Đề tài Quản lý chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nôngnghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ

Đề cương sơ bộ Để thực hiện mục đích CNH-HĐH, các doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ phát triển sản xuất kinh doanh. Do đó vốn trung và dài hạn là rất cần thiết . Cùng với cổ phần hoá các doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường tài chính thì tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng được xem là nguồn vốn quan trọng đối với các doanh nghiệp. Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ là một chi nhánh ngân hàng quốc doanh nằm trong địa bàn Hà Nội nên cũng không nằm ngoài hướng phát triển chung đó. Từ khi thành lập (tháng 3-1997) đến nay, khách hàng của NHNo&PTNT Láng Hạ chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước nên hoạt động tín dụng của ngân hàng chủ yếu là cho vay trung và dài hạn (chiếm trên 80% tổng dư nợ). Để hoạt động này thực hiện được tốt, ổn định, phát triển bền vững, ngân hàng cần phải có chính sách thích hợp để quản lý chất lượng tín dụng trung và dài hạn. Xuất phát từ yêu cầu đó em xin chọn đề tài " Quản lý chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Láng Hạ" làm đề tài nghiên cứu nhằm đáp ứng đòi hỏi thiết thực của thực tiễn, đồng thời giúp em hiểu thêm về một phần trong hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng hiện nay. Em xin đề xuất đề cương sơ bộ như sau: Chương I: Tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế. 1. Hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế. - Hoạt động huy động vốn - Hoạt động sử dụng vốn - Hoạt động trung gian 2. Tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế. - Khái niệm - Đặc điểm - Mục đích, đối tượng, điều kiện cho vay trung và dài hạn - Vai trò của tín dụng trung và dài hạn - Chất lượng tín dụng trung và dài hạn: các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng Chương II: Thực trạng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT chi nhánh Láng Hạ 1. Giới thiệu chung về NHNo&PTNT chi nhánh Láng Hạ 2. Thực trạng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT chi nhánh Láng Hạ: - Hoạt động thực tế -Đánh giá hiệu quả hoạt động -Tồn tại và nguyên nhân Chương III: Giải pháp và kiến nghị

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản lý chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nôngnghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I.Tæng quan vÒ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam – chi nh¸nh L¸ng H¹ 1. LÞch sö h×nh thµnh Cïng víi sù ph¸t triÓn ngµy cµng lín m¹nh cña nÒn kinh tÕ, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ còng trë nªn ®a d¹ng vµ phong phó. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c dÞch vô ng©n hµng còng ph¶i kh«ng ngõng më réng. §ång thêi, ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc l©u dµi nh»m më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng, n©ng cao uy tÝn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh, ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n (NHNo & PTNT) ®· liªn tôc lËp thªm nh÷ng chi nh¸nh míi. XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ 24 L¸ng H¹ víi nhiÒu thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña NHNo & PTNT, Ban l·nh ®¹o NHNo & PTNT ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp chi nh¸nh NHNo & PTNT L¸ng H¹ trùc thuéc trung t©m ®iÒu hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 34/Q§ NHNo-02 cña Tæng gi¸m ®èc NHNo & PTNT ViÖt Nam. Chi nh¸nh ®· chÝnh thøc khai tr­¬ng ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 18/3/1997. 2. NhiÖm vô cña chi nh¸nh ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n L¸ng H¹ Theo quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh NHNo & PTNT ViÖt Nam ban hµnh theo quy ®Þnh sè 169/Q§ H§BT-02 (7/9/2000) cña Héi ®ång qu¶n trÞ NHNo & PTNT ViÖt Nam, chi nh¸nh L¸ng H¹ lµ chi nh¸nh NHNo & PTNT lo¹i II. C¨n cø theo quy ®Þnh nµy, nhiÖm vô cña chi nh¸nh L¸ng H¹ ®­îc ghi râ trong ch­¬ng II ®iÒu 9 nh­ sau: 1.1 Huy ®éng vèn - Khai th¸c vµ nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n, tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ n­íc ngoµi b»ng ViÖt Nam ®ång vµ ngo¹i tÖ. - Ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi, tr¸i phiÕu, kú phiÕu ng©n hµng vµ thùc hiÖn c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c theo quy ®Þnh cña NHNo. - TiÕp nhËn c¸c nguån vèn tµi trî, vèn ñy th¸c cña ChÝnh phñ, ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc theo quy ®Þnh cña NHNo. - §­îc phÐp vay vèn c¸c tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông trong n­íc khi Tæng gi¸m ®èc NHNo cho phÐp. 1.2 Cho vay - Cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n b»ng VND vµ ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ. - Cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n b»ng VND ®èi víi c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. 