Đề tài Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội

Mục lục Lời mở đầu 1 CHƯƠNG 1 3 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG 3 NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3 1.1. Tổng quan về vốn lưu động và nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3 1.1.1. Khái niệm về vốn lưu động của doanh nghiệp 3 1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động 4 1.1.3. Phân loại vốn lưu động 4 1.1.3.1.Phân loại theo vai trò của từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh. 4 1.1.3.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện. 5 1.1.3.3. Phân loại theo nguồn hình thành. 6 1.1.3.4.Phân loại theo quan hệ sở hữu về vốn. 6 1.1.4. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng. 7 1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. 8 1.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 8 1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 9 1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 10 1.3.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 10 1.3.2. Mức tiết kiệm vốn lưu động: 11 1.3.3. Hàm lượng vốn lưu động: 11 1.3.4. Tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động: 12 Lợi nhuận trước thuế trong kỳ 12 1.3.5. Ngoài ra, để đánh giá hiệu quả sử dụng từng loại vốn còn có thể sử dụng chỉ tiêu sau:Số vòng quay hàng tồn kho: 12 1.3.6. Chỉ tiêu số ngày một vòng quay hàng tồn kho: 12 1.3.7. Số vòng quay các khoản phải thu: với công thức tính như sau: 12 1.3.8. Kỳ thu tiền trung bình, công thức tính là: 12 1.4. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp . 13 1.4.1. Nhu cầu vốn lưu động của doanh nghệp 13 1.4.2. Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp 13 1.4.2.1. Phương pháp trực tiếp: 13 1.4.2.2. Phương pháp gián tiếp 14 1.4.3.Quản trị vốn tồn kho dự trữ : 15 1.4.3.1. Tồn kho dự trữ và các nhân tố ảnh hưởng đến tồn kho dự trữ 15 1.4.3.2. Các phương pháp quản trị vốn tồn kho dự trữ 15 1.4.4. Quản trị vốn bằng tiền 16 1.4.4.1. Xác định mức dự trữ vốn tiền mặt hợp lý 16 1.4.4.2. Dự đoán và quản lý các luồng nhập, xuất vốn tiền mặt 16 1.4.5. Quản trị các khoản phải thu, phải trả 16 1.4.5.1. Quản trị các khoản phải thu 16 1.4.5.2. Quản trị các khoản phải trả 17 1.5.Các nhân tố ảnh hưởng và các biện pháp nâng cao hiệu quả vốn lưu động trong các doanh nghiệp 18 1.5.1.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động 18 1.5.1.1Các nhân tố chủ quan 18 1.5.1.2. Các nhân tố khách quan 19 1.5.2. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 20 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 24 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP BẠCH ĐẰNG 9 24 CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI 24 2.1. Khái quát về tình hình hoạt động của công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội 24 2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty 24 2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ . 25 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 26 2.1.4. Đặc điểm kết chuyển bộ máy kế toán của công ty. 28 2.1.5. Những kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội trong những năm gần đây. 29 2.1.6. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm vừa qua 32 2.1.6.1. Những thuận lợi 32 2.1.6.2. Những khó khăn: 33 2.2. Thực trạng công tác quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội 34 2.2.1. Nguồn vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội 34 2.2.2. Thực trạng công tác quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9- chi nhánh Hà Nội. 38 2.2.2.1. Cơ cấu vốn lưu động 38 2.2.2.2. Tình hình tổ chức và quản trị hàng tồn kho của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9- chi nhánh Hà Nội. 41 2.2.2.3. Tình hình quản trị các khoản phải thu của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9- chi nhánh Hà Nội 43 2.2.2.4. Tình hình tổ chức và quản trị vốn bằng tiền và khả năng thanh toán của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bặch Đằng 9 chi nhánh Hà Nội 48 2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội 51 2.3. Đánh giá chung về công tác tổ chức, quản trị và sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội năm 2007 53 2.3.1. Thành tích đạt được 53 2.3.2 Những vấn đề còn đặt ra trong công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội 54 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 9 CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI 56 3.1 Định hướng phát triển của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội 56 3.1.2. Mục tiêu phát triển của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội 57 3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội 57 3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động một cách hợp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 58 3.2.2. Tăng cường tìm kiếm các nguồn tài trợ tích cực cho nhu cầu vốn kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng. 60 3.2.3. Áp dụng phương pháp thanh toán hợp lý, tổ chức tốt công tác thanh toán và thu hồi công nợ 63 3.2.4. Tăng cường quản lý hàng tồn kho 64 3.2.5. Chủ động thanh toán nợ nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính của công ty. 65 3.2.6. Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của tài chính trong việc quản lý và sử và sử dụng vốn lưu động ở các khâu của quá trình sản xuất 65 3.3. Một số kiến nghị 66 KẾT LUẬN 67

doc72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2677 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
viÖc ph©n tÝch trªn ta thÊy t×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty cã mét sè ®iÓm ®¸ng l­u ý sau: vèn tån ®äng d­íi d¹ng nî ph¶i thu cßn cao, hµng tån kho kh«ng cã xu h­íng gi¶m mµ l¹i cßn t¨ng víi tû lÖ cao, ®iÒu ®ã lµm ¶nh h­ëng tíi nhu cÇu vèn l­u ®éng cña c«ng ty. Trong phÇn tr­íc ta ®· biÕt nguån vèn l­u ®éng th­êng xuyªn cña c«ng ty kh«ng lín g©y khã kh¨n cho viÖc huy ®éng vèn. Víi kh¶ n¨ng tù chñ vÒ vèn nh­ vËy mµ vèn l¹i bÞ tån ®äng d­íi d¹ng hµng tån kho vµ kh¸ch hµng chiÕm dông vèn nhiÒu th× viÖc quay vßng vèn sÏ kh«ng ®¶m b¶o lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. §Ó biÕt chi tiÕt h¬n vÒ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty trong n¨m qua ta ®i vµo ph©n tÝch mét sè thµnh phÇn chñ yÕu sau: 2.2.2.2. T×nh h×nh tæ chøc vµ qu¶n trÞ hµng tån kho cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9- chi nh¸nh Hµ Néi. ViÖc qu¶n lý hµng tån kho trong c¸c doanh nghiÖp lµ rÊt quan träng v× kho¶n nµy th­êng chiÕm tû träng ®¸ng kÓ trong tæng gi¸ trÞ TSL§ cña doanh nghiÖp. Tæ chøc vµ qu¶n lý tèt vèn hµng tån kho cho phÐp doanh nghiÖp ®Èy nhanh tèc ®é lu«n chuyÓn vèn, t¹o ra nhiÒu doanh thu vµ lîi nhuËn h¬n. Nh×n vµo b¶ng 2.6 ta thÊy tÝnh tíi 31/12/2007 chi phÝ s¶n xuÊt dë dang chiÕm 100% trong tæng sè hµng tån kho, chiÕm 41,4% trong tæng VL§, t¨ng 8,7% so víi n¨m 2006 ( 32,7% ), t¨ng h¬n 1.101.299.369 ® t­¬ng øng lµ 54,35% so víi n¨m 2006. L­îng hµng tån kho së dÜ cao nh­ vËy lµ do trong n¨m võa qua c«ng ty cã khèi l­îng thi c«ng x©y l¾p lín, l­îng chi phÝ bá ra nhiÒu nh­ng cuèi kú b¸o c¸o l¹i chØ bµn giao ®­îc tõng phÇn theo tiÕn ®é thi c«ng, nhiÒu c«ng tr×nh ch­a ®­îc quyÕt to¸n nªn l­îng chi phÝ dë dang tån ®äng lín. Ngoµi ra, do trong n¨m gi¸ nguyªn vËt liÖu cã nhiÒu biÕn ®éng nªn c«ng ty cã xu h­íng dù tr÷ tr¸nh biÕn ®éng m¹nh vÒ gi¸. Tuy nhiªn, l­îng hµng tån kho lín ®· lµm ph¸t sinh chi phÝ l­u kho, l­u b·i, chi phÝ qu¶n lý, do ®ã lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty t¨ng lªn dÉn tíi gi¶m lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh. §ång thêi nã còng lµm VL§ bÞ ø ®äng nhiÒu do ®ã gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. B¶ng 2.6: T×nh h×nh qu¶n lý hµng tån kho cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9- chi nh¸nh Hµ Néi §¬n vÞ : VN§ ChØ tiªu 31/12/2006 31/12/2007 Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû lÖ I. TSL§ & §TNH 6.206.101.250 100 7.545.933.190 100 1.339.831.941 21,59 1.Hµng tån kho 2.026.323.143 32,7 3.127.622.512 41,4 1.101.299.369 54,35 a. chi phÝ s¶n xuÊt dë dang 2.026.323.143 32,7 3.127.622.512 41,4 1.101.299.369 54,35 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý hµng tån kho cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9- chi nh¸nh Hµ Néi ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng 2.7: B¶ng 2.7 : C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý hµng tån kho cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9- chi nh¸nh Hµ Néi ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2006 N¨m 2007 Chªnh lÖch 1. Hµng tån kho § 2.026.323.143 3.127.622.512 1.101.299.369 a.Ch phÝ s¶n xuÊt dë dang § 2.026.323.143 10.662.935.80 1.101.299.369 2. C¸c chØ tiªu a. Gi¸ vèn hµng b¸n § 8.678.379.290 10.662.935.820 1.984.556.524 b. Hµng tån kho b×nh qu©n § 1.729.188.666 2.576.972.827 847.784.161 c. Sè vßng quay hµng tån kho (2a/2b) Vßng 5,02 4,14 -0,88 d. Kú lu«n chuyÓn hµng tån kho(360/2c) Ngµy 72 87 15 ( Theo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2006-2007) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta cßn thÊy sè vßng quay hµng tån kho cña c«ng ty cßn thÊp, chøng tá sè vèn bÞ ø ®äng trong hµng tån kho lµ nhiÒu, sè vßng quay hµng tån kho n¨m 2006 lµ 5,02 vßng/ n¨m, n¨m 2007 lµ 4,14 vßng, gi¶m 0,88 vßng, lµm kú lu©n chuyÓn hµng tån kho n¨m 2007 t¨ng lªn 15 ngµy so víi n¨m 2006. §©y lµ ®iÒu kh«ng thÓ cã ë nh÷ng ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸c, song l¹i dÔ hiÓu ®èi víi c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong ngµnh x©y dùng nh­ c«ng ty. Tuy nhiªn ®øng trªn gãc ®é qu¶n trÞ tµi chÝnh th× viÖc hµng tån kho cña c«ng ty chiÕm tû träng tíi 41,45% trong tæng tµi s¶n l­u ®éng th× ®©y lµ biÓu hiÖn kh«ng tèt vÒ qu¶n lý hµng tån kho. Bëi hµng tån kho chiÕm tû träng lín th× cã nghÜa VL§ bÞ ø ®äng nhiÒu mµ vßng quay hµng tån kho l¹i nhá, sè ngµy mét vßng quay kÐo dµi th× nã sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty, lµm tèc ®é lu©n chuyÓn VL§ chËm l¹i, ¶nh h­ëng kh«ng tèt tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. V× vËy, c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý hµng tån kho. Nh­ vËy, ta thÊy hµng tån kho cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9- chi nh¸nh Hµ Néi chñ yÕu lµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang, v× vËy c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n chi phÝ nµy, bëi nã cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty. 2.2.2.3. T×nh h×nh qu¶n trÞ c¸c kho¶n ph¶i thu cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9- chi nh¸nh Hµ Néi ViÖc qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu sÏ ph¶n ¸nh c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty. Vèn cña c«ng ty bÞ chiÕm dông nh­ thÕ nµo ®Òu cã nh÷ng ¶nh h­ëng nhÊt ®Þnh ®Õn c¬ cÊu vèn l­u ®éng vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. §Ó xem xÐt vÊn ®Ò nµy chóng ta cïng theo dâi viÖc qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9- chi nh¸nh Hµ Néi qua b¶ng 2.8. B¶ng 2.8: C¸c kho¶n ph¶i thu cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9- chi nh¸nh Hµ Néi §¬n vÞ : VN§ ChØ tiªu 31/12/2006 31/12/2007 Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû lÖ 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 3.398.569.930 98 3.474.823.764 95,73 76.253.834 2,24 2.Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 61.578.912 1,78 83.947.775 2,31 22.368.861 36,33 3.Ph¶i thu kh¸c 63.572.826 1,83 115.662.739 3,19 52.089.913 81,94 4.Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi(*) -54.907.958 -1,58 -44.779.372 -1,23 10.128.585 -18,45 Tæng 3.468.813.711 100 3.629.654.906 100 160.841.195 4,64 ( Theo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 2006-2007) TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2007 tæng c¸c kho¶n ph¶i thu lµ 3.629.654.906®, chiÕm 48,1% trong tæng vèn l­u ®éng, trong ®ã: Ph¶i thu kh¸ch hµng chiÕm tû träng lín 95,73% trong tæng c¸c kho¶n ph¶i thu, sang n¨m 2007 kho¶n nµy ®· t¨ng lªn 76.253.834® víi møc t¨ng 2,24%. §iÒu nµy cho thÊy c«ng ty bÞ chiÕm dông vèn nhiÒu, dÔ dÉn tíi t×nh tr¹ng mÊt tù chñ tµi chÝnh do ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn bÞ thiÕu hôt c«ng ty sÏ ph¶i huy ®éng vèn tõ c¸c nguån kh¸c nh­ vay ng©n hµng…lµm hÖ sè nî cña c«ng ty t¨ng cao. Tuy c¸c kho¶n ph¶i thu trong n¨m 2007 chØ chiÕm 48,1%, gi¶m 7,8% so víi n¨m 2006 (sè liÖu b¶ng 2.5) chøng tá c«ng ty còng ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc trong viÖc thu håi nî, gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thiÕu vèn nh­ng tû lÖ nµy vÉn cßn cao. Nguyªn nh©n chñ yÕu vÉn lµ do phÇn lín kh¸ch hµng cña c«ng ty lµ kh¸ch hµng quen thuéc nªn c«ng ty ®Òu chÊp nhËn tr¶ chËm mµ kh«ng cã c¸c chÝnh s¸ch nh»m khuyÕn khÝch, thu håi c¸c kho¶n nî sím. C«ng ty nªn nhanh chãng kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy b»ng c¸ch lËp sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi nî vµ ®èc thóc thanh to¸n nî khi ®Õn h¹n. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty nªn ph©n lo¹i kh¸ch hµng theo khèi l­îng tiÒn nî, cã chÝnh s¸ch chiÕt khÊu thanh to¸n trªn tæng sè tiÒn hµng nÕu kh¸ch hµng thanh to¸n sím ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tr¶ nî nhanh, gi¶m ®­îc nî qu¸ h¹n cho c«ng ty nh»m gi¶m viÖc vèn bÞ chiÕm dông nhiÒu g©y ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n nî vµ t×nh h×nh tµi chÝnh còng nh­ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty. Kho¶n tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n chiÕm tû träng kh«ng ®¸ng kÓ trong c¸c kho¶n ph¶i thu 2,31% vµ cã sù t¨ng m¹nh trong n¨m 2007 víi sè tiÒn lµ 22.368.861®, t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 36,33%. §©y lµ kho¶n c«ng ty øng tr­íc cho ng­êi cung cÊp. Tuy nã gióp c«ng ty gi÷ ®­îc uy tÝn víi c¸c ®èi t¸c nh­ng l¹i lµm gi¶m sè vèn l­u ®éng phôc vô cho c«ng ty. §©y kh«ng thÓ ®¸nh gi¸ lµ khuyÕt ®iÓm cña c«ng ty nh­ng c«ng ty còng nªn cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh trong thêi gian tíi. Ph¶i thu kh¸c chiÕm tû träng lµ 3,19% trong tæng sè c¸c kho¶n ph¶i thu vµ cã sù t¨ng m¹nh trong n¨m 2007 lµ 52.089.913® t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 81,94%. Tuy kho¶n nµy chiÕm tû lÖ kh«ng ®¸ng kÓ nh­ng c«ng ty còng nªn lµm tèt c«ng t¸c thu håi ®Ó bæ sung thªm vµo nhu cÇu vèn l­u ®éng cña c«ng ty vµ gi¶m tû lÖ t¨ng cña kho¶n nµy tr¸nh t×nh tr¹ng t¨ng m¹nh trong n¨m võa qua. Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi trong n¨m 2007 ®· cã sù gi¶m ®¸ng kÓ t­¬ng øng lµ 10.128.585® víi tû lÖ 18,45% , ®iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý c¸c kho¶n nî nªn tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng ph¸t sinh thªm c¸c kho¶n nî khã ®ßi tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n vèn l­u ®éng cho c«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý c¸c kháan ph¶i thu ta sö dông c¸c chØ tiªu trªn b¶ng 2.9 ta thÊy: N¨m 2007 sè vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu ®· t¨ng 0,06 vßng so víi n¨m 2006 lµm cho kú thu tiÒn trung b×nh gi¶m 2 ngµy. §©y lµ mét thµnh tùu cña c«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu. Tuy tû lÖ nµy thÊp nh­ng ®¹t ®­îc ®iÒu nµy lµ do sù nç lùc cña c«ng ty trong viÖc tæ chøc b¸n chÞu vµ trong c¶ qu¸ tr×nh thu håi nî. Dï ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu Êy nh­ng trong n¨m tíi c«ng ty còng nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p tèi ­u h¬n ®Ó ®Èy nhanh h¬n n÷a tèc ®é vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu tõ ®ã rót ng¾n kú thu tiÒn trung b×nh ®em l¹i sè vèn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña c«ng ty. B¶ng 2.9 : C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¸c kho¶n ph¶i thu cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9- chi nh¸nh Hµ Néi ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2006 N¨m 2007 Chªnh lÖch 1.Doanh thu tiªu thô cã thuÕ § 9.752.707.985 1.211.493.789 2.362.229.897 2. Sè d­ b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu § 2.904.126.571 3.549.234.308 726.677.435 3. C¸c chØ tiªu a. Sè vßng quay c¸c kháan ph¶i thu(1/2) Vßng 3,36 3,41 0,06 b. Kú thu tiÒn trung b×nh(360/3a) Ngµy 107,20 105,47 2 ( Theo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2006-2007) ViÖc c«ng ty ®i chiÕm dông vèn cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c th× ¾t còng ph¶i cã nh÷ng doanh nghiÖp ®i chiÕm dông vèn cña c«ng ty. §Ó xem xÐt t×nh h×nh nµy, ta h·y ph©n tÝch b¶ng 2.10 . Qua b¶ng sè liÖu ë b¶ng 2.10 ta thÊy do c«ng ty ®i chiÕm dông cña kh¸ch hµng ®· t¨ng 1.257.667.654® t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 24,05% vµ sè vèn bÞ chiÕm dông cña c«ng ty còng t¨ng 160.841.195 ® víi møc t¨ng lµ 4,64%. Tuy nhiªn kho¶n nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty l¹i t­¬ng ®èi lín vµ ®iÒu nµy sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty Víi nh÷ng sè liÖu ®· cã ta sÏ xem xÐt c¸c chØ tiªu sau: Nî ph¶i thu Vèn bÞ chiÕm dông = VL§ 3.468.813.711 N¨m 2006 = = 55,9% 6.206.101.250 3.629.654.906 N¨m 2007 = = 48,1% 7.545.933.190 Nî ph¶i tr¶ Vèn ®i chiÕm dông = VL§ 5.228.647.685 N¨m 2006 = = 84,4% 6.206.101.250 N¨m 2007 = 85,9 % ChØ tiªu 31/12/2006 31/12/2007 Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû lÖ I. Vèn bÞ chiÕm dông 3.468.813.711 3.629.654.906 160.741.195 4,64 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 3.398.569.930 3.474.823.764 76.253.834 2,24 2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 61.578.912 83.947.774 22.368.861 36,33 3. Ph¶i thu kh¸c 63.572.826 115.662.739 52.089.913 81,94 4. Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi(*) -54.907.958 -44.779.372 10.128.585 -18,45 II. Vèn ®i chiÕm dông 5.228.647.685 6.486.315.340 1.257.667.654 24,05 1. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 3.511.302.876 3.932.294.862 420.991.986 11,99 2. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 1.100.651.226 1.525.739.116 425.087.889 38,62 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i ph¶i nép NN 50.057.585 64.865.994 14.808.409 29,58 4. Ph¶i tr¶ CNV 234.273.841 529.657.739 295.383.897 126,08 5. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 23.035.774 230.289.474 -6.826.85 -0,03 6. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 309.326.382 410.728.680 101.402.298 32,78 ( Theo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 2006-2007) Tû träng nî ph¶i thu trong tæng sè vèn l­u ®éng cña c«ng ty n¨m 2007 gi¶m so víi n¨m 2006 cho thÊy c«ng t¸c thu håi c«ng nî cña c«ng ty ®· ®­îc lµm tèt, tuy nhiªn tû lÖ nµy vÉn cao chiÕm tíi 48,1% trong tæng vèn l­u ®éng. Kho¶n vèn nµy ®ang g©y khã kh¨n cho viÖc ®¸p øng kÞp thêi cho nhu cÇu vèn l­u ®éng lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty. V× c«ng t¸c thu håi c«ng nî ®­îc thùc hiÖn triÖt ®Ó nªn c«ng ty ®· cã thªm mét phÇn vèn ®Ó bæ sung vµo nguån vèn l­u ®éng lµ 160.741.195 ®. §©y chÝnh lµ nguyªn nh©n lµm cho tû träng nî ph¶i thu trong tæng vèn l­u ®éng gi¶m so víi n¨m 2006. Vèn ®i chiÕm dông cña c«ng ty cao h¬n vèn bÞ chiÕm dông , ®iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· tËn dông ®­îc nguån vèn ®Ó huy ®éng thªm vèn cho nhu cÇu vèn cña c«ng ty nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng . Trong n¨m 2007 nµy c¸c kho¶n ph¶i thu cña cæng ty ®· t¨ng 160.741.195 ® t­¬ng øng víi møc t¨ng 4,64% so víi n¨m 2006 cho thÊy c«ng ty ®· hoµn thµnh ®­îc nhiÒu hîp ®ång h¬n lµm doanh thu vµ lîi nhuËn cña c«ng ty còng t¨ng theo. §¹t ®­îc nh­ vËy lµ do c«ng ty ®· hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é c«ng tr×nh vµ ký kÕt ®­îc nhiÒu hîp ®ång x©y dùng h¬n. Tuy nhiªn vÉn cã mét kho¶n ph¶i thu lín ch­a ®­îc thanh to¸n g©y ø ®äng vèn ®· lµm t¨ng chi phÝ sö dông vèn vµ lµm gi¶m tèc ®é lu©n chuyÓn cña ®ång vèn. V× vËy c«ng ty cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c thu håi nî, th¾t chÆt kû luËt thanh to¸n ®Ó gi¶m bít c¸c kho¶n ph¶i thu. 2.2.2.4. T×nh h×nh tæ chøc vµ qu¶n trÞ vèn b»ng tiÒn vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng BÆch §»ng 9 chi nh¸nh Hµ Néi Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp lu«n cã nhu cÇu dù tr÷ vèn tiÒn mÆt ®Ó ®¸p yªu cÇu giao dÞch hµng ngµy. C¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i dù tr÷ tiÒn ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n t¹o ®iÒu kiÖn thu ®­îc nh÷ng kho¶n chiÕt khÊu tõ hµng mua tr¶ ®óng h¹n. L­îng tiÒn mÆt hiÖn cã cña c«ng ty lµ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÒu quyÕt ®Þnh kinh doanh trong kú tr­íc vµ ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng 2.11 sau: B¶ng 2.11 : C¬ cÊu vèn b»ng tiÒn cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9 – chi nh¸nh Hµ Néi §¬n vÞ : VN§ ChØ tiªu 31/12/2006 31/12/2007 Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû lÖ 1. TiÒn mÆt 1.779.513 0,3 2.020.932 0,3 241.419 13,57 2. TGNH 589.314.719 99,7 669.029.797 99,7 79.715.078 13,53 Tæng 591.094.231 100 671.050.730 100 79.956.498 13,53 ( Theo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 2006 – 2007) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy vµo thêi ®iÓm 31/12/2007 tæng sè tiÒn cña c«ng ty lµ 671.050.730 ® t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 79.956.498 t­¬ng øng víi møc t¨ng lµ 13,53%. §©y lµ mét thùc tÕ do nhu cÇu kinh doanh ngµy cµng cao nªn ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét l­îng tiÒn nhÊt ®Þnh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®ã. Trong vèn b»ng tiÒn th× TGNH chiÕm tû träng cao lªn tíi 99,7%. Bªn c¹nh ®ã th× c«ng ty chØ dù tr÷ mét l­îng tiÒn mÆt võa ®ñ ®Ó phôc vô cho c¸c kho¶n ph¶i chi dïng ngay vµ cho nhu cÇu vèn l­u ®éng ph¸t sinh mang tÝnh cÇn thiÕt nªn l­îng vèn nµy chØ chiÕm tû lÖ rÊt nhá trong tæng vèn b»ng tiÒn lµ 0,3%, sè cßn l¹i göi hÕt vµo ng©n hµng nªn TGNH th­êng chiÕm tû träng cao. ViÖc t¨ng tû lÖ tiÒn göi ng©n hµng 13,53% t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 79.715.078® lµ mét chÝnh s¸ch hîp lý. C«ng ty ®· sö dông ®ång vèn cña m×nh göi vµo ng©n hµng ®Ó h­ëng l·i cho vay, khi cã nhu cÇu th× cã thÓ chuyÓn ®æi nhanh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n còng rÊt ®¬n gi¶n, nhanh chãng, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn b»ng tiÒn cña c«ng ty. §èi víi kho¶n môc vèn b»ng tiÒn, c«ng ty lËp kÕ ho¹ch vÒ ng©n quü tõng th¸ng, tõng quý. Nhê ®ã c«ng ty sÏ c©n ®èi ®­îc c¸c luång tiÒn ra, c¸c kho¶n ph¶i thu vµ ph¶i tr¶ ph¸t sinh trong kú, ®ång thêi dù b¸o ®­îc c¸c luång thu, chi b»ng tiÒn trong thêi gian tíi . Trong nh÷ng tr­êng hîp nhu cÇu vÒ tiÒn t¨ng gi¶m ®ét ngét c«ng ty ®· kÞp thêi ®­a ra c¸c biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó ®iÒu chØnh l­îng tiÒn mÆt tån quü sao cho tèt nhÊt. ViÖc tiÕn hµnh qu¶n lý tiÒn mÆt cña c«ng ty còng tiÕn hµnh theo nguyªn t¾c: NÕu c«ng ty ®ang ë trong t×nh tr¹ng thÆng d­ ng©n quü th× sÏ chuyÓn bít sang lo¹i tµi s¶n kh¸c nh­ TGNH, nÕu bÞ th©m hôt ng©n quü th× ph¶i nhanh chãng tiÕn hµnh mét sè biÖn ph¸p ®Ó ®¸p øng nhu cÇu th©m hôt ng©n quü nh­ : vay tÝn dông th­¬ng m¹i, vay tÝn dông ng©n hµng….ChÝnh ®iÒu nµy ®· gióp c«ng ty cã mét c¬ cÊu vèn b»ng tiÒn linh ho¹t ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ tiÒn lu«n biÕn ®éng cña c«ng ty. §Ó xem xÐt hiÖu qu¶ sö dông vèn b»ng tiÒn cña c«ng ty ta sö dông c¸c chØ tiªu trªn b¶ng 2.12 ta cã: B¶ng 2.12: C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh tãan cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2006 N¨m 2007 Chªnh lÖch I. TSL§ & TSNH § 6.206.101.250 7.545.933.190 1.339.831.941 1. TiÒn § 591.094.231 671.050.730 79.956.498 2. C¸c kho¶n ph¶i thu § 3.468.813.711 3.629.654.906 160.841.195 3. Hµng tån kho § 2.026.323.143 3.127.622.512 1.101.299.369 4. TSL§ kh¸c § 119.870.166 117.605.045 -2.265.120 II. Nî ng¾n h¹n 6.089.340.245 7.385.691.545 1.296.351.298 III. C¸c chØ tiªu 1. KNTT nî NH (I/ II ) 1,02 1,02 0 2. KNTT nhanh ({I – 3/II}) 0,69 0,6 -0,09 3. KNTT tøc thêi (I/II ) 0,1 0,09 -0,01 ( Theo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 2006 – 2007) HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n thÓ hiÖn møc ®é ®¶m b¶o cña TSL§ víi nî n¾n h¹n b»ng c¸ch chuyÓn ®æi TSL§ thµnh tiÒn. Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n th× kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n cña c«ng ty n¨m 2007 kh«ng ®æi so víi n¨m 2006. Víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng trong ngµnh x©y l¾p th× hÖ sè nµy ®­îc coi lµ hîp lý vµ an toµn. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh lµ th­íc ®o kh¶ n¨ng tr¶ nî ngay c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña c«ng ty trong kú kh«ng dùa vµo viÖc ph¶i b¸n ngay c¸c lo¹i vËt t­ hµng hãa tån kho. HÖ sè nµy ®· gi¶m tõ 0,69 n¨m 2006 xuèng cßn 0,6 n¨m 2007 cho thÊy c«ng ty ®· kh«ng ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh. Cã thÓ thÊy râ nguyªn nh©n lµ do l­îng hµng hãa tån kho qu¸ nhiÒu, t¨ng 1.101.299.369® t­¬ng øng víi møc t¨ng lµ 54,35% . Sè liÖu trªn cho thÊy c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc h¬n trong viÖc qu¶n lý hµng tån kho ®Ó cã thÓ gi¶m bít l­îng hµng tån kho trong c«ng ty gãp phÇn t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty gióp c«ng ty cã thÓ chñ ®éng h¬n vÒ nguån vèn l­u ®éng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña c«ng ty kh«ng cao l¹i cã sù sôt gi¶m trong n¨m 2006 tõ 0,1 xuèng cßn 0,09 trong n¨m 2007, ®iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña c«ng ty lµ yÕu do ®ã dÔ gÆp rñi ro trong kinh doanh do c«ng ty kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ nî ngay mµ cÇn cã thêi gian ®Ó chuyÓn ®æi c¸c TSL§ kh¸c thµnh tiÒn míi tr¶ ®­îc nî ng¾n h¹n. Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn cho thÊy viÖc sö dông vèn b»ng tiÒn cña c«ng ty kh«ng mÊy ®­îc ®¶m b¶o vµ ®é an toµn lµ kh«ng cao trong kh¶ n¨ng thanh tãan. Trong nh÷ng n¨m tíi c«ng ty nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc h¬n trong viÖc gi¶m bít hµng tån kho vµ kháan bÞ chiÕm dông ®Ó bæ sung vµo nguån vèn l­u ®éng cña m×nh. Lµm ®­îc nh­ vËy th× kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n, kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh vµ c¶ thanh to¸n tøc thêi sÏ ë møc an toµn. Kh¶ n¨ng tr¶ nî ®­îc ®¶m b¶o còng chøng tá kh¶ n¨ng thu håi nî tiÒn hµng, gi¶i phãng hµng tån kho tèt h¬n vµ nh­ thÕ sÏ n©ng cao hiÖu qña sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty. 2.2.3. HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi Vèn l­u ®éng chiÕm tû träng cao trong tæng nguån vèn cña c«ng ty, v× vËy hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi ta xem xÐt c¸c chØ tiªu trªn b¶ng 2.13. Tæng møc lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng ( DTT ) cã møc t¨ng lµ 24,22% nhá h¬n møc t¨ng cña vèn l­u ®éng b×nh qu©n víi tû lÖ t¨ng lµ 35,74% ®iÒu nµy ®· cã t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng nh­ sau: B¶ng 2.13: HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2006 N¨m 2007 Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû lÖ 1. Doanh thu thuÇn § 886.609.823 1.101.357.900 214.748.172 24,22 2. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ § 103.022.058 234.976.465 134.654.407 128,08 3. VL§ b×nh qu©n § 5.065.654.640 6.876.017.220 1.810.362.580 35,74 4. Sè vßng quay VL§ ( 1/3 ) V 1,75 1,6 -0,15 -8,48 5.Kú lu©n chuyÓn VL§ ( 360/4 ) N 205,69 224,74 19,07 9,27 6. HiÖu suÊt sö dông VL§ (1/3 ) 1,75 1,6 -0,15 -8,48 7. Hµm l­îng VL§ (3/1 ) 0,57 0,62 0,05 9,27 8. TSLN VL§ ( 2/3) 0,02 0,03 0,01 68,03 9. Møc tiÕt kiÖm VL§ § 583.396.607 ( Theo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2006- 2007) Sè vßng quay vèn l­u ®éng cña c«ng ty n¨m 2007 lµ 1,6 vßng gi¶m so víi n¨m 2006 lµ 0,15 vßng. Tuy nhiªn do ®Æc thï lo¹i h×nh doanh nghiÖp nªn sè vßng quay nh­ vËy vÉn ®¶m b¶o an toµn nh­ng nh×n chung th× viÖc gi¶m sót nµy cho thÊy c«ng ty ch­a ph¸t huy ®­îc hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh . Trong nh÷ng n¨m tíi c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc h¬n ®Ó ®Èy nhanh vßng quay vèn l­u ®éng nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng. VÒ kú lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng: Do sè vßng quay vèn l­u ®éng cña c«ng ty gi¶m xuèng ®· lµm cho tèc ®é thu håi vèn còng gi¶m theo. Thêi gian cña mét kú lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng còng nh­ vßng quay vèn l­u ®éng ®Òu chÞu t¸c ®éng cña quy m« vèn l­u ®éng vµ doanh thu thuÇn. Trong n¨m 2007, doanh thu thuÇn t¨ng chËm h¬n møc t¨ng cña quy m« vèn l­u ®éng ®· lµm cho thêi gian thu håi vèn dµi h¬n 9,27 ngµy so víi n¨m 2006 lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty. Qua nh÷ng ph©n tÝch ë trªn ta thÊy c«ng t¸c tæ chøc , qu¶n lý vµ sö dông vèn nãi chung còng nh­ vèn l­u ®éng nãi riªng trong n¨m qua cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y l¾p B¹ch §»ng 9 chi nh¸nh Hµ Néi lµ kh«ng ®­îc tèt. Së dÜ trong n¨m võa qua tû suÊt lîi nhuËn vèn l­u ®éng cao lµ do c«ng ty trong n¨m ®· hßan thµnh nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh cßn theo sè liÖu ®· tÝnh to¸n ë trªn th× c¸c chØ tiªu kh¸c ®Òu cã xu h­íng gi¶m. Tuy møc ®é gi¶m sót kh«ng nhiÒu nh­ng nã còng g©y ¶nh h­ëng nhÊt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. Do vËy trong c¸c kú kinh doanh tiÕp theo c«ng ty cÇn ph¶i chó träng lµm tèt c«ng t¸c thu håi c¸c kho¶n nî, gi¶i phãng hµng tån kho, thanh tãan nî ®óng h¹n, t¨ng vßng quay cña vèn….®Ó t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn n©ng cao kÕt qu¶ kinh doanh c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty trong n¨m võa qua. 2.3. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n trÞ vµ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi n¨m 2007 2.3.1. Thµnh tÝch ®¹t ®­îc Trong n¨m võa qua, mÆc dï nÒn kinh tÕ n­íc ta cã nhiÒu biÕn ®éng, gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu ®Òu t¨ng, sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng diÔn ra ngµy cµng quyÕt liÖt….