Đề tài Thực tập tại Viện Nghiên cứu Chiến lược

Chương I: Giới thiệu chung về cơ quan thực tập và đề tài. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp được thành lập theo quyết định số: 3740/QĐ-TCCB của Bộ Công nghiệp, ngày 13 tháng 12 năm 1996. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp có tên giao dịch quốc tế là: INSTITUTE FOR INDUSTRY POLICY & STRATEGY, tên viết tắt: IPS. Viện có trụ sở chính tại 30C phố Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội và có phân viện đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức bộ máy của Viện gồm có: a- Lãnh đạo Viện: - Viện trưởng: TS. Đỗ Hữu Hào - Các Phó Viện trưởng b- Các phòng nghiệp vụ và nghiên cứu của Viện: - Phòng Nghiên cứu phát triển Công nghiệp - Phòng Thông tin và Hội chợ - Triển lãm - Phòng Bồi dưỡng cán bộ và dịch vụ Công nghiệp - Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Văn phòng - Văn phòng đại diện tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Trung tâm Tư vấn và chuyển giao Công nghệ - Trung tâm Công nghệ phần mềm Công nghiệp Trung tâm Công nghệ phần mềm Công nghiệp được thành lập theo quyết định số 1807/QĐ - TCCB ngày 09 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Lãnh đạo của Trung tâm bao gồm: Giám đốc: TS. Đỗ Hữu Hào Phó Giám đốc: ThS. Vũ Quang Hùng. Tên giao dịch của trung tâm là: INDUSTRIAL SOFTWARE TECHNOLOGY CENTRE, viết tắt là INSOTEC. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm: * Nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ phần mền và ứng dụng các tiến bộ công nghệ thông tin tiên tiến phục vụ sự phát triên công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành công nghiệp. * Tổ chức sản xuất - kinh doanh sản phẩm phần mềm công nghiệp để thay thế các sản phẩm phần mềm nhập khẩu; tham gia hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, liên kết trong việc xuất khẩu nguồn nhân lực công nghệ thông tin và sản phẩm phần mềm đóng gói. * Cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, cung cấp thiết bị, chuyển giao công nghệ phần mềm công nghiệp với các cơ quan, đơn vị thuộc các thành phần kinh tế. * Liên kết, hợp tác đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, triển khai khoa học - công nghệ, sản xuất, chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ về phần mềm công nghiệp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. * Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao trình độ về Công nghệ Thông tin cho các đơn vị có nhu cầu. Những kết quả mà Trung tâm đã đạt được: 1. Doanh nghiệp và sản phẩm công nghiệp: Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước của Bộ Công nghiệp; cung cấp thông tin và doanh nghiệp sản phẩm công nghiệp cho các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp và cá nhân. Các tính năng cơ bản: + Hệ thống báo cáo Bộ/ Nhà nước. + Hệ thống báo cáo nhanh lên Tổng công ty của các công ty thành viên. + Hệ thống thông tin về sản phẩm công nghiệp phân theo nhóm và theo loại hàng theo quy định của Bộ Tài chính. Hệ thống: Xây dựng theo mô hình Client/ Server.

