Đề tài Thiết kế môn học: Phân tích hoạt động kinh tế

Thiết kế môn học: Phân tích hoạt động kinh tế Lời mở đầu Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh phải có lãi. Nhưng hoạt động kinh doanh luôn luôn có những sự biến đổi do những biến động về tình hình kinh tế chính trị xã hội. Muốn kinh doanh có hiệu quả yêu cầu các doanh nghiệp phải thường xuyên tiến hành phân tích các hoạt động phân tích kinh tế . Phân tích kinh tế là một hệ thống liên quan đến nghiên cứu các mối quan hệ phụ thuộc của các hoạt động kinh tế dựa trên các tài liệu nghiên cứu. Thông tin kinh tế nhằm đánh giá đúng đắn, khách quan, tìm hiểu việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước cũng như của công ty. Vạch rõ xu hướng phát triển và quy luật phát triển của các hiện tượng kinh tế, những khả năng tiềm tàng chưa được sử dụng từ đó đề ra các biện pháp quản lý tốt. Thông qua việc phân tích và thường xuyên phân tích hoạt động kinh tế có tác dụng nhằm đảm bảo lợi ích của nhà nước, của xã hội, của công ty, thông qua việc phân tích kinh tế thường xuyên có tác dụng ngăn ngừa khuynh hướng cục bộ không lành mạnh, phổ biến những kinh nghiệm tiên tiến, mở rộng sản xuất. Qua tài liệu phân tích giúp công ty thấy được mặt mạnh, mặt yếu của mình mà chỉ đạo sản xuất cũng như quản lí tài chính của xã hội được thực hiện một cách có hiệu quả. Chính vì vậy phân tích kinh tế có vai trò hết sức quan trọng trong việc chỉ đạo và lãnh đạo kinh tế. Phần I: Cở sở lý luận của phân tích hoạt động kinh tế 1.1. Mục đích và ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh tế: 1.1.1. ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh tế: Là một nhà quản lý bao giờ bạn cũng muốn doanh nghiệp của mình hoạt động một cách liên tục, nhịp nhàng, hiệu quả và không ngừng phát triển. Muốn vậy bạn phải thường xuyên và kịp thời đưa ra được những quyết định để tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của doanh nghiệp có tính khoa học, phù hợp, khả thi để có thể đưa ra những quyết định có chất lượng cao ấy bạn cần phải có nhận thức đúng đắn, khoa học, toàn diên và sâu sắc về doanh nghiệp và về các điệu kiện, các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp là công cụ cơ bản để người quản lý nhận thức về doanh nghiệp, nhận thức về những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp mà ta biết rằng bộ ba biện chứng là nhận thức- quyết định- hành động thì nhận thức đóng vai trò quan trọng nhất. Từ tất cả các vấn đề trên ta thấy phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng và hết sức cần thiết cả trong lý luận lẫn thực tiễn. Nó quan trọng và cần thiết đối với sự tồn tại, phát triển hiệu quả của doanh nghiệp nói chung đối với năng lực uy tín của lãnh đạo nói riêng. Từ những điều trên thì việc phân tích hoạt động kinh tế của các doanh nghiẹp trong thực tế được diễn ra một cách thường xuyên ở nhiều khâu, nhiều bộ phận và ở phạm vi toàn doanh nghiệp. Nếu việc phân tích đạt yêu cầu sẽ giúp những người quản lý doanh nghiệp nhận thức đúng đắn về thực trạng doanh nghiệp về môi trường kinh doanh, xác định được những mặt mạnh, lợi thế cũng như những yếu kém tụt hậu, những tiềm năng khác của doanh nghiệp. Qua đó đưa ra được những quyết định phù hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển hiệu quả của doanh nghiệp trong thời gian tới. 1.1.2. Mục đích: Mục đích của phân tích hoạt động kinh tế nói riêng, mục đích của các hoạt động khác của con người nói chung luôn có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó vừa làm kim chỉ nam giúp định hướng hoạt động vừa là thước đo đánh giá kết quả hoạt động. Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể của phân tích như là đối tượng, chỉ tiêu, nguồn lực mà xác định mục đích phân tích cho phù hợp. Mục đích chung thường gặp ở tất cả các trường hợp phân tích bao gồm: + Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc đánh giá tình hình thực hiên các chỉ tiêu kinh tế. + Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tich và tính toán mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố. + Xác định các nguyên nhân gây biến động các nhân tố, nghiên cứu phân tích tính chất của nguyên nhân qua đó để nhận thức về năng lực và tiềm năng của doanh nghiệp. + Đề xuất các biện pháp và phương hướng nhằm khai thac triệt để các khả năng tiềm tàng trong nội bộ doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. + Làm cơ sở cho việc xây dựng những kế hoạch sản xuất, xây dựng những chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển doanh nghiệp. Tóm lại có thể phát biểu ngắn gọn mục đích của phân tích hoạt động kinh tế làm nhằm xác định tiềm năng doanh nghiệp và đề xuất các biện pháp nhằm nâng khai thác triệt để và hiệu quả các tiềm năng ấy trong thời gian tới. 1.2. Nguyên tắc phân tích: Dù phân tích được tiến hành ở bất kỳ quy mô nào thì việc phân tích cũng phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: 1. Phân tích bao giờ cũng phải bắt đầu bằng việc phân tích chung, phân tích tổng quát rồi mới đến phân tích cụ thể, chi tiết. 2. Phân tích phải đảm bảo tính khách quan. 3. Phân tích phải đảm bảo tính toàn diện, sâu sắc, triệt để. 4. Phân tích phải đặt hiện tượng trong trạng thái vận động không ngừng và trong mối liên hệ mật thiết với các hiện tượng khác. 6. Phân tích phải linh hoạt trong việc lựa chọn các phương pháp phân tích cũng như là phải căn cứ vào nguồn lực và yêu cầu về phân tích mà xác định quy mô mức độ phân tích cho phù hợp.

doc39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 10607 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế môn học: Phân tích hoạt động kinh tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
÷ng ng­êi lao ®éng giái lµ hÕt søc quan träng. §Ó gi÷ ®­îc ng­êi giái l¹i c«ng ty ngoµi nh÷ng c¬ héi th¨ng tiÕn, ®êi sèng v¨n hãa tèt trong c«ng ty th× viÖc ®¶m b¶o lîi Ých vËt chÊt cho hä lµ rÊt cÇn thiÕt. Do ®ã doanh nghiÖp ph¶i t¨ng l­¬ng cho ng­êi lao ®éng khiÕn tiÒn l­¬ng b×nh qu©n t¨nglªn. §©y lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan tiªu cùc. + Nguyªn nh©n chñ quan: Doanh nghiÖp thay ®æi kÕt cÊu lao ®éng, t¨ng sè l­îng lao ®éng kü thuËt cao, gi¶m sè l­îng lao ®éng phæ th«ng nªn tiÒn l­¬ng b×nh qu©n t¨ng. Víi viÖc trang bÞ thªm c¸c m¸y mãc kÜ thuËt hiÖn ®¹i, doanh nghiÖp cÇn cã c¸c c«ng nh©n cã tr×nh ®é kü thuËt cao, tay nghÒ v÷ng, ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n qua tr­êng líp. ChÝnh v× thÕ mµ kÕt cÊu lao ®éng trong doanh nghiÖp thay ®æi. Sè l­îng c«ng nh©n lµnh nghÒ, cã chuyªn m«n kü thuËt t¨ng lªn, sè l­îng lao ®éng gi¶n ®¬n gi¶m xuèng. Vµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho c¸c lao ®éng kü thuËt cao tÊt nhiªn lµ ph¶i cao h¬n do ®ã lµm l­¬ng b×nh qu©n trong doanh nghiÖp t¨ng.ChÝnh v× thÕ sù biÕn ®éng nµy cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. BiÖn ph¸p : Doanh nghiÖp cÇn ph¸t huy ®iÒu nµy v× tiÒn l­¬ng t¨ng trªn c¬ së t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµ ®iÒu hîp lý vµ hiÖu qu¶. Tuy nhiªn cÇn x©y dùng chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®Ó ®¶m møc t¨ng tiÒn l­¬ng ph¶i nhá h¬n møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng th× míi ®em l¹i hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp. * ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng: Qua b¶ng ph©n tÝch ta nhËn thÊy: N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña doanh nghiÖp trong kú nghiªn cøu lµ 418.960.000®/ng­êi, kú gèc lµ 436.897.000®/ng­êi, gi¶m 17.937.000 ®/ng­êi, kú nghiªn cøu ®¹t 95,89% so víi kú gèc tøc lµ gi¶m 4,11 %. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n trong doanh nghiÖp gi¶m cã thÓ lµ do mét sè nguyªn nh©n sau: 1. Do trong kú doanh nghiÖp vÉn sö dông c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc s¶n xuÊt cò hay bÞ háng do ®ã lµm gi¶m n¨ng suÊt giê. 2. Do doanh nghiÖp ch­a lµm tèt c«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n. 3. Møc ®é c¬ giíi ho¸ cña doanh nghiÖp ch­a ®­îc c¶i thiÖn, sè c«ng nh©n th« s¬ trong c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vÉn nhiÒu. 