Đề tài Quản lý dịch vụ và ăn uống trong khách sạn

Mô hình tổ chức xử lý là mô hình liên hoàn các biến cố, công việc và các biến cố, công việc này được đặt tại vị trí làm việc cụ thể. Những biến cố không xuất phát từ một nơi làm việc nào ta đặt trên đường phân cách giữa hai nơi làm việc. Mô hình tổ chức xử lý chương trình khách sạn.

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2022 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản lý dịch vụ và ăn uống trong khách sạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ KYÕ THUAÄT COÂNG NGHIEÄP KHOA CNTT &œ Phaân Tích Thieá Keá Heä Thoáng Höôùng Ñoái Töôïng Đề Tài: Quaûn lyù dòch vuï vaø aên uoáng trong khaùch saïn Gv Höôùng daãn:Thaày Ñaøo Thuïy AÙnh. Nhoùm 11-Lôùp Tin2a1hn: 1. Nguyeãn Thò Löôïng (Nhoùm Tröôûng) 2. Phaïm Hoàng Huy 3.Traàn Thò Hueä 4. Thaùi Hoàng Sôn 5. Nguyeãn Trung Kieân Lôøi giôùi thieäu T rong nhöõng naêm gaàn ñaây, du lòch laø moät trong nhöõng ngaønh coù toác ñoä taêng tröôûng cao nhaát caû nöôùc. Raát nhieàu khaùch saïn ñöôïc phaùt trieån, ñoåi môùi lieân tuïc vaø nhanh choùng theo ñaø phaùt trieån cuûa xaõ hoäi caû veà qui moâ vaø chaát löôïng Hieän nay, caùc Khaùch saïn phaûi tröïc tieáp tieáp nhaän vaø quaûn lyù moät khoái löôïng raát lôùn vaø thöôøng xuyeân caùc loaïi khaùch, keøm theo ñoù laø haøng loaït caùc loaïi dòch vuï phaùt sinh ña daïng cuûa khaùch, do ñoù coâng vieäc quaûn lyù hoaït ñoäng kinh doanh khaùch saïn laø ngaøy caøng lôùn vaø phöùc taïp hôn. Hôn nöõa, coâng taùc quaûn lyù khoâng chæ quaûn lyù veà con soá maø thoâng qua noù phaûi ruùt ra ñöôïc moät caùch nhanh choùng tình hình bieán ñoäng cuûa thò tröôøng, nhu caàu ngöôøi tieâu duøng, khaû naêng ñaùp öùng… ñeå töø ñoù ñònh höôùng, laäp keá hoaïch cho coâng vieäc kinh doanh. Ñaây laø kho döõ lieäu raát lôùn, khoâng theå löu tröõ vaø xöû lyù moät caùch thuû coâng nhö tröôùc ñaây maø caàn phaûi tin hoïc hoaù, cuï theå laø xaây döïng moät chöông trình tin hoïc ñeå quaûn lyù thoáng nhaát vaø toaøn dieän hoaït ñoäng kinh doanh cuûa khaùch saïn. Chöông trình Quaûn Lyù Khaùch Saïn vieát baèng ngoân ngöõ Visual Basic,chöông trình thöïc hieän moät soá coâng vieäc veà vaán ñeà quaûn lyù cuûa khaùch saïn nhö quaûn lyù veà phoøng, quaûn lyù veà dòch vuï, quaûn lyù khaùch ñaêng kyù vaø thueâ phoøng,… vôùi CSDL söû duïng laø Microsoft Access. Nhôø söï taän taâm theo saùt höôùng daãn cuûa thaày, trong böôùc ñaàu chuùng em ñaõ nghieân cöùu vaø vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå xaây döïng ñöôïc chöông trình quaûn lyù ñaùp öùng töông ñoái moät soá caùc yeâu caàu ñaët ra nhö treân. Tuy nhieân do kieán thöùc coøn haïn cheá neân chöông trình chaéc chaén khoâng traùnh khoûi caùc thieáu soùt, vì vaäy chuùng em raát mong ñöôïc söï goùp yù nhaéc nhôû cuûa caùc thaày coâ vaø cuûa caùc baïn ñeå coù theå töøng böôùc xaây döïng chöông trình ngaøy caøng hoaøn thieän vaø hieäu quaû hôn ! Nhoùm phaùt trieån. I: PHAÂN TÍCH HEÄ THOÁNG VÔÙI UML I- KHAÛO SAÙT HIEÄN TRAÏNG Khi khaûo saùt qui trình hoaït ñoäng cuûa moät khaùch saïn, ta naém ñöôïc caùc thoâng tin nhö sau: 1/ Ñoái töôïng khaùch: khaùch thueâ phoøng coù hai daïng: - Khaùch ñi taäp theå: laø moät nhoùm nhieàu ngöôøi (ñöôïc goïi thoáng nhaát laø khaùch ñoaøn) thuoäc moät toå chöùc hay doanh nghieäp naøo ñoù (goïi chung laø ñôn vò). Moät ñôn vò coù theå coù nhieàu ñoaøn khaùch löu truù taïi khaùch saïn trong caùc thôøi ñieåm khaùc nhau. - Khaùch ñi leû (goïi laø khaùch vaõng lai) : laø loaïi khaùch khoâng thuoäc moät ñôn vò naøo. Taïi caùc thôøi ñieåm khaùc nhau, moät ngöôøi khaùch coù theå laø khaùch vaõng lai hay coù theå naèm trong moät ñoaøn naøo ñoù. Moät ngöôøi khaùch coù theå hoaëc laø khaùch trong nöôùc, hoaëc laø quoác teá. Ñoái vôùi moät khaùch saïn, vieäc phaân ra loaïi khaùch laø raát quan troïng vì döïa vaøo ñoù, khaùch saïn coù phöông thöùc toå chöùc, hoaït ñoäng moät caùch thích hôïp, ñaëc bieät