Đề tài Thực tập tại công ty Công trình giao thông II Hà Nội

 Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, Giao thông vận tải là ngành có những đóng góp quan trọng. Cùng với sự phát triển liên tục của đất nước trong những năm qua; lĩnh vực Xây dựng cơ bản nói chung và lĩnh vực Xây dựng công trình Giao thông nói riêng đã và đang được nhà nước đầu tư phát triển và có những thành tựu đáng tự hào. Để nhằm thực hiện phương châm “ Học đi đôi với hành” sau khi đã kết thúc các môn học cơ sở cũng như chuyên ngành, nhằm có sự kết hợp giữa lí thuyết trên giảng đường với sự học hỏi thực tế Nhà trường đã bố trí thời gian thực tập cho sinh viên. Em đã được phân công về thực tập tại công ty Công trình giao thông II Hà Nội. Qua thời gian thực tập tại công ty em đã rút ra được không ít những bài học bổ ích cho bản thân. Em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo đã trang bị kiến thức một cách cập nhật và đầy đủ đối với chúng em. Em xin cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo - Thạc sỹ Nguyễn Tài Cảnh. Và em xin gửi lời cảm ơn đến ban Giám Đốc công ty Công trình giao thông II Hà Nội và các phòng ban có liên quan và đặc biệt là phòng Kế Hoạch tổng hợp đã tạo điều kiện giúp đỡ để em hoàn thành nhiệm vụ trong đợt thực tập này.

doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực tập tại công ty Công trình giao thông II Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu & Trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc, Giao th«ng vËn t¶i lµ ngµnh cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng. Cïng víi sù ph¸t triÓn liªn tôc cña ®Êt n­íc trong nh÷ng n¨m qua; lÜnh vùc X©y dùng c¬ b¶n nãi chung vµ lÜnh vùc X©y dùng c«ng tr×nh Giao th«ng nãi riªng ®· vµ ®ang ®­îc nhµ n­íc ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ cã nh÷ng thµnh tùu ®¸ng tù hµo. §Ó nh»m thùc hiÖn ph­¬ng ch©m “ Häc ®i ®«i víi hµnh” sau khi ®· kÕt thóc c¸c m«n häc c¬ së còng nh­ chuyªn ngµnh, nh»m cã sù kÕt hîp gi÷a lÝ thuyÕt trªn gi¶ng ®­êng víi sù häc hái thùc tÕ Nhµ tr­êng ®· bè trÝ thêi gian thùc tËp cho sinh viªn. Em ®· ®­îc ph©n c«ng vÒ thùc tËp t¹i c«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng II Hµ Néi. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em ®· rót ra ®­îc kh«ng Ýt nh÷ng bµi häc bæ Ých cho b¶n th©n. Em xin göi lêi c¶m ¬n ®Õn c¸c thÇy c« gi¸o ®· trang bÞ kiÕn thøc mét c¸ch cËp nhËt vµ ®Çy ®ñ ®èi víi chóng em. Em xin c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña ThÇy gi¸o - Th¹c sü NguyÔn Tµi C¶nh. Vµ em xin göi lêi c¶m ¬n ®Õn ban Gi¸m §èc c«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng II Hµ Néi vµ c¸c phßng ban cã liªn quan vµ ®Æc biÖt lµ phßng KÕ Ho¹ch tæng hîp ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh nhiÖm vô trong ®ît thùc tËp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn Hoµng BÝch H¹nh Ch­¬ng 1 Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty 1. Th«ng tin chung C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 2 Hµ Néi lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc trùc thuéc së giao th«ng c«ng chÝnh Hµ Néi,§­îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 1196/ Q§ - UB ngµy 24/3/1993, quyÕt ®Þnh bæ xung nhiÖm vô sè 3401/Q§ - UB ngµy 11/10/1996 vµ quyÕt ®Þnh sè 1298/Q§ - UB ngµy 29/3/2000 cña UBND thµnh phè Hµ Néi. Trô së : Sè 125 Phè NguyÔn Huy T­ëng -QuËn Thanh Xu©n - Thµnh phè Hµ Néi. Sè ®iÖn tho¹i : 8.582320 Fax: 84-04.8.544345 2. Ngµnh nghÒ kinh doanh: - Qu¶n lý, söa ch÷a hÖ thèng ®­êng, hÌ, cÇu, cèng vµ tæ chøc giao th«ng trªn ®Þa bµn c¸c quËn Thanh Xu©n, CÇu GiÊy, T©y Hå, Hoµng Mai, c¸c huyÖn Thanh Tr×, Tõ Liªm - Thµnh Phè Hµ Néi. - X©y dùng, söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, tho¸t n­íc. - X©y dùng, san lÊp mÆt b»ng c¸c c«ng tr×nh d©n dông. - Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng - tho¸t n­íc vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. - Khai th¸c kinh doanh vËt t­ chuyªn ngµnh x©y dùng, kinh doanh vËn t¶i - vËt t­ - thiÕt bÞ - söa ch÷a ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. - Duy tr× vµ trång míi c©y xanh ë hµnh lang ®­êng bé. - Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña c«ng ty. HiÖn c«ng ty ®ang qu¶n lý toµn bé m¹ng l­íi ®­êng phÝa T©y vµ T©y Nam Thµnh phè Hµ Néi víi tæng chiÒu dµi ®­êng lµ 203.882 Km; 1.375.514,3 Km hÌ vØa; 29 cÇu cã chiÒu dµi tõ 4 ®Õn 46m. C«ng ty cßn tham gia x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, c¸c nhiÖm vô x©y dùng kh¸c trong vµ ngoµi thµnh phè Hµ Néi, phôc vô nhu cÇu x· héi... 3. Bé m¸y tæ chøc: Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty bao gåm: L·nh ®¹o c«ng ty: Gi¸m ®èc, 2 Phã gi¸m ®èc §¬n vÞ phô thuéc: Cã 4 phßng chøc n¨ng, 5 xÝ nghiÖp trùc thuéc c«ng ty. * C¸c phßng: Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Phßng qu¶n lý giao th«ng. * C¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc: XÝ nghiÖp x©y dùng giao th«ng ®« thÞ. XÝ nghiÖp thi c«ng c¬ giíi. XÝ nghiÖp qu¶n lý cÇu ®­êng sè 21. XÝ nghiÖp qu¶n lý cÇu ®­êng sè 22. XÝ nghiÖp qu¶n lý cÇu ®­êng sè 23. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y Gi¸m ®èc p. gi¸m ®èc p. gi¸m ®èc P.TCKT P.TCHC P.QLGT P.KHTH XNC§ 23 XNC§ 22 XNC§ 21 XNGT§T XNTCCG 4. Mét sè c«ng tr×nh lín c«ng ty thi c«ng. - §­êng: LiÔu Giai - §éi CÊn, CÇu GiÊy - Hïng V­¬ng, Chïa Béc - Th¸i Hµ, Hoµng Quèc ViÖt, NguyÔn ChÝ Thanh, NguyÔn V¨n Huyªn, ®­êng nèi tõ QL32 qua khu liªn hîp thÓ thao SEGAMES, ®­êng vµo lµng sinh viªn Hacinco... - Nót giao th«ng: Kim Liªn, Ngäc Kh¸nh, Chïa Béc - T©y S¬n, CÇu GiÊy - Voi Phôc. - Tho¸t n­íc: Cèng kÐp D2000 ®­êng L¸ng Trung, Chïa Béc, §­êng qua khu liªn hîp thÓ thao... 5. C¬ cÊu lao ®éng: HiÖn nay ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty gåm cã: 367 ng­êi Trong ®ã: C¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc: 76 Ng­êi C¸n bé cã tr×nh ®é trung cÊp: 9 Ng­êi C«ng nh©n: 282 Ng­êi 6. T×nh h×nh tµi chÝnh 3 n¨m gÇn ®©y: N¨m 2001 2002 2003 Doanh thu thuÇn 27.492.566.306 51.781.208.161 53.017.022.404 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 1.649.930.982 2.091.447.289 2.121.680.896 7. Mét sè c«ng tr×nh c«ng ty ®ang thi c«ng: C¶i t¹o n©ng cÊp §­êng NguyÔn §×nh ChiÓu. N©ng cÊp c¶i t¹o tØnh lé 265 B¾c Giang. CÇu Phô Khang - Hµ T©y.... Ch­¬ng 2 Mét sè vÊn ®Ò vÒ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn hãa 1. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp : 1.1. Gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp : Gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖplµ gi¸ trÞ toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸ cã tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp mµ ng­êi mua, ng­êi b¸n cæ phÇn ®Òu chÊp nhËn ®­îc. Gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp lµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp sau khi ®· trõ ®i c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ vµ sè d­ quü khen th­ëng, quü phóc lîi. Gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ kh«ng bao gåm : Tµi s¶n do doanh nghiÖp thuª, m­în, nhËn gãp vèn liªn doanh, liªn kÕt vµ c¸c tµi s¶n kh¸c kh«ng ph¶i lµ cña doanh nghiÖp: doanh nghiÖp ph¶i thanh lý hîp ®ång hÆc tho¶ thuËn víi chñ së h÷u tµi s¶n ®Ó c«ng ty cæ phÇn kÕ thõa c¸c hîp ®ång ®· ký th­íc ®©y hoÆc ký l¹i hîp ®ång míi. Gi¸ trÞ tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, chê thanh lý. C¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi ®· ®­îc trõ vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang cña nh÷ng c«ng tr×nh ®· bÞ ®×nh ho·n tr­íc thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. C¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n vµo doanh nghiÖp kh¸c ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh chuyÓn cho ®èi t¸c kh¸c. Tµi s¶n thuéc c«ng tr×nh phóc lîi ®­îc ®Çu t­ b»ng nguån Quü khen th­ëng, quü phóc lîi cña doanh nghiÖp vµ nhµ ë cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. 1.2.X¸c ®Þnh chÊt l­îng tµi s¶n, giÊ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh cña doanh nghiÖp : - X¸c ®Þnh chÊt l­îng tµi s¶n cña doanh nghiÖp c¨n cø vµo kh¶ n¨ng b¶o ®¶m an toµn trong vËn hµnh vµ sö dông tµi s¶n; ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm vµ m«i tr­êng. - Gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt: + Tr­íc m¾t vÉn ¸p dông chÝnh s¸ch thuª ®Êt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh: Uû ban nh©n d©n tØnh, Thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng cã tr¸ch nhiÖm tÝnh l¹i gi¸ thuª ®Êt ë nh÷ng vÞ trÝ thuËn lîi ®Ó ¸p dông chung cho mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp. + §èi víi nh÷ng diÖn tÝch ®Êt nhµ n­íc giao cho doanh nghiÖp ®Ó kinh doanh nhµ vµ h¹ tÇng th× ph¶i tÝnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. Gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt nãi trªn ®­îc x¸c ®Þnh theo khung gi¸ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt do c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh vµ kh«ng thÊp h¬n chi phÝ ®· ®Çu t­ nh­ : ®Òn bï, gi¶i phãng, san lÊp mÆt b»ng... - Gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trªn vèn Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp b×nh qu©n trong ba n¨m liÒn kÒ tr­íc khi cæ phÇn ho¸ so víi l·i suÊt cña tr¸i phiÕu chÝnh phñ kú h¹n 10 n¨m ë thêi ®iÓm gÇn nhÊt nh©n víi gi¸ trÞ phÇn vèn Nhµ n­íc t¹i doanh t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸. NÕu doanh nghiÖp cã gi¸ trÞ th­¬ng hiÖu ®ù¬c thÞ tr­êng chÊp nhËn th× x¸c ®Þnh c¨n cø vµo thÞ tr­êng. 1.3. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n gãp vèn liªn doanh - Gi¸ trÞ tµi s¶n gãp vèn liªn doanh tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së: + Gi¸ trÞ vèn chñ së h÷u ®­îc thÓ hiÖn trong b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty liªn doanh t¹i thêi ®iÓm gÇn nhÊt víi thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, ®· ®­îc tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp kiÓm to¸n. + Tû lÖ gãp vèn cña doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ vµo liªn doanh. + Tû gi¸ chuyÓn ®æi gi÷a ngo¹i tÖ gãp vèn víi ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸ ®èi víi c¸c c«ng ty liªn doanh h¹ch to¸n b»ng ngo¹i tÖ. - Gi¸ trÞ tµi s¶n gãp vèn liªn doanh x¸c ®Þnh trªn c¬ së nªu trªn lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸; kh«ng ®iÒu chØnh gi¸ trÞ vèn gãp liªn doanh trªn giÊy phÐp ®Çu t­. 2. C¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp: - Sè liÖu trong sæ s¸ch kÕ to¸n cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸. Sè l­îng vµ chÊt l­îng tµi s¶n theo kiÓm kª ph©n lo¹i tµi s¶n thùc tÕ cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸. TÝnh n¨ng kü thuËt cña tµi s¶n, nhu cÇu sö dông vµ gi¸ trÞ thÞ tr­êng t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸. Gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, lîi thÓ kinh doanh cña doanh nghiÖp vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, uy tÝn cña doanh nghiÖp, tÝnh chÊt ®éc quyÒn vÒ s¶n phÈm, mÉu m·, th­¬ng hiÖu. Kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp x¸c ®Þnh trªn c¬ së tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp. 3. C¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. Ta cã thÓ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp theo 2 ph­¬ng ph¸p: 3.1. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp theo gi¸ trÞ tµi s¶n. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp theo gi¸ trÞ tµi s¶n lµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña mét doanh nghiÖp dùa trªn c¬ së gi¸ trÞ thùc tÕ cña toµn bé tµi s¶n h÷u h×nh, v« h×nh cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸. §èi t­îng ¸p dông : Lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ c¸c ®¬n vÞ phô thuéc cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng trong c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt, kinh doanh trõ nh÷ng doanh nghiÖp ®­îc ®Þnh gi¸ theo ph­¬ng ph¸p DCF nh­ qui ®Þnh ë ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp theo dßng tiÒn chiÕt khÊu. Gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm kª, ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña toµn bé tµi s¶n ®Ó cæ phÇn hãa cña doanh nghiÖp theo gi¸ thÞ tr­êng t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸. a)§èi víi tµi s¶n lµ hiÖn vËt. * ChØ ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng tµi s¶n cña doanh nghiÖp dù kiÕn sÏ tiÕp tôc sö dông sau khi chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn. Kh«ng ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng tµi s¶n doanh nghiÖp kh«ng cÇn dïng, tµi s¶n ø ®äng, tµi s¶n chê thanh lý ®­îc lo¹i trõ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp. Gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp ®Ó cæ phÇn hãa kh«ng bao gåm: - Gi¸ trÞ nh÷ng tµi s¶n do