Đề tài Thiết kế động cơ không đồng bộ điện dung có tụ mở máy và tụ làm việc

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC: - Mở đầu Phần I: Cơ sở lý tuyết và đặc điểm cấu tạo của động cơ không đồng bộ một pha Phần II: Thiết kế động cơ không đồng bộ một pha công suất nhỏ điện dung làm việc - Chương I: Xác định kích thước chủ yếu - Chương II : Dây quấn, rãnh và gông stato - Chương III: Dây quấn, rãnh và gông rôto - Chương IV: Tính toán mạch từ - Chương V: Trở kháng của dây quấn stato và rôto - Chương VI: Tính toán chế độ định mức - Chương VII: Tính toán dây quấn phụ - Chương VIII: Tổn hao sắt và dòng điện phụ - Chương IV: Tính toán chế độ khởi động - Chuyên đề: Công nghệ chế tạo rôto lồng sóc

doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2326 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế động cơ không đồng bộ điện dung có tụ mở máy và tụ làm việc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
åu thoâng gioù töï nhieân hay thoâng gioù töï laøm maùt . 1. Tõ tr­êng ®éng c¬ ®iÖn mét pha §éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha vÒ cÊu t¹o, stato chØ cã d©y quÊn mét pha, r«to th­êng lµ lång sãc trªn h×nh vÏ (1-A), d©y quÊn stato ®­îc nèi víi l­íi ®iÖn xoay chiÒu mét pha, dßng ®iÖn ch¹y vµo d©y quÊn stato kh«ng t¹o ®­îc tõ tr­êng quay, do sù biÕn thiªn cña dßng ®iÖn, chiÒu vµ trÞ sè dßng ®iÖn thay ®æi nh­ng ph­¬ng cña tõ tr­êng cè ®Þnh trong kh«ng gian tõ tr­êng nµy gäi lµ tõ tr­êng ®Ëp m¹ch. H×nh 1A H×nh 1B V× kh«ng ph¶i lµ tõ tr­êng quay nªn khi cã ®iÖn trong d©y quÊn stato mµ ®éng c¬ kh«ng quay ®­îc vµ cÇn ph¶i cã ngo¹i lùc t¸c dông lªn r«to k hi ®ã ®éng c¬ sÏ quay víi hai tõ tr­êng thuËn nghÞch, ta ph©n tÝch tõ tr­êng ®Ëp m¹ch thµnh hai tõ quay thuËn nghÞch cã cïng tÇn sè quay n1 vµ biªn ®é b»ng mét nöa tõ tr­êng ®Ëp m¹ch n = 60f/p. Trong ®ã tõ tr­êng quay cã chiÒu quay trïng chiÒu quay víi r«to ®­îc gäi lµ tõ tr­êng quay thuËn vµ cã chiÒu quay ng­îc chiÒu quay r«to ®­îc gäi lµ tõ tr­êng quay ng­îc chiÒu trªn h×nh (1.b). lµ tõ tr­êng tæng (®Ëp m¹ch). Trong ®ã vµ quay víi tèc ®é n1, ta cã: = + Gäi n lµ tèc ®é cao HÖ sè tr­ît øng víi tõ tr­êng quay thuËn sÏ lµ: HÖ sè tr­ît øng víi tõ tr­êng quay ng­îc sÏ lµ: ; S2 = 2 - S Tõ ®ã ta cã b¶ng hÖ sè tr­ît sau: S = S1 2 1 0 S2 0 1 2 H×nh 2 Trªn h×nh 2, ta vÏ m«men quay do tõ tr­êng quay thuËn sinh ra cã trÞ sè d­¬ng vµ do tõ tr­êng nghÞch sinh ra cã trÞ sè ©m, m«men quay cña ®éng c¬ mét pha lµ tæng c¸c m«men quay cña c¸c thµnh phÇn thuËn nghÞch cña tõ tr­êng elip. = + Quan hÖ cña c¸c m«men nµy víi hÖ sè tr­ît biÓu thÞ trªn h×nh 2. Khi r«to ®øng yªn lµ lóc S = S2 =1, = ; vµ m«men më m¸y M = 0; nÕu t¸c ®éng mét ngo¹i lùc theo mét chiÒu nµo ®ã th× tõ tr­êng elip ®­îc h×nh thµnh vµ m«men quay theo h­íng chän ban ®Çu hoÆc sÏ tréi h¬n. §Æc tÝnh M = f(S) ®­îc biÓu diÔn trªn h×nh 2 gåm hai thµnh phÇn t­¬ng ®­¬ng nhau øng víi c¸c chiÒu quay thuËn vµ nghÞch khi: S = 1; S = 0; S = 2; ® M = 0 S = S1; S = 2 - S1; ® M = Mmax Lóc nµy nÕu cã thiÕt bÞ më m¸y th× r«to sÏ quay, nÕu quay cïng chiÒu tõ tr­êng thuËn vµ m«men ®iÖn tõ, m«men v­ît qu¸ m«men ngoµi (M«men ngoµi) th× sau mét qu¸ tr×nh qu¸ ®é chÕ ®é x¸c lËp ®­îc h×nh thµnh vµ hÖ sè tr­ît S®m øng víi giao ®iÓm cña c¸c ®­êng ®Æc tÝnh M = f(S) vµ MN = f(S) v× vËy cÇn thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p më m¸y ®éng c¬ ®ång bé mét pha, ë ®©y ta xÐt tr­êng hîp më m¸y ®éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha lµm viÖc b»ng ®iÖn dung ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ MOÄT PHA VÔÙI ÑIEÄN TRÔÛ  KHÔÛI ÑOÄNG Thôøi gian giöõa caùc doøng ñieän chaïy trong daây quaán ñaït ñöôïc nhôø taêng ñieän trôû trong cuoän khôûi ñoäng B toång ñieän trôû pha B coù theå baèng caùch noái tieáp ñieän trôû. Trong thöïc teá thoâng thöôøng ôû nhöõng nôi khoâng coù yeâu caàu moâmen khôûi ñoäng lôùn ,ngöôøi ta söû duïng ñoäng cô khoâng ñoàng boä vôùi ñieän trôû khôûi ñoäng goùc leäch pha theo trôû phuï Rf vôùi cuoän khôûi ñoäng hoaëc cheá taïo cuoän B töø daây daãn coù tieát dieän nhoû . Ñoäng cô khôûi ñoäng nhö ñoäng cô hai pha khoâng ñoái xöùng khi roâto ñaït ñeán taàn soá quay nhaát ñònh thì cuoän khôûi ñoäng B ngaét khoûi nguoàn vaø ñoäng cô chuyeån sang cheá ñoä moät pha laøm vieäc cuoän A luoân ñöôïc noái vôùi ñieän aùp nguoàn (a) s¬ ®å m¾t m¹ch ®iÖn K A 0 SK 0,5 1 S (b) ®Æc tÝnh c¬ A MK (A+B) M®m I®m a M I A IA Rf IB B bôõi vì ôû cheá ñoä laøm vieäc coù cuoän A noái vôùi nguoàn neân ñeå söû duïng duïng ñoäng cô toát hôn thöôøng ñeå 2/3 soá raõnh cho cuoän chính stato coøn cuoän B chieám 1/3 soá raõnh treân stato ,ñoâi khi ñeå söû duïng loõi theùp ít toát hôn raõnh cuûa cuoän khôûi ñoäng coù tieát dieän nhoû hôn so vôùi cuoän laøm vieäc. Cuoän laøm vieäc coù soá voøng daây lôùn cho neân coù ñieän khaùng XSAlôùn (X~ w2) ñieän trôû cuûa cuoän laøm vieäc töông ñoái nhoû vaø ngöôïc laïi vôùi cuoän khôûi ñoäng coù soá voøng daây nhoû ñieän khaùng XSB nhoû , ñieän trôû rSB raát lôùn do ñoù : XSA >XSB rSA<rSB ñoäng cô khoâng ñoàng boä vôùi ñieän trôû khôûi ñoäng thöôøng coù moâmen khôûi ñoäng thaáp .MK=(0,5__0,7) Mñm , nhöng ñoâi khi ñaït tôùi Mk=(1,0__1,5)Mñm .ñieàu ñoù thöïc hieän ñöôïc khoâng chæ do goùc leäch pha theo thôøi gian maø nhôø söï cöôøng hoaù luoàng töø thoâng cuûa cuoän khôûi ñoäng B khi giaûm soá voøng daây WB vôùi KdqB laø heä soá daây quaán pha B . tuy nhieân vieäc taêng luoàng töø thoâng B caàn phaûi tieán haønh thaän troïng bôõi noù seõ daãn ñeán söï taêng ñaùng keå doøng ñieän cuûa cuoän khôûi ñoäng vaø doøng ñieän tieâu thuï cuûa ñoäng cô khi khôûi ñoäng . hieäu suaát : = 0,4__0,7 heä soá coâng suaát :cos=0,5__0,6 khaû naêng quaù taûi : Mmax==1,4__2 §éng c¬ kh«ng §ång bé mét pha víi tô khëi §éng §éng c¬ kh«ng ®ång bé víi tô khëi ®éng th­êng ®­îc sö dông trong c¸c tr­êng hîp yªu cÇu ®èi víi ®Æc tÝnh khëi ®éng ®éng cao dßng khëi ®éng Ik nhá vµ m«men khëi ®éng MK lín S¬ ®å m¾c m¹ch : a A A+B M Mm 0 SK 0,5 1 S MK§ IA I IB CK B A K S¬ ®å m¾c m¹ch ®iÖn (a) vµ ®Æc tÝnh c¬ (b) cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé víi tô khëi ®éng Cuén chÝnh chiÕm sè r·nh NZA = 2/3ZS , cuén phô , NZB = 1/3 ZS . Sè vßng d©y cña cuén phô vµ ®iÖn dung cña tô ®iÖn ®­îc chän tõ gi¸ trÞ m«men khëi ®éng cÇn thiÕt ph¶i cã hoÆc tõ ®iÒu kiÖn nhËn tõ tr­êng