Thực trạng và Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lời mở đầu Một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc quản lý đầu tư và xây dựng là quản lý tốt công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó có việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư. Thẩm định dự án được xem như một nhu cầu không thể thiếu và là cơ sở để ra quyết định hoặc cấp giấy phép đầu tư. Thẩm định dự án được tiến hành đối với tất cả các dự án thuộc mọi nguồn vốn, mọi thành phần kinh tế như:Vốn trong nước và vốn nước ngoài, vốn của ngân sách nhà nước (vốn của các doanh nghiệp Nhà nước, vốn của các tổ chức kinh tế xã hội, vốn hỗ trợ phát triển chính thức -ODA) và vốn của dân, vốn của các thành phần kinh tế Nhà nước và vốn của các thành phần kinh tế khác. Tuy nhiên, yêu cầu thẩm định đối với các dự án này là khác nhau về mức độ và chi tiết giữa các dự án, tuỳ thuộc vào quy mô, tính chất của dự án, nguồn vốn được huy động và chủ thể có thẩm quyền thẩm định. Quỹ Ngân sách Nhà nước là một nguồn vốn quan trọng trong chiến lược phát triển Kinh tế -xã hội của mỗi quốc gia. Nguồn vốn này thường được sử dụng cho các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hỗ trợ cho các dự án của doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực cần tham gia của Nhà nước, chi cho công tác lập và thực hiện các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng,lãnh thổ, quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn. Trong những năm gần đây,quy mô tổng thu của ngân sách nhà nước không ngừng gia tăng nhờ mở rộng nhiều nguồn thu khác nhau.Đi cùng với mở rộng quy mô ngân sách, mức chi cho đầu tư từ Ngân sách Nhà nước cũng gia tăng đáng kể. Để hiệu quả sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả cao và phù hợp với quy hoạch phát triển chung của đất nước thì công tác thẩm định đánh giá các dự án đầu tư là rất quan trọng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là cơ quan đầu mối trong việc quản lý các dự án đầu tư thường xuyên chú trọng tới công tác thẩm định dự án đầu tư để ra quyết định đầu tư hoặc đề xuất báo cáo trình Chính Phủ quyết định. Để đưa ra những quyết định ngày càng đúng đắn và phát huy mạnh mẽ hơn nữa hiệu qủa của nguồn vốn đầu tư, việc nâng cao chất lượng tiến tới hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư được đặt ra ngày càng bức xúc. Xuất phát từ lý do trên, cùng với lòng nhiệt tình muốn nâng cao hiểu biết về lĩnh vực thẩm định dự án, trong thời gian thực tập tại Vụ Thẩm định và Giám sát Đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, em đã tập trung đi sâu tìm hiểu công tác thẩm định đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước và đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu “Thực trạng và Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ”. MụC LụC Lời mở đầu 1 chương 1:những vấn đề chung về công tác thẩm định dự án đầu tư 3 I.Khái niệm và phân loại dự án đầu tư 3 1.Khái niệm dự án đầu tư 3 2.Phân loại dự án đầu tư 3 II.Tổng quan về thẩm định dự án. 4 1.Khái niệm 4 2.Sự cần thiết phải thẩm định dự án 5 3.Mục đích và yêu cầu của thẩm định dự án 5 3.1.Mục đích của thẩm định dự án 5 3.2.Yêu cầu của thẩm định dự án 6 4. ý nghĩa của thẩm định dự án 6 III.Nội dung và các bước thẩm định dự án sử dụng vốn nhà nước 1.Nội dung 7 1.1. Mục tiêu và căn cứ pháp lý của dự án 7. 1.2. Thẩm định sản phẩm, thị trưòng 7 1.3. Thẩm định về phương diện kỹ thuật 7. 1.4. Sự hợp lý của phương án địa điểm, sử dụng đất đai, chế độ khai thác và sử dụng tài nguyên quốc gia 9 1.5. Thẩm định ảnh hưởng của dự án đến môi trường 9 1.6. Thẩm định về phương diện tổ chức 10 1.7. Thẩm định về phương diện tài chính của dự án. 10 1.8. Thẩm định hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 14 2. Các nguyên tắc trong thẩm định 16 IV.Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác thẩm định dự án. 17 1. Môi trường pháp lý 17 2. Phương pháp thẩm định 17 3. Thông tin 18 4. Quy trình thực hiện thẩm định 19 5. Quản lý nhà nước đối với đầu tư. 22 6. Đội ngũ cán bộ thẩm định 26 7. Vấn đề định lượng và tiêu chuẩn trong phân tích, đánh giá dự án 26 Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại vụ Thẩm định và giám sát đầu tư. 27 I.Sơ lược về Vụ Thẩm định và giám sát đầu tư. 27 1. Cơ cấu tổ chức 27 2. Chức năng, nhiệm vụ 27 II.Khái quát chung về các dự án được thẩm định trong năm 2004. 28 III.Quy trình tổ chức thẩm định tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư. 33 1.Tiếp nhận hồ sơ. 33 2.Lập kế hoạch và xử lý công việc được giao. 33 3.Quy trình xử lý công việc. 34 4.Thời hạn xử lý công việc. 35 IV.Ví dụ về một dự án được thẩm định tại Vụ Thẩm định và giám sát đầu tư 35 1.Tóm tắt nội dung chính của dự án. 35 2.Các mặt được thẩm định của dự án: 38 2.1.Tư cách pháp lý và năng lực tài chính của nhà đầu tư 38 2.2.Thẩm định mặt tài chính của dự án 38 2.3.Lợi ích về mặt kinh tế xã hội của dự án .48 2.4.Đánh giá tác động môi trường của dự án. 49 3.Tóm tắt ý kiến của các bộ nghành và các đơn vị liên quan liên quan (trước khi có giải trình, bổ sung hồ sơ Dự án) 50 3.1. Bộ Công nghiệp 50 3.2. Bộ khoa học và Công nghệ 51 3.3. Bộ Giao thông Vận tải 51 3.4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 51 3.5. Bộ Quốc phòng 52 3.6. Bộ tài nguyên và môi trường 53 3.7.Bộ Xây dựng 53 8.Bộ Tài chính 54 4.Nội dung giải trình bổ sung hồ sơ dự án. 55 5. Nhận xét ,đánh giá và kiến nghị của Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư. 57 5.1. Nhận xét, đánh giá 57: 5.2. Kiến nghị 60. IV.Đánh giá về công tác thẩm định dự án tại Vụ Thẩm định và giám sát đầu tư. 60 1.Những kết quả đạt được. 61 2.Những tồn tại và hạn chế. 62 Chương 3. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án tại vụ thẩm định và giám sát đầu tư. 66 I.Triển vọng đầu tư tại Việt Nam đến 2010. 66 1.Bối cảnh tình hình: 66 1.1.Những thuận lợi 66. 1.2.Những khó khăn 66. 2.Triển vọng Đầu tư đến 2010. 67 II.Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư. 67 1.Giải pháp. 67 1.1.Giải pháp về cải cách thủ tục hành chính 67 1.2. Giải pháp về nâng cao chất lượng khai thác, xủ lý và lưu trữ thông tin 68 1.3. Giải pháp về xây dựng một quy trình thẩm định hợp lý. 69 1.4. Giải pháp về xác định các tiêu chuẩn trong phân tích thẩm định, đánh giá dự án . 71 1.5. Giải pháp về nâng cao trình độ cho cán bộ thẩm định 72 2.Kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 74 Kết luận 75

doc84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2089 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực trạng và Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u c«ng nghiÖp, ph©n khu chøc n¨ng, c¬ cÊu sö dông ®Êt vµ quy ho¹ch hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt Khu c«ng nghiÖp cña dù ¸n vÒ c¬ b¶n phï hîp víi quy ho¹ch chi tiÕt Khu c«ng nghiÖp ®· ®­îc Bé X©y dùng phª duyÖt. + C¸c ®iÓm ®Êu nèi hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt gi÷a 2 giai ®o¹n ®¶m b¶o phï hîp víi quy ho¹ch chi tiÕt toµn khu. -Mét sè vÊn ®Ò cÇn l­u ý: + Bæ sung b¶n ®å c¾m mèc chØ giíi ®­êng ®ã vµ chØ giíi x©y dùng c¸c tuyÕn ®­êng. + Ph¶i cã sù tho¶ thuËn víi Bé Giao th«ng vËn t¶i (Côc qu¶n lý ®­êng bé) vÒ vÞ trÝ vµ gi¶i ph¸p tæ chøc giao th«ng t¹i ®iÓm ®Êu nèi gi÷a ®­êng vµo Khu c«ng nghiÖp víi QL 1 míi vµ nªu nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng ®Çu mèi giao c¾t nµy. + Gi¶i ph¸p tæ chøc c¸c tuyÕn c«ng tr×nh ngÇm t¹i c¸c ®iÓm giao c¾t trong Khu c«ng nghÖp. 