Đề tài Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng tại ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội

BAN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THÀNH PHỐ HN MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 I. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 2 II. NỘI DUNG THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 7 1.Tên gọi: Ban Chỉ Đạo giải phóng mặt bằng 7 2. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện 7 II. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 10 1. Những quy định chung 2. Trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên trong ban 10 3. Mối quan hệ của ban với các cơ quan khác 10 4. Tài chính của ban 14 IV.CHỨC NĂNG NHIÊM VỤ CÁC PHÒNG THUỘC BAN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 14 1.Những kết quả đạt được 17 2. Bố trí vốn giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng tái định cư 20 3. Những vấn đề còn tồn tại 21 4. Nguyên nhân 22 V MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦ YẾU 24 1. Mục tiêu, nhiệm vụ 24 2. Các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt hơn công tác giải phóng mặt bằng măn 2003 25 KẾT LUẬN 27

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng tại ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ban chØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng thµnh phè hN Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 I. Sù cÇn thiÕt thµnh lËp ban chØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng 2 II. Néi dung thµnh lËp ban chØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng 7 1.Tªn gäi: Ban ChØ §¹o gi¶i phãng mÆt b»ng 7 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, tæ chøc thùc hiÖn 7 II. quy chÕ ho¹t ®éng cña ban chØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng 10 Nh÷ng quy ®Þnh chung Tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña c¸c thµnh viªn trong ban 10 Mèi quan hÖ cña ban víi c¸c c¬ quan kh¸c 10 Tµi chÝnh cña ban 14 IV.chøc n¨ng nhiªm vô c¸c phßng thuéc ban chØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng 14 1.Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc 17 2. Bè trÝ vèn gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng c¬ së h¹ tÇng t¸i ®Þnh c­ 20 3. Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i 21 4. Nguyªn nh©n 22 V môc tiªu nhiÖm vô vµ c¸c gi¶i ph¸p cñ yÕu 24 Môc tiªu, nhiÖm vô 24 C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m thùc hiÖn tèt h¬n c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng m¨n 2003 25 kÕt luËn 27 Lêi nãi ®Çu - §¹i héi §¶ng lÇn thø IX ®· x¸c ®Þnh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®Õn n¨m 2020 c¬ b¶n ®­a n­íc ta trë thµnh n­íc c«ng nghiÖp. §Ó lµm ®­îc nhiªm vô trªn mét phÇn chóng ta ph¶i thu hót ®­îc c¸c nguån vèn ®Çu t­, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi h¬n n÷a cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi - §èi víi thµnh phè Hµ Néi nhu cÇu sö dông ®Êt cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ lµ rÊt lín. V× thÕ c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng ®­îc Thµnh uû, H§ND vµ UBND Thµnh phè Hµ Néi coi träng ®Ó thu hót vèn ®Çu t­, xem nã nh­ mét th­êng xuyªn vµ cÇn nhiÒu ngµnh cÊp tham gia - C¨n cø NghÞ quyÕt cña Thµnh uû ngµy 13/7/2000 kú häp thø 17 cña ban chÊp hµnh §¶ng bé Thµnh phè vµ NghÞ quyÕt 09 ngµy 21/7/2000 cña H§ND Thµnh phè - Ngµy 31/10/2000 cña UBND Thµnh phè ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban ChØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng Thµnh phè. Nh»m ®¸p øng nhu cÇu sö dông ®Êt cña c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña thñ ®« - Môc ®Ých bµi viÕt b¸o c¸c tæng hîp nh»m t×m hiÓu c¬ cÊu, chøc n¨ng, nhiªm vô, mèi quan hÖ cña Ban ChØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng víi c¸c c¬ quan kh¸c cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng vµ cñng cè thªm kiÕn thøc ®· häc trong nhµ tr­êng. §ång thêi b­íc ®Çu tiÕp c©n víi c«ng viÖc thùc tÕ - Bµi viÕt b¸o c¸o tæng hîp víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña TS. Hoµng C­êng vµ c¸n bé Bïi TrÇn Hång. Qua b¸o c¸o tæng hîp em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o vµ c¸c c¸n bé trong Ban ChØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng Thµnh phè - B¸o c¸o nµy kh«ng tr¸nh ®­îc nh÷ng thiÕu sãt, em mong ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o trong Trung t©m qu¶n lý §Þa chÝnh vµ Kinh doanh bÊt ®éng s¶n ®Æc biÖt lµ TS. Hoµng c­êng I. Sù cÇn thiÕt thµnh lËp ban chØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng - Trong nh÷ng n¨m qua, Thµnh Uû, H§ND, UBND Thµnh phè ®· quan t©m chØ ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ trªn ®Þa bµn, gãp phÇn quan träng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kimh tÕ- x· héi cña Thñ §«. §¹i bé ph©n nh©n d©n bÞ thu håi ®ång t×nh víi chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, tù gi¸c thùc hiÖn; nhiÒu ng­êi s½n sµng chÞu thiÖt thßi v× lîi Ých chung, gióp c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng ®­îc thuËn lîi. -Tuy nhiªn, c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng cña Thµnh phè cßn nhiÒu khã kh¨n tån t¹i, ch­a ®¸p øng yªu cÇu ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ thñ ®«; thËm chÝ cã lóc, cã nîi x¶y ra vô viÖc kÐo dµi, lµm chËm tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n, g©y tæn h¹i vÒ kinh tÕ vµ trËt tù x· héi, ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian, c«ng søc ®Ó gi¶i quyÕt. - Cã t×nh tr¹ng trªn lµ do cã nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan: Nh­ng chñ yÕu do tÝnh thiÕu ®ång bé, ch­a nhÊt qu¸n trong mét sè chÝnh s¸ch vµ quy ®Þnh cña ChÝnh Phñ vµ Thµnh phè, cã nh÷ng quy ®Þnh ch­a thËt sù phï hîp víi thùc tiÔn chËm ®­îc bæ sung, söa ®æi. Trong mét sè tr­êng hîp, l·nh ®¹o c¸c ngµnh, c¸c cÊp ch­a thÊy râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh, xem viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng nh­ lµ viÖc cña nhµ ®Çu t­ vµ c¸c chñ d­ ¸n. Qu¸ tr×nh chØ ®¹o thùc hiÖn cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt, yÕu kÐm; ch­a coi träng ®óng møc c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n; viÖc quy ho¹ch, c¾m mèc giíi c«ng tr×nh nhiÒu n¬i ch­a thùc hiÖn ®­îc. C¸c khu ®Þnh c­ míi cßn thiÕu hoÆc ch­a ®­îc ®Çu t­ ®ång bé vÒ h¹ tÇng kü thuËt vµ h¹ tÇng x· héi ®Ó æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n. ¥ mét sè n¬i ®éi ngò lµm c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng ch­a ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô... - §Ó t¹o sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ, tÝch cùc trong c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng, gãp phÇn thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn, æn ®Þnh chÝnh trÞ Thñ §«, ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña Thñ §«. Ngµy 13/7/2000 Héi nghÞ Ban chÊp hµnh §¶ng bé Thµnh phè lÇn thø 17 ban hµnh NghÞ quyÕt vÒ c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Thñ §« VÒ t­ t­ëng chØ ®¹o: - Gi¶i phãng mÆt b»ng khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt lµ mét nhiÖm vô quan träng, nh­ng hÕt søc khã kh¨n vµ phøc t¹p, nh¹y c¶m. C¸c cÊp Uû §¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ ph¶i coi ®©y lµ mét nhiÖm vô võa cÊp b¸ch vµ l©u dµi; cã tr¸ch nhiªm phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan Trung ­¬ng ®Ó v©n ®éng, thuyÕt phôc c¸n bé, ®¶ng viªn g­¬ng mÉu vµ nh©n d©n tù gi¸c thùc hiÖn. - Ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt ph¶i trªn c¬ së ph¸p luËt vµ nh÷ng quy ®Þnh cña Thµnh phè, phï hîp víi thùc tiÔn, cã lý cã t×nh; kÕt hîp chÆt chÏ c¸c biªn ph¸p vËn ®éng- thuyÕt phôc- kinh tÕ – hµnh chÝnh vµ ph¸p luËt. 2. §Þnh h­íng gi¶i ph¸p chñ yÕu. - TiÕn hµnh c¾m mèc giíi vµ c«ng khai tr­íc d©n quy ho¹ch chi tiÕt c¸c quËn, huyÖn Thµnh phè; nhÊt lµ quy ho¹ch chi tiÕt m¹ng l­íi c¬ së h¹ tÇng träng ®iÓm cña Thµnh phè, quy ho¹ch c¸c khu ®Þnh c­ míi. §ång thêi ph¶i tæ chøc bé m¸y ®ñ m¹nh, ph©n c«ng ph©n cÊp hîp lý, t¨ng c­êng ®éi ngò c¸n bé ®ñ n¨ng lùc, phÈm chÊt ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ quy ho¹ch ®· c«ng bè. - Rµ so¸t, söa ®æi, bæ sung c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Thµnh phè vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng theo ®óng quy ho¹ch cña ChÝnh Phñ vµ cña c¸c Bé, ngµnh Trung ­¬ng, bao gåm c¶ viÖc hç trî chuyÓn nghÒ, h­íng nghiÖp ®èi víi ng­êi thu håi ®Êt. - §èi víi c¸c tuyÕn ®­êng míi, cÇn g¸n viÖc lµm ®­êng víi c«ng tr×nh kü thuËt víi x©y dùng c¸c tuyÕn phè míi theo quy ho¹ch ®Ó tõng b­íc thu l¹i vµo ng©n s¸ch ®Þa t« chªnh lÖch vµ gi¸ trÞ t¨ng thªm do nhµ n­íc ®Çu t­ mµ cã, t¹o sù c«ng b»ng chung. - Huy ®éng mäi nguån vèn tr­íc hÕt sö dông ng©n s¸ch ph¸t triÓn h¹ tÇng ®Ó ®Çu t­ t¹o quü nhµ, quü ®Êt x©y dùng khu ®Þnh c­ míi phôc vô gi¶i phãng mÆt b»ng. B¶o ®¶m t¹o lËp chç ë míi cho ng­êi ph¶i di chuyÓn cã diÖn tÝch vµ ®iÒu kiÖn kü thuËt h¹ tÇng t­¬ng ®­¬ng n¬i ë cò. Cã nhiÒu h×nh thøc ®Òn bï kh¸c nhau ®Ó nh©n d©n lùa chän, nh­: b»ng tiÒn, b¸n nhµ, giao ®Êt . - Khi ®· ®¶m b¶o c¸c chÝnh s¸ch cã t×nh, cã lý, cÇn c­¬ng quyÕt xö lý ®Ých ®¸ng ®èi víi nh÷ng ng­êi cè t×nh ch©y ú, kh«ng chÞu thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp. Tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn: - Ban c¸n sù §¶ng UBND Thµnh phè chØ ®¹o x©y dùng ®Ò ¸n vµ quy chÕ gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c nµy - Ban Tæ chøc Thµnh Uû, Ban Tæ chøc chÝnh quyÒn Thµnh phè tham m­u cho Ban th­êng vô vµ UBND Thµnh phè sím thµnh lËp Ban chØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng cÊp Thµnh phè, do ®ång chÝ Phã chñ tÞch phô tr¸ch §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt lµm tr­ëng ban; cã s­ tham gia cña cÊp Uû, chÝnh quyÒn, MÆt trËn tæ quèc, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, c¬ quan chuyªn m«n vµ c¬ quan néi chÝnh. - C¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ nh©n d©n tæ chøc, ®«ng viªn c¸n bé, §¶ng viªn, ®oµn viªn, héi viªn g­¬ng mÉu thùc hiÖn NghÞ quyÕt. C¸c c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt cã kÕ ho¹ch tham gia c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng khi cã yªu cÇu. - Ban c¸n sù §¶ng UBND Thµnh phè, c¸c ban §¶ng Thµnh Uû cã tr¸ch nhiÖm gióp Ban th­êng vô Thµnh uû theo dâi, kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt ®èi víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh thuéc Thµnh phè vµ ®Þnh kú b¸o c¸o víi Ban th­êng vô II. néi dung thµnh lËp Ban ChØ §¹o GPMB Thµnh phè - C¨n cø NghÞ quyÕt 20-NQ/T¦ ngµy 13/07/2000, kú häp thø 17 cña Ban chÊp hµnh §¶ng bé Thµnh phè vÒ c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña Thñ §« vµ NghÞ QuyÕt sè 09/2000-NQ/H§ ngµy 2/7/2000 cña Héi ®ång nh©n d©n Thµnh phè vÒ c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi. UB D Thµnh phè ban hµnh QuyÕt ®Þnh 88-Q§/UB ngµy 31/10/2000 vÒ viÖc thµnh lËp Ban ChØ §¹o GPMB Thµnh phè Hµ Néi víi néi dung nh­ sau: Tªn gäi: Ban ChØ §¹o Gi¶i Phãng MÆt B»ng Thµnh phè Hµ Néi - Lµ c¬ quan chuyªn tr¸ch gióp UBND Thµnh phè chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng cña Thµnh phè Hµ Néi, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña UBND Thµnh phè vµ chÞu sù qu¶n lý nhµ n­íc cña c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn. - Lµ c¬ quan cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã trô së riªng, con dÊu riªng vµ më tµi kho¶n t¹i kho b¹c Nhµ n­íc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Chøc n¨ng, nhiªm vô, tæ chøc, bé m¸y cña Ban: Chøc n¨ng: - X©y dùng kÕ ho¹ch cña Thµnh phè vµ chØ ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh x©y dùng kÕ ho¹ch gi¶i phãng mÆt b»ng ë cÊp, ngµnh m×nh vµ thùc hiÖn chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña Trung ¦¬ng vµ Thµnh uû, H§ND, UBND Thµnh phè trong c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng (GPMB). - KiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn GPMB cña: Chñ ®Çu t­, Héi ®ång ®Òn bï GPMB, ®ång thêi ®Ò xuÊt víi UBND Thµnh phè gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh trong c«ng t¸c GPMB. NhiÖm vô: - C¨n cø ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn thµnh phè ®Ó x©y dùng vµ tæng hîp kÕ ho¹ch GPMB ®èi víi mäi ngµnh, mäi cÊp, mäi nhu cÇu vµ chØ ®¹o tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã. - C¨n cø c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc x©y dùng c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng cho toµn bé nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña Thµnh phè. - Hµng n¨m x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn nhu cÇu ®Çu t­ gi¶i phãng mÆt b»ng vµ ng©n s¸ch ®¶m b¶o ®Çu t­ c¸c nguån vèn chØ ®¹o thùc hiÖn. Ph©n bæ kÕ ho¹ch c¸c nguån vèn, quü tµi chÝnh vµ qu¶n lý c¸c quü nhµ ®Êt phôc vô cho c«ng t¸c GPMB trªn ®Þa bµn Thµnh phè. - H­íng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Òn bï t¹i c¸c Héi ®ång ®Òn bï GPMB quËn, huyÖn. - ChØ ®¹o Héi ®ång ®Òn bï quËn, huyÖn, së, ban ngµnh thuéc Thµnh phè phèi hîp víi chñ ®Çu t­, c¸c tæ chøc t­ vÊn ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c c«ng viÖc sau: + CÊp c¸c lo¹i giÊy phÐp cho dù ¸n + H­íng dÉn c¸c tæ chøc ®iÒu tra, kh¶o s¸t, lËp kÕ ho¹ch ®Òn bï ®óng quy ®Þnh ®Òn bï hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vµ UBDN Thµnh phè, ®óng tiÕn ®é cña dù ¸n. + H­íng dÉn Héi ®ång ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng quËn, huyÖn trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Òn bï tr­íc khi tr×nh Héi ®ång thÈm ®Þnh Thµnh phè phª duyÖt. - ChØ ®¹o Héi ®ång thÈm ®Þnh Thµnh phè thÈm ®Þnh ®óng chÝnh s¸ch, chÕ ®é vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc, cña UBND Thµnh phè. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt víi UBND Thµnh phè vµ ChÝnh phñ ®iÒu chØnh bæ sung chÝnh s¸ch ®Òn bï cho phï hîp víi thùc tÕ cña Hµ Néi. - X©y dùng quy chÕ ho¹t ®éng, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cô thÓ cho tõng thµnh viªn, ®Ó x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm tr­íc Thµnh uû, H§ND, UBND Thµnh phè vµ ph¸p luËt vÒ nh÷ng c«ng viÖc ®· giao. Tæ chøc cña ban: - Ban ChØ §¹o GPMB do ®ång trÝ Phã chñ tÞch UBND Thµnh phè lµm Tr­ëng Ban - Phã tr­ëng ban chuyªn tr¸ch lµ gi¸m ®èc së hoÆc t­¬ng ®­¬ng do UBDN Thµnh phè bæ nhiÖm. - C¸c Phã tr­ëng ban kh¸c cã thÓ cïng chuyªn tr¸ch hoÆc kiªm nhiÖm: C¸c c¬ quan ph¶i cö mét c¸n bé l·nh ®¹o cÊp tr­ëng hoÆc cÊp phã cña ®¬n vÞ m×nh lµm Phã tr­ëng ban kiªm nhiÖm lµ: + Së tµi chÝnh- VËt gi¸ + Së ®Þa chÝnh- Nhµ ®Êt - C¸c uû viªn kiªm nhiÖm: - C¸c c¬ quan ph¶i cö c¸n bé cÊp tr­ëng hoÆc phã cña ®¬n vÞ m×nh lµm uû viªn kiªm nhiÖm gåm: + KiÕn tróc s­ tr­ëng Thµnh phè( nay lµ së Quy ho¹ch vµ kiÕn tróc Hµ Néi) + Së x©y dùng Hµ Néi + Côc thuÕ Hµ Néi + Së kÕ ho¹ch vµ ®Èu t­ Hµ Néi + C«ng an Thµnh phè Hµ Néi + Thanh tra Nhµ n­íc Thµnh phè + UBND c¸c quËn, huyÖn cã ®Êt ph¶i gi¶iphãng mÆt b»ng - C¸c thµnh viªn mêi tham gia: - C¸c c¬ quan d­íi ®©y cö c¸n bé l·nh ®¹o cÊp tr­ëng hoÆc cÊp phã cña ®¬n vÞ m×nh tham gia thµnh viªn Ban chØ ®¹o GPMB Thµnh phè + Ban ph¸p chÕ H§ND Thµnh phè + Ban tuyªn gi¸o Thµnh uû + ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n Thµnh phè + MÆt tr©n tæ quèc ViÖt Nam Thµnh phè + Liªn ®oµn lao ®éng Thµnh phè + Héi liªn hiÖp phô n÷ Thµnh phè + Héi cùu chiÕn binh Thµnh phè + Héi n«ng d©n Thµnh phè Bé m¸y th­êng trùc cña Ban - C¸n bé vµ chuyªn viªn chuyªn tr¸ch: - C¸n bé c«ng chøc cña Ban lµm nhiªm vô chuyªn tr¸ch gåm cã c¸c Phã tr­ëng ban chuyªn tr¸ch vµ c¸c chuyªn viªn. Biªn chÕ cña bé ph©n th­êng trùc kh«ng qu¸ 15 ng­êi. - Giao ban tæ chøc chÝnh quyÒn Thµnh phè thèng nhÊt víi c¸c së, ngµnh ®iÒu ®éng chuyªn viªn vÒ Ban chØ ®¹o GPMB nhËn c«ng t¸c. - chuyªn viªn kiªm nhiÖm - C¸c Phã tr­ëng ban kiªm nhiÖm vµ c¸c uû viªn kiªm nhiÖm cö 2 c¸n bé cÊp Tr­ëng phßng hoÆc cÊp Phã phßng cña c¬ quan m×nh tham gia Tæ chuyªn viªn gióp Ban chØ ®¹o GPMB Thµnh phè ®Ó gióp l·nh ®¹o së, ngµnh gi¶i quyÕt c¸c viÖc trong c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng thuéc tr¸ch nhiÖm cña së, ngµnh m×nh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao. - Tuú ®iÒu kiÖn cô thÓ Ban cã thÓ lËp phßng hoÆc tæ chuyªn m«n ®Ó gióp viÖc: QuyÒn h¹n, tr¸ch nhiªm cña c¸c thµnh viªn trong Ban: - Tr­ëng ban chØ ®¹o toµn bé ho¹t ®éng cña Ban vµ chÞu tr¸ch nhiªm tr­íc Thµnh uû, H§ND, UBND Thµnh phè vÒ kÕt qu¶ c«ng t¸c cña Ban. - Phã tr­ëng ban chuyªn tr¸ch thay mÆt cña Tr­ëng ban gi¶i quyÕt mäi c«ng viÖc khi Tr­ëng ban ®i v¾ng. - C¸c Phã tr­ëng ban vµ Uû viªn kiªm nhiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Thµnh uû, H§ND, UBND Thµnh phè vµ Tr­ëng ban chØ ®¹o vµ nh÷ng viÖc thuéc tr¸ch nhiªm cña ®¬n vÞ m×nh gi¶i quyÕt trong c«ng t¸c GPMB vµ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n ®èi víi nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng ®¶m nhiÖm. - C«ng chøc chuyªn tr¸ch vµ kiªn nhiÖm chÞu tr¸ch nhiÖn tr­íc Ban chØ ®¹o GPMB vµ Thñ tr­ëng trùc tiÕp cña së, ngµnh m×nh vÒ nhiÖm vô ®­îc giao. Kinh phÝ ho¹t ®«ng cña Ban - Kinh phÝ hµnh chÝnh sù nghiÖp do ng©n s¸ch Thµnh phè cÊp - Kinh phÝ phôc vô c«ng t¸c GPMB cã quy ®Þnh riªng III. quy chÕ ho¹t ®éng cña Ban chØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng Thµnh phè hµ néi - C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®«ng nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n: - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 88/2000/Q§_UB ngµy 31/12/2000 cña Uû ban Thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc ban hµnh chØ ®¹o GPMB Thµnh phè Hµ Néi; - XÐt ®Ò nghÞ cña TR­ëng ban tæ chøc chÝnh quyÒn thµnh phè vµ Tr­ëng ban chØ ®¹o GPMB Thµnh phè Hµ Néi. Ngµy 6/7/2001 UBND Thµnh phè ra QuyÕt ®Þnh quy chÕ ho¹t ®éng cña Ban chØ ®¹o GPMB nh­ sau: 1. Nh÷ng quy ®Þnh chung - Ban chØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng thµnh phè lµ c¬ quan chuyªn tr¸ch, gióp UBND Thµnh phè chØ ®¹o kÞp thêi, ®óng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña Trung ­¬ng, Thµnh uû, Héi ®ång nh©n d©n, UBND Thµnh phè, trong c«ng t¸c GPMB, di d©n t¸i ®Þnh c­ trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi. - Ban chØ ®¹o GPMB cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, ®­îc sö dông con dÊu riªng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Ban chØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng Thµnh phè cã trô së riªng vµ kinh phÝ ho¹t ®éng do ng©n s¸ch Thµnh phè cÊp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ quyÕt ®Þnh cña UBND thµnh phè. 2.Tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña thµnh viªn trong ban a. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c¸c thµnh viªn trong ban - Tr­ëng ban chØ ®¹o chung ho¹t ®éng cña ban, trùc tiÕp gi¶i quyÕt c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng theo thÈm quyÒn. - Phã tr­ëng ban chuyªn tr¸ch th­êng trùc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña ban. Thay mÆt ban ký c¸c v¨n b¶n cña ban ®Ó ph¸t hµnh; thay mÆt Tr­ëng ban khi ®i v¾ng gi¶i quyÕt nh÷ng viÖc ®­îc Tr­ëng ban giao, nh÷ng viÖc v­ît qu¸ thÈm quyÒn cña m×nh ph¶i b¸o c¸o chñ tÞch hoÆc phã chñ tÞch ®Ó gi¶i quyÕt. + Gióp Tr­ëng ban x©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña ban, tæng hîp ®Ó b¸o c¸o viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña ban víi UBND Thµnh phè theo ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt. + Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh bé m¸y chuyªn tr¸ch vµ chuyªn viªn kiªm nghiÖm thùc hiªn nhiÖm vô ®­îc giao. - Phã tr­ëng ban chuyªn tr¸ch trùc tiÕp phô tr¸ch chÝnh s¸ch vµ c«ng t¸c qu¶n trÞ hµnh chÝnh cïng mét sè mÆt c«ng t¸c do Tr­ëng ban giao. -Phã tr­ëng ban kiªm nhiÖm vµ c¸c thµnh viªn kiªm nhiÖm: + Thay mÆt l·nh ®¹o c¬ quan, ®ång thêi sö dông bé m¸y gióp viÖc t¹i c¬ quan m×nh trùc tiÕp gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô t¹i c¬ quan m×nh, ngµnh m×nh phu tr¸ch khi tr­ëng ban giao - C¸c thµnh viªn ®­îc mêi tham gia: + C¨n cø vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh vµ c¸c chøc n¨ng cña ngµnh m×nh tham gia chØ ®¹o ®¶m b¶o d©n chñ, c«ng b»ng, c«ng khai ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch trong c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng di d©n t¸i ®Þnh c­. - Chuyªn viªn chuyªn tr¸ch vµ chuyªn viªn kiªm nhiÖm thùc hiªn nh÷ng nhiÖm vô cña l·nh ®¹o ban vµ Thñ Tr­ëng trùc tiÕp c¬ quan m×nh ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. b. Bé m¸y th­êng trùc ban gåm: - C¸c phã ban chuyªn tr¸ch, chuyªn viªn chuyªn tr¸ch. - Ban ®­îc tæ chøc thµnh c¸c bé phËn chuyªn m«n gióp viÖc víi c¸c chøc n¨ng nh­ sau: - phßng hµnh chÝnh tæng hîp: thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: +Thùc hiÖn nhiÖm vô hµnh chÝnh qu¶n trÞ; c«ng t¸c v¨n phßng v¨n th­ l­u tr÷; ®¶m b¶o c¬ së, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cho ban; thùc hiÖn qu¶n lý c¸n bé c«ng chøc theo ph¸p lÖnh vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña UBND Thµnh phè. + C¨n cø sù chØ ®¹o cña Ban, chñ ®éng phèi hîp víi c¸c së, ngµnh, c¸c chñ ®Çu t­, c¸c ban qu¶n lý dù an cã liªn quan trªn ®Þa bµn Thµnh phè ®Ó tæng hîp vµ x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n; trung h¹n; hµng n¨m vÒ : tiÒn vèn; ®Þa ®iÓm x©y dùng; nhu cÇu vÒ c¨n hé.... + + §ång thêi ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch ph©n bæ tµi chÝnh; quü ®Êt, quü nhµ cho tõng dù ¸n vµ quËn, huyÖn, ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c GPMB; di d©n vµ x©y dùng c¸c khu t¸i ®Þnh c­ cña thµnh phè. + Ghi chÐp néi dung héi nghi cña ban ®Ó dù th¶o c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña Ban, tr×nh l·nh ®¹o Ban phª duyÖt. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c khi l·nh ®¹o ban giao. - Phßng qu¶n lý nghiÖp vô: thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: + Th«ng b¸o c«ng viÖc chuÈn bÞ GPMB cho ®Þa ph­¬ng vµ chñ ®Çu t­ dù ¸n, cïng ®Þa ph­¬ng vµ chñ ®Çu t­ xem xÐt tr×nh lËp Héi ®ång GPMB, c¸c tæ chøc t­ vÊn, kh¶o s¸t. + KiÓm tra, ®«n ®èc thùc hiÖn viÖc kÕ ho¹ch ®· giao; n¾m ch¾c th«ng tin b¸o c¸o ban chØ ®¹o gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c v­íng m¾c cña ®¬n vÞ. + §Ò xuÊt ý kiÕn trong phª duyÖt ph­¬ng ¸n GPMB theo sù ph©n cÊp cña UBND Thµnh phè + TruyÒn ®¹t chØ ®¹o cña ban chØ ®¹o GPMB Thµnh phè xuèng c¸c Héi ®ång ®Òn bï quËn, huyÖn vµ n¾m ch¾c t×nh h×nh ®iÒu tra kh¶o s¸t vµ kÕ ho¹ch cña chñ ®Çu t­, cña Héi ®ång ®Òn bï; ®ãng gãp ý kiÕn theo thÈm quyÒn. §ång thêi b¸o c¸o ban chØ ®¹o GPMG Thµnh phè c¸c v­íng m¾c vÒ chÝnh s¸ch ®Òn bï vµ tiÕn ®é GPMB ®Ó ban chØ ®¹o GPMB cã biÖn ph¸p kÞp thêi chØ ®¹o cho ®¬n vÞ + Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c khi l·nh ®¹o ban giao. - phßng kiÓm tra chÝnh s¸ch. + Chñ ®éng phèi hîp víi c¬ quan cã kiªn quan x©y dùng v¨n b¶n dù th¶o vÒ. + §iÒu chØnh bæ sung chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®Òn bï cho phï hîp víi Hµ Néi. + §Ó xuÊt víi ban chØ ®¹o GPMB Thµnh phè lo¹i h×nh tæ chøc thùc hiÖn ®iÒu tra, kh¶o s¸t thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®Òn bï + Ph©n cÊp thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch ®Òn bï cho phï hîp víi b¸o c¸o ban chØ ®¹o GPMB Thµnh phè xem xÐt tr×nh UBND Thµnh phè phª duyÖt. + Chñ ®éng vµ phèi hîp víi c¸c ban TCCQ Thµnh phè lËp kÕ ho¹ch tËp huÊn nghiÖp vô, phôc vô c«ng t¸c GPMB, di d©n t¸i ®Þnhc­, ®ång thêi tæ chøc tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch chÕ ®é chÝnh s¸ch, tr¸ch nhiÖm vµ nhiÖm vô cña nh÷ng hé bÞ thu håi ®Êt. + Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c khi l·ng ®¹o ban giao Häp giao ban vµ chuyªn ®Ò - Hµng th¸ng ban häp mÆt vµo ngµy thø n¨m ®Çu tuÇn ®Ó kiÓm ®iÓm c«ng t¸c, bµn biÖn ph¸p chØ ®¹o gi¶i quyÕt c¸c v­íng m¾c c«ng t¸c GPMB . - Phã tr­ëng ban th­êng trùc chuyªn tr¸ch chuÈn bÞ néi dung, ®Þa ®iÓm b¸o c¸o Tr­ëng ban phª duyÖt. Tr­êng hîp ®ét xuÊt sÏ th«ng b¸o cho c¸c thµnh viªn vµ c¸c ®¬n vÞ mêi häp tr­íc n¨m ngµy. - C¸c së, ngµnh, UBDN quËn, huyÖn cã tr¸ch nhiªm tæng hîp c¸c v­íng m¾c trong ban GPMB b¸o c¸o héi nghÞ. Ban chØ ®¹o GPMB ph¶i xem xÐt gi¶i quyÕt cô thÓ. - C¸c kÖt luËn cña ban chØ ®¹o GPMB Thµnh phè, bé phËn th­êng trùc cña ban ph¶i ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n ®Õn c¸c cÊp, c¸c ngµnh cã liªn quan biÕt vµ thùc hiÖn nghiªm tóc. - Ngoµi giao ban th­êng kú sÏ cã c¸c cuéc häp chuyªn ®Ò do c¸c thµnh viªn cña ban chØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng thµnh phè ®Ò nghÞ cã néi dung cô thÓ, tr­ëng ban chØ ®¹o GPMB sÏ quyÖt ®Þnh cuéc häp. Q bé ph©n th­êng trùc cña ban chØ ®¹o GPMB Thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp ®Ó thèng nhÊt víi Héi ®ång ®Òn bï quËn , huyÖn vÒ gi¸ ®Òn bï, vÒ ph­¬ng ¸n ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng cña quËn, huyÖn b¸o c¸o Tr­ëng ban chØ ®¹o GPMB Thµnh phè thèng nhÊt chØ ®¹o vµ tr×nh UBND Thµnh phè phª duyÖt. 