trßn khi khëi ®éng (víi n = 0 ) . M«men khëi ®éng lín ®¹t ®­îc nhê t¨ng ( c­êng ho¸ ) luång tõ th«ng cña cuén khëi ®éng vµ gãc lÖch pha theo thêi gian b .Trong tr­êng hîp nµy MK = (2- 2,5).M®m vµ IK = (3-6)I®m §éng c¬ khëi ®éng gièng nh­ ®éng c¬ hai pha (tr­êng hîp chung lµ kh«ng ®èi xøng ) khi ®¹t tèc ®é nhÊt ®Þnh cuén khëi ®éng ®­îc ng¾t vµ ®éng c¬ chuyÓn sang chÕ ®é mét pha cuén khëi ®éng ®ãng ng¾t tù ®éng ,trong tr­êng hîp kh«ng ng¾t ®­îc cuén khëi ®éng khái nguån , ®éng c¬ sÏ bÞ qu¸ nhiÖt vµ dÉn ®Õn ch¸y . Khi muèn cã tõ tr­êng trßn ë chÕ ®é khëi ®éng cÇn ph¶i chän hÖ sè biÕn ¸p K vµ tô C cã xÐt tíi NZA ¹ NZB ®IÒu kiÖn nhËn tõ tr­êng trßn . §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng d©y quÊn pha B trªn stato : rSB = k.t.a(KdqA/KdqB)2.rSA xSB = ak2(KdqA/KdqB)2.xSA Trong ®ã : a = NZA/NZB ; t = qA/qB KdqA , KdqB _ HÖ sè d©y quÊn pha A vµ pha B Lóc khëi ®éng s =1 , tæng trë cña m¹ch nh¸nh song song cña thø tù thuËn vµ thø tù nghÞch b»ng nhau . rRB1 = rRB2 = rRBK = k2.rRAK xRB1 = xRB2 = xRBK = k2.xRAK §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña pha B khi khëi ®éng cã d¹ng sau : rBK = rSB + rRBK = k.t.a(kdqa/kdqB)2.rSA + k2rRAK (2-1) xBK = xSB + xRBK = ak2(kdqa/kdqB)2.xSA + k2xRAK (2-2) BiÓu thøc x¸c ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn nhËn tõ tr­êng trßn trong ®éng c¬ ®iÖn dung: IBKrBK = j.IAK.xAK ; j.IBKxBK = j.IAK.xC = IAKrAK Thay c¸c gi¸ trÞ IB = j.IAK/k vµ rBK , xBK theo (2-1),(2-2) vµo c¸c biÓu thøc trªn . HÖ sè biÕn ¸p k vµ ®iÖn kh¸ng tô C khi tõ tr­êng trßn víi s =1 : K = 1/rRAK {xAK- t.a.(kdqA/kdqB)2.rSA] XC = krAK + a.k2(kdqA/kdqB)2.xSA + k2xRAK §Æc tÝnh lµm viÖc cña ®éng c¬ víi tô khëi ®éng kh«ng kh¸c so víi cña ®éng c¬ víi ®iÖn trë khëi ®éng v× chóng ®Òu lµm viÖc víi mét pha (pha chÝnh) ë chÕ ®é ®Þnh møc §éng c¬ kh«ng §ång bé mét pha §iÖn dung lµm viÖc Thùc chÊt ®éng c¬ ®iÖn dung lµm viÖc lµ ®éng c¬ hai pha ®­îc m¾c vµo l­íi ®iÖn mét pha v× c¶ hai d©y quÊn ®Òu ®­îc duy tr× trong suèt qu¸ tr×nh lµm viÖc. Do vËy vÒ cÊu t¹o r«to lång sãc, stato cã d©y quÊn hai pha lÖch nhau 900 ®iÖn, khi dßng ®iÖn trong hai d©y quÊn cã biªn ®é b»ng nhau vµ lÖch nhau mét gãc 900 t¹o ra trong m¸y tõ tr­êng quay víi tÇn sè quay n1 = 60.f/p. Nguyªn lý lµm viÖc vµ ®Æc tÝnh cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha ®iÖn dung lµm viÖc gièng nh­ ®éng c¬ ba pha, ®Ó t¹o ra sù lÖch pha vÒ thêi gian gi÷a dßng ®iªn trong hai d©y quÊn ta m¾c nèi tiÕp mét d©y quÊn víi mét ®iÖn dung C, hai d©y quÊn nèi song song víi nhau vµ m¾c vµo l­íi ®iÖn mét pha (h×nh 3). S¬ ®å m¹ch ®iÖn a , vµ ®Æt tÝnh c¬ b, ®éng c¬ ®iÖn dung víi tô lµ viÖc M®m Mm· M 0 S®m Sk 0.5 1 S ViÖc phèi hîp c¸c trÞ sè ®iÖn dung C vµ sè vßng d©y cña c¸c d©y quÊn phï hîp sÏ cã ®­îc tõ tr­êng quay trßn (hoÆc gÇn trßn). M¸y sÏ cã c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt tèt, ®èi víi lo¹i ®éng c¬ nµy cã ­u ®iÓm lµ: CÊu t¹o ®¬n gi¶n, hÖ sè c«ng suÊt cosj cao nªn ®­îc sö dông phæ biÕn réng r·i trong nhiÒu lÜnh vùc nh­: Qu¹t ®iÖn, trong c¸c thiÕt bÞ cña hÖ thèng tù ®éng. m¹ch §iÖn thay thÕ pha chÝnh: M¹ch ®iÖn thay thÕ pha chÝnh sÏ gióp chóng ta tÝnh to¸n c¸c ®Æc tÝnh - lµm viÖc vµ ®Æc tÝnh m«men M = f(S) dùa theo ph­¬ng ph¸p thµnh phÇn ®èi xøng cña hÖ thèng hai pha tõ m¹ch ®iÖn h×nh 4. (Víi dßng thø tù thuËn) (Víi dßng thø tù nghÞch) T­¬ng øng víi viÖc ph©n tÝch m«men quay tõ hai thµnh phÇn thuËn, nghÞch ta còng ph©n tÝch dßng ®iÖn thµnh hai thµnh phÇn sau: = ; = ; Dßng vµ lÖch pha nhau 900 t¹o ra tõ tr­êng quay thuËn. Dßng vµ lÖch pha nhau 900 t¹o ra tõ tr­êng quay ng­îc. Tæng trë thø tù thuËn cña pha A: ZA1 = ZSA + Z'RA1 = rA1 + jxA1 Trong ®ã: ZSA = rSA + jxSA: Tæng trë d©y quÊn Stato. Z'RA1 = r'RA1 + jx'RA1: Tæng trë m¹ch ph©n nh¸nh tõ tr­êng thuËn. ZA1= (rA1+ jxA1) = (rSA+ r'RA1) + j(xSA+ x'RA1); ; Tæng trë thø tù nghÞch cña pha A ZA2 = ZSA + Z’RA2 = rA2 + jxA2 Trong ®ã: Z'RA2 = r'RA2 + jx'RA2: Tæng trë m¹ch ph©n nh¸nh tõ tr­êng nghÞch. => ZA2 = rA2 + jxA2= (rSA + r'RA2) + j(xSA + x'RA2) Nh­ vËy trong tõ tr­êng elip nãi chung dßng ®iÖn thø tù thuËn vµ nghÞch cña pha chÝnh b»ng: Trong ®ã:ZB1 = (rSB+ k2.r'RA1) + j(k2.xA1 - XC) ZB2 = (rSB+ k2.r'RA2) + j(k2.xA2 - XC) k: Tû sè biÕn ¸p ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ MOÄT PHA VÔÙI TUÏ KHÔÛI  ÑOÄNG VAØ TUÏ LAØM VIEÄC Nhöôc ñieåm chung cuûa caùc loaïi ñoäng cô vôùi ñieän trôû khôûi ñoäng vaø tuï khôûi ñoäng laø chuùng coù chæ soá naêng löôïng ( cos) töông ñoái thaáp bôûi vì ôû cheá ñoä laøm vieäc chæ coù pha chính ñöôïc noái vôùi nguoàn neân taïo ra töø tröôøng ñaäp maïch khoâng phaûi laø töø tröôøng quay . Trong taát caû caùc tröôøng hôïp yeâu caàu chæ soá naêng löôïng cao vaø ñaët tính khôûi ñoäng toát ngöôøi ta thöôøng söû duïng ñoäng cô vôùi tuï khôûi ñoäng vaø tuï laøm vieäc . trong maïch cuoän B coù hai tuï maét song song vôùi tuï laøm vieäc CL luoân noái vôùi maïch coøn cuoän khôûi ñoäng CK chæ noái vaøo maïch trong thôøi gian khôûi ñoäng . U M A I a IA K Cl CK Cl CL+Ck IB Mñm Mmax MK B Sñm Sk 0,5 1 S Sô ñoà maéc maïch ñieän a, vaø ñaët tính cô b cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä vôùi tuï khôûi ñoäng  vaø tuï laøm vieäc Khi khôûi ñoäng cuõng nhö khi laøm vieäc ñoäng cô luoân laøm vieäc vôùi hai pha do ñoù caùc cuoän daây A vaø B chieám soá raõnh nhö nhau treân stato . NZA=NZB=NZS/2 vôùi NZS soá raõnh stato Nhaèm muïc ñích nhaän ñöôïc chæ soá naêng löôïng cao caùc thoâng soá cuûa ñoäng cô vaø ñieän dung cuûa tuï ñieän laøm vieäc caàn tính choïn sao cho ñaûm baûo töø tröôøng ôû cheá ñoä ñònh möùc laø töø tröôøng troøn K=WB/WA = tgAñm Xc=XAñm+XBñm= XAñm /cosAñm Trong ñoù : Añm , XAñm , XBñm caùc thoâng soá cuûa ñoäng cô ôû taàn soá quay ñònh möùc . Ñieän dung cuûa tuï khôûi ñoäng choïn sao cho toång ñieän dung (CK+CL) ñaûm baûo ñöôïc giaù trò caàn thieát cuûa moâmen khôûi ñoäng MK=(2,0__2,2)Md = (0,5__0,9)            cos= (0,8__0,95) Mmax=(1,8__2,5) ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ MOÄT PHA VOØNG CHAÄP Ñoäng cô khoâng ñoàng boä moät pha coù keát caáu ñôn giaûn nhaát , neân reû nhaát laø ñoäng cô voøng chaäp . ñoäng cô naøy coù moâmen khôûi ñoäng nhoû vaø thöôøng ñöôïc söû duïng trong tröôøng hôïp moâmen khôûi ñoäng chieám töø 10 - 40% moâmen ñònh möùc. Doøng töø hoaù chaïy trong cuoän