Đề tài Rà soát hệ thống các quy định về giấy phép kinh doanh thực trạng, giải pháp, kiến nghị

LỜI MỞ ĐẦU 7 PHẦN I-PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ 11 1. PHẠM VI RÀ SOÁT 11 2. NỘI DUNG RÀ SOÁT 12 3. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 13 PHẦN II-MỘT SỐ PHÁT HIỆN BAN ĐẦU TỪ KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ GIẤY PHÉP KINH DOANH 15 1. GIẤY PHÉP CÓ NHIỀU TÊN GỌI KHÁC NHAU 15 2. VỀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC LOẠI GIẤY PHÉP 16 3. VỀ TÍNH CẦN THIẾT CỦA GIẤY PHÉP KINH DOANH 20 4. TÍNH ĐẦY ĐỦ CỦA CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP 22 5. TÍNH CỤ THỂ VÀ HỢP LÝ 22 a. Không rõ và cụ thể về chủ thể phải xin phép và đối tượng (hay hoạt động) được quản lý bằng giấy phép 23 b. Không rõ, không cụ thể và có phần không hợp lý trong quy định về điều kiện hay tiêu chí để cấp phép 24 c. Hệ quả của thực trạng nói trên 28 d. Về hồ sơ cấp phép 28 đ. Về trình tự cấp phép 30 Mục lục e. Về thời hạn cấp phép. 31 g. Về thời hạn và phạm vi hiệu lực của giấy phép và việc gia hạn hiệu lực của giấy phép. 32 h. Về cơ quan có thẩm quyền cấp phép 33 PHẦN III-MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 35 1. MỘT SỐ NHẬN XÉT 35 a. Về phía người dân và doanh nghiệp (người xin phép) 36 b. Về phía cơ quan nhà nước 37 2. NGUYÊN NHÂN 38 3. KIẾN NGHỊ 39 a. Kiến nghị bãi bỏ và sửa đổi bổ sung các giấy phép 39 b. Về thể chế và triển khai thực hiện 40 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng tổng hợp đánh giá tính đầy đủ của giấy phép Phụ lục 2: Sơ đồ cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu Phụ lục 3: Sơ đồ giấy phép thực hiện biển, bảng quảng cáo Phụ lục 4: Danh mục giấy phép kiến nghị bãi bỏ Phụ lục 5: Danh mục giấy phép kiến nghị sửa đổi, bổ sũng

pdf62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2038 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Rà soát hệ thống các quy định về giấy phép kinh doanh thực trạng, giải pháp, kiến nghị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aøo caûn, khoù khaên, phieàn haø cho ngöôøi daân vaø doanh nghieäp; vaø khoâng coøn laø coâng cuï ñeå moät boä phaän caùn boä coù lieân quan laïm duïng quyeàn löïc vaø söû duïng ñeå tö lôïi. Caùc kieán nghò giaûi phaùp ñöôïc chia thaønh 2 nhoùm. Nhoùm thöù nhaát goàm caùc giaûi phaùp nhaèm caûi thieän heä thoáng caùc quy ñònh hieän haønh veà giaáy pheùp kinh doanh; vaø nhoùm thöù 2 laø nhöõng giaûi phaùp (theå cheá vaø boä maùy) nhaèm duy trì tính beàn vöõng cuûa keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc cuûa caùc giaûi phaùp nhoøm thöù nhaát. Cuï theå caùc giaûi phaùp laø: a. Kieán nghò baõi boû vaø söûa ñoåi boå sung caùc giaáy pheùp Baõi boû 42 giaáy pheùp hieän haønh; trong ñoù, baõi boû hoaøn toaøn laø 33 giaáy pheùp; vaø soá coøn laïi 9 giaáy pheùp ñöôïc baõi boû vaø chuyeån sang quaûn lyù baèng hình thöùc “thoâng baùo” hoaëc ñieàu kieän kinh doanh khoâng phaûi laø giaáy pheùp (xem phuï luïc 4). Caùc giaáy pheùp ñöôïc kieán nghò baõi boû, bôûi vì: THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 39 26. Caùc quoác gia thaønh vieân cuûa OECD vaø nhieàu quoác gia khaùc töø laâu ñaõ coùi caûi caùch heä thoáng giaáy pheùp vaø caùc quy ñònh veà giaáy pheùp nhö moät trong taâm cuûa caûi caùch theå cheá, caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh. „ Giaáy pheùp ñoù hoaøn toaøn khoâng coù caên cöù phaùp lyù, traùi vôùi quy ñònh veà thaåm quyeàn ban haønh quy ñònh veà giaáy pheùp kinh doanh theo quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp vaø Luaät ñaàu tö; hoaëc vaên baûn laøm caên cöù phaùp lyù ñaõ heát hieäu löïc do bò thay theá baèng vaên baûn phaùp luaät khaùc. „ Khoâng coøn caàn thieát; moät phaàn bôûi vì, giaáy pheùp ñoù choàng cheùo vôùi giaáy pheùp khaùc hoaëc chæ laø “giaáy pheùp caønh” trong “giaáy pheùp caây”27. Theo ngaønh, ngheà kinh doanh, soá giaáy pheùp ñöôïc kieán nghò baõi boû phaân boá nhö sau (veà danh muïc cuï theå caùc giaáy pheùp ñöôïc kieán nghò baõi boû, xin xem theâm phuï luïc 4 keøm theo baùo caùo naøy). b. Kieán nghò boå sung söûa ñoåi ñoái vôùi khoaûng 250 giaáy pheùp trong soá giaáy pheùp coøn laïi (xem phuï luïc 5). Noäi dung cuï theå ñöôïc kieán nghò boå sung, söûa ñoåi bao goàm moät soá ñieåm cô baûn sau ñaây: • „ Xaùc ñònh cuï theå vaø roõ raøng hoaït ñoäng kinh doanh ñöôïc quaûn lyù baèng giaáy vaø phaïm vi hieäu löïc cuûa giaáy pheùp; • „ Khaéc phuïc söï chöa thoáng nhaát veà noäi dung giöõa luaät, hoaëc phaùp leänh, nghò ñònh vaø thoâng tö, quyeát ñònh cuûa caùc boä veà giaáy pheùp kinh doanh coù lieân quan; • „ Boû nhöõng ñieàu kieän vaø hoà sô khoâng caàn thieát; truøng laëp hoaëc khoâng töông thích vôùi hoà sô, ñieàu kieän ñöôïc quy ñònh taïi luaät, phaùp leänh hoaëc nghò ñònh; • „ Cuï theå hoaù, hôïp lyù hoaù caùc ñieàu kieän hay tieâu chí ñeå caáp pheùp ñoái vôùi taát caû caùc giaáy pheùp kinh doanh, ñaûm baûo caùc ñieàu kieän hay tieâu chí ñoù coù theå löôïng hoaù ñöôïc; ñöôïc hieåu, giaûi thích vaø aùp duïng thoáng nhaát; caùc ñieàu kieän ñöôïc quy ñònh laø hôïp lyù, ñuû möùc baûo veä lôïi ích chung cuûa xaõ hoäi, laø muïc ñích cuûa giaáy pheùp ñoù; • „ Veà hoà sô xin pheùp thì: z Cuï theå hoaù veà soá löôïng; chuaån hoaù veà hình thöùc vaø noäi dung cuûa caùc giaáy tôø hôïp thaønh hoà sô xin pheùp. z Xaùc ñònh roõ hình thöùc vaø noäi dung cuûa khaùi nieäm “hoà sô hôïp leä”; z Baõi boû hoaëc giaûm tôùi möùc toái ña yeâu caàu “xaùc nhaän”, “chöùng nhaän”, “chaáp thuaän”, “ñoàng yù”, “cho yù kieán baèng vaên baûn”.v.v… . trong caùc giaáy tôø cuûa hoà sô xin pheùp. Tröôøng hôïp thaät söï caàn thieát, thì phaûi quy ñònh roõ noäi dung hay söï THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 40 27. Ví duï, vaên baûn chaáp thuaän cuûa ngaân haøng nhaø nöôùc cho pheùp toå chöùc tín duïng thöïc hieän dòch vuï bao thanh toaùn. Chính baûn thaân caùc toå chöùc tín duïng ñaõ coù giaáy pheùp hoaït ñoäng tín duïng; vaø dòch vuï bao thanh toaùn chæ laø moät dòch vuï cung caáp tín duïng. Vì vaäy, TCT cho raèng ‘vaên baûn chaáp thuaän” naøy laø “giaáy pheùp caønh” cuûa “giaáy pheùp thaønh laäp vaø hoaït ñoäng cuûa