Đề tài Thực trạng FDI đầu tư vào TP Hồ Chí Minh

Chương I: Những thuận lợi và khó khăn trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thành phố Hồ Chí Minh I) Điều kiện tự nhiên, địa lý II. Cơ sở hạ tầng kĩ thuật và đô thị của của thành phố Hồ Chí Minh III. Đánh giá các yếu tố thuận lợi và khó khăn của TP HCM PHẦN II: THỰC TRẠNG FDI VÀO TP HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI GIAN QUA I. Quy mô vốn FDI vào TP HCM trong những năm gần đây II. Cơ cấu FDI vào thành phố Hồ Chí Minh theo ngành III .Đầu tư nước ngoài tại Thành Phố Hồ Chí Minh phân theo đối tác IV. Đánh giá tình hình thu hút và sử dụng vốn của Tp HCM Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút vốn FDI vào Thành phố Hồ Chí Minh

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2253 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng FDI đầu tư vào TP Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 2003 2004 2005 Sè dù ¸n cÊp trong n¨m 182 223 203 247 309 Tæng sè vèn ®¨ng ký ®Çu t­ míi (triÖu USD) 619 495,0 303,3 430,6 603,8 Sè dù ¸n cßn hiÖu lùc ®Õn cuèi kú b¸o c¸o 1.246 1.415 1.621 1.914 Tæng sè vèn ®¨ng ký ®Çu t­ cßn hiÖu lùc ®Õn cuèi n¨m (triÖu USD) 11.267 11.636 12.210 12.348 Qua b¶ng trªn cã thÓ thÊy vèn FDI thu hót vµo TP. Hå ChÝ Minh ngµy cµng t¨ng vÒ tÊt c¶ mäi mÆt: sè dù ¸n, tæng vèn ®¨ng ký, … cho thÊy hiÖu qu¶ cña nh÷ng nç lùc mµ Thµnh phè ®· thùc hiÖn trong viÖc c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. Vèn ®Çu t­ ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ (triÖu ®ång) 2000 2001 2004 2005 Tæng sè 25.853.900 28.535.599 49.450.120 57.345.480 1.Vèn ®Çu t­ trong n­íc 18.224.462 (70.5%) 20.159.055 (70.6%) 40.890.450 (82.7%) 47.827.176 (83.4%) Vèn ng©n s¸ch 368.545 386.972 824.45 960.26 Vèn cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc 7.749.166 6.540.795 8.326.580 10.258.908 C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi Nhµ n­íc 7.495.648 9.755.171 24.880.942 29.067.523 2. Vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi 7.629.438 (29.5%) 8.376.544 (29.4%) 8.559.670 (17.3%) 9.518.304 (16.6%) Vèn liªn doanh n­íc ngoµi 3.509.542 3.752.397 2.814.550 3.007.784 100% vèn n­íc ngoµi 4.119.896 4.624.147 5.745.120 6.510.520 Theo b¶ng trªn ta cã thÓ thÊy tuy khèi l­îng vèn FDI ngµy cµng t¨ng nh­ng tû träng cña chóng gi¶m dÇn qua c¸c n¨m, tõ 29,5% vµo n¨m 2000 xuèng cßn 16,6% vµo n¨m 2005. §iÒu nµy cho thÊy nç lùc ph¸t triÓn kinh tÕ b»ng néi lùc cña Tp Hå ChÝ Minh, ®ång thêi còng thÓ hiÖn møc ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong n­íc. Giai ®o¹n tõ 2006 ®Õn nay: §©y lµ giai ®o¹n thu hót FDI ph¸t triÓn v­ît bËc cã nh­ng b­íc tiÕn quan träng víi nh÷ng ®Æc tr­ng sau: NhiÒu nhµ ®Çu t­ ®­îc cÊp giÊy phÐp vµ thùc hiÖn nh÷ng dù ¸n lín trong c¸c ngµnh kinh tÕ quan träng. NhiÒu tËp ®oµn ®a quèc gia víi tiÒm lùc kinh tÕ dåi dµo ®ang vµ sÏ ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc ®­îc kú väng t¹o ra ®éng lùc t¨ng tr­ëng cña thµnh phè. NhiÒu dù ¸n võa ®­îc cÊp giÊy phÐp ®· lµm lÔ ®éng thæ triÓn khai nhanh x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ®­a vµo ho¹t ®éng trong vßng vµi ba n¨m. §Æc tr­ng nµy võa nãi lªn tiÒm n¨ng thùc sù cña c¸c nhµ ®Çu t­; hä ®· cã s½n vèn tù cã vµ s¾p xÕp xong vèn tÝn dông tr­íc khi cã giÊy phÐp; võa thÓ hiÖn lßng tin cña hä ®èi víi triÓn väng ph¸t triÓn cña thµnh phè, s½n sµng bá vèn ®Çu t­ trong t×nh tr¹ng l¹m ph¸t cao, bÊt æn vÒ thÞ tr­êng tiÒn tÖ, ®Ó ®ãn ®Çu sau hai hoÆc ba n¨m t×nh h×nh kinh tÕ trë l¹i æn ®Þnh, sÏ t¨ng tr­ëng nhanh víi thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng. Trong n¨m 2006, vèn FDI vµo thµnh phè Hå ChÝ Minh t¨ng 19% so víi n¨m 2005, ®¹t tíi 11.317.425 triÖu ®ång, chiÕm 16,9% trong tæng vèn ®Çu t­ cña Tp Hå ChÝ Minh. Còng trong n¨m 2006, thµnh phè ®· cÊp giÊy phÐp cho 283 dù ¸n, víi tæng sè vèn ®¨ng ký lµ 1.627 triÖu USD vµ vèn ph¸p ®Þnh lµ 504 triÖu USD. ChØ tÝnh trong 10 th¸ng ®Çu n¨m 2007, TP Hå ChÝ Minh ®· ®øng thø hai c¶ n­íc, chØ sau Bµ RÞa – Vòng Tµu, vÒ tæng sè vèn míi ®¨ng ký lµ 987,413,888 tû ®ång cho 289 dù ¸n víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 352,600,439 tû ®ång. Theo b¸o c¸o cña UBND TP. Hå ChÝ Minh, 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008, tæng vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi (FDI) trªn ®Þa bµn thµnh phè ®¹t h¬n 7,13 tØ USD, t¨ng h¬n 9 lÇn vÒ so víi cïng kú n¨m 2007 vµ chiÕm gÇn ¼ tæng vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cña c¶ n­íc 6 th¸ng ®Çu n¨m. Trong thêi gian nµy, cã 197 dù ¸n ®­îc cÊp GiÊy Chøng nhËn ®Çu t­ víi tæng vèn ®¨ng ký h¬n 7 tû USD, 50 dù ¸n t¨ng vèn víi sè vèn ®iÒu chØnh t¨ng lµ 103,4 triÖu USD, tæng sè dù ¸n FDI cßn hiÖu lùc trªn ®Þa bµn thµnh phè lµ 2.837 dù ¸n, tæng vèn ®¨ng ký h¬n 24,3 tû USD. Đầu tư từ nước ngoài Thực hiện năm 2008 % So sánh Tháng 6 6 tháng Tháng 6/08 với tháng 5/07 Tháng 6/08 với tháng 6/07  6 tháng đầu năm 2007 với 6 tháng đầu 2006  6 tháng đầu năm 2008 với 6 tháng đầu 2007 * Dự án cấp mới Số dự án 206 146.8 113.2 Tổng vốn đầu tư (triệu USD) 7,038 76.9 1,221.9 * Dự án điều chỉnh vốn Số dự án 55 197.7 64.7 Vốn điều chỉnh (+,  -)  (triệu USD) 101 88.2 82.5 * Dự án còn hiệu lực Số dự án 2,842 116.1 121.4 Tổng vốn đầu tư (triệu USD) 24,339 115.8 160.2 B¶ng: ¦íc tÝnh t×nh h×nh thu hót vµ sö dông vèn FDI 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008 TÝnh trong 9 th¸ng ®Çu n¨m, Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· thu hót trªn 8 tû USD vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, bao gåm c¶ vèn ®¨ng ký míi vµ vèn bæ sung, t¨ng 6 lÇn so víi cïng kú n¨m tr­íc vµ lµ møc cao nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay. Côc Thèng kª Thµnh phè Hå ChÝ Minh cho biÕt, trong tæng vèn ®Çu t­ trªn, cã 7,83 tû USD lµ vèn ®¨ng ký míi cña 405 dù ¸n; sè cßn l¹i lµ vèn t¨ng thªm cña 110 dù ¸n ®ang triÓn khai. Nh÷ng lÜnh vùc thu hót ®Çu t­ chñ yÕu vÉn lµ bÊt ®éng s¶n, c«ng nghÖ th«ng tin, tµi chÝnh vµ c«ng nghiÖp. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm nµy, trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã 3.045 dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi cßn hiÖu lùc víi tæng vèn ®Çu t­ trªn 25,3 tû USD; t¨ng trªn 9,5 tû USD so víi cïng thêi ®iÓm nµy n¨m ngo¸i. §Ó thu hót thªm n÷a vèn FDI trong thêi gian tíi, UBND Tp. Hå ChÝ Minh tiÕp tôc huy ®éng mäi nguån lùc trong vµ ngoµi n­íc, trong ®ã ban hµnh quy chÕ khuyÕn khÝch t­ nh©n, ®Çu t­ n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, c¶ng biÓn, dÞch vô viÔn th«ng, cung cÊp ®iÖn n­íc, phÊn ®Êu kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng thiÕu ®iÖn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ phÝa c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc, cÇn phèi hîp hç trî, thóc ®Èy nhanh viÖc gi¶i ng©n vèn ®¨ng ký cña c¸c dù ¸n ®· ®­îc cÊp GiÊy Chøng nhËn ®Çu t­, ®Æc biÖt chó träng ®Õn c«ng t¸c thóc ®Èy triÓn khai c¸c dù ¸n quy m« vèn ®Çu t­ lín b»ng c¸ch t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ thñ tôc hµnh chÝnh, vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng .v.v. gióp cho c¸c dù ¸n nµy triÓn khai nhanh chãng. Bªn