kích thích O taïo ra luoàng töø thoâng ñaäp maïch moät phaàn luoàng töø thoâng ñi qua cöïc töø khoâng bao boïc bôûi voøng ngaén maïch ’ vaø phaàn coøn laïi ” moùc voøng vôùi voøng ngaén maïch K , döôùi taùc duïng cuûa caùc luoàng töø thoâng trong voøng ngaén maïch xuaát hieän SÑ Ñ cuoän öùng EK chaäm sau V goùc 900 theo thôøi gian . doøng ñieän IK chaïy trong voøng ngaén maïch do ñieän caûm cuûa voøng chaäm sau EK moät goùc K vaø taïo ra luoàng töø thoâng K truøng pha vôùi Ik ta coù V=”+K nhö vaäy Vvaø ’ leäch pha nhau goùc theo thôøi gian vaø theo khoâng gian taïo ra töø tröôøng elip vì : ’ ; + 1800 moâmen khôûi ñoäng Mkñ =(0,2__0,5) Mñm toác ñoä quay : n=nñb. =25__40% cos= o,4__0,6 moâmen cöïc ñaïi : Mmax =( 1,1__1,25)Mñm PhÇn hai ThiÕt kÕ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha c«ng suÊt nhá ®iÖn dung lµm viÖc Ch­¬ng I: X¸c ®Þnh kÝch th­íc chñ yÕu c«ng suÊt ®Þnh møc cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé pha ®¼ng trÞ : PdmIII = b1.P®m = 1,3. 370 = 481 ( W) Trong ®ã : PdmIII = 1.3 lµ hÖ sè tra tõ TL-1 trang 19. C«ng suÊt tÝnh to¸n cña ®éng c¬ ba pha ®¼ng trÞ : hIIIcosjIII = 0,75: HiÖu suÊt ®iÖn n¨ng (tra h×nh 1-1 trang 20TL-1) 3.> Chän t¶i ®­êng nh­ sau : - : hÖ sè tû lÖ gi÷a hai ®­êng kÝnh trong vµ ®­êng kÝnh ngoµi - 2p = 4: Sè cùc - : HÖ sè tû lÖ gi÷a chiÒu dµi lâi thÐp víi ®­êng kÝnh trong. NÕu ta chän l nhá sÏ lµm cho m¸y ta thiÕt kÕ dµi ra vµ ng­îc l¹i - Chän t¶i ®­êng: A = 220 (A/cm2) - xÐt ®Õn yªu cÇu tiÕng ån ta chän:Bd = 0,7:MËt ®é tõ th«ng khe hë kh«ng khÝ 4.> §­êng kÝnh ngoµi Stato: C¨n cø vµo b¶ng ®­êng kÝnh ngoµi tiªu chuÈn theo chiÒu cao t©m trôc trang 20 (TL-1) Ta chän: Dn = 11,6 (cm) = 116 (mm) 5>. §­êng kÝnh trong Stato: D = KD. Dn = 0,65 . 11,6 = 7,5 (cm) LÊy D = 7,5 (cm) =75(mm) 6>. B­íc cùc: chän 1 = 5,9(mm) 7.> ChiÒu dµi lâi s¾t Stato vµ r«to: ChiÒu dµi lâi s¾t stato tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh theo hÖ sè kÕt cÊu l víi l =1 Ta cã: ls = lR = l.D = 1. 7,5 = 7,5 (cm) = 75(mm) - Chän khe hë kh«ng khÝ :chän khe hë kh«ng khÝ cµng nhá th× tæn hao kh«ng t¶i vµ hÖ sè cosj nhá nh­ng nÕu chän khe hë kh«ng khÝ nhá qu¸ th× vÊn ®Ò c«ng nghÖ kh«ng ®¸p øng ®­îc vµ lµm sãng bËc cao t¨ng lªn . th­êng chän khe hë kh«ng khÝ d=0,2¸0,3 trang 26 TL-1 chän :d = 0,03 (cm) = 0,3 (mm) chiÒu dµi l=ls=lR=7.5(cm) ch­¬ng ii: d©y quÊn ,r·nh vµ g«ng stato Sè r·nh stato vµ r«to: - ViÖc chän sè r·nh stato vµ r«to (ZS vµZR) cña ®éng c¬ ®iÖn c«ng suÊt nhá quan hÖ mËt thiÕt víi nhau vµ khi xÐt ®Õn quan hÖ ®ã ph¶i chó ý nh÷ng yÕu tè sau : - Trªn ®Æc tÝnh m«men M=f(n) kh«ng cã chç lâm nhiÒu do m«men ký sinh ®ång bé vµ kh«ng ®ång bé sinh ra . - Tæn hao do phÇn r¨ng sinh ra nhá nhÊt . - §éng c¬ khi lµm viÖc , tiÕng ån do lùc h­íng t©m sinh ra nhá nhÊt §Ó gi¶m tíi møc tèi thiÓu ¶nh h­ëng cña m«men ký sinh ®ång bé, kh«ng ®ång bé vµ tiÕng ån, ta chän sè r·nh Stato vµ r«to víi tû lÖ ZS = 24 vµ ZR =17 - Ngoµi ra khi ®· chän ®­êng kÝnh ngoµi stato viÖc chän sè r·nh stato ZS cßn phô thuéc vµo chiÒu réng r¨ng nhá nhÊt mµ c«ng nghÖ cho phÐp - Tû sè ZS/ZR chän ®­îc phï hîp víi quy ®Þnh trong b¶ng 2-1 vµ phï hîp r·nh stato, r«to nµy ®­îc dïng trong b¶ng thèng nhÊt. Tû sè r·nh stato cña d©y quÊn chÝnh vµ phô trong ®éng c¬ ®iÖn dung chän ZA =ZB =12. 8.> Sè r·nh d©y quÊn chÝnh vµ phô d­íi mçi cùc : Trong ®éng c¬ ®iÖn dung th­êng lÊy sè r·nh cña 2 pha d­íi mçi cùc b»ng nhau, do ®ã: q=QA =QB =3 (r·nh). 9.>Dïng d©y quÊn ®ång khu«n ph©n t¸n 2 mÆt ph¼ng. Nh­ vËy ®©y lµ d©y quÊn b­íc ®ñ. 10>. HÖ sè d©y quÊn Stato: HÖ sè d©y quÊn Stato ®­îc tÝnh nh­ sau: 11>. Tõ th«ng trong khe hë kh«ng khÝ: f = ad. t. l. Bd. 10-4 = 0,64. 5,9. 7,5. 0,7.10-4 = 19,8.10-4(Wb) Trong ®ã : chän s¬ bé Ks = 1,11: HÖ sè sãng tra ®­êng cong h×nh 2.16 trang 46 TL-1 ad = 0,64: hÖ sè cung cùc tõ =5,9 (cm) (môc 6) lS= 7,5 (cm) (môc 7) Bd= 0,7 T 12.> Sè vßng d©y cña d©y quÊn chÝnh: (vßng) LÊy 456 (vßng) Trong ®ã : KE= 0,83 theo TL1 trang 44 f =19,8 .10-4 (wb) (môc 11) f= 50 Hf KdqA= 0.91 (môc10) 13.> . Sè thanh dÉn trong mét r·nh lÊy UrA = 76 (thanh) Trong ®ã : a =1 lµ sè m¹ch nh¸nh song song . V× sè vßng d©y kh«ng thay ®æi nªn ta kh«ng ®iÒu chØnh l¹i 14.> . Dßng ®iÖn ®Þnh møc cña d©y quÊn chÝnh (x¸c ®Þnh s¬ bé): Sè liÖu ban ®Çu: P®m =370W U®m =220V Trong ®ã:hIIIcosjIII= 0.66 tra tõ ®­êng biÓu diÔn 1-3 theoTL 1 trang 21 15.> TiÕt diÖn d©y quÊn chÝnh Stato: Trong ®ã: n = 1: Sè m¹ch nh¸nh song song JSA = 8 (A/mm2): MËt ®é dßng ®iÖn (s¬ bé) trong d©y quÊn chÝnh theo TL-1 trang 48 Theo TL- 1 trang 281 chän tiÕt diÖn d©y dÉn chuÈn SSA=0.221 (mm2) Nh­ vËy ®­êng kÝnh cña d©y d/ dc®= 0.53/0.585(mm) - Chän d©y dÉn Men ký hiÖu p ÉB -2 16.> Tæng tiÕt diÖn d©y dÉn ®ång trong r·nh : SSAD = SSA . URA =0,221.76 =16,8 (mm2) R·nh vµ g«ng stato - ViÖc chän r·nh vµ kÝch th­íc r·nh ta dùa vµo tiÕt diÖn d©y dÉn trong r·nh ®Ó chän r·nh stato thÝch hîp cã ba d¹ng r·nh - R·nh qu¶ lª cã khu«n dËp ®¬n gi¶n nhÊt ,tõ trë ë ®¸y r·nh t­¬ng ®èi thÊp v× vËygi¶m ®­îc søc tõ ®éng kh«ng cÇn thiÕt trªn r¨ng . - D¹ng r·nh h×nh nöa qu¶ lª cã diÖn tÝch lín h¬n qu¶ lª. - DiÖn tÝch r·nh h×nh thang cã diÖn tÝch lín nhÊt nh­ng tÝnh c«ng nghÖ kÐm h¬n d¹ng r·nh nöa qu¶ lª . - Tõ ®ã theo tæng diÖn tÝch r·nh ta tÝnh ®­îc chän r·nh h×nh nöa qu¶ lª 17.> . S¬ bé ®Þnh chiÒu dµy cña r¨ng. - Lâi s¾t ®éng c¬ ®iÖn nµy dïng thÐp kü thuËt ®iÖn c¸n nguéi ký hiÖu 2211. HÖ sè Ðp chÆt kC =0,97. BÒ mÆt l¸ t«n kh«ng phñ s¬n c¸ch ®iÖn. + S¬ bé chän chiÒu réng r¨ng Stato bZS nh­ sau: Trong ®ã: - Bd = 0,7 (T) mËt ®é tõ th«ng khe hë kh«ng khÝ - BZS = 1,5 (T): MËt ®é tõ th«ng r¨ng Stato (S¬ bé chän) - tS : b­íc r¨ng stato 18.> B­íc r¨ng Stato: Trong ®ã : D=75 (mm) (môc 5) 19.> S¬ bé ®Þnh chiÒu cao g«ng: Trong ®ã : bZS= 4,7 (mm) (môc 17) 2p=4 nªn p =2 20.> chän kÝch th­íc r·nh : - Theo TL- 1 trang 57 ta chän - ChiÒu réng miÖng r·nh .b4S= dc®+ (1.1 ¸1,5) = 0.585+1,21 =1.8 *(mm) - ChiÒu cao miÖng r·nh h4S = 0,6(mm) 21.> C¸c kÝch th­íc r·nh kh¸c: Trong ®ã : D = 75 (mm) (môc5) Dn = 116 (mm) (môc 4) bZS = 4,7 (mm) (môc17) hgS = 11,3 (mm) (môc19) 22. >ChiÒu cao r·nh Stato: Trong ®ã : Dn= 116 (mm) (môc 4) D =75 (mm) (môc5) hgS= 11,3 (mm) (môc19) 23.> ChiÒu cao phÇn th¼ng cña r·nh: Trong ®ã : hrS = 9,2 (mm) (môc21) b2S =7,5 (mm) (môc 21) hn= 2 (mm) (môc 20) 24.