Đề tài Thực trạng bảo hiểm y tế tự nguyện ở Việt Nam và các giải pháp hoàn thiện để phát triển

Mục Lục Lời nói đầu Đảm bảo khả năng tài chính cho việc chi trả viện phí và các khoản chi phí khác trong quá trình khám chữa bệnh là một việc rất quan trọng đối với tất cả mọi người trong xã hội, trong trường hợp họ không may mắc phải rủi ro về sức khoẻ. Bảo hiểm y tế ra đời đã đảm nhiệm được công việc đó, với hai hình thức tự nguyện và bắt buộc Bảo hiểm y tế đã góp phần rất lớn vào công tác chăm sóc sức khoẻ của mọi người trong xã hội. Để hiểu rõ thêm về thực trạng cũng như tình hình triển khai của nhánh Bảo hiểm y tế tự nguyện ở nước ta hiện nay, em đã chọn đề tài: “Thực trạng Bảo hiểm y tế tự nguyện ở Việt nam và các giải pháp hoàn thiện để phát triển”. Đề tài gồm các phần sau: Phần I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM Y TẾ. Phần II: THỰC TRẠNG BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Phần III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Trong khuôn khổ đề án môn học, cũng như sự khó khăn về tìm kiếm nguồn tài liệu (số liệu) của Bảo hiểm y tế, chắc chắn đề tài chưa thể đi sâu vào phân tích cặn kẽ thực trạng cũng như đưa ra các giải pháp để nhằm phát triển loại hình này. Em hy vọng rằng trong quá trình thực tập cũng như viết chuyên đề thực tập em sẽ có thể làm rõ hơn nội dung này. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo: PGS.TS.HỒ SĨ SÀ đã giúp đỡ em hoàn thành đề án này!

doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2533 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng bảo hiểm y tế tự nguyện ở Việt Nam và các giải pháp hoàn thiện để phát triển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
to¸n cho ®¹i lý B¶o hiÓm y tÕ vµ chi cho c«ng t¸c qu¶n lý. Ngoµi ra quü B¶o hiÓm y tÕ cßn ®­îc sù hç trî cña ng©n s¸ch nhµ n­íc, c¸c tæ chøc x· héi ®ãng gãp. mÆt kh¸c trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nguån quü nhµn rçi cßn ®­îc sö dông cho ®Çu t­ b»ng c¸ch mua cæ phiÕu, tr¸i phiÕu do kho b¹c Nhµ n­íc ph¸t hµnh hay cña c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i, nh»m b¶o ®¶m sù t¨ng tr­ëng, còng nh­ kh¶ n¨ng chi tr¶ cña quü B¶o hiÓm y tÕ khi cÇn thiÕt. ViÖc sö dông nguån quü th× tuú thuéc vµo mçi n­íc mµ cã quy ®Þnh kh¸c nhau. ë ViÖt nam 91,5% ®­îc dµnh cho quü kh¸m, ch÷a bÖnh; trong ®ã dµnh 5% lËp quü dù phßng kh¸m ch÷a bÖnh. 8,5% cho chi phÝ qu¶n lý th­êng xuyªn cña hÖ thèng B¶o hiÓm y tÕ cña ViÖt nam theo quy ®Þnh trong nghÞ ®Þnh 58/1998/N§-CP ngµy 13/08/1998 cña chÝnh phñ. 8.Mét vµi nÐt vÒ b¶o hiÓm y tÕ ë ViÖt Nam: B¶o hiÓm y tÕ thùc tÕ ®· gãp phÇn rÊt lín vµo c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ vµ thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi trong viÖc kh¸m ch÷a bÖnh cho mäi ng­êi d©n trong x· héi. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ B¶o hiÓm y tÕ ViÖt nam ta xem xÐt qu¸ tr×nh ra ®êi cña ngµnh nµy. a. Tr­íc n¨m 1992. Tr­íc n¨m 1992 ë n­íc ta ch­a cã B¶o hiÓm y tÕ, sù ch¨m sãc søc khoÎ cho mäi ng­êi d©n trong x· héi ®­îc Nhµ n­íc bao cÊp vµ chi tõ Ng©n s¸ch, ®ång thêi viÖc ch¨m sãc søc khoÎ nµy chñ yÕu ®­îc thùc hiÖn cho bé phËn c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc Nhµ n­íc. Do tèc ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ta trong trong thêi kú nµy lµ rÊt tr× trÖ, còng nh­ chÞu ¶nh h­ëng cña hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü vµ chèng Ph¸p. V× vËy ng©n s¸ch cña n­íc ta trong thêi kú nµy lµ rÊt h¹n hÑp. §iÒu nµy t¸c ®éng xÊu ®Õn c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cho mäi ng­êi d©n trong x· héi, mÆt kh¸c tû lÖ t¨ng d©n sè cña n­íc ta trong thêi kú nµy còng kh¸ cao, dÉn ®Õn nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh còng nh­ ch¨m sãc søc khoÎ cña mäi ng­êi d©n trong x· héi t¨ng cao vµ trë nªn bøc xóc. Tõ c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh ë trªn viÖc t×m mét gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ B¶o hiÓm y tÕ ViÖt nam ra ®êi trªn c¬ së sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ®ã. b. Tõ n¨m 1992 ®Õn nay. Cïng víi sù söa ®æi bæ sung hiÕn ph¸p, n¨m 1992 NghÞ ®Þnh 229/H§BT ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 1992 cña Héi §ång Bé Tr­ëng ban hµnh ®iÒu lÖ B¶o hiÓm y tÕ ViÖt nam. B¶o hiÓm y tÕ ViÖt nam chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn theo ®iÒu lÖ ban hµnh kÌm NghÞ ®Þnh nµy. NghÞ ®Þnh 47/CP ®· söa ®æi mét sè ®iÒu cña ®iÒu lÖ B¶o hiÓm y tÕ liªn quan ®Õn møc ®ãng gãp cña ng­êi tham gia. Trong qu¸ tr×nh thùc tÕ triÓn khai thùc hiÖn NghÞ ®Þnh trªn cho thÊy cã nh÷ng ®iÓm cÇn ®iÒu chØnh bæ sung cho phï hîp. Do ®ã c¸c quy ®inh cò ®· ®­îc thay thÕ b»ng ®iÒu lÖ B¶o hiÓm y tÕ ban hµnh kÌm NghÞ ®Þnh sè 58/1998/N§-CP ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ. §iÒu lÖ ban hµnh kÌm NghÞ ®Þnh nµy cã kÕ thõa ®iÒu lÖ cò vµ cã hai ®iÓm míi so víi NghÞ ®Þnh 229/H§BT cña Héi §ång Bé Tr­ëng ban hµnh ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 1992. Hai ®iÓm ®ã lµ: + Ng­êi tham gia ph¶i cïng thanh to¸n chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh (cô thÓ møc thanh to¸n lµ 20% tæng chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh). Møc thanh to¸n nµy kh«ng qua 6 th¸ng l­¬ng. + Bæ sung thªm ®èi t­îng tham gia B¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc. Vµ cho ®Õn nay B¶o hiÓm y tÕ vÉn thùc hiÖn theo ®iÒu lÖ ban hµnh kÌm NghÞ ®Þnh nµy. ë trªn lµ vµi nÐt vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña B¶o hiÓm y tÕ ViÖt nam. §Ó hiÓu râ h¬n phÇn nµo vÒ sù ph¸t triÓn cña B¶o hiÓm y tÕ ë ViÖt nam ta xem xÐt thùc tr¹ng cña nh¸nh B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn hiÖn nay. PhÇn II: Thùc tr¹ng B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn ë ViÖt nam hiÖn nay. Cïng víi sù nghiÖp ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ c¬ chÕ qu¶n lý nÒn kinh tÕ, tõ ®Çu thËp kû 90 cña thÕ kû XX ®Õn nay ngµnh y tÕ còng ®· cã nh÷ng b­íc ®æi míi quan träng vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý y tÕ. NghÞ ®Þnh 229/H§BT ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 1992 cña Héi §ång Bé Tr­ëng (nay lµ ChÝnh phñ) vµ NghÞ ®Þnh 58/1998/N§-CP ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ ®· ban hµnh ®iÒu lÖ B¶o hiÓm y tÕ nh»m më réng ®èi t­îng tham gia B¶o hiÓm y tÕ, huy ®éng sù ®ãng gãp cña c¸c bªn tham gia ®Ó chi cho viÖc kh¸m ch÷a bÖnh. ViÖc nµy ®· lµm thay ®æi c¬ b¶n chÝnh s¸ch kh¸m ch÷a bÖnh tõ bao cÊp sang h¹ch to¸n. Sù thay ®æi nµy ®· ®­a l¹i nh÷ng kÕt qu¶ hÕt søc to lín, kh«ng nh÷ng ®· më réng thªm quyÒn ®­îc kh¸m ch÷a bÖnh réng r·i h¬n, ®¶m b¶o tèt c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n mµ cßn gi¶m ®­îc g¸nh nÆng cho Ng©n s¸ch cña Nhµ n­íc. Ho¹t ®éng cña sù nghiÖp B¶o hiÓm y tÕ ®· thùc sù lµ mét yÕu tè tÝch cùc gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ môc tiªu c«ng b»ng vµ tiÕn bé x· héi trong c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn ë ViÖt nam hiÖn nay ta ®i vµo xem xÐt tõng phÇn sau: I. HÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p quy ë n­íc ta. KÓ tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay Nhµ n­íc ta, c¸c Bé ngµnh ®· cã kh¸ nhiÒu c¸c v¨n b¶n ph¸p quy nh­ c¸c NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ, c¸c Th«ng t­ liªn bé vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c. §iÒu nµy ®· gãp phÇn rÊt lín vµo c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cña nh©n d©n ë n­íc ta trong thêi gian võa qua. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®­îc ®ã, cßn tån t¹i nh÷ng mÆt ch­a ®­îc nh­: hÖ thèng c¸c v¨n b¶n cßn chång chÐo do vËy ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, ngoµi ra do cã qu¸ nhiÒu v¨n b¶n nh­ vËy lµm cho nh÷ng ng­êi trùc tiÕp thùc hiÖn chÝnh s¸ch gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong c«ng viÖc cña m×nh. H¬n n÷a viÖc quy ®Þnh kh«ng chi tiÕt trong mçi v¨n b¶n ph¸p quy nh­ vËy sÏ dÉn ®Õn ng­êi thùc hiÖn chÝnh s¸ch khã triÓn khai. VÝ dô: viÖc quy ®Þnh hé nghÌo ®­îc cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ t¹i th«ng t­ sè: 05/1999/TTLB - BL§TBXH - BYT - BTC cña liªn Bé lao ®éng th­¬ng binh x· héi, Bé y tÕ, Bé tµi chÝnh do quy ®Þnh kh«ng chi tiÕt vÒ chuÈn hé nghÌo ®­îc cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ nªn dÉn ®Õn mét sè ®Þa ph­¬ng thùc hiªn sai, hay kh«ng cÊp ®­îc thÎ ®óng cho ®èi t­îng, tõ ®ã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn quyÒn lîi cña ng­êi ®¸ng ra ®­îc h­ëng, còng nh­ chÝnh s¸ch ch¨m sãc søc khoÎ cho ng­êi nghÌo cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta. II.t×nh h×nh triÓn khai: 1. §èi t­îng tham gia. §èi t­îng tham gia cña h×nh thøc B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn ë n­íc ta gåm 3 lo¹i chÝnh sau: + Häc sinh - Sinh viªn. + N«ng d©n vµ ng­êi cã nhu cÇu. + B¶o hiÓm y tÕ cho ng­êi ngÌo. a. §èi t­îng tham gia lµ Häc sinh - Sinh viªn. a11. Sù cÇn thiÕt ph¶i B¶o hiÓm y tÕ cho Häc sinh - Sinh viªn. Häc sinh - sinh viªn lµ nh÷ng thµnh viªn sÏ lµm chñ ®Êt n­íc sau nµy, do vËy viÖc ®¶m b¶o søc khoÎ cho ®èi t­îng nµy lµ rÊt quan träng ®Ó hä cã thÓ an t©m trong viÖc häc tËp cña m×nh t¹i nhµ tr­êng. MÆt kh¸c tû lÖ Häc sinh - Sinh viªn ngÌo lµ kh¸ lín nªn cã mét biÖn ph¸p b¶o ®¶m tµi chÝnh cho hä khi kh«ng may gÆp ph¶i rñi ro vÒ bÖnh tËt lµ rÊt quan träng. Tham gia B¶o hiÓm y tÕ, häc sinh - sinh viªn ®­îc qu¶n lý vÒ søc khoÎ, ®­îc gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c rñi ro èm ®au, tai n¹n trong thêi gian häc tËp ë tr­êng, víi lo¹i h×nh nµy gia ®×nh häc sinh tham gia B¶o hiÓm y tÕ an t©m h¬n nÕu kh«ng may con hä ph¶i ®iÒu trÞ t¹i c¸c c¬ së y tÕ, v× c¸c chi phÝ dï lín ®Õn bao nhiªu còng ®­îc b¶o hiÓm y tÕ chi tr¶. §ã chÝnh lµ sù ­u viÖt cña B¶o hiÓm y tÕ Häc sinh - Sinh viªn. B¶o hiÓm y tÕ Häc sinh - Sinh viªn thùc sù t¹o ®iÒu kiÖn cho y tÕ tr­êng häc ho¹t ®éng phï hîp víi môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh - sinh viªn, trong ®ã cã gi¸o dôc thÓ chÊt, h¬n thÕ n÷a cßn gi¸o dôc tÝnh nh©n ®¹o, tÝnh céng ®ång cho häc sinh ngay tõ khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng. Nh­ vËy B¶o hiÓm y tÕ häc sinh - sinh viªn thùc sù cÇn thiÕt ®èi víi viÖc kh«i phôc, cñng cè m¹ng l­íi y tÕ nh»m phôc vô søc khoÎ ban ®Çu, còng nh­ ch÷a bÖnh cho häc sinh t¹i c¸c c¬ së y tÕ. H¬n n÷a thùc tiÔn triÓn khai cho thÊy Häc sinh, Sinh viªn lµ lo¹i ®èi t­îng tham gia nhiÒu nhÊt trong nh¸nh B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn ë n­íc ta (Sè liÖu n¨m 2000 cho thÊy cã 3294830 Häc sinh - Sinh viªn tham gia chiÕm 79,66% so víi tæng ®èi t­îng tham gia tù nguyÖn lµ 4136221 ng­êi), còng nh­ sù thiÕt thùc cña lo¹i h×nh nµy ®èi víi Häc sinh - Sinh viªn. Nªn B¶o hiÓm y tÕ cho Häc sinh - Sinh viªn lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan trong c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cña nh©n d©n còng nh­ tiÕn tíi thùc hiÖn chÝnh s¸ch B¶o hiÓm y tÕ toµn d©n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta trong thêi gian tíi. a1. Thùc tiÔn triÓn khai lo¹i h×nh nµy. Sau 5 n¨m thùc hiÖn B¶o hiÓm y tÕ Häc sinh - Sinh viªn; theo h­íng dÉn cña liªn Bé Gi¸o Dôc vµ §µo t¹o - Y tÕ, nh×n chung B¶o hiÓm y tÕ Häc sinh - Sinh viªn ®· thùc sù gãp phÇn quan träng trong viÖc thùc hiÖn tèt chñ tr­¬ng x· héi ho¸ c«ng t¸c b¶o vÖ vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n nãi chung vµ Häc sinh - Sinh viªn nãi riªng. §Ó thÊy râ h¬n thùc tr¹ng cña lo¹i ®èi t­îng nµy ta xem xÐt b¶ng thèng kª sè liÖu sau: N¨m ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 Häc sinh - Sinh viªn (ng­êi) Tèc ®é t¨ng (%) ChiÕm tû lÖ (%) 3.072.921 - 92.53 3.460.540 12,61 90,77 3.396.400 -1,85 93,03 3.294.830 -2,99 79,65 (Nguån: Chuyªn ®Ò Kinh tÕ B¶o hiÓm ; (*): So víi tæng sè ®èi t­îng tham gia tù nguyÖn). NhËn xÐt: Qua b¶ng sè liÖu còng nh­ biÓu ®å trªn cho ta thÊy ®èi t­îng tham gia Häc sinh - Sinh viªn cã xu h­íng gi¶m qua c¸c n¨m. Cô thÓ n¨m 1999 so víi n¨m 1998 gi¶m 1,85%; n¨m 2000 so víi n¨m 1999 gi¶m 2,99%. MÆt kh¸c tû lÖ ®èi t­îng tham gia cña lo¹i ®èi t­îng Häc sinh - Sinh viªn so víi tæng sè ®èi t­îng tham gia tù nguyÖn còng cã xu h­íng gi¶m. Cô thÓ n¨m 1997 lµ 92,53% ®Õn n¨m 1998 cßn 90,77%, n¨m 2000 cßn 79,65%. Ngoµi ra viÖc sö dông 35% kinh phÝ B¶o hiÓm y tÕ häc sinh - sinh viªn ®Ó l¹i ë mét sè n¬i lµ sai môc ®Ých vÝ dô nh­: x©y dùng tr­êng häc... §Êy lµ nh÷ng kho¶n chi kh«ng thuéc vµo sè phÝ ®Ó l¹i ®iÒu nµy nã dÉn ®Õn c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu ë tr­êng häc lµ rÊt s¬ sµi. Do vËy kh«ng kÝch thÝch ®­îc sù tham gia cña häc sinh - sinh viªn. Trªn lµ mét sè thùc tr¹ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i ®èi víi ®èi t­îng tham gia lµ häc sinh - sinh viªn trong lo¹i h×nh B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn ë n­íc ta hiÖn nay. b. §èi t­îng tham gia lµ n«ng d©n. b1. Sù cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn cho n«ng d©n. ë n­íc ta n«ng d©n chiÕm ®¹i bé phËn trong d©n sè. Do vËy trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch B¶o hiÓm y tÕ toµn d©n kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi t­îng nµy. MÆt kh¸c triÓn khai B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn cho n«ng d©n sÏ mang l¹i c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ toµn d©n. H¬n n÷a thùc hiÖn B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn cho n«ng d©n sÏ n©ng cao ®­îc tÝnh céng ®ång vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi thµnh viªn trong x· héi, còng nh­ nguån quü cña B¶o hiÓm y tÕ sÏ ®¶m b¶o ®­îc c«ng t¸c c©n b»ng thu chi (khi ®èi t­îng nµy ®­îc më réng) thªm n÷a n«ng d©n lµ ®èi t­îng cã thu nhËp thÊp, do vËy viÖc thùc hiÖn B¶o hiÓm y tÕ cho hä sÏ gióp hä chi tr¶ nh÷ng kho¶n chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh ph¸t sinh khi hä kh«ng may m¾c ph¶i bÖnh tËt mµ víi hä nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy th­êng lín h¬n kh¶ n¨ng chi tr¶ cña hä. Do vËy ®¶m b¶o cho cuéc sèng cña hä diÔn ra ®­îc b×nh th­êng. b2. Thùc tr¹ng cña viÖc thùc hiÖn lo¹i h×nh nµy. §Ó hiÓu râ thùc tr¹ng cña lo¹i h×nh nµy ta xem xÐt b¶ng sau: N¨m ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 Sè l­îng tham gia (ng­êi) 116.884 142.958 123.842 124.580 Tèc ®é t¨ng (gi¶m) (%) - 22,31 -13.37 0.60 ChiÕm (%) (so víi tæng) 3,63 3,75 3,39 3,01 (Nguån: T¹p chÝ b¶o hiÓm y tÕ - Chuyªn ®Ò kinh tÕ b¶o hiÓm). NhËn xÐt: Theo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy sè N«ng d©n tham gia B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn cßn rÊt Ýt (so víi d©n sè n­íc ta h¬n 75% lµ N«ng d©n). Ngoµi ra tèc ®é t¨ng qua c¸c n¨m kh«ng cao mµ cßn cã xu h­íng thôt lïi. Lo¹i ®èi t­îng nµy cßn chiÕm tû lÖ nhá so víi tæng sè ®èi t­îng tham gia tù nguyÖn. Theo em së dÜ cã nh÷ng ®iÒu trªn lµ do sù nhËn thøc trong N«ng d©n vÒ B¶o hiÓm y tÕ, còng nh­ nh÷ng quyÒn lîi mµ hä ®­îc h­ëng khi tham gia lµ rÊt kÐm, thËm chÝ mét sè n¬i hä kh«ng hiÓu g× vÒ B¶o hiÓm y tÕ. Ngoµi ra nhiÒu tØnh ch­a triÓn khai lo¹i h×nh nµy hay triÓn khai nh­ng do c«ng