1.3 Kinh doanh ngo¹i hèi : huy ®éng vèn, cho vay, mua b¸n ngo¹i tÖ, thanh to¸n quèc tÕ vµ c¸c dÞch vô kh¸c vÒ ngo¹i hèi theo chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi cña ChÝnh phñ, NHNo & PTNT ViÖt Nam. 1.4 Kinh doanh dÞch vô : thu, chi tiÒn mÆt, mua b¸n vµng b¹c, m¸y rót tiÒn tù ®éng, dÞch vô thÎ tÝn dông, kÐt s¾t, nhËn cÊt gi÷, chiÕt khÊu c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸, thÎ thanh to¸n, nhËn ñy th¸c cho vay cña tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông, tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc, c¸c dÞch vô kh¸c ®­îc NHNN vµ NHNo cho phÐp. 1.5 C©n ®èi ®iÒu hßa vèn kinh doanh néi tÖ ®èi víi c¸c chi nh¸nh NHNo & PTNT trùc thuéc trªn ®Þa bµn. 1.6 Thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh vµ ph©n phèi thu nhËp theo quy ®Þnh cña NHNo. 1.7 Thùc hiÖn ®Çu t­ d­íi c¸c h×nh thøc : hïn vèn liªn doanh, mua cæ phÇn vµ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ kh¸c víi c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ kh¸c khi ®­îc NHNo cho phÐp. 1.8 Lµm dÞch vô cho Ng©n hµng phôc vô ng­êi nghÌo. 1.9 Qu¶n lý nhµ kh¸ch, nhµ nghØ vµ ®µo t¹o tay nghÒ trªn ®Þa bµn (nÕu ®­îc Tæng gi¸m ®èc NHNo giao). 1.10 Thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, ®µo t¹o, thi ®ua khen th­ëng theo ph©n cÊp ñy quyÒn cña NHNo. 3. C¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n L¸ng H¹ §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô mµ NHTW giao phã, chi nh¸nh ®· ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c«ng t¸c tæ chøc ®µo t¹o. Sau c¸c lÇn chia, t¸ch, bæ sung ®Õn nay c¬ cÊu tæ chøc ®· ®­îc biªn chÕ mét c¸ch phï hîp víi c¬ cÊu phßng ban nh­ sau : Ban gi¸m ®èc : gåm Mét gi¸m ®èc phô tr¸ch chung Ba phã gi¸m ®èc : mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch thanh to¸n quèc tÕ mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ to¸n - ng©n quü C¬ cÊu thµnh ban : bao gåm 5 phßng ban víi c¬ cÊu tæ chøc theo s¬ ®å sau : Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ to¸n ng©n quü Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch thanh to¸n quèc tÕ Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh Phßng kÕ to¸n – Ng©n quü Phßng thanh to¸n quèc tÕ Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kiÓm so¸t §Õn 31/12/2001, tæng sè c¸n bé viªn chøc t¹i chi nh¸nh lµ 89 ng­êi (n¨m 2001 cã thªm 34 ng­êi : chi nh¸nh kh¸c chuyÓn ®Õn 4 ng­êi, thªm míi 30 ng­êi). Trong ®ã, sè c¸n bé viªn chøc cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc lµ 4 ng­êi (4,5%), cã tr×nh ®é ®¹i häc lµ 64 ng­êi (71,9%), tr×nh ®é trung vµ s¬ cÊp lµ 21 ng­êi (23,6%). NhiÖm vô cô thÓ cña c¸c phßng ban t¹i chi nh¸nh nh­ sau : · Phßng kÕ to¸n - ng©n quü : - Trùc tiÕp h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n thèng kª vµ h¹ch to¸n theo quy ®Þnh cña NHNN vµ NHNo & PTNT ViÖt Nam. - X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, quyÕt to¸n kÕ ho¹ch thu, chi tµi chÝnh. - Qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü chuyªn dïng theo quy ®Þnh cña NHNo & PTNT ViÖt Nam. - Tæng hîp l­u tr÷ hå s¬ tµi liÖu vÒ h¹ch to¸n, kÕ to¸n, quyÕt to¸n vµ c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc. - Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n trong n­íc. - ChÊp hµnh quy ®Þnh vÒ an toµn kho quü vµ ®Þnh møc tån kho theo quy ®Þnh. - Qu¶n lý, sö dông thiÕt bÞ th«ng tin ®iÖn to¸n phôc vô kinh doanh. - ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc chi nh¸nh giao cho. · Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh - Nghiªn cøu x©y dùng chiÕn l­îc kh¸ch hµng tÝn dông, ph©n lo¹i kh¸ch hµng, ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng, më réng tÝn dông theo kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, lùa chän biÖn ph¸p cho vay cã hiÖu qu¶ vµ an toµn. - ThÈm ®Þnh vµ ®Ò xuÊt cho vay c¸c dù ¸n tÝn dông theo ñy quyÒn, thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n, hoµn thiÖn hå s¬ tr×nh ng©n hµng theo ph©n cÊp. - TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n thuéc nguån vèn trong vµ ngoµi n­íc. Trùc tiÕp lµm dÞch vô ñy th¸c cña ChÝnh phñ, tæ chøc vµ c¸ nh©n. - X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c m« h×nh thÝ ®iÓm, theo dâi ®¸nh gi¸, tæng kÕt, s¬ kÕt. - Th­êng xuyªn ph©n lo¹i d­ nî, ph©n tÝch nî qu¸ h¹n, t×m nguyªn nh©n vµ cã biÖn ph¸p ®Ò xuÊt, gióp l·nh ®¹o chi nh¸nh chØ ®¹o kiÓm tra ho¹t ®éng tÝn dông. - Tæng hîp b¸o c¸o, kiÓm tra chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c. · Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : - X©y dùng ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng, quý cña chi nh¸nh vµ th­êng xuyªn ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc gi¸m ®èc chi nh¸nh phª duyÖt. - X©y dùng vµ triÓn khai ch­¬ng tr×nh giao ban néi bé chi nh¸nh, trùc tiÕp lµm th­ ký tæng hîp cho gi¸m ®èc chi nh¸nh. - T­ vÊn trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cô thÓ liªn quan ®Õn ph¸p lý, tµi s¶n, c¸n bé ng©n hµng. - L­u tr÷ v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn ng©n hµng vµ v¨n b¶n ®Þnh chÕ cña NHNo & PTNT ViÖt Nam. - Lµ ®Çu mèi giao tiÕp víi kh¸ch ®Õn lµm viÖc, trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña chi nh¸nh, thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, ®ång thêi ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c. · Phßng thanh to¸n quèc tÕ : - Thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n ngoµi n­íc ngoµi cña chi nh¸nh, nghiªn cøu x©y dùng vµ ¸p dông c¸c kü thuËt thanh to¸n hiÖn ®¹i. - T¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thanh to¸n nhanh nhÊt, chÝnh x¸c, ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - ¸p dông c«ng nghÖ thanh to¸n hiÖn ®¹i. · Phßng kiÓm so¸t : - KiÓm tra c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña chi nh¸nh, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh quy tr×nh nghiÖp vô kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña NHNo&PTNT ViÖt Nam. - KiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña b¸o c¸o tµi chÝnh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, viÖc tu©n thñ nguyªn t¾c, chÕ ®é vÒ chÝnh s¸ch kÕ to¸n cña Nhµ n­íc. - Gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu n¹i, tè c¸o liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng, ®ång thêi b¸o c¸o Tæng gi¸m ®èc NHNo & PTNT ViÖt Nam, gi¸m ®èc chi nh¸nh; thùc hiÖn chuyªn ®Ò b¸o c¸o, tæ chøc giao ban th­êng kú vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c. 4. Quy tr×nh, thñ tôc thùc hiÖn nghiÖp vô chñ yÕu cña ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n L¸ng H¹ : nghiÖp vô cho vay 4.1 C¸n bé tÝn dông tiÕp nhËn hå s¬ vay vèn cña kh¸ch hµng, cã tr¸ch nhiÖm ®èi chiÕu danh môc hå s¬ theo quy ®Þnh, kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña tõng lo¹i hå s¬ vµ b¸o c¸o tr­ëng phßng tÝn dông. 4.2 Tr­ëng phßng tÝn dông ph©n c«ng c¸n bé thÈm ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn. 4.3 Tr­ëng phßng tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra hå s¬ vay vèn, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña hå s¬ vµ b¸o c¸o thÈm ®Þnh do c¸n bé tÝn dông tr×nh, tiÕn hµnh xem xÐt, t¸i thÈm ®Þnh (nÕu cÇn thiÕt), ghi ý kiÕn vµo b¸o c¸o thÈm ®Þnh hoÆc t¸i thÈm ®Þnh (nÕu cã) vµ tr×nh gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. 4.4 Gi¸m ®èc chi nh¸nh c¨n cø vµo b¸o c¸o thÈm ®Þnh, t¸i thÈm ®Þnh (nÕu cã) do phßng tÝn dông tr×nh, quyÕt ®Þnh cho vay hoÆc kh«ng cho vay vµ giao cho phßng tÝn dông : - NÕu kh«ng cho vay th× c¸n bé tÝn dông th«ng b¸o cho kh¸ch hµng biÕt. - NÕu cho vay th× ng©n hµng cïng kh¸ch hµng lËp hîp ®ång tÝn dông, hîp ®ång b¶o ®¶m tiÒn vay (trong tr­êng hîp cho vay cã ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n). - Kho¶n vay v­ît quyÒn ph¸n quyÕt th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña NHNo & PTNT ViÖt Nam. 4.5 Hå s¬ kho¶n vay ®­îc gi¸m ®èc ký duyÖt cho vay ®­îc chuyÓn cho kÕ to¸n thùc hiÖn nghiÖp vô h¹ch to¸n kÕ to¸n, thanh to¸n hoÆc chuyÓn quü ®Ó gi¶i ng©n cho kh¸ch hµng. 4.6 Sau khi thùc hiÖn gi¶i ng©n, c¸n bé tÝn dông tiÕn hµnh kiÓm tra t×nh h×nh sö dông vèn vay. Néi dung kiÓm tra bao gåm : - KiÓm tra viÖc sö dông vèn vay theo môc ®Ých ®· ghi trong hîp ®ång tÝn dông. - KiÓm tra kÕt qu¶ thùc hiÖn dù ¸n, ph­¬ng ¸n. - KiÓm tra hiÖn tr¹ng tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay. 4.7 Thêi gian thÈm ®Þnh cho vay : - C¸c dù ¸n trong quyÒn ph¸n quyÕt : trong thêi gian kh«ng qu¸ 10 ngµy lµm viÖc ®èi víi cho vay ng¾n h¹n vµ kh«ng qu¸ 45 ngµy lµm viÖc ®èi víi cho vay trung vµ dµi h¹n kÓ tõ khi ng©n hµng nhËn ®­îc ®Çy ®ñ hå s¬ vay vèn hîp lÖ vµ th«ng tin cÇn thiÕt cña kh¸ch hµng theo yªu cÇu cña ng©n hµng, ng©n hµng ph¶i quyÕt ®Þnh vµ th«ng b¸o viÖc cho vay hoÆc kh«ng cho vay ®èi víi kh¸ch hµng. - C¸c dù ¸n, ph­¬ng ¸n v­ît quyÒn ph¸n quyÕt : + Trong thêi gian kh«ng qu¸ 5 ngµy lµm viÖc ®èi víi cho vay ng¾n h¹n vµ 20 ngµy lµm viÖc ®èi víi cho vay trung vµ dµi h¹n kÓ tõ khi ng©n hµng nhËn ®­îc ®Çy ®ñ hå s¬ vèn vay hîp lÖ vµ th«ng tin cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña ng©n hµng, ng©n hµng ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc tr×nh lªn ng©n hµng cÊp trªn. Trong thêi gian kh«ng qu¸ 5 ngµy lµm viÖc ®èi víi cho vay ng¾n h¹n vµ 25 ngµy lµm viÖc ®èi víi cho vay trung vµ dµi h¹n kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ tr×nh, ng©n hµng cÊp trªn ph¶i th«ng b¸o chÊp nhËn hoÆc kh«ng chÊp nhËn. + C¸c dù ¸n, ph­¬ng ¸n cã møc ph¸n quyÕt thuéc quyÒn cña phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch tÝn dông, tæng gi¸m ®èc ng©n hµng N«ng nghiÖp, héi ®ång qu¶n trÞ, chi nh¸nh sÏ chuyÓn th¼ng vÒ trung t©m ®iÒu hµnh, kh«ng ph¶i qua v¨n phßng ®¹i diÖn. ii.Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n – chi nh¸nh L¸ng H¹ Lµ mét chi nh¸nh cßn non trÎ trong hÖ thèng NHNo & PTNT ViÖt Nam, ngay tõ khi thµnh lËp, chi nh¸nh L¸ng H¹ ®· ph¶i ®èi mÆt víi kh«ng Ýt khã kh¨n, ®ã lµ : Lµ mét chi nh¸nh míi ®­îc thµnh lËp trªn ®Þa bµn Thñ ®« cã h¬n 50 tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng, nhiÒu chi nh¸nh ng©n hµng th­¬ng m¹i trong n­íc còng nh­ ngoµi n­íc cã c«ng nghÖ tiªn tiÕn, cã bÒ dµy lÞch sö trong kinh doanh nªn t¹o ra sù c¹nh tranh gay g¾t, nhÊt lµ trªn lÜnh vùc l·i suÊt. §èi t­îng cho vay chñ yÕu cña chi nh¸nh lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc (DNNN). Tuy nhiªn, c¸c DNNN cã vèn tù cã thÊp, thiÕu c¸c dù ¸n ®Çu t­ mang tÝnh kh¶ thi, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ tiªu thô s¶n phÈm, tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng g©y khã kh¨n cho viÖc nhËp vËt t­ nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt, cho viÖc ®æi míi quy tr×nh c«ng nghÖ ... §iÒu nµy dÉn ®Õn sè DNNN lµm ¨n cã hiÖu qu¶ thÊp, ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é gi¶i ng©n cña ng©n hµng. Thiªn tai x¶y ra liªn tiÕp ë nhiÒu vïng g©y thiÖt h¹i rÊt nÆng nÒ, ¶nh h­ëng ®Õn sù t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ vµ lµm tæn thÊt kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ cña ng©n hµng. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã, chi nh¸nh L¸ng H¹ còng ®· cã ®­îc nh÷ng thuËn thêi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, ®ã lµ : Chi nh¸nh cã mét vÞ trÝ thuËn lîi : n»m ë trung t©m kinh tÕ cña c¶ n­íc, n¬i tËp trung nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ quan träng, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh. Lµ ®¬n vÞ míi thµnh lËp nªn chi nh¸nh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cã thÓ rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm tõ c¸c ng©n hµng kh¸c. §­îc h×nh thµnh trong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, ®iÒu nµy ®· ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn t×nh h×nh kinh doanh cña ng©n hµng. Tr­íc nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi trªn, sau 4 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng, NHNo & PTNT L¸ng H¹ ®· x¸c ®Þnh râ môc tiªu, gi¶i ph¸p trong chØ ®¹o ®iÒu hµnh vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ : lu«n lu«n hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch, thu hót ngµy cµng ®«ng sè l­îng kh¸ch hµng, ®¸p øng nhanh nhu cÇu vèn cña c¸c doanh nghiÖp. Víi b­íc ®i ®óng h­íng, chi nh¸nh lu«n ®­îc §¶ng ñy, Ban l·nh ®¹o NHNo & PTNT ViÖt Nam ®¸nh gi¸ cao vµ ®­îc c«ng nhËn lµ l¸ cê ®Çu cña ngµnh. Riªng n¨m 2001 lµ n¨m nÒn kinh tÕ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n : thiÓu ph¸t thÊp, s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp bÞ ø ®äng, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu gÆp nhiÒu khã kh¨n do tû gi¸ t¨ng liªn tôc ... nh­ng chi nh¸nh ®· ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng tÝn dông, møc ®é t¨ng tr­ëng nhanh, tèc ®é cho vay ngo¹i tÖ t¨ng m¹nh, søc Ðp lªn tû gi¸ hèi ®o¸i gi¶m nhiÒu so víi n¨m tr­íc. §iÒu nµy ®­îc biÓu hiÖn qua hÖ thèng sè liÖu sau : B¶ng tæng hîp t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh §¬n vÞ : triÖu ®ång ChØ tiªu 1998 1999 2000 2001 Nguån vèn - Néi tÖ - Ngo¹i tÖ 858 772 86 1143 986 157 2000 1714 286 2630 2276 354 Sö dông vèn - Ng¾n h¹n - Trung, dµi h¹n 81 61 20 521 186 334 661 164 497 1031 197 833 3. Nî qu¸ h¹n (%) 0.74 0.06 0.24 0 4. Lîi nhuËn 18 23 47 36.9 (Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 1998 – 2001) §i vµo tõng ho¹t ®éng cô thÓ cña ng©n hµng ta thÊy : 1.VÒ ho¹t ®éng tÝn dông 1.1 Nguån vèn §Ó xem xÐt t×nh h×nh nguån vèn cña NHNo & PTNT L¸ng H¹, tr­íc hÕt ta sÏ xem xÐt sù biÕn ®éng cña nguån vèn qua c¸c thêi ®iÓm d­íi b¶ng sau : T×nh h×nh biÕn ®éng cña nguån vèn huy ®éng qua c¸c thêi ®iÓm §¬n vÞ : tû ®ång Thêi ®iÓm Nguån vèn huy ®éng T¨ng gi¶m so víi thêi ®iÓm tr­íc Chªnh lÖch % 31/12/1998 858 +625 268 31/12/1999 1143 +285 33 31/12/2000 2000 +857 75 31/12/2001 2630 +630 28.7 (Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 1998 – 2001) Qua b¶ng trªn ta thÊy : nguån vèn huy ®éng ®­îc t¨ng ®Òu ®Æn qua c¸c n¨m, n¨m 1999 t¨ng 285 tû ®ång so víi n¨m 1998, n¨m 2000 con sè nµy ®· lªn tíi 857 tû ®ång (øng víi 75% so víi n¨m 1999), vµ ®Õn n¨m 2001, tæng nguån lµ 2630 tû ®ång (øng víi 28,7% so víi n¨m 2000). §Ó ph©n tÝch cô thÓ vèn huy ®éng trong thêi gian qua, ta xem xÐt biÓu sau: T×nh h×nh huy ®éng vèn qua c¸c thêi ®iÓm §¬n vÞ : tû ®ång Nguån vèn 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 Sè l­îng % Sè l­îng % Sè l­îng % Sè l­îng % 1. TiÒn göi kh«ng kú h¹n 92 10.7 353 31 425 21.2 4685 17.8 2. TiÒn göi cã kú h¹n 766 89.3 790 69 1575 78.8 2161 37 Tæng nguån 858 1143 2000 2630 (Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 1998 – 2001) Nh­ vËy, trong tæng sè vèn huy ®éng th× tiÒn göi cã kú h¹n chiÕm tû lÖ ®¸ng kÓ (®Æc biÖt lµ trong