laø cheá ñoä haäu maõi ñoái vôùi töøng loaïi khaùch. Khi chöa coù chöông trình quaûn lyù khaùch saïn, vieäc xöû lyù thoâng tin moät ñoaøn khaùch, moät ñôn vò hay moät vò khaùch naøo ñoù caàn toán raát nhieàu thôøi gian. 2/ Ñoái töôïng phoøng: Nhaân vieân leã taân sau khi nhaän khaùch vaøo phoøng seõ theo doõi khaùch treân sô ñoà phoøng. Sô ñoà phoøng laø moät tôø giaáy moâ taû vò trí cuûa töøng phoøng trong khaùch saïn. Phoøng coù khaùch seõ ñöôïc ñaùnh daáu hay ghi kyù hieäu. Thoâng tin veà khaùch ôû trong moãi phoøng seõ ñöôïc ghi laïi treân soå nhaät kyù. Haøng ngaøy khaùch saïn seõ löu laïi sô ñoà phoøng cuûa moãi ngaøy ñeå laøm baùo caùo. Do yeâu caàu phaûi luoân luoân naém ñöôïc thoâng tin cuûa töøng phoøng trong khaùch saïn taïi baét cöù thôøi ñieåm naøo vì vaäy khi moät phoøng coù söï bieán ñoäng (khaùch chuyeån phoøng, bôùt khaùch trong phoøng,..) phaûi vieát laïi raát khoù khaên. 3/ Söû duïng dòch vuï: Khi khaùch löu truù trong khaùch saïn thöôøng hay söû duïng caùc dòch vuï nhö: ñieän thoaïi, fax, thueâ xe, massage, aên, nöôùc uoáng,. . . Nhaân vieân khaùch saïn phaûi ghi nhaän laïi caùc phaùt sinh naøy ñeå laøm baùo caùo hay thanh toaùn vôùi khaùch sau naøy. Thoâng thöôøng trong moät khaùch saïn boä phaän phoøng (ñaêng kyù, phaân phoøng, traû phoøng) do nhaân vieân leã taân phuï traùch, coøn phaàn cung caáp dòch vuï cho khaùch laïi do boä phaän khaùc ñaûm traùch. Caùc boä phaän naøy tuy taùch rôøi nhau nhöng laïi coù quan heä raát chaët cheõ vì ñoái töôïng phuïc vuï ñeàu laø khaùch thueâ phoøng. Qua quan saùt tröïc tieáp hoaït ñoäng taïi khaùch saïn, em nhaän thaáy toaøn boä caùc coâng vieäc nhö ñeà caäp ôû treân ñeàu ñöôïc nhaäp thuû coâng baèng tay vaø löu taïm thôøi treân giaáy, sau ñoù môùi ñöôïc nhaäp rôøi raïc vaøo maùy tính. Cuoái ngaøy vaø cuoái thaùng, nhaân vieân phuï traùch söû duïng phaàn meàm baûng tính Excel ñeå taïo caùc baùo caùo toång hôïp veà taøi chính vaø quaûn trò. Vaø khi caàn thoâng tin veà moät khaùch haøng hay dòch vuï, vieäc tìm kieám thöôøng raát khoù khaên. Keát quaû laø ñôn vò phaûi toán nhieàu nhaân löïc vaø thôøi gian ñeå caäp nhaät vaø xöû lyù döõ lieäu. Laõnh ñaïo ñôn vò raát khoù kieåm tra vaø chæ ñaïo chính xaùc caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ñôn vò mình. II - MUÏC TIEÂU XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH QUAÛN LYÙ KHAÙCH SAÏN Kinh doanh khaùch saïn goàm hai hoaït ñoäng chính laø cho thueâ phoøng vaø kinh doanh caùc loaïi dòch vuï coù lieân quan. Muïc tieâu xaây döïng chöông trình quaûn lyù khaùch saïn bao goàm caùc noäi duïng sau: -Toå chöùc thoáng nhaát moät heä thoáng cô sôû döõ lieäu nhaèm löu giöõ thoáng nhaát toaøn boä döõ lieäu veà hoaït ñoäng cuûa khaùch saïn nhö : khaùch haøng, phoøng oác, nhöõng dòch vuï keøm theo ñeå phuïc vuï cho coâng taùc quaûn lyù. -Tin hoïc hoùa coâng taùc quaûn lyù khaùch haøng. -Tin hoïc hoùa caùc qui trình ñaêng kyù, nhaän phoøng vaø quaûn lyù phoøng. -Tin hoïc hoùa vieäc cung caáp caùc loaïi dòch vuï cho khaùch. -Tin hoïc hoùa vieäc thanh toaùn cho khaùch. -Toång hôïp vaø laäp caùc baùo caùo veà: thueâ phoøng, hieän traïng phoøng, coâng suaát buoàng, doanh thu khaùch saïn, nhaø haøng vaø dòch vuï. III-ÑAËC TAÛ BAØI TOAÙN Nhö vaäy caên cöù vaøo hieän traïng vaø muïc tieâu caàn giaûi quyeát, chöông trình quaûn lyù khaùch saïn seõ quaûn lyù vaø xöû lyù caùc nhoùm thoâng tin nhö sau : 1/ Ñoái töôïng quaûn lyù: - Quaûn lyù khaùch: Naém ñöôïc caùc thoâng tin caù nhaân cuûa töøng khaùch thueâ phoøng : Hoï teân, ñòa chæ, soá CMND. Vôùi khaùch quoác teá caàn quaûn lyù theâm hoä chieáu, quoác tòch,. . . Naém ñöôïc caùc thoâng tin cuûa töøng ñoaøn khaùch: teân ñoaøn, ñôn vò, ñòa chæ, tel, fax, taøi khoaûn, maõ soá thueá cuûa toå chöùc ñôn vò ñoù. Soá löôïng vaø chi tieát töøng vò khaùch cuûa töøng ñoaøn. - Quaûn lyù phoøng: Moãi phoøng caàn quaûn lyù thoâng tin: soá phoøng, loaïi phoøng, giaù phoøng, ngaøy giôø ñaêng kyù, ngaøy giôø nhaän phoøng, ngaøy giôø traû phoøng. . . - Quaûn lyù haøng hoùa dòch vu: Teân haøng hoùa, dòch vuï, soá löôïng, giaù, ñaëc ñieåm, nôi cung caáp, quaù trình thanh toaùn, . . . 