®· g©y ra nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh trong ngµnh x©y l¾p nãi chung vµ c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi nãi riªng. Nh­ng c«ng ty vÉn lu«n ®øng v÷ng vµ cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn kh¸ æn ®Þnh, c¶ doanh thu vµ lîi nhuËn ®Òu t¨ng ®¸ng kÓ. Trong n¨m 2007 víi sù nç lùc cña toµn thÓ ban l·nh ®¹o còng nh­ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu ®¸ng ghi nhËn trong c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh nh­ sau: - Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc míi chuyÓn ®æi sang c«ng ty cæ phÇn, ph¶i tù chñ trong vÊn ®Ò tµi chÝnh c«ng ty ®· cè g¾ng ph¸t huy n¨ng lùc cña m×nh dÇn thÝch øng vµ t¹o ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng, ngµy cµng ký kÕt ®­îc nhiÒu hîp ®ång. - Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®· kh«ng ngõng khai th¸c nh÷ng lîi thÕ s½n cã cña m×nh nh­ thÞ tr­êng ho¹t ®éng réng kh¾p; ®a d¹ng trong lo¹i h×nh ho¹t ®éng; ®¶m b¶o tèt chÊt l­îng c«ng tr×nh còng nh­ kü thuËt thi c«ng; c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn. Tõ ®ã ®Êu thÇu ký kÕt thªm ®­îc nhiÒu hîp ®ång, dù ¸n míi, t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ång thêi t¹o ra nhiÒu doanh thu h¬n. - C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt mäi nghÜa vô thuÕ víi nhµ n­íc, lu«n b¶o toµn, sö dông vµ ph¸t triÓn vèn cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ vµ ®óng quy ®Þnh cña c¬ quan thuÕ. - TËn dông ®­îc c¸c kho¶n vèn chiÕm dông bæ sung vµo nguån vèn l­u ®éng lµm gi¶m bít chi phÝ sö dông vèn cña c«ng ty gãp phÇn c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. 2.3.2 Nh÷ng vÊn ®Ò cßn ®Æt ra trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi Bªn c¹nh mét sè thµnh tùu trªn mµ c«ng ty ®· nç lùc ®¹t ®­îc trong thêi gian qua, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cßn tån t¹i nh÷ng yÕu kÐm nhÊt ®Þnh. B¶n th©n doanh nghiÖp chØ cã thÓ ®¸p øng ®­îc mét phÇn nhu cÇu vèn l­u ®éng ngµy cµng t¨ng, c«ng ty ph¶i huy ®éng vèn tõ rÊt nhiÒu nguån kh¸c nhau. Do ®ã trong c«ng t¸c qu¶n trÞ vµ sö dông vèn l­u ®éng sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh cÇn th¸o gì. - C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch x¸c ®Þnh nhu cÇu vµ kÕ ho¹ch huy ®éng nguån vèn ch­a ®­îc chó träng. Quy m« vèn l­u ®éng cã thÓ t¨ng nhanh nh­ng sè vèn ø ®äng chiÕm dông nhiÒu. Kh¶ n¨ng sö dông vèn cßn kÐm linh ho¹t, nh¹y c¶m vµ chÞu nhiÒu ¶nh h­ëng cña nÒn kinh tÕ chÝnh trÞ. - C¬ cÊu nguån VKD nãi chung, nguån VL§ nãi riªng bÊt hîp lý. HÖ sè nî qu¸ cao ( chiÕm 97,88% trong n¨m 2007 )g©y ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng thanh to¸n, t×nh h×nh tµi chÝnh vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. §ång thêi lµm ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ vÒ l·i vay, dÉn tíi lµm gi¶m lîi nhuËn cña c«ng ty. - Vèn b»ng tiÒn chiÕm tû träng t­¬ng ®èi cao trong n¨m võa qua cña c«ng ty nh­ng hiÖu qu¶ sö dông cßn thÊp, chñ yÕu lµ ®Ó tÝch tô ( tiÒn göi ng©n hµng). Tõ ®ã cho thÊy c«ng ty ®· ®¸nh mÊt c¬ héi ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c thu hót ®­îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n viÖc göi tiÒn. Ngoµi ra viÖc göi tiÒn t¹i ng©n hµng qu¸ nhiÒu sÏ g©y ø ®äng vèn, gi¶m tÝnh linh ho¹t trong lu©n chuyÓn ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn. - C«ng t¸c thu håi nî cã hiÖu qu¶ ch­a cao, sè vèn bÞ chiÕm dông nhiÒu trong ®ã chñ yÕu lµ c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng chiÕm 95,73% trong c¸c kho¶n ph¶i thu, nã ®ång nghÜa víi viÖc doanh nghiÖp mÊt ®i c¬ héi sö dông 3.474.823.764® vµo ho¹t ®éng kinh doanh, ®Êy lµ cßn ch­a kÓ ®Õn c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra víi c«ng ty tõ c¸c kho¶n vèn bÞ chiÕm dông nµy. Nguyªn nh©n lµ do c«ng ty ch­a cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh tãan tiÒn nhanh chãng nªn vèn bÞ ø ®äng ë kh©u nµy chiÕm tû träng cao vµ lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty. - Hµng tån kho t¨ng m¹nh trong n¨m 2007 lªn tíi 54,35% t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.101.299.369®. §©y lµ mét vÊn ®Ò quan träng v× hµng tån kho nhiÒu sÏ lµm gi¶m vßng quay hµng tån kho dÉn tíi kÐo dµi thêi gian thu håi vèn l­u ®éng. Víi mét doanh nghiÖp nh­ c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng BÆch §»ng 9 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi,trong kinh doanh cÇn ph¶i ®Èy nhanh vßng quay cña vèn, ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tiªu thô vµ thanh to¸n ®Ó lµm gi¶m tèi thiÓu hµng tån kho. Do ®ã c«ng ty cÇn xem xÐt l¹i kh©u tiªu thô vµ dù tr÷ hµng hãa cña m×nh. - Kho¶n vèn ®i chiÕm dông cña c«ng ty trong n¨m 2007 chiÕm tû träng cao lªn tíi 85,9%. Tuy viÖc chiÕm dông vèn nµy lµ hîp ph¸p nh­ng cÇn ph¶i xem xÐt c©n nh¾c gi÷a l·i suÊt tÝn dông th­¬ng m¹i vµ l·i suÊt vay. NÕu c«ng ty kh«ng cã c¸c chÝnh s¸ch thÝch hîp trong viÖc qu¶n lý còng nh­ sö dông nguån vèn th× dÔ g©y ¶nh khñng ho¶ng vÒ tµi chÝnh thËm chÝ lµ ph¶i chÞu l·i suÊt tÝn dông th­¬ng m¹i cao lµm cho c«ng ty r¬i vµo t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. - Qua viÖc ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng ta thÊy cßn nhiÒu h¹n chÕ: c¸c chØ tiªu ®Òu cã xu h­íng gi¶m so víi n¨m 2007, chØ cã tû suÊt lîi nhuËn vèn l­u ®éng t¨ng do trong n¨m c«ng ty ®· hoµn thµnh nhiÒu hîp ®ång dë dang. C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó c¶i thiÖn ngay trong n¨m tíi vÒ c¸c chØ tiªu vßng quay vèn l­u ®éng vµ hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n. TÊt c¶ nh÷ng tån t¹i trªn ®©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng, ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. §iÒu nµy ®Æt ra nh÷ng nhiÖm vô cho c«ng ty lµ ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i ®ã nh»m ®¹t ®­îc møc lîi nhuËn tèi ®a trong kinh doanh. Ch­¬ng 3 MéT Sè BIÖN PH¸P NH»M GãP PHÇN N¢NG CAO HIÖU QU¶ Sö DôNG VèN L¦U §éng t¹i c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng b¹ch ĐẰNG 9 chi nh¸nh t¹i hµ néi 3.1 §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi Trong mÊy n¨m võa qua c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi ®· kh«ng ngõng ®i lªn. §iÒu ®ã chøng tá ®­êng lèi vµ ph­¬ng ph¸p kinh doanh cña c«ng ty lµ ®óng ®¾n, phï hîp víi môc tiªu mµ c«ng ty ®· ®Ò ra trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §Ó ph¸t triÓn h¬n n÷a trong n¨m tíi c«ng ty ®· x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña m×nh theo h­íng sau: Kh«ng ngõng c¶i tiÕn quy tr×nh kü thuËt, n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh nh»m tháa m·n c¸c yªu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng, ®ång thêi qua ®ã còng ®em l¹i lîi nhuËn cña c«ng ty. -TËp trung nh÷ng lîi thÕ do kh¸ch hµng mang l¹i ®Ó më réng quan hÖ b¹n hµng, ®Æc biÖt chó träng nh÷ng b¹n hµng lín, æn ®Þnh nguån nguyªn, nhiªn vËt liÖu. - Khai th¸c tèi ®a nguån nh©n lùc hiÖn cã ®ång thêi cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a. - TÝch cùc t×m kiÕm c¸c hîp ®ång míi nh»m më réng h¬n n÷a viÖc s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc x©y dùng. * §Þnh h­íng qu¶n trÞ vèn l­u ®éng - §Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng, thu håi tèt c¸c kho¶n nî n¨m tr­íc vµ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thu håi nî n¨m nay. - Sö dông vèn chñ së h÷u cã hiÖu qu¶ ®Ó gi¶m dÇn c¸c kho¶n vèn vay t¨ng kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh. - Huy ®éng thªm vèn l­u ®éng th«ng qua c¸c c¸ nh©n trong c«ng ty, quan hÖ chÆt chÏ víi kh¸ch hµng vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn cña hµng tån kho. - Sö dông l­îng tiÒn mÆt t¹i quü vµ c¸c kho¶n vèn vay mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. 