toå chöùc tín duïng”. vieäc caàn xaùc nhaän, chaáp nhaän, chaáp thuaän, cho yù kieán.v.v..hoà sô, thuû tuïc, ñieàu kieän vaø thôøi haïn xaùc nhaän, chaáp thuaän, chaáp nhaän, cho yù kieán, vaø heä quaû phaùp lyù cuûa vieäc töø choái chaáp nhaän, chaáp thuaän, cho yù kieán.v.v… • „ Cuï theå hoaù vaø minh baïch hoaù quy ñònh veà trình töï vaø thuû tuïc caáp giaáy pheùp; nhaát laø: z Ruùt ngaèn thôøi haïn caáp pheùp; z Xaùc ñònh nhaát quaùn thôøi haïn caáp pheùp ñöôïc tính töø ngaøy nhaän hoà sô28; z Xaùc ñònh cuï theå thôøi haïn yeâu caàu boå sung, söûa ñoåi hoà sô, vaø chæ ñöôïc yeâu caàu moät laàn vaø duy nhaát veà vieäc boå sung söûa ñoåi hoà sô (taát caû noäi dung vaø hình thöùc caàn söûa ñoåi cuûa hoà sô phaûi ñöôïc thoâng baùo moät laàn vaø chæ moät laàn maø thoâi); quaù thôøi haïn maø khoâng coù yeâu caàu söûa ñoåi, boå sung, thì hoà sô ñöôïc coi laø phuø hôïp theo quy ñònh cuûa phaùp luaät). z Xaùc ñònh cuï theå nôi nhaän hoà sô vaø thôøi gian nhaän hoà sô laø baát cöù luùc naøo trong giôø laøm vieäc29. z Tröôøng hôïp coù nhieàu cô quan cuøng tham gia vaøo vieäc thaåm ñònh caáp giaáy pheùp, thì phaûi qui ñònh roõ noäi dung vaø hình thöùc thaåm ñònh cuûa töøng cô quan, thôøi gian vaø ñieàu kieän thaåm ñònh; ñoàng thôøi, khaúng ñònh, neáu quaù thôøi haïn quy ñònh vaø chöa coù thaåm ñònh, thì coi nhö hoï ñaõ ñoàng yù veà vieäc caáp giaáy pheùp ñoù. • „ Tröôøng hôïp giaáy pheùp coù thôøi haïn hieäu löïc, thì vieäc gia haïn neân quy ñònh vaø thöïc hieän theo höôùng ñöông nhieân ñöôïc gia haïn, neáu trong thôøi haïn hieäu löïc cuûa giaáy pheùp, ngöôøi ñöôïc caáp pheùp ñaõ tuaân thuû ñuùng ñieàu kieän veà noäi dung quy ñònh trong giaáy pheùp hoaëc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät coù lieân quan. • „ Veà cô quan coù thaåm quyeàn caáp giaáy pheùp, neân thöïc hieän phaân caáp toaøn dieän cho uyû ban nhaân daân caáp tænh trong vieäc toå chöùc caáp giaáy pheùp vaø giaùm saùt thöïc thi sau khi caáp pheùp; caùc boä chæ duy trì vieäc caáp vaø tröïc tieáp quaûn lyù vieäc thöïc hieän caùc giaáy pheùp ñoái vôùi caùc ngaønh, ngheà kinh doanh coù lieân quan ñeán caân ñoái vaø oån ñònh vó moâ neàn kinh teá, ñeán anh ninh quoác gia. • „ Vaø cuoái cuøng, boå sung ñaày ñuû caùc noäi dung cô baûn khaùc vaãn coøn thieáu cuûa quy ñònh veà töøng loaïi pheùp kinh doanh, nhaát laø muïc ñích, trình töï thuû tuïc vaø caùch thöùc giaûi quyeát khieáu naïi, khieáu kieän cuûa ngöôøi xin pheùp lieân quan ñeán vieäc caáp töøng THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 41 28. Ñieàu naøy ñaõ ñöôïc quy ñònh vaø thöïc hieän trong quy ñònh cuûa luaät doanh nghieäp (khoaûn 3 ñieàu 12 Luaät Doanh nghieäp soá 10/1999/QH 10 vaø khoaûn 2 Ñieàu 15 Luaät Doanh nghieäp soá 60/2005/QH11). Thöïc teá cho thaáy quy ñònh ñoù ñaõ goùp phaàn ñaùng keå ruùt ngaén thôøi haïn caáp ñaêng kyù kinh doanh, giaûm thieåu thôøi gian vaø chi phí gia nhaäp thò tröôøng cho doanh nghieäp. Thöïc teá töø naêm 2000 ñeán nay ñaõ chöùng toû ñieàu ñoù. Cho ñeán nay, ñoù cuõng chæ môùi laø moät trong soá raát ít caùc quy ñònh theo caùch noùi treân veà thôøi haïn cuûa vieäc thöïc hieän moät haønh vi haønh chính. 29. Ñoái vôùi khoâng ít loaïi giaáy pheùp, quy ñònh chæ nhaän hoà sô trong moät soá ngaøy laøm vieäc nhaát ñònh trong tuaàn, thaäm chí chæ moät soá giôø trong ngaøy (thöôøng vaøo buoåi saùng hoaëc buoåi chieàu). loaïi giaáy pheùp. b. Veà theå cheá vaø trieån khai thöïc hieän: „ Yeâu caàu caùc boä coù lieân quan xem xeùt vaø söû duïng caùc keát quaû raø soaùt, phaân tích, ñaùnh giaù veà giaáy pheùp30, ñoàng thôøi, phoái hôïp vôùi Toå coâng taùc thi haønh Luaät Doanh nghieäp vaø Luaät ñaàu tö, Boä tö phaùp vaø Vaên phoøng Chính phuû thöïc hieän boå sung, söûa ñoåi caùc quy ñònh veà giaáy pheùp kinh doanh trong lónh vöïc thuoäc thaåm quyeàn quaûn lyù nhaø nöôùc cuûa mình. Vieäc boå sung, söûa ñoåi thöïc hieän theo kieán nghò taïi ñieåm b treân ñaây phaûi keát thuùc tröôùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007. „ Vieäc soaïn thaûo quy ñònh boå sung söûa ñoåi caùc quy ñònh veà giaáy pheùp kinh doanh phaûi ñöôïc tham vaán roäng raõi, khaùch quan, coâng baèng vaø minh baïch vôùi caùc beân coù lieân quan, nhaát laø hieäp hoäi doanh nghieäp vaø doanh nghieäp chòu taùc ñoäng tröïc tieáp bôûi giaáy pheùp ñoù. • „ Tröôùc maét, tieáp tuïc giao TCT theo doõi, giaùm saùt vaø ñoân ñoác vieäc boå sung, söûa ñoåi caùc quy ñònh veà giaáy pheùp kinh doanh theo kieán nghò taïi ñieåm b treân ñaây, ñaûm baûo caùc quy ñònh töông öùng ñöôïc boå sung, söûa ñoåi ñuùng thôøi haïn vaø vôùi chaát löôïng toát nhaát. Ñoàng thôøi, xem xeùt vieäc thaønh laäp boä phaän hay ñôn vò coù ñuû thaåm quyeàn vaø naêng löïc chuyeân traùch chòu traùch nhieäm veà caûi caùch theå cheá 31 ñeå tieáp tuïc duy trì noã löïc vaø thaønh coâng cuûa caûi caùch heä thoáng giaáy pheùp, ñoàng thôøi, môû roäng caûi caùch sang caùc loaïi quy ñònh khaùc veà quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi hoaït ñoäng kinh doanh vaø doanh nghieäp. Veà phöông aùn cuûa giaûi phaùp naøy, ñeà nghò xem xeùt vaø tieáp tuïc aùp duïng caùc kieán nghò cuûa Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö trong noäi dung döï thaûo nghò ñònh veà quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi giaáy pheùp kinh doanh ñaõ trình Thuû töôùng Chính phuû naêm 2006. THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 42 30. Ngaøy 15 thaùng 11 naêm 2006, taïi coâng vaên soá 1877/TTg-CCHC veà thöïc hieän Chæ thò 32/2006/CT-TTg, Thuû töôùng Chính phuû ñaõ yeâu caàu “caùc Boä tröôûng, Chuû tòch UBND tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc TÖ… tröïc tieáp chæ ñaïo vieäc raø soaùt, ñaùnh giaù caùc thuû tuïc haønh chính thuoäc thaåm quyeàn quaûn lyù, caùc giaây pheùp… caùc quy ñònh coù tính chaát laøm ñieàu kieän cho hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh.” 31. Theo thuaät ngöõ tieáng anh laø Regulatory Reform. Trong OECD coù Vuï caûi caùch theå cheá; vaø trong caùc nöôùc OECD ñeàu coù cô quan chuyeân traùch veà caûi caùch theå cheá. Töø hôn 30 naêm nay, hoï luoân coi caûi caùch theå cheá, trong ñoù caûi caùch heä thoáng giaáy