4. Do hµng ho¸ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ch­a phï hîp víi c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc còng nh­ c¸c qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. 5. Do doanh nghiÖp thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n c«ng lao ®éng vµ hiÖp t¸c lao ®éng ch­a hîp lý. Trong n¨m nguyªn nh©n trªn ta gi¶ ®Þnh hai nguyªn nh©n chÝnh ®ã lµ nguyªn nh©n thø hai vµ nguyªn nh©n thø t­. + Nguyªn nh©n chñ quan - Trong kú doanh nghiÖp vÉn sö dông c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc s¶n xuÊt cò hay bÞ háng do ®ã lµm gi¶m n¨ng suÊt giê. §©y lµ nguyªn nh©n mang tÝnh chñ quan. Víi c¸c thiÕt bÞ cò th× n¨ng suÊt lµm viÖc sÏ gi¶m ®i tõ ®ã buéc doanh nghiÖp ph¶i t¨ng gi¸ thµnh, gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy ®©y lµ mét nguyªn nh©n tiªu cùc. BiÖn ph¸p ®Ò ra lµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i thay míi c¸c trang thiÕt bÞ , th­êng xuyªn kiÓm tra theo dâi viÖc sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ, gi¸o dôc ng­êi c«ng nh©n sö dông m¸y mãc mét c¸ch khoa häc. Khai th¸c tèi ®a n¨ng suÊt cña thiÕt bÞ tr¸nh hao mßn v« h×nh, nhanh chãng thu håi vèn ®Ó t¸i s¶n xuÊt gi¶ ®¬n vµ t¸i s¶n xuÊt më réng. + Nguyªn nh©n kh¸ch quan - Møc ®é c¬ giíi ho¸ cña doanh nghiÖp ch­a ®­îc c¶i thiÖn, sè c«ng nh©n th« s¬ trong c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vÉn cßn nhiÒu. Nh­ ta ph©n tÝch ë trªn th× vµo nh÷ng n¨m tr­íc ®©y do møc ®é c¬ giíi ho¸ cña doanh nghiÖp cßn thÊp ,®©y lµ nguyªn nh©n lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng cña doanh nghiÖp kh«ng cao ,lao ®éng cña doanh nghiÖp chñ yÕu lµ lao ®éng ch©n tay. §©y lµ mét trong nh÷ng h¹n chÕ cña doanh nghiÖp trong c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. MÆc dï biÕt nh­ng trong nhiÒu n¨m qua l·nh ®¹o doanh nghiÖp kh«ng thÓ c¶i thiÖn ®­îc t×nh h×nh nµy do ch­a t×m ®­îc nguån vèn ®Ó ®Çu t­ mua s¾m míi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. §©y lµ nguyªn nh©n mang tÝnh chÊt kh¸ch quan tiªu cùc ®èi víi doanh nghiÖp. 3. Nhãm chØ tiªu tµi chÝnh * ChØ tiªu tæng thu Qua b¶ng ph©n tÝch ta nhËn thÊy: Tæng thu cña doanh nghiÖp trong kú gèc lµ 455.984.974 (103®ång), kú nghiªn cøu lµ 406.973.256 (103 ®ång), gi¶m 49.011.718 (103 ®ång) so víi kú gèc, ®¹t 89,25% tøc lµ gi¶m 10,75% so víi kú gèc. §©y lµ chØ tiªu cã møc gi¶m kh¸ cao. Së dÜ cã sù gi¶m nµy cã thÓ lµ do mét sè nguyªn nh©n sau: 1. XuÊt hiÖn nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng 2. Sö dông nguyªn vËt liÖu thay thÕ lµm cho chÊt l­îng s¶n phÈm gi¶m nªn gi¸ b¸n gi¶m 3. - Do nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ s¶n cña doanh nghiÖp gi¶m 4. Do doanh nghiÖp thu hÑp quy m« s¶n xuÊt kinh doanh 5. Do chÝnh s¸ch tiÕp thÞ vµ qu¶ng c¸o kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶. Trong n¨m nguyªn nh©n trªn ta gi¶ ®Þnh hai nguyªn nh©n chÝnh ®ã lµ nguyªn nh©n thø hai vµ nguyªn nh©n thø t­. + Nguyªn nh©n kh¸ch quan: Nguyªn nh©n kh¸ch quan: Sö dông nguyªn vËt liÖu thay thÕ lµm cho chÊt l­îng s¶n phÈm gi¶m Cung nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nåi c¬m ®iÖn cña xÝ nghiÖp SX nåi c¬m ®iÖn cã biÕn ®éng m¹nh , lµm cho viÖc chuÈn bÞ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo ®Ó s¶n xuÊt gÆp nhiÒu khã kh¨n , doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh sö dông vËt liÖu thay thÕ. Tuy nhiªn v× sö dông vËt liÖu thay thÕ nªn s¶n phÈm lµm ra cã chÊt l­îng kh«ng tèt b»ng s¶n phÈm tr­íc ®ã , g©y t¸c ®éng ®Õn gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp SX nåi c¬m ®iÖn, lµm cho nã biÕn ®éng gi¶m , gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña toµn doanh nghiÖp còng v× thÕ mµ sôt gi¶m Nguyªn nh©n trªn ®èi víi doanh nghiÖp lµ mang tÝnh chÊt tiªu cùc , nh­ng l¹i lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan nªn doanh nghiÖp kh«ng thÓ t¸c ®éng ®Õn ®Ó thay ®æi ®­îc + Nguyªn nh©n chñ quan: Do doanh nghiÖp thu hÑp quy m« s¶n xuÊt kinh doanh v× ®iÒu kiÖn kinh tÕ khã kh¨n dÉn ®Õn gi¸ trÞ s¶n xuÊt gi¶m nªn khèi l­¬ng tiªu thô còng gi¶m theo lµm cho tæng thu cña doanh nghiÖp kú nghiªn cøu gi¶m so víi kú gèc. §©y lµ nguyªn nh©n tiªu cùc. => BiÖn ph¸p n©ng cao doanh thu - Liªn tôc nghiªn cøu, ph¸t triÓn mÉu m· cña s¶n phÈm ®Ó phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng nh»m n©ng cao sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô. - Hoµn thiÖn c«ng t¸c b¸n hµng, n©ng cao tr×nh ®é cña nh©n viªn b¸n hµng, trang thiÕt bÞ cho b¸n hµng ®Ó n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp nh»m t¹o ra sù tin t­ëng vµ hµi lßng trong kh¸ch hµng. - Më réng vµ ®a d¹ng c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng, b¸n hµng trùc tiÕp, b¸n hµng ®¹i lý, b¸n bu«n, b¸n lÎ, b¸n hµng qua m¹ng ®Ó n©ng cao doanh thu. * ChØ tiªu tæng chi Qua b¶ng ph©n tÝch ta nhËn thÊy: Tæng chi cña doanh nghiÖp trong kú gèc lµ 427.985.043 (103®ång), kú nghiªn cøu lµ 391.879.221 (103 ®ång), gi¶m 36.105.822 (103 ®ång) so víi kú gèc, ®¹t 91,56% tøc lµ gi¶m 8,44 % so víi kú gèc. ChØ tiªu tæng chi gi¶m m¹nh cã thÓ lµ do mét sè nguyªn nh©n sau: 1- Chi phÝ cho tiÕp kh¸ch gi¶m 2- §¬n gi¸ nhiªn liÖu, ®iÖn n¨ng gi¶m. 3 - Do doanh nghiÖp nhËn ®­îc Ýt ®¬n ®Æt hµng nªn gi¶m khèi l­îng s¶n xuÊt 4 – Do sè lao ®éng gi¶m nªn chi phÝ l­¬ng gi¶m 5- Do gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu trªn thÞ tr­êng gi¶m Trong n¨m nguyªn nh©n trªn ta gi¶ ®Þnh hai nguyªn nh©n chÝnh ®ã lµ nguyªn nh©n thø hai vµ nguyªn nh©n thø ba. + Nguyªn nh©n kh¸ch quan: Nguyªn nh©n chÝnh thø hai: trªn thÞ tr­êng cã sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ nguyªn liÖu Do trong kú nghiªn cøu gi¸ nhiªn liÖu ®Ó vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ gi¶m m¹nh ®· lµm cho chi phÝ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ gi¶m. §©y lµ mét nguyªn nh©n kh¸ch quan tÝch cùc lµm cho tæng chi phÝ cña doanh nghiÖp gi¶m. + Nguyªn nh©n chñ quan: Do doanh nghiÖp nhËn ®­îc Ýt ®¬n ®Æt hµng nªn gi¶m khèi l­îng s¶n xuÊt mµ chi phÝ s¶n xuÊt lµ chi phÝ chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng chi cña doanh nghiÖp, nªn khi ho¹t ®éng nµy gi¶m th× tæng chi phÝ cña doanh nghiÖp còng gi¶m ®i. Tuy nhiªn viÖc gi¶m chi phÝ xuÊt ph¸t tõ viÖc thu hÑp s¶n xuÊt kinh doanh nªn ®©y lµ nguyªn nh©n chñ quan tiªu cùc. => BiÖn ph¸p -Sö dông c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i ®Ó t¨ng khèi l­îng ®¬n ®Æt hµng. Tuy nhiÖn biÖn ph¸p nµy cÇn thùc hiÖn mét c¸ch thÝch hîp ®Ó kh«ng g©y l·ng phÝ mµ l¹i t¹o ra hiÖu qu¶ cao - N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ mµ t¹o ra søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. * ChØ tiªu lîi nhuËn Qua b¶ng ph©n tÝch ta nhËn thÊy: ChØ tiªu Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong kú gèc lµ 27.999.931 (103 ®ång), kú nghiªn cøu lµ 15.094.035 (103 ®ång), gi¶m 12.905.896 (103 ®ång) so víi kú gèc, ®¹t 53,91% tøc lµ gi¶m 46,09 % so víi kú gèc. Lîi nhuËn lµ chØ tiªu cã møc ®é gi¶m cao nhÊt trong c¸c chØ tiªu cña doanh nghiÖp. Cã sù gi¶m nh­ trªn cã thÓ lµ do mét sè nguyªn nh©n sau: Do nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng gi¶m Thu nhËp cña ng­êi d©n ngµy cµng cao, s¶n phÈm cña doanh nghiÖp kh«ng phï hîp víi yªu cÇu cao cña nhiÒu kh¸ch hµng nªn sè l­îng tiªu thô gi¶m lµm lîi nhuËn gi¶m Doanh nghiÖp chËm trong viÖc ®a d¹ng hãa c¸c mÆt hµng lµm sè l­îng tiªu thô gi¶m Doanh nghiÖp chi qu¸ nhiÒu cho chi phÝ qu¶n lý lµm lîi nhuËn gi¶m Do doanh nghiÖp thu hÑp quy m« s¶n xuÊt kinh doanh nªn doanh thu, lîi nhuËn gi¶m Trong n¨m nguyªn nh©n trªn ta gi¶ ®Þnh hai nguyªn nh©n chÝnh ®ã lµ nguyªn nh©n thø nhÊt vµ nguyªn nh©n thø ba. + Nguyªn nh©n kh¸ch quan: - Mét lµ, do sù biÕn ®éng vÒ cung cÇu trªn thÞ tr­êng, cÇu nhá h¬n cung mµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®­îc tiªu thô Ýt h¬n víi gi¸ thÊp h¬n. Kú nghiªn cøu cã rÊt nhiÒu c«ng ty, ban hµng quen thuéc ®ét nhiªn kh«ng sö dông nhiÒu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. MÆt kh¸c c«ng ty ®èi thñ ®ang ph¸t triÓn dÉn ®Õn t¨ng cung vÒ s¶n phÈm trªn th× tr­êng. Do sù biÕn ®éng cung cÇu nµy mµ doanh nghiÖp kh«ng n©ng cao ®­îc gi¸ b¸n vµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp tiªu thô ®­îc Ýt h¬n nªn lîi nhuËn gi¶m. + Nguyªn nh©n chñ quan - Mét lµ, doanh nghiÖp chËm trong viÖc ®a d¹ng hãa c¸c mÆt hµng lµm sè l­îng tiªu thô gi¶m nªn lîi nhuËn gi¶m. Víi viÖc kh«ng më réng quy m« s¶n xuÊt doanh nghiÖp thùc hiÖn ®a d¹ng hãa c¸c mÆt hµng mét c¸ch chËm ch¹m nªn kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña nhiÒu tÇng líp d©n c­. ViÖc ®a d¹ng hãa c¸c mÆt hµng cã thÓ gi¶m thiÓu rñi ro cho doanh nghiÖp. NÕu nh­ mét mÆt hµng cã sù biÕn ®éng th× doanh nghiÖp sÏ vÉn cßn c¸c mÆt hµng kh¸c g¸nh ®ì cho mÆt hµng ®ã. V× vËy mµ viÖc ®a d¹ng hãa c¸c mÆt hµng ®ang lµ xu thÕ chñ yÕu cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. Tuy nhiªn doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®a d¹ng hãa doanh nghiÖp ®· gÆp mét sè khã kh¨n lµm qu¸ tr×nh nµy diÔn ra rÊt chËm khiÕn c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty lµm ra cã søc tiªu thô gi¶m lµm gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ChØ tiªu lîi nhuËn gi¶m lµ biÕn ®éng kh«ng tèt, lµ ®iÒu mµ c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i kh¾c phôc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Sù biÕn ®éng nµy lµ yÕu tè cã t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. => BiÖn ph¸p kh¾c phôc: Tæ chøc thµnh lËp bé phËn nghiªn cøu s¶n phÈm, ®a d¹ng hãa c¸c s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, ®Çu t­ nghiªn cøu ®Ó c¶i tiÕn mÉu m·, chÊt l­îng cña s¶n ph¶m, cã nh­ thÕ míi t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm phï hîp thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng ®Ó n©ng cao doanh thu vµ lîi nhuËn => §¸nh gi¸ chung vÒ nhãm chØ tiªu tµi chÝnh: HÇu hÕt C¸c nh©n tè trong nhãm chØ tiªu tµi chÝnh ®Òu t¨ng lªn, riªng chØ cã lîi nhuËn lµ gi¶m. Sù biÕn ®éng nµy lµ kh«ng tèt, cã t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 4..Nhãm nh©n tè quan hÖ víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. * ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng Qua b¶ng ph©n tÝch ta nhËn thÊy: Tæng thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng doanh nghiÖp ph¶i nép trong kú nghiªn cøu lµ 2.113.165 (103 ®ång) gi¶m 1.526.826 (103 ®ång) so víi kú gèc, ®¹t 58,05% tøc lµ gi¶m 41,95% . Sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng doanh nghiÖp ph¶i nép gi¶m di cã thÓ lµ do nh÷ng nguyªn nh©n sau: Do chÝnh s¸ch thuÕ GTGT vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp thay ®æi Do tæng doanh thu gi¶m Doanh nghiÖp mua s¾m nhiÒu hµng hãa ®Çu vµo nªn thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ t¨ng lµm gi¶m thuÕ GTGT ph¶i nép Doanh thu tõ c¸c kho¶n kh«ng chÞu thuÕ t¨ng nh­ doanh thu ®Çu t­ gãp vèn Do doanh nghiÖp ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch ­u ®·i thuÕ Trong n¨m nguyªn nh©n trªn ta gi¶ ®Þnh hai nguyªn nh©n chÝnh ®ã lµ nguyªn nh©n thø nhÊt vµ nguyªn nh©n thø hai. +Nguyªn nh©n kh¸ch quan: - Do chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc cã sù thay ®æi. Nhµ n­íc ®· n©ng thuÕ suÊt VAT ®èi víi mét sè mÆt hµng mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt tõ 10% lªn 05%. Cã mét sè mÆt hµng mµ Nhµ n­íc c¶m thÊy nã lµ thiÕt yÕu cho cuéc sèng cña con ng­êi, khi ®ã Nhµ n­íc sÏ khuyÕn khÝch s¶n xuÊt b»ng c¸ch lµ ®Þnh ra møc thuÕ suÊt nhá. Nhµ n­íc thÊy r»ng cÇn ph¶i ®¸nh thuÕ thÊp h¬n ®Ó khuyÕn khÝch cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt trog lÜnh vùc mµ doanh nghiÖp kinh doanh. ChÝnh v× lý do nµy mµ mét sè mÆt hµng cña doanh nghiÖp bÞ thay ®æi møc thuÕ suÊt nªn ®· lµm cho thuÕ GTGT gi¶m ®i. Do ®ã ®©y lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan tÝch cùc. + Nguyªn nh©n chñ quan: - Mét lµ, do tæng doanh thu ë kú nghiªn cøu gi¶m nªn thuÕ GTGT ph¶i nép gi¶m. Do doanh nghiÖp thu hÑp quy m« s¶n xuÊt kinh doanh v× chÝnh s¸ch tiªu thô cña doanh nghiÖp kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ dÉn ®Õn khèi l­¬ng tiªu thô còng gi¶m theo lµm cho tæng thu cña doanh nghiÖp kú nghiªn cøu gi¶m so víi kú gèc. §©y lµ nguyªn nh©n tiªu cùc BiÖn ph¸p: Doanh nghiÖp cÇn kÕt hîp víi viÖc qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng th× doanh nghiÖp còng ®­a ra c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i hÊp dÉn, gi¶m gi¸ nÕu mua víi sè l­îng lín, tÆng quµ khi mua hµng, göi quµ kû niÖm tíi c¸c kh¸ch hµng th©n thiÕt. Tæ chøc c¸c buæi giao l­u ca nh¹c kÕt hîp víi giíi thiÖu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, tµi trî cho mét ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh. Nhê vËy s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®­îc tiªu thô nhanh chãng víi khèi l­îng lín ®Ó lµm cho doanh thu t¨ng. * ThuÕ TNDN Qua b¶ng ph©n tÝch ta nhËn thÊy: ChØ tiªuTæng thuÕ TNDN mµ doanh nghiÖp ph¶I nép trong kú nghiªn cøu lµ 3.773.509 (103 ®ång) gi¶m 3.226.474 (103 ®ång) so víi kú gèc, ®¹t 53,91 % tøc gi¶m 46,09 % so víi kú gèc. Sè thuÕ TNDN doanh nghiÖp ph¶i nép gi¶m ®I cã thÓ lµ do nh÷ng nguyªn nh©n sau: Do biÕn ®éng vÒ cung cÇu thÞ tr­êng lµm lîi nhuËn doanh nghiÖp gi¶m Do trong n¨m Nhµ n­íc khuyÕn khÝch hç trî doanh nghiÖp s¶n xuÊt nªn doanh nghiÖp ph¶i chÞu møc thuÕ ­u ®·i Lîi nhuËn doanh nghiÖp gi¶m do chi phÝ qu¶n lý chi kh«ng hîp lý Do doanh nghiÖp thay ®æi kÕt cÊu s¶n phÈm kh«ng hiÖu qu¶ nªn lîi nhuËn gi¶m Doanh nghiÖp t¨ng c¸c doanh thu thuéc ®èi t­îng kh«ng chÞu thuÕ TNDN Trong n¨m nguyªn nh©n trªn ta gi¶ ®Þnh hai nguyªn nh©n chÝnh ®ã lµ nguyªn nh©n thø hai vµ nguyªn nh©n thø ba. + Nguyªn nh©n kh¸ch quan - Hai lµ, do trong n¨m Nhµ n­íc khuyÕn khÝch hç trî doanh nghiÖp s¶n xuÊt nªn doanh nghiÖp ph¶i chÞu møc thuÕ ­u ®·i lµm cho thuÕ TNDN gi¶m xuèng. §Ó khuyÕn khÝch doanh nghiÖp më c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh t¹i nh÷ng vïng kinh tÕ míi th­a thít d©n c­, kinh tÕ cßn nghÌo nµn l¹c hËu nh¨m gióp nh÷ng n¬i ®ã ph¸t triÓn, n©ng cao cuéc sèng cho ng­êi d©n th× Nhµ n­íc ®· khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp b»ng c¸ch cho h­ëng møc thuÕ TNDN ­u ®·i thÊp h¬n so víi møc th«ng th­êng trong thêi gian lµ 5 n¨m. §©y lµ n¨m ®Çu tiªn luËt thuÕ míi ®­îc thùc hiÖn, doanh nghiÖp chØ ph¶i chÞu møc thuÕ suÊt ­u ®·i. §©y còng lµ mét nguyªn nh©n khiÕn thuÕ TNDN gi¶m xuèng. Do ®ã ®©y lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan tÝch cùc + Nguyªn nh©n chñ quan: - chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng cao lµm lîi nhuËn gi¶m. Do doanh nghiÖp ch­a ¸p dông ph­¬ng ph¸p qu¶n lý mét c¸ch khoa häc nªn kh«ng tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian lao ®éng l·ng phÝ. C«ng nh©n ®i muén vÒ sím, ý thøc trong giê lµm viÖc kh«ng tèt, th­êng xuyªn x¶y ra nh÷ng sai sãt khi lµm ra s¶n phÈm, lµm t¨ng c¸c kho¶n ph¶i båi th­êng cho bªn ®èi t¸c nªn t¨ng chi phÝ dÉn ®Õn lîi nhuËn gi¶m nªn thuÕ TNDN gi¶m. §©y lµ nguyªn nh©n tiªu cùc. BiÖn ph¸p: - CÇn gi¶m ®­îc thêi gian l·ng phÝ trong ca lµm viÖc ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cho c«ng nh©n, nh»m t¹o ra khèi l­îng s¶n phÈm lín, gi¶m chi phÝ. - Tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh marketing, khuyÕn m¹i ë c¸c thêi ®iÓm thÝch hîp ®Ó ®Èy nhanh sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô nh»m t¨ng doanh thu. - KÕt hîp hµi hßa gi÷a møc ®é më réng s¶n xuÊt vµ møc ®é t¨ng chi phÝ sao cho tèc ®é t¨ng doanh thu lín h¬n tèc ®é t¨ng chi phÝ. * ChØ tiªu BHXH Qua b¶ng ph©n tÝch ta nhËn thÊy: Møc BHXH doanh nghiÖp ph¶I nép trong kú gèc lµ 5.524.155 (103 ®ång) , kú nghiªn cøu lµ 5.212.935 (103®ång), gi¶m 311.220 (103 ®ång) ®¹t 94,37% so víi kú gèc, tøc lµ gi¶m 5,63%. Cã sù gi¶m ®i cña BHXH cã thÓ lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: Do chÝnh s¸ch l­¬ng vµ BHXH cña nhµ n­íc thay ®æi Doanh nghiÖp c¾t gi¶m lao ®éng Doanh nghiÖp thay ®æi c¸ch tÝnh l­¬ng nªn BHXH ®­îc tÝnh theo l­¬ng còng thay ®æi. Do mét sè lao ®éng chuyÓn c«ng t¸c sang ®¬n vÞ kh¸c nªn BHXH cña nh÷ng ®èi t­îng nµy gi¶m Do tæng quü l­¬ng gi¶m. Trong n¨m nguyªn nh©n trªn ta gi¶ ®Þnh hai nguyªn nh©n chÝnh ®ã lµ nguyªn nh©n thø hai vµ nguyªn nh©n thø t­. Nguyªn nh©n kh¸ch quan: - Do mét sè lao ®éng chuyÓn c«ng t¸c sang ®¬n vÞ kh¸c nªn BHXH cña nh÷ng ®èi t­îng nµy gi¶m. §Æc biÖt