> DiÖn tÝch r·nh trõ nªm: Trong ®ã: hn = 2(mm): chiÒu cao nªm d1S= 6(mm) (môc 21) b2S =7,5 (mm) (môc 21) h4S 0,6 (mm) (môc20) 25.> DiÖn tÝch c¸nh ®iÖn r·nh: - C¸ch ®iÖn r·nh cña ®éng c¬ c«ng suÊt nhá 4A lµ mét líp b×a d¸n máng tæng hèp chiÒu dµy c¸ch ®iÖn lµ 0,3 (mm) Tªn VËt liÖu KÝch th­íc (mm) Chó thÝch D©y dÉn C¸ch ®iÖn r·nh Nªm p ÉB –2 tÊm c¸ch ®iÖn c¸ch ®Þªn 0,3 0,2 Mét mÆt cña r·nh 26.> DiÖn tÝch c¸ch ®iÖn : Sc® = C.(b2S + 2.hrs) = 0,3 (7,5+2.9,2) = 7,77 (mm2) Víi : C = 0,3 (mm) chiÒu dµy c¸ch ®iÖn hrS= 9,2 (mm) (môc 23) b2S= 7,5 (mm) (môc 21) 27.> DiÖn tÝch r·nh cã Ých: Sr = S’rs - Sc® = 44,55 -7,77 = 36,78 (mm2) 28.> HÖ sè lÊp ®Çy r·nh: Kl® = Trong ®ã: UrA = 76 (thanh): sè thanh dÉn trong mét r·nh. dc® = 0,585(mm): ®­êng kÝnh d©y kÓ c¶ c¸ch ®iÖn. 29.>ChiÒu cao g«ng stato thùc sù: Trong ®ã :Dn= 116 (mm) (môc 4) D =75 (mm) (môc5) hrS =9,2 (mm) (môc 22) 30.>.BÒ réng r¨ng stato: *KÝch th­íc r·nh Stato bZS = 4,74 (mm) ; hgS = 11,3 (mm) ; b4S = 1,8 (mm)            h4S = 0,6 (mm) ; hrS = 9,2(mm) ; b2S = 7,(mm); h12S = 5, 6 (mm) kÝch th­íc r·nh stato ch­¬ng III: D¢Y QUÊN - R·nh Vµ g«ng r« to - r·nh r«to cã d¹ng h×nh trßn , qu¶ lª th­êng lµ r·nh miÖng kÝn ®Ó ®¶m b¶o ®é bÒn cña khu«n dËp vµ tiÖn cho viÖc ®óc nh«m . - chän r·nh r«to dùa vµo tiÕt diÖn thanh dÉn v× vËy ®Ó ®¶m b¶o thanh dÉn cña lång sãc r«to ta chän r·nh h×nh qu¶ lª . - kÝch th­íc r·nh r«to (g«ng, r·nh ,thanh dÉn , lång sãc vµ vµnh ng¾n m¹ch) mét mÆt phô thuéc vµo mËt ®é tõ th«ng cho phÐp cña r¨ng vµ g«ng r«to trong ®iÒu kiÖn Ýt tiÕng ån mÆt kh¸c phô thuéc vµo n¨ng lùc qu¸ t¶icña m¸y ®iÖn mmax= Mmax/M®m . - §Ó cho nh«m cã thÓ lÊp ®Çy ®¸y r·nh khi ®óc ®­êng kÝnh ®¸y d2R kh«ng ®­îc nhá h¬n 2,5mm. Ta chän d2R = 3mm 31.> §­êng kÝnh ngoµi r«to: D’= D - 2.d = 75 – 2. 0,3 = 74,4 (mm) Víi : d =0,3 ( mm ) ( môc 7) D=75 (mm) (môc5) 32.> §­êng kÝnh trong r«to : Dt = 0,30. D =0,3 . 75 = 22,5(mm) 33.> B­íc r¨ng r«to : tR= Víi : D’= 74,4 (mm) (môc31) 34.> BÒ réng r¨ng r«to: Trong ®ã: BZR = 1,5(T) : mËt ®é tõ th«ng r¨ng r«to (S¬ bé chän) Bd =0,7 T (môc 4) KC =0,97 (môc 17) 35.> §­êng kÝnh r·nh r«to: Trong ®ã : D= 75 (mm) (môc 5) d= 0,3 (mm) (môc 7) bZR =5,6 (mm) (môc 34) - Theo TL1 trang 67 chän: - LÊy chiÒu cao miÖng r·nh h4R = 0,6 (mm) - ChiÒu réng miÖng r·nh b4R = 1,2 (mm) - §­êng kÝnh ®¸y d2R= 3 (mm) 36. ChiÒu cao phÇn th¼ng cña r·nh r«to: Trong ®ã : D = 75 (mm) (môc 5) D1R = 5,9 (mm) (môc 35) h4R = 0,4 ( mm) (môc 35) bZR= 6,6 (mm) (môc 34) = 0,3 (mm) (môc 7) d2R = 3 (mm) (muc 35) 37.> ChiÒu cao r·nh r«to: hrR = 0,5 (d1R + d2R) + h12R + h4R = 0,5(5,9 +3) + 7,9 + 0,5 = 12,75( mm) Trong ®ã : d1R =5,9 (mm) (môc 35) d2R = 3 (mm) (môc 35) h4R = 0,4( mm) (môc 35) h12R= 7,9 (mm) (môc 36) 38.> ChiÒu cao g«ng: Trong ®ã : D’ = 74,4 (mm) (môc 31) Dt = 22,5 (mm) (môc 32) hrR = 12,75 (mm) (môc 37) 39.> DiÖn tÝch r·nh r« to: Trong ®ã : d1R = 5,9 (mm) (môc 35) d2R = 3 (mm) (môc 35) h12R= 7,9 (mm) (môc 36) 40.>BÒ réng r¨ng r«to: KÝch th­íc r·nh r«to h4R= 0,4 (mm) d1R= 5,9(mm) d2R=3(mm) b4R=1,2(mm) h12R =7,9(mm) hrR=12,75(mm) Ch­¬ng IV: TÝnh to¸n m¹ch tõ - TÝnh to¸n m¹ch tõ bao gåm tÝnh to¸n ®ßng ®iÖn tõ hãa Im. Thµnh phÇn ph¶n kh¸ng cña dßng ®iÖn kh«ng t¶i vµ ®iÖn kh¸ng t­ong øng víi khe hë kh«ng khÝ lµXm. - Lâi s¾t ®éng c¬ ®iÖn nµy dïng thÐp kü thuËt ®iÖn c¸n nguéi ký hiÖu 2211. HÖ sè Ðp chÆt lÊy KC = 0,97, bÒ mÆt l¸ t«n kh«ng phñ s¬n c¸ch ®iÖn. 41.> HÖ sè khe hë kh«ng khÝ: Þ kd = kdS. kdR = 1,11.1,04 =1,154 Trong ®ã: b4S = 1,8(mm): (môc 20) tS = 9,8(mm): (môc 18) tR= 13,75 (mm) (môc 33) b4R= 1,2 (mm) (môc 35) d = 0,3 (mm) (môc7) 42.> Søc tõ ®éng khe hë kh«ng khÝ: Fd = 1,6 Kd . Bd . d .104 = 1,6.1,154.0,7.0,03.104 = 387,74 (A) Trong ®ã: Bd= 0,7 T (môc 4) Kd = 1,154 (A) (môc 41) d =0,03 (mm) (môc 7). 43.>MËt ®é tõ th«ng r¨ng ë Stato: Trong ®ã : bZS= 4,7 (mm) (môc 17) tS= 9,8 (mm) (môc 18) Bd = 0,7 T (môc 4) 44.> C­êng ®é tõ tr­êng trªn r¨ng stato: Theo phô lôc 1-1 trang 280. Ta cã BZS = 1,5(T) Þ HZS = 11.2 (A/cm) 45.> Søc tõ ®éng trªn r¨ng Stato: FZS = 2.HZS.hrS = 2.11,2.0,92 = 20,6 (A) Trong ®ã: hZS = hrS = 0,89 (cm) (v× r·nh stato chän h×nh nöa qu¶ lª nªn chiÒu cao tÝnh to¸n b¨ng chiÒu cao r·nh) 46.> MËt ®é tõ th«ng ë r¨ng r«to: Trong ®ã: tR = 13,75(mm): b­íc r¨ng r«to.(môc33) bZR = 6,6(mm): chiÒu réng r¨ng r«to. (môc34) 47.> C­êng ®é tõ tr­êng trªn r¨ng r«to: Theo phô lôc 1-3 TL- 1 trang 280 : Ta cã: BZR = 1,5 (T) Þ HZR = 11,2(A/cm) 48.> Søc tõ ®éng trªn r¨ng r«to: FZR = 2.hZR.HZR = 2.1,23.11,2 = 27,55 (A) Trong ®ã: hZR = hrR – 0,1.dR = 13,75 - 01.4,45 =12,3(mm) dR = hrR= 12,75 (mm) (môc 37) d1R= 5,9 (mm) (môc35) d2R = 3 (mm) (môc35) 49.> HÖ sè b·o hßa r¨ng: Trong ®ã : Fd = 387,74 (A) (môc42) FZS= 20,6 (A) (môc 45) FZR =27,55 (A) (môc 48) 50.> KiÓm tra l¹i hÖ sè kZ: TrÞ sè nµy gÇn ®óng víi gi¶ thiÕt ban ®Çu nªn kh«ng cÇn tÝnh l¹i. Chän : kZb® = 1,11 (môc 12) 51.> MËt ®é tõ th«ng ë g«ng Stato: Trong ®ã : f = 19,8.10-4 (wb) (môc 11) hgS= 11,3 (mm) (môc 19) lS = 7,5 (mm) (môc 7) 52.> C­êng ®é tõ tr­êng trªn g«ng stato: Theo b¶ng 1-2: TL-1 trang 279 víi : BgS = 1,2(T) ÞHgS = 4,1(A/cm) 53.> Søc tõ ®éng ë g«ng Stato: Trong ®ã : HgS = 4,1 (A) ( môc 51) Dn = 116 (mm) (môc 4) hgS = 13,2 (mm) (môc 29) 54. MËt ®é tõ th«ng trªn g«ng r«to: Trong ®ã :hgS = 13,2 (mm) (môc 29) lR = 75 (mm) (môc 7) KC = 0,97 55.> C­êng ®é tõ tr­êng trªn g«ng r«to: Theo phô lôc 1-3:trang 279 BgR = 1,02(T) Þ HgR = 2,84(A/cm) 56.> Søc tõ ®éng trªn g«ng r«to: Trong ®ã : Dt = 22,5 (mm) (môc 32) hgR = 13,2 (mm) (môc 38) HgR= 2,84 (A/cm) (môc53) 57.> Søc tõ ®éng cña m¹ch tõ: F = Fd + FZS + FZR + FgS + FgR= 387,74 +20,6+ 27,55 + 33,7 + 8 = 477,6(A) Trong ®ã : F d = 387,74 (A ) (môc 42) FZS = 20,6 (A) (môc 45) FZR=27,55 (A) ( môc 48) FgS = 33,7 (A) (môc 53) FgR = 8 (A) (môc 56) 58.> HÖ sè b·o hßa toµn m¹ch: Trong ®ã : K =477,6 (A) (môc 57) kd = 387,74 (A) (môc 42) 59.> Dßng ®iÖn tõ hãa: Trong ®ã : F = 447,6 (A ) (môc 57) WSA = 456 (vßng ) (môc 12) Kdq = 0,91 (môc 10) m=2 60.> §iÖn kh¸ng øng víi tõ tr­êng khe hë kh«ng khÝ: Trong ®ã : KE= 0,,83 (môc 12) U®m =220 (v) Im = 1,278 (A) (môc 59) 61.> TÝnh theo ®¬n vÞ t­¬ng ®èi: Ch­¬ng V: trë kh¸ng cña d©y quÊn stato vµ r«to X¸c ®Þnh thµnh phÇn trë kh¸ng stato - §é chÝnh x¸c cña tÝnh to¸n ®éng c¬ ®iÖn dung phô thuéc vµp ®é chÝnh x¸c cña tÝnh to¸n tham sè. V× vËy viÖc x¸c ®Þnh ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng d©y quÊn stato vµ r«to lµ rÊt quan träng 62.