Báo cáo phân tích sự biến động về doanh thu của công ty cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn từ năm 2004 tới 2012

: Sử dụng cả 3 phương pháp dự đoán đều cho ta thấy xu hướng doanh thu trong 4 năm tiếp theo (2013-1016) của công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn tăng ổn định . đề bài yêu cầu dự đoán doanh thu dựa vào phương trình hồi quy tuyến tính nên kết quả dự đoán được xácđịnh là dự đoán bằng phương pháp ngoại suy hàm xu thê ta có bảng kết quả dự đoán doanh thu

docx23 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2574 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo phân tích sự biến động về doanh thu của công ty cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn từ năm 2004 tới 2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO ĐỀ TÀI Phân tích sự biến động về doanh thu của công ty cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn từ năm 2004 tới 2012 LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế thị trường luôn song hành tồn tại mối quan hệ giữa cung và cầu.nghiên cứu kinh tế là đi tìm hiểu mối quan hệ ấy .Nếu “kinh tế học ”giúp ta nghiên cứu các hành vi kinh tế của người tiêu dùng hay doanh nghiệp sản xuất ,thì thống kê học hay “Nguyên lí thống kê kinh tế” là môn học khoa học kinh tế xã hội cung cấp cho chúng ta các phương pháp , kĩ thuật tính toán để phân tích , là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà kinh tế và doanh nghiệp quá trình nghiên cứu . Doanh Nghiệp một khái niệm kinh tế quen thuộc đại diện cho bên cung trong kinh tế thị trường ,mục tiêu của doanh nghiệp luôn là lợi nhuận tối ưu vì vậy để biết doanh nghiệp hoạtđộng hiệu hay không chúng ta cần xem xét 2 yếu tố cấu thành lợi nhuận là doanh thu và chi phí ,vàđể phân tích sự phát triển của một doanh nghiệp nhóm chúng em lựa chọn đối tượng của mình là doanh thu bởi doanh thu làđại lượng có xu hướng cùng chiều với lợi nhuận ,và lựa chọnsử dụng những kiến thức môn học “nguyên lý thông kê kinh tế với SPSS”cung cấp ,bằng phương pháp phân tích dãy số thời gian để phân tích sự biến động của doanh thu. Đề tài nhóm :“phân tích sự biến động về doanh thu của công ty cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn từ năm 2004 tới 2012 thông qua các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian và dự đoán về sự biến động của doanh thu trong 4 năm tiếp theo thông qua phương trình hồi quy tuyến tính” Chúng em xin chân thành cảm ơn Th.s Nguyễn Thị Tiến - giảng viên trực tiếp cung cấp những kiến thức , phương pháp trong học tập và cũng là người định hướng ,yêu cầuđề tài cho chúng em . I : CƠ SỞ LÍ THUYẾT.VÀ HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN Dãy số thời gian. a . Khái niệm :Là dãy các trị số của 1 chỉ tiều được sắp xếp theo thứ tự thời gian Ý nghĩa: Quan sát dãy số thời gian cho thấy sự biến động của hiện tượng nghiên cứu qua thời gian. Tính toán các chỉ tiêu phân tích cho dãy số giúp ta xác định sự biến động của hiện tượng. Dãy số thời gian giúp ta nghiên cứu tính quy luật phát triển của hiện tượng và dựa vào đó dự đoán các mức độ của hiện tượng trong tương lai. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian Mức độ trung bình theo thời gian Lượng tăng giảm tuyệt đối Lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn Lượng tăng giảm tuyệt đối định gốc Lượng tăng giảm tuyệt đối trung bình Tốc độ phát triển Tốc độ phát triển liên hoàn Tốc độ phát triển định gốc Tốc độ phát triển trung bình Tốc độ tăng giảm Tốc độc tăng giảm liên hoàn Tốc độ tăng giảm định gốc Tốc độ phát triển trung bình Phương trìnhhồi quy tuyến tính. Phương pháp dự đoán thống kê. Ngoại suy hàm xu thế Phần mềm thống kê kinh tế SPSS II . BÀI TOÁN PHÂN TÍCH DOANH THU VÀ DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN DOANH THU TRONG CÔNG TY CỔ PHÀN XI MĂNG