2/ Thieát keá giao dieän ñeå nhaäp caùc nghieäp vuï khaùch saïn sau: a) Ñaêng kyù khaùch: Khaùch tröôùc khi thueâ phoøng ñeàu phaûi laøm thuû tuïc ban ñaàu laø ñaêng kyù phoøng. Trong muïc naøy nhaân vieân leã taân seõ caäp nhaät caùc thoâng tin vaøo maùy tính ñeå quaûn lyù nhö sau: - Ñoaøn: maõ soá ñoaøn, teân ñoaøn, ngaøy nhaän phoøng döï kieán, soá löôïng phoøng caàn thueâ, ñôn vò. Neáu ñôn vò laàn ñaàu ñeán thueâ phaûi nhaäp caùc thoâng tin veà ñôn vò: maõ soá ñôn vò, teân ñôn vò, ñòa chæ, ñieän thoaïi,….chöông trình cho pheùp truy tìm moät ñôn vò naøo ñoù ñaõ töøng löu truù taïi khaùch saïn tröôùc ñoù. Thoâng tin chi tieát töøng ngöôøi khaùch trong ñoaøn. - Khaùch: nhaäp teân khaùch, maõ soá khaùch, soá cmnd, ñòa chæ, hoä chieáu, quoác tòch...neáu laø khaùch môùi. Neáu laø khaùch cuõ, chöông trình seõ töï ñoäng doø tìm thoâng qua khoaù coù theå laø maõ soá, soá cmnd, teân, soá hoä chieáu cuûa khaùch. b) Phaân phoøng: boá trí töøng vò khaùch vaøo caùc phoøng. Moãi phoøng coù theå coù nhieàu khaùch. c) Thieát keá sô ñoà phoøng. d) Quaûn lyù phoøng (xem thoâng tin phoøng, ñoåi phoøng, traû phoøng, in hoùa ñôn phoøng). c) Giao dieän nhaäp caùc dòch vuï cho khaùch. e) Quaûn lyù khaùch ñoaøn f) Quaûn lyù vieäc thanh toaùn tieàn phoøng vaø dòch vuï g) Tìm kieám caùc thoâng tin veà khaùch haøng vaø dòch vuï. IV - QUI TRÌNH QUAÛN LYÙ Khaùch thueâ phoøng laøm thuû tuïc ñaêng kyù ñaët phoøng, nhaân vieân khaùch saïn (leã taân) caên cöù vaøo yeâu caàu cuûa khaùch veà loaïi phoøng, ngaøy baét ñaàu thueâ, soá löôïng phoøng neáu ñaùp öùng ñöôïc thì löu vaøo trong maùy tính. Phaàn naøy coù theå truy tìm nhanh ñöôïc caùc khaùch haøng ñaõ töøng löu truù taïi khaùch saïn. Khi khaùch ñeán thueâ phoøng, neáu laø khaùch ñoaøn ñaõ laøm thuû tuïc ñaët phoøng töø tröôùc, leã taân laøm caùc thuû tuïc ñeå tieáp nhaän khaùch vaø phaân boå phoøng cho töøng khaùch trong ñoaøn. Neáu laø khaùch laõng lai chöa ñaët phoøng tröôùc thì leã taân laøm luoân thuû tuïc ñaët phoøng ñoàng thôøi boá trí phoøng ngay cho khaùch. Khi phaân boå vaøo phoøng phaûi thöïc hieän cho döùt ñieåm cho töøng ñoaøn. Nhieàu ngöôøi coù theå ñöôïc phaân cuøng moät phoøng. Trong khi khaùch löu truù, boä phaän Leã taân phaûi caäp nhaät taát caû caùc dòch vuï phaùt sinh cuûa khaùch nhö : ñieän thoaïi, fax, giaët uûi, . . ñeå löu vaøo maùy tính. Boä phaän nhaø haøng cuõng seõ caäp nhaät caùc chi phí cuûa khaùch veà: aên, uoáng,. . .döõõ lieäu seõ ñöôïc löu duy nhaát treân maùy chuû ñeå khi traû phoøng seõ chæ thanh toaùn taïi quaày leã taân. Neáu khaùch coù yeâu caàu thay ñoåi sang phoøng khaùc (chuyeån phoøng). Chöông trình phaûi töï ñoäng chuyeån taát caû caùc dòch vuï phaùt sinh cuûa khaùch sang phoøng môùi. Taïi baát cöù thôøi ñieåm naøo, neáu khaùch yeâu caàu phaûi lieät keâ taát caû caùc chi phí phaùt sinh veà dòch vuï maø khaùch thueâ phoøng ñaõ söû duïng. Khi khaùch traû phoøng, Khaùch saïn phaûi lieät keâ taát caû caùc chi phí cuûa khaùch trong khi löu ôû khaùch saïn vaø in hoùa ñôn tính tieàn. Ñoái vôùi khaùch vaõng lai, phaûi in ra baûng keâ dòch vuï ñaõ söû duïng. Ñoái vôùi khaùch ñoaøn, phaûi lieät keâ taát caû caùc dòch vuï söû duïng chung cho caû ñoaøn vaø cuûa rieâng töøng vò khaùch trong ñoaøn. Vaø ñeå chöông trình hoaït ñoäng ñöôïc an toaøn vaø coù tính baûo maät, ngöôøi quaûn trò CSDL seõ caáp phaùt cho moãi nhaân vieân söû duïng moät teân vaø maät khaåu khi söû duïng chöông trình. PHAÀN II: THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG VÔÙI UML I. MO HÌNH HOÙA USE CASE 1.Xaùc ñònh caùc taùc nhaân trong heä thoáng: Khaùch haøng. Leã taân. Nhaø haøng. Ban quaûn lyù. Xaùc ñònh caùc Use Case : Use Case quaûn lyù phoøng. Use Case quaûn lyù