doanh nghiÖp thuª, m­în, nhËn gãp vèn liªn doanh, liªn kÕt vµ c¸c tµi s¶n kh¸c kh«ng ph¶i cña doanh nghiÖp; doanh nghiÖp ph¶i thanh lý hîp ®ång hoÆc tháa thuËn víi chñ së h÷u tµi s¶n ®Ó c«ng ty cæ phÇn kÕ thõa c¸c hîp ®ång ®· ký tr­íc ®©y hoÆc ký l¹i hîp ®ång míi. - Gi¸ trÞ nh÷ng tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, chê thanh lý. - C¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi ®· ®­îc trõ vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp. - C¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n vµo doanh nghiÖp kh¸c ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh chuyÓn cho ®èi t¸c kh¸c. - Tµi s¶n thuéc c«ng tr×nh phóc lîi ®­îc ®Çu t­ b»ng nguån Quü khen th­ëng, Quü phóc lîi cña doanh nghiÖp vµ nhµ ë cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. ٭Gi¸ thùc tÕ cña tµi s¶n ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thÞ tr­êng vµ chÊt l­îng cña tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸. ٭ChÊt l­îng cña tµi s¶n ®­îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ cßn l¹i theo tû lÖ % so víi nguyªn gi¸ tµi s¶n míi mua s¾m hoÆc míi ®Çu t­ x©y dùng. ViÖc x¸c ®Þnh chÊt l­îng tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®Ó cæ phÇn hãa ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c: C¨n cø vµo kh¶ n¨ng b¶o ®¶m an toµn trong vËn hµnh vµ sö dông tµi s¶n, b¶o ®¶m chÊt l­îng s¶n phÈm vµ m«i tr­êng. Cô thÓ: - §èi víi tµi s¶n lµ nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, m¸y mãc thiÕt bÞ tiÕp tôc sö dông th× chÊt l­îng tµi s¶n kh«ng d­íi 20%. - §èi víi tµi s¶n lµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng tiÕp tôc sö dông th× chÊt l­îng tµi s¶n ph¶i kh«ng d­íi 20% vµ ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó l­u hµnh theo qui ®Þnh cña Bé giao th«ng vËn t¶i. ٭Gi¸ thÞ tr­êng dïng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ tµi s¶n lµ: - Gi¸ ®ang mua, b¸n trªn thÞ tr­êng céng chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt(nÕu cã) ®èi víi nh÷ng tµi s¶n lµ m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cã l­u th«ng trªn thÞ tr­êng. NÕu lµ tµi s¶n ®Æc thï kh«ng cã l­u th«ng trªn thÞ tr­êng th× tÝnh theo gi¸ mua cña nh÷ng tµi s¶n cïng lo¹i, cã cïng c«ng suÊt hoÆc cã tÝnh n¨ng t­¬ng ®­¬ng. Tr­êng hîp kh«ng cã tµi s¶n t­¬ng ®­¬ng th× tÝnh theo gi¸ tµi s¶n ghi trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. - §¬n gi¸ ®Çu t­ x©y dùng do c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh ®èi víi tµi s¶n lµ s¶n phÈm ®Çu t­, x©y dùng. Riªng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh míi hoµn thµnh ®Çu t­ x©y dùng trong 03 n¨m tr­íc khi cæ phÇn hãa th× sö dông gi¸ trÞ quyÕt to¸n c«ng tr×nh ®· ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt. ٭ §èi víi tµi s¶n cè ®Þnh hÕt khÊu hao hoÆc dông cô qu¶n lý ®· ph©n bæ hÕt gi¸ trÞ nh­ng ®Õn thêi ®iÓm cæ phÇn hãa doanh nghiÖp vÉn ®ang sö dông th× ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i ®Ó tÝnh bæ xung vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp. b) §èi víi tµi s¶n b»ng tiÒn TÝnh theo sè d­ vèn b»ng tiÒn ®· kiÓm quü hoÆc ®· ®èi chiÕu x¸c nhËn víi ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. NÕu sè d­ lµ ngo¹i tÖ th× ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. c) §èi víi c¸c kho¶n nî ph¶i thu Lµ c¸c kho¶n nî ®· ®èi chiÕu, x¸c nhËn hoÆc ®ang lu©n chuyÓn t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸. d) §èi víi c¸c kho¶n chi phÝ dë dang Bao gåm: chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, chi phÝ sù nghiÖp, chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, th× tÝnh theo sè d­ chi phÝ thùc tÕ trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. e) §èi víi tµi s¶n ký c­îc, ký quü ng¾n h¹n vµ dµi h¹n Th× tÝnh theo sè d­ thùc tÕ trªn sæ s¸ch kÕ to¸n ®· ®èi chiÕu x¸c nhËn t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. f) §èi víi tµi s¶n v« h×nh th× tÝnh theo gi¸ trÞ cßn l¹i ®ang h¹ch to¸n trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. g) §èi víi c¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n mµ c«ng ty cæ phÇn sÏ tiÕp tôc kÕ thõa: Th× ®­îc tÝnh theo sè d­ trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. Riªng ®èi víi c¸c kho¶n ®Çu t­ gãp vèn, mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp kh¸c th× x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ cæ phÇn vµ gi¸ trÞ vèn gãp theo gi¸ trÞ vèn chñ së h÷u thÓ hiÖn trong b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp mµ doanh nghiÖp cæ phÇn hãa gãp vèn hoÆc mua cæ phÇn hoÆc mua cæ phÇn t¹i thêi ®iÓm gÇn nhÊt tr­íc thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn hãa. h) §èi víi tµi s¶n lµ vèn gãp liªn doanh víi n­íc ngoµi: Tr­êng hîp doanh nghiÖp cæ phÇn hãa kÕ thõa th× gi¸ trÞ tµi s¶n vèn gãp liªn doanh ®­îc tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn hãa trªn c¬ së: - Gi¸ trÞ vèn chñ së h÷u (kh«ng bao gåm sè d­ Quü khen th­ëng, phóc lîi) ®­îc thÓ hiÖn trong b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty liªn doanh t¹i thêi ®iÓm gÇn nhÊt tr­íc thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn hãa, ®· ®­îc c¬ quan kiÓm to¸n ®éc lËp kiÓm to¸n. - Tû lÖ vèn gãp liªn doanh cña doanh nghiÖp cæ phÇn hãa - Tû gi¸ chuyÓn ®æi gi÷a ®ång ngo¹i tÖ gãp vèn víi ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸ Tr­êng hîp doanh nghiÖp gãp vèn liªn doanh víi n­íc ngoµi b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt th× gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt gãp vèn liªn doanh còng ®­îc tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn hãa theo quy ®Þnh trªn. i)§èi víi doanh nghiÖp cã lîi thÕ kinh doanh: Nh­ vÞ trÝ ®Þa lý, uy tÝn cña doanh nghiÖp, tÝnh chÊt ®éc quyÒn vÒ s¶n phÈm, mÉu m·, th­¬ng hiÖu vµ cã tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ cao h¬n l·i suÊt tr¸i phiÕu ChÝnh phñ kú h¹n 10 n¨m ë thêi ®iÓm gÇn nhÊt tr­íc thêi ®iÓm ®Þnh gi¸ th× ph¶i tÝnh thªm gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh vµo gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp cæ phÇn hãa theo quy ®Þnh sau: +) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh cña doanh nghiÖp theo tû suÊt lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong 3 n¨m liÒn kÒ tr­íc khi cæ phÇn hãa. Gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh cña doanh nghiÖp Gi¸ trÞ phÇn vèn Nhµ n­íc t¹i doanh nghÖp theo sæ kÕ to¸n