pheùp laø moät boä phaän, laø troïng taâm ñeå caûi thieän vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa moâi tröôøng kinh doanh quoác gia. UÙc, Coäng hoaø Ailen, Haøn quoác, Singapore .v.v.. laø nhöõng nöôùc coù thaønh coâng noåi baät veà caûi caùch theå cheá, goùp phaàn quan troïng vaøo duy trì taêng tröôûng kinh teá cao vaø oån ñònh. THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 43 THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 44 Phuï luïc THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 45 St t Ng aøn h To ång s oá Tính hôï p phaù p Muï c ñích Hoaï t ñoä ng xin pheù p Ñoá i töôï ng xin pheù p Cô quan caá p pheù p Hoà sô xin pheù p Tieâ u chí caá p pheù p Trình töï caá p pheù p Thôø i haï n caá p pheù p Hieä u löï c giaá y pheù p Cô quan coù thaå m quyeà n Tröôø ng hôï p Hoà sô Trình töï thuû tuï c Thôø i haï n giaû i quyeá t Hieä u löï c Cô quan coù thaå m quyeà n Tröôø ng hôï p thu hoà i Trình töï ; thuû tuï c Cô cheá khieá u naï i C aá p ph eùp la àn ña àu G ia h aï n, s ñ, b oå su ng , ca áp la ïi 1 Bö u ch ín h V ie ãn th oân g 18 18 0 18 18 19 18 4 3 16 13 13 13 13 3 10 7 3 5 0 2 C oân g an 16 0 15 15 13 13 13 15 13 6 4 4 4 4 3 3 9 7 8 0 3 C oân g ng hi eäp 7 1 7 7 7 7 6 4 7 6 0 3 3 3 0 2 1 4 1 0 4 D u lòc h 10 10 10 10 10 8 9 7 5 7 4 5 3 3 3 3 2 3 3 2 5 G ia o th oân g 13 0 15 15 15 15 9 4 13 7 2 4 3 1 3 1 0 4 0 0 6 G ia ùo du ïc 4 0 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 7 Kh oa h oïc -C oân g ng he ä 15 0 15 15 15 14 12 13 11 10 7 7 7 0 0 1 0 8 0 0 8 La o ño äng -T hö ôn g bi nh -X aõ h oäi 6 0 7 7 7 6 5 2 5 4 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 9 N ga ân ha øng 27 0 35 36 36 33 29 5 30 13 2 2 0 0 0 2 0 14 0 0 10 N oân g ng hi eäp -P TN T 15 0 16 16 16 14 11 3 10 8 6 6 6 2 4 3 5 6 2 2 11 Ta øi c hí nh 15 0 25 25 25 18 23 4 17 9 5 6 1 0 1 3 6 15 0 0 12 Ta øi n gu ye ân- M oâi tr öô øng 16 0 17 17 17 16 4 7 16 11 6 8 4 0 0 6 0 9 0 0 13 Th uy û s aû n 9 0 9 9 9 6 4 1 6 3 4 4 4 0 2 1 4 4 2 0 14 Th öô ng m aï i 11 0 12 12 12 12 12 8 11 4 2 2 0 0 2 0 1 1 0 0 15 Tö p ha ùp 10 0 12 12 12 12 11 3 11 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 16 V aê n ho aù -T ho âng ti n 28 7 38 37 37 3 15 5 34 8 6 6 0 1 2 0 2 3 0 0 17 Xa ây dö ïng 4 2 4 4 4 4 3 1 4 1 2 2 2 0 2 0 1 1 1 0 18 Y te á 13 10 20 20 20 18 20 12 16 15 7 11 10 0 5 4 10 15 5 0 19 Ha ûi q ua n 0 0 4 4 4 2 4 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 0 0 To ång s oá 28 9 23 7 30 28 3 28 3 28 2 25 3 19 8 10 3 22 9 13 3 73 87 62 19 39 38 49 10 7 22 4 Ty û le ä % ñ aï t y eâu c aà u (% ) 82 10 98 98 98 88 69 36 79 46 25 30 21 7 13 13 17 37 21 1 Ph uïc lu ïc 1: B aû ng to ång h ôïp ñ aù nh g ia ù t ín h ña ày ñu û c uûa g ia áy ph eùp THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 46 1. G ia áy p he ùp xa ây d öï ng : (Ñ oá i vô ùi cö ûa ha øng ba ùn le û x aê ng d aà u xa ây d öï ng tr eâ n ña át lie àn) . 2. V aê n ba ûn ch aá p th ua än cu ûa U yû b a n nh a ân d a ân ca áp t æn h (Ñ oái v ôùi kh o xa êng d a àu xa ây d öï ng tr eâ n ña át lie àn) . 3. V aê n ba ûn ch aá p th ua än cu ûa U yû b a n nh a ân d a ân ca áp tæ nh , c uûa B oä G ia o th oân g va än ta ûi va ø cu ûa Bo ä Kh oa h oïc C oân g ng he ä va ø M oâ i trö ôø ng (Ñ oá i vô ùi ca ûng x aê ng d aà u) . Ñi eàu k ie än ve à Ñ KK D Ñò a ñi eåm k in h do an h Ñi eàu k ie än An n in h tra ät t öï Ñi eàu k ie än PC C C Ñi eàu k ie än M oâi trö ôøn g Ñi eàu k ie än du ïng c uï ño lö ôøn g Ñi eàu k ie än kh aùc DO AN H NG HI EÄP G C N Ñ KK D d o ph oøn g Ñ KK D ca áp th eo LD N /L Ñ T (p ha ûi l aø do an h ng hi eäp ño ái v ôùi b aù n bu oân , k ho , ca ûng ). G ia áy xa ùc nh aän ñ uû ñi eàu k ie än ve à a n ni nh tra ät t öï (d o co âng a n ca áp tæn h ca áp th eo N Ñ 08 /2 00 1/ N Ñ - C P) . 1. G ia áy ch öùn g nh a än a n to a øn ve à p ho øng ch oán g ch aù y no å (c ô qu an P C C C ca áp tæ nh c aá p) . 2. C où p hö ôn g a ùn p ho øng ch oá ng ch a ùy no å, co ù n oäi q uy ve à a n to a øn p ho øng ch a ùy ch öõ a ch a ùy ñö ôïc c ô qu an PC C C c aá p tæn h ki eå m tr a , p he â du ye ät. 3. G ia áy ch öùn g nh aä n ho ïc ta äp , hu aá n lu ye än ve à PC C C d o cô q ua n PC C C ca áp ch o nh aâ n vi eân . 1. G ia áy ch öù ng nh aä n ña ûm b aû o an to a øn ve à ve ä sin h m oâi t rö ôøn g do S ôû Kh oa ho ïc C oâ ng ng he ä M oâi trö ôøn g ca áp . 2. Ba ùo ca ùo ta ùc ño äng m oâi t rö ôøn g d o Sô û KH C N M T ki eå m tr a , xa ùc nh aä n ño ái vô ùi cö ûa ha øng b aù n le û h oa ëc Bo ä KH C N M T ñ oá i vô ùi kh o du ng t íc h > 30 00 m 3. 3. Ph öô ng a ùn ph oøn g ch aù y ch öõa ch aù y, ö ùng c öùu s öï co á d aà u tra øn do s ôû Kh oa ho ïc C oâ ng ng he ä - M oâi t rö ôøn g p he â d uy eä t, ca áp G ia áy ch öùn g nh aä n (ñ oái v ôùi k ho c aû ng xa êng d aà u) . 1. Ph öô ng ti eän ñ o lö oøn g ph aû i ñ öô ïc cô q ua n qu aû n ly ù N ha ø n öô ùc ve à Ti eâu ch ua ån Ñ o lö ôøn g C ha át l öô ïng h oa ëc ñô n vò ñ öô ïc uy û qu ye àn kie åm ñ òn h, ke ïp trì (n ie âm ph on g) va ø ch o ph eùp sö û d uïn g. 2. Ñ oá i vô ùi ph öô ng t ie än va än ta ûi xa êng d a àu ch uy eâ n d uø ng p ha ûi ñ öô ïc cô q ua n q ua ûn ly ù nh a ø nö ôù c co ù th aå m q uy eàn c ho p he ùp sö û d uï ng ñe å v aä n ch uy eån xa êng d aà u. G ia áy kh aù m s öùc kh oe û d o cô q ua n Y te á q ua än, hu ye än ho a ëc ca áp tö ôn g ñö ôn g trô û le ân ki eåm t ra v aø xa ùc nh a än ñ uû sö ùc kh oe û ñ eå la øm vi eä c. Ñ òn h ky ø ha øng na êm p ha ûi to å ch öù c kh aù m s öùc k ho eû. C a ùn b oä , nh a ân vi eâ n co ù ki eá n th öù c ve à xa êng d a àu ho a ëc co ù tr ìn h ñ oä tr un g ca áp k in h te á. G C N ñu û ñ ie àu ki eän k in h do an h xa êng d aàu C aá p ph eùp : 1 5 ng aø y tö ø n ga øy nh aä n ho à s ô hô ïp le ä Sô û T hö ôn g m aï i Ph uï lu ïc 2: Sô ñ oà ca áp G C N ñ uû ñi eàu k ie än ki nh d oa nh x aê ng d aà u Moät soá nhaän xeùt veà quy trình caáp pheùp bieån, baûng quaûng caùo taïi Haø Noäi (coù tham khaûo yù kieán cuûa Hieäp hoäi Quaûng caùo Vieät Nam vaø moät soá doanh nghieäp quaûng caùo): „ Ñaây chæ laø giaáy pheùp "cha": trong ñoù bao goàm nhieàu giaáy