hÇu hÕt nh÷ng lao ®éng chuyÓn ®i ®Òu lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng ®· lµm viÖc l©u n¨m nªn hÖ sè l­¬ng vµ tiÒn BHXH thuéc møc cao. Nªn khi c¸c ®èi t­îng nµy gi¶m th× lµm cho BHXH gi¶m. Tuy nhiªn viÖc gi¶m c¸c lao ®éng lµnh nghÒ cã tr×nh ®« tay còng lµ ®iÒu g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp. Do ®ã ®©y lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan tiªu cùc + Nguyªn nh©n chñ quan: -Mét lµ, doanh nghiÖp thu hÑp quy m« s¶n xuÊt nªn ®· c¾t gi¶m lao ®éng. §iªu nµy lµm tæng quü l­¬ng trong doanh gi¶m. Vµ do ®ã BHXH gi¶m. Víi viÖc thu hÑp quy m« s¶n xuÊt sÏ lµm cho doanh nghiÖp gi¶m kÕt qu¶ s¶n xuÊt còng nh­ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã ®©y lµ nguyªn nh©n chñ quan tiªu cùc BiÖn ph¸p: Doanh nghiÖp trong tr­êng hîp nµy doanh nghiÖp nªn bè trÝ lao ®éng sang c¸c bé phËn kh¸c t¹m thêi th× sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. MÆt kh¸c doanh nghiÖp nªn t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p t¨ng hîp ®ång nh­ thùc hiÖn qu¶ng c¸o, ¸p dông chÝnh s¸ch thu hót kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o khèi l­îng c«ng viÖc cho ng­êi lao ®éng. ThuÕ vµ nép kh¸c: Qua b¶ng ph©n tÝch ta nhËn thÊy: c¸c kho¶n thuÕ vµ nép kh¸c doanh nghiÖp ph¶i nép trong kú gèc lµ 1.053.761 (103 ®ång) , kú nghiªn cøu lµ 1.721.544 (103®ång), t¨ng 667.783 (103 ®ång) ®¹t 163,37% so víi kú gèc, tøc lµ t¨ng 63,37%. Cã sù t¨ng lªn cña thuÕ vµ nép kh¸c cã thÓ lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: Do viÖc tr× trÖ trong viÖc nép thuÕ vµ c¸c kho¶n phÝ vµ lÖ phÝ ngµy cµng ra t¨ng C¸c kho¶n phÝ m«i tr­êng t¨ng ThuÕ tµi nguyªn m«i tr­êng mµ doanh nghiÖp ph¶i nép t¨ng ThuÕ m«n bµi cña doanh nghiÖp t¨ng Do chÝnh s¸ch mét sè c¸c kho¶n lÖ phÝ ®­îc ®iÒu chØnh t¨ng Trong n¨m nguyªn nh©n trªn ta gi¶ ®Þnh hai nguyªn nh©n chÝnh ®ã lµ nguyªn nh©n thø nhÊt vµ thø hai. + Nguyªn nh©n chñ quan: + Do viÖc tr× trÖ trong viÖc nép thuÕ vµ c¸c kho¶n phÝ vµ lÖ phÝ ngµy cµng ra t¨ng v× Tõ sau ®ît thay ®æi nh©n sù vµ c¸c kÕ to¸n trong c«ng ty míi ch­a n¾m b¾t ®­îc ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty nªn kÕ to¸n nhÇm lÉn bá sãt khi ghi sæ kÕ to¸n vµ g©y ra nép chËm thuÕ. Do doanh nghiÖp nép thuÕ muén nªn bÞ ph¹t tiÒn nhiÒu h¬n. Do ®ã ®©y lµ nguyªn nh©n chñ quan tiªu cùc nªn doanh nghiÖp cÇn ®µo t¹o båi d­ìng c¸c kÕ to¸n trong c«ng ty, doanh nghiÖp nªn tiÕn hµnh kiÓm tra chÆt chÏ h¬n vµ ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý chÆt chÏ h¬n khi c¸c doanh nghiÖp cã nh÷ng sai sãt trong c«ng viÖc hay ý thøc tr¸ch nhiÖm kÐm + Nguyªn nh©n kh¸ch quan Do l¹m ph¸t gi¸ c¶ ®Òu t¨ng nªn phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng mµ doanh nghiÖp ph¶i nép trong kú còng ®­îc nhµ n­íc ®iÒu chØnh t¨ng nªn chi nép phÝ cña doanh nghiÖp kú nghiªn cøu t¨ng h¬n so víi kú gèc. §©y lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan tiªu cùc. III TiÓu kÕt ch­¬ng 1 Qua b¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu chñ yÕu ta thÊy : tÊt c¶ c¸c chØ tiªu kú nghiªn cøu ®Òu cã t¨ng lªn so víi kú gèc, chØ tiªu lîi nhuËn t¨ng nhiÒu nhÊt, chØ tiªu tæng sè lao ®éng t¨ng Ýt nhÊt. Tæng chi phÝ trong kú t¨ng nh­ng do tèc ®é t¨ng doanh thu lín h¬n tèc ®é t¨ng cña chi phÝ nªn trong kú c«ng ty vÉn thu vÒ kho¶n lîi nhuËn ®¸ng kÓ. §iÒu nµy kÐo theo sù ¶nh h­ëng ®Õn c¸c nhãm chØ tiªu sau nã lµ nhãm chØ tiªu quan hÖ víi ng©n s¸ch, cô thÓ lµ c«ng ty sÏ ph¶i t¨ng mét kho¶n chi ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc do ho¹t ®éng kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cña m×nh. BiÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu chñ yÕu trªn lµ do mét sè nguyªn nh©n nh­: * Nguyªn nh©n kh¸ch quan tÝch cùc: - Nhµ n­íc cã nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ lín, t¹o ra sù t¸c ®éng tèt ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Nhµ n­íc thay ®æi c¸c chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, gi¶m møc thuÕ suÊt lµm thuÕ ph¶i nép cña doanh nghiÖp gi¶m. * Nguyªn nh©n kh¸ch quan tiªu cùc: - Mét sè ®èi thñ c¹nh tranh ®ang trªn ®µ håi phôc vµ ®i lªn nªn ®· lµm gi¶m kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - §¬n vÞ b¹n ®ang lµm ¨n kÐm, t¹m thêi thu hÑp s¶n xuÊt nªn doanh nghiÖp ®· tiÕp nhËn mét sè c«ng nh©n tõ ®¬n vÞ b¹n chuyÓn sang lµm tæng sè lao ®éng trong doanh nghiÖp t¨ng lªn. * Nguyªn nh©n chñ quan tÝch cùc: - Doanh nghiÖp lµm ¨n tèt vµ ®ang më réng s¶n xuÊt, ®Çu t­ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó ngµy cµng ph¸t triÓn. - Doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn tèt c¸c chiÕn dÞch qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i, chµo hµng, xóc tiÕn b¸n nh»m t¨ng s¶n l­îng tiªu thô s¶n phÈm ®Ó t¨ng doanh thu. - Hoµn thiÖn c«ng t¸c b¸n hµng, ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng nhiÖt t×nh, chuyªn nghiÖp, trang thiÕt bÞ cho b¸n hµng tèt. * Nguyªn nh©n chñ quan tiªu cùc: - Qu¶n lý cßn ch­a thËt sù chÆt chÏ. VÉn cßn ®Ó thêi gian l·ng phÝ x¶y ra trong ca lµm viÖc. - Ch­a triÖt ®Ó tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. - Cßn l¹m dông th¸i qu¸ c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, chi phÝ cho c¸c ch­¬ng tr×nh nµy vÉn ch­a phï hîp. * BiÖn ph¸p: - TiÕp tôc ph¸t huy h¬n n÷a nh÷ng ­u ®iÓm ®· ®¹t ®­îc ë trªn, h¹n chÕ c¸c nh­îc ®iÓm ®Ó n©ng cao doanhthu vµ gi¶m chi phÝ. - §­a ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý khoa häc ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ thêi gian lµm viÖc cña nh©n viªn, tr¸nh l·ng phÝ trong ca lµm viÖc. - Lu«n cã nh÷ng chÝnh s¸ch khÝch thÝch tinh thÇn tù gi¸c lµm viÖc cña c«ng nh©n. - Th­ëng ph¹t hîp lý, c«ng b»ng, t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh nh»m n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. - §µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp ®Ó t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng ngµy cµng cao ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ vµ n©ng cao lîi nhuËn. - Sö dông c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o ®óng lóc, ®óng chç, ®óng thêi ®iÓm, kh«ng qu¸ l¹m dông võa tèn kÐm mµ ®«i khi l¹i ph¶n t¸c dông. Ch­¬ng2: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo doanh nghiÖp. Môc ®Ých, ý nghÜa. 1.1.1. ý nghÜa. §Ó mét doanh nghiÖp ph¸t triÓn mét c¸ch chñ ®éng vµ æn ®Þnh th× ngoµi m¶ng thÞ tr­êng viÖc ®¶m b¶o vµ kh«ng ngõng n©ng cao sè l­îng vµ chÊt l­îng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm cung cÊp dÞch vô lµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh. C¸c chØ tiªu vÒ s¶n xuÊt s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp lu«n ®­îc xem lµ chØ tiªu kinh tÕ träng t©m, c¬ b¶n vµ quan träng. V× vËy viÖc ph©n tÝch vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu kÕt qu¶ s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp còng cã ý nghÜa rÊt quan träng trong c«ng t¸c ph©n tÝch kinh tÕ doanh nghiÖp. Nã lu«n lµ mét néi dung ph©n tÝch ®­îc ®Æc biÖt chó träng vµ th­êng xuyªn tiÕn hµnh trong thùc tÕ ph©n tÝch kinh tÕ doanh nghiÖp. ChØ cã th«ng qua ph©n tÝch chØ tiªu nµy doanh nghiÖp míi cã thÓ nhËn thøc ®­îc mét c¸ch tæng hîp vÒ ®Þnh h­íng s¶n xuÊt, quy m« cña c¸c yÕu tè, c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt còng nh­ thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån lùc Êy. Qua ph©n tÝch ®Ó nhËn thøc vÒ c¸c tiÒm n¨ng doanh nghiÖp liªn quan ®Õn tæ chøc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt lµm c¬ së cho nh÷ng quyÕt ®Þnh trong thêi gian tíi. 1.1.2. Môc ®Ých. §¸nh gi¸ chung kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vÒ mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng. X¸c ®Þnh c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng vµ tÝnh to¸n møc ®é ¶nh h­ëng cña tõng nh©n tè ®Õn sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n xuÊt. X¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ nguyªn nh©n c¬ b¶n g©y biÕn ®éng c¸c nh©n tè. Nghiªn cøu ph©n tÝch nh÷ng nh©n tè chñ yÕu ®Ó thÊy ®­îc n¨ng lùc vµ tiÒm n¨ng doanh nghiÖp th«ng qua tiÒm n¨ng cña c¸c nh©n tè. §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p