3.1.2. Môc tiªu ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi Môc tiªu cña c«ng ty sau cæ phÇn hãa lµ tiÕp tôc tån t¹i, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n, t¹o ra nhiÒu viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, ®­a ra cho x· héi nh÷ng c«ng tr×nh, s¶n phÈm vµ dÞch vô ®¶m b¶o chÊt l­îng. Trªn c¬ së ®ã, c«ng ty kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng, gi÷ v÷ng th­¬ng hiÖu, t¹o thÕ æn ®Þnh vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn v÷ng ch¾c. NhiÖm vô tr­íc m¾t cña c«ng ty lµ gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng truyÒn thèng cña ngµnh x©y dùng. Båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é lùc l­îng kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, c¸n bé vµ c«ng nh©n x©y l¾p cã ®ñ kh¶ n¨ng thiÕt kÕ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh lín, cã yªu cÇu kü thuËt cao. Tõng b­íc ®Çu t­ chiÒu s©u ®Ó n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n ®¸p øng kÞp thêi c¸c yªu cÇu thÞ tr­êng. Cñng cè, bè trÝ l¹i s¶n xuÊt, tæ chøc nhiÒu h×nh thøc kinh doanh, thÝch hîp víi yªu cÇu ®a d¹ng cña thÞ tr­êng. X©y dùng c¸c ®¬n vÞ thi c«ng cã trang bÞ ph­¬ng tiÖn thi c«ng vµ qu¶n lý tèt, cã kh¶ n¨ng thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín, yªu cÇu kü thuËt phøc t¹p. T¨ng c­êng qu¶n lý tµi chÝnh, thùc hµnh tiÕt kiÖm ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o ra mét nÒn tµi chÝnh lu«n lµnh m¹nh. Tæ chøc tèt viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ nh»m thi c«ng lu«n cã l·i, thu håi vµ b¶o toµn ®­îc vèn, t¹o ra thÕ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c. §¶m b¶o c«ng t¸c thanh to¸n víi kh¸ch hµng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ n­íc nh»m t¹o uy tÝn trªn thÞ tr­êng ®Ó khai th¸c c¸c nguån vèn chiÕm dông. ®Ó thùc hiÖn vµ hoµn thµnh môc tiªu, kÕ ho¹ch ®Æt ra ngay tõ ®Çu n¨m 2008 nh»m t¹o ®µ ph¸t triÓn cho nh÷ng n¨m tiÕp theo, ®ßi hái c«ng ty ph¶i t×m ra c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, nh÷ng h¹n chÕ trong n¨m 2007, nhÊt lµ nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng, ®ång thêi ph¶i chñ ®éng trong nguån nh©n lùc, vËt lùc phôc vô cho c¸c kú kinh doanh tiÕp theo. 3.2. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng Bạch §»ng 9 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi Qua thùc tÕ xem xÐt t×nh h×nh tæ chøc, qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng còng nh­ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®¹t ®­îc cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua kÕt hîp víi mét sè tån t¹i trong qu¸ tr×nh sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi, em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty nh­ sau: 3.2.1. X¸c ®Þnh nhu cÇu vèn l­u ®éng mét c¸ch hîp lý cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty Ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®iÒu kiÖn c¬ b¶n vµ tiªn quyÕt kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi mét doanh nghiÖp lµ ph¶i cã vèn. X¸c ®Þnh ®óng ®¾n nhu cÇu vèn tèi thiÓu, cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc, tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao lµ mét vÊn ®Ò ®­îc c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt quan t©m. §Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c tÝnh to¸n c«ng ty cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p tû lÖ phÇn tr¨m trªn doanh thu nh­ sau: * B­íc 1: TÝnh sè d­ b×nh qu©n cña c¸c kho¶n môc trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n kú thùc hiÖn B¶ng 3.1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2007 §v: VN§ Tµi s¶n Sè d­ b×nh qu©n Nguån vèn Sè d­ b×nh qu©n A. TSL§ & §TNH 6.876.017.220 A. Nî ph¶i tr¶ 7.100.397.995 I. TiÒn 631.072.481 I. Nî ng¾n h¹n 6.737.515.895 II. C¸c kho¶n ph¶i thu 3.549.234.308 1. Vay ng¾n h¹n 880.034.385 III. HTK 2.576.972.827 2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ IV. TSL§ kh¸c 118.737.606 3. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 3.721.798.869 B. TSC§ & §TDH 871.791.207 4. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 1.313.195.171 I. TSC§ 235.624.347 5. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 57.461.789 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 631.776.347 6. Ph¶i tr¶ CNV 381.965.790 III. Chi phÝ XDDD 4.390.512 7. Ph¶i tr¶ c¸c ®¬n vÞ néi bé 23.032..361 8. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 360.027.532 II. Nî dµi h¹n 356.688.553 III. Nî kh¸c 6.193.545 B. Nguån vèn chñ së h÷u 647.410.433 I. Nguån vèn quü 620.191.102 II. Nguçn vèn quü 27.219.331 Céng 7.747.808.425 Céng 7.747.808.425 ( Theo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2006-2007) * B­íc 2 : Chän c¸c kho¶n môc chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp vµ cã quan hÖ chÆt chÏ víi doanh thu vµ tÝnh tû lÖ phÇn tr¨m cña c¸c kho¶n môc ®ã so víi doanh thu thùc hiÖn ®­îc trong kú. B¶ng 3.2. Tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a c¸c kho¶n môc cã quan hÖ trùc tiÕp vµ chÆt chÏ víi doanh thu §¬n vÞ : VN§ Tµi s¶n Sè tiÒn Tû lÖ Nguån vèn Sè tiÒn Tû lÖ 1. TiÒn 631.072.481 5,7 1. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 3.721.798.869 33,8 2. C¸c kho¶n ph¶i thu 3.549.234.308 32,2 2. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 1.313.195.171 11,9 3. HTK 2.576.972.827 23,4 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 57.461.789 0,5 4. TSL§ kh¸c 118.737.606 1,1 4. Ph¶i tr¶ CNV 381.965.790 3,5 5. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 23.032..361 0,2 6. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 360.027.532 3,3 Céng 62,4 Céng 53,2 Tõ b¶ng trªn ta thÊy cø 1 ®ång doanh thu tiªu thô s¶n phÈm t¨ng lªn cÇn ph¶i t¨ng 0,624 ®ång vèn ®Ó bæ sung cho phÇn tµi s¶n vµ doanh nghiÖp chiÕm dông ®­¬ng nhiªn ( nguån vèn ph¸t sinh tù ®éng ) lµ 0,532 ®ång. VËy thùc chÊt 1 ®ång doanh thu t¨ng lªn doanh nghiÖp chØ cÇn bæ sung: 0,645 - 0,549 = 0,092 * B­íc 3 : Dïng tØ lÖ phÇn tr¨m ®Ó ­íc tÝnh nhu cÇu vèn kinh doanh cho n¨m kÕ ho¹ch trªn c¬ së doanh thu dù kiÕn n¨m kÕ ho¹ch. Víi tæng møc lu©n chuyÓn hiÖn t¹i cña c«ng ty kÕt hîp víi mét sè chØ tiªu vÒ s¶n xuÊt ®Ó lËp kÕ ho¹ch t¨ng doanh thu, t¨ng møc lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng lªn 40% vµo n¨m 2007, do ®ã ta cã: M1 = M0 * 1,4 = 11.013.579.900 * 1,4 = 15.419.011.850 VËy nhu cÇu vèn l­u ®éng cÇn bæ sung thªm cho kú kÕ ho¹ch lµ : (15.419.011.850 - 11.013.579.900 ) * 0,092 = 405.299.740 * B­íc 4: §Þnh h­íng nguån trang tr¶i nhu cÇu t¨ng vèn kinh doanh trªn c¬ së kÕt qu¶ kinh doanh kú kÕ ho¹ch Dùa vµo nhu cÇu vèn l­u ®éng ®· ®­îc x¸c ®Þnh c«ng ty cÇn c¨n cø vµo kÕ ho¹ch huy ®éng vµ sö dông vèn l­u ®éng ®· t¹o lËp lµm c¬ së ®iÒu chØnh cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nÕu ph¸t sinh thªm nhu cÇu vèn c«ng ty cÇn chñ ®éng cung øng kÞp thêi ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc diÔn ra b×nh th­êng , liªn tôc. ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu vµ sö dông vèn l­u ®éng nhÊt thiÕt ph¶i dùa vµo sù ph©n tÝch tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh cña kú tr­íc víi nh÷ng dù tÝnh vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh, kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng trong kú tíi vµ nh÷ng dù kiÕn vÒ biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. 