> ChiÒu dµi b×nh qu©n phÇn ®Çu nèi d©y quÊn chÝnh: l® = K1.t1 .b + 2.B = = 1,3. = 10,5 (cm) - Trong ®ã: D = 75 (mm) (môc 5) -Theo TL-1 trang 71 ta chän : k1 = 1,3: HÖ sè kinh nghiÖm B = 0,5¸1,5: HÖ sè kinh nghiÖm :Chän B = 1 63.> ChiÒu dµi b×nh qu©n nöa vßng d©y ltb = l1 + l® = 7,5 + 10,5 = 18 (cm) 64.> Tæng chiÒu dµi d©y dÉn cña ®­êng d©y quÊn chÝnh: LSA = 2.ltb.wSA.10-2 = 2.18.456.10-2 = 164,16 (m) Trong ®ã : WSA = 4566(vßng) (môc 12) Ltb =18 (cm)(môc 63) 65. >§iÖn trë t¸c dông cña d©y quÊn chÝnh stato: Trong ®ã: Theo TL-1 trang72 : r75 = 1/46 (Wmm2/m) ®iÖn trë suÊt cña d©y ®ång ë nhiÖt ®é 750C ®èi víi c¸ch ®iÖn cÊp B SSA = 0,221 (mm2) tiÕt diÖn d©y dÉn ®ång. (môc 15) 66.> TÝnh theo ®¬n vÞ t­¬ng ®èi: 67.>HÖ sè tõ t¶n r·nh Stato(d©y quÊn mét líp h×nh sin nöa qu¶ lª): .kb1 Trong ®ã: Kb = Kb1 = 1 hÖ sè theo b­íc ng¾n cña d©y quÊn (Tra b¶ng 4.2- Trang 74 – TL_1) h1 = hrS - h4S- hn- 2.C = 9,2 - 0,6 - 2- 2.0,3 = 6 (mm) h2 = hrS - h4S - h1 - = 9,2 - 0,6 - 6 - Trong ®ã : hrS = 9,2 (mm) (môc 22) h4S = 0,6 (mm) (môc 20) hn = 2 (mm) chiÒu cao nªm C= 0,3 (mm) chiÒu dµy c¸hc ®iÖn d1S = 6 (mm) (môc 21) b4S =1,8 (mm) (môc 20) 68.> HÖ sè tõ t¶n t¹p Stato: Trong ®ã: víi ZS/ZR =24/17=1,41 vµ ZS /2p =6 theo h×nh 4-8 trang 79 xS = 1,1 TL-1 kd =1,154 (môc 41) d= 0,03 (mm) (môc 7) tS =9,8 (mm ) (môc 18) 69.>HÖ sè tõ t¶n phÇn ®Çu nèi d©y quÊn Stato ph©n t¸n 2 mÆt ph¼ng: Víi : lS = 7,5(cm): chiÒu dµi stato. t = 5,9(cm): b­íc cùc. (môc6) l® = 10,5 (cm): chiÒu dµi ®Çu nèi. (môc7) q = 3 70.> Tæng hÖ sè tõ dÉn Stato: Sls = lrs + lts + l®s = 1,2 + 2,38+ 0,72 = 4,3 Trong ®ã : lrs = 1,2 (môc 67) lts =2,38 (môc68) l®s =0,72 (môc 69) 71. >§iÖn kh¸ng t¶n d©y quÊn chÝnh Stato. Trong ®ã : f=50 Hf WSA =456 (vßng) (muc 12) LS =7,5 (cm) (môc 7) Sls =4,3 (môc 70) 72.> TÝnh theo ®¬n vÞ t­¬ng ®èi: 73.> HÖ sè quy ®æi ®iÖn trë sang stato: Trong ®ã : WSA = 456(vßng) (môc12) ZR = 17(r·nh) kdS = 0,91: hÖ sè d©y quÊn stato. (môc10) kdR = kn : hÖ sè d©y quÊn r«to. - §Ó gi¶m tiÕng ån vµ m«men ký sinh lµm r·nh nghiªng r«to vµ nghiªng 1/24 vßng trßn nghÜa lµ mét b­íc r·nh stato. Nh­ vËy bn = tS = 9,8(mm)=9,8(cm). §é nghiªng r·nh Gãc nghiªng r·nh HÖ sè r·nh nghiªng ®ång thêi lµ hÖ sè d©y quÊn r«to: bn bn r·nh nghiªng ë r«to lång sãc 74.> §iÖn trë t¸c dông cña thanh dÉn roto ®óc b»ng nh«m: Trong ®ã r75 = 1/23.W §iÖn trë suÊt cña nh«m ®óc r«to ®é 750C St = 52,3 mm2; tiÕt diÖn thanh dÉn (còng chÝnh lµ diÖn tÝch r·nh r«to) (môc 39). 75.> Dßng ®iÖn trong thanh dÉn roto: Trong ®ã: KI = 0,96: hÖ sè dßng ®iÖn lÊy theo cosj > 0,96. I®mA = 1,8 (A): dßng ®iÖn ®Þnh møc d©y quÊn chÝnh(môc14) WSA= 456 (vßng) (môc12 ) Kdq =0,91 (môc10) ZR =17 r·nh r«to Kdq= 0,998 (môc73) 76.> Dßng ®iÖn trong vßng ng¾n m¹ch: 77.> S¬ bé mËt ®é dßng ®iÖn trong vµnh ng¾n m¹ch: Chän Jv = 3(A/mm2) theo TL-1 trang 66. 78.> DiÖn tÝch vµnh ng¾n m¹ch: Chän : bv =1,2.hrR = 1,2.12,75 = 15,3 (mm) Trong ®ã ; hrR =12,75(môc 37) Iv =238,76 (A) (môc77) 79.>§­êng kÝnh trung b×nh vµnh ng¾n m¹ch: DV = Trong ®ã: D’V = D = 7,44 (cm): ®­êng kÝnh ngoµi r«to. Dv" = DV' - bV = 7,44 - 1,53 = 5,91 (cm) D’ =7,44 (cm) (môc 31) bv H×nh kÝch th­íc vµnh ng¾n m¹ch Dv av 80. > §iÖn trë vµnh ng¾n m¹ch cña roto: Trong ®ã :b75 = (môc 36) Dv = 6,678 (cm) (môc 79) 81.> §iÖn trë cña phÇn tö lång sãc r«to. Trong ®ã : rt = 0,62 .10-4 (W) (môc 74) rv =0,0673.10-4 (W) (môc 80) ZR =17 r·nh 82.> §iÖn trë Roto ®· quy ®æi sang Stato: Trong ®ã : k12 = 8,3 .104 (môc 73) rpt = 0,877.10-4 (môc81) 83 . >TÝnh theo ®¬n vÞ t­¬ng ®èi: Trong ®ã : I®m = 1,8 (A) (môc 14) U®m = 220 (v) 84.> HÖ sè tõ t¶n r·nh Roto; Trong ®ã: h1R = hrR - h4R - d1R - 0,1 d2R = 12,75 - 0,4 - .5,9 - 0,1 . 3 = 9,1( mm) Km = 1 hÖ sè t¶n St = 52,3 (mm2): diÖn tÝch r·nh r«to. (môc39) h4R = 0,4 (mm) (môc 35) b4R = 1,2 (mm) (môc 35) d2R= 3 (mm) (môc 35) d1R =5,9 (mm) (môc 35) hrR =12,75 (mm ) (môc 37) Víi vµ thei TL-1 h×nh4-7 tra ®­îc Ta cã hÖ sè DZ = 0,03 v× ZR /2p =17/4< 5 nªn : xR =1+ 85.> HÖ sè tõ t¶n t¹p r«to. Trong ®ã: tR = 13,7 (mm) (môc 33) kd= 1,154 (môc 41) d = 0,03 ( mm) (môc 7) xR = 1,043 (môc 84) 86.> HÖ sè tõ t¶n phÇn ®Çu nèi: Trong ®ã : Dv = 6,675(cm) (môc79) l=75 (mm) (môc 7) av = 5,2 (mm) (môc78) bv= 15,3 (môc78) 87. >Tæng hÖ sè tõ t¶n Roto: SlR = lrR + ltR + l®R = 1,17 + 3,48 + 0,273 = 4,92 88. >Tæng tõ t¶n cña r«to: Trong ®ã : ålR =4,92 (môc 87) ls =lR =7,5 ( môc7) kdq = 0,91 (môc 10 ) kdR = 0,998 (môc 73) 89.> §iÖn kh¸ng r«to quy ®æi sang Stato: trong ®ã : xSA = 8,83 (W) (môc71 ) åls = 4,3 (môc 66) å’lR =5,9 (môc88) 90. >TÝnh theo ®¬n vÞ t­¬ng ®èi: Trong ®ã : xSA= 12,1 ( W) ch­¬ng VI: tÝnh to¸n chÕ ®é ®Þnh møc . * Tham sè tÝnh to¸n ®Çu cña m¹ch ®iÖn thay thÕ pha chÝnh: rSA = 16( W) ; xSA = 8,83 ( W) rRA = 7,3 (W) ; xRA = 12,1 (W) xmA = 142,8 ( W) - LÊy hÖ sè tr­ît ®Þnh møc s®m = 0,042 øng víi tãc ®é quay ®Þnh møc lµ n®m = n®b (1 - s®m) = 1500 (1 - 0,042) = 1437 (vßng/phót) XSA rSA xrA IA1 Im XmA rRA/2 A, dïng dßng diÖn thø tù thuËn rSA XmA XSA RRA/2-s IA2 xrA Im B,dïng dßng ®iÖn thø tù nghÞch - S¬ ®å thay thÕ pha chÝnh déng c¬ ®iÖn mét pha P®m= 370(w),U=220(v) n®b = 1500 (vßng/phót ) 91.> HÖ sè trë kh¸ng cña m¹ch ®iÖn: 92.> §iÖn trë thø tù thuËn t­¬ng øng nh¸nh tõ hãa vµ nh¸nh thø cÊp cña m¹ch ®iÖn: 93. >§iÖn kh¸ng thø tù thuËn cña m¹ch ®iÖn: 94. >Tæng trë thø tù thuËn pha chÝnh: ZA1 = rA1 + jxA1 = (rSA + r'RA1) + j(xSA + r'RA1) = (16 + 65,3)+ j(8,83 + 84,39) = 81,3 + j93,22(W) Ch­¬ng VII: TÝnh to¸n d©y quÊn phô - tÝnh to¸n d©y quÊn phô theo ®iÒu kiÖn ®ati ®­îc tõ tr­êngquay trßn ë chÕ ®é ®Þnh møc . - tham sè cña pha phô ®èi víi ®éng ®iÖn dung nã quyÕt ®Þnh tÝnh n¨ng lµm viÖc vµ ®Æc tÝnh khëi ®éng. VËy néi dung cña phÇn nµy lµ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh c¸c tham sè pha phô 95.> Tû sè biÕn ¸p 96. >Dung kh¸ng trong d©y quÊn phô: xC = K2 .XA1 + K.rA1 = 1,142.93,22 + 1,14 . 81,3= 213,8 (W) 97.> §iÖn dung cÇn thiÕt: chän tô: CV = 16 (mF) 98.> §iÖn kh¸ng thùc sù : 99.> §Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn thø hai cña tõ tr­êng quay trßn ( tøc lµ chän tû sè biÕn ¸p ph¶i cña cuén d©y a= UA /UB ): 100.> Sè thanh dÉn trong mét r·nh cña d©y quÊn phô: U'rB = K.UrA = 1,088 . 