BỈM SƠN. Công Ty Cổ Phần Xi Măng Bỉm Sơn là công ty sản xuất và cung ứng xi măng doanh thu có được sau khi bản sản phẩm hàng hóa dịch vụ .sau đây là bảng doanh thu của công ty trong 9 năm ( từ 2004 -2012 ) qua thu thập tài liệu thực tế: Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Doanh thu 1560231 1525004 1593689 1547001 1936157 2422519 2720759 3287091 37474 99 Tính toán bằng công thức Phân tích các chỉ tiêu và xác định phương trình hồi quy tuyến tính Doanh thu bình quân hàng năm = ==2259994.44 (triệu đồng ) Bình quân hàng năm doanh thu của công ty đạt 2259994.44(triệu đồng ) Lượng tăng giảm tuyệt đối Lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn (i=) Tính toán theo công thức ta có = R05-R04 =1525004 – 1560231=-35227 =R06- R05=1593689- 1525004= 68685 =R07-R06=1547001- 1593689= -46688 =R08-R07= 1936157-1547001 = 389156 =R09-R08=2422519-1936157 = 486362 =R10-R09= 2720759 -2422519 = 298240 =R11-R10= 3287091 - 2720759 = 566332 =R12-R11=3747499 -3287091 = 460407 Lượng tăng giảm tuyệt đối định gốc Ta có : =Ri – R04= thay vào bảng số liệu ta có =R05 –R04=1525004-1560231 = -35227 =R06 –R04=1593689 - 1560231 = 33458 =R07 –R04=1547001 -1560231 = -13230 =R08 –R04=1936157 -1560231 = 375926 =R09-R04=2422519 -1560231= 862288 =R10 –R04= 2720759 -1560231= 1160528 =R11-R04= 3287091 – 1560231= 1726860 =R12-R04= 3747499 – 1560231= 2187268 Lượng tăng giảm tuyệt đối trung bình === 273408.5 Nhận xét: trong khoảng thời gian 2004 – 2012 doanh thu của công ty tăng trung bình 273408.5 triệu đồng Tốc độ phát triển Tốc độ phát triển liên hoàn Tốc độ phát triển định gốc ==0,9774=97,74% ===1,0214=102,14% = Tốc độ phát triển bình quân Nhận xét : từ năm 2004 tới năm 2012 tốc độ phát triển bình quân về doanh thu của công ty cổ phần xi măng bỉm sơn là 111,58% Tốc độ tăng giảm Tốc độ tăng giảm liên hoàn Tốc độ tăng giảm định gốc: Tốc độ tăng giảm bình quân. =11.58% Nhận xét : tốc độ tăng bình quân về doanh thu của công ty trong giai đoạn 2004-2012 là 11,58% Bảng tổng hợp kết quả: Thời gian 2004 1560231 - - - - - - 2005 1525004 -35227 -35227 97.74% 97.74% -2.26% -2.26% 2006 1593689 68685 33458 104.5% 102.14% 4.5% 2.14% 2007 1547001 -46688 -13230 97,07% 99.15% -2.93% -0.85% 2008 1936157 389156 375926 125,15% 124.09% 25.15% 24.09% 2009 2422519 486362 862288 125,12% 155.27% 25.12% 55.27% 2010 2720759 298240 1160528 112,31% 174.38% 12.31% 74.38% 2011 3287091 566332 1726860 120,81% 210.68% 20.82% 110.68% 2012 3747499 460408 2187268 114% 240,19% 14% 140.19% Nhận Xét : Dựa vào bảng số liệu về doanh thu ,dựa trên kết quả sau khi tính toán ta có nhận xét : Trong 9 năm (2004-2012)doanh thu của công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn có mức bình quân mỗi năm là 2259994.222 (triệu đồng ) với tốc độ phát triển doanh thu bình quân hàng năm là 111, 58% và tốc độ tăng bình quân là 11,58 % tính riê ng giai đoạn :giai đoạn2004-2007 doanh thu của công ty không ổn định (R04>R05 ; R05R07 ).giai đoạn 2007 -2012 doanh thu tăng liên tục Từkết quả trên ta có thể đi tới kết luận : trong giai đoạn từ năm 2004 tới năm 2012 ,công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn đã có sự phát triển tăng lên về sản lượng sản sản phẩm ( sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ) Phương trình hồi quy tuyến tính. Phương trình hồi quy tuyến tính có dạng : Để tìm tham số a,b ta dựa vào hệ phương trình: Ta có bảng xử lí số liệu: Năm 2004 1560231 -4 -6240924 16 2005 1525004 -3 -4575012 9 2006 1593689 -2 -3187378 4 2007 1547001 -1 -1547001 1 2008 1936157 0 0 0 2009 2422519 1 2422519 1 2010 2720759 2 5441518 4 2011 3287091 3 9861273 9 2012 3747499 4 14989996 16 Tổng 20339950 0 17164991 60 Ta có ==2259994.444 = Vậy phương trình hồi quy tuyến tínhcần tìm là : y=2259994,444 + 286083,183t Dựđoán sự thay đổi của doanh thu trong 4 năm tiếp theo ( 2013, 2014, -Ta có phương trình hồi quy tuyến tính=f(t) đề bài yêu cầudựa vào phương trình hồi quy tuyến tính để dựđoán nên sử dụng phương pháp ngoại suy hàm su thế ta có mô hình dựđoán : =f(t+L) thay số ta được bảng dựđoán kết quả doanh thu trong 4 năm tiếp theo như sau R13=2259994,444 + 286083,183*10=5120826,27 R14= 2259994,444 + 286083,183*11=5406909.46 R15 =2259994,444 + 286083,183*12=5695992.64 R16=2259994,444 + 286083,183*13=5979075,823 -Sử dụng 2 phương pháp dự đoán: dựa vào tốc độ tăng giảm tuyệt đối và dựa vào tốc độ phát triển trung bình ta có +Dựa vào tốc độ tăng giảm tuyệt đối Yn+L = yn + .L ta có yn=R12=3747499 ; =273408.5 R13=3747499 +273408.5*1 =4020907 R14 =3747499 +273408.5*2=4294316 R15 =3747499 +273408.5*3=4567724,5 R16 =3747499 +273408.5*4 =4841133 +Dựa vào tốcđộ phát triển bình quân Yn+L = yn.()L ; yn=R12 =3747499 ;= 111,58% =1,1158 R13=3747499*1,1158=4181459,38 R14 =3747499*1,1152=4664672,38 R15=3747499*1,11583=5205957,24 R16=3747499*1,11584=58508807,09 Kết luận : Sử dụng cả 3 phương pháp dựđoán đều cho ta thấy xu hướng doanh thu trong 4 năm tiếp theo (2013-1016) của công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn tăng ổnđịnh . đề bài yêu cầu dựđoán doanh thu dựa vào phương trình hồi quy tuyến tính nên kết quả dựđoán được xácđịnh là dựđoán bằng phương pháp ngoại suy hàm xu thê ta có bảng kết quả dựđoán doanh thu Năm 2013 2014 2015 2016 Doanhthu dựđoán( tr.đ) 5120826,27 5406909.46 5695992.64 5979075,823 Sử dụng phần mềm SPSS. Khai báo biến. Nhập dữ liệu. Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính. Analyze Regression Linear… Regression [DataSet1] C:\Users\Uti\Documents\Spss.sav Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed Method 1 Nama . Enter a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Doanh Thu Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .937a .878 .860 3.12312E5 a. Predictors: (Constant), Nam ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 4.911E12 1 4.911E12 50.345 .000a Residual 6.828E11 7 9.754E10 Total 5.593E12 8 a. Predictors: (Constant), Nam b. Dependent Variable: Doanh Thu Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -5.722E8 8.096E7 -7.068 .000 Nam 286083.183 40319.356 .937 7.095 .000 a. Dependent Variable: Doanh Thu Phương trình hồi quy tuyến tính là: y = -5.722E8 + 286083.183 Minh họa bằng đồ thị : Nút Graphs Legacy Degalogs Scatter/Dot… Chọn Simpler Scatter Define. Click Hàng Nam vào X Axix, Hàng Doanh Thu vào Y Axix sau đó Ok. GRAPH   /SCATTERPLOT(BIVAR)=Nam WITH Doanhthu   /MISSING=LISTWISE. [DataSet1] C:\Users\Uti\Documents\Spss.sav Graph PHỤ LỤC VÀ DANH MỤC TÀI TIỀU THAM KHẢO A : Danh mục tài liệu tham khảo. +Số liệu rút ra từ các tài chínhđã kiểm toán của công ty cổ phần ximmăng bỉm sơn -Báo cáo tài chính năm 2005 (đã kiểm toán -Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2006 , b áo cáo t ài chính quý 3 quý 4 n ăm 2006 -Báo cáo tài chính năm 2007(đã kiểm toán) -Báo cáo tài chính năm 2008(đã kiểm toán) -Báo cáo tài chính năm 2009 (đã kiểm toán) -Báo cáo tài chính năm2012(đã kiểm toán) -Bản cáo bạch của công ty cp xi măng Bỉm Sơ n /thông tin chứng khoán BCC sàn giao dịchHà Nội +PGS.TS.LÊ ĐỨC TOÀN-Th.S NGUYỄN THỊ TIẾN(2011) Giáo Trình Nguyên Lí Thống Kê Kinh Tế VớiSPSS, nhà xuất bản thông tin v à truyển thông B:phụ lục trích dẫn bảng số liệu trong bàiđãđược làm tròn tới hàng triệu . từ bảng số liệu gốc sau : NĂM DOANH THU(đồng) 2004 1560231110443 2005 1525004424952 2006 1593689626990 2007 1547001074194 2008 1936157248275 2009 2422518594329 2010 2720759373666 2011 3287091369861 2012 3747498620368

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxĐề tài báo cáo phân tích sự biến động về doanh thu của công ty cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn từ năm 2004 tới 2012.docx
Luận văn liên quan