Luận án Tác động của chính sách tỷ giá đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

Đối với sự thay đổi của hệ số can thiệp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam can thiệp vào thị trường thông qua mua (bán) ngoại tệ với các chủ thể khác đồng thời đảm bảo sự ổn định trong cung tiền sao cho hệ số can thiệp tăng sẽ ảnh hưởng tích cực đến FDI. Hệ số hồi quy có ý nghĩa về mặt thống kê, do đó có thể kết luận khi hệ số can thiệp tăng 1 đơn vị sẽ tác động làm tăng quy mô thu hút FDI lên 49,166%.

pdf213 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của chính sách tỷ giá đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B I F G H 2 3  _` _ _ a ] b c d e R Q a f g ‡ ‡ i j e > ? @ \ 3 [ 2 B I J K L N O P Q R S T U B C V ? @ ; W D = X D 2 3 2 4 5 4 4 6 7 8 C ˆ ? @ 2 3 2 < = ; > ? @ 2 B I J K L N O P Q R S T U B C V ? @ ; W D = X D 2 3  _` _ _ a ] b c d e R Q a f g ‡ ‰ i j e > ? @ 2 3 B C D E ] J K L N O P Q R S T U B C V ? @ ; W D = X D 2 3 Z 4 5 4 4 6 7 8 9 d e R Q a f g ‡ Š i j e > ? @ \ B I J K L N O P Q R S T U B C V ? @ ; W D = X D 2 3 Y _` _ _ a ] b c d e R Q a f g ‡ ‹ i j e > ? @ Y \ B I J K L N O P Q R S T U B C V ? @ ; W D = X D Œ  Ž      ! 2 3 3 3  ] ‘ N ’ R j “ N X ” P € R S • d i j l ‚ j j d R S R S € – ” ‚ € P m — N € q ˜ s ˜ H q = ; 9 8 ? @ ; W D B E ™ š 7 t P N ’ ? = u X G X › Š ‡ h œ f g g g œ   ž 4 5 4 4 [ Ÿ ¡ D  D = W ? < = ¢ ? @ q = ; 9 8 ? @ ; W D B E q £ q r U l R N ¤ ] P € P j ¥ e ¦ ] ‘ t P N ’ ? = q z 8 ˜ = z P €  ? @ s = § ? = | = z ™ š 7 t P N ’ ? = u X Š ‡ h œ f g g g œ   ž 4 5 4 4 [ 9 y u¨ b N © D \ ª © w ] R S  ” y 7 š 7 t P N ’ ? = u X Š ‡ h œ f g g g œ   ž 4 5 4 4 [ ? @ : 2 « A « 2 3 3 3 Ÿ 2 3 3 ¬ ­ C ® R S N X ” P € ? @ q = ; 9 8 ? @ ; W D B E › q = ; | =¯ | ˜ s ˜ H q = ; 9 8 ? @ ; W D B E B C ­ ° W D 9  D q £ q r U l R N ¤ ] P € P j ¥ e ¦ ] ‘ t B N ’ ? = q z 8 ˜ = z P €  ? @ s = § ? = | = z š 7 t P N ’ ? = u X n “ “ œ f g g ‰ œ   ž 4 5 4 4 R S d ‘ f f P j l R S h R Q a f g g ‰ 2 3 3 ± ² ± L N € q | =¯ | = ; W P N ® ? @ ? @ ; W D = X D ƒ ³ 6 ƒ¯ B 7 t P N ’ R j ‚ j e i j l ‚ j j d R S • d R S € – ” ‚ € P m — c b ‘ c X ? ª µ ? @ ? @ ; W D B E N X D 9  D q £ q ? = 7 q ¤ 7 9 X ? › P j b R j P e l R ‚ j e R €  q ? @ ; : D B D y ? ? = { | < = } 7 = : ? @ = ¶ 8 \ r ’ q = 9 · | = · q 9 · = ; W P N ® ? @ u > ? ƒ 7 „ P o i ” R j T e b R j¸  O B C > ? R €  ‚ R S e d ” P m €  q = W R P j ¥ e ¦ ] ‘ N ’ R j¸  O N ¤ ] P € P m U q B D t ¹ m b R €  q ? @ ; : D B = ³ ; ¦ ] ‘ N ’ ? = q z 8 | = £ | ° 7 { B 9 y N ¤ ] P € c d j €  ? @ r º ? q z b _ S » R j d R S _ j d R €  q ™ š 7 t P N ’ R j g n œ f g g h œ   ž 4 5 4 4 Ÿ 2 3 3 A  O B = U q = D E ? q £ q r U l R N ¤ ] P € o ¹ j € x R S l R w > ? ƒ 7 „ B \ < D ? = r ; 8 ? = = : ? @ = ¶ 8 9 : r ’ q = 9 · ƒ 7 „ B < = } ]¸ P m € – ? @ = | q = ; 9 8 ª µ ? @ ? @ ; W D B E N O u¨ r · R S P m e R S R €  q \ B = ¼ < = £ q = = : ? @ | = > D ª £ ? u X ? @ ; W D B E c b ‘ N ½ ‚ j e P © q = p q B § ? r · ? @ q = ; 9 b ‘ ¾ ± j ¿ R S P € f ‹ œ f g g n œ ± ± ž 4 5 4 4 Ÿ 2 3 3 ± j l R S “ o _` _ _ N € b m b ‘ À ] ‚ ¤ 7 < D O 6 u ; £ B q = ~ B B § ? r · ? @ ? @ ; W D B E \ = W ? q = t q „ | ? @ ; W D B E T Á R S N O ? = { | < = } 7                 " # $ % & ' ( ' ) * + , - . / 0 1 2 $ , ) 3 4 5 6 1 7 8 9 9 : ; < ; ; 4 = > ? >  0 1 2 @ A 1 B C  = D  E B F G  = D  E H 2 I ; J 5 8 9  K L 4   M N O   = D  E B  M N O  F / & , / F P  B  Q  1 R S , 7 T $ ) 3 ' ( , ) 3 4 B C  = D  E $ % & ' ( ' ) * 4 Q @ 1  @ M 4 4 1 U V 1 C  E W X , Y ' ( Z [ \ X " ) 3 ] C  V 1 C  E 1 C F G  = D  E Z _ W` ' ( $ ) . 