76 = 82,71 (thanh dÉn) LÊy UrB lµ sè nguyªn :UrB = 82 (thanh dÉn) Trong ®ã : U RA = 76 (thanh ) (môc 12) 101. Sè vßng d©y cña d©y quÊn phô: WSB = UrB .p.q = 82.2.3 = 492 (vßng) 102.> Tû sè biÕn ¸p: Trong ®ã ; WSA = 456 (vßng ) WSB = 492 (vßng) 103. TiÕt diÖn d©y dÉn pha phô: - S¬ bé tÝnh tiÕt diÖn d©y dÉn phô theo tû sè , ë ®©y ta chän t = k =1,078 - Dùa theo b¶ng tiÕt diÖn tiªu chuÈn phô lôc 2 trang 281 ta chän S=0,221( mm)2 nh­ vËy : d/dcd = 0,53/0,585 ( mm 104.> §iÖn trë t¸c dông pha phô B: rSB = K.t.rSA = 1,078.1 .16 = 17,25 ( W) 105.> Tæng trë thø tù thuËn pha phô: ZB1 = (rSB + K2 . r'RA1)+ j(K2.xA1 - xC) = (17,25 + 1,0782 . 65,3) + j(1,0782.93,22 – 198,8) = 93,3 - j 90,57 ( W) Do ®iÖn dung lµ sè nguyªn nªn ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹t ®­îc tõ tr­êng trßn kh«ng ®­îc tháa m·n , v× vËy ta ph¶i dïng c«ng thøc chung cho tõ tr­êng elÝp ®Ó tÝnh c¸c tham sè ë chÕ ®é ®Þnh møc . 106. >§iÖn trë t¸c dông thø tù nghÞch cña pha chÝnh: 107.> §iÖn kh¸ng t¸c dông thø tù nghÞch cña pha chÝnh: 108.> Tæng trë thø tù nghÞch pha chÝnh: ZA2 = (rA2 + jxA2) = (rSA + r'RA2) + j(xSA + x'RA2) = (16 + 3,15) + j(8,83 + 11,2 = 19,15 + j20 (W) 109.> Tæng trë thø tù nghÞch pha phô: ZB2 = (rSB + K2.r'RA2) + j(K2.xA2 - xC) = (17,25 + 1,0782 .3,15) + j(1,0782 .20 -198,9) = 20,91 - j 175,66 (W) 110.> Thµnh phÇn thø tù thuËn vµ nghÞch cña dßng ®iÖn Stato pha chÝnh 111.> Thµnh phÇn thø tù nghÞch cña dßng stato pha chÝnh 112.> Søc ®iÖn ®éng thø tù thuËn: E1 = IA1 - ZRA1 = IA1.(r'RA1 + jx'RA1) = (1,684 - j0,563). (65,3 + j 84,39) = 189 + j 12,45 = 189,5 Ð3,760 (V) 113. Søc ®iÖn ®éng thø tù nghÞch: E2 = IA2 - ZRA2 = IA2.(r'RA2 + jx'RA2) = (-0,04437 - j 0,0563) (3,15 +j 11,2) = 0,491- j 0,674 = 0,834 /-53,91 0(V) 114.> Tæng søc ®iÖn ®éng: E = E1 + E2 = (189 + j 12,45) + (0,491 - j 0,674) = 189,491 + j 11,774 = 189,85 Ð2,550 (V) 115.> tÝnh l¹i KE: 116.>kiÓm tra l¹i KE DKE= Trong ®ã KE : hÖ sè ®iÖn ¸p ( môc 12) Sai sè tÝnh to¸n nhá h¬n 5% do ®ã cã thÓ chÊp nhËn ®­îc Ch­¬ng VIII: TÝnh to¸n tæn hao s¾t vµ dßng ®IÖn phô 117.> Träng l­îng r¨ng Stato: GZS = 7,8 . ZS . bZS . hZS . lS . KC . 10-3 = 7,8 . 24 . 0,47 . 0,92 . 7,5 . 0,97 . 10-3= 0,588 ( Kg) 118.> Träng l­îng r¨ng Roto: GZR = 7,8 . ZR . bZR . hZR . lR . KC . 10-3 = 7,8 . 17 . 0,66 . 1,23 . 7,5 . 0,97 . 10-3= 0,783 (Kg) 119.> Träng l­îng g«ng Stato: GgS = 7,8 . p . (Dn + hgS).hgS .lS . KC . 10-3 = 7,8 . p. (11,6 + 1,13). 1,13 . 7,5 . 0,9 . 10-3= 2,1 ( Kg) 120.> Träng l­îng g«ng Roto: GgR = 7,8 . p . (Dt - hgR).hgR .lR . KC . 10-3 = 7,8 . p. (2,25 - 1,32). 1,32 . 7,5 . 0,97 . 10-3= 0,22 (Kg) 121.> Tæn hao s¾t trªn r¨ng Stato: = 1,8 .2,6 (1,5)2.0,588..0,8 = 4,95 (W) Trong ®ã: KgC = 1,1 HÖ sè gia c«ng P1,0/50 = 2,6 (W/Kg) suÊt tæn hao cña thÐp theoTL-1 Tra b¶ng 6 -2 trang 98 122.> Tæn hao s¾t trªn r¨ng R«to: = 1,8.2,6.(1,5)2 .0,783 . .0,8 = 6,6 (W) 123. Tæn hao s¾t trªn g«ng Stato: = 1,6 . 2,6 .(1,2)2. 2,1 . = 12,57 (W) 124.> Tæn hao s¾t trªn g«ng roto: P’TgR = 1,6.P1,0/50..GgR ()1,3 = 1,6 .2,6.(1,03)2 . 0,22 .1 = 0,97 (W) 125.> Tæn hao s¾t tÝnh to¸n cña Stato: P'TS = P'TZS + P'TgS = 4,95 + 12,57 = 17,5 (W) 126.> Tæn hao s¾t tÝnh to¸n cña Roto: P'TR = P'TZR + P'TgR = 6,6 + 0,97 = 7,57 (W) 127.> Khi E1 = 192,98V th× tæn hao s¾t do tõ tr­êng thuËn g©y nªn b»ng: PT1 = PTS1 + PTR1 = 18,84 + 0,13 =18,97 (W) 127.> Dßng ®iÖn phô thø tù thuËn do tæn hao s¾t g©y nªn. 128.> Khi E2 = 0,834 (V) th× tæn hao s¾t do tõ tr­êng nghÞch g©y nªn b»ng: PT2 = PTS2 + PTR2 = 0,000365 + 0,000378 = 0,00074( W) 129.> Dßng ®iÖn phô thø tù nghÞch do tæn hao s¾t g©y nªn: 130.> Dßng ®iÖn Stato cã xÐt ®Õn tæn hao s¾t ë cuén d©y chÝnh: ISA1 = (I'A1 + IT1) + j I"A1 = (1,153 + 0,05) - j 1,35 = 1,203 - j 1,35(A) ISA2 = (I'A2 + IT2) + j I"A2 = (-0,0443 + 0,000445) - j 0,00563 =- 0,0438 - j 0,0563 (A) Trong ®ã:I'A1, I'A2 lµ phÇn thùc, I"A2, I"A2 lµ phÇn ¶o cña dßng ®iÖn IA1, IA2 ISA = ISA1 + ISA2 = (1,203 - j 1,35) +(- 0,0438 - j 0,0563) = 1,16 - j 1,406 = 1,82 /- 50,50 (A) 131.> Dßng ®iÖn trong cuén d©y phô : = 1,298 + j 1,069 (A) ISB = ISB1 + ISB2 = (1,298 + j1,069) + (-0,052 + j0,041) = 1,246 + j1,11 = 1,67 /41,70 (A) 132.> MËt ®é dßng ®iÖn trong d©y quÊn chÝnh vµ phô 102. 133.>Dßng ®iÖn tæng Stato lÊy tõ l­íi: IS = ISA + ISB = (1,16 -j1,406) +( 1,246 + j1,11) = 2,406 - j0,296 = 2,424 /-70 (A) 134.> C«ng suÊt ®iÖn tõ P®t = 2.1,7762.65,3 - 2.0,07172.3,15 = 411,9 (W) 135.>M«men ®iÖn tõ : 136.> Tæn hao c¬: Trong ®ã: K = 6 khi 2P > 2 137.> Tæn hao phô: Víi :h = 0,7 138.> Tæng c«ng suÊt c¬ t¸c dông lªn trôc: P'R = P®t (1 - S®m ) =411,9 (1 - 0,042)= 394,6 (W) 139.> C«ng suÊt c¬ t¸c dông lªn trôc PR = P'R - Pc¬ - Pf = 394,6 - 19,34 - 2,6 = 372,6( W) 140.> Momen t¸c dông: 141.> Tæn hao ®ång Stato: = 1,822 . 16 + 1,672 . 17,25 = 101,1 (W) 142.> Tæn hao ®ång R«to: = 2.1,7762.65,3.0,042 + 2.0,07172.3,15 (2-0,042) = 17,36 (W) 143.> Tæng tæn hao: SP = PDS + P§R + Pc¬ + Pf + PT1 + PT2 = 101,1 + 17,36 + 18,97 + 2,6 + 19,34 + 0,00074= 159,37 (W) 144.> C«ng suÊt tiªu thô : PS = PR + SP = 372,6 + 159,37 = 531,97 (W) 145.> HiÖu suÊt: víi h= 0,7004tháa m·n ®IÒu kiÖn ban ®Çu h =0,7 kh«ng ph¶i tÝnh l¹i 146.> HÖ sè c«ng suÊt: Víi cosj =0,99 thâa m·n ®iÒu kiÖn cho tr­íc cosj=0,96 147.> §iÖn ¸p trªn d©y phô: UB1 = ISB1 (ZB1 - ZC) = (1,298 + j 1,069) (93,13 - j 90,57 + j 189,9) = 5,15 + j 240,23 ( V) UB2 = ISB2 (ZB2 - ZC) = (0,0526 + j 0,041) (20,91 - j 175,66 + j.198,9) = 0,147 + j2,07 (v) UB = UB1 + UB2 = (5,15 + j 240,23) + (0,147 + j 2,07) = 5,297 + j 242,37 = 242,43/88,750 (V) 148.> §iÖn ¸p trªn tô ®iÖn: UC = ISB . ZC = (1,3506 + j1,11).j198,9 =-220,37 + j.268,62 (v) = 347,44 /129,360 (v) Chän tô ®iÖn cã ®iÖn ¸p lµm viÖc lµ UC = 400 (V) Ch­¬ng IX: TÝnh to¸n chÕ ®é khëi ®éng. Khi hÖ sè tr­ît S=1 th× ®iÒu kiÖn ®¹t m«men khëi ®éng lín nhÊt vµ dßng ®iÖn khëi ®éng nhá nhÊt lµ m©u thuÉn nhau .nªn khi x¸c ®Þnh ®Æt tÝnh khëi ®éng cña ®éng c¬ th× ph¶i x¸c ®Þnh chØ tiªu nµo lµ quan träng nhÊt . Thùc tÕ khi thiÕt kÕ yªu cÇu m«nen khëi ®éng cµng lín cµng tèt víi dßng ®iÖn khëi ®éng kh«ng lín l¾m . nh­ khi thiÕt kÕ ta cÇn chó ý c¸c ®iÓm sau : - Víi dßng ®iÖn khëi ®éng ®· cho ph¶i ®¹t ®­îc m«men khëi ®éng lín nhÊt . - Víi dßng ®iÖn khëi ®éng ®· cho ph¶i ®¹t ®­îc hÖ sè phÈm chÊt lín nhÊt tøc lµ tû sè Mk/Ik lín nhÊt . - Trong tr­êng hîp m«men khëi ®éng qu¸ nhá th× ta cã thÓ dïng c¸c ph­¬ng ph¸p sau: + T¨ng ®iÖn dung tô ®iÖn + T¨ng ®iÖn trë r«to + T¨ng sè cuén d©y phô tøc lµ t¨ng tû sè biÕn ¸p ë chÕ ®é khëi ®éng ta cã tèc ®é ®éng c¬ n=0 khi ®ã hÖ sè tr­ît s=1 149.