t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸ Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn vèn Nhµ n­íc b×nh qu©n trong 3 n¨m tr­íc khi cæ phÇn ho¸ L·i suÊt tr¸i phiÕu ChÝnh phñ kú h¹n 10 n¨m t¹i thêi ®iÓm gÇn nhÊt = x Trong ®ã: Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn vèn nhµ níc trong 3 n¨m tríc khi cæ phÇn hãa Lîi nhuËn sau thuÕ b×nh qu©n 3 n¨m liÒn kÒ tr­íc CPH 100% Vèn Nhµ n­íc theo sæ kÕ to¸n b×nh qu©n 3 n¨m liÒn kÒ tríc khi CPH +)Tr­êng hîp doanh nghiÖp cã gi¸ trÞ th­¬ng hiÖu ®· ®­îc x¸c ®Þnh hoÆc ®· ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn cao h¬n gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh trªn th× c¨n cø vµo gi¸ trÞ th­¬ng hiÖu ®· ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch kÕ to¸n hoÆc gi¸ trÞ ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn ®Ó tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn hãa. Tr­êng hîp thÊp h¬n th× tÝnh thªm phÇn chªnh lÖch vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn hãa. k) VÒ gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt. ٭ §èi víi diÖn tÝch ®Êt doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®i thuª: Doanh nghiªp Nhµ n­íc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ sau khi chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn vÉn kÕ thõa hîp ®ång thuª ®Êt vµ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông ®Êt ®ai cña Nhµ n­íc. Tr­êng hîp doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®· mua quyÒn sö dông ®Êt cña c¸c c¸ nh©n hoÆc ph¸p nh©n kh¸c b»ng tiÒn cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc th× ph¶i chuyÓn sang thuª ®Êt. Khi thùc hiÖn cæ phÇn hãa chØ tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp phÇn chi phÝ ®Ó lµm t¨ng gi¸ trÞ sö dông ®Êt vµ gi¸ trÞ tµi s¶n trªn ®Êt nh­: chi phÝ ®Òn bï, gi¶i táa, san lÊp mÆt b»ng. ٭§èi víi diÖn tÝch ®Êt doanh nghiÖp ®· ®­îc Nhµ n­íc giao ®Ó kinh doanh nhµ vµ h¹ tÇng mµ doanh nghiÖp kh«ng ph¶i nép hoÆc ®· nép tiÒn thu vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt nh­ng ®Õn thêi ®iÓm ®Þnh gi¸ cã ph¸t sinh chªnh lÖch tiÒn thu vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt th× ph¶i tÝnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt hoÆc kho¶n chªnh lÖch vÒ gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn hãa. Gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khung gi¸ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt hiÖn hµnh do cÊp cã thÈm quyÒn c«ng bè. ٭§èi víi diÖn tÝch ®Êt doanh nghiÖp ®· sö dông ®Ó liªn doanh víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc th× gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt gãp vèn liªn doanh còng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn hãa. m) Gi¸ trÞ c¸c tµi s¶n kh¸c (nÕu cã). Nh­ vËy : Gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp ®Ó cæ phÇn hãa b»ng tæng sè c¸c kho¶n môc trªn. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp: Gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp lµ phÇn cßn l¹i sau khi lÊy tæng gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp trõ (-) ®i c¸c kho¶n nî thùc tÕ ph¶i tr¶, sè d­ Quü khen th­ëng, phóc lîi vµ sè d­ nguån kinh phÝ sù nghiÖp(nÕu cã). Nî thùc tÕ ph¶i tr¶ lµ tæng sè c¸c kho¶n nî bao gåm nî ng¾n h¹n, nî dµi h¹n vµ nî kh¸c cña doanh nghiÖp kh«ng bao gåm kho¶n nî kh«ng ph¶i tr¶ cã nguyªn nh©n tõ phÝa chñ nî nh­: Chñ nî ®· gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, ®· chÕt, ®· bá trèn hoÆc chñ nî tõ bá quyÒn ®ßi nî. ¦u ®iÓm nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p . .¦u ®iÓm: - Ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ gi¸ trÞ doanh nghiÖp theo gi¸ trÞ tµi s¶n lµ mét ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n nhÊt, kh«ng cÇn ®Õn sù hç trî cña c¸c chuyªn viªn dù ®o¸n , ®Æc biÖt lµ trong bèi c¶nh n­íc ta khi c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ nãi chung cã gi¸ trÞ kh«ng lín l¾m. Nã ph¶n ¸nh ®óng ®¾n vµ trùc quan gi¸ trÞ cña c¸c tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp theo gi¸ hiÖn hµnh. V× thÕ nã ®­îc coi lµ mét c¨n cø quan träng ®Ó th­¬ng l­îng giao dÞch gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n. - Ph­¬ng ph¸p nµy còng ®· ®Ò cËp ®Õn hai bé phËn chÝnh t¹o nªn gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®ã lµ: gi¸ trÞ tµi s¶n h÷u h×nh vµ gi¸ trÞ tµi s¶n v« h×nh. - §Æc biÖt cã c¬ së lµ gi¸ trÞ thùc cña tµi s¶n ®­îc thiÕt lËp th«ng qua qu¸ tr×nh kiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i. iNh­îc ®iÓm Tuy cã nh÷ng ­u ®iÓm trªn nh­ng ph­¬ng ph¸p nµy còng cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh : - Ph­¬ng ph¸p nµy tèn nhiÒu thêi gian do cã mét sè tiÒm Èn trong viÖc thùc hiÖn v× thiÕu h­íng dÉn chi tiÕt cho viÖc ®¸nh gi¸ c¸c tµi s¶n hoÆc tµi kho¶n nhÊt ®Þnh vµ yªu cÇu gi¸ thÞ tr­êng cña c¸c tµi s¶n . - H¬n n÷a viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp míi chØ xem xÐt ë tr¹ng th¸i tÜnh tøc lµ gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh chñ yÕu dùa trªn c¸c sè liÖu qu¸ khø vµ hiÖn t¹i, do ®ã hiÓn nhiªn còng kh«ng thÓ ph¶n ¸nh ®­îc kh¶ n¨ng sinh lîi trong t­¬ng lai cña doanh nghiÖp. V× vËy ch­a t¹o ®­îc sù hÊp dÉn ®èi víi nh÷ng nhµ ®Çu t­. - Trªn khÝa c¹nh kh¸c , ph­¬ng ph¸p nµy còng cã thÓ kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc c¸c nguy c¬ tiÒm tµng ®èi víi doanh nghiÖp trong t­¬ng lai vµ nh­ thÕ nã cã thÓ thæi phång gi¸ trÞ doanh nghiÖp. - ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy sÏ dÉn ®Õn mÊt vèn lín ë c¸c doanh nghiÖp míi thµnh lËp vµ ë c¸c doanh nghiÖp t¹m thêi hiÖn nay ®ang ho¹t ®éng thua lç nh­ng ®ang cã tiÒm n¨ng trong t­¬ng lai, ch¼ng h¹n c¸c doanh nghiÖp cã thÞ phÇn cao. Nh÷ng doanh nghiÖp nµy cã tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn vèn kh¸ thÊp ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i , v× thÕ gi¸ trÞ lîi thÕ cña nã ®­îc ®¸nh gi¸ thÊp. - Phï hîp víi ng­êi b¸n h¬n lµ lîi Ých ng­êi mua doanh nghiÖp. 3.2. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp theo dßng tiÒn chiÕt khÊu Ph­¬ng ph¸p dßng tiÒn chiÕt khÊu(DCF) lµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp dùa trªn kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp trong t­¬ng lai, kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ tµi s¶n cña doanh nghiÖp. §èi t­îng ¸p dông: Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc lùa chän ¸p dông ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng trong c¸c ngµnh dÞch vô th­¬ng m¹i, dÞch vô t­ vÊn, thiÕt kÕ x©y dùng, dÞch vô tµi chÝnh, kiÓm to¸n, tin häc vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, cã tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn vèn chñ së h÷u b×nh qu©n 5 n¨m liÒn kÒ cña doanh nghiÖp tr­íc cæ phÇn hãa cao h¬n l·i suÊt tr¸i phiÕu ChÝnh phñ kú h¹n 10 n¨m ë thêi ®iÓm gÇn nhÊt tr­íc thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. C¨n cø x¸c ®Þnh: Gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp vµ gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së: +) B¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong 5 n¨m liÒn kÒ tr­íc khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. +)Ph­¬ng ¸n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong 3-5 n¨m sau khi chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn. +)L·i suÊt tr¸i phiÕu ChÝnh phñ kú h¹n 10 n¨m ë thêi ®iÓm gÇn nhÊt tr­íc thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ hÖ sè chiÕt khÊu dßng tiÒn cña doanh nghiÖp ®­îc ®Þnh gi¸. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp. Gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp ë thêi ®iÓm ®Þnh gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: Vn: Gi¸ trÞ thùc tÕ vèn Nhµ n­íc Lµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña cæ tøc n¨m thø i Lµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña vèn Nhµ n­íc n¨m thø n i: Thø tù c¸c n¨m kÕ tiÕp kÓ tõ n¨m x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. Di:Kho¶n lîi nhuËn sau thuÕ dïng ®Ó chia cæ tøc n¨m thø i. n:Lµ sè n¨m t­¬ng lai ®­îc lùa chän(tõ 3 ®Õn 5 n¨m) Pn: Gi¸ trÞ phÇn vèn Nhµ n­íc n¨m thø n vµ ®­îc x¸ ®Þnh theo c«ng thøc Dn+1: Kho¶n lîi nhuËn sau thuÕ dïng ®Ó chia cæ tøc dù kiÕn cña n¨m thø n+1 K :tû lÖ chiÕt khÊu hay tû lÖ hoµn vèn cÇn thiÕt cña c¸c nhµ ®Çu t­ khi mua cæ phÇn vµ d­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: K = Rf + Rp Rf:Tû suÊt lîi nhuËn thu ®­îc tõ c¸c kho¶n ®Çu t­ kh«ng rñi ro ®­îc tÝnh b»ng l·i suÊt cña tr¸i phiÕu ChÝnh phñ kú h¹n 10 n¨m ë thêi ®iÓm gÇn nhÊt tr­íc thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. Rp: Tû lÖ phô phÝ rñi ro khi ®Çu t­ vµo cæ phiÕu cña c¸c c«ng ty ë ViÖt Nam ®­îc x¸c ®Þnh theo b¶ng chØ sè phô phÝ rñi ro chøng kho¸n quèc tÕ t¹i niªn gi¸m ®Þnh gi¸ hoÆc do c¸c c«ng ty ®Þnh gi¸ x¸c ®Þnh cho tõng doanh nghiÖp nh­ng kh«ng v­ît qu¸ tû suÊt lîi nhuËn thu ®­îc tõ c¸c kho¶n ®Çu t­ kh«ng rñi ro(Rf). g: Tû lÖ t¨ng tr­ëng hµng n¨m cña cæ tøc vµ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: g=b*R Trong ®ã: b:Lµ tû lÖ lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó l¹i bæ sung vèn R:lµ tû lÖ lîi nhuËn sau thuÕ trªn vèn chñ së h÷u b×nh qu©n cña c¸c n¨m t­¬ng lai. PhÇn chªnh lÖch t¨ng gi÷a vèn Nhµ n­íc thùc tÕ ®Ó cæ phÇn hãa víi vèn Nhµ n­íc ghi trªn sæ s¸ch kÕ to¸n ®­îc h¹ch to¸n nh­ mét kho¶n lîi thÕ kinh doanh vµ ®­îc ghi nhËn lµ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh, ®­îc khÊu hao theo chÕ ®é Nhµ n­íc qui ®Þnh. Gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp cæ phÇn hãa t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸ theo ph­¬ng ph¸p DCF ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Gi¸ trÞ thùc tÕ doanh nghiÖp = Gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn Nhµ n­íc+Nî ph¶i tr¶+ Sè d­ b»ng tiÒn quü khen th­ëng, phóc lîi+Sè d­ nguån kinh phÝ sù nghiÖp(nÕu cã) ¦u ®iÓm , nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p · ¦u ®iÓm ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ nã dùa trªn c¬ së xem xÐt hiÖu suÊt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong t­¬ng lai, nhê ®ã gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®­îc ®¸nh gi¸ trong tr¹ng th¸i ®éng vµ ph¶n ¸nh ®­îc c¸c c¬ héi mµ doanh nghiÖp cã thÓ cã. · Nh­îc ®iÓm - §©y lµ ph­¬ng ph¸p phøc t¹p, phô thuéc vµo mét sè gi¶ thiÕt vµ th«ng tin nhÊt ®Þnh trong t­¬ng lai nªn khã kh¨n cho viÖc x¸c ®Þnh lîi thÕ vµ chi phÝ dù tÝnh thu ®­îc hµng n¨m vµ v× vËy trong mét chõng mùc nµo ®ã kÕt qu¶ ®Þnh gi¸ phô thuéc nhiÒu vµo sù chñ quan cña chuyªn viªn ®Þnh gi¸. - Khã lùa chän ®­îc tû suÊt dïng ®Ó chiÕt khÊu dßng thu nhËp hµng n¨m. - Khã lùa chän ®­îc thêi gian vèn ho¸ , tøc lµ sè n¨m trong t­¬ng lai mµ c¸c lîi Ých vµ c¸c chi phÝ cña doanh nghiÖp cßn cã ý nghÜa vµ cßn cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c. - Khã ­íc tÝnh ®­îc gi¸ trÞ thanh lý cña doanh nghiÖp ë thêi ®iÓm cuèi n¨m thø n cña thêi kú vèn ho¸. Ch­¬ng 2: x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng II Hµ Néi 1. C¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ trÞ c«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng 2 Hµ Néi. 1.1. Trªn sæ s¸ch : - Biªn b¶n xÐt duyÖt quyÕt to¸n cña ba n¨m 2002, 2003, 2004. - Toµn bé chøng tõ vay, nhËn vèn, vay ng©n hµng, chøng tõ cã liªn quan ®Õn mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, toµn bé c¸c sæ s¸ch ghi xuÊt nhËp vËt t­ ghi theo dâi khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. 1.2. Sè liÖu kiÓm kª thùc tÕ. Sö dông kÕt qu¶ cña ban cæ phÇn ho¸ c«ng ty sau khi ®· kiÓm kª ®èi chiÕu c¸c sè liÖu sau: - KiÓm kª vÒ tµi s¶n, tiÒn vèn, vËt t­ trong kho, vËt t­ xuÊt th¼ng, gi¸ trÞ c¸c c«ng tr×nh XDCB vµ x©y dùng dë dang. - Biªn b¶n ®èi chiÕu c«ng nî ®· cã sù x¸c nhËn cña c¸c bªn. 1.3. HiÖn tr¹ng vµ gi¸ trÞ hiÖn hµnh cña c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t­, hµng ho¸ sÏ ®¶m b¶o tr¸nh ®­îc nh÷ng chªnh lÖch kh«ng cÇn thiÕt khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. 2. Thµnh lËp héi ®ång x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp: Thµnh phÇn Héi ®ång x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®iÒu 20 NghÞ ®Þnh 64/2002/N§-CP: §¹i diÖn c¬ quan quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ Doanh nghiÖp: Së Tµi chÝnh Hµ Néi. §¹i diÖn c¬ quan tµi chÝnh: Chi côc tµi chÝnh §¹i diÖn së Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ Néi §¹i diÖn l·nh ®¹o doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ 3. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ c«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng 2 Hµ Néi theo ph­¬ng ph¸p gi¸ trÞ tµi s¶n. 3.1. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n lµ hiÖn vËt + B¶ng ®¸nh gi¸ l¹i nhµ cöa vËt kiÕn tróc t¹i thêi ®iÓm 31/12/04 + B¶ng ®¸nh gi¸ l¹i m¸y mãc thiÕt bÞ t¹i thêi ®iÓm 31/12/04 + B¶ng ®¸nh gi¸ l¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i t¹i thêi ®iÓm 31/12/04 + B¶ng ®¸nh gi¸ l¹i ph­¬ng tiÖn qu¶n lý DN t¹i thêi ®iÓm 31/12/04 B¶ng ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cña c«ng ty (Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc) 31/12/2004 (BiÓu 1) Sè TT Tªn tµi s¶n CÊp H¹ng nhµ N¨m x©y dùng DiÖn TÝch m2 §¸nh gi¸ l¹i cña c«ng ty Nguyªn gi¸ Tû lÖ cßn l¹i% Gi¸ trÞ cßn l¹i I §Þa ®iÓm 125 NguyÔn Huy T­ëng 1739789621 1702579836 1 Nhµ lµm viÖc c«ng ty 2 2003 912 1374700952 98 1347206933 2 S©n 280m2, hµng rµo hoa s¾t dµi 58m VKT 2003 280 111492469 98 109262620 3 Nhµ lµm viÖc CT cò 4 1987 302 175160000 40 70064000 4 Nhµ vÖ sinh CT cò 3 2000 30 133405891 48 64035143 5 S©n thÓ thao CT 2000 622 119774970 70 83844030 6 Nhµ ¨n 4 1987 50 29168200 40 11667280 7 Nhµ ®Ó xe, Gara M¸i vÈy 1987 158 9922500 30 2976750 8 Nhµ x­ëng khung s¾t Nhµ t¹m 1987 115 29796.000 33 9832680 9 Hµng rµo sau VKT 1987 68 7502000 35 2625700 10 Nhµ b¶o vÖ khung nh«m kÝnh 3 1990 2 2047500 52 1064700 II §Þa ®iÓm T©y Mç-Tõ Liªm-Hµ Néi 67110000 31393500 1 Nhµ lµm viÖc Mç 4 1998 70 40600000 61 24766000 2 T­êng rµo VKT 1998 240 26510000 25 6627500 III §Þa ®iÓm: CÇu B­¬u- T©n TriÒu-Thanh Tr× 76657600 24366240 1 Nhµ lµm viÖc 4 1986 110 63800000 25 15950000 2 Nhµ vÖ sinh 3 2001 5.6 5096000 89 4535440 3 T­êng rµo VKT 1996 71 7761600 50 3880800 Tæng céng 1.883.557.211 1.758.339.576 B¶ng ®¸nh gi¸ m¸y mãc thiÕt bÞ (BiÓu 2) §¬n vÞ : ®ång STT Tªn tµi s¶n Sè l­îng Gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ l¹i cña c«ng ty Nguyªn gi¸ Tû lÖ cßn l¹i% Gi¸ trÞ cßn l¹i 1 M¸y hµn ®iÖnDK321-03 1 6566400 20 1313280 2 M¸y ph¸t ®iÖn Honda 1 15000000 20 3000000 3 M¸y lu DR12 sè 1 1 15735300 20 3147060 4 M¸y lu DR 12 sè2 1 10710000 20 2142000 5 M¸y lu T.Quèc10T s«9 1 50000000 20 10000000 6 M¸y san ñi §T75 sè2 1 117000000 20 23400000 7 M¸y lu b¸nh s¾t SAIKAI 7610 XNTXXG 1 140000000 68 95000000 8 M¸y lu b¸nh s¾t SAIKAI sè 3 1 144762000 75 108572000 9 M¸y lu rung T.Quèc YZ14A 1 388000000 29 110857000 10 Nåi nÊu nhùa ®­êng 1000L 1 22838000 28 6422252 11 Nåi nÊu nhùa ®­êng 1 20952380 52 10826547 12 M¸y ®Çm cãc MT55(nhËt) 1 18571430 53 9905130 13 M¸y ®Çm cãc MT55(nhËt) 1 18571430 55 10214630 14 M¸y c¾t ®ecal 132(nhËt) 1 72000000 93 67200000 15 M¸y c¾t t«n (nhËt) 1 41904762 95 39809523 16 M¸y c¾t ®Üa trßn dïng ®Ó c¾t ph«i trßn lµm biÓn b¸o GT(ViÖt nam s¶n xuÊt) 1 47619048 97 46031748 17 M¸y thuû chuÈn c©n b»ng AC-2S 1 9000000 95 8550000 18 M¸y kinh vü ®iÖn tö NE205 1 31500000 95 29925000 19 M¸y lu DY 48 sè3 1 25000000 20 5000000 20 M¸y lu DY 48 sè4 1 25000000 20 5000000 21 M¸y lu 9tÊn sè5 1 25000000 20 5000000 22 M¸y ñi Liªn X« sè1 1 113000000 20 22600000 23 M¸y lu b¸nh s¾t SAKAI7601(sè1) 1 138095238 61 83843238 24 M¸y b¬m n­íc ch¹y Diezen 1 6300000 20 1260000 25 Lu l«p 1 220000000 20 44000000 26 M¸y trén bª t«ng Lªsahe 1 14000000 20 2800000 27 M¸y®µo HITACHI 4 325000000 20 65000000 28 M¸y c¾t cµnh c©y 1 13450000 20 2690000 29 Lu rung Trung Quèc 1,5T 1 70000000 35 24500000 30 M¸y san tù hµnh 1 230000000 35 80500000 31 M¸y c¾t bª t«ng 1 24500000 27 6715126 32 M¸y s¬n nhiÖt 1 196000000 23 44100000 33 §Çm cãc NIKASA sè4 1 18333330 13 2332330 34 §Çm cãc NIKASA sè5 1 18571430 48 8953930 35 M¸y c¾t bª t«ng(tù chÕ t¹o) 1 17673930 45 7938930 36 M¸y c¾t bª t«ng (tù chÕ t¹o) 1 17704230 68 12099160 37 M¸y c¾t bª t«ng (tù chÕ t¹o) 1 17324999 85 14726249 38 ThiÕt bÞ nÊu bitum(Nhùa ®­êng) 2 41904762 48 20204362 39 M¸y ®µo xóc S¤LAR 1 355000000 43 152142000 40 M¸y ®µo xóc S¤LAR 1 352000000 57 201142000 41 M¸y trén bª t«ng 1 41904800 63 26190500 42 M¸y lu rungBOMAC-BM164AD 1 369211429 76 278959809 43 Mua m¸ylu rung hiÖu SAKAI T¦41(3,6tÊn-6,1tÊn)NhËt B¶n 1 109524000 98 106916284 44 Mua m¸ylu rung hiÖu SAKAI T¦41(3,6tÊn-6,1tÊn)NhËt B¶n 1 109524000 98 106916284 45 M¸y ñi 1 496173333 75 374523593 46 Lu rung HAMM 1 430000000 76 324889760 47 M¸y xóc ®µo b¸nh lèp 1 536190476 80 430229096 48 M¸y ®Çm cãc 6+7 2 36190480 80 28952384 Tæng céng 5.563.307.187 3.076.441.205 B¶ng ®¸nh gi¸ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i BiÓu (3) §¬n vÞ : ®ång STT Tªn tµi s¶n Sè l­îng Gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ l¹i cña c«ng ty Nguyªn gi¸ Tû lÖ hao mßn Gi¸ trÞ cßn l¹i 1 Xe IFAW50 Ben 1 65.205.000 25 16.301.250 2 Xe KIA 1 140.600.000 25 35.150.000 3 Xe KIA 1 140.600.000 25 35.150.000 4 Xe KIA 1 140.600.000 25 35.150.000 5 Xe IFA W50 Ben 29K 3037 1 65.000.000 25 16.250.000 6 Xe IFA W50 Ben 29K 9699 1 65.000.000 25 16.250.000 7 Xe Bß Ma ben29K9638 1 53.820.000 25 13.455.000 8 Xe con TOYOTA 29L 6227 1 351.532.000 30 105.459.600 9 Xe oto 16 chç TOYOTA-HIACE 1 398.000.000 75 298.500.000 10 Xe oto cã ben tù ®æ BEJING 4 739.609.520 86 636.886.520 Tæng céng 2.159.966.520 1.208.552.393 Ngoµi ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, nhµ cöa, vËt kiÕn trøc, m¸y mãc thiÕt bÞ, tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty cßn mét sè tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c lµ ph­¬ng tiÖn qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh qua b¶ng sau : B¶ng ®¸nh gi¸ ph­¬ng tiÖn qu¶n lý doanh nghiÖp (BiÓu 4) §¬n vÞ : ®ång STT Tªn tµi s¶n Sè l­îng Gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ l¹i cña c«ng ty Nguyªn gi¸ Tû lÖ cßn l¹i Gi¸ trÞ cßn l¹i 1 M¸y ®iÒu hoµ LG(1 chiÒu) 5 44292145 88 39124745 2 M¸y thuû chuÈn sè2 1 8762000 24 2123000 3 M¸y thuû chuÈn sè3 1 8762000 24 2123000 4 Mµn MONITOV LG MT 44NA21 1 32223400 85 27389890 5 M¸y ®iÒu hoµ sè1(P.Gi¸m ®èc) 1 11676000 20 2335200 6 M¸y ®iÒu hoµ sè2 (Héi tr­êng) 1 11676500 20 2335300 7 M¸y ®iÒu hoµ sè3 (Héi tr­êng) 1 11676500 20 2335300 8 M¸y thuû chuÈn phßng KHKT sè1 1 13286250 20 2657250 9 M¸y ®iÒu hoµ 1côc ë c¸c phßng HITACHI12 8 69687786 25 17421947 10 M¸y ®iÒu hoµ 1côc ë héi tr­êng+phßng hµnh chÝnh 2 16913524 50 8454024 11 M¸y vi tÝnh sè5 §NA 14inch 1 8668000 30 2600400 12 M¸y PHOTOCOPY-GERTER(Anh) 1 33863600 30 10159080 13 M¸y vi tÝnh(4 xi nghiÖp) 4 34836000 31 10838000 14 M¸y vi tÝnh ë XÝ nghiÖp tCCG 1 8398100 27 2239500 Tæng céng 314.721.805 132.136.636 BiÓu tæng hîp tµi s¶n cè ®Þnh (BiÓu 5) §¬n vÞ : ®ång STT Tªn tµi s¶n Gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ l¹i cña c«ng ty Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i 1 Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 1.883.557.211 1.758.339.576 2 M¸y mãc thiÕt bÞ 5.563.307.187 3.076.441.205 