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2180 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ c¬ quan thùc tËp vµ ®Ò tµi. ViÖn Nghiªn cøu ChiÕn l­îc, ChÝnh s¸ch C«ng nghiÖp ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè: 3740/Q§-TCCB cña Bé C«ng nghiÖp, ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 1996. ViÖn Nghiªn cøu ChiÕn l­îc, ChÝnh s¸ch C«ng nghiÖp cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: INSTITUTE FOR INDUSTRY POLICY & STRATEGY, tªn viÕt t¾t: IPS. ViÖn cã trô së chÝnh t¹i 30C phè Bµ TriÖu, QuËn Hoµn KiÕm, Thµnh phè Hµ Néi vµ cã ph©n viÖn ®Æt t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. Tæ chøc bé m¸y cña ViÖn gåm cã: a- L·nh ®¹o ViÖn: - ViÖn tr­ëng: TS. §ç H÷u Hµo - C¸c Phã ViÖn tr­ëng b- C¸c phßng nghiÖp vô vµ nghiªn cøu cña ViÖn: - Phßng Nghiªn cøu ph¸t triÓn C«ng nghiÖp - Phßng Th«ng tin vµ Héi chî - TriÓn l·m - Phßng Båi d­ìng c¸n bé vµ dÞch vô C«ng nghiÖp - Phßng Qu¶n lý Khoa häc vµ Hîp t¸c Quèc tÕ - V¨n phßng - V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Thµnh Phè Hå ChÝ Minh - Trung t©m T­ vÊn vµ chuyÓn giao C«ng nghÖ - Trung t©m C«ng nghÖ phÇn mÒm C«ng nghiÖp Trung t©m C«ng nghÖ phÇn mÒm C«ng nghiÖp ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1807/Q§ - TCCB ngµy 09 th¸ng 08 n¨m 2001 cña Bé tr­ëng Bé C«ng nghiÖp. L·nh ®¹o cña Trung t©m bao gåm: Gi¸m ®èc: TS. §ç H÷u Hµo Phã Gi¸m ®èc: ThS. Vò Quang Hïng. Tªn giao dÞch cña trung t©m lµ: INDUSTRIAL SOFTWARE TECHNOLOGY CENTRE, viÕt t¾t lµ INSOTEC. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Trung t©m: * Nghiªn cøu, ph¸t triÓn khoa häc - c«ng nghÖ phÇn mÒn vµ øng dông c¸c tiÕn bé c«ng nghÖ th«ng tin tiªn tiÕn phôc vô sù ph¸t triªn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh c«ng nghiÖp. * Tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh s¶n phÈm phÇn mÒm c«ng nghiÖp ®Ó thay thÕ c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm nhËp khÈu; tham gia hîp t¸c víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc, liªn kÕt trong viÖc xuÊt khÈu nguån nh©n lùc c«ng nghÖ th«ng tin vµ s¶n phÈm phÇn mÒm ®ãng gãi. * Cung cÊp c¸c dÞch vô t­ vÊn ®Çu t­, lËp luËn chøng kinh tÕ - kü thuËt, thiÕt kÕ, l¾p ®Æt, söa ch÷a, vËn hµnh, duy tu, b¶o d­ìng, cung cÊp thiÕt bÞ, chuyÓn giao c«ng nghÖ phÇn mÒm c«ng nghiÖp víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. * Liªn kÕt, hîp t¸c ®Çu t­ nghiªn cøu, øng dông, triÓn khai khoa häc - c«ng nghÖ, s¶n xuÊt, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ cung cÊp c¸c dÞch vô vÒ phÇn mÒm c«ng nghiÖp víi c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n trong n­íc vµ ngoµi n­íc. * Tæ chøc huÊn luyÖn, båi d­ìng kiÕn thøc vµ n©ng cao tr×nh ®é vÒ C«ng nghÖ Th«ng tin cho c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu. Nh÷ng kÕt qu¶ mµ Trung t©m ®· ®¹t ®­îc: 1. Doanh nghiÖp vµ s¶n phÈm c«ng nghiÖp: HÖ thèng th«ng tin qu¶n lý doanh nghiÖp vµ s¶n phÈm c«ng nghiÖp hç trî c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc cña Bé C«ng nghiÖp; cung cÊp th«ng tin vµ doanh nghiÖp s¶n phÈm c«ng nghiÖp cho c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n. C¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n: + HÖ thèng b¸o c¸o Bé/ Nhµ n­íc. + HÖ thèng b¸o c¸o nhanh lªn Tæng c«ng ty cña c¸c c«ng ty thµnh viªn. + HÖ thèng th«ng tin vÒ s¶n phÈm c«ng nghiÖp ph©n theo nhãm vµ theo lo¹i hµng theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. HÖ thèng: X©y dùng theo m« h×nh Client/ Server. 2. Doanh nghiÖp ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö: M« h×nh doanh nghiÖp ®iÖn tö vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö gióp cho c¸c doanh nghiÖp më réng mèi quan hÖ quèc tÕ, më réng thÞ tr­êng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm. C¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n: + Giíi thiÖu doanh nghiÖp vµ s¶n phÈm trªn m¹ng Internet, Intranet, Extranet. + Qu¶n lý trùc tiÕp m¹ng l­íi ph©n phèi s¶n phÈm. + TËp hîp c¸c d÷ liÖu quan träng, tµi nguyªn, ho¹t ®éng tiÕp xóc kh¸ch hµng. + Trao ®æi d÷ liÖu ®iÖn tö, ký kÕt hîp ®ång th­¬ng m¹i. + Liªn kÕt chÆt chÏ víi hÖ thèng qu¶n lý doanh nghiÖp, tri thøc, hÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm, ho¹t ®éng trî gióp kh¸ch hµng, thu nhËp th«ng tin c¹nh tranh. Ng«n ng÷: Visual Basic, Java, ASP; C¬ së d÷ liÖu SQL Server. 