Đề tài Sáu năm thi hành luật doanh nghiệp những vấn đề nổi bật và bài học kinh nghiệm

Mục lục 2 „ Từ viết tắt 3 „ Lời cảm ơn 5 „ Giới thiệu Tóm tắt 6 PHẦN I - Những Tác động Tích cực của Luật Doanh nghiệp 8 „ Về cơ bản, công dân được quyền tự do kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm 8 „ Góp phần giải phóng và phát triển sức sản xuất, tăng trưởng kinh tế . 8 „ Thúc đẩy mạnh mẽ việc hình thành và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta . 12 „ Góp phần đổi mới một bước cơ bản phương thức và công cụ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp . 12 Phần II - Hệ thống Cơ quan Đăng ký Kinh doanh 14 „ Lịch sử Phát triển của Hệ thống Cơ quan đăng ký Kinh doanh 14 „ Còn tồn tại nhiều hạn chế về cấu trúc tổ chức và nhân sự 15 „ Các Phòng Đăng ký Kinh doanh mới chỉ tập trung được vào nhiệm vụ cấp giấy ĐKKD 17 „ Hầu như Chưa Phòng ĐKKD nào thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn về ngành nghề Kinh doanh có điều kiện 18 „ Hệ thống thông tin về doanh nghiệp Hiện đại chưa được hình thành 19 „ Việc thực hiện Nhiệm vụ giám sát Doanh nghiệp và Hộ Kinh doanh còn nhiều Hạn chế 20 Phần III - Cải cách Giấy phép Kinh doanh 22 „ Các nỗ lực cải cách Giấy phép Kinh doanh Thật đáng ghi nhận . 22 „ Song quá trình cải cách đã Không hề dễ dàng . 26 „ Sự Trỗi dậy của một Làn sóng Giấy phép Kinh doanh Mới 27 „ Một số Bài học Kinh nghiệm về Cải cách Giấy phép . 28 Phần IV-Tổ Công tác Thi hành Luật Doanh nghiệp. 30 „ Sự Hình thành của Tổ Công tác Thi hành Luật Doanh nghiệp . 30 „ Phương thức Hoạt động của Tổ Công tác . 32 „ Những Kết quả Công việc Đã được Xã hội Đánh giá cao 35 „ Ba Giai đoạn Tồn tại và Hoạt động của Tổ Công tác . 36 „ Một số Nguyên nhân của sự Thành Công và Tính Chưa Bền vững trong Hoạt động của Tổ Công tác . 37 Phần V - Những bài học kinh nghiệm 40 „ Phần Phụ lục . 44 „ Tài liệu Tham khảo 65

pdf69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2241 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Sáu năm thi hành luật doanh nghiệp những vấn đề nổi bật và bài học kinh nghiệm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
31 1 13 29 02 2 52 49 33 3 27 25 29 0 44 B ìn h P hö ôùc 11 4 42 68 5 56 88 97 5 5 28 70 0 17 5 16 03 60 19 19 67 2 45 Ta ây N in h 10 1 51 87 9 58 11 68 09 6 35 57 3 16 5 20 42 61 68 48 87 6 46 B ìn h D öô ng 17 6 15 00 77 19 6 44 79 54 23 58 25 13 39 5 11 80 54 4 18 5 45 50 97 47 Ñ oàn g N ai 20 5 14 60 73 18 5 28 16 15 12 15 71 92 40 2 58 48 80 15 2 28 67 25 48 B ìn h Th ua än 14 1 15 70 72 56 11 61 20 3 14 18 4 20 0 28 73 76 36 68 17 2 49 B R -V T 14 0 86 24 0 15 8 27 02 47 19 87 92 6 31 7 44 44 13 73 13 48 09 50 Lo ng A n 18 8 10 15 06 94 16 76 36 13 56 61 8 29 5 32 57 60 12 1 12 01 41 51 Ñ oàn g Th aùp 13 0 58 10 4 30 23 30 4 2 25 25 0 16 2 10 66 58 73 37 86 1 52 A n G ia ng 10 5 74 08 4 68 11 08 61 3 42 29 1 17 6 22 72 36 94 11 40 11 53 Ti eàn G ia ng 23 8 96 66 7 16 23 11 4 5 30 05 1 25 9 14 98 32 99 60 82 7 54 V ón h Lo ng 87 66 99 5 31 90 93 2 2 32 00 12 0 16 11 27 51 45 68 8 55 B eán T re 16 4 65 37 4 12 67 78 2 88 12 17 8 80 96 4 87 31 94 4 56 K ie ân G ia ng 18 9 13 42 81 44 47 16 2 1 26 00 23 4 18 40 43 28 1 16 24 32 57 C aàn T hô 16 7 72 08 8 85 11 85 64 9 61 03 3 26 1 25 16 85 86 11 38 59 58 Tr aø V in h 39 20 19 7 7 19 46 1 2 28 50 0 48 68 15 8 27 85 08 59 S oùc T ra êng 10 4 54 83 5 22 25 66 4 3 77 00 12 9 88 19 9 23 48 28 3 60 B aïc L ie âu 54 42 90 8 11 20 60 0 1 37 17 66 67 22 5 30 40 00 0 61 C aø M au 21 0 10 91 83 23 33 34 1 5 15 60 8 23 8 15 81 32 23 3 21 52 40 C oän g 71 00 38 77 18 6 11 12 1 14 16 78 23 15 50 75 65 21 3 2 21 0 19 77 3 25 61 04 32 36 64 90 75 12 9 N aêm 2 00 1 SA ÙU N A ÊM TH I H A ØN H LU A ÄT D O A N H N G H IEÄP N höõng V aán ñeà N oåi baät & B aøi hoïc K inh nghieäm 50 Ph uï lu ïc 3 - B aùo c aùo Ñ aên g ky ù K in h do an h tö ø ñ aàu n aêm ñ eán h eát th aùn g 12 n aêm 2 00 2 Ñ ôn v ò v oán : t rie äu ño àng TT Ñ òa ph öô ng S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán D oa nh n gh ie äp Tö n ha ân C oân g ty T N H H C oân g ty C oå ph aàn C oân g ty H ôïp d an h C oân g ty T N H H m oät th aøn h vi eân Th ay ñ oåi v oán To ång s oá 1 H aø N oäi 23 1 87 08 9 30 22 32 88 86 9 97 8 35 71 84 5 31 16 06 60 42 62 71 08 46 3 11 70 32 51 72 6 2 H aûi P ho øng 10 0 69 60 7 45 3 72 47 38 17 1 35 65 78 4 3 25 30 0 72 9 44 42 96 1 22 3 H aø Ta ây 58 41 46 2 19 2 31 94 75 41 12 33 79 6 33 20 0 29 7 51 75 16 60 10 28 20 4 H aûi D öô ng 70 37 01 5 11 4 12 93 26 23 11 71 34 20 7 28 34 75 47 59 90 3 5 H ön g Y eân 28 23 99 6 78 32 07 39 6 24 20 0 11 2 36 89 35 5 66 04 6 H aø N am 15 99 40 98 12 32 37 9 21 23 6 12 2 15 44 13 7 N am Ñ òn h 10 12 46 78 60 00 0 15 23 20 0 10 3 84 44 6 8 Th aùi B ìn h 43 86 68 15 2 11 41 05 30 41 72 0 22 5 16 44 93 53 54 65 2 9 N in h B ìn h 90 46 84 1 39 43 32 9 8 29 11 9 13 7 11 92 89 45 35 52 79 10 H aø G ia ng 24 22 48 5 49 84 24 6 1 50 0 74 10 72 31 12 54 69 0 11 C ao B aèn g 37 61 00 0 19 72 81 8 5 12 76 2 61 14 65 80 19 74 18 4 12 La øo C ai 40 32 10 7 86 12 71 76 5 10 46 0 13 1 16 97 43 69 60 32 8 13 