> §iÖn trë m¹ch chÝnh cña pha A khi khëi ®éng: 150.> §iÖn kh¸ng m¹ch chÝnh cña A khi khëi ®éng. 151.> Tæng trë cña pha chÝnh khi khëi ®éng: ZAK = (rSA + r'RAK) + j (xSA + x'RAK) = (16 + 6,14) + j (8,83 + 11,42) = 22,14 + j 20,25 ( W) 152.> §iÖn trë cña m¹ch ®iÖn thay thÕ pha phô ë chÕ ®é khëi ®éng : rBK =r’BK = rsB + k2 .r’AK= 17,25+1,0782.6,14 =24,38( W) 153.> Khi kh«ng cã phÇn tö khëi ®éng ,®iÖn kh¸ng cña m¹ch ®iÖn thay thÕ pha phô ë chÕ ®é khëi ®éng . xBK =k2. (kda/kdb) 2 . xSA +k2 .x’RAK = 1,0782.(1)2.16+1.0782 .11,42 = 31,86 (W) 154.> Theo ®iÒu kiÖn m«men khëi ®éng yªu cÇu ³ 1,4 Ta cã : MK= 1,4M®m =1,4.25,222 =35,31 (KG.cm) §iÖn kh¸ng pha phô khi khëi ®éng cã phÇn tö khëi ®éng cã thÓ tÝnh theo ®iÒu kiÖn mk³1,4 ®· cho 155.> HÖ sè tÝnh to¸n A vµ ®iÖn kh¸ng 156.> Dung kh¸ng cña tô ®iÖn lóc khëi ®éng . 157.> §iÖn dung cña tô ®iÖn lóc khëi ®éng. chän tô 51 () Tô nµy bao gåm c¶ tô khëi ®éng vµ tô lµm viÖc nªn tô khëi ®éng lµ : CK=CCK- CK =51-16= 35 () 158.> §iÖn kh¸ng thËt sù X’BK. 159.> Khi chän trÞ sè ®iÖn dung lµ sè nguyªn ,m«men khëi ®éng trªn thùc tÕ kh«ng kh¸c g× so víi trÞ sè chän ban ®Çu . Nh­ vËy so víi m«men khëi ®éng ban ®Çu chän theo béi sè mk=1,4 ta cã MK=35,38 (KG.cm) VËy béi sè m«men thùc lµ : mk= MK/M®m =35,38/25,222 =1,403 160.> Dßng ®iÖn khëi ®éng - Dßng ®iÖn d©y quÊn chÝnh IAK - Dßng ®iÖn d©y IK 161.> KiÓm tra béi sè dßng ®iÖn . ik = IK /I®m= 12,86/1,8 =7,14 162.> Tæng trë cña pha phô lóc khëi ®éng. ZBK = (rSB + K2r'RAK) + j (K2xAK - xC) = (17,25 + 1,0782.6,14) + j(1,0782.20,25 – 62,51) = 24,38 - j 38,97 ( W) 163.> Dßng ®iÖn thø tù thuËn cña d©y quÊn chÝnh: 164.> Dßng ®iÖn thø tù nghÞch cña d©y quÊn chÝnh: 165.> HÖ sè c«ng suÊt cña pha chÝnh lóc khëi ®éng 166.> C«ng suÊt ®iÖn tõ lóc khëi ®éng. P®tk = = 2 . 6,14 . (5,0082 -1,222)= 289,7 (W) 167. M« men khëi ®éng. MK = = 18787,3. 168. Béi sè m«men khëi ®éng. mK = = 0,745 169.> Dßng ®iÖn pha phô lóc khëi ®éng 170.> HÖ sè c«ng suÊt cña pha phô lóc khëi ®éng . 171.> MËt ®é dßng ®iÖn khëi ®éng d©y quÊn chÝnh: 172.> MËt ®é dßng khëi ®éng d©y quÊn phô. 173.> §iÖn ¸p trªn d©y quÊn phô lóc khëi ®éng . UB= IBK .ZBK= (3,51+j4,4).(24,38 -j38,97) =223,78 -j126,62 =257,12/-29,5(V) 174.> §iÖn ¸p cña tô lóc khëi ®éng: UB= IBK .ZC =IBK .(-jxc) = (3,51+j4,4 ).(-j62,51) =-257,12+j219,46 (V) =351,93/141,42 (V) 175.> Béi sè m«men mmax . Béi sè momen max thÓ hiÖn kh¶ n¨ng lµm viÖc qu¸ t¶i cña ®éng c¬ , ë chÕ ®é khëi ®éng th× ®éng c¬ bao gåm c¶ tô lµm viÖc vµ tô khëi ®éng . sau nhiÒu lÇn tÝnh to¸n víi hÖ sè tr­ît kh¸c nhau ta x¸c ®Þnh ®­îc víi S = 0,16 Tèc ®é quay ®éng c¬ : n =1260 vßng/phót ta t×m ®­îc m«men max MKmax =42967 (G.cm) Ta cã béi sè m«men max : Theo yªu cÇu thiÕt kÕ :Mk/M®m³1,7 nh­ vËy béi sè m«men tháa m·n yªu cÇu ®· cho . 176.> Träng l­îng s¾t silÝc cña ®éng c¬ cÇn chñng bÞ : GFE = GZS+GZR+ GgS +GgR = 0,588+ 0,783 +2,1 +0,22 =3,691 (kg) 177.> träng l­îng ®ång cuÈ d©y quÊn stato : - Khi kh«ng cã tÝnh c¸nh ®iÖn : G’cu= ZS .UrA .SSA . ltb .ycu .10-5 = 24. 76. 0,221. 18 . 8,9 . 10-5 = 0,645 (kg) - Khi kÓ c¶ c¸ch ®iÖn : 178.> chØ tiªu kinh tÕ vµ vËt liÖu t¸c dông : gCU = - §Ó sinh ra mét o¸t th× tèn 1,78(g) ®ång 179.> chØ tiªu thÐp : gFe = - §Ó sinh ra mét o¸t th× tèn 9,906 (g) thÐp: Thamsè §¬n vÞ 0,02 0,03 0,042 0,055 r'RA1 W 47,33 59,6 65,3 64,95 x'RA1 W 122,7 104,75 84,39 66,74 r'RA2 W 3,1 3,13 3,15 3,17 x'RA2 W 11,2 11,2 11,2 11,2 ZA! W 63,33+j131,53 75,6+j113,58 81,3+j93,22 81+j75,57 ZA2 W 19,1+j20 19,13+j20 19,15+j2019, 19,17+j20 ZB1 W 72,25-j46 86,5-j66,9 93,13-j90,57 92,67-j111 ZB2 W 20,85-j175,66 20,88-j175,66 20,91-j175,66 20,93-j175,66 IA1 A 0.756-j1,394 0,9575-j1,35 1,153-j1,35 1,396-j1,326 IA2 A -0,576+j0,0146 -0,32-j0,0049 -0,04437-j0,0563 0,215-j0,126 E1 V 206,84+j26,85 198,7+j19,69 189+j12,45 179+j7,13 E2 V -1,96-j6,407 -0,943-j3,597 0,491-j0,674 2,1+j2,01 P®t W 236 326,64 411,9 480,6 M®t= G.cm 15324,26 21209,82 26746,04 31190,72 PR W 211 294,41 372,6 435,35 It1 A 0,055 0,0526 0,05 0,047 It2 A 0,0036 0,002 0,000445 0,00155 IS A 1,6-j0,144 1,99-j0,168 2,406-j0,296 2,819-j0,357 Cosj 0,996 0,996 0,9925 0,992 åP W 144,2 144,94 159,37 187,33 M G. cm 13962,78 19683,23 25222,78 29876 h % 0,605 0,67 0,7 0,7 n Vßng/phót 1470 1455 1437 1417,5 Tham sè §¬n vÞ 0,12 0,5 0,75 1 r’A! W 44,6 12,24 8,2 6,16 x'RA1 W 28,65 12,28 11,65 11,42 r'RA2 W 3,28 4,11 4,93 6,16 X'RA2 W 11,2 11,2 11,3 11,4 ZA1 W 60,6+j37,48 28,24+j21,11 24,2+j20,48 22,16+j20,25 ZA2 W 19,28+j20,03 20,11+j20,03 20,93+j20,13 22,16+j20,23 Zb1 W 69-j155,34 31,47-j174,36 26,78-j175,1 24,4-j175,36 Zb2 W 21,06-j175,62 22-j175,62 22,98-j175,5 24,4-j175,4 IA1 A 2,162-j1,5 3,186-j2,357 3,306-j2,52 3,369-j2,57 IA2 A 1,076-j0,606 1,982-j2,02 2,034-j2,28 2,0427-j2,38 E1 V 139,32-j4,97 67,94+j10,26 56,5+j17,84 50,1+j22,64 E2 V 10,31+j10,06 30,74+j13,9 35,76+j11,76 39,75+j8,6 It1 A 0,0376 0,0206 0,0202 0,0206 It2 A 0,0826 0,034 0,0152 0,0152 IS A 4,2985-j1,0884 5,585-j3,26 5,631-j3,62 5,656-j3,72 Cosj 0,969 0,863 0,841 0,835 P®t W 606,98 318,72 191,71 100,32 M®t W 39413,2 20695,55 12448,36 6493,33 PR W 517,84 159,36 47,92 0 M G.cm 381600,94 20669,26 12433,2 0 SP W 402,32 1067,83 1189,3 1237,95 PS W 952,32 1227,2 1237,23 1237,95 h 0,577 0,129 0,0387 0 n Vßng/ phót 1320 750 375 0 IS h :cosj 1 IS 3 cosj h 2 0.5 1 S®m m = MK/Mñm M®m 1,7035 1,403 0,744 Cl Ck+Cl Mmax 0 200 370 400 P(W )          ®Æc tÝnh khëi ®éng vµ lµm viÖc cña ®éng c¬ 0 0.25 0.5 0.75 1 S ®Æc tÝnh M=f (s) cña ®éng c¬ ®iÖn mét pha víi tô lµm viÖc vµ khëi ®éng chuyªn ®Ò: c«ng nghÖ chÕ t¹o r«to lång sãc Khi nãi ®Õn tiÕn bé khoa häc kü thuËt ng­êi ta kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn tiÕn bé vÒ c«ng nghÖ . Cã thÓ nãi c«ng nghÖ lµ lùc l­îng më ®­êng ,nã cho phÐp thö nghiÖm nh÷ng ph¸t minh khoa häc ®ång thêi gîi më nh÷ng ý t­ëng míi trong khoa häc .C«ng nghÖ ngµy nay kh«ng chØ lµ coi lµ kû thuËt mµ thùc sù nã lµ mét lÜnh vùc khoa häc -khoa häc vÒ c«ng nghÖ .Nghiªng cøu khoa hÞc mµ kh«ng tÝnh ®Õn c«ng nghÖ vµ nghiªng cøu c«ng nghÖ ®Ó ®i vµo thùc tÕ s¶n xuÊt ,th× nh÷ng thµnh tùu khoa häc ®ã trë nªn v« nghÜa l¶ng phÝ . VËy nªn ,khi nãi ®Õn mét nÒn c«ng nghiÖp cña mét n­íc nµo ®ã tøc lµ ng­êi ta nãi ®Õn nÒn c«ng nghÖ cña n­íc ®ã chø ch­a h¼n ®· nãi ®Õn nÒn khoa häc cña n­íc ®ã. C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®iÖn kh«ng ngoµi ra quy luËt nµy .C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®iÖn ngµy nay ®· cho phÐp c¸c nhµ thiÕt kÕ gi¶m khãi l­îng c¸c m¸y ®iÖn nãi chung xuèng d­íi mét nöa so víi tr­íc ®©y §­¬ng nhiªn ®ã lµ thµnh tùu cña nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nh­ luyÖn kim vµ hãa chÊt v..v nh­ng c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®iÖn ®ãng mét vai trß kh«ng nhá .Ng­êi kü s­ dï lµm viÖc ë lÜnh vùc thiÕt kÕ , vËn hµnh hay s¶n xuÊt còng cÇn ph¶i n¾m v÷ng c«ng nghÖ chÕ t¹o ,v× ®ã lµ c¬ së cho nh÷ng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. §éng c¬ r«to lång sãc ®­îc chÕ t¹o ®Õn c«ng suÊt 1000 (kw) .