pheùp "con" caùc loaïi. „ Raát nhieàu quy trình xin pheùp, xin pheâ duyeät, chaáp thuaän maø khoâng roõ veà thuû tuïc, chi phí, thôøi gian vaø caû cô quan coù thaåm quyeàn. „ Moät soá quy trình chæ coù tính chaát thoâng baùo (nhö quaûng caùo saûn phaåm y teá, noâng nghieäp…) nhöng thöïc teá ñaây laïi laø quy trình xin pheùp vì neáu cô quan Nhaø nöôùc khoâng traû lôøi thì khoâng ñöôïc laøm. Quy trình thoâng baùo naøy khoâng thoáng nhaát, luùc thì caáp Boä, luùc thì caáp Sôû… „ Veà ñòa ñieåm quaûng caùo phaûi xuaát trình giaáy tôø hôïp leä, nhöng nhaø, ñaát chöa caáp soå ñoû khaù phoå bieán. ÔÛ Haø Noäi theo quy ñònh phaûi ra phöôøng, xaõ chöùng nhaän. Tuy nhieân theo quy ñònh phaùp luaät thì phöôøng khoâng coù thaåm quyeàn xaùc nhaän nhaø ñaát. Ñaây laø quy ñònh rieâng cuûa Haø Noäi traùi vôùi Phaùp leänh Quaûng caùo nhöng hieän nay vaãn aùp duïng. „ Moät soá yeâu caàu voâ lyù nhö hoà sô phaûi coù baûn sao coâng chöùng hôïp ñoàng giöõa ngöôøi laøm dòch vuï quaûng caùo vaø chuû sôû höõu ñòa ñieåm quaûng caùo: ñaây laø thoûa thuaän rieâng, laø bí maät kinh doanh cuûa doanh nghieäp, can thieäp saâu vaøo hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp…. „ Doanh nghieäp nhanh nhaát töø khi baét ñaàu xin pheùp ñeán khi keát thuùc laø 3 thaùng. Haø Noäi quy ñònh laäp hoäi ñoàng ñeå laøm thuû tuïc "moät cöûa" (coâng chöùng, xaây döïng, quy hoaïch...), nhöng chöa bao giôø hoäi ñoàng hoïp moät laàn. „ Quy trình hieän nay raát phieàn haø. Coù nhöõng baûng quaûng caùo nhoû cuûa haõng gioáng nhau, 200 baûng nhöng baét ñem ñeán taän phöôøng ñeå duyeät töøng caùi. „ Thôøi haïn 10 ngaøy chæ quy ñònh ôû ngaønh vaên hoùa, caùc giaáy pheùp "con" cuûa caùc ngaønh khaùc khoâng coù thôøi haïn. Do vaäy, luoân coù theå bò keùo daøi khoâng ñieåm döøng. „ Raát nhieàu cô quan Nhaø nöôùc coù quyeàn hoûi, haïch saùch doanh nghieäp. Caûm giaùc cuûa doanh nghieäp laø ai cuõng coù theå yeâu caàu phaït (coâng an, vaên hoùa, phöôøng...)… „ Tieâu cöïc trong giaáy pheùp naøy raát phoå bieán (hôn 99%). Ñòa phöông ñeàu coù leä rieâng. „ Raát nhieàu baét beû töø cô quan Nhaø nöôùc raát cöùng nhaéc nhö khoâng cho duøng chöõ Festival, phaûi duøng chöõ Lieân hoan, Beers chaúng haïn phaûi duøng Bia.... „ Hieäu quaû quaûn lyù keùm. Do phieàn haø, nhieàu doanh nghieäp thöïc hieän maø khoâng xin pheùp. ÔÛ Haø Noäi, khoaûng 225 bieån taám lôùn, thì 145 khoâng pheùp. Caùc doanh nghieäp chaáp nhaän "phaït ñeå toàn taïi" vì seõ reû hôn. THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 47 Phuï luïc 3: SÔ ÑOÀ CAÁP GIAÁY PHEÙP THÖÏC HIEÄN BIEÅN, BAÛNG QUAÛNG CAÙO 32 32. Nguoàn www.hanoi.gov.vn THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 48 Ñ ôn ñ eà ng hò c aá p gi aá y ph eùp th öïc h ie än Q C . NG ÖÔ ØI Ñ I X IN P HE ÙP G IA ÁY P HE ÙP TH ÖÏ C H IE ÄN Q UA ÛN G C AÙ O M aã u m ar ke t s aû n ph aå m q ua ûng c aù o. Ba ûn sa o co ù c oân g ch öùn g gi aá y C N Ñ KK D dò ch v uï Q C h oa ëc G C N Ñ KK D n ga ønh n gh eà ha øng h oa ù Q C . Ba ûn sa o co ù c oân g ch öùn g hô ïp ñ oàn g gi öõa ng öô øi la øm d òc h vu ï Q C v ôùi c hu û s ôû hö õu hô ïp p ha ùp ñ òa ñ ie åm ñ aë t qu aû ng c aù o (c où xa ùc nh aä n cu ûa U BN D c aá p ph öô øng x aõ ho aë c co ù b aû n sa o gi aá y ch öùn g nh aä n… ) Ba ûn th oa û t hu aä n gi öõa c hu û Q C v ôùi ñ ôn v ò KD d òc h vu ï Q C . Ba ûn sa o G C N Ñ KK D c uûa c ô sô û s aû n xu aá t ki nh d oa nh (n eáu ñ aë t ô û c ô sô û). V aê n ba ûn th oa û t hu aä n ve à k ie án tru ùc – qu y ho aï ch ñ oái v ôùi ñ òa ñ ie åm la ép b ie ån Q C c uûa Sô û Q uy h oa ïch - K ie án tru ùc (ñ oái v ôùi b ie ån qu aû ng c aù o ta ám lô ùn) . Q uy eát ñ òn h ch o ph eùp t oå ch öùc t hi ñ aá u, bi eåu d ie ãn th eå th ao , t he å d uïc ( ne áu Q C v eà to å c hö ùc th i ñ aá u, b ie åu di eãn ). C am k eát c hò u tra ùch n hi eäm tr öô ùc PL tr on g vi eäc s öû du ïng h ìn h aû nh , d an h ng hó a cu ûa to å ch öù c, ca ù nh a ân, ki eå u d a ùng co âng ng hi eäp , sa ùng c he á, gi aû i ph aù p hö õu íc h, qu ye àn ta ùc gi aû v aø c aù c qu ye àn lie ân qu an . Ba ûn sa o co ù c oân g ch öùn g gi aá y ña êng k yù ch aá t lö ôïn g ha øng h oa ù ( ño ái v ôùi h aø ng h oa ù ca àn ph aû i ña êng ky ù ch aá t lö ôïn g) ; gi aá y ch öùn g nh aä n ña êng k yù nh aõ n hi eäu t eân s aû n ph aå m . V aê n ba ûn th oa û t hu aä n cu ûa c ô qu an q ua ûn ly ù nh aø n öô ùc ve à G TV T (n eáu ñ aë t tro ng ph aï m v i h aø nh la ng A TG T, ñ aá t væ a he ø d o ng aø nh G TV T qu aû n ly ù). Va ên ba ûn tie áp nh aän n oäi d un g ña êng k yù no äi du ng q ua ûng c aùo c où gi aù trò p ha ùp ly ù c uûa c ô qu an q ua ûn ly ù y te á h oa ëc no âng n gh ie äp (n eáu Q C tr on g lón h vö ïc y te á h oa ëc no âng n gh ie äp) . V aê n ba ûn tie áp n ha än ña êng k yù no äi du ng ch öô ng t rìn h kh uy eán m aõ i cu ûa c ô qu an ql yù ve à t hö ôn g m aï i ( ne áu Q C v eà ch öô ng trì nh k hu ye án m aï i). Ñ i c oân g ch öùn g. Ñ i x in x aù c nh aä n ñ òa ñ ie åm ta ïi U BN D . Ñ i xi n th oû a th ua än ki eán t ru ùc – qu y ho aï ch ta ïi Sô û Q uy h oa ïch - Ki eán tr uùc . Xi n p he ùp to å ch öùc th i ñ aá u. Ky ù c am k eát . 10 n ga øy la øm v ie äc ke å t öø ng aø y nh aä n ñu û h oà sô h ôïp le ä: x em x eùt c aá p ha y kh oân g ca áp . Ñ i c oân g ch öùn g. Ky ù b a ûn th oû a th ua än. Ñ i c oân g ch öùn g. Ñ i xin p he ùp S ôû G TV T. Ñ i ñ aê ng k yù/ xin da áu Sô û Y te á va ø S ôû N oân g ng hi eäp . Ñ i xin p he ùp S ôû Th öô ng m aï i. Ñ i ñ a êng ky ù ch a át lö ôï ng ha øng ho a ù, nh aõ n hi eäu . Bo ä p ha än tie áp nh aän h oà sô h aøn h ch ín h, S ôû VH TT - 47 H aøn g Da àu, H aØ No äi A. DANH MUÏC GIAÁY PHEÙP BAÕI BOÛ HOAØN TOAØN 1. Ngaønh Böu chính Vieãn thoâng 1. Xaùc nhaän ñaêng kyù ñaïi lyù dòch vuï chuyeån phaùt thö 2. Giaáy pheùp söû duïng taàn soá vaø thieát bò phaùt soùng voâ tuyeán ñieän trong maïng duøng rieâng (ví duï, caáp cho boä ñaøm gaén treân xe taxi) 3. Giaáy pheùp cung caáp dòch vuï öùng duïng Internet trong vieãn thoâng caáp cho OSP vieãn thoâng 4. Giaáy pheùp cung caáp dòch vuï öùng duïng Internet trong Böu chính caáp cho OSP böu chính 5. Baûn tieáp nhaän