Đề tài Thực tập tại ngân hàng công thương Hà Tây

Giới thiệu về ngân hàng công thương Hà Tây Ngân hàng Công thương Hà Tây là một chi nhánh của ngân hàng Công thương Việt Nam có trụ sở tại thị xã Hà Đông tỉnh Hà Tây. Được thành lập tháng 6 năm 1988 và chính thức đi vào hoạt động tháng 8/1988 với nhiệm vụ huy động vốn trong xã hội và thực hiện những dịch vụ ngân hàng nhằm mục đích thu lợi nhuận, ổn định và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Tây. Trước 1991 ngân hàng Công thương thuộc tỉnh Hà Sơn Bình và có tên là ngân hàng công thương Hà Sơn Bình, có trụ sở tại thị xã Hà Đông và một chi nhánh trực thuộc tại thị xã Hoà Bình, ở các huyện lị khác chỉ có chi nhánh của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình. Tháng 9/1991, tỉnh Hà Sơn Bình được tách thành hai tỉnh Hà Tây và Hoà Bình. Ngân hàng Công thương Hà Tây được thành lập lại, bàn giao chi nhánh Hoà Bình cho ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình. Ngân hàng Công thương Hà Tây được tách ra từ ngân hàng Nhà nước và đi vào kinh doanh thực sự trong nền kinh tế thị trường. Cùng với sự hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng khác trên cùng địa bàn, bước đầu ngân hàng công thương Hà Tây không khỏi bỡ ngỡ, lúng túng để tìm ra giải pháp kinh doanh có hiệu quả, do vậy, trong thời gian đầu hoạt động kinh doanh của ngân hàng đem lại hiệu quả kinh tế chưa cao, số lượng khách hàng quan hệ tín dụng chưa nhiều, khả năng thu hút vốn nhàn rỗi trong dân cư và các tổ chức kinh tế còn thấp, chất lượng tín dụng và các hoạt động kinh doanh còn thấp. Cơ chế thị trường từng ngày từng giờ đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tự thích nghi, tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Nhận rõ điều đó, ban giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên ngân hàng công thương Hà Tây đã không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các ngân hàng bạn, tổng kết và rút ra kinh nghiệm khắc phục những mặt chưa đạt được, tận dụng các lợi thế về vốn, khoa học kỹ thuật của toàn hệ thống từ đó phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Với lợi thế nằm ngay tại trung tâm thị xã Hà Đông, nơi tập trung cơ quan đầu não của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp lớn, sát nách Hà Nội là trung tâm kinh tế chính trị văn hoá của cả nước, cho nên mọi thông tin về đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước đối với ngân hàng công thương Hà Tây rất nhanh chóng và có điều kiện triển khai kịp thời. Khác với các ngân hàng khác, ngân hàng công thương Hà Tây không có các chi nhánh ở các huyện lị. Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn ngân hàng mở rộng các phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm ở thị xã Hà Đông và một phòng giao dịch tại thị xã Xuân Mai. Hội sở chính của Ngân hàng tại số 1 Trần Đăng Ninh thị xã Hà Đông. Bộ máy tổ chức của Ngân hàng Công thương Hà Tây được áp dụng theo phương thức quản lý trực tuyến, tức là ban giám đốc quản lý tất cả các phòng ban tại hội sở và các phòng giao dịch. Các phòng ở hội sở chính quản lý về mặt nghiệp vụ đối với các phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm, các phòng giao dịch hoạt động như một chi nhánh con. Nhờ cách quản lý này mà ngân hàng hoạt động có hiệu quả hơn và ít gặp rủi ro.

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2090 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại ngân hàng công thương Hà Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp I. Giíi thiÖu vÒ ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y Ng©n hµng C«ng th­¬ng Hµ T©y lµ mét chi nh¸nh cña ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam cã trô së t¹i thÞ x· Hµ §«ng tØnh Hµ T©y. §­îc thµnh lËp th¸ng 6 n¨m 1988 vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng th¸ng 8/1988 víi nhiÖm vô huy ®éng vèn trong x· héi vµ thùc hiÖn nh÷ng dÞch vô ng©n hµng nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ trªn ®Þa bµn tØnh Hµ T©y. Tr­íc 1991 ng©n hµng C«ng th­¬ng thuéc tØnh Hµ S¬n B×nh vµ cã tªn lµ ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ S¬n B×nh, cã trô së t¹i thÞ x· Hµ §«ng vµ mét chi nh¸nh trùc thuéc t¹i thÞ x· Hoµ B×nh, ë c¸c huyÖn lÞ kh¸c chØ cã chi nh¸nh cña ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Hoµ B×nh. Th¸ng 9/1991, tØnh Hµ S¬n B×nh ®­îc t¸ch thµnh hai tØnh Hµ T©y vµ Hoµ B×nh. Ng©n hµng C«ng th­¬ng Hµ T©y ®­îc thµnh lËp l¹i, bµn giao chi nh¸nh Hoµ B×nh cho ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh Hoµ B×nh. Ng©n hµng C«ng th­¬ng Hµ T©y ®­îc t¸ch ra tõ ng©n hµng Nhµ n­íc vµ ®i vµo kinh doanh thùc sù trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Cïng víi sù ho¹t ®éng c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng kh¸c trªn cïng ®Þa bµn, b­íc ®Çu ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y kh«ng khái bì ngì, lóng tóng ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p kinh doanh cã hiÖu qu¶, do vËy, trong thêi gian ®Çu ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ ch­a cao, sè l­îng kh¸ch hµng quan hÖ tÝn dông ch­a nhiÒu, kh¶ n¨ng thu hót vèn nhµn rçi trong d©n c­ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ cßn thÊp, chÊt l­îng tÝn dông vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cßn thÊp. C¬ chÕ thÞ tr­êng tõng ngµy tõng giê ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i tù thÝch nghi, t¹o cho m×nh mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng. NhËn râ ®iÒu ®ã, ban gi¸m ®èc vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y ®· kh«ng ngõng häc hái kinh nghiÖm cña c¸c ng©n hµng b¹n, tæng kÕt vµ rót ra kinh nghiÖm kh¾c phôc nh÷ng mÆt ch­a ®¹t ®­îc, tËn dông c¸c lîi thÕ vÒ vèn, khoa häc kü thuËt cña toµn hÖ thèng tõ ®ã ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Víi lîi thÕ n»m ngay t¹i trung t©m thÞ x· Hµ §«ng, n¬i tËp trung c¬ quan ®Çu n·o cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c doanh nghiÖp lín, s¸t n¸ch Hµ Néi lµ trung t©m kinh tÕ chÝnh trÞ v¨n ho¸ cña c¶ n­íc, cho nªn mäi th«ng tin vÒ ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®èi víi ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y rÊt nhanh chãng vµ cã ®iÒu kiÖn triÓn khai kÞp thêi. Kh¸c víi c¸c ng©n hµng kh¸c, ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y kh«ng cã c¸c chi nh¸nh ë c¸c huyÖn lÞ. Do vËy, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vµ sö dông vèn ng©n hµng më réng c¸c phßng giao dÞch vµ quü tiÕt kiÖm ë thÞ x· Hµ §«ng vµ mét phßng giao dÞch t¹i thÞ x· Xu©n Mai. Héi së chÝnh cña Ng©n hµng t¹i sè 1 TrÇn §¨ng Ninh thÞ x· Hµ §«ng. Bé m¸y tæ chøc cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng Hµ T©y ®­îc ¸p dông theo ph­¬ng thøc qu¶n lý trùc tuyÕn, tøc lµ ban gi¸m ®èc qu¶n lý tÊt c¶ c¸c phßng ban t¹i héi së vµ c¸c phßng giao dÞch. C¸c phßng ë héi së chÝnh qu¶n lý vÒ mÆt nghiÖp vô ®èi víi c¸c phßng giao dÞch vµ quü tiÕt kiÖm, c¸c phßng giao dÞch ho¹t ®éng nh­ mét chi nh¸nh con. Nhê c¸ch qu¶n lý nµy mµ ng©n hµng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n vµ Ýt gÆp rñi ro. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc ng©n hµng c«ng th­¬ng hµ t©y Gi¸m ®èc P. tæ chøc hµnh chÝnh P. kinh doanh P. qu¶n lý tiÒn göi d©n c­ P. tiÒn tÖ kho quü P. kÕ to¸n tµi chÝnh P. kinh doanh ®èi ngo¹i P. kiÓm so¸t P. giao dÞch sè 1 Chi nh¸nh s«ng NhuÖ P. giao dÞch sè 4 P. giao dÞch sè 5 P. giao dÞch Xu©n Mai Quü tiÕt kiÖm sè... Quü tiÕt kiÖm sè... Quü tiÕt kiÖm sè... Quü tiÕt kiÖm sè... Quü tiÕt kiÖm sè... Ban gi¸m ®èc bao gåm: Gi¸m ®èc vµ 3 phã gi¸m ®èc trùc tiÕp ra quyÕt ®Þnh thi hµnh, qu¶n lý ho¹t ®éng cña tÊt c¶ c¸c phßng ban trong chi nh¸nh. Gi¸m ®èc lµ ng­êi trùc tiÕp ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh ký c¸c v¨n b¶n, c¸c hîp ®ång liªn quan ®Õn ho¹t ®éng toµn chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th­¬ng Hµ T©y. T¹i héi së cã 07 phßng chøc n¨ng: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã nhiÖm vô tham m­u cho ban gi¸m ®èc c¸c lÜnh vùc: C«ng t¸c bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, bè trÝ, s¾p xÕp, tuyÓn dông c¸n bé; Tæ chøc ®µo t¹o vµ båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn; Tæ chøc vÒ ho¹t ®éng hµnh chÝnh, c«ng t¸c ho¹t ®éng cña c¬ quan; Phßng kinh doanh: gåm tr­ëng phßng, 3 phã phßng vµ 17 nh©n viªn. Phßng kinh doanh ®­îc chia lµm hai bé phËn: Bé phËn lµm c«ng t¸c thèng kª tæng hîp, th«ng tin phßng ngõa rñi ro; Bé phËn lµm c«ng t¸c tÝn dông. Chøc n¨ng cña phßng kinh doanh ®ã lµ: Tham m­u cho ban gi¸m ®èc x©y dùng chiÕn l­îc môc tiªu kÕ ho¹ch cña toµn chi nh¸nh; ChØ ®¹o h­íng dÉn nghiÖp vô kinh doanh; Trùc tiÕp tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­; Thèng kª tæng hîp ®iÒu hµnh c©n ®èi vèn kinh doanh. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: Gåm 1 tr­ëng phßng, 3 phã phßng vµ 12 nh©n viªn. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng lµ tæ chøc tèt c¸c nghiÖp vô thanh to¸n, tµi chÝnh h¹ch to¸n kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam. Tæ chøc h¹ch to¸n ph©n tÝch, h¹ch to¸n tæng hîp c¸c lo¹i tµi kho¶n vÒ nguån vèn, c¸c tµi kho¶n vÒ sö dông vèn cña toµn chi nh¸nh chØ ®¹o kÕ to¸n c¸c quü tiÕt kiÖm, thùc hiÖn h¹ch to¸n theo chÕ ®é h¹ch to¸n b¸o c¸o sæ. Theo dâi tiÒn göi tiÒn vay, cña c¸c tæ chøc kinh tÕ giao dÞch t¹i c¸c héi së chÝnh, tÝnh l·i tiÒn vay... tæ chøc thanh to¸n ®iÖn tö trong hÖ thèng, thanh to¸n bï trõ víi c¸c Ng©n hµng trªn ®Þa bµn. Tham m­u cho gi¸m ®èc c«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n, lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m, quý, th¸ng ®Ó lµm c¬ së cho c¸c bé phËn trong chi nh¸nh thùc hiÖn, qu¶n lý h­íng dÉn c«ng t¸c kÕ to¸n toµn chi nh¸nh. Phßng qu¶n lý tiÒn göi d©n c­: gåm 1 tr­ëng phßng 2 phã phßng vµ 3 nh©n viªn. Chøc n¨ng cña phßng lµ tham m­u cho gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn. Tæ chøc kiÓm tra c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i c¸c quü tiÕt kiÖm trong toµn chi nh¸nh. Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i: Gåm 1 tr­ëng phßng, 1 phã phßng vµ 5 nh©n viªn. Chøc n¨ng cña phßng lµ tham m­u cho gi¸m ®èc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i lÖ trªn ®Þa bµn, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ bao gåm c¶ thu hót vµ chi tr¶ kiÒu hèi Phßng tiÒn tÖ cho quü: Chøc n¨ng cña phßng lµ tham m­u cho gi¸m ®èc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng ng©n quü theo quy ®Þnh quy chÕ cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam. Tæ chøc tèt viÖc thu chi tiÒn cho kh¸ch hµng giao dÞch t¹i trô së vµ t¹i c¸c ®¬n vÞ, ®¶m b¶o an toµn tµi s¶n. Phßng kiÓm so¸t: Chøc n¨ng cña phßng lµ tham m­u cho gi¸m ®èc trong viÖc lËp kÕ ho¹ch kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch, c¸c thÓ lÖ, quy chÕ trong ho¹t ®éng tÝn dông, tiÒn tÖ toµn chi nh¸nh. KiÓm tra kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch cña c¸c phßng chøc n¨ng toµn chi nh¸nh b¸o c¸o gi¸m ®èc. TiÕp d©n, tiÕp nhËn c¸c ®¬n khiÕu n¹i tè c¸o... tr×nh gi¸m ®èc gi¶i quyÕt, theo dâi viÖc söa ch÷a sai sãt. Bé phËn quan träng lµ c¸c phßng giao dÞch vµ chi nh¸nh trùc thuéc. Chi nh¸nh cã tÊt c¶ 04 phßng giao dÞch vµ 01 chi nh¸nh trùc thuéc. D­íi mçi phßng giao dÞch (chi nh¸nh trùc thuéc.) cã c¸c bé phËn huy ®éng vèn ®ã lµ c¸c quü tiÕt kiÖm, cã bé phËn tÝn dông lµm c«ng t¸c cho vay; cã bé phËn kÕ to¸n ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n cho vay thu nî; kÕ to¸n tiÕt kiÖm thùc hiÖn theo chÕ ®é h¹ch to¸n b¸o sæ. Tuú theo t×nh h×nh kinh tÕ tõng thêi kú gi¸m ®èc cã uû quyÒn møc quy ®Þnh cho vay ®èi víi c¸c tr­ëng phßng vµ gi¸m ®èc chi nh¸nh trùc thuéc cho phï hîp. Trong ho¹t ®éng hµng ngµy, gi÷a c¸c phßng ban cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau ®Ó ®¹t cho ®­îc môc ®Ých cña toµn ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y lµ: Ph¸t triÓn – An toµn – HiÖu qu¶. II. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y. Qu¸ tr×nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y g¾n liÒn víi sù ®æi míi cña hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam, lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ do §¶ng vµ Nhµ n­íc ta khëi x­íng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn. ChuyÓn tõ mét chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n­íc sang mét chi nh¸nh Ng©n hµng th­¬ng m¹i, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y ®· phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao, kÕt qu¶ kinh doanh ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y ®· chó träng ®æi míi trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng nh»m ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi võa ph¸t huy nghiÖp vô cæ truyÒn cña ng©n hµng, ®ång thêi më réng ho¹t ®éng kinh doanh nh­ kinh doanh ngo¹i tÖ, chiÕt khÊu chøng tõ, b¶o l·nh mua b¸n hµng, chuyÓn tiÒn nhanh trong c¶ n­íc, thanh to¸n quèc tÕ, chi l­¬ng cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trong c¸c nhµ m¸y liªn doanh, tæ chøc thu tiÒn mÆt t¹i c¸c ®¬n vÞ cã l­¬ng tiÒn mÆt thu lín... Sau 14 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng ®Õn nay Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña n­íc ta cã xu h­íng ch÷ng l¹i, s¶n xuÊt kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n. C¸c doanh nghiÖp cã c¶ mét sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc r¬i vµo t×nh tr¹ng lµm ¨n thua lç. T×nh tr¹ng phæ biÕn lµ c¸c doanh nghiÖp sö dông c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc l¹c hËu, n¨ng suÊt chÊt l­îng kÐm kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh víi hµng ngo¹i nhËp vµ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty liªn doanh.Tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý cßn non yÕu. Thªm vµo ®ã lµ khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc sù gi¶m sót tèc ®é t¨ng tr­ëng cña c¸c nÒn kinh tÕ hµng ®Çu trªn thÕ giíi nh­ Mü, NhËt