vµ ph­¬ng h­íng nh»m khai th¸c triÖt ®Ó vµ hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp trong thêi gian tíi. Lµm c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm còng nh­ x©y dùng kÕ ho¹ch vÒ kinh tÕ tµi chÝnh kh¸c cña doanh nghiÖp , ®ång thêi còng lµ c¬ së ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong hêi gian tíi. Ph­¬ng tr×nh kinh tÕ vµ b¶ng ph©n tÝch Ph­¬ng tr×nh kinh tÕ Ph­¬ng tr×nh kinh tÕ cã d¹ng sau: SG = S gi ( i = 1,7 ) Trong ®ã: SG : tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña donh nghiÖp gi: gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng thø i ( i = 1,7 ) 1.2.1. B¶ng ph©n tÝch B¶ng ph©n tÝch lµ b¶ng quan hÖ tæng sè. KÕt qu¶ tÝnh to¸n thÓ hiÖn ë "B¶ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp theo doanh nghiÖp". NhËn xÐt chung ®¸nh gi¸ chung qua b¶ng. Qua b¶ng ph©n tÝch gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp theo c«ng ty, ta thÊy sù biÕn ®éng vÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt ë c¸c doanh nghiÖp lµ kh«ng ®ång ®Òu, cã sù t¨ng gi¶m kh¸c nhau gi÷a c¸c c«ng ty. Nh÷ng c«ng ty cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng ®ã lµ c«ng ty 4, c«ng ty 7, cßn c«ng ty cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt gi¶m lµ c«ng ty 1, c«ng ty 2, c«ng ty 3, c«ng ty 5 vµ c«ng ty 6. C«ng ty cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng cao nhÊt ®ã lµ c«ng ty 7 t¨ng 10.521.915.000 ®ång(tøc lµ t¨ng 178,92%). C«ng ty cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt gi¶m nhiÒu nhÊt ®ã lµ c«ng ty 2 gi¶m 14.128.710.000 ®ång (tøc lµ gi¶m cßn 86,83%) so víi kú gèc. Nh­ vËy, ta thÊy t×nh h×nh doanh nghiÖp nh×n chung lµ cã sù ph¸t triÓn kÐm h¬n so víi kú gèc thÓ hiÖn lµ hÇu hÕt c¸c c«ng ty trong doanh nghiÖp ®Òu cã xu h­íng gi¶m vÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt. §iÒu ®ã thÓ hiÖn doanh nghiÖp ®ang gÆp khã kh¨n trong kinh doanh, gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña toµn doanh nghiÖp gi¶m xuèng ®ßi hái doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó n©ng cao kÕt qu¶ s¶n xuÊt trong thêi gian tíi. Ph©n tÝch chi tiÕt tõng nh©n tè 14.1.C«ng ty 1 Qua b¶ng ph©n tÝch ta thÊy, c«ng ty 1 cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt ë kú gèc lµ 85.161.477.000 ®ång chiÕm tû träng 19,61 % so víi tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ë kú gèc, ë kú nghiªn cøu lµ 72.741.498.000 ®ång chiÕm tû träng 18,51 % so víi tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ë nghiªn cøu. So víi kú gèc gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty 1 gi¶m 12.419.979.000 ®ång (tøc lµ gi¶m cßn 85,42%) vµ ®· lµm cho tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp gi¶m 3,16 %. Nh­ vËy, ë kú nghiªn cøu gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty 1 cã xu h­íng gi¶m ®i so víi kú gèc. Sù biÕn ®éng nµy cã thÓ do 5 nguyªn nh©n c¬ b¶n sau: M¸y mãc cña c«ng ty th­êng xuyªn bÞ trôc trÆc. Do c«ng ty gÆp khã kh¨n trong kh©u mua s¾m nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo. Tay nghÒ c«ng nh©n s¶n xuÊt kÐm §èi thñ c¹nh tranh cã s¶n phÈm tèt h¬n D©y chuyÒn m¸y mãc cò l¹c hËu Trong 5 nguyªn nh©n trªn, gi¶ ®Þnh hai nguyªn nh©n chÝnh lµm cho gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty 1 gi¶m ®ã lµ nguyªn nh©n sè 3 vµ nguyªn nh©n sè 4. * Nguyªn nh©n chñ quan - Do c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®· lµm viÖc l©u n¨m nªn ch­a b¾t kÞp víi nh÷ng tiÕn bé kü thuËt míi do ®ã n¨ng suÊt ch­a cao lµm gi¶m s¶n l­îng vµ chÊt l­îng mÆt hµng kh¸c s¶n xuÊt, do ®ã lµm gi¶m ®¸ng kÓ gi¸ trÞ s¶n xuÊt. §©y lµ nguyªn nh©n chñ quan vµ tiªu cùc. BiÖn ph¸p: nh­ vËy cÇn ph¶i cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc lµm t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt mÆt hµng kh¸c nh­ tiÕn hµnh tuyÓn thªm c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, ®µo t¹o chuyªn m«n cho nh÷ng ng­êi lµm l©u n¨m. * Nguyªn nh©n kh¸ch quan - Do doanh nghiÖp kh«ng c¹nh tranh næi víi nh÷ng c«ng ty kh¸c cã ­u thÕ vÒ mÆt hµng kh¸c cã chÊt l­îng tèt kh¸c gi¶m ®i do ®ã quy m« bÞ thu hÑp l¹i. §©y lµ nguyªn nh©n tiªu cùc. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy doanh nghiÖp cÇn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng mÆt hµng hãa chÊt mÉu m· ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ truêng. Tõ ®ã s¶n phÈm sÏ tiªu thô nhiÒu h¬n lµm cho gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng. 1.4.2. C«ng ty 2 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty 2 ë kú gèc ®¹t 107.266.113 .000® chiÕm 24,7 % tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña toµn doanh nghiÖp, víi con sè nµy th× c«ng ty 2 cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt lín thø nhÊt trong sè 7 c«ng ty cña doanh nghiÖp, ë kú nghiªn cøu gi¸ trÞ nµy ®· gi¶m ®i vµ chØ ®¹t 93.137.412 .000® chiÕm 23,7 % gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña toµn doanh nhiÖp. So víi kú gèc gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty kú nghiªn cøu gi¶m 14.128.701.000® hay gi¶m cßn 76,97%. §©y lµ c«ng ty cã møc gi¶m gi¸ trÞ s¶n xuÊt cao nhÊt. Gi¸ trÞ s¶n xu¸t cña c«ng ty 2 gi¶m lµm cho tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp gi¶m 3,60%. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp gi¶m cã thÓ lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: C«ng ty có dây chuyền sản xuất đã lạc hậu N¨ng suÊt khai th¸c cña mét sè m¸y mãc gi¶m xuèng 3. Thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi cho viÖc khai th¸c nh­ : mét sè ngµy m­a lò kÐo dµi 4. Nguån cung cÊp nguyªn liÖu ®Çu vµo kh«ng æn ®Þnh 5. Nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm cña c«ng ty gi¶m Trong đó giả định hai nguyên nhân chính đã dẫn đến biến động giảm giá trị sản xuất của C«ng ty là: Nguyªn nh©n thø 4 vµ nguyªn nh©n thø 1 + Nguyên nhân chủ quan D©y truyÒn s¶n xuÊt cña c«ng ty 2 ®· trë nªn l¹c hËu so víi yªu cÇu cña s¶n phÈm do ®ã mét sè m¸y mãc ph¶i ngõng ho¹t ®éng ®Ó thay thÕ vµ söa ch÷a. Do ®ã gi¸ trÞ cña c«ng ty bÞ gi¶m ®¸ng kÓ dÉn tíi gi¸ trÞ s¶n xuÊt gi¶m. §©y lµ nguyªn nh©n chñ quan tiªu cùc BiÖn ph¸p §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, doanh nghiÖp cÇn ®Çu t­ vèn ®Ó thay thÕ d©y chuyÒn cò b»ng d©y chuyÒn míi hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao gi¸ trÞ cña mÆt hµng kh¸c. + Nguyªn nh©n kh¸ch quan Nguyªn nh©n thø 4 ®ã lµ: “Nguån cung cÊp nguyªn liÖu ®Çu vµo kh«ng æn ®Þnh”. Do cung vµ cÇu nguyªn liÖu cña c«ng ty 2 ®ang sö dông mÊt c©n ®èi, c«ng ty 2 th­êng xuyªn r¬i vµo t×nh tr¹ng thiÕu nguyªn vËt liÖu lµm s¶n xuÊt bÞ ®×nh trÖ. c«ng ty 2 th­êng xuyªn r¬i vµo tr¹ng th¸i bÞ ®éng trong s¶n xuÊt, khi cã nguyªn vËt liÖu th× m¸y mãc vµ c«ng nh©n ch­a ë trong t×nh tr¹ng s½n sµng do ph¶i chê viÖc qu¸ l©u, hiÖu qu¶ c«ng viÖc kh«ng cao. §©y còng lµ mét ngyªn nh©n kh¸ch quan vµ tiªu cùc ¶nh h­ëng xÊu ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp. 1.4.3. C«ng ty 3 Qua b¶ng ph©n tÝch ta thÊy, c«ng ty 3 cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt ë kú nghiªn cøu lµ 44.721.677.000 ®ång chiÕm tû träng 11,38 % so víi tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp kú nghiªn cøu, ë kú gèc lµ 58.106.097.000 ®ång chiÕm tû träng 13,38 % so víi tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ë kú gèc. So víi kú gèc gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty 3 gi¶m 13.384.420.000 ®ång (tøc lµ gi¶m cßn 76,97%) vµ ®· lµm cho tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp gi¶m 3,41 %. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp gi¶m cã thÓ lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: 1. -Do nhu cÇu tiªu thô s¶n phÈm do c«ng ty 3 s¶n xuÊt gi¶m 2. -Do m¸y mãc s¶n xuÊt l¹c hËu 3. - c«ng ty ®èi thñ c¹nh tranh xuÊt b¸n hµng míi 4. -Do c«ng t¸c qu¶ng c¸o tiÕp thÞ kÐm -C¬ cÊu TSC§ kh«ng hîp lý Trong n¨m nguyªn nh©n trªn ta gi¶ ®Þnh hai nguyªn nh©n chÝnh ®ã lµ nguyªn nh©n thø ba vµ nguyªn nh©n thø 4. * Nguyªn nh©n chñ quan: - Do c«ng t¸c qu¶ng c¸o tiÕp thÞ kÐm nªn s¶n phÈm c«ng ty 3 s¶n xuÊt ra Ýt ®­îc ng­êi sö dông biÕt ®Õn. Lµm cho søc mua cña mÆt hµng nµy trong kú nghiªn cøu gi¶m dÉn tíi gi¶m gi¸ trÞ s¶n xuÊt. §©y lµ mét nguyªn nh©n chñ quan tiªu cùc ®ßi hái c«ng ty 3 cÇn sím kh¾c phôc. BiÖn ph¸p: - tæ chøc l¹i bé phËn thÞ tr­êng - ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch nghiªn cøu vµ ph©n tÝch thÞ tr­êng - Cã thÓ thuª chuyªn gia t­ vÊn cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng nµy _ §µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé nh©n viÖn ë bé phËn tiªu thô * Nguyªn nh©n kh¸ch quan c«ng ty ®èi thñ c¹nh tranh xuÊt b¸n hµng míi. Víi ®Æc tr­ng lµ s¶n phÈm hµng hãa ®Ó ®¶m b¶o thu hót ®­îc kh¸ch hµng yªu cÇu ph¶i th­êng xuyªn thay ®æi chÊt l­îng còng nh­ lµm phong phó ®a d¹ng c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm ®Ó phï hîp víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. N¾m b¾t tèt ®iÒu nµy cïng víi viÖc nghiªn cøu vµ ®Çu t­ c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi nªn ®èi thñ c¹nh tranh ®· cho ra lo¹i s¶n phÈm míi cã chÊt l­îng tèt h¬n, mÆt kh¸c l¹i tiÕn hµnh c¸c h×nh thøc qu¶ng cao khuyÕn m·i lín khiÕn mét bé phËn kh¸ch hµng cña c«ng ty 3 chuyÓn sang sö dông s¶n phÈm cña ®èi thñ .Do ®ã , ®©y lµ mét nguyªn nh©n kh¸ch quan mang tÝnh chÊt tiªu cùc ¶nh h­ëng ®ªn gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty 3 . 1.4.4.C«ng ty 4 Qua b¶ng ph©n tÝch ta thÊy, c«ng ty 4 cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt ë kú nghiªn cøu lµ 27.862.627.000 ®ång chiÕm tû träng 7,09 % so víi tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp kú nghiªn cøu, ë kú gèc lµ 26.447.394.000 ®ång chiÕm tû träng 6,09 % so víi tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ë kú gèc. So víi kú gèc gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty 4 t¨ng 1.415.233.000 ®ång (tøc lµ t¨ng 5,35%) vµ ®· lµm cho tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp t¨ng 0,36 %. Nh­ vËy, ë kú nghiªn cøu gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty 4 cã xu h­íng t¨ng lªn so víi kú gèc. Sù biÕn ®éng nµy cã thÓ lµ do 5 nguyªn nh©n c¬ b¶n sau: 1.TuyÓn thªm c«ng nh©n cã tay cao, chuyªn m«n giái. 2. Më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm 3. Gi¸ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt s¶n phÈm gi¶m 4. Gi¸ s¶n phÈm do xÝ nghiÖp s¶n xuÊt trªn thÞ tr­êng thÕ giíi t¨ng 5. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ®¹t hiÖu qu¶ cao. Trong 5 nguyªn nh©n trªn gi¶ ®Þnh hai nguyªn nh©n chÝnh lµm t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty 4 ®ã lµ nguyªn nh©n sè 1 vµ nguyªn nh©n sè 4. * Nguyªn nh©n chñ quan: - c«ng ty 4 x¸c ®Þnh mÆt hµng do c«ng ty 4 s¶n xuÊt lµ mÆt hµng chñ chèt cña doanh nghiÖp nªn ®· cho tuyÓn thªm c«ng nh©n cã tay nghÒ cao chuyªn m«n giái vµo lµm ë c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. Nhê ®ã mµ ®éi ngò thî lµnh nghÒ cã chÊt l­¬ng t¨ng lªn, n¨ng suÊt lao ®éng còng t¨ng theo. ChÝnh c¸c biÖn ph¸p nµy ®· gãp phÇn lµm cho s¶n l­îng s¶n phÈm trong kú nghiªn cøu ®­îc s¶n xuÊt ra vµ tiªu thô nhiÒu h¬n. Qua ®ã còng gãp phÇn ®¸ng kÓ trong viÖc lµm t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. §©y lµ nguyªn nh©n tÝch cùc lµm t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. BiÖn ph¸p : §Ó tiÕp tôc ®¶m b¶o duy tr× møc t¨ng nh­ trªn c«ng ty 4 cÇn liªn tôc ®Çu t­ bæ sung nguån nh©n lùc cã tri thøc h¬n n÷a. Thùc hiÖn tuyÓn dông mét c¸ch cã kÕ ho¹ch, thùc hiÖn tr¶ l­¬ng hîp lý ®Ó thu hót lao ®éng cã chÊt l­îng cao. * Nguyªn nh©n kh¸ch quan: - Gi¸ s¶n phÈm do c«ng ty 4 s¶n xuÊt trªn thÞ tr­êng thÕ giíi t¨ng nªn gi¸ s¶n phÈm nµy trong n­íc còng kh«ng tr¸nh khái ¶nh h­ëng. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy ®· thóc ®Èy s¶n xuÊt ®Ó tr¸nh ph¶i nhËp khÈu víi gi¸ cao do ®ã s¶n l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty 4 s¶n xuÊt t¨ng m¹nh trong kú nghiªn cøu. Lµm cho gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng. §©y lµ mét nguyªn nh©n tÝch cùc BiÖn ph¸p h÷u hiÖu ®èi víi c¸c c«ng ty 4 s¶n xuÊt lµ ph¶i b¸m s¸t c¸c biÕn ®éng cña gi¸ s¶n phÈm c«ng ty 4 s¶n xuÊt trªn thÞ tr­êng thÕ giíi tõ ®ã ®iÒu chØnh møc s¶n xuÊt cña m×nh sao cho phï hîp. 1.4.5.C«ng ty 5 Qua b¶ng ph©n tÝch ta thÊy, c«ng ty 5 cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt ë kú nghiªn cøu lµ 66.100.054.000 ®ång chiÕm tû träng 16,82 % so víi tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp kú nghiªn cøu, ë kú gèc lµ 68.702.426.000 ®ång chiÕm tû träng 15,82 % so víi tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ë kú gèc. So víi kú gèc gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty 5 gi¶m 2.602.372.000 ®ång (tøc lµ gi¶m cßn 85,30%) vµ ®· lµm cho tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp gi¶m 0,66 %. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty 5 gi¶m cã thÓ lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: 1. Tay nghÒ c«ng nh©n s¶n xuÊt ë c«ng ty 5 nµy kÐm 2. §èi thñ c¹nh tranh cã s¶n phÈm tèt h¬n M¸y mãc cña c«ng ty 5 th­êng xuyªn bÞ trôc trÆc. Gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng cã nhiÒu biÕn ®éng. Tæ chøc phôc vô s¶n xuÊt kh«ng tèt Trong 5 nguyªn nh©n trªn, gi¶ ®Þnh cã hai nguyªn nh©n chÝnh lµm t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty ®ã lµ nguyªn nh©n sè 2 vµ nguyªn nh©n sè 3. + Nguyªn nh©n kh¸ch quan - Do c«ng ty 5 kh«ng c¹nh tranh næi víi nh÷ng c«ng ty kh¸c cã ­u thÕ vÒ mÆt hµng hä s¶n xuÊt nªn doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh thu hÑp quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty 5 l¹i. §©y lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan tiªu cùc. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy c«ng ty 5 cÇn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm do c«ng ty 5 s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ truêng. Tõ ®ã s¶n phÈm sÏ tiªu thô nhiÒu h¬n lµm cho gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng. +Nguyªn nh©n chñ quan "M¸y mãc cña xÝ nghiÖp th­êng xuyªn bÞ trôc trÆc". Trong kú nghiªn cøu, mét sè m¸y mãc cña ph©n x­ëng th­êng xuyªn gÆp sù cè lµm cho c«ng ty 5 ph¶i ngõng s¶n xuÊt ®Ó tiÕn hµnh söa ch÷a. C«ng t¸c söa ch÷a lµm cho viÖc s¶n xuÊt bÞ gi¸n ®o¹n, c«ng nh©n ph¶i nghØ chê viÖc dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng bÞ gi¶m xuèng, khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra gi¶m, tõ ®ã lµm gi¶m gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng ty 5 . §©y lµ nguyªn nh©n chñ quan vµ tiªu cùc. BiÖn ph¸p: N©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ b»ng c¸ch trang bÞ thªm dông cô söa ch÷a, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, tr×nh ®é cña thî söa ch÷a vµ vËn hµnh m¸y. 1.4.6. C«ng ty 6 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty 6 ë kú gèc ®¹t 75.694.265 .000® chiÕm 17,43 % tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña toµn doanh nghiÖp, víi con sè nµy th× c«ng ty 6 cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt lín thø 2 trong sè 7 c«ng ty cña doanh nghiÖp, ë kú nghiªn cøu gi¸ trÞ nµy ®· gi¶m ®i vµ chØ ®¹t 64.567.413.000® chiÕm 16,43 % gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña toµn doanh nhiÖp. So víi kú gèc gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty kú nghiªn cøu gi¶m 11.126.853.000® hay gi¶m cßn 85,30%. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty 6 gi¶m lµm cho tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp gi¶m 2,83%. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp gi¶m cã thÓ lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: 1. Nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cã chÊt l­îng kÐm 2. ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng ch­a hîp lý 3. Do sù thay ®æi trong chÝnh s¸ch cña ChÝnh Phñ . C«ng t¸c qu¶n lý vËt t­ cßn láng lÎo 5 ThiÕu c«ng nh©n vËn hµnh m¸y mãc Trong n¨m nguyªn nh©n trªn ta gi¶ ®Þnh hai nguyªn nh©n chÝnh ®ã lµ nguyªn nh©n thø nhÊt vµ nguyªn nh©n thø t­ + Nguyªn nh©n chñ quan: “C«ng t¸c qu¶n lý vËt t­ cßn láng lÎo ”. Do trong kú nghiªn cøu c«ng ty cßn coi nhÑ c«ng t¸c cÊp ph¸t vËt t­. ViÖc cÊp ph¸t vËt t­ cßn chËm trÔ, kh«ng s¸t víi thùc tÕ yªu cÇu cña s¶n xuÊt: lóc qu¸ nhiÒu dÉn ®Õn thõa vËt t­ g©y l·ng phÝ, lóc ph¸t thiÕu lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt do ph¶i ngõng viÖc ®Ó chê vËt t­ ®iÒu ®ã ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty. §©y l¹i lµ mét nguyªn nh©n chñ quan vµ tiªu cùc. §Ó h¹n chÕ sù t¸c ®éng cña nã c«ng ty cã thÓ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p nh­: Th¾t chÆt c«ng t¸c cÊp ph¸t vËt t­ Rót ng¾n tíi møc cã thÓ thêi gian cÊp ph¸t ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu s¶n xuÊt. Trang bÞ mét sè m¸y mãc phôc vô cho c«ng t¸c ®Þnh møc ®Ó gióp cho viÖc ®Þnh møc mét c¸ch chÝnh x¸c. + Nguyªn nh©n kh¸ch quan “Nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cã chÊt l­îng kÐm”. Do nguyªn vËt liÖu khan hiÕm nªn c«ng ty ph¶i mua nguyªn vËt liÖu cã chÊt l­îng kÐm mµ thêi gian vËn chuyÓn l©u, bao b× vËn chuyÓn kh«ng ®¶m b¶o khiÕn cho chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu gi¶m sót mét c¸ch râ rÖt. §©y lµ mét nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ tiªu cùc. §Ó h¹n nh÷ng t¸c ®éng ®ã c«ng ty cÇn cã mét sè biÖn ph¸p sau: T×m kiÕm c¸c nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu cã uy tÝn ChuÈn bÞ kü cµng vÒ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ c¸c dông cô che ®Ëy. N©ng cÊp kho chøa vËt liÖu, h¹n chÕ thÊp nhÊt ¶nh h­ëng cña Èm mèc mèi mät. 1.4.7.C«ng ty 7 Qua b¶ng ph©n tÝch ta thÊy, c«ng ty 7 cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt ë kú nghiªn cøu lµ 23.854.181.000 ®ång chiÕm tû träng 6,07 % so víi tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, ë kú gèc lµ 13.332.266.000 ®ång chiÕm tû träng 3,07 % so víi tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. So víi kú gèc gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty 7 t¨ng 10.521.915.000 ®ång (tøc lµ t¨ng 178,92%) vµ ®· lµm cho tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp t¨ng 2,68 %. §©y lµ c«ng ty cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng nhiÒu nhÊt trong doanh nghiÖp. Nh­ vËy, ë kú nghiªn cøu gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty 7 cã xu h­íng t¨ng lªn so víi kú gèc. Sù biÕn ®éng nµy cã thÓ lµ do 5 nguyªn nh©n c¬ b¶n sau: C«ng ty ®­îc trang bÞ thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ míi. Trong kú c«ng ty 7 nhËn ®­îc ®¬n ®Æt hµng víi sè l­îng lín. ChÝnh s¸ch l­¬ng cña c«ng ty 7 thay ®æi theo h­íng cã lîi cho ng­êi lao ®éng Lµm tèt c«ng t¸c phôc vô s¶n xuÊt cung cÊp nguyªn vËt liÖu kÞp thêi Gi¸ mÆt hµng c«ng ty 7 s¶n xuÊt trªn thÞ tr­êng t¨ng Trong n¨m nguyªn nh©n trªn ta gi¶ ®Þnh hai nguyªn nh©n chÝnh ®ã lµ nguyªn nh©n thø hai vµ nguyªn nh©n thø t­ * Nguyªn nh©n chñ quan: - Trong bÊt kú mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt nµo viÖc ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ vµ kÞp thêi nguyªn liÖu lu«n lµ vÊn ®Ò ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Trong kú nghiªn cøu do c«ng ty 7 ®· chñ ®éng ®­îc nguån nguyªn liÖu s¶n xuÊt nªn viÖc ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ vµ kÞp thêi nguyªn liÖu cho d©y truyÒn s¶n xuÊt ®· trë lªn dÔ dµng h¬n gãp phÇn ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc diÔn ra liªn tôc kh«ng bÞ ng¾t qu·ng gi¶m thiÓu ®­îc tèi ®a thêi gian lao ®éng l·ng phÝ. Gãp phÇn lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng trong mét ca lµm viÖc. Do ®ã ®©y lµ nguyªn nh©n chñ quan ¶nh h­ëng tÝch cùc ®Õn quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty 7, tõ ®ã gãp phÇn lµm t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. BiÖn ph¸p: - Doanh nghiÖp cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch mua, dù tr÷, cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu dùa trªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp nguyªn vËt liÖu kÞp thêi, hîp lý cho s¶n xuÊt * Nguyªn nh©n kh¸ch quan: - Trong kú nghiªn cøu c«ng ty 7 ®· nhËn ®­îc mét ®¬n ®Æt hµng víi sè l­îng lín. §ßi hái toµn bé c«ng ty 7 ph¶i tËp trung vµo s¶n xuÊt ®Ó kÞp tiÕn ®é. §¹t ®­îc thµnh c«ng nµy ph¶i kÓ ®Õn bé phËn Marketing cña c«ng ty 7, trong kú bé phËn nµy ®· thùc hiÖn tèt c«ng viÖc cña m×nh cïng víi c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o tiÕp thÞ ®· gióp c«ng ty 7 ký kÕt ®­îc c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu s¶n phÈm víi sè l­îng lín sang mét sè n­íc. §©y lµ c¬ héi tèt ®Ó c«ng ty 7 cã thÓ th©m nhËp thÞ tr­êng míi, t¹o ®µ ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. Tr­íc m¾t th× ®©y lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan tÝch cùc gióp cho c«ng ty 7 t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt mÆt hµng nµy còng nh­ gi¸ trÞ s¶n xuÊt trong toµn doanh nghiÖp. TiÓu kÕt ch­¬ng ii Qua b¶ng ph©n tÝch gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp theo c«ng ty, ta thÊy sù biÕn ®éng vÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt ë c¸c doanh nghiÖp lµ kh«ng ®ång ®Òu, cã sù t¨ng gi¶m kh¸c nhau gi÷a c¸c c«ng ty. Nh÷ng c«ng ty cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng ®ã lµ c«ng ty 4, c«ng ty 5, c«ng ty 7, cßn c«ng ty cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt gi¶m lµ c«ng ty 1, c«ng ty 2, c«ng ty 3 vµ c«ng ty 6. Nh÷ng c«ng tycã gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng nhiÒu nhÊt ®ã lµ c«ng ty 7 t¨ng 14.765.285.000 ®ång(tøc lµ t¨ng 204,14%), c«ng ty 4 cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng 5.681.374.000 ®ång(tøc lµ t¨ng 120,22 %) so víi kú gèc, c«ng ty cã gi¸ trÞ t¨ng Ýt nhÊt lµ c«ng ty 5 t¨ng 7.140.129.000 ® (tøc lµ t¨ng 109,77 %) so víi kú gèc. C«ng ty cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt gi¶m nhiÒu nhÊt ®ã lµ c«ng ty 3 gi¶m 7.530.704.000 ®ång (tøc lµ gi¶m cßn 87,81%) so víi kú gèc. Nh­ vËy, ta thÊy t×nh h×nh doanh nghiÖp nh×n chung lµ cã sù ph¸t triÓn so víi kú gèc thÓ hiÖn lµ hÇu hÕt c¸c c«ng ty trong doanh nghiÖp ®Òu cã xu h­íng t¨ng vÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt. §iÒu ®ã thÓ hiÖn doanh nghiÖp ®ang cã nh÷ng b­íc ®i kh¸ æn ®Þnh trong kinh doanh. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã, vÉn cßn bèn c«ng ty cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt gi¶m ®ßi hái doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó n©ng cao kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña bèn c«ng ty nay còng nh­ kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña toµn doanh nghiÖp. Sù biÕn ®éng vÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c¸c c«ng ty cã thÓ do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. Ta cã thÓ ph©n lo¹i c¸c nguyªn nh©n nh­ sau: Nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan . a, Tiªu cùc Nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt gi¶m Khách hàng chậm thanh toán tiền hàng gây khó khăn về vốn cho doanh nghiệp Nguån cung cÊp nguyªn liÖu ®Çu vµo kh«ng æn ®Þnh Nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt gi¶m b, TÝch cùc Nguyªn liÖu míi cã chÊt l­îng cao h¬n Nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm do ph©n x­ëng s¶n xuÊt t¨ng lªn Nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan a, Tiªu cùc M¸y mãc cña ph©n x­ëng th­êng xuyªn bÞ trôc trÆc C«ng ty chưa quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên ThiÕu c«ng nh©n vËn hµnh m¸y mãc b, TÝch cùc Trang bÞ thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ cho c¸c ph©n x­ëng. Doanh nghiÖp t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng Më réng kªnh ph©n phèi. T¨ng thªm c«ng nh©n. §µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n. 1.5.2. KiÕn nghÞ §Ó cã thÓ khai th¸c triÖt ®Ó vµ hiÖu qu¶ c¸c tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp, ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm cßn tån t¹i nh»m kh«ng ngõng n©ng cao gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c¸c ph©n x­ëng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp, doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: CÇn tiÕp tôc n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c söa ch÷a, b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o m¸y mãc lu«n ë trong t×nh tr¹ng tèt s½n sµng lµm viÖc. §èi víi nh÷ng m¸y mãc ®· l¹c