Đề tài Công tác lao động và tiền lương của công ty TNHH Đại Thành - Quy Nhơn

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY. 1.1.Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty 3 1.1.1. Tên, địa chỉ Công ty 3 1.1.2.Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty 3 1.1.3.Quy mô hiện tại của Công ty 4 1.2.Quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty 4 1.2.1.Quyền hạn của Công ty 4 1.2.2.Nghĩa vụ của Công ty 5 1.3.Các đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh 5 1.3.1.Các mặt hàng sản xuất kinh doanh 5 1.3.2.Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 6 1.4.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 7 1.4.1.Đặc điểm cơ cấu tổ chức 7 1.4.2.Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 8 PHẦN II: CÔNG TÁC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY. 2.1.Tình hình nguồn nhân lực của Công ty. 11 2.1.1.Cơ cấu lao động của doanh nghiệp 11 2.1.2.Định mức lao động 13 2.1.3.Tình hình sử dụng thời gian lao động 14 2.1.4.Năng suất lao động 14 2.1.5.Tuyển dụng và đào tạo lao động 15 2.2.Tình hình tiền lương của Công ty 15 2.2.1.Quy mô tiền lương của Công ty 15 2.2.2.Cơ cấu tiền lương của Công ty hiện nay 17 2.2.3.Cách xác định quỹ lương của Công ty hiện nay 19 2.2.4.Các hình thức trả lương của Công ty hiện nay 21 PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY. 3.1.Đánh giá chung 28 3.2.Một số giải pháp 29 KẾT LUẬN 30

doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2446 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công tác lao động và tiền lương của công ty TNHH Đại Thành - Quy Nhơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI MÔÛ ÑAÀU Nhö chuùng ta ñaõ bieát ,chi phí lao ñoäng khoâng coøn laø moät lôïi theá caïnh tranh cuûa Vieät Nam trong nhöõng naêm gaàn ñaây nöõa. Vì vaäy muoán gia taêng ñöôïc söùc caïnh tranh caùc doanh nghieäp Vieät Nam caàn phaûi coá gaéng noå löïc gia taêng naêng suaát lao ñoäng cuõng nhö chaát löôïng saûn phaåm .Moät trong nhöõng yeáu toá coù theå taïo neân taùc ñoäng maïnh ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng nhaèm laøm gia taêng naêng suaát lao ñoäng ,chaát löôïng saûn phaåm ñoù chính laø tieàn löông .Song tieàn löông laïi laø moät boä phaän chi phí lôùn cuûa doanh nghieäp .Neáu traû löông quaù cao hay chi phí nhaân coâng cao thì chi phí saûn xuaát chung cuõng seõ gia taêng ,nhö vaäy cuõng seõ laøm giaûm lôïi theá caïnh tranh .Nhö vaäy vieäc kieåm soaùt chi phí, cuï theå laø chi phí lao ñoäng ñeàu raát khoù khaên cho caùc nhaø quaûn lí. Coâng ty TNHH Ñaïi Thaønh laø Coâng ty chuyeân saûn xuaát caùc maët haøng goã tinh cheá .Do yeâu caàu cuûa khaùch haøng mua saûn phaåm,Coâng ty phaûi thu mua nhieàu nguyeân vaät lieäu ñeå döï tröõ cho saûn xuaát, phaûi ñaàu tö môû roäng theâm nhaø xöôûng, maùy moùc,thieát bò ñeå ñaùp öùng nhu caàu ñaët haøng ngaøy moät cao.Beân caïnh ñoù do Coâng ty khoâng ngöøng môû roänh quy moâ saûn xuaát neân soá löôïng coâng nhaân ngaøy caøng ñoâng.Vì vaäy coâng taùc tieàn löông cuûa Coâng ty caàn phaûi ñöôïc chuù troïng ,Coâng ty caàn phaûi coù nhöõng chính saùch veà tieàn löông thích hôïp nhaèm gia taêng naêng suaát lao ñoäng ,chaát löôïng saûn phaåm vaø taêng lôïi theá caïnh tranh. Trong thôøi gian thöïc taäp taïi Coâng ty vaø qua tìm hieåu hoaït ñoäng cuõng nhö thöïc traïng nhöõng vaán ñeà cuûa Coâng ty hieän nay cho thaáy :“Coâng taùc lao ñoäng vaø tieàn löông cuûa Coâng ty TNHH Ñaïi Thaønh ”laø moät vaán ñeà caàn quan taâm vaø kòp thôøi hoaøn thieän ■ muïc ñích nghieân cöùu ñeà taøi: ▪ Veà lyù luaän: Nhaèm laøm roõ theâm moät soá vaán ñeà veà lao ñoäng, heä thoáng tieàn löông cuõng nhö phöông phaùp traû löông. ▪ Veà thöïc tieãn: Nghieân cöùu tìm hieåu thöïc tieãn coâng taùc traû löông cuûa Coâng ty TNHH Ñaïi Thaønh nhaèm taêng söï hieåu bieát hôn trong coâng taùc traû löông ôû Coâng ty,ñöa ra moät soá giaûi phaùp hoaøn thieän coâng taùc traû löông treân cô sôû nhöõng hieåu bieát veà lao ñoäng, heä thoáng tieàn löông cuõng nhö phöông phaùp traû löông. Noäi dung cuûa ñeà taøi goàm ba phaàn: Phaàn I: Giôùi thieäu toång quan veà Coâng ty. Phaàn II:Thöïc traïng coâng taùc lao ñoäng, tieàn löông cuûa Coâng ty. Phaàn III: Ñaùnh giaù vaø moät soá giaûi phaùp hoaøn thieän coâng taùc lao ñoäng vaø tieàn löông cuûa Coâng ty. PHAÀN I: GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY 1.1.Quùa trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Coâng ty 1.1.1.Teân, ñòa chæ Coâng ty: Teân Coâng ty: Coâng ty TRAÙCH NHIEÄM HÖÕU HAÏN ÑAÏI THAØNH. Teân giao dòch: Coâng ty TNHH Ñaïi Thaønh. Teân vieát taét: ÑATHACO. Hình thöùc: Coâng ty TNHH Ñaïi Thaønh laø moät doanh nghieäp ñöôïc hình thaønh theo loaïi hình Coâng ty TNHH coù hai thaønh vieân trôû leân, ñöôïc toå chöùc vaø thaønh laäp theo luaät doanh nhgieäp do quoác hoäi nöôùc coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam khoaù X thoâng qua ngaøy 12/6/1999. Truï sôû chính cuûa Coâng ty ñaët taïi: 90 – Taây Sôn – Thaønh phoá Quy Nhôn – Tænh Bình Ñònh. Ñieän thoaïi: 056646007 – 056846839 Fax: 056847267. E-mail: Dathaco@dng.vnn.vn. Coâng ty coù quyeàn thaønh laäp caùc chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän ôû trong vaø ngoaøi tónh theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 1.1.2 Thôøi ñieåm thaønh laäp vaø caùc moác quan troïng trong quaù trình phaùt trieån cuûa Coâng ty. Coâng ty TNHH Ñaïi Thaønh ñöôïc thaønh laäp vaøo ngaøy 31/7/1996. Quùa trình phaùt trieån cuûa Coâng ty töø khi thaønh laäp ñeán hieän nay ñöôïc theå hieän qua hai giai ñoaïn thaät roõ neùt. ▪ Giai ñoaïn 1 :Töø naêm 1996 ñeán naêm 2000. ÔÛ thôøi ñieåm naøy do môùi thaønh laäp neân Coâng ty gaëp phaûi nhieàu khoù khaên veà taøi chính, nhaân löïc, kinh nghieäm vaø ñaët bieät laø khoù khaên veà thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm. Beân caïnh ñoù, do môùi thaønh laäp neân quy moâ cuûa Coâng ty coøn nhoû, maùy moùc thieát bò chöa ñöôïc trang bò toát neân naêng suaát lao ñoäng cuûa Coâng ty thaáp, chaát löôïng saûn phaåm chöa cao, laøm giaûm söùc caïnh tranh cuûa Coâng ty. Nhìn chung giai ñoaïn naøy, toác ñoä phaùt trieån cuûa Coâng ty coøn chaäm. ▪ Giai ñoaïn 2 : Töø naêm 2000 ñeán nay. ÔÛ thôøi ñieåm naøy, Coâng ty ñaõ oån ñònh veà nguoàn nhaân löïc cuõng nhö taøi chính, maùy moùc thieát bò ñöôïc trang bò theo qui trình coâng ngheä saûn xuaát hieän ñaïi. Ñaëc bieät laø saûn phaåm cuûa Coâng ty ngoaøi vieäc tieâu thuï noäi ñòa, Coâng ty ñaõ kyù keát ñöôïc nhöõng hôïp ñoàng vôùi caùc nöôùc khaùc nhö Ñöùc, Phaùp, Haø Lan… Vì vaäy thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm cuûa Coâng ty trôû neân roäng lôùn. Chính nhöõng ñieàu noùi treân, ñaõ laøm cho quaù trình phaùt trieån cuûa Coâng ty trong giai ñoaïn naøy taêng vôùi toác ñoä khaù nhanh, doanh thu cuûa Coâng ty taêng leân gaáp ñoâi giöõa naêm sau so vôùi naêm tröôùc. 