3.8.Bé Tµi chÝnh (C«ng v¨n sè 14881/TC-§T ngµy 16/12/2004) - Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ®ång ý chñ tr­¬ng ®Çu t­ x©y dùng giai ®o¹n 2, Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m, tØnh B¾c Giang t¹i C«ng v¨n sè 593/CP-CN ngµy 06/05/2004. C¨n cø t×nh h×nh vµ nhu cÇu thùc tÕ, viÖc sím triÓn khai x©y dùng c¬ së h¹ tÇng Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m giai ®o¹n 2 ®Ó ®¸p øng nhu cÇu sö dông ®Êt cña c¸c nhµ ®Çu t­ lµ rÊt cÇn thiÕt. - Do viÖc thu hót ®Çu t­ vµo giai ®o¹n 1 ®¹t kÕt qu¶ kh¸ tèt, sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thu hót ®Çu t­ vµo giai ®o¹n 2. V× vËy, ®Ò nghÞ TØnh cÇn quan t©m ®Õn chÊt l­îng thu hót ®Çu t­ vµo giai ®o¹n 2 (lùa chän lo¹i h×nh doanh nghiÖp) ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ cña Khu c«ng nghiÖp nµy. - ViÖc ®Çu t­ hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt giai ®o¹n 2 ph¶i b¶o ®¶m ®ång bé, khíp nèi víi hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt ®· ®­îc ®Çu t­ ë giai ®o¹n 1 vµ phï hîp víi quy ho¹ch chi tiÕt ®· ®­îc phª duyÖt. MÆt kh¸c, tØnh cÇn cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn Khu nhµ ë cho c«ng nh©n lµm viÖc trong Khu c«ng nghiÖp cho c¶ 2 giai ®o¹n. - Tæng møc ®Çu t­ theo tÝnh to¸n trong dù ¸n lµ 72,035 tû ®ång. SuÊt ®Çu t­ cña giai ®o¹n 2 (1,783 triÖu ®ång/ ha) ë møc cao h¬n so víi giai ®o¹n 1 (1,538 triÖu ®ång/ ha). §Ò nghÞ xem xÐt l¹i quy m« vµ chi phÝ ®Çu t­ hîp lÝ cña mét sè h¹ng môc sö dông chung nh­ng ®­îc ®Çu t­ trong c¶ hai giai ®o¹n nh­: Tr¹m xö lÝ n­íc th¶i tËp trung, Khu trung t©m ®iÒu hµnh, hµng rµo, cæng Khu c«ng nghiÖp; rµ so¸t, ®èi chiÕu víi chi phÝ ®Çu t­ thùc tÕ ®· ®­îc thùc hiÖn trong giai ®o¹n 1 ®Ó chuÈn x¸c l¹i tæng møc ®Çu t­ cña giai ®o¹n 2. - Nguån vèn hç trî tõ ng©n s¸ch Trung ­¬ng thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 183/Q§-TTg ngµy 19/10/2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ: møc hç trî lµ 60 tû ®ång cho c¶ hai giai ®o¹n. PhÇn cßn l¹i huy ®éng tõ nguån ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng vµ c¸c nguån vèn kh¸c. - Theo hå s¬ dù ¸n, hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n thÊp do gi¸ cho thuª ®Êt ®· cã h¹ tÇng theo quy ®Þnh cña TØnh rÊt thÊp. MÆc dï viÖc ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt Khu c«ng nghiÖp t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng cã ®iÒu kiÖn Kinh tÕ x· héi khã kh¨n ®­îc xem xÐt trªn c¬ së hiÖu qu¶ Kinh tÕ x· héi nãi chung. Tuy nhiªn, do viÖc thu hót ®Çu t­ vµo giai ®o¹n 2 ®· cã nh÷ng thuËn lîi nhÊt ®Þnh nªn ®Ò nghÞ TØnh cÇn xem xÐt ®iÒu chØnh l¹i chÝnh s¸ch gi¸ cho thuª ®Êt ®· cã h¹ tÇng ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng thu håi vèn ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp. 4.Néi dung gi¶i tr×nh bæ sung hå s¬ dù ¸n. 4.1 Néi dung gi¶i tr×nh, bæ sung hå s¬ dù ¸n gåm c¸c vÊn ®Ò chÝnh sau ®©y (B¸o c¸o gi¶i tr×nh, bæ sung hå s¬ dù ¸n sè 09/BC-KCN ngµy 31/1/2005 cña Ban qu¶n lÝ c¸c Khu c«ng nghiÖp tØnh B¾c Giang) - VÒ tæng møc ®Çu t­ vµ nguån vèn: + §Ò nghÞ ®­îc hç trî tõ vèn ng©n s¸ch Trung ­¬ng theo Quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®inh sè 183/2004/Q§- TTg ngµy 19/10/2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ c¬ chÕ hç trî vèn ng©n s¸ch Trung ­¬ng ®Ó ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt Khu c«ng nghiÖp t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi khã kh¨n. + §èi víi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng: bæ sung ý kiÕn cña héi ®ång nh©n d©n TØnh + PhÇn vèn vay: Theo b¸o c¸o gi¶i tr×nh, bæ sung hå s¬ dù ¸n sè 09/BC-KCN ngµy 31/1/2005 cña Ban qu¶n lý c¸c Khu c«ng nghiÖp tØnh B¾c Giang: “HiÖn nay cã nhiÒu nhµ ®Çu t­ xin ®Çu t­ vµo Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m, giai ®o¹n 2 ®Òu s½n sµng øng tr­íc vèn cho c«ng t¸c san nÒn vµ mét phÇn tiÒn thuª ®Êt trong 5 n¨m ®Çu. Víi diÖn tÝch ®Êt cho thuª cña giai ®o¹n 2 lµ 28 ha; khi cÊp phÐp ®Çu t­ chñ ®Çu t­ chØ cÇn yªu cÇu c¸c nhµ ®Çu t­ t¹m øng tr­íc víi møc 400 triÖu ®ång th× sè vèn cã thÓ huy ®éng ®­îc lµ 11,2 tû ®ång (møc øng tr­íc nµy c¸c nhµ ®Çu t­ ®Õn kh¶o s¸t ®Òu s½n sµng chÊp nhËn, cam kÕt). Nh­ vËy chñ ®Çu t­ kh«ng cÇn ph¶i vay vèn ®Ó ®Çu t­ h¹ tÇng”. - VÒ m«i tr­êng: C¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m ®Òu cã hå s¬ ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn vÒ m«i tr­êng vµ ®­îc së tµi nguyªn vµ m«i tr­êng thÈm ®Þnh, phª duyÖt. Chñ ®Çu t­ vµ tæ chøc t­ vÊn ®ang hoµn chØnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng cho toµn Khu c«ng nghiÖp ®Ó tr×nh thÈm ®Þnh, phª duyÖt. - VÒ giao th«ng: Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m n»m liÒn kÒ víi QL 1A míi vµ QL37 do vËy khi quy ho¹ch vµ lËp dù ¸n ®Çu t­, chñ ®Çu t­ ®· c¨n cø vµo quy ho¹ch ph¸t triÓn QL1A vµ QL37. §­êng gom cña Khu c«ng nghiÖp ®­îc bè trÝ trong hµng rµo khu c«ng nghiÖp theo quy ho¹ch ®· ®­îc Bé X©y dùng phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 1384/Q§-BXD ngµy 31/8/2004. C¸c ®iÓm ®Êu nèi gi÷a ®­êng gom cña Khu c«ng nghiÖp víi QL37 thùc hiÖn theo dù ¸n c¶i t¹o n©ng cÊp QL37 ®· ®­îc Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i phª duyÖt. Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m kh«ng cã ®­êng ®Êu nèi víi QL 1A. - VÒ tuyÓn dông, ®µo t¹o vµ nhµ ë cho ng­êi lao ®éng: + C¸c nhµ ®Çu t­ ®Õn ®Çu t­ vµo Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m ®Òu ph¶i ®¨ng ký kÕ ho¹ch sö dông lao ®éng t¹i Ban qu¶n lý c¸c Khu c«ng nghiÖp cña TØnh. Ban qu¶n lý c¸c Khu c«ng nghiÖp ®· giao cho Trung t©m dÞch vô Khu c«ng nghiÖp phèi hîp víi c¸c Trung t©m d¹y nghÒ trong vµ ngoµi TØnh trong viÖc tuyÓn dông, ®µo t¹o nghÒ cho c¸c doanh nghiÖp, trong ®ã ­u tiªn cho lao ®éng t¹i khu vùc cã diÖn tÝch ®Êt bÞ thu håi ®Ó x©y dùng Khu c«ng nghiÖp. + Uû ban nh©n d©n TØnh B¾c Giang ®· cã kÕ ho¹ch quy ho¹ch c¸c khu d©n c­ vµ dÞch vô phôc vô cho c¸c khu c«ng nghiÖp, côm c«ng nghiÖp t¹i khu vùc huyÖn ViÖt Yªn, Yªn Dòng vµ ThÞ x· B¾c Giang (khu d©n c­ x· Hång Th¸i huyÖn ViÖt Yªn: 70 ha; khu d©n c­ x· T©n Mü huyÖn Yªn Dòng: 90 ha). HiÖn nay c¸c khu d©n c­ nµy ®ang ®­îc lËp quy ho¹ch chi tiÕt vµ triÓn khai ®Çu t­. Do vËy, khi Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m ®i vµo ho¹t ®éng sÏ kh«ng gÆp khã kh¨n vÒ nhµ ë cho ng­êi lao ®éng. 5. NhËn xÐt ,®¸nh gi¸ vµ kiÕn nghÞ cña Vô ThÈm ®Þnh vµ Gi¸m s¸t ®Çu t­. 5.1 NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: a.VÒ chñ tr­¬ng vµ môc tiªu ®Çu t­: ViÖc ®Çu t­ x©y dùng giai ®o¹n 2 Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m tØnh B¾c Giang ®· ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ ®ång ý vÒ chñ tr­¬ng t¹i C«ng v¨n sè 593/CP-CN ngµy 06/05/2004. Môc tiªu cña dù ¸n lµ: §Çu t­ x©y dùng hoµn chØnh, ®ång bé c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng theo quy ho¹ch chi tiÕt ®­îc phª duyÖt nh»m thu hót ®Çu t­, gãp phÇn ph¸t triÓn Khu c«ng nghiÖp cña ®Þa ph­¬ng, ®Èy nhanh tèc ®é c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸; gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng theo h­íng t¨ng tØ lÖ c«ng nghiÖp, t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, t¨ng thu ng©n s¸ch cho ®Þa ph­¬ng. b.VÒ ®Þa ®iÓm, diÖn tÝch ®Êt, hiÖn tr¹ng vµ quy ho¹ch sö dông ®Êt: §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n thuéc c¸c x· Hoµn Ninh vµ Hång Th¸i, huyÖn ViÖt Yªn tØnh B¾c Giang víi diÖn tÝch ®Êt (giai ®o¹n 2) 40,399 ha. Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m thuéc vïng ®Êt chñ yÕu lµ ruéng lóa, ®Êt trång mµu cã n¨ng suÊt thÊp vµ ®­êng liªn th«n, kªnh m­¬ng t­íi tiªu. Trong ph¹m vi dù ¸n kh«ng cã nhµ ë vµ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, chØ cã mät sè må m¶ vµ ®­êng ®iÖn 110 KV, 35KV ®i qua. Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m cã lîi thÕ vÒ giao th«ng thuËn tiÖn thuéc vïng ®Êt chñ yÕu lµ ruéng lóa, ®Êt trång mµu cã n¨ng suÊt thÊp nªn chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng thÊp. Tuy nhiªn cÇn l­u ý ph­¬ng ¸n ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng vµ t¸i ®Þnh canh, chuyÓn ®æi ngµnh nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi d©n bÞ thu håi ®Êt canh t¸c. VÒ c¬ b¶n quy ho¹ch sö dông ®Êt cña dù ¸n phï hîp víi quy ho¹ch chi tiÕt ®· ®­îc Bé X©y dùng phª duyÖt. Tuy nhiªn cÇn chuÈn x¸c sè liÖu trong b¶ng quy ho¹ch sö dông ®Êt. c.Chñ ®Çu t­: C«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng Khu c«ng nghiÖp tØnh B¾c Giang lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp kinh tÕ cã thu, trùc thuéc ban qu¶n lÝ c¸c khu c«ng nghiÖp tØnh B¾c Giang ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 246/Q§-UB ngµy 23/12/2002 cña Uû ban nh©n d©n TØnh B¾c Giang. C«ng ty ®· thùc hiÖn dù ¸n giai ®o¹n 1 ®¹t kÕt qu¶ tèt; viÖc giao c«ng ty tiÕp tôc lµm chñ ®Çu t­ giai ®o¹n 2 lµ hîp lý. d.Néi dung ®Çu t­ vÒ h¹ tÇng kü thuËt: C¸c h¹ng môc ®Çu t­ gåm: San nÒn, hÖ th«ng giao th«ng, hÖ thèng cÊp ®iÖn, hÖ thèng cÊp n­íc, hÖ thèng tho¸t n­íc, hÖ thèng thu gom, xö lÝ chÊt th¶i r¾n, c©y xanh, b¶o vÖ m«i tr­êng phï hîp víi yªu cÇu vÒ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cÇn thiÕt cho Khu c«ng