chức danh quản lý; làm tốt công tác quy hoạch, chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng. ♥ "Nhận rõ trách nhiệm của mình trước đất nước, trước nhân dân, Chính phủ sẽ bám sát tình hình, nâng cao năng lực dự báo, hành động quyết liệt sáng tạo và nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện tốt trọng trách mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc bài phát biểu của mình. ♥ Sau bài phát biểu của Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri; Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. ♥ Chiều nay, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách Phùng Quốc Hiển sẽ trình bày báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2010, và báo cáo thẩm tra. - Hồng Khánh- VI- GDP VIỆT NAM 2010 CÓ THỂ ĐẠT 6.5%: - Xét đến số liệu GDP quý 2/2009, dự báo tăng trưởng GDP năm 2009 ở mức dưới 5%. Đà hồi phục sẽ tiếp tục cho đến cuối năm và số liệu GDP ở thời điểm cuối năm. Năm 2010, tăng trưởng GDP có thể đạt 6,5%. ♥ Như HSBC đã nhận định trong báo cáo Vietnam Monitor tháng 5/2009, sự hồi phục đã bắt đầu thành hiện thực, tốc độ hồi phục cao hơn so với tính toán trước đây. ♥ Đà hồi phục đã bắt đầu và sẽ tiếp tục trong suốt khoảng thời gian còn lại của năm. Kinh tế Việt Nam đã cải thiện trong quý 2/2009 khi GDP tăng trưởng 4,4% so với cùng kỳ, mức tăng trưởng này trong quý 1/2009 là 3,1%. ♥ Lĩnh vực công nghiệp sẽ hồi phục theo mô hình chữ V. Sản lượng công nghiệp tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức 0,5% trước đó do ngành khai mỏ và cung cấp điện cải thiện. ♥ Lĩnh vực sản xuất cũng đang có dấu hiệu hồi phục, cùng lúc đó, nhu cầu hàng hóa từ bên ngoài và hoạt động kinh tế khu vực cũng cải thiện. ♥ Lĩnh vực dịch vụ vẫn giữ được tăng trưởng, lĩnh vực dịch vụ quý 2/2009 tăng trưởng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, dịch vụ tài chính đi lên tốt, tốc độ tăng trưởng đạt 8,1% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng quý trước đó là 4,4%. ♥ Lĩnh vực dịch vụ tài chính phát triển nhờ chính sách hỗ trợ lãi suất 4% của chính phủ, hoạt động tín dụng vì thế tăng trưởng nhanh. Xét đến việc tiêu dùng cá nhân không có nhiều biến động, thương mại bán lẻ vẫn mạnh. ♥ Chính phủ đã nâng kế hoạch kích thích kinh tế thêm 2 tỷ USD lên mức 8 tỷ USD tương đương 8,6% GDP trong đó có 5,2 tỷ USD dành cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và chính sách hỗ trợ lãi suất. VII-GDP VÀ NIỀM LẠC QUAN Ở TƯƠNG LAI: Việt Nam sẽ phục hồi trong tương lai gần và GDP sẽ ở mức cao so với thế giới, là nhận định của hầu hết đại biểu, đại diện cho các tổ chức, định chế tài chính lớn trong và ngoài nước tại Hội nghị Quốc tế về Kinh tế Đối ngoại tổ chức sáng 17/3. ♥ Hội nghị Quốc tế về Kinh tế Đối ngoại với tên gọi "Định vị Việt Nam trong tương lại" diễn ra lần thứ 2 tại Hà Nội, trong sự quan tâm của nhiều phía, từ Chính phủ Việt Nam đến các tổ chức trong và ngoài nước. ♥ Trước sự theo dõi của hơn 300 đại biểu trong và ngoài nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhận định, tuy cuộc khủng hoảng lần này có phạm vi ảnh hưởng lớn, nhưng từ cuối 2009 tình hình kinh tế Việt Nam sẽ bắt đầu ổn định. "Hai tháng đầu năm nay, đặc biệt là đầu tháng hai đã le lói khả năng hồi phục đà tăng trưởng vào cuối năm". Phó Thủ tướng nói. Ông khẳng định: "Thế giới dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ âm, nhưng cũng nhận định khu vực châu Á sẽ đi lên. Việt Nam tin tưởng nền kinh tế sẽ lấy lại tăng trưởng ở mức độ khiêm tốn vào những tháng cuối năm nay và bắt đầu từ năm 2010 tình hình sẽ tốt lên". Ngay sau bài phát biểu ngắn của Phó Thủ tướng, ông Chales Goddard, Trưởng nhóm nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) đưa ra dự báo GDP Việt Nam năm nay chỉ tăng 0,3%, đã nêu câu hỏi: "Kinh tế thế giới đang tăng trưởng âm. Lý do nào Chính phủ Việt Nam lại tin rằng tốc độ tăng trưởng của Việt Nam sẽ phục hồi vào năm 2010?". Chứng minh cho lập luận của mình, Phó Thủ tướng cho biết, cả năm 2008 Việt Nam vẫn đạt được những chỉ tiêu tốt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,3%, xuất nhập khẩu tăng 30% so với 2007. Điều kiện xã hội, công ăn việc làm vẫn đảm bảo. "Trong hai tháng đầu năm nay các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đầu tư vào Việt Nam trên 5 tỷ USD. Tất cả các chỉ số của tháng hai so với tháng giêng đều khá hơn. Thị trường thương mại dịch vụ trong hai tháng này tăng trưởng 20%". Trao đổi với VnExpress.net bên lề Hội nghị, đại diện các định chế tài chính lớn đều chung quan điểm với Phó Thủ tướng Hùng. Ông Martin Rama, Quyền Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam nói: GDP Việt Nam trong năm nay sẽ là 5,5%. Giám đốc WB cho rằng, nghiên cứu của nhóm EIU đã đánh giá quá mạnh tầm ảnh hưởng của khủng hoảng toàn cầu lên nền kinh tế Việt Nam, và làm trầm trọng hóa ảnh hưởng của việc suy giảm xuất khẩu, vốn chiếm 70% GDP. "Chúng ta có nhiều lý do để tin rằng vào cuối năm 2009 nền kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều cải thiện", ông Martin Rama nói. Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp châu Âu (Eurocharm) Alain Cany cũng chia sẻ: "Tôi không tin vào con số 0,3% tăng trưởng GDP mà EIU đưa ra. Nhiều lĩnh vực của Việt Nam vẫn đang phát triển tốt. Chi tiêu trong nước hai tháng đầu năm nay đều thấp hơn 2008 nhưng vẫn ở mức đáng khích lệ". Thậm chí, ông Ashok Sud, Tổng Giám đốc ngân hàng Standard Chartered Bank tại Việt Nam còn nhận định: "Chính phủ Việt Nam đang làm rất tốt với gói kích thích. Tôi vẫn thường lấy cách làm của Chính phủ Việt Nam làm hình mẫu khi nói chuyện với nhiều nhà lãnh đạo tại các nước khác trong khu vực". -Theo VnExpress.net- VIII-“ ĐÃ ĐẾN LÚC VIỆT NAM XEM LẠI MÌNH ĐI ĐƯƠC BAO XA”: “Cùng với kết quả từ cuộc cải cách sâu rộng và mạnh mẽ 25 năm trước, đã đến lúc Việt Nam xem lại mình đã đi được bao xa trong việc nhận ra tầm nhìn trong tương lai, xem lại tầm nhìn trong bối cảnh các cơ hội và thách thức hiện nay” - Giám đốc Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam phát biểu ở Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ sáng nay (9/6) tại Rạnh Giá, Kiên Giang. *Cải cách doanh nghiệp nhà nước: Trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà tài trợ quốc tế khác, bà Victoria Kwakwa chúc mừng Việt Nam vừa tham gia nhóm MICs (Các quốc gia có thu nhập trung bình) trước thời hạn đề ra. ♥ Tuy nhiên, bà chỉ ra ngay những thách thức mà Việt Nam phải làm. Trong đó, nhấn mạnh đến chương trình hoạt động của nước có thu nhập trung bình mới nổi, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục đại học và nền tảng tay nghề cao, tăng khả năng và chất lượng cũng như tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để tạo nguồn tài chính cho cơ sở hạ tầng.   Bà Giám đốc WB cũng nhắc đến những thách thức dài lâu như biến đổi khí hậu, tăng cường quản trị nhà nước bao gồm cả cuộc chiến chống tham nhũng và xây dựng một xã hội cởi mở hơn. “Việc tăng cường thể chế nhà nước và thực hiện cải cách doanh nghiệp nhà nước là vấn đề cốt lõi”, bà nói. IMF: VN thâm hụt ngân sách 9% GDP Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm nay của Việt Nam đạt 6,5%, lạm phát không quá 10%. Niềm tin vào tiền đồng sẽ vững chắc hơn với sự cải thiện của thâm hụt cán cân vãng lai. Tuy nhiên, IMF cho rằng thâm hụt ngân sách năm 2009 chiếm 9% GDP, cao hơn mức Việt Nam công bố là 6,9%. Đề cập đến kế hoạch 5 năm và chiến lược phát triển 10 năm tới, Giám đốc WB tại Việt Nam nhấn mạnh cần tận dụng để tạo cơ hội cho một tầm nhìn chiến lược rõ nét và chương trình nghị sự cho sự phát triển trong tương lai cũng như giải quyết cách thách thức.    Bởi trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, tầm nhìn chiến lược như vậy sẽ đòi hỏi Việt Nam phải củng cố và xây dựng các tiến bộ đáng kể, tránh không bị tụt hậu. “Chúng tôi cũng tin rằng cùng với kết quả từ cuộc cải cách sâu rộng và mạnh mẽ của 25 năm trước, đã đến lúc Việt Nam xem lại mình đã đi được bao xa trong việc nhận ra tầm nhìn trong tương lai và xem lại tầm nhìn trong bối cảnh các cơ hội, thách thức hiện nay. Các câu hỏi chủ chốt như vai trò của nhà nước trong nền kinh tế cần phải được xem xét trong bối cảnh toàn cầu đang ngày càng đòi hỏi”, bà Victoria Kwakwa nói. 3 đột phá ■ Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 xác định mục tiêu chiến lược đến năm 2020, Việt Nam sẽ cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại, GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt 3.000 - 3.200 USD. Nêu ra nhóm 12 giải pháp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho hay Việt Nam sẽ nhắm tới 3 đột phá: một là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính. ■ Hai là, phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới toàn diện nền giáo dục quốc dân. Ba là, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn. ■ Trao đổi với các nhà tài trợ về kinh tế vĩ mô năm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay dự báo 6 tháng đầu năm, Việt Nam có khả năng đạt tăng trưởng 6,1%. Nếu không có biến động lớn từ bên ngoài, con số cả năm sẽ là 6,5 - 6,8%. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục tập trung nỗ lực tăng cường kinh tế vĩ mô vững mạnh hơn; kiểm soát lạm phát; giảm bộ chi ngân sách nhà nước; tăng dự trữ ngoại hối; điều hành linh hoạt theo tín hiệu thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện trong nước để có tỷ giá và lãi suất phù hợp, đảm bảo giá trị hợp lý đồng tiền Việt Nam; kiểm soát nhập siêu dưới 20% kinh ngạch nhập khẩu; tăng cường thông tin kịp thời, minh bạch, nhất là về chính sách tiền tệ, hoạt động của hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính. Thủ tướng tái khẳng định Việt Nam cam kết sử dụng có trách nhiệm, hiệu quả các nguồn lực của các nhà tài trợ quốc tế. Các nhà tài trợ tại cũng cho rằng Việt Nam cần tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, chú trọng ưu tiên phát triển con người và xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu, tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển... -PV-

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGdp.doc
Luận văn liên quan