1.1.3 Quy moâ hieän taïi cuûa Coâng ty. Coâng ty ñang hoaït ñoäng vöøa, goàm nhieàu phoøng ban vôùi vaøi chuïc boä phaän lôùn nhoû khaùc nhau ñöôïc toå chöùc theo kieåu quan heä tröïc tuyeán – chöùc naêng. Toång soá coâng nhaân vieân cuûa Coâng ty hieän nay laø treân hai nghìn ngöôøi vôùi nhieàu caáp baäc khaùc nhau. Toång doanh thu cuûa Coâng ty hieän nay laø treân 140 tyû ñoàng Vieät Nam vaø coù xu höôùng seõ taêng leân trong nhöõng naêm tôùi. 1.2.Quyeàn haïn vaø nghóa vuï cuûa Coâng ty. 1.2.1.Quyeàn haïn cuûa Coâng ty : Chieám höõu, söû duïng, ñònh ñoaït taøi saûn cuûa Coâng ty. Chuû ñoäng löïa choïn ngaønh ngheà, ñòa baøn ñaàu tö, hình thöùc ñaàu tö, keå caû kinh doanh, goùp voán vaøo caùc doanh nghieäp khaùc, chuû ñoäng môû roäng quy moâ vaø ngaønh ngheà kinh doanh. Chuû ñoäng tìm kieám thò tröôøng, khaùch haøng vaø kyù keát hôïp ñoàng. Löïa choïn hình thöùc vaø caùch thöùc huy ñoäng voán. Toå chöùc boä maùy quaûn lyù phuø hôïp vôùi muïc tieâu, nhieäm vuï cuûa Coâng ty. Tuyeån duïng vaø thueâ möôùn lao ñoäng theo yeâu caàu kinh doanh. Töï chuû kinh doanh, chuû ñoäng aùp duïng phöông thöùc quaûn lyù khoa hoïc, hieän ñaïi ñeå naâng cao hieäu quaû vaø khaû naêng caïnh tranh. Töø choái vaø caùo moïi yeâu caàu cung caáp caùc nguoàn löïc khoâng ñöôïc phaùp luaätquy ñònh cuûa baát kì caù nhaân naøo, cô quan hay toå chöùc naøo, tröø nhöõng khoaûn töï nguyeän ñoùng goùp vì muïc ñích nhaân ñaïo vaø coâng ích. Quyeát ñònh söû duïng vaø phaân phoái lôïi nhuaän coøn laïi cho caùc thaønh vieân sau khi ñaõ thöïc hieän ñuû nghóa vuï ñoái vôùi nhaø nöôùc, laäp vaø söû duïng caùc quyõ theo quy ñònh cuûa nhaø nöôùc vaø quyeát ñònh cuûa hoäi ñoàng thaønh vieân. Caùc quyeàn khaùc do phaùp luaät quy ñònh. 1.2.2.Nghóa vuï cuûa Coâng ty : Ñaêng kyù kinh doanh vaø hoaït ñoäng kinh doanh theo ñuùng ngaønh ngheà ñaêng kyù. Laäp soå ñaêng kyù thaønh vieân ngay sau khi ñaêng kyù kinh doanh, caáp giaáy chöùng nhaän phaàn voán goùp cho caùc thaønh vieân Coâng ty theo quy ñònh. Laäp soå keá toaùn, ghi cheùp soå keá toaùn, hoaù ñôn, chöùng töø vaø laäp baùo caùo taøi chinh trung thöïc, chính xaùc. Ñaêng kyù thueá, keâ khai thueá, noäp thueá vaø thöïc hieän caùc nghóa vuï taøi chính khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Keâ khai vaø ñònh kì baùo caùo chính xaùc, ñaày ñuû caùc thoâng tin veà Coâng ty vaø tình hình taøi chính cuûa Coâng ty vôùi cô quan ñaêng kyù kinh doanh. Öu tieân söû duïng lao ñoäng taïi ñòa phöông, baûo ñaûm quyeàn vaø lôïi ích cuûa ngöôøi lao ñoäng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà lao ñoäng, toân troïng quyeàn toå chöùc coâng ñoaøn theo phaùp luaät veà coâng ñoaøn. Tuaân thuû quy ñònh cuûa nhaø nöôùc veà baûo veä taøi nguyeân, baûo veä moâi tröôøng, traät töï an toaøn xaõ hoäi vaø coâng taùc phoøng chaùy chöõa chaùy. Thöïc hieän caùc nghóa vuï khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 1.3.Caùc ñaët ñieåm veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh 1.3.1.Caùc maët haøng saûn xuaát kinh doanh : Coâng ty chuyeân saûn xuaát caùc saûn phaåm nhö : gheá tenis, gheá xeáp khoâng tay, baøn troøn, baøn oval, gheá bar, gheá khoâng tay, baøn cafe, gheá xích ñu, gheá taém naéng…Caùc saûn phaåm ñöôï saûn xuaát vôùi soá löôïng lôùn, ñöôïc tieâu thuï noäi ñòa vaø xuaát khaåu. Trong ñoù baøn troøn vaø gheá taém naéng laø hai saûn phaåm ñöôïc Coâng ty saûn xuaát nhieàu nhaát vì caùc saûn phaåm naøy hieän nay ñang coù nhu caàu tieâu duøng lôùn. 1.3.2. Quy trình coâng ngheä saûn xuaát saûn phaåm : GOÃ TROØN XEÛ GOÃ LUOÄC GOÃ SAÁY GOÃ MOÄC TAY LAÉP RAÙP LAØM NGUOÄI XÖÛ LYÙ DAÀU ÑOÙNG GOÙI MOÄC MAÙY GIA COÂNG CHEÁ BIEÁN PHAY GOÃ XEÛ CAÉT PHOÂI LOÄNG CHI TIEÂT CONG RONG CHI TIEÁT THAÚNG BAØO -Trong coâng ñoaïn moäc maùy gia coâng chia ra laøm caùc coâng ñoaïn sau : Hình 1:Sô ñoà quy trình coâng ngheä saûn xuaát cuûa Coâng ty. Trong ñoù noäi dung cuûa töøng coâng ñoaïn nhö sau : +Xeû goã : töø caây goã troøn,boä phaän xeû goã seõ tieán haønh xeû theo quy caùch, tuyø theo saûn phaåm cuûa khaùch haøng ñaët maø coù nhöõng caùch xeû khaùc nhau. +Luoäc goã : Sau khi goã ñöôïc xeû xong, boä phaän luoäc goã seõ tieán haønh luoäc nhaèm ñeå baûo quaûn ñöôïc laâu, laøm cho goã ra heát maøu ñeû traùnh sau naøy saûn phaåm xuaát hieän nhöõng maøu ngoaøi yù muoán. +Saáy goã : Ñaây laø coâng ñoaïn nhaèm laøm cho goã vöøa ñoä khoâ, khoâng co daõn khoâng nöùt neû. +Moäc maùy gia coâng cheá bieán : Goã xeû sau khi ñöôïc luoäc saáy xong seõ tieán haønh caét phoâi,döïa vaøo moâ hình cuûa caùc chi tieát, caùc boä phaän caáu thaønh saûn phaåm maø ta tieán haønh loïng caùc chi tieát cong vaø rong caùc chi tieát thaúng, sau ñoù chuyeån sang caùc boä phaän baøo, phay ñeå laøm nhaün boùng maët goã, goït giuõa nhöõng phaàn dö thöøa sao cho ñuùng theo caùc thoâng soá kyõ thuaät ñaõ ñöôïc thieát keá. +Moäc tay laép raùp : ÔÛ coâng ñoaïn naøy, khoâng caàn coù söï trôï giuùp cuûa maùy moùc nöõa maø ñoøi hoûi söï linh ñoäng, kheùo leùo cuûa con ngöôøi ñeå laøm nhöõng vieäc maø maùy moùc khoâng theå laøm ñöôïc, con ngöôøi seõ kieåm tra laïi caùc linh kieän vaø baét ñaàu laép raùp nhöû tra oác, víc… +Laøm nguoäi : Böôùc coâng vieäc naøy coù theå laøm cho saûn phaåm taêng theâm söï tæ mó, chaúng haïn nhö chaø boùng goã hay laøm saïch maët goã tröôùc khi xöû lí daàu. +Xöû lí daàu : Giuùp cho saûn phaåm ñöôïc beàn, boùng loaùng, vaø ñaët bieät laø laøm ñeïp cho saûn phaåm. +Ñoùng goùi : Ñaây laø coâng ñoaïn cuoái cuøng cuûa quaù trình saûn xuaát, boä phaän naøy seõ laøm caùc coâng vieäc nhö : Trang trí saûn phaåm, nhaõn hieäu, bao bì, ñoùng goùi…Tröôùc khi nhaäp kho hoaëc ñem baùn. 1.4.Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù cuûa coâng ty. 1.4.1.Ñaëc ñieåm cô caáu toå chöùc : Cô caáu toå chöùc cuûa Coâng ty ñöôïc theå hieän qua hình veû sau ñaây : GIAÙM ÑOÁC P.GIAÙM ÑOÁC C.TY P.GIAÙM ÑOÁC KINH DOANH P.GIAÙM ÑOÁC SAÛN XUAÁT KEÁ HOAÏCH KINH DOANH Q.LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG KEÁ TOAÙN TOÅ CHÖÙC KYÛ THUAÄT ÑIEÀU HAØNH SAÛN XUAÁT THOÂNG KEÂ KCS X. LAÉP RAÙP X. LAØM NGUOÄI X. HOAØN THIEÄN X. TINH CHEÁ X. .SÔ CHEÁ X. NG.LIEÄU BOÄ PHAÄN CUNG ÖÙNG GIAÙM ÑOÁC P.GIAÙM ÑOÁC C.TY P.GIAÙM ÑOÁC KINH DOANH P.GIAÙM ÑOÁC SAÛN XUAÁT KEÁ HOAÏCH KINH DOANH Q.LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG KEÁ TOAÙN TOÅ CHÖÙC KYÛ THUAÄT ÑIEÀU HAØNH SAÛN XUAÁT X. LAÉP RAÙP X. LAØM NGUOÄI X. HOAØN THIEÄN X. TINH CHEÁ X. .SÔ CHEÁ X. NG.LIEÄU BOÄ PHAÄN CUNG ÖÙNG Hình 2 : Cô caáu toå chöùc cuûa Coâng ty. 1.4.2.Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa caùc phoøng ban. +Giaùm ñoác: Laø ngöôøi tröïc tieáp ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty, coù quyeàn quyeát ñònh moïi vaán ñeà vaø chòu traùch nhieäm tröôùc cô quan phaùp luaät. +Phoù giaùm ñoác : Caùc phoù giaùm ñoác laø nhöõng ngöôøi tham möu cho giaùm ñoác trong vieäc xaây döïng caùc keá hoaïch, phöông höôùng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. Ñöôïc quyeàn quyeát ñònh nhöõng vaán ñeà thuoäc phaïm vi uyû quyeàn cuaå giaùm ñoác, ñoàng thôøi phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc giaùm ñoác vaø tröôùc phaùp luaät veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, veà caùc phaàn vieäc ñöôïc giao trong phaïm vi uyû quyeàn cuûa giaùm ñoác Coâng ty. +Phoøng keá toaùn : Laø boä phaän tham möu cho phoù giaùm ñoác veà maët taøi chính cuûa Coâng ty. Coù traùch nhieäm kieåm tra, taäp hôïp, ñoân ñoácvieäc ghi cheùp caùc hoaïch toaùn, naém vöõng tình hình söû duïng voán, doanh thu vaø chi phí cuûa Coâng ty. +Phoøng kinh doanh : Laø boä phaän tham möu cho phoù giaùm ñoác veà maët kinh doanh, nghieân cöùu thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc cuõng nhö caùc ñoái thuû caïnh thanh. Theo doõi, kieåm tra giaùm saùt quaù trình kinh doanh taïi caùc ñôn vò tröïc thuoäc Coâng ty. +Phoøng keá hoaïch : Laø boä phaän tham möu cho phoù giaùm ñoác Coâng ty trong vieäc xaây döïng keá hoaïch daøi vaø ngaén haïn vaø ñeà ra keá hoaïch taùc nghieäp cho töøng maõ haøng. Ñoàng thôøi thöïc hieän caùc hoaït ñoäng cung öùng xuaát nhaäp vaø ñònh möùc nguyeân vaät lieäu, phuï lieäu. +Phoøng quaûn lí chaát löôïng : Laø boä phaän tham möu cho phoù giaùm ñoác saûn xuaát veà quy trình saûn xuaát cuûa Coâng ty vaø kieåm tra chaát löôïng cuûa saûn phaåm. +Phoøng toå chöùc : Laø boä phaän tham möu cho phoù giaùm ñoác veà vieäc toå chöùc caùn boä, saép xeáp lao ñoäng, giaûi quyeát caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán cheá ñoä vaø chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng trong Coâng ty. +Phoøng ñieàu haønh saûn xuaát : Laø boä phaän chòu traùch nhieäm trieån khai caùc keá hoaïch veà vieäc laøm, veà soá löôïng coâng nhaân cho caùc boä phaän saûn xuaát vaø tröïc tieáp giaùm saùt caùc hoaït ñoäng cuûa quaù trình saûn xuaát. +Phoøng kyõ thuaät : Laø boä phaän toå chöùc thieát keá daây chuyeàn coâng ngheä ñaûm baûo ñuùng theo töøng loaïi saûn phaåm,thieát keá sô ñoà maãu, ñònh möùc tieâu hao nguyeân phuï lieäu +Phoøng thoáng keâ : Coù nhieäm vuï thoáng keâ toaøn boä soá löôïng saûn phaåm hoaøn thaønh, soá löôïng saûn phaåm hö hoûng cuõng nhö soá löôïng saûn phaåm dôû dang. +Phoøng KCS : Laø boä phaän kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm, chòu traùch nhieäm tröôùc giaùm ñoác toaøn boä chaát löôïng saûn phaåm trong quaù trình saûn xuaát. +Xöôûng nguyeân lieäu : Nguyeân lieäu töø kho sau khi qua coâng ñoaïn saáy ñöôïc ñöa vaøo xöôûng, töø xöôûng nguyeân lieäu seõ ñöôïc ñöa vaøo quaù trình saûn xuaát saûn phaåm theo ñuùng soá löôïng. +Xöôûng sô cheá : Töø xöôûng naøy seõ thöïc hieän nhöõng coâng vieäc ñaàu tieân cuûa quaù trình saûn xuaát nhö : Caét rong, veû loäng, baàu tieáp lieäu vaø gheùp taän duïng. +Xöôûng tinh cheá : Sau khi qua sô cheá, xöôûng tinh cheá seõ thöïc hieän caùc coâng vieäc nhö : Caét tinh, ñuïc, khoan vaø chaø bo. Sau ñoù ñöa vaøo kho chi tieát. +Xöôûng laép raùp : Sau khi ñaõ coù ñaày ñuû caùc chi tieát cuûa saûn phaåm thì taïi xöôûng laép raùp seõ coù caùc boä phaän laøm caùc nhieäm vuï nhö : Voâ keo, cuøm ñoùng choát, laép gheùp vaø baøo phaû choát. Luùc naøy ñaõ xaây döïng neân hình daïng cuûa saûn phaåm. +Xöôûng laøm nguoäi : Coù nhieäm vuï laøm cho saûn phaåm saïch ñeïp vaø boùng loaùng baèng caùc coâng vieäc nhö : Chaø, phun sôn, nhuùng daàu… +Xöôûng hoaøn thieän : Coù nhieäm vuï hoaøn taát coâng vieäc cuoái cuøng cuûa quy trình coâng ngheä nhö : Trang trí, bao bì, ñoùng goùi vaø ñöa vaøo kho thaønh phaåm. +Boä phaän cung öùng : Laø boä phaän cung caáp nguyeân vaät lieäu chính cho quaù trình saûn xuaát theo ñuùng keá hoaïch ñaõ ñeà ra. Nhö vaäy, moãi boä phaän chöùc naêng trong Coâng ty tuy thöïc hieän caùc chöùc naêng, nhieäm vuï khaùc nhau nhöng ñeàu coù muïc ñích chung laø ñaûm baûo sao cho quaù trình saûn xuaát vaø kinh doanh cuûa Coâng ty mang laïi hieäu quaû cao nhaát, tieát kieäm ñöôïc chi phí nhaát. Do ñoù, ñoøi hoûi moãi boä phaän phaûi thöïc hieän toát chöùc naêng cuûa mình vaø taïo moái quan heä thoáng nhaát, ñoaøn keát, phoái hôïp cuøng nhau hoaït ñoäng naâng cao hieäu quaû trong kinh doanh. PHAÀN II : COÂNG TAÙC LAO ÑOÄNG, TIEÀN LÖÔNG CUÛA COÂNG TY. 2.1.Tình hình nguoàn nhaân löïc cuûa Coâng ty. 2.1.1.Cô caáu lao ñoäng cuûa