3 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 2.159.966.520 1.208.552.393 4 Ph­¬ng tiÖn qu¶n lý DN 314.721.805 132.136.636 Tæng céng 12.057.066.706 6.389.021.208 Qua c¸c b¶ng biÓu trªn ta thÊy toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n lµ hiÖn vËt cña doanh nghiÖp ®­îc ®¸nh gi¸ lµ : 6.389.021.208® 3.2. Tµi s¶n b»ng tiÒn: §èi víi tµi s¶n b»ng tiÒn th× tÝnh theo sè d­ vèn b»ng tiÒn ®· kiÓm quü hoÆc ®· ®èi chiÕu x¸c nhËn víi ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp Th¸ng 12 n¨m 2004 Biªn b¶n kiÓm kª quü: Lo¹i quü : TiÒn ViÖt Nam ®ång (BiÓu 6) STT DiÔn gi¶i Sè l­îng tê Sè tiÒn 1 Lo¹i 100.000® 155 15.500.000 2 Lo¹i 50.000® 45 2.250.000 3 Lo¹i 10.000® 38 4380.000 4 Lo¹i 5.000® 120 600.000 5 Lo¹i 1000® 276 276.000 6 Lo¹i 500® 1 500 Tæng 19.006.500 B¶ng kª chi tiÕt TiÒn göi ng©n hµng tÝnh ®Õn 31.12.2004 (BiÓu 7) TT Tªn kh¸ch hµng Sè tiÒn Ghi chó 1 TiÒn göi NH Thanh Xu©n 8.956.017.369 Sæ chi tiÕt 2 TiÒn göi NH §T-PT CÇu GiÊy 14.180.703 Sæ chi tiÕt Tæng 8.970.198.072 VËy tæng tµi s¶n b»ng tiÒn lµ: 19.006.500 + 8.970.198.072 = 8.989.204.383® 3.3. C¸c kho¶n nî ph¶i thu: C¸c kho¶n nî ph¶i thu lµ c¸c kho¶n nî ®· ®èi chiÕu x¸c nhËn hoÆc ®ang lu©n chuyÓn t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸. §­îc kª chi tiÕt trong tµi kho¶n 131,132 vµ tæng kÕt nh­ sau: (BiÓu 8) §¬n vÞ : ®ång TT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 1 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 15.809.399.100 2 Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 2.013.496.446 C¸c kho¶n ph¶i thu 17.822.895.546 3.4. C¸c kho¶n chi phÝ dë dang. C¸c kho¶n chi phÝ dë dang bao gåm Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, chi phÝ sù nghÖp, chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n th× tÝnh theo sè d­ chi phÝ thùc tÕ trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. Qua b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty quÝ IV n¨m 2004 ta cã: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ: 10.709.385.382® Chi phÝ sù nghiÖp : 0 Chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n: 0 BiÓu chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang: b¶ng kª chi phÝ s¶n xuÊt n¨m 2004. (TK 154). (BiÓu 9) STT Tªn c«ng tr×nh Gi¸ trÞ 1 Hoµn tr¶ tæng ®µi Kh­¬ng §×nh 77.667.872 2 N©ng cÊp hÖ thèng cèng tho¸t n­íc t¹i nhµ m¸y Lever 69.238.121 3 Hoµn tr¶ mÆt ®­êng tuyÕn èng n­íc khu vùc b¾c NghÜa §« 68.533.692 4 C¶i t¹o n©ng cÊp phè C¸t linh 25.713.512 5 §­êng 32 DiÔn – Nhæn 620.755.547 6 TCGT ®­êng ®ª h÷u hång 15.671.531 7 KÕt hîp víi thanh tra 510.459 8 §­êng §éi CÊn Hå T©y 1.842.731.582 9 §­êng UBND Nguyªn Khª - §«ng Anh 446.871.262 10 §¶m b¶o Giao th«ng ®­êng NguyÔn Phong S¾c 716.324.434 11 Yªn LËp - Phó Thä 355.689.847 12 Tæ hîp nót giao th«ng Voi Phôc-CÇu GiÊy 275.503.219 13 §õ¬ng vµo khu ®« thÞ Mü §×nh 403.321.963 14 B¶o tµng d©n téc häc 185.307.800 15 §­êng 32§«ng triÒu Qu¶ng Ninh 958.132.179 16 §­êng vµo Doi sãc - B¾c Ninh 361.085.926 17 Quèc lé 34 Cao B»ng 482.742.183 18 Tæ chøc Giao th«ng nót Mai DÞch 59.512.250 19 C¶i t¹o n©ng cÊp ®­êng 69 55.031.515 20 S¬n ®­êng nèi quèc lé 32 125.146.847 21 Më réng quèc lé 32 51.769.905 22 C¶i t¹o hÌ ®­êng Mai Dich - CÇu GiÊy 7.464.606 23 Hoµn tr¶ cÊp n­íc ®­êng NguyÔn V¨n Huyªn 24.955.155 24 §Òn bï cÊp n­íc Mai DÞch 77.492.799 25 Söa ch÷a ®­êng LÜnh Nam 889.500.439 26 Söa ch÷a ®­êng Phïng ChÝ Kiªn 63.192.590 27 Hoµn tr¶ c¸p ®iÖn lùc Hoµng v¨n Th¸i 5.330.010 28 Hoµn tr¶ ®­êng, hÌ Hå Tïng MËu 18.890.933 29 Hoµn tr¶ hÌ ®õ¬ng CÇu GiÊy 79.772.570 30 Hoµn tr¶ c¸p ®iÖn Cù léc 14.543.512 31 Hoµn tr¶ c¸p ®iÖn lùc Lª Träng TÊn 40.446.713 32 Hoµn tr¶ cÊp n­íc ®õ¬ng D­¬ng Qu¶ng Hµm 33.383.190 33 Hoµn tr¶ c¸p ®iÖn tæng ®µi Kh­¬ng §×nh 58.360.815 34 Hoµn tr¶ hÌ ®­êng khu Kim Giang 54.485.043 35 Hoµn tr¶ mÆt ®­êng XD míi Thanh Xu©n B¾c 22.884.450 36 Hoµn tr¶ c«ng tr×nh dÖt nhuém 2 27.937.945 37 C¶i t¹o hÖ thèng cÊp n­íc TrÇn §¨ng Ninh 33.550.015 38 Hoµn tr¶ tæng ®µi BÖnh viÖn E 17.351.450 39 Hoµn tr¶ ®­êng Hoµng Quèc ViÖt 186.786.681 40 Hoµn tr¶ hÌ ®­êng T« HiÖu 47.417.633 41 Hoµn tr¶ tæng ®µi Th­îng §×nh 93.097.181 42 Hoµn tr¶ c¸p ®iÖn b¸n ®¶o Linh §µm 152.705.650 43 Hoµn tr¶ c¸p ®iÖn tæng ®µi Thanh Tr× 141.689.250 44 Hoµn tr¶ hÌ ®­êng tæng ®µi Ngäc Håi 161.129.337 45 Hoµn tr¶ hÌ ®­êng Thanh Xu©n B¾c 46.990.753 46 Hoµn tr¶ tæng ®µi §¹i Kim 36.829.923 47 Hoµn tr¶ hÌ ®­êng Vµnh Khuyªn 53.213.785 48 C«ng tr×nh 5TBA 34.301.647 49 Hoµn tr¶ hÌ ®­êng HOST 66.631.317 50 Hoµn tr¶ hÌ ®­êng XD míi TBA 1.296.861 51 Hoµn tr¶ c¸p ®iÖn khu vùc CÇu GiÊy 42.038.446 52 Hoµn tr¶ c¸p bu ®iÖn tæng ®µi Th­îng C¸t 46.833.050 53 Hoµn tr¶ c¸p b­u ®iÖn tæng ®µi B­ëi 19.602.009 54 Hoµn tr¶ hÌ ®­êng tæng ®µi ®éi cÊn 108.972.433 55 Hoµn tr¶ c¸p B­u ®iÖn tæng ®µi Thanh xu©n nam 55.110.485 56 Hoµn tr¶ hÌ ®­êng lª ®øc thä 130.693.995 57 Hoµn tr¶ hÌ ®­êng phó thuþ Gia L©m 41.629.557 58 Hoµn tr¶ hÌ ®­êng CÇu DIÔn 87.226.206 59 Hoµn tr¶ tæng ®µi §¹i Mç Yªn Hoµ 187.656.062 60 Hoµn tr¶ hÌ ®­êng NguyÔn Phong S¾c 23.884.270 61 Hoµn tr¶ c¸p ®iÖn SEAGAMES 43.855.965 62 Hoµn tr¶ c¸p ®iÖn NguyÔn V¨n Huyªn 5.777.847 63 Hoµn tr¶ cÊp n­íc nhµ ë T¸i ®Þnh c­ X3 20.196.155 64 Hoµn tr¶ cÊp n­íc nhµ ë t¸i ®Þnh c­ khu X3 6.298.616 65 Hoµn tr¶ cÊp n­íc Kim Giang 200.716.387 Tæng 10.709.385.382 3.5. Tµi s¶n ký c­îc, ký quü ng¾n h¹n vµ dµi h¹n §èi víi tµi s¶n ký c­îc, ký quü ng¾n h¹n vµ dµi h¹n th× tÝnh theo sè d­ thùc tÕ trªn sæ kÕ to¸n ®· ®èi chiÕu x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. Theo b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty quý IV n¨m 2004: Tµi s¶n ký c­îc, ký quü ng¾n h¹n: 0 Tµi s¶n ký c­îc, ký quü dµi h¹n ®ù¬c thÓ hiÖn trong b¶ng kª chi tiÕt kho¶n ký quü, ký c­îc dµi h¹n Tµi kho¶n 244 (B¶ng 9) STT Tªn kh¸ch hµng Gi¸ trÞ 1 C«ng ty vËt t­ kü thuËt xi m¨ng 20.000.000 Tæng 20.000.000 3.6. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. §èi v¬i c¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n mµ c«ng ty cæ phÇn sÏ tiÕp tôc kÕ thõa th× ®­îc tÝnh theo sè d­ trªn sæ kÕ to¸n. Theo b¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty quý IV n¨m 2003 : §Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n: 0 C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n ®­îc kª cô thÓ trªn b¶ng chi tiÕt c¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n TK 221: (B¶ng 10) DiÔn gi¶i Sè tiÒn gèc L·i suÊt Sè tiÒn l·i C«ng tr¸i x©y dùng Tæ quèc l·i suÊt 50%/5n¨m 30.000.000 13.500.000 BZ 0007687 mÖnh gi¸ 20000000 BX 0030703 mÖnh gi¸ 10000000 Tõ th¸ng 6/2000 ®Õn th¸ng 12/2000 30.000.000 0,1 1.500.000 Tõ th¸ng 1/2001 ®Õn th¸ng 12/2001 30.000.000 0,1 3.000.000 Tõ th¸ng 1/2002 ®Õn th¸ng 12/2002 30.000.000 0,1 3.000.000 Tõ th¸ng 1/2003 ®Õn th¸ng 12/2003 30.000.000 0,1 3.000.000 Tõ th¸ng 1/2004 ®Õn th¸ng 12/2004 30.000.000 0,1 3.000.000 Tæng céng 43.500.000 VËy gi¸ trÞ tæng céng cña c¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n lµ : 43.500.000®. 