nghiÖp. Ph©n khu chøc n¨ng, c¬ cÊu sö dông ®Êt, néi dung ®Çu t­ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vÒ c¬ b¶n phï hîp víi môc tiªu cña dù ¸n vµ quy ho¹ch chi tiÕt Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m ®· ®­îc Bé X©y dùng phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 1384/Q§-BXD ngµy 31/8/2004. e.VÒ tæng møc vèn vµ nguån vèn ®Çu t­: - Tæng møc vèn ®Çu t­: 72,035 tû ®ång. SuÊt ®Çu t­ cña giai ®o¹n 2 (1,783 triÖu ®ång/ ha) cao h¬n so víi giai ®o¹n 1 (1,538 triÖu ®ång/ ha). §Ò nghÞ xem xÐt l¹i quy m« vµ chi phÝ ®Çu t­ cña mét sè h¹ng môc sö dông chung nh­ng ®­îc ®Çu t­ trong c¶ hai giai ®o¹n nh­: Tr¹m xö lÝ n­íc th¶i tËp trung, Khu trung t©m ®iÒu hµnh, hµng rµo, cæng Khu c«ng nghiÖp; rµ so¸t, ®èi chiÕu víi chi phÝ ®Çu t­ thùc tÕ ®· ®­îc thùc hiÖn trong giai ®o¹n 1 ®Ó chuÈn x¸c l¹i tæng møc ®Çu t­ cña giai ®o¹n 2 cho hîp lÝ. - Nguån vèn ®Çu t­: + Vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc: 85% + Vèn do doanh nghiÖp vay hoÆc tù khai th¸c: 15% - Theo C«ng v¨n sè 36/CV-TTH§ND ngµy 03/02/2005 cña Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n TØnh B¾c Giang: “KÕ ho¹ch n¨m 2005, NghÞ quyÕt Héi ®ång nh©n d©n TØnh ®· ph©n bæ vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n tõ nguån ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng 11,8 tû ®ång ®Ó ®Çu t­ x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m giai ®o¹n 2; ®ång thêi hµng n¨m Héi ®ång nh©n d©n TØnh sÏ bè trÝ mét phÇn vèn ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng cïng vèn ng©n s¸ch cña Trung ­¬ng hç trî vµ nguån vèn kh¸c ®Ó ®Çu t­ x©y dùng hoµn chØnh h¹ tÇng kü thuËt Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m giai ®o¹n 2”. - §èi víi phÇn vèn hç trî tõ ng©n s¸ch cña Trung ­¬ng: Theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 183/2004/Q§-TTg ngµy 19/10/2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ c¬ chÕ hç trî vèn ng©n s¸ch Trung ­¬ng ®Ó ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt Khu c«ng nghiÖp t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi khã kh¨n th× mçi tØnh thuéc diÖn ®­îc hç trî cho mét Khu c«ng nghiÖp víi møc hç trî tèi ®a kh«ng qu¸ 60 tû ®ång vµ thùc hiÖn chñ yÕu cho c¸c h¹ng môc ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng vµ c«ng t¸c xö lý n­íc th¶i tËp trung cña Khu c«ng nghiÖp. §èi víi Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m giai ®o¹n 2, chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng kho¶ng 14,02 tû ®ång, chi phÝ x©y dùng tr¹m xö lý n­íc th¶i kho¶ng 10,8 tû ®ång. Nh­ vËy møc hç trî cho Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m giai ®o¹n 2 cã thÓ ë møc kho¶ng 25 tû ®ång vµ cho c¶ hai giai ®o¹n kh«ng qu¸ 60 tû ®ång. V× vËy, chñ ®Çu t­ cÇn tÝnh to¸n l¹i c¬ cÊu nguån vèn vµ ph­¬ng ¸n huy ®éng vèn tõ c¸c nguån kh¸c ®Ó ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi cho dù ¸n. - §èi víi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng: §· cã ý kiÕn cña Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n TØnh t¹i C«ng v¨n sè 36/CV-TTH§ND ngµy 03/2/2005. - PhÇn vèn huy ®éng vµ vèn vay: Theo b¸o c¸o gi¶i tr×nh, bæ sung hå s¬ dù ¸n sè 09/BC-KCN ngµy 31/1/2005 cña Ban qu¶n lÝ c¸c Khu c«ng nghiÖp TØnh B¾c Giang, hiÖn cã nhiÒu nhµ ®Çu t­ xin ®Çu t­ vµo Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m giai ®o¹n 2 ®Òu s½n sµng øng tr­íc vèn cho c«ng t¸c san nÒn vµ mét phÇn tiÒn thuª ®Êt trong 5 n¨m ®Çu. Víi diÖn tÝch ®Êt cho thuª cña giai ®o¹n 2 lµ 28 ha; khi cÊp phÐp ®Çu t­, chñ ®Çu t­ dù kiÕn c¸c nhµ ®Çu t­ t¹m øng tr­íc víi møc 400 triÖu ®ång/ ha th× sè vèn cã thÓ huy ®éng ®­îc lµ 11,2 tû ®ång. Nh­ vËy, chñ ®Çu t­ kh«ng ph¶i vay vèn ®Ó ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng. Tuy nhiªn ®©y còng lµ møc huy ®éng dù kiÕn; khi triÎn khai ®Çu t­ vµ kinh doanh, chñ ®Çu t­ cÇn tho¶ thuËn víi c¸c nhµ ®Çu t­ thø ph¸t ®Ó øng vèn, ®¶m b¶o c©n ®èi nguån vèn ®Çu t­. f. VÒ hiÖu qu¶ ®Çu t­: Theo hå s¬ dù ¸n, hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n thÊp do gi¸ thuª ®Êt ®· cã h¹ tÇng theo qui ®Þnh cña TØnh rÊt thÊp. MÆc dï viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi khã kh¨n ®­îc xem xÐt trªn c¬ së hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi nãi chung; tuy nhiªn do viÖc thu hót ®Çu t­ vµo giai ®o¹n 2 ®· cã nh÷ng thuËn lîi nhÊt ®Þnh nªn ®Ò nghÞ TØnh cÇn xem xÐt ®iÒu chØnh l¹i chÝnh s¸ch gi¸ cho thuª ®Êt ®· cã c¬ së h¹ tÇng ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng thu håi vèn ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt Khu c«ng nghiÖp. g. Kh¶ n¨ng thu hót vèn ®Çu t­: Theo b¸o c¸o cña TØnh, ®Õn nay trong Khu c«ng nghiÖp nµy ®· cã 20 doanh nghiÖp ®­îc Uû ban nh©n d©n TØnh B¾c Giang cho phÐp ®Çu t­, ®¹t 94,2% diÖn tÝch ®Êt cho thuª cña giai ®o¹n 1. Giai ®o¹n 2 ®· cã 13 doanh nghiÖp ®¨ng kÝ ®Çu t­ víi diÖn tÝch ®Êt 272.629 m2 ®¹t 97,58% diÖn tÝch ®Êt cho thuª. §iÒu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng thu hót vèn ®Çu t­ cña Khu c«ng nghiÖp lµ kh¶ quan. KiÕn nghÞ C¨n cø hå s¬ dù ¸n; ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n TØnh B¾c Giang t¹i tê tr×nh sè 1840/TTr-CT ngµy 25/10/2004; b¸o c¸o gi¶i tr×nh, bæ sung hå s¬ dù ¸n sè 09/BC-KCN ngµy 31/1/2005 cña Ban qu¶n lý c¸c Khu c«ng nghiÖp tØnh B¾c Giang; ý kiÕn cña Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n TØnh t¹i c«ng v¨n sè 36/CV-TTH§ND ngµy 3/2/2005; ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan vµ c¸c ý kiÕn nªu trªn; Bé KÕ ho¹ch ®Çu t­ ®Ò nghÞ Thñ t­íng ChÝnh phñ: - Cho phÐp ®Çu t­ x©y dùng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m tØnh B¾c Giang giai ®o¹n 2. - §Ò nghÞ hç trî tõ vèn ng©n s¸ch Trung ­¬ng cho dù ¸n theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 183/2004 Q§-TTg ngµy 19/102004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ c¬ chÕ hç trî vèn ng©n s¸ch Trung ­¬ng ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c¬ cÊu h¹ tÇng kü thuËt Khu c«ng nghiÖp t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi khã kh¨n ®Ó thùc hiÖn chñ yÕu cho c¸c h¹ng môc ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng (giai ®o¹n 2) vµ ®Çu t­ x©y dùng tr¹m xö lý n­íc th¶i (X©y dùng trong giai ®o¹n 2 nh­ng phôc vô chung cho c¶ hai giai ®o¹n) cña Khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m. - Giao Uû ban nh©n d©n TØnh B¾c Giang chØ ®¹o chñ ®Çu t­ vµ c¸c c¬ quan ban ngµnh cã liªn quan bæ sung, hoµn chØnh hå s¬ dù ¸n theo ý kiÕn cña c¸c Bé ngµnh vµ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn; tæ chøc thÈm ®Þnh, quyÕt ®Þnh ®Çu t­ dù ¸n vµ triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc vÒ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng. V. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n t¹i Vô ThÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­. 1.Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Víi chøc n¨ng lµ c¬ quan ®Çu mèi tæ chøc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­ do Bé KH&§T giao cho, trong nh÷ng n¨m qua, Vô ThÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t §Çu t­ ®· thùc hiÖn nghiªm tóc nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc trong viÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh, thÓ chÕ vµo c«ng t¸c thÈm ®Þnh nªn ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n. Trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh Vô ThÈm ®Þnh ®· thùc hiÖn tèt kh©u kÕt hîp víi c¸c Vô, ViÖn, c¸c c¬ quan chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn dù ¸n. Thùc hiÖn c¸c cuéc héi th¶o t­ vÊn thÈm ®Þnh dù ¸n cã sù tham gia cña c¸c nhµ khoa häc, c¸c chuyªn gia, do ®ã hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®· n©ng lªn mét c¸ch râ rÖt. ViÖc tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n lµ t­¬ng ®èi linh ho¹t phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña tõng dù ¸n, ®· ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn nh»m tiÕt kiÖm thêi gian vµ tiÒn b¹c. Trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh, Vô ThÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t §Çu t­ kh«ng ngõng hoµn thiÖn quy tr×nh thÈm ®Þnh, néi dung thÈm ®Þnh, thu thËp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn dù ¸n. Do vËy, chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®· n©ng