doanh Coâng ty : Naêm 2002 2003 2004 SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) CN saûn xuaát chính 1238 91,79 1469 93,03 1780 94 Nhaân vieân QLKT 72 50,37 74 4,70 80 4,22 Nhaân vieân QL Kinh teá 20 1,50 22 1,39 25 1,32 Nhaân vieân boâ phaän phuïc vuï nhaø aên 3 0,22 3 0,20 3 0,16 Nhaân vieân y teá 1 0,075 1 0,06 1 0,053 Nhaân vieân baûo veä 6 0,45 6 0,38 6 0,32 Toång coâng nhaân vieân 1340 100 1575 100 1895 100 Baûng 1 : Baûng baùo caùo tình hình lao ñoäng cuûa Coâng ty. Qua baûng treân cho thaáy soá löôïng coâng nhaân vieân cuûa coâng ty taêng leân qua caùc naêm nhöng qua naêm 2004 thì taêng nhanh hôn do vieäc môû roäng quy moâ saûn xuaát, soá lao ñoäng taêng leân chuû yeáu laø coâng nhaân saûn xuaát chính, coøn boä phaän quaûn lyù vaø phuïc vuï coù söï bieán ñoäng thaáp vaø thaäm chí ôû moät soá boä phaän khoâng coù söï thay ñoåi. ■ Cô caáu lao ñoäng theo giôùi tính : Chæ tieâu 2002 2003 2004 Nam 804 945 1137 Nöõ 536 630 758 Baûng 2 : Baûng theå hieän cô caáu lao ñoäng theo giôùi tính Qua baûng treân, ta thaáy soá lao ñoäng nam qua caùc naêm nhieàu hôn soá lao ñoäng nöõ. Sôõ dó nhö vaäy laø do tính chaát cuûa coâng vieäc, ñoøi hoûi söï thaùo vaùt, khoûe maïnh cuûa nam giôùi. Vì vaäy Coâng ty caàn nhieàu lao ñoäng nam hôn. Tuy nhieân soá lao ñoäng nöõ cuûa Coâng ty chieám tyû leä cuõng khoâng nhoû(40%) toång soá lao ñoäng. Chuû yeáu laø taäp trung ôû hai xöôûng laøm nguoäi vaø hoaøn thieän. Taïi ñaây raát caàn söï kieân nhaãn vaø kheùo tay cuûa nöõ giôùi. ■ Cô caáu lao ñoäng theo trình ñoä : Chæ tieâu 2002 2003 2004 SL % SL % SL % Ñaïi hoïc 21 1,57 23 1,46 25 1,32 Cao ñaúng 7 0,52 7 0,44 8 0,42 Trung caáp 18 1,34 20 1,27 23 1,21 Sô caáp 184 13,73 203 12,9 243 12,82 Phoå thoâng 1110 82,83 1322 83,93 1596 84,23 Toång soá 1340 100 1575 100 1895 100 B Baûng 3 : Baûng cô caáu lao ñoäng theo trình ñoä. Qua baûng soá lieäu treân ta thaáy soá löôïng lao ñoäng ñeàu taêng leân qua caùc naêm. Trong ñoù baäc ñaïi hoïc, cao ñaúng vaø trung caáp taêng leân khoâng ñaùng keå, coøn ôû baäc phoå thoâng thì soá löôïng lao ñoäng taêng leân nhieàu. Ñieàu naøy cuõng deã hieåu laø do tính chaát cuûa coâng vieäc khoâng ñoøi hoûi lao ñoäng phaûi qua tröôøng lôùp ñaøo taïo maø chæ caàn lao ñoäng phoå thoâng. Beân caïnh ñoù, coâng ty hoaït ñoäng cuõng vôùi muïc tieâu laø giaûi quyeát vieäc laøm cho con ngöôøi maø soá lao ñoäng phoå thoâng vaø lao ñoäng baäc sô caáp laø nhöõng ngöôøi coù nhu caàu vieäc laøm lôùn nhaát. Vì vaäy ñöôïc laøm vieäc taïi ñaây laø cô hoäi coù theâm thu nhaäp. Soá lao ñoäng taêng daàn qua caùc naêm cuõng cho thaáy ñöôïc raèng quy moâ cuûa coâng ty ngaøy caøng ñöôïc môû roäng. Maëc khaùc, trình ñoä chuyeân moân cuûa ñoäi nguû lao ñoäng laïi coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán chaát löôïng lao ñoäng cuõng nhö chaát löôïng coâng taùc quaûn lyù trong doanh nghieäp. Thoâng qua baûng soá lieäu, ta thaáy trình ñoä lao ñoäng cuûa coâng ty ngaøy caøng ñöôïc naâng cao, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa ngaønh ngheà noùi chung vaø tình hình hoaït ñoäng cuûa coâng ty noùi rieâng. Cuï theå ôû caùc phoøng ban nhö sau : - Phoøng Keá toaùn : 2 ÑH ; 2 CÑ ; 1 TC - Phoøng Kinh doanh : 3 ÑH ; 4 CÑ-TC - Phoøng Keá hoaïch : 4 ÑH ; 3 CÑ ; 2 TC - Phoøng Toå chöùc : 5 ÑH ; 5 CÑ ; 4 TC 2.1.2 Ñònh möùc lao ñoäng : Do coâng ty saûn xuaát vôùi soá löôïng saûn phaåm lôùn vaø saûn phaåm cuûa coâng ty raát ña daïng, moãi saûn phaåm ñöôïc thöïc hieän qua nhieàu böôùc coâng vieäc neân coâng ty raát khoù coù theå aùp duïng caùc loaïi hình ñònh möùc nhö ñònh möùc thôøi gian, ñònh möùc saûn löôïng maø coâng ty aùp duïng hình thöùc löông khoaùn saûn phaåm cho töøng böôùc coâng vieäc cuï theå. Ñieån hình nhö saûn phaåm baøn Oval ta coù löông khoaùn cho töøng böôùc coâng vieäc nhö sau : STT Böôùc coâng vieäc Löông(ñoàng/caùi) 1 Choïn goã 6743 2 Caét vaø rong baøo 25286 3 Loäng 3371 4 Tubi 3371 5 Moäc maùy 40156 6 Moäc tay laép raùp 33714 7 Laøm nguoäi 42142 8 Xöû lyù daàu 16014 9 Ñoùng goùi 5900 10 Toång coäng 168570 11 Ñôn(USD) 56 Baûng 4 : Baûng löông khoaùn saûn phaåm baøn Oval Nhö vaäy tuyø theo soá löôïng cuûa ñôn ñaët haøng hoaëc keá hoaïch saûn xuaát cuûa caùc Coâng ty maø caùc boä phaän seõ tieán haønh saûn xuaát. Moãi boä phaän seõ ñöôïc nhaän löông rieâng cho boä phaän mình caùch tính theo saûn phaåm maø boä phaän mình ñaõ hoaøn thaønh. 2.1.3.Tình hình söû duïng thôøi gian lao ñoäng : ▪ Ñoái vôùi boä phaän quaûn lí vaø boä phaän vaên phoøng laøm vieäc 8h/ngaøy nhöng trong 8h phaûi hoaøn thaønh xong coâng vieäc, neáu khoâng xong coù theå laøm theâm giôø nhöng thôøi gian laøm theâm naøy seõ khoâng ñöôïc traû löông. Neáu khi coù vieäc caàn thieát, gaáp ruùt phaûi laøm theâm giôø, thì thôøi gian laøm theâm naøy seõ ñöôïc traû löông. Caùc ngaøy chuû nhaät, ngaøy leã, pheùp vaø caùc ngaøy teát ñöôïc nghó. ▪ Ñoái vôùi coâng nhaân ôû boä phaän saûn xuaát thì laøm theo muøa vuï, thöôøng ñöôïc nghó vaøo caùc thaùng 4, 5, 6. Trong nhöõng thaùng laøm vieäc coâng nhaân seõ laøm theo ca, moãi ca 8 tieáng, ngaøy phaân laøm 3 ca. Ña soá coâng nhaân laøm vieäc vôùi maät ñoä 2 ngaøy 3 ca. Rieâng ñoái vôùi nhöõng coâng nhaân laøm ca ñeâm seõ ñöôïc phuï caáp theâm 5000ñ/ngöôøi. Vaøo caùc dòp leã, neáu coâng nhaân vaãn laøm thì moãi coâng nhaân seõ ñöôïc traû theâm 10000 – 15000ñ. 2.1.4. Naêng suaát lao ñoäng : Ñeå ñaùnh giaù naêng suaát lao ñoäng cuûa Coâng ty ta phaân tích baûng soá lieäu sau : Chæ tieâu Ñôn vò 2002 2003 2004 Bình quaân Doanh thu Ñoàng 45813409764 90645948799 135215250466 Toác ñoä taêng doanh thu % 97,86 49,17 73,515 Lao ñoäng Ngöôøi 1340 1575 1895 Toác ñoä taêng lao ñoäng % 17,54 20,32 18,93 Doanh thu/ soá lao ñoäng Ñ/ ng 34189112 57370854 71165921 Toác ñoä taêng naêng suaát lao ñoäng % 67,80 24,05 45,925 Baûng 5: Baûng toác ñoä taêng naêng suaát lao ñoäng. Qua baûng treân cho thaáy doanh thu haøng naêm bình quaân cuûa Coâng ty laø73,515% vaø toác ñoä taêng lao ñoäng bình quaân 18,93% vaø chính ñieàu naøy daãn ñeán toác ñoä taêng naêng suaát lao ñoäng bình quaân laø 45,925%. Nhìn moät caùch toång quaùt thì toác ñoä taêng naêng suaát lao ñoäng bình quaân cuûa Coâng ty quaù cao. Ñieàu naøy phaàn lôùn laø do Coâng ty khoâng ngöøng môû roäng quy moâ saûn xuaát vaø aùp duïng söï tieán boä cuûa khao hoïc coâng ngheä kyõ thuaät, ngaøy caøng ñöa maùy moùc vaøo thay theá söùc lao ñoäng cuûa con ngöôøi. Nhöng xeùt moät caùch cuï theå thì toác ñoä taêng naêng suaát lao ñoäng naêm 2004 giaûm nhieàu. ÔÛ ñaây coù moät ñieàu löu yù laø khoâng phaûi toác ñoä taêng naêng suaát lao ñoäng thöïc teá giaûm maø laø do trong naêm 2004 Coâng ty tuyeån duïng theâm nhieàu coânh nhaân môùi neân naêng suaát lao ñoäng bình quaân cho naêm naøy giaûm. 