§èi víi ®éng c¬ c«ng suÊt ®Õn 160(kw) ng­êi ta dïng r«to ®óc nh«m .§èi víi ®éng c¬ d·y th«ng dông , nh«m ®Ó ®óc d©y quÊn r«to lµ nh«m tinh khiÕt . Trong mét sè ®éng c¬ cã hÖ sè tr­ît lín ng­êi ta dïng nh«m hîp kim . Ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n nhÊt lµ ph­¬ng ph¸p ®óc tÜnh khi r«to ®øng yªn. Khu«n ®Ó ®óc nh«m ®­îc tr×nh bµy trªn h×nh bªn .thÕp lâi s¾t r«to 5 ®­îc Ðp vµo trôc gi¶ 1 trªn cã vµn 10 vµ c¸c chèt . r«to to ®· Ðp ®­îc ®­a vµo lß nung ®Õn nhiÖt ®é 400-5000c . sau ®ã r«to ®­îc ®­a lªn khu«n ®óc vµ ®­îc gi÷ b»ng c¬ cÊu thñy lùc 7,8,9, trªn h×nh ta thÊy khu«n 3 vµ 6 ®Ó t¹o vµnh ng¾n m¹ch vµ c¸nh khuÊy , ¸o khu«n 4 dïng ®Ó ch¾n kh«ng cho nh«m ch¶y ra khái miÖng r·nh .Nh«m nãng ch¶y ë nhiÖt ®é 750 –7800c ®­îc rãt vµo ®Ëu rãt 2. Sau khi nh«m ®«ng ®Æc ,ng­êi ta cho c¬ cÊu thñy lùc ho¹t ®éng ®Ó bá khu«n vµ lÊy r«to ra . §Ó kh«ng khÝ trong khu«n tho¸t ra ngoµi dÔ dµng khu«n ®­îc cÊu t¹o sao cho nh«m láng d©ng dÇn tõ d­íi lªn qua c¸c r·nh trong lâi s¾t . Ph­¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n nh­ng chÊt l­îng ®óc kh«ng cao ,dÔ bÞ rç khuyÕt hay phÕ phÈm . §Ó n©ng cao chÊt l­îng ®óc, ng­êi ta ¸p dông chÕ ®é ®óc rung .Theo ph­¬ng ph¸p nµy toµn bé khu«n ®óc ®­îc ®Æt lªn mét bµn cã ®éng c¬ ch¹y lÖch t©m ®Ó g©y rung . Biªn ®é vµ tÇn sè rung ®­îc ®iÒu chØnh theo kinh nghiÖm. Ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i ®Ó ®óc nh«m r«to lµ ®óc d­íi ¸p lùc . Nh«m ®­îc nÊu ch¶y vµ nhê khÝ nÐn Ðp vµo khu«n d­íi ¸p lùc .Ph­¬ng ph¸p nµy cho n¨ng suÊt vµ ®é tin cËy vÒ chÊt l­îng cao . §èi víi c¸c ®éng c¬ lín lång sãc chÕ t¹o baÌng c¸c thanh dÉn n»m trong r·nh ®­îc nèi ng¾n m¹ch b»ng hai r·nh ë hai ®Çu . VËt liÖu dïng ë ®©y lµ ®ång hoÆc hîp kim ®ång . ChiÒu dµi thanh dÉn ®­îc c¾t sao cho khi Ðp hai vßng ng¾n m¹ch vµo , thanh dÉn nh« ra 2-4 mm . Hai ®Çu thanh dÉn ®­îc lµm c«n ®i ,®Ó khi ghÐp víi vµnh ng¾n m¹ch chóng t¹o thµnh mét c¸i r·nh phÔu . C¸c lç trªn vµnh ng¾n m¹ch ®­îc t¹o ra nhê khoan hoÆc ®ét . Khe hë gi÷a thanh dÉn vµ thµnh lç khoan kho¶ng 0,2-0,4 mm. C¸c thanh dÉn ®­îc hµn víi vµnh ng¾n m¹ch b»ng ph­¬ng ph¸p hµn cøng .khi hµn ,r«to ®­îc ®Ó trªn bµn xoay 2 theo ph­¬ng th¼ng ®øng . Bµn xoay 2 cã thÓ xoay trªn gi¸ 1(h-b) D©y quÊn thø cÊp cña m¸y biÕn ¸p 11 cÊp ®iÖn vµo trôc r«to th«ng qua vµnh ®ång 4 vµ ®Çu hµng 8 cã cùc than 6.C¸c cùc dÉn dßng ®Òu cã n­íc lµm m¸t ë phÝa trong (10,9) . Tr­íc khi hµn tõng thanh ng­êi ta gia nhiÖt vµnh ng¾n m¹ch ®Õn nhiÖt ®é kho¶ng 1000c b»ng khß xanh ®Ó h¹n chÕ mèi hµn t¶n nhiÖt qu¸ nhanh . Mèi hµn ®­îc cùc than ®èt ®Õn nhiÖt ®é khi ta quÖt que hµn vµo , que hµn ch¶y lo·n ngay lµ ®­îc (320¸3500c) . Khi chuyÓn sang hµn mèi kh¸c , ta chØ cÇn xoay bµn 2 ®i mét gãc nhá (nhê tay g¹t 3) lµ ®­îc (®Çu cùc than ®øngyªn) Hµn xong mét phÝa ,®¶o ®Òu ®Ó hµn phÝa kia cña r«to . Yªu cÇu hµn ph¶i ngÊu (ph¶i ®ñ nhiÖt ®é) ,diÖn tÝch hµn réng . NÕu chÊt l­îng mèi hµn kh«ng ®¶m b¶o (mËt ®é dßng qua mèi hµn qu¸ lín ) mèi hµn sÏ bÞ ph¸ hñy dÇn dÇn do tiÕp xóc xÊu .HiÖnt­îng nµy th­êng s¶y ra ®èi víi ®éng c¬ c«ng suÊt trung b×nh, c¸c mèi hµn kh«ng ®­îc cÊp ®ñ nhiÖt (do vµnh ng¾n m¹ch qu¸ lín ) nªn hµn kh«ng ngÊu hoÆc diÖn tÝch hµn qu¸ lín . KÕt luËn B¶ng so s¸nh yªu cÇu thiÕt kÕ vµ kÕt qu¶ ®· thiÕt kÕ ®èi víi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha ®iÖn dung lµm viÖc vµ khëi ®éng cã m«men më m¸y cao: C¸c sè liÖu §¬n vÞ Yªu cÇu thiÕt kÕ KÕt qu¶ thiÕt kÕ P W 370 372,6 h ³ 0,7 0,7004 cosj ³ 0,96 0,99 ³ 1,7 1,7035 ³ 1,4 1,403 Qua thiÕt kÕ ®å ¸n tèt nghiÖp vÒ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha ®iÖn dung em rót ra ®­îc nhiÒu ®iÒu bæ Ých vµ hiÓu râ h¬n vÒ cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc còng nh­ ngµnh c«ng nghiÖp cña ®Êt n­íc. Qua ®ã em thÊy ®­îc tÇm quan träng cña ®éng c¬ ®iÖn nãi riªng vµ cña m¸y ®iÖn nãi chung. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n quý thÇy c«. §Æc biÖt lµ c« Phan ThÞ HuÖ ®· nhiÖt t×nh chØ b¶o h­íng dÉn em hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp. Tuy nhiªn do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n, ®å ¸n cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Mong quý thÇy c« chØ b¶o ®Ó em rót ra ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm h¬n. Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2004 Sinh viªn NguyÔn V¨n Thµnh Tµi liÖu tham kh¶o 1. §éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha mét pha c«ng suÊt nhá TrÇn Kh¸nh Hµ -NXB KHKT( TL-1) 2. ThiÕt kÕ m¸y ®iÖn : TrÇn Kh¸nh Hµ - NguyÔn Hång Thanh 3. C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®IÖn vµ m¸y biÕn ¸p NguyÔn §øc SÜ 4. M¸y ®Ön 1vµ 2 TrÇn Kh¸nh Hµ : Phan Tö Thô : NguyÔn V¨n S¸u Môc lôc: - Më ®Çu 1 PhÇn I: C¬ së lý tuyÕt vµ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha 3 PhÇn II: ThiÕt kÕ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha c«ng suÊt nhá ®iÖn dung lµm viÖc 18 - Ch­¬ng I: X¸c ®Þnh kÝch th­íc chñ yÕu 18 - Ch­¬ng II : D©y quÊn, r·nh vµ g«ng stato 20 - Ch­¬ng III: D©y quÊn, r·nh vµ g«ng r«to 29 - Ch­¬ng IV: TÝnh to¸n m¹ch tõ 33 - Ch­¬ng V: Trë kh¸ng cña d©y quÊn stato vµ r«to 39 - Ch­¬ng VI: TÝnh to¸n chÕ ®é ®Þnh møc 49 - Ch­¬ng VII: TÝnh to¸n d©y quÊn phô 51 - Ch­¬ng VIII: Tæn hao s¾t vµ dßng ®iÖn phô 56 - Ch­¬ng IV: TÝnh to¸n chÕ ®é khëi ®éng 63 - Chuyªn ®Ò: C«ng nghÖ chÕ t¹o r«to lång sãc 72

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế động cơ không đồng bộ điện dung có tụ mở máy và tụ làm việc.DOC