3. C¬ së d÷ liÖu ngµnh c«ng nghiÖp C¸c c¬ së d÷ liÖu tÝch hîp tÊt c¶ sè liÖu liªn quan ®Õn toµn ngµnh c«ng nghiÖp. CSDL nµy bao gåm tÊt c¶ d÷ liÖu ®­îc cung cÊp tõ c¸c ®Þa ph­¬ng trªn toµn quèc, d÷ liÖu thèng kÕ c«ng nghiÖp theo sè liÖu cña tæng côc thèng kª, d÷ liÖu theo quy ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ mét sè d÷ liÖu kh¸c. C¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n: + B¸o c¸o nhanh, b¸o c¸o chi tiÕt liªn quan ®Õn GDP; gi¸ trÞ gia t¨ng c«ng nghiÖp; gi¸ trÞ c«ng nghiÖp quèc doanh, trung ­¬ng, - ®Þa ph­¬ng, - ngoµi quèc doanh; gi¸ trÞ c«ng nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi.... + B¸o c¸o theo tõng ®Þa bµn, b¸o c¸o tæng hîp toµn quèc. Ng«n ng÷: Visual Basic; C¬ së d÷ liÖu SQL Server. 4. Qu¶n lý hå s¬ c¸n bé Ch­¬ng tr×nh ®­îc x©y dùng theo mÉu hå s¬ c¸n bé 2C/TCTW. C¬ së d÷ liÖu ®­îc bao gåm tÊt c¶ c¸c th«ng tin c¸ nh©n; ¶nh, qu¸ tr×nh c«ng t¸c, qu¸ tr×nh ®µo t¹o, båi d­ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô, tr×nh ®é chÝnh trÞ, ... ®¸p øng nhanh yªu cÇu cña ng­êi qu¶n lý. C¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n: + B¸o c¸o nhanh c¸c th«ng tin liªn quan vÒ c¸n bé cÇn t×m. + Läc vµ t×m kiÕm th«ng tin theo c¸c tiªu chÝ cña ng­êi qu¶n lý. + NhËp, thªm, söa ®æi c¸c d÷ liÖu dÔ dµng vµ nhanh chãng. + CÊu tróc më, dÔ dµng n©ng cÊp khi cÇn thiÕt. + Giao diÖn tiÕng ViÖt, th©n thiÖn vµ dÔ sö dông. + KÕt xuÊt d÷ liÖu ra Microsoft Word, Excel. Ng«n ng÷: Visual Basic; C¬ së d÷ liÖu: Microsoft Access. 5. §µo t¹o tõ xa trªn m¹ng Inernet Ch­¬ng tr×nh ®­îc x©y dùng trªn c¬ së nh÷ng c¨n cø khoa häc s­ ph¹m hiÖn ®¹i phï hîp víi thùc tiÔn ph¸t triÓn khoa häc - c«ng nghÖ - kinh tÕ - x· héi. C¸c tÝnh n¨ng ®­îc tÝch hîp ®· ®¸p øng yªu cÇu vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, n©ng cao kiÕn thøc vµ tr×nh ®é qu¶n lý thùc tiÔn phï hîp víi xu h­íng gi¸o dôc hiÖn nay. c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n: + Hái ®¸p, trao ®æi trùc tuyÕn trªn m¹ng. + §¨ng ký gi¶ng d¹y vµ ®¨ng ký häc tËp. + CËp nhËt bµi gi¶ng, bµi kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp trªn m¹ng. + Tr¶ bµi kiÓm tra; xem thêi kho¸ biÓu, kÕt qu¶ häc tËp. + Qu¶n trÞ kho¸ häc. Ng«n ng÷: Visual Basic, ASP; C¬ së d÷ liÖu: SQL Server. HiÖn nay, mét c«ng cô phôc vô h÷u hiÖu nhÊt cho viÖc häc tËp vµ nghiªn cøu ®ã lµ s¸ch. Chóng ta cã thÓ mua s¸ch ë c¸c cöa hµng hay siªu thÞ, nh­ng còng cã khi chóng ta kh«ng cã thêi gian vµ ph­¬ng tiÖn ®Ó ®Õn ®ã mua trong khi chóng ta l¹i rÊt cÇn. Mét vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi nh÷ng cöa hµng s¸ch lµ b¸n hµng qua m¹ng nh»m phôc vô kh¸ch hµng víi nh÷ng ­u ®iÓm næi tréi nhÊt. Hä kh«ng bÞ tèn thêi gian, tèn søc lùc, c«ng søc, trong khi hä vÉn mua ®­îc quyÓn s¸ch m×nh mong muèn vµ ®­îc giao tËn tay, t¹i nhµ m×nh, víi gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng, th¸i ®é phôc vô niÒm në, ph­¬ng thøc thanh to¸n gän nhÑ v.v… §Ó lµm ®­îc viÖc nµy hä ph¶i x©y dùng mét Website ®Ó phôc vô cho viÖc b¸n hµng cña m×nh. X©y dùng Website vÒ qu¶n lý b¸n s¸ch trªn m¹ng nã cã