lªn ®¸ng kÓ. ChÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh nãi chung lµ ®¸p øng, ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ thñ tôc ph¸p lý vµ chuyªn m«n ®ång thêi thùc hiÖn t­¬ng ®èi kÞp thêi ®¶m b¶o thêi gian theo quy ®Þnh. Sau nhiÒu n¨m thùc hiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh, c¸n bé thÈm ®Þnh ®· tÝch luü ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm vµ th«ng tin ®Ó ®¸nh gi¸ dù ¸n. ViÖc thÈm ®Þnh dù ¸n kh«ng chØ dùa vµo c¸c quy ®Þnh, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc mµ cßn ph¶i dùa vµo kiÕn thøc, kinh nghiÖm cña c¸c c¸n bé thÈm ®Þnh. Nhê ®ã mµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch t­¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c néi dung trong dù ¸n lµm c¨n cø quan träng trong viÖc ra quyÕt ®Þnh hay cÊp phÐp ®Çu t­. Tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé ®­îc n©ng lªn lµm cho viÖc thÈm ®Þnh tiÕn hµnh nhanh h¬n. TiÕn ®é thùc hiÖn liªn tôc ®­îc c¶i thiÖn, thêi h¹n liªn tôc ®­îc rót ng¾n, do vËy khèi l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ . Trong n¨m 2004 Vô T§ & GS§T ®· thùc hiÖn mét khèi l­îng c«ng viÖc kh¸ lín. Riªng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, ®· xem xÐt trªn hå s¬ dù ¸n, trong ®ã ®· hoµn thµnh tr×nh l·nh ®¹o Bé th«ng qua 190 hå s¬ (kÓ c¶ hå s¬ xin ®¨ng ký kinh doanh dÞch vô trß ch¬i ®iÖn tö cã th­ëng dµnh cho ng­êi n­íc ngoµi). Nh­ vËy tÝnh b×nh qu©n mét chuyªn viªn trùc tiÕp xö lý gÇn 20 hå s¬/n¨m (tÝnh b×nh qu©n sè l­îng chuyªn viªn trong n¨m lµ 10 ng­êi) vµ tham gia gãp ý kiÕn 190 hå s¬ do c¸c vô chuyªn ngµnh xö lý tøc lµ t¨ng h¬n so víi møc b×nh qu©n n¨m 2003 kho¶ng 15 hå s¬ (n¨m 2003 b×nh qu©n 25 hå s¬ dù ¸n/ 1 chuyªn viªn). C«ng t¸c thÈm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n theo yªu cÇu qu¶n lý ®Çu t­ hiÖn hµnh ®ßi hái ngµy cµng chÆt chÏ, nghiªm ngÆt vÒ mÆt ph¸p lý vµ c¸c néi dung kinh tÕ kü thuËt, v× vËy nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®­îc kiÓm tra, xem xÐt kü l­ìng, ®ßi hái nhiÒu thêi gian nghiªn cøu, chuÈn bÞ b¸o c¸o. C¸c b­íc c«ng viÖc ®Òu ®­îc thùc hiÖn theo quy tr×nh, quy chÕ chung cña Bé, theo sù chØ ®¹o cña l·nh ®¹o Bé vµ ®¬n vÞ. ChÊt l­îng c«ng t¸c nãi chung ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu, kh«ng cã sai sãt, c¸c ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ vµ nh÷ng ý kiÕn tham m­u ®­îc l·nh ®¹o Bé chÊp thuËn; phÇn lín ý kiÕn thÈm ®Þnh do Vô ®Ò xuÊt ®Ó l·nh ®¹o Bé kiÕn nghÞ ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ chÊp nhËn. Trong ®¬n vÞ ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn vÒ nhËn thøc vµ ®ang tõng b­íc hoµn thiÖn vÒ quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc. C¸n bé, chuyªn viªn trong ®¬n vÞ ®· quan t©m tíi c«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ triÓn khai c«ng viÖc cã kÕt qu¶. MÆc dï thùc hiÖn thÈm ®Þnh dù ¸n ®øng trªn gi¸c ®é Nhµ n­íc, thÈm ®Þnh c¸c néi dung th«ng qua c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt quy ®Þnh nh­ng thùc tÕ c¸c néi dung thÈm ®Þnh t¹i Vô lµ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ ph¶n ¸nh ®­îc néi dung cÇn thiÕt trong ®¸nh gi¸ dù ¸n. Th«ng qua c¸c néi dung trªn th× Vô ThÈm ®Þnh ®· ®¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn, kh¸ch quan c¸c mÆt cña dù ¸n. ViÖc x¸c ®Þnh môc tiªu cña dù ¸n lµ phï hîp, ®Æc biÖt lµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ- x· héi vÒ mÆt ®Þnh tÝnh kh¸ ®Çy ®ñ lµ c¬ së v÷ng ch¾c cho ®¸nh gi¸ dù ¸n. 2.Nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ. - ViÖc thÈm tra, thÈm ®Þnh, gãp ý kiÕn vÒ dù ¸n nãi chung thùc hiÖn cßn chËm, mét sè tr­êng hîp chÊt l­îng ch­a tèt (ch­a chÆt chÏ, ch­a s©u, ch­a râ). C«ng t¸c thÈm tra, thÈm ®Þnh ch­a cã khu«n mÉu thèng nhÊt, thiÕu tiªu chÝ, tiªu chuÈn chung vµ thÝch hîp víi tÝnh chÊt, yªu cÇu c«ng viÖc (thÈm tra, thÈm ®Þnh, ®iÒu chØnh dù ¸n, gãp ý kiÕn ®èi víi c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng). ViÖc tæ chøc thÈm ®Þnh ch­a tèt, ch­a tËn dông ®­îc lùc l­îng cña c¸c c¬ quan chuyªn m«n v× vËy thiÕu c¨n cø ®¸nh gi¸ dù ¸n nªn chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh th­êng h¹n chÕ (chØ nªu nh÷ng nhËn xÐt chung chung, thiÕu ®Þnh l­îng cô thÓ). - Nh×n chung quy tr×nh thÈm ®Þnh cßn nhiÒu ®iÒu bÊt cËp tõ kh©u tiÕp nhËn hå s¬ ®Õn tæ chøc thÈm ®Þnh vµ ra quyÕt ®Þnh.§èi víi nh÷ng dù ¸n mµ Bé KH&§T ®­îc ph©n cÊp thÈm ®Þnh th× trong qu¸ tr×nh tiÕp nhËn hå s¬ dù ¸n ph¶i qua V¨n phßng Bé sau ®ã míi chuyÓn tíi Vô thÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­ chø Vô ThÈm ®Þnh kh«ng trùc tiÕp nhËn hå s¬. §iÒu nµy lµm ¶nh h­ëng ®Õn thêi h¹n hoµn thµnh viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n, bëi v× sau khi nhËn ®­îc hå s¬ dù ¸n th× V¨n phßng Bé tiÕn hµnh kiÓm tra s¬ bé vÒ c¸c ®iÒu kiÖn ph¸p lý råi míi chuyÓn ®Õn Vô ThÈm ®Þnh ®Ó triÓn khai viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n. Quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n tuy chÆt chÏ nh­ng qu¸ r¾c rèi vµ cã xu h­íng lµm cho Vô ThÈm ®Þnh bÞ thô ®éng khi xem xÐt dù ¸n theo ®óng tõng b­íc, ®óng tõng chi tiÕt cña quy tr×nh. H¬n n÷a viÖc thÈm ®Þnh qua nhiÒu kh©u trung gian lµm kÐo dµi thêi gian thÈm ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh kh«ng cã sù thèng nhÊt trong quy tr×nh thÈm ®Þnh g©y khã kh¨n trong viÖc ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c néi dung cña dù ¸n dÉn ®Õn cã nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh. Do vËy Vô thÈm ®Þnh trong rÊt nhiÒu dù ¸n ®· ph¶i mêi chuyªn gia t­ vÊn thÈm ®Þnh lµm t¨ng chi phÝ vµ kÐo dµi c«ng t¸c thÈm ®Þnh. - C«ng t¸c thÈm ®Þnh ®· ®¸p øng ®­îc c¬ b¶n c¸c néi dung cÇn xem xÐt. Nh­ng trong c¸c néi dung thÈm ®Þnh vÉn cßn tån t¹i nh÷ng h¹n chÕ. Néi dung tiÕn hµnh thÈm ®Þnh c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n kh¸ ®¬n gi¶n. C¸c b¸o c¸o thÈm ®Þnh ch­a cã sù ph©n tÝch s©u vÒ thÞ tr­êng, c«ng nghÖ thiÕt bÞ , c«ng suÊt, c¸c tiªu chÝ x©y dùng gi¸ thµnh s¶n phÈm, tæ chøc thùc hiÖn…§Æc biÖt lµ ph©n tÝch vµ dù b¸o vÒ møc ®é rñi ro tiÒm Èn cña ®Çu t­ ch­a ®­îc ®Æt ra. TÝnh kh¶ thi, tÝnh hiÖu qu¶, møc ®é ch¾c ch¾n, an toµn… cña dù ¸n phô thuéc rÊt lín vµo viÖc nghiªn cøu vµ thÈm ®Þnh vÒ thÞ tr­êng. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ viÖc nghiªn cøu ®¸nhgi¸ néi dung nµy rÊt s¬ sµi, phÇn lín dõng l¹i ë møc ®­a ra mét vµi nhËn xÐt ®Þnh tÝnh. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng, mét mÆt do h¹n chÕ vÒ nhËn thøc, mÆt kh¸c kh«ng cã cë së d÷ liÖu vÒ thÞ tr­êng. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch hiÖu qu¶ tµi chÝnh dù ¸n sö dông ®Òu kh¸ ®¬n gi¶n, dÔ tÝnh to¸n nh­ng phÇn lín chØ quan t©m ®Õn viÖc thu håi vèn mµ kh«ng chó ý phÇn tÝch luü do dù ¸n ®em l¹i sau khi hoµn vèn th«ng qua chØ tiªu sö dông NPV. Thùc sù ®©y lµ chØ tiªu hiÖu qu¶ tµi chÝnh quan träng nhÊt, ph¶n ¸nh ®­îc c¶ phÇn chñ ®Çu t­ thu ®­îc còng nh­ sù ®ãng gãp cña dù ¸n vµo sù t¨ng tr­ëng GDP cña nÒn kinh tÕ.Trong viÖc ph©n tÝch dßng tiÒn cña dù ¸n chØ míi tÝnh ®Õn rßng tiÒn lêi, lç, cßn bá sãt kh¸ nhiÒu kho¶n môc cÊu thµnh nªn dßng ng©n quü, lµm gi¶m møc ®é chÝnh x¸c cña viÖc tÝnh to¸n hiÖu qu¶. PhÇn thÈm ®Þnh dù ¸n vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ do thiÕu kinh nghiÖm vµ yÕu tè vÒ n¨ng lùc nªn chñ yÕu ph¶i dùa vµo néi dung ®· tr×nh bµy trong dù ¸n, hÇu hÕt c¸c tr­êng hîp ch­a x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c tÝnh tiªn tiÕn, tÝnh phï hîp cña thiÕt bÞ- c«ng nghÖ, c«ng suÊt, ®Æc biÖt lµ nhu cÇu vèn, nguån cung øng vµ c¸c gi¶i ph¸p cho c¸c yÕu tè ®Çu vµo. PhÇn thÈm ®Þnh vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc. NhiÒu tr­êng hîp khi dù ¸n vµo ho¹t ®éng ng­êi ta míi ph¸t hiÖn ra nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña nã ®èi víi m«i tr­êng, ®èi víi c¸c ngµnh liªn quan còng nh­ c¸c bÊt lîi ®èi víi ®êi sèng x· héi. ViÖc kh¾c phôc rÊt tèn kÐm, mÊt thêi gian, lµm gi¶m hiÖu qu¶ ®Çu t­. Cã mét sè nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng trªn, cô thÓ lµ: - Lùc l­îng cña ®¬n vÞ trong n¨m qua ch­a ®­îc t¨ng c­êng trong khi ®ã khèi l­îng c«ng viÖc ngµy cµng t¨ng dÉn ®Õn viÖc c¸n bé ch¹y theo yªu cÇu thêi gian thÈm ®Þnh do ®ã mµ c«ng t¸c thÈm ®Þnh phÇn nµo bÞ ¶nh h­ëng. - B¸o c¸o cña c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng ch­a ®¸p øng yªu cÇu vÒ thêi gian vµ néi dung b¸o - C«ng t¸c lËp dù ¸n ch­a ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi: ChÊt l­îng vµ c«ng t¸c thÈm ®Þnh phô thuéc vµo néi dung cña dù ¸n tr×nh duyÖt. §ã lµ c¨n cø quan träng gióp nhµ thÈm ®Þnh cho c¸c ý kiÕn vÒ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n. NÕu dù ¸n ®Çu t­ ®­îc lËp mét c¸ch ®Çy ®ñ c¸c mÆt cña dù ¸n, th«ng qua ®ã nh÷ng c¸n bé thÈm ®Þnh cã ®­îc c¬ së v÷ng ch¾c trong viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n. HiÖn nay, trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n, c¸n bé thÈm ®Þnh rÊt thiÕu th«ng tin vÒ c¸c lÜnh vùc cña dù ¸n, ®iÒu nµy g©y ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng thÈm ®Þnh, ®é chÝnh x¸c cña nh÷ng kÕt luËn.ViÖc cã kh«ng ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin dÉn ®Õn thêi gian thÈm ®Þnh bÞ kÐo dµi lµm ¶nh h­ëng ®Õn c¸c kÕ ho¹ch triÓn khai dù ¸n. §Ó cã nh÷ng nhËn xÐt tæng thÓ vÒ dù ¸n yªu cÇu tr­íc hÕt chñ ®Çu t­ ph¶i lËp dù ¸n mét c¸ch ®Çy ®ñ, trung thùc ph¶n ¶nh ®­îc tæng thÓ c¸c mÆt cña dù ¸n. - C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cßn thiÕu tÝnh ®ång bé, kh«ng râ rµng: C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt nªu lªn rÊt chung chung vÒ quy tr×nh thÈm ®Þnh vµ néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n. RÊt nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt ®ang ë trong giai ®o¹n ®iÒu chØnh, söa ®æi vµ hoµn thiÖn, mét sè v¨n b¶n ®· kh«ng kÞp thêi ®­îc ban hµnh ®Ó thay thÕ nh÷ng v¨n b¶n hiÖn cã nh­ng ®· lçi thêi g©y ra nhiÒu khã kh¨n cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh. C¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cho phÐp mét dù ¸n cã thÓ sö dông nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau song kh«ng quy ®Þnh râ quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm trong kh©u thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt ®èi víi c¸c dù ¸n lo¹i nµy, nhÊt lµ c¸c dù ¸n sö dông mét phÇn b»ng vèn nhµ n­íc. Do ®ã trong viÖc gi¶i thÝch vµ h­íng dÉn thùc hiÖn Bé KH&§T gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. - MÆc dï míi ban hµnh NghÞ ®Þnh 07/ 2003/ TT- BKH vÒ söa ®æi mét sè néi dung trong quy chÕ ®Çu t­ vµ x©y dùng; th«ng t­ 05/ 2003/ TT- BKH ban hµnh ngµy 22/ 7/ 2003 vÒ h­ìng dÉn néi dung, tr×nh tù lËp vµ thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi. Nh­ng vÉn cßn tån t¹i mét vµi ®iÓm bÊt cËp trong c«ng viÖc quy ®Þnh néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­. C¸c néi dung thÈm ®Þnh trong ®ã kh«ng ®Çy ®ñ kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc toµn diÖn c¸c mÆt cña dù ¸n dÉn ®Õn viÖc thùc thi thÈm ®Þnh dù ¸n kh«ng ®¸nh gi¸ ®­îc mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n do ®ã cã thÓ ra nh÷ng quyÕt ®Þnh thiÕu tÝnh chÝnh x¸c. - ThiÕu nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n : Trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, c¸c c¸n bé thÈm ®Þnh chñ yÕu lµ c¨n cø vµo hå s¬ dù ¸n ®Ó thÈm ®Þnh. §iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh kh¸ch quan cña dù ¸n, bëi v× hå s¬ dù ¸n do chñ ®Çu t­ lËp nªn kh«ng tr¸nh khái t×nh tr¹ng th«ng tin liªn quan ®Õn dù ¸n kh«ng chÝnh x¸c. Trong khi ®ã do h¹n chÕ vÒ thêi gian thÈm ®Þnh nªn c¸n bé thÈm ®Þnh kh«ng cã ®ñ l­îng th«ng tin cÇn thiÕt, lµm ¶nh h­ëng ®Õn nh÷ng kÕt luËn trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh. -PhÇn thÈm ®Þnh c«ng nghÖ cña dù ¸n th× ®a sè c¸c c¸n bé chØ dùa vµo néi dung ®· tr×nh bµy trong dù ¸n mµ kh«ng n¾m b¾t ®­îc chÝnh x¸c ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ c«ng nghÖ sö dông trong dù ¸n trªn thÞ tr­êng nªn hÇu hÕt ch­a x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c tÝnh tiªn tiÕn, tÝnh phï hîp cña thiÕt bÞ c«ng nghÖ, c«ng suÊt liªn quan ®Õn dù ¸n. NhÊt lµ dù ¸n mµ sö dông thiÕt bÞ c«ng nghÖ hoµn toµn míi th× g©y rÊt nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh, dÉn ®Õn viÖc thÈm ®Þnh chØ mang tÝnh chÊt c¶m tÝnh mµ kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ thùc cña c«ng nghÖ cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c«ng nghÖ sö dông trong dù ¸n kh«ng phï hîp mµ gi¸ c¶ l¹i cao h¬n so víi thÞ tr­êng ®iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn kh¶ n¨ng tÝnh to¸n hiÖu qu¶ cña dù ¸n. Ch­¬ng 3. Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n t¹i vô thÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­. I.TriÓn väng ®Çu t­ t¹i ViÖt Nam ®Õn 2010. 1.Bèi c¶nh t×nh h×nh: 1.1.Nh÷ng thuËn lîi. T×nh h×nh kinh tÕ- x· héi cña n­íc ta tiÕp tôc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. §Æc biÖt, nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rÊt quan träng cña nh÷ng n¨m ®æi míi ®· lµm cho thÕ vµ lùc cña ta m¹nh lªn, c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn kinh tÕ ®­îc t¨ng c­êng. Sù ph¸t triÓn cã nhiÒu triÓn väng cña nÒn kinh tÕ trong m«i tr­êng chÝnh trÞ x· héi c¬ b¶n æn ®Þnh, m«i tr­êng hîp t¸c, liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ cã nhiÒu thuËn lîi cïng víi nh÷ng tiÒm n¨ng lín vÒ tµi nguyªn, lao ®éng cña ®Êt n­íc sÏ t¹o nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tiÕp tôc thu hót m¹nh h¬n n÷a c¸c dù ¸n ®Çu t­ ®Ó phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, quy m« tæng thu cña ng©n s¸ch nhµ n­íc kh«ng ngõng gia t¨ng nhê më réng nhiÒu nguån thu kh¸c nhau. §i cïng víi sù më réng quy m« ng©n s¸ch nhµ n­íc, møc chi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc còng gia t¨ng ®¸ng kÓ t¨ng tõ møc 6.1% GDP n¨m 1996 lªn 12.3% GDP n¨m 2004. M«i tr­êng kinh doanh nãi chung vµ m«i tr­êng ®Çu t­ nãi riªng kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn; c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ ®· rót ra ®­îc nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm vµ dÇn ®i vµo nÒn nÕp; ®éi ngò c¸n bé trong lÜnh vùc ®Çu t­ ngµy mét tr­ëng thµnh. Xu h­íng toµn cÇu hãa kinh tÕ ®ang gia t¨ng m¹nh cïng víi sù ph¸t triÓn nh¶y vät cña c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ, nhÊt lµ c«ng nghÖ th«ng tin ®· thóc ®Èy sù h×nh thµnh nÒn kinh tÕ tri thøc, t¹o nªn sù dÞch chuyÓn m¹nh c¬ cÊu kinh tÕ quèc tÕ vµ gia t¨ng m¹nh c¸c dßng chuyÓn vèn trªn thÕ giíi. 1.2.Nh÷ng khã kh¨n. NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ch­a v÷ng ch¾c, hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh thÊp. NhÞp ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ 5 n¨m qua chËm dÇn. N¨m 2005 cã chiÒu h­íng t¨ng lªn nh­ng ch­a ®¹t ®­îc møc t¨ng tr­ëng cao nh­ 5 n¨m ®Çu thËp niªn 90. C¬ cÊu kinh tÕ dÞch chuyÓn chËm, tÝch luü néi bé nªn kinh tÕ cßn thÊp, c¸c c©n ®èi vÜ m« cßn thiÕu v÷ng ch¾c. M«i tr­êng kinh doanh, ®Çu t­ cßn nhiÒu h¹n chÕ. Nhu cÇu thÞ tr­êng t¨ng chËm, dung l­îng thÞ tr­êng nhá vµ søc mua trong n­íc cßn rÊt thÊp trong khi cung vÒ nhiÒu s¶n phÈm trong n­íc ®· b·o hoµ. Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ cßn mét sè bÊt cËp, ®Æc biÖt thñ tôc hµnh chÝnh cßn phiÒn hµ, t×nh tr¹ng chÊp hµnh ch­a nghiªm luËt ph¸p chÝnh s¸ch cßn kh¸ phæ biÕn. 2.TriÓn väng §Çu t­ ®Õn n¨m 2010. ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· ®Ò ra nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ cho ®Õn n¨m 2010 bao gåm: - T¨ng tr­ëng GDP 10%/ n¨m. - T¨ng tr­ëng C«ng nghiÖp 10- 10,5%/ n¨m. - T¨ng tr­ëng N«ng nghiÖp 4- 4,5%/ n¨m - T¨ng tr­ëng XuÊt khÈu 14%/ n¨m. Trong khi theo ®uæi c¸c môc tiªu t¨ng tr­ëng ®Çy thö th¸ch nµy cÇn ph¶i quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn ®Çu t­. Nh­ vËy Nhµ n­íc sÏ cÇn rÊt nhiÒu vèn ®Ó cã thÓ theo ®uæi môc tiªu ph¸t triÓn, vµ viÖc ®Ó nh÷ng dù ¸n thùc sù cã hiÖu qu¶ th× c«ng t¸c thÈm ®Þnh cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a ®Ó cã thÓ theo kÞp, ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n. II.Gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n t¹i Vô ThÈm ®Þnh vµ Gi¸m s¸t ®Çu t­. 