3.7. Tµi s¶n lµ vèn gãp liªn doanh víi n­íc ngoµi: T¹i thêi ®iÓm doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ th× tµi s¶n lµ vèn gãp liªn doanh cña n­íc ngoµi b»ng 0. 3.8. Gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh cña doanh nghiÖp: Gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng tÝnh sau: (B¶ng 11) ChØ tiªu 2002 2003 2004 B×nh qu©n Thu nhËp sau thuÕ 1145280026 1260751615 1374641425 1260224355 Vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp 6262301103 7667641391 8944308306 7624750267 Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ 16,53 Qua b¶ng ph©n tÝch sè liÖu trªn ta thÊy tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn vèn nhµ n­íc b×nh qu©n trong 3 n¨m (16.53)lín h¬n l·i suÊt tr¸i phiÕu chÝnh phñ kú h¹n 10 n¨m (8.5) nªn ta cã: Gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh cña doanh nghiÖp Gi¸ trÞ phÇn vèn Nhµ n­íc t¹i doanh nghÖp theo sæ kÕ to¸n t¹i 31/12/2004 Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn vèn Nhµ n­íc b×nh qu©n trong 3 n¨m2002 2003, 2004 L·i suÊt tr¸i phiÕu ChÝnh phñ kú h¹n 10 n¨m Ta cã: Theo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n quý IV n¨m 2003 th× : Gi¸ trÞ phÇn vèn nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp lµ 8.944.308.306®. Gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh cña doanh nghiÖp = 8.944.308.306 x (16.53% - 8.5%) = 718.227.957® 3.9. Gi¸ trÞ lîi thÕ vÞ trÝ cña Doanh nghiÖp: C¨n cø sè liÖu vÒ diÖn tÝch nhµ, ®Êt ®ù¬c x¸c ®Þnh t¹i b¶ng kiÓm kª vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh nhµ cöa, vËt kiÕn tróc cña c«ng ty. ¸p dông ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®ang ¸p dông víi c¸c doanh nghiÖp cña thµnh phè ®Ó thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, trªn c¬ së gi¸ trÞ sö dông nhµ x­ëng (Theo quyÕt ®Þnh sè 49/2001/Q§-UB cña UBND Thµnh phè Hµ néi) Gi¸ trÞ lîi thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý = [DTsµn x §¬n gi¸ x 12 th¸ng x 20n¨m – Gi¸ trÞ cßn l¹i] x 70% (B¶ng 12) stt ®Þa ®iÓm DT sµn cÊp nhµ ®¬n gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i Gi¸ trÞ lîi thÕ 1 125 NguyÔn Huy T­ëng Nhµ lµm viÖc 911 2 25.000 1.347.206.935 2.883.155.146 Nhµ cÊp 4 302 4 10.000 70.064.000 458.315.200 2 X· T©y Mç Nhµ lµm viÖc 70 4 10.000 24.766.000 100.263.800 Tæng céng 3.441.734.146 VËy gi¸ trÞ lîi thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý lµ : 3.441.734.146®. 3.10. Gi¸ trÞ c¸c tµi s¶n kh¸c: C¸c tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp bao gåm: nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho, c«ng cô dông cô trong kho, hµng göi ®i b¸n, t¹m øng, chi phÝ tr¶ tr­íc. B¶ng kª chi tiÕt trÝch tõ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: (B¶ng 13) stt tµi s¶n Gi¸ trÞ 1 Nguyªn liÖu, vËt liªu tån kho 221.987.389 2 C«ng cô, dông cô trong kho 410.000 3 Hµng göi ®i b¸n 508.434.302 4 T¹m øng 28.201.168 5 Chi phÝ tr¶ tr­íc 148.101.136 Tæng 907.133.995 Gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp ®Ó cæ phÇn ho¸ lµ tæng sè c¸c kho¶n môc trªn: (B¶ng 14) stt tµi s¶n Gi¸ trÞ 1 Tµi s¶n lµ hiÖn vËt 6.389.021.208 2 Tµi s¶n b»ng tiÒn 8.989.204.383 3 C¸c kho¶n nî ph¶i thu 17.822.895.546 4 C¸c kho¶n chi phÝ dë dang 10.709.385.382 5 Tµi s¶n ký cîc, ký quü ng¾n h¹n vµ dµi h¹n 20.000.000 6 Tµi s¶n v« h×nh 0 7 C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n 43.500.000 8 Tµi s¶n lµ vèn gãp liªn doanh víi n­íc ngoµi 0 9 Gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh 718.227.957 10 Gi¸ trÞ lîi thÕ vÞ trÝ ®Þa lý 3.441.734.146 11 Tµi s¶n kh¸c 907.133.995 Tæng 49.041.102.617 VËy gi¸ trÞ thùc tÕ cña c«ng ty c«ng trinh giao th«ng 2 Hµ Néi t¹i thêi ®iÓm th¸ng 12 n¨m 2004 lµ 49.041.102.617 ®ång. B»ng ch÷: Bèn m­¬i chÝn tû bèn m­¬i mèt triÖu mét tr¨m linh hai ngh×n s¸u tr¨m m­êi b¶y ®ång. 4. X¸c ®Þnh tæng gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp: Nî thùc tÕ ph¶i tr¶ ®­îc thèng kª trong b¶ng sau:(TrÝch tõ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n quý IV n¨m 2004) stt nî ph¶i tr¶ gi¸ trÞ I Nî vay ng¾n h¹n 26.554.866.476 1 Vay ng¾n h¹n 4.523.380.338 2 Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 3 Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 7.024.811.768 4 Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 1.477.342.425 5 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc -283.549.521 6 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 770.565.519 7 Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 12.984.116.538 8 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 58.199.409 II Nî dµi h¹n 1.440.154.000 1 Vay dµi h¹n 1.440.154.000 2 Nî dµi h¹n kh¸c III Nî kh¸c 6.795.592.866 1 Chi phÝ ph¶i tr¶ 6.795.592.866 2 Tµi s¶n thõa chê xö lý 3 NhËn ký quü ký c­îc tæng 34.790.613.342 Nguån quü vµ kinh phÝ kh¸c ®­îc thèng kª trong biÓu sau: (TrÝch trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2004) stt nguån kinh phÝ, quü kh¸c gi¸ trÞ 1 Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 791728277 2 Quü khen th­ëng phóc lîi 3 Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 4 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 5 Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Tæng 791728277 X¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp: Gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp lµ phÇn cßn l¹i sau khi lÊy tæng gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp trõ (-) ®i c¸c kho¶n nî thùc tÕ ph¶i tr¶, sè d­ Quü khen th­ëng, phóc lîi vµ sè d­ nguån kinh phÝ sù nghiÖp(nÕu cã). 13.458.760.998 VNN = 49.041.102.617 - 34.790.613.342 – 791.728.277 = VËy gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp lµ 13.458.760.998 ®ång. ( M­êi ba tû bèn tr¨m n¨m m­¬i t¸m triÖu b¶y tr¨m s¸u m­¬i ngh×n chÝn tr¨m chÝn m­¬i t¸m ®ång.)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực tập tại công ty Công trình giao thông II Hà Nội.doc
Luận văn liên quan