dòch vuï vaø aên uoáng Use Case Thanh toaùn Use Case baùo caùo. Bieåu ñoà Use Case: 3.1. Bieåu ñoà Use Case quaûn lyù phoøng > Khaùch haøng > Leã taân Thueâ phoøng Traû phoøng Ñaët phoøng Kieåm tra thoâng tin phoøng 3.2.Bieåu ñoà Use Case quaûn lyù dòch vuï vaø aên uoáng . > Khaùch haøng > Nhaø haøng Xem danh muïc DV, caùc moùn aên Yeâu caàu dòch vuï, caùc moùn aên Ñaùp öùng nhu caàu dòch vuï, aên uoáng Thöïc hieän In hoùa ñôn (lieân 2_giao khaùch haøng) 3.3 Bieåu ñoà Use Case thanh toaùn > Khaùch haøng > Leã taân Thanh toaùn In baûng keâ chi phí phoøng, caùc dòch vuï vaø aên uoáng Kieåm tra baûng keâ chi phí phoøng vaø dòch vuï, aên uoáng 3.4 Bieåu ñoà Use Case baùo caùo > Leã taân, nhaø haøng > Ban quaûn lyù Toång keát doanh thu In baûng toång keát doanh thu Thöïc hieän II.BIEÅU ÑOÀ LÔÙP 1.Caùc lôùp : Ñôn vò -Maõ ñôn vò: String -Teân ñôn vò: String -Ñieän thoaïi: Number -Taøi khoaûn: Number -Maõ soá thueá: String Nöôùc -Maõ nöôùc :String -Teân nöôùc : String Tænh -Maõ tænh: String -Teân tænh : String Ñoaøn -Maõ ñoaøn: String -Teân Ñoaøn: String -Ngaøy ñaët ph:Date/Time -Ngaøy nhaän ph: Date/Time -Slöôïng phoøng ñaët:Number -Slöôïng khaùch:Number Khaùch haøng -Maõ KH : String -Teân KH : String -Ñieän thoaïi : Number Khaùch QT -Soá hoä chieáu:String -Ngaøy caáp: Date/Time -Thôøi haïn:Date/Time Ñaët Phoøng -Maõ ñaët phoøng: Sting -Nhaän phoøng:String Khaùch VN -CMND: Number Phoøng -Maõ phoøng:String -Loaïi phoøng: String Dòch vuï -Maõ dòch vuï -Teân dòch vuï -Ñôn vò tính Thanh toaùn phoøng -Maõ TTPH :String -Ngaøy TT:Date/Time -Phieáu TT:Date/time -Tieàn TT:Number Söû duïng Phoøng -Maõ ñaët phoøng :String -Ngaøy nhaän phoøng:String -Giôø nhaän phoøng:Date/Time -Ngaøy traû phoøng:Date/time -Giôø traû phoøng:Date/time -Giaù phoøng: Number -Traû phoøng:Yes/No Loaïi DV -Maõ loaïi :String -Teân loaïi: String Ttoaùn Dvuï -Maõ TTDV :String -Ngaøy TT:Date/Time -Phieáu TT:String -Tieàn TT:Number Söû duïng dòch vuï -Masddv: String -Ngaøy sddv:Date/Time -Dieãn giaûi :String -Soá löôïng : Number -Giaù :Number 2.Quan heä giöõa caùc lôùp. Khaùch haøng -Maõ KH -Teân KH -Ñieän thoaïi Phoøng -Maõ phoøng -Loaïi phoøng Nöôùc -Maõ nöôùc -Teân nöôùc Khaùch QT -Soá hoä chieáu -Ngaøy caáp -Thôøi haïn Dòch vuï -Maõ dòch vuï -Teân dòch vuï -Ñôn vò tính Ñ-ÑV (1,n) Tænh Maõ tænh Teân tænh KQT-N (1,n) (1,n) Ñoaøn -Maõ ñoaøn -Teân Ñoaøn -Ngaøy ñaët phoøng -Ngaøy nhaän phoøng -Slöôïng phoøng ñaët -Slöôïng khaùch (1,n) KVN-T (1,1) (1,n) (1,1) (1,n) (1,n) Ñôn vò -Maõ ñôn vò -Teân ñôn vò -Ñieän thoaïi -Taøi khoaûn -Maõ soá thueá (1,n) Loaïi DV -Maõ loaïi -Teân loaïi DV-LDV (1,n) (1,1) Khaùch VN -CMND Ñoaøn Khaùch â (1,1) (1,n) (1,n) (1,1) Ñ-T (1,n) (1,1) (1,n) Ñoaøn -Maõ ñoaøn -Teân Ñoaøn -Ngaøy ñaët phoøng -Ngaøy nhaän phoøng -Slöôïng phoøng ñaët -Slöôïng khaùch Söû duïng Phoøng -Maõ ñaët phoøng -Ngaøy nhaän phoøng -Giôø nhaän phoøng -Ngaøy traû phoøng -Giôø traû phoøng -Giaù phoøng -Traû phoøng Ñaët Phoøng -Maõ ñaët phoøng: Sting -Nhaän phoøng:String Thanh toaùn phoøng -Maõ TTPH -Ngaøy TT -Phieáu TT -Tieàn TT Söû duïng dòch vuï -Masddv -Ngaøy sddv -Dieãn giaûi -Soá löôïng -Giaù Ttoaùn Dvuï -Maõ TTDV -Ngaøy TT -Phieáu TT -Tieàn TT 3.Sô ñoà keát taäp : Khaùch haøng -Maõ KH -Teân KH -Ñieän thoaïi Khaùch QT -Soá hoä chieáu -Ngaøy caáp -Thôøi haïn Khaùch VN -CMND Phoøng -Maõ phoøng -Loaïi phoøng Thanh toaùn phoøng -Maõ TTPH -Ngaøy TT -Phieáu TT -Tieàn TT Söû duïng Phoøng -Maõ ñaët phoøng -Ngaøy nhaän phoøng -Giôø nhaän phoøng -Ngaøy traû phoøng -Giôø traû phoøng -Giaù phoøng -Traû phoøng Ñaët Phoøng -Maõ ñaët phoøng -Nhaän phoøng Dòch vuï -Maõ dòch vuï -Teân dòch vuï -Ñôn vò tính Söû duïng dòch vuï -Masddv -Ngaøy sddv -Dieãn giaûi -Soá löôïng -Giaù Ttoaùn Dvuï -Maõ TTDV -Ngaøy TT -Phieáu TT -Tieàn TT Phaàn III: MO HÌNH HOÙA DÖÕ LIEÄU I. MO HÌNH QUAN NIEÄM DÖÕ LIEÄU Moâ hình quan nieäm döõ lieäu laø söï moâ taû döõ lieäu cuûa heä thoáng thoâng tin ñoäc