7 9 a b 8 9  b K K c ; < ; ; ] 8 9 8 c K 1 R > B   4  $ W d ' + e + f W & / B C F P   = D  E $ % & ' ( ' ) * + $ W g & W ) *  N h ' i X , j ' W , T k 1 @ E 4  4 l W d ' , 7 B * m n o p n n r s t m n u s t p v s t w x s y n w s t z { | y } y ~ n z {  ‚ s t ƒ „ s w † ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ  ‰ Š  Ž y  „ s  ‘ ’ “ : @ G 4 W # ' ( ” # ' ( ) • T + ) $ % – [ \ X [ 7  L  D : — 1  D B N  D F P   = D  E , U $ W \ ' W $ & e ' % \ ' ) * 4  =   k    ˜ > @ A 1   ™ C : N 4 B O f W T f W e + W W # ' ( [ \ X + š , ›  = D  E œ  1   1 / 0 1 2 $ f T ' W ž & \ ' W , U — / 3 5 6 G 4 @ = / B C  = D  E @ G 4 N = ; < ; ; V 1  $ , j ' W Z _ W` ' ( $ ) Ÿ ¡ ¢ Ÿ £ ¢ ¡ _ _ c ; < ; ;   b ¤ b 8 9 8 ] c < ¥ — 3  ™ N = C    E > B C  = D  E N ¦  B 7 ' , U / 0 1 2 : @  N = C    0 1 2 @ A 1 F P  4 G 4   > O 4 , ) 3 4 *  •  D  §  Y $ '¨ " ,   ¤ b 8 b 8 9 ¤ 5 6 G 4 © ª « ¬ ­ n „ | ® o z p o z p¯ y n Ž ‘ ° s t w x s ‘ ± s ® ² s t s t z { | y }  Ž y n ³ p n | } s p n z ‘ ’ “´ ,    • 4 C @  [ # , / F / & + µ ' , 7 T , ) 3 4  1  B 7 F P   = D  E , U 4 = B C Z _ W` ' ( $ ) ¶ ¡ ¢ Ÿ £ ¢ ¡ _ _ c ; < ; ;   8 b 8 b 8 9 8 ] 8 9 ¤ c ·  ' ( X¸ ' i X , j ' W , 7 B * T ¹ , 7 T $ ) 3  B C B 7 F P   = D  E ' W ) ' ( ( T \ W D 4 = B C  §  Y $ '¨ " . & [ * i X , j ' W + º Z $ W » 4  E ' ,   ¤ b 8 b 8 9  ] c ; < ; ; @ U = G 4  $ W d ' [ T E 4 4 = B C F P   = D  E F P  4 G 4  § 1 4 ¼ 1 4 G 4 ; < K ½ > / F G = 4 G = 4 O  U B k ¾  ¾   4 M  : = D $ , Y  / 0 1 2 : @  N = C  :  1   — / 3 B C 4 › C @ G 4 5 c 6 G 4 ; < K ½ > / F G = 4 G = 4 O  U B k  1  B 7 F P   = D  E , U  » 4  E ' + W & [ \ X´ ,    • 4 C @ $ [ # , / F / & + µ ' , 7 T , ) 3 4  1  B 7 F P   = D  E > ¦ 3 > B *  •  D B  ¿ 4 B 7 ' + W & [ \ X Z _ W` ' ( $ ) 8 À b 8 9 ¤ b K K c ; < ; ; ] 8 9  c Á X , j  4 O  U W d ' $ %  ' W $ » 0 à 0 ? 4 2 >  1 ˜ 4 = B C F P   = D  E , 7 B *  1 4 ¼ 1 B C B 7 F P   = D  E  1 Y + ” Ä ' W [ » + ) $ T¸ ' c Å \ T ' W š " , 7 T $ ) 3  Æ N = C    E S , ¼ 1 7  ˜ > @ A Ǩ ' ( ž ¼ , ) 3 4 È Y É` ' ( $ W ) d ' ( ( T \ & W D  ¿ 4  ˜ > @ A Ǩ ' ( ž ¼ , U $ W \ ' W $ & e ' % \ ' ) * 4  =   k  ˜ > @ A Ǩ ' ( ž ¼ 1 @  @ G 4   B C @ Ê  4 ™ = 4 @ Ê  + š , ›  1   1  = D  E œ = D $ , Y  / 0 1 2 $´ f T ' W ž & \ ' W , U — / 3 B C B N = C    E > B C  = D  E , U , e S ¿  4 G 4  1 4 ¼ 1 B 7 Ë $ % & ' ( ' ) * 4  P  » 4  E ' S W ) d ' ( e ' . / 0 1 2 : @  N = C    ™ C 0 1 2 @ A 1 V 1 C 4 Ì C @ A 1 F §  * I E $ Í \ " " # f W e + W W # ' ( [ \ X + š , ›  = D  E œ  1   1 0 1 2 @ A , U — / 3 [ \ X Z , 7 $ ) 3  ¤ B  ]  C D  •  C  * T £ ¡ £ ¢ ¡ ¢ Ÿ £ Î Z _ W` ' ( $ ) ¹ ¡ ¢ Ÿ £ ¹ ¡ _ _ c ; < ; ;   8 Ï b 8 b 8 9  8 9 Ï É e + ' ( µ ' W # ' ( $ W ) d ' ( " D p n † Ð Ñ Ò y p n z p o p Ñ z ’ s n s t n | } ­ ‘ ’ “ s t z { | y }  x | p n w “ Ž s y n r s n Ó © Ô  Ž Ð w ’ s t w “ Õ s ‘ Ö y × | } w ­ n¯ p ‘¯ ƒ „ s w † y m | s n Ñ z ’ s n Z ' W š " , 7 T $ ) 3   ¿ $ ) , ) 3 + Ç e + , j  H @ Ê  4 ™  1 4 ¼ 1  = D  E  » 4             ! " # $ % &  ' % ( )  ( * + , - . / % & 0 % 1 2 3 4 " 5 2 6 7 # 8 9 : 8 ; < = : 4 4 > ? @ ? ? % & A B C D C D B  E E F G H I J K L K M N  M O P Q R S T U V U W X Y Z [ U \ [ ] U Z D B B B *^ + - . /  + _ / . a # b c d e -  % f ( g % D B B B % h % & i g % / j 9 k l m : 2 n o p a q 2 6 c r 2 = k 8 m : 2 n o D B B *^ + - . /  + _ / . a # b c d e -  %  ( g % D B B & + s / j t  u D v / " w 2 6 < < 2 n o 8 ; ; ; p a q % & x % y u v z 0 7 g - / { % & y C D B B D B B D | } ~ € ‚ ƒ „ ‡ ˆ ‰ Š ˆ D B B f *^ + - . /  + _ / . a # b c d e -  %  ( g % D B B f , - q 2 6 ‹ m : 2 n o D B B y | } ~ € ‚ ƒ „ ‡ ˆ ‰ Š ˆ D B B *^ + - . /  + _ / . a # b c d e -  % f ( g % D B B % h % & i g % / j ‹ k = m : 2 n o p a q % & x % 9 k = m : 2 n o D B B Œ | } ~ € ‚ ƒ „ ‡ ˆ ‰ Š ˆ D B B  | } ~ € ‚ ƒ „ ‡ ˆ ‰ Š ˆ D B B *^ + - . /  + _ / . a # b c d e -  % Œ ( g 2 8 ; ; l 7 n 2 6 o 1 % / j t c Ž m : 2 n o c  7 " w 2 6 < _ 2 < 8 m : 2 n o 7 1 + / { % & < ; k  a ‘ ’ d “ 2 7 ” c d e -  % & + s i g % , - q % & t  u v / 1 + & + • – / { % & D D B B — *^ + - . /  + _ / . a # b c d e -  % f ( g % D B B — u ˜ - – %  t c Ž m : 2 n o D B B *^ + - . /  + _ / . a # b c d e -  %  ( g % ™ š / { % & B C D B B u ( ' % t c › m : 2 n o D B  *^ + - . /  + _ / . a # b c d e -  % D ( g 2 k _ 2 7 " w 2 6 9 œ 7 n 2 6 Ž m   ž + t c › m Ÿ a 2 " 2 n o 8 ; < ; 3 ’ “ % f v E D B D *^ + - . /  + _ / . a # b c d e -  % Œ ( g % D B D & + s / j < ‹ m : 2 n o p a q 2 6 c r 2 › m : 2 n o D B f *^ + - . /  + _ / . a # b c d e -  % D ( g % D B f & + s i g % , - q % & {  t c Ž m ¡ = m : 2 n o D B y *^ + - . /  + _ / . a # b c d e -  %  ( g % D B y u & + s B u v , - q % & t c 9 k = m : 2 n o D B  ¢ j g a 8 ; < = _ % _ 7 Ÿ a £ ¤ : 8 ; < Ž k c " # c ‘ 7 " 5 2 6 ¥ w  d e -  % ¦ §¨ © ª ¬ ­ [ ®¯ [ U ° ±¯ [ ² ³´ °  µ D B B D ¶ a % / · 1 % & / { + % & š 1 + / )  – /¸  t / ¹ % i ” % & º f B v ™ q % /  » ¼ ½ - A _ 7 %  q < ; l < : 8 ; ; 8 : ¶ ¾ > ? @ ? ? % & A B  C B C D B B D E D B B f ½ - A _ 7 %  q < < Ž l : 8 ; ; ‹ : ¶ ¾ > ? @ ? ? % & A D C B C D B B f ¿ À d d e -   – ½ - A _ 7 %  q < ; l < : 8 ; ; 8 : ¶ ¾ > ? @ ? ? % & A B  C B C D B B D D B D ¢ - Á  / · 1 % & / { + % & š 1 + / )  – /¸  t / ¹ % i ” % & / j º f B v , - q % & º D B v ™ q % / c ‘ 3 4 " 5 2 6 7 #  q B  C D B D C ¢ ¢ > ? @ ? ? % & A D B C B f C D B D ™ e ˜ a % / · 1 % & / { + % & š 1 + / )  – { /¸  t / ¹ % i ” 2 6 c " d 2 " w 2 " 2 6 à 2 " ¡ 2 6 2 # ž % & š + F D B B B > Ä š   Å Â { ¢ Ä ¢ Æ » & + . A   Å Â š 1 7 Ç % & % & š 1 + q d # b c " a Ç % & ™ q % » È 1 % z É % & ™ % & u z É % & Ê ? Æ z s  s & + { / · / Ë š & + { ™ % &  Ì Ã 2 c # 7 " Í  c w c Ÿ a % / 1 + ½ - A _ 7 %  q Î 9 ‹ 8 : 8 ; ; ; : ¶ ¾ > ? @ ? ? % É o Ï A 1 % / - Ð / { % & - Ñ % ™ q % z É % & ™ % & u z É % & / + e 2 ! w Ò t % & % - g - ™ q %  š s % , - . / u + % i š – % u i  ™ ”                ! " # $ % & ' ) * + , - . / 0 1 2 3 2 4 , 5 6 7 . / . / 8 9 . : - ; < = > ) ? . / @ A ; B & ' ; B ) C D E F : G H @ A ; B & ' ; B ) - + : I + J E K D E E L . / . E A M ) N O P . / D K D . E 8 D Q 8 : - . D E F , R . S 8 T U V J + . E 6 F G . E V 6 W D E : 7 & ' ) * + , - . / E F X D D E 8 H C ; ) Y + U E L . E . / 8 9 . : - . @ A . / U + Z ; ) C D E F : G H @ A . / [ \ 4 @ R ] ) R^ / + K U _ W < a ] B b N & ' ; B & ' ) C ) N O P . / D K D . E 8 D Q 8 J + . E 6 F G . E D c d e f e g h e i j * . / E k l 2 3 2 4 D E 8 H C ; ) Y + . / 8 9 . : - ; < = > ) ? . / @ A . / : L . / U E L . E . / 8 9 . : - . @ A . / U + Z . U E m . / 8 9 . : - . D E 8 H C ; ) Y + U E L . E U + Z ; n < o ; B ) j k p & j k U q 8 K r s t . / 8 9 . : - ; < = > ) ? . / @ A . / : L . / 0 u v 8 H w` ) W . E , - x y z { | { } } } | ~ 1 €  € € ‚ ƒ ; B ' > } z < N ; B ‚ } ; „ M { } } } h † s s † 1 \ ‡ \ \ D E ˆ . E U E P D U E G^ / + G U E W i j * . / : L . / @ A . / : + ‰ D q 8 - D E Š = < ‹ d < j Œ ; B < b ‰ 8  Ž 3 . E A^ 7 p )  p < B b R^ ,  ‘ + ’ . U E “ . / / + Š G U E W i j * . / : L . / : L U E W i j * . / . / F ” + U ‰ 0 † s s ~ = > ) W . E D E + U + w` p N p ) b Z 8 J + ‰ . V U E c U 7 D D T l l E • l : L / + I + E ” . U _ ” . / U E K + : L . / D c G 2 3 2 4 : L 6 F G . E . / E + ‰ l J + . E 6 F G . E : L . / U _ ’ . U L + J E F R . – ; j I D . / F L + 0 u v 8 H w` ) W . E , - z | { } } — | ~ 1 \ ‡ \ \ . / L H  ˜ ˜ † s s ™ † s s š 1 3 E ˆ . E l E c ) › p <  ; < < P D D T^ : L D E T^ 6 P U E F ”` ) ? . / D c G D K D , L . : L . / V E F ”` ) ? . / J + . E 6 F G . E : L . / U _ ’ . U L + J E F R . – ; j I D . / F L + u 2 E “ . / @ K F , - r š ˜ 2 œ 1 [  3  ™ † s s 1 2 ž † š ˜ s ˜ † s s V 2 3 2 4 D E Ÿ ) j k p O < O < = > ) ? . / : - . @ A . / : L . / U E “ . / q 8 G l E K U E L . E / + T H U * D ¡ / + K V U E G H : m E m . E U E P D l E K U E L . E , Y U + w U J + ‰ M & ' ; B i j I p ) ‹ h € B ] ' b i d ƒ ; B ¢ ; < ' ; B £ ¤ D E Ÿ ) j k D l E • l D E F J E K D E E L . / : G H : - . @ A ; B & ' ; B ) C , R . S 8 T U u D E w U K D ™ : L J + . E 6 F G . E : L . / U _ G . / , P D 0 [ + ‰ p p < ] & d > ) C , R . S 8 T U : L J + . E 6 F G . E : L . / +^ w . / E F L . U F L . @ W D T M h e i j I p ) ‹ ƒ ; B ¢ ; < ' ; B ) j k D l E • l D E 8 H C . r s t , - : L . / . L H U E L . E U + Z ; ) C @ Y , 8 . / : L F . / 8 9 . : - ; p < ] & d > ; < j ; B i j I D U m . E E m . E U E W i j * ; B & ' ; B p „ ; B < ¥ ; B €  € € ¦ = > ) W ; < e f e g n < o ; B ) j k D l E • l D E 8 H C . , - : - ; < = > ) ? . / @ A . / : L . / U E L . E [ \ 4 : L D K D E m . E U E P D @ A . / U + Z ; n < N p ) C n b ; < § ] d ; < e < o ; B j † † ˜ † s s ˜ 2 2 1 \ ‡ \ \ : Z q 8 R ; © ª < = > ) ? . / : L D E F : G H @ A ; B & ' ; B ) - + : I + D K D 2 3 2 4 ™ 0 1 \ / L H s š ˜  V \ ‡ \ \ U 8 H ’ . @ - , ¤ D E F . E « l : L . / . E A^ @ m . E Y . U E W i j * ; B & ' ; B p ¬ ; B ; < j < W i j * . / . / F ” + U ‰ U  6 F 0 1 3 T l U E ’^ q 8 F U G . E « l : L . / D E F D K D 4 \ J + . E 6 F G . E : L . / @ ” p ) C / + R^ @ I` p „ ; B < ¥ . / D 8 . / D Q 8 ‘ L^ / + R^ D E ’ . E ‘ ‰ D E / + Š d B b N & ' ; B i ] ; B ; j I p & ' ; j I D . / F L + V : - ; § ­ © ' M ? U . E ® . U - < j * . / / ® H @ T U Y . U _ ’ . U E W i j * . / . / F ” + U ‰ U  6 F 0 † s  1 N ; < < = w , 8 T` ‚ }¯ ) - + : I + E F ”` ) ? . / S 8 T U J E ° 8 : L . / J C U ž . / L H ˜ ˜ † s  † s † 1 Y + I b p „ ; ± R . : Z E F ”` ) ? . / q 8 R . ‘ ² J + . E 6 F G . E : L : L . / + w . / V U E - . / . E T U q 8 H : Z \ ‡ \ \ 1 © ' p Œ ¦ = d ; < d > X^ U 3 E ˆ . E l E c U E - . / . E T U q 8 R . ‘ ² D K D E F ”` ) ? . / J + . E 6 F G . E : L . / 0 ‡ F ”` ) ? . / 8 G V @ K . : L . / + w . / D c G D K U Y D E P D D K . E ® . D E Ÿ ) j k D U E  D E + ‰ . U ” + D K D U Y D E P D U ˆ . 6 7 . / : L 6 F G . E . / E + ‰ O ) j k D \ ‡ \ \ D T l l E • l J + . E 6 F G . E 8^ G @ K . : L . / + w . / 0 1 \ ‡ \ \ U ž ; B ± j I D E F L . U E + ‰ ; p Œ £ – O < N O © ª ) C q 8 R . ‘ ² U E W i j * . / : L . / u \ / E W ) W ; < { y | { } ‚ { | € 1 3  . / L H               ! " # $ % ' ( ) * + , - ' ( . / 0 1  # 0 2 3 0 4 . 5 6 . / 0 1 . / " 7 ) * 8 - 9 : ; < < ; 9 = < 9 > ? @ ? A B A C ' D E   ! % + , - ' ( ) * F 8 ) * % + G H I , - ' J .  K 2 L M L L N   O 1 . 0 1 . / 0 1 P Q . # 2 . 0 1 . / " R S . " 1 Q P # T ) U + V ) * ' W X Y Z Y # $ % ' ( ) * > [ + 8 ) W \ ? ' ( ] E 3 D . . ^ Y P _ E 0 1 T` . a E " 0 1 . / Q b . / N L M L L P c . /  Y Y Z Y  # 5 " P d ' 4 e % W X . / . 1 # . ^ Y P _ E 0 1 . / f # $ % ' ( . / . ^ Y g^ E 5 J P Q h # i "  j "  k N l m n o n n p n q n m   r , - ' J . " s g t P b " 4 Q g 1 u v i Y w ) * ' 4 Q 0 \ Q i " x  ! P Q . " b y . / E z . " E . / # $ Q " t { " | # ] E 3 b % ' J . } = ; < ~ ~ ~ ; r €   / {    ‚ ‚ ‚    r , - ' J . " s g t P b " 4 Q g 1  v i Y w ) * ' 4 Q 0 \ Q i " x  ! P Q . " b y . / E z . " E . / # $ Q " t { " | # ] E 3 b % ' J . ƒ < ; 9 = = < ; r €   / 0 1 ] E 3 b % ' J . 4 < = „ ƒ ; 9 = = < ; r € L M L L . / 1 3        r , - ' J . " s g t P b " 4 Q g 1  v i Y w ) * ' 4 Q 0 \ Q i " x  ! P Q . " b y . / E z . " E . / # $ Q " t { " | # ] E 3 b % ' J . ƒ < ; 9 = = 9 ; r €   / . / 1 3 u u      r , - ' J . " s g t P b " 4 Q g 1 v i Y w ) * ' 4 Q 0 \ Q i " x  ! P Q . " b y . / E z . " E . / # $ Q " t { " | # ] E 3 b % ' J .     r €   / . / 1 3     N    s g t † " R ‡ 5 ˆ " 5 E ( 5 6 . / . / # $ Q " t ' 4 Q 0 \ Q i  ‰  Š g 1 ‚ v " R S . " x . / 4 ‹ W % e D . / Œ Q Y T Q † " R ‡ 5 ˆ " 5 E ( {  E 3 b % ' J . O 4 Ž 9 : ƒ = ; r € [  [ [ ) * 8 - =  % + @ ) * < < ) ‘ ’ 9 = = } “ + $ "  Y a E 4 ) * „ ” • e D E  E 3 b % ' J . 4 9 ~ : < ; r € L M L L ) * 8 - =  % + @ ) * < 9 ) ‘ ’ 9 = = } “  ‚  s g t † " R ‡ 5 ˆ " 5 E ( 5 6 . / . / # $ Q " t ' 4 Q 0 \ Q i  ‰  Š g 1 v " R S . " x . / 4 ‹ W % e D . / Œ Q Y T Q † " R ‡ 5 ˆ " 5 E ( {  E 3 b % ' J . 4  „ ~ ; r € L M L L ) * 8 - 9 – % + @ ) * = 9 ) ‘ ’ 9 = = ~ “    s g t † " R ‡ 5 ˆ " 5 E ( 5 6 . / . / # $ Q " t ' 4 Q 0 \ Q i  ‰  Š g 1 v " R S . " x . / 4 ‹ W % e D . / Œ Q Y T Q † " R ‡ 5 ˆ " 5 E ( {  E 3 b % ' J . 4 Ž „ – ; r € [  [ [ ) * 8 - < } % + @ ) * = < ) ‘ ’ 9 = < = “ — Q \ Q $ . g ˜ Q E " " Q D . / Œ Q ™ O Š K 2 i " x  ! " $ Q i " x  ! " š . w . / " 4 e ' › < ” % 7       € r , - ' J .  # 0 2 3 5 6 . / . / # $ Q " t K 2 " x  ! " š . w ) * ' 4 Q 0 \ e U + @ ? + + 8 ) * • A + V ) * % W = „ ; 9 = < < ; A A € L M L L . / 1 3      € A ‘ ) * % s g t † " R ‡ 5 ˆ " 5 E ( 5 6 . / . / # $ Q " t ' 4 Q 0 \ Q i  ‰  Š { L M L L " Q b Y " w 5 2 . 1 .  E 3 b % ' J . 4 u   œ € L M L L . / 1 3 ‚     f I , - ' J . / Q T  ! g ˜ Q E % + , - ' ( . / 5 6 ) * ' V  › ž Ÿ P + V ) * I , @ 9 ” ; ) ‘ ’ • › ) + 8 ) + A + V ) * % W ¡ 4 ‚      € L M L L € ¢ › ) + 8 ) + A + V ) * % W ¡ 4 £       € L M L L 0 D 0 Q t ^ ¤ ' H 8 ) U e ) + % b f  x ) * ? V ) * % - ) + 8 ) W \ " †  Q t ) ) * + ¥ › 0 w 5 i . . / # $ Q " t  #  x  ! " š . w ) * ' W X ? ¤ + ¦ ¤ F 8 ' W X ] E 3 D . E 2 g $ Q . / # $ Q " t " R # . / Y $ 0 Q 4 . / # $ Q " t ' § 5 i . " 7  x  ! " š . w ) * ' W X ? ¤ + ¦ ¤ ' h Y w 0 w . E ¨ E Œ w . / . / # $ Q " t X Y Y i Y N € e D E  © ) + A + V ) * % W <  ) ª ) * + t 4 R K e « H ' 4 Q 0 \ Q  1 Q T . y 5 6 . / . / # $ Q " t K 2  ‰  Š " 7  v