n¨m 1998, tû lÖ nµy lª tíi 89,3%). §©y lµ mét thuËn lîi lín ®èi víi ng©n hµng v× tiÒn göi cã kú h¹n lµ mét nguån vèn t­¬ng ®èi æn ®Þnh ®Ó ng©n hµng tham gia ®Çu t­ vµ quay vßng vèn. §èi víi tiÒn göi kh«ng kú h¹n th× tiÒn göi thanh to¸n chiÕm tû lÖ ®¸ng kÓ vµ sè l­îng tµi kho¶n thanh to¸n nµy kh«ng ngõng ®­îc t¨ng lªn. NÕu trong n¨m 1998 chØ cã gÇn 500 tµi kho¶n c¸ nh©n ®­îc më t¹i ng©n hµng th× ®Õn n¨m 2001 con sè nµy ®· lªn 1700 tµi kho¶n. Víi kÕt cÊu nguån vèn huy ®éng t­¬ng ®èi hîp lý nh­ vËy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho chi nh¸nh sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶. §Æc biÖt, nhê cã kÕt cÊu nguån vèn nµy mµ ng©n hµng cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ b»ng c¸ch gi¶m huy ®éng vèn b»ng kú phiÕu víi l·i suÊt cao h¬n. Do ®ã, mÆc dï lµ mét chi nh¸nh míi ®i vµo ho¹t ®éng, NHNo & PTNT L¸ng H¹ ®· ®øng vÞ trÝ thø hai vÒ huy ®éng vèn so víi c¸c chi nh¸nh NHNo kh¸c ho¹t ®éng trªn cïng ®Þa bµn Hµ Néi (chi nh¸nh Hµ Néi 47%, chi nh¸nh L¸ng H¹ 36,5%, SGD 27%, SGDI 19%). Së dÜ cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy lµ do trong nh÷ng n¨m qua, chi nh¸nh ®· thùc hiÖn tèt nh÷ng néi dung sau : - Cñng cè vµ t¨ng c­êng mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸ch hµng truyÒn thång tõ nhiÒu n¨m nh­ B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam, B¶o hiÓm y tÕ, Quü hç trî ph¸t triÓn, hÖ thèng kho b¹c Nhµ n­íc trªn ®Þa bµn, B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam,... - Lµm tèt c«ng t¸c thanh to¸n víi b¹n hµng chÝ cèt nh­ C«ng ty DÞch vô tiÕt kiÖm b­u ®iÖn, c¸c Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam, B­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam, §iÖn lùc ViÖt Nam,... vµ nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c thuéc Tæng c«ng ty 90 – 91. - Lu«n theo dâi chÆt chÏ, n¾m b¾t diÔn biÕn l·i suÊt trªn thÞ tr­êng, chó träng c«ng t¸c tiÕp thÞ kh¸ch hµng míi nªn kÞp thêi ®iÒu chØnh l·i suÊt huy ®éng ®óng yªu cÇu c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ trong kinh doanh. - Më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng ®Ó tõng b­íc chiÕm lÜnh thÞ phÇn kinh doanh, triÓn khai lµm viÖc vµo ngµy thø b¶y, chñ nhËt, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng. - C«ng t¸c thu chi tiÒn mÆt vµ thanh to¸n lu«n nhanh nh¹y, an toµn, chÝnh x¸c, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ vµ nh©n d©n. 1.2 VÒ sö dông vèn Sö dông vèn lµ kh©u cuèi cïng quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng. ChØ cã sö dông vèn cã hiÖu qu¶ míi thóc ®Èy ®­îc c«ng t¸c huy ®éng vèn. N¾m b¾t ®­îc ®iÒu nµy, trong nh÷ng n¨m qua, chi nh¸nh NHNo & PTNT L¸ng H¹ ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn t¨ng c­êng hiÖu qu¶ sö dông vèn n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, biÓu hiÖn cô thÓ trong b¶ng sau : T×nh h×nh sö dông vèn qua c¸c thêi ®iÓm §¬n vÞ : tû ®ång ChØ tiªu 31/12/1998 31/12/1998 31/12/1998 31/12/1998 1. Tæng d­ nî 81 521 661 1030 2. Doanh sè cho vay 256 738 741 1174 3. Doanh sè thu nî 231 308 601 804 4. Nî qu¸ h¹n (%) 0.74 0.06 0.24 0 (Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 1998 – 2001) Nh­ vËy, d­ nî t¨ng mét c¸ch liªn tôc qua c¸c n¨m. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m 2000, 2001 chi nh¸nh ®· ®Èy t¨ng d­ nî mét c¸ch nhanh chãng, doanh sè cho vay vµ doanh sè thu nî t¨ng, tû lÖ nî qu¸ h¹n thÊp. Nî qu¸ h¹n n¨m 1999 gi¶m so víi n¨m 1998 lµ 0,68%, ®Õn n¨m 2000 nî qu¸ h¹n cã t¨ng nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ vµ phÇn lín sè nî qu¸ h¹n nµy cã kh¶ n¨ng thu håi. §Õn n¨m 2001, chi nh¸nh ®· ®¹t ®­îc d­ nî lµnh m¹nh, kh«ng cã nî qu¸ h¹n ph¸t sinh. Tuy nhiªn, d­ nî cho vay phÇn lín lµ DNNN (99%). §©y lµ mét thµnh tÝch rÊt lín cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn chi nh¸nh nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy, trong thêi gian qua chi nh¸nh ®· thùc hiÖn tèt c¸c gi¶i ph¸p sau : - Gi÷ v÷ng, cñng cè vµ t¨ng c­êng cã hiÖu qu¶ quan hÖ tÝn dông, thanh to¸n víi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng trªn c¬ së thÈm ®Þnh vµ t­ vÊn ®èi víi c¸c dù ¸n, ph­¬ng ¸n kinh doanh cã tÝnh kh¶ thi cao, cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Ó thùc hiÖn ®Çu t­ cã hiÖu qu¶. - Th­êng xuyªn b¸m s¸t, tiÕp cËn c¸c dù ¸n lín thuéc môc tiªu chiÕn l­îc cña ChÝnh phñ, c¸c ngµnh ®Ó kÞp thêi phèi hîp cïng c¸c ®¬n vÞ kh¸ch hµng nghiªn cøu nh»m t×m ra gi¶i ph¸p h÷u hiÖu phôc vô c«ng t¸c ®Çu t­. - Th­êng xuyªn coi träng c«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ ph©n lo¹i kh¸ch hµng, th­êng xuyªn tiÕp cËn c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ n­íc ngoµi ®Ó n©ng dÇn khèi l­îng ®Çu t­ trªn cë së ®¶m b¶o an toµn vèn. - Rót ng¾n thêi gian gi¶i quyÕt tõng giao dÞch cô thÓ trªn c¬ së thÈm ®Þnh b¶o ®¶m ®óng chÕ ®é tÝn dông nªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc gi¶i ng©n nhanh nh¹y, kÞp