g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Ó gi¶m t¸c ®éng xÊu ®èi víi nÒn kinh tÕ, Nhµ n­íc liªn tôc ®iÒu chØnh l·i suÊt tiÒn vay, tiÒn göi theo xu h­íng l·i suÊt tiÒn vay gi¶m nhanh h¬n l·i suÊt tiÒn göi. Nh÷ng thay ®æi ®ã ®· t¸c ®éng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng nãi chung vµ ng©n hµng c«ng th­¬ng nãi riªng. MÆc dï vËy, ban gi¸m ®èc cïng toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn toµn chi nh¸nh tõng b­íc kh¾c phôc khã kh¨n, kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®i lªn. 1. C«ng t¸c huy ®éng vèn Ng©n hµng th­¬ng m¹i chØ cã thÓ ®¹t kÕt qu¶ kinh doanh cao khi tæ chøc tèt c«ng t¸c huy ®éng vèn. Trong nh÷ng n¨m qua ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y ®· nç lùc trong c«ng t¸c huy ®éng vèn b»ng viÖc më thªm c¸c phßng giao dÞch, më réng m¹ng l­íi c¸c quü tiÕt kiÖm cho phï hîp víi ®Þa bµn d©n c­ x· Hµ §«ng vµ c¸c khu vùc gi¸p ranh víi Hµ Néi, tuyªn truyÒn më tµi kho¶n c¸ nh©n, ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p göi tiÒn võa linh ho¹t võa hiÖu qu¶, ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc tiÒn göi... Nguån vèn ngµy cµng t¨ng tr­ëng m¹nh, trong ®ã sè d­ tiÒn göi kh«ng kú h¹n cña tæ chøc kinh tÕ chiÕm tû lÖ t­¬ng ®èi lín lµm thay ®æi ®¸ng kÓ l·i xuÊt b×nh qu©n huy ®éng vèn, gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn chi nh¸nh, kÕt qu¶ huy ®éng vèn ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: B¶ng 1: T×nh h×nh huy ®éng vèn cña ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y §¬n vÞ: tû ®ång Kho¶n môc 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 1. TiÒn göi c¸c TCKT 56.153 72.832 92.521 167.433 225.468 + VND 50.123 70.433 80.968 145.549 169.064 + USD 6.030 2.399 11.553 21.884 54.604 2. TiÒn göi tiÕt kiÖm 237.966 323.163 361.770 437.403 453.643 + VND 132.851 189.688 177.988 216.208 207.619 + USD 105.115 133.475 183.782 221.195 246.024 Tr.®ã kh«ng kú h¹n 5.386 4.012 5.824 8.286 7.539 3. Kú phiÕu tr¸i phiÕu 27.072 2.130 18.296 112.653 + VND 18.509 12 18296 112.653 + USD 8.563 2.118 4. Nguån huy ®éng kh¸c 7.596 12.285 45.799 +VND 4.677 29.214 + USD 7.596 7.608 16.585 Tæng 328.787 398.125 454.291 635.417 837.563 Nguån tµi liÖu: Phßng kinh doanh NHCT Hµ T©y Tõ b¶ng trªn ta thÊy møc ®é t¨ng tr­ëng cña nguån vèn n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, cô thÓ lµ n¨m 1999 t¨ng 69,312 tû so víi n¨m 1998 hay møc t¨ng 21,07%. N¨m 2000 t¨ng 56,162 tû so víi n¨m 1999 hay møc t¨ng 11,41%. N¨m 2001 t¨ng 181,126 tû so víi n¨m 2000 hay møc t¨ng 39,87%. N¨m 2002 t¨ng 202,146 tû so víi n¨m 2001 hay møc t¨ng 31,81%. §¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ mét sù cè g¾ng lín cña ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y bëi trªn ®Þa bµn thÞ x· Hµ §«ng cã nhiÒu chi nh¸nh thuéc c¸c ng©n hµng kh¸c nhau c¹nh tranh gay g¾t. B¶ng 1 cßn cho thÊy c¬ cÊu nguån vèn còng cã sù thay ®æi, nguån vèn huy ®éng tõ tiÒn göi tiÕt kiÖm t¨ng tr­ëng chËm l¹i. N¨m 1999 ®¹t 323,6 tû t¨ng 35,8% so víi n¨m 1998, møc t¨ng tuyÖt ®èi lµ 85,18 tû. ®Õn n¨m 2000 møc t¨ng cã gi¶m, møc t¨ng lµ 11,94% so víi n¨m 1999 sè tuyÖt ®èi lµ 38,55 tû. §Õn n¨m 2001 m¾c t¨ng cã t¨ng, møc t¨ng lµ 20,91% so víi n¨m 2000 sè tuyÖt ®èi møc t¨ng lµ 75,633 tû. §Õn n¨m 2002 møc t¨ng cã gi¶m, møc t¨ng lµ 3,71% so víi n¨m 2001 sè tuyÖt ®èi lµ 16,24 tû. Tuy møc t¨ng cã chËm l¹i nh­ng tû träng nguån vèn tõ tiÒn göi d©n c­ vÉn t­¬ng ®èi æn ®Þnh, chiÕm tû lÖ cao. §iÒu ®ã chøng tá ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y ®· cã ®­îc mét kªnh huy ®éng vèn kh¸ hiÖu qu¶ vµ an toµn. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng n¨m 2002 ng©n hµng kh«ng ph¶i vay thªm tiÒn tõ ng©n hµng Nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Nguån tiÒn göi tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ trong 2 n¨m gÇn ®©y t¨ng tr­ëng kh¸ cao vµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh n¨m 2001 t¨ng 80,97% so víi n¨m 2000 vµ n¨m 2002 t¨ng 34,66% so víi n¨m 2001 ®¹t kÕt ®­îc qu¶ nµy lµ do ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y ®· t¨ng c­êng trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ thùc hiÖn viÖc ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc göi tiÒn, hoµn thiÖn c«ng t¸c thanh to¸n, theo h­íng an toµn, hiÖu qu¶ t¹o niÒm tin cho c¸c tæ chøc kinh tÕ göi tiÒn. Riªng kú phiÕu tr¸i phiÕu lµ h×nh thøc huy ®éng vèn cña ng©n hµng khi cã nhu cÇu ®ét xuÊt vÒ vèn nªn møc t¨ng gi¶m lµ kh«ng æn ®Þnh lµ ®iÒu tÊt nhiªn. 