c¹nh nh÷ng yÕu tè trªn, nguån nh©n lùc còng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc quan t©m: tiÕp tôc t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nguån nh©n lùc, c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp, c¸n bé kü thuËt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. II. C¬ cÊu fdi vµo thµnh phè Hå ChÝ Minh theo ngµnh C¬ cÊu FDI vµo ViÖt Nam theo ngµnh Nh÷ng ngµnh chñ yÕu Ph©n tÝch c¬ cÊu ®Çu t­ theo ngµnh ë n­íc ta trong thêi gian qua: Tr­íc n¨m 1999, c¸c dù ¸n chñ yÕu tËp trung vµo x©y dùng kh¸ch s¹n, nhµ hµng, v¨n phßng cho thuª. Cô thÓ: C«ng nghiÖp nÆng chiÕm 16.7%, c«ng nghiÖp dÇu khÝ chiÕm 8.3%, c«ng nghiÖp nhÑ chiÕm 10.56%, c«ng nghiÖp thùc phÈm chiÕm 5.89%, x©y dùng chiªm 9.75%, x©y dùng ®« thÞ chiÕm 9.14 %... Sau n¨m 1999, c¬ cÊu ®Çu t­ tiÕp tôc chuyÓn ®æi theo h­íng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa. N¨m 1999, trong 308 dù ¸n ®­îc cÊp phÐp cã 255 dù ¸n ®Çu t­ vµo khu vùc s¶n xuÊt (chiÕm 82.8%), vèn ®¨ng kÝ ®¹t 1.245 triÖu USD (chiÕm 79.5%) lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng cã 225 dù ¸n ®­îc cÊp phÐp (chiÕm 70%) víi tæng sè vèn ®¹t 1.049 triÖu chiÕm 67% sã vèn ®¨ng kÝ. N¨m 2000, ®Çu t­ n­íc ngoµi cã sù biÕn chuyÓn tÝch cùc h¬n theo c¬ cÊu ngµnh: Cã 344 dù ¸n, vèn ®¨ng kÝ ®¹t 1.973 triÖu USD, ®Çu t­ tËp trung chñ yÕu vµo c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt chiÕm 94% sè vèn ®¨ng kÝ, trong ®ã lÜnh vùc c«ng nghiÖp chiÕm 90.98%, n«ng – l©m – ng­ nghiÖp chiÕm 2.76%, dÞch vô, du lÞch chØ cßn chiÕm 2.02%. §· xuÊt hiÖn nh÷ng dù ¸n kh¸ lín ®Çu t­ vßa lÜnh vùc ý tÕ – gi¸o dôc chiÕm 3.14%. B¶ng: “§Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®­îc cÊp phÐp tõ 1988 ®Õn 2007 ph©n theo ngµnh kinh tÕ” (§¬n vÞ: TriÖu USD). Ngµnh nghÒ Sè dù ¸n Tæng gi¸ trÞ vèn ®¨ng kÝ Tû lÖ% theo sè dù ¸n Tû lÖ phÇn tr¨m theo gi¸ trÞ Tæng sè 9810 99596.2 N«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp 518 3397.5 5.3 3.4 Thñy s¶n 156 515.1 1.6 0.5 C«ng nghiÖp khai th¸c má 119 3742.8 1.2 3.8 C«ng nghiÖp chÕ biÕn 6323 52345.4 64.5 52.6 S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ n­íc 30 1937.7 0.3 1.9 X©y dùng 254 6808 2.6 6.8 Th­¬ng nghiÖp, söa ch÷a xe cã ®éng c¬, m« t«, xe m¸y, ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh 108 641.9 1.1 0.6 Kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng 291 7620.6 3.0 7.7 VËn t¶i, kho b·i vµ th«ng tin liªn l¹c 272 5072.3 2.8 5.1 Tµi chÝnh, tÝn dông 65 862.7 0.7 0.9 C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn kinh doanh tµi s¶n vµ dÞch vô t­ vÊn 1341 14191.8 13.7 14.2 GD-§T 101 146.8 1.0 0.1 Y tÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi 54 591.4 0.6 0.6 Ho¹t ®éng v¨n hãa vµ thÓ thao 112 1683.5 1.1 1.7 Ho¹t ®éng phôc vô c¸ nh©n vµ céng ®ång 66 38.7 0.7 0.0001 B¶ng: §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®­îc cÊp phÐp tõ 1988 – 2007 ph©n theo ngµnh kinh tÕ (theo sè dù ¸n) Theo sè dù ¸n, nh÷ng ngµnh chiÕm tû träng lín trong tæng sè c¸c dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ: C«ng nghiÖp chÕ biÕn (63%), c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn kinh doanh tµi s¶n vµ dÞch vô t­ vÊn(14%), kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng (5%). Theo tØ lÖ vèn ®¨ng kÝ, nh÷ng ngµnh ®­îc tËp trung ®Çu t­ lµ: C«ng nghiÖp chÕ biªn(52%), c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn tµi s¶n vµ dÞch vô t­ vÊn (13%), kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng (8%), x©y dùng (7%), vËn t¶i, kho b·i vµ th«ng tin liªn l¹c (5%). T¸c ®éng cña FDI ®Õn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh B¶ng: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo thµnh phÊn kinh tÕ (Theo Tæng côc thèng kª) (§¬n vÞ: tØ ®ång) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tæng 149432.5 180428.9 208686.8 244137.5 336100.3 395809.2 476350.0 620067.7 808958.3 991249.4 KV NN 74161.1 (49.6%) 85290.3 (47.3%) 94727.5 (45.4% 97472.1 (39.9) 114799.9 (34.2%) 124379.7 (31.4%) 149651.5 (31.4%) 181675.3 (29.3%) 221450.7 (27.4%) 249085.2 (25.1) KT ngoµi NN 35682.2 (16.5%) 42750.9 (15.8%) 44592.6 (14.6%) 53604.0 (13.1%) 82499.1 (10.8%) 107020.6 9.7%) 128389.9 (9.4%0 171036.6 (8.5%) 234242.8 (6.9%) 309053.8 (5.8%) KV cã vèn §TNN 39589.2 23.9%) 52387.7 (23.7%) 69356.8 (21.4%) 93061.4 (22.0%) 138801.3 (24.5%) 164408.9 27.0%) 198308.6 (27.0%) 267355.8 (27.6%) 353264.8 (28.9%) 433110.4 (31.2%) Ta cã biÓu ®å thÓ hiÖn tØ lÖ c¸c lo¹i nguån vèn trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi liªn tuc t¨ng vµ chiÕm mét tØ träng lín, trong ®ã vèn ®Çu t­ cña nhµ n­íc gi¶m. §©y lµ mét chuyÓn biÕn tÝch cùc nÕu xÐt theo c¬ cÊu ngµnh. Theo nh­ ph©n tÝch ë phÇn 1.1, ®Çu t­ n­íc ngoµi tËp trung vµo ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn lµ ngµnh cÇn nhiÒu lao ®éng, tËn dông ®­îc lîi thÕ cña n­íc ta, thêi gian gÇn ®©y, còng xuÊt hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo c«ng nghÖ cao, y tÕ, gi¸o dôc vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. C¸c dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi còng lµm t¨ng tÝnh c¹nh tranh, b×nh ®¼ng trªn thÞ tr­¬ng, buéc c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ph¶i cã sù c©n nh¾c kÜ l­ìng trong viÖc lùa chän ngµnh nghª kinh doanh, võa phï hîp víi chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, võa ®¶m b¶o ®em l¹i lîi nhuËn. §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi thùc sù gãp phÇn thóc ®Çy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa cña n­íc ta. C¬ cÊu FDI vµo thµnh phè Hå ChÝ Minh theo ngµnh 2.1 C¬ cÊu FDI theo ngµnh B¶ng: Vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi cßn hiÖu lùc tÝnh ®Õn 31/12/2006 Tæng sè: 14.569.048 Theo n¨m cÊp phÐp 1988-19990 1991-1995 1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 305.819 5.711.062 3.823.361 708.71 442.105 333.158 543.581 639.114 2.062.137 2.1% 40% 26.5% 0.9% 3.5% 2.5% 3.7% 4.5% 14.5% Theo ngµnh Ngµnh Tæng sè vèn TØ lÖ % N«ng l©m thñy s¶n 50.509 0.3 C«ng nghiÖp 6.881.852 47.5 X©y dùng 469.195 3.2 Th­¬ng nghiÖp, kh¸ch s¹n, nhµ hµng 1.839.525 12.7 VËn t¶i, kho b·i, b­u ®iÖn 1.552.686 10.7 Tµi chÝnh tÝn dông 629.832 4.3 Kinh doanh bÊt ®éng s¶n, t­ vÊn 2.376.901 16.4 Gi¸o dôc – ®µo t¹o 87.808 0.6 Y tÕ 84.38 0.1 Ho¹t ®éng v¨n hãa thÓ thao 583.112 4.0 13.447 0.1 Nh×n vµo c¬ cÊu nguån vèn ta cã thÓ nhËn thÊy, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo thµnh phè Hå ChÝ Minh tËp tËp trung chñ yÕu vµo c¸c ngµnh: C«ng nghiÖp (48%), kinh doanh bÊt ®éng s¶n, t­ vÊn (16%), th­¬ng nghiÖp, kh¸ch s¹n, nhµ hµng (13%), vËn t¶i, kho b·i, b­u ®iÖn (11%). Cã sù t­¬ng ®ång rÊt lín trong c¬ cÊu ngµnh gi÷a thµnh phè HCM vµ c¶ n­íc. 2.2 Ph©n tÝch d­íi gãc ®é c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt HiÖn nay thµnh phè Hå ChÝ Minh cã kho¶ng 15 khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt thu hót ®­îc 1.083 dù ¸n, tæng vèn ®Çu t­ lµ 3.2 tû USD víi 828 doanh nghiÖp ®· ®i vßa ho¹t ®éng s¶n xuÊt, gi¶i quyÕt trªn 190.000 lao ®éng, kim ng¹ch xuÊt khÈu do c¸c doanh nghiÖp t¹o ra ®¹t trªn 8 tû USD. HiÖn t¹i cã 11 khu ®· cho thuª hÕt ®Êt hoÆc c¬ b¶n ®· lÊp ®Çy 80-90%. ViÖc quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ®· gãp phÇn rÊt lín trong vÊn ®Ò thu hót vµ sö dông hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. Ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi trong khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ®· t¹o ra gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu ngµy cµng chiÕm tû lÖ cao trong kim ng¹ch xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i thµnh phè (n¨m 1996 chiÕm 21%, n¨m 2000 chiÕm 59%, n¨m 205 chiÕm 64.9%). Thu ng©n s¸ch qua c¸c n¨m t¨ng, n¨m 2005 ®¹t 530 tû ®ång, t¨ng 74.8% so víi n¨m 2004; cã t¸c dông thóc ®Èy c¸c ngµnh dÞch vô nh­ ng©n hµng, b¶o hiÓm, ¨n uèng, du lÞch, th­¬ng nghiÖp, vËn chuyÓn ... phôc vô cho doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng, t¹o sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu cña thµnh phè. Theo quy ho¹ch ®Õn n¨m 2010, c¸c ngµnh ®­îc ­u tiªn lµ: c¸c ngµnh s¶n xuÊt vµ néi ®Þa hãa l¾p r¸p « t«; s¶n xu¸t c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thñy vµ c¸c nhµ m¸y vÖ tinh; m¸y mãc phôc vô n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp chÕ biÕn; s¶n xuÊt m¸y c«ng cô thÕ hÖ míi ®Ó trang bÞ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n; s¶n xuÊt trang thiÕt bÞ ®iÖn, c¬ - ®iÖn tö, ®iÖn tö – c«ng nghÖ thån tin ­u tiªn s¶n xuÊt linh kiÖn, phô tïng, c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö c«ng nghiÖp, ®iÖn tö viÔn th«ng, m¸y tÝnh th­¬ng hiÖu ViÖt, c¸c phÇn mÒm xuÊt khÈu, c¸c dÞch vô ®iÖn tö tin häc, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao; hãa chÊt ­u tiªn c¸c s¶n phÈm hãa d­îc, th¶o d­îc vµ thuèc y tÕ, c¸c s¶n phÈm hãa chÊt c«ng nghiÖp nhùa, cao sô kü thuËt cao cÊp. KÕt qu¶ vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh nghÒ ®Çu t­ t¹i khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt thµnh phè ®· cã rÊt nhiÒu chuyÓn biÕn. H¹n chÕ dÇn c¸c ngµnh th©m dông nhiÒu lao ®éng, tËp trung thu hót nh÷ng ngµnh nghÒ th©m dông vèn vµ hµm l­îng kü thuËt, chÊt x¸m nh­ ®iÖn - ®iÖn tö vµ c¬ khÝ ®· chiÕm 30% tæng vèn ®Çu t­. §· xuÊt hiÖn nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ vµo lÜnh vùc kÜ thuËt cao nh­ c«ng ty Renesas chuyªn nghiªn cøu ph¸t triÓn vµ thiÕt kÕ b¸n dÉn vµ vi m¹ch, c«ng ty Furukawa chuyªn s¶n xuÊt bé d©y ®iÖn chuyªn dïng trong xe h¬i, c«ng ty Nidec Tosok chuyªn s¶n xuÊt m« t¬, trôc ®iÒu khiÓn hép sè tù ®éng, c«ng ty Nissei Electric s¶n xuÊt c¸p ®iÖn, ®iÖn trë c«ng t¾c, c«ng ty MTEX, c«ng ty JUKI s¶n xuÊt c¬ khÝ chÝnh x¸c....Th«ng qua c¸c dù ¸n n­íc ngoµi ®Çu t­ më réng ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®· gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ trong KCX, KCN. 2.3 Mét sè ngµnh ®Æc biÖt. a. Ngµnh c«ng nghiÖp B¶ng: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp theo nguån vèn N¨m 2006 10/2007 10/2008 Tæng 132.095.035 121.706.242 136.377.985 C«ng nghiÖp Nhµ N­íc 42,079,839 (32%) 31,214,428 (26%) 32,938,053 (24%) C«ng nghiÖp d©n doanh 49,079,042 (37%) 51.041.346 (42%) 56,394,975 (41%) C«ng nghiÖp cã vèn §T n­íc ngoµi 3.657.096 (31%) 39.450.468 (32%) 47,044,957 (35%) Ta thÊy ®Çu t­ n­íc ngoµi trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp lu«n chiÕm mét tØ träng lín vµ t¨ng lªn qua c¸c n¨m. §Çu t­ n­íc n­íc ngoµi cho x©y dùng c¬ b¶n Sù tham gia cña FDI vµo khu vùc x©y dùng c¬ b¶n ngµy cµng t¨ng lµ mét trong nh÷ng tÝn hiÖu ®¸ng mõng cña nÒn kinh tÕ B¶ng: Vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n theo nguån vèn 2000 2001 2004 2005 2006 Tæng sè vèn c¶ n­íc 20.331.292 23.185.923 39.650.452 46.645.706 54.947.398 Vèn §T n­íc ngoµi 5.558.335 (27.39%) 6.150.967 (26.53%) 5.730.738 (14.45%) 7.364.849 (15.79%) 8.758.969 (15.94%) Vèn ng©n s¸ch NN 2.979.648 (14.65%) 3.863.089 (16.66%) 7.682.928 (19.37%) 8.500.745 (18.22%) 9.474.327 (17.24%) Ta thÊy, cã nh÷ng n¨m vèn FDI cho x©y dùng c¬ b¶n cßn cao h¬n ®Çu t­ cña ng©n s¸ch Nhµ n­íc. §Çu t­ cho lÜnh vùc c«ng nghÖ cao §Çu t­ vµo lÜnh vùc c«ng nghÖ cao lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc ®­îc ­u tiªn trong giai ®o¹n hiÖn nay. Th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­, FDI vµo c¸c dù ¸n c«ng nghÖ cao, c¸c dù ¸n nghiªn cøc vµ ph¸t triÓn nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña nÒn kinh tÕ liªn tôc t¨ng. N¨m 2004, FDI cho khoa häc c«ng nghÖ ®¹t 928.5 tû ®ång, t¨ng 61.4% so víi n¨m 2003. N¨m 2005, FDI cho khoa häc c«ng nghÖ t¨ng 24.9%, ®¹t 1.159.7 tû ®ång vµ liªn tôc t¨ng trong c¸c n¨m sai Ho¹t ®éng ®Çu t­ vµo c«ng nghÖ cao hiÖn nay cã mét vÊn ®Ò r©t ®¸ng quan t©m, ®ã lµ nhËn thøc vÒ c«ng nghÖ cao, thÕ nµo lµ c«ng nghÖ cao. Trong bµi b¸o “Kh«ng cø ph¶i c«ng nghÖ cao!” ®¨ng trªn b¸o Thêi b¸o kinh tÕ sµi gßn, t¸c gi¶ Hå Hïng ®· kh¼ng ®Þnh: Ai còng nghÜ c«ng nghÖ cao lµ con ®­êng tÊt yÕu ®Ó nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng vµ hiÖu qu¶ nh­ng c«ng nghÖ cao thËt sù lµ g× th× Ýt ai ®Ó ý. §· cã rÊt nhiÒu ng­êi nghÜ r»ng c«ng nghÖ cao tøc lµ x©y dùng cho ®­îc mét khu c«ng nghiÖp hay thËt nhiÒu c¸c c«ng ty c«ng nghÖ cao, nh­ng thùc sù c«ng nghÖ cao kh«ng ph¶i nh­ vËy. C«ng nghÖ cao thùc sù lµ c«ng nghÖ míi, c«ng nghÖ tiªn tiÕn, cã tÝnh n¨ng míi mang l¹i n¨ng suÊt v­ît tréi, cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao nh­ng ®Çu vµo tiªu hao rÊt Ýt, c«ng nghÖ cao ph¶i cã gi¸ trÞ øng dông vµ phï hîp víi nhu cÇu, quy luËt cña thÞ tr­êng. ViÖc khuyÕn khÝch c¸c ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt phôc vô n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp chÕ biªn vµ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­, ph¸t triÓn còng chÝnh lµ nh÷ng chÝnh s¸ch ®óng ®¾n ®ª thóc ®Èy c«ng nghÖ cao cña thµnh phè Hå ChÝ Minh. §Çu t­ vµo bÊt ®éng s¶n vµ t­ vÊn NÕu trong thêi gian gÇn ®©y c¸c b¹n cã theo dâi b¸o chÝ th× sÏ thÊy næi lªn mét hiÖn t­îng nãng hæi vÒ FDI trªn ph¹m vi c¶ n­íc nãi chung vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh nãi riªng: ChØ trong 3 th¸ng ®Çu n¨m 2008, l­îng vèn FDI c¶ n­íc ®¨ng kÝ vµo bÊt ®éng s¶n ®· xÊp xØ b»ng vèn ®¨ng kÝ vµo bÊt ®éng s¶n c¶ n¨m 2007 (­íc ®¹t 5 tØ USD). Cô thÓ trong 5.15 tØ USD ®¨ng kÝ trong quý I, cã ®Õn 4.45 tØ USD ®Çu t­ vµo v¨n phßng, c¨n hé vµ du lÞch kh¸ch s¹n. Cßn víi thµnh phè Hå chÝ Minh, trong quý I n¨m 2008, lÜnh vùc kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ dÞch vô t­ vÊn ®· thu hót 98.4% l­îng FDI. Cô thÓ trong 95 dù ¸n FDI víi vèn ®¨ng kÝ ®¹t 1.84 tØ USD, cã 51 dù ¸n ®Çu t­ vµo lÜnh vùc bÊt ®éng s¶n (chiÕm 54%) ®¹t 1.81 tØ USD. §©y cã ph¶i lµ ®iÒu bÊt th­êng? Thùc sù l­îng vèn FDI ®Çu t­ vµo bÊt ®éng s¶n ch­a bao giê ®¹t ®Õn con sè nh­ vËy, mét con sè kû lôc, nh­ng theo c¸c chuyªn gia kinh tÕ, ®©y lµ mét hiÖn t­îng cã thÓ lÝ gi¶i ®­îc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ n­íc ta t¨ng tr­ëng kh¸ cao, m«i tr­êng ®Çu t­ ®­îc c¶i thiÖn, tèc ®é ®« thÞ hãa nhanh. DÉn ®Õn nhu cÇu vÒ nhµ ë, v¨n phßng, kh¸ch s¹n còng nh¶y vät vµ thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n thËt sù sèt. Gi¸ nhµ ®Êt ®ang t¨ng vät, gi¸ kh¸ch s¹n cao cÊp trung b×nh t¨ng gÊp ®«i so víi n¨m 2006, gi¸ thue phßng còng t¨ng rÊt cao. Cung t¨ng trong khi cÇu h¹n chÕ lµm cho thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n trë nªn ®Æc biÖt hÊp dÉn. Thu hót ®­îc nhiÒu vèn ®Çu t­ lµ chuyÖn ®­¬ng nhiªn. L­îng vèn FDI ®æ dån vµo mét ngµng sÏ g©y ra sù mÊt c©n b»ng trong nªn kinh tÕ vµ sÏ cã thÓ nguy c¬ dÉn ®Õn hiÖu øng ng­îc, hiÖu øng ®¸m ®«ng. Khi gi¸ t¨ng lªn qu¸ cao, cã qu¸ nhiÒu nhµ ®Çu t­ nh¶y vµo thÞ tr­êng, trong khi nªn kinh tÕ vÉn ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n cã thÓ r¬i vµo t×nh tr¹ng ®ãng b¨ng. V× vËy, Nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p can thiÖp hîp lý ®Ó ®¶m b¶o c¬ cÊu FDI theo ngµnh ®­îc c©n ®èi. III .