2.1.5. Tuyeån duïng vaø ñaøo taïo lao ñoäng Veà khaâu tuyeån duïng, chuû yeáu Coâng ty tuyeån lao ñoäng vaøo laøm vieäc ôû boä phaän saûn xuaát. Hình thöùc tuyeån duïng cuûa Coâng ty chuû yeáu laø Coâng ty thoâng baùo treân baûng tin vaø tieán haønh nhaän hoà sô. Veà khaâu ñaøo taïo, do ñaëc thuø cuûa coâng vieäc, khoâng ñoøi hoûi trình ñoä, baèng caáp neân vaán ñeà ñaøo taïo cuûa Coâng ty raát ñôn giaûn. Coâng ty tieán haønh ñaøo taïo moãi naêm moät laànvôùi hình thöùc möôïn phoøng vaø thueâ giaùo vieân veà daïy. Thôøi gian ñaøo taïo khoaûng moät tuaàn, ñoái töôïng ñaøo taïo laø ngöôøi ñaïi dieän cho caùc phaân xöôûng, toå tröôûng, toå phoù… Coù moät soá tröôøng hôïp ngöôøi coâng nhaân ôû caùc Coâng ty khaùc chuyeån ñeán thì tuyø thuoäc vaøo sôû thích vaø tay ngheà coù saün cuûa coâng nhaân ñöôïc ñaøo taïo tröôùc ñoù hay vôùi kinh nghieïm cuûa hoï coù ñöôïc maø hoï seõ choïn coâng vieäc phuø hôïp vôùi mình. 2.2. Tình hình tieàn löông cuûa Coâng ty. 2.2.1. Quy moâ tieàn löông cuûa Coâng ty: Trong nhöõng naêm qua, vôùi söï taêng leân cuûa doanh thu thì quy moâ quyõ löông cuûa Coâng ty cuõng khoâng ngöøng taêng leân. Cuï theå ñöôïc theå hieän qua baûng sau ñaây: Chæ tieâu ÑVT 2002 2003 2004 Doanh thu Ñoàng 45813409764 90645948799 135215250466 Chi phí Ñoàng 41799771559 85655219441 128705582280 Trong ñoù quyõ löông Ñoàng 11682419490 24184339146 36166886186 Tæ leä chi phí / doanh thu % 91,24 94,49 95,19 Tæ leä löông / doanh thu % 25,50 26,68 26,71 Tæ leä löông / chi phí % 27,95 28,23 28,06 Laõi Ñoàng 1374402293 2719378464 5408610016 Chi quyõ KTPL Ñoàng 762000000 883500000 1052500000 Tæ leä KTPL / Laõi % 55,44 32,49 19,46 Baûng 6: Baûng bieåu hieän quy moâ quyõ löông vaø moät soá chæ tieâu phaûn aùnh. Qua baûng treân cho thaáy töø naêm 2002 ñeán naêm 2004 doanh thu cuûa Coâng ty taêng leân 2,95 laàn thì quyõ löông taêng 3,09 laàn, ñoàng thôøi tiû leä löông treân doanh thu vaø treân chi phí ñeàu cao vaø lôùn hôn 25%. Beân caïnh ñoù, qua baûng treân coøn cho thaáy tæ leä chi phí treân doanh thu cuûa Coâng ty qua caùc naêm töông ñoái oån ñònh cuõng nhö quyõ tieàn löông treân doanh thu vaø treân chi phí cuõng chieám tæ leä töông ñoái oån ñònh. Töø ñieàu naøy cho thaáy chi phí lao ñoäng laø chi phí raát quan troïng ñoái vôùi Coâng ty, ñoàng thôøi vôùi quy moâ tieàn löông ngaøy caøng cao nhö vaäy seõ giuùp cho coâng nhaân coù thu nhaäp cao hôn. Beân caïnh ñoù tæ leä khen thöôûng phuùc lôïi cuûa Coâng ty chieám töø gaàn 20 ñeán 55% treân toång lôïi nhuaän cuûa Coâng ty haøng naêm, tuy nhieân vieäc phaân boå lôïi nhuaän cuûa Coâng ty vaøo quyõ khen thöôûng phuùc lôïi qua caùc naêm khoâng ñeàu nhau maø coù naêm quaù thaáp coù naêm laïi quaù cao. 2.2.2. Cô caáu tieàn löông cuûa Coâng ty hieän nay. Quyõ tieàn löông trong Coâng ty bao goàm: Tieàn löông cô baûn, phuï caáp, thöôûng, vaø caùc khoaûn phuùc lôïi. Caáu truùc heä thoáng tieàn löông cuûa Coâng ty ñöôïc theå hieän nhö sau: Toång Quyõ tieàn löông Quyõ tieàn löông cô baûn Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi Löông cô baûn Phuï caáp Khen thöôûng Phuùc lôïi Hình 3: Cô caáu tieàn löông cuûa Coâng ty. Thu nhaäp cuûa coâng nhaân vieân trong Coâng ty TNHH Ñaïi Thaønhchuû yeáu laø töø löông cô baûn, caùc khoaûn phuï caáp vaø khen thöôûng chieám tæ leä nhoû, phuï caáp chuû yeáu chæ daønh cho boä phaän quaûn lyù vaø moät soá phuï caáp ñoäc haïi cho coâng nhaân laøm veä sinh. Tæ leä caùc thaønh phaàn trong thu nhaäp cuûa coâng nhaân vieân qua caùc naêm: Naêm Chæ tieâu 2002 2003 2004 Löông cô baûn 91,4 91,2 92,9 Phuï caáp 3,8 4,0 3,4 Khen thöôûng 2,7 2,6 1,8 Phuùc lôïi 2,1 2,2 1,9 Baûng 7: Tæ leä phaàn traêm caùc khoaûn thu nhaäp Trong quyõ tieàn löông. Quyõ löông cuûa Coâng ty hieän nay ñöôïc hình thaønh treân ñôn giaù tieàn löông ñöôïc caáp treân xeùt duyeät vaø chæ tieâu saûn löôïng keá hoaïch ñaït ñöôïc. Quyõ löông duøng ñeå phaân phoái cho löông cô baûn, phuï caáp. Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi ñöôïc hình thaønh töø lôïi nhuaän cuûa Coâng ty vaø quyõ tieàn thöôûng töø vieäc vöôït möùc chæ tieâu saûn xuaát, quyõ khen thöôûng Coâng ty duøng ñeå chi khen thöôûng cho moät soá caùn boä coù thaønh tích trong hoaït ñoäng, khen thöôûng naêng suaát, chi khen thöôûng cuoái naêm. Lôïi nhuaän coøn laïi cuûa moãi naêm ñöôïc phaân phoái cho caùc quyõ ñaàu tö phaùt trieån, khen thöôûng phuùc lôïi, quyõ trôï caáp maát vieäc laøm vaø quyõ döï phoøng taøi chính. Vaø tæ leä phaân chia moãi naêm cuûa Coâng ty khoâng coá ñònh maø thay ñoåi tuyø theo muïc tieâu cuûa Coâng ty haøng naêm. Ví duï caùc khoaûn löông cuûa moät soá caù nhaân trong boä phaän vaên phoøng nhö sau: Hoï vaø teân Chöùc vuï Möùc löông Phuï caáp ñi laïi Traùch nhieäm Thaønh tieàn Leâ Vaên Löông Giaùm ñoác 2500000 200000 300000 3000000 Phaïm Thò Naêm Keá T.Ttöông 2400000 200000 300000 2900000 Baûng 8: Caùc khoaûn löông cuûa moät soá caù nhaân. ■ Caùc khoaûn trích theo löông goàm coù: Baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá vaø kinh phí coâng ñoaøn: Ñoái vôùi Coâng ty TNHH Ñaïi Thaønh trích caùc khoaûn treân theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc nhöng chæ trích trong 1/3 cuûa löông nhaän ñöôïc. Khoâng phaûi trích theo100%cuûa löông nhö caùc Coâng ty khaùc.Cuï theå ôû Coâng ty TNHH Ñaïi Thaønh trích caùc khoaûn theo löông nhö sau: BHYT = 2% * 1/3 * Tieàn löông. BHXH = 15% * 1/3 * Tieàn löông. KPCÑ = 2% * 1/3 * Tieàn löông. Ví duï caùc khoaûn trích theo löông cuûa moät soá caù nhaân trong Coâng ty: Hoï vaø teân Chöùc vuï Tieàn löông BHYT BHXH KPCÑ Leâ Vaên Löông Giaùm ñoác 3000000 20000 150000 20000 Döông T.T.Quyeân Keá toaùn 1800000 12000 90000 12000 Nguyeãn Thanh Thaûo Phoù quaûnqñoqqqqqfPhoù quaûn dddddddddddddddd ñoác 2400000 16000 120000 16000 Baûng 9: Caùc khoaûn trích theo löông cuûa moät soá nhaân vieân. 