t¸c dông lµm gi¶m thêi gian cña kh¸ch hµng khi mµ hä kh«ng cã nhiÒu thêi gian, nhanh vµ thuËn tiÖn. V× thÕ mét cöa hµng muèn b¸n hµng qua m¹ng th× kh«ng thÓ kh«ng cã trang Web riªng cho m×nh. §Ò tµi x©y dùng trang Web vÒ qu¶n lý b¸n s¸ch trªn m¹ng kh«ng nh»m ngoµi môc ®Ých chung ®ã. §Ò tµi nµy chØ gãi gän trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ Website phôc vô cho viÖc qu¶n lý b¸n s¸ch. Do ®ã ®Ò tµi nµy cã tªn lµ: “ X©y dùng Website vÒ qu¶n lý b¸n s¸ch trªn m¹ng”. §Ò tµi nµy ®­îc x©y dùng trªn c¬ së d÷ liÖu Access vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh lµ ASP. §Ó t×m hiÓu t¸c dông cña Access vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh ASP chóng ta sÏ nghiªn cøu ë ch­¬ng II. Ch­¬ng II. Nh÷ng lý luËn ®Ó x©y dùng c¬ së d÷ liÖu vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh. Mét nhiÖm vô quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý lµ qu¶n lý d÷ liÖu, tøc lµ nh÷ng sè liÖu vµ tµi liÖu thu thËp ®­îc. D÷ liÖu ®­îc coi lµ nguyªn liÖu ®Ó chÕ biÕn thµnh th«ng tin d­íi d¹ng tiÖn dïng vµ cã Ých cho viÖc ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh. Ngµy nay, ng©n hµng d÷ liÖu hay hÖ c¬ së d÷ liÖu dùa trªn m¸y tÝnh ®iÖn tö lµ ph­¬ng tiÖn chñ yÕu ®Ó qu¶n lý d÷ liÖu mét c¸ch thµnh c«ng. Mèi quan t©m hµng ®Çu cña cña nh÷ng c¸n bé thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý lµ thiÕt kÕ c¸c ng©n hµng d÷ liÖu nh»m l­u tr÷ vµ qu¶n lý tËp trung d÷ liÖu trªn c¸c ph­¬ng tiÖn nhí cña m¸y tÝnh ®iÖn tö ®Ó phôc vô cho nhiÒu ng­êi vµ nhiÒu môc ®Ých qu¶n lý kh¸c nhau. Ng©n hµng d÷ liÖu ®· ®­îc coi lµ mét phÇn quan träng trong bé nhí cña mçi c¬ quan hiÖn ®¹i. Yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi viÖc thiÕt kÕ c¸c ng©n hµng d÷ liÖu lµ lµm thÕ nµo ®Ó gi¶m thiÓu ®­îc sù trïng lÆp vµ d­ thõa d÷ liÖu, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho viÖc t×m kiÕm vµ sö dông d÷ liÖu, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng chia sÎ d÷ liÖu ®ång thêi cã thÓ b¶o mËt d÷ liÖu. Muèn ®¹t ®­îc yªu cÇu ®ã th× ph¶i kÕt hîp c¸c kü thuËt thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu hiÖn ®¹i víi c¸c thµnh tùu míi nhÊt cña c«ng nghÖ th«ng tin. HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Microsoft Access, mét hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ®­îc ®¸nh gi¸ lµ chiÕm phÇn chia thÞ tr­êng lín nhÊt hiÖn nay. Access lµ mét trong nh÷ng bé ch­¬ng tr×nh quan träng nhÊt thuéc tæ hîp ch­¬ng tr×nh Microsoft office Professional do h·ng phÇn mÒn Microsoft Cooperation s¶n xuÊt. Phiªn b¶n ®Çu tiªn cña Access ra ®êi tõ nh÷ng n¨m 1989 vµ tõ ®ã ®Õn nµy kh«ng ngõng ®­îc c¶i tiÕn. Access ho¹t ®éng trong m«i tr­êng Windows. Windows lµ mét hÖ ®iÒu hµnh víi giao diÖn ®å ho¹. Access rÊt tiÖn lîi cho ng­êi dïng. Theo Access ngoµi c¸c b¶ng d÷ liÖu. Mét CSDL cßn cã c¸c ®èi t­îng kh¸c nh­: query, form, report, macro, module… Do nh÷ng ­u ®iÓm cña Access nh­ vËy cho nªn em chän ®Ò tµi dïng c¬ së d÷ liÖu lµ Access. Nã dÔ dïng, hîp víi d÷ liÖu mµ chóng ta x©y dùng, c¸c d÷ liÖu lÊy ra ë ®©y còng thuËn tiÖn h¬n vµ x©y dùng kÕt nèi còng dÔ h¬n. Trong ®Ò tµi cña m×nh, em chän c¬ së d÷ liÖu lµ Access vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh lµ ASP v× chóng cã nh÷ng ­u vµ thuËn tiÖn h¬n so víi nh÷ng c¬ së d÷ liÖu vµ nh÷ng ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c bëi nh÷ng lý do sau: Vµo gi÷a thËp niªn 90, khi b¾t ®Çu bïng næ sù truy cËp Web th× ®a sè nh÷ng ng­êi sö dông m¸y tÝnh ®Òu cã thÓ truy cËp th«ng tin trªn internet. Tuy vËy, nh÷ng nhµ thiÕt kÕ Web ®· gÆp khã kh¨n trong viÖc ®­a th«ng tin lªn Web vµ cËp nhËt chóng. Tr­íc t×nh h×nh ®ã Microsoft ®· ®­a ra ASP (Active Server Page) ®Ó liªn kÕt mét sè c«ng nghÖ nh»m t¹o c¸c trang web hiÖn ®¹i, cho phÐp ng­êi sö dông t­¬ng t¸c dÔ dµng víi c¸c m¸y chñ vµ c¬ së d÷ liÖu. T¹o mét trang web ®éng sö dông ASP lµ lµm cho nã cã thÓ kÕt nèi ®Õn tËp tin v¨n b¶n hay c¬ së d÷ liÖu ®Ó lÊy vµ hiÓn thÞ th«ng tin ®Ó kh¸ch hµng xem trang chñ cña b¹n hä sÏ thÊy tr¹ng th¸i hiÖn t¹i cña c¬ së d÷ liÖu. ASP thùc sù lµ mét phÇn më réng cho Web Server. Nã cung cÊp mét tËp hîp c¸c thµnh phÇn (component) vµ c¸c ®èi t­îng (object) ®Ó qu¶n lý sù t­¬ng t¸c gi÷a Web Server vµ tr×nh duyÖt. C¸c ®èi t­îng nµy cã thÓ ®­îc xö lý bëi ng«n ng÷ kÞch b¶n (scripting language). ASP cã thÓ l­u tr÷ vµ cho phÐp chóng ta t×m kiÕm th«ng tin c¸ nh©n vÒ tõng ng­êi dïng. Th«ng tin ®­îc s¾p xÕp, ph©n lo¹i vµ ng­êi dïng cã quyÒn chän chØ xem nh÷ng g× mµ m×nh quan t©m. Ng­êi dïng cã thÓ chän c¸ch tr×nh bµy trang theo ý thÝch cña m×nh vÝ dô nh­ hä cã thÓ chän mµu s¾c, kÝch cì ph«ng ch÷… Nh÷ng lùa chän nµy sÏ ®­îc l­u l¹i vµ sÏ ®­îc dïng ®Ó thiÕt lËp c¸c thÎ vÒ kiÓu d¸ng. Thay v× phÝ ph¹m kh«ng gian cho viÖc hiÓn thÞ th«ng tin cña tÊt c¶ nh÷ng thµnh viªn, chóng ta chØ hiÓn thÞ nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn mét thµnh viªn nµo ®ã. ASP lµ mét kü thuËt cho phÐp ng­êi lËp tr×nh dïng c¸c hµm, biÕn vµ c¸c cÊu tróc ®iÒu khiÓn ®Ó x©y dùng trang Web ngay sau khi cã yªu cÇu tõ tr×nh duyÖt. Víi c¸c c«ng cô nµy, chóng ta sö dông c¸c kü thuËt lËp tr×nh t¹o c¸c trang HTML ®Ó thùc hiÖn c¸c t¸c vô kh¸c nhau, vÝ dô nh­ t¹o c¸c trang kh¸c nhau cho c¸c ngµy trong tuÇn, nhËp d÷ liÖu cho ng­êi dïng nhËp vµo ®Ó tr¶ ra c¸c th«ng tin c¸ nh©n hay chuyÓn h­íng tr×nh duyÖt ®Õn c¸c trang kh¸c. h¬n n÷a ASP hç trî c¸c thµnh phÇn t¹o s½n cho phÐp ng­êi lËp tr×nh thªm vµo c¸c tÝnh n¨ng ®Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cña tr×nh duyÖt. Mét trong nh÷ng ­u ®iÓm cña ASP lµ nã t¹o ra HTML chuÈn cã thÓ ®äc ®­îc bëi mét tr×nh duyÖt do ®ã ng­êi dïng kh«ng cÇn ph¶i cã mét lo¹i tr×nh duyÖt hay mét phiªn b¶n tr×nh duyÖt ®Æc biÖt. Ch­¬ng III: Néi dung vµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi. Khi x©y dùng mét trang Web vÒ qu¶n lý b¸n s¸ch trªn m¹ng chóng ta ph¶i x©y dùng c¬ së d÷ liÖu cña chóng, ng«n ng÷ lËp tr×nh, trang chñ, c¸c trang th«ng tin cô thÓ kÌm theo. * VÒ x©y dùng c¬ së d÷ liÖu, ta x©y dùng c¬ së d÷ liÖu gåm c¸c b¶ng sau: B¶ng S¸CH, b¶ng T¸C GI¶ - S¸CH, b¶ng T¸C GI¶, b¶ng S¸CH – NHµ XUÊT B¶N, b¶ng NHµ XUÊT B¶N, b¶ng LÜNH VùC, b¶ng CHñNG LO¹I. Trong ®ã b¶ng S¸CH lµ b¶ng chÝnh, nã lµ trung t©m kÕt nèi c¸c b¶ng kh¸c víi nhau. Nã kÕt nèi tÊt c¶ c¸c b¶ng th«ng qua mèi quan hÖ mét – nhiÒu hoÆc th«ng qua b¶ng trung gian. - B¶ng S¸CH gåm cã c¸c tr­êng vÒ s¸ch lµ: M· hiÖu s¸ch, m· hiÖu t¸c gi¶, m· hiÖu Nhµ xuÊt b¶n, m· chñng lo¹i, m· lÜnh vùc, tªn s¸ch, n¨m xuÊt b¶n, sè ®¨ng ký xuÊt b¶n, ®¬n gi¸, néi dung tãm t¾t. Trong ®ã m· hiÖu s¸ch lµ kho¸ chÝnh cßn m· chñng lo¹i, m· lÜnh vùc, m· hiÖu nhµ xuÊt b¶n, m· hiÖu t¸c gi¶ lµ kho¸ ngo¹i lai. - B¶ng LÜNH VùC gåm cã c¸c tr­êng : M· lÜnh vùc, tªn lÜnh vùc, ghi chó. Trong ®ã m· lÜnh vùc lµ kho¸ chÝnh nã quan hÖ víi b¶ng S¸CH b»ng quan hÖ mét - nhiÒu. - B¶ng CHñNG LO¹I gåm cã c¸c tr­êng: M· chñng lo¹i, tªn chñng lo¹i, ghi chó. Trong ®ã m· chñng lo¹i lµ kho¸ chÝnh. Nã quan hÖ mét - nhiÒu víi b¶ng S¸CH. - B¶ng S¸CH – T¸C GI¶ S¸CH gåm c¸c tr­êng: M· hiÖu s¸ch, m· hiÖu t¸c gi¶, ghi chó. Kho¸ chÝnh cña b¶ng nµy lµ M· hiÖu s¸ch vµ m· hiÖu t¸c gi¶. B¶ng nµy lµ b¶ng trung gian thÓ hiÖn mèi quan hÖ nhiÒu - nhiÒu gi÷a b¶ng S¸CH vµ b¶ng T¸C GI¶. - B¶ng T¸C GI¶ gåm c¸c tr­êng: M· hiÖu t¸c gi¶, tªn t¸c gi¶, ngµy sinh, quª qu¸n, bót danh, c¬ quan c«ng t¸c. B¶ng nµy cã kho¸ chÝnh lµ M· hiÖu t¸c gi¶, nã quan hÖ víi b¶ng S¸CH th«ng qua b¶ng S¸CH – T¸C GI¶. - B¶ng S¸CH – NXB gåm c¸c tr­êng: M· hiÖu s¸ch, m· hiÖu NXB, ghi chó. Nã lµ b¶ng trung gian thÓ hiÖn cho mèi quan hÖ nhiÒu - nhiÒu gi÷a b¶ng S¸CH vµ b¶ng NHµ XUÊT B¶N. - B¶ng NHµ XUÊT B¶N gåm cã c¸c tr­êng: M· hiÖu NXB, tªn NXB, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i, e-mail. Kho¸ chÝnh cña b¶ng nµy lµ M· hiÖu NXB. B¶ng nµy quan hÖ nhiÒu - nhiÒu víi b¶ng S¸CH th«ng qua b¶ng trung gian lµ S¸CH – NXB. C¸c b¶ng nµy ®­îc x©y dùng trªn c¬ së d÷ liÖu lµ Access, c¸c tr­êng vµ c¸c thuéc tÝnh thÓ hiÖn nh­ trong b¶ng. Sau khi ®· cã c¬ së d÷ liÖu chóng ta t¹o mèi quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng ®Ó lÊy ra nh÷ng tr­êng cÇn quan t©m. TiÕp ®Õn ta viÕt code cho c¸c b¶ng b»ng c¸ch sö dông ASP. Mèi quan hÖ cña c¸c b¶ng ®­îc thÓ hiÖn trong phÇn quan hÖ sau ®©y * Sau phÇn t¹o c¬ së d÷ liÖu, tiÕp ®Õn ta thiÕt kÕ Trang chñ. Môc ®Ých cña thiÕt kÕ trang chñ lµ nh»m giíi thiÖu cöa hµng vµ c¸c s¶n phÈm cña cöa hµng. §Çu tiªn lµ l«g« cña cöa hµng. Nã cã thÓ lµ mét biÓu t­îng, mét bøc tranh, mét s¶n phÈm ®¹i diÖn. Cô thÓ ë ®©y khi vµo trang Web nã sÏ hiÖn ra bøc tranh vÒ quyÓn s¸ch bªn c¹nh ®ã lµ dßng ch÷ CöA HµNG S¸CH TRµNG TIÒN. Sau ®ã ®Õn môc tra cøu, t×m kiÕm. Chóng ta cã thÓ tra cøu, t×m kiÕm tæng hîp, hay t×m kiÕm chi tiÕt hoÆc t×m kiÕm tra cøu theo c¸c tiªu chÝ nh­ tªn s¸ch, tªn t¸c gi¶, tªn t¸c phÈm khi nhÊn vµo ®©y nã hiÓn thÞ tªn s¸ch hoÆc tªn t¸c gi¶ vµ nã cho biÕt th«ng tin vÒ s¸ch ... Bªn c¹nh môc t×m kiÕm, ta thiÕt kÕ môc lÜnh vùc, thÓ chñng lo¹i. Khi ta nhÊp chuét vµo lÜnh vùc th× nã sÏ sæ ra c¸c lÜnh vùc nh­: S¸ch b¸n ch¹y, s¸ch míi, s¸ch s¾p xuÊt b¶n, s¸ch V¨n häc, s¸ch Kinh tÕ, s¸ch V¨n hãa, s¸ch C«ng nghÖ th«ng tin, s¸ch Khoa häc x· héi, s¸ch Ngo¹i ng÷, s¸ch ThiÕu nhi, Tõ ®iÓn. T­¬ng tù nh­ vËy, ta còng cã môc chñng lo¹i gåm c¸c chñng lo¹i nh­: TruyÖn ng¾n, tiÓu thuyÕt, kÞch, th¬.. Trong phÇn trang chñ nµy, ta cßn cã th«ng tin vÒ S¸ch míi. S¸ch míi trong vßng mét th¸ng (tøc lµ < 1th¸ng). VÝ dô: S¸ch míi nhËp: Vi tÝnh dµnh cho ng­êi míi häc (TËp 2) Almanac – V¨n ho¸ thÕ giíi (2002-2003) ë phÝa d­íi cña trang chñ lµ phÇn th«ng tin vÒ cöa hµng bao gåm ®Þa chØ cña cöa hµng, ®iÖn tho¹i, fax, e-mail. trangtien@hn.vnn.vn Tel: ( ) – Fax: ( ) – Email: Toµn bé trang chñ ®­îc thÓ hiÖn d­íi d¹ng nh­ giao diÖn sau: CöA HµNG S¸CH TRµNG TIÒN LÜNH VùC THÓ chñng LO¹I S¸ch míi nhËp (< 1 th¸ng): . Vi tÝnh dµnh cho ng­êi míi häc (TËp 2) . Almanac – V¨n ho¸ thÕ giíi (2002-2003) Trangtien@hn.vnn.vn Tel: () – Fax: () – Email: L«g« T×m kiÕm * Khi ®· x©y dùng xong trang chñ, ta b¾t ®Çu x©y dùng trang bªn trong nã. Trang bªn trong bao gåm cã c¸c th«ng tin cho c¸c lÜnh vùc s¸ch vµ chñng lo¹i s¸ch. Víi lÜnh vùc th× cã S¸ch b¸n ch¹y, s¸ch míi, s¸ch x¾p xuÊt b¶n, s¸ch V¨n häc, s¸ch Kinh tÕ, s¸ch V¨n ho¸, s¸ch C«ng nghÖ th«ng tin, s¸ch Khoa häc x· héi, s¸ch Ngo¹i ng÷, s¸ch ThiÕu nhi. Víi chñng lo¹i th× cã truyÖn ng¾n, tiÓu thuyÕt, kÞch, th¬... Víi ®Ò tµi nµy ta x©y dùng mét trang con n»m trong trang chñ. VÝ dô khi ta nhÊn vµo LÜnh vùc th× nã sæ xuèng nh÷ng lÜnh vùc nh­ V¨n ho¸, Khoa häc v.v... lóc ®ã trang con sÏ liÖt kª tªn mét sè lo¹i s¸ch. Ch¼ng h¹n 10 lo¹i s¸ch mét. Trong trang con nµy cã nót nhÊp. Khi nhÊp chuét vµo ®ã nã sÏ hiÓn thÞ mét trang con kh¸c gåm cã c¸c th«ng tin: Tªn s¸ch, tªn t¸c gi¶, ®¬n gi¸, vµ trong trang nµy cã nót mua hµng. Khi kh¸ch hµng ®ång ý mua hµng th× nhÊn vµo nót mua hµng. Lóc ®ã hµng sÏ ®­îc chuyÓn vÒ giá cña kh¸ch hµng Trang con ®­îc thiÕt kÕ nh»m ®Ó liÖt kª tªn c¸c lo¹i s¸ch, tªn t¸c gi¶, n¨m xuÊt b¶n, lÜnh vùc, chñng lo¹i, sè ®¨ng ký xuÊt b¶n, ®¬n gi¸, néi dung tãm t¾t. Nã ®­îc x©y dùng thµnh mét b¶ng thÓ hiÖn chi tiÕt tõng lo¹i s¸ch, tõng tªn t¸c gi¶ v.v.. Ng­êi t×m lóc nµy sÏ ®­îc thÊy hÕt th«ng tin cña s¸ch, tªn t¸c gi¶ s¸ch, v.v.. Hä sÏ kh«ng mÊt thêi gian ®Ó t×m l¹i nhiÒu lÇn, hä sÏ thÊy rÊt nhiÒu t¸c phÈm s¸ch hiÖn lªn trªn trang web. ë mçi lo¹i s¸ch ®Òu cã tªn t¸c gi¶, tªn s¸ch, ®¬n gi¸,v.v.. Khi kh¸ch hµng thÊy quyÓn s¸ch ®ã võa víi ý m×nh th× hä sÏ ®ång ý mua b»ng c¸ch nhÊn vµo « Mua Hµng. Sau ®ã hä l¹i quay vÒ ®Ó mua hµng tiÕp. Trang liÖt kª thµnh mét b¶ng chi tiÕt nµy cã rÊt nhiÒu lo¹i s¸ch do vËy ta kh«ng thÓ ®Ó chóng chØ trong mét trang, mµ ph¶i rÊt nhiÒu trang, v× thÕ ta ph¶i x©y dùng trang con nµy cã phÇn Tr­íc vµ Sau. NÕu trang con nµy cã 3 trang vµ gi¶ sö ta ®ang ë trang thø nhÊt th× ta nhÊn nót Sau, nã sÏ hiÖn lªn trang tiÕp theo tøc lµ trang thø hai, vµ nÕu ta nhÊn vµo nót tr­íc th× nã quay vÒ trang thø nhÊt. T­¬ng tù nh­ vËy ®èi víi trang ba còng vËy. X©y dùng trang con nµy ngoµi nh÷ng nót ta võa nªu, chóng ta cßn thiÕt kÕ sao cho nã cã thÓ quay vÒ ®­îc trang chñ vµ quay l¹i trang ta võa ®i qua. ë phÇn trang con nµy, nÕu chóng ta muèn xem chi tiÕt tõng s¸ch chóng ta vµo môc chi tiÕt Nh÷ng ®iÒu võa nªu ®­îc thÓ hiÖn trong trang thiÕt kÕ nh­ sau: Trang chñ / Quay l¹i/ Tr­íc / Sau Vµ b¶ng liÖt kª sÏ lµ: M· hiÖu s¸ch Tªn s¸ch Chñng lo¹i LÜnh vùc Tªn T¸c gi¶ Tªn nhµ xuÊt b¶n N¨m xuÊt b¶n §¬n gi¸ S01 Khoa häc th­êng thøc … Khoa häc …. …. …. … (Chi tiÕt) S02 … … (Chi tiÕt) … … Trang chñ / Quay l¹i / Tr­íc / Sau Khi muèn vµo xem riªng mét lo¹i s¸ch cô thÓ nµo ®ã ta cã thÓ nhÊn vµo dßng s¸ch ®ã råi vµo môc chi tiÕt ®Ó xem th«ng tin cña mét lo¹i s¸ch, sau ®ã nã sÏ hiÖn ra c¸c th«ng tin: B×a s¸ch M· hiÖu s¸ch: Tªn s¸ch: Chñng lo¹i: Tªn t¸c gi¶: N¨m xuÊt b¶n: §¬n gi¸: Néi dung tãm t¾t: T­¬ng tù nh­ vËy, ®èi víi chñng lo¹i, chóng ta còng lµm nh­ vËy. Chóng ta chØ ph¶i x©y dùng mét trang con mµ nã hiÓn thÞ ®­îc hÕt c¸c ®Æc tÝnh cña c¶ ch­¬ng tr×nh. Nã lµ mét trang Web ®éng mµ chØ víi mét trang con chóng ta cã thÓ vµo ®ã truy cËp ®­îc hÕt, nã thÓ hiÖn ®­îc rÊt nhiÒu tÝnh n¨ng. Chóng lµm ®­îc ®iÒu nµy th«ng qua danh môc t×m kiÕm trªn trang con. Môc t×m kiÕm nµy sÏ thÓ hiÖn s¶n phÈm tõng lo¹i, khi ta nhÊp vµo ®ã nã sÏ liÖt kª tªn c¸c lo¹i s¸ch vµ råi ta cã thÓ mua hµng b»ng c¸ch ®· nãi ë trªn. Môc t×m kiÕm vµ tra cøu còng ®­îc x©y dùng t­¬ng tù nh­ phÇn tra cøu ë trang chñ, chØ kh¸c ë ®©y thªm nót ®ång ý hay huû bá. Khi ng­êi mua vµo cöa hµng s¸ch trªn m¹ng, hä sÏ vµo phÇn t×m kiÕm vµ tra cøu ®Ó vµo xem môc s¶n phÈm hay t¸c gi¶, hay chñng lo¹i s¸ch. Kh¸ch hµng chän s¶n phÈm nÕu muèn xem th× nhÊn ®ång ý, vµ ng­îc l¹i khi hä kh«ng muèn xem n÷a th× nhÊn huû bá. Sau khi ®· chän ®­îc s¶n phÈm råi, hä sÏ ®ång ý mua hay kh«ng. NÕu mua th× hµng sÏ ®­îc cho vµo giá cña kh¸ch hµng. Toµn bé qu¸ tr×nh ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua nh÷ng b­íc: §Çu tiªn lµ nhÊp vµo lÜnh vùc, nã sÏ ra nh­ sau: LÜnh vùc S¸ch b¸n ch¹y S¸ch míi S¸ch s¾p xuÊt b¶n V¨n häc Kinh tÕ V¨n ho¸ C«ng