§Çu t­ n­íc ngoµi t¹i Thµnh Phè Hå ChÝ Minh ph©n theo ®èi t¸c 3.1. C¬ cÊu dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi cßn hiÖu lùc vµo thµnh phè Hå ChÝ Minh ph©n theo ®èi t¸c ®Çu t­ chñ yÕu §Õn ngµy 31/12/2005 (§¬n vÞ: %) N­íc Sè dù ¸n Vèn ®Çu t­ Vèn ph¸p ®Þnh 1 §µi loan 20,1 14,8 14,4 2 Hµn Quèc 18,5 8,2 7,8 3 NhËt 10,4 8,2 7,2 4 Singapore 9,6 12,4 13,3 5 Hång k«ng 7,5 19,1 19,8 6 Mü 5,6 3,7 3,0 7 Bristish VirginIslands 3,7 2,2 1,8 8 Ph¸p 3,3 6,4 11,6 9 Anh 2,8 8,0 6,4 10 óc 2,7 1,4 1,4 11 Malaysia 2,4 3,0 2,6 12 Th¸i Lan 1,9 0,8 0,9 13 Trung Quèc 1,8 1,0 0,8 14 §øc 1,4 0,9 0,8 15 Hµ Lan 1,2 3,6 3,2 16 C©nda 0,9 0,4 0,6 17 Thôy SÜ 0,7 3,8 2,2 18 Nga 0,7 0,5 0,6 19 C¸c n­íc kh¸c 4,8 1,7 1,4 §Õn ngµy 31/12/2006 (§¬n vÞ: %) STT N­íc Số dự ¸n Vốn đầu tư Vốn ph¸p định 1 Đài Loan 18,5 12,9 13,8 2 Hàn Quốc 19,2 8,9 8,6 3 Nhật Bản 11,2 7,9 7,5 4 Singapore 9,5 10,8 12,4 5 Hồng K«ng 6,8 23,3 19,7 6 Hoa Kỳ 6,2 4,6 4,1 7 Quần đảo Vigin thuộc Anh 4,0 4,3 2,9 8 Ph¸p 3,1 5,5 10,9 9 Anh 2,8 7,0 6,0 10 Úc 2,5 1,1 1,1 11 Malaysia 2,6 2,7 2,5 12 Th¸i Lan 1,8 0,7 0,9 13 Trung Quốc 2,0 0,9 0,7 14 Đức 1,5 0,8 0,8 15 Hà Lan 1,2 3,0 2,9 16 Canada 0,8 0,5 0,8 17 Thụy Sĩ 0,7 3,3 2,2 18 Đan Mạch 0,7 0,3 0,3 19 Philippines 0,7 0,3 0,3 20 CHLB Nga 0,6 0,4 0,6 21 Bỉ 0,6 0,2 0,2 22 Kh¸c 2,6 0,6 0,7 3.2 Sè dù ¸n cßn hiÖu lùc ph©n theo ®èi t¸c ®Çu t­ chñ yÕu §Õn ngµy 31/12/2005 STT Số dự án Vốn đầu tư (1000 USD) Vốn pháp định (1000 USD) 1 Đài Loan 385 1.824.583 884.468 2 Hàn Quốc 355 1.013.167 480.586 3 Nhật Bản 199 1.007.517 440.178 4 Singapore 183 1.525.450 813.2 5 Hồng Kông 143 2.361.261 1.212.063 6 Mỹ 107 461.037 184.642 7 Bristish Virgin Islands 71 277.053 111.491 8 Pháp 64 785.506 712.37 9 Anh 54 981.722 394.972 10 Úc 52 171.711 82.885 11 Malaysia 45 370.263 157.453 12 Thái Lan 37 94.807 57.762 13 Trung Quốc 34 122.372 46.744 14 Đức 26 111.742 49.694 15 Hà Lan 23 442.07 197.532 16 Canada 18 52.775 37.471 17 Thụy Sĩ 14 465.229 136.683 18 CHLB Nga 13 64.309 38.73 19 Khác 91 215.351 87.245 §Õn ngµy 31/12/2006 STT Số dự án Vốn đầu tư (nghìn USD) Vốn pháp định (nghìn USD) Tổng số 2.168 14.569.048 6.686.901 1 Đài Loan 402 1.873.371 925.091 2 Hàn Quốc 416 1.298.056 578.162 3 Nhật Bản 242 1.147.469 504.61 4 Singapore 207 1.575.734 832.427 5 Hồng Kông 148 3.387.678 1.318.038 6 Hoa Kỳ 134 670.632 273.341 7 Quần đảo Vigin thuộc Anh 87 630.238 195.411 8 Pháp 68 808.373 726.149 9 Anh 61 1.018.694 403.438 10 Úc 55 153.354 74.882 11 Malaysia 57 393.842 165.41 12 Thái Lan 40 98.407 59.176 13 Trung Quốc 43 126.755 49.287 14 Đức 32 114.322 50.638 15 Hà Lan 26 439.354 196.393 16 Canada 18 69.275 53.971 17 Thụy Sĩ 16 476.433 147.825 18 Đan Mạch 16 49.288 17.802 19 Philippines 16 49.927 18.229 20 CHLB Nga 14 64.369 38.79 3.3. NhËn xÐt §Õn ngµy 31/12/2006 chóng ta ®· thÊy c¸c ®èi t¸c ch©u ¸ vÉn chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong ho¹t ®éng ®Çu t­ vµo thµnh phè Hå ChÝ Minh. §Æc biÖt, §µi Loan trong suèt c¸c n¨m hÇu nh­ dÉn ®Çu vÒ % sè dù ¸n( sè dù ¸n). C¸c th­¬ng gia §µi Loan ®¸nh gi¸ rÊt tèt vÒ thÞ tr­êng Thµnh Phè Hå ChÝ Minh. Hä cho r»ng m«i tr­êng ®Çu t­ ë Thµnh Phè Hå chÝ Minh cã søc hót ®Æc biÖt lµ c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i cña thµnh phè vÒ c¸c lÜnh vùc c«ng nghÖ cao nh­ s¶n xuÊt, l¾p r¸p c¸p vµ thiÕt bÞ m¸y tÝnh x¸ch tay, ®iÖn tho¹i di ®éng. Bªn c¹nh ®ã c¸c dù ¸n da giµy, dÖt may còng thu hót mét l­îng lín c¸c nhµ ®Çu t­ §µi Loan do t¹i Thµnh Phè Hå ChÝ Minh khi mµ chi phÝ lao ®éng t¹i §µi Loan cao gÊp 10 lÇn t¹i ®©y. ChÝnh v× ®Çu t­ vµo nh÷ng ngµnh ®ßi hái nh©n c«ng nhiÒu nªn dï chiÕm % vÒ sè dù ¸n lµ lín nhÊt nh­ng §µi loan l¹i cã % vèn ®Çu t­ thÊp h¬n. MÆt kh¸c c¸c nhµ ®Çu t­ §µi Loan rÊt Ýt ®Çu t­ míi. Trong c¸c n¨m tõ 2000 ®Õn 2006 sè dù ¸n t¨ng thªm cña c¸c nhµ ®Çu t­ lµ rÊt Ýt thËm chÝ c¸c dù ¸n t¨ng thªm cßn cã xu h­íng gi¶m. 2001-2000 2002-2001 2003-2002 2004-2003 2005-2004 2006-2005 51 42 18 32 34 17 TiÕp ®Õn, chóng ta cÇn chó ý ®Õn c¸c nhµ ®Çu t­ Hµn quèc hä ®· cã sù thay ®æi trong ho¹t ®éng ®Çu t­ vµo thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Æc biÖt lµ tõ n¨m 2006. Hµn Quèc ®· cã b­íc thay ®æi vÒ quy m« ®Çu t­, sè dù ¸n t¨ng nhanh trong n¨m 2006 ®Ó trë thµnh n­íc cã sè dù ¸n lín nhÊt t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. Cã cÊu ®Çu t­ cña c¸c nhµ ®Çu t­ Hµn Quèc còng cã sù thay ®æi tõ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ nh­ dÖt may giµy dÐp sang c¸c dù ¸n bÊt ®éng s¶n vµ më réng còng nh­ viÖc rãt vèn vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chñ chèt nh­ n¨ng l­îng, ho¸ chÊt, ho¸ dÇu, s¶n xuÊt thÐp. 2001-2000 2002-2001 2003-2002 2004-2003 2005-2004 2006-2005 32 43 50 54 71 61 C¸c nhµ ®Çu t­ Hång K«ng lµ nh÷ng nhµ ®Çu t­ cã vèn ®Çu t­ vµo Thµnh Phè Hå ChÝ Minh lµ lín nhÊt cho tíi ngµy 31/12/2006 vè ®Çu t­ cña Hång K«ng vµo Thµnh Phè Hå ChÝ Minh lµ 3.387.678.000(USD) chiÕm tíi 23.3% gÇn gÊp ®«i so víi §µi Loan vµ Hµn Quèc. Trong khi ®ã, sè dù ¸n cña c¸c nhµ ®Çu t­ Hång K«ng chØ lµ 148 dù ¸n, Ýt h¬n §µi Loan vµ hµn quèc rÊt nhiÒu nh­ vËy cã nghÜa lµ c¸c dù ¸n cña c¸c nhµ ®Çu t­ H«ng K«ng lµ c¸c dù ¸n lín, ®Çu t­ chñ yÕu vµo s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nhÑ vµ bÊt ®éng s¶n nh­ kh¸ch s¹n, c¸c cao èc th­¬ng m¹i vµ nhµ ë. Ngoµi ra hä cßn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt «t« quy m« lín... Bªn c¹nh ®ã, c¸c ®èi t¸c kh¸c còng ®ãng mét vai trß quan träng trong c¬ cÊu ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i Thµnh Phè Hå ChÝ Minh th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ cña hä. IV. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thu hót vµ sö dông vèn cña Tp HCM Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc ¶nh h­ëng cña FDI tíi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Tp HCM Vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®· vµ ®ang trë thµnh mét yÕu tè quan träng trong c¬ cÊu vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña thµnh phè , khu vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi ngµy cµng trë thµnh mét bé phËn h÷u c¬ , n¨ng ®éng vµ cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cao trong c¸c thµnh phÇn kinh tÐ cña Tp HCM. Trong thêi gian nµy, cã 197 dù ¸n ®­îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®Çu t­ víi tæng vèn ®¨ng ký h¬n 7 tû USD, 50 dù ¸n t¨ng vèn víi sè vèn ®iÒu chØnh t¨ng lµ 103,4 triÖu USD, tæng sè dù ¸n cßn hiÖu lùc trªn ®Þa bµn Tp lµ 2837 dù ¸n, tæng vèn ®¨ng ký h¬n 24,3 tû USD. C¸c nhµ ®µu t­ n­íc ngoµi vµ FDI, víi môc tiªu lîi nhuËn khi ®Çu t­ vµo Tp kh«ng chØ thu l¹i lîi nhuËn cho hä mµ cßn t¸c ®éng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Tp. FDI ®ãng gãp vµo GDP, t¨ng tr­ëng cña Tp B¶ng chØ tiªu tæng hîp giai ®o¹n 2001 – 2006 chØ tiªu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1.Tæng s¶n phÈm – GDP Gi¸ thùc tÕ- tû ®ång 84.852 96.403 113.291 137.087 165.297 191.011 Gi¸ so s¸nh n¨m 1994- tû ®ång 57.787 63.6700 70.914 79.237 88.866 99.672 2. C¬ cÊu _khu vùc Nhµ n­íc 42.3 38.8 36.3 35.4 33.9 33.3 _khu vùc ngoµi quèc doanh 37.1 40.1 42.9 44.6 45.1 44.6 _khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi 20.6 21.1 20.8 20.0 21.0 22.1 3. Tèc ®é t¨ng tr­ëng (%) _Khu vùc Nhµ n­íc 109.0 109.7 109.7 110.2 108.8 107.22 _Khu vùc ngoµi quèc doanh 110.0 110.2 113.0 114.5 106.4 111.5 _Khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi 110.0 111.2 112.1 109.7 113.8 113.3 T¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng L­îng vèn FDI vµo Tp gãp phÇn rÊt lín vµo c«ng cuéc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Mét trong c¸c môc tiªu chiÕn l­îc cña viÖc thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµ tao ®­îc nhiÒu viÖc lµm cho lùc l­îng lao ®éng ®«ng ®¶o . ChÝnh v× vËy mµ c¸c dù ¸n sö dông nhiÒu lao ®éng t¹i chç rÊt ®­îc ­u tiªn nh­ c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp chÕ biÕn , chÕ t¹o , l¾p r¸p « t« , xe m¸y , l¾p r¸p ®iÖn tö . Ngoµi ra , hÖ thèng c¸c trung t©m th­¬ng m¹i , kh¸ch s¹n , chung c­ , v¨n phßng cho thuª , c¸c khu du lich , khu nghØ d­ìng , khu vui ch¬i gi¶i trÝ còng cã rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng trong viÖc thu hót lao ®éng trong n­íc . C¸c doanh nghiÖp FDI kh«ng chØ tuyÓn dông vµ sö dông lao ®éng ng­êi ViÖt Nam mµ cßn ®µo t¹o hä c¶ vÒ chuyªn m«n vµ t¸c phong c«ng nghiÖp. §iÒu nµy lµ rÊt cÇn thiÕt trong thêi kú héi nhËp cña ViÖt Nam nh­ hiÖn nay. Thay ®æi c¬ cÊu ®Çu t­ Th«ng qua thay ®æi c¬ cÊu FDI sÏ lµm thay ®æi c¬ cÊu nÒn ®Çu t­ cña nÒn kinh tÕ. Sù chuyÓn dÞch trong c¬ cÊu nguån vèn FDI ë Tp thÓ hiÖn ë chç c¸c dù ¸n c«ng nghÖ cao ngµy cµng nhiÒu. §iÓn h×nh t¹i khu C«ng nghÖ cao TP HCM Saigon Hi-tech Park (SHTP), dù ¸n x©y dung nhµ m¸y l¾p r¸p vµ kiÓm ®Þnh chip lín nhÊt thÕ giíi cña tËp ®oµn Intel ®ang ®­îc triÓn khai s«i ®éng trªn diÖn tÝch 46 ha víi s« vèn 1 tû USD nµy ®ang t¹o søc hót lín vµ hiÖu øng lín tíi nhiÒu nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi kh¸c. Trong 2007, SHTP ®· cÊp phÐp thªm 8 dù ¸n míi, tæng vèn 180 triÖu USD thuéc c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt gas, c¬ khÝ chÝnh x¸c, c«ng nghÖ sinh häc, c«ng nghÖ nano, dÞch vô.. cña c¸c nhµ ®Çu t­ Hµn Quèc, Singapore, Mü, Ph¸p.. T¸c ®éng ®Õn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c FDI t¸c ®éng gi¸n tiÕp ®Õn c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam qua c¸c kªnh chÝnh sau: T¹o søc Ðp c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng , tõ ®ã buéc c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ph¶i ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ , l­u chuyÓn lao ®éng tõ c¸c doanh nghiÖp FDI sang c¸c doanh nghiÖp trong n­íc , chuyÓn giao c«ng nghÖ cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc , liªn kÕt gi÷a doanh nghiÖp FDI va doanh nghiÖp trong n­íc ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. C¸c doanh nghiÖp FDI kh«ng chØ cã nguån vèn lín dåi dµo mµ cßn cã c«ng nghÖ cao, ®iÒu nµy gÊy khã kh¨n còng nh­ Êp lùc ®ãi víi c¸c doanh nghiÖp t¹i n­íc chñ nhµ. C¸c doanh nghiÖp nhá tr­íc c¬n b·o c¹nh tranh ngµy cµng å ¹t sÏ ph¶i tù t×m c¸ch cøu lÊy doanh nghiÖp m×nh b»ng nhiÒu con ®­êng, cã thÓ lµ hîp t¸c liªn kÕt, s¸t nhËp hay bÞ mua l¹i… T¨ng thu ng©n s¸ch Theo sè liÖu cña tæng côc thuÕ , thu ng©n s¸ch tõ khu vùc doanh nghiÖp 2006 cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi n¨m 2007 t¨ng 22.3% so víi cïng kú n¨m tr­íc . MÆc dï møc t¨ng tr­ëng nµy thÊp h¬n thêi kú 2003 – 2005 nh­ng ®· cã dÊu hiÖu phôc håi . 2. Nh÷ng tån t¹i lín trong thu hót vµ sö dông vèn FDI a. VÊn ®Ò h¹ tÇng: g©y nhiÒu bøc xóc Cã mét thùc tÕ kh«ng chØ ë Tp HCM mµ cßn tån t¹i ë hÇu hÕt c¸c ®Þa ph­¬ng trªn ViÖt Nam, ®ã lµ c¬ së h¹ tÇng ch­a t­¬ng xøng víi tèc ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ vµ d©n sè. TP cã c¶ng biÓn, hµng kh«ng, th«ng tin liªn l¹c nh­ng vÉn ch­a xøng tÇm, ch­a ®¸p øng hÕt nhu cÇu,ch­a ®ång bé gièng nh­ chiÕc ¸o chËt, bã hÑp sù ph¸t triÓn, còng nh­ lµ lµm mÊt ®i sù hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc. b. C¬ cÊu vèn ®Çu t­ theo ngµnh ch­a hîp lý N¨m 2007. víi 2,5 tû USD vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®æ vµo, TP HCM trë thµnh 1 trong 3 tØnh thµnh phè cã l­îng vèn FDI lín nhÊt n­íc ( Hµ Néi, TP HCM, §ång Nai). Nh­ng thùc tÕ, cã 7% dù ¸n nh­ng vèn chiÕm tíi 85%. §ã lµ c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo bÊt ®éng s¶n bëi bÊt ®éng s¶n ë TP HCM ®ang lµ siªu lîi nhuËn. Nhµ n­íc qui ®Þnh gi¸ “sµn” trong ®Òn bï gi¶i táa mµ kh«ng qui ®Þnh gi¸ “trÇn” cho ®Çu ra cña s¶n phÈm nµy. V× vËy c¸c nhµ ®Çu t­ mÆc søc ¸p gi¸ sµn cho ®Çu vµo (tøc gi¸ ®Òn bï) nh­ng l¹i lµm mäi c¸ch ®Ó ®Èy gi¸ ®Çu ra ®Ó ®¹t lîi nhuËn cao nhÊt. Cuèi cïng n¹n nh©n chÝnh lµ ng­êi d©n vµ Nhµ n­íc g¸nh chÞu sù rèi lo¹n thÞ tr­êng. Sè dù ¸n FDI ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh dÞch vô chiÕm tíi 67% nh­ng víi l­îng vèn khiªm tèn h¬n rÊt nhiÒu kh«ng ®ñ ®Ó chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ mµ TP ®Æt ra lµ ®Èy m¹nh th­¬ng m¹i dÞch vô. c. Sù thua thiÖt cña c¸c Doanh nghiÖp ViÖt Nam Sù tËp trung c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ë nh÷ng n¬i cã lîi thÕ, trong ®iÒu kiÖn c¸c doanh nghiÖp trong n­íc míi ph¸t triÓn cßn rÊt nhá bÐ, sÏ dÉn ®Õn hÖ qu¶ lµ trong t­¬ng lai c¸c DN ViÖt Nam l¹i tiÕp tôc mÊt lîi thÕ vÒ c¹nh tranh. §©y lµ hÖ qu¶ tù nhiªn cña môc tiªu t¨ng tr­ëng nhanh nh­ng kh«ng cã vèn vµ t×m mäi c¸ch ®Ó thu hót nhiÒu FDI. d. Cã nh÷ng n­íc cã sè dù ¸n ®Çu t­ vµo ViÖt Nam nhiÒu nh­ng tæng l­îng vèn l¹i nhá, ViÖt Nam víi vai trß trung gian nh­ n­íc thø ba. 3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i trªn Thø nhÊt, tèc ®é t¨ng tr­ëng cña Tp qu¸ nhanh, d©n sè còng t¨ng lªn nhanh chãng cïng víi sù qui ho¹ch kh«ng ®ång bé ®· dÉn ®Õn hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng kh«ng theo kÞp vµ ®ang xuèng cÊp nhanh chãng. Thø hai, c¸c thñ tôc hµnh chÝnh dï ®· ®­îc c¶i c¸ch nh­ng vÉn cßn chång chÐo g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¸c chñ ®Çu t­ n­íc ngoµi. Thø ba, sù c¹nh tranh thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng rÊt lín, ®Ó thu hót vèn vÒ ®Þa ph­¬ng m×nh v« h×nh chung ®· ®Èy c¸c ­u ®·i lªn rÊt cao, trong khi c¸c dù ¸n ch­a ch¾c ®· xøng ®¸ng víi nh÷ng ­u ®·i Êy. §i cïng víi ®ã lµ sù qu¶n lý thiÕu ®ång bé, ch­a ®i s©u ®i s¸t c¸c dù ¸n FDI. Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ thu hót vèn FDI vµo Thµnh phè Hå ChÝ Minh I. Ph­¬ng h­íng thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo TP.HCM ®Õn n¨m 2010 1. Quan ®iÓm thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi TP.HCM lµ ®Þa bµn cã nhiÒu kh¶ n¨ng, lîi thÕ lín ®Ó ph¸t huy c¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, lµ n¬i tËp chung c¸c ngµnh nghÒ, c¸c ®Çu mèi giao th«ng, c¸c c¬ quan nghiªn cøu khoa häc vµ nguån nh©n lùc. Thµnh phè ®ang trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o vµ x©y dùng c¸c khu ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp míi. Mét sè lÜnh vùc kinh doanh dÞch vô nh­: du lÞch, thÞ tr­êng chøng kho¸n, tiÒn tÖ, m«i giíi, giao dÞch th­¬ng m¹i, t­ vÊn ®Çu t­, tµi chÝnh,... cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn m¹nh. Tuy nhiªn, nhiÒu tiÒm n¨ng vÒ lao ®éng, ®Êt ®ai ch­a ®­îc khai th¸c triÖt ®Ó, nhÊt lµ khu vùc ngo¹i thµnh. V× vËy, trong thêi gian tíi Thµnh phè cÇn cã kÕ ho¹ch thu hót vµ ph©n bæ vèn FDI nh»m khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng vÒ ®Êt ®ai, lao ®éng vµ nh÷ng lîi thÕ s½n cã cña TP. HCM. §Ó ph¸t huy tiÒm n¨ng, Thµnh phè cÇn cã mét nguån vèn rÊt lín mµ nÕu chØ huy ®éng nguån vèn trong n­íc th× ch­a ®ñ, ph¶i cã c¸c nguån vèn hç trî tõ bªn ngoµi, trong ®ã cã ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. Trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2010, ®èi víi TP.HCM viÖc huy ®éng vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vÉn lµ mét ®éng lùc quan träng ®Ó ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, t¹o ®µ cho c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ thñ ®« trong thÕ kû XXI. C«ng t¸c tiÕp nhËn vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi rÊt phøc t¹p, ®a d¹ng vµ liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh, nhiÒu cÊp, ®ßi hái Thµnh phè ph¶i cã c¸c b­íc ®i thÝch hîp trong tõng giai ®o¹n. §ång thêi ph¶i cã sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o chÆt chÏ cña §¶ng bé, Thµnh phè, t¹o lªn sù thèng nhÊt trong hµnh ®éng cña c¸c cÊp uû, chÝnh quyÒn vµ ®¬n vÞ. Bªn c¹nh ®ã, Thµnh phè cÇn ph¸t huy néi lùc cña m×nh th«ng qua viÖc huy ®éng c¸c nguån vèn d­ thõa trªn ®Þa bµn nh»m t¨ng c­êng liªn doanh vµ hîp t¸c ®Çu t­ víi n­íc ngoµi. Tõ quan ®iÓm “coi vèn ®Çu t­ trong n­íc lµ quyÕt ®Þnh, vèn bªn ngoµi lµ quan träng” ®Õn “ph¸t huy néi lùc, n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ, cÇn kiÖm ®Ó c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸” lµ mét b­íc tiÕn lín trong ®­êng lèi chØ ®¹o ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta. Khi tiÕn hµnh khai th¸c vµ sö dông nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, chóng ta cÇn cã nh÷ng nh×n nhËn ®óng vÒ nguån vèn nµy, ®Æc biÖt cÇn xem xÐt vai trß vµ ¶nh h­ëng cña nã ®èi víi nÒn kinh tÕ n­íc ta nãi chung vµ Hµ Néi nãi riªng. Nh­ chóng ta ®· biÕt, FDI còng nh­ ODA ®Òu lµ nguån tµi chÝnh tõ bªn ngoµi, lµ ngo¹i lùc. Nh­ng râ rµng, FDI kh¸c ODA ë ®iÓm lµ kh«ng g©y ra t×nh tr¹ng nî nÇn cho thÕ hÖ mai sau vµ viÖc tiÕp nhËn FDI cña n­íc nhËn ®Çu t­ kh«ng bÞ bÊt kú mét ®iÒu kiÖn nµo vÒ chÝnh trÞ rµng buéc. 2. Môc tiªu thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi Cïng víi sù nç lùc rÊt lín trong viÖc c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ vµ t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi cã nhiÒu c¬ héi ®Çu t­, Thµnh phè Hå ChÝ Minh hiÖn ®ang lµ ®Þa ph­¬ng cã thÕ m¹nh rÊt lín trong thu hót vèn FDI trªn ®Þa bµn c¶ n­íc. §Ó tiÕp tôc gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh ®ã, TP. HCM ®· triÓn khai nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó viÖc thùc hiÖn nguån vèn nµy cã hiÖu qu¶ tèt nhÊt. ChÝn th¸ng ®Çu n¨m 2008, Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· thu hót trªn 8 tû USD vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, bao gåm c¶ vèn ®¨ng ký míi vµ vèn bæ sung, t¨ng 6 lÇn so víi cïng kú n¨m tr­íc vµ lµ møc cao nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay. Côc Thèng kª Thµnh phè Hå ChÝ Minh cho biÕt, trong tæng vèn ®Çu t­ trªn, cã 7,83 tû USD lµ vèn ®¨ng ký míi cña 405 dù ¸n; sè cßn l¹i lµ vèn t¨ng thªm cña 110 dù ¸n ®ang triÓn khai. Nh÷ng lÜnh vùc thu hót ®Çu t­ chñ yÕu vÉn lµ bÊt ®éng s¶n, c«ng nghÖ th«ng tin, tµi chÝnh vµ c«ng nghiÖp. C¸c dù ¸n chñ yÕu tËp trung vµo c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp, x©y dùng, bÊt ®éng s¶n, gi¸o dôc-®µo t¹o, c«ng nghÖ th«ng tin... Mét sè dù ¸n ®· ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®Çu t­ víi sè vèn ®¨ng ký lín nh­: Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng cao èc v¨n phßng, nhµ cho thuª, ®µo t¹o nh©n lùc víi tæng vèn 1,2 tû USD cña C«ng ty TNHH TA Associates ViÖt Nam, thuéc tËp ®oµn TA Associates International cña Singapore; TËp ®oµn Berjaya Leisure (Malaixia) ®· thµnh lËp c«ng ty trùc thuéc lµ C«ng ty TNHH Tµi chÝnh ViÖt Nam ®Ó ®Çu t­ dù ¸n kinh doanh bÊt ®éng s¶n, gåm kh¸ch s¹n, cao èc cho thuª vµ trung t©m thÓ thao víi sè vèn ®¨ng ký ®¹t 930 triÖu USD. ChiÕm ng«i ®Çu b¶ng vÒ quy m« vèn lµ dù ¸n x©y dùng khu ®« thÞ ®¹i häc quèc tÕ Berjaya cña nhµ ®Çu t­ Malaysia víi 3,5 tû USD. TiÕp ®Õn lµ c¸c dù ¸n khu c«ng viªn phÇn mÒm Thñ Thiªm víi 1,2 tû USD, trung t©m tµi chÝnh t¹i quËn 10 víi 930 triÖu USD, ph¸t triÓn phÇn mÒm vµ kinh doanh bÊt ®éng s¶n cña C«ng ty ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ViÖt NhËt víi trªn 610 triÖu USD, x©y dùng khu y tÕ kü thuËt cao víi 400 triÖu USD. Cã ®­îc thµnh c«ng nµy lµ do thµnh phè ®· tÝch cùc triÓn khai c¸c nhãm gi¶i ph¸p vÒ kiÒm chÕ l¹m ph¸t vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, ®ång thêi kh«ng ngõng ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong viÖc xem xÐt vµ cÊp giÊy chøng nhËn ®Çu t­, vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng vµ chuÈn bÞ nguån ®Êt cho c¸c dù ¸n ®Çu t­. ChÝn th¸ng ®Çu n¨m còng ghi nhËn sù æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng cao cña khu vùc kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi víi tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®¹t 19%, dÉn ®Çu so víi trªn 4% cña khu vùc nhµ n­íc ®Þa ph­¬ng vµ 11,2% cña khu vùc ngoµi nhµ n­íc. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm nµy, trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã 3.045 dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi cßn hiÖu lùc víi tæng vèn ®Çu t­ trªn 25,3 tû USD; t¨ng trªn 9,5 tû USD so víi cïng thêi ®iÓm nµy n¨m ngo¸i. §Ó thu hót thªm n÷a vèn FDI trong thêi gian tíi, UBND Tp. Hå ChÝ Minh tiÕp tôc huy ®éng mäi nguån lùc trong vµ ngoµi n­íc, trong ®ã ban hµnh quy chÕ khuyÕn khÝch t­ nh©n, ®Çu t­ n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, c¶ng biÓn, dÞch vô viÔn th«ng, cung cÊp ®iÖn n­íc, phÊn ®Êu kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng thiÕu ®iÖn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ phÝa c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc, cÇn phèi hîp hç trî, thóc ®Èy nhanh viÖc gi¶i ng©n vèn ®¨ng ký cña c¸c dù ¸n ®· ®­îc cÊp GiÊy Chøng nhËn ®Çu t­, ®Æc biÖt chó träng ®Õn c«ng t¸c thóc ®Èy triÓn khai c¸c dù ¸n quy m« vèn ®Çu t­ lín b»ng c¸ch t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ thñ tôc hµnh chÝnh, vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng .v.v. gióp cho c¸c dù ¸n nµy triÓn khai nhanh chãng. Bªn c¹nh nh÷ng yÕu tè trªn, nguån nh©n lùc