2.2.3.Caùch xaùc ñònh quyõ löông cuûa Coâng ty hieän nay. Do ñaây laø Coâng ty TNHH neân caùch ñònh quyõ löông cuûa Coâng ty khaùc vôùi caùch ñònh quyõ löông cuûa Coâng ty Nhaø nöôùc. Caùch xaùc ñònh quyõ löông cuûa Coâng ty TNHH Ñaïi Thaønh nhö sau: Quyõ tieàn löông thöïc teá cho moät naêm cuûa Coâng ty ñöôïc xaùc ñònh : Vm = Trong ñoù: Vm : Quyõ tieàn löông cuûa Coâng ty ôû naêm m. Vi : Quyõ tieàn löông ôû thaùng thöù i. Quyõ tieàn löông ôû töøng thaùng ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Vi = VQL + VVP + VSX Trong ñoù: VQL: Quyõ tieàn löông ôû boä phaän quaûn lí. VVP: Quyõ tieàn löông ôû boä phaän vaên phoøng. VSX: Quyõ tieàn löông ôû boä phaän saûn xuaát. Do hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa Coâng ty theo muøa vuï vaø soá löôïng hôïp ñoàng maø Coâng ty kyù keát ôû moãi thaùng khaùc nhau neân quyõ löông cuûa caùc thaùng trong naêm cuõng khaùc nhau . Ví duï: Quyõ tieàn löông cuûa thaùng 12 naêm 2004 nhö sau: VQL= 122.350.000ñ VVP= 45.600.000ñ VSX=5.900.232.302ñ Vaäy V12=122.350.000 + 45.600.000 + 5.900.232.302= 6.068.182.302ñ Trong ñoù quyõ tieàn löông cuï theå cho töøng boä phaän ñöôïc theå hieän qua baûng sau: ÑVT : Ñoàng. STT Boä phaän Tieàn löông I Quaûn lí 122.350.000 II Vaên phoøng 45.600.000 III Saûn xuaát : 5.900.232.302 1 Choïn goã 182.587.911 2 Caét rong baøo 585.874.917 3 Tubi 124.007.982 4 Ñuïc moäng khoan 156.446.395 5 Caét tinh 325.411.333 6 Ñaùnh moäng 241.171.585 7 Chaø nhoùm thuøng 254.243.830 8 Chaø nhoùm bo 104.651.250 9 Laép raùp 122.027.964 10 Laøm nguoäi 912.949.084 11 Choïn maøu+taùi cheá 1.141.914.981 12 Nhuùng daàu 273.618.661 13 Phun sôn 199.998.026 14 Doïn veä sinh 9.889.000 15 Boác xeáp 61.883.645 16 Luoäc saáy 832.739.400 17 Cöa xeû 170.818.312 Toång coäng 6.068.182.302 Baûng 6 : Baûng tieàn löông traû cho caùc toå trong caùc boä phaän . 2.2.4.Caùc hình thöùc traû löông cuûa coâng ty hieän nay. ■ Ñoái vôùi boä phaän quaûn lyù vaø boä phaän vaên phoøng Khoâng gioáng nhö nhöõng coâng ty khaùc ,coâng ty THNH Ñaïi Thaønh tieán haønh traû löong cho caùc nhaân vieân theo hình thöùc traû löông theo thôøi gian hay saûn phaåmmaø phuï thuoäc vaøo söï ñaùnh giaùc cuûa giaùm ñoác.Tuy øtheo möùc ñoä phöùc taïp cuûa coâng vieäc maø moãi coâng nhaân ñaûm nhaän vaø khaû naêng hoaøn thaønh coânng vieäc toát hay khoâng maø giaùm ñoác phaân phoái löông cho phuø hôïp cho töøng caù nhaân. Ví duï : Tieàn löông thaùng traû cho moät soá nhaân vieân ôû boä phaän quaûn lyù vaøvaên phoøng nhö sau : STT Hoï vaø teân Chöùc vuï Möùc löông Phuï caáp ñi laïi Traùch nhieäm Ca ba Thaønh tieàn 1 Leâ Vaên Löông Giaùm ñoác 2.500.000 200.000 300.000 3.000.000 2 Leâ Minh Thieän P.Giaùm ñoác 2.400.000 200.000 300.000 2.900.000 3 Traàn Minh Trung P.Giaùm ñoác 2.400.000 200.000 300.000 2.900.000 4 Phaïm Thò Naêm KT Tröôûng 2.400.000 200.000 300.000 2.900.000 5 Huyønh Ngoïc Aùnh Keá toaùn 2.200.000 100.000 2.300.000 6 Traàn Ñöùc Thaéng P.Giaùm ñoác 2.400.000 200.000 300.000 2.900.000 7 Leâ Thò Bích Nhieân Ngoaïi thöông 2.000.000 200.000 2.200.000 8 Nguyeãn Coâng Höôûng Toå chöùc 1.300.000 100.000 1.400.000 9 Ñinh Thò Thuùy Bình Vaên thö 1.100.000 100.000 1.200.000 10 Ñinh Thò Thu Thuûy Thuû quyõ 1.200.000 100.000 1.300.000 11 Phaïm Xuaân Khöông Q.Ñoác maùy 2.350.000 100.000 200.000 100.000 2.750.000 12 Duông Coâng Ñieäp P.Q.Ñoác 1.900.000 100.000 200.000 100.000 2.300.000 13 Phan Ñöùc Quang Kyõ thuaät 2.500.000 100.000 200.000 100.000 2.900.000 14 Döông Coâng Sôn Tröôûng Cô ñieän 2.000.000 100.000 200.000 100.000 2.400.000 Baûng 11 : Baûng löông traû cho moät soá coâng nhaân vieân ôû Coâng ty. ■ Ñoái vôùi boä phaän coâng nhaân saûn xuaát tröôùc tieáp : Coâng ty aùp duïng traû löông theo hai hình thöùc laø khoaùn theo toå vaø chaám coâng haèng ngaøy. - Hình thöùc khoaùn theo toå : Ñaây laø hình thöùc traû löông theo soá löôïng saûn phaåm vaø coâng vieäc hoaøn thaønh cuûa moãi toå vôùi ñôn giaù khoaùn cho töøng saûn phaåm. Quaûn ñoác phaân xöoûng vaø toå tröôûng döïa vaøo naêng löïc laøm vieäc cuûa caùc coâng nhaân trong toå maø chia ra laøm hai loaïi coâng nhaân A vaø B .Loaïi A laø bao goàm nhöõng coâng nhaân coù kinh nghieäm laøm vieäc nhieàu hôn, laøm ñöôïc nhieàu saûn phaåm hôn , vì vaäy tieàn löông moät ngaøy coâng cuûa coâng nhaân loaïi A nhieàu hôn loaïi B laø 3.000ñ. n Tieàn löông cuûa moät toå ñöôïc tính nhö sau : Tm = S Ñgi  . Qi  Trong ñoù : Tm : tieàn löông cuûa toå m. Ñgi : Ñôn giaù tieàn löông cho saûn phaåm i. Qi : Soá löôïng saûn phaåm i maø toå m thöïc hieän ñöôïc. n : Soá loaïi saûn phaåm maø toå m thöc hieän. ● Phaân chia löông cho caùc coâng nhaân ôû trong toå : + Ñoái vôùi coâng nhaân loaïi B : Löông moät ngaøy coâng cuûa coâng nhaân loaïi B laø : TB = {Tm – ( SCNA * 3000)} / TSCN. Trong ñoù : TB : Löông moät ngaøy coâng cuûa coâng nhaân loaïi B. Tm : Tieàn löông cuûa toå m. SCNA : Soá ngaøy coâng cuûa coâng nhaân loaïi A. TSNC : Toång soá ngaøy coâng cuûa coâng nhaân caû toå. Vaäy tieàn löông cuûa moät coâng nhaân x thuoäc coâng nhaân loaïi B laø : Tx =TB * SNCx Trong ñoù : Tx : Tieàn löông cuûa coâng nhaân x. SNCx : Soá ngaøy coâng cuûa coâng nhaân x trong moät thaùng. + Ñoái vôùi coâng nhaân loaïi A : Löông moät ngaøy cuûa coâng nhaân loaïi A laø : TA = TB + 3000 Vaäy tieàn löông cuûa 1 coâng nhaân y thuoäc coâng nhaân loaïi A laø : Ty = TA * SNCy Trong ñoù : Ty : Tieàn löông cuûacoâng nhaân y. TA :Löông moät ngaøy coâng cuûa coâng nhaân loaïi A. SNCy : Soá ngaøy coâng cuûa coâng nhaân y trong moät thaùng. Vaäy thoâng qua baûng chaám coâng maø Coââng