coâng boá chaát löôïng dòch vuï böu chính, vieãn thoâng 2. Ngaønh Coâng an 6. Giaáy pheùp khaéc daáu (giöõ laïi GCN ñaêng kyù maãu daáu) 7. Xaùc nhaän cuûa cô quan coâng an vaøo baûn cam keát thöïc hieän ñuû ñieàu kieän ANTT 3. Ngaønh Giao thoâng vaän taûi 8. Phuø hieäu “xe chaïy tuyeán coá ñònh”, “chuyeán xe chaát löôïng cao” “Xe hôïp ñoàng”, “xe vaän taûi khaùch du lòch” 9. Chaáp thuaän boå sung xe vaøo tuyeán; thay xe 10. Hoäi nghò hieäp thöông khai thaùc tuyeán 11. Yeâu caàu moãi xe ñöôïc ñaêng kyù khai thaùc toái ña hai tuyeán vaän taûi khaùch coá ñònh 4. Ngaønh Lao ñoäng, Thöông binh vaø Xaõ hoäi 12. Yeâu caàu kyù quyõ ñoái vôùi chi nhaùnh cuûa doanh nghieäp giôùi thieäu vieäc laøm 5. Ngaønh Ngaân haøng 13. Giaáy pheùp thu ngoaïi teä tieàn maët 14. Giaáy pheùp kinh doanh vaøng tieâu chuaån quoác teá 15. Giaáy pheùp kinh doanh vaøng tieâu chuaån quoác teá ôû nöôùc ngoaøi 16. Giaáy pheùp XNK vaøng tieâu chuaån quoác teá 17. Giaáy pheùp hoaït ñoäng moâi giôùi tieàn teä cuûa caùc toå chöùc tín duïng 18. Vaên baûn chaáp thuaän cho toå chöùc tín duïng ñöôïc thöïc hieän nghieäp vuï bao thanh toaùn. 19. Giaáy pheùp söû duïng caùc dòch vuï vaø öùng duïng Internet cuûa caùc toå chöùc tín duïng. 20. Vaên baûn chaáp thuaän thöïc hieän nghieäp vuï cho thueâ vaän haønh cuûa caùc coâng ty cho thueâ taøi chính 21. Giaáy pheùp thu Nhaân daân teä tieàn maët 22. Vaên baûn xaùc nhaän vieäc ñaêng kyù taøi khoaûn cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc ñoái vôùi nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi 6. Ngaønh Thöông maïi 23. Giaáy pheùp kinh doanh baùn leû thuoác laù THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 49 Phuï luïc 4: DANH MUÏC CAÙC LOAÏI GIAÁY PHEÙP KINH DOANH BAÕI BOÛ 24. Giaáy pheùp nhaäp khaåu röôïu döôùi daïng nöôùc coát vaø phuï lieäu ñeå ñoùng chai taïi Vieät Nam 25. Giaáy pheùp môû cöûa haøng giôùi thieäu, baùn haøng hoaù cuûa Laøo taïi Vieät Nam 7. Ngaønh Vaên hoaù Thoâng tin 26. Giaáy pheùp hoaït ñoäng vuõ tröôøng ñoái vôùi Khaùch saïn ñöôïc coâng nhaän xeáp haïng sao hoaëc haïng cao caáp 27. Giaáy pheùp hoaït ñoäng karaoke ñoái vôùi Khaùch saïn ñöôïc coâng nhaän xeáp haïng sao hoaëc haïng cao caáp 28. Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù cho cô quan, toå chöùc kinh doanh vieäc laép ñaët, söûa chöõa thieát bò thu tín hieäu truyeàn hình tröïc tieáp töø veä tinh (TVRO). 10. Ngaønh Y teá 29. Ñaêng kyù hoäi thaûo giôùi thieäu thuoác 30. Theû ngöôøi giôùi thieäu thuoác 31. Xaùc nhaän ñaêng kyù coâng boá tieâu chuaån chaát löôïng myõ phaåm 32. Haïn cheá hieäu löïc cuûa Chöùng chæ haønh ngheà döôïc (ñoái vôùi Chöùng chæ do GÑ Sôû y teá caáp) 33. Phieáu tieáp nhaän hoà sô ñaêng kyù quaûng caùo trong lónh vöïc y teá, noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân 11. Khaùc 34. Quy cheá kinh doanh theùp xaây döïng ban haønh keøm theo Quyeát ñònh 2212/2005/QÑ- BTM ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2005 cuûa Boä tröôûng Boä Thöông maïi B. DANH MUÏC GIAÁY PHEÙP BAÕI BOÛ VAØ THAY THEÁ BAÈNG THOÂNG BAÙO HOAËC ÑIEÀU KIEÄN KINH DOANH KHOÂNG CAÀN GIAÁY PHEÙP 1. Ngaønh Ngaân haøng 35. Giaáy ñaêng kyù hoaït ñoäng vaên phoøng ñaïi dieän toå chöùc tín duïng nöôùc ngoaøi taïi VN 36. Giaáy pheùp môû vaên phoøng ñaïi dieän, phoøng giao dòch, ñieåm giao dòch cuûa Quyõ tín duïng nhaân daân 37. Giaáy pheùp hoaït ñoäng ñaïi lyù baøn ñoåi ngoaïi teä 38. Giaáy pheùp baøn ñoåi ngoaïi teä 39. Giaáy pheùp mang vaø chuyeån ngoaïi teä (ñoái vôùi coâng daân VN) 2. Ngaønh Vaên hoaù Thoâng tin 40. Giaáy tieáp nhaän bieåu dieãn 41. Vaên baûn xaùc nhaän ñaùp öùng ñieàu kieän kyõ thuaät, nghieäp vuï (ñeå cung caáp troø chôi tröïc tuyeán) 42. QÑ cho pheùp toå chöùc thi hoa haäu 3. Ngaønh Haûi quan 43. Theû nhaân vieân ñaïi lyù haûi quan THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 50 1. Ngaønh Böu chính Vieãn thoâng Giaáy pheùp kinh doanh dòch vuï chuyeån phaùt thö Giaáy pheùp thöû nghieäm dòch vuï chuyeån phaùt thö, caùc dòch vuï khaùc treân maïng böu chính coâng coäng Giaáy pheùp nhaäp khaåu tem böu chính Giaáy pheùp thieát laäp maïng vaø cung caáp dòch vuï vieãn thoâng Giaáy pheùp cung caáp dòch vuï vieãn thoâng Giaáy pheùp thieát laäp maïng vieãn thoâng duøng rieâng Giaáy pheùp laép ñaët caùp vieãn thoâng trong vuøng ñaëc quyeàn kinh teá, theàm luïc ñòa cuûa Vieät Nam Giaáy pheùp thöû nghieäm maïng vaø dòch vuï vieãn thoâng Giaáy pheùp baêng taàn Giaáy pheùp söû duïng taàn soá vaø thieát bò phaùt soùng voâ tuyeán ñieän Chöùng chæ voâ tuyeán ñieän vieân Giaáy chöùng nhaän veà vieäc saûn xuaát thieát bò phaùt, thu phaùt soùng voâ tuyeán ñieän Giaáy pheùp nhaäp khaåu thieát bò phaùt, thu-phaùt soùng voâ tuyeán ñieän Giaáy pheùp cung caáp dòch vuï keát noái Internet caáp cho IXP Giaáy pheùp cung caáp dòch vuï truy nhaäp Internet duøng rieâng caáp cho ISP Giaáy chöùng nhaän hôïp chuaån vaät tö, thieát bò böu chính, vieãn thoâng 2. Ngaønh Coâng an GCN ñaêng kyù maãu daáu Giaáy xaùc nhaän ñuû ñieàu kieän veà an ninh, traät töï (ñoái vôùi moät soá ngaønh ngheà) Baûn cam keát thöïc hieän ñuû ñieàu kieän ANTT Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù maãu daáu Giaáy chöùng nhaän huaán luyeän nghieäp vuï PCCC Giaáy chöùng nhaän ñuû ñieàu kieän PCCC Vaên baûn nghieäm thu veà PCCC Giaáy chöùng nhaän kieåm ñònh phöông tieän PCCC Giaáy pheùp vaän chuyeån chaát, haøng nguy hieåm veà chaùy noå Vaên baûn thaåm duyeät veà phoøng chaùy vaø chöõa chaùy (ñoái vôùi moät soá döï aùn vaø coâng trình) THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 51 Phuï luïc 5: KIEÁN NGHÒ DANH MUÏC GIAÁY PHEÙP KINH DOANH SÖÛA ÑOÅI, BOÅ SUNG PHAÂN THEO LÓNH VÖÏC Giaáy chöùng nhaän nhaân vieân baûo veä GCN ñaõ hoïc nghieäp vuï baûo veä (DNNN) Giaáy pheùp mang con daáu vaøo Vieät Nam söû duïng Giaáy pheùp XNK vuõ khí thoâ sô, coâng cuï hoã trôï vaøo Vieät Nam Giaáy chöùng nhaän ñuû ñieàu kieän an ninh traät töï (ñeå kinh doanh dòch vuï baûo veä) Giaáy pheùp taïm nhaäp phöông tieän vaän taûi taïm nhaäp, taùi xuaát coù thôøi haïn Giaáy pheùp kinh doanh phöông tieän vaø thieát keá veà PCCC 3. Ngaønh Coâng nghieäp Giaáy pheùp söû duïng vaät lieäu