còng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc quan t©m: tiÕp tôc t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nguån nh©n lùc, c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp, c¸n bé kü thuËt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. Trong thêi gian tíi, TP. Hå ChÝ Minh khuyÕn khÝch thu hót FDI vµo c¸c ngµnh dÞch vô, c«ng nghiÖp kü thuËt cao, cã hµm l­îng chÊt x¸m vµ t¹o ra gi¸ trÞ gia t¨ng cao; c¸c dù ¸n øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ sinh häc, ®iÖn tö, vËt liÖu míi, viÔn th«ng, s¶n xuÊt ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi vµ c¸c ngµnh mµ Thµnh phè cã nhiÒu lîi thÕ c¹nh tranh g¾n víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm, gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña Thµnh phè; KhuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ tõ tÊt c¶ c¸c n­íc vµ vïng l·nh thæ ®Çu t­ vµo Thµnh phè Hå ChÝ Minh, nhÊt lµ c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi cã tiÒm n¨ng lín vÕ tµi chÝnh vµ n¾m c«ng nghÖ nguån tõ c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn; t¹o thuËn lîi cho ng­êi ViÖt nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi ®Çu t­ vÕ n­íc; Quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn c«ng t¸c thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi cã chÊt l­îng, ®Æc biÖt chó träng thu hót c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña c¸c tËp ®oµn ®a quèc gia. H¹n chÕ viÖc thu hót c¸c dù ¸n th©m dông lao ®éng, gia c«ng gi¸ trÞ gia t¨ng thÊp vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp c«ng nghÖ l¹c hËu; Thu hót vèn FDI ®Çu t­ c¸c dù ¸n c¶i thiÖn søc c¹nh tranh xuÊt khÈu cña Thµnh phè. Thóc ®Èy s¶n l­îng xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn FDI, ®Æc biÖt cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng hãa c«ng nghÖ cao.   Vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi thêi kú 1996-2010 Tỷ lệ so với GDP (%) Tổng số (tỷ đồng) Bình quân năm (tỷ đồng) Giai đoạn 1996 - 2000 20,5 54.792,85 10.958,57 Giai đoạn 2001 - 2005 21,8 115.401,10 23.080,22 Giai đoạn 2006 - 2010 22,0 223.246,05 44.649,21 3. §Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ TP. HCM ®Õn n¨m 2010 3.1. Duy tr× tèc ®é t¨ng tr­ëng cña thµnh phè cao h¬n tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n chung cña c¶ n­íc vµ ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn, c©n ®èi vµ bÒn v÷ng vÒ kinh tÕ, v¨n hãa, x· héi. Tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP TP.HCM b×nh qu©n thêi kú 2000-2010phÊn ®Êu ®¹t 12%/n¨m. Riªng giai ®o¹n 2001-2005 ®¹t b×nh qu©n 11,0%/n¨m vµ giai ®o¹n 2005-2010 ®¹t b×nh qu©n 13,0%/n¨m. T­¬ng øng víi 2 giai ®o¹n trªn, t¨ng tr­ëng cña khu vùc I lµ 2,0% vµ 1,7%/n¨m; khu vùc II: 13,0% vµ 12,7%/n¨m; khu vùc III: 9,6% vµ 13,5%/n¨m. GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng tõ 1.350 USD n¨m 2000 lªn 1.980 USD n¨m 2005 vµ 3.100 USD n¨m 2010. Tèc ®é t¨ng GDP 1996-2000 2001-2005 2006-2010 Thực tế Quy hoạch Quy hoạch Tổng số 10,2 11,0 13,0 Khu vực I 1,04 2,0 1,7 Khu vực II 13,2 13,0 12,7 Khu vực III 8,4 9,6 13,5 3.2. Ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn TP.HCM g¾n liÒn víi tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi khu vùc kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam vµ c¶ n­íc; ®Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng gia t¨ng tû träng khu vùc dÞch vô; ph¸t triÓn kinh tÕ h­íng m¹nh vÒ xuÊt khÈu. Tõ tû träng 53,7% trong c¬ cÊu, khu vùc dÞch vô TP.HCM phÊn ®Êu ®¹t tû träng kho¶ng 50,5% n¨m 2005 vµ 51,7% n¨m 2010; khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng thay ®æi t­¬ng øng 44,1% n¨m 2000, ®¹t 48,1% (2005) vµ 47,5% (2010); khu vùc n«ng l©m ng­ nghiÖp dù kiÕn sÏ gi¶m liªn tôc tõ 2,2% n¨m 2000 xuèng cßn 1,4% n¨m 2005 vµ 0,8% n¨m 2010. HiÖn ®¹i hãa c¸c ngµnh dÞch vô, ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i dÞch vô cao cÊp phôc vô sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ c«ng nghiÖp hãa ngang tÇm víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña khu vùc kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam vµ c¶ n­íc. H×nh thµnh mét c¬ cÊu c¸c thµnh phÇn kinh tÕ hîp lý, liªn kÕt hç trî lÉn nhau, bao gåm kinh tÕ nhµ n­íc, kinh tÕ hîp t¸c, kinh tÕ t­ nh©n, kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc vµ khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, trong ®ã kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o. C¬ cÊu kinh tÕ giai ®o¹n 2001 – 2010 (§¬n vÞ tÝnh:%) 2000 2005 2010 Thực tế Quy hoạch Quy hoạch Tổng số 100,0 100,0 100,0 Khu vực I 2,2 1,4 0,8 Khu vực II 44,1 48,1 47,5 Khu vực III 53,7 50,5 51,7 Theo chØ tiªu c¬ cÊu GDP cña Thµnh phè ®­îc ®iÒu chØnh ®Õn n¨m 2010, th× khu vùc I chiÕm 0,8%, khu vùc II chiÕm 47,5%, khu vùc III chiÕm 51,7%; so víi quy ho¹ch ®Ò ra khu vùc I: 0,74%, khu vùc II: 45,25%, khu vùc III: 54,0%... 3.3. T¹o sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ vÒ n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña tõng ngµnh vµ toµn bé nÒn kinh tÕ nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh trong tiÕn tr×nh héi nhËp, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong n­íc, më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. TËp trung ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l­îng c¸c ngµnh CN hiÖn cã, tõng b­íc ph¸t triÓn c¸c ngµnh CN mòi nhän, hoµn chØnh c¸c khu CN tËp trung. Ph¸t triÓn c¸c ngµnh, c¸c l·nh vùc DV then chèt nh­ th­¬ng m¹i, xuÊt nhËp khÈu, tµi chÝnh - ng©n hµng, b¶o hiÓm, du lÞch, vËn t¶i, th«ng tin viÔn th«ng, khoa häc c«ng nghÖ, gi¸o dôc ®µo t¹o; h×nh thµnh mét trung t©m kinh tÕ - tµi ch¸nh khu vùc §«ng Nam ¸; phÊn ®Êu duy tr× tèc ®é t¨ng tr­ëng tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu b×nh qu©n n¨m giai ®o¹n 2000-2005 lµ 22%/n¨m vµ giai ®o¹n 2006 - 2010 lµ 20%/n¨m, tèc ®é t¨ng tæng kim ng¹ch nhËp khÈu b×nh qu©n n¨m giai ®o¹n 2000-2005 lµ 17%/n¨m vµ giai ®o¹n 2006 - 2010 lµ 15%/n¨m. Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp theo h­íng phï hîp víi ®Æc ®iÓm ®« thÞ sinh th¸i. Tèc ®é t¨ng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu (§¬n vÞ tÝnh:%) 1991-2000 2001-2005 2006-2010 Quy hoạch Thực tế Quy hoạch Điều chỉnh Quy hoạch Điều chỉnh Xuất khẩu 22 22,4 20 22,0 20 20,0 Nhập khẩu 24 14,5 21 17,0 19,4 15,0 3.4. T¨ng tr­ëng kinh tÕ ph¶i ®i ®«i víi b¶o ®¶m d©n sinh, n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng, c«ng b»ng x· héi. ChuÈn bÞ tèt nguån nh©n lùc; lùa chän ph¸t triÓn c¸c c«ng nghÖ “mòi nhän”, ®ång thêi më réng nghiªn cøu øng dông ®¸p øng yªu cÇu CNH, H§H; t¹o nhiÒu viÖc lµm. PhÊn ®Êu kh«ng cßn hé ®ãi, gi¶m sè hé nghÌo d­íi 8% tæng sè hé, gi¶m kho¶ng c¸ch vÒ møc sèng gi÷a hé d©n c­ giµu nhÊt vµ hé nghÌo nhÊt tõ trªn 10 lÇn hiÖn nay xuèng cßn 5 - 6 lÇn vµo n¨m 2010; x©y dùng m«i tr­êng v¨n hãa - x· héi lµnh m¹nh, tiªn tiÕn, mang ®Ëm b¶n s¾c vµ truyÒn thèng d©n téc; c¶i thiÖn m«i tr­êng réng tho¸ng, s¹ch vµ xanh. ViÖc cung cÊp nhµ ë víi gi¸ phï hîp cho c¸c tÇng líp d©n c­ kh¸c nhau trong khu vùc néi thµnh nh»m c¶i thiÖn cuéc sèng cña nh÷ng ng­êi nghÌo, ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng thu hót FDI Ph¸t triÓn ®ång bé c¬ së h¹ tÇng TiÕp tôc tËp trung søc n©ng cÊp hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng, tr­íc m¾t gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò nhu cÇu n¨ng l­îng cho c¸c nhµ ®Çu t­. Cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch t­ nh©n ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng, trong ®ã cã c¸c nhµ m¸y ®iÖn ®éc lËp, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, c¶ng biÓn... Tr­íc m¾t ®Ó gi¶m ïn t¾c giao th«ng, TP HCM cÇn ¸p dông nh÷ng gi¶i ph¸p t¹m thêi nh­ bè trÝ, lÖch ca, lÖch giê, ph©n luång mét chiÒu c¸c tuyÕn ®­êng.. VÒ l©u dµi, TP HCM cÇn 22 tû USD ®Ó triÓn khai c¸c dù ¸n giao th«ng träng ®iÓm theo quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi giao th«ng thµnh phè ®Õn 2020 nh­ x©y dùng 6 tuyÕn metro, 3 tuyÕn monorail (tµu ®iÖn 1 chiÒu), 4 tuyÕn ®­êng tÇng, c¸c cÇu vµ d­êng vµnh ®ai, di dêi c¸c c¶ng trong néi thµnh ra ngo¹i thµnh, x©y míi s©n bay Long Thµnh ë §ång Nai.. C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh §i ®«i víi viÖc ph©n cÊp triÖt ®Ó cho c¸c ®Þa ph­¬ng trong viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn ®Çu t­ vµ qu¶n lý §TNN, cÇn t¨ng c­êng thùc hiÖn c¬ chÕ “mét cöa”, ®¬n gi¶n ho¸ trong viÖc gi¶i quyÕt thñ tôc ®Çu t­. Rµ so¸t c¸c v­íng m¾c vÒ thñ tôc hµnh chÝnh ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, c¸c cÊp nh»m ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp phÐp ®Çu t­ míi vµ ®iÒu chØnh giÊy chøng nhËn ®Çu t­; c¸c thñ tôc liªn quan tíi triÓn khai dù ¸n ®Çu t­ nh­ thñ tôc vÒ ®Êt ®ai, xuÊt nhËp khÈu, cÊp dÊu, xö lý tranh chÊp... §ång thêi, cÇn tËp trung xö lý døt ®iÓm c¸c v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh cÊp, ®iÒu chØnh giÊy chøng nhËn ®Çu t­ vµ c¸c vÊn ®Ò v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. C¸c chÝnh s¸ch thu hót FDI TiÕp tôc ban hµnh, x©y dùng c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cßn thiÕu vµ c¸c luËt míi kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­, kinh doanh. Rµ so¸t vµ cã ch­¬ng tr×nh triÓn khai ®Çy ®ñ, theo ®óng tiÕn ®é c¸c cam kÕt héi nhËp liªn quan ®Õn më cöa thÞ tr­êng; c«ng bè c¸c cam kÕt cña n­íc ta víi c¸c n­íc trong c¸c HiÖp ®Þnh song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng ®Ó t¹o sù minh b¹ch vÒ c¸c lÜnh vùc ®Çu t­ cã ®iÒu kiÖn. Nghiªn cøu thµnh lËp tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ ®Çu t­ vµo nhanh; ®æi míi c«ng t¸c gi¶i phãng nhanh mÆt b»ng, t¹o quü ®Êt s¹ch ®Ó bµn giao nhanh mÆt b»ng cho c¸c nhµ ®Çu t­ khi cã yªu cÇu. Ph©n cÊp m¹nh mÏ h¬n n÷a cho c¸c héi ®ång ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng ë c¸c ®Þa ph­¬ng. TËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c trong c«ng t¸c ®Òn bï, gi¶i phãng vµ bµn giao ®Êt cho nhµ ®Çu t­ 4. N©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc T¨ng c­êng c«ng t¸c ®¹o t¹o nghÒ, n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu sö dông lao ®éng cña c¸c nhµ ®Çu t­. §Æc biÖt lµ ®µo t¹o, x©y dùng ®­îc ®éi ngò nh÷ng nhµ qu¶n trÞ trÎ tµi n¨ng. Bªn c¹nh ®ã cÇn kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®×nh c«ng bÊt hîp ph¸p trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi diÔn ra trong thêi gian. §ång thêi n©ng cao vai trß cña tæ chøc c«ng ®oµn trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. 6. Xóc tiÕn ®Çu t­, qu¶ng b¸ h×nh ¶nh Thóc ®Èy triÓn khai kÕt qu¶ c¸c cuéc vËn ®éng ®Çu t­ t¹i c¸c n­íc trong thêi gian qua, nhÊt lµ t¹i NhËt B¶n trong khu«n khæ chuyÕn th¨m h÷u nghÞ chÝnh thøc cña Thñ t­íng ChÝnh phñ th¸ng 10 võa qua. C«ng bè Danh môc dù ¸n quèc gia kªu gäi ®Çu t­ n­íc ngoµi giai ®o¹n 2006-2010 vµ chuÈn bÞ c¸c tµi liÖu ®Çu t­ lµm c¬ së tiÕn hµnh vËn ®éng ®Çu t­ theo c¸c ph­¬ng thøc míi. Nghiªn cøu ®Ó cã c¸c gi¶i ph¸p thu hót ®Çu t­ thÝch hîp ®èi víi c¸c tËp ®oµn lín, tËp ®oµn xuyªn quèc gia (TNCs) cña c¸c n­íc ph¸t triÓn, tr­íc hÕt lµ NhËt B¶n, Hoa Kú vµ EU...,theo c¶ hai h­íng: Thùc hiÖn nh÷ng dù ¸n lín, c«ng nghÖ cao h­íng vµo xuÊt khÈu; t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó mét sè TNCs x©y dùng c¸c trung t©m nghiªn cøu, ph¸t triÓn, v­ên ­¬m c«ng nghÖ g¾n víi ®µo t¹o nguån nh©n lùc. Chñ ®éng tiÕp cËn vµ hç trî c¸c nhµ ®Çu t­ tiÒm n¨ng ®Çu t­ vµo ViÖt Nam.TËp trung vµo c¸c lÜnh vùc lîi thÕ trong kªu gäi ®Çu t­ cña TP HCM nh­: SP c«ng nghiÖp in, s¶n xuÊt ra SP v/c kh¸c, SP c«ng nghiÖp VLXD kh¸cTheo h­íng ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc xóc tiÕn ®Çu t­. Tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn ®Çu t­ ®ång bé, thèng nhÊt gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh. Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan xóc tiÕn ®Çu t­ cña Trung ­¬ng, c¸c ®Þa ph­¬ng trong khu vùc ®Ó thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn, vËn ®éng, thu hót ®Çu t­. T¨ng c­êng vµ chñ ®éng tiÕp xóc víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc ®Ó qu¶ng b¸, giíi thiÖu m«i tr­êng ®Çu t­ vµ nh÷ng c¬ héi ®Çu t­ cña tØnh. §Æc biÖt, cÇn nhÊn m¹nh viÖc UBND tØnh chØ ®¹o c¸c Së, ban, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm chñ ®éng lËp kÕ ho¹ch qu¶ng b¸ vÒ h×nh ¶nh, th«ng tin vÒ c¬ héi ®Çu t­ cña ngµnh, lÜnh vùc m×nh qu¶n lý; chñ ®éng tiÕp xóc, liªn hÖ víi c¸c Bé, ban, ngµnh, c¸c tËp ®oµn kinh tÕ, c¸c tæng c«ng ty 90, 91 cã tiÒm n¨ng, c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ®­a c¸c dù ¸n cña ngµnh, ®Þa ph­¬ng m×nh qu¶n lý vµo quy ho¹ch ph¸t triÓn cña hä. Qua ®ã chñ ®éng tæ chøc triÓn khai vËn ®éng xóc tiÕn ®Çu t­ cã hiÖu qu¶. Bè trÝ kinh phÝ ®Çy ®ñ, kÞp thêi cho c«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t­ cña c¸c së, ban, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng liªn quan.T¨ng c­êng gÆp gì, ®èi tho¹i víi c¸c nhµ ®Çu t­ ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c v­íng m¾c cña nhµ ®Çu t­ trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­. KÕt luËn Tuy vÉn ®ang ë vÞ trÝ top ®Çu nh÷ng ®Þa ph­¬ng thu hót FDI cña c¶ n­íc vµ cã s½n nh÷ng lîi thÕ so s¸nh nh­ng TP HCM vÉn ®ang gÆp ph¶i rÊt nhiÒu th¸ch thøc. TP cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi vµ x¸c ®¸ng ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vai trß cña m×nh vµ n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh trong thu hót vµ sö dông FDI. Xu h­íng FDI vµo TP HCM trong thêi gian tíi tuú thuéc rÊt nhiÒu vµo viÖc c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ cña thµnh phè, m«i tr­êng ®Çu t­ cã ®­îc c¶i thiÖn hay kh«ng cßn tuú thuéc vµo nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ tõ phÝa Thµnh phè vµ tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn. víi ph­¬ng ch©m “vèn ®Çu t­ trong n­íc lµ chñ yÕu, vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi lµ quan träng”, trong thêi gian tíi, nguån vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi sÏ ®­îc huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶, phï hîp nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu kinh tÕ - x· héi cña thµnh phè.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng FDI đầu tư vào TP Hồ Chí Minh.doc
Luận văn liên quan