ty seõ traû löông cho töøng caù nhaân trong toå. Ví duï : Baûng tính tieàn löông cho toå choïn goã trong thaùng 12 naêm 2004 nhö sau : STT Teân saûn phaåm Ñôn vò tính Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 1 Gheá 5 baäc caùi 3328 4.240 14.110.720 2 Baøn troøn 90 cm caùiccc caùi 1987 3.698 7.314.644 3 Baøn CN caùi 531 5.799 3.079.269 4 Baøn Oval moái noái caùi 600 12.758 7.654.800 5 Baêng 3 choã caùi 898 6.018 5.404.164 6 Baøn troøn 120 cm caùi 147 5.002 735.294 7 Gheá Deck caùi 1931 5.293 10.220.783 8 Boä Hanava caùi 1400 6.310 8.834.000 9 Baøn troøn 90 cm caùi 510 3.772 1.923.720 10 Baøn troøn 70 cm caùi 832 3.191 2.654.912 11 Gheá 5 baäc caùi 6968 2.829 19.712.472 12 Baêng 2 choã caùi 1982 3997 7.922.054 13 Baøn Baùt giaùc caùi 900 4.280 3.852.000 14 Thuøng ñaù caùi 490 10.156 4.976.440 15 Xe traø caùi 1073 3.627 3.891.771 16 Gheá Relax caùi 5319 2.160 11.489.040 17 Gheá xeáp khoâng tay caùi 1196 2.152 2.573.792 18 Baøn Oval moái noái caùi 1318 12.244 16.137.592 19 Gheá xeáp coù tay caùi 2786 2.442 6.803.412 20 Xe traø reû quaït caùi 781 4.782 3.734.742 21 Giöôøng taàng ñoâi caùi 12 60.313 723.756 22 Gheá xeáp vaûi caùi 6544 1.959 12.819.696 23 Baøn CN caùi 1449 5.659 8.199.891 24 Gheá Relax caùi 500 3.191 1.595.500 25 Chaäu hoa boä ba caùi 311 4.934 1.534.474 26 Gheá xích ñu caùi 508 13.570 6.893.560 27 Baøn CN caùi 1 7.253 7.253 28 Gheá xeáp khoâng tay caùi 2592 1.777 4.605.984 29 Gheá xeáp coù tay caùi 1296 2.031 2.632.176 Traùch nhieäm toå tröôûng 250.000 Traùch nhieäm 2 toå phoù 300.000 Toång coäng 182.578.911 Baûng 12 : Baûng traû löông khoaùn cho toå Choïn goã.(ÑVT :Ñoàng) Trong toå choïn goã naøy goàm 200 coâng nhaân, trong ñoù goàm 40 coâng nhaân loaïi A vaø 160 coâng nhaân loaïi B. Trong ñoù soá ngaøy coâng cuûa coâng nhaân loaïi A laø 1520 coâng, soá ngaøy coâng cuûa coâng nhaân loaïi B laø 5760 coâng. Nhö vaäy : Soá tieàn löông maø coâng nhaân loaïi A nhaän nhieàu hôn loaïi B laø : 1520 * 3000 = 4560000 ñ. Soá tieàn löông cho moät ngaøy coâng maø moät coâng nhaân loaïi B nhaän ñöôïc laø : TB = (182.587.911 – 4.560.000)/(1520+5760)= 24484 ñ. Soá tieàn löông cho moät ngaøy coâng maø moät coâng nhaân loaïi A nhaän ñöôïc laø : TA = 24484 + 3000 = 27484 ñ. Sau ñaây laø tieàn löông thaùng moät soá coâng nhaân trong toå nhaän ñöôïc : STT Hoï vaø teân Chöùc vuï Loaïi Ngaøy coâng Thaønh tieàn 1 Nguyeãn Vaên Hieån Toå tröôûng A 40 1099360 2 Tröông Quang Lyù Toå phoù A 36 989424 3 Phaïm Hoàng Sôn Coâng nhaân A 37 1016908 4 Hoaøng Thanh Thanh Coâng nhaân B 36 881424 5 Voõ Phuùc Cöôøng Coâng nhaân B 34 832456 6 Nguyeãn Xuaân Bình Coâng nhaân B 25 612100 7 Traàn Ngoïc Töôûng Coâng nhaân B 42 1028328 8 Chu Thò Dung Coâng nhaân B 40 979360 ÑVT :Ñoàng. Baûng 13 : Tieàn löông thaùng cuûa moät soá coâng nhaân. -Hình thöùc chaám coâng haøng ngaøy : Tuy theo soá löôïng ngaøy coâng cuûa moãi coâng nhaân laøm ñöôïc trong thaùng maø Coâng ty seõ tieán haønh traû löông cho coâng nhaân theo coâng thöùc sau : Tx = Ñgx * SNCx Trong ñoù : Tx : Tieàn löông thaùng cuûa coâng nhaân x. Ñgx : Ñôn giaù ngaøy coâng cuûa coâng nhaân x. SNCx : Soá ngaøy coâng maø coâng nhaân x laøm ñöôïc trong thaùng. Ñôn giaù ngaøy coâng do Coâng ty quy ñònh cho töøng loaïi coâng nhaân. Ñoái vôùi coâng nhaân môùi vaøo thì Ñg = 30000 ñ/coâng. Ñoái vôùi coâng nhaân thaønh thaïo thì Ñg = 33000 ñ/coâng. Ñoái vôùi coâng naêm kinh nghieäm laâu naêm thì Ñg= 35000 ñ/coâng. Ví duï : Löông cuûa moät soá coâng nhaân laøm vieäc trong boä phaän ñaùnh moäng : STT Hoï vaø teân Ngaøy coâng Ñôn giaù Thaønh tieàn 1 Thaùi Ñình Huøng 36 30.000 1.080.000 2 Nguyeãn Vaên Bieàu 28 33.000 924.000 3 Hoà Vaên Lôïi 30 30.000 900.000 4 Leâ Vaên Phaùt 33 35.000 1.155.000 5 Ngoâ Xuaân Döông 40 35.000 1.400.000 ÑVT : Ñoàng. Baûng 14 : Löông cuûa coâng nhaân ôû boä phaän ñaùnh moäng. PHAÀN III : ÑAÙNH GIAÙ CHUNG VAØ MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM HOAØN THIEÄN COÂNG TAÙC LAO ÑOÄNG VAØ TIEÀN LÖÔNG CUÛA COÂNG TY 3.1. Ñaùnh giaù chung : Ñaây laø Coâng ty THNH neân coâng taùc lao ñoäng vaø tieàn löông cuûa Coâng ty coù nhöõng ñieåm khaùc vôùi Coâng ty Nhaø nöôùc. Nhöng nhìn chung cô caáu lao ñoâïng cuûa Coâng ty laø töông ñoái hôïp lyù phuø hôïp vôùi nhu caàu saûn xuaát cuûa Coâng ty,soá lao ñoäng ngaøy caøng taêng leân cho thaáy Coâng ty ñang môû roäng quy moâ saûn xuaát, giaûi quyeát ñöôïc tình traïng thöøa lao ñoäng hieän nay cho khu vöïc trong tænh cuõng nhö ngoaøi tænh. Ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù nhieät tình, taän tuî vôùi coâng vieäc ,trình ñoä caùn boä quaûn lyù ngaøy caøng ñöôïc naâng cao goùp phaàn laøm cho Coâng ty ngaøy caøng phaùt trieån .Tuy nhieân quaù trình tuyeån duïng vaø ñaøo taïo cuûa Coâng ty coøn sô saøi seû laøm aûnh höôûng ñeán naêng söùc lao ñoäng cuûa Coâng ty. Veà coâng taùc traû löông ôû boä phaän quaûn lyù vaø vaên phoøng,nhaân vieân ñöôïc traû löông tuyø vaøo söï ñaùnh giaù cuûa giaùm ñoác ,ñieàu naøy coù theå giuùp cho giaùm ñoác ñieàu tieát ñöôïc chi phí veà tieàn löông ,giuùp cho giaùm ñoác trong vieäc quaûn lyù vaø ñieàu haønh, deã daøng quaûn lyù nhöõng caùn boä laøm vieäc khoâng hieäu quaû . Ñieàu naøy coù theå kích thích cho nhaân vieân laøm vieäc haêng say, nhieät tình. Tuy nhieân theo söï ñaùnh giaù chuû quan cuûa giaùm ñoác deã daãn ñeán tình traïng traû löông khoâng caân baèng giöaõ caùc nhaân vieân do giaùm ñoác khoâng theå giaùm soaùt ñöôïc hoaït ñoäng cuûa taát caû caùc nhaân vieân ,töø ñoù coù theå laøm cho nhaân vieân trôû neân baát maûn bôûi coù khi thuø lao hoï nhaän ñöôïc khoâng xöùng ñaùng vôùi coâng söùc maø hoï boû ra. Coøn ñoái vôùi boä phaän saûn xuaát thì Coâng ty aùp duïng caùc hình thöùc traû löông töông ñoái hôïp lyù ,ñoái vôùi caùc boä phaän khaùc nhau , caùc ñoái töôïng khaùc nhau thì traû löông khaùc nhau , theo naêng löïc cuûa töøng ngöôøi töø ñoù kích thích tinh thaàn lao ñoäng cuûa ngöôøi coâng nhaân . Tuy nhieân do coù nhieàu boä phaän saûn xuaát ,nhieàu phaân xöôûng khaùc nhau neân boä phaän laøm coâng taùc tieàn