noå coâng nghieäp Giaáy pheùp nhaäp khaåu, xuaát khaåu tieàn chaát söû duïng trong lónh vöïc coâng nghieäp Giaáy pheùp saûn xuaát saûn phaåm thuoác laù Giaáy pheùp hoaït ñoäng ñieän löïc Giaáy pheùp kinh doanh vaät lieäu noå coâng nghieäp GCN ñuû ñieàu kieän saûn xuaát VLNCN Giaáy pheùp xuaát nhaäp khaåu VLNCN 4. Ngaønh Du lòch Giaáy pheùp kinh doanh du lòch löõ haønh quoác teá Theû höôùng daãn vieân du lòch noäi ñòa vaø quoác teá Giaáy pheùp thaønh laäp Vaên phoøng ñaïi dieän, Chi nhaùnh hoaït ñoäng trong lónh vöïc du lòch (ñoái vôùi thöông nhaân nöôùc ngoaøi vaø doanh nghieäp du lòch nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam) GCN kyõ quyõ cuûa Ngaân haøng (ñoái vôùi dn kinh doanh dòch vuï löõ haønh) Bieån hieäu vaän chuyeån khaùch du lòch (caáp cho phöông tieän vaän chuyeån khaùch du lòch) Bieån hieäu ñaït tieâu chuaån phuïc vuï khaùch du lòch (caáp cho cô sôû kinh doanh dòch vuï du lòch trong khu du lòch, ñieåm du lòch, ñoâ thò du lòch) Chöùng chæ nghieäp vuï höôùng daãn du lòch; GCN ñaõ qua kyø thi veà nghieäp vuï höôùng daãn du lòch. GCN ñaõ qua khoùa boài döôõng kieán thöùc ñònh kyø GCN tham gia khoùa boài döôõng nghieäp vuï du lòch GCN thuyeát minh vieân 5. Ngaønh Giao thoâng vaän taûi Chöùng chæ taäp huaán chuyeân moân, nghieäp vuï (caáp cho nhaân vieân phuïc vuï treân xe tuyeán coá ñònh, hôïp ñoàng, laùi xe taxi) GCN hoaït ñoäng kieåm ñònh xe cô giôùi THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 52 Giaáy pheùp kinh doanh vaän taûi ña phöông thöùc Giaáy pheùp lieân vaän Vieät – Laøo Giaáy pheùp vaän chuyeån haøng sieâu tröôøng, sieâu troïng (quaù khoå, quaù taûi ?) Quyeát ñònh coâng boá caûng thuyû noäi ñòa Giaáy pheùp hoaït ñoäng beán thuûy noäi ñòa Giaáy pheùp hoaït ñoäng beán khaùch ngang soâng Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù hoaït ñoäng xuaát vaän ñôn haøng khoâng thöù caáp Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù hôïp ñoàng chæ ñònh toång ñaïi lyù/ ñaïi lyù baùn veù cho haõng haøng khoâng nöôùc ngoaøi Giaáy pheùp môû vaên phoøng baùn veù cuûa haõng haøng khoâng nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam Chaáp thuaän phöông aùn ñaûm baûo an toaøn giao thoâng ñöôøng thuyû noäi ñòa GCN khai thaùc caûng haøng khoâng saân bay Giaáy chaáp thuaän tham gia khai thaùc tuyeán vaän taûi khaùch lieân tænh coá ñònh baèng oâtoâ Giaáy pheùp thi coâng ñaûm baûo an toaøn giao thoâng YÙ kieán tham gia cuûa cô quan coù thaåm quyeàn ñoái vôùi döï aùn xaây döïng coâng trình coù lieân quan ñeán giao thoâng thuûy noäi ñòa Chöùng chæ haønh ngheà kinh doanh dòch vuï thieát keá phöông tieän vaän taûi 6. Ngaønh Giaùo duïc Giaáy pheùp thaønh laäp ñoái vôùi caùc cô sôû giaùo duïc nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng khoâng vì muïc ñích lôïi nhuaän taïi Vieät Nam Giaáy pheùp thaønh laäp tröôøng ñaïi hoïc-cao ñaúng Giaáy pheùp thaønh laäp tröôøng THCS tö thuïc Giaáy pheùp thaønh laäp trung taâm kyõ thuaät toång hôïp höôùng nghieäp ngoaøi coâng laäp 7. Ngaønh Khoa hoïc coâng ngheä Quyeát ñònh coâng nhaän khaû naêng kieåm ñònh phöông tieän ño Chöùng chæ haønh ngheà ñaïi dieän sôû höõu coâng nghieäp Giaáy ñaêng kyù nguoàn böùc xaï Giaáy ñaêng kyù ñòa ñieåm caát giöõ chaát thaûi phoùng xaï Giaáy pheùp hoaït ñoäng cuûa cô sôû böùc xaï Giaáy pheùp tieán haønh coâng vieäc böùc xaï (saûn xuaát, söû duïng, nhaäp khaåu, vaän chuyeån… caùc nguoàn böùc xaï) Giaáy pheùp cho nhaân vieân laøm coâng vieäc böùc xaï ñaëc bieät GCN ñaêng kyù hôïp ñoàng chuyeån giao coâng ngheä THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 53 Giaáy pheùp chuyeån giao coâng ngheä Quyeát ñònh pheâ duyeät maãu phöông tieän ño Daáu kieåm ñònh, tem kieåm ñònh vaø Giaáy chöùng nhaän kieåm ñònh phöông tieän ño Giaáy chöùng nhaän vaø theû kieåm ñònh vieân ño löôøng Quyeát ñònh chöùng nhaän maãu chuaån Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù hoaït ñoäng dòch vuï chöùng nhaän. Quyeát ñònh uyû quyeàn kieåm ñònh cho cô quan, toå chöùc Giaáy pheùp xaùc nhaän ñuû ñieàu kieän kyõ thuaät saûn xuaát, pha cheá xaêng daàu. 8. Ngaønh Lao ñoäng, Thöông binh vaø Xaõ hoäi Giaáy pheùp lao ñoäng (cho ngöôøi nöôùc ngoaøi laøm vieäc taïi Vieät Nam) Giaáy pheùp hoaït ñoäng giôùi thieäu vieäc laøm Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù hoaït ñoäng daïy ngheà Giaáy pheùp hoaït ñoäng xuaát khaåu lao ñoäng Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù hoaït ñoäng daïy ngheà (cho cô sôû daïy ngheà coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi). Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù thieát bò, chaát coù yeâu caàu nghieâm ngaët veà an toaøn lao ñoäng Giaáy chöùng nhaän huaán luyeän an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoäng 9. Ngaønh Ngaân haøng Giaáy pheùp saûn xuaát vaøng mieáng Giaáy pheùp xuaát khaåu vaøng cuûa doanh nghieäp khai thaùc vaøng Giaáy pheùp XNK vaøng nguyeân lieäu, vaøng mieáng Giaáy pheùp thaønh laäp vaø hoaït ñoäng cuûa coâng ty taøi chính coå phaàn Giaáy pheùp hoaït ñoäng ngoaïi hoái Giaáy pheùp môû vaø söû duïng taøi khoaûn ngoaïi teä ôû nöôùc ngoaøi Giaáy pheùp thaønh laäp vaø hoaït ñoäng cuûa coâng ty cho thueâ taøi chính Giaáy pheùp kinh doanh vaøng treân taøi khoaûn ôû nöôùc ngoaøi Giaáy pheùp (thaønh laäp vaø) hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Giaáy pheùp môû chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi Giaáy pheùp thaønh laäp vaø hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng lieân doanh Giaáy pheùp môû vaên phoøng ñaïi dieän cuûa toå chöùc tín duïng nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam Giaáy pheùp thaønh laäp vaø hoaït ñoäng cuûa quyõ tín duïng nhaân daân THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 54 Giaáy pheùp laøm dòch vuï nhaän vaø chi traû ngoaøi teä cuûa ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi chuyeån veà Giaáy pheùp XNK ngoaïi teä tieàn maët Giaáy pheùp mang theo vaøng khi xuaát caûnh, nhaäp caûnh cuûa caù nhaân vöôït quaù möùc quy ñònh Vaên baûn chaáp thuaän cho ngaân haøng thöông maïi coå phaàn ñöôïc ñaêng kyù nieâm yeát vaø phaùt haønh coå phieáu ra coâng chuùng. Giaáy