hËu, doanh nghiÖp nªn thanh lý ®Ó tr¸nh lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ dïng sè tiÒn thu ®­îc ®Ó ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc míi hiÖn ®¹i h¬n. TiÕp tôc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng chiªu thÞ ë nhiÒu tØnh thµnh trong c¶ n­íc ®Ó s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Õn gÇn víi ng­êi tiªu dïng h¬n. Ngoµi c¸c biÖn ph¸p trªn, trong thêi gian tíi doanh nghiÖp còng cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: §Ó ng­êi lao ®éng h¨ng h¸i víi c«ng viÖc, doanh nghiÖp nªn cã mét sè ho¹t ®éng v¨n ho¸ ®Ó n©ng cao vÒ ®êi sèng tinh thÇn cho nh©n viªn. ë mét sè ph©n x­ëng, quy tr×nh c«ng nghÖ hiªn nay ®· l¹c hËu lµm gi¶m gi¸ trÞ s¶n xuÊt, do ®ã trong thêi gian tíi c«ng ty nªn ®Çu t­ thay thÕ bëi quy tr×nh míi ®Ó n©ng cao gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng. TiÕp tôc më réng thÞ tr­êng sang c¸c n­íc thuéc Ch©u Mü. §©y lµ mét thÞ tr­êng "khã tÝnh" nh­ng l¹i rÊt cã tiÒm n¨ng, nÕu doanh nghiÖp x©m nhËp ®­îc th× sÏ lµ c¬ héi rÊt lín cho doanh nghiÖp. kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ I .KÕt luËn 1.KÕt luËn vÒ hiÖn t­îng kinh tÐ Qua b¶ng ph©n tÝch vÒ chØ tiªu kÕt qu¶ s¶n xuÊt theo thêi gian vµ chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo doanh nghiÖp s¸u th¸ng ®Çu n¨m ta thÊy: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp trong tÊt c¶ c¸c th¸ng trong kú nghiªn cøu ®Òu t¨ng so víi kú gèc. HÇu hÕt c¸c c«ng ty trong doanh nghiÖp ®Òu cã xu h­íng t¨ng vÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt. §iÒu ®ã thÓ hiÖn doanh nghiÖp ®ang cã nh÷ng b­íc ®i kh¸ æn ®Þnh trong kinh doanh. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã, vÉn cßn bèn c«ng ty cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt gi¶m ®ßi hái doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó n©ng cao kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña bèn c«ng ty nay còng nh­ kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña toµn doanh nghiÖp. - Nh­ vËy tèc ®é t¨ng cã thÓ t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn doanh nghiÖp còng cã thÓ t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn doanh nghiÖp. 2. KÕt luËn vÒ c¸c nguyªn nh©n chÝnh g©y biÕn ®éng a, VÒ kh¸ch quan tÝch cùc: Gi¸ nguyªn liÖu ®Çu vµo gi¶m, gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ b¸n cã thÓ gi¶m ®­îc ®Ó c¹nh tranh Nguån nguyªn liÖu s¶n xuÊt dåi dµo, phong phó Nhu cÇu thÞ tr­êng t¨ng lªn Do biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi cïng víi sù chªnh lÖch gi÷a s¶n xuÊt trong n­íc vµ hµng nhËp khÈu nªn trong kú gi¸ s¶n phÈm cïng lo¹i nhËp khÈu cao h¬n Nguyªn liÖu míi cã chÊt l­îng cao h¬n Nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm do ph©n x­ëng s¶n xuÊt t¨ng lªn * Kh¸ch quan tiªu cùc: Nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt gi¶m Khách hàng chậm thanh toán tiền hàng gây khó khăn về vốn cho doanh nghiệp Nguån cung cÊp nguyªn liÖu ®Çu vµo kh«ng æn ®Þnh Nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt gi¶m b, VÒ chñ quan * Chñ quan tÝch cùc: Lµm tèt c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ qu¶ng c¸o, khai th¸c ®­îc kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, cã chÝnh s¸ch cho kh¸ch hµng thÝch hîp Doanh nghiÖp më thªm mét sè ®¹i lý tiªu thô t¹i ®Þa ph­¬ng nªn doanh thu b¸n hµng t¨ng Sè lao ®éng cña doanh nghiÖp trong kú ®· t¨ng lªn do doanh nghiÖp tuyÓn mé thªm Doanh nghiÖp cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c«ng nh©n lµm viÖc tÝch cùc Do doanh nghiÖp lu«n chó träng tíi mÆt hµng nµy nªn doanh nghiÖp th­êng xuyªn quan t©m tíi s¶n xuÊt vµ kinh doanh lo¹i mÆt hµng nµy Trang bÞ thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ cho c¸c ph©n x­ëng. Doanh nghiÖp t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng Më réng kªnh ph©n phèi. T¨ng thªm c«ng nh©n. §µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n. * Chñ quan tiªu cùc C«ng ty qu¶n lý vËt liÖu kh«ng tèt. C«ng nh©n sö dông vËt liÖu cßn l·ng phÝ. C«ng ty chi cho tiÕp kh¸ch cßn nhiÒu bÊt hîp lý. M¸y mãc cña ph©n x­ëng th­êng xuyªn bÞ trôc trÆc C«ng ty chưa quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên ThiÕu c«ng nh©n vËn hµnh m¸y mãc 2.KiÕn nghÞ. Trong kú nghiªn cøu doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn rÊt nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, ®iÒu ®ã chóng ta cã thÓ nhËn thÊy rÊt râ th«ng qua c¸c sè liÖu trong hai b¶ng ph©n tÝch, gi¸ trÞ s¶n xuÊt ®· t¨ng lªn nhiÒu so víi kú nghiªn cøu. Tuy nhiªn, doanh nghiÖp vÉn cßn nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó cã thÓ n©ng cao kÕt qu¶ s¶n xuÊt trong nh÷ng kú tiÕp theo. Nh÷ng biÖn ph¸p doanh nghiÖp cÇn ¸p dông ®ã lµ: TËp trung khai th¸c n¨ng lùc s½n cã cña doanh nghiÖp nh­ ph¸t huy tiÒm n¨ng cña nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é cao cña c«ng ty, n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp. TiÕp tôc më réng m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm. TiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó cã thÓ n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng ®iÒu chØnh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. TiÕp tôc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng chiªu thÞ ë nhiÒu tØnh thµnh trong c¶ n­íc ®Ó s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Õn gÇn víi ng­êi tiªu dïng h¬n. Më réng mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c kh¸ch hµng lín, duy tr× mèi quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng nhá vµ truyÒn thèng. Nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ tr­êng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo ®Ó t×m kiÕm nguån nguyªn liÖu æn ®Þnh, cã chÊt l­îng cao víi gi¸ c¶ hîp lý ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¬i gÇn doanh nghiÖp ®Ó dÔ dµng trong c«ng t¸c vËn chuyÓn vµ gi¶m gi¸ thµnh nguyªn liÖu ®Çu vµo. Ngoµi c¸c biÖn ph¸p trªn, trong thêi gian tíi doanh nghiÖp còng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p: Më réng giao l­u quèc tÕ nh»m t×m kiÕm thªm c¸c b¹n hµng míi nh­ ë c¸c n­íc ch©u Mü. TiÕp tôc nghiªn cøu nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch cña Nhµ n­íc ®Ó cã thÓ tËn dông ®­îc nh÷ng c¬ héi nh­ ­u ®·i vÒ viÖc xuÊt khÈu hµng ra n­íc ngoµi. Nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ c¸c yÕu tè liªn quan ®Ó ®Çu t­ thµnh lËp mét chi nh¸nh ë TP. Hå ChÝ Minh. X©y dùng ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ®Ó ®Ò xuÊt vay vèn ng©n hµng ®Çu t­ më réng quy m« doanh nghiÖp. Më réng hîp t¸c víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh nh»m liªn kÕt, cïng ®Ò ra nh÷ng ph­¬ng h­íng kinh doanh cã hiÖu qu¶. * * * Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ lµ mét bé m«n quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi ngµnh kinh tÕ nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Qua ph©n tÝch chóng ta sÏ thÊy ®­îc biÕn ®éng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp còng nh­ nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng vµ nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra sù biÕn ®éng ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó vµ hiÖu qu¶ nh÷ng tiÒm n¨ng ®ã. §ång thêi ta sÏ thÊy ®­îc sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ vµ nh÷ng nguyªn nh©n cña sù biÕn ®éng ®ã vµ tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®Ó æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ gãp phÇn ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ ®­îc sù h­íng dÉn cña thµy gi¸o Ph¹m ThÕ H­ng em ®· hoµn thµnh bµi thiÕt kÕ nµy víi ®Ò tµi ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh theo thêi gian vµ gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo doanh nghiÖp s¸u th¸ng ®Çu n¨m. Do kiÕn thøc vÒ lý luËn còng nh­ n¨ng lùc thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn bµi tËp lín cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh, kÝnh mong sù th«ng c¶m vµ chØ b¶o h¬n n÷a cña thµy gi¸o ®Ó bµi tËp lín nµy cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCD110.doc
Luận văn liên quan