3.2.2. T¨ng c­êng t×m kiÕm c¸c nguån tµi trî tÝch cùc cho nhu cÇu vèn kinh doanh nãi chung vµ vèn l­u ®éng nãi riªng. Khi ®· cã ®­îc nhu cÇu vèn chÝnh x¸c, c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh t×m kiÕm nguån tµi trî cho sè vèn dù b¸o cña m×nh. ViÖc t×m kiÕm nguån tµi trî nhÊt thiÕt ph¶i c¨n cø vµo kÕ ho¹ch x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn cho c¸c kho¶n môc mµ c«ng ty ®· lËp ra. Trong thêi gian tíi, theo em c«ng ty cã thÓ t×m kiÕm vèn tõ c¸c nguån tµi trî sau: - Nguån vèn tù bæ sung: trong n¨m 2006, c«ng ty ®· dïng nguån vèn nµy ®Ó t¨ng vèn kinh doanh cña m×nh lªn. Sang n¨m 2007, víi sè lîi nhuËn cßn l¹i cña c«ng ty còng cã thÓ sö dông mét phÇn ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tù chñ cña m×nh v× nã lµ biÖn ph¸p t¸i ®Çu t­ vèn cã hiÖu qu¶ nhÊt. - Vèn chiÕm dông: Khai th¸c c¸c kho¶n vèn c«ng ty cã thÓ chiÕm dông ®­îc cña c¸c ®èi t¸c trong qu¸ tr×nh quan hÖ lµm ¨n còng lµ mét c¸ch huy ®éng vèn cho c«ng ty. §©y lµ mét nguån vèn rÊt cã lîi nÕu c«ng ty biÕt c¸ch khai th¸c v× nÕu sè vèn c«ng ty chiÕm dông ®­îc mµ lín h¬n sè vèn c«ng ty bÞ chiÕm dông th× c«ng ty ®· sö dông ®­îc kho¶n vèn t¹m thêi nhµn rçi cho nhu cÇu vèn l­u ®éng cña m×nh. Chi phÝ cña nguån vèn nµy chÝnh lµ gi¸ trÞ cña kho¶n chiÕt khÊu mµ doanh nghiÖp bÞ mÊt khi mua hµng trong thêi h¹n ®­îc h­ëng chiÕt khÊu. §ã chÝnh lµ c¬ héi cña viÖc tr¶ chËm khi mua hµng. Tuy nhiªn viÖc mua chÞu sÏ lµm t¨ng hÖ sè nî cña doanh nghiÖp do ®ã ®Ó tr¸nh r¬i vµo t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n c«ng ty nªn lËp ra mét b¶ng biÓu ®Ó cã thÓ theo dâi s¸t sao c¸c kho¶n ph¶i thu vµ ph¶i tr¶ ®Ó xem xÐt tõng kho¶n mét, kho¶n nµo cÇn ph¶i thu vÒ vµ kho¶n nµo cÇn ph¶i chi tr¶ ®Ó tõ ®ã cã ph­¬ng h­íng rót vèn tõ c¸c nguån ®Çu t­ ®Ó thanh to¸n còng nh­ cã thÓ biÕt ®­îc thêi gian sö dông cña tõng lo¹i vèn ®Ó cã t­ c¸ch sö dông cho phï hîp. - Vèn vay ng©n hµng: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®øng tr­íc nh÷ng nhu cÇu ®ßi hái vÒ vèn th× ®©y lµ nguån cung cÊp vèn quan träng. §Æc biÖt lµ ®èi víi nhu cÇu thanh to¸n nh­ nguyªn, nhiªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh­ c¸c dÞch vô ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Nguån vèn tÝn dông ng©n hµng thùc chÊt lµ nguån vèn bæ sung chø kh«ng ph¶i lµ vèn th­êng xuyªn tham gia vµ h×nh thµnh nªn vèn l­u ®éng cña c«ng ty. MÆt kh¸c, c«ng ty còng cÇn huy ®éng thªm nguån vèn trung vµ dµi h¹n phï hîp sÏ gãp phÇn lµm gi¶m khã kh¨n t¹m thêi vÒ vèn, gi¶m mét phÇn chi phÝ vµ t¨ng lîi nhuËn. Tuy nhiªn ®Ó huy ®éng ®­îc vèn ng©n hµng th× c«ng ty còng ph¶i cÇn x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh, c¸c dù ¸n ®Çu t­ kh¶ thi tr×nh lªn ng©n hµng, ®ång thêi ph¶i lu«n lµm ¨n cã l·i, thanh to¸n c¸c kho¶n nî gèc ®óng h¹n x©y dùng ®­îc lßng tin ë c¸c ng©n hµng. - Huy ®éng tõ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn: §©y lµ nguån vèn cã triÓn väng kh«ng chØ ë sè vèn mµ c«ng ty cã thÓ huy ®éng ®­îc mµ b»ng c¸ch huy ®éng nµy c«ng ty cßn t¨ng thªm sù g¾n bã vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Do ®ã c«ng ty cÇn xem xÐt ®Õn viÖc huy ®éng nguån vèn nµy ë c¸c kú tiÕp theo. - Vèn liªn doanh, liªn kÕt: §©y lµ h×nh thøc hîp t¸c mµ qua ®ã c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng t¨ng ®­îc vèn s¶n xuÊt, kinh doanh mµ cßn häc tËp ®­îc kinh nghiÖm qu¶n lý, tiÕp thu khoa häc kü thuËt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tõ c¸c ®èi t¸c cña m×nh. - Nãi tãm l¹i, cÇn ph¶i t¹o ra nhiÒu kªnh huy ®éng vèn ®Ó ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ cßn gióp c«ng ty chñ ®éng trong c¸c dù ¸n triÓn väng, chíp thêi c¬ kinh doanh vµ linh ho¹t trong qu¸ tr×nh sö dông vèn. §Ó huy ®éng kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chñ ®éng vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: + X©y dùng chiÕn l­îc huy ®éng vèn phï hîp víi thùc tr¹ng thÞ tr­êng vµ m«i tr­êng kinh doanh cña tõng thêi kú. + T¹o niÒm tin cho c¸c n¬i cung øng vèn b»ng c¸ch n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty, æn ®Þnh vµ thÓ chÕ hãa c¸c chØ tiªu tµi chÝnh, thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®óng h¹n. + Chøng minh ®­îc hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty b»ng c¸ch ®­a ra kÕt qu¶ kinh doanh vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn trong n¨m võa qua vµ triÓn väng trong n¨m tíi. + Víi c«ng t¸c sö dông vèn, khi thùc hiÖn c«ng ty cÇn c¨n cø vµo kÕ ho¹ch huy ®éng vµ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh ®· lËp ®Ó lµm c¬ së ®iÒu chØnh cho phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ. NÕu ph¸t sinh nhu cÇu bÊt th­êng, c«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch chñ ®éng cung øng kÞp thêi ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra liªn tôc, tr¸nh t×nh tr¹ng ngõng s¶n xuÊt do thiÕu vèn. NÕu thõa vèn c«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p sö lý vèn linh ho¹t, ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt, cho ®¬n vÞ kh¸c vay. §¶m b¶o ph¸t huy thÕ m¹nh vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn. Tuy nhiªn nhÊt thiÕt ph¶i dùa vµo thùc tr¹ng sö dông vèn trong kú vµ ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn còng nh­ xu h­íng, sù thay ®æi cung cÇu trªn thÞ tr­êng. 3.2.3. ¸p dông ph­¬ng ph¸p thanh to¸n hîp lý, tæ chøc tèt c«ng t¸c thanh to¸n vµ thu håi c«ng nî Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, gi÷a c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¸t sinh vÊn ®Ò tµi chÝnh tÝn dông. C¸c ho¹t ®éng nµy ngµy mét nhiÒu vµ phøc t¹p dÉn ®Õn t×nh tr¹ng chiÕm dông vèn lÉn nhau. Khi ®ã doanh nghiÖp võa ®ãng vai trß lµ ng­êi mua, võa lµ ng­êi b¸n. Mét khi cã ®­îc nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp, doanh nghiÖp cã thÓ tËn dông tèi ®a nguån vèn ®i chiÕm dông ®Ó ®Èy m¹nh hiÖu qu¶ sö dông vèn. Qua ph©n tÝch ë trªn ta thÊy c¸c kho¶n ph¶i thu cña c«ng ty lµ 3.549.234.308® chiÕm 48,1% trong tæng vèn l­u ®éng g©y ra t×nh tr¹ng ø ®äng trong thanh to¸n. Trong khi ®ã c«ng ty vÉn ph¶i vay mét l­îng vèn lín ë ng©n hµng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn l­u ®éng nªn chi phÝ sö dông vèn cao. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ do trong thêi gian qua: - C«ng ty ch­a cã nhiÒu h×nh thøc khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n sím vµ nhanh tiÒn hµng. - Trong khi mua nguyªn, nhiªn vËt liÖu c«ng ty ph¶i thanh to¸n tr­íc tiÒn hµng mµ kh«ng ®­îc h­ëng ­u ®·i thÝch ®¸ng tõ ng­êi b¸n. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, ®¶m b¶o thu håi c«ng nî, ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, trong thêi gian tíi c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: Thø nhÊt: Thùc hiÖn h×nh thøc chiÕt khÊu nh»m khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n sím gãp phÇn h¹n chÕ t×nh tr¹ng nî nÇn, d©y d­a kÐo dµi. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh tû lÖ chiÕt khÊu hîp lý trong mèi quan hÖ víi l·i suÊt vèn vay cña ng©n hµng. Bëi v× khi c¸c kho¶n ph¶i thu lín c«ng ty sÏ ph¶i vay vèn ng©n hµng hoÆc c¸c h×nh thøc kh¸c ®Ó bï ®¾p, kÞp thêi tháa m·n c¸c nhu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã viÖc c«ng ty gi¶m cho kh¸ch hµng mét tû lÖ nhÊt ®Þnh trªn tæng sè tiÒn hµng mµ tû lÖ ®ã nhá h¬n l·i suÊt vay vèn ®Ó thu håi ®­îc tiÒn hµng mét c¸ch sím nhÊt vÉn cã lîi h¬n lµ kh«ng thùc hiÖn chiÕt khÊu ®Ó kh¸ch hµng chiÕm dông vèn mét thêi gian vµ trong thêi gian ®ã c«ng ty l¹i ph¶i ®i vay vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ chÞu l·i suÊt cao h¬n. - Thø hai: Ph¶i lu«n t¨ng c­êng kiÓm tra ®«n ®èc c¸c kho¶n ph¶i thu. C«ng ty nªn lËp sæ chi tiÕt theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu theo tõng kh¸ch hµng, tõng thêi gian thanh to¸n. §èi víi c¸c kho¶n nî kh¸ch hµng ph¶i tr¶, c«ng ty cÇn xem xÐt cô thÓ ®Ó ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch phï hîp nh­ thêi gian gia h¹n nî, gi¶m nî nh»m gi÷ g×n m«Ý quan hÖ s½n cã vµ chØ nhê c¸c c¬ quan chøc n¨ng can thiÖp nÕu ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn kh«ng mang l¹i kÕt qu¶. - Thø ba: Víi vai trß lµ kh¸ch hµng, cÇn t×m kiÕm c¸c nhµ cung cÊp cã chÝnh s¸ch ­u ®·i cho ng­êi mua nh­ mua nhiÒu gi¶m gi¸ hay chiÕt khÊu hµng khi thanh to¸n nhanh, thanh to¸n tr­íc tiÒn hµng NÕu thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p trªn, c«ng ty sÏ h¹n chÕ ®­îc c¸c kho¶n vèn chiÕm dông ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng lîi nhuËn. 