g S . u v 0 1              ! " # $ % ! & ! ' % ( " ) * " ) + + + , - , . / 0 ' 1 2 3 3 4 5 " 2 6 3 7 8 9 : ; " ) " ) <   3 = > . ? @ $ ' < " A B " ) 3 2 A 3 4 C $ D " 3 B " ) D A 2 A ) ! E F G H F E D C * " A I " 1 2 A 3 D " 3 J * < 8 K " ) " ) L " * " ) + . M 4 5 " # " 3 L ' N O % ( " ) A 2 A A # ' P 3 ' Q R E D C A S " 3 T ) 2 U ' Q A 3 5 6 + . V W X 7 "  * " A I " " ( ' 3 Y 6 3 4 C " ) " ) C Z " " ) < 3 J * J 3  " ) M [ M \ , - ] . / 0 ' 1 2 3 3 4 5 " 2 6 3 7 8 9 : ; " ) " ) <   3 = > . ? @ $ ' < " A B " ) 3 2 A 3 4 C $ D " 3 B " ) D A 2 A ) ! E F G H F E D C * " A I " 1 2 A 3 D " 3 J * < 8 K " ) " ) L " * " ) + . M 4 5 " # " 3 L ' N O % ( " ) A 2 A A # ' P 3 ' Q R E D C A S " 3 T ) 2 U ' Q A 3 5 6 , - ^ . / 0 ' 1 2 3 3 4 5 " 2 6 3 7 8 9 : ; " ) " ) <   3 = > . ? @ $ ' < " A B " ) 3 2 A 3 4 C $ D " 3 B " ) D A 2 A ) ! E F G H F E D C * " A I " 1 2 A 3 D " 3 J * < 8 K " ) " ) L " * " ) + . M 4 5 " # " 3 L ' N O % ( " ) A 2 A A # ' P 3 ' Q R E D C A S " 3 T ) 2 U ' Q A 3 5 6 , - _ . a` < N b 1 C 5 3 3 D " ) c d e \ A f # A 2 " L " g C " ) - h i j C $ P 8 7 " 1  k l m V ? .` a` " ) * $ n o , o , - _ p . [ 5 ' > Q 3 A > # " " )  J 6 ' C # " ) < 3 J ) # " ) # $ " P W R G : q R r s G W R t C 3 # " 3 2 " " ) # $ i 3 4 " ) u " ) , " ) * $ p v  ' C # % 2 " " ) < 3 J w < " x w < " 3 E q : y R z H R 7 " N * ] { _ " ) * $ x 3  3  0 C N * ] " ) * $ v 3 T ) 2 w < " ) | # }` \  d e \ 3 4 " ) ) # > 7 A  w < s : y R ~ W X 7 " 1 > A 2 A % € " 3  # 3 C Y s s G : s ‚ ƒ G „ s ‚ : y R : y 3 † C 2 ' Q A 3 T ‚ E H : y R z H R 7 s G 8 9 ‡ s R ˆ ‰ U 3 T ) 2 ) # " ) # $ * " ) * $ ) # > 7 R G Š ‹ G „ s ‚ 8 : Œ m  Œ m ‹ ‹ .` a` A f # a` p` .  € C A t C A 2 A M [ M \ % 2 A 2 D 3 4 < " ) 3 2 " ) <   . M 4 5 " # " 3 L ' N O % ( " ) A 2 A A # ' P 3 ' Q R E D C A S " 3 T ) 2 U ' Q A 3 5 6 Ž   ‘ ’ “ •  – — ˜ š › ’ œ  ž Ÿ Ž Ž Ž ¡ ¢ £ ¤ ’  œ ¥ ¦  ž Ÿ £ §  ¨ ©   !"#$%&&&'() * ,- ./01"2 3454 6754348 9:3;2< "=54 >,?@AB"=54 CDE<FGHI5D JKKK LMNOP QRSTUVWX YZ[U[ZZZU\]U^_^ ^ K`aKbaJKKK c LMNO QR[TUVWX [deU[ZZZU\]U^_^ ^ KaKaJKKK fWVg hRQTUVWX QiiU[ZZZU\]U^_^ ^ KkaaJKKK JKK LMNO Klbmanopqr [Q[U[ZZYU\]stutt JaKcaJKK JKKc J LMNO Klc`manopqr SdSU[ZZYU\]stutt JaKkaJKK LMNO dRZTUVWX Sd[U[ZZdU\]stutt cKaKvaJKKc JKK` c fWVgZRhT dRhTUVWX [ZU\]stutt KvaKaJKK` fWVgZRhT QRZTUVWX dYiU\]stutt J`acaJKK` fWVgZRhT QRhZTUVWX YwQiU\]stutt KaJaJKK` JKK k fWVgYRhT iRZTUVWX dZiU\]stutt KaKaJKK fWVgiT Y[RZTUVWX [dYSU\]stutt JKaKaJKK LMNOm YYRZTUVWX [hiYU\]stutt KcaaJKK LMNOm YZRZTUVWX [SYZU\]stutt JKaaJKK LMNOm eRZTUVWX [eQeU\]stutt KcaJaJKK LMNOl`m wRhTUVWX dYheU\]stutt KaJaJKK JKK c LMNOl`m iRZTUVWX YwdU\]stutt JcaKaJKK LMNOm hRZTUVWX SdwU\]stutt KaKbaJKK fWVgm iRZTUVWX [iiQU\]stutt J`aaJKK JKK fWVgYT wTUVWX [i[ZU\]stutt K`aaJKK JK J fWVghT Y[TUVWX dweU\]stutt KacaJK fWVgYT YdRZTUVWX e[eU\]stutt JaKbaJK JKJ k LMNOm Y[TUVWX QZwU\]stutt JaKcaJKJ LMNOm YYTUVWX iedU\]stutt KaKbaJKJ LMNOm YZRZTUVWX Kayzstutt JaK`aJKJ LMNOm eRZTUVWX YYeiU\]stutt KaKkaJKJ LMNOm SRZTUVWX Y[SeU\]stutt JaKkaJKJ LMNOm wRZTUVWX [iQiU\]stutt JaJaJKJ JKc J LMNOm iRZTUVWX iQdU\]stutt J`aKcaJKc LMNOm R`ZTUVWX YZwdU\]stutt KaK`aJKc JKb LMNOKl`m QRhTUVWX QeiU\]stutt aKcaJKb {|}~€‚ƒ„…}†‡ˆŠ‹Œ„Ž{{{‘’“{Ž”   !"#$%&'()* +,-./0123-4356789:?@=@ABCD EFGH IJK8L-M,3K@=@ABCDGHNGH OP4-K8L7Q+RST+U IM1DMVWXYZ[\]^ZA_]Z?`a@?@=@ABCD EFGH bLD3cDdeDKf68dg-Jh1i--.jDk+lOmU nopqrsuvwxyz{ k86DMV|}I~ k86DMV|}I~ k86DMV|}I~ k86DMV|}I~   ! #$%&'()*+,-%.%./01)23 4 56%.)&784 9:;<=?@A BC'()*+,-%.%./01)2)01)&DE=EF<GHGIJKLJM<NO)$%&)&P/ 8&OQ1RSB12TUVW<=XGIJKLY<NO)$%&)&P/RSB12OZO[\]P4BC)^.1_8`a%b1)2)*c% dbU?e<fghijk #l86%.)&7mHEnKU:T<=op<V<qrs(UVFt?u1)Ov2U?S18`a'()*+R/wx1 yz{%.)1|<mes}UV~;UVW<=U:zxm?@<VzsFTA 31\ 9:;<=?@Ks€VE2OZOS8.1aR)BC)0E<qrU‚ ƒWmme„TF<„T…%B[)1|%)28†)&‡8a%)&12ˆ?‡BCd.1…d&/‰m?‡,…/w2)^ .1_&SE?;WEKU78BCR(8a%)&12Š}31\8†)&‡?0).1_)*g‹ze<=VFtŒr<Vz<=VEyv .1_)*g)Ov2U?S18&ŽŠ&…<W<V?z{8R(UVFt?uErmVzFˆV…<W<V?z{m?b%.)&_1 dOa&av,_%%./01)2?‡8a%)&12ŠwC/)&gU:zD%.%&-du<?g%&)^=EW‚‡Š&…%_%& 8…&a18&1|O8a%)&12Š)a8†‘’v'(%.B018&ŽRS8a%)&12ˆU:T<=op<V<qrUV~;UVW<= <VzsFTH“”•\4 311\ –VE?