B aéc C aïn 33 20 01 0 23 38 66 3 1 10 00 0 57 68 67 3 11 19 40 6 14 La ïng S ôn 30 24 21 4 40 47 90 9 11 32 80 2 83 12 26 30 14 28 90 1 15 Tu ye ân Q ua ng 44 18 23 7 52 72 61 4 8 11 37 10 10 4 20 45 61 22 13 10 9 16 Y eân B aùi 32 21 13 8 31 24 99 6 11 32 86 1 74 78 99 5 2 40 0 17 Th aùi N gu ye ân 45 32 82 2 16 15 81 0 9 15 22 5 70 63 85 7 18 P hu ù T ho ï 30 17 62 3 10 1 13 96 46 42 14 07 84 17 4 31 32 36 59 91 31 8 19 V ón h P hu ùc 14 13 10 0 75 11 96 38 3 24 00 0 92 15 67 38 11 51 78 0 20 B aéc G ia ng 19 16 53 5 61 83 46 3 15 79 94 0 95 17 99 38 4 19 70 SA ÙU N A ÊM T H I H A ØN H L U A ÄT D O A N H N G H IE ÄP N hö õng V aán ñ eà N oåi b aät & B aøi h oïc K in h ng hi eäm 51 TT Ñ òa ph öô ng S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán V oán D oa nh n gh ie äp Tö n ha ân C oân g ty T N H H C oân g ty C oå ph aàn C oân g ty H ôïp d an h C oân g ty T N H H m oät th aøn h vi eân Th ay ñ oåi v oán To ång s oá 21 B aéc N in h 75 91 55 9 14 7 43 39 09 10 52 68 6 23 2 57 81 54 40 14 32 78 22 Q ua ûng N in h 91 11 28 31 16 2 74 75 14 50 89 09 99 3 13 00 0 30 7 17 67 19 2 48 10 33 67 23 La i C ha âu 40 43 80 4 13 14 05 9 1 54 96 54 63 35 9 16 46 95 5 24 S ôn L a 31 27 71 0 14 22 03 2 6 27 87 3 51 77 61 5 4 49 95 25 H oa ø B ìn h 30 12 90 2 59 65 29 6 5 35 50 0 94 11 36 98 28 41 74 0 26 Th an h H oa ù 0 0 27 N gh eä A n 11 2 46 00 7 21 5 23 72 05 44 11 19 97 37 1 39 52 09 51 48 76 7 28 H aø Tó nh 87 42 94 7 31 45 53 2 31 11 67 00 14 9 20 51 79 3 29 Q ua ûng B ìn h 0 0 30 Q ua ûng T rò 30 18 84 3 62 77 09 9 3 59 00 95 10 18 42 17 20 25 5 31 TT -H ue á 15 0 74 89 6 70 14 39 80 11 40 71 00 23 1 62 59 76 38 40 86 0 32 Ñ aø N aün g 50 15 86 7 64 59 20 0 8 30 17 3 12 2 10 52 40 48 45 25 1 33 Q ua ûng N am 0 0 34 Q ua ûng N ga õi 76 66 35 5 53 85 78 0 12 9 15 21 35 35 22 73 9 35 B ìn h Ñ òn h 13 4 88 02 7 11 7 18 52 66 5 96 11 25 6 28 29 04 80 11 10 12 36 P hu ù Y eân 62 28 14 0 49 42 45 0 7 37 60 93 11 8 44 66 83 28 24 95 1 37 K ha ùnh H oa ø 18 1 11 87 68 14 6 19 58 48 18 72 46 0 34 5 38 70 76 13 0 21 26 61 38 K on T um 32 24 87 5 27 38 79 0 59 63 66 5 12 13 17 7 39 G ia L ai 81 69 70 7 30 60 20 6 6 41 95 9 11 9 17 53 21 41 76 25 51 40 Ñ aék L ak 10 7 56 10 8 10 5 11 00 48 5 19 03 0 21 7 18 51 86 84 14 94 33 41 TP .H C M 17 28 90 19 34 51 50 73 68 63 2 59 4 38 98 72 3 14 29 48 0 74 86 12 19 87 69 48 98 20 2 42 La âm Ñ oàn g 11 7 81 65 0 63 72 00 0 5 14 50 0 18 6 17 14 68 45 69 74 2 N aêm 2 00 2 SA ÙU N A ÊM TH I H A ØN H LU A ÄT D O A N H N G H IEÄP N höõng V aán ñeà N oåi baät & B aøi hoïc K inh nghieäm 52 N gu oàn : C uïc P ha ùt t rie ån D oa nh n gh ie äp N ho û v aø Vö øa, B oä KH Ñ T TT Ñ òa ph öô ng S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán D oa nh n gh ie äp Tö n ha ân C oân g ty T N H H C oân g ty C oå ph aàn C oân g ty H ôïp d an h C oân g ty T N H H m oät th aøn h vi eân Th ay ñ oåi v oán To ång s oá 43 N in h Th ua än 26 15 61 0 16 24 82 0 2 42 90 45 44 72 0 20 22 79 9 44 B ìn h P hö ôùc 60 25 22 0 65 91 17 2 5 26 16 0 13 0 14 25 52 23 36 44 5 45 Ta ây N in h 12 6 68 32 7 38 99 24 5 2 13 00 0 16 6 18 05 72 62 87 44 8 46 B ìn h D öô ng 18 9 15 79 88 25 8 70 02 58 20 21 83 00 46 8 10 77 28 1 22 6 77 47 47 Ñ oàn g N ai 19 4 13 81 40 19 7 42 88 33 12 72 87 0 40 3 63 98 43 13 4 33 31 95 48 B ìn h Th ua än 12 4 11 20 46 81 22 73 77 6 29 67 9 21 1 36 91 02 37 62 96 0 49 B R -V T 15 4 97 94 0 17 3 26 40 24 17 10 16 49 34 4 46 36 13 77 14 98 07 50 Lo ng A n 70 82 06 2 25 11 37 24 2 12 99 9 97 20 87 85 23 22 89 1 51 Ñ oàn g Th aùp 10 5 80 23 9 50 54 41 0 4 73 50 0 15 9 20 81 49 90 46 37 0 52 A n G ia ng 12 8 12 18 33 82 15 41 48 3 42 80 21 3 28 02 61 93 13 02 74 53 Ti eàn G ia ng 22 3 92 95 6 27 19 48 08 2 11 30 0 25 2 29 90 64 13 9 29 07 8 54 V ón h Lo ng 93 84 76 5 49 13 18 98 1 20 0 14 3 21 68 63 54 56 73 7 55 B eán T re 15 3 59 13 1 30 20 22 66 3 10 00 0 18 6 27 13 97 64 28 75 7 56 K ie ân G ia ng 19 3 17 01 16 45 61 77 6 4 19 50 0 24 2 25 13 92 40 9 29 34 05 57 C aàn T hô 73 22 99 9 49 46 90 5 4 35 99 0 1 94 21 12 7 11 53 15 49 54 42 0 58 Tr aø V in h 40 34 19 9 11 16 68 0 1 57 48 53 64 10 8 42 45 79 3 59 S oùc T ra êng 11 9 80 36 5 35 12 10 14 9 12 84 00 16 3 32 97 79 25 33 24 1 60 B aïc L ie âu 59 23 70 1 9 86 15 5 2 22 80 0 70 13 26 56 49 65 64 5 61 C aø M au 19 6 11 66 01 31 13 61 95 6 28 85 2 23 3 28 16 48 85 17 93 87 C oän g 65 32 41 12 30 3 12 62 7 19 11 13 51 23 05 14 92 14 82 0 0 59 27 65 57 21 53 5 38 52 99 44 40 74 12 75 41 09 N aêm 2 00 2 SA ÙU N A ÊM T H I H A ØN H L U A ÄT D O A N H N G H IE ÄP N hö õng V aán ñ eà N oåi b aät & B aøi h oïc K in h ng hi eäm 53 Ph uï lu ïc 4 - B aùo c aùo Ñ aên g ky ù K in h do an h tö ø ñ aàu n aêm ñ eán h eát th aùn g 12 n aêm 2 00 3 Ñ ôn v ò v oán : t rie äu ño àng TT Ñ òa ph öô ng S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán D oa nh n gh ie äp Tö n ha ân C oân g ty T N H H C oân g ty C oå ph aàn C oân g ty H ôïp d an h C oân g ty T N H H m oät th aøn h vi eân Th ay ñ oåi v oán To ång s oá 1 H aø N oäi 26 4 11 10 79 37 96 52 53 45 8 18 13 78 07 11 2 34 26 58 30 59 07 13 43 74 79 13 90 37 85 48 9 2 H aûi P ho øng 81 77 00 2 50 0 83 41 66 29 5 15 10 06 1 5 57 00 0 88 1 24 78 22 9 62 21 65 18 3 H aø Ta ây 65 66 61 6 27 6 53 12 56 64 30 98 96 1 10 0 40 6 90 78 68 78 21 06 73 4 H aûi D öô ng 97 75 02 4 90 22 98 20 81 30 48 73 26 8 60 97 17 68 24 54 32 5 H ön g Y eân 36 35 20 1 14 2 70 75 22 18 11 71 16 19 6 85 98 39 12 72 68 1 6 H aø N am 18 10 31 0 84 14 53 27 18 47 27 01 12 0 62 83 38 0 0 7 N am Ñ òn h 44 28 59 4 81 15 43 64 30 10 47 53 15 5 28 77 11 0 0 8 Th aùi B ìn h 42 19 09 2 11 4 17 76 16 38 67 03 5 19 4 26 37 43 89 26 26 28 9 N in h B ìn h 10 2 91 57 9 48 49 42 40 25 15 30 90 17 5 73 89 09 57 41 28 55 10 H aø G ia ng 19 15 62 5 31 14 10 76 4 60 20 0 54 21 69 01 15 20 60 82 11 C ao B aèn g 31 51 78 0 19 73 13 3 5 12 64 1 55 13 75 54 24 63 06 2 12 La øo C ai 35 16 77 0 55 43 70 1 11 59 10 1 2 33 00 10 3 12 28 72 42 24 98 2 13 B aéc C aïn 42 30 06 0 14 17 25 0 9 31 20 0 65 78 51 0 19 32 74 0 14 La ïng S ôn 20 19 26 6 41 54 23 2 16 12 15 09 1 19 13 78 19 69 20 10 26 88 4 15 Tu ye ân Q ua ng 16 15 17 3 32 36 28 5 4 16 23 10 52 21 37 68 31 11 2 16 Y eân B aùi 22 10 63 4 44 88 68 5 10 12 89 15 76 22 82 34 15 31 91 8 17 Th aùi N gu ye ân 12 8 14 29 42 68 14 24 48 43 13 01 95 1 50 0 24 0 41 60 85 34 54 21 3 18 P hu ù T ho ï 21 11 31 0 11 0 18 45 72 71 34 85 12 20 2 54 43 94 60 21 25 98 19 V ón h P hu ùc 53 34 72 2 14 5 11 98 90 22 13 50 50 1 30 0 22 1 28 99 62 24 12 49 48 20 B aéc G ia ng 23 11 63 1 66 13 07 70 43 13 18 50 13 2 27 42 51 8 -2 57 18 SA ÙU N A ÊM TH I H A ØN H LU A ÄT D O A N H N G H IEÄP N höõng V aán ñeà N oåi baät & B aøi hoïc K inh nghieäm 54 TT Ñ òa ph öô ng S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán D oa nh n gh ie äp Tö n ha ân C oân g ty T N H H C oân g ty C oå ph aàn C oân g ty H ôïp d an h C oân g ty T N H H m oät th aøn h vi eân Th ay ñ oåi v oán To ång s oá 21 B aéc N in h 12 0 15 91 57 21 0 49 25 35 35 27 56 00 36 5 92 72 92 56 10 43 13 22 Q ua ûng N in h 99 84 95 5 21 4 48 88 17 11 1 18 84 86 2 6 65 00 43 0 24 65 13 4 98 -4 32 05 4 23 La i C ha âu 48 56 90 4 21 38 35 3 4 55 03 5 73 15 02 92 19 95 71 7 24 S ôn L a 43 50 41 0 22 35 52 9 14 67 04 6 79 15 29 85 16 41 24 7 25 H oa ø B ìn h 21 96 59 64 97 44 1 14 68 40 0 99 17 55 00 35 40 56 3 26 Th an h H oa ù 23 12 16 1 88 94 93 9 15 61 50 0 12 6 16 86 00 0 0 27 N gh eä A n 14 1 57 80 0 18 6 20 72 04 11 8 26 15 78 44 5 52 65 82 10 7 73 65 3 28 H aø Tó nh 45 26 36 7 57 77 75 0 44 31 00 22 14 6 41 41 39 0 0 29 Q ua ûng B ìn h 56 44 51 4 80 12 12 22 6 22 42 0 14 2 18 81 56 30 48 23 5 30 Q ua ûng T rò 35 21 64 3 52 60 53 5 11 62 41 9 98 14 45 97 29 22 81 8 31 TT -H ue á 18 0 76 04 4 89 19 17 52 20 22 14 60 28 9 48 92 56 63 26 64 0 32 Ñ aø N aün g 18 2 13 48 80 41 2 55 40 40 60 18 50 46 6 65 4 25 39 38 6 13 1 21 41 68 33 Q ua ûng N am 97 64 61 7 12 6 31 05 04 31 41 70 66 2 30 00 25 6 79 51 87 68 26 51 52 34 Q ua ûng N ga õi 75 76 57 8 73 92 57 8 10 61 73 7 15 8 23 08 93 50 89 77 6 35 B ìn h Ñ òn h 13 8 61 05 5 10 8 18 52 09 13 14 27 45 25 9 38 90 09 94 10 69 54 36 P hu ù Y eân 90 41 06 5 45 57 59 5 9 44 67 11 14 4 54 53 71 39 36 74 7 37 K ha ùnh H oa ø 17 9 16 11 41 18 4 37 10 44 38 25 75 46 40 1 78 97 31 10 3 27 44 43 38 K on T um 36 29 85 0 31 44 96 5 3 17 98 0 70 92 79 5 36 51 72 5 39 G ia L ai 90 89 02 3 38 59 54 9 15 39 02 38 14 3 53 88 10 64 71 14 7 40 Ñ aék L aék 75 71 11 6 11 0 13 73 34 11 19 59 4 19 6 22 80 44 59 98 69 6 41 TP .H C M 18 77 84 50 60 61 14 78 69 86 6 62 5 55 42 32 3 1 30 0 31 24 74 72 86 48 14 50 50 21 62 43 67 03 42 2 42 La âm Ñ oàn g 84 71 00 4 92 99 52 4 7 27 80 00 18 3 44 85 28 51 60 47 0 43 N in h Th ua än 36 24 97 3 18 48 03 3 4 24 90 3 58 97 90 9 25 54 97 8 N aêm 2 00 3 SA ÙU N A ÊM T H I H A ØN H L U A ÄT D O A N H N G H IE ÄP N hö õng V aán ñ eà N oåi b aät & B aøi h oïc K in h ng hi eäm 55 N gu oàn : C uïc P ha ùt t rie ån D oa nh n gh ie äp N ho û v aø Vö øa, B oä KH Ñ T TT Ñ òa ph öô ng S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán D oa nh n gh ie äp Tö n ha ân C oân g ty T N H H C oân g ty C oå ph aàn C oân g ty H ôïp d an h C oân g ty T N H H m oät th aøn h vi eân Th ay ñ oåi v oán To ång s oá 44 B ìn h P hö ôùc 78 36 98 1 93 20 22 60 9 67 39 7 18 0 30 66 38 24 -3 43 24 45 Ta ây N in h 17 3 86 43 7 68 14 98 53 5 18 60 0 21 1 19 31 01 64 90 50 6 46 B ìn h D öô ng 16 3 19 15 98 24 9 61 95 80 27 37 98 52 4 18 55 0 44 3 12 09 58 0 24 3 11 56 28 3 47 Ñ oàn g N ai 20 6 15 97 97 26 6 58 12 38 28 31 47 42 50 0 10 55 77 7 14 1 43 61 17 48 B ìn h Th ua än 11 5 11 00 61 95 35 55 20 9 91 96 6 3 20 80 0 22 2 57 83 47 48 14 71 24 49 B R -V T 15 9 81 62 3 15 4 28 75 68 29 27 54 74 4 78 14 0 34 6 72 28 05 11 1 32 36 18 50 Lo ng A n 15 4 10 37 50 33 15 15 79 11 12 26 00 19 8 37 79 29 28 10 38 39 51 Ñ oàn g Th aùp 14 2 10 57 86 41 56 19 6 4 19 25 0 18 7 18 12 32 92 80 14 6 52 A n G ia ng 11 0 10 60 00 69 12 86 00 6 46 50 0 18 5 28 11 00 11 7 75 00 53 Ti eàn G ia ng 16 2 97 32 7 30 39 14 6 7 31 50 0 19 9 16 79 73 16 0 14 62 20 54 V ón h Lo ng 82 66 97 0 46 91 11 2 4 17 98 1 13 2 17 60 63 53 41 48 7 55 B eán T re 11 1 50 33 2 34 60 61 9 4 40 83 9 14 9 15 17 90 56 33 64 8 56 K ie ân G ia ng 24 6 31 35 95 74 22 25 62 11 10 34 95 33 1 63 96 52 41 7 40 67 32 57 C aàn T hô 29 3 19 08 80 19 1 39 73 35 38 31 64 10 3 40 0 52 5 90 50 25 86 11 86 75 58 Tr aø V in h 40 19 52 7 30 63 77 2 6 57 39 2 76 14 06 91 34 40 03 1 59 S oùc T ra êng 11 7 10 12 41 44 91 88 6 12 54 46 0 17 3 24 75 87 49 15 49 85 60 B aïc L ie âu 12 0 75 49 0 10 44 58 0 1 60 00 13 1 12 60 70 9 10 52 4 61 C aø M au 36 5 19 51 17 43 14 73 00 5 14 49 0 41 3 35 69 07 74 16 03 65 62 Ñ ie än B ie ân 48 56 90 4 21 38 35 3 4 55 03 5 73 15 02 92 26 23 19 34 63 Ñ aék N oân g 0 0 64 H aäu G ia ng C oän g 77 65 52 36 89 8 15 76 0 24 98 68 35 40 54 26 88 67 19 1 30 0 98 70 38 05 27 67 8 57 75 27 68 11 26 0 17 43 03 83 N aêm 2 00 3 SA ÙU N A ÊM TH I H A ØN H LU A ÄT D O A N H N G H IEÄP N höõng V aán ñeà N oåi baät & B aøi hoïc K inh nghieäm 56 Ph uï lu ïc 5 - B aùo c aùo Ñ aên g ky ù K in h do an h tö ø ñ aàu n aêm ñ eán h eát th aùn g 12 n aêm 2 00 4 Ñ ôn v ò v oán : t rie äu ño àng TT Ñ òa ph öô ng S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán D oa nh n gh ie äp Tö n ha ân C oân g ty T N H H C oân g ty C oå ph aàn C oân g ty H ôïp d an h C oân g ty T N H H m oät th aøn h vi eân Th ay ñ oåi v oán To ång s oá 1 H aø N oäi 22 4 12 12 13 47 12 64 64 04 2 28 88 10 78 04 09 3 44 00 46 70 21 79 78 73 18 07 22 43 18 60 58 63 45 6 2 H aûi P ho øng 98 73 3 40 7 1 7 15 90 00 12 46 26 50 00 0 18 3 48 99 34 3 H aø Ta ây 11 9 13 96 00 32 4 54 79 99 12 1 90 71 63 2 16 41 8 56 6 16 11 18 0 72 22 07 28 4 H aûi D öô ng 16 8 13 59 47 12 2 18 83 20 12 7 59 85 54 41 7 92 28 21 10 0 25 90 69 5 H ön g Y eân 96 11 53 83 19 9 80 72 75 47 34 47 19 34 2 12 67 37 7 52 33 91 34 6 H aø N am 20 11 54 9 13 1 29 16 53 12 11 67 56 16 3 41 99 58 0 0 7 N am Ñ òn h 13 2 45 55 7 96 13 73 31 44 31 42 67 27 2 49 71 55 0 0 8 Th aùi B ìn h 83 50 00 3 12 4 18 13 41 52 14 42 23 25 9 37 55 67 12 2 21 54 31 9 N in h B ìn h 14 6 12 24 97 70 19 44 93 20 17 60 35 23 6 49 30 25 75 33 48 65 10 H aø G ia ng 10 11 97 4 28 51 92 0 4 33 01 5 42 96 90 9 23 16 72 81 11 C ao B aèn g 70 11 23 33 28 11 26 03 9 65 42 9 1 12 0 10 8 29 04 85 35 67 59 8 12 La øo C ai 59 10 90 45 82 13 31 90 4 43 70 0 1 10 0 14 6 28 60 35 28 58 33 6 13 B aéc C aïn 36 37 57 9 20 59 40 0 20 90 82 6 76 18 78 05 16 62 00 0 14 La ïng S ôn 38 40 88 2 34 40 24 0 50 24 25 26 12 2 32 36 48 18 70 55 5 15 Tu ye ân Q ua ng 9 46 50 52 77 55 4 10 14 25 91 1 50 00 0 72 27 47 95 33 40 21 8 16 Y eân B aùi 34 18 18 3 45 54 77 0 17 76 50 9 1 75 7 97 15 02 19 4 55 99 4 17 Th aùi N gu ye ân 11 1 95 18 4 61 81 44 0 54 20 40 12 1 11 52 2 22 7 39 21 58 47 94 02 2 18 P hu ù T ho ï 30 16 71 2 11 0 17 83 46 12 3 41 76 83 26 3 61 27 41 66 10 70 78 19 V ón h P hu ùc 69 89 15 0 18 5 44 41 44 73 47 21 64 7 92 96 6 33 4 10 98 42 4 61 27 91 06 20 B aéc G ia ng 58 22 00 0 89 20 74 00 34 16 41 00 18 1 39 35 00 3 21 10 0 SA ÙU N A ÊM T H I H A ØN H L U A ÄT D O A N H N G H IE ÄP N hö õng V aán ñ eà N oåi b aät & B aøi h oïc K in h ng hi eäm 57 TT Ñ òa ph öô ng S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán D oa nh n gh ie äp Tö n ha ân C oân g ty T N H H C oân g ty C oå ph aàn C oân g ty H ôïp d an h C oân g ty T N H H m oät th aøn h vi eân Th ay ñ oåi v oán To ång s oá 21 B aéc N in h 12 0 11 40 46 21 1 49 53 32 33 18 78 46 36 4 79 72 24 82 25 99 04 22 Q ua ûng N in h 11 4 14 52 05 25 7 47 95 07 14 7 58 83 77 6 55 60 2 52 4 12 68 69 1 13 3 50 80 95 23 La i C ha âu 36 56 48 6 25 74 00 2 3 57 00 64 13 61 88 2 10 00 24 S ôn L a 65 76 46 9 24 44 35 4 20 60 01 68 10 9 72 09 91 15 42 53 2 25 H oa ø B ìn h 19 14 29 2 82 12 32 72 25 10 23 34 12 6 23 98 98 47 88 33 1 26 Th an h H oa ù 11 4 94 09 9 28 5 44 13 92 10 4 59 77 14 50 3 11 33 20 5 14 4 19 10 78 27 N gh eä A n 30 3 16 75 35 25 0 29 55 34 21 1 89 99 78 1 25 43 2 76 5 13 88 47 9 90 14 51 50 28 H aø Tó nh 10 0 73 30 9 63 14 73 60 79 34 11 83 24 2 56 18 52 4 7 29 Q ua ûng B ìn h 70 34 10 3 95 13 29 26 14 26 03 76 17 9 42 74 05 26 58 38 2 30 Q ua ûng T rò 48 32 38 1 59 65 96 9 16 62 31 9 2 42 79 12 5 16 49 48 21 17 61 0 31 TT -H ue á 21 6 91 90 4 10 1 23 98 85 30 16 86 33 34 7 50 04 22 11 4 17 52 19 32 Ñ aø N aün g 28 1 13 32 00 57 6 56 03 80 10 5 48 69 57 96 2 11 80 53 7 24 1 61 22 72 33 Q ua ûng N am 85 59 48 3 13 1 27 13 05 39 74 82 65 1 18 00 0 25 6 10 97 05 3 65 14 17 90 34 Q ua ûng N ga õi 13 0 11 14 48 11 6 31 58 23 22 24 82 23 1 16 40 5 26 9 69 18 99 76 10 43 54 35 B ìn h Ñ òn h 17 6 11 15 49 14 0 21 51 67 15 11 90 83 33 1 44 57 99 17 7 33 27 35 36 P hu ù Y eân 10 3 57 49 1 61 10 09 84 21 11 24 16 18 5 27 08 91 59 61 05 4 37 K ha ùnh H oa ø 27 0 19 03 60 23 2 34 44 72 42 39 29 15 3 40 58 0 54 7 96 83 27 14 3 31 94 71 38 K on T um 45 35 75 7 39 79 55 0 6 12 03 4 3 15 78 3 93 14 31 24 41 83 53 9 39 G ia L ai 12 1 13 33 59 51 82 41 0 18 99 94 4 19 0 31 57 13 66 15 25 47 40 Ñ aék L ak 27 6 13 91 64 12 1 15 87 05 11 16 14 47 2 36 60 41 0 46 29 76 79 13 66 23 41 TP .H C M 17 30 93 79 54 75 42 10 04 08 53 98 1 94 39 71 7 1 10 0 23 11 45 12 10 27 7 20 53 31 36 82 58 93 4 42 La âm Ñ oàn g 14 2 98 21 2 13 9 31 49 29 17 35 68 00 29 8 76 99 41 74 16 70 75 43 N in h Th ua än 51 30 73 0 32 32 90 3 7 16 68 81 90 23 05 14 9 30 02 9 N aêm 2 00 4 SA ÙU N A ÊM TH I H A ØN H LU A ÄT D O A N H N G H IEÄP N höõng V aán ñeà N oåi baät & B aøi hoïc K inh nghieäm 58 N gu oàn : C uïc P ha ùt t rie ån D oa nh n gh ie äp N ho û v aø Vö øa, B oä KH Ñ T TT Ñ òa ph öô ng S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán D oa nh n gh ie äp Tö n ha ân C oân g ty T N H H C oân g ty C oå ph aàn C oân g ty H ôïp d an h C oân g ty T N H H m oät th aøn h vi eân Th ay ñ oåi v oán To ång s oá 44 B ìn h P hö ôùc 11 9 86 99 0 77 21 26 30 13 45 95 50 20 9 75 91 70 42 86 12 3 45 Ta ây N in h 11 0 94 83 8 98 40 68 40 15 14 02 30 22 3 64 19 08 12 0 63 49 4 46 B ìn h D öô ng 22 6 26 58 85 44 7 14 32 34 8 51 58 91 20 3 14 00 0 72 7 23 01 35 3 28 1 12 21 83 0 47 Ñ oàn g N ai 28 6 19 92 64 38 7 75 28 17 43 78 15 00 5 57 67 74 72 1 23 10 35 5 24 5 74 81 83 48 B ìn h Th ua än 14 5 11 33 38 12 1 40 56 43 30 37 41 30 1 20 00 29 7 89 51 11 62 25 73 64 49 B R -V T 18 5 15 51 58 26 0 54 83 18 58 46 68 34 1 10 00 50 4 11 71 31 0 16 6 64 20 31 50 Lo ng A n 28 8 21 75 20 13 5 28 99 77 28 33 05 79 45 1 83 80 76 10 6 40 39 92 51 Ñ oàn g Th aùp 26 8 13 55 53 64 15 09 41 14 17 92 51 34 6 46 57 45 12 3 13 27 95 52 A n G ia ng 0 0 53 Ti eàn G ia ng 24 3 13 05 68 61 25 69 02 11 75 40 5 31 5 46 28 75 18 4 -1 85 34 8 54 V ón h Lo ng 15 2 10 80 25 66 24 11 39 16 32 81 90 23 4 67 73 54 77 21 98 25 55 B eán T re 19 0 90 69 2 44 11 36 90 10 53 66 4 24 4 25 80 46 42 27 53 7 56 K ie ân G ia ng 37 7 26 32 94 11 5 31 00 11 11 10 16 58 50 3 67 49 63 36 4 49 65 53 57 C aàn T hô 37 2 21 25 55 22 4 60 90 37 51 50 54 58 1 25 0 64 8 13 27 30 0 21 8 41 25 49 58 Tr aø V in h 14 0 57 46 2 26 88 50 0 8 28 02 9 1 47 00 17 5 17 86 91 44 40 70 9 59 S oùc T ra êng 17 7 13 42 21 35 97 48 2 7 37 44 8 1 40 00 22 0 27 31 51 10 3 13 11 41 60 B aïc L ie âu 14 7 61 29 0 13 25 50 0 7 40 45 0 16 7 12 72 40 18 29 79 3 61 C aø M au 56 3 23 09 41 61 14 28 75 19 11 64 84 64 3 49 03 00 65 61 92 3 62 Ñ ie än B ie ân 21 27 04 6 9 24 35 9 3 50 43 4 12 52 0 37 68 96 8 70 17 77 62 63 Ñ aék N oân g 86 47 31 8 50 15 01 20 8 28 33 0 1 21 00 14 5 22 78 68 2 17 00 64 H aäu G ia ng 85 67 78 4 20 55 15 0 12 11 00 47 11 7 23 29 81 37 34 89 6 C oän g 10 40 5 69 37 71 9 20 19 0 31 62 47 54 64 97 36 24 53 91 7 94 50 12 5 19 39 70 9 37 22 4 79 24 80 23 68 75 25 63 84 88 N aêm 2 00 4 SA ÙU N A ÊM T H I H A ØN H L U A ÄT D O A N H N G H IE ÄP N hö õng V aán ñ eà N oåi b aät & B aøi h oïc K in h ng hi eäm 59 Ph uï lu ïc 6 - B aùo c aùo Ñ aên g ky ù K in h do an h tö ø ñ aàu n aêm ñ eán h eát th aùn g 12 n aêm 2 00 5 Ñô n vò v oán : t rie äu ño àng TT Ñ òa ph öô ng S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán D oa nh n gh ie äp Tö n ha ân C oân g ty T N H H C oân g ty C oå ph aàn C oân g ty H ôïp d an h C oân g ty T N H H m oät th aøn h vi eân Th ay ñ oåi v oán To ång s oá 1 H aø N oäi 48 3 11 82 90 48 69 62 56 16 5 36 60 15 08 41 48 9 91 50 11 8 23 56 77 0 91 39 23 82 45 23 19 81 13 95 16 42 2 H aûi P ho øng 10 1 12 67 11 71 0 22 85 21 6 63 1 42 64 04 1 7 29 92 25 14 51 69 75 19 3 3 H aø Ta ây 91 68 83 3 30 1 61 71 48 15 0 78 80 92 4 72 80 0 54 6 15 46 87 3 89 21 21 61 4 H aûi D öô ng 14 9 11 09 11 13 6 37 05 31 11 9 74 40 27 40 5 18 94 48 5 95 22 09 34 5 H ön g Y eân 68 58 59 7 15 3 11 18 95 3 57 53 79 07 28 31 51 80 30 6 20 30 63 7 52 32 36 98 6 H aø N am 17 11 51 0 95 17 83 75 24 21 86 99 13 6 40 85 84 0 0 7 N am Ñ òn h 73 92 34 5 16 7 21 59 95 82 10 33 44 32 2 41 16 84 0 0 8 Th aùi B ìn h 57 37 49 2 12 8 16 69 31 85 33 74 47 27 0 54 18 70 13 1 55 12 95 9 N in h B ìn h 11 1 13 56 67 87 28 19 47 19 55 31 97 21 7 97 08 11 66 30 20 66 10 H aø G ia ng 16 17 58 0 22 36 42 0 12 17 01 45 1 10 00 52 22 89 17 10 14 85 0 11 C ao B aèn g 36 49 89 8 34 11 61 50 9 39 03 5 1 10 00 80 20 60 83 16 37 86 9 12 La øo C ai 34 33 46 2 71 18 32 59 12 48 85 5 2 36 49 00 11 9 63 04 76 32 25 15 8 13 B aéc C aïn 24 16 90 0 21 55 96 0 24 75 35 6 69 14 82 16 17 49 10 0 14 La ïng S ôn 36 34 00 8 34 46 71 52 52 11 48 89 12 3 61 78 32 26 90 72 9 15 Tu ye ân Q ua ng 22 11 62 8 65 12 24 96 6 47 54 4 93 18 16 68 38 38 67 9 16 Y eân B aùi 18 28 12 0 28 36 10 0 9 17 52 0 55 81 74 0 15 16 63 7 17 Th aùi N gu ye ân 10 0 75 73 3 76 13 77 72 54 18 95 19 4 44 15 87 23 4 84 46 11 39 98 93 2 18 P hu ù T ho ï 40 40 34 9 10 3 16 85 87 79 49 19 89 22 2 70 09 25 87 31 89 09 19 V ón h P hu ùc 43 33 82 6 19 7 58 18 11 61 30 62 33 10 64 26 2 31 1 98 61 32 70 35 13 19 20 B aéc G ia ng 18 12 88 2 11 0 18 19 22 35 21 01 32 16 3 40 49 36 10 10 00 0 SA ÙU N A ÊM TH I H A ØN H LU A ÄT D O A N H N G H IEÄP N höõng V aán ñeà N oåi baät & B aøi hoïc K inh nghieäm 60 TT Ñ òa ph öô ng S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán D oa nh n gh ie äp Tö n ha ân C oân g ty T N H H C oân g ty C oå ph aàn C oân g ty H ôïp d an h C oân g ty T N H H m oät th aøn h vi eân Th ay ñ oåi v oán To ång s oá 21 B aéc N in h 61 70 09 2 19 9 54 11 31 55 44 89 99 3 60 96 6 31 8 11 21 18 8 84 38 67 46 22 Q ua ûng N in h 91 83 22 5 27 9 43 10 21 16 7 89 80 43 13 28 06 90 55 1 17 65 70 6 12 5 32 98 69 23 La i C ha âu 37 47 89 9 19 86 40 0 4 21 00 0 60 15 52 99 9 51 29 24 S ôn L a 35 38 70 4 25 49 10 8 37 37 87 51 97 46 65 63 17 79 08 6 25 H oa ø B ìn h 27 19 38 0 60 98 52 0 38 15 06 20 12 5 26 85 20 34 59 71 0 26 Th an h H oa ù 84 56 43 0 33 6 66 54 33 10 6 45 61 05 52 7 11 93 01 4 15 3 34 50 05 27 N gh eä A n 63 28 57 0 10 1 14 86 50 10 5 41 31 63 26 9 59 03 83 43 46 00 0 28 H aø Tó nh 64 61 16 3 67 19 74 75 78 22 48 68 20 9 48 35 06 7 98 17 0 29 Q ua ûng B ìn h 57 30 38 3 11 8 57 24 75 16 98 92 5 19 1 70 17 83 45 71 95 5 30 Q ua ûng T rò 41 32 97 2 67 95 95 1 21 12 95 82 1 10 0 13 0 25 86 05 23 24 88 9 31 TT -H ue á 21 2 35 86 65 13 4 57 01 47 49 36 70 88 39 5 12 95 90 0 12 3 32 31 31 32 Ñ aø N aün g 30 1 12 56 54 69 2 77 45 98 21 6 11 69 83 7 2 45 50 0 12 11 21 15 58 9 29 0 36 46 73 33 Q ua ûng N am 95 40 55 0 17 8 31 62 90 71 50 39 91 6 53 30 0 35 0 91 41 31 89 21 25 66 34 Q ua ûng N ga õi 91 70 55 3 13 6 33 23 97 25 37 47 40 2 71 87 25 4 78 48 77 52 74 93 1 35 B ìn h Ñ òn h 17 1 11 81 02 19 5 36 05 98 21 15 40 71 5 38 7 20 19 41 5 16 0 35 29 80 36 P hu ù Y eân 90 54 77 5 95 17 21 93 17 19 85 20 20 2 42 54 88 50 56 14 3 37 K ha ùnh H oa ø 27 2 17 61 78 23 4 56 47 96 53 86 57 41 3 28 51 56 2 16 09 56 6 15 3 42 16 96 38 K on T um 52 48 59 8 42 59 67 5 13 11 61 81 10 8 22 74 54 34 11 73 56 39 G ia L ai 12 2 14 84 76 74 12 94 40 23 12 60 79 21 9 40 39 95 46 92 64 2 40 Ñ aék L ak 12 3 12 93 88 16 6 27 99 51 32 27 34 43 1 29 00 32 2 68 56 82 10 8 24 48 36 41 TP .H C M 19 82 10 69 24 4 86 40 11 68 61 48 11 74 13 51 14 52 3 17 00 45 16 68 41 4 11 84 4 27 95 53 58 26 70 10 83 54 95 42 La âm Ñ oàn g 15 3 12 04 30 16 7 46 64 93 29 30 54 60 34 9 89 23 83 84 13 37 38 43 N in h Th ua än 41 22 90 0 44 54 90 2 12 14 02 38 1 50 00 98 22 30 40 39 47 65 1 N aêm 2 00 5 SA ÙU N A ÊM T H I H A ØN H L U A ÄT D O A N H N G H IE ÄP N hö õng V aán ñ eà N oåi b aät & B aøi h oïc K in h ng hi eäm 61 N gu oàn : C uïc P ha ùt t rie ån D oa nh n gh ie äp N ho û v aø Vö øa, B oä KH Ñ T TT Ñ òa ph öô ng S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán S oá lö ôïn g V oán D oa nh n gh ie äp Tö n ha ân C oân g ty T N H H C oân g ty C oå ph aàn C oân g ty H ôïp d an h C oân g ty T N H H m oät th aøn h vi eân Th ay ñ oåi v oán To ång s oá 44 B ìn h P hö ôùc 10 3 10 42 00 13 7 38 39 80 10 14 33 00 25 0 63 14 80 40 10 80 46 45 Ta ây N in h 15 7 11 91 73 10 6 53 46 73 16 63 17 18 27 9 12 85 56 4 81 96 11 3 46 B ìn h D öô ng 25 3 20 72 74 51 0 15 97 60 7 65 86 16 71 3 76 07 0 83 1 27 42 62 2 35 1 20 19 28 5 47 Ñ oàn g N ai 34 6 26 24 93 46 9 94 43 17 46 15 40 90 1 7 17 00 00 86 8 29 17 71 1 32 7 99 53 60 48 B ìn h Th ua än 11 4 80 06 9 12 1 37 26 78 22 38 08 89 2 27 00 0 25 9 86 06 36 67 33 28 87 49 B R -V T 20 4 14 81 87 32 5 66 30 63 72 38 89 03 4 10 99 69 60 5 13 10 12 2 16 7 65 99 48 50 Lo ng A n 24 4 18 42 95 24 2 82 87 92 44 98 02 55 1 40 0 3 13 11 1 53 4 20 06 85 3 11 8 54 05 46 51 Ñ oàn g Th aùp 13 9 71 77 9 65 17 06 50 14 67 35 0 21 8 30 97 79 76 23 60 46 52 A n G ia ng 13 4 15 53 56 92 26 07 55 14 94 65 2 2 50 75 8 24 2 56 15 21 94 14 95 58 53 Ti eàn G ia ng 22 0 14 99 82 78 21 30 00 7 54 47 0 30 5 41 74 52 17 9 17 19 76 54 V ón h Lo ng 11 8 76 59 3 46 16 73 40 3 25 89 2 5 29 14 45 17 2 56 12 70 51 14 01 67 55 B eán T re 13 5 10 13 92 41 75 05 8 6 44 22 3 18 2 22 06 73 72 67 14 7 56 K ie ân G ia ng 30 8 19 83 30 98 48 70 44 18 28 64 98 42 4 97 18 72 29 2 35 11 77 57 C aàn T hô 33 1 18 71 20 28 8 79 87 95 49 48 18 31 66 8 14 67 74 6 19 8 57 72 66 58 Tr aø V in h 63 48 20 5 23 63 85 0 4 36 50 0 90 14 85 55 47 54 57 9 59 S oùc T ra êng 12 5 83 44 6 36 14 42 40 5 73 45 0 3 17 86 4 16 9 31 90 00 55 25 48 63 60 B aïc L ie âu 92 75 05 0 20 34 15 0 6 37 25 0 11 8 14 64 50 13 47 50 0 61 C aø M au 24 1 81 92 4 63 15 97 40 24 11 90 22 32 8 36 06 86 56 55 58 7 62 Ñ ie än B ie ân 25 44 72 9 9 13 77 2 14 54 41 0 10 13 82 0 58 12 67 31 21 29 98 3 63 Ñ aék N oân g 59 51 60 0 52 11 93 60 6 46 96 7 11 7 21 79 27 9 12 20 0 64 H aäu G ia ng 73 47 66 5 27 10 15 00 9 80 75 3 1 70 0 11 0 23 06 18 32 84 89 7 C oän g 92 86 65 45 93 5 22 32 3 40 36 70 46 79 96 53 48 65 65 13 11 25 0 29 2 68 14 36 9 39 91 8 10 80 08 90 9 95 58 38 32 35 06 N aêm 2 00 5 SA ÙU N A ÊM TH I H A ØN H LU A ÄT D O A N H N G H IEÄP N höõng V aán ñeà N oåi baät & B aøi hoïc K inh nghieäm 62 Toång coäng 3.536.998 3.933.226 4.657.803 5.175.092 5.770.201 Khu vöïc Doanh nghieäp Nhaø nöôùc 2.088.531 2.114.324 2.260.306 2.264.942 2.249.902 z Trung öông 1.301.210 1.351.478 1.444.420 1.463.954 1.517.391 z Ñòa phöông 787.321 762.846 815.886 800.988 732.511 Khu vöïc doanh nghieäp tö nhaân 1.040.902 1.329.615 1.706.409 2.049.891 2.475.448 z Hôïp taùc xaõ 182.280 152.353 159.916 160.949 157.831 z Tö nhaân 236.253 277.562 339.638 378.087 431.912 z Coâng ty Hôïp danh 113 56 474 485 445 z Coâng ty TNHH 516.796 697.869 922.569 1.143.225 1.393.713 z Coâng ty coå phaàn 105.460 201.775 283.812 367.145 491.547 Khu vöïc coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi 407.565 489.287 691.088 860.259 1.044.851 z 100% voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi 285.975 364.283 536.276 687.725 865.175 z Lieân doanh 121.590 125.004 154.812 172.534 179.676 Soá löôïng Vieäc laøm Ñöôïc Taïo ra 2000 2001 2002 2003 2004 Doanh thu (trieäu VND) Phuï luïc 7 - Trong khu vöïc doanh nghieäp, doanh nghieäp tö nhaân ñaõ nhanh choùng vöôït leân trôû thaønh moät nguoàn cung caáp lao ñoäng lôùn nhaát Phuï luïc 8 - Toång doanh thu cuûa caùc doanh nghieäp tö nhaân cuõng khoâng ngöøng taêng tröôûng Nguoàn: Toång cuïc Thoáng keâ 2000 2001 2002 2003 2004 Toång coäng 809.785.689 936.215.402 1.214.888.011 1.463.837.633 1.719.400.721 Khu vöïc Doanh nghieäp Nhaø nöôùc 444.673.268 482.446.592 622.812.724 680.802.722 708.044.233 z Trung öông 316.896.240 350.843.953 474.357.369 515.239.550 532.379.855 z Ñòa phöông 127.777.028 131.602.639 148.455.355 165.563.172 175.664.378 Khu vöïc doanh nghieäp tö nhaân 203.155.309 273.878.908 365.717.450 487.058.973 637.371.250 z Hôïp taùc xaõ 9.728.526 10.280.836 11.409.728 12.674.913 11.560.414 z Tö nhaân 71.072.220 87.657.431 92.204.448 103.994.472 135.715.259 z Coâng ty Hôïp danh 23.660 15.988 2.739.704 10.409.408 40.214 z Coâng ty TNHH 105.892.386 138.929.862 204.159.150 270.646.997 354.640.594 z Coâng ty coå phaàn 16.438.517 36.994.791 55.204.420 89.333.183 135.414.769 Khu vöïc coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi 161.957.112 179.889.902 226.357.837 295.975.938 373.985.238 z 100% voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi 59.400.183 72.611.034 98.478.862 133.197.159 184.710.861 z Lieân doanh 102.556.929 107.278.868 127.878.975 162.778.779 189.274.377 Nguoàn: Toång cuïc Thoáng keâ SA ÙU N A ÊM T H I H A ØN H L U A ÄT D O A N H N G H IE ÄP N hö õng V aán ñ eà N oåi b aät & B aøi h oïc K in h ng hi eäm 63 Toång Taøi saûn coù (trieäu VND) 2000 2001 2002 2003 2004 Voán töï coù (trieäu VND) 2000 2001 2002 2003 2004 Toång coäng 1.100.645.126 1.250.898.628 1.440.738.982 1.724.557.679 2.161.503.615 Khu vöïc Doanh nghieäp Nhaø nöôùc 747.018.939 821.361.707 895.224.700 1.018.614.623 1.216.538.393 z Trung öông 647.396.946 712.995.872 758.082.102 873.683.818 1.043.924.340 z Ñòa phöông 99.621.993 108.365.835 137.142.598 144.930.805 172.614.053 Khu vöïc doanh nghieäp tö nhaân 113.496.898 161.581.991 237.318.568 337.154.862 495.690.969 z Hôïp taùc xaõ 8.224.798 8.665.591 10.076.564 12.062.608 14.032.404 z Tö nhaân 18.058.654 24.500.988 31.469.942 38.613.206 49.345.702 z Coâng ty Hôïp danh 10.306 6.697 96.629 1.796.372 132.642 z Coâng ty TNHH 51.810.294 75.956.503 119.723.403 163.579.046 239.773.598 z Coâng ty coå phaàn 35.392.846 52.452.212 75.952.030 121.103.630 192.406.623 Khu vöïc coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi 240.129.289 267.954.930 308.195.714 368.788.194 449.274.253 z 100% voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi 88.956.419 112.525.528 145.008.970 175.826.051 243.726.899 z Lieân doanh 151.172.870 155.429.402 163.186.744 192.962.143 205.547.354 Toång coäng 375.313.448 403.677.178 486.576.893 535.697.652 673.051.361 Khu vöïc Doanh nghieäp Nhaø nöôùc 223.171.241 217.898.833 252.606.646 237.838.213 278.004.025 z Trung öông 183.353.988 171.159.915 193.108.811 180.865.690 206.992.082 z Ñòa phöông 39.817.253 46.738.918 59.497.835 56.972.523 71.011.943 Khu vöïc doanh nghieäp tö nhaân 43.687.292 64.227.451 95.577.170 127.504.645 194.547.034 z Hôïp taùc xaõ 4.934.210 4.785.940 5.077.220 5.330.689 6.878.619 z Tö nhaân 11.627.086 16.179.362 19.687.126 24.232.797 28.851.349 z Coâng ty Hôïp danh 8.395 3.180 72.047 243.507 83.058 z Coâng ty TNHH 20.488.082 31.452.350 49.804.210 67.506.690 99.599.666 z Coâng ty coå phaàn 6.629.519 11.806.619 20.936.567 30.190.962 59.134.342 Khu vöïc coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi 108.454.915 121.550.894 138.393.077 170.354.794 200.500.302 z 100% voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi 31.059.035 41.204.132 53.766.059 66.510.159 84.619.287 z Lieân doanh 77.395.880 80.346.762 84.627.018 103.844.635 115.881.015 Phuï luïc 9 - Khu vöïc doanh nghieäp tö nhaân coù toác ñoä taêng tröôûng cao nhaát veà toång taøi saûn coù Phuï luïc 10 - Toác ñoä taêng tröôûng cao nhaát veà voán töï coù cuõng thuoäc veà khu vöïc doanh nghieäp daân doanh Nguoàn: Toång cuïc Thoáng keâ Nguoàn: Toång cuïc Thoáng keâ SA ÙU N A ÊM TH I H A ØN H LU A ÄT D O A N H N G H IEÄP N höõng V aán ñeà N oåi baät & B aøi hoïc K inh nghieäm 64 Lôïi nhuaän (trieäu VND) 2000 2001 2002 2003 2004 Toång coäng 41.148.410 47.244.837 62.237.242 78.202.103 104.913.547 Khu vöïc Doanh nghieäp Nhaø nöôùc 17.566.125 20.145.524 25.960.167 28.192.465 38.281.920 z Trung öông 14.703.580 17.093.595 20.890.829 22.671.301 31.360.136 z Ñòa phöông 2.862.545 3.051.929 5.069.338 5.521.164 6.921.784 Khu vöïc doanh nghieäp tö nhaân 2.040.882 3.679.095 5.484.948 7.236.480 8.049.501 z Hôïp taùc xaõ 319.800 277.881 375.363 386.586 311.138 z Tö nhaân 769.601 809.039 1.048.067 