laäp vôùi caùc löïa choïn moâi tröôøng caøi ñaët; laø coâng cuï cho pheùp ngöôøi phaân tích theå hieän döõ lieäu cuûa heä thoáng ôû möùc quan nieäm. Moâ hình naøy cuõng laø cô sôû ñeå trao ñoåi giöõa ngöôøi phaân tích vaø ngöôøi yeâu caàu thieát keá heä thoáng. Sau khi phaân tích veà hieän traïng vaø yeâu caàu cuûa xöû lyù döõ lieäu trình baøy ôû phaàn treân, ta thieát laäp moâ hình quan nieäm döõ lieäu cuûa heä thoáng thoâng qua vieäc moâ taû caùc thöïc theå cho töøng ñoái töôïng quaûn lyù: MO TAÛ CAÙC THÖÏC THEÅ: KHAÙCH HAØNG: thöïc theå naøy moâ taû thoâng tin caù nhaân cuûa khaùch thueâ phoøng. Moãi ngöôøi khaùch coù moät maõ soá rieâng duy nhaát. Moät khaùch haøng coù theå ñi leû (vaõng lai) hay ñi theo ñoaøn (coù theå nhieàu ñoaøn khaùc nhau) hay coù nhieàu laàn löu truù taïi khaùch saïn nhöng chæ coù moät maõ soá. Khaùch haøng -Maõ KH -Teân KH -Ñieän thoaïi KHAÙCH VN: löu thoâng tin cuûa khaùch trong nöôùc (khaùch Vieät Nam). Khaùch VN -CMND KHAÙCH QTEÁ : Khaùch thueâ phoøng neáu laø khaùch quoác teá thì ngoaøi vieäc löu caùc thoâng tin nhö maõ soá, hoï teân coøn löu thoâng tin veà hoä chieáu cuûa khaùch. Khaùch QT -Soá hoä chieáu -Ngaøy caáp -Thôøi haïn ÑÔN VÒ: Moãi ñôn vò coù moät maõ soá. Moät ñôn vò coù theå coù nhieàu ñoaøn taïi caùc thôøi ñieåm khaùc nhau. Ñôn vò -Maõ ñôn vò -Teân ñôn vò -Ñieän thoaïi -Taøi khoaûn -Maõ soá thueá ÑOAØN: Moãi laàn ñaêng kyù ñaët phoøng (duø laø khaùch ñi leû hay ñi theo ñoaøn) ñeàu ñöôïc xem laø moät ñoaøn. Moãi ñoaøn ñeàu coù moät maõ soá rieâng ñeå quaûn lyù. Nhieàu ñoaøn coù theå cuøng moät ñôn vò. ÑOAØN -Maõ ñoaøn -Teân Ñoaøn -Ngaøy ñaët phoøng -Ngaøy nhaän phoøng -Soá löôïng phoøng ñaët -Soá löôïng khaùch trong ñoaøn PHOØNG: Danh muïc caùc phoøng cho thueâ cuûa khaùch saïn. Moãi moät phoøng ñeàu coù moät maõ soá ñoù chính laø soá phoøng thöïc teá cuûa khaùch saïn. Phoøng Maõ phoøng Loaïi phoøng -Maõ phoøng -Loaïi phoøng 101 102 … Ñôn Ñoâi … Maõ soá phoøng ñöôïc taïo nhö sau: soá taàng + soá phoøng. Ví duï: phoøng soá 10 taàng 1 coù maõ soá phoøng nhö sau: 110 TÆNH: löu danh muïc tænh/ thaønh phoá chính trong caû nöôùc. Tænh Maõ tænh Tænh -Maõ tænh -Tænh 04 08 Haø noäi TPHCM NÖÔÙC: löu danh muïc caùc nöôùc treân theá giôùi. Aùp duïng ñoái vôùi khaùch quoác teá. Nöôùc Maõ nöôùc Teân nöôùc -Maõ nöôùc -Teân nöôùc 01 84 Myõ Vieät nam DÒCH VUÏ: moâ taû danh muïc caùc loaïi dòch vuï cuûa khaùch saïn vaø nhaø haøng nhö: ñieän thoaïi, fax, thueâ xe, giaët uûi, aên, nöôùc uoáng. . . Dòch vuï Maõ dv Teân dv DVT -Maõ dòch vuï -Teân dòch vuï -ÑVT 001 002 003 Thueâ xe Fax Ñieän thoaïi Laàn Cuoäc Cuoäc LOAÏI DV: moâ taû tích chaát loaïi dòch vuï cuûa khaùch saïn thuoäc loaïi naøo: phoøng, dòch vuï hay nhaø haøng. Loaïi DV Maõ loaïi Teân loaïi -Maõ loaïi -Teân loaïi PH DV NH Phoøng Dòch vuï Nhaø haøng ÑAËT PHOØNG: Moãi khaùch phaûi ñaët phoøng tröôùc khi nhaän phoøng. Moái quan heä ñaët phoøng duøng ñeå löu thoâng tin ñaët phoøng cho töøng khaùch. Moãi ngöôøi khaùch ñaët phoøng ñeàu coù moät maõ ñaët phoøng. Khoâng coù khaùch ñaët phoøng naøo coù truøng maõ ñaët phoøng. Ñaët phoøng theå hieän moái quan heä keát hôïp giöõa thöïc theå ÑOAØN, KHAÙCH HAØNG vaØ SÖÛ DUÏNG PHOØNG. Ñaët phoøng Maõ ñp Nhaän phoøng -Maõ Ñp -Nhaän phoøng 111111 111112 111113 x x x ¨ SÖÛ DUÏNG PHOØNG: söû duïng phoøng duøng ñeå löu caùc khaùch haøng thöïc söï thueâ phoøng. Söû duïng phoøng -Maõ Ñp -Ngaøy nhaän phoøng -Giôø nhaän phoøng -Ngaøy traû phoøng -Giôø traû phoøng -Giaù phoøng -Traû phoøng SÖÛ DUÏNG DÒCH VUÏ: Khaùch thueâ phoøng thöôøng söû duïng caùc dòch vuï cuûa khaùch saïn. Moái keát hôïp söû duïng dòch vuï ñöôïc sinh ra töø moái keát hôïp giöõa thöïc theå dòch vuï vaø moái quan heä söû duïng phoøng, duøng ñeå löu caùc laàn söû duïng dòch vuï cuûa töøng khaùch haøng ñang söû duïng phoøng. Söû duïng dòch vuï -Maõ söû duïng dòch vuï -Dieãn giaûi -Ngaøy sddv -Soá löôïng -Giaù THANH TOAÙN PHOØNG: Thöïc