@=EWU:g?0U?z{88`a“”•8†)&‡ŒrVFt‹ze<=U˜tUVTb8wC/8_8 ™š9›?F<=oW<V;‰8dOa%./01)2%&-d8a%)&12ŠwC/)&gU:zD%.k œžŸ” ¡¢£¤¥¦¢¤§•¨©ª««¬   !#$$!%&'!( )*+, -,./0 ,1*234 ,1*55 6718/9:**;< =>?@ ABC DEFGGFH DEFIJ @KL MNOPQRSTUC DEVFFWWW DGEGXHVWWW =A?Y ABC DFEIFGHI DFEFVVGG @KL MNOPQRSTUC DXEIXXHJWWW DFEIIWWW Z[\ ABC FEFVV FEGHVI @KL MNOPQRSTUC DJEHVFFJWWW DJEHIVGWWW Z[[\ ABC DFEXVJIHV DFEJFVG @KL MNOPQRSTUC DXEJFXHWWW DXEHJIHVWWW \[[\ ABC DFEHGFIVV DFEHVXIF @KL MNOPQRSTUC DXEVHGGIWWW DXEVHJWWW ]Y[Z ABC DEG DGEXXIJHWWW @KL MNOPQRSTUC DIEJFGIWW DHEIIGFWWW @Z^ ABC DGEJFHFVWWW DGEXXIVIGWWW @KFL MNOPQRSTUC DJEIXFWWW DIEGHWWW _`ac`defffghijklmno plcqjk`rstuvw xx%hijklmno plcqjk`rstuyw zm{|}%~m€‚ƒ„!…‚m †!‡ˆ‰!Š{†‹Œj`kaŒ!#Žpp‘’“”•–   !"#$#% &'()*+'),-./01/23+-456789:;885@A8 &D)*+'),-./01/23+-4E8FGH :/IJ3+4KCCCLKCMLN 9'O3,(+()2-+0./P1)'-4MQ 5/* 5)*5 5? 7B& ;9E :E RL C STCMU 6; T+SCU CTNVMCV CTQNVMU CTUVQQ VUTUQN NCTQKC TUV+SCV STNUQ SCTVUKNQW SCTMCCW K QUTVMCNK UTVQNNK KTQK+SCV SCTKKNKQ TKCCUN SCTCKU CTMMU UTQVNVW TMU+SCVW STMUMCMW TNMCC SCTCN N MTVUNC KQTQUCC TQU+SCV STMCCN KTQU CTCC M VMTVU KTMNQ KTNQ+SCV STNCUUVV TQQK CTNUNCV W1'(1O/P+-3/*)0(+0-+3+OP+(2XPY+O01P+01)' 5?4-+Z,+'P1/3I)(1[1+(5?P+-P-P/P1-P1O 7B&471'/3J0+(1OP1)'+0)0 :E4:OY]/0^1'[)0I/P1)'O01P+01)' ;9E4;_/1_+1'[)0I/P1)'O01P+01)' RL4R/''/'SL,1''1'[)0I/P1)'O01P+01)' !"#$#` &'()*+'),-./01/23+-456789885@A8 &D)*+'),-./01/23+-4E8FG :/IJ3+4KCCCLKCMLN 9'O3,(+()2-+0./P1)'-4MQ 5/* 5)*5 5? 7B& ;9E :E RL C MKTM 6; TMK+SN SVTUN SVTKVUQ SVTNCM UCTKN NNTKQN KT+SM STMVMU SQTMNW STKMW K UNTUV QTCMV TMC+SM STKVMQ SUTUCQ SQTKVK UUTCCM UQTCCCMW TUU+SMW STUW SUTVM SQTVMMU N UQNTKC KUTNMNM KT+SM STQCNN SMTQUNC SQTKQKCC M VCMTNU KKTMKV KT+SM STUUQVQ SNTQVKK SVTQCCVC !"#$#a &'()*+'),-./01/23+-456789885@A8 &D)*+'),-./01/23+-4E8FG :/IJ3+4KCCCLKCMLN 9'O3,(+()2-+0./P1)'-4MQ 5/* 5)*5 5? 7B& ;9E :E RL C MNTMVKM 6; VTM+SM SQTCC SVTVNQN SQTV UKTUMQ NNTNQ TCU+SM SKCTKQN STCMMCNW STQNCW K UUTCCV TVNV TUV+SM STQUMMN SVTVNCM STCMKQ UTNMVQ VQTKUNNW UTKK+SUW SKCTKNW SVTQKVK STVUN N VTKMK KVTCCKM VTVV+SU SKCTQCCM SUTQKV STKVQQ M VMTKCNQ KTMCUCN TCN+SM SKCTUUVK SMTCCQU SQTQKQU   !" #$%&$'()*+,-#.,/-*01,/*231)45/5,607#.1,/462*040.)1 289:$;9? )@:'&;A$%B@C/&;D&%'AE&D$%$;F$'1(A9G =;%$'A%&FA$EH9&;A$:%@A&9;3@;I0$'A/0%@F$1 JKL9AM$'&N$E 0%@F$ 7O7P *9O9DH2/'1 2&:$;B@C<$ #A@A&'A&F H%&A&F@CQ@C<$ 6%9ROSS *9;$S 7TUGV7P WGTVX UTVVV 7T7777 .AY9'AS 7TWWWU UGTPW XTVPUG 7T777 .AY9'AWS 7TWVVX GT7V WTXX7X 7T7GPG .AY9'AG 7TUUVV T7GVGW PTX 7TW7W .AY9'A 7T77PXU 7TWX7U7 GTVUU 7TU7W 0%@F$A$'A&;E&F@A$'GF9&;A$:%@A&;:$Z;/'1@AAM$7T7PC$B$C SE$;9A$'%$[$FA&9;9DAM$MKL9AM$'&'@AAM$7T7PC$B$C SS>@F\&;;9;]J@&FM$C&'/1L]B@C<$' !" ^ #$%&$'()*+,-#.,/-*01,/*2231)45/5,61,/462*1 289:$;9 )@:'&;A$%B@C/&;D&%'AE&D$%$;F$'1(A9G =;%$'A%&FA$EH9&;A$:%@A&9;3@;I0$'A/0%@F$1 JKL9AM$'&N$E 0%@F$ 7T7P *9O9DH2/'1 2&:$;B@C<$ #A@A&'A&F H%&A&F@CQ@C<$ 6%9ROSS *9;$S 7OUVW7V XOPW UOVVV 7O7777 .AY9'AS 7OPGGG U7OXWG XOVPUG 7O77W7 .AY9'AW 7OWPVWXG WOXPU WOXX7X 7OUWG .AY9'AG 7OGW XOGXG POX 7OPGXU .AY9'A 7O77WXX 7OWPW7 GOVUU 7OUP7 !" _ #$%&$'()*+,-,/-*01,/32231)45/5,61,/462*1 289:$;9 )@:'&;A$%B@C/&;D&%'AE&D$%$;F$'1(A9G =;%$'A%&FA$EH9&;A$:%@A&9;3@;I0$'A/0%@F$1 JKL9AM$'&N$E 0%@F$ 7T7P *9O9DH2/'1 2&:$;B@C<$ #A@A&'A&F H%&A&F@CQ@C<$ 6%9ROSS *9;$S 7TUGPX G7TX7G UTVVV 7T7777 .AY9'AS 7TGP XTWV XTVPUG 7T7777 .AY9'AWS 7TGWUPG GTV7V7 WTXX7X 7T7WW .AY9'AG 7TUXU7 TUVVP PTX 7TXU .AY9'A 7T7GVG 7TVWPU GTVUU 7TGUGU   !"!#$!#%&'()'*+!,-./ 0 1'2"+!3'$456%!$7,8999:;89:; 6,?3@5%A2'%)B6!+!B%)A#7 C#'2)B(!>(!66A(63?+'>67, 3DEED7 30.F7-GH3H I7 3GIE.7 /)=!$(!>(!66A(6, J<K 1!+!B%!$<A$!+,@D -3?L9L9L?L97 &'()'*+! KA!N)B)!#% 1%$OE(A( %P1%'%)6%)B I(A*OQ -./ 03P7 P9L9;?9; 9L9RS;; P9LR?T?8 9L8R8 -./ 03P87 P9L9T98T 9L9RT8T P9L8R?9T9 9LS?R -./ 03P?7 9L? 9L9RT; 8LT8TR 9L99RT 3DEED7 P?L;98TT L?9S9R P8L88?9T 9L9?9 30.F7 ;8LR??S 89LSR8 8L9?;? 9L9;; -GH3H I7 9L99??T 9L9S9S 9L9;?S; 9LR? -GH3H I3P7 9L8;?9? 9L9RT9 ?LRT;8 9L999R -GH3H I3P87 P9LRRS 9L9T88R PSL8RTT 9L9999 -GH3H I3P?7 9LR;8 9L9R;T 9L;RR? 9L9999 3GIE.7 P8L?8898 LT?; PL8?S 9L?8R J< 9L;TTS 9L9;9 L9;88S 9L9999 K LSRS?T 9L;SR;?? ?LS9;? 9L999 DP6U5'(!$ 9L8?R <!'#$!"!#$!#%V'( RLR;TS; @$456%!$DP6U5'(!$ 9L;8?S9 1O O$!"!#$!#%V'( 9LTS8??8 1OEOAN(!>(!66)A# 9L89;; @W')W!)#NAB()%!()A# P9L;RS 1526U5'(!$(!6)$ 8L;TTR9 1BXY'(ZB()%!()A# 9L?99R?S -A>+)W!+)XAA$ L;T ['##'#P:5)##B()%!(O 9L9;T8 /P6%'%)6%)B 9L?? 5(*)#P\'%6A#6%'% 8L9R8?S I(A*3/P6%'%)6%)B7 9L999999 ]^ _`abdefg_hfijklmalnopqstaluvwxfyza{l|aj}j~€~‚ƒ„             ! " # $ % $ & ' ( ) ' ' *  + - . / 0 1 . 2 3 4 5 6 / 3 7 8 9 3 : 3 ; 3 . 9 3 . < = ; > 5 8 ? @ A ; > 5 8 B / 3 > 5 C 0 D E F G H I @ J D E F G H I @ K J D E F G H I @ L J M N O P I J Q P I K J Q P I L J Q R S T U W X T Y Z P I K J Z W X L Y Z R F @ 9 3 ; 3 . 9 3 . < [ \ \ K ]^ R [ R R K - _ < a M R A b c d e f g h i c / 0 3 j k L l m < n ; D E F G H < o 2 0 4 p q r 0 s A t 0 s u 0 4 v w x / 0 D E F G H P 4 . @ 9 y 5 ; j 8 z [ { \ { \ z^ ^^ R [ R R R { G I | } } | J M N O P I { J Q R M O P I { Y Z ~ F @ 9 3 ; 3 . 9 3 . < { [ { K R ^ R [ R L R - _ < a M R A b c d e f g h €  p ‚ ƒ x „ . < n ; | } } | 3 j N 0 s l m < o 2 w p p q r w x / 0 D E F G H 3 j N 0 s l m P 4 . @ 9 y 5 ; j 8 { [ { K R ^ R [ R K K G I H E 7 J M N O P I \ J Q R M O P I \ Y Z ~ F @ 9 3 ; 3 . 9 3 . < { [ K  \ \^ R [ R { \ { - _ < a M N A b c d e f g h  p ‚ ƒ x „ . < n ; < 4 † 9 ‡ < ; 0 3 4 . ˆ ‰ I H E 7 J 3 j N 0 s l m < o 2 w p p q r w x / 0 D E F G H 3 j N 0 s l m P 4 . @ 9 y 5 ; j 8 { [ K  \ \^ R [ R { R R D E 1 G ? D E 1 G ? I @ J D E 1 G ? I @ K J D E 1 G ? I @ L J M N O P I J Q P I ] J Q P I z J Q P I J Q R M O P I Y Z W X ] J Z W X z Y Z W X Y Z ~ F @ 9 3 ; 3 . 9 3 . < L K [ { { L K^ ^^ R [ R R R R - _ < a M N A b c d e f g h Š ‹ Œ  Ž    w ‘ m < o 2 w p p q r 0 s x / 0 D E F G H 3 j N 0 s l m P 4 . @ 9 y 5 ; j 8 K [ ] ] L^ ^^ R [ R R R R G I ’ ? } E J M N O P I R J Q R M O P I T ~ Y Z ~ F @ 9 3 ; 3 . 9 3 . < K [ L L z z K R [ L K B 4 “ 0 s _ < a M N A b c d e f g h ” Ž • ‹    w ‘ m l 4 “ 0 s 2 w p p q r 0 s 0 s u 0 4 v 0 x / 0 D E F G H 3 j N 0 s l m P 4 . @ 9 y 5 ; j 8 K [ L L z z K R [ K K G – — M N O P I  J Q R M O P I  Y Z ~ F @ 9 3 ; 3 . 9 3 . < z [ ] { L ] z^ ^^ R [ R R R R - _ < a M N A b c d e f g h c ‚ w p C ‰ ˜ 7 ’ < o 2 w p p q r 0 s x / 0 D E F G H 3 j N 0 s l m P 4 . @ 9 y 5 ; j 8 z [ ] { L ] z^ ^^ R [ R R R R ™ š › œ  ž ¡ ¢ £ › ¤ ¢ ¥ ¦ § © ¨ ª « ¬ ­ ° ¨ £ › ±  ² ³´ « µ  ¶ · ¶ « ¡  ¢ ¹ º  »¨ ¼  ¦ ½ ¦ ¾ ¿ À ¾ Á Â Ã Ä   !"#! %&'()*+,-./01-+,/%,2(*,/&3,4*05 '.6.,2.,-710+189.:(;4'< =.9.>-.2?*2.9:%&'(@ABABACABD =1569.:EBBBFEBGFH 932.2*8I.0J1-+*,I:K )*+,-./01-+,/4*05 710+189. )*.L+>+.,- =-2MN0*0 -O=-1-+I-+> P0*8M '@;N&AED OBABBBBQ BABBBBB OAEBCEQ BAECHH '@<;RAED HAGQBHEEAEGEQC EABHGCG BABHE '(ST@T'PD BAHGG BABQEEG ACQHG BABQE '(ST@T'P@OD BAKE BABHQC ABBEH BABBBB '(ST@T'P@OED OBAKCKQH BABKBOABCEQC BABBBB '@SPN;AED OABQEC ACKB OACGQ BAEB '@'U?D ACEB BAGCCCE ACQEQ BABBBB )*+,-NV@OD OABBGE BABEQQ OAHE BABBBB )*+,-.VW(;4'<O@OBABBBX'@;N&DYHACGHX'@<;RDYBACHKC X(ST@T'PDOAQKX'@SPN;DYAEKBX'U?YAKGD (*,/&3,)*.LL+>+.,-I 710+189. )*.L+>+.,- =-2MN0*0 -O=-1-+I-+> P0*8M '@;N&D OBABBBBQ BABBBBB OAC BAECKQ '@<;RD HACGCQECAHBBKB EABEGK BABHQG (ST@T'PD BACHKEGE BABHBGB QAGHHK BABBBB '@SPN;D OAQKQ AKK OACCE BAEK 'U? AEGKE BABKHKAHEHGB BABBBB ) AKGK BAHEGGG CAHG BABBBE Z[\]^ a`bcd\ecfghij^iklmnpq^id\r^istuliv^wxwylb^cz{^|i}^g~g €‚ƒ„…   !" $%&'()*+,-./0,*+.$+1')+.%2+3)/4 &-5-+1-+,60/*078-9':3&; )1-89$%&'?@ABABA@ABC <0458-9DBBBEDBFEG ;+=821-1)7H-/I0,*)+H9J ()*+,-./0,*+.3)/4 60/*078- ()-K*=*-+, <,1LM/)/ ,N<,0,*H,*= O/)7L &?':3&;?NC NBAF@P BABFFPJ NDAPJBDF BABB &?':3&;?NDC NBAJFPD BABJPBB NDA@@GJF BABBF &?:MM%ADC GAJ@G A@PJJ DAFDGBD BABG &?;:QADC GAPFJDDAFG@@ AGJJ BABPBG &'RS?S&OC BAB@DB BABP@D BAG@PJ BAJJ@G &'RS?S&O?NC BAFDPF BABJGB JAGDBP BABBBB &'RS?S&O?NDC NBAJGDJGB BABJPJ NAGJJFG BABBBB &?ROM:ADC NAJGFJD AGJJJ NABFFF BADPG@ &?&T>C ABGBB BA@@DGF PABJBG BABBBB ()*+,MU?NC NBA@BFP BABJBP NAJFJD@ BABBBB ()*+,-UV':3&;N?GAGDW&?:MM%CXGGADPJW&?;:QCX BA@@PFW'RS?S&OCNAPJJW&?ROM:CXAPPW&T>XDAD@GC ')+.%2+()-KK*=*-+,H 60/*078- ()-K*=*-+, <,1LM/)/ ,N<,0,*H,*= O/)7L &?:MM%C GAGDBD ABDBJ DAJDBGG BABP &?;:QC GGADPFDGAGJG@J APJFG BABPF 'RS?S&OC BA@@PGP BAB@F@D@ AFF@D BABBBB &?ROM:C NAPJJGD AFFF@ NABDBG BADP@D &T> APPBD BABFBP@ADBJ@B BABBBB ( DAD@GBJ BAG@FDD GABBD BABBBB YZ[\]_`abc[dbefghi]hjklmop]hc[q]hrstkhu]vwvxka]byz]{h|]f}f ~€~‚ƒ„  !" $%&'()*+,-./0,*+.