3. Mèi quan hÖ chØ ®¹o gi÷a ban víi c¸c tæ chøc liªn quan - Ban thùc hiÖn sù chØ ®¹o trùc tiÕp thµnh viªn th«ng qua héi nghi giao ban, ®ång thêi sö dông bé m¸y chuyªn tr¸ch cña ban truyÒn ®¹t, h­íng dÉn, kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c tæ chøc nhµ n­íc, c¸c chñ ®Çu t­ vµ c¸c ban qu¶n lý dù ¸n vÒ viÖc thùc hiÖn GPMB, x©y dùng khu t¸i ®Þnh c­ vµ di d©n. - Bé m¸y chuyªn tr¸ch cña ban quan hÖ th­êng xuyªn vµ trùc tiÕp víi H§ND vµ UBND Thµnh phè tæng hîp b¸o c¸o kÞp thêi tr×nh UBND Thµnh phè vµ Ban chØ ®¹o GPMB Thµnh phè. - §èi víi Héi ®ång ®Òn bï GPMB quËn, huyÖn lµ quan hÖ phèi hîp th«ng qua chÕ ®é b¸o c¸o ®Ó xuÊt víi ban chØ ®¹o GPMB Thµnh phè trong viÖc GPMB, di d©n t¸i ®inh c­. - §èi víi c¸c chñ ®Çu t­ c¸c ban qu¶n lý dù ¸n, c¸c tæ chøc t­ vÊn tæ chøc thùc hiÖn lËp kÕ ho¹ch ®Òn bï. Lµ mèi quan hÖ b¸o c¸o ®Ò xuÊt gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc v­ît qu¸ thÈm quyÒn mÞnh vµ ®Ó xuÊt biÖn ph¸p gi¶i quyÕt - Bé phËn chuyªn tr¸ch cña ban tuú t×nh h×nh cô thÓ quy ®Þnh thêi gian, néi dung vµ ®Þa chØ nhËn b¸o c¸o cña c¸c héi ®ång GPMB quËn, huyÖn vµ cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n theo quy ®Þnh. 4. tµi chÝnh cña ban: - Ban chØ ®¹o GPMB Thµnh phè ®­îc cÊp ph¸t ng©n s¸ch nh­ c¸c së thuéc UBND Thµnh phè. - Kinh phÝ phôc vô c«ng t¸c GPMB thùc hiÖn theo møc quy ®Þnh. - Vèn thùc hiÖn GPMB vµ di d©n t¸i ®Þnh c­ cã quy chÕ riªng. - C¸n bé vµ nh©n viªn chuyªn tr¸ch vµ kiªm nhiÖm ®­îc thùc hiÖn phô cÊp nh­ ban qu¶n lý dù ¸n nhãm A vµ ®­îc duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. IV. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng thuéc Ban chØ ®¹o GPMB Thµnh phè - C¨n cø QuyÕt ®Þnh 88/2000/Q§_UB ngµy 3/10/2000 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc thµnh lËp Ban chØ ®¹o GPMB vµ QuyÕt ®Þnh 51/2001/Q§-UB ngµy 06/7/2001 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ ho¹t ®éng cña Ban chØ ®¹o GPMB Thµnh phè Hµ Néi - C¨n cø quyÕt ®Þnh 4394/Q§-UB ngµy 6/7/2001 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ cho phÐp thµnh lËp c¸c phßng nghiÖp vô cña Ban chØ ®¹o GPMB Thµnh phè Hµ Néi - Ngµy 06/9/2001 Tr­ëng ban chØ ®¹o GPMB Thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh vÒ viÖc s¾p xÕp tæ chøc, biªn chÕ vµ ph©n c«ng chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng thuéc Ban chØ ®¹o GPMB Thµnh phè Phßng hµnh chÝnh- tæng hîp gióp viÖc cho Ban chØ ®¹o GPMB Thµnh phè thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô sau: - Thùc hiªn chøc n¨ng hµnh chÝnh cña Ban bao gåm: qu¶n lý vµ h­íng dÉn qu¶n lý, ph¸t hµnh, l­u tr÷ v¨n b¶n ®i, ®Õn, qu¶n lý con dÊu theo quy ®inh cña Nhµ n­íc. - TriÓn khai tr­¬ng tr×nh c«ng nghÖ th«ng tin. H­íng dÉn kh¸ch ®Õn c¬ quan liªn hÖ c«ng t¸c, bè trÝ tiÕp kh¸ch vµ phôc vô c¸c cuéc häp cña Ban. - X©y dùng kÕ ho¹ch ®¶m b¶o ®iÒu kiªn vËt chÊt vµ kinh phÝ ho¹t ®«ng cña Ban; qu¶n lý tµi s¶n vµ c¸c nguån kinh phÝ ®­îc cÊp vµ nguån thu phôc cho ho¹t ®«ng cña Ban; ®¶m b¶o an toµn, trËt tù, vÖ sinh néi vô c¬ quan. - Qu¶n lý hå s¬ c¸n bé c«ng chøc vµ nh©n viªn hîp ®ång; qu¶n lý thêi gian vµ chÊt l­îng lao ®éng vµ thùc hiÖn hµnh chÝnh ®èi víi ng­êi lao ®éng; thùc hiªn c«ng t¸c quy ho¹ch, ®µo t¹o c¸n bé c«ng chøc, s¾p xÕp tæ chøc bé m¸y, ®Ò b¹t c¸n bé. - Theo dâi ho¹t ®éng vµ thùc hiªn chÝnh s¸ch víi c¸c Tr­ëng, Phã ban, thµnh viªn vµ Chuyªn viªn kiªm nhiÖm cña Ban; X©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña Ban, theo dâi vµ tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiªn kÕ ho¹ch c«ng t¸c tuÇn, th¸ng, quý, n¨m b¸o c¸o cÊp trªn theo quy ®Þnh; - Chñ ®éng phèi hîp víi c¸c së, ngµnh, chñ ®Çu t­, c¸c Ban qu¶n lý d­ ¸n cã liªn quan tæng hîp kÕ hoÆc hµng n¨m, trung h¹n vµ dµi h¹n vÒ c¸c dù ¸n ®Çu t­ trªn ®Þa bµn Thµnh phè ph¶i thùc hiÖn GPMB; tæng hîp nhu cÇu vµ gi¶i ph¸p vÒ tµi chÝnh cho GPMB vÒ tiÒn vèn, ®Þa ®iÓm x©y dùng, c¨n hé phôc vô t¸i ®Þnh c­ cho tõng dù ¸n qu©n, huyÖn; vÒ ph­¬ng ¸n phôc håi chuyÓn ®æi s¶n xuÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c d­ ¸n ®ã. - Tæ chøc phong trµo thi ®ua, ch¨m lo ®íi xèng vËt chÊt tinh thÇn cho c¸n bé, c«ng chøc c¬ quan; thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng trong c«ng t¸c GPMB trªn ®Þa bµn Thµnh phè. - Tæ chøc c¸c cuéc giao ban th­êng kú cña Ban, ghi chÐp dù th¶o c¸c th«ng b¸o cuéc häp cña th­¬ng trùc Ban chØ ®¹o GPMB vµ c¸c cuéc häp theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng, theo dâi, ®«n ®èc thùc hiÖn c¸c kÕt luËn. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c theo sù ph©n c«ng cña L·nh ®¹o ban. 2. Phßng nghiÖp vô- kiÓm tra gióp cho L·nh ®¹o ban chØ ®¹o GPMB thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vu sau; - Chñ ®éng phèi hîp víi c¸c thµnh viªn, chuyªn viªn kiªm nhiÖm cña Ban chØ ®¹o c¸c ngµnh, c¸c cÊp cã liªn quan ®Ó xuÊt söa ®æi, x©y dùng chÝnh s¸ch vµ c¸c quy ®Þnh liªn quan vÒ c«ng t¸c GPMB trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi. - ChØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch GPMB vµ kiÓm tra ®«n ®èc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c¸c chñ ®Çu t­, c¸c ngµnh, c¸c cÊp vÒ c«ng t¸c GPMB. - Tæ chøc h­íng dÉn, kiÓm tra chñ ®Çu t­, ng­êi sö dông ®Êt vµ Héi ®ång GPMB quËn, huyÖn trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, tr×nh tù, thñ tôc ®Òn bï GPMB bao gåm c¶ t¸i ®Þnh c­ vµ kh«i phôc, chuyÓn ®æi ph¸t triÓn s¶n xuÊt do t¸c ®éng cña GPMB. - §iÒu hoµ sù phèi hîp gi÷a c¸c chñ ®Çu t­ vµ c¸c ngµnh, c¸c cÊp cã liªn quan cña Thµnh phè vµ ng­êi sö dông ®Êt cã quyÕt ®Þnh thu trong c«ng t¸c GPMB ®¶m b¶o tiÕn ®é ®Ó thùc hiÖn dù ¸n, b¸o c¸o kÞp thêi vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c trong c«ng t¸c GPMB. - Theo dâi, thÈm ®Þnh, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch GPMB cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n ®èi víi c¸c dù ¸n; ®Ò xuÊt biÖn ph¸p ®éng viªn khen th­ëng nh÷ng ®¬n vÞ cã thµnh tÝch hoÆc xö lý c¸c tæ chøc, c¸ nh©n sai ph¹m; tiÕp d©n gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng thuéc thÈm quyÒn cña Ban. - Chñ ®éng phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan tæ chøc tuyªn truyÒn, tËp huÊn vÒ chÝnh s¸ch GPMB. - ChuÈn bÞ néi dung kÕ ho¹ch häp giao ban hµng th¸ng vÇ chuyªn ®Ò cña Ban chØ ®¹o GPMB gi­a Th­êng trùc ban chØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng víi c¸c ngµnh c¸c cÊp cã liªn quan, dù th¶o th«ng b¸o kÕt luËn c¸c cuéc häp vµ theo dâi ®«n ®èc thùc hiÖn c¸c kÕt luËn ®ã - Thùc hiªn c¸c c«ng viÖc kh¸c khi L·nh ®¹o ban giao. IV kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c GPMB n¨m 2001 vµ 2002 cña Thµnh phè Hµ Néi Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc: N¨m 2001 - Tæng sè dù ¸n ®Çu t­ cña Thµnh phè Hµ Néi lµ 333 dù ¸n cã liªn quan ®Õn GPMB. - Nguån vèn ®Çu t­ cña kÕ ho¹ch n¨m 2001 lµ trªn 3000 tû ®ång - Tæng diÖn tÝch ®Êt thu håi 902 ha - Sè hé gia ®×nh vµ tæ chøc bÞ thu håi ®Êt lµ 20.000 - Sè hé gia ®×nh vµ c¸c tæ chøc bÞ ¶nh h­ëng ®Õn nhµ lµ 6000 - Sè dù ¸n ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó triÓn khai GPMB lµ 257 dù ¸n chiÕm 73% tæng sè dù ¸n ®Çu t­. - Sè dù ¸n ®· thùc hiªn xong c«ng t¸c GPMB lµ 159 dù ¸n chiÕm 61,5% tæng sè dù ¸n ®Çu t­ t¨ng gÊp 2 lÇn so víi n¨m 2000 - Sè hé gia ®×nh vµ c¸c tæ chøc ®· båi th­êng thiÖt h¹i lµ 8000 - Tæng kinh phÝ båi th­êng thiÖt h¹i khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt lµ 500 tû ®ång - Sè hé bè trÝ t¸i ®Þnh c­ lµ 1400 hé - C¸c dù ¸n träng ®iÓm ®­îc thùc hiÖn triÓn khai nh­: khu liªn hiÖp thÎ thao Quèc gia, ®­êng vµnh ®ai III, khu t¸i ®Þnh c­ Nam Trung Yªn. §Æc biÖt lµ mét sè dù ¸n GPMB gÆp khã kh¨n v­íng m¾c, tån ®äng l©u dµi hoÆc nh÷ng lÊn chiÕm ®Êt c«ng víi quy m« lín ®· ®­îc tËp trung gi¶i quyÕt: nh­ ®o¹n Voi Phôc CÇu GiÊy, ®­êng 1A ®o¹n V¨n §iÓn, tuyÕn tr¸nh Hµ Néi CÇu GiÏ, khu c«ng nghiÖp Sµi §ång B, c«ng viªn Tuæi TrÎ, Ao Th­ícThî, c«ng viªn §èng §a, Häc ViÖn Quèc Phßng. TËp trung gi¶i to¶ c¸c tr­êng hîp lÊn chiÕm ®Êt ®ai, x©y dùng tr¸i phÐp c¸c c«ng tr×nh tho¸t n­íc S«ng Lõ , s«ng SÐt, s«ng Kim Ng­u, s«ng T« LÞch vv... KÕt qu¶ c«ng t¸c GPMB ®· gãp phÇn vµo viÖc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña Thñ §« N¨m 2002 - Tæng sè dù ¸n liªn quan ®Õn gi¶i phãng mÆt b»ng lµ 417 t¨ng 19% so víi n¨m 2001 - DiÖn tÝch ®Êt thu håi lµ 1188 ha t¨ng 276 ha 30% so víi n¨m 2001 - Sè dù ¸n ®ñ diÒu kiÖn triÓn khai GPMB lµ 309 dù ¸n ®¹t 79,1% tæng sè dù ¸n ®Çu t­ - DiÖn tÝch cÇn GPMB cho c¸c dù ¸n 1768 ha - DiÖn tÝch ®· gi¶i phãng mÆt b»ng lµ 1003 ha ®¹t 84,4% - Sè dù ¸n ®· bµn giao mÆt b»ng lµ 194 dù ¸n chiÕm 63% tæng sè dù ¸n ®Çu t­ - §· båi th­êng thiÖt h¹i cho 27.767 hé - Tæng kinh phÝ ®Òn bï lµ 969 tû ®ång gÊp gÇn 2 lµn so víi n¨m 2001 c¸c quËn, huyÖn cã sè dù ¸n GPMB cao nh­: Tõ Liªm 72 dù ¸n, quËn CÇu GiÊy, §èng §a, huyÖn Thanh Tr× trªn 40 dù ¸n. - Sè dù ¸n hoµn thµnh GPMB, bµn giao cho chñ ®Çu t­ ®¹t cao nhÊt trong 3 n¨m gÇn ®©y, c¸c quËn, huyÖn hoµn thµnh GPMB trªn 15 dù ¸n Tõ Liªm 51, CÇu GiÊy 15 vµ Gia L©m 19. - DiÖn tÝch ®Êt thu håi vµ bµn giao mÆt b»ng: Cã 10/12 quËn, huyÖn cã diÖn tÝch thu håi ®Êt t¨ng so víi n¨m tr­íc, trong ®ã cã 6 quËn, huyÖn t¨ng trªn 2 lÇn. C¸c quËn, huyÖn cã diÖn tÝch hoµn thµnh GPMB cao nh­: Thanh Tr× 198 ha, Tõ Liªm 194 ha. C¸c quËn: CÇu GiÊy 97ha, Gia L©m, §«ng Anh trªn 70ha. So víi n¨m 2001, diÖn tÝch ®Êt ®· bµn giao mÆt b»ng cña mét sè quËn, huyÖn t¨ng cao nh­: Hoµn KiÕm 6 lÇn, Thanh Tr× 4,5 lÇn, Hai Bµ Tr­ng 3,7 lÇn, T©y Hå 1,6 lÇn. - C¸c dù ¸n träng ®iÓm ®· GPMG: + Khu Liªn hîp thÓ thao Quèc gia: dù ¸n ®· hoµn thµnh GPMB giai ®o¹n I; bµn giao 92 ha ®Êt; chi tr¶ 85,2 tû ®ång cho 1.200 hé; bè trÝ t¸i ®Þnh c­ cho 2100 hé. + §­êng vµnh ®ai III vµ cÇu Thanh Tr×: ®· bµn giao 75/151 ha; chi tr¶ 47,3 tû ®ång cho 3.325 c¨n hé; Thµnh phè ®· chØ ®Þnh b¸n 550 c¨n hé phôc vô t¸i ®Þnh c­ khu vùc néi thµnh, cÇu Thanh Tr× ®· khëi c«ng vµo ngµy 30/11/2002. Khu ®« thÞ míi B¾c Th¨ng Long- V©n Tr×; ®· bµn giao 3 dù ¸n thµnh phÇn víi diÖn tÝch 16 ha. + Quèc lé 18 ®· bµn giao xong 122ha + C¸c côm c«ng nghiÖp võa vµ nhá Gia L©m ®· 14,7ha: Tõ Liªm ®· bµn giao 17 ha. Bè trÝ vèn cho GPMB, x©y dùng h¹ tÇng c¸c khu t¸i ®Þnh c­ N¨m 2001 - X¸c ®Þnh ®©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng, UBND Thµnh phè ®· tËp trung triÓn khai vµ chØ ®¹o x©y dùng c¸c khu t¸i ®Þnh c­ tËp trung cña Thµnh phè ®Ó chñ ®éng vÒ quü ®Êt, quü nhµ phôc vô c«ng t¸c t¸i ®Þnh c­ cho c¸c dù ¸n theo nguyªn t¾c; khu vùc néi thµnh t¸i ®Þnh c­ b»ng nhµ ë cao tÇng; khu vùc ngo¹i thµnh giao ®Êt cã h¹ tÇng ®Ó c¸c ®èi t­îng t­ x©y nhµ ë theo quy ho¹ch, xin ChÝnh Phñ cho phÐp mua nhµ theo h×nh thøc ®Æt hµng, ch×a kho¸ trao tay ®Ó phôc vô c«ng t¸c GPMB. - Trong n¨m Thµnh phè ®· bè trÝ gÇn 500 tû ®ång ®Ó ®Çu t­ x©y d­ng 50 dù ¸n x©y dùng h¹ tÇngkhu t¸i ®Þnh c­, ®iÒu chØnh quy ho¹ch x©y dùng nhµ thÊp tÇng n©ng lªn cao tÇng, khëi c«ng x©y dùng 65 nhµ cao tÇng, trong ®ã cã 69 nhµ tõ 9 ®Õn 17 tÇng. TriÓn khai thùc hiÖn 37 khu t¸i ®Þnh c­ tËp trung víi quy m« t¸i ®Þnh c­ lµ 9.400 hé, ®· hoµn thµnh ®­a vµo sö dung 1917 c¨n. Ngoµi viÖc x©y dùng c¸c khu t¸i ®Þnh c­ tËp trung, UBND Thµnh phè ®ac chØ ®¹o së §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt rµ so¸t viÖc sö dông quü ®Êt (20%) hoÆc quü nhµ (30%) t¹i c¸c dù ¸n x©y dùng nhµ ë, bæ sung quü nhµ ë cho Thµnh phè ®Ó phôc vô c«ng t¸c GPMB vµ ®èi t­¬ng chÝnh s¸ch. TriÓn khai c¶i t¹o nhµ B4, B7, B10, B14 khu Kim Liªn ®Ó t¹o ®iÒu kÞªn ë cho nh©n d©n t¹i chç vµ t¨ng quü nhµ cho GPMB. N¨m 2002 - TiÕp tôc thùc hiÖn h×nh thøc t¸i ®Þnh c­ theo h­íng sö dung tiÕt kiÖm ®Êt ®ai:ë ngo¹i thµnh t¸i ®Þnh c­ b»ng h×nh thøc giao ®Êt cã h¹ tÇng kü thuËt, ë néi thµnh lµ b¸n hoÆc cho thuª nhµ chung c­. Hç trî cho d©n t­ lo chç ë t¹m thêi víi møc 150.000®/ng­êi/th¸ng. §iÒu chÝnh quy ho¹ch tæng mÆt b»ng c¸c dù ¸n khu ®« thÞ míi, khu t¸i ®Þnh c­ theo h­íng n©ng tÇng ®Ó t¨ng quü nhµ nh­ khu 5,03ha CÇu GiÊy, khu 2,1ha Cèng VÞ... KÕt hîp víi viÖc c¶i t¹o c¸c khu nhµ ë cò, nguy hiÓm nh­ B7 Thµnh C«ng, A6 Gi¶ng Vâ, B4, B7, B10,B14 khu Kim Liªn ... §Ó võa ®¶m b¶o yªu cÇu t¸i ®Þnh c­ t¹i chç, võa c¶i thiÖn chç ë cho nh÷ng ng­êi thuª nhµ vµ t¨ng quü nhµ phôc vô c«ng t¸c GPMB - UBND Thµnh phè ban hµnh QuyÕt ®Þnh 01/2002/Q§-UB vÒ quy chÕ mua nhµ ®· x©y dùng hoÆc theo h×nh thøc ®Æt hµng mua nhµ phôc vô di d©n GPMB t¸i ®Þnh c­ lµm c¬ së cho c¸c chñ ®Çu t­ chñ ®éng cã quü nhµ phôc vu t¸i ®Þnh c­; UBND Thµnh phè ®· thµnh lËp Tæ c«ng t¸c quü nhµ ®Êt ®Ó rµ so¸t nhu cÇu, hiÖn tr¹ng qu¶n lý vµ ®Ò xuÊt ph©n bæ quü ®Êt t¸i ®Þnh c­; bè trÝ vèn ®Òn bï GPMB cho 51 dù ¸n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch Thµnh phè víi 487 tû ®ång, 12 dù ¸n chuÈn bÞ THKH n¬i t¸i ®Þnh c­ víi 34,9 tû ®ång, 22dù ¸n x©y dùng nhµ t¸i ®Þnh c­ vµ c¸c chÝnh s¸ch víi 123 tû ®ång. So víi n¨m 2001, vèn ng©n s¸ch bè trÝ cho GPMB x©y dùng t¸i ®Þnh c­ t¨ng 138%. §· vµ ®ang triÓn khai c¸c dù ¸n x©y dùng quü nhµ ®Êt t¸i ®Þnh c­ t¹i 64 ®Þa ®iÓm víi quy m« 14.920 c©n hé vµ l« ®Êt nh­: khu t¸i ®Þnh c­ 7,2 ha Cèng VÞ quËn Ba §×nh, khu §Òn Lõ I quËn Hai Bµ Tr­ng ®· c¬ b¶n hoµn thµnh. C¸c khu t¸i ®Þnh c­ lín nh­ 14 ha ë Trung Hoµ - Nh©n ChÝnh, 5,3ha DÞch Väng, 5,6ha Trung Yªn, §¹i Kim ... ®ang ®­îc triÓn khai x©y dùng. Nh÷ng v­íng tån t¹i trong c«ng t¸c GPMB. - Nghi ®Þnh 78/CP vµ NghÞ ®Þnh 22/1998/N§_CP chËm bæ sung söa ®æi g©y nhiÒu khã kh¨n lín nhÊt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Òn bï GPMB. C«ng t¸c chuÈn bÞ quü nhµ ®Êt t¸i ®Þnh c­ kh«ng kÞp tiÕn ®é hoÆc kh«ng cã nh­ ë c¸c quËn Hoµn KiÕm, §èng §a. ViÖc triÓn khai c¸c khu t¸i ®Þnh c­ cña c¸c chñ ®Çu t­ cßn lóng tóng vµ chËm nh­: Ban Qu¶n lý dù ¸n Th¨ng Long cho ®­êng vµnh ®ai III vµ cÇu Thanh Tr×, Ban Qu¶n lý c¸c dù ¸n c«ng tr×nh giao th«ng träng ®iÓm cho c¸c dù ¸n nót giao th«ng Ng· T­ Së, tuyÕn Kim Liªn- ¤ chî Dõa... ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é GPMB - C¬ së ph¸p lý vÒ ®Êt ®ai, tµi s¶n phô vu båi th­êng vµ t¸i ®Þnh c­ cßn thiÕu vµ kh«ng chÆt chÏ. §èi víi hé bÞ thu håi nhiÒu hoÆc thu håi hÕt diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp, viÖc lµm cßn khã kh¨n, ®êi sèng ch­a æn ®Þnh. - C«ng t¸c ®iÒu tra kh¶o s¸t cßn sai sãt, triÓn khai chËm, nªn kh«ng Ýt ph­¬ng ¸n ph¶i ®iÒu chØnh nhiÒu lÇn c¶ vÒ chÝnh s¸ch vµ ph­¬ng ¸n båi th­êng; mÆt b»ng chÝnh s¸ch ®Òn bï ch­a thèng nhÊt ë mét sè dù ¸n. - ViÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 72/2001/Q§_UB ë mét sè quËn, huyÖn cßn ch­a thèng nhÊt, mét sè n¬i cßn ch­a chñ ®éng tham gia x©y dùng chÝnh s¸ch GPMB mét s« n¬i nguyªn t¾c c«ng khai d©n chñ ch­a ®­îc chó träng. C«ng t¸c gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o ë mét sè ngµn, ®Þa ph­¬ng ch­a kÞp thêi. Mét sè chñ sö dông ®Êt cßn yÕu s¸ch khi ®Òn bï, cè t×nh ch©y ú kh«ng chÊp hµnh ph­¬ng ¸n båi th­êng hç trî tµi chÝnh vµ t¸i ®Þnh c­ ®· ®­îc phª duyÖt. - Tæ chøc bé m¸y vµ c¸n bé lµm c«ng t¸c GPMB ch­a ®¸p øng yªu cÇu, nhiÖm vô cña c«ng t¸c GPMB C«ng t¸c chØ ®¹o cña Th­êng trùc Ban chØ ®¹o GPMB cã mét sè mÆt cßn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nh­: kÕ ho¹ch c«ng t¸c GPMB cßn bÞ ®éng; ch­a ph¸t huy hÕt vai trß cña c¸c ban ngµnh tham gia; c«ng t¸c kiÓm tra h­íng dÉn cßn h¹n chÕ... Nguyªn nh©n - GPMB ®i liÒn víi viÖc di chuyÓn chç ë, thu hÑp pham vi s¶n xuÊt, kinh doanh, v× thÕ nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng kinh tÕ - x· héi vµ t©m lý cña ng­êi thu håi ®Êt. ViÖc båi th­êng vµ bè trÝ t¸i ®Þnh c­ phô thuéc vµo hÖ thèng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt ®­îc ban hµnh vµ nhiÒu thêi ®iÓm kh¸c nhau, cïng víi viÖc qu¶n lý quy ho¹ch ®« thÞ vµ qu¶n lý ®Êt ®ai ch­a ®¸p øng kÞp thêi víi yªu cÇu dÉn ®Õn khã kh¨n khi lËp ph­¬ng ¸n båi th­êng. NhËn thøc vÒ c«ng t¸c GPMB còng nh­ vÒ chÝnh s¸ch GPMB thèng nhÊt gi÷a ng­êi bÞ thu håi ®Êt víi c¬ quan Nhµ n­íc vµ c¸c chñ ®Çu t­; bªn c¹nh ®ã mét sè chñ sö dông ®Êt, trong ®ã cã §¶ng viªn cßn g©y khã kh¨n kh«ng chÊp hµnh ph­¬ng ¸n GPMB. - Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn viÖc GPMB ch­a ®­îc chuÈn bÞ ®Çy ®ñ; khi phª duyÖt ph­¬ng ¸n ®Çu t­, chi phÝ GPMB ®­îc ghi vµo kho¶n chi kh¸c, trong khi chi phÝ nµy kh«ng nhá, nhÊt lµ víi dù ¸n ®­êng giao th«ng; tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n thiÕu kh¶ thi ®èi víi c¸c dù ¸n liªn quan ®Õn nhiÒu hé d©n; quü nhµ, ®Êt phôc vu t¸i ®Þnh c­ chuÈn bÞ chËm, kh«ng kÞp víi tiÕn ®é di dêi c¸c hé d©n; phÇn lín c¸c chñ ®Çu t­ ch­a ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c GPMB, t¸i ®Þnh c­ nªn khi triÓn khai dù ¸n th× lóng tóng, võa tæ chøc c«ng t¸c GPMB võa tæ chøc x©y dùng khu t¸i ®Þnh c­ hoÆc t×m mua nhµ ë t¸i ®Þnh c­, dÉn ®Õn tiÕn ®é thi c«ng x©y l¾p cña nhiÒu dù ¸n chËm so víi tiÕn ®é ®Ò ra,nhÊt lµ ®èi víi c¸c dù ¸n ph¶i thu håi diÖn tÝch ®Êt lín, hoÆc n¬i cã mËt ®é d©n c­ cao. - Tæ chøc c¸c bé tham gia lµm c«ng t¸c GPMB ®ang trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ cñng cè, c¸n bé cßn thiÕu vµ ch­a cã nhiÒu kinh nhiÖm. ¥ ®Þa ph­¬ng, c¸n bé kiªm nhiÖm nhiÒu c«ng viÖc, kh«ng bè trÝ thêi gian phôc vô theo tiÕn ®é GPMB, quy chÕ lµm viÖc vµ phèi hîp ch­a ro rµng, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®Æt ra. - Thñ tôc hµnh chÝnh trong ®Çu t­ x©y dùng cßn r­êm rµ, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm ch­a râ rµng. Sù phèi hîp gi÷a chñ ®Çu t­ vµ chÝnh quyÒn c¬ së ë mét sè n¬i ch­a ch¹t chÏ. Sù triÓn khai x©y l¾p cña mét sè chñ ®Çu t­ khi nh©n bµn giao ®Êt cßn ch©m trÔ, g©y t©m lý kh«ng tin t­ëng vµo viÖc thùc hiÖn ®óng môc tiªu cña dù ¸n nh­ dù ¸n B¾c Th¨ng Long- V©n Tr×, dù ¸n siªu thÞ Bourbon, ®Çu cÇu Thanh Tr×.... cã tr­êng hîp g©y khiÕu n¹i gay g¾t, kÐo dµi. Bªn c¹nh ®ã, nhËn thøc cña mét sè Ýt c«ng d©n vÒ chÝnh s¸ch GPMB ch­a ®óng, th©m trÝ cßn cè ý lîi dông ®Ó ®­îc h­ëng lîi cao h¬n møc quy ®Þnh chung. - ViÖc ¸p dông chÝnh s¸ch båi th­êng nhÊt lµ víi dù ¸n mµ viÖc GPMB tiÕn hµnh kÐo dµi nhiÒu n¨m ®· béc lé nhiÒu bÊt cËp khi gi¸ båi th­êng thiÖt hai thay ®æi, thËm trÝ cã nh÷ng néi dung chÝnh s¸ch m©u thuÉn víi nhau, khã thùc hiªn hoÆc g©y ra c¸ch hiÓu vµ ¸p dông ch­a thèng nhÊt, g©y nhiÒu khiÕu kiÖn phøc t¹p. V. môc tiªu, nhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu n¨m 2003 Môc tiªu, nhiÖm vô - Tr­íc hÕt, ®Çu n¨m cÇn ®Èy nhanh c¸c dù ¸n n¨m 2002 ®ang thùc hiÖn dë dang do ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn; tËp trung c¸c dù ¸n träng ®iÓm vµ dù ¸n ®· cã chÝnh s¸ch båi th­êng vµ ®· phª duyÖt nh­ d­ ¸n: ®­êng vµnh ®ai I, vµnh ®ai III phÇn ®Êt thæ c­, khu Liªn hiÖp thÓ thao Quèc gia giai ®o¹n II, ®­êng §éi CÊn- Hå T©y, ®­êng 2,5 nót Ng· T­ Së, nót B­ëi, ®­êng L¸nh H¹ kÐo dµi, ®­êng Ng« Gia Tù, c¸c khu ®« thi míi, c¸c dù ¸n t¸i ®Þnh c­, c¸c côm, khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá ... - Môc tiªu n¨m 2003 ph¶i ®¹t ®­îc lµ ®èi víi c¸c dù ¸n ®ñ ®iÒu kiÖn th× ph¶i bµn giao mÆt b»ng ®óng tiÕn ®é, ®¶m b¶o tiÕn ®é BPMB vµ thi c«ng c¸c dù ¸n phôc vô Seageam 2003 trong mäi t×nh huèng. Thùc hiÖn d©n chñ, c«ng khai, c«ng b»ng ®¶m b¶o ba ®óng: ®óng chÝnh s¸ch , ®óng tr×nh t­ thñ tôc, ®óng tiÕn ®é; Ba gi¶m: gi¶m ®Õn møc tèi thiÓu sai sãt, khiÕu n¹i vµ biÖn ph¸p c­ìng chÕ hµnh chÝnh ®Ó GPMB; - Rµ so¸t vµ ®iÒu chØnh bæ sung c¸c chÝnh s¸ch cã li©n quan ®Õn båi th­êng, t¸i ®Þnh c­ khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt, ®iÒu chØnh quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c GPMB theo tinh thÇn c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña ChÝnh Phñ; tËp trung quyÕt liÖt c«ng t¸c chuÈn bÞ quü nhµ ®Êt t¸i ®Þnh c­ ®Ó ®Õn n¨m 2005 ph¶i c¬ b¶n ®ñ quü nhµ, ®Êt phôc vô nhu cÇu t¸i ®Þnh c­ cho c¸c dù ¸n vµ cã kho¶ng 10.000 ®Õn 20.000 c¨n hé dù tr÷, l©n chuyÓn. - Cñng cè, kiÖn toµn bé m¸y c«ng t¸c GPMB tõ Thµnh phè ®Õn x· , ph­êng ®ñ tr×nh ®é vÒ chuyªn m«n cã phÈm chÊt chÝnh trÞ cÇn thiÕt ®¸p øng yªu cÇu chuyªn m«n ho¸ ®éi ngò lµm c«ng t· GPMB. - Kiªn quyÕt chèng tiªu cùu trong GPMB, biÓu d­¬ng kÞp thêi nh÷ng ®¬n vÞ, cµ nh©n thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vu ®­îc giao. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m hoµn thµnh tèt nhiÖm vô GPMB n¨m 2003. TiÕp tôc c¶i c¸ch hµnh chÝnh theo h­íng ®ång bé, hiÖu qu¶: - VÒ quy ho¹ch: tiÕp tôc triÓn khai nhanh c¸c quy ho¹ch chi tiÕt, ®Æc biÖt lµ c¸c ®­êng ®ång bé víi tuyÕn phè, nót giao th«ng vµ vïng ®« thÞ ho¸ tËp trung. C¾m mèc giíi quy ho¹ch vµ c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ quy ho¹ch ®Ó tr¸ch thiÖt h¹i vµ lîi dông trong c«ng t¸c GPMB. - VÒ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng: §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ cã liªn quan ®Õn GPMB, nhÊt thiÕt ph¶i cã ph­¬ng ¸n GPMB vµ kÕ ho¹ch t¸i ®Þnh c­ th× míi phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­. Víi dù ¸n GPMB lín vµ cã t¸i ®Þnh c­ xem xÐt t¸ch lµm hai giai ®o¹n: giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­ vµ giai ®o¹n ®Çu t­ x©y dùng. ViÖc bè trÝ vèn GPMB cÇn linh ho¹t theo kh¼ n¨ng hoµn thµnh GPMB vµ chØ sau khi hoµn thµnh GPMB míi bè trÝ vèn x©y l¾p. - kiÓm tra chÆt chÏ ®iÒu kiÖn GPMB cña c¸c chñ dù ¸n ®Ó cho phÐp triÓn khai c«ng t¸c GPMB. C¸c quËn , huyÖn cïng víi c¸c chñ dù ¸n x©y dùng tiÕn ®é vµ kÕ ho¹ch phèi hîp thùc hiÖn c«ng t¸c GPMB tõng d­ ¸n lµm c¬ së thùc hiÖn vµ kiÓm tra tiÕn ®é, tr¸ch nhiÖm. - Coi träng viÖc chØ ®¹o ®ång bé, phèi hîp nhÞp nhµng gi­a Trung ­¬ng, Thµnh phè vµ c¸c cÊp, c¸c ngµnh. ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c GPM theo h­íng chñ ®éng - Trªn c¬ së quy ho¹ch chi tiÕt vµ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®· ®­îc phª duyÖt, UBND quËn, huyÖn chñ ®éng lËp kÕ ho¹ch chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt theo h­íng dÞch vô vµ c«ng nghiÖp: ®µo t¹o chuyÓn nghÒ, tõng b­íc quy ho¹ch l¹i c¸c khu d©n c­ vµ hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt, x©y dùng c¸c khu t¸i ®Þnh c­ phôc vu GPMB. C¸c Bé, ngµnh Trung ­¬ng th«ng b¸o kÕ ho¹ch tr­íc kÕ ho¹ch x©y dùng trªn ®Þa bµn ®Ó chñ ®éng phèi hîp GPMB. - §¶m b¶o ®ñ vµ kÞp thêi vèn cho GPMB, tËp trung vèn ®Çu t­ x©y dùng t¸i ®Þnh c­ theo NghÞ quyÕt cña H§ND Thµnh phè. Rµ so¸t quü nhµ, ®Êt hiÖn cã ®Ó c©n ®èi c¸c dù ¸n ­u tiªn. Tr­íc m¾t x©y dùng mét sè nhµ 5- 6 tÇng ë c¸c khu nhá, lÎ, ®Êt thu håi theo chØ thÞ 15 ®Ó ®¸p øng yªu cÇu nhµ ®Êt t¸i ®Þng c­ n¨m 2003. TËp trung chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn x©y dùng c¸c khu t¸i ®Þnh c­ tËp trung ®Ó sím ®¶m b¶o quü nhµ t¸i ®Þnh c­ cho c¸c n¨m 2003-2005vµ c¸c n¨m tiÕp theo. C¸c doanh nghiÖp chñ ®éng øng hoÆc vay vèn x©y dùng hoÆc mua nhµ, t¸i ®Þnh c­ cho dù ¸n m×nh theo quy ®Þnh cña H§ND Thµnh phè. Ban hµnh chÝnh s¸ch kÞp thêi, phï hîp víi thùc tiÔn: - TiÕp tôc hoµn chØnh dù th¶o söa ®æi chÝnh s¸ch vµ gi¸ båi th­êng khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt ®Ó triÓn khai kÞp thêi khi ChÝnh Phñ cã quy ®Þnh míi; chÝnh s¸ch gi¸ båi th­êng c©y trång, vËt nu«i vv... Tr­íc m¾t, ®iÒu chØnh kÞp thêi mét sè chÝnh s¸ch båi th­êng hç trî khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt n«ng nghiÖp; chÝnh s¸ch hç trî æn ®Þnh ®êi sèng ®èi víi ng­êi n«ng d©n, trªn c¬ së ®¶m b¶o mÆt b»ng chÝnh s¸ch chung vµ æn ®Þnh. Coi träng biÖn ph¸p hµnh chÝnh- kinh tÕ, ®¶m b¶o d©n chñ, c«ng khai, c«ng b»ng; sö lý kÞp thêi c¸c v­íng m¾c; KiÖn toµn bé m¸y lµm c«ng t¸c GPMB c¸c cÊp theo h­íng: - Chuyªn nghiÖp ho¸ ng­êi lµm c«ng t¸c GPMB, lµm râ tr¸ch nhiÖm cña tõng cÊp, tõng ngµnh vµ tõng tæ chøc tham gia trong c«ng t¸c GPMB. - TiÕp tôc kiÖn toµn bé m¸y GPMB chuyªn tr¸ch vµ t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt ph­¬ng tiÖn lµm viÖc phôc vô c«ng t¸c GPMB. ThÝ ®iÓm m« h×nh doanh nghiÖp lµm c«ng t¸c GPMB. §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn , tËp huÊn c«ng t¸c GPMB: - T¨ng c­êng sù phèi hîp gi÷a c¸c chñ ®Çu t­, chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ, c¸c héi trong c«ng khai vµ tuyªn truyÒn dù ¸n, chÝnh s¸ch, kÕt hîp chÆt chÏ c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc, vËn ®éng thiÕt phôc vµ biÖn ph¸p kinh tÕ, hµnh chÝnh. §Èy m¹nh viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµm c¬ së cho viÖc ®Òn bï GPMB, xö lý kiªn quyÕt c¸c tr­êng hîp vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai vµ qu¶n lý x©y dùng ®« thÞ. T¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o kiÓm tra, thùc hiÖn chÝnh s¸ch GPMB, kÞp thêi th¸o gì nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c; khen th­ëng thÝch ®¸ng vµ xö lý nghiªm minh. - C¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ vµ c¸c c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt c¸c cÊp tõ Thµnh phè ®Õn quËn, huyÖn x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiªm trong viÖc thùc hiÖn Nghi quyÕt cña H§ND Thµnh phè t¨ng c­êng biÖn ph¸p chØ ®¹o thùc hiÖn, th¸o gì kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c, ®Þnh kú tæ chøc ®¸nh gi¸ kiÓm ®iÓm, rót ra nh÷ng bµi häc kinh nhiÖm vµ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ, thiÕt thùc nh»m thùc hiÖn triÖt ®Ó, s¸ng t¹o Nghi quyÕt cña Thµnh uû vµ H§ND Thµnh phè, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô GPMB n¨m 2003. KÕt luËn - Ban ChØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng thµnh phè Hµ Néi ®­îc thµnh lËp ngµy30/6/200 lµ c¬ quan cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng, gióp uû ban nh©n d©n chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn gi¶i phãng mÆt b»ng trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi vµ chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña UBND Thµnh phè, vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Thµnh uû, H§ND vµ UBND Thµnh phè - Ban ChØ ®¹o gi¶i phãng mÆt b»ng chØ ®¹o trùc tiÕp héi ®ång ®Òn bï c¸c qu©n huyÖn vµ c¸c chñ dù ¸n vµ phèi hîp víi c¸c së ngµnh cã liªn quan trong c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng - Sau 2 n¨m thµnh lËp ban ®· vµ ®ang ho¹t ®ong cã hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng, th¸o gì ®­îc nhiÒu dù ¸n tån ®äng l©u nay. HiÖu qu¶ cña c¸c dù ¸n ®­îc gi¶i phãng mÆt b»ng t¨ng c¶ vÒ sè l­îng, diªn tÝch vµ chÊt l­îng, gãp phÇn gi¶m nhiÒu c¸c dù ¸n c­ìng chÕ hµnh chÝnh, ®­a nhiÒu dù ¸n hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é - Tuy nhiªn trong c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ nh­: nhiÒu dù ¸n cßn v­íng m¾c trong kh©u gi¶i phãng mÆt b»ng, sù khiÕu n¹i cña nh©n d©n cßn nhiÒu, c¸n bé lµm chuyªn m«n trong c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng cßn thiÕu c¶ vÒ chuyªn m«n vµ sè l­¬ng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan