Đề tài Sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến

Trong bối cảnh khu vực hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế đang diễn ra một cách mạnh mẽ và rộng khắp. Môi trường kinh doanh tại Việt Nam như: Luật pháp, các chính sách kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư ngày càng hoàn thiện đầy đủ và ổn định hơn. Các doanh nghiệp lúc này không những phải cạnh tranh với các doanh nghiệp ở trong nước đặt ra cho mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình. Để làm được điều này thì câu hỏi đặt ra cho tất cả các doanh nghiệp là làm như thế nào để sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả nhất. Đó là đòi hỏi có tính cấp thiết, công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh XNK nông lâm sản chế biến nên cũng không nằm ngoài quy luật đó. Do vậy, đối với bản thân mỗi sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân việc thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp để có cơ hội nắm bắt thực tiễn những kiến thức với những hoạt động thực tế tại doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Với sự nhận diện được tầm quan trọng của vốn kinh doanh kết hợp với nhiệm vụ học tập cần hoàn thành của sinh viên sau một thời gian học tập, nghiên cứu thực tế tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến, em mạnh dạn chọn đề tài: "Sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh tại công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến" làm chuyên đề tốt nghiệp mục tiêu tổng quát của đề tài là vận dụng các kiến thức, hệ thống hoá các lý luận cơ bản về vốn kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến nói riêng. Nghiên cứu thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần XNK nông sản chế biến, từ đó đề xuất các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty. Trong giới hạn của đề tài, em chỉ tập trung nghiên cứu về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, trọng tâm là một yếu tố giúp công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến thành công trong sản xuất kinh doanh. Trong phạm vi của chuyên đề tốt nghiệp này em trình bày đề tài trên với những nội dung sau: Chương 1: Giới thiệu về công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến. Chương 3: Sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến. Do trình độ nhận thức, lý luận còn nhiều hạn chế nên trong chuyên đề tốt nghiệp này còn nhiều khiếm khuết, vậy em mong được sự góp ý chỉ bảo của các thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng như các cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến để em có thể hoàn thiện tốt chuyên đề tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền cùng cán bộ ãnh đạo Công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến đã hướng dẫn, tạo điều kiện và giúp đỡ em hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp này. Mục lục Lời nói đầu 1 Chương I: Giới thiệu về Công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến 3 1.1. Quá trình ra đời và phát triển của Công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến 3 1.1.1. Quá trình hình thành 3 1.1.2. Quá trình phát triển của Công ty 3 1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 5 1.1.4. Ngành, nghề kinh doanh 7 1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 8 1.2.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty 8 1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty 9 1.3. Các thành tựu chủ yếu mà Công ty đã đạt được 13 Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến 14 2.1. Đánh giá khái quát về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty qua một số năm 14 2.1.1. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong những năm qua 14 2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn khách quan tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua 14 2.1.2.1. Những thuận lợi và khó khăn chủ quan tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua 16 2.1.2.2. Vài nét về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua (từ 2002 đến 2005) 18 2.1.3. Tình hình huy động vốn kinh doanh của công ty 22 2.1.3.1. Cơ cấu vốn kinh doanh của công ty 22 2.1.3.2. Nguồn hình thành vốn kinh doanh của Công ty 25 2.1.4. Tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty 28 2.1.4.1. Tình hình sử dụng vốn kinh doanh của Công ty 28 2.1.4.2. Tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty 31 2.1.4.3. Tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 35 2.2. Các giải pháp mà công ty đã áp dụng để sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh 39 2.2.1. Trích lại một phần từ lợi nhuận không chia để đầu tư tăng thêm vốn kinh doanh mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của công ty. 40 2.2.2. Vay vốn tín dụng ngân hàng 40 2.2.3. Tích cực đôn đốc thu hồi các khoản nợ mà khách hàng còn nợ lại 40 2.2.4. Tận dụng tối đa công suất TSLĐ hiện có, tận dụng TSCĐ đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tốt nhiệm vụ cho sản xuất kinh doanh thanh lý một số TSCĐ không cần sử dụng đến. 40 Chương 3: Sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến 41 3.1. Định hướng và mục tiêu hoạt động của công ty trong thời gian tới 41 3.2. Các giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh của Công ty 42 3.2.1. Các giải pháp tạo lập và huy động vốn kinh doanh 42 3.2.2. Khai thác triệt để mọi nguồn vốn trong công ty 42 3.2.1.2. Khai thác nguồn vốn vay mới 42 3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 43 3.3.1. Nghiên cứu xác định phương hướng kinh doanh trong tương lai, tổ chức tốt và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh 43 3.3.2. Hoàn thiện chính sách tín dụng thương mại 43 3.3.3. Hoàn thiện hơn kế hoạch tài chính ngắn hạn 44 3.3.4. Hoàn thiện nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 44 3.4. Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực hiện các giải pháp trên 45 Kết luận 46 Danh mục tài liệu tham khảo 49

docx52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n lý còng nh­ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 2.1.2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n kh¸ch quan t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua * Nh÷ng thuËn lîi: - C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn lµ mét doanh nghiÖp trùc thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ chuyªn s¶n xuÊt gièng, c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ m¨ng, nÊmvµ n«ng l©m s¶n kh¸c. Nªn c«ng ty còng cã ®­îc nh÷ng ­u thÕ nhÊt ®Þnh. - Nguån cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho c«ng ty chñ yÕu lµ tõ phÝa ng­êi n«ng d©n. Do ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt theo thêi vô cho nªn ®Õn thêi ®iÓm ng­êi n«ng d©n thu o¹ch s¶n phÈm do hä trång trät ®­îc th× C«ng ty bè trÝ m¹ng l­íi thu mua sè s¶n phÈm cña ng­êi n«ng d©n vÒ chÕ biÕn t¹o ra s¶n phÈm chñ lùc cho c«ng ty. Ngoµi thêi vô th× C«ng ty cã thÓ cung cÊp c©y gièng vµ ph©n bãn cho ng­êi n«ng d©n ®Ó hä s¶n xuÊt vµ ®Õn thêi h¹n thu ho¹ch c«ng ty ký hîp ®ång víi ng­êi n«ng dan thu mua sè s¶n phÈm mµ hä s¶n xuÊt ra. - ViÖc huy ®éng vèn cña C«ng ty còng cã nh÷ng thuËn lîi. Do C«ng ty ®­îc ®Çu t­ vèn trùc tiÕp tõ phÝa Nhµ n­íc vµ ®­îc t¹o ®iÒu kiÖn vay vèn tõ ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng C«ng ty ®­îc sù ­u ®·i tõ phÝa Nhµ n­íc vµ c¸c c¬ quan thuÕ ®èi víi c¸c mÆt hµng vÒ n«ng l©m s¶n. - Kh¶ n¨ng c¹nh tranh: Do ViÖt Nam lµ mét n­íc n«ng nghiÖp ng­êi n«ng d©n chñ yÕu sèng b»ng nghÒ n«ng víi sù cÇn cï chÞu khã cña ng­êi n«ng d©n céng víi ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn thuËn lîi ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi n«ng d©n lµm ra s¶n phÈm víi gi¸ rÎ. §iÒu nµy gióp cho C«ng ty mua ®­îc c¸c yÕu tè ®Çu vµo víi gi¸ rÎ tõ ®ã s¶n xuÊt ra c¸c yÕu tè ®Çu ra víi gi¸ c¶ phï hîp tõ ®ã lµm t¨ng thªm kh¶ n¨ng c¹nh tranh s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ trªn thÕ giíi. Trªn ®©y lµ nh÷ng thuËn lîi kh¸ch quan t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, tuy nhiªn bªn c¹nh mÆt thuËn lîi C«ng ty còng gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n: * Nh÷ng khã kh¨n: - ThÞ tr­êng tiªu thô: Tr­íc kia s¶n phÈm cña C«ng ty chñ yÕu lµ xuÊt sang c¸c n­íc ch©u ¢u mµ chñ yÕu lµ Liªn X« cò nh­ng tõ khi cã biÕn ®éng chÝnh trÞ x¶y ra, C«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ thÞ tr­êng tiªu thô vµ ®· ph¶i t×m ®Õn nh÷ng thÞ tr­êng míi còng nh­ chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· dÇn tù th¸o gì vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr­êng. - Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi vÒ nguån cung cÊp C«ng ty còng ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vÒ c«ng t¸c thu mua s¶n phÈm lµ do ®Æc ®iÓm lÜnh vùc n«ng l©m s¶n kh«ng tËp trung t¹i mét vïng mµ nã n»m r¶i r¸c ë c¸c vïng. - ¶nh h­ëng tÝnh thêi vô: Do C«ng ty ho¹t ®éng trong ngµnh s¶n xuÊt cã tÝnh vô nªn nhu cÇu vÒ vèn l­u ®éng gi÷a c¸c quý trong n¨m th­êng cã sù biÕn ®éng lín, tiÒn thu vÒ tõ b¸n hµng còng kh«ng ®Òu, t×nh h×nh thanh to¸n khi tr¶ còng th­êng gÆp khã kh¨n. Bëi vËy cho nªn viÖc tæ chøc ®¶m b¶o nguån vèn còng nh­ ®¶m b¶o sù c©n ®èi gi÷a thu vµ chi b»ng tiÒn cña c«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. - ChÝnh s¸ch kinh tÕ cña Nhµ n­íc: Sù ¶nh h­ëng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ cña Nhµ n­íc lµ v« cïng kh¸ch quan bëi viÖc ho¹ch ®Þnh vµ ®­a ra bÊt kú mét chÝnh s¸ch g× Nhµ n­íc còng c¨n cø tõ lîi Ých kinh tÕ, x· héi, tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña kinh tÕ trong n­íc còng nh­ trªn thÕ giíi. Tuy vËy, nhiÒu bÊt cËp trong chÝnh s¸ch nµy kh«ng ph¶i lµ kh«ng cßn tån t¹i. Do vËy tÝnh chÊt ph¸p chÕ cña c¸c chÝnh s¸ch cao nªn doanh nghiÖp buéc ph¶i tu©n thñ khiÕn cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp kÐm linh ho¹t. - L¹m ph¸t nÒn kinh tÕ: Lµ ®iÒu kiÖn lÞch sö lu«n tån t¹i song song víi nÒn kinh tÕ hµng ho¸. DÉn ®Õn sù tr­ît gi¸ cña ®ång tiÒn vµ do ®ã trong s¶n xuÊt kinh doanh th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ngoµi g¸nh chÞu l·i vay (nÕu cã) cßn ph¶i g¸nh chÞu thªm mét phÇn gi¸ trÞ kh«ng b¶o toµn. Bëi vËy, ®iÒu nµy còng lµ nh©n tè ®­îc xem xÐt khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Rñi ro bÊt th­êng: Còng lµ nh©n tè, còng lµ mét nh©n tè kh¸ch quan ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¹nh tranh lµ tÊt yÕu céng víi ®iÒu kiÖn l­îng tiªu dïng gi¶m sót, thÞ tr­êng h¹n hÑp sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng cña sù rñi ro ®èi víi doanh nghiÖp. Cïng víi thiªn tai, ®Þch ho¹ ngoµi ý muèn. 2.1.2.1. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n chñ quan t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua Mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh bao giê còng tu©n theo mét chu kú ®ã lµ ®Çu vµo ® s¶n xuÊt ® ®Çu ra. VËy ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ã cã thÓ ph¸t triÓn vµ t¸i më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái ph¶i cã nguån lùc c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn ®ã lµ lao ®éng, vèn, c¬ së vËt chÊt kinh tÕ kü thuËt. - T×nh h×nh vÒ lao ®éng cña C«ng ty: Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông c¸c nguån lùc ®Ó phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Trong c¸c nguån lùc ®ã th× nguån lùc ®ã th× nguån lùc vÒ lao ®éng lu«n ®­îc chó ý quan t©m kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn lµ doanh nghiÖp cã c¶ lao ®éng biªn chÕ vµ lao ®éng hîp ®ång, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc thï th­êng theo thêi vô nªn nhÞp ®é s¶n xuÊt khÈn tr­¬ng th× tû lÖ lao ®éng theo hîp ®ång cã xu h­íng ngµy cµng t¨ng lªn. C«ng ty lu«n chó ý viÖc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña c«ng nh©n viªn, tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, ph©n bæ sè lao ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp sao cho hîp lý, phôc vô tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - T×nh h×nh vÒ vèn cña C«ng ty: §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã mét l­îng nhÊt ®Þnh vÒ vèn, nãi c¸ch kh¸c vèn lµ yÕu tè cã tÝnh quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Nhu cÇu vÒ vèn cña C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn, theo NghÞ ®Þnh 59CP th× mét phÇn lµ do Nhµ n­íc ®Çu t­ phÇn cßn l¹i C«ng ty tù huy ®éng tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vay nî cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n kh¸c… Theo quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh C«ng ty ®­îc Nhµ n­íc ®Çu t­ vèn ban ®Çu vµ bæ xung mét sè n¨m gÇn ®©y do ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty t¨ng lªn. Tuy nhiªn C«ng ty còng tù huy ®éng b»ng c¸ch vay vèn, bæ xung tõ quü ph¸t triÓn kinh doanh… ®· lµm cho vèn tù bæ xung dÇn t¨ng lªn cïng. - T×nh h×nh vÒ c¬ së vËt chÊt cña C«ng ty: C«ng ty còng ®· trang bÞ kh¸ ®Çy ®ñ vÒ c¬ së vËt chÊt, th­êng xuyªn ®æi míi trang thiÕt bÞ m¸y mãc… ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nay C«ng ty ®ang ®Çu t­ x©y dùng thªm nhµ x­ëng nh»m më réng quy m« s¶n xuÊt. - X¸c ®Þnh nhu cÇu vèn thiÕu chÝnh x¸c: Nhu cÇu vèn cña doanh nghiÖp lµ th­êng xuyªn biÕn ®æi trong qu¸ tr×nh kinh doanh. HiÖn t­îng thõa vµ thiÕu vèn kh«ng ph¶i lµ Ýt gÆp trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng. §iÒu nµy g©y nªn t×nh tr¹ng cã doanh nghiÖp thiÕu vèn ®Ó tiÕp tôc më réng s¶n xuÊt nh­ng kh«ng huy ®éng ®­îc v× kh«ng cã kÕ ho¹ch tæ chøc vèn liªn tôc vµ dµi h¹n, cßn cã doanh nghiÖp thõa vèn l¹i ®Ó vèn n»m yªn. - C¬ cÊu vèn bÊt hîp lý: NÕu nh­ doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh th× vÉn gÆp ph¶i khã kh¨n trong x¸c ®Þnh c¬ cÊu vèn: T×nh tr¹ng kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp kh«ng lµnh m¹nh l¹i lµm t¨ng thªm l­îng vèn vay sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh trong khi l­îng vèn chñ së h÷u l¹i máng. ChÝnh v× vËy, c¬ së ®Ó nghiªn cøu, lùa chän t×m nguån vèn vay hay tµi trî lµ c©n ®èi ®­îc gi÷a nguån vèn chñ së h÷u vµ nguån vèn ®i vay. - Sö dông l·ng phÝ vèn kinh doanh: Do tr×nh ®é qu¶n lý cßn h¹n chÕ. Tãm l¹i trªn ®©y lµ mét sè mÆt thuËn lîi vµ khã kh¨n t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 2.1.2.2. Vµi nÐt vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua (tõ 2002 ®Õn 2005) Ta xem b¶ng sau: B¶ng 1: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty §¬n vÞ: VN§ TT ChØ tiªu Thùc hiÖn 2002 Thùc hiÖn 2003 Thùc hiÖn 2004 Thùc hiÖn 2005 Møc chªnh lÖch n¨m 2003/2002 2004/2003 2005/2004 Møc t¨ng gi¶m % Møc t¨ng gi¶m % Møc t¨ng gi¶m % Tæng doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 4.804.075.421 5.005.088.865 5.237.512.675 6.421.190.319 201.013.444 4,2 232.423.810 4,6 1.184.394.644 22,6 - C¸c kho¶n gi¶m trõ 61.545.180 68.383.533 52.197.264 85.762.531 6.838.353 11,1 -16.186.269 -23,7 33.565.267 64,3 1 Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 4.742.530.241 4.936.705.332 5.185.315.411 6.336.144.788 194.175.091 4,1 248.610.079 5,04 1.150.829.377 22,2 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 4.015.524.100 4.029.689.154 4.263.547.831 5.061.393.560 14.165.054 0,4 233.858.677 5,8 797.845.729 18,7 3 Lîi nhuËn gép 724.06.141 907.016.168 921.767.580 1.274.751.228 180.010.027 24,8 14.751.412 1,6 352.983.648 38,3 4 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 71.058.600 78.954.000 137.952.017 267.518.474 7.895.400 11,1 58.998.017 74,7 129.566.457 93,9 5 Chi phÝ tµi chÝnh Trong ®ã: L·i vay ph¶i tr¶ 19.071.000 19.071.000 21.190.000 21.190.000 28.561.943 28.561.943 46.386.513 46.386.513 2.199.000 2.199.000 11,1 11,1 7.371.943 7.371.943 34,8 34,8 17.824.570 17.824.570 62,4 62,4 6 Chi phÝ b¸n hµng 370.786.653 411.985.170 420.167.546 511.637.015 41.198.517 11,1 8.182.376 2 91.469.469 21,8 7 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 337.454.068 374.948.984 421.632.935 487.003.674 37.494.898 11,1 46.683.951 12,5 65.370.739 15,5 8 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng SXKD 70.753.020 177.846.014 189.357.173 497.242.500 107.092.994 151,4 11.511.159 6,5 307.885.327 162,6 9 Thu nhËp kh¸c 76.934.650 37.145.529 327.681.092 401.519.237 -39.789.121 -51,7 290.535.563 782,2 73.838.145 22,5 10 Chi phÝ kh¸c 66.421.000 96.952.113 130.294.547 216.174.645 30.531.113 45,97 33.342.434 34,4 850880.098 65,9 11 Lîi nhuËn kh¸c 10.513.650 -59.806.584 197.386.545 185.344.592 -49.292.934 48,85 137.579.961 230,1 -12.041.953 -6,1 12 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 81.266.670 118.039.430 386.743.718 682.587.092 36.772.760 45,25 268.704.288 127,6 295.843.374 76,5 13 ThuÕ thu nhËp DN ph¶i nép 22.754.667 33.051.040 108.288.241 191.124.385 10.296.373 45,2 75.237.201 127,6 82.836.144 76,5 14 Lîi nhuËn sau thuÕ 58.512.003 84.988.390 278.455.477 491.462.707 26.476.387 45,2 203.467.087 127,6 213.007.230 76,5 15 Thu nhËp b×nh qu©n 850.000 950.000 1.050.000 1.200.000 100.000 +11,76 100.000 +10,53 150.000 +14,29 Qua kÕt qu¶ b¶ng 1 ta thÊy: - Lîi nhuËn tr­íc thuÕ qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng cô thÓ: + Lîi nhuËn tr­íc thuÕ: N¨m 2002 lµ: 81.266.670 ®ång N¨m 2003 lµ: 118.039.430 ®ång ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2002 lµ (+36.772.760 ®ång) t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng (+45,25%) N¨m 2004 lµ: 386.743.718 ®ång ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2003 lµ (+268.704.288 ®ång) t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng (+227,6%). N¨m 2005 lµ: 682.687.092 ®ång ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2004 lµ (+295.843.374 ®ång) t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng (+76,5%). Trong ®ã: Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng: N¨m 2002 lµ: 70.753.020 ®ång N¨m 2003 lµ: 177.846.014 ®ång. §· t¨ng lªn so víi n¨m 2002 lµ (+107.092.994 ®ång) øng víi tû lÖ t¨ng (+51,4%). N¨m 2004 lµ: 189.357.173 ®ång. §· t¨ng lªn so víi n¨m 2003 lµ (+11.511.159 ®ång) øng víi tû lÖ t¨ng (+6,5%). N¨m 2005 lµ: 497.242.500 ®ång. §· t¨ng lªn so víi n¨m 2004 lµ (+307.885.327 ®ång) øng víi tû lÖ t¨ng (+162,6%). - §i s©u vµo xem xÐt ho¹t ®éng kinh doanh ta thÊy: + Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng: N¨m 2002 lµ: 4.742.530.241 ®ång N¨m 2003 lµ: 4.936.705.332 ®ång. §· t¨ng lªn so víi n¨m 2002 lµ (+194.175.091 ®ång) øng víi tû lÖ t¨ng (+4,1%). N¨m 2004 lµ: 5.185.315.411 ®ång. §· t¨ng lªn so víi n¨m 2003 lµ (+248.610.079 ®ång) øng víi tû lÖ t¨ng (+5,04%). N¨m 2005 lµ: 6.336.114.788 ®ång. §· t¨ng lªn so víi n¨m 2004 lµ (+1.150.829.377 ®ång) øng víi tû lÖ t¨ng (+22,2%). + Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty t¨ng lªn b×nh qu©n (+180.669.074 ®ång) t­¬ng øng víi t¨ng tû lÖ lµ (+52,5%). Trong kú kho¶n l·i vay ph¶i tr¶ t¨ng lªn do C«ng ty huy ®éng thªm vèn vay vµo s¶n xuÊt kinh doanh, kho¶n l·i vay ph¶i tr¶ t¨ng thªm lµ (+27.395.513 ®ång) t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng thªm lµ (36,1%). C«ng ty nªn t×m kiÕm nguån vay víi chi phÝ thÊp h¬n ®Ó gi¶m bít chi phÝ vay ph¶i tr¶ ®Ó lµm gia t¨ng thªm lîi nhuËn cña C«ng ty. * Nép ng©n s¸ch: N¨m 2004 thuÕ nép ng©n s¸ch cña c«ng ty lµ 108.288.241 ®ång N¨m 2005 thuÕ nép ng©n s¸ch cña c«ng ty lµ 191.124.385 ®ång Nh­ vËy c«ng ty ®· thùc hiÖn nghÜa vô gãp vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc t¨ng lªn lµ 82.836.144 ®ång øng víi tû lÖ t¨ng 76,5%. * Ph©n phèi lîi nhuËn: - Lîi nhuËn cña c«ng ty tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng bëi vËy thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ngµy cµng t¨ng lªn cô thÓ: N¨m 2004 thu qu©n ®Çu ng­êi lµ: 1.050.000 ®ång/ng­êi/th¸ng N¨m 2005 thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi lµ: 1.200.000®/ng­êi/th¸ng Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cµng ngµy cµng t¨ng lµm cho cuéc sèng cña ng­êi lao ®éng æn ®Þnh hä phÊn khëi h¨ng xay bëi vËy hiÖu qu¶ kinh doanh ®­îc n©ng lªn: - Lîi nhuËn cña c«ng ty cßn ®­îc dïng t¹o ra c¸c quü sau: + Quü khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh: - C¶i tiÕn mét phÇn m¸y mãc thiÕt bÞ, thay thÕ thiÕt bÞ cò vµ mua thiÕt bÞ míi, c¶i tiÕn quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt… - Mua s¾m thay ®æi, bæ sung nh÷ng bé phËn m¸y mãc thiÕt bÞ. - Bï ®¾p thiÖt h¹i vÒ TSC§ ch­a khÊu hao c¬ b¶n ®ñ vèn mµ ®· bÞ h­ háng tr­íc thêi gian. - Quü khen th­ëng: + Khen th­ëng tæng kÕt hµng n¨m cho c«ng nh©n viªn chøc cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong lao ®éng s¶n xuÊt s¸ng t¹o, lao ®éng giái. - Quü phóc lîi: + Chi tiÒn th­ëng cho c«ng nh©n viªn chøc, nhµ ¨n. + Cho vay vèn gia t¨ng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m c¶i thiÖn sinh ho¹t cña c«ng nh©n viªn. + §ãng gãp x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng trªn ®Þa bµn c«ng ty ho¹t ®éng. Trªn ®©y míi chØ lµ v×a nÐt s¬ bé vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn. C¸c chØ tiªu nµy ch­a ph¶n ¸nh hÕt ®­îc nh÷ng thµnh c«ng còng nh­ nh÷ng h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty. Nh­ng qua ®ã chóng ta cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Sau khi ®iÓm qua vµi nÐt vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty chóng ta sÏ ®i s©u vµo nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh huy ®éng vèn kinh doanh vµ sö dông vèn kinh doanh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 2.1.3. T×nh h×nh huy ®éng vèn kinh doanh cña c«ng ty 2.1.3.1. C¬ cÊu vèn kinh doanh cña c«ng ty B¶ng 2: C¬ cÊu vèn kinh doanh cña C«ng ty qua c¸c n¨m §¬n vÞ: VN§ ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Møc chªnh lÖch Sè vèn Tû träng Sè vèn Tû träng Sè vèn Tû träng Sè vèn Tû träng 2003/2002 2004/2003 2005/2004 Møc t¨ng gi¶m % Møc t¨ng gi¶m % Møc t¨ng gi¶m % 1. Vèn l­u ®éng 7.266.623.801 56,0 7.452.106.172 56,5 7.738.291.733 57,3 8.709.814.251 61 +185.482.371 +2,6 286.185.561 +3,8 +971.522.518 +12,6 2. Vèn cè ®Þnh 5.708.603.647 44,0 5.737.306.073 43,5 5.769.962.000 44,7 5.574.971.297 39 +28.702.426 +0,5 +32.655.927 +0,6 -194.990.703 -3,4 Tæng vèn 12.975.227.448 100 13.189.412.245 100 13.508.253.733 100 14.284.785.548 100 +214.184.797 +3,1 +318.841.488 +4,4 +776.531.815 +9,2 Qua b¶ng 2: c¬ cÊu vèn kinh doanh cña C«ng ty ta thÊy: - N¨m 2002 tæng vèn kinh doanh lµ 12.975.227.448 ®ång Trong ®ã: + Vèn l­u ®éng lµ 7.266.623.801 ®ång chiÕm tû träng 56,0% trong tæng vèn kinh doanh. + Vèn cè ®Þnh lµ 5.708.603.647 ®ång, chiÕm tû träng 44,0% trong tæng vèn kinh doanh . - N¨m 2003 tæng vèn kinh doanh lµ: 13.189.412.245 ®ång ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2002 lµ +214.184.797 ®ång øng víi tû lÖ t¨ng lµ (+3,1%). Trong ®ã vèn l­u ®éng t¨ng lªn lµ + 185.482.371 ®ång øng víi tû lÖ t¨ng lµ +2,6%. Sù t¨ng lªn ®ã lµ do C«ng ty ®· +2,6%. Sù t¨ng ®ã lµ do C«ng ty ®· t¨ng vèn l­u ®éng lªn ®Ó mua nguyªn vËt liÖu ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m. Cßn vèn cè ®Þnh t¨ng lµ + 28.702.426 ®ång øng víi tû lÖ t¨ng lµ +0,5%. Sù t¨ng nµy lµ do c«ng ty ®· t¨ng lªn vèn cè ®Þnh ®Ó mua s¾m mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ trang bÞ cho v¨n phßng. - N¨m 2004 tæng vèn kinh doanh lµ 13.508.253.733 ®ång ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2003 lµ +318.841.488 ®ång, øng víi tû lÖ t¨ng lµ +4,4%. Sù t¨ng nµy lµ do viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng më réng, tµi s¶n cè ®Þnh mua s¾m thªm, n©ng cÊp c¸c thiÕt bÞ nh­ m¸y tÝnh phôc vô cho c«ng viÖc nhanh h¬n. - N¨m 2005 tæng vèn kinh doanh lµ 14.284.785.548 ®ång ®· t¨ng lªn lµ +776.531.815 ®ång, øng víi tû lÖ t¨ng lµ +9,2%. Trong ®ã: + Vèn l­u ®éng ®· t¨ng lªn lµ +971.522.518 ®ång, øng víi tû lÖ t¨ng 12,6%. Sù t¨ng nµy lµ do ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng t¨ng bëi vËy quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cÇn ph¶i më réng thªm. + Vèn cè ®Þnh ®· gi¶m ®i lµ -194.990.703 ®ång, øng víi tû lÖ gi¶m lµ -3,4%. Sù gi¶m nµy lµ do nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m ®i so víi n¨m 2004. 2.1.3.2. Nguån h×nh thµnh vèn kinh doanh cña C«ng ty B¶ng 3: Nguån h×nh thµnh vèn kinh doanh cña C«ng ty §¬n vÞ: VN§ ChØ tiªu 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 Møc chªnh lÖch Sè vèn Tû träng Sè vèn Tû träng Sè vèn Tû träng Sè vèn Tû träng 2003/2002 2004/2003 2005/2004 Møc t¨ng gi¶m % Møc t¨ng gi¶m % Møc t¨ng gi¶m % A. Nguån vèn chñ së h÷u 9.818.5687.280 80,0 10.338.977.483 81,5 10.942.886 81 11.527.437.474 80,7 +520.390.203 +5,3 +603.909.612 +5,8 584.551.379 +5,3 I. Nguån vèn quü 6.463.388.751 65,8 6.695.842.713 64,8 6.982.860.695 63,8 7.233.462.074 62,7 +232.453.962 +3,6 +287.017.982 +4,2 +250.601.379 +3,6 1. Nguån vèn kinh doanh 6.367.551.709 98,5 6.457.229.965 96,4 6.621.753.872 94,8 6.782.931.441 93,8 +89.78.256 +1,4 +164.523.907 +2,5 +161.177.569 +2,4 - Ng©n s¸ch cÊp 3.973.052.323 62,4 3.973.052.323 61,5 3.973.052.323 60,0 3.973.052.323 58,6 0 0 0 0 0 0 - Tù bæ xung 2.394.499.386 37,6 2.848.177.642 38,5 2.648.701.549 40 2.809.879.118 4,4 +89.678.256 +3,8 +164.523.907 +6,6 +161.177.569 +6,1 2. Vèn quü 95.387.042 1,5 238.612.748 3,6 361.106.868 5,2 450.530.633 6,2 +132.775.706 +150,5 +122.494.120 +51,7 +89.423.765 24,8 II. Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c 3.355.198.529 34,2 3.643.134.770 35,2 3.960.025.400 36,2 4.293.975.400 37,3 287.936.251 +8,6 +316.890.630 +8,7 +333.950.000 +,84 B. Nî ph¶i tr¶ 2.327.846.258 19,2 2.351.228.064 18,5 2.565.367.638 19 2.757.348.074 19,3 23.381.806 +1,1 +214.139.574 +9,1 +191.980.436 +7,5 1. Nî ng¾n h¹n 1.379.637.312 59,3 1.536.724.176 65,4 1.826.321.739 71,2 2.018.302.175 73,2 157.086.864 +11,4 +289.597.563 +8,9 +191.980.436 +10,5 2. Nî dµi h¹n 362.71.627 15,6 362.741.627 15,4 362.741.627 14,1 362.741.627 13,2 0 0 0 0 0 0 3. Nî kh¸c 585.467.319 25,1 452.762.261 19,2 367.304.272 14,3 367.304.272 13,3 -32.705.058 -22,7 -85.457.989 -18,8 0 0 Tæng céng 12.146.433.538 100 12.690.205.547 100 13.508.253.733 100 14.284.765.548 100 +543.772.009 +4,5 +818.049.186 +6,4 +776.531.815 +5,7 C¨n cø vµo nguån h×nh thµnh vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ta sÏ ®i vµo ph©n tÝch t×nh h×nh tæ chøc sö dôg vèn kinh doanh cña C«ng ty qua c¸c n¨m. - Tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty qua c¸c n¨m cô thÓ: + N¨m 2002 tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ: 12.146.443.538 ®ång + N¨m 2003 tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ: 12.690.205.547 ®ång ®· t¨ng lªn so víi 2002 lµ +543.772.009 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ lµ +4,5%. + N¨m 2004 tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ: 13.508.253.733 ®ång ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2003 lµ +818.049.186 ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ lµ +6,4%. Trong ®ã: (+) Vèn chñ së h÷u t¨ng lµ +603.049.186 ®ång, øng víi tû lÖ t¨ng lµ 5,8%. (+) Nî ph¶i tr¶ t¨ng lµ: +214.139.574 ®ång, øng víi tû lÖ t¨ng lµ +9,1% + N¨m 2005 tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ: 14.284.785.548 ®ång ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2004 lµ +776.531.815 ®ång, øng víi tû lÖ lµ +5,7%. Trong ®ã: (+) Vèn chñ së h÷u t¨ng lµ +584.551.379 ®ång, øng víi tû lÖ t¨ng lµ 5,3%. (+) Nî ph¶i tr¶ t¨ng lµ: +91.980.436 ®ång, øng víi tû lÖ t¨ng lµ +7,5% - §èi víi vèn chñ së h÷u cña C«ng ty qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng, møc t¨ng lªn chñ yÕu lµ do nguån vèn quü (quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh vµ lîi nhuËn ch­a ph©n phèi) cña C«ng ty t¨ng lªn. Do c«ng ty thùc hiÖn c¸c dù ¸n Nhµ n­íc giao nªn nguån kinh phÝ, quü kh¸c còng ®Òu t¨ng lªn. Trong nguån vèn kinh doanh qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng, sù t¨ng nµy lµ do C«ng ty ®· tù bæ xung ®­îc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - §èi víi nî ph¶i tr¶ qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng. Sù t¨ng nµy lµ do C«ng ty t¨ng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. 2.1.4. T×nh h×nh sö dông vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty - Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp nµo sö dông vèn kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× sÏ t¹o ra ®­îc sù gia t¨ng lîi nhuËn vèn chñ së h÷u. Ng­îc l¹i doanh nghiÖp nµo sö dông vèn kinh doanh kÐm hiÖu qu¶ th× nã sÏ ®­a doanh nghiÖp ®ã ®Õn con ®­êng ph¸ s¶n. §Ó xem xÐt vÒ t×nh h×nh sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty ta nghiªn cøu b¶ng sau: 2.1.4.1. T×nh h×nh sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty B¶ng 4: T×nh h×nh sö dông vèn kinh doanh STT ChØ tiªu §VT N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Chªnh lÖch 2003/2002 2004/2003 2005/2004 1 Doanh thu thuÇn ®ång 4.742.530.241 4.936.705.332 5.185.315.411 6.336.144.788 +194.175.091 +248.610.079 +1.150.829.377 2 Vèn kinh doanh b×nh qu©n ,, 12.146.443.538 12.690.205.547 13.508.253.733 14.284.785.548 +543.772.009 +818.049.186 +776.531.815 3 Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n ,, 9.818.587.280 10.338.977.483 10.942.886.095 11.527.437.474 +520.390.203 +603.909.612 +584.551.379 4 Lîi nhuËn thuÇn (sau thuÕ) ,, 58.512.003 84.988.390 278.455.477 491.462.707 +26.476.387 203.467.087 +213.007.230 5 Doanh lîi doanh thu (4/1) % 1,2 1,7 5,4 7,8 +0.5 +3.7 +2,4 6 Doanh lîi tæng vèn (4/2) % 0,5 0,7 2,6 3,4 +0.2 +1.9 0,8 7 Doanh lîi vèn chñ së h÷u (4/3) % 0,6 0,8 2,6 4,3 +0.2 +1.8 1,7 8 HÖ sè vßng quay tæng vèn (1/2) vßng 0,39 0,39 0,38 0,44 0 -0.01 +0,06 Qua b¶ng t×nh h×nh sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty ta thÊy: - HÖ sè vßng quay toµn bé vèn cña doanh nghiÖp lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh vèn cña doanh nghiÖp trong kú ®­îc bao nhiªu vßng. Qua chØ tiªu nµy ta cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®· ®Çu t­. Theo sè liÖu ë b¶ng trªn ta thÊy: Trong n¨m 2002 cã hÖ sè vßng quay toµn bé vèn cña C«ng ty lµ 0,39 vßng. Trong n¨m 2003 cã hÖ sè vßng quay toµn bé vèn cña C«ng ty lµ 0,39 vßng. Trong n¨m 2004 cã hÖ sè vßng quay toµn bé vèn cña C«ng ty lµ 0,38 vßng. Trong n¨m 2005 cã hÖ sè vßng quay toµn bé vèn cña C«ng ty lµ 0,44 vßng. HÖ sè vßng quay toµn bé vèn cña C«ng ty n¨m 2005 ®· t¨ng lªn râ rÖt, kÕt qu¶ nµy cho thÊy toµn bé vèn kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m 2005 chuyÓn nhanh h¬n so víi c¸c n¨m tr­íc. §iÒu nµy cho thÊy vèn kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2005 sö dông cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn ®Ó cã kÕt luËn ®Çy ®ñ h¬n ta cÇn xem xÐt thªm mét sè chØ tiªu: - Doanh lîi tæng vèn (lµ chØ tiªu ®o møc sinh lêi cña ®ång vèn) N¨m 2002 lµ: 0,5% N¨m 2003 lµ: 0,7%, ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2002 lµ: 0,2% N¨m 2004 lµ: 2,6%, ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2003 lµ: 1,9% N¨m 2005 lµ: 3,4%, ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2004 lµ: 0,8% §iÒu nµy cho thÊy møc sinh lêi cña ®ång vèn qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng mµ cô thÓ lµ n¨m 2004 t¨ng nhanh h¬n. - Doanh lîi vèn chñ së h÷u: Qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng lªn râ rÖt, cô thÓ lµ n¨m 2002 lµ 0,6%. Nh­ng ®Õn n¨m 2003 lµ 0,8% (®· t¨ng lªn +0,2%) vµ tiÕp theo n¨m 2004 lµ 2,6% (®· t¨ng lªn so víi n¨m 2003 lµ +1,8%). N¨m 2005 lµ 4,3% (®· t¨ng lªn so víi n¨m 2004 lµ +1,7%). §iÒu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng sinh lêi trªn mét ®ång vèn ®· t¨ng lªn. - Doanh lîi doanh thu: qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng cô thÓ: N¨m 2002 lµ: 1,2% N¨m 2003 lµ: 1,7%, ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2002 lµ: 0,5% N¨m 2004 lµ: 5,4%, ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2003 lµ: 3,7% N¨m 2005 lµ: 7,8%, ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2004 lµ: 2,4% §iÒu nµy cho thÊy biÓu hiÖn tèt trong 1 ®ång doanh thu thu ®­îc t¨ng lªn cña lîi nhuËn tr­íc thuÕ. Sù ¶nh h­ëng ®Õn vèn kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua cô thÓ nh­ thÕ nµo sau ®©y ta nghiªn cøu tiÕp ë t×nh h×nh vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng nh­ sau: 2.1.4.2. T×nh h×nh sö dông vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty Vèn cè ®Þnh trong doanh nghiÖp ®ãng mét vai trß quan träng. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh th× doanh nghiÖp ph¶i cã m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, nhµ cöa vËt kiÕn tróc… ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ta xem xÐt t×nh h×nh tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty. B¶ng 5 : T×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2005 §¬n vÞ: VN§ STT Nhãm tµi s¶n cè ®Þnh §Çu n¨m 2005 T¨ng trong n¨m 2005 Gi¶m trong n¨m 2005 Cuèi n¨m 2005 Nguyªn gi¸ Tû träng % Nguyªn gi¸ Tû träng % Nguyªn gi¸ Tû träng % Nguyªn gi¸ Tû träng % I 1 2 3 4 II Tµi s¶n cè ®Þnh ®ang dïng Nhµ cöa vËt kiÕn tróc M¸y mãc thiÕt bÞ Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i M¸y mãc thiÕt bÞ qu¶n lý Tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cÇn dïng chê thanh lý 6.512.216.100 3.581.718.855 1.628.054.025 976.832.415 325.610.805 1.329.0369 98 55 25 15 5 2 466.361.096 1.2457.8000 247.566.096 0 94.217.000 0 100 26,7 53,1 0 20,2 0 132.902.369 68.902.369 64.000.000 0 0 0 100 51,8 48,2 0 0 0 6.845.674.827 3.637.394.486 1.811.620.121 976.832.415 419.827.805 0 100 53,1 26,5 14,3 61,0 0 Tæng céng 6.645.118.469 100,0 466.361.096 100,00 132.902.369 100,00 6.845.674.827 100,00 B¶ng 6: T×nh h×nh trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2005 §¬n vÞ: VN§ STT Nhãm tµi s¶n cè ®Þnh §Çu n¨m 2005 Cuèi n¨m 2005 Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i % gi¸ trÞ cßn l¹i Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i % gi¸ trÞ cßn l¹i I. 1 2 3 4 I Tµi s¶n cè ®Þnh ®ang dïng Nhµ cöa vËt kiÕn tróc M¸y mãc thiÕt bÞ Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i M¸y mãc thiÕt bÞ qu¶n lý Tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cÇn dïng chê thanh lý 6.512.216.100 3.581.718.855 1.628.054.025 976.832.415 325.610.805 1.329.0369 3.666.714.720 1.847.560.577 949.843.018 62.389.5400 245.415.725 64.000.000 56,3 51,6 58,3 63,9 75,4 48,2 6.845.674.827 3.637.394.486 1.811.620.121 976.832.415 419.827.805 0 3.789.427.274 1.947.585.263 931.052.030 53.489.5400 375.894.581 0 55,4 53,5 51,4 54,8 89,5 0 Tæng céng 6.645.188.469 3.730.714.720 6.845.674.827 3.789.427.274 B¶ng 7: T×nh h×nh sö dông vèn cè ®Þnh §¬n vÞ: ViÖt Nam ®ång STT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2004 N¨m 2005 Chªnh lÖch 1 2 3 4 5 6 7 Doanh thu thuÇn Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n TK Lîi nhuËn thuÇn HiÖu qu¶ sö dông VC§ (1/2) HiÖu qu¶ sö dông TSC§ (1/2) Doanh lîi vèn cè ®Þnh (4/2) §ång §ång §ång §ång LÇn lÇn % 5.185.315.411 5.105.219.984 6.070.856.983 278.455.477 1,02 0,9 5,2 6.336.144.788 5.672.466.649 6.745.396.648 491.462.707 1,12 0,94 8,7 +1.150.829.377 + 567.246.665 + 674.5539.665 +213.007.230 +0,1 + 0,04 3,2 Trong thêi gian qua t×nh h×nh tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty cã sù thay ®æi - Theo b¶ng 6 t×nh h×nh trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ta thÊy: + Gi¸ trÞ TSC§ ®ang dïng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Õn cuèi n¨m 2005 lµ 6.845.674.827 ®ång chiÕm 100% trong tæng gi¸ trÞ, tµi cña c«ng ty n¨m 2005. Do c«ng ty lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý sö dông tµi s¶n cè ®Þnh nªn kh«ng cã tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng dïng chê thanh lý. + Gi¸ trÞ TSC§ ®ang dïng trong kinh doanh n¨m 2005 cña c«ng ty t¨ng lªn lµ 466.361.096 ®ång so víi møc gi¶m tµi s¶n trong n¨m lµ 132.9023 ®ång th× phÇn t¨ng nguyªn gi¸ lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Cô thÓ phÇn t¨ng gi¶m nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh dïng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh­ sau: + Nguyªn gi¸ nhµ cöa vËt kiÕn tróc: cuèi n¨m 2005 ®¹t 3.637.394.486 ®ång chiÕm tû träng lín trong tæng nguyªn gi¸ TSC§ víi tû lÖ 53,1% thêi ®iÓm cuèi n¨m gi¶m vÒ nhµ cöa vËt kiÕn tróc lµ 689.02369 ®ång, biÕn ®éng t¨ng vÒ nhµ cöa vËt kiÕn tróc lµ 124.578.000 ®ång lµ do c«ng ty tiÕn hµnh söa ch÷a n©ng cÊp nhµ x­ëng. + Nguyªn gi¸ m¸y mãc thiÕt bÞ cuèi n¨m 2005 lµ 1.811.620.121 ®ång chiÕm tû träng lín trong tæng nguyªn gi¸ 51,4%. Trong n¨m qua nguyªn gi¸ m¸y mãc thiÕt bÞ t¨ng lªn lµ 247.566.096 ®ång chiÕm tû träng 51,4%. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· chó ý tíi ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. Nguyªn gi¸ gi¶m trong n¨m lµ 64.000 ®ång - Nguyªn gi¸ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cuèi n¨m cña c«ng ty lµ 976.932.415 ®ång chiÕm 14,3%. Trong n¨m ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh«ng gi¶m. - Nguyªn gi¸ m¸y mãc thiÕt bÞ qu¶n lý cña c«ng ty cuèi n¨m 2005 lµ 419.827.805 ®ång chiÕm 6,1%, trong n¨m nguyªn gi¸ m¸y mãc thiÕt bÞ qu¶n lý cña c«ng ty t¨ng lªn 94.217.000 ®ång vµ kh«ng gi¶m trong n¨m. §iÒu nµy cho thÊy c«ng ty ®· chó träng ®Çu t­ thiÕt bÞ dông cô qu¶n lý ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý. - Trong n¨m c«ng ty ®· thanh lý ®­îc TSC§ kh«ng cÇn dïng trong n¨m ®Ó thu håi vèn ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Trªn ®©y chóng ta xem xÐt ®Õn t×nh h×nh sö dông vµ gi¸ trÞ sö dông TSC§ dïng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . §Ó cã thÓ t¸i ®Çu t­ s¶n xuÊt vµ b¶o toµn gi¸ trÞ tµi s¶n th× gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®­îc chuyÓn dÞch dÇn vµo chi phÝ d­íi h×nh thøc khÊu hao t­¬ng øng víi gi¸ trÞ hao mßn cña tµi s¶n. Qua b¶ng 6: Thùc tÕ TSC§ cña c«ng ty ta thÊy tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2005. Nguyªn gi¸ TSC§ lµ 6.845.674.827 ®ång nh­ng gi¸ trÞ cßn l¹i lµ 3.789.427.274 ®ång. NghÜa lµ hÇu hÕt TSC§ cña c«ng ty ®· gÇn hÕt thêi h¹n sö dông kinh tÕ kü thuËt . Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh c«ng ty ®­îc gi÷ l¹i 100% vèn khÊu hao tµi s¶n ®Ó t¸i ®Çu t­ cho t¸i s¶n xuÊt. Do vËy tæng sè khÊu hao lòy kÕ mµ c«ng ty khÊu hao cã thÓ tËn dông kÞp thêi ®Ó t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ t¸i s¶n xuÊt më réng. Qua b¶ng 7 ta cã nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty. - HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 2005 ®¹t 1,12 lÇn cã nghÜa lµ cø 1 ®ång vèn cè ®Þnh c«ng ty tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sÏ t¹o ra ®­îc 1,12® doanh thu thuÇn. HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 0,1 lÇn. §iÒu nµy chøng tá viÖc sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty cã hiÖu qu¶. - HiÖu suÊt sö dông TSC§ cña c«ng ty trong n¨m 2005 lµ 0,94 lÇn vµ n¨m 2002 lµ 0,9 lÇn. Nh­ vËy hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng (+ 0,04%). §iÒu nµy cho thÊy c«ng ty ®· khai th¸c tèi ®a tµi s¶n cè ®Þnh. - Doanh lîi vèn cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®· t¨ng lªn (+ 3,2%). Chøng tá c«ng ty sö dông vèn cè ®Þnh cã hiÖu qu¶. 2.1.4.3. T×nh h×nh sö dông vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Vèn l­u ®éng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña TSL§ cña doanh nghiÖp ta nghiªn cøu c¸c b¶ng sau: B¶ng 8: C¬ cÊu vèn l­u ®éng cña c«ng ty §¬n vÞ: ViÖt Nam ®ång STT Vèn l­u ®éng §Çu n¨m 2005 Cuèi n¨m 2005 Chªnh lÖch Tû lÖ t¨ng gi¶m Sè tiÒn Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % Møc tû träng Sè tiÒn Tû träng % I II III Vèn l­u ®éng dù tr÷ 1. Nguyªn vËt liÖu 2. C«ng cô, dông cô Vèn l­u ®éng trong s¶n xuÊt 1. Chi phÝ tr¶ tr­íc 2. Chi phÝ sxkd dë dang Vèn l­u ®éng trong l­u th«ng 1. TiÒn - TiÒn mÆt t¹i quü - TiÒn cña ng©n hµng 2. Vèn trong thanh to¸n - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ - Ph¶i thu néi bé - Ph¶i thu kh¸c - T¹m øng - Chi sù nghiÖp dù ¸n 3. Thµnh phÈm tån kho 28.897.992 27.864.492 1.033.500 505.968.611 53.658.161 452.310.450 720.3425.130 1.560.268.063 57.950.362 1.502.317.701 5.635.766.887 781.343.062 73.298.629 0 224.550.200 123.566.329 70.510.895 436.2497.772 7390180 0,4 96,4 3,6 6,5 10,6 89,4 93,1 21,7 3,7 96,3 78,2 13,9 1,3 0 3,9 2,2 1,2 77,5 0,1 17.315.166 17.315.166 0 827.790.577 49.784.705 778.005.872 7.864.708.508 2.214.791.740 30.293.888 2.184.497.852 564.9916768 742.211.035 52.331.455 68.298.415 145.639.936 154.430.773 54.731.895 4432273259 0 0,2 100 0 9,5 6 94 90,3 28 1,4 98,6 72 13 0,9 1,2 2,6 2,7 1 77,8 0 11.582.826 10.549.326 1.033.500 321.821.966 3.873.456 325.695.422 661.283.378 654.523.677 27656474 682180151 14149881 39132027 20967174 68298415 78910264 30864444 15.779.000 69.775.487 73.90180 -1,2 91,1 8,9 33,1 -1,2 101,2 68,1 99,0 -4,2 104,2 2,1 -276,5 -148,2 482,7 -557,7 218,3 -111,6 493 -1,2 -40,1 -37,9 0 +63,6 -7,2 +7,2 +9,1 +41,9 -47,7 +45,4 +0,2 -5 -28,6 +100 -35,1 +25 -1,6 +1,6 0 Tæng céng 7.738.291.733 100,0 870.9814251 100,0 971.522.518 100 32,6 Qua tµi liÖu trong b¶ng ta thÊy: Tæng vèn l­u ®éng cña c«ng ty t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m 2005 ®¹t møc lµ 8.709.814.251 ®ång chiÕm 61% tæng vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m. Trong n¨m 2005 tæng vèn l­u ®éng cña c«ng ty t¨ng thªm ®­îc 971.522.518 ®ång víi tû lÖ t¨ng 12,6% so víi thêi ®iÓm cuèi n¨m 2004. Cã sù biÕn ®éng nh­ vËy ®èi víi vèn l­u ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ do nguyªn nh©n nhÊt ®Þnh trong qu¸ tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. §Ó lµm râ nguyªn nh©n ta tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c chØ tiªu sau: Trong b¶ng 8: C¬ cÊu vèn l­u ®éng cña c«ng ty ta thÊy: - Vèn l­u ®éng kh©u dù tr÷ trong n¨m 2005 gi¶m 11.582.826 ®ång øng víi tû lÖ gi¶m (-40,1%) so víi n¨m 2004. Trong ®ã yÕu tè lµm gi¶m vèn l­u ®éng trong kh©u dù tr÷ cña c«ng ty chñ yÕu lµ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. Do nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty chñ yÕu ®i mua trùc tiÕp cña ng­êi n«ng d©n vÒ ®Ó chÕ biÕn vµ h¬n n÷a s¶n phÈm s¶n xuÊt theo thêi vô nªn khi ®Õn thêi vô c«ng ty tæ chøc thu mua vÒ ®Ó chÕ biÕn ngay. Do ®ã vèn l­u ®éng trong kh©u s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m còng cã sù biÕn ®éng theo: - Vèn l­u ®éng trong kh©u s¶n xuÊt trong n¨m 2005 chñ yÕu lµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang vµ chi phÝ chê kÕt chuyÓn ®· t¨ng lªn 321.821.966 ®ång øng víi tû lÖ t¨ng + 33,3%.Tæng sè vèn l­u ®éng cña c«ng ty t¨ng lªn víi tèc ®é t¨ng 63,6%. §iÒu nµy cho thÊy trong n¨m c«ng ty ®· t¨ng cïng vèn l­u ®éng ®Ó s¶n xuÊt chÕ biÕn do quy m« s¶n xuÊt t¨ng lªn t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm h¬n ®Ó tiªu thô. §¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng ngµy cµng t¨ng thªm tõ ®ã t¹o ra nguån vãn trong thanh to¸n cao h¬n. - Vèn l­u ®éng trong kh©u l­u th«ng: trong n¨m 2005 t¨ng lªn lµ 661.283.378 ®ång øng víi tû lÖ t¨ng lµ + 9,1% chiÕm tû träng 67,9%. §©y lµ nhãm chñ ®¹o khiÕn cho vèn l­u ®éng trong kh©u dù tr÷ gi¶m. Trong nhãm nµy ®¸ng chó ý lµ vèn b»ng tiÒn chñ yÕu lµ tiÒn göi ng©n hµng t¨ng ®ét biÕn lµ 41,9% chiÕm 99,6%. Thêi ®iÓm cuèi n¨m trong khi c«ng ty vÉn ph¶i ®i vay nî ng¾n h¹n, ®ã lµ ®iÒu ch­a tËn dông triÖt ®Ó nguån vèn hiÖn cã. Kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng gi¶m ®i 39.132.027 ®ång víi tèc ®é gi¶m lµ 5%. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· chó träng thu håi vèn bÞ chiÕm dông, ®©y lµ biÓu hiÖn tèt. Trong n¨m kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch l¹i t¨ng lªn lµ 25%, tèc ®é nµy t¨ng kh¸ lín do ®ã c«ng ty nªn xem xÐt l¹i ®Ó ®«n ®èc thu håi nî ®Ó t¨ng nhanh vßng quay cña vèn trong n¨m c«ng ty còng ®· chó träng viÖc ®Çu t­ c¸c vïng nguyªn liÖu kho¶n chi dù ¸n cña c«ng ty trong n¨m t¨ng ®¸ng kÓ vµ nã chiÕm mét tû lÖ kh¸ lín trong tæng vèn l­u ®éng cña c«ng ty. B¶ng 9: T×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty STT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2004 N¨m 2005 Chªnh lÖch 1 Doanh thu b¸n hµng §ång 5.237.512.675 6.421.190.319 +1.184.394.644 2 Doanh thu thuÇn §ång 5.185.315.411 6.336.144.788 +1.150.829.377 3 Gi¸ vèn hµng b¸n §ång 4.263.547.831 5.061.393.560 +797.845.729 4 Lîi nhuËn thuÇn sau thuÕ §ång 278.455.477 491.462.707 +213.007.230 5 Tån kho b×nh qu©n trong kú §ång 7.390.180 0 - 6 Tæng sè ngµy trong kú Ngµy 365 365 - 7 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ thu b×nh qu©n trong kú §ång 5635.766.887 5.649.916.768 +14.149.881 8 Tµi s¶n l­u ®éng b×nh qu©n trong kú §ång 7.738.291.733 8.709.814.251 +971.522.518 9 Vßng quay dù tr÷, tån kho (3/5) LÇn 576,9 - - 10 Kú thu tiÒn b×nh qu©n (6/11) LÇn 393 321 -72 11 Vßng quay kho¶n ph¶i thu trong kú (1/7) Vßng 0,93 1,14 +0,21 12 HiÖu suÊt sö dông TSL§ (2/8) LÇn 0,67 0,73 +0,06 13 HiÖu qu¶ sö dông TSL§ trong kú (4/8) LÇn 0,036 0,056 +0,02 14 Møc ®¶m nhiÖm TSL§ (8/2) % 1,49 1,37 -0,12 15 Sè ngµy 1 vßng quay VL§ (6/12) Ngµy 545 500 -45 Qua b¶ng 9 ta thÊy: - Vßng quay hµng dù tr÷ tån kho n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®· gi¶m ®iÒu nµy rÊt tèt v× ®· gi¶m ®­îc kho¶n vèn ø ®äng trong kh©u dù tr÷ vµ chi phÝ l­u kho. - Kú thu tiÒn b×nh qu©n n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®· gi¶m (321 - 393 = -72 ngµy). §iÒu nµy rÊt tèt v× ®· gi¶m bít ®­îc sè ngµy mµ kh¸ch hµng nî l¹i. - Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu trong kú n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®· t¨ng lªn (1,14 - 0,93 = + 0,21 vßng). §iÒu nµy rÊt tèt v× c«ng t¸c thu håi nî ®· nhanh h¬n. - Vßng quay (hiÖu suÊt sö dông TSL§ n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®· t¨ng 0,73 - 0,67 = + 0,06 lÇn. §iÒu nµy cho thÊy hiÖu suÊt sö dông tµi sn¶ l­u ®éng ®· t¨ng lªn +0,06 lÇn ®¬n vÞ doanh thu thuÇn sù t¨ng nµy lµ rÊt tèt, bëi vËy c«ng ty nªn ph¸t huy. - HiÖn sö dông TSL§ n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®· t¨ng lªn (0,056 - 0,036 = + 0,02 lÇn). §iÒu nµy thÓ hiÖn kh¶ n¨ng sinh lêi cña 1 ®ång vèn l­u ®éng trong kú ®em l¹i 0,02 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Sù t¨ng lªn nµy lµ rÊt tèt nªn c«ng ty cÇn ph¸t huy h¬n n÷a ®Ó t¨ng thªm lîi nhuËn. - Møc ®¶m nhiÖm TSL§ n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®· gi¶m ®i (1,37 - 1,49 = - 0,12%). §iÒu nµy cho thÊy ®Ó ®¹t ®­îc 1 ®ång doanh thu c«ng ty ®· gi¶m ®­îc 0,12% TSL§. Sù gi¶m nµy lµ rÊt tèt bëi vËy c«ng ty cÇn ph¸t huy h¬n ®· ®Ó t¨ng doanh thu. Tãm l¹i, trªn ®©y lµ nh÷ng ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. Tuy cã nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh song vÉn cßn mét sè nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc vµ xem xÐt l¹i ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty. 2.2. C¸c gi¶i ph¸p mµ c«ng ty ®· ¸p dông ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ vèn kinh doanh Trong nh÷ng n¨m qua ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ vèn kinh doanh, c«ng ty ®· cã mét sè c¸c gi¶i ph¸p sau: 2.2.1. TrÝch l¹i mét phÇn tõ lîi nhuËn kh«ng chia ®Ó ®Çu t­ t¨ng thªm vèn kinh doanh më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - ¦u ®iÓm cña gi¶i ph¸p nµy lµ: c«ng ty gi¶m ®­îc chi phÝ l·i vay, gi¶m bít ®­îc sù phô thuéc vµo bªn ngoµi, c¸c cæ ®«ng hä cã quyÒn së h÷u sè vèn cæ phÇn t¨ng lªn cña c«ng ty vµ nh­ vËy gi¸ trÞ ghÝ sæ cña c¸c cæ phiÕu sÏ t¨ng lªn. §iÒu nµy khuyÕn khÝch cæ ®«ng gi÷ cæ phiÕu l©u dµi. - H¹n chÕ cña gi¶i ph¸p nµy lµ: lµm gi¶m tÝnh hÊp dÉn cña cæ phiÕu kú tr­íc m¾t (ng¾n h¹n) v× cæ ®«ng chØ nhËn ®­îc mét phÇn cæ tøc nhá h¬n. NÕu tû lÖ chi tr¶ cæ tøc thÊp, hoÆc sè l·i rßng kh«ng ®ñ hÊp dÉn th× gi¸ trÞ cæ phiÕu cã thÓ bÞ gi¶m sót. 2.2.2. Vay vèn tÝn dông ng©n hµng §Ó bæ xung vèn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· vay thªm vèn cña ng©n hµng víi l·i suÊt ­u ®·i. Nguån vèn tÝn dông ng©n hµng cã nhiÒu ­u ®iÓm, nh­ng còng cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh ®ã lµ c¸c h¹n chÕ vÒ ®iÒu kiÖn tÝn dông, kiÓm so¸t cña ng©n hµng vµ chi phÝ l·i suÊt vay. 2.2.3. TÝch cùc ®«n ®èc thu håi c¸c kho¶n nî mµ kh¸ch hµng cßn nî l¹i 2.2.4. TËn dông tèi ®a c«ng suÊt TSL§ hiÖn cã, tËn dông TSC§ ®· hÕt khÊu hao nh­ng vÉn cßn sö dông tèt nhiÖm vô cho s¶n xuÊt kinh doanh thanh lý mét sè TSC§ kh«ng cÇn sö dông ®Õn. Ch­¬ng 3 Sö dông cã hiÖu qu¶ vèn kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn 3.1. §Þnh h­íng vµ môc tiªu ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian tíi Môc tiªu ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian tíi lµ lµm ¨n cã l·i, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, ®¶m b¶o chÊt l­îng tèt nhÊt, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®¸p øng thÞ tr­êng trong n­íc vµ n­íc ngoµi, tõng b­íc n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. §Ó cô thÓ ho¸ môc tiªu lµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng trong thêi gian tíi lµ: - TiÕp tôc ®Èy m¹nh vµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc cã tiÒm n¨ng khai th¸c nh­: më réng c¸c vïng nguyªn liÖu s½n cã, tiÕp tôc ®Çu t­ cho ng­êi n«ng d©n c¸c vïng c©y gièng víi chÊt l­îng tèt, cã kh¶ n¨ng thu ho¹ch cho s¶n phÈm nhiÒu nhÊt, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi n«ng d©n vµ t¹o ra nguån cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho c«ng ty æn ®Þnh. - Trªn c¬ së c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ lÜnh vùc n«ng l©m s¶n, c«ng ty sÏ phÊn ®Êu khai th¸c tèi ®a hiÖu suÊt cña c¸c s¶n phÈm s½n cã vµ ®­a vµo c¸c s¶n phÈm míi, ph¸t triÓn më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thu mua s¶n phÈm. - TiÕp tôc më réng liªn doanh liªn kÕt víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc trªn mäi lÜnh vùc. - Më réng thÞ tr­êng tiªu thô: Trong thêi gian tíi c«ng ty phÊn ®Êu n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng s¶n phÈm chiÕm lÜnh thÞ tr­êng s½n cã vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô míi. Trªn ®©y lµ ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian tíi, nh­ng ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn ®­îc nh÷ng môc tiªu nµy vÉn lµ yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c huy ®éng, khai th¸c vµ sö dông vèn cña c«ng ty. 3.2. C¸c gi¶i ph¸p nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ vèn kinh doanh cña C«ng ty 3.2.1. C¸c gi¶i ph¸p t¹o lËp vµ huy ®éng vèn kinh doanh HiÖn nay, vèn kinh doanh cña c«ng ty chñ yÕu lµ huy ®éng tõ ng©n hµng. ViÖc huy ®éng vèn nµy buéc doanh nghiÖp ph¶i tr¶ mét kho¶n phÝ lín ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Nªn trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn nghiªn cøu huy ®éng thªm c¸c nguån vèn tµi trî, liªn doanh liªn kÕt, vay kh¸c ®Ó gi¶m bít tû lÖ l·i vay ph¶i tr¶, n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ sö dông vèn h¬n cô thÓ c«ng ty cã thÓ huy ®éng tõ c¸c nguån sau: 3.2.2. Khai th¸c triÖt ®Ó mäi nguån vèn trong c«ng ty Nguån vèn trong c«ng ty lµ mét trong nh÷ng nguån tµi trî hiÖu qu¶ nhÊt bëi trong qu¸ tr×nh kinh doanh kh«ng ph¶i tr¶ l·i vay. §©y lµ ­u ®iÓm c¬ b¶n cña nguån nµy. Do vËy tr­íc khi nghÜ ®Õn viÖc huy ®éng vèn tõ bªn ngoµi th× viÖc huy ®éng vèn trong c«ng ty lµ gi¶i ph¸p tèt nhÊt. - T¨ng c­êng huy ®éng vèn tõ c¸c quü ®Ó l¹i: Sè vèn nµy nÕu c«ng ty cã nhu cÇu ng¾n h¹n cã thÓ sö dông ®Ó ®¸p øng nhu cÇu nhanh t¹i chç ®­îc. §ã lµ c¸c quü dù phßng tµi chÝnh, quü khen th­ëng ®Ó ®¸p øng nhanh nhu cÇu vÒ vèn khi cÇn mµ kh«ng ph¶i tr¶ l·i vay. - T¨ng c­êng huy ®éng vèn tõ nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n, c«ng ty hoµn toµn cã thÓ chñ ®éng cho c¶ môc ®Ých ®Çu t­ ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n. §Ó ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh bëi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh c«ng ty ®­îc phÐp gi÷ l¹i nguån nµy vµo môc ®Ých sö dông më réng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua t¸i ®Çu t­. 3.2.1.2. Khai th¸c nguån vèn vay míi - Huy ®éng vèn tõ c¸c tæ chøc thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ngoµi doanh nghiÖp thamgia thÞ tr­êng chøng kho¸n, ph¸t hµnh cæ phiÕu, tæ chøc hîp t¸c më réng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. - Huy ®éng vèn nhµn rçi tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. §©y lµ nguån vèn cã tÝnh chÊt ng¾n h¹n vµ sè l­îng Ýt. C«ng ty chØ huy ®éng cÊp thiÕt mµ th«i, tuy nhiªn nguån nµy vµ nguån vèn chiÕm dông cã tÝnh chÊt biÕn ®éng ng¾n h¹n còng gãp phÇn lµm cho viÖc sö dông vèn cña c«ng ty linh ho¹t h¬n. 3.3. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh C¸c gi¶i ph¸p ®­îc ®­a ra d­íi ®©y kh«ng ph¶i lµ míi nh­ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn nãi riªng vÉn cã ý nghÜa thùc tÕ. 3.3.1. Nghiªn cøu x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng kinh doanh trong t­¬ng lai, tæ chøc tèt vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh Trªn c¬ së nghiªn cøu c¸c lÜnh vùc kinh doanh cò cã tiÒm n¨ng ®Ó t¨ng c­êng ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc kinh doanh míi ®Ó më réng ®Þa bµn kinh doanh thÞ phÇn ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô lµ cÇn thiÕt. ViÖc x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng trong kinh doanh cña bÊt kú doanh nghiÖp còng cÇn b¾t nguån tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp, t×nh h×nh cña thÞ tr­êng, khuynh h­íng c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong n­íc. §èi víi C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn còng vËy dùa trªn tiÒn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi kh¶ quan trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai c«ng ty cÇn tiÕp tôc më réng ho¹t ®éng kinh doanh c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u nh»m ®¸p øng c¸c nhãm kh¸ch hµng kh¸c nhau víi nhu cÇu ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng. 3.3.2. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông th­¬ng m¹i C¨n cø vµo t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó hoµn thiÖn h¬n chÝnh s¸ch tÝn dông th­¬ng m¹i cho phï hîp víi t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Víi doanh nghiÖp cã Ýt vèn th× nªn ®Èy nhanh c«ng t¸c thu håi nî tr¸nh d©y d­a kÐo dµi, cßn víi doanh nghiÖp cã vèn nhµn rçi nhiÒu h¬n th× nªn ­u tiªn thêi gian thu håi nî cho kh¸ch hµng cã uy tÝn l©u n¨m ®Ó gi÷ mèi kh¸ch hµng. C¨n cø vµo sè liÖu c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng, xem xÐt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c kho¶n ph¶i thu ®ã lµm ø ®äng vèn c«ng ty cÇn ®¸nh gi¸ ngay t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng ®Ó cã kÕ ho¹ch thu håi nî cã hiÖu qu¶. 3.3.3. Hoµn thiÖn h¬n kÕ ho¹ch tµi chÝnh ng¾n h¹n Nhu cÇu vÒ vèn kinh doanh nhÊt lµ vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp th­êng xuyªn biÕn ®éng, viÖc x¸c ®Þnh tr­íc nhu cÇu vèn cã ý nghÜa rÊt quan träng bëi nÕu x¸c ®Þnh ®­îc kÕ ho¹ch tµi chÝnh ng¾n h¹n c«ng ty míi cã h­íng chñ ®éng t×m nguån huy ®éng thÝch hîp trong kú. Song song víi viÖc dù b¸o tr­íc nhu cÇu vèn mµ bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng tiÕn hµnh ®­îc th× c«ng ty cÇn ph¶i cô thÓ ho¸ ®­îc nhu cÇu vèn trong t­¬ng lai, mµ ®iÒu nµy ®ßi hái mét ®éi ngò c¸n bé tµi chÝnh cã n¨ng lùc vµ nh×n xa tr«ng réng th× míi thùc hiÖn ®­îc, gi¶m bít t×nh h×nh ø ®äng vèn ®Ó gi¶m ®i kho¶n ®i vay ng¾n h¹n ph¸t sinh. 3.3.4. Hoµn thiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh Vèn cè ®Þnh lµ bé phËn quan träng trong cÊu thµnh cña vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ sè vèn nµy sÏ gãp phÇn tÝch cùc vµo hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. - ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt, n©ng cÊp, ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn th× viÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé ®ã vµo trong s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ®iÒu kiÖn tÊt yÕu gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn khi quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt, mua s¾m thªm TSC§ c«ng ty ph¶i lùa chän c«ng nghÖ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cã cña m×nh mµ vÉn ®¶m b¶o tèt t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng g©y l·ng phÝ vèn. - TiÕn hµnh ®¸nh gi¸, thanh lý TSC§ kh«ng cÇn dïng nhanh chãng kÞp thêi nh»m sím thu håi vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó gi¶m bít chi phÝ b¶o qu¶n. - Th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ l¹i TSC§. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lu«n lu«n biÕn ®éng, sù thay ®æi vÒ gi¸ c¶ (hiÖn t­îng hao mßn v« h×nh) th­êng xuyªn diÔn ra. §iÒu ®ã lµm cho nguyªn gi¸ TSC§ vµ gi¸ trÞ thùc vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña nã bÞ ph¶n ¸nh sai lÖch so víi møc gi¸ trÞ thùc tÕ cña nã. V× vËy, viÖc th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ (tøc lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc cña TSC§) lµ c¬ së x¸c ®Þnh møc khÊu hao ®Ó thu håi vèn hoÆc kÞp thêi xö lý nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh h­ háng mÊt m¸t, tr¸nh sù thÊt tho¸t vèn trong kinh doanh. 3.4. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p trªn KiÕn nghÞ vÒ phÝa Nhµ n­íc Thùc tÕ cho thÊy m«i tr­êng kinh doanh hiÖn nay ë ViÖt Nam cßn rÊt nhiÒu ®iÒu bÊt hîp do vËy ®Ó lo¹i trõ bít ¶nh h­ëng cña nh©n tè kh¸ch quan gióp c«ng ty thùc sù kinh doanh tèt trªn c¬ së hiÖn cã th× vÒ phÝa Nhµ n­íc xin cã nh÷ng kiÕn nghÞ sau: - §Ò nghÞ c¬ quan Nhµ n­íc cÇn x©y dùng chÝnh s¸ch tiÒn vay, tiÒn göi: cÇn ph¶i c¶i c¸ch thñ tôc vay vèn cña ng©n hµng cho c¸c doanh nghiÖp mét c¸ch nhanh nhÊt víi l·i suÊt thÊp nhÊt ®Ó c¸c doanh nghiÖp n¾m b¾t thêi c¬ thÝch hîp n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông cña ®ång vèn. - §Ò nghÞ chÝnh s¸ch thuÕ: Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch thuÕ phï hîp ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp. - Bªn c¹nh ®ã Nhµ n­íc cÇn ®Þnh h­íng cho c¸c doanh nghiÖp nh×n nhËn tÇm quan träng cña viÖc gia nhËp AFTA nh÷ng thuËn lîi, nh÷ng khã kh¨n, nh÷ng th¸ch thøc ®ang chê ®ãn cña c¸c doanh nghiÖp sím ®iÒu chØnh cho khái bÞ ngì ngµng. kÕt luËn Víi chÝnh s¸ch më cöa vµ hoµ nhËp ra bªn ngoµi cña n­íc ta kÐo theo lµ sù c¹nh tranh khèc liÖt. Mét doanh nghiÖp dï cã nhiÒu vèn ®ã lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi trong kinh doanh cña m×nh. Tuy nhiªn vèn nhiÒu ch­a h¼n lµ hiÖu qu¶ mµ quan träng lµ ph¶i biÕt sö dông nguån vèn ®ã cã hiÖu qu¶, ngµy cµng t¨ng thªm, më réng quy m« s¶n xuÊt. §Ó sö dông vèn cã hiÖu qu¶ kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng lµm ®­îc nã lµ bµi toµn khã cho doanh nghiÖp. Th«ng qua ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vèn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng, sù nç lùc hÕt m×nh cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. B­íc ®Çu c«ng ty ®· gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc c«ng ty cßn mét sè h¹n chÕ vÉn ®ang cßn tån t¹i. ThÕ nhanh mét c«ng ty nµo còng gåm hai mÆt thuËn lîi vµ khã kh¨n. C«ng ty cã ph¸t huy ®­îc tiÒm lùc vèn cã cña m×nh vµ kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ th× c«ng ty míi thµnh c«ng. Muèn vËy c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ, khoa häc vµ hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông vèn cña m×nh. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë c«ng ty b»ng nh÷ng kiÕn thøc häc ®­îc d­íi m¸i tr­êng danh tiÕng, mét m¸i tr­êng ®· ®µo t¹o ra rÊt nhiÒu nh©n tµi cho ®Êt n­íc cïng víi ®éi ngò c¸n bé gi¶ng viªn trÎ trung ®Çy nhiÖt t×nh ®· cho em niÒm tin tr­íc khi ra tr­êng. V× vËy trong chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh ë c«ng ty emd d· ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn b»ng c¸c chØ tiªu vµ mét sè biÖn ph¸p, kiÕn nghÞ. Mét phÇn em muèn ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty. Dï nh÷ng kiÕn thøc ®­îc häc trong nhµ tr­êng em ch­a vËn dông thùc tÕ lµ bao nhiªu, nh­ng sau thêi gian thùc tËp ë c«ng ty em thÊy ®­îc nh÷ng kiÕn thøc mµ c¸c thÇy c« gi¸o tËn t×nh chØ b¶o lµ rÊt h÷u Ých. Dï thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn trong chuyªn ®Ò thùc tËp cña em cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt em mong c¸c thÇy c« chØ b¶o ®Ó bµi chuyªn ®Ò cña m×nh ®­îc hoµn thiÖn h¬n Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n qóy c«ng ty, c¸c thÇy c« h­íng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc tËp cña m×nh. Môc lôc Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Tµi chÝnh doanh nghiÖp - NXB Lao ®éng, 2004 2. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ kinh doanh 3. Mét sè tµi liÖu cña C«ng ty cæ phÇn XNK n«ng l©m s¶n chÕ biÕn 4. Mét sè chuyªn ®Ò c¸c kho¸ tr­íc 5. Mét sè b¸o vµ t¹p chÝ tµi chÝnh kh¸c. nhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp nhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t XNK: XuÊt nhËp khÈu TG§: Tæng gi¸m ®èc PTG§: Phã tæng gi¸m ®èc VC§: Vèn cè ®Þnh VL§: Vèn l­u ®éng TSC§: Tµi s¶n cè ®Þnh TSL§: Tµi s¶n l­u ®éng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxSử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến.docx
Luận văn liên quan