theå naøy löu thoâng tin quaù trình thanh toaùn tieàn phoøng cuûa khaùch, noù ñöôïc sinh ra töø moái quan heä söû duïng phoøng. Khaùch coù theå thanh toaùn tieàn phoøng laøm nhieàu ñôït. Thanh toaùn phoøng -Maõ thanh toaùn phoøng -Ngaøy thanh toaùn -Phieáu TT -Tieàn thanh toaùn THANH TOAÙN DÒCH VUÏ: ñöôïc sinh ra töø moái keát hôïp söû duïng dòch vuï,ï löu thoâng tin quaù trình thanh toaùn tieàn söû duïng dòch vuï. Thanh toaùn DV -Maõ thanh toaùn DV -Ngaøy thanh toaùn -Phieáu TT -Tieàn thanh toaùn II - MO HÌNH TOÅ CHÖÙC DÖÕ LIEÄU Moâ hình toå chöùc döõ lieäu cuûa heä thoáng laø löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu cuûa heä thoáng. Ñaây laø böôùc trung gian chuyeån ñoåi giöõa moâ hình quan nieäm döõ lieäu vaø moâ hình vaät lyù döõ lieäu (moâ hình trong maùy tính), chuaån bò cho caøi ñaët heä thoáng. Sau ñaây laø löôïc ñoà quan heä cuûa baøi toaùn quaûn lyù khaùch saïn: PHONG (Maphong, Loaiphong) KHACHHANG (MaKH, TenKH, Dienthoai) KHACH_VN (MaKH, CMND, Maõ tænh) KHACH_QT (Maõ KH, Sohochieu, Ngaycap, Thoihan, Manuoc) TINH (Matinh, Tentinh) NUOC (Manuoc, Tennuoc) DONVI (Madonvi, Tendonvi, Dienthoai, Masothue, Taikhoan, Matinh) DOAøN (Madoan, Tendoan, Ngaydp, Ngaynp, SL_Phd, SL_khach, Madonvi,) DOAN_KHACH (Makh, Madoan) DATPHONG (Madp, Makh, Madoan , nhanphong) SUDUNGPHONG (Madp, Maphong, Ngaynp, Gionp, Ngaytp, Giotp, Giaphong, Traphong) THANHTOANPHONG (MaTTPH, Madp, NgayTT, PhieuTT, TienTT) DICHVU (Madv, Tendv, Dvt, Maloai) LOAIDV (Maloai, Tenloai) SUDUNGDV (Masddv, ïMadp, Ngaysddv, Soluong, Dongia, Madvï) THANHTOANDV (MaTTDV, Masddv, NgayTT, PhieuTT, TienTT) III- MO HÌNH VAÄT LYÙ DÖÕ LIEÄU Moâ hình vaät lyù döõ lieäu laø moâ hình cuûa döõ lieäu ñöôïc caøi ñaët treân maùy tính döôùi moät heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu naøo ñoù. Trong chöông trình naøy laø heä quaûn trò CSDL Access. ÖÙng vôùi moãi löôïc ñoà quan heä trong moâ hình toå chöùc döõ lieäu ñöôïc caøi ñaët thaønh moät baûng döõ lieäu cô sôû (Table). ÔÛ ñaây ta chæ trình baøy caùc yeáu toá chính cuûa Table bao goàm caùc coät: Teân tröôøng, kieåu döõ lieäu, ñoä lôùn vaø raøng buoäc toaøn veïn döõ lieäu. PHONG (Maphong, Loaiphong) PHONG Field name Data type Field size Validation Rule Maphong (K) Text 3 Len()=3 Loaiphong Text 15 Maphong: Maõ soá phoøng laø soá phoøng cuûa khaùch saïn Loaiphong: laø loaïi phoøng nhö: ñôn, ñoâi, ñaëc bieät, . . KHACHHANG (MaKH, TenKH, Dienthoai) KHACH HANG Field name Data type Field size Validation Rule MaKH (K) Text 12 Len()=12 TenKH Text 30 Dienthoai Text 10 Makh: Maõ khaùch haøng coù 12 kyù töï ñöôïc taïo thaønh töï ñoäng nhö sau: Makh=Format(Date, "yy") & Format(Date, "mm") & Format(Date, "dd") & Format(Time, "hh") & Format(Time, "nn") & Format(Time, "ss") KHACH_VN (MaKH, CMND, Maõ tænh) KHACH_VN Field name Data type Field size Validation Rule MaKH (K) Text 12 Len()=12 CMND Text 10 Matinh Text 2 Len()=12 KHACH_QT (Maõ KH, Sohochieu, Ngaycap, Thoihan, Manuoc) KHACH_QT Field name Data type Field size Validation Rule MaKH (K) Text 12 Len()=12 Sohochieu Text 15 Ngaycap Date <date() Thoihan Byte Manuoc Text 3 Len()=3 TINH (Matinh, Tentinh) TINH Field name Data type Field size Validation Rule Matinh (K) Text 2 Len()=2 Tentinh Text 20 Matinh: Maõ tænh NUOC (Manuoc, Tennuoc) NUOC Field name Data type Field size Validation Rule Manuoc(K) Text 3 Len()=3 Tennuoc Text 20 Manuoc: Maõ nöôùc, ñaùnh soá theo thöù töï chöõ caùi cuûa quoác gia Tennuoc: teân nöôùc hay quoác gia. DONVI (Madonvi, Tendonvi, Dienthoai, Masothue, Taikhoan, Matinh) DONVI Field name Data type Field size Validation Rule Madonvi (K) Text 12 Len()=12 Tendonvi Text 30 Dienthoai Text 10 Masothue Text 15 Taikhoan Text 12 Matinh Text 2 Len()=2 Madonvi: Maõ ñôn vò coù 12 kyù töï ñöôïc taïo thaønh töï ñoäng nhö sau: Madonvi=Format(Date, "yy") & Format(Date, "mm") & Format(Date, "dd") & Format(Time, "hh") & Format(Time, "nn") & Format(Time, "ss") DOAøN (Madoan, Tendoan, Ngaydp, Ngaynp, SL_Phd, SL_khach, Madonvi,) DOAøN Field name Data type Field size Validation Rule Madoan (K) Text 12 Len()=12 Tendoan Text 30 Ngaydp Date Ngaynp Date SL_Phd Byte SL_khach Byte Madonvi Text 12 Madoan: Maõ ñoaøn coù 12 kyù töï ñöôïc taïo thaønh töï ñoäng nhö sau: Madoan=Format(Date, "yy") & Format(Date, "mm") & Format(Date, "dd") & Format(Time, "hh") & Format(Time, "nn") & Format(Time, "ss") DOAN_KHACH (Makh, Madoan) DOAN_KHACH Field name Data type Field size Validation Rule Makh (K) Text 12 Len()=12 Madoan (K) Text 12 Len()=12 DATPHONG (Madp, Makh, Madoan , nhanphong) DATPHONG Field name Data type Field size Validation Rule Madp (K) Text 12 Len()=12 MaKH (K) Text 12 Len()=12 Madoan (K) Text 12 Len()=12 Nhanphong Yes/No Madp: Maõ ñaët phoøng coù 12 kyù töï ñöôïc taïo thaønh töï ñoäng nhö sau: Madp=Format(Date, "yy") & Format(Date, "mm") & Format(Date, "dd") & Format(Time, "hh") & Format(Time, "nn") & Format(Time, "ss") Nhanphong: coù giaù trò laø yes khi khaùch nhaän phoøng. SUDUNGPHONG (Madp, Maphong, Ngaynp, Gionp, Ngaytp, Giotp, Giaphong, Traphong) SUDUNGPHONG Field name Data type Field size Validation Rule Madp (K) Text 12 Len()=12 Maphong Text 3 Len()=3 Ngaynp Date Gionp Date Ngaytp Date Giotp Date Giaphong Number Single Traphong Yes/No Madp: Maõ ñaët phoøng Maphong: soá phoøng thueâ Ngaynp: Ngaøy nhaän phoøng thöïc teá Gionp: giôø nhaän phoøng thöïc teá Ngaytp: Ngaøy traû phoøng thöïc teá Gionp: giôø traû phoøng thöïc teá Traphong: coù giaù trò laø Yes khi khaùch traû phoøng THANHTOANPHONG (MaTTPH, Madp, NgayTT, PhieuTT, TienTT) THANHTOANPHONG Field name Data type Field size Validation Rule MaTTPH(K) Text 12 Len()=12 Madp (K) Text 12 Len()=12 NgayTT Date PhieuTT Text 5 TienTT Number Single Maõ thanh toaùn phoøng coù 12 kyù töï ñöôïc taïo thaønh töï ñoäng nhö sau: Maõ TT phoøng=Format(Date, "yy") & Format(Date, "mm") & Format(Date, "dd") & Format(Time, "hh") & Format(Time, "nn") & Format(Time, "ss") DICHVU (Madv, Tendv, Dvt, Maloai) DICHVU Field name Data type Field size Validation Rule Madv (K) Text 3 Len()=3 Tendv Text 20 Dvt Text 10 Maloai Text 2 Len()=2 Madv: Maõ dòch vuï goàm 3 kyù töï ñöôïc qui ñònh nhö sau : 001:phoøng; 002:ñieän thoaïi; 003:fax, . . . . Maloai: maõ loaïi dòch vuï LOAIDV (Maloai, Tenloai) LOAIDV Field name Data type Field size Validation Rule Maloai (K) Text 2 Len()=2 Tenloai Text 20 Maloai: Maõ loaïi goàm 2 kyù töï ñöôïc qui ñònh nhö sau : PH:phoøng; DV:dòch vuï; NH:nhaø haøng Tenloai: teân loaïi dòch vuï: Phoøng, dòch vuï, nhaø haøng SUDUNGDV (Masddv, ïMadp, Ngaysddv, Soluong, Dongia, Madvï) SUDUNGDV Field name Data type Field size Validation Rule Masddv (K) Text 12 Len()=12 Madp (K) Text 12 Len()=12 Ngaysddv Date Soluong Number Single Dongia Number Single Madv Text 3 Masddv: Maõ söû duïng dv coù 12 kyù töï ñöôïc taïo thaønh töï ñoäng nhö sau: Masddv=Format(Date, "yy") & Format(Date, "mm") & Format(Date, "dd") & Format(Time, "hh") & Format(Time, "nn") & Format(Time, "ss") Ngaysddv: ngaøy söû duïng dòch vuï. THANHTOANDV (MaTTDV, Masddv, NgayTT, PhieuTT, TienTT) THANHTOANDV Field name Data type Field size Validation Rule MaTTDV (K) Text 12 Len()=12 Masddv(K) Text 12 Len()=12 NgayTT Date PhieuTT Text 5 TienTT Number Single Ñaêng kyù ñaët phoøng Yes No Khaùch haøng Thoâng baùo khoâng nhaän Thoâng baùo nhaän Ghi thoâng tin khaùch Yes Coù thoâng tin khaùch ñaët phoøng (1) Giao phoøng cho khaùch Yes No Huyû nhaän phoøng In sô ñoà phoøng Khaùch söû duïng dòch vuï KS vaø NH Yes Traû phoøng Yes Ghi nhaän dòch vuï Khaùch yeâu caàu traû phoøng (1) In Baùo caùo doanh thu Yes No Haøng ngaøy Giao ban giaùm ñoác Khoâng coù doanh thu ngaøy In Baùo caùo thaùng Yes Doanh thu ñoaøn, toång hôïp dt Coâng suaát buoàng, danh saùch ñoaøn Cuoái thaùng Thanh toaùn tieàn Yes No In hoaù ñôn phoøng vaø dòch vuï In thoâng baùo nôï cho khaùch IV. MO HÌNH TOÅ CHÖÙC