thêi cung cÊp vèn cho c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng. 2. Ho¹t ®éng kÕ to¸n - thanh to¸n - ng©n quü 2.1 Ho¹t ®éng kÕ to¸n – thanh to¸n MÆc dï sè l­îng thanh to¸n viªn cßn h¹n chÕ nh­ng chi nh¸nh ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thanh to¸n víi kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ viÖc lµm dÞch vô ®Çu mèi thanh to¸n cho mét sè c¬ quan nh­ : B¶o hiÓm y tÕ, B¶o hiÓm x· héi, DÞch vô tiÕt kiÖm b­u ®iÖn... Nhê ®ã mµ sè l­îng kh¸ch hµng më tµi kho¶n t¹i chi nh¸nh ngµy cµng nhiÒu. NÕu n¨m 1998 chØ cã 587 doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n më tµi kho¶n t¹i chi nh¸nh th× ®Õn n¨m 1999 ®· cã trªn 800 tµi kho¶n, n¨m 2000 con sè nµy lµ 2006 tµi kho¶n. §Õn n¨m 2001, sè tµi kho¶n lµ 2400 víi 700 kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp vµ 1700 tµi kho¶n c¸ nh©n. Doanh sè ho¹t ®éng tµi kho¶n tõ ®èi t­îng d©n c­ n¨m 2001 lµ 266,9 tû, t¨ng 248% so víi doanh sè ho¹t ®éng n¨m 2000. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, chi nh¸nh lu«n tiÕn hµnh thùc hiÖn thu ®óng chi ®ñ, kÞp thêi chÝnh x¸c. Tæng doanh sè thanh to¸n còng t¨ng liªn tôc, n¨m 2000 ®¹t 53.424 tû ®ång (t¨ng 91.5% so víi n¨m 1999 vµ 94,3% so víi n¨m 1998); trong ®ã thanh to¸n bï trõ trªn ®Þa bµn Hµ Néi lµ 6.586 tû ®ång, thanh to¸n liªn hµng ngo¹i tØnh lµ 10.185 tû ®ång vµ thanh to¸n ®iÖn tö ®¹t 5.313 tû ®ång. Tæng doanh sè thanh to¸n n¨m 2001 ®¹t 64.009 tû ®ång (t¨ng 20% so víi n¨m 2000), trong ®ã doanh sè thanh to¸n bï trõ ®¹t 7790 tû, doanh sè thanh to¸n liªn hµng lµ 1421 tû ®ång, doanh sè thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö ®¹t 15.912 tû ®ång. 2.2 Ho¹t ®éng ng©n quü Víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng ngµy cµng cã uy tÝn, thÓ hiÖn ë l­îng thu chi tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ trong nh÷ng n¨m qua t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn c¶ vÒ chÊt vµ l­îng, ®iÒu nµy thÓ hiÖn râ trong b¶ng sau : T×nh h×nh thu chi tiÒn mÆt qua c¸c thêi ®iÓm ChØ tiªu 1998 1999 2000 TiÒn mÆt néi tÖ (tû ®ång) - Thu - Chi 925 939 857 844 1526 1272 TiÒn mÆt ngo¹i tÖ (USD) - Thu - Chi 7495963 7435450 29440000 29480000 (Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 1998-2000) N¨m 2001, doanh sè thu tiÒn mÆt ®¹t 3.128,6 tû t¨ng 77%, doanh sè chi tiÒn mÆt b»ng 2486,5 tû t¨ng 76%. Tuy thu chi tiÒn mÆt lín nh­ng kh«ng x¶y ra sai sãt, bé phËn kiÓm ng©n ®· tr¶ l¹i kh¸ch hµng 163 mãn tiÒn thõa t­¬ng ®­¬ng víi 108.351 ngµn ®ång vµ 5 mãn ngo¹i tÖ øng víi 1.110 USD. Nh­ vËy, trong nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c kÕ to¸n – thanh to¸n – ng©n quü ®· ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, nhanh chãng, an toµn, kÞp thêi, ®¶m b¶o uy tÝn cña NHNo & PTNT ViÖt Nam khi nhËn nhiÖm vô lµ ®Çu mèi cho c¸c ngµnh, ®ång thêi giµnh ®­îc sù tÝn nhiÖm cña c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi ë ViÖt Nam. 3. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ – thanh to¸n quèc tÕ Trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ cã nhiÒu thay ®æi, kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cßn thÊp, thªm vµo ®ã tû gi¸ ngo¹i hèi l¹i t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng, nguån ngo¹i tÖ gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña chi nh¸nh vÉn ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. N¨m 1998, tæng doanh sè thanh to¸n quèc tÕ lµ 365 mãn, ®¹t 84.442.869 USD. Trong n¨m 1999, tæng sè mãn cã gi¶m (321 mãn) nh­ng gi¸ trÞ thanh to¸n l¹i t¨ng 13,7 % so víi n¨m 1998. N¨m 2000, chi nh¸nh ®· thùc hiÖn ®­îc 414 mãn víi trÞ gi¸ 124.520.000 USD. Së dÜ cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy lµ do chi nh¸nh ®· ngµy cµng më réng ph­¬ng thøc thanh to¸n, ¸p dông c¶ 3 h×nh thøc thanh to¸n : spot, forward, swap; nhê vËy mµ l­îng ngo¹i tÖ chuyÓn ®æi phong phó, thu hót ®­îc l­îng lín ngo¹i tÖ vÒ cho chi nh¸nh. BiÓu hiÖn : T×nh h×nh thu chi ngo¹i tÖ ChØ tiªu 1998 1999 2000 Doanh sè mua -Dollar Mü ($) -Yªn NhËt (JPY) -Mark §øc (DM) -Dollar Singapor(SGD) -Dollar óc (AUD) 119452439 89411800 28759 435000 63318798 2878270 7335 147409000 10818000 547000 14000 Doanh sè b¸n -Dollar Mü ($) -Yªn NhËt (JPY) -Mark §øc (DM) -Dollar Singapor(SDG) -Dollar óc (AUD) 116333406 98411800 28759 435000 66647142 2888270 7335 146600000 10818000 547000 14000 (Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 1998-2000) §Õn n¨m 2001, doanh sè thanh to¸n quèc tÕ ®¹t 152.172.520 USD, t¨ng 22,5%; trong ®ã : më L/C lµ 72.555.344 USD, chuyÓn tiÒn lµ 79.617.176 USD, phÝ thanh to¸n quèc tÕ thu ®­îc lµ 67.926 USD t¨ng 41,5%. §Æc biÖt, trong n¨m 2001 chi nh¸nh ®· chuyÓn 1173 bøc ®iÖn SWIFT ra n­íc ngoµi (t¨ng 60,7%), kÕt qu¶ an toµn, chÝnh x¸c, nhanh chãng, ®óng quy tr×nh thao t¸c cña m¹ng SWIFT. Sau 4 n¨m ho¹t ®éng, c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ cña chi nh¸nh ®· kÞp thêi n¾m b¾t nhu cÇu cña kh¸ch