2. Ho¹t ®éng sö dông vèn: Cho vay lµ ho¹t ®éng chÝnh cña ng©n hµng, nã ®em l¹i thu nhËp lín nhÊt cho ng©n hµng nh­ng ®i kÌm víi nã lµ rñi ro cao do m«i tr­êng ph¸p lý ch­a æn ®Þnh, tÝnh chÊt kh¸ch hµng phøc t¹p, m«i tr­êng kinh tÕ nhiÒu biÕn ®éng. NhËn thøc ®­îc vai trß quan träng cña c«ng t¸c cho vay, phßng kinh doanh lu«n ®­îc coi lµ bé phËn mòi nhän quan träng nhÊt cña ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y, n¬i tËp trung nhiÒu c¸n bé giái cã tr×nh ®é, cã kinh nghiÖm vµ còng lµ bé phËn ®­îc ban gi¸m ®èc quan t©m chØ ®¹o s¸t sao nhÊt. Víi lîi thÕ vÒ vÞ trÝ, chi nh¸nh thu hót ®­îc kh¸ nhiÒu kh¸ch hµng ë ®Þa bµn trong vµ ngoµi tØnh, trong ®ã cã nhiÒu kh¸ch hµng thuéc c¸c tæng c«ng ty 90, 91 nh­ Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, c¸c ®¬n vÞ Tæng c«ng ty x©y dùng giao th«ng 8, c«ng ty m¸y kÐo vµ m¸y n«ng nghiÖp,... Do ®ã, trong thêi gian qua chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cho vay kh¶ quan, thÓ hiÖn trong b¶ng sau: B¶ng 2: T×nh h×nh d­ nî t¹i NHCT Hµ T©y §¬n vÞ: tû ®ång Kho¶n môc N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1. D­ nî cho vay theo TKPT 153.645 185.095 235.475 487.379 949.650 Quèc doanh 119.446 152.127 164.025 340.886 771.021 Ngoµi quèc doanh 34.199 32.965 71.025 146.493 178.629 2. Nî qu¸ h¹n 6.806 7.123 4.246 3.409 2.719 Quèc doanh 5.301 5.589 3.912 3.276 2.451 Ngoµi quèc doanh 1.505 1.534 334 133 268 Nguån tµi liÖu: Phßng kinh doanh NHCT Hµ T©y Quan b¶ng 2 chóng ta thÊy t×nh h×nh d­ nî cña ng©n hµng liªn tôc t¨ng trong nh÷ng n¨m qua víi møc t¨ng cao vµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh. NÕu n¨m 1999 d­ nî tÝn dông lµ 185,095 tû tr¨ng 26,8% so víi n¨m 1998 th× sang n¨m 2000 d­ nî tÝn dông lµ 235,47 tû t¨ng 27,2% so víi n¨m 1999, n¨m 2001 d­ nî tÝn dông lµ 487,379 tû t¨ng 106,98% so víi n¨m 2000, n¨m 2002 d­ nî tÝn dông lµ 949.650 tû t¨ng 94,85% so víi n¨m 2001. ChÝnh viÖc t¨ng nhanh tèc ®é d­ nî tÝn dông cña ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y ®· gióp cho ng©n hµng trong n¨m 2002 ®¹t lîi nhuËn h¹ch to¸n néi bé cao nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay, t¨ng 7 tû ®ång so víi n¨m 2001 (lîi nhuËn h¹ch to¸n néi bé n¨m 2001 ®¹t 900 triÖu ®ång). B¶ng 3: T×nh h×nh cho vay vèn NHCT Hµ T©y theo ph©n tÝch thêi gian §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1. Doanh sè cho vay 320.732 299.071 419.011 686.737 1.200.950 Ng¾n h¹n 270.886 286.732 374.279 505.028 799.614 Trung dµi h¹n 49.846 18.839 44.732 181.709 401.336 2. Doanh sè thu nî 289.688 272.934 363.864 434.834 669.262 Ng¾n h¹n 267.233 2.565.111 332.864 396.690 531.920 Trung dµi h¹n 22.455 16.423 31.006 38.144 127.342 3. D­ nî cho vay 31/12 153.645 185.092 235.476 487.379 949.650 Ng¾n h¹n 88.358 114.409 154.552 262.890 454.875 Trung dµi h¹n 65.287 70.683 80.924 224.489 515.499 Nguån tµi liÖu: Phßng kinh doanh NHCT Hµ T©y B¶ng 3 cho thÊy doanh sè cho vay n¨m 1999 chØ b»ng 93,2% so víi doanh sè cho vay n¨m 1998. Sang n¨m 2000 t×nh h×nh cho vay cã kh¶ quan h¬n nhiÒu, ®¹t 419,01 tû t¨ng 40,1% so víi n¨m 1999, n¨m 2001 doanh sè cho vay ®¹t 686.737 tû b»ng 63,89% so víi doanh sè cho vay n¨m 2000. N¨m 2002 doanh sè cho vay ®¹t 1.200.950 tû b»ng 74,88% so víi doanh sè cho vay n¨m 2001. N¨m 1999 lµ n¨m ®Çy khã kh¨n cña ng©n hµng ®©y còng lµ t×nh tr¹ng chung cña nÒn kinh tÕ doanh sè thu nî gi¶m so víi n¨m 1998 ®¹t 261,2 tû. N¨m 2000 ®¸nh dÊu sù phôc håi cña nÒn kinh tÕ, doanh sè thu nî t¨ng lªn ®¹t 366,86 tû. Doanh sè thu nî t¨ng mét phÇn còng lµ do c¸c kho¶n nî cña ng©n hµng cho vay tõ c¸c n¨m tr­íc ®· ®Õn h¹n. D­ nî tÝn dông liªn tôc t¨ng 1999 t¨ng 26,8% so víi n¨m 1998, n¨m 2000 t¨ng 27,2% so víi n¨m 1999. N¨m 2001 t¨ng 106,98% so víi n¨m 2000 n¨m 2002 t¨ng 94,85% so víi n¨m 2001. §©y lµ kÕt qu¶ cè g¾ng cña ng©n hµng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y trong viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng míi, ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p linh ho¹t trong qu¸ tr×nh cho vay. §èi víi cho vay ng¾n h¹n, ®©y lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng s«i næi nhÊt hiÖn nay trong c«ng t¸c sö dông vèn cña ng©n hµng. Nã phôc vô cho nhu cÇu vèn ng¾n h¹n cña c¸c doanh nghiÖp, lµ nguån thiÕt thùc ®Ó tµi trî vèn l­u ®éng cho c¸c tæ chøc x©y l¾p, bao thÇu trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Víi nguån huy ®éng cho vay ng¾n h¹n dåi dµo, ®éi ngò kh¸ch hµng ®«ng ®¶o, møc l·i suÊt ®­îc ®iÒu chØnh nhanh nh¹y vµ hîp lý, ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn doanh sè ®èi víi cho vay ng¾n h¹n. D­ nî tÝn dông ng¾n h¹n t¨ng nhanh, n¨m 1999 t¨ng 30,9% so víi n¨m 1998, n¨m 2000 t¨ng 35% so víi n¨m 1999, n¨m 2001 t¨ng 70,10% so víi n¨m 2000 n¨m 2002 t¨ng 65,15% so víi n¨m 2001. §¹t ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ do ng©n hµng ®· chñ ®éng ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p ®ång bé nh»m thu hót kh¸ch hµng nh­ ng©n hµng ®· chØ ®¹o cho c¸c nh©n viªn giao dÞch ph¶i n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, quy ®Þnh mÆc ®ång phôc cho c¸c nh©n viªn ®Ó t¹o bé mÆt míi cho ng©n hµng, t¹o c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó cho kh¸ch hµng ®Õn göi tiÒn, rót tiÒn nhanh chãng tiÖn lîi vµ víi chi phÝ thÊp. 3. Mét sè ho¹t ®éng kh¸c: a. C«ng t¸c kinh doanh ®èi ngo¹i - NghiÖp vô mua b¸n ngo¹i tÖ: Nhu cÇu vÒ ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng ngµy cµng lín ®· vµ ®ang trë thµnh ¸p lùc ®èi víi ng©n hµng. Trong khi ®ã c¸c doanh nghiÖp cña tØnh Hµ T©y ho¹t ®éng xuÊt khÈu Ýt, quy m« nhá. Thêi gian gÇn ®©y tuy ho¹t ®éng xuÊt khÈu trùc tiÕp mµ chñ yÕu xuÊt uû th¸c th«ng qua c¸c doanh nghiÖp cña Hµ Néi nªn tØnh Hµ T©y mÊt mét nguån ngo¹i tÖ lín. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, ban gi¸m ®èc ®· chØ ®¹o phßng kinh doanh ®èi ngo¹i vµ c¸c bé phËn cã liªn quan chñ ®éng, linh ho¹t t×m nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n vÒ ngo¹i tÖ nh»m ®¸p øng ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi cho kh¸ch hµng. Doanh sè mua b¸n 12 lo¹i ngo¹i tÖ chñ yÕu ®¹t gÇn 40 triÖu quy USD, t¨ng 7 triÖu quy USD, tû lÖ t¨ng 21% so víi n¨m 2001. - NghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ: + Më 194L/C trÞ gi¸ 20 triÖu USD ®Ó phôc vô kh¸ch hµng nhËp m¸y mãc thiÕt bÞ y tÕ, ho¸ chÊt, nguyªn liÖu d­îc, thiÕt bÞ thi c«ng thuû ®iÖn CÇn §¬n, ®­êng hÇm ®Ìo H¶i V©n, ... So víi n¨m 2001 t¨ng 75 mãn, trÞ gi¸ 9 triÖu USD, tû lÖ t¨ng 75%. + Th«ng b¸o vµ thanh to¸n 15 mãn L/C xuÊt khÈu trÞ gi¸ 200.000 USD. + NhËn vµ xö lý kÞp thêi, chÝnh x¸c 76 mãn nhê thu nhËp khÈu trÞ gi¸ 1,35 triÖu USD, viÖc th«ng b¸o vµ thanh to¸n lu«n ®¶m b¶o kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ ®­îc kh¸ch hµng trong n­íc vµ n­íc ngoµi tÝn nhiÖm. + Thùc hiÖn chuyÓn tiÒn ®i n­íc ngoµi an toµn, chÝnh x¸c 172 mãn trÞ gi¸ 4,2 triÖu USD, t¨ng 55 mãn trÞ gi¸ 1,2 triÖu USD. + NhËn vµ thanh to¸n 1.200 b¶ng thèng kª thanh to¸n tõ n­íc ngoµi chuyÓn ®Õn trÞ gi¸ 7,7 triÖu quy USD, t¨ng 270 mãn, trÞ gi¸ 5,86 triÖu quy USD. b. C«ng t¸c tiÒn tÖ kho quü; - KÕt qu¶ thu - chi tiÒn mÆt: + Tæng thu VND ®¹t 2.386 tû ®ång, t¨ng 587 tû ®ång, tû lÖ t¨ng 32,6% so víi n¨m 2001. + Tæng chi ®¹t 2115 tû ®ång, t¨ng 575 tû ®ång, tû lÖ t¨ng 37,4% so víi n¨m 2001. + Béi thu 271 tû ®ång, t¨ng 5% so víi n¨m 2001, nép tiÒn mÆt vµo Ng©n hµng Nhµ n­íc ®¹t 272 tû ®ång t¨ng 11 tû ®ång so víi n¨m 2001, tû lÖ t¨ng 4,2%. + Tæng thu ngo¹i tÖ ®¹t 16,2 triÖu USD, t¨ng 45,5% so víi n¨m 2001, tæng chi ®¹t 16,23 triÖu USD, t¨ng 5,6% so víi n¨m 2001. - Khèi l­îng tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ chu chuyÓn qua quü lín, t¨ng m¹nh so víi 2001 nh­ng lu«n ®¶m b¶o an toµn, chÝnh x¸c, gãp phÇn n©ng cao uy tÝn cña ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y. C«ng t¸c tuyÓn chän tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l­u th«ng, ph¸t hiÖn tiÒn gi¶ ®­îc thùc hiÖn tèt. Trong n¨m ®· ph¸t hiÖn vµ thu håi 113 tê tiÒn gi¶ c¸c lo¹i trÞ gi¸ 6.185.000 ®ång nép vÒ Ng©n hµng Nhµ n­íc tØnh theo ®óng quy ®Þnh, tr¶ l¹i 365 mãn tiÒn kh¸ch hµng nép thõa trÞ gi¸ 87.937.000 ®ång trong ®ã cã mãn lín nhÊt lµ 30 triÖu ®ång. - C«ng t¸c vËn chuyÓn hµng ®Æc biÖt vµ dÞch vô thu chi tiÒn, chi tiÒn l­¬ng t¹i trô së kh¸ch hµng ®­îc duy tr× vµ thùc hiÖn tèt viÖc vËn chuyÓn tiÒn vµ Ên chØ cã gi¸ tõ héi së tíi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ ng­îc l¹i ®­îc ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi, c¸c xe vËn chuyÓn ®Òu cã ng­êi ¸p t¶i, b¶o vÖ víi trang bÞ c«ng cô hç trî ®óng quy ®Þnh. Duy tr× vµ thùc hiÖn tèt viÖc thu chi l­u ®éng ®èi víi Së §iÖn lùc Hµ T©y, nhµ m¸y que hµn ViÖt §øc, C«ng ty TNHH Ph­¬ng §«ng vµ mét sè ®¬n vÞ kh¸c víi doanh sè thu hoÆc chi l­u ®éng ®¹t trªn 300 tû ®ång ®¶m b¶o an toµn, hiÖu qu¶ cho b¹n hµng, dÞch vô chi l­¬ng cho ng­êi lao ®éng cña c«ng ty VINECO, C«ng ty SUNGEIWAY ®­îc thùc hiÖn kh¸ hiÖu qu¶. c. C«ng t¸c kÕ to¸n - ®iÖn to¸n: - Khèi l­îng giao dÞch t¨ng m¹nh nh­ c«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n, kÕ to¸n cho vay vµ huy ®éng vèn lu«n ®­îc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña ngµnh vµ Nhµ n­íc ®ång thêi ®¶m b¶o phôc vô b¹n hµng thuËn tiÖn, an toµn vµ hiÖu qu¶. - Tõ quý III/2002, ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y ®· tÝch cùc triÓn khai ®óng kÕ ho¹ch ch­¬ng tr×nh qu¶n lý tÝn dông trªn m¸y vi tÝnh víi sè l­îng trªn 1.700 hå s¬ tÝn dông. §Õn nay c«ng t¸c qu¶n lý hå s¬ tÝn dông ®· ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh. - Tæ chøc h¹ch to¸n kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, lu«n ®¶m b¶o thùc hiÖn thanh to¸n ngay trong ngµy. N¨m 2002 ®· thùc hiÖn thanh to¸n ®iÖn tö, thanh to¸n bï trõ, thanh to¸n qua Ng©n hµng Nhµ n­íc, thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt vµ ng©n phiÕu thanh to¸n ®¹t 57.600 mãn víi tæng trÞ gi¸ thanh to¸n 9.050 tû ®ång. - Trang bÞ ®Çy ®ñ m¸y vi tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi cÇn thiÕt cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó øng dông c«ng nghÖ tin häc trong tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô cña ng©n hµng. - Lµ ng©n hµng duy nhÊt trªn ®Þa bµn triÓn khai thùc hiÖn dÞch vô thÎ rót tiÒn tù ®éng ATM ®¹t kÕt qu¶ tèt. d. C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t. Ng©n hµng ®· t¨ng c­êng kiÓm tra, rµ so¸t hå s¬ cho vay nh»m ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý vµ an toµn tÝn dông ; tiÕp d©n, tiÕp nhËn c¸c ®¬n khiÕu n¹i tè c¸o...tr×nh gi¸m ®èc gi¶i quyÕt, theo dâi viÖc söa ch÷a sai sãt chÆt chÏ h¬n... III. Ph­¬ng h­íng ®æi míi kinh doanh cña ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y n¨m 2003 N¨m 2003, ®øng tr­íc tiÕn tr×nh ®æi míi vµ héi nhËp kinh tÕ ngµy cµng m¹nh mÏ, tr­íc mÆt lµ nh÷ng th¸ch thøc khi gia nhËp AFTA th× hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam nãi chung, ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam vµ chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y nãi riªng ®øng tr­íc nh÷ng thêi c¬ vµ thö th¸ch lín lao h¬n n÷a. §Ó v­ît qua nh÷ng th¸ch thøc ®ã, ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y quyÕt t©m thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®æi míi toµn diÖn ho¹t ®éng kinh doanh trong n¨m 2003, thùc hiÖn chñ tr­¬ng tiÕp tôc duy tr× vµ n©ng cao chÊt l­îng cña dÞch vô ®· cã, triÓn khai thùc hiÖn mét sè dÞch vô míi víi ph­¬ng ch©m lµ "Hîp t¸c toµn diÖn, b×nh ®¼ng vµ cïng cã lîi" ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y tiÕp tôc cung cÊp c¸c dÞch vô ng©n hµng khÐp kÝn víi chÊt l­îng cao h¬n n÷a ®ång thêi phï hîp víi nhu cÇu cña tõng b¹n hµng. Cã néi dung cô thÓ nh­ sau: 1. Môc tiªu kinh doanh träng t©m: - Nguån vèn huy ®éng t¹i chç ®Õn 31/12/2003 ®¹t 1000 tû ®ång, t¨ng 179 tû ®ång, tû lÖ t¨ng 21,8% so víi 31/12/2002. Trong ®ã vèn huy ®éng b»ng VND ®¹t 650 tû ®ång, t¨ng 28,7% so víi 31/12/2002. - D­ nî cho vay ®Õn 31/12/2003 ®¹t 1300 tû ®ång, t¨ng 349 tû ®ång, tû lÖ t¨ng 36,7% so víi 31/12/2002 trong ®ã: + §Çu t­ cho doanh nghiÖp Nhµ n­íc chiÕm 80%/tæng d­ nî cho vay. + §Çu t­ trung, dµi h¹n chiÕm 50%/tæng d­ nî cho vay. - Tû lÖ nî qu¸ h¹n d­íi 1% / tæng d­ nî cho vay - Tû lÖ thu dÞch vô chiÕm 6%/ tæng thu nhËp - Lîi nhuËn h¹ch to¸n néi bé ®¹t vµ v­ît kÕ ho¹ch ®­îc giao. 2. C¸c biÖn ph¸p chñ yÕu: * NghiÖp vô ®Çu t­ vµ cho vay: - Th­êng xuyªn chñ ®éng tæ chøc tiÕp xóc song ph­¬ng gi÷a l·nh ®¹o ng©n hµng víi tõng b¹n hµng nh»m t¹o sù hiÓu biÕt lÉn nhau, cïng nhau th¸o gì khã kh¨n cña c¸c bªn, x©y dùng mèi quan hÖ hîp t¸c toµn diÖn, b×nh ®¼ng, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. - Ng©n hµng sÏ nghiªn cøu vµ thùc hiÖn gi¶m bít, c¶i tiÕn mét sè thñ tôc, ®¶m b¶o thùc hiÖn thÈm ®Þnh vµ gi¶i quyÕt cho vay, b¶o l·nh víi thêi gian nhanh nhÊt. - TiÕp tôc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i tÝn dông xuÊt khÈu ®èi víi b¹n hµng cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu ®¹t tèi thiÓu 50% trë lªn so víi tæng doanh thu b¸n hµng cña dù ¸n, cam kÕt thanh to¸n vµ b¸n ngo¹i tÖ cho Ng©n hµng c«ng th­¬ng tõ nguån thu xuÊt khÈu. C¸c ­u ®·i nµy lµ gi¶m l·i suÊt cho vay, gi¶m phÝ dÞch vô... - Thùc hiÖn chiÕt khÊu bé chøng tõ hµng ho¸ xuÊt khÈu. - Thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh theo h¹n møc, kh«ng ph¶i thùc hiÖn b¶o l·nh theo tõng mãn nh­ hiÖn nay. * NghiÖp vô kÕ to¸n: - Trong n¨m 2003, tÊt c¶ c¸c chøng tõ kh¸ch hµng göi ®Õn ng©n hµng ®Òu ®­îc xö lý ngay trong ngµy, kh«ng ®Ó bÊt cø mét chøng tõ nµo sang ngµy h«m sau. - Thùc hiÖn dÞch vô chuyÓn tiÒn ®iÖn tö tøc thêi gi÷a c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam, gi÷a ng©n hµng c«ng th­¬ng víi ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn, gi÷a ng©n hµng c«ng th­¬ng vµ ng©n hµng c©n ®èi §øc: NhËn ®­îc tiÒn sau 15 phót (tèi ®a lµ 1 giê trong tr­êng hîp ng©n hµng n¬i nhËn tiÒn ch­a kÞp truy cËp vµo trong m¹ng ®Ó xö lý th«ng tin). - §èi víi chuyÓn tiÒn ngoµi nh÷ng ng©n hµng nãi trªn, nÕu kh¸ch hµng yªu cÇu th× nhËn ®­îc tiÒn ngay trong ngµy nÕu chuyÓn ®i vµo buæi s¸ng, kh«ng ph¶i ®îi ®Õn ngµy h«m sau. * NghiÖp vô kinh doanh ®èi ngo¹i: + NghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ: Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y cã lùc l­îng c¸n bé giái ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhanh, chÝnh x¸c mäi yªu cÇu cña b¹n hµng. HiÖn nay, ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y lµ ng©n hµng thanh to¸n quèc tÕ lo¹i I. Mäi ho¹t ®éng thanh to¸n chuyÓn tiÒn, më vµ thanh to¸n L/C, nhê thu, .... ®Òu ®­îc thùc hiÖn trùc tiÕp víi h¬n 400 ng©n hµng n­íc ngoµi. V× vËy tèc ®é thanh to¸n vµ lu©n chuyÓn chøng tõ rÊt nhanh. Khi kh¸ch hµng cã ®ñ ®iÒu kiÖn vµ cã nhu cÇu më L/C nhËp khÈu th× ng©n hµng sÏ ph¸t hµnh L/C gèc cho ng­êi thu h­ëng ë n­íc ngoµi ®¶m b¶o nhanh chãng vµ thuËn lîi. TiÕp tôc thùc hiÖn vµ më réng nghiÖp vô t­ vÊn cho c¸c doanh nghiÖp ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong quan hÖ mua b¸n ngo¹i th­¬ng - nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp cña tØnh b­íc ®Çu xuÊt khÈu hµng ho¸ ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi trong quan hÖ th­¬ng m¹i víi kh¸ch hµng n­íc ngoµi, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp víi n­íc ngoµi, h¹n chÕ uû th¸c xuÊt khÈu, gãp phÇn n©ng cao thu nhËp cho doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng. + DÞch vô chuyÓn tiÒn nhanh Western union: Lµ h×nh thøc chuyÓn tiÒn nhanh nhÊt trªn thÕ giíi do c«ng ty Western union thùc hiÖn vµ ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam lµ ®¹i lý chÝnh ë ViÖt Nam, ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y lµ ®¹i lý duy nhÊt ë Hµ T©y. Ng­êi th©n ë bÊt kú n­íc nµo trªn thÕ giíi chØ cÇn mang tiÒn ®Õn ®iÓm giao dÞch cã tªn Western union ®Ó göi tiÒn vÒ ViÖt Nam vµ gäi ®iÖn vÒ cho ng­êi th©n ë ViÖt Nam ®Ó cung cÊp th«ng tin. Th«ng qua m¹ng Internet, chØ vµi phót sau, ë tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng ®· cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ kho¶n tiÒn ®ã. Kh¸ch hµng cã thÓ ®Õn bÊt kú chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th­¬ng nµo gÇn nhÊt ®Ó nhËn tiÒn. + DÞch vô thanh to¸n thÎ VISA Card vµ Master Card ®©y lµ c¸c thÎ tÝn dông ghi tªn mét kh¸ch hµng cô thÓ do mét ng©n hµng cÊp mét h¹n møc tÝn dông cho mét kh¸ch hµng cô thÓ ®Ó chi tiªu tr­íc, kh¸ch hµng cã thÓ dïng thÎ cña m×nh rót tiÒn mÆt ë ng©n hµng c«ng th­¬ng tØnh Hµ T©y hoÆc ë c¸c ®¹i lý cña ng©n hµng c«ng th­¬ng tØnh Hµ T©y. + NghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ: Niªm yÕt c«ng khai biÓu phÝ dÞch vô vµ tû gi¸ t¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm giao dÞch cña ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y b»ng b¶ng ®iÖn tö hoÆc c¸c b¶ng th«ng b¸o. MÆc dï tû gi¸ biÕn ®éng nhanh, nguån ngo¹i tÖ rÊt khan hiÕm nh­ng ng©n hµng c«ng th­¬ng Hµ T©y ¸p dông nhiÒu h×nh thøc mua b¸n mua gi¸ nµo b¸n gi¸ ®ã nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh cho b¹n hµng. * NghiÖp vô tiÒn tÖ kho quü: - Thùc hiÖn dÞch vô thu l­u ®éng theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, kÓ c¶ phôc vô ngoµi giê hµnh chÝnh. - Thùc hiÖn dÞch vô thu, chi t¹i chç. Tr­íc m¾t, thùc hiÖn ®èi víi nh÷ng mãn lín, ch­a thu phÝ dÞch vô. - TiÕp tôc thùc hiÖn thu tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l­u th«ng do kh¸ch hµng nép vµo quü ng©n hµng, kh¸ch hµng kh«ng ph¶i chÞu phÝ. - TiÕp tôc thùc hiÖn dÞch vô chi l­¬ng ®Õn tõng ng­êi lao ®éng theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. kÕt luËn Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i ng©n hµng c«ng th­¬ng tØnh Hµ T©y t«i thÊy ho¹t ®éng c¶u ng©n hµng hÕt søc cÇn thiÕt vµ quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña to¸n tØnh. Ng©n hµng kh«ng nh÷ng huy ®éng ®­îc nguån vèn nhµn rçi trong d©n c­, c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó cho c¸c ®¬n vÞ tæ chøc cÇn vèn vay ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh mµ cßn thùc hiÖn nhiÒu nghiÖp vô kinh doanh kh¸c nh­ kinh doanh ngo¹i tÖ, chiÕt khÊu chøng tõ, b¶o l·nh mua b¸n hµng, chuyÓn tiÒn nhanh trong c¶ n­íc... ®Ó thu lîi nhuËn. Nh­ vËy ho¹t ®éng cña ng©n hµng kh«ng nh÷ng thu ®­îc lîi nhuËn mµ cßn ®ãng gãp vµo viÖc thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu, n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh ®ång thêi kh¼ng ®Þnh vai trß vÞ trÝ cña ng©n hµng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ thêi kú, CNH - H§H. Cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o NguyÔn Hång Minh vµ c¸c c¸n bé trong Ng©n hµng c«ng th­¬ng tØnh Hµ T©y ®· gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh thùc tËp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại ngân hàng công thương Hà Tây.DOC
Luận văn liên quan