XÖÛ LYÙ Muïc tieâu laø xaùc ñònh roõ coâng vieäc do ai laø, laøm ôû ñaâu, laøm khi naøo vaø laøm theo phöông thöùc naøo. ÔÛ möùc naøy caùc coâng vieäc trong moâ hình quan nieäm xöû lyù ñöôïc gaén vaøo töøng nôi laøm vieäc cuï theå cuûa moâi tröôøng thöïc. III.3.1. Baûng coâng vieäc: Stt Teân coâng vieäc Nôi thöïc hieän Phöông thöùc Taàn suaát Chu kyø 1 Ñaêng kyù ñaët phoøng Leã taân Thuû coâng nhieàu laàn/ngaøy 1 ngaøy 2 Ghi thoâng tin khaùch ñaët phoøng Leã taân Thuû coâng nhieàu laàn/ngaøy 1 ngaøy 3 Boá trí vaø giao phoøng cho khaùch Leã taân Thuû coâng nhieàu laàn/ngaøy 1 ngaøy 4 Ghi nhaän caùc dòch vuï khaùch söû duïng Leã taân, nhaø haøng Thuû coâng nhieàu laàn/ngaøy 1 ngaøy 5 Khaùch traû phoøng Khaùch haøng Thuû coâng nhieàu laàn/ngaøy 1 ngaøy 6 Thanh toaùn tieàn phoøng vaø dòch vuï Leã taân Thuû coâng nhieàu laàn/ngaøy 1 ngaøy 7 Baùo caùo doanh thu vaø quaûn trò Ban Quaûn lyù Töï ñoäng 1 laàn/ng/thg 1 ng, thg III.3.1. Moâ hình toå chöùc xöû lyù: Moâ hình toå chöùc xöû lyù laø moâ hình lieân hoaøn caùc bieán coá, coâng vieäc vaø caùc bieán coá, coâng vieäc naøy ñöôïc ñaët taïi vò trí laøm vieäc cuï theå. Nhöõng bieán coá khoâng xuaát phaùt töø moät nôi laøm vieäc naøo ta ñaët treân ñöôøng phaân caùch giöõa hai nôi laøm vieäc. Moâ hình toå chöùc xöû lyù chöông trình khaùch saïn. KHAÙCH HAØNG LEà TAÂN NHAØ HAØNG BAN QL Ñaêng kyù ñaët phoøng Yes No Yeâu caàu ñaët phoøng Thoâng baùo nhaän Giao phoøng cho khaùch Yes No Ghi thoâng tin khaùch Yes Coù thoâng tin khaùch ñaët phoøng Khaùch söû duïng phoøng Khaùch khoâng thueâ phoøng (1) Khoâng ñaùp öùng ñöôïc In sô ñoà phoøng KHAÙCH HAØNG LEà TAÂN NHAØ HAØNG BAN QL Ghi nhaän dòch vu KS Yes (1) Baùo caùo doanh thu ngaøy Traû phoøng Yes Khaùch yeâu caàu traû phoøng Thanh toaùn tieàn Yes No Xuaát hoaù ñôn phoøng vaø dòch vuï In thoâng baùo nôï cho khaùch 2 Khaùch söû duïng dòch vuï KS-NH Ghi nhaän dòch vu NH Yes (1) KHAÙCH HAØNG LEà TAÂN NHAØ HAØNG BAN QL In Baùo caùo doanh thu No Yes Haøng ngaøy Giao boä phaän keá toaùn Khoâng coù doanh thu ngaøy In Baùo caùo thaùng Yes In Doanh thu ñoaøn, toång hôïp dt,… In Coâng suaát buoàng, danh saùch ñoaøn,… Cuoái thaùng 2 MUÏC LUÏC Muïc Trang Lôøi giôùi thieäu………………………………………………………………………………………………………………. 01 Phaàn I : Phaân tích heä thoáng vôùi UML…………………………………………………………… 02 I. Phaân tích hieän traïng……………………………………………………………………………… 02 1.Ñoái töôïng khaùch haøng…………………………………………………………………….. 02 2.Ñoái töôïng phoøng………………………………………………………………………………… 02 3.Ñoái töôïng dòch vuï………………………………………………………………………………. 03 II.Muïc tieâu xaây döïng chöông trình……………………………………………………… 03 III. Ñaëc taû baøi toaùn…………………………………………………………………………………….. 04 IV. Quy trình quaûn lyù………………………………………………………………………………… 05 Phaàn II: Thieát keá heä thoáng vôùi UML…………………………………………………………… 07 I.Moâ hình hoùa Use Case…………………………………………………………………………… 07 1.Xaùc ñònh caùc taùc nhaân……………………………………………………………………… 07 2.Xaùc ñònh caùc Use Case…………………………………………………………………… 07 3.Bieåu ñoà Use Case……………………………………………………………………………… 07 3.1 Use case Quaûn lyù Phoøng……………………………………………………… 07 3.2 Use case Quaûn lyù Dòch vuï – Aên uoáng……………………………. 08 3.3 Use case Thanh toaùn…………………………………………………………….. 09 3.4 Use case Baùo caùo…………………………………………………………………… 09 II. Bieåu ñoà lôùp………………………………………………………………………………………………… 10 1. Caùc lôùp…………………………………………………………………………………………………. 10 2.Quan heä caùc lôùp……………………………………………………………………………….. 11 3.Sô ñoà keát taäp…………………………………………………………………………………………… 12 Phaàân III. Moâ hình hoùa döõ lieäu…………………………………………………………………………… 13 I.Moâ hình quan nieäm döõ lieäu……………………………………………………………………. 13 II.Moâ hình toå chöùc döõ lieäu…………………………………………………………………………… 18 III.Moâ hình vaät lyù döõ lieäu……………………………………………………………………………… 19 IV.Moâ hình toå chöùc quaûn lyù………………………………………………………………………… 27

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo_QLKS.doc
  • docBảng phân công công việc nhóm.doc
Luận văn liên quan