hµng lín, kÕ ho¹ch hãa chÆt chÏ nguån ngo¹i tÖ, b¶o ®¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n víi kh¸ch hµng. §ång thêi, n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé lªn mét b­íc trong xö lý nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ. TiÕn hµnh më réng ®ång tiÒn kinh doanh víi 10 lo¹i ngo¹i tÖ, ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao h¬n, chñ ®éng ®­îc nguån ngo¹i tÖ cung øng. 4. VÒ ho¹t ®éng b¶o l·nh Ngay tõ ngµy ®Çu thµnh lËp, chi nh¸nh ®· thùc hiÖn b¶o l·nh an toµn, gi÷ ®­îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng mµ tiªu biÓu lµ viÖc b¶o l·nh cho c«ng ty FPT trong viÖc ®¹i lý vÐ m¸y bay cña h·ng Hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam. Uy tÝn cña chi nh¸nh ngµy cµng ®­îc n©ng cao trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ, do vËy, nghiÖp vô b¶o l·nh tiÕp tôc cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn më réng víi ®èi t­îng b¶o l·nh chñ yÕu nh­ b¶o l·nh dù thÇu, b¶o l·nh thanh to¸n, b¶o l·nh b¶o hµnh c«ng tr×nh, b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång vµ c¸c lo¹i b¶o l·nh kh¸c theo quy ®Þnh. Tæng sè d­ b¶o l·nh ®¹t 15,855 tû ®ång n¨m 2000 vµ 342 tû ®ång n¨m 2001, ®· mang l¹i mét nguån thu kh«ng nhá cho chi nh¸nh. NghiÖp vô nµy hç trî tÝch cùc cho c«ng t¸c ®Çu t­ vèn, gãp phÇn t¨ng tr­ëng ho¹t ®éng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cña kh¸ch hµng qua chi nh¸nh, t¹o ®­îc ®¸ng kÓ vèn rÎ, t¨ng nguån thu dÞch vô. 5. KÕt qu¶ kinh doanh Trong suèt qu¸ t×nh ho¹t ®éng kinh doanh, chi nh¸nh NHNo & PTNT L¸ng H¹ ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ lu«n lu«n hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch ®­äc giao. Nhê ®ã mµ kÕt qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ trong b¶ng sau: KÕt qu¶ tµi chÝnh §¬n vÞ : triÖu ®ång ChØ tiªu 1998 1999 2000 2001 Tæng thu 56.424 100.083 128.036 171.500 Tæng chi 38.420 77.020 80.725 134.600 Quü thu nhËp 18.004 23.018 47.311 36.900 (Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 1998- 2001) Qua sè liÖu trªn ta thÊy, quü thu nhËp cña chi nh¸nh kh«ng ngõng ®­îc t¨ng lªn qua c¸c n¨m (trõ n¨m 2001). NÕu n¨m 1998, chi nh¸nh chØ bæ sung vµo quü thu nhËp ®­îc18.004 triÖu ®ång, th× ®Õn n¨m 1999 sè tiÒn nµy ®· t¨ng thªm 5.015 triÖu ®ång (øng víi 48%). §Æc biÖt trong n¨m 2000, quü thu nhËp cña chi nh¸nh lµ 47.311 triÖu ®ång, t¨ng 105,5% so víi n¨m 1999. Tuy nhiªn ®Õn n¨m 2001, con sè nµy chØ cßn lµ 36.900 triÖu ®ång. 6. C«ng t¸c tin häc vµ hiÖn ®¹i hãa ng©n hµng Chi nh¸nh ®· triÓn khai ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông cña TTCNTT nh­ ch­¬ng tr×nh giao dÞch trùc tiÕp th«ng tin b¸o c¸o; chuyÓn tiÒn ®iÖn tö; thanh to¸n liªn hµng; cµi ®Æt thªm ch­¬ng tr×nh nhËp l­¬ng cho mét sè ®¬n vÞ nh­ C«ng ty FPT, C«ng ty chÕ t¹o biÕn thÕ ABB, Ng©n hµng phôc vô ng­êi nghÌo...; t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng rót tiÒn nhanh chãng, thuËn lîi. Chi nh¸nh còng ®· trang bÞ thªm 12 m¸y tÝnh, 5 m¸y in, nhiÒu thiÕt bÞ phôc vô hÖ thèng vi tÝnh, l¾p ®Æt mét dßng Leased – Line ®Ó phôc vô cho ch­¬ng tr×nh më réng c¸c phßng giao dÞch vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ thanh to¸n liªn hµng. §¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n L¸ng H¹ Lµ mét ng©n hµng míi ®­îc thµnh lËp, nh­ng víi sù cè g¾ng cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ sù liªn kÕt chÆt chÏ víi trung t©m ®iÒu hµnh, chi nh¸nh ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ sau : Nguån vèn kh«ng ngõng t¨ng lªn do ng©n hµng n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh thùc tÕ, cã nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp nh»m thu hót kh¸ch hµng göi tiÒn hoÆc më tµi kho¶n giao dÞch t¹i ng©n hµng, chÊt l­îng tÝn dông ngµy cµng ®­îc ®¶m b¶o. C¸c dÞch vô thu phÝ ngµy cµng ®­îc më réng, ®Æc biÖt lµ dÞch vô thanh to¸n ®· t¹o søc hÊp dÉn, thu hót mét khèi l­îng lín kh¸ch hµng vµ mang l¹i mét nguån thu nhËp kh«ng nhá cho ng©n hµng. Tr×nh ®é nghiÖp vô c¸n bé trong ng©n hµng lu«n n©ng cao, thÝch nghi kÞp thêi víi sù thay ®æi cña nÒn kinh tÕ. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, chi nh¸nh vÉn cån mét sè vÉn ®Ò tån t¹i nh­ : Kh¸ch hµng chñ yÕu cña chi nh¸nh lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc (chiÕm h¬n 90%) tæng sè cho vay, trong ®ã sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ cßn nhiÒu (chiÕm 43%). TÝn dông ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh chiÕm tû lÖ nhá. V× vËy, chi nh¸nh cÇn ®Èy m¹nh khai th¸c vµo lÜnh vùc nµy. HÖ thèng chøng tõ cßn nhiÒu phøc t¹p, do ®ã yªu cÇu chØnh söa chÕ ®é chøng tõ vÒ c¶ néi dung vµ h×nh thøc lµ rÊt cÇn thiÕt. iii.§Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n L¸ng H¹ 1. Môc tiªu cô thÓ cña n¨m 2002 - Tæng nguån vèn t¨ng tõ 22% - 25% so víi n¨m 2001. - Tæng d­ nî t¨ng tõ 22% - 25% so víi n¨m 2001 - Nî qu¸ h¹n d­íi 0,3% tæng d­ nî - Lîi nhuËn t¨ng tõ 4% - 5% so víi n¨m 2001. 