1.Gi¶i ph¸p. 1.1.Gi¶i ph¸p vÒ c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh. Tuy trong nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh ®· ®­îc quan t©m nh­ng ®Ó lµm cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh thªm tiÖn lîi, nhanh chãng vµ chÝnh x¸c, cÇn ®Èy nhanh h¬n n÷a tiÕn ®é c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, kh¾c phôc sù tr× trÖ trong c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh theo nguyªn t¾c “mét cöa”, “mét ®Çu mèi”. Khi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n, c¸c c¬ quan cÇn tiÕn hµnh ®ång thêi, nÕu chÊp nhËn ch¼ng h¹n vÒ quyÒn sö dông ®Êt cÇn ph¶i tiÕn hµnh gi¶i phãng mÆt b»ng ngay ®Ó khi nhËn ®­îc quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cã thÓ ®­a dù ¸n vµo thùc hiÖn. C¸c c¬ quan phô tr¸ch ®Çu t­ lµ c¬ quan duy nhÊt tiÕp nhËn hå s¬ vµ gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc tiÕp theo, ®ång thêi thay mÆt nhµ ®Çu t­ ®i liªn hÖ víi c¸c c¬ quan h÷u quan råi tr¶ lêi cho c¸c nhµ ®Çu t­, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hä khi xin phÐp. VÒ hå s¬ ®¨ng ký xin phÐp ®Çu t­, c¸c c¬ quan chøc n¨ng ph¶i th«ng b¸o c«ng khai c¸c lo¹i giÊy tê cÇn cã, do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ c«ng bè, nhµ ®Çu t­ ph¶i ®¨ng ký theo mÉu cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­. Nªn ch¨ng cÇn tiÕn tíi tiªu chuÈn ho¸ vµ thèng nhÊt ho¸ thñ tôc phª duyÖt vµ cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ tõ ®Þa ph­¬ng ®Õn trung ­¬ng vµ phæ biÕn réng r·i c¸c tiªu chuÈn Êy trong vµ ngoµi n­íc. 1.2. Gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao chÊt l­îng khai th¸c, xñ lý vµ l­u tr÷ th«ng tin . Th«ng tin lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ®Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó lùa chän ®­îc nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ cã chÊt l­îng tèt. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ còng cã thÓ ®a d¹ng hãa nguån th«ng tin tõ c¸c b¹n hµng cña ®èi t¸c ®Ó n¾m ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh, quan hÖ thanh to¸n, t­ c¸ch, uy tÝn vµ n¨ng lùc cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. Cïng víi ®ã lµ viÖc thuª c¸c c«ng ty kiÓm to¸n cã uy tÝn x¸c ®Þnh tÝnh chÝnh x¸c vµ trung thùc cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ còng cÇn thiÕt lËp quan hÖ víi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ cña mét sè n­íc ®Ó trao ®æi th«ng tin, kinh nghiÖm, ®Èy m¹nh quan hÖ víi c¸c c«ng ty t­ vÊn ph¸p luËt, dÞch vô t­ vÊn ®Ó cã nguån th«ng tin vµ cã sù trî gióp trong c«ng t¸c x©y dùng luËt vµ vËn ®éng ®Çu t­. Bªn c¹nh ®ã, thiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ l©u dµi víi c¸c ®èi t¸c cã thÓ trî gióp còng lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p kh«ng kÐm phÇn hiÖu qu¶ ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thiÕu hôt th«ng tin. ViÖc thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ l©u dµi sÏ gi¶m chi phÝ vµ thêi gian thu thËp th«ng tin, ch­a kÓ ®Õn th«ng tin thu thËp ®­îc ch¾c ch¾n sÏ cã tÝnh chÝnh x¸c cao h¬n. Trong ph¹m vi quèc gia, ®Çu t­ sö dông vèn Ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ mét ho¹t ®éng phøc t¹p, liªn quan ®Õn thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng c¬ quan qu¶n lý kh¸c nhau. V× vËy ®Ó t¹o ®­îc nguån th«ng tin tèt cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan nhµ n­íc ë c¸c cÊp. VÊn ®Ò then chèt lµ nh»m ®¶m b¶o duy tr× chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh. Ngoµi chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª theo quy ®Þnh chung cña nhµ n­íc, c¸c Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ cÇn cã b¸o c¸o vµ th«ng tin nhanh vÒ t×nh h×nh ®Çu t­ trªn ®Þa bµn ®Ó Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ kÞp thêi n¾m b¾t vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chóng ta ®· cã mét b­íc nh¶y vät trong ngµnh viÔn th«ng, trong m¹ng th«ng tin kinh tÕ gióp cho viÖc khai th¸c th«ng tin ®­îc nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn, chóng ta vÉn ch­a cã mét ®Þnh huíng cô thÓ, ch­a cã mét ho¹ch ®Þnh ®óng ®¾n ®Ó m¹ng th«ng tin toµn cÇu phôc vô ®¾c lùc vµ tèi ®a cho c¸c c¬ quan cÇn n¾m b¾t th«ng tin nh­ c¬ quan thÈm ®Þnh. §Ó cã ®­îc nguån th«ng tin tèt th× vÊn ®Ò l­u tr÷ vµ xö lý th«ng tin còng hÕt søc quan träng. Víi sù gióp ®ì cña c«ng nghÖ tin häc, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cÇn x©y dùng vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn nh÷ng ph­¬ng ph¸p thu thËp, ph©n tÝch, xö lý vµ l­u tr÷ th«ng tin cã hiÖu qu¶. X©y dùng mét hÖ thèng cung cÊp th«ng tin, b¸o c¸o néi bé thuËn tiÖn hiÖn ®¹i, ph¶i lµm sao ®Ó th«ng tin ®­îc th«ng suèt trong toµn bé hÖ thèng c¸c phßng ban. Nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt liªn quan ®Õn nhiÒu dù ¸n cã thÓ ®­îc truy cËp mét c¸ch nhanh chãng. Tæ chøc hÖ thèng thu thËp th«ng tin, xö lý, l­u tr÷ vµ qu¶n lý th«ng tin nh¨m trao ®æi cung cÊp kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh, ®ång thêi cã khuyÕn c¸o sím nh÷ng th«ng tin dù b¸o cÇn thiÕt. Vô ThÈm ®Þnh cÇn x©y dùng mét hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu riªng cho ho¹t ®éng thÈm ®Þnh. Trong dã ph¶i tËp hîp, l­u tr÷ th«ng tin cÇn thiÕt vÒ ngµnh, lÜnh vùc, t×nh h×nh kinh tÕ c¸c khu vùc kh¸c nhau trong c¶ n­íc, ph¸t triÓn theo h­íng lÊy th«ng tin theo ngµnh däc tõ c¸c Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cña c¸c ®Þa ph­¬ng sau ®ã truyÒn vÒ s¾p xÕp l¹i th«ng qua m¹ng néi bé. Trung t©m th«ng tin cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ ®· vµ ®ang lµ mét nguån cung cÊp th«ng tin quan träng phôc vô kh«ng nhá cho c«ng t¸c cña Bé. Tuy nhiªn còng cÇn ph¶i c¶i tiÕn h¬n n÷a ho¹t ®éng cña ®éi ngò nh©n viªn trong viÖc khai th¸c vµ xö lý c¸c th«ng tin trªn m¹ng m¸y tÝnh, ®ång thêi n©ng cÊp hÖ thèng m¸y tÝnh ®Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ h¬n nguån th«ng tin c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. 1.3. Gi¶i ph¸p vÒ x©y dùng mét quy tr×nh thÈm ®Þnh hîp lý. Kh©u cã ý nghÜa quan träng trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n lµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc thÈm ®Þnh. §Ó thùc hiÖn t«t kh©u nµy cÇn ph¶i cã mét quy tr×nh thùc hiÖn thÈm ®Þnh hîp lý, khoa häc. Do nhiÖm vô tæng qu¸t cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n lµ: Thø nhÊt: Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vÒ c¸c mÆt. Thø hai: §Ò xuÊt kiÕn nghÞ víi nhµ n­íc liÖu chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn dù ¸n. Tøc c«ng viÖc thø nhÊt chñ yÕu lµ xem xÐt ®¸nh gi¸ chuyªn m«n, c«ng viÖc thø hai lµ lùa chän ph­¬ng ¸n vµ ®iÒu kiÖn phï hîp nªn ®Ó c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®­îc cÆn kÏ vµ chÝnh x¸c, viÖc tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n nªn chia c¸c thµnh viªn tham gia thÈm ®Þnh thµnh hai khèi: + Khèi chuyªn m«n: gåm c¸c c¬ quan chuyªn m«n hoÆc chuyªn gia cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao liªn quan ®Õn néi dung dù ¸n. + Khèi qu¶n lý: gåm c¸c c¬ quan hoÆc chuyªn gia vÒ qu¶n lý (ngµnh, l·nh thæ) cã hiÓu biÕt chung vÒ chuyªn m«n nh­ng cã thÓ kh«ng s©u vÒ chuyªn ngµnh. §èi víi khèi t­ vÊn vÒ chuyªn m«n, cã thÓ cã c¸c c¸ch sö dông t­ vÊn sau: . Thµnh lËp nhãm chuyªn gia: bao gåm c¸c chuyªn gia lµm viÖc t¹i c¸c Bé, së qu¶n lý chuyªn ngµnh, cã thÓ cã thªm vµi chuyªn gia ®éc lËp tõ c¸c viÖn nghiªn cøu, tr­êng ®¹i häc bªn ngoµi. Trong nh÷ng tr­êng hîp cÇn thiÕt, nhãm chuyªn gia nµy cã thÓ chia thµnh c¸c tiÓu ban chuyªn m«n ®Ó thùc hiÖn ®¸nh gi¸ theo tõng n«Þ dung chuyªn m«n. VÝ dô: tiÓu ban c«ng nghÖ, tiÒu ban x©y dùng, tiÓu ban kinh tÕ… . C¸c t­ vÊn ®éc lËp trong vµ ngoµi n­íc: ®ã lµ c¸c tæ chøc hoÆc c¸ nh©n cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao trong c¸c lÜnh vùc cã liªn quan. C¸c tæ chøc t­ vÊn hoÆc chuyªn gia nµy lµm nhiÖm vô ph¶n biÖn toµn bé hoÆc tõng phÇn dù ¸n theo chuyªn ®Ò. Tuú thuéc néi dung, tÝnh chÊt dù ¸n cô thÓ, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cã thÓ tr×nh ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp Nhãm chuyªn gia hoÆc chän t­ vÊn ph¶n biÖn ®Ó tiÕn hµnh thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n. C¸ch thøc sö dông t­ vÊn chuyªn m«n thÈm ®Þnh ®èi víi tõng dù ¸n cã thÓ ¸p dông c¸c c¸ch linh ho¹t: cã thÓ ®Çy ®ñ c¸c h×nh thøc tæ chøc nãi trªn (cã c¶ nhãm chuyªn gia, cã c¶ c¸c t­ vÊn ®éc lËp), cã thÓ sö dông mét hay mét vµi h×nh thøc nªu trªn (chØ gåm nhãm chuyªn gia hay mét vµi tiÓu ban chuyªn m«n, thËm chÝ cã thÓ chØ yªu cÇu mét vµi chuyªn gia ph¶n biÖn). Trªn c¬ së ý kiÕn cña c¸c t­ vÊn chuyªn m«n nãi trªn, c¬ quan thÈm ®Þnh sÏ xem xÐt quyÕt ®Þnh ®Ó cã ý kiÕn tr×nh ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­. MÆt kh¸c, Vô ThÈm ®Þnh vµ Gi¸m s¸t ®Çu t­_ víi t­ c¸ch lµ c¬ quan thÈm ®Þnh _ cÇn phèi hîp víi c¸c Bé chuyªn ngµnh, HiÖp héi t­ vÊn ®Ó h×nh thµnh m¹ng l­íi ®éi ngò chuyªn gia vµ tæ chøc t­ vÊn t­¬ng ®èi æn ®Þnh, cã mèi quan hÖ th­êng xuyªn h¬n ®Ó huy ®éng nhanh, ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh. Nhãm chuyªn gia liªn ngµnh, c¸c tiÓu ban chuyªn m«n vµ t­ vÊn ®éc lËp còng cÇn sö dông th«ng tin, trao ®æi, phèi hîp víi nhau trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ dù ¸n theo nhiÖm vô ®­îc giao. ViÖc thùc hiÖn tèt mét quy tr×nh thÈm ®Þnh hîp lý mét mÆt sÏ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu qu¶n lý nhµ n­íc, qu¶n lý ngµnh vµ phèi hîp ®­îc gi÷a c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng trong viÖc ®¸nh gi¸ thÈm ®Þnh dù ¸n, ®ång thêi ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, cho phÐp ph©n tÝch s©u s¾c, cã c¨n cø khoa häc vµ thùc tÕ c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n, gióp Vô ThÈm ®Þnh vµ Gi¸m s¸t ®Çu t­ - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ hoµn thµnh tèt h¬n nhiÖm vô thÈm ®Þnh cña m×nh. 1.4. Gi¶i ph¸p vÒ x¸c ®Þnh c¸c tiªu chuÈn trong ph©n tÝch thÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ dù ¸n . §Ó thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ dù ¸n, vÊn ®Ò quan träng vµ cÇn thiÕt lµ viÖc sö dông c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt. ViÖc sö dông c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cÇn ph¶i gi¶i quyÕt hai vÊn ®Ò lµ ®Þnh l­îng vµ x¸c ®Þnh tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ cña c¸c chØ tiªu ®ã. Kh©u yÕu trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh hiÖn nay chÝnh lµ hai vÊn ®Ò trªn. §Ó kh¾c phôc mÆt yÕu kÐm nµy, cÇn ph¶i cã mét sè gi¶i ph¸p kÞp thêi vµ ®ßi hái sù nç lùc phèi hîp cña c¸c c¬ quan chuyªn m«n cã liªn quan: + CÇn nhanh chãng thèng nhÊt vÒ néi dung, ph­¬ng ph¸p ®o l­êng mét sè chØ tiªu nh­ chØ tiªu sö dông ®Êt ë c¸c khu c«ng nghiÖp, tÝnh to¸n yÕu tè l¹m ph¸t trong c¸c chØ tiªu tµi chÝnh, chØ tiªu vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kinh tÕ, chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ c¸c yÕu tè x· héi…. + X©y dùng c¸c chØ tiªu h­íng dÉn hoÆc c¸c tiªu chuÈn ¸p dông cho tõng lo¹i h×nh dù ¸n, ®Æc biÖt lµ c¸c chØ tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh. + Phèi hîp víi Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng vµ c¸c c¬ quan kh¸c cã liªn quan trong viÖc khai th¸c c¸c th«ng tin vÒ c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cã tÝnh chÊt kinh nghiÖm, thùc tÕ trong vµ ngoµi n­íc, ®Æc biÖt lµ c¸c th«ng tin vÒ c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, gi¸ c¶ c¸c lo¹i vËt t­ thiÕt bÞ, c¸c tû lÖ chi phÝ t­ vÊn, chuyÓn giao c«ng nghÖ. Nh÷ng ®iÓm nµy cÇn ph¶i ®­îc ®Æc biÖt chó träng ®èi víi c¸c c¬ quan ®Çu t­ tæng hîp kh«ng chØ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ mµ cßn ®èi víi c¸c bé kh¸c nh­ Bé tµi chÝnh, Bé x©y dùng, Bé th­¬ng m¹i, Bé khoa häc c«ng nghÖ m«i tr­êng vµ c¶ c¸c ®Þa ph­¬ng. ViÖc nghiªn cøu x©y dùng c¸c tiªu chuÈn vµ c¸c chØ tiªu h­íng dÉn lµ rÊt cÇn thiÕt cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh, bëi chóng chÝnh lµ nh÷ng c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ dù ¸n. 1.5. Gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh. Mét trong nh÷ng yÕu tè khiÕn cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ch­a ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ nh­ mong muèn lµ do mét bé phËn nh÷ng c¸n bé lµm c«ng t¸c thÈm ®Þnh cßn ch­a ®­îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc ®Çy ®ñ vµ cËp nhËt vÒ dù ¸n vµ kü n¨ng thÈm ®Þnh dù ¸n. V× vËy, ®Ó c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®­îc tèt h¬n, c¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i th­êng xuyªn cËp nhËt nh÷ng kiÕn thøc míi, nh÷ng quy ®Þnh míi nhÊt cña nhµ n­íc cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc ®Çu t­. §©y lµ nh÷ng quy ®Þnh cã tÝnh chÊt nghiªm ngÆt vµ chÆt chÏ ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña nhµ n­íc, cña chñ ®Çu t­ vµ cña c¶ céng ®ång. Bªn c¹nh ®ã, mét nhiÖm vô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc vµ mang tÝnh cÊp b¸ch lµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o. C«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô tõ tr­íc ®Õn nay vÉn lu«n ®­îc Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ quan t©m vµ lu«n ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng. C¸c c¸n bé cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ nãi chung vµ c¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c thÈm ®Þnh nãi riªng t¹i Vô ThÈm ®Þnh Gi¸m s¸t ®Ç t­ ®Òu ®· ®­îc cö ®i ®µo t¹o ë nhiÒu lo¹i h×nh kh¸c nhau, c¶ trong vµ ngoµi n­íc. Tuy nhiªn víi nhu cÇu ®ßi hái cÊp b¸ch hiÖn nay ®èi víi ®éi ngò lµm c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, thiÕt thùc nhÊt vÉn lµ ph¶i më thªm c¸c líp ®µo t¹o, båi d­ìng, tËp huÊn nghiÖp vô cho c¸n bé chuyªn m«n. Bªn c¹nh viÖc trang bÞ hÖ thèng lý thuyÕt ®Çy ®ñ vµ cËp nhËt, cÇn chó träng kü n¨ng thùc hµnh b»ng c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm thÈm ®Þnh trùc tiÕp trªn m¸y vi tÝnh víi nh÷ng vÝ dô thùc tÕ, cô thÓ h¬n lµ ph­¬ng ph¸p truyÒn ®¹t mét chiÒu sÏ kh«ng kÝch thÝch ®­îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng vµ kh«ng ®¹t ®­îc môc tiªu n©ng cao kü n¨ng thùc hµnh cho ®èi t­îng ®ang lµm c«ng t¸c thùc tÕ. Víi c¸c líp häc, ch­¬ng tr×nh tËp huÊn nghiÖp vô h¹n chÕ vÒ chØ tiªu, cÇn ­u tiªn tuyÓn chän nh÷ng c¸n bé ®· ®­îc trang bÞ hoÆc ®· cã tÝch luü kiÕn thøc t­¬ng ®èi vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu vµ h­íng dÉn l¹i nghiÖp vô khi vÒ c«ng t¸c t¹i c¬ quan. Cã nh­ vËy, c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh míi mang l¹i kÕt qu¶ thiÕt thùc vµ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ. CÇn sím tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh theo h­íng chuyªn m«n hãa. Cã nh­ vËy, Vô ThÈm ®Þnh Gi¸m s¸t ®Ç t­ míi ®µo t¹o ®­îc nh÷ng chuyªn gia chuyªn s©u vÒ tõng mÆt nghiÖp vô, tõng lo¹i dù ¸n, ®Æc biÖt lµ nh÷ng nghiÖp vô ®Æc thï. Trªn c¬ së tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé kÕt hîp víi quy ho¹ch c¸n bé, viÖc lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o sÏ ®óng ®èi t­îng, hiÖu qu¶ cao h¬n. MÆt kh¸c, còng trªn c¬ së tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé ®­îc c«ng khai ho¸, ®éi ngò c¸n bé sÏ cã ®iÒu kiÖn chñ ®éng trau dåi kiÕn thøc, n©ng cao tr×nh ®é, ph¸t huy cao ®é ý chÝ vµ nghÞ lùc cña m×nh, tù tin trong qu¸ tr×nh phÊn ®Êu vµ c«ng t¸c. CÇn ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ lµ mét ®¬n vÞ then chèt, tËp trung nhiÒu c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý dù ¸n vµ còng lµ n¬i cung cÊp nhiÒu c¸n bé qu¶n lý cho hÖ thèng c¸c Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ cña c¸c tØnh trªn ph¹m vi toµn quèc. V× vËy, ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o cÇn ph¶i g¾n liÒn víi thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ ®µo t¹o, phï hîp víi nhu cÇu ®µo t¹o cña tõng ®Þa ph­¬ng, tõng lÜnh vùc chuyªn m«n. ChØ cã ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o míi ph¸t huy ®­îc néi lùc cña mçi c¸n bé nh©n viªn, cña tõng ®¬n vÞ thµnh viªn vµ toµn hÖ thèng, thùc hiÖn môc tiªu cËp nhËt kiÕn thøc, võa n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé hiÖn t¹i, võa chuÈn bÞ nguån c¸n bé cho t­¬ng lai ®Ó sím thùc hiÖn tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé. X©y dùng trung t©m ®µo t¹o cña Bé thËt sù trë thµnh mét trung t©m m¹nh vÒ ®µo t¹o, båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé nh©n viªn. Víi c¸ch tæ chøc nh­ vËy ®· t¹o nªn mét ®éi ngò ®«ng ®¶o c¸n bé ®­îc n©ng cao tr×nh ®é, kiÕn thøc ®¸p øng yªu cÇu c«ng t¸c. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ còng ®· më c¸c líp tËp huÊn cho c¸c tØnh vµ thµnh phè vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch, tµi chÝnh, ®Çu t­, thÈm ®Þnh dù ¸n, ®Êu thÇu, qu¶n lý ODA…cho hµng ngh×n l­ît ng­êi. C«ng t¸c nµy cÇn ®­îc tiÕp tôc ph¸t huy vµ më réng: + CÇn t¨ng c­êng trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c gi¶ng d¹y tèt h¬n, cã thªm mét sè phßng häc, héi tr­êng, th­ viÖn, phßng ®äc réng r·i h¬n. + X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o g¾n liÒn víi viÖc tæ chøc biªn so¹n vµ thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt tµi liÖu, gi¸o tr×nh ®µo t¹o. Ph¸t huy h¬n n÷a chøc n¨ng cña Trung t©m th«ng tin vµ T¹p chÝ kinh tÕ vµ dù b¸o trong viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin cËp nhËt vµ tµi liÖu tham kh¶o trªn c¸c lÜnh vùc kinh tÕ nh­ thÈm ®Þnh dù ¸n, qu¶n lý ODA, ®Çu t­ n­íc ngoµi, ®Êu thÇu… Song song víi ®µo t¹o, cÇn cã chÝnh s¸ch tuyÓn dông c¸n bé hîp lý nhÊt lµ c¸n bé trÎ ®Ó thu hót nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é ®­îc ®µo t¹o chuyªn s©u trong vµ ngoµi n­íc vÒ lÜnh vùc thÈm ®Þnh dù ¸n. Bªn c¹nh ®ã, cÇn th­ßng xuyªn mêi nh÷ng chuyªn gia giái lµm cè vÊn hay céng t¸c viªn phèi hîp víi c¸n bé cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh. 2.KiÕn nghÞ víi Bé KÕ ho¹ch - §Çu t­. - CÇn nghiªn cøu x©y dùng mét quy tr×nh thÈm ®Þnh hiÖn ®¹i, phï hîp víi tõng lo¹i h×nh dù ¸n ®Çu t­ nh»m h­íng ®Õn môc tiªu ®¬n gi¶n vµ hiÖu qu¶. Thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng lµ c¬ quan thÈm ®Þnh ®øng trªn gãc ®é cña nhµ n­íc vµ ChÝnh phñ. Tr¸nh can thiÖp qu¸ s©u vµo c«ng viÖc kinh doanh cña c¸c chñ ®Çu t­ mµ l¬ lµ nhiÒu mÆt lµm ¶nh h­ëng ®Õn lîi Ých kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc mµ dù ¸n ®em l¹i. - §Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong tõng bé phËn tham gia thÈm ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t­. - Hoµn thiÖn hÖ thèng cung cÊp th«ng tin, b¸o c¸o néi bé. Ph¶i lµm sao ®Ó th«ng tin ®­îc th«ng suèt, ®Çy ®ñ, kh«ng phiÕn diÖn, lµm c¬ së cho viÖc cung cÊp th«ng tin cho ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®­îc nhanh chãng, thuËn tiÖn. - KhÈn tr­¬ng x©y dùng ®Ò ¸n x¸c ®Þnh hÖ thèng chØ tiªu thÈm ®Þnh mang tÝnh chuÈn mùc vµ c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ dù ¸n cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ theo tõng lÜnh vùc, tõng ®Þa bµn, tõng ngµnh…®Ó lµm c¬ së so s¸nh, ®¸nh gi¸ dù ¸n vµ ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­. - Phèi hîp chÆt chÏ víi Ng©n hµng nhµ n­íc trong viÖc thÈm ®Þnh mÆt tµi chÝnh cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi. Cè g¾ng x©y dùng nh÷ng c¬ së vµ tiªu chuÈn thÈm ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh thèng nhÊt vµ chÆt chÏ ®Ó gi¶m bít g¸nh nÆng cho Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ trong mÆt thÈm ®Þnh tµi chÝnh ®èi víi nh÷ng dù ¸n ®­îc phÐp, hoÆc Ýt nhÊt, nh÷ng khÝa c¹nh tµi chÝnh ®· ®­îc thÈm ®Þnh bëi ng©n hµng cã thÓ trë thµnh c¬ së tin cËy ®Ó Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ ®­a ra nh÷ng ®¸nh gi¸ cho tÝnh kh¶ thi vÒ mÆt tµi chÝnh cña dù ¸n. - Phèi hîp chÆt chÏ víi Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng trong viÖc thÈm ®Þnh mÆt kü thuËt c«ng nghÖ cña dù ¸n. Th­êng xuyªn cã sù trao ®æi, ®µo t¹o c¸n bé thÈm ®Þnh thuéc chuyªn m«n kü thuËt cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ víi Bé khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é còng nh­ cËp nhËt c¸c kiÕn thøc míi nhÊt vÒ c«ng nghÖ cña thÕ giíi nh»m n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh vÒ mÆt kü thuËt c«ng nghÖ cña dù ¸n. KÕt luËn Qua chuyªn ®Ò nµy em ®· ®Ò cËp ®Õn phÇn nµo t×nh h×nh c«ng t¸c thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ cã mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh nh÷ng dù ¸n sö dông nguån vèn nµy. Do sù hiÓu biÕt vµ thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n sinh viªn ®Ó Chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ®Õn thÇy gi¸o,TiÕn sü Ph¹m V¨n Hïng vµ TiÕn sü NguyÔn §øc Chung (Vô ThÈm ®Þnh vµ Gi¸m s¸t ®Çu t­ - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, n¬i em thùc tËp) ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Hµ néi ngµy 06 th¸ng 05 n¨m 2005. MôC LôC Lêi më ®Çu 1 ch­¬ng 1:nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ 3 I.Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t­ 3 1.Kh¸i niÖm dù ¸n ®Çu t­ 3 2.Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t­ 3 II.Tæng quan vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n. 4 1.Kh¸i niÖm 4 2.Sù cÇn thiÕt ph¶i thÈm ®Þnh dù ¸n 5 3.Môc ®Ých vµ yªu cÇu cña thÈm ®Þnh dù ¸n 5 3.1.Môc ®Ých cña thÈm ®Þnh dù ¸n 5 3.2.Yªu cÇu cña thÈm ®Þnh dù ¸n 6 4. ý nghÜa cña thÈm ®Þnh dù ¸n 6 III.Néi dung vµ c¸c b­íc thÈm ®Þnh dù ¸n sö dông vèn nhµ n­íc 1.Néi dung 7 1.1. Môc tiªu vµ c¨n cø ph¸p lý cña dù ¸n 7. 1.2. ThÈm ®Þnh s¶n phÈm, thÞ tr­ßng 7 1.3. ThÈm ®Þnh vÒ ph­¬ng diÖn kü thuËt 7. 1.4. Sù hîp lý cña ph­¬ng ¸n ®Þa ®iÓm, sö dông ®Êt ®ai, chÕ ®é khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn quèc gia 9 1.5. ThÈm ®Þnh ¶nh h­ëng cña dù ¸n ®Õn m«i tr­êng 9 1.6. ThÈm ®Þnh vÒ ph­¬ng diÖn tæ chøc 10 1.7. ThÈm ®Þnh vÒ ph­¬ng diÖn tµi chÝnh cña dù ¸n. 10 1.8. ThÈm ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña dù ¸n 14 2. C¸c nguyªn t¾c trong thÈm ®Þnh 16 IV.C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n. 17 1. M«i tr­êng ph¸p lý 17 2. Ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh 17 3. Th«ng tin 18 4. Quy tr×nh thùc hiÖn thÈm ®Þnh 19 5. Qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi ®Çu t­. 22 6. §éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh 26 7. VÊn ®Ò ®Þnh l­îng vµ tiªu chuÈn trong ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ dù ¸n 26 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i vô ThÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­. 27 I.S¬ l­îc vÒ Vô ThÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­. 27 1. C¬ cÊu tæ chøc 27 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô 27 II.Kh¸i qu¸t chung vÒ c¸c dù ¸n ®­îc thÈm ®Þnh trong n¨m 2004. 28 III.Quy tr×nh tæ chøc thÈm ®Þnh t¹i Vô ThÈm ®Þnh vµ Gi¸m s¸t ®Çu t­. 33 1.TiÕp nhËn hå s¬. 33 2.LËp kÕ ho¹ch vµ xö lý c«ng viÖc ®­îc giao. 33 3.Quy tr×nh xö lý c«ng viÖc. 34 4.Thêi h¹n xö lý c«ng viÖc. 35 IV.VÝ dô vÒ mét dù ¸n ®­îc thÈm ®Þnh t¹i Vô ThÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­ 35 1.Tãm t¾t néi dung chÝnh cña dù ¸n. 35 2.C¸c mÆt ®­îc thÈm ®Þnh cña dù ¸n: 38 2.1.T­ c¸ch ph¸p lý vµ n¨ng lùc tµi chÝnh cña nhµ ®Çu t­ 38 2.2.ThÈm ®Þnh mÆt tµi chÝnh cña dù ¸n 38 2.3.Lîi Ých vÒ mÆt kinh tÕ x· héi cña dù ¸n .48 2.4.§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng cña dù ¸n. 49 3.Tãm t¾t ý kiÕn cña c¸c bé nghµnh vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan liªn quan (tr­íc khi cã gi¶i tr×nh, bæ sung hå s¬ Dù ¸n) 50 3.1. Bé C«ng nghiÖp 50 3.2. Bé khoa häc vµ C«ng nghÖ 51 3.3. Bé Giao th«ng VËn t¶i 51 3.4. Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam 51 3.5. Bé Quèc phßng 52 3.6. Bé tµi nguyªn vµ m«i tr­êng 53 3.7.Bé X©y dùng 53 8.Bé Tµi chÝnh 54 4.Néi dung gi¶i tr×nh bæ sung hå s¬ dù ¸n. 55 5. NhËn xÐt ,®¸nh gi¸ vµ kiÕn nghÞ cña Vô ThÈm ®Þnh vµ Gi¸m s¸t ®Çu t­. 57 5.1. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 57: 5.2. KiÕn nghÞ 60. IV.§¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n t¹i Vô ThÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­. 60 1.Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. 61 2.Nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ. 62 Ch­¬ng 3. Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n t¹i vô thÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t­. 66 I.TriÓn väng ®Çu t­ t¹i ViÖt Nam ®Õn 2010. 66 1.Bèi c¶nh t×nh h×nh: 66 1.1.Nh÷ng thuËn lîi 66. 1.2.Nh÷ng khã kh¨n 66. 2.TriÓn väng §Çu t­ ®Õn 2010. 67 II.Gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n t¹i Vô ThÈm ®Þnh vµ Gi¸m s¸t ®Çu t­. 67 1.Gi¶i ph¸p. 67 1.1.Gi¶i ph¸p vÒ c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh 67 1.2. Gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao chÊt l­îng khai th¸c, xñ lý vµ l­u tr÷ th«ng tin 68 1.3. Gi¶i ph¸p vÒ x©y dùng mét quy tr×nh thÈm ®Þnh hîp lý. 69 1.4. Gi¶i ph¸p vÒ x¸c ®Þnh c¸c tiªu chuÈn trong ph©n tÝch thÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ dù ¸n . 71 1.5. Gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé thÈm ®Þnh 72 2.KiÕn nghÞ víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­. 74 KÕt luËn 75

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ.doc
Luận văn liên quan