3.2.4. T¨ng c­êng qu¶n lý hµng tån kho T¹i thêi ®iÓm 31/12/2007 l­îng hµng tån kho cña c«ng ty lµ 2.576.972.827 ® chiÕm tû lÖ 41,45% tæng tµi s¶n l­u ®éng. Së dÜ hµng tån kho chiÕm tû träng lín lµ do mét sè c«ng tr×nh x©y l¾p cã gi¸ trÞ lín mµ trong n¨m c«ng ty ch­a hoµn thµnh. Nh­ vËy vÊn ®Ò gi¶i quyÕt hµng tån kho cña c«ng ty chñ yÕu lµ ®i lµm c«ng t¸c h¹n chÕ s¶n phÈm dë dang, qu¶n lý tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: - C«ng ty cÇn ph¶i c©n ®èi hîp lý hãa d©y chuyÒn s¶n xuÊt, ®Ó c¸c bé phËn kh«ng ph¶i chê nhau, g©y l·ng phÝ thêi gian, lµm chËm tiÕn ®é thi c«ng, kÐo dµi thêi gian hoµn thµnh c«ng tr×nh. ChÝnh sù ph©n c«ng s¾p xÕp hîp lý sÏ gióp cho c«ng ty hoµn thµnh khèi l­îng x©y l¾p, v­ît kÕ ho¹ch rót ng¾n thêi gian hoµn thµnh c«ng tr×nh, do ®ã sÏ gi¶m ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. - Trong qu¸ tr×nh thi c«ng cÇn tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty nh­ tiÕn hµnh lËp c¸c ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu. §ång thêi t×m kiÕm c¸c nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu míi gi¸ rÎ h¬n hoÆc cã nh÷ng ®iÒu kiÖn cung cÊp thuËn lîi h¬n. - §¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh, quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng ®Ó hä nhanh chãng thanh to¸n tiÒn hµng khi c«ng tr×nh ®­îc hoµn thµnh. 3.2.5. Chñ ®éng thanh to¸n nî nh»m lµnh m¹nh hãa t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. Trong n¨m 2007, kho¶n vèn c«ng ty ®i chiÕm dông sö dông cho nhu cÇu vèn kinh doanh lªn tíi 6.486.315.340® t­¬ng øng víi 85,96% trong tæng vèn l­u ®éng. Tuy viÖc chiÕm dông nµy lµ hîp ph¸p vµ gi¶m thiÓu ®­îc chi phÝ sö dông vèn nh­ng nÕu tû lÖ nµy cao qu¸ còng dÉn doanh nghiÖp tíi nguy c¬ l©m vµo t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. Do ®ã c«ng ty ph¶i chñ ®éng bè trÝ nguån ®Ó thanh to¸n, ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶ nî ®Õn h¹n, cã nh­ vËy míi gi÷ ®­îc uy tÝn víi bªn cho vay. Tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ ph¹t do vay nî qu¸ h¹n võa lµm t¨ng sè tiÒn tr¶ l·i tiÒn vay võa ®e däa vÒ mÆt tµi chÝnh. 3.2.6. T¨ng c­êng vai trß kiÓm tra, gi¸m s¸t cña tµi chÝnh trong viÖc qu¶n lý vµ sö vµ sö dông vèn l­u ®éng ë c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy ®ßi hái ph¶i t¨ng c­êng kiÓm tra tµi chÝnh ®èi víi viÖc sö dông tiÒn vèn trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Cô thÓ lµ: Trong kh©u dù tr÷, cÇn cã sù kiÓm tra chuyªn m«n vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô ®­a vµo s¶n xuÊt bëi ¶nh h­ëng cña nguyªn vËt liÖu tíi chÊt l­îng c«ng tr×nh lµ rÊt lín. MÆt kh¸c, nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty ®­îc mua tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nªn chÊt l­îng còng kh¸c nhau. Do ®ã cÇn ph¶i cã mét ®éi ngò mua giµu kinh nghiÖm, linh ho¹t ®Ó lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. Trong c¸c hîp ®ång ký kÕt mua b¸n nguyªn vËt liÖu cÇn cã sù gi¸m s¸t chÆt chÏ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ c¶, thêi gian vµ c¶ ®Þa ®iÓm giao hµng. Trong hîp ®ång cÇn ®­a ra c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ nh­: nÕu bªn giao vËt liÖu kh«ng ®óng sè l­îng, chÊt l­îng, thêi gian th× sÏ bÞ ph¹t theo phÇn tr¨m cña hîp ®ång. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cÇn cã sù gi¸m s¸t chÆt chÏ theo tõng h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o quy c¸ch, mÉu m· vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Tæ chøc rót ng¾n thêi gian l­u th«ng cña hµng hãa, tiÕt kiÖm chi phÝ ®Ó tõ ®ã rót ng¾n thêi gian lu©n chuyÓn vèn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cho c«ng ty. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ ViÖc chuyÓn ®æi doanh nghiÖp lµ mét chÝnh s¸ch lín cña nhµ n­íc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, ®Ó t¹o nguån viÖc lµm n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng trong giai ®o¹n míi chuyÓn ®æi, ®Ò nghÞ cÊp trªn quan t©m gióp ®ì c«ng ty th«ng qua viÖc chØ thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p n»m trong ph¹m vi cho phÐp. Khi c«ng ty cã nhu cÇu ®Çu t­ mua s¾m trang thiÕt bÞ, më réng thÞ tr­êng vµ ngµnh nghÒ, ®Ò nghÞ cÊp trªn hç trî cho vay c¸c nguån vèn ®Çu t­ ­u ®·i víi l·i suÊt thÊp. Do hiÖn nay c«ng ty võa míi chuyÓn ®æi nªn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, ®Ò nghÞ c¸c ban ngµnh chøc n¨ng t¹o mäi ®iÒu kiÖn hç trî vÒ c¸c mÆt tµi chÝnh, ph¸p lý, c¬ së vËt chÊt, lao ®éng, tiÒn vèn, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty cã thÓ tham gia ®Êu thÇu, tæ chøc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín ®Ó n©ng cao s¶n l­îng thi c«ng x©y l¾p hµng n¨m, gióp c«ng ty nhanh chãng héi nhËp vµo m«i tr­êng míi. Ng©n hµng nªn quan t©m h¬n n÷a ®Õn vÊn ®Ò ®iÒu hµnh theo l·i suÊt c¬ b¶n, l·i suÊt cho vay linh ho¹t theo diÔn biÕn cung cÊp vèn theo yªu cÇu cña thÞ tr­êng cña kh¸ch hµng. Söa ®æi c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ cho vay, b¶o l·nh theo h­íng n©ng cao tÝnh tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c ng©n hµng. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch t¸c ®éng, hç trî gióp c¸c doanh nghiÖp thuËn lîi h¬n trong qu¸ tr×nh doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh v× thùc tÕ ®Ó huy ®éng ®­îc vèn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo nhµ n­íc nh­: L·i suÊt ng©n hµng, thuÕ. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch tµi chÝnh thÝch hîp ®Ó khai th«ng nguån vèn, gióp doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vèn mét c¸ch thuËn lîi. Nhµ n­íc cÇn sím hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch ph¸p luËt cÇn thiÕt ®¶m b¶o c«ng ty khai th¸c triÖt ®Ó mäi nguån vèn hiÖn cã. KÕt luËn Trong xu thÕ ph¸t triÓn chung cña thêi ®¹i ngµy nay, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i lu«n chñ ®éng, s¸ng t¹o trong kinh doanh, lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung vµ vèn l­u ®éng nãi riªng ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, gi÷ v÷ng thÞ phÇn vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. Cã nh­ vËy doanh nghiÖp ®­îc ®µ t¨ng tr­ëng cho doanh nghiÖp vµ gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ quèc d©n ph¸t triÓn Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi, víi ®Ò tµi ®· lùa chän em ®· cè g¾ng t×m hiÓu vµ nghiªn cøu c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng ®Ó ®­a ra mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng c«ng ty cã thÓ ¸p dông. Nh­ng do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, kh¶ n¨ng n¾m b¾t thùc tÕ cßn ch­a tèt nªn ®Ò tµi cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n vµ cã ý nghÜa trªn c¶ ph­¬ng diÖn lý luËn vµ thùc tiÔn. §Ó hoµn thµnh ®­îc chuyªn ®Ò nµy ngoµi sù nç lùc phÊn ®Êu cña b¶n th©n, em cßn nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp ch©n thµnh, sù chØ b¶o ch©n thµnh tõ c¸c c« chó, anh, chÞ trong phßng KÕ to¸n – tµi chÝnh cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi vµ ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn chu ®¸o, nhiÖt t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ H¹nh. Em xin ®­îc göi lêi c¸m ¬n ch©n thµnh tíi c« gi¸o vµ ban l·nh ®¹o, c¸c c¸n bé phßng KÕ to¸n - tµi chÝnh cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng B¹ch §»ng 9 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy. Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2008. Sinh viªn §ç ThÞ Nhµn Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội.doc