2. Gi¶i ph¸p chÝnh trong kinh doanh - Thùc hiÖn nguyªn t¾c tæ chøc qu¶n trÞ ®iÒu hµnh d©n chñ, kû c­¬ng, hiÖu qu¶ theo s¸t môc tiªu ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh doanh cña NHNo & PTNT ViÖt Nam. - Lu«n coi träng c«ng t¸c c¸n bé vµ s¾p xÕp tæ chøc ph¸t huy n¨ng lùc së tr­êng cña c«ng nh©n viªn chøc, ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, chuÈn bÞ kü n¨ng tiÕp cËn víi c«ng nghÖ míi, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®æi míi kinh doanh vµ n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng, chuÈn bÞ nguån lùc cho nh÷ng ho¹t ®éng lín h¬n n¨m tíi. - Lµm tèt c«ng t¸c tiÕp thÞ, phËn lo¹i vµ thÈm ®Þnh kh¸ch hµng, tiÕp tôc më réng vµ ph¸t triÓn m¹ng l­íi ho¹t ®éng ®Ó më réng kh¸ch hµng, ®¶m b¶o nguyªn t¾c kinh doanh an toµn vµ hiÖu qu¶. - TriÓn khai c¸c gi¶i ph¸p nghiÖp vô ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c mua b¸n ngo¹i tÖ, thanh to¸n quèc tÕ, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng c«ng nghÖ vµ trang bÞ kü thuËt míi, ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n cña kh¸ch hµng, më réng thÞ phÇn kinh doanh. - Ph¸t huy vai trß h¹t nh©n l·nh ®¹o cña chi bé, phèi hîp chÆt chÏ víi tæ chøc c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn ®Ó x©y dùng ®¬n vÞ ®oµn kÕt v÷ng m¹nh, ph¸t huy thµnh tÝch cña ng©n hµng trong s¹ch, v÷ng m¹nh trong nh÷ng n¨m qua. - Tæ chøc tèt phong trµo thi ®ua khen th­ëng, ®éng viªn kÞp thêi nh÷ng tËp thÓ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch vµ c¸c quý, 6 th¸ng, n¨m vµ thµnh tÝch ®ét xuÊt. - T¨ng c­êng n¨ng lùc ho¹t ®éng cña c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé, chØnh söa kÞp thêi c¸c sai sãt sau thanh tra, kiÓm tra. 3. KiÕn nghÞ - VÒ h¹n møc tÝn dông : ®èi víi h¹n møc tÝn dông v­ît qu¸ ph¸n quyÕt cña chi nh¸nh, ®Ò nghÞ TW cho phÐp chi nh¸nh ®­îc thùc hiÖn h¹n møc tÝn dông chung (c¶ d­ nî ng¾n + trung dµi h¹n) v× nÕu tr×nh TW tõng dù ¸n riªng rÏ sÏ ¶nh h­ëng vÒ mÆt tiÒn göi trong c¹nh tranh víi c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. - VÒ c«ng nghÖ thanh to¸n : ®Ò nghÞ TTCNTT triÓn khai mét sè phÇn mÒm øng dông trong giao dÞch trùc tiÕp nh­ nèi m¹ng víi kho b¹c Nhµ n­íc, c¸c ch­¬ng tr×nh göi tiÒn, hÖ thèng øng dông tiÒn göi mét n¬i lÜnh mét n¬i. - NHNo & PTNT ViÖt Nam cÇn cã quy chÕ ­u ®·i vÒ ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong ®Þnh møc thuéc Tæng c«ng ty 90 – 91. ®Ò c­¬ng s¬ bé §Ó thùc hiÖn môc ®Ých CNH-H§H, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®æi míi c«ng nghÖ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã vèn trung vµ dµi h¹n lµ rÊt cÇn thiÕt . Cïng víi cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp ®Ó huy ®éng vèn trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh th× tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng ®­îc xem lµ nguån vèn quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ lµ mét chi nh¸nh ng©n hµng quèc doanh n»m trong ®Þa bµn Hµ Néi nªn còng kh«ng n»m ngoµi h­íng ph¸t triÓn chung ®ã. Tõ khi thµnh lËp (th¸ng 3-1997) ®Õn nay, kh¸ch hµng cña NHNo&PTNT L¸ng H¹ chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc nªn ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng chñ yÕu lµ cho vay trung vµ dµi h¹n (chiÕm trªn 80% tæng d­ nî). §Ó ho¹t ®éng nµy thùc hiÖn ®­îc tèt, æn ®Þnh, ph¸t triÓn bÒn v÷ng, ng©n hµng cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó qu¶n lý chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®ã em xin chän ®Ò tµi " Qu¶n lý chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT L¸ng H¹" lµm ®Ò tµi nghiªn cøu nh»m ®¸p øng ®ßi hái thiÕt thùc cña thùc tiÔn, ®ång thêi gióp em hiÓu thªm vÒ mét phÇn trong ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ cña ng©n hµng hiÖn nay. Em xin ®Ò xuÊt ®Ò c­¬ng s¬ bé nh­ sau: Ch­¬ng I: TÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng th­¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ. 1. Ho¹t ®éng cña ng©n hµng th­¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ. - Ho¹t ®éng huy ®éng vèn - Ho¹t ®éng sö dông vèn - Ho¹t ®éng trung gian 2. TÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng th­¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ. - Kh¸i niÖm - §Æc ®iÓm - Môc ®Ých, ®èi t­îng, ®iÒu kiÖn cho vay trung vµ dµi h¹n - Vai trß cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n - ChÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n: c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT chi nh¸nh L¸ng H¹ Giíi thiÖu chung vÒ NHNo&PTNT chi nh¸nh L¸ng H¹ Thùc tr¹ng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT chi nh¸nh L¸ng H¹: - Ho¹t ®éng thùc tÕ -§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng -Tån t¹i vµ nguyªn nh©n Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuản lý chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Láng Hạ.DOC
Luận văn liên quan