löông raát khoù khaên , nhieàu khi phaân boå khoâng chính xaùc vaø deã nhaàm laãn . Hieän nay tuy tieàn löông coù caûi thieän nhöng chöa nhieàu . Ñieàu naøy phaàn naøo aûnh höôûng ñeán söï nhieät tình haêng say lao ñoäng cuûa ngöôøi coâng nhaân . Moät soá giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän coâng taùc lao ñoäng vaø tieàn löông cuûa coâng ty : Tröôùc heát Coâng ty caàn coù nhöõng quy ñònh cho coâng taùc tuyeån duïng vaø ñaøo taïo nhaân vieân . Quy ñònh ngaøy tuyeån duïng cuï theå ñeå coá ñieàu kieän löïa choïn ngöôøi coù ñuû naêng löïc .Taêng cöôøng coâng taùc ñaøo taïo daøi haïn ñeå naâng cao tay ngheà cuûa ngöôøi coâng nhaân . Ñeå coâng taùc traû löông ñöôïc toát hôn thì Coâng ty phaûi xaây döïng laïi tieâu chuaån caáp baät kyõ thuaät cho coâng nhaân ñöôïc toát hôn , laøm sao phaûn aùnh ñöôïc tay ngheà baäc thôï cuûa ngöôøi lao ñoäng . Tôùi nay nhaø nöôùc ñaõ ñöa ra caûi caùch tieàn löông môùi ,do ñoù ñaây cuõng laø cô hoäi cho Coâng ty thay ñoåi hay hoaøn thieän coâng taùc traû löông ôû Coâng ty ,laøm sao ñeå coù theå giaûm bôùt taàm aûnh höôûng cuûa giaùm ñoác trong vieäc traû löông cho nhaân vieân ôû boä phaän quaûn lyù vaø boä phaän vaên phoøng. KEÁT LUAÄN Trong neàn kinh teá thò tröôøng hieän nay, coâng taùc lao ñoäng vaø tieàn löông ñöôïc xem laø khaù quan troïng caàn phaûi ñöôïc quan taâm haøng ñaàu ñoái vôùi caùc doanh nghieäp saûn xuaát. Vieäc môû roäng quy moâ saûn xuaát vaø thò tröôøng tieâu thuï cho pheùp naâng cao khaû naêng caïnh tranh, ñaåy maïnh vieäc tieâu thuï saûn phaåm ñoàng thôøi giöõ vöõng vaø laøm taêng thò phaàn. Töø ñoù, seõ laøm cho coâng taùc lao ñoäng vaø tieàn löông ñöôïc oån ñònh vaø ngaøy caøng naâng cao hieäu quaû kinh doanh. Vôùi hình thöùc laø Coâng ty TNHH coù hai thaønh vieân trôû leân, coâng taùc lao ñoäng vaø tieàn löông cuûa Coâng ty TNHH Ñaïi Thaønh nhìn chung töông ñoái phuø hôïp vaø oån ñònh. Maëc duø Coâng ty gaëp nhieàu khoù khaên veà voán neân huy ñoäng voán vay nhieàu daãn ñeán chi phí cao aûnh höôûng ñeán keát quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty, nhöngvôùi quy moâ saûn xuaát lôùn, löïc löôïng lao ñoäng doài daøo cuøng vôùi ñoäi nguõ caùn boä quaûn lí nhieät tình vaø taän tuî vôùi coâng vieäc. Ñoù laø nhöõng thuaän lôïi raát lôùn giuùp cho Coâng ty ngaøy caøng phaùt trieån maïnh vaø töøng böôùc seõ khaéc phuïc nhöõng khoù khaên veà nguoàn voán. Beân caïnh ñoù, Coâng ty cuõng coù nhöõng haïn cheá nhaát ñònh nhö : - Trình ñoä tay ngheà cuûa coâng nhaân coøn thaáp seõ laøm aûnh höôûng ñeán naêng suaát lao ñoäng cuûa Coâng ty . - Soá löôïng coâng nhaân cuûa Coâng ty ñoâng, nhöng boä phaän quaûn lí cuûa Coâng ty coøn ít, laøm cho coâng vieäc kieåm soaùt quaù trình lao ñoäng cuûa coâng nhaân khoâng ñöôïc chaët cheõ . - Vieäc traû löông cho boä phaän quaûn lí vaø boä phaän vaên phoøng cuûa Coâng ty phuï thuoäc vaøo söï ñaùnh giaù chuû quan cuûa giaùm ñoác neân deã daãn ñeán tình traïng khoâng caân baèng trong coâng taùc traû löông. Vôùi nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc ôû nhaø tröôøng, cuõng nhö tham khaûo ,tìm hieåu ôû saùch, baùo vaø baèng söï nhìn nhaän töø thöïc teá, theo toâi, Coâng ty TNHH Ñaïi Thaønh caàn nhanh choùng thöïc hieän nhöõng vieäc nhö sau : - Tröôùc heát, Coâng ty caàn thöïc hieän toát coâng taùc tuyeån duïng vaø ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc.Quy ñònh thôøi gian tuyeån duïng vaø ñoái töôïng tuyeån duïng cuï theå, caàn taêng theâm thôøi gian ñaøo taïo nhaèm naâng cao tay ngheà cuûa ngöôøi coâng nhaân, ñoàng thôøi giuùp cho nhöõng coâng nhaân môùi vaøo Coâng ty ñöôïc töï tin, maïnh daïng hôn trong quaù trình laøm vieäc. - Phaûi ñieàu chænh laïi hình thöùc traû löông cho nhaân vieân, aùp duïng hình thöùc traû löông theo caáp baäc coâng nhaân vaø caáp baäc coâng vieäc. Ñöa ra nhöõng hình thöùc phaït nhaát ñònh ñoái vôùi nhöõng coâng nhaân vieân vi phaïm nhö ñi laøm khoâng ñuùng giôø giaác, khoâng hoaøn thaønh ñuùng coâng vieäc ñöôïc giao. Ñoàng thôøi cuõng coù nhöõng hình thöùc khen thöôûng ñoái vôùi nhöõng coâng nhaân vieân hoaøn thaønh toát coâng vieäc nhaèm khuyeán khích, coã vuõ hoï laøm vieäc haêng say hôn, nhieät tình hôn. Vôùi trình ñoä cuûa con ngöôøi caøng ñöôïc naâng cao cuøng vôùi söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa khao hoïc coâng ngheä. Toâi tin raèng Coâng ty TNHH Ñaïi Thaønh seõ nhanh choùng khaéc phuïc ñöôïc nhöõng haïn cheá maø Coâng ty ñang maéc phaûi vaø seõ coù nhöõng thaønh coâng ñaùng keå trong töông lai. Treân ñaây laø toaøn boä noäi dung cuûa baùo caùo thöïc taäp toång hôïp cuûa em vôùi ñeà taøi : ’Coâng taùc lao ñoäng vaø tieàn löông cuûa Coâng ty TNHH Ñaïi Thaønh ’. Vôùi muïc tieâu khoâng ngöøng gia taêng hieäu quaû saûn xuaát cuûa Coâng ty. Hy voïng nhöõng giaûi phaùp ñöa ra trong ñeà taøi seõ phaàn naøo giuùp Coâng ty naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh, goùp phaàn laøm taêng söùc caïnh tranh cuûa Coâng ty treân thò tröôøng so vôùi ñoái thuû. Ñeà taøi ñöôïc hoaøn thaønh vôùi söï höôùng daãn nhieät tình cuûa coâ giaùo Ñaëng Thò Thanh Loan cuøng vôùi söï quan taâm giuùp ñôõ taän tình cuûa caùc coâ chuù, anh chò trong coâng ty. Vaø maëc duø ñaõ coá gaéng vaän duïng nhöõng hieåu bieát cuûa baûn thaân ñeå hoaøn thaønh toát ñeà taøi nhöng do khaû naêng coøn haïn cheá, chaéc chaén nhöõng vaán ñeà ñöôïc ñeà caäp trong ñeà taøi khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt. Raát mong söï löôïng thöù vaø ñoùng goùp yù kieán cuûa quyù thaày coâ, caùc coâ chuù, anh chò trong Coâng ty vaø baïn ñoïc ñeå ñeà taøi ñöôïc hoaøn thieän hôn. Sau cuøng em xin chaân thaønh gôûi ñeán coâ giaùo höôùng daãn Ñaëng Thò Thu Loan vaø caùc coâ chuù, anh chò trong Coâng ty lôøi caûm ôn chaân thaønh vaø loøng bieát ôn saâu saéc nhaát ! Quy nhôn, ngaøy 10 thaùng 9 naêm 25 Sinh vieân thöïc hieän Hoà Ngoïc Phong.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docphongqn.doc
  • docbiaq.Doc
  • docdanh muc.doc
  • docMUCLUC.doc
  • docnhan xet coâng ty.doc
  • docnhaonetgv.doc