1.068.177 1.341.914 z Coâng ty Hôïp danh 133 -155 5.646 9.542 -4.830 z Coâng ty TNHH 224.024 913.212 1.486.404 2.507.168 2.214.741 z Coâng ty coå phaàn 727.324 1.679.118 2.569.468 3.265.007 4.186.538 Khu vöïc coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi 21.541.403 23.420.218 30.792.127 42.773.158 58.582.126 z 100% voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi -178.026 -281.408 2.650.415 3.831.219 6.988.501 z Lieân doanh 21.719.429 23.701.626 28.141.712 38.941.939 51.593.625 Phuï luïc 11 - Toác ñoä taêng tröôûng cuûa caùc doanh nghieäp tö nhaân veà lôïi nhuaän laø heát söùc aán töôïng - theå hieän tính hieäu quaû cao cuûa khu vöïc naøy trong hoaït ñoäng kinh doanh Nguoàn: Toång cuïc Thoáng keâ SA ÙU N A ÊM T H I H A ØN H L U A ÄT D O A N H N G H IE ÄP N hö õng V aán ñ eà N oåi b aät & B aøi h oïc K in h ng hi eäm 65 1. CIEM - UNDP (1998): “Baùo caùo veà Giaáy pheùp Kinh Doanh”. 2. CIEM - GTZ - UNDP (2004): “Thôøi ñieåm cho Söï Thay ñoåi: Ñaùnh giaù Luaät Doanh nghieäp vaø Kieán nghò Söûa ñoåi”. 3. CIEM (2006): Kinh teá Vieät Nam 2005. 4. CIEM - GTZ (2005): “Töø YÙ töôûng Kinh doanh ñeán Thöïc tieãn: Chaëng ñöôøng Gian nan”. 5. Markus Taussig vaø Leâ Duy Bình (2006): “Tham khaûo YÙ kieán Coäng ñoàng Doanh nghieäp Trong Quaù trình Xaây döïng Khung khoå Phaùp lyù cho Doanh nghieäp”, GTZ. 6. Luaät Doanh nghieäp 1999. 7. Luaät Thöông maïi naêm 2005. 8. Nghò ñònh 109/2004/NÑ-CP ngaøy 19 thaùng 5 naêm 2005 cuûa Chính phuû veà ñaêng kyù kinh doanh. 9. Nghò ñònh 171 vaø 172/2004/NÑ-CP. 10. Nghò ñònh soá 95/2005/NÑ-CP. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO SA ÙU N A ÊM TH I H A ØN H LU A ÄT D O A N H N G H IEÄP N höõng V aán ñeà N oåi baät & B aøi hoïc K inh nghieäm 66 11. Nguyeãn Ñình Cung (2003): Thöû Ñònh hình cho Khung Cô cheá Haäu kieåm ñoái vôùi Doanh nghieäp. 12. Nguyeãn Thò Thu Trang (2005): “Doanh nghieäp vaø Vaán ñeà Giaáy pheùp Kinh doanh”. 13. PMRC-GTZ-ADB (2006): “Giaáy pheùp vaø Ñieàu kieän Kinh doanh: Thöïc traïng vaø Con ñöôøng Phía tröôùc”. Nghieân cöùu Chuyeân ñeà Kinh teá, Soá 4. 14. Phaïm Chi Lan. “Söï "Löôõng löï" giöõa Töï do Kinh teá vaø Kieåm soaùt”, VietnamNet, ngaøy 14 thaùng 2 naêm 2006. 15. Phaùp leänh Du lòch. 16. Phoøng ÑKKD Haø Noäi (2006): “Goùp yù cho Döï thaûo Nghò ñònh Höôùng daãn Ñaêng kyù Kinh doanh” taïi hoäi thaûo toå chöùc taïi Ñoà Sôn - Haûi Phoøng. 17. Quyeát ñònh 2457/QÑ-UB cuûa Chuû tòch UBND tænh Quaûng Ninh ngaøy 24 thaùng 7 naêm 2002 thu hoài Quyeát ñònh 464/2002/QÑ-UB. 18. Quyeát ñònh 355/TTg ngaøy 11-7-1994 cuûa Thuû töôùng Chính phuû. 19. Quyeát ñònh 75/2001/QÑ-BKH. 20. Thanh tra Nhaø nöôùc, Baùo caùo soá 1296/TTNN-V4 ngaøy 17 thaùng 10 naêm 2003. 21. Thoâng baùo soá 3057-TH ngaøy 16 thaùng 9 naêm 1991 cuûa Hoäi ñoàng Boä tröôûng. 22. Thoâng tö 07/TT-ÑKKD ngaøy 29-7-1991. 23. Toå Coâng taùc thi haønh Luaät Doanh nghieäp (2000, 2001, 2002, 2003, 2005): Caùc Baùo caùo Ñaùnh giaù Tình hình Thi haønh Luaät Doanh nghieäp. 24. Traàn Höõu Huyønh (2005): “Ñoâi ñieàu Nhôù laïi Toå Coâng taùc Thi haønh Luaät Doanh nghieäp” (taøi lieäu tham khaûo noäi boä). 25. Traàn Phöông, Toäi phaïm Coå coàn Traéng, Baùo Phaùp luaät Vieät Nam, soá 230, ngaøy 23/09/2005. 26. Thuû töôùng Chính phuû, Chæ thò 17/2002/CT-TTg ngaøy 2 thaùng 8 naêm 2002 veà vieäc tieáp tuïc ñaåy maïnh thi haønh Luaät Doanh nghieäp. 27. Thuû töôùng Chính phuû, Chæ thò 28/2001/CT-TTg ngaøy 28 thaùng 11 naêm 2001 cuûa Thuû SA ÙU N A ÊM T H I H A ØN H L U A ÄT D O A N H N G H IE ÄP N hö õng V aán ñ eà N oåi b aät & B aøi h oïc K in h ng hi eäm 67 töôùng Chính phuû veà tieáp tuïc taïo moâi tröôøng kinh doanh thuaän lôïi cho doanh nghieäp; 28. Thuû töôùng Chính phuû, Chæ thò 29/2000/CT-TTg ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2000 veà vieäc ñaåy maïnh thöïc hieän Luaät Doanh nghieäp; 29. Vaên phoøng Chính phuû, Thoâng baùo 188/TB-VPCP ngaøy 29 thaùng 9 naêm 1999 cuûa Vaên phoøng Chính phuû veà moät soá vieäc caáp baùch trong höôùng daãn thi haønh Luaät Doanh nghieäp 1999. 30. Vaên phoøng Chính phuû, Thoâng baùo soá 61/TB-VPCP ngaøy 29 thaùng 3 naêm 2004 veà vieäc thoâng baùo yù kieán chæ ñaïo cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vuï vieäc taïi Coâng ty Coå phaàn Khaùch saïn Phan Thieát. 31. VNCI (2005): Heä thoáng Caáp pheùp Kinh doanh “Moät cöûa” taïi Vieät Nam (Döï thaûo). Vieän Quaûn lyù Kinh teá Trung öông 68 Phan Ñình Phuøng, Haø Noäi, Vieät Nam Tel: (84-4) 843 7461 Fax: (84-4) 845 6795 Email: president@ ciem.org.vn Website: www.ciem.org.vn V¨n phßng GTZ Hµ Néi TÇng 6, Hanoi Towers 49 Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi, ViÖt Nam Tel: (84-4) 934 4951 Fax: (84-4) 934 4950 E-Mail: gtz-vietnam@ gtz.de office.sme@ gtz-vietnam.com.vn Website: www.gtz.de/vietnam www.sme-gtz.org.vn www.sme.com.vn D es ig n by G ol de n S ky C o. , L td . Te l: (8 4- 4) 8 63 4 03 0 E m ai l: in fo @ go ld en sk yv n. co m

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSÁU NĂM THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP Những Vấn đề Nổi bật & Bài học Kinh nghiệm.pdf
Luận văn liên quan