$+1')+.%2+3)/4 &-5-+1-+,60/*078-9':3&; )1-89$%&'?@ABABA@ABC <0458-9DBBBEDBFEG ;+=821-1)7H-/I0,*)+H9J ()*+,-./0,*+.3)/4 60/*078- ()-K*=*-+, <,1LM/)/ ,N<,0,*H,*= O/)7L &?':3&;?NC NBAPFQQ@ BABGGGQF N@AF@PJG BABBBD &?':3&;?NDC NBA@ BABJQFFG NDAQDQFJ BABBJQ &?%MM%ADC N@AGBDQQF AF@BPBJ NDADD@BQ BAB@B &?;:RADC GDAJ@F@P DBAPJDFD DABF@G@F BABGFG &'ST?T&OC BABB@@Q BABPFBP BABG@PG BAJF@ &'ST?T&O?NC BAFJJP BABQDDJ PADJQFQ BABBBB &'ST?T&O?NDC NBAJGDF BABJFGQ NBAGJJ@B BABBBB &?SOM:ADC NDA@DDBDF AFQ@G NAFD@P BA@DJ &?&U>C BAGQQP BABGFB ABGDDP BABBBB ()*+,MV?NC NBAQJPP BABPJPB NBAQQGGQD BABBBB ()*+,-VW':3&;N?N@ADGX&?%MM%CYGAJJX&?;:RCYBA@GDD X'ST?T&OCNDAJPPPX&?SOM:CYABGDX&U>YDAB@Q@C ')+.%2+()-KK*=*-+,H 60/*078- ()-K*=*-+, <,1AM/)/ ,N<,0,*H,*= O/)7A &?%MM%C N@ADGD@ AJJ@D NDA@FBJ BABDDQ &?;:RC GAJJBFQ DGABGBJ DABGJ@ BABGJB 'ST?T&OC BA@GDD@ BABGBD@ QAFBJ@B BABBBB &?SOM:C NDAJPPPBD APBFP NAFJQGF BADD &U> ABGDDG BABFDP QADFDP BABBBB ( DAB@QDQ BAGDJBJ GA@PPG BABBB [\]^_abcde]fdghijk_jlmnoqr_je]s_jtuvmjw_xyxzmc_d{|_}j~_hh €‚€ƒ„…†   !" $%&'(")!*+$%,-..!%/"*)*(!0*" 12345 67898: 67898 67898; !"/%! ? >/%! ? >/%! ? @-"/"*"*= ABCDEFG H ABCHAG H GCIEIB H J422KLMNLM <*,*O*=/=! P PA AQ CHE FCE EQ CGB HCA REQ FCE HCHI AQ FCDH ECB STUVWXYZ[\U][^_` abWacdefhiWa\UjWaklmdanWopoqdZW[rsWtauW_v_ wxywz{|}   !" #$&'()*+,#-./*,-#0')123() 4 5 6 7 8 9 : ; < =4>: =4>8 =4>6 4>4 4>6 4>8 ?@AB@CDF@CBGHIJC ?IKLJ@6444M66459M8 NOC@APIQBRSC:7 T@IS 9>;:@=5: T@GBIS 4>468<4: TIUBKHK 4>97:74: TBSBKHK =4>:8:694 ?QG>V@P> 4>6779:< ?W@XS@CC =4>8:<5<< YHAQRCBC 7>6Z5:59 [IA\H@=]@AI 6>968<76 A^ROIOBJBQ_ 4>6<6Z;4 a`bcdeghijbklmnoqrdsitudvswdxyxz{|z}~€ ƒ3,'#0„*,,30#)'*…†‡23() ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“‰Š”•Š‰–—˜™‘‰Š˜—š–‘›œžŠŒšŸ  Œš—š–Œš– ¡¢£¤¥¦ §‰‘¨© ª¦¡¤«¬ ¡¦¢ ­¨Œ®¯Œ°‹—‰Š’ ¢¡±¤«£ §‰‘¨©™Ž–•°‹—‰Šª¦¬ ¡¤« a`bcdeghijbklmnoqrdsitudvswdxyxz{|z}~€ ²&3)3,*(³3´#()'µ')123() ¶·„& Š¸šŠ‰‘Œ¹Š’—Œš––š”žŠŒšŸº¯ ™¸  Œš—š–Œš– ¡««£¢ §‰‘¨© ª¡¢¥¬ ¡«¥¤¦ ­¨Œ®¯Œ°‹—‰Š’ ¡± §‰‘¨©™Ž–•°‹—‰Šª¬ ¡«±¥ »¼½¾¿qrds²ÀÁxÂsÃds —¯ÄŒŠ”¯ ઞŠŒš ­Ä–šŠ’Æ—‰–—¨˜ŠŒŸ•°‹—‰ŠŒ‘““–šŠ’Ç—˜‹ŠŒ Ɨ˜‹Š ’“ §‰‘¨—¨–˜–š” šŒš—š–Œš– ¡«¤¢¥± ¤¥ ¡«¦  Œš—š–Œš– ¡±¥±¤ ª¡¤¥¬ ¡«¦ a`bcdeghijbklmnoqrdsitudvswdxyxz{|z}~€   !"#$ &'()+,-)./0)1234).567 8 9#:!;!? &'()+,-)./0)1234).567 @AB4CDEFCAGHGIJKCALMNOIPCJIQRCGSTIRGAUV                ! " #  $ %  " & '  '  (  ) *  + ) $ , "  - " . & ( / 0 1 2 3 " 2  & 4 5 6 7 6 8 9 9 : ; < = > ? @ A  B B C  B D  B E C   F G A   H I J K L M ? N < ? O P Q O R S N < T U V ? W X D Y Z [ \ ]  B D^ X L G _ P` a N b H \ ; \ c < _ b O P W Y Z [ \ d e f g i j k f l m n m o p q O r < _ b O P Y Z [ \ T U f s N t O P u v w x y T z { | } ~ w u v w x y T z { | } | } u v } x y T z { | } € } T U f s ; <  O < ‚ < ƒ u w w x y T z { | } ~ w u w w Y Z [ \ ]  ^ u w } x y T z { | } € } T U f s f U V N O P _ „ ? A † N P ? G u w w x y T z { | } ~ w u w w x y T z { | } | } u ‡ w x y T z { | } € } [ ˆ > ‰ Š ‹ g Œ f U V N X  C B Y Z [ \ ]  B D^ X  C B Y Z [ \ ]  ^ H ‰ b O s > ‰ ˆ N > ? Ž ‚ N ƒ G ; <  O < ‚ < ƒ  H  O P > < A ‘ F ‘ ‘ u | w x u | w x H ‰ b O s f U V N O P _ „ ? N ƒ G A † N P ? G u D Y P ? S > ‰ ’ “ A ” > r < • A < „ O P < – G X — ’ N < ˜ ™ u | w x l m š › œ ’ “ A ” > r < • A < „ O P < – G X — ’ N < ˜ ™ H I J K — ˆ > ‰ Š O P _ q ? < † ?  H  f l  U f s f U V N O P _ „ ? O P ž O < q O Ÿ | } } x A ¡ a t ˜ † O < – G > < ’ › œ U ¢ O P N  ‚ < ? Ž A D Y Z [ \ ]  B D^ £ Y Z [ \ ]  ^ T U f s > < ’ › œ U ¢ O P > ‰ S ? ‚ < ? Ž A  Y Z [ \ ]  ^ ¤ ¥ ¦ §¨ © « ¬¨ ¥ ­ ®¯ ° ± ² ³´ µ ¶ · ¹ º ® » ® » ¼¨ ¥ ½ ¾ ® · º ¿ » ¥ À ¾ Á » Â Ã Ä ¦ Å Æ Ç µ È Ç µ È µ É Ê Ë¨ Ì Í Î Î Ï Ì Í Ì Í ½ ¾ ° Ð Ñ ·´ Ò · É ¶ · Ó Ô Õ Ô Ö × ² ³´ µ ¶ · ¹ º ® » ­ Ø ° ° Ù Á Ú¨ ° ­ Û Ü Ý º Þ¨ ¥ » ­ ߨ ¥ à ­ À ب á Á â Ü ã È Ñ Ç µ È µ É Ê Ë¨ Ì Í Î Í Ï Ó Ô Ó Ô Ö ä   ! "#$%&'"()*+, -./012456789:1;9?@9=>.AB

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfluan_an_tac_dong_cua_chinh_sach_ty_gia_den_thu_hut_von_dau_t.pdf
 • pdfLA_NguyenThiHongNhung_Sum1.pdf
 • pdfLA_NguyenThiHongNhung_TT1.pdf
 • docxNguyenThiHongNhung_E.docx
 • docxNguyenThiHongNhung_V.docx
Luận văn liên quan