pheùp môû Sôû giao dòch, chi nhaùnh, phoøng giao dòch cuûa ngaân haøng lieân doanh taïi Vieät Nam. Quyeát ñònh môû taøi khoaûn ñoàng Vieät Nam hoaëc ñoàng kíp Laøo taïi Ngaân haøng cuûa Laøo. Giaáy pheùp thu ngoaïi teä töø xuaát khaåu sang Campuchia Vaên baûn chaáp thuaän ñoái vôùi ñôn vò ñöôïc pheùp nhaäp khaåu ñoái vôùi oâ toâ chuyeân duøng, maùy ña naêng ñeám, phaân loaïi, ñoùng boù vaø huyû tieàn 10. Ngaønh Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân Giaáy pheùp nhaäp khaåu thuoác baûo veä thöïc vaät haïn cheá söû duïng hoaëc chöa coù trong danh muïc ñöôïc pheùp söû duïng Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù thuoác baûo veä thöïc vaät Giaáy pheùp khaûo nghieäm thuoác baûo veä thöïc vaät môùi Giaáy chöùng nhaän kieåm dòch thöïc vaät Chöùng chæ haønh ngheà saûn xuaát, gia coâng, sang chai, ñoùng goùi thuoác baûo veä thöïc vaät Chöùng chæ haønh ngheà xoâng hôi khöû truøng Chöùng chæ haønh ngheà buoân baùn thuoác baûo veä thöïc vaät Giaáy pheùp cho caùc hoaït ñoäng trong phaïm vi baûo veä coâng trình thuyû lôïi Giaáy pheùp xaû nöôùc thaûi vaøo heä thoáng coâng trình thuyû lôïi Chöùng chæ haønh ngheà dòch vuï thuù y Giaáy chöùng nhaän kieåm dòch ñoái vôùi ñoäng vaät, saûn phaåm ñoäng vaät nhaäp khaåu ; xuaát khaåu; taïm nhaäp taùi xuaát, taïm xuaát taùi nhaäp, quaù caûnh Giaáy chöùng nhaän kieåm dòch ñoái vôùi ñoäng vaät, saûn phaåm ñoäng vaät löu thoâng trong nöôùc Giaáy pheùp, chöùng chæ xuaát khaåu, nhaäp khaåu, taùi xuaát khaåu, nhaäp noäi tö bieån CITES; Giaáy chöùng nhaän ñaûm baûo chaát löôïng an toaøn kyõ thuaät ñoái vôùi caùc thieát bò coù yeâu caàu nghieâm ngaët veà an toaøn lao ñoäng Vaên baèng baûo hoä gioáng caây troàng môùi Vaên baûn cho pheùp nhaäp khaåu phaân boùn môùi chöa coù teân trong Danh muïc phaân boùn ñeå khaûo nghieäm Giaáy pheùp nhaäp khaåu ñeå khaûo nghieäm ñoái vôùi caùc loaïi thöùc aên chaên nuoâi, nguyeân lieäu THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 55 saûn xuaát thöùc aên chaên nuoâi ngoaøi Danh muïc thöùc aên chaên nuoâi, nguyeân lieäu saûn xuaát thöùc aên chaên nuoâi ñöôïc pheùp nhaäp khaåu vaøo Vieät Nam Chöùng chæ toát nhieäp lôùp kyõ thuaät chuyeân ngaønh thuù y Giaáy pheùp khaûo nghieäm phaân boùn 11. Ngaønh Taøi chính Chöùng chæ Kieåm toaùn vieân Giaáy pheùp ñaët vaên phoøng ñaïi dieän taïi Vieät Nam cuûa doanh nghieäp baûo hieåm, doanh nghieäp moâi giôùi baûo hieåm nöôùc ngoaøi Giaáy pheùp thaønh laäp vaø hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp baûo hieåm, doanh nghieäp moâi giôùi baûo hieåm GP phaùt haønh xoå soá kieán thieát Toå chöùc phaùt haønh thí ñieåm xoå soá caøo bieát keát quaû ngay Toå chöùc phaùt haønh xoå soá boùc bieát keát quaû ngay Toå chöùc phaùt haønh xoå soá loâtoâ Toå chöùc phaùt haønh xoå soá kieán thieát truyeàn thoáng Giaáy pheùp kinh doanh chöùng khoaùn Chöùng chæ haønh ngheà kinh doanh chöùng khoaùn Giaáy pheùp phaùt haønh chöùng chæ quyõ ra coâng chuùng Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù laäp quyõ coâng chöùng vaø nieâm yeát chöùng chæ quyõ Giaáy pheùp quaûn lyù quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn Chöùng chæ haønh ngheà quaûn lyù quyõ Giaáy pheùp löu kyù chöùng khoaùn Giaáy pheùp nieâm yeát coå phieáu/ traùi phieáu Chöùng nhaän ñaêng kyù phaùt haønh coå phieáu (thay theá Giaáy pheùp phaùt haønh coå phieáu ra coâng chuùng) Chöùng nhaän ñaêng kyù phaùt haønh traùi phieáu (thay theá Giaáy pheùp phaùt haønh traùi phieáu ra coâng chuùng) Quyeát ñònh thaønh laäp kho ngoaïi quan Quyeát ñònh thaønh laäp kho baûo thueá Giaáy pheùp xe oâ toâ taïm nhaäp - taùi xuaát coù thôøi haïn Chöùng chæ boài döôõng keá toaùn tröôûng Theû thaåm ñònh vieân veà giaù THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 56 GP (chöùng chæ) hoaït ñoäng ñaøo taïo ñaïi lyù baûo hieåm Quyeát ñònh coâng nhaän ñòa ñieåm laøm thuû tuïc haûi quan ngoaøi cöûa khaåu Quyeát ñònh coâng nhaän ñòa ñieåm kieåm tra haøng hoaù xuaát nhaäp khaåu ngoaøi cöûa khaåu Quyeát ñònh coâng nhaän ñòa ñieåm kieåm tra laø chaân coâng trình, nôi saûn xuaát 12. Ngaønh Taøi nguyeân Moâi tröôøng Xaùc nhaän ñaêng kyù cam keát baûo veä moâi tröôøng Pheâ duyeät Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Giaáy pheùp hoaït ñoäng thu gom, vaän chuyeån, löu giöõ, xöû lyù, tieâu huyû chaát thaûi nguy haïi Giaáy pheùp vaän chuyeån haøng nguy hieåm baèng phöông tieän vaän taûi ñöôøng boä (cho moät soá loaïi haøng) Giaáy pheùp hoaït ñoäng ño ñaïc vaø baûn ñoà Giaáy pheùp khai thaùc taän thu khoaùng saûn Giaáy pheùp cheá bieán khoaùng saûn Giaáy pheùp khaûo saùt khoaùng saûn Giaáy pheùp thaêm doø khoaùng saûn Giaáy pheùp khai thaùc khoaùng saûn Giaáy chöùng nhaän cô sôû gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nghieâm troïng ñaõ hoaøn thaønh vieäc thöïc hieän caùc bieän phaùp xöû lyù trieät ñeå Giaáy pheùp thaêm doø nöôùc döôùi ñaát Giaáy pheùp khai thaùc, söû duïng nöôùc döôùi ñaát Giaáy pheùp khai thaùc, söû duïng nöôùc maët Giaáy pheùp xaû nöôùc thaûi vaøo nguoàn nöôùc Xaùc nhaän thöïc hieän ñaày ñuû caùc qñ trong baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Quyeát ñònh thaåm ñònh chöõ löôïng khoùang saûn 13. Ngaønh Thuyû saûn Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù taøu caù Soå thuyeàn vieân taøu caù (ñoái vôùi phöông tieän quy ñònh phaûi coù soå thuyeàn vieân) Chöùng chæ haønh ngheà thuù y Giaáy pheùp khai thaùc thuyû saûn (taøu caù trong nöôùc) Giaáy pheùp hoaït ñoäng thuyû saûn cho taøu ñaùnh caù nöôùc ngoaøi Giaáy pheùp XNK haøng hoùa chuyeân ngaønh thuûy saûn GCN ñaêng kieåm taøu caù THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 57 Baèng maùy tröôûng Baèng thuyeàn tröôûng 14. Ngaønh Thöông maïi Giaáy chöùng nhaän ñuû ñieàu kieän kinh doanh xaêng daàu Giaáy chöùng nhaän ñuû ñieàu kieän kinh doanh khí ñoát hoaù loûng Giaáy pheùp kinh doanh röôïu Giaáy pheùp kinh doanh thuoác laù caáp cho ñoái töôïng baùn buoân hoaëc ñaïi lyù baùn buoân Giaáy pheùp kinh doanh nhaäp khaåu xaêng daàu Giaáy chöùng nhaän ñuû ñieàu kieän kinh doanh cöûa haøng mieãn thueá Giaáy pheùp thaønh laäp Chi nhaùnh cuûa thöông nhaân nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng trong lónh vöïc thöông maïi; thöông maïi vaø du lòch taïi Vieät Nam Giaáy pheùp thaønh laäp Vaên phoøng ñaïi dieän cuûa thöông nhaân nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng trong lónh vöïc thöông maïi; thöông maïi vaø du lòch taïi Vieät Nam Giaáy pheùp kinh doanh troø chôi ñieän töû coù thöôûng daønh cho ngöôøi nöôùc ngoaøi 15. Ngaønh Tö phaùp Theû coäng taùc vieân cuûa toå chöùc trôï giuùp phaùp lyù Chöùng chæ tö vaán vieân phaùp luaät cuûa Trung taâm tö vaán phaùp luaät Chöùng chæ haønh ngheà Luaät sö cuûa luaät sö Vieät Nam Giaáy ñaêng kyù hoaït ñoäng cuûa Trung taâm tö vaán phaùp luaät Giaáy ñaêng kyù hoaït ñoäng cuûa Vaên phoøng luaät sö, Coâng ty luaät hôïp danh Giaáy ñaêng kyù hoaït ñoäng cuûa toå chöùc haønh ngheà luaät sö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam Giaáy pheùp thaønh laäp toå chöùc haønh ngheà luaät sö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam Giaáy pheùp haønh ngheà cuûa luaät sö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam Giaáy chöùng nhaän ñuû ñieàu kieän tö vaán veà phaùp luaät Vieät Nam ñoái vôùi luaät sö nöôùc ngoaøi Giaáy pheùp ñaët Vaên phoøng con nuoâi nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù luaät sö haønh ngheà vôùi tö caùch caù nhaân Theû Luaät sö 16. Ngaønh Vaên hoaù Thoâng tin Giaáy pheùp kinh doanh baùn vaø cho thueâ baêng ñóa Giaáy pheùp toå chöùc leã hoäi Giaáy pheùp toå chöùc trieån laõm Giaáy pheùp ñaët chi nhaùnh cuûa toå chöùc caù nhaân kinh doanh dòch vuï quaûng caùo nöôùc ngoaøi THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 58 Giaáy pheùp ra phuï trang, phuï baûn chuyeân quaûng caùo ñoái vôùi baùo in, keânh hoaëc chöông trình chuyeân quaûng caùo treân Ñaøi phaùt thanh, Ñaøi truyeàn hình Giaáy pheùp thöïc hieän quaûng caùo Xaùc nhaän ñaêng kyù keá hoaïch xuaát baûn Giaáy pheùp xuaát baûn baûn ñoà Giaáy pheùp hoaït ñoäng vuõ tröôøng Giaáy pheùp hoaït ñoäng karaoke Giaáy pheùp löu haønh baêng ñóa ca nhaïc, saân khaáu GCN ñuû ñieàu kieän kinh doanh saûn xuaât phim GP cung caáp dòch vuï laøm phim cho nöôùc ngoøai GCN ñaêng kyù cho haõng truyeàn hình nöôùc ngoøai cung caáp boä giaûi maõ chöông trình truyeàn hình nöôùc ngoøai cho ñaïi dieän phaân phoái taïi Vieät nam Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù laøm ñaïi dieän phaân phoái taïi Vieät Nam boä giaûi maõ chöông trình truyeàn hình nöôùc ngoaøi (caáp cho caùc cô quan, toå chöùc laøm ñaïi dieän phaân phoái taïi Vieät Nam caùc boä giaûi maõ chöông trình truyeàn hình nöôùc ngoaøi). Giaáy pheùp thaønh laäp nhaø xuaát baûn Giaáy pheùp xuaát baûn taøi lieäu khoâng kinh doanh Giaáy pheùp ñaët vaên phoøng ñaïi dieän cuûa nhaø xuaát baûn nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam; Giaáy pheùp ñaët VPÑD cuûa cô sôû ñieän aûnh nöôùc ngoøai taïi Vieät Nam Giaáy pheùp hoaït ñoäng in xuaát baûn phaåm Giaáy pheùp in gia coâng xuaát baûn phaåm cho nöôùc ngoaøi Giaáy pheùp trieãn laõm vaên hoaù ngheä thuaät Giaáy pheùp hoaït ñoäng kinh doanh nhaäp khaåu xuaát baûn phaåm Giaáy pheùp toå chöùc trieån laõm, hoäi chôï xuaát baûn phaåm Giaáy pheùp ñaët vaên phoøng ñaïi dieän cuûa toå chöùc nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam trong lónh vöïc phaùt haønh xuaát baûn phaåm Giaáy xaùc nhaän ñaêng kyù danh muïc xuaát baûn phaåm nhaäp khaåu Giaáy pheùp coâng dieãn Giaáy pheùp hoaït ñoäng baùo chí Vaên baûn pheâ duyeät noäi dung, kòch baûn troø chôi tröïc tuyeán Chöùng chæ haønh ngheà kinh doanh di vaät, coå vaät, baûo vaät quoác gia Giaáy pheùp ñöa di vaät, coå vaät ra nöôùc ngoaøi THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 59 Giaáy pheùp laøm baûn sao di vaät, coå vaät, baûo vaät quoác gia Giaáy pheùp löu haønh phim nhöïa, baêng ñóa phim 17. Ngaønh Xaây döïng Chöùng chæ haønh ngheà thieát keá coâng trình ; giaùm saùt thi coâng, xaây döïng coâng trình; kieán truùc sö, kyõ sö hoaït ñoäng xaây döïng Giaáy pheùp thaàu tö vaán vaø xaây döïng (cho nhaø thaàu nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng xaây döïng taïi Vieät Nam) Giaáy pheùp xaây döïng Chöùng chæ quy hoaïch xaây döïng 18. Ngaønh Y teá Chöùng chæ haønh ngheà khaùm chöõa beänh tö nhaân Chöùng chæ haønh ngheà y döôïc hoïc coå truyeàn tö nhaân Chöùng chæ haønh ngheà döôïc Giaáy chöùng nhaän ñuû ñieàu kieän kinh doanh thuoác GCN ñuû ñieàu kieän haønh ngheà y tö nhaân Giaáy chöùng nhaän ñuû ñieàu kieän haønh ngheà khaùm chöõa beänh baèng y hoïc coå truyeàn tö nhaân Giaáy chöùng nhaän ñuû ñieàu kieän haønh ngheà trang thieát bò y teá Giaáy chöùng nhaän ñuû tieâu chuaån vaø ñieàu kieän haønh ngheà khaùm chöõa beänh baùn coâng Giaáy chöùng nhaän ñuû ñieàu kieän veä sinh an toaøn thöïc phaåm (ñoái vôùi toå chöùc, caù nhaân saûn xuaát, kinh doanh thöïc phaåm coù nguy cô cao) Giaáy ñaêng kyù vaéc xin, sinh phaåm y teá GCN ñaõ ñöôïc taäp huaán kieán thöùc veà veä sinh an toaøn thöïc phaåm Ñaêng kyù löu haønh myõ phaåm Ñaêng kyù quaûng caùo trong lónh vöïc y teá GCN thöïc haønh toát saûn xuaát thuoác GCN thöïc haønh toát saûn xuaát myõ phaåm GCN thöïc haønh toát saûn xuaát vaéc xin, sinh phaåm y teá Giaáy pheùp vaän chuyeån haøng nguy hieåm baèng phöông tieän vaän taûi ñöôøng boä 19. Ngaønh Haûi quan Chöùng chæ nghieäp vuï khai thueâ haûi quan Theû öu tieân thuû tuïc HQ cho doanh nghieäp Ñaêng kyù hoaït ñoäng ñaïi lyù haûi quan THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ KIEÁN NGHÒ RAØ SOAÙT HEÄ THOÁNG CAÙC QUY ÑÒNH VEÀ GIAÁY PHEÙP KINH DOANH 60 V¨n phßng GTZ Hµ Néi TÇng 6, Hanoi Towers 49 Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi, ViÖt Nam Tel: (84-4) 934 4951 Fax: (84-4) 934 4950 E-Mail: gtz-vietnam@ gtz.de office.sme@ gtz-vietnam.com.vn Website: www.gtz.de/vietnam www.sme-gtz.org.vn www.sme.com.vn Vieän Quaûn lyù Kinh teá Trung öông 68 Phan Ñình Phuøng, Haø Noäi, Vieät Nam Tel: (84-4) 843 7461 Fax: (84-4) 845 6795 Email: president@ ciem.org.vn Website: www.ciem.org.vn Uyû nhieäm thöïc hieän bôûi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfRÀ SOÁT HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP KINH DOANH THực trạng , giải pháp, kiến nghị.pdf
Luận văn liên quan