nghÖ th«ng tin Khoa häc X· héi S¸ch ngo¹i ng÷ S¸ch thiÕu nhi Tõ ®iÓn Tõ LÜnh vùc, khi ®· sæ ra c¸c lÜnh vùc, chóng ta nhÊp chuét vµo c¸c lÜnh vùc trong ®ã. Gi¶ sö ë ®©y chóng ta nhÊp vµo nót s¸ch V¨n ho¸. Nã sÏ hiÖn ra mét trang con liÖt kª tªn c¸c lo¹i s¸ch: Trang sè.. Tæng sè…trang / Tr­íc / Sau 1 2 3 4 5 6 … Trang chñ / quay l¹i Sau ®ã ta nhÊp chuét vµo tªn mét trong sè nh÷ng lo¹i s¸ch võa liÖt kª vµ nhÊp vµo nót « vu«ng (nót chi tiÕt). SÏ cã mét trang con hiÖn ra sau ®ã, víi c¸c th«ng tin nh­ trong giao diÖn sau. M· hiÖu Tªn s¸ch §¬n gi¸ Mua hµng v.v… §¬n ®Æt hµng sÏ ®­îc chuyÓn vµo giá hµng cña kh¸ch hµng. Giá hµng cña kh¸ch hµng sÏ ®­îc thiÕt kÕ: Giá hµng Xem hµng Thanh to¸n Tæng céng Trong giá hµng cña b¹n sÏ cã nh÷ng th«ng tin vÒ sè l­îng hµng, ®¬n ®Æt hµng, v.v.. TT Tªn s¸ch Sè l­îng Gi¸ thµnh Tæng céng 1 Khoa häc th­êng thøc 1 45.000 45.000 Tæng sè tiÒn: 45.000 Thanh to¸n TiÕp tôc mua hµng Trang chñ / quay l¹i D­íi phÇn thanh to¸n cã môc h­íng dÉn mua hµng. Trong môc nµy sÏ nãi qua vÒ c«ng dông cña mua hµng qua m¹ng vµ c¸ch thøc b¹n mua s¸ch thÕ nµo khi vµo gian hµng s¸ch. 1. T¸c dông khi mua hµng qua m¹ng. - TiÕt kiÖm thêi gian. - TiÕt kiÖm søc lùc. - Ph­¬ng thøc giao dÞch linh ho¹t. - Gi¸ c¶ phï hîp víi mäi ng­êi. - DÔ t×m kiÕm. - T×m hµng theo yªu cÇu. 2. Kh¶ n¨ng phôc vô. 3. B¹n cã thÓ ®Æt hµng thÕ nµo? - B¹n d¹o quanh gian hµng råi chän lo¹i muèn mua. - Chän môc Mua hµng. - ë môc Giá hµng. Cã thÓ b¹n tiÕp tôc mua hµng hoÆc thanh to¸n. nÕu tiÕp tôc mua hµng th× nã sÏ quay vÒ gian hµng ®Ó b¹n tiÕp tôc lùa chän. Cßn nÕu b¹n kh«ng muèn mua n÷a th× vµo môc thanh to¸n. t¹i ®©y b¹n vÉn cã thÓ bá qua nh÷ng quyÓn s¸ch mµ b¹n kh«ng thÝch b»ng c¸ch nhÊn vµo bá qua. B¹n cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m sè l­îng quyÓn s¸ch mµ b¹n muèn b»ng c¸ch söa ®æi ë « sè l­îng. - Thanh to¸n. 4. Ph­¬ng thøc thanh to¸n. ë ®©y chØ giíi h¹n thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. B¹n ghi ®Çy ®ñ th«ng tin c¸ nh©n m×nh vµo mÉu thanh to¸n. Khi chóng t«i chuyÓn s¸ch cho b¹n, chóng t«i sÏ nhËn tiÒn Trang chñ / quay l¹i TiÕp theo chóng ta còng ph¶i quan t©m ®Õn ý kiÕn kh¸ch hµng. ý kiÕn kh¸ch hµng ®­îc thiÕt kÕ b»ng mét form chøa c¸c th«ng tin: - Thø nhÊt lµ lo¹i th«ng tin: Cã 4 lo¹i th«ng tin mµ kh¸ch hµng cã thÓ ®ãng gãp. §ã lµ nh÷ng th«ng tin vÒ ®Ò nghÞ, th¾c m¾c, than phiÒn, khen ngîi. Kh¸ch hµng ®ãng gãp ý kiÕn g× th× ®¸nh dÊu vµo phÇn th«ng tin ®ã. Lo¹i th«ng tin ®­îc t¹o trong mét textbox. - Thø hai lµ phÇn th«ng tin ®ãng gãp: §©y lµ phÇn néi dung ý kiÕn cña kh¸ch hµng ®ãng gãp cho cöa hµng s¸ch. - Thø ba lµ phÇn th«ng tin liªn l¹c: Trong phÇn th«ng tin liªn l¹c nãi vÒ kh¸ch hµng víi nh÷ng th«ng tin sau: Hä vµ tªn, E-mail, §iÖn tho¹i, Fax. ë cuèi lµ phÇn ®ång ý hoÆc huû bá, vµ cuèi cïng lµ th­ göi tíi e-mail cña cöa hµng s¸ch. PhÇn ý kiÕn kh¸ch hµng ®­îc thÓ hiÖn trong giao diÖn sau: ý kiÕn kh¸ch hµng Lo¹i th«ng tin: . §Ò nghÞ . Th¾c m¾c . Than phiÒn . Khen ngîi Th«ng tin ®ãng gãp Th«ng tin liªn l¹c: Hä vµ tªn: E – mail: §iÖn tho¹i: Fax: Th­ göi tíi: Trangtien@hn.vnn.vn §ång ý Huû bá Trang chñ / quay l¹i Trªn ®©y lµ toµn bé qu¸ tr×nh còng nh­ c¬ së d÷ liÖu ®Ó thiÕt kÕ mét Website vÒ qu¶n lý b¸n s¸ch trªn m¹ng. Nã rÊt thuËn tiÖn cho b¹n. B¹n cã thÓ mua, kh«ng mua, cã thÓ tham kh¶o gi¸, cã thÓ vµo ®ã ®Ó xem nh÷ng quyÓn s¸ch míi cËp nhËt, lo¹i s¸ch nµo hay, lo¹i s¸ch nµo b¸n ch¹y, v.v…

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Viện Nghiên cứu Chiến lược.DOC
Luận văn liên quan