t¸c tuyªn truyÒn kÐm nªn kh«ng thu ®­îc hiÖu qu¶. Mét trong nh÷ng tØnh triÓn khai thµnh c«ng nhÊt chÝnh s¸ch nµy lµ tØnh H¶i Phßng ®iÓn h×nh trong n¨m 1998 tØnh ®· cã 61.500 n«ng d©n tham gia B¶o hiÓm y tÕ chiÕm gÇn 50% tæng sè ®èi t­îng tham gia lo¹i h×nh nµy trong c¶ n­íc. Víi hai møc ®ãng phÝ 40 ngh×n ®ång vµ 70 ngh×n ®ång/n¨m. C¬ quan B¶o hiÓm y tÕ ë ®©y ®· phèi hîp tèt víi c¸c c¬ së y tÕ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh cho n«ng d©n cã thÎ, ®ång thêi ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn cho n«ng d©n. Do vËy ®· thu ®­îc kÕt qu¶ rÊt tèt trong khi triÓn khai lo¹i h×nh. Ngoµi H¶i Phßng ra c¸c tØnh, thµnh phè kh¸c hÇu nh­ triÓn khai lo¹i h×nh nµy rÊt kÐm hiÖu qu¶, kh«ng thu hót ®­îc n«ng d©n tham gia. c. C¸c ®èi t­îng kh¸c mang tÝnh chÊt nh©n ®¹o - B¶o hiÓm y tÕ cho ng­êi nghÌo. c1. Sù cÇn thiÕt. Hç trî ng­êi nghÌo kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ th«ng qua cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ lµ mét gi¶i ph¸p quan träng gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo bÒn v÷ng, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi nãi chung vµ ch¨m sãc søc khoÎ ng­êi nghÌo nãi riªng khi mµ ng­êi nghÌo hÇu nh­ thiÕu mäi nguån lùc ®Ó v­¬n lªn, hoµ nhËp ph¸t triÓn cïng céng ®ång. MÆt kh¸c viÖc thùc hiÖn B¶o hiÓm y tÕ cho ng­êi nghÌo cßn thÓ hiÖn ®­îc b¶n chÊt tèt ®Ñp cña n­íc ta lµ mét n­íc X· Héi Chñ NghÜa, lu«n ®Æt con ng­êi vµo trung t©m cña sù ph¸t triÓn x· héi. H¬n n÷a chÝnh s¸ch nµy thùc hiÖn tèt sÏ cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn sù æn ®Þnh chÝnh trÞ tõ ®ã t¸c ®éng tèt ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë n­íc ta. c2. Thùc tr¹ng cña viÖc triÓn khai lo¹i h×nh nµy cho ng­êi nghÌo ë n­íc ta hiÖn nay. Nh­ trªn ta thÊy víi b¶n chÊt tèt ®Ñp cña Chñ NghÜa X· Héi lu«n ®Æt con ng­êi vµo vÞ trÝ trung t©m cña sù ph¸t triÓn x· héi. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua hÖ thèng chÝnh s¸ch x· héi mang ®Çy tÝnh nh©n v¨n, nh©n b¶n vµ c¸ch m¹ng s©u s¾c. §Çu tiªn lµ chÝnh s¸ch kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ cho ng­êi nghÌo: NghÞ ®Þnh 95/CP ngµy 27/08/1994 cña ChÝnh phñ ®· quy ®Þnh ng­êi nghÌo sÏ ®­îc miÔn viÖn phÝ khi kh¸m ch÷a bÖnh. Bªn c¹nh ®ã, ngµnh y tÕ khuyÕn khÝch c¸c c¬ së y tÕ kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ cho ng­êi thuéc diÖn ng­êi nghÌo mµ ch­a cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ, víi nh÷ng gi¶i ph¸p ®ã, ng­êi qu¸ nghÌo sÏ ®­îc kh¸m ch÷a bÖnh kh«ng mÊt tiÒn víi sù hç trî cña Nhµ n­íc vµ x· héi. TiÕp ®Õn n÷a lµ chÝnh s¸ch kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ cho ng­êi nghÌo theo h×nh thøc cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ: §iÒu nµy ®­îc quy ®Þnh t¹i th«ng t­ sè 05/1999/TTLB-BL§TBXH-BYT-BTC ngµy 29/01/1999 cña liªn Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi, Bé y tÕ, Bé tµi chÝnh. Khi chÝnh s¸ch cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ cho ng­êi nghÌo ®­îc ban hµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng, c¬ s¬ tæ chøc triÓn khai kÞp thêi, n¨m 1999 míi cã 34 tØnh, thµnh phè mua vµ cÊp ®­îc 688.826 thÎ B¶o hiÓm y tÕ cho ng­êi nghÌo, chiÕm 6,5% so víi tæng sè ng­êi nghÌo trong c¶ n­íc, th× ®Õn n¨m 2000 ®· cã 44 tØnh, thµnh phè cÊp ®­îc 1.111.578 thÎ t¨ng 61% so víi n¨m 1999, n©ng tû lÖ sè ng­êi nghÌo ®­îc cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ lªn 13,8%. Theo b¸o c¸o cña c¸c ®Þa ph­¬ng ®Õn th¸ng 9/2001 ®· cã 48 tØnh, thµnh phè ®· hoµn thµnh c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ cho kho¶ng 1.750.000, ng­êi nghÌo t¨ng 57% so víi n¨m 2000, nh­ng míi ®¹t 13% ng­êi nghÌo ®­îc cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ so víi tæng sè ng­êi nghÌo theo chuÈn hé nghÌo c«ng bè ngµy 1/11/2000 cña Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi. N¨m 2001 nhiÒu tØnh, thµnh phè ®· më réng diÖn ng­êi nghÌo ®­îc trî cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ nh­ thµnh phè Hµ Néi, TP.Hå ChÝ Minh thùc hiÖn 100%; Phó Yªn, §µ N½ng 80%; Ninh ThuËn, NghÖ An 50%; Hµ T©y 40%; B×nh §Þnh, L©m §ång 36%; vµ nhiÒu ®Þa ph­¬ng kh¸c ®· tÝch cùc triÓn khai kh¸m ch÷a bÖnh B¶o hiÓm y tÕ t¹i tr¹m y tÕ x·. Tõ kinh nghiÖm thùc hiÖn kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo th«ng qua viÖc cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ kh«ng mÖnh gi¸ (thanh to¸n sau, theo kÕt qu¶ kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo) ë mét sè tØnh tr­íc ®©y, trong n¨m 2001, do khã kh¨n vÒ nguån lùc, tû lÖ hé nghÌo cao, mét sè tØnh tr­íc ®©y thùc hiÖn kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ cho ng­êi nghÌo theo giÊy chøng nhËn hé ®ãi nghÌo ®· lùa chän ph­¬ng thøc cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ kh«ng mÖnh gi¸ (c¸c tØnh: Phó Yªn, Hoµ B×nh, Thõa Thiªn HuÕ, Qu¶ng TrÞ, Lai Ch©u). Nh×n chung viÖc thùc hiÖn kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo theo ph­¬ng thøc cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ n¨m 2001 cã xu h­íng ngµy cµng ph¸t triÓn vµ nhËn ®­îc sù quan t©m cña cÊp uû §¶ng, ChÝnh quyÒn c¸c cÊp ë ®Þa ph­¬ng cïng víi sù phèi hîp gi÷a c¸c ngµnh cã liªn quan ®­îc ®ång bé h¬n, tuy nhiªn tèc ®é triÓn khai cßn chËm ch­a ®¸p øng ®­îc ®Çy ®ñ nhu cÇu. Qua nh÷ng sè liÖu tr×nh bµy ë trªn cho thÊy, nhiÒu tØnh, thµnh phè ®· nghiªm tóc thùc hiÖn th«ng t­ liªn Bé, triÓn khai sím vµ cè g¾ng ®¹t møc quy ®Þnh lµ ph¸t hµnh thÎ B¶o hiÓm y tÕ cho 30% sè ng­êi nghÌo nhÊt. Nh­ng hiÖn nay cßn cã 17 tØnh, thµnh phè ®Õn nay vÉn ch­a tæ chøc viÖc cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ cho ng­êi nghÌo ®ã lµ: Yªn B¸i, S¬n La, Hoµ B×nh, Qu¶ng Ninh, Thanh Ho¸, Qu¶ng TrÞ, Kh·nh Hoµ, Kon Tum, Lai Ch©u, Long An, §ång Th¸p, An Giang, TiÒn Giang, Trµ Vinh, Sãc Tr¨ng, Kiªn Giang, Tuyªn Quang. (Nguån: T¹p trÝ B¶o hiÓm y tÕ). T×nh h×nh kh¸m ch÷a bÖnh cña ng­êi nghÌo theo chÕ ®é B¶o hiÓm y tÕ: Ng­êi nghÌo cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ ®­îc kh¸m ch÷a bÖnh theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc, b×nh ®¼ng nh­ c¸c ®èi t­îng cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc vµ kh«ng ph¶i thùc hiÖn cïng chi tr¶. MÆc dï mÖnh gi¸ cña thÎ B¶o hiÓm y tÕ ng­êi nghÌo so víi møc ®ãng b×nh qu©n B¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc chØ b»ng 25%, song do quü B¶o hiÓm y tÕ thùc hiÖn theo nguyªn lý: Ng­êi cã møc ®ãng cao gióp ng­êi cã møc ®ãng thÊp, v× vËy ng­êi nghÌo cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ khi kh¸m bÖnh néi tró hay ®iÒu trÞ néi tró ®Òu ®­îc h­ëng thô vµ cung cÊp dÞch vô y tÕ theo bÖnh lý, ngang b»ng gi÷a nh÷ng ng­êi cïng cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ thuéc ®èi t­îng kh¸c khi ®i kh¸m ch÷a bÖnh. Theo sè liÖu thèng kª ch­a ®Çy ®ñ n¨m 2000 cã kho¶ng 600.000 l­ît ng­êi nghÌo kh¸m ch÷a bÖnh ngo¹i tró, b»ng 55% sè thÎ ®· ph¸t hanh, víi chi phÝ trªn 10,7 tû ®ång; b×nh qu©n chi phÝ mét lÇn kh¸m ch÷a bÖnh ngo¹i tró kho¶ng 18.000 ®ång. §· cã 55.000 l­ît ng­êi nghÌo ®Õn ®iÒu trÞ néi tró t¹i c¸c tuyÕn, b»ng kho¶ng 6% sè ng­êi nghÌo cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ, tæng chi phÝ ®· thanh to¸n cho c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh lµ 13,8 tû ®ång, b×nh qu©n chi phÝ mét ®ît ®iÒu trÞ néi tró lµ 250.000 ®ång. Ph©n tÝch sè liÖu thèng kª trªn vµ so s¸nh víi sè liÖu t­¬ng øng cña thÎ B¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc ta dÔ dµng nhËn thÊy: chi phÝ cho mét lÇn kh¸m ch÷a bÖnh ngo¹i tró vµ mét ®ît ®iÒu trÞ néi tró cña ng­êi nghÌo t­¬ng ®­¬ng vµ cã phÇn cao h¬n mét chót so víi chi phÝ b×nh qu©n cña thÎ B¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc, song tû lÖ sè ®ît ®i kh¸m ch÷a bÖnh cña ng­êi nghÌo l¹i thÊp h¬n nhiªu so víi tû lÖ ®i kh¸m ch÷a bÖnh cña thÎ B¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc (B¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc kh¸m ch÷a bÖnh ngo¹i tró 180%, ®iÒu trÞ néi tró lµ 12%). §iÒu nµy cã thÓ gi¶i thÝch b»ng viÖc: Ng­êi nghÌo thùc sù èm ®au, kh«ng thÓ lµm viÖc ®­îc míi ®i kh¸m ch÷a bÖnh; nhiÒu ng­êi nghÌo ch­a hiÓu ®Çy ®ñ quyÒn lîi cña ng­êi cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ trong nh÷ng n¨m ®Çu; n¬i cung cÊp dÞch vô cßn xa n¬i c­ tró cña ng­êi nghÌo. §Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i hÖ thèng B¶o hiÓm y tÕ ViÖt Nam ®· phèi hîp víi ngµnh y tÕ ®Þa ph­¬ng tæ chøc kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ t¹i tuyÕn y tÕ x· vµ ®· triÓn khai ë 3.292 x· trªn tæng sè gÇn 11.000 x· trong c¶ n­íc. Nh­ vËy bé phËn ng­êi nghÌo cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ ®· ®­îc ch¨m sãc søc kháe ngay tõ tuyÕn c¬ së. §©y lµ m« h×nh mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc ®èi víi c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cho ng­êi cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ nãi chung, cho ng­êi nghÌo cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ nãi riªng. B¶o hiÓm y tÕ ViÖt N¨m ®ang tiÕp tôc më réng viÖc ®­a c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh vÒ c¸c x·, ph­êng cßn l¹i trong nh÷ng n¨m tíi. Nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i trong tæ chøc thùc hiÖn: MÆc dï viÖc thùc hiÖn th«ng t­ 05 ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ b­íc ®Çu, thÓ hiÖn ®­îc sù cè g¾ng rÊt lín cña c¸c cÊp uû §¶ng, ChÝnh quyÒn vµ c¸c ngµnh cã liªn quan ë c¸c ®Þa ph­¬ng, song kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ch­a nh­ mong muèn vµ trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hÖ thèng B¶o hiÓm y tÕ ViÖt Nam cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n v­íng m¾c. HiÖn nay vÉn cßn 17 tØnh, thµnh phè ch­a tæ chøc thùc hiÖn th«ng t­ 05, ®ång thêi mét sè tØnh thùc hiÖn nh­ng tû lÖ rÊt thÊp. Theo th«ng b¸o cña ChÝnh phñ phÇn kinh phÝ ®­îc bè trÝ ®ñ ®Ó mua 4 triÖu thÎ B¶o hiÓm y tÕ cho ng­êi nghÌo mçi n¨m. §Õn nay míi ph¸t hµnh ®­îc trªn 25% sè thÎ theo kÕ ho¹ch, nÕu so s¸nh víi tæng sè ng­êi nghÌo th× sè ng­êi nghÌo ®­îc cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ cßn qu¸ thÊp. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ: - Kinh phÝ ®Ó mua thÎ B¶o hiÓm y tÕ lµ nguyªn nh©n c¬ b¶n ë hÇu hÕt c¸c ®Þa ph­¬ng. ë mét sè tØnh, thµnh phè n¨m 1999 vµ n¨m 2000 kh«ng cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ cho ng­êi nghÌo phÇn lín lµ c¸c tØnh nghÌo, c¸c tØnh khã kh¨n thuéc khu vùc miÒn nói, quü b¶o ®¶m x· héi kh«ng ®ñ chi tiªu cho c¸c yªu cÇu trî cÊp x· héi t¹i ®Þa ph­¬ng nªn kh«ng thÓ cã kinh phÝ ®Ó mua thÎ B¶o hiÓm y tÕ cho ng­êi nghÌo, mét sè ®Þa ph­¬ng ch­a thËt sù quan t©m bè trÝ ®óng møc nguån b¶o ®¶m x· héi ®Ó mua thÎ B¶o hiÓm y tÕ cho ng­êi nghÌo. - ViÖc b×nh xÐt lùa chän ng­êi nghÌo theo quy ®Þnh h­íng dÉn t¹i th«ng t­ 05 lµ c¨n cø vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®­îc nhµ n­íc bè trÝ, song trªn thùc tÕ nhiÒu ®Þa ph­¬ng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, lóng tóng trong viÖc b×nh chän, cã ®Þa ph­¬ng ®Õn nay vÉn ch­a lËp ®­îc danh s¸ch ng­êi nghÌo ®Ó cÊp thÎ lÇn ®Çu; cã nhiÒu ®Þa ph­¬ng kh«ng thÓ ®­a ra b×nh xÐt c«ng khai, mµ ph¶i ph©n bæ chØ tiªu cho huyÖn, huyÖn ph©n bæ cho x·, x· chØ chän trong mçi hé ng­êi nghÌo 1 ®Õn 2 ng­êi th­êng cã s½n bÖnh ®Ó ®­a vµo danh s¸ch cÊp thÎ. Cã ®Þa ph­¬ng chän 30% sè nghÌo nhÊt trong tØnh ®Ó cÊp thÎ cho ng­êi nghÌo cña nh÷ng x· nµy; cã ®Þa ph­¬ng ghi chó bªn c¹nh danh s¸ch cÊp thÎ c¸c lo¹i bÖnh cña tõng ng­êi; cã ®Þa ph­¬ng chØ cÊp thÎ cho nh÷ng ng­êi bÞ tµn tËt, ng­êi giµ yÕu kh«ng n¬i n­¬ng tùa ®ang ®­îc nu«i d­ìng trong c¸c trung t©m b¶o trî x· héi; cã ®Þa ph­¬ng do b×nh chän kh«ng chÝnh x¸c nªn khi nhËn thÎ B¶o hiÓm y tÕ vÒ kh«ng gi¸m ph¸t cho ng­êi nghÌo, ph¶i mang tr¶ l¹i c¬ quan B¶o hiÓm y tÕ. ViÖc b×nh chän ®­îc 30% sè ng­êi nghÌo nhÊt trong sè ng­êi nghÌo kh«ng cã c¸c tiªu thøc cô thÓ lµ mét khã kh¨n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nh­ trªn, ¶nh h­ëng lín ®Õn tèc ®é vµ sè l­îng ph¸t hµnh thÎ B¶o hiÓm y tÕ cho ng­êi nghÌo. ë ®©y còng cÇn nãi thªm cã hµng chôc tØnh, thµnh phè ®· bè trÝ kinh phÝ vµ giao kÕ ho¹ch cho c¸c ngµnh chøc n¨ng tæ chøc thùc hiÖn, song v× khã kh¨n trong viÖc lùa chän ®èi t­îng cÊp thÎ nªn ®· kh«ng ®¹t kÕ ho¹ch vµ ph¶i tr¶ l¹i tiÒn cho Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng. - NhËn thøc cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng t¹i ®Þa ph­¬ng ch­a thËt ®ång nhÊt ®èi víi ph­¬ng thøc cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ cho ng­êi nghÌo. Cã ®Þa ph­¬ng tÝnh to¸n vµ cho r»ng cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ cho ng­êi nghÌo cÇn kho¶n kinh phÝ lín, trong khi ®ã cÊp sæ kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ cho ng­êi nghÌo kh«ng cÇn kinh phÝ hoÆc chØ cÇn kho¶n kinh phÝ kh«ng lín ®Ó cÊp th¼ng cho c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh vÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ lùa chän ph­¬ng thøc nµo ®Ó ng­êi nghÌo ®­îc h­ëng ®Çy ®ñ quyÒn lîi khi kh¸m ch÷a bÖnh tõ y tÕ c¬ së ®Õn c¸c bÖnh viÖn Trung ­¬ng, bÖnh viÖn ngoµi ®Þa bµn c­ tró còng cÇn ph¶i nãi viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh h­íng dÉn cña Trung ­¬ng vÒ lÜnh vùc nµy ë mét sè ®Þa ph­¬ng còng cßn ch­a thËt nghiªm tóc. b. C¬ quan B¶o hiÓm y tÕ. b1. HÖ thèng qu¶n lü B¶o hiÓm y tÕ. Theo ®iÒu 5 NghÞ ®Þnh 58/1998/N§-CP ngµy 13/08/1998 cña ChÝnh phñ th× c¬ quan B¶o hiÓm y tÕ ViÖt Nam ®­îc tæ chøc theo hÖ thèng däc vµ qu¶n lý thèng nhÊt tõ Trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng. §iÒu nµy ®­îc biÓu hiÖn: - ë Trung ­¬ng: B¶o hiÓm y tÕ ViÖt Nam trùc thuéc Bé y tÕ. - ë cÊp tØnh: B¶o hiÓm y tÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng vµ B¶o hiÓm y tÕ ngµnh trùc thuéc thuéc B¶o hiÓm y tÕ ViÖt Nam. - ë cÊp huyÖn, quËn, thµnh phè, thÞ x· thuéc tØnh tæ chøc chi nh¸nh B¶o hiÓm y tÕ trùc thuéc B¶o hiÓm y tÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng. Ngoµi ra B¶o hiÓm y tÕ cßn ®­îc Nhµ n­íc cÊp kinh phÝ ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt; ®­îc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m b¶o tån vµ t¨ng tr­ëng quü B¶o hiÓm y tÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §ång thêi ChÝnh phñ giao cho Bé y tÕ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ B¶o hiÓm y tÕ. Néi dung cña c«ng t¸c qu¶n lý bao gåm: - X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ B¶o hiÓm y tÕ tr×nh cÊp trªn ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn. - Phèi hîp víi Bé tµi chÝnh vµ Chñ tÞch Uû Ban Nh©n D©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng h­íng dÉn thùc hiÖn B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn. - H­íng dÉn kiÓm tra, thanh tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ B¶o hiÓm y tÕ. B¶o hiÓm y tÕ ViÖt Nam cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n: tæ chøc, triÓn khai thùc hiÖn ®iÒu lÖ B¶o hiÓm y tª; qu¶n lý thu chi quü B¶o hiÓm y tÕ trong c¶ n­íc: ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n b¶o toµn, t¨ng tr­ëng quü B¶o hiÓm y tÕ vµ tæ chøc thùc hiÖn sau khi ®­îc phª duyÖt; in Ên, ph¸t hµnh vµ qu¶n lý thÎ B¶o hiÓm y tÕ; qu¶n lý tæ chøc c¸n bé c«ng chøc, lao ®éng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt trong toµn hÖ thèng c¬ quan B¶o hiÓm y tÕ theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. C¬ quan qu¶n lý, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña B¶o hiÓm y tÕ ViÖt Nam lµ héi ®ång qu¶n lý B¶o hiÓm y tÕ ViÖt nam, c¬ quan nµy cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n: chØ ®¹o, gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn qu¶n lý thu chi quü B¶o hiÓm y tÕ; phª duyÖt ph­¬ng ¸n ®iÒu hoµ quü B¶o hiÓm y tÕ trong toµn hÖ thèng; quyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p b¶o toµn vµ quyÕt to¸n hµng n¨m cña B¶o hiÓm y tÕ; phª duyÖt ph­¬ng ¸n duyÖt tæ chøc, ®Ò nghÞ t¸ch, nhËp gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®Ò nghÞ bæ nhiÖm miÔm nhiÖm Tæng Gi¸m §èc B¶o hiÓm y tÕ ViÖt nam. Cã thÓ nãi víi hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý B¶o hiÓm y tÕ nãi trªn ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh trong viÖc qu¶n lý c¶ hÖ thèng ch¨m sãc søc khoÎ cña nh©n d©n. Nh­ng bªn c¹nh ®ã cßn tån t¹i nh÷ng vÊn ®Ó nh­: viÖc h­íng dÉn thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ B¶o hiÓm y tÕ cßn nhiÒu lóng tóng, vÝ dô nh­ viÖc quy ®Þnh hé nghÌo ®­îc cÊp thÎ B¶o hiÓm y tÕ... §iÒu nµy dÉn ®Õn bá xãt ®èi t­îng lÏ ra ®­îc h­ëng, do ®ã g©y bÊt b×nh trong nh©n d©n. Bªn c¹nh ®ã B¶o hiÓm y tÕ ®· phèi hîp víi nhiÒu bÖnh viÖn ë mét sè thµnh phè lín ®Ó triÓn khai, c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trong kh¸m ch÷a bÖnh, thanh to¸n chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh cho bÖnh nh©n B¶o hiÓm y tÕ víi môc tiªu nhanh trãng, thuËn tiÖn ®óng quy ®Þnh t¹o ra sù chuyÓn biÕn trong phong c¸ch phôc vô. b2. §éi ngò c¸n bé qu¶n lý. §éi ngò c¸n bé qu¶n lý B¶o hiÓm y tÕ lµ ng­êi trùc tiÕp ®iÒu hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch B¶o hiÓm y tÕ. Do vËy nã cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn sù nghiÖp B¶o hiÓm y tÕ ë n­íc ta. Trong nh÷ng n¨m qua ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña B¶o hiÓm y tÕ ViÖt nam mÆc dï h¬n 70% tèt nghiÖp §¹i häc, trong sè nµy sè tèt nghiÖp ®óng chuyªn ngµnh lµ Ýt. Do vËy nã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô trong B¶o hiÓm y tÕ còng nh­ viÖc qu¶n lý tµi chÝn B¶o hiÓm y tÕ. MÆt kh¸c do sù ¶nh h­ëng cña c¬ chÕ cò nªn mét sè chÝnh s¸ch trong qu¸ tr×nh triÓn khai cßn chËm. §iÒu nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn quyÒn lîi cña ng­êi tham gia. H¬n n÷a ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý ë c¸c tØnh miÒn nói, vïng cao hÇu nh­ lµ thiÕu vÒ mÆt sè l­îng vµ yÕu vÒ mÆt chÊt l­îng trong viÖc lµm c«ng t¸c qu¶n lý. Víi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng lµ ­u tiªn ®µo t¹o c¸n bé cho c¸c tØnh miÒn nói vïng cao. Nh­ng khi tèt nghiÖp xong hÇu nh­ sinh viªn ®Òu muèn ë c¸c tØnh, thµnh phè lín h¬n lµ vÒ l¹i tØnh m×nh. Bëi v× khi vÒ tØnh m×nh ch­a ch¾c hä ®· xin ®­îc viÖc lam, còng nh­ kh«ng ®­îc träng dông. Ngoµi ra c¸c tiªu cùc trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, còng nh­ trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n viªn còng ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c tuyÓn chän ®éi ngò phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. Ngoµi ra c«ng t¸c tæ chøc ®éi ngò gi¸m ®Þnh chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh B¶o hiÓm y tÕ t¹i nhiÒu c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh cßn ch­a hîp lý vµ kh«ng ®óng chuyªn m«n do thiÕu c¸n bé, còng nh­ n¨ng lùc chuyªn m«ng kh«ng ®¸p øng ®­îc nhiªm vô ®Æt ra trong thêi kú ®æi míi hiÖn nay. §iÒu nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi bÖnh cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ mçi khi cÇn ®Õn sù can thiÖp cña c¸n bé B¶o hiÓm y tÕ. TÊt c¶ nh÷ng tån t¹i nãi trªn ®ang ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc cho ngµnh B¶o hiÓm y tÕ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ngµnh. c. Nguån quü B¶o hiÓm y tÕ. Còng nh­ bÊt kú mét lo¹i h×nh B¶o hiÓm kh¸c ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc th× ph¶i cã nguån quü do c¸c bªn tham gia ®ãng gãp. Víi môc ®Ých nh©n ®¹o, kh«ng ®Æt môc ®Ých kinh doanh lªn hµng ®Çu, quü B¶o hiÓm y tÕ ®­îc h×nh thµnh chñ yÕu tõ ba nguån chÝnh lµ: do ng­êi sö dông lao ®éng, ng­êi lao ®éng vµ ng­êi cã nhu cÇu tham gia B¶o hiÓm ®ãng gãp theo nh÷ng tû lÖ, møc nhÊt ®Þnh do Nhµ n­íc quy ®Þnh, do B¶o hiÓm y tÕ tÝnh møc phÝ (víi ®èi t­îng tham gia tù nguyÖn). Ngoµi ra nguån quü cßn ®­îc sù hç trî tõ Ng©n s¸ch Nhµ n­íc còng nh­ kÕt qu¶ ®Çu t­ mang l¹i. Quü B¶o hiÓm y tÕ víi ®Æc ®iÓm lµ quü ng¾n h¹n ®iÒu nµy thÓ hiÖn râ nhÊt víi ®èi t­îng tham gia tù nguyÖn cø sau 1 n¨m hoÆc 6 th¸ng th× ng­êi tham gia ph¶i ®ãng phÝ mét lÇn, ®ång thêi viÖc chi tr¶ cho ng­êi tham gia còng th­êng xuyªn ®­îc thùc hiÖn trong n¨m. Do vËy viÖc ®¶m b¶o c©n ®èi thu chi cho nguån quü nãi chung, nh¸nh tù nguyÖn nãi riªng lµ thùc sù cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn B¶o hiÓm y tÕ ë n­íc ta viÖc qu¶n lý thu chi nguån quü B¶o hiÓm y tÕ nãi chung, nh¸nh tù nguyÖn nãi riªng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng b­íc tiÕn quan träng. §iÒu nµy ®­îc biÓu hiÖn: c1. T×nh tr¹ng thu: N¨m ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 Tæng thu tù nguyÖn (triÖu) 48688 58780 62998 66876 Tængthu chung (triÖu) 499700 585397 661494 943800 Tû lÖ so víi tæng (%) 9,74 10,04 9,52 7,08 Tèc ®é t¨ng qua c¸c n¨m (%) - 20,73 7,17 6,15 (Nguån: sè liÖu m«n häc chuyªn ®Ò Kinh tÕ B¶o hiÓm -T¹p trÝ B¶o hiÓm y tÕ). Qua b¶ng sè liÖu trªn ta cã nhËn xÐt sau: VÒ c¬ b¶n tæng thu B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn lu«n t¨ng qua c¸c n¨m vÒ sè tuyÖt ®èi. §iÒu nµy biÓu hiÖn xu h­íng t¨ng tr­ëng cña nguån quü. MÆt kh¸c qua b¶ng trªn còng cho thÊy thu B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn so víi tæng thu qua c¸c n¨m cã xu h­íng gi¶m, ®iÒu nµy biÓu hiÖn kh¶ n¨ng triÓn khai ho¹t ®éng B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn ë n­íc ta trong thêi gian qua tuy cã t¨ng nh­ng chËm. Do vËy ®Æt ra vÊn ®Ò lµ ph¶i lµm sao t¨ng nhanh ®­îc ®èi t­îng tham gia. Ngoµi ra qua b¶ng còng cho thÊy tû lÖ t¨ng cña nguån thu B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn cã xu h­íng gi¶m qua c¸c n¨m. c2. T×nh tr¹ng chi cña quü trong thêi gian qua. ViÖc chi cña quü B¶o hiÓm y tÕ nãi chung còng nh­ nh¸nh tù nguyÖn nãi riªng hiÖn nay ®­îc thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh 58/1998/N§-CP ngµy 13/08/1998 cña ChÝnh phñ. Cô thÓ ®­îc chi tr¶ cho nh÷ng néi dung sau: + Chi tr¶ chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn theo quy ®Þnh còng nh­ møc tham gia ghi trong thÎ B¶o hiÓm y tÕ. + Chi cho c¸c ®¹i lý thu ph¸t hµnh thÎ B¶o hiÓm y tÕ. + Chi qu¶n lý th­êng xuyªn cña c¬ quan B¶o hiÓm y tÕ. Trong thêi gian qua viÖc chi tr¶ cña nh¸nh tù nguyÖn vÒ c¬ b¶n ®· ®¶m b¶o ®­îc quyÒn lîi cho ng­êi tham gia vµ cã l·i. T×nh h×nh nµy ®­îc biÓu hiÖn cô thÓ qua b¶ng sè liÖu sau: N¨m ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 Chi (triÖu) 44663 54634 56510 62434 Tèc ®é t¨ng (%) - 22,32 3,43 10,48 Chi/thu 91,73 92,94 89,70 93,36 (Nguån: T¹p chÝ B¶o hiÓm y tÕ - M«n häc chuyªn ®Ò kinh tÕ b¶o hiÓm). NhËn xÐt: Tæng chi qua c¸c n¨m cã xu h­íng t¨ng ®iÒu nµy chøng tá ng­êi d©n tham gia B¶o hiÓm y tÕ ®· thÊy ®­îc lîi Ých cña viÖc tham gia lo¹i h×nh nµy. Do ®ã hä ®i kh¸m ch÷a bÖnh nhiÒu h¬n, lµm cho chi phÝ t¨ng. Còng qua biÓu cho thÊy trong nh÷ng n¨m qua ta ®· thùc hiÖn ®­îc nguyªn t¾c c©n b»ng thu chi vµ cã l·i. d. C¬ së kh¸m ch÷a bÖnh. Thêi gian qua, c¸c c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh trªn toµn quèc ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch vÒ B¶o hiÓm y tÕ, ®¶m b¶o ngµy mét tèt h¬n vÒ quyÒn lîi cña ng­êi tham gia, kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ b¶o vÖ vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n. Cô thÓ thùc tr¹ng ®ã nh­ sau: Theo sè liÖu thèng kª cña B¶o hiÓm y tÕ ViÖt Nam cho thÊy, sè ng­êi tham gia B¶o hiÓm y tÕ t¨ng trong nh÷ng n¨m qua vµ chñ yÕu tËp trung t¹i c¸c thµnh phè lín, c¸c khu c«ng nghiÖp nh­: Hµ Néi, Tp.Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng, §ång Nai... §iÒu nµy dÉn ®Õn sè bÖnh nh©n ®Õn kh¸m ch÷a bÖnh t¹i c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh ngµy cµng nhiÒu. Do ®ã t¹o nªn g¸nh nÆng cho c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh trong viÖc ®ãn tiÕp còng nh­ ®iÒu trÞ cho bÖnh nh©n cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ. Tuy gÆp khã kh¨n nh­ vËy, nh­ng nhiÒu n¬i ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh víi tinh thÇn "Kh¸m cho hÕt bÖnh nh©n, chø kh«ng hÕt giê" víi lßng tù gi¸c, nhiÖt t×nh, cã chÊt l­îng, lu«n ®¶m b¶o ®ñ thuèc cho ng­êi bÖnh. Ng­êi bªnh ®­îc t­ vÊn chØ lµm c¸c xÐt nghiÖm thËt cÇn thiÕt, ®­îc sö dông thuèc hîp lý, an toµn, song vÉn ®¶m b¶o quyÒn lîi vµ hiªu qu¶ ch÷a trÞ. §Õn phßng kh¸m ng­êi bÖnh ®­îc ®ãn tiÕp, h­íng dÉn chu ®¸o, ®­îc gi¶i thÝch cÆn kÏ, ®Çy ®ñ vÒ chÕ ®é B¶o hiÓm y tÕ. §iÒu nµy ®· gãp phÇn n©ng cao uy tÝn cña chÝnh s¸ch B¶o hiÓm y tÕ. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®­îc ®ã cßn tån t¹i nh÷ng mÆt g©y mÊt uy tÝn cho B¶o hiÓm y tÕ nh­ mét sè bÖnh viÖn do c¬ së vËt chÊt cßn h¹n chÕ nªn bÖnh nh©n cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ ®Õn kh¸m ch÷a bÖnh kh«ng cã chç ngåi chê hoÆc ngåi chë trong ®iÒu kiÖn nãng bøc, chËt chéi t¹o cho hä c¶m gi¸c khã chÞu. Ngoµi ra gi÷a c¬ quan B¶o hiÓm y tÕ vµ c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh ch­a cã sù phèi hîp chÆt chÏ trong viÖc kiÓm tra thÎ B¶o hiÓm y tÕ vµ vµo sæ theo dâi, do vËy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng chång chÐo c«ng viªc ng­êi bÖnh cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ khi ®Õn kh¸m ch÷a bÖnh vÉn ph¶i tr¶i qua nhiÒu kh©u kiÓm tra thÎ vµ vµo sæ theo dâi. T¹i khu vùc ®ãn tiÕp, bÖnh nh©n ph¶i xuÊt tr×nh thÎ víi bé phËn th­êng trùc tiÕp nhËn, vµo sæ theo dâi cña bÖnh nh©n vµ cña c¬ quan B¶o hiÓm y tÕ. Sau ®ã ng­êi bÖnh l¹i ph¶i lµm c¸c thñ tôc t­¬ng tù t¹i c¸c phßng kh¸c. T¹i nhiÒu c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh cã bÖnh nh©n ph¶i chë ®îi ®Ó vµo sæ tíi bèn lÇn míi ®­îc lÜnh thuèc vÒ ®iÒu trÞ ngo¹i tró, vµ cßn nhiÒu thñ tôc kh¸c n÷a g©y phiÒn hµ cho bÖnh nh©n cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ khi hä ®Õn kh¸m ch÷a bÖnh. MÆt kh¸c nguyªn nh©n g©y ra khã kh¨n phiÒn hµ cßn do chÝnh lçi tõ phÝa ®¬n vÞ hay c¸ nh©n tham gia B¶o hiÓm y tÕ g©y nªn. + VÒ phÝa c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh: MÆc dï Bé y tÕ cã quy ®Þnh vÒ gi¸ c¸c dÞch vô y tÕ, nh­ng mét sè BÖnh viÖn vÉn thu thªm tiÒn cña bÖnh nh©n cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ; kh«ng Ýt bÖnh nh©n hiÓu sai gi¸ trÇn ®ît ®iÒu trÞ néi tró B¶o hiÓm y tÕ lµ møc quy ®Þnh cho tõng bÖnh nh©n riªn lÎ (thùc tÕ ®©y lµ møc thanh to¸n tèi ®a cña B¶o hiÓm y tÕ víi bÖnh nh©n trong kú quyÕt to¸n tÝnh trªn tæng sè bÖnh nh©n néi tró ra viÖn) nªn khi ®iÒu trÞ tíi møc trÇn th× cho bÖnh nh©n ra viÖn råi l¹i cho bÖnh nh©n vµo viÖn l¹i, hoÆc gi¶i thÝch kh«ng ®óng ®Ó yªu cÇu bÖnh nh©n ph¶i tù tóc vµo cuèi ®ît ®iÒu trÞ khi chi phÝ ®· xÊp xØ trÇn; mét sè bÖnh viÖn y häc d©n téc cßn quy ®Þnh cho bÖnh nh©n chØ n»m mét sè ngµy nhÊt ®Þnh, muèn ®iÒu trÞ tiÕp bÖnh nh©n ph¶i xin l¹i giÊy chuyÓn viÖn. Cã bÖnh viÖn giíi thiÖu bÖnh nh©n lªn tuyÕn trªn kh«ng ®óng thñ tôc quy ®Þnh, kh«ng ®óng tuyÕn chuyªn m«n kü thuËt, lµm cho ng­êi bÖnh bÞ thiÖt thßi khi thanh to¸n theo chÕ ®é B¶o hiÓm y tÕ; bÖnh nh©n rÊt khã hoÆc kh«ng xin ®­îc giÊy giíi thiÖu ®Ó chuyÓn lªn tuyÕn trªn ®iÒu trÞ, do bÖnh viÖn tuyÕn d­íi muèn gi÷ bÖnh nh©n; mét sè bÖnh viÖn kh«ng ®¶m b¶o ®ñ thuèc, bÖnh nh©n ph¶i mua thuèc ngoµi. Sau ®©y lµ t×nh h×nh sö dông thuèc cho bÖnh nh©n B¶o hiÓm y tÕ nãi chung vµ bÖnh nh©n nh¸nh tù nguyÖn nãi riªng: Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t t×nh h×nh sö dông thuèc cho bÖnh nh©n B¶o hiÓm y tÕ trong quü II/1998 t¹i mét bÖnh viÖn Trung ­¬ng cho thÊy trong tæng sè 4.946 ®¬n thuèc ngo¹i tró ®­îc kª cho ng­êi bÖnh cã b¶o hiÓm y tÕ víi 368 tªn thuèc th× cã tíi 336 thuèc nhËp ngo¹i chiÕm 91,3% KÕt qu¶ kh¶o s¸t 4.946 ®¬n thuèc ngo¹i tró nãi trªn cho thÊy thuèc ngo¹i nhËp cßn chiÕm kû lôc vÓ thuèc ®­îc kª ®¬n nhiÒu nhÊt, thuèc ®­îc sö dông víi sè l­îng nhiÒu nhÊt vµ ®Æc biÖt, hiÖn t­îng chØ ®Þnh thuèc cho bÖnh nh©n nãi chung, bÖnh nh©n cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ nãi riªng theo h­íng dÉn cña tr×nh d­îc viªn c¸c h·ng d­îc phÈm n­íc ngoµi ®· trë nªn phæ biÕn. §iÒu nµy dÉn ®Õn sù t¨ng m¹nh trong chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh mµ lÏ ra dïng thuèc trong n­íc s¶n xuÊt cïng lo¹i sÏ tiÕt kiÖm ®­îc nhiÒu. Mét thùc tr¹ng kh¸c n÷a lµm t¨ng chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh lµ t×nh tr¹ng sö dông thuèc kh«ng hîp lý, mÊt an toµn, g©y l·ng phÝ, hiÖn t­îng kª qu¸ nhiÒu lo¹i thuèc, kª biÖt d­îc ®¾t tiÒn ®ang vÉn phæ biÕn trong c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh hiÖn nay. Còng theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t trªn ®©y c¸c lo¹i thuèc th­êng ®­îc kª tËp trung vµo ba nhãm sau: + Nhãm 1: C¸c lo¹i Vitamin ChiÕm 86,3%. + Nhãm 2: Nhãm an thÇn, gi¶m ®au, hä sèt chiÕm 55,5%. + Nhãm 3: Nhãm kh·ng sinh chiÕm 51,53%. T×nh tr¹ng sö dông lan trµn thuèc kh¸nh sinh trong ®iÒu trÞ cho ng­êi bÖnh nãi chung ng­êi cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn nãi riªng lµ biÓu hiÖn râ nÐt cña viÖc sö dông thuèc ch­a an toµn, kh«ng hîp lý. Theo kh¶o s¸t t×nh h×nh sö dông thuèc ë ViÖt nam n¨m 1999 th× tû lÖ sö dông thuèc kh¸ng sinh trong ®iÒu trÞ néi tró lµ 80%, ngo¹i tró lµ 60% trong khi ®ã chØ cã 12% bÖnh nh©n thùc hiÖn kh¸nh sinh ®å. KÕt qu¶ kh¶o s¸t 444 ®¬n thuèc ngo¹i tró t¹i bÖnh viÖn cho thÊy 69% sè ®¬n thuèc ®­îc kª lµ kh¸ng sinh, trong ®ã ®¬n thuèc cã 1 kh¸ng sinh lµ 231 ®¬n, chiÕm 52%; ®¬n thuèc cã 2 kh¸ng sinh lµ 60, chiÕm 14%, ®¬n thuèc cã 3 kh¸ng sinh lµ 13, chiÕm 3%. So víi chØ sè cña WHO lµ: kh¸ng sinh chØ chiÕm tõ 20 - 30% trong ®¬n thuèc th× ®©y lµ mét chØ sè kh¸ cao thÓ hiÖn sù l¹m dông kh¸ng sinh qu¸ møc trong ®iÒu trÞ. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, c¬ quan B¶o hiÓm y tÕ c¨n cø vµo danh môc thuèc theo quy ®Þnh cña Bé y tÕ ®Ó thanh to¸n chi phÝ tiÒn thuèc sö dông cho ng­êi bÖnh cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ. Tuy nhiªn trong thùc tÕ ®iÒu trÞ c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh kª ®¬n thuèc kh«ng cã trong danh môc theo quy ®Þnh trªn lµ rÊt phæ biÕn, viÖc nµy kh«ng nh÷ng g©y khã kh¨n cho viÖc gi¸m ®Þnh chi phÝ ®Ó thanh to¸n, quyÕt to¸n gi÷a c¬ quan B¶o hiÓm y tÕ vµ c¸c bÖnh viÖn, mµ cßn lµm ¶nh h­ëng ®Õn quyÒn lîi cña ng­êi tham gia khi bÞ c¬ quan B¶o hiÓm y tÕ tõ chèi thanh to¸n nh÷ng chi phÝ kh«ng ®óng quy ®Þnh nµy. Ngoµi ra t×nh tr¹ng kª ®¬n thuèc kh«ng c«ng b»ng gi÷a ng­êi tham gia B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn víi c¸c ®èi t­îng kh¸m ch÷a bÖnh kh¸c vÉn cßn tån t¹i. §iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn uy tÝn cña B¶o hiÓm y tÕ. VÒ c¬ së vËt chÊt phôc vô cho c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh. HiÖn nay c¬ së vËt chÊt trang bÞ trong c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh ®· tèt h¬n nhiÒu so víi 10 n¨m vÒ tr­íc. Nh­ng nh×n chung vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh cña nh©n d©n nãi chung vµ cña nh÷ng ng­êi cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ nãi riªng. §Æc biÖt viÖc trang bÞ c¬ së vËt chÊt cã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c vïng. ë c¸c thµnh phè lín vµ vïng §ång B»ng ®­îc trang bÞ c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i h¬n, cßn ng­îc l¹i nh÷ng vïng xa x«i tØnh miÒn nói th­êng c¬ së vËt chÊt lµ l¹c hËu, thËm chÝ lµ sù sö dông l¹i cña c¸c tØnh miÒn xu«i thµnh phè lín. §iÒu nµy g©y ra sù mÊt c«ng b»ng trong c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cña ng­êi d©n gi÷a c¸c vïng vµ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc më réng ®èi t­îng tham gia B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn. ViÖc ®Çu t­ cho y tÕ trong nh÷ng n¨m qua cña Ng©n s¸ch ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: §¬n vÞ: tû ®ång N¨m 1998 1999 2000 §Çu t­ 4.297 3.931 3.978 Nguån: T¹p trÝ B¶o hiÓm y tÕ. Qua sè liÖu trªn cho thÊy viÖc Nhµ n­íc ®Çu t­ cho Y tÕ lµ kh¸ lín. Nh­ng do thiÕt bÞ, m¸y mãc phôc vô cho c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh lµ rÊt ®¾t. Do vËy bªn c¹nh viÖc ®Ò nghÞ Nhµ n­íc t¨ng c­êng ®Çu t­ tõ Ng©n s¸ch, viÖc t×m kiÕm c¸c nguån kinh phÝ ®a d¹ng lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Theo em viÖc c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh lµm tèt c«ng t¸c cña m×nh sÏ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng gióp cho viÖc ph¸t triÓn lo¹i h×nh B¶o hiÒm y tÕ nãi chung vµ nh¸nh tù nguyÖn nãi riªng. Bëi v× khi nh÷ng ng­êi tham gia B¶o hiÓm y tÕ ®­îc phôc vô c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh tèt th× nã sÏ g©y ra "hiÖu øng lan truyÒn" tõ ®ã sÏ t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn c¸c ®èi t­îng ch­a tham gia, hay ®ang l­ìng lù trong viÖc quyÕt ®Þnh tham gia hay kh«ng? tõ ®ã më réng ®­îc ®èi t­îng tham gia vµ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c c«ng t¸c x· héi ho¸ trong viÖc ch¨m sãc søc khÎo cho nh©n d©n ta. PhÇn III: C¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn lo¹i h×nh B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn ë n­íc ta hiÖn nay. I. më réng ®èi t­îng tham gia. 1. T¨ng nhanh ®èi t­îng tham gia: Do ®Æc thï còng nh­ ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®«ng B¶o hiÓm lµ thùc hiÖn nguyªn t¾c sè lín, B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn còng vËy. Do ®ã ®Ó ph¸t triÓn lo¹i h×nh nµy ®ßi hái ph¶i kh«ng ngõng t¨ng nhanh ®èi t­îng tham gia trong qóa tr×nh ph¸t triÓn lo¹i h×nh, lµm ®­îc ®iÒu nµy sÏ gióp cho nguån quü B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn sÏ t¨ng tr­ëng nhanh vµ ®¶m b¶o ch¨m sãc tèt søc khoÎ cña ng­êi tham gia. 2. N©ng cao quyÒn lîi cña ng­êi tham gia: T©m lý cña ng­êi tham gia lµ lu«n lu«n mong muèn ®­îc h­ëng dÞch vô kh¸m ch÷a bÖnh tèt nhÊt khi hä kh«ng may gÆp rñi ro vÒ bÖnh tËt, ®iÒu nµy ®Æc biÖt ®óng víi ®èi t­îng tham gia tù nguyÖn. Do vËy ®Ó cã thÓ thuyÕt phôc còng nh­ më réng ®­îc ®èi t­îng tham gia tù nguyÖn, th× c«ng t¸c ®¶m b¶o còng nh­ n©ng cao quyÒn lîi cña ng­êi tham gia lµ ®Æc biÖt quan träng. 3. Gi¸o dôc ý thøc cña ng­êi tham gia th«ng qua tuyªn truyÒn. PhÇn lín ng­êi d©n ë n­íc ta trong thùc tÕ vÉn ch­a hiÒu ®­îc ®Çy ®ñ vÒ lîi Ých khi tham gia B¶o hiÓm y tÕ. Do vËy nªn ch¨ng B¶o hiÓm y tÕ còng nh­ c¸c c¬ së y tÕ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tuyªn truyÒn sau: + Chó träng tíi c«ng t¸c tuyªn truyÒn, h­íng dÉn gi¶i thÝch trùc tiÕp t¹i c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh, g¾n liÒn víi chñ tr­¬ng thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong kh¸m ch÷a bÖnh B¶o hiÓm y tÕ. + Lµm b¶ng chØ dÉn, ¸p phÝch, tranh cæ ®éng B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn. + Phèi hîp víi bÖnh viÖn, to¹ ®µm víi B¸c sÜ, bÖnh nh©n, ph¸t tµi liÖu tuyªn truyÒn tê gÊp th«ng b¸o quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm khi kh¸m ch÷a bÖnh. + Tuyªn truyÒn qua c¸c b¨ng h×nh t¹i phßng chê kh¸m bÖnh, b¨ng ghi ©m qua hÖ thèng loa phãng thanh trong bÖnh viÖn. + TriÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn ®i vµo chiÒu s©u th«ng qua hÖ thèng Tuyªn gi¸o c¸c cÊp ®Ó tõ ®ã Tuyªn gi¸o c¸c cÊp chØ ®¹o quÇn chóng thùc hiÖn tèt chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch B¶o hiÓm y tÕ. + Hîp t¸c chÆt chÏ víi hÖ thèng th«ng c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng ë ®Þa ph­¬ng, ngµnh x©y dùng ®éi ngò c«ng t¸c viªn tÝch cùc cho c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn, cã chÕ ®é thï lao ®«ng viªn hîp lý, ®Ó khuyÕn khÝch kÞp thêi nh÷ng céng t¸c viªn, th«ng tin viªn tÝch cùc ®· thùc hiªn cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn vÒ B¶o hiÓm y tÕ nãi chung nh¸nh tù nguyÖn nãi riªng. + C¬ quan B¶o hiÓm y tÕ cã kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn cô thÓ theo yªu cÇu, nhiÖm vô tõng giai ®o¹n vµ cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi tµi liÖu th«ng tin tuyªn truyÒn cho c¸c b¸o trÝ ë ®Þa ph­¬ng ®Ó tæ chøc tèt c¸c ch­¬ng tr×nh, chuyªn môc tuyªn truyÒn th­êng xuyªn liªn tôc. + TiÕp tôc sö dông c¸c t¸c phÈm tranh cæ ®éng B¶o hiÓm y tÕ do B¶o hiÓm y tÕ ViÖt Nam chän göi, mçi tØnh dùng tèi thiÓu hai pan« lín t¹i c¸c trung t©m ®«ng d©n c­, sö dông in trªn c¸c tê r¬i, tê gÊp vµ c¸c Ên phÈm truyÒn th«ng phï hîp kh¸c. + Chñ ®éng h¬n trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn B¶o hiÓm y tÕ víi ®èi t­îng Häc sinh - Sinh viªn, ®i ®«i víi nã lµ ch÷ng minh lîi Ých, tÝnh chÊt ­u viÖt nh©n ®¹o cña B¶o hiÓm y tÕ Häc sinh - Sinh viªn. + ThiÕt lËp m¹ng l­íi th«ng tin tuyªn truyÒn trong toµn ngµnh; thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o, tËp huÊn nghiÖp vô, ph­¬ng ph¸p tæ chøc, trang bÞ kü n¨ng truyÒn th«ng cho c¸n bé th«ng tin tuyªn truyÒn vµ c¸n bé lµm nghiÖp vô khai th¸c. II. C¬ së kh¸m ch÷a bÖnh. 1. N©ng cao chÊt l­îng phôc vô: Víi c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh nªn ch¨ng nªn thùc hiªn c¸c biÖn ph¸p c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, c¶i tiÕn quy tr×nh kh¸m ch÷a bÖnh ®èi víi ng­êi cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ, gi¶m bít mäi thñ tôc g©y phiÒn hµ cho ng­êi bÖnh, ®ãn tiÕp ng­êi bªnh víi tinh thÇn niÒm në, t©n t×nh ch¨m sãc, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn khi ®i kh¸m ch÷a bÖnh, kh«ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a ®èi t­îng tham gia tù nguyÖn víi c¸c ®èi t­îng kh¸c khi kh¸m ch÷a bÖnh. Ngoµi ra theo em viÖc n©ng cao gi¸o dôc y ®øc cho ng­êi thÇy thuèc còng lµ viÖc n©ng cao chÊt l­îng kh¸m ch÷a bÖnh ë c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh. 2. N©ng cÊp c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô ng­êi kh¸m ch÷a bÖnh B¶o hiÓm y tÕ. §Ó ch¨m sãc tèt søc khoÎ cña nh©n d©n, ta kh«ng thÓ phñ nhËn ®­îc vai trß cña c¬ së vËt chÊt kh¸m ch÷a bÖnh. Do vËy nªn ch¨ng Nhµ n­íc nªn cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ nhiÒu h¬n n÷a ®Ó phôc vô cho viÖc, x©y dùng c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh ®Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh ngµy cµng t¨ng cña nh©n d©n nãi chung, nh¸nh tù nguyÖn nãi riªng, cô thÓ: c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh nªn x¾p xÕp khu vùc ®ãn tiÕp, thu tiÒn, ph¸t thuèc, bè trÝ phßng chê cho bÖnh nh©n, còng nh­ ®¶m b¶o ®­îc sè gi­êng bÖnh phôc vô tèt nhÊt nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh. 3. Sö dông danh môc thuèc linh ho¹t vµ theo quy ®Þnh cua Nhµ n­íc. Nªn ch¨ng Nhµ n­íc cã c¸c chÝnh s¸ch sau ®Ó kiÓm so¸t ®­îc l­îng thuèc phôc vô cho viÖc kh¸m ch÷a bÖnh B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn: + Thèng nhÊt viÖc thùc hiÖn danh môc thuèc dïng cho bÖnh nh©n cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ nãi chung vµ nh¸nh tù nguyÖn nãi riªng. + Cã chÝnh s¸ch kiÓm so¸t ®­îc nguån cung øng thuèc vµ thèng nhÊt qu¶n lý gi¸ thuèc nh­ ®a sè c¸c quèc gia trªn ThÕ giíi, kÓ c¶ c¸c quèc gia cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn. + T¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c gi¸o dôc y ®øc vµ cung cÊp cho ®éi ngò thÇy thuèc ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c th«ng tin khoa häc vÒ thuèc kh«ng coi th«ng tin vÒ thuèc tõ c¸c nhµ kinh doanh thuèc lµ nguån th«ng tin chñ yÕu. + Ngoµi ra nªn ch¨ng ta còng ¸p dông viÖc sö dông thuèc gèc (thuèc ®· hÕt b¶n quyÒn s¸ng chÕ vµ s¶n xuÊt) trong trÞ bªnh nh­ c¸c n­íc ph¸t triÓn, viÖc nµy sÏ gióp ta gi¶m ®­îc mét kho¶n chi phÝ lín. VÝ dô thùc tÕ ë Mü n¨m 1999 kh¶o s¸t 15 triÖu ng­êi ®­îc B¶o hiÓm y tÕ th× chªnh lÖch kho¶n tiÒn cïng chi tr¶ gi÷a ®¬n thuèc gèc vµ thuèc míi lµ 5 triÖu USD, mét sè tr­êng hîp chªnh lÖch lªn tíi 20 USD/1lo¹i/viªn thuèc. III. C¬ quan B¶o hiÓm y tÕ. 1. X©y dùng kiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. Víi ®«i ngò c¸n bé qu¶n lý nªn ch¨ng Nhµ n­íc còng nh­ B¶o hiÓm y tÕ cÇn cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o nguån c¸n bé qu¶n lý sao cho ®óng chuyªn ngµnh. Bëi v× hiÖn nay c¸n bé qu¶n lý ë c¸c cÊp qu¶n lý hÇu nh­ kh«ng ®­îc ®µo t¹o ®óng chuyªn ngµnh. §iÒu nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c«ng viÖc qu¶n lý B¶o hiÓm y tÕ ë c¸c cÊp. MÆt kh¸c nªn ch¨ng cÇn cã chÝnh s¸ch phèi hîp gi÷a nguån ®µo t¹o vµ c¬ quan B¶o hiÓm y tÕ, theo em viÖc nµy sÏ gióp cho sinh viªn chuyªn ngµnh cËp nhËt nhan nh÷ng thay ®æi trong chÝnh s¸ch, quy ®Þnh cña B¶o hiÓm y tÕ, còng nh­ lµm quen víi c«ng t¸c ®iÒu hµnh qu¶n lý còng nh­ khai th¸c B¶o hiÓm y tÕ, ®Ó tõ ®ã tr¸nh ®­îc bì ngì còng nh­ dÔ hoµ nhËp vµo c«ng viÖc sau khi ra tr­êng nhËn c«ng t¸c. Ngoµi ra nªn ch¨ng Nhµ n­íc cÇn ®Çu t­ h¬n n÷a cho c«ng t¸c øng dông C«ng NghÖ Th«ng Tin còng nh­ viÖc ®µo t¹o h­íng dÉn sö dông c¸c phÇn mÒm qu¶n lý ngay t¹i tr­êng häc ®èi víi sinh viªn, vµ ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i víi nh÷ng c¸n bé qu¶n lý ®· lµm viÖc l©u n¨m, cã ®iÒu nµy bëi lÏ sù ph¸t triÓn cña C«ng NghÖ Th«ng Tin trong thÕ kû XXI hiÖn nay lµ rÊt nhanh. Do ®ã ®Ó n©ng cao n¨ng xuÊt qu¶n lý ®ßi hái ph¶i cã sù ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i th­êng xuyªn. Nªn ch¨ng Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch ­u ®·i h¬n n÷a ®èi víi c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý ë c¸c vïng xa x«i hÎo l¸nh, ®Ó khuyÕn khÝch hä hoµn thµnh tèt c«ng t¸c. Tõ ®ã cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc sù c«ng b»ng trong c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n ta ë mäi n¬i trong c¶ n­íc. 2. Qu¶n lý nguån quü. Quü B¶o hiÓm y tÕ lµ nguån sèng cña chÝnh s¸ch B¶o hiÓm y tÕ nãi chung nh¸nh tù nguyÖn nãi riªng, do ®ã nªn ch¨ng Nhµ n­íc còng nh­ B¶o hiÓm y tÕ ViÖt nam cã chÝnh s¸ch sau ®Ó ®¶m b¶o sù c©n ®èi vµ ph¸t triÓn cña nguån quü: + Gi¸m s¸t viÖc sö dông quü sao cho thùc hiÖn ®óng môc ®Ých chi, còng nh­ viÖc quy ®Þnh mét tû lÖ râ rµng vÒ viÖc chi cho qu¶n lý, viÖc nµy nªn ch¨ng ®­îc thùc thèng nhÊt trong toµn hÖ thèng B¶o hiÓm y tÕ. + Cã nh÷ng chÝnh s¸ch còng nh­ quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc ®Çu t­ t¨ng tr­ëng nguån quü sao cho võa ®¶m b¶o ®­îc sù an toµn còng nh­ ph¸t triÓn cña nguån quü. §ång thêi víi c¸c chÝnh s¸ch trªn nªn ch¨ng c¸c c¬ quan qu¶n lý B¶o hiÓm y tÕ cã c¸c biÖn ph¸p sau: + Chèng l¹m dông kÐo dµi ngµy ®iÒu trÞ. + Chèng l¹m dông tõ phÝa nh©n viªn y tÕ nh­: ghi bÖnh ¸n khèng... + Chèng nh©n viªn y tÕ l¹m dông ghi ®¬n thuèc khèng b»ng viÖc gi¸m s¸t viÖc cÊp ph¸t thuèc, sö dông ®¬n thuèc. + Chèng l¹m dông nhËn nhiÒu bÖnh nh©n kh«ng ®óng chØ ®Þnh. + Chèng ®iÒu trÞ nhiÒu lÇn cho mét bÖnh nh©n kh«ng ®óng chØ ®Þnh. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p trªn sÏ phÇn nµo gi¶m ®­îc g¸nh nÆng cho quü B¶o hiÓm y tÕ 4. Nªn ch¨ng c¸c c¬ së ch÷a bÖnh nªn ¸p dông tin häc trong c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh cho ®èi t­îng B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn nãi riªng, còng nh­ c¸c ®èi t­îng kh¸c cã tham gia B¶o hiÓm y tÕ. §Ó cã thÓ gi¶m thiÓu ®­îc thñ tôc trong khi ®i kh¸m ch÷a bÖnh. KÕt luËn B¶o hiÓm y tÕ nãi chung còng nh­ nh¸nh tù nguyÖn nãi riªng tuy míi ®­îc triÓn khai gÇn 10 n¨m nay, nh­ng nã ®· thÓ hiÖn lµ mét chÝnh s¸ch ­u viÖt kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ë n­íc ta. Víi viÖc thùc hiÖn B¶o hiÓm y tÕ cho ng­êi nghÌo ®· thÓ hiÖn b¶n chÊt tèt ®Ñp cña Nhµ n­íc ta. Trong thêi gian qua viÖc triÓn khai cÊp thÎ cho ®èi t­îng nµy ®· ®­îc thùc hiªn trong nhiÒu tØnh thµnh phè vµ cã xu h­íng t¨ng. Nh­ng cßn tån nhiÒu v­íng m¾c trong kh©u triÓn khai, còng nh­ mét sè tØnh ch­a triÓn khai ®iÒu nµy g©y thiÖt thßi cho nh÷ng ®èi t­îng ®¸ng ra hä ®­îc h­ëng. Víi lo¹i h×nh B¶o hiÓm y tÕ cho Häc sinh - Sinh viªn: lo¹i h×nh nµy cã sè ®èi t­îng tham gia nhiÒu nhÊt trong nh¸nh tù nguyÖn, viÖc thùc hiÖn lo¹i h×nh nµy phÇn nµo ®· ch¨m sãc søc khoÎ cho Häc sinh - Sinh viªn ngay tõ khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng. Bªn c¹nh mÆt ®­îc trªn cßn tån t¹i nh÷ng mÆt h¹n chÕ dÉn ®Õn ®èi t­îng tham gia cã xu h­íng gi¶m qua c¸c n¨m. Víi lo¹i h×nh B¶o hiÓm y tÕ cho N«ng d©n: víi lo¹i h×nh nµy sè ®èi t­îng tham gia cã t¨ng qua c¸c n¨m, nh­ng sè ®èi t­îng tham gia so víi sè N«ng d©n ë n­íc ta th× qu¶ lµ tû lÖ nµy cßn rÊt nhá bÐ. §iÒu nµy theo em do c«ng t¸c tuyªn truyÒn cßn yÕu kÐm dÉn ®Õn sù nhËn thøc vÒ B¶o hiÓm y tÕ, còng nh­ c¸c lîi Ých hä nhËn ®­îc khi tham gia trong N«ng d©n cßn thÊp. Tãm l¹i B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn ®· tá râ lµ mét lo¹i h×nh kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong lé tr×nh tiÕn tíi B¶o hiÓm y tÕ toµn d©n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta. Nh­ng tõ thùc tr¹ng trªn ®Æt ra cho B¶o hiÓm y tÕ nh÷ng th¸ch thøc míi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lo¹i h×nh. Tuy nhiªn víi b¶n chÊt tèt ®Ñp cña Nhµ n­íc, cïng víi sù l·nh ®¹o cña §¶ng em tin t­ëng r»ng B¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn sÏ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cao c¶ cña m×nh. Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh kinh tÕ B¶o hiÓm (§HKTQD). Nhµ xuÊt b¶n thèng kª- 2000 PGS- TS Hå SÜ Sµ - T¹p chÝ B¶o hiÓm y tÕ. - M«n häc chuyªn ®Ó tù chän vÒ B¶o hiÓm. - NghÞ ®Þnh 58/1998/N§-CP ngµy 13/08/1998 cña ChÝnh phñ. T¹p chÝ Nghiªn cøu lý luËn T¹p chÝ ®Çu t­ Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam C¸c tµi liÖu tham kh¶o kh